Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2010(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0158/2008

Predkladané texty :

A6-0158/2008

Rozpravy :

PV 19/05/2008 - 26
CRE 19/05/2008 - 26

Hlasovanie :

PV 20/05/2008 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0210

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 19. mája 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

26. Stratégia pre najvzdialenejšie regióny: výsledky a vyhliadky (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom je správa pani Margie Sudreovej, v mene Výboru pre regionálny rozvoj, o stratégii pre najvzdialenejšie regióny: výsledky a vyhliadky (2008/2010(INI)) (A6-0158/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre, spravodajkyňa. − (FR) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, hodnotenie Komisie týkajúce sa posilneného partnerstva pre najvzdialenejšie regióny je prinajmenšom jednostranné a nepodarilo sa mu postihnúť všetky ťažkosti, ktoré v teréne zažívame. Znižovanie deficitu prístupnosti, zlepšovanie konkurencieschopnosti a regionálna integrácia sú aj napriek tomu zodpovedajúce ciele odrážajúce priority týchto regiónov.

Obvyklá predstava o Azorách, Kanárskych ostrovoch, Guadeloupe, Guyane, Madeire, Martiniku a Réunione ako regiónoch subvencovaných z prostriedkov Spoločenstva alebo členských štátov bez ohľadu na pozitívne následky tohto financovania zatieňuje skutočnú pridanú hodnotu, ktorú tieto regióny Únii prinášajú z ekologického, kultúrneho a geostrategického hľadiska.

Štrukturálne fondy, samozrejme, prispievajú k rozvoju najvzdialenejších regiónov. Dúfam však, že Komisia svoje súčasné i budúce politiky neustále prispôsobuje a bude prispôsobovať viac na mieru situácii týchto regiónov, aby sa riešili prekážky, ktorým neustále čelia. Príliš systematická metodológia pre kvantifikáciu nadmerných nákladov by bola neprimeraná a nebrala by do úvahy zvláštnosti jednotlivých najvzdialenejších regiónov. Neustále rastúci význam prikladaný hodnoteniu politík a nástrojov Spoločenstva nesmie mať za následok vytváranie nadbytočných štatistických nástrojov.

Je mi ľúto nezáujmu, ktorý najskôr – hoci len spočiatku – prejavovalo Generálne riaditeľstvo pre obchod pri prerokovávaní dohôd o hospodárskom partnerstve. Musím naliehavo vyzvať Komisiu, aby naďalej hľadala kompromisy rešpektujúce záujmy najvzdialenejších regiónov, na ktoré sa vzťahujú konečné dohody, ktoré budú uzavreté s krajinami AKT, a tiež musím požadovať, aby v záujme širšieho susedstva bol dodaný skutočný obsah „akčnému plánu pre širšie susedstvo“.

Čo sa týka dopravy, vyjadruje moja správa znepokojenie nad zahrnutím civilného letectva do európskeho systému obchodovania s emisiami CO2. Je dôležité, aby nebolo ohrozené úsilie o prekonanie deficitu prístupnosti najvzdialenejších regiónov.

Pôsobenie zo strany Spoločenstva musí vyvolať efekt katalyzátora iniciatívnosti s cieľom rozvinúť strediská špičkovej úrovne, založené na odvetviach ako odpadové hospodárstvo, obnoviteľná energia, energetická sebestačnosť a biologická rozmanitosť, ktoré plne zhodnocujú výhody a skúsenosti najvzdialenejších regiónov.

Vítam verejnú konzultáciu o budúcnosti stratégie EÚ pre najvzdialenejšie regióny, ale myslím si, že vybrané témy, akokoľvek neodmysliteľné (zmena klímy, demografický vývoj, riadenie migračných tokov, poľnohospodárstvo a námorná politika), nezahŕňajú všetky hlavné problémy trápiace naše regióny. Napríklad ľutujem, že na program rokovania týchto diskusií nebol zaradený dosah článku 299 ods. 2 Zmluvy o ES, ktorý je základným kameňom politiky pomoci najvzdialenejším regiónom EÚ, pretože diskusie by tak získali potrebný právny, inštitucionálny a politický tón.

Význam verejných služieb pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť najvzdialenejších regiónov, otázka štátnej podpory, zachovanie diferencovaných daňových režimov, pretrvávajúca nezamestnanosť a nerovnosti, prostriedky na prekonanie úzkeho charakteru miestnych trhov, zapojenie do európskeho výskumného rámca, skutočná účasť najvzdialenejších regiónov na európskych politikách inovácie a boja proti digitálnej priepasti a mechanizmy na financovanie projektov spolupráce so susednými krajinami, to všetko sú podľa môjho názoru otázky, ktoré musíme aktuálne riešiť.

Záverom by som rada znovu vyzdvihla ciele svojej správy, a to zaistiť podmienky na hospodársky rozvoj najvzdialenejších regiónov, a tým zaručiť ich obyvateľom skutočnú prosperitu, posilniť ich konkurencieschopnosť a presvedčiť tieto vzdialené regióny, že v Európe budúcnosti je miesto aj pre ne.

Vopred vám ďakujem za vašu podporu v zajtrajšom hlasovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Hübner, členka Komisie. − Vážený pán predsedajúci, úvodom by som rada zdôraznila, že túto správu veľmi oceňujeme. Ide o veľmi profesionálnu správu a chcem sa pani Margie Sudreovej poďakovať, a to nielen za túto správu, ale aj za jej prítomnosť a intenzívnu účasť na konferencii najvzdialenejších regiónov, ktorú sme usporiadali v Bruseli minulý týždeň.

Rada by som tiež prejavila vďačnosť Výboru pre regionálny rozvoj a tiež Výboru pre rybné hospodárstvo, najmä autorovi jeho stanoviska, pánovi Guerreirovi, za príspevok k reflektovaniu budúcej stratégie pre najvzdialenejšie regióny, a ďalej pánovi Fernandesovi, pánovi Marquesovi a pánovi Casacovi. Rada by som prejavila vďačnosť za ich príspevok k verejnej konzultácii, ktorú sme začali vlani v septembri. Etapa konzultácií sa práve skončila a minulý týždeň bola zavŕšená konferenciou.

Z konferencie vzišlo veľmi dôrazné posolstvo o tom, akú výzvu predstavuje dvojaká integrácia najvzdialenejších regiónov, a o tom, že najvzdialenejšie regióny predstavujú skúšobné laboratórium pre pilotné projekty, najmä v oblastiach ako obnoviteľné energie. Na konferencii tiež zaznelo veľmi jasne, že najvzdialenejšie regióny disponujú bohatstvom jedinečných príležitostí a že predstavujú životnú silu a silnú stránku Únie ako celku.

K správe samotnej by som rada zdôraznila, že sa plne stotožňujem s významom, ktorý Parlament prikladá potrebe stratégie konkrétne sa prispôsobiť vlastnostiam a aktívam najvzdialenejších regiónov. V Komisii sme pripravení rozšíriť stratégiu o nové výzvy. Výzvy označené Komisiou – zmeny klímy, demografický vývoj, riadenie migračných tokov, poľnohospodárstvo a námorná politika – samozrejme nie sú výzvy jediné a my sme otvorení novým myšlienkam.

Môžem tiež súhlasiť s pani Sudreovou a jej výzvou na zlepšenie koordinácie medzi Regionálnym fondom a Európskym rozvojovým fondom. Verím tiež, že je dôležité ďalej zapájať najvzdialenejšie regióny do Európskeho výskumného priestoru, ako aj podporovať ich spoluprácu so susednými regiónmi. V tomto ohľade verím, že reformovaná kohézna politika jednoznačne prispela k posilneniu postavenia najvzdialenejších regiónov vo vzťahu k cieľu spolupráce.

Reformy série politík Spoločenstva poskytli zabezpečenie a zintenzívnili „dimenziu najvzdialenejších regiónov“, ak to môžem tak nazývať: nielen v kohéznej politike, ale tiež v politike poľnohospodárskej a rozvoja vidieka, v regionálnych rámcoch štátnej podpory, v európskych programoch POSEI alebo v námornej politike EÚ.

Som pevne presvedčená, že tento vývoj politík dobre reaguje na potreby najvzdialenejších regiónov. Oznámením zo septembra 2007 sme vyzdvihli potrebu využiť všetky príležitosti, ktoré poskytujú reformy európskych politík v období rokov 2007 – 2013, a zo skúsenosti z mnohých svojich ciest do najvzdialenejších regiónov viem, že v tomto smere vznikol rad iniciatív, hoci verím, že tieto iniciatívy by mali byť ďalej posilňované a rozvíjané.

Čo sa týka postupu prerokovávania dohôd o hospodárskom partnerstve a rokovaní o sústave obchodovania s emisiami Komisiou, rada by som povedala, že najvzdialenejšie regióny tvoria neodmysliteľnú súčasť diskusií od samého začiatku a že Komisia systematicky informuje zástupcov najvzdialenejších regiónov a zapája ich do diskusií.

Preto by som vás rada uistila, že Komisia bude  teraz i v budúcnosti na podobných rokovaniach zohľadňovať špecifické záujmy najvzdialenejších regiónov.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro, spravodajca Výboru pre rybné hospodárstvo požiadaného o stanovisko. − (PT) Stanovisko Výboru pre rybné hospodárstvo, jediného výboru, ktorý sa rozhodol stanovisko predložiť, predkladá v záujme najvzdialenejších regiónov celý rad návrhov. Ide najmä o: označenie oblastí predstavujúcich výlučné hospodárske oblasti najvzdialenejších regiónov ako „oblastí s výlučným prístupom“; zaistenie podpory Spoločenstva na obnovu a modernizáciu rybárskeho loďstva; vytvorenie programu Spoločenstva na podporu drobného pobrežného rybolovu; poskytnutie podpory Spoločenstva na vedecký výskum v oblasti rybolovu a na ochranu a obnovu rybolovných zdrojov; zavedenie sociálno-hospodárskych opatrení, ktoré by rybárom kompenzovali dosah opatrení na zachovanie rybolovných zdrojov; a zachovanie a zvýšenie podpôr Spoločenstva, ako je program POSEI pre rybolov.

Keďže veríme, že tieto dôležité návrhy Výboru pre rybné hospodárstvo by sa mali v uznesení schvaľovanom zajtra v pléne odraziť, znovu predkladáme súbor ôsmich pozmeňujúcich návrhov, pre ktoré žiadame vašu podporu.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN BIELAN
podpredseda

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák , v mene skupiny PPE-DE.(CS) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, špecifická situácia najvzdialenejších regiónov si celkom iste zaslúži zvýšenú pozornosť Európskej únie. Je nesporné, že doterajšia európska politika týkajúca sa najvzdialenejších regiónov mala niekoľko priaznivých následkov, je však skutočnosťou, že stále existujú štrukturálne ťažkosti, ktorým sa je treba v budúcnosti venovať. Je však potrené si uvedomiť, že niektoré problémy najvzdialenejších regiónov sa vyriešiť nedajú, lebo ide o problémy sui generis vyplývajúce z toho, že ide o značne odľahlé územia ostrovnej povahy, okrem francúzskej Guyany, ktoré majú svoje geografické a štrukturálne špecifiká, ktoré nezmeníme.

Chcel by som preto na tomto mieste varovať pred prílišným sociálnym inžinierstvom realizovaným z centra. V prípade diskutovanej problematiky najvzdialenejších regiónov je treba sa viac než inokedy zamýšľať nad možnosťami uplatnenia princípu subsidiarity. Je nesporné, že najvzdialenejšie regióny potrebujú iné podmienky z hľadiska verejnej pomoci a regulácie vnútorného trhu. To by mala zohľadňovať aj európska legislatíva, ktorá musí umožniť zachovať špecifickosť týchto regiónov a mierniť obmedzujúce okolnosti. Je však otázkou do akej miery sú v tomto prípade efektívne komplikované európske finančné programy. Štátna a regionálna pomoc so znalosťou miestnych pomerov je podľa môjho názoru oveľa efektívnejšou cestou podpory najvzdialenejších regiónov. Európska štrukturálna politika by sa podľa môjho názoru mala skôr riadiť myšlienkou, že finančné prostriedky by mali smerovať primárne do najchudobnejších regiónov, kde ich najviac treba, bez ohľadu na to, či ide o ostrov, horu, alebo nezaľudnenú oblasť.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes, v  mene skupiny PSE. – (PT) Vážený pán predsedajúci, úvodom by som rád poblahoželal pani komisárke a Komisii k tejto iniciatíve, ktorá zaiste ponúka novú príležitosť ako reagovať na problémy najvzdialenejších regiónov a ich obyvateľov.

Otvorenie verejnej konzultácie viedlo k posilneniu účasti. Verím, že k mnohému sa už prispelo, vrátane stretnutia, o ktorom sa zmienila pani komisárka a ktoré bolo veľmi produktívne. Rád by som sa však zameral na návrh stanoviska, ktorý je návrhom vyváženým, umožňujúcim dosiahnutie konsenzu. Hľadiská zastávané týmto stanoviskom sa do istej miery dopĺňajú s hľadiskami, ktoré vyzdvihuje Komisia, pokiaľ ide o zmeny klímy apod.

Najprv by som sa rád dotkol otázky Lisabonskej stratégie, ktorá je podľa môjho názoru v tejto novej etape základným pilierom našej novej odozvy na problémy najvzdialenejších regiónov, na potrebu prispôsobiť tejto situácii všetky politiky a programy a tiež na otázku zaistenia financovania.

Záverom by som tiež rád povedal, že hoci je stanovisko Výboru pre rybné hospodárstvo určite zamerané na podstatné aspekty, niektoré podrobnosti v ňom mohli byť zdôraznené. Problémom bolo, že pri úsilí o stratégiu pre najvzdialenejšie regióny zahŕňajúcu všetky možné oblasti rozvoja bolo nevyhnutné zladiť celé odvetvie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Marie Beaupuy, v mene skupiny ALDE.(FR) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, v dobe, keď sa naša planéta stala malou dedinou – tak ľahké je premiestňovať sa z jedného konca sveta na druhý – musíme pochopiť, akú príležitosť najvzdialenejšie regióny pre Európsku úniu predstavujú. Ako vyzdvihla naša spravodajkyňa pani Sudre na rôznych miestach svojej správy, v najvzdialenejších regiónoch máme uložené obrovské aktíva: v poľnohospodárstve, rybolove, výskume, technológiách a cestovnom ruchu. Pri celkovej rozlohe 25 miliónov km2 máme najväčšiu plochu morí na svete. Ako správa uvádza, musíme preto na týchto aktívach stavať, aby naše najvzdialenejšie regióny mohli zohrať úspešnú úlohu v našej spoločnej budúcnosti.

Môj druhý bod sa týka konkrétnej situácie v mestských oblastiach – hovorím tu ako predsedníčka pracovnej skupiny naprieč frakciami (Intergroup) pre mestá a rad svojich kolegov zo skupiny tu dnes vidím – pretože do mestských oblastí sa sústreďuje problém nezamestnanosti, a to nezamestnanosti trojnásobne vyššej než v kontinentálnej Európe. Do mestských oblastí sa tiež sústreďuje migrácia a sú aj najviac zasiahnuté demografickými zmenami.

Pani komisárka, leží pred vami výnimočná príležitosť zaviesť ucelený prístup, zahŕňajúci nielen najrôznejšie európske fondy, ale tiež rôzne politiky a rôzne vládne, regionálne a miestne projekty. Pokiaľ tento ucelený prístup nebude zavedený, naše úsilie v najvzdialenejších regiónoch nebude účinné, ani nebudeme optimálne využívať aktíva, ktoré ukrývajú.

Pani komisárka, vopred vám ďakujem za to, že naše európske predpisy použijete k tomu, aby sme uceleným prístupom prispeli k úspešnosti všetkých opatrení, ktoré uplatňujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, v  mene skupiny UEN. (PL) Vážený pán predsedajúci, v mene skupiny UEN by som sa rád poďakoval pani Sudreovej za to, že sa chopila tejto problematiky. Solidarita v Európe si vyžaduje, aby sme brali do úvahy zvláštnu situáciu najvzdialenejších regiónov. Je našou povinnosťou, je skutočne našou morálnou povinnosťou, aby sme sa hospodárskou a sociálnou súdržnosťou týchto regiónov zaoberali. Územná súdržnosť, o ktorej hovorí Lisabonská zmluva, aj keď nie je mienená doslova, v zemepisnom slova zmysle, musí mať rozmer zahŕňajúci aj najvzdialenejšie regióny Únie.

Mali by sme vyzdvihnúť potrebu užšieho partnerstva, ktoré sa premietne do lepšieho prístupu, väčšej konkurencieschopnosti a prehĺbenia regionálnej integrácie. Nesmieme zabúdať, že príjemcovia všetkých týchto opatrení sú obyvatelia zámorských území, pre ktoré je dôležitá problematika námornej a leteckej dopravy, nezamestnanosti, cestovného ruchu, rybolovu, patričnej úrovne vzdelanosti a zdravotnej starostlivosti a všeobecného prístupu k vysokorýchlostnému internetu. Nemali by sme zabúdať ani na to, že tieto regióny sú, bohužiaľ, náchylné na prírodné katastrofy. Najvzdialenejšie regióny majú svoje výhody, ale majú aj svoje problémy. Správa pani Sudreovej nám ich značne približuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro, v  mene skupiny GUE/NGL. (PT) Správu hodnotíme pozitívne, napriek tomu, že obsahuje niektoré body, s ktorými nesúhlasíme.

Podporujeme prijatie návrhov, ktoré sme pre najvzdialenejšie regióny predložili vo Výbore pre regionálny rozvoj a ktorých príkladom je tvrdenie, že zvláštny charakter najvzdialenejších regiónov vyžaduje stratégiu založenú na politikách a opatreniach, ktoré nie sú závislé od prechodných kritérií ani od situačného rozvoja bohatstva a ktoré prinášajú odpoveď na trvalý tlak, ktorému sú tieto regióny vystavené.

Výbor zdôrazňuje význam verejných služieb pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť najvzdialenejších regiónov, najmä v oblasti leteckej a námornej dopravy, pošty, energetickej oblasti a oblasti komunikácií, a nesmieme zabúdať ani na prístup k širokopásmovému internetu a naliehavé volanie po opatreniach na boj s pretrvávajúcou nezamestnanosťou, chudobou a nerovnosťami v rozdelení príjmov v týchto regiónoch, ktoré dosahujú v tomto ohľade najvyšších mier v Európskej únii.

Domnievame sa však, že niektoré aspekty správy je možné a žiaduce vyjasniť a posilniť. Napríklad opatrenia podpory Spoločenstva pre najvzdialenejšie regióny musia byť trvalé a primerane financované, pretože prekážky, ktorým tieto regióny čelia, sú tiež trvalej povahy. Navyše, aby opatrenia pre tieto regióny a vyjasnenie ich postavenia boli ucelenejšie a účinnejšie, musíme nielen vziať do úvahy ich zvláštnu najvzdialenejšiu povahu v rámci celej škály najrôznejších politík Spoločenstva, ale tiež zriadiť patrične financovaný program Spoločenstva poskytujúci týmto regiónom podporu a zahŕňajúci všetky doterajšie opatrenia.

Z týchto dôvodov predkladáme naše pozmeňujúce návrhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolf Berend (PPE-DE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, táto dobrá správa, vypracovaná z vlastného popudu pani Sudreovou, sleduje dva základné ciele, a to vyhodnotiť závery a odporúčania uvedené v oznámení Komisie a poskytnúť základ a verím, že poskytuje skvelý základ pre diskusiu o vyhliadkach pre najvzdialenejšie regióny. Aj keď spravodajkyňa zastáva názor, že oznámenie Komisie maľuje príliš ružový obraz alebo prinajmenšom obraz neobjektívny, mali by sme byť hrdí, že európska podpora umožnila v našich najvzdialenejších regiónoch dosiahnuť taký pokrok.

Na jednej strane sa tým v žiadnom prípade nenaznačuje obmedzenie pomoci týmto regiónom, ktorej poskytovanie je, samozrejme, právnou povinnosťou vyplývajúcou zo Zmluvy o ES. Na druhej strane vieme, že pestovanie zvláštnych aktív najvzdialenejších regiónov je jediný vhodný spôsob ako zaistiť, aby tieto regióny vytvárali svoj vlastný udržateľný rozvoj.

Ako pani spravodajkyňa správne zhrnula, ide nielen o uchovanie, zachovanie a ochránenie, ale skôr o upútanie, zvýšenie príťažlivosti a pokračovanie v úzkej spolupráci. Správa správne požaduje, aby sa diskusia o budúcnosti stratégie pre najvzdialenejšie regióny neobmedzovala len na výzvy, ako je zmena klímy, demografický vývoj, riadenie migračných tokov, poľnohospodárstvo a námorná politika, ale aby v nej bola zohľadnená potreba prijať stanoviská aj k iným politikám Spoločenstva. Nová generácia európskych programov musí tiež označovať začiatok potrebného procesu diverzifikácie hospodárstva najvzdialenejších regiónov, a nesmie sa obmedzovať na obyčajné zachovanie súčasného stavu vývoja, ktorého bolo z veľkej časti dosiahnuté s podporou EÚ.

Vo svetle týchto úvah by sme mali správu bezvýhradne podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (PSE). (ES) Vážený pán predsedajúci, pripájam sa k poďakovaniu pani Sudreovej za jej prácu na tejto správe a za vytvorenie väčšinového konsenzu o politike pre najvzdialenejšie regióny vo Výbore pre regionálny rozvoj.

Táto politika musí stáť na troch základných pilieroch: zvyšovanie prístupnosti, zlepšovanie konkurencieschopnosti a regionálna integrácia.

Príspevok štrukturálnych fondov k rozvoju týchto regiónov je a bude i naďalej veľmi významným faktorom udržania dosiahnutej úrovne súdržnosti a ďalšieho znižovania nerovností. Je preto nevyhnutné, aby Komisia prejavila väčšiu pružnosť. Komisia by mala uľahčiť využitie finančných prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj pre najvzdialenejšie regióny tým, že uplatní dostatočne širokú definíciu jeho pôsobnosti tak, aby tieto regióny získali prístup k celému fondu.

Ďalšou zásadnou výzvou je zvyšovanie prístupnosti, a preto je dôležité zaobchádzať s najvzdialenejšími regiónmi vo vzťahu k doprave odlišne.

Štvrtá správa Kohézneho fondu sa s týmito novými výzvami vyrovnáva a my iste veríme, že Komisia má na vedomí, že tieto výzvy sú dôležité aj v najvzdialenejších regiónoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).(EL) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dôležitou problematikou, ktorej sa nedostáva dostatočnej pozornosti Komisie, je podpora tých ostrovných regiónov EÚ, ktoré nepatria medzi tie uvedené v Zmluve, ale napriek tomu s nimi majú mnoho spoločného.

S ostrovnými členskými štátmi Únie sa musí zaobchádzať rovnako ako s najvzdialenejšími regiónmi. Je to potrebné s ohľadom na zásadu rovného zaobchádzania, pretože ostrovné členské štáty a ostrovné regióny členských štátov do určité miery čelia rovnako závažným územným a geografickým znevýhodneniam ako najvzdialenejšie regióny. Malým ostrovným členským štátom a ostrovným regiónom členských štátov sa preto musí dostávať rovnakého zaobchádzania ako najvzdialenejším regiónom a musia byť predmetom rovnakej preferenčnej stratégie ako tieto regióny. Napríklad musia získať zvláštny balíček štátnej podpory, aby sa mohli stať mostom spájajúcim EÚ s regiónmi ako východné Stredozemie.

 
  
MPphoto
 
 

  Emmanouil Angelakas (PPE-DE).(EL) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, hoci sa správa pani Sudreovej môže zdať väčšine európskych krajín irelevantná, keďže len veľmi málo z nich má nejaké najvzdialenejšie regióny, ako napríklad Azory alebo Madeiru, jej prístup ma napriek tomu zaujal. Zistil som, že by správa mohla inšpirovať podobnú politiku pre krajiny s ostrovnými regiónmi, predovšetkým so súostroviami a horskými oblasťami, ako je moja krajina, Grécko. Geokultúrna povaha týchto regiónov predstavuje jedinečný zdroj i znevýhodnenie zároveň.

Preto pani Sudreovej blahoželám k jej práci, pretože mi dala podnet k predloženiu niektorých vlastných návrhov v súvislosti s týmito regiónmi. Navrhujem teda, aby boli prijaté opatrenia na využitie geokultúrnych vlastností ostrovných a horských regiónov. Musí existovať rozvojová stratégia smerujúca k udržaniu a posilneniu zásady územnej súdržnosti. Mala by byť vyvinutá sústava štatistických ukazovateľov na lepšie hodnotenie rozdielov medzi ostrovným a pevninským územím. Európske a národné politiky podpory by sa tiež mali uplatňovať pružnejšie vo vzťahu k produktívnym činnostiam na ostrovoch. Je treba sa zaoberať týmito otázkami: rovný prístup na vnútorný trh a zriadenie sústavy praktickej pomoci ostrovom; vplyv klimatických zmien na ostrovy, najmä na zhoršovanie terajších problémov, ako je sucho; uľahčenie dopravných spojení medzi ostrovnými a horskými regiónmi a pevninou. V neposlednom rade je treba obzvlášť uprednostniť plnenie energetických potrieb ostrovov vývojom a realizáciou projektov na výrobu energie založených na nových technológiách a obnoviteľných zdrojoch energie. Mali by byť zriadené vysokorýchlostné pripojenia k internetu a mala by byť posilnená životaschopnosť ostrovného a horského cestovného ruchu.

Zo všetkých týchto dôvodov pani Sudreovej ešte raz blahoželám. Úprimne podporujem správu a verím, že niekedy v budúcnosti Komisia vypracuje podobnú správu i o regiónoch, o ktorých som hovoril.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). (ES) Vážený pán predsedajúci, získal som dojem, že v niektorých prejavoch, ktoré dnes zazneli, nebolo zohľadnené, že skutočnosť v najvzdialenejších regiónoch je odlišná. Nedá sa povedať, že by šlo o chudobné regióny. Hovoríme o malých a veľmi odľahlých ostrovných územiach, ktoré sa nachádzajú tisícky kilometrov od území Európskej únie a ktoré sú celkovom osídlené 4,5 miliónom osôb.

Európska únia by mohla tieto územia ponechať svojmu osudu, ich obyvateľstvo odsúdiť k biede a prinútiť ich k vysťahovaniu do krajín Európskej únie, čo by pre nás znamenalo prijať ďalších 4,5 milióna prisťahovalcov.

Európska komisia našťastie rozumie situácii týchto území a vytvorila pre ne pred dlhou dobou zvláštny režim. Komisia s nami teraz konzultuje. Ako odpoveď na túto konzultáciu pripravila pani Sudreová plnohodnotnú správu, v ktorej zdôrazňuje napríklad význam zachovania útvaru pre najvzdialenejšie regióny a predkladá veľmi konkrétne návrhy na zachovanie verejných služieb, podporu inovácií a prekonanie digitálnej priepasti. Verím, že Parlament by mal správu pani Sudreovej schváliť, a to z dôvodov, ktoré uviedla.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Neris (PSE) . – (FR) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, správa, o ktorej bude Parlament zajtra hlasovať, nám správne pripomína, že špecifiká najvzdialenejších regiónov sú tiež našimi silnými stránkami. Vedľa znevýhodnení, ktoré im stoja v ceste, majú tiež neodškriepiteľné prednosti a my naliehavo potrebujeme na týchto prednostiach stavať, aby sa najvzdialenejší regióny do budúcnosti rozvíjali podstatným a udržateľným spôsobom. Priniesť našim ostrovom čerstvý impulz znamená tiež rásť: Znamená to postaviť vysoko kvalitnú poľnohospodársku produkciu, ktorá prispieva k rozmanitosti poľnohospodárskych výstupov na úrovni EÚ, na udržateľný základ. Znamená to podporovať rýchly rozvoj týchto území ako veľmi dôležitých turistických destinácií, čerpajúcich z bohatstva krajiny a kultúrneho dedičstva. Tiež to znamená využiť zemepisné polohy najvzdialenejších regiónov, najmä tých v karibskej oblasti a Indickom oceáne, a povzbudzovať užšiu spoluprácu so susednými tretími krajinami a rozvíjať naše ostrovy – práve preto, že sú to ostrovy – ako strediská špičkovej úrovne vedeckého výskumu, najmä v obore námorných štúdií, klimatológie a výskumu životného prostredia.

Tieto ciele však môžeme dosahovať len pomocou zvláštneho predpisového rámca platného článku 299 ods. 2 Zmluvy a podrobné uplatňovanie európskej verejnej politiky, najmä v odvetví energie a dopravy, ale tiež vo vzťahu k politikám medzinárodného obchodu, kde pre najvzdialenejšie regióny je zásadné, aby sa ich záujmy brali do úvahu pri prerokovávaní dohôd o hospodárskom partnerstve, musí byť vedené duchom tohto odseku Zmluvy. Najvzdialenejšie regióny sú úprimne a nepochybne proaktívne, ale dôsledkom toho je potreba spravodlivého zaobchádzania – a tá vyžaduje diferenciáciu.

Nepochybujme, že Komisia pri príprave svojho postupu vezme všetky tieto aspekty do úvahy.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). – (NL) Najvzdialenejšie regióny sa nachádzajú v zvláštnej pozícii. Rad z nich tvoria malé ostrovy a ja myslím, že pani Sudreovej sa podarilo vytvoriť dobrú rovnováhu tým, že označila ich zvláštnu povahu a ušila im na mieru príslušné nástroje.

Ako poslanec Holandského kráľovstva by som vás rád informoval o vývoji u nás doma. Máme tri z týchto malých ostrovov, Sawa, St. Maarten a Bonaire, ktoré budú prechádzať na druhý status, a tým sa tiež stanú najvzdialenejšími regiónmi. Nemyslím si však, že sa tak stane tak rýchlo, aby o tom ich obyvatelia mohli hlasovať pred voľbami v roku 2009. Podľa novej Lisabonskej zmluvy ich môžeme prijať rýchlejšie. Nepotrebujeme k tomu meniť Zmluvu. Možno by nám pani Hübnerová mohla povedať, či je Komisia celkom pripravená na to, až tieto tri ostrovy s celkovým obyvateľstvom v počte 19 000 osôb prijmeme ako celok.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE). – (PT) Vážený pane predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, popri blahoželaní kolegyni Sudreovej ku skvelej práci by som rád uviedol tri body ohľadom budúcej stratégie Európskej únie pre najvzdialenejšie regióny.

Po prvé, rád by som poblahoželal Európskej komisii k posilneniu účasti na debate o výsledkoch európskej politiky pre najvzdialenejšie regióny a o stratégii, ktorá by mala byť uplatňovaná v budúcnosti. Rovnako tlieskam verejnej konzultácii na internete a veľkej konferencii na túto tému, ktorá pod záštitou Európskej komisie prebehla minulý týždeň.

Po druhé by som rád povedal, že európska stratégia pre najvzdialenejšie regióny bude v budúcnosti rovnako dôležitá ako dosiaľ. Je riskantné sa domnievať, že hospodársky a sociálny pokrok, ktorý medzitým najodľahlejšie oblasti dosiahli, znižuje dôležitosť opatrení Európskej únie. Musíme si však vždy uvedomovať, že veľmi špecifické postavenie najvzdialenejších regiónov je trvalej povahy a bude i naďalej vyžadovať diferencovanú odozvu Európy, uspôsobenú tomuto špecifickému postaveniu.

Tretím a posledným bodom je, že pre všetko, čo má byť vykonané, je veľmi dôležité realizovať lisabonskú stratégiu aj v najvzdialenejších regiónoch, pričom jej uplatňovanie v takých regiónoch je pre ich zvláštne vlastnosti problematickejšie.

Preto by som pani Hübnerovej odporučil, aby Európska komisia podporila vypracovanie štúdie s cieľom označenia ťažkostí, ktorým najvzdialenejšie regióny pri realizácii lisabonskej stratégie čelia, a konkrétnych spôsobov ich prekonávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Madeleine Jouye de Grandmaison (GUE/NGL) . – (FR) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, s potešením chválim kvalitu správy pani Sudreovej.

Nedá sa nevšimnúť si, že desať rokov od vstupu Amsterdamskej zmluvy do platnosti vede politika EÚ podľa článku 299 ods. 2 ku skutočnému pokroku. Dnes je však načase posunúť sa do novej etapy, založenej na zmene prístupu vo vzťahoch medzi EÚ a najvzdialenejšími regiónmi. To bude vyžadovať, aby EÚ brala viac do úvahy výhody, ktorými najvzdialenejšie regióny disponujú, a to spôsobmi sformulovanými na seminári minulý týždeň. Podľa môjho názoru by sa stratégia rovnakou mierou ako na kompenzáciu strát mala zamerať na rozvoj – na tie podoby rozvoja, ktoré budú nepochybne vedené snahou realizovať náš potenciál. To platí rovnako s ohľadom na vedecký výskum, námorné zdroje, biologickú rozmanitosť, európsku sociálnu politiku, zmeny klímy i bezprecedentný príspevok najvzdialenejších regiónov ku kultúrnej rozmanitosti. V tejto súvislosti sem predložila niekoľko pozmeňujúcich návrhov a dúfam, že tie dosiahnu svoj cieľ.

Uviesť nový prístup do života znamená dať najvzdialenejším regiónom prostriedky k tomu, aby sa pre Európu stali skutočnými partnermi, a práve v tomto bode potrebujeme sviežu perspektívu. Potrebujeme víziu vzájomného partnerstva, z ktorého bude mať prospech každý z nás.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Hübner, členka Komisie. − Vážený pán predsedajúci, veľmi stručne odpoviem na otázku pána van Nistelrooija, áno, pracujeme na tom posledný rok a pol s holandskou vládou. Našťastie boli zavedené zmeny umožnené Zmluvou, a tak dúfame, že jedného dňa budeme mať tri nové územia.

Čo sa týka poznámok, ktoré tu zazneli, rada by som najprv povedala, že v súlade s decembrovou žiadosťou Európskej rady vypracuje Komisia v tomto roku na jeseň oznámenie, ktoré, ako dúfam, rozhodným a pragmatickým spôsobom posunie stratégiu pre najvzdialenejšie regióny vpred. Toto je náš prístup k riešeniu oboch nových výziev, ale predovšetkým k lepšiemu uchopeniu všetkých príležitostí.

Pani Sudreová, vaša správa podľa môjho názoru pomáha postaviť most medzi súčasnými a budúcimi stratégiami pre najvzdialenejšie regióny a to je veľmi dôležitá úloha tejto správy. Rovnako pevne verím, že ísť po správnej ceste vpred znamená v prvom rade stavať na aktívach najvzdialenejších regiónov. To zdôraznilo niekoľko poslancov a poslankýň.

V tejto súvislosti by som sa tiež rada zmienila o našej budúcej zelenej knihe o územnej súdržnosti, ktorá sa stane zásadným prvkom francúzskeho predsedníctva. Najvzdialenejšie regióny budú v tomto procese prípravy územného rozmeru kohéznej politiky zohrávať významnú úlohu, pretože najvzdialenejšie regióny skutočne zosobňujú naše úsilie prekonať územné rozdelenie vnútri Európy. Preto by som uvítala ich intenzívne zapojenie do verejnej konzultácie týkajúcej sa zelenej knihy o územnej súdržnosti.

Záverom by som vás rada jednoducho znovu uistila, že Komisia bude pokračovať v podpore koordinovaného a uceleného prístupu a bude sa usilovať o tvorbu synergií medzi rôznymi politikami Spoločenstva, ktoré sa najvzdialenejších regiónov týkajú.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre, spravodajkyňa. − (FR) Vážený pán predsedajúci, samozrejme by som rada poďakovala všetkým rečníkom, ktorí sa zapojili do rozpravy, a tiež by som rada zopakovala svoje poďakovanie Komisii za jej iniciatívu ohľadom budúcej stratégie pre najvzdialenejšie regióny z minulého týždňa.

Chcela by som odpovedať na niektoré argumenty, ktoré vzniesli kolegyne poslankyne a kolegovia poslanci, ktorým som veľmi vďačná za vrelé prijatie správy. Ako odpoveď pánovi Guerreirovi by som rada uviedla, že podpora, ktorú požaduje pre obnovu a výskum rybolovných zdrojov a zvýšenie finančnej pomoci, je už plne riešené v rámci Európskeho rybárskeho fondu. Je už súčasťou politík, ku ktorým sa Európska únia, konkrétne Komisia a Výbor pre rybné hospodárstvo, zaviazali, kým táto správa sa zaoberá politikou regionálneho rozvoja. Preto moja správa i cez vedomie obrovského významu rybolovu pre náš rozvoj nevenuje tejto oblasti taký rozsiahly priestor, aký by si pán Guerreiro bol býval prial. Rada by som mu pripomenula, že tu hovoríme o regionálnom rozvoji.

Pán Medina Ortega už odpovedal našim gréckym kolegom, ktorí volali po uplatnení rovnakej politiky na všetky ostrovy, a vysvetlil im rozdiel spôsobený vzdialenosťami mnohých tisícok kilometrov od kontinentálnej Európy. Bez ohľadu na pokrok, akého dosiahneme, sa stále budeme nachádzať tisícky kilometrov ďaleko. A i keď rozumiem problémom, ktorým čelia všetci obyvatelia ostrovov, rozhodne nemôžeme uplatňovať rovnaké výnimky a rovnaké pravidlá v prípadeostrovov, ktoré sú vzdialené len niekoľko hodín loďou alebo niekoľko minút lietadlom. Rozhodne nejde o to situáciu ostrovov ignorovať, ale rada by som zopakovala, že existuje obrovský rozdiel medzi vašimi ostrovmi s ich blízkosťou ku kontinentu a našimi, ktoré sú tak veľmi vzdialené.

Pán Guerreiro, pri svojom druhom vystúpení ste požadovali, aby náš prístup nebol založený na prechodných kritériách. Na našej situácii samozrejme nie je nič prechodného, ide o situáciu úplne trvalú, ale my tu nežiadame o trvalú záruku pomoci na rovnakej úrovni donekonečna, pretože dúfame, že sa nám podarí dohnať priemer zvyšku Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Rozprava je ukončená.

Hlasovanie sa bude konať v utorok 20. mája 2008.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE) , písomne. Táto správa podáva dobrý prehľad o problémoch Azor, Kanárskych ostrovov, Guadeloupe, Francúzskej Guyany, Martiniku, Réunionu, Svätého Martina a Svätého Bartolomeja ako zemepisne odľahlých regiónov Európskej únie, ale tiež vrhá svetlo na nerovné zaobchádzanie s rôznymi zámorskými územiami členských štátov.

Členské štáty dosiaľ vykonávajú suverenitu nad niekoľkými regiónmi, ktoré nepožívajú rovnaké postavenie ako najvzdialenejšie regióny. Napríklad občania Britských Panenských ostrovov alebo Grónska sú občanmi Európskej únie, ale v týchto regiónoch sa nekonajú voľby do Európskeho parlamentu, kým občania Aruby sú občanmi Európskej únie, ktorí právo hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu náhodou majú. Ešte viac mätúca je ale skutočnosť, že žiadne z týchto území vlastne nie je súčasťou Európskej únie.

Pevne verím, že vzťah Európskej únie so zámorskými územiami členských štátov a občanmi všetkých týchto území by sa mal zjednotiť s ohľadom na rovné zaobchádzanie s občanmi Európskej únie.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia