Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0211(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0145/2008

Predkladané texty :

A6-0145/2008

Rozpravy :

PV 19/05/2008 - 23
CRE 19/05/2008 - 23

Hlasovanie :

PV 20/05/2008 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0203

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 19. mája 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

23. Založenie spoločného podniku na palivové články a vodík (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. − Ďalším bodom je správa pani Locatelliovej, v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, o návrhu nariadenia Rady o založení spoločného podniku na palivové články a vodík (KOM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS)) (A6-0145/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, člen Komisie. − Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som rád vyjadril vďačnosť Parlamentu, a najmä spravodajkyni Pii Locatelliovej, rovnako aj Terese Riere Madurellovej, ktorá prichádza na jej miesto, za podporu nášho návrhu na založenie spoločného podniku na palivové články a vodík.

Ďalej by som chcel poďakovať za konštruktívny prístup každému z tieňových spravodajcov a za stanovisko Výboru pre rozpočet.

Spoločný podnik na palivové články a vodík bude mať dvoch zakladateľov: priemyslové zoskupenie a Spoločenstvo. Priemyslové zoskupenie zriadili súkromné firmy a jeho členovia zastupujú značnú časť európskych firiem v odbore palivových článkov a vodíka, napríklad výrobcov automobilov, dodávateľov energie a laboratóriá na vývoj palivových článkov a ich aplikácií. Sú v ňom zastúpené firmy všetkých veľkostí, od mikropodnikov až po mnohonárodné spoločnosti.

Spolupráca medzi Spoločenstvom a podnikovou sférou pri príprave nariadenia jasne ukázala obrovskú hnaciu silu tohto odvetvia. Zaistenie dlhodobo stabilného financovania zo strany verejnej sféry zaistí väčšiu dôveru. Vďaka tomu môžeme očakávať, že súkromný sektor vynaloží značné množstvo prostriedkov navyše.

Okrem dvoch zakladajúcich členov spoločného podniku sa v súčasnej dobe zakladá výskumné zoskupenie zložené z vysokých škôl, výskumných stredísk a ďalších výskumných organizácií, ktoré sa má stať tretím členom spoločného podniku. Vzhľadom na význam základného výskumu v tejto spoločnej technologickej iniciatíve (STI) sa považovalo za nevyhnutné umožniť zastúpenie výskumného zoskupenia v správnej rade spoločného podniku.

Odhadujeme, že vytvorenie tejto STI celkovo urýchli vznik technológií robustného vodíkového pohonu a palivových článkov, v podobe umožňujúcej spustenie komerčnej výroby, až o päť rokov a umiestni ju do časového rámca rokov 2010 – 2020.

Rád by som sa tiež zmienil o význame STI pre naše úsilie o urýchlenie vývoja energetickej technológie, pretože ide o veľmi zaujímavý vzor pre niektoré priemyselné iniciatívy, ktorých založenie sme navrhli v rámci strategického plánu pre energetické technológie.

Stanovisko Parlamentu obsahuje rad veľmi vhodných návrhov zmien. Jedným z príkladov je zdôraznenie významu prielomového výskumu. Do programu výskumu a vývoja bude zahrnutý aj základný výskum, a to zvýši pravdepodobnosť dosiahnutia pokroku a úspechu.

Ďalším príkladom je vyjasnenie podielu Spoločného výskumného strediska (SVS) na činnostiach spoločného podniku. SVS má širokú právomoc v mnohých dôležitých oblastiach a jeho silné budúce zapojenie obohatí výskum spoločného podniku.

Rada, ako aj Komisia sa tešia na vaše podnety a názory, pretože všetci s napätím očakávame okamih, kedy sa rozídeme a začneme túto iniciatívu bezodkladne realizovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. − V tejto chvíli mala prehovoriť pani Locatelliová ako spravodajkyňa, ale určila miesto seba pani Madurellovú. Pani Madurellovú tu však nevidím a jej neprítomnosť nás veľmi mrzí.

Preto prejdem rovno k poslancom a poslankyniam vystupujúcim v mene jednotlivých skupín.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina , v mene skupiny PPE-DE. Vážená pani predsedajúca, najprv by som sa chcel poďakovať spravodajkyni, pani Locatelliovej, za veľmi dôslednú a podrobnú prácu, ktorú vykonala na správe zaoberajúcej sa jednou z hlavných strategických technológií budúcnosti našej energetiky.

Iniciatívu Európskej technologickej platformy pre vodík a palivové články, kľúčového hráča pre náš úspech, veľmi vítam. Koncepcia STI bola predstavená v 7. rámcovom programe ako nový mechanizmus realizácie dlhodobých výskumných partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom na európskej úrovni. Doposiaľ boli založené štyri STI v oblastiach inovatívnych liečiv, vstavaných počítačových systémov a ďalších. Týmto návrhom bude zriadená piata STI v oblasti palivových článkov a vodíka.

Tvárou v tvár výzvam ako zabezpečenie elektrickej energie, energetická závislosť a často diskutované zmierňovanie zmien klímy potrebuje EÚ povzbudiť vývoj a používanie čistejších a účinnejších energetických technológií. Palivové články a vodíkové technológie majú potenciál k týmto cieľom významne prispieť. Neexistencia spoločnej európskej stratégie doposiaľ Európe znemožňovala udržať krok s ázijskými krajinami a so Spojenými štátmi.

Čo sa týka pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, podporujem tie, ktoré boli predložené s cieľom posilniť návrh a zaistiť súlad s ostatnými STI. Na základe svojej vlastnej skúsenosti a komunikácie s malými a strednými podnikmi podporujem najmä pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré kladú väčší dôraz na inovačný potenciál MSP a zvláštne prekážky, ktorým čelí, napríklad obmedzený prístup k výskumnej infraštruktúre. Potrebujú tiež zdôrazniť význam prelomového výskumu. Ako bolo uvedené vo vykonávacom pláne, výskum by mal predstavovať významný prvok činností STI najmä v raných etapách.

Podľa môjho názoru je táto spoločná iniciatíva verejného a súkromného sektora správnou cestou k posilneniu našej konkurencieschopnosti voči USA a iným krajinám, ktoré majú vo vodíkovom výskume tradíciu a rozvojovú stratégiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău, v  mene skupiny PSE. – (RO) Aj ja by som rada poblahoželala pani spravodajkyni a zdôraznila význam tohto dokumentu. Ide o iniciatívu, ktorá je pre výskumnú činnosť krajne dôležitá. Bohužiaľ, finančné prostriedky často nedostačujú alebo sa nevhodne využívajú. Maximálny príspevok Európskej únie na správne výdavky tohto spoločného podniku bude 470 miliónov EUR. Po roku 2013 môžu byť poskytnuté ďalšie prostriedky, ale iba na projekty, v prípade ktorých bude dohoda o financovaní podpísaná do 31. decembra 2013.

Rada by som zdôraznila skutočnosť, že tento spoločný podnik je veľmi užitočný tým, že realizuje rámcový program pre výskum, najmä v oblasti energie a dopravy, vrátane letectva, a tvorí súčasť tohto programu. Som presvedčená o mimoriadnej dôležitosti tejto správy, pretože koordinovaným spôsobom podporuje činnosti výskumu a technologického vývoja. Táto iniciatíva tiež podporí realizáciu výskumných priorít v oblasti komunikačných a informačných technológií súvisiacich s palivovými článkami a vodíkom, ale tiež povzbudí a zvýši verejné aj súkromné investície do výskumu palivových článkov a vodíka v členských štátoch a pridružených krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladko Todorov Panayotov , v mene skupiny ALDE. (BG) Európa potrebuje prekonať zmeny klímy a zabezpečiť dodávky prírodných zdrojov. Pri neustále rastúcich cenách surovín a hotových výrobkov sa táto úloha ukazuje ako mimoriadne náročná.

Riešenie existuje a spočíva v novej technológii, ktorá prinesie na jednej strane preventívne zníženie emisií skleníkových plynov a na strane druhej účinnejšie využívanie a úspory surovín. To je pre Európu cesta k vedúcej úlohe v boji proti globálnemu otepľovaniu a udržaniu vlastnej konkurencieschopnosti na svetovom trhu so surovinami. Vyžadovať to bude zvýšenie investícií do výskumu a nových technológií, a to s ohľadom na potenciál každého jednotlivého členského štátu.

Nové technológie, najmä vodíkové technológie a vývoj palivových článkov, budú hrať kľúčovú úlohu pri prekonávaní nedostatku energetických zdrojov i pri ochrane životného prostredia a plnení cieľov stanovených Kjótskym protokolom. Mali by sme však vziať do úvahy, že tieto technológie vyžadujú použitie kovov ako platina, paládium a zlato, ktoré sú  na konštrukciu nových zariadení nenahraditeľné. Účinný a udržateľný vývoj vodíkovej technológie a palivových článkov môžeme dosiahnuť, iba ak zavedieme nové, vysoko účinné a ekologicky bezpečné postupy ťažby a recyklácie týchto kovov.

Založenie spoločného podniku by malo sústrediť úsilie všetkých krajín so skúsenosťami priamo vo vývoji vodíkovej technológie a palivových článkov, ako aj vo vývoji technológií pre udržateľnú a ekologicky šetrnú ťažbu potrebných surovín. Je potrebné povzbudzovať tieto trendy v nových členských štátoch, ktoré majú v daných oblastiach rozsiahle skúsenosti, napríklad v Bulharsku s jeho výskumnými tímami, ktoré na týchto projektoch pracujú už mnoho rokov a dosiahli už značné úspechy.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Kazimierz Chmielewski (PPE-DE). – (PL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, so snahou zaviesť vhodné pravidlá pre spoločný podnik v oblasti palivových článkov a vodíkových technológií môžem ťažko nesúhlasiť. Zaujímavá správa pani Locatelliovej popisuje túto iniciatívu ako sľubný príklad partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom pre realizáciu spoločnej technologickej iniciatívy. Ale podľa stanoviska, ktoré leží predo mnou, Rada potvrdzuje značnú technologickú zložitosť praktického uplatnenia takýchto článkov. Odborníci čelia nesmierne ťažkej úlohe nájsť cesty vývoja, ktoré by zaručili úspešný výsledok. Niektorí vedci napríklad predpovedajú, že praktické použitie palivových článkov narazí na závažné obmedzenia. Vzhľadom na to, že vodík je iba nosičom energie, musíme mať na pamäti, že jeho praktické uplatnenie, napríklad v palivových článkoch, v každom prípade vyžaduje nasadenie iných energetických zdrojov na jeho výrobu. Ak prekonáme tento problém, narazíme na ďalšie, okrem iného na potrebu nájsť vhodné technológie na skladovanie a prepravu vodíka.

Upozorňujem na túto otázku s cieľom pokračovať v legislatívnej práci na tomto texte, ku ktorému dnes Európsky parlament formuluje stanovisko. Poviem to jednoducho – a toto nie je nejaká okrajová poznámka: môj hlavný expert hovorí, že tento prístup neuspeje.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, člen Komisie. − Vážená pani predsedajúca, rád by som cteným poslancom a poslankyniam poďakoval za ich pripomienky. Rád by som tiež povedal, že uskutočňovaním spoločných technologických iniciatív otvárame úplne novú koncepciu. Úprimne dúfam, že táto koncepcia bude fungovať, pretože by mala Európe priniesť zmenu situácie.

Realizujeme tu vlastne posun od financovania projektov k financovaniu programov a k silnejšej podpore partnerstva súkromného a verejného sektora, a tým myslím partnerstva „súkromného a verejného“ sektora, pretože je zrejmé, že tieto iniciatívy a výskumné agendy vychádzajú z technologických platforiem, ktoré vytvorili základ týchto spoločných technologických iniciatív. Spolupráca je absolútne nevyhnutná a ja v týchto spoločných technologických iniciatívach vidím zoskupenia vznikajúce v meradle celej Európskej únie. Mnoho významných konkurentov v Európe sa spája, aby v etape pred začiatkom konkurenčnej súťaže spojili svoje znalosti a posilnili pozíciu Európy na mape sveta.

V tejto súvislosti by som tiež rád povedal, že táto konkrétna technologická iniciatíva je mimoriadne dôležitá, pretože sa týka energetiky a význam tohto odvetvia sa nám pripomína každodenne.

Jedným z najdôležitejších cieľov európskeho strategického plánu pre energetické technológie (plánu SET) je urýchliť vývoj a zavádzanie technológií s nízkymi emisiami uhlíka. Viem, že pracujete na stanovisku k plánu SET, a veľmi sa teším, až sa s vašimi názormi zoznámim. Ako som už povedal, STI pre palivové články a vodík predstavuje zaujímavý vzor pre ďalšie oblasti a určite sa stane súčasťou plánu SET, len čo ten bude schválený.

Dúfajme, že to do budúcnosti prinesie viditeľnú zmenu. Na záver by som chcel konštatovať, pretože si nie som istý správnosťou interpretácie, že Európska komisia prispeje na túto spoločnú technologickú iniciatívu v budúcich šiestich rokoch jej realizácie sumou 470 miliónov EUR a, samozrejme, očakáva, že táto suma bude zdvojnásobená súkromným sektorom, ktorý sa na tomto úsilí tiež bude podieľať.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. − Pani Madurellová tu určite nie je, ale som si istá, že spravodajkyňa, pani Locatelliová, so mnou nadviaže kontakt, pretože slová pána komisára sú veľmi dôležité.

Rozprava je ukončená.

Hlasovanie sa uskutoční v utorok o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE) , písomne. (HU) Za posledných päťdesiat rokov došlo k zdvojnásobeniu svetového obyvateľstva, kým spotreba energie vzrástla na štvornásobok. Z toho dôvodu nemáme inú možnosť než spoločný podnik na palivové články a vodík uvítať a poskytnúť jeho založeniu všetku možnú podporu.

Rozumiem obavám pani Haugovej ohľadom financovania spoločného podniku, ale finančné otázky nesmú stáť tejto iniciatíve v ceste. Kľúčovými heslami sú inovácia a zmena životného štýlu. To však stojí peniaze, ale na druhej strane to prinesie aj výnosy. V moderných ekonomikách majú inovácie 70 – 80 % podiel na ročnom raste HDP.

Prečo by sme mali investovať do vodíka? Pretože je to sprostredkujúci zdroj energie. „Zásoby“ nemôžu byť vyčerpané, pretože ide o najrozšírenejší prvok vo vesmíre. Vodík však môže byť považovaný za alternatívu k fosílnym palivám iba vtedy, keď ho budeme schopní vyrábať z obnoviteľných zdrojov energie za konkurencieschopné ceny, a to bez emisií oxidu uhličitého alebo iných skleníkových plynov do atmosféry.

V Kanade a USA bol význam vodíka uznaný už v roku 2002. Na cestách tam majú už niekoľko stotisíc ekologických vozidiel a neustále rastie počet čerpacích staníc s vodíkovými čerpadlami. V Európskej únii máme v prevádzke osemnásťtisíc ekologických vozidiel a počet vodíkových púmp ani nestojí za reč.

Ak máme zabrániť konečnému zrúteniu, nemôžeme tejto technológii a tomuto palivu zadržiavať podporu, a musíme konať. Rád by som kolegov poslancov a kolegyne poslankyne pri tejto príležitosti pozval na svoju konferenciu „Greenovation“, ktorá sa v Parlamente uskutoční na budúci týždeň 28. mája popoludní. Po diskusiách budú mať účastníci možnosť zviezť sa vo vodíkovom autobuse alebo automobile.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia