Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2189(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0155/2008

Předložené texty :

A6-0155/2008

Rozpravy :

PV 19/05/2008 - 27
CRE 19/05/2008 - 27

Hlasování :

PV 20/05/2008 - 8.12
CRE 20/05/2008 - 8.12
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0211

Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 19. května 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

27. Strategie spotřebitelské politiky EU 2007–2013 (rozprava)
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Následujícím bodem je zpráva (A6-0155/2008) o strategii spotřebitelské politiky EU 2007 - 2013 (2007/2189(INI)), kterou předkládá Lasse Lehtinen jménem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen, zpravodaj. − (FI) Vážený pane předsedající, zpráva, před kterou stojíme, prošla ve výboru podrobným čtením, za které děkuji svým kolegyním a kolegům a především stínovým zpravodajům z ostatních politických skupin. V duchu shody jsme zaznamenali chvályhodné úsilí Komise vrhnout světlo na spotřebitelskou problematiku ve všech oblastech veřejné politiky.

Náš světadíl nebude schopen konkurovat na světových trzích, nebude-li schopen konkurovat ani na svém vlastním vnitřním trhu. Dvacet sedm vnitrostátních drobných trhů v EU se musí spojit a přetvořit na největší maloobchodní trh na světě.

Životaschopnost vnitřního trhu vyžaduje opatření na povzbuzení spotřebitelské důvěry. V těch musí sehrát důležitou úlohu silné a nezávislé organizace spotřebitelů.

Mezi možnostmi jak zvýšit důvěru existuje jedna, která v našich diskusích vynikla nad ostatní a která také způsobila jediné neshody, které stojí za zmínku. Jedná se o to, aby spotřebitelé měli k dispozici nástroje na vymáhání náhrady škody, pokud se něco pokazí. V této zprávě je vyjádřen názor, že pro případ sporu má pro spotřebitele nezastupitelný význam celoevropský systém kolektivního domáhání se práv.

Komisařka Kunevová již slíbila, že začne zvažovat, jaký systém kolektivního domáhání se práv by v Evropě mohl fungovat. Alespoň se zdá, že mezi námi v Evropě panuje široký konsensus o tom, jaký systém by to být neměl. Neměl by mít žádnou zásadní podobnost s americkým systémem kolektivního domáhání se práv, z něhož mají hlavní prospěch právníci, a nikoli spotřebitelé. V Evropě musíme směřovat k systému, ve kterém žádosti o náhradu škody přímo souvisejí se skutečně způsobenou škodou. Tímto způsobem by zjednání spravedlnosti záviselo především na zjednání nápravy pro spotřebitele, a nikoli na povaze sankce. Systémy kolektivního domáhání se práv by tedy spotřebitelům nedávaly nová práva, ale zajišťovaly by plné využití práv stávajících.

Skupina konzervativců není ochotna myšlenku kolektivního domáhání se práv rozvíjet. Důvodem je údajně skutečnost, že Komise již slíbila, že v této věci začne předkládat návrhy. Nicméně nositelem politického rozhodování zvoleným evropským lidem je Parlament a my musíme jasně ukázat jeho většinovou vůli. Máme oprávnění i povinnost přemýšlet o nových a podrobných řešeních otázek, které veřejnost považuje za problematické, a navrhovat je Komisi.

Navrhl jsem, aby Komise prozkoumala užitečnost případného zřízení funkce veřejného ochránce práv spotřebitelů při Komisi, který by speciálně řešil přeshraniční případy. Tento vysoký úředník by působil jako strážný, jako určitý orgán pro výběr, stejně jako při uplatňování právních prostředků nápravy na vnitrostátní úrovni. Doufám, že zprávě a kompromisům, které obsahuje, se dostane co nejširší podpory.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, členka Komise. − Vážený pane předsedající, ráda bych Parlamentu poděkovala za podporu cílů a opatření naší strategie spotřebitelské politiky 2007–2013 a samozřejmě za obrovskou podporu a práci pana zpravodaje.

Vítám názor Parlamentu, že je potřebné přetvořit 27 vnitrostátních drobných trhů na jeden celoevropský maloobchodní trh, který bude největší na světě. Abychom toho dosáhli, potřebujeme zvýšit důvěru spotřebitelů k nakupování za hranicemi. Často říkáme, že důvěra je měnou moderního hospodářství. Věřím, že naším úsilím a pilnou iniciativou a s pomocí této strategie bychom tohoto cíle mohli postupně dosáhnout.

V této souvislosti rovněž velmi oceňuji podporu projevenou návrhu rámcové směrnice o smluvních právech spotřebitelů, která je nástrojem k dosahování tohoto cíle. Jsem obzvlášť potěšena shodou Parlamentu na potřebě cílené úplné harmonizace v oblastech, kde byla zjištěny překážky fungování vnitřního trhu.

Co se týče hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích, velmi oceňuji uvítání této iniciativy Parlamentem a budu se letos těšit na Vaši plnou podporu. Hodnotící zpráva je ústředním prvkem naší strategické snahy porozumět, jak vnitřní trh pro naše spotřebitele funguje, tedy změřit výsledky vnitřního trhu pro spotřebitele. Až bude zpráva hotová, budeme schopni zajistit lepší regulaci a tvorbu veřejné politiky založenou na faktech. Neméně důležité bude, že našim občanům prokážeme že porozumění jejich každodenním starostem, a že na ně umíme reagovat.

Vznesl jste otázku domáhání se práv. Ráda bych Vám poděkovala za podporu zaměření strategie spotřebitelské politiky na vymahatelnost a nápravu. Náprava je spolu s vymahatelností klíčovou součástí této strategie. Stejně jako Vy i já pevně věřím, že aby vnitřní trh mohl fungovat, musí evropští spotřebitelé důvěřovat možnosti vymáhat svá práva a zjednávat nápravu napříč celou Evropskou unií. Rovněž věřím, že nejúčinnější a nejvhodnější řešení spotřebitelských sporů by umožnilo vzájemné doplňování různých prostředků domáhání se práv – soudních i mimosoudních, individuálních i kolektivních. Z toho by měli prospěch nejen spotřebitelé, ale i podniky s dobrou pověstí. Osobně si myslím, že kolektivní domáhání se práv soudní i mimosoudní cestou by mohlo být účinným prostředkem posílení rámce domáhání se práv, který dnes již pro evropské spotřebitele máme vytvořený. Dosud jsme v tomto směru prosazovali mechanismy alternativního řešení sporů, zřídili jsme evropské přeshraniční řízení o drobných nárocích a nově jsme přijali směrnici o mediaci.

Jakékoliv budoucí kroky v této oblasti budou samozřejmě muset být pečlivě posouzeny. Jak víte, k dalšímu prozkoumání otázky kolektivního domáhání se práv jsem zahájila dvě studie. První z nich prozkoumá účinnost stávajících mechanismů kolektivního domáhání se práv. Posoudí, zda v členských státech, kde není kolektivní náprava k dispozici, jsou spotřebitelé znevýhodněni, a prověří případné nepříznivé dopady na jednotný trh.

Druhá studie přinese informace o problémech, kterým spotřebitelé čelí při zjednávání nápravy u hromadných nároků, a analýzu ekonomických důsledků těchto problémů pro spotřebitele, soutěžitele a relevantní trh.

Výsledky těchto studií a informace sebrané od zúčastněných stran a členských států plánuji využít při přípravě sdělení, které bude Komise přijímat na sklonku roku 2008. Cílem sdělení bude široká veřejná konzultace o dostupných možnostech v oblasti kolektivního domáhání se práv spotřebitelů.

Zároveň vyhodnocuji, jak členské státy uplatňovaly směrnici o žalobách na zdržení se jednání, a dopad, který měla na vymahatelnost spotřebitelských práv v EU. Moje závěry budou obsaženy ve zprávě, kterou by Komise rovněž měla přijmout koncem letošního roku.

Ještě jednou děkuji Parlamentu za to, že s námi sdílí vizi nové tržní spotřebitelské politiky, ve které informovaní a posílení spotřebitelé s důvěrou vyhledávají a využívají nabídky s nejlepší cenou a kvalitou na největším maloobchodním trhu světa.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi, navrhovatelka stanoviska Hospodářského a měnového výboru. − Vážený pane předsedající, ráda bych sdělení Komise i zprávu pana Lehtinena uvítala jako celkově velmi vyvážené dokumenty.

Oba dokumenty navíc správně vyzdvihují důležitý problém, který musí být řešen na úrovni EU, a sice že součástí vnitřního trhu je a musí být spotřebitelská politika.

To mě vede ke tomu, co do zprávy právem vnesl Hospodářský a měnový výbor: Dokončení vnitřního trhu je samo o sobě skvělou spotřebitelskou politikou. Soutěž v celé EU snižuje ceny a zvyšuje kvalitu a výběr pro spotřebitele. Musí být prosazován přístup spotřebitelů k tomuto výběru po celé EU.

Na vnitřním trhu jsou spotřebitelé hybateli tržního hospodářství a svými volbami mohou chránit své vlastní zájmy. Proto je nanejvýš důležité důsledně uplatňovat stávající směrnice o vnitřním trhu.

Stanovisko Hospodářského a měnového výboru správně vyzdvihuje dvě oblasti, které jsou v tomto ohledu obzvlášť důležité. Za prvé se jedná o finanční služby. K posílení evropských spotřebitelů potřebujeme skutečný vnitřní trh v oblasti bankovnictví, půjček, pojišťovnictví apod. To je obzvlášť naléhavé v době, kdy demokratický vývoj způsobuje, že ty nejlepší investiční služby jsou čím dál více důležité pro všechny. V této oblasti před námi zůstávají velké překážky.

Za druhé se jedná o elektronické obchodování. To je svázáno s fungováním finančních trhů a závisí na rozvoji platebních systémů, ale je také důležité pro takřka všechny aspekty vnitřního trhu, neboť internet vytváří skutečné evropské tržiště. Musíme proto zajistit, aby elektronické obchodování v Evropě skutečně fungovalo a spotřebitelé měli u něj k dispozici patřičné volby.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, navrhovatelka stanoviska Výboru pro právní záležitosti. − Vážený pane předsedající, my ve Výboru pro právní záležitosti s Vámi, paní komisařko, souhlasíme. Zbavme se těchto 27 drobných trhů. Ale k tomu potřebujeme mnohem více než jen společný právní rámec. Myslím si, že dobrým východiskem pro tuto naši cestu by bylo, kdyby všechny složky Komise, které se zabývají vnitřním trhem, pracovaly vzájemně slučitelným způsobem. Jedním z problémů, kterým se již dlouho zabýváme a u kterého ve zprávě pociťujeme nedostatečnou pozornost, je projekt smluvního práva a společného referenčního rámce.

Neradi bychom viděli, že se na toto zapomene a všichni přejdeme k další věci, ve které Vás, pokud jde o kolektivní domáhání se práv, podporujeme, ale pojďme ještě věnovat úsilí také společnému referenčnímu rámci. U domáhání se práv bychom byli rádi viděli větší důraz na mechanismy alternativního řešení sporů, zejména v elektronickém prostředí, což jako Výbor již dlouho podporujeme. Co se týče kolektivního domáhání se práv, ano, jsme rádi, že je studujete a že v této oblasti postupujeme vpřed, ale nedopusťme, abychom stejně jako u smluvního práva dospěli ke zmatení otázkami ohledně právního základu a dalších problémů.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh, navrhovatelka stanoviska Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. (SV) Vážený pane předsedající, ráda bych velmi poděkovala Megleně Kunevové a zpravodaji Lassemu Lehtinenovi.

Vítám strategii a jsem velmi ráda, že spotřebitelé jsou považováni za důležitou skupinu, o kterou se musíme starat. Vím, že nikdy neuvidíme kvetoucí vnitřní trh, pokud nebudeme mít spokojené a zabezpečné spotřebitele. Sdílím ale názor zpravodaje, že má-li rozvoj této strategie skutečně sloužit spotřebiteli, vyžaduje trvalá následná opatření.

Jako zpravodajka Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví k této strategii jsem však zklamána, že hlavní výbor předkládající zprávu vzal v úvahu pouze jeden z 13 našich pozměňovacích návrhů. Naše návrhy jsou velmi důležité a užitečné. Požadovali jsme posílení hlediska rovnosti žen a mužů. Spotřebitelská politika rozhodně není z hlediska pohlaví neutrální. Pohlaví je třeba zohledňovat stejně, jako jsou zohledňovány děti, starší osoby a osoby s postižením. Doufám, že naše návrhy budou moci být znovu posouzeny při příští revizi.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke , jménem skupiny PPE-DE. Vážený pane předsedající, děkuji panu Lehtinenovi a stínovým zpravodajům za kvalitní spolupráci v posledních několika měsících. Tato zpráva představuje některé velmi příznivé prvky v oblasti rozvíjení spotřebitelské politiky. Spotřebitelé mohou uplatňovat svá práva, pouze pokud si jich jsou vědomi, a posilování schopností spotřebitelů v EU představuje ústřední prvek této zprávy. Tohoto cíle bude dosahováno vzdělávacími a osvětovými kampaněmi. Měli bychom se obzvlášť zaměřit na to, abychom spotřebitelům předávali dovednosti a nástroje potřebné ke zvýšení jejich důvěry v digitálním prostředí.

Zpráva chválí úsilí Komise k posílení spolupráce v oblasti bezpečnosti výrobků na mezinárodní úrovni, zejména s orgány Číny a USA. Pokračování dialogu a sdílení informací o bezpečnosti výrobků je v zájmu všech stran a představuje základní předpoklad budování důvěry spotřebitelů.

Co se týče domáhání se spotřebitelských práv, spolu s kolegy a kolegyněmi z PPE-DE silně podporuji snadný a účinný přístup k nápravě pro všechny spotřebitele v EU. Víme, že většina spotřebitelů upřednostňuje řešení v podobě mimosoudních forem nápravy, neboť ty jim slouží nejrychleji a s nejnižšími náklady.

Jak říkám od počátku diskusí, nepodporuji volání po legislativních opatřeních k zavedení vadně promyšleného systému kolektivního domáhání se práv v EU. Komise v současné době pracuje na několika studiích stávajících systémů domáhání se spotřebitelských práv v členských státech a já volám spolu s kolegy a kolegyněmi z PPE-DE, abychom namísto předjímání výsledků těchto studií Komise zajistili ještě před rozhodováním o dalších opatřeních zásadní účast Parlamentu a členských států na hodnocení výsledků studií. Není v zájmu spotřebitelů uspěchaně zavést systém kolektivního domáhání se práv, který by byl nákladný a neúčinný. Ve všech ostatních ohledech zprávu podporuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt, jménem skupiny PSE. – (DE) Vážený pane předsedající, paní komisařko, ráda bych vyjádřila díky panu Lehtinenovi za tento velmi dobrý návrh zprávy, který poskytuje skutečně solidní základ pro naši diskusi.

Ráda bych zdůraznila tři velmi důležité aspekty této zprávy. Prvním bodem je potřeba zajistit, aby vedoucí úlohu sehrály nástroje, kterými již v Evropské unii na podporu bezpečnosti a prevenci disponujeme. Proto je velmi důležité dále vylepšovat systém RAPEX, aby mohl účinněji sloužit zájmům spotřebitelů.

Druhým velmi důležitým bodem je nutnost pěstovat a vylepšovat jeden z těchto klíčových nástrojů, systém SOLVIT. Mezi spotřebiteli je stále ještě velký nedostatek informací a příliš mnoho lidí o systému SOLVIT nikdy neslyšelo a neví, že jim může vyřešit dobrých pár problémů. To je také velmi důležité.

Jsem rovněž velmi potěšena, že se Evropská komise chystá znovu přezkoumat symbol CE. Řada lidí věří, že symbol CE je známkou bezpečnosti, ale bohužel tomu tak není. Měli bychom spolu s komisařem Verheugenem zajistit zformulování předpisů upravujících tento symbol, které by nám do budoucna umožnily ujistit veřejnost, že se u výrobků nesoucích známku CE může spolehnout na jejich bezpečnost. To je velice důležitý záměr.

Posledním a nejdůležitějším bodem je však podle názoru mojí skupiny systém kolektivního domáhání se práv, který jako socialistická skupina obhajujeme. Celá sbírka právních předpisů neslouží žádnému účelu, pokud spotřebitelé nemohou v něm zakotvená práva uplatňovat, ať již kvůli přeshraničnímu rozměru, který ztěžuje vynucování práva, nebo pro zanedbatelnou velikost způsobených škod, které ovšem mohou lidi časem výrazně ochudit. Je naprosto zásadní, abychom Evropskou komisi nejen povzbuzovali k přezkoumání a vyvinutí takového systému, ale abychom ji k tomu také tlačili a abychom požadovali představení odpovídajícího legislativního návrhu v co nejkratší době, abychom mohli spotřebitelům skutečně poskytnout patřičnou bezpečnost a ochranu.

Velmi lituji, že skupina PPE-DE nepovažuje za vhodné obhajovat tento systém s potřebnou silou a odhodláním, abychom spotřebitelům a celé veřejnosti poskytli skutečnou důvěru v Evropskou unii a vnitřní trh, neboť tato důvěra vychází z vědomí, že jsou při svém nakupování po Evropě řádně chráněni.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Graf Lambsdorff, jménem skupiny ALDE. – (DE) Vážený pane předsedající, úvodem bych rád poblahopřál Lassemu Lehtinenovi k tomuto dobrému a vyváženému návrhu zprávy. V řadě bodů se shodujeme. Jedním z důvodů této shody je velmi dobrá příprava Komise. Sporných bodů je málo.

Spotřebitelská strategie bude jedním z hlavních témat diskusí v příští etapě rozvoje vnitřního trhu. Středobodem tří hlavních výzev, kterým EU čelí, tj. růstu, zaměstnanosti a chápání a uspokojování potřeb lidí, je 490 milionů spotřebitelů. Vnitřní trh má potenciál stát se největším maloobchodním trhem na světě. Proto skupina ALDE podporuje cílené úsilí Komise o to vytvořit ze 27 drobných trhů jeden velký maloobchodní trh.

Rovněž vítáme způsob, jakým návrh posiluje horizontální prvek spotřebitelské politiky, jakož i návrh na jmenování takzvaných styčných úředníků pro spotřebitele. V této souvislosti bych rád speciálně zmínil návrh posílit Evropská spotřebitelská střediska a obzvláštní pozornost věnovanou potřebám dětí a starších občanů.

Dále se chci vyjádřit k otázce kolektivního domáhání se práv, se kterou máme problém. Zatím jsme měli jen málo informací a velmi dogmatický přístup. Megleno, věřím, že by bylo předčasné tvrdit, že máte v této otázce solidní podporu Parlamentu. Právě jsme vyslechli, že skupina PPE-DE Vás nepodpoří. Věřím, že PPE-DE si neuvědomuje skutečné problémy. Jako při výstřelu z brokovnice se škoda na spotřebitelích rozptyluje do řady zemí. Je legitimní, aby Komise tuto celou věc promyslela a věnovala jí studii. Na druhé straně máme dogmatický přístup PSE, která po tomto nástroji touží za každou cenu jako po nástroji politickém, bez ohledu na reálné problémy – a tyto reálné problémy mají mnoho tváří.

Jedná se například o problém právního základu. Kde ve Smlouvě stojí, že tady v Komisi a Parlamentu jsme oprávněni zasahovat do zákoníků členských států o občanském a trestním řízení soudním? Co nám Diana Wallis právě řekla jménem Výboru pro právní záležitosti? Problém smluvního práva zůstává nevyřešen. Nevyřešena zůstává řada problémů, například otázka volitelnosti přistoupení nebo volitelnosti vystoupení a úloha veřejného ochránce práv. Nestačí prostě říci, že nechceme americký systém. Když Američané svůj systém vytvářeli, také měli jen ty nejlepší záměry. Je zcela zřejmé, že špatný systém nevytvořili záměrně od samého počátku.

Z těchto důvodů bychom měli zachovávat nedogmatický, kritický postoj. Měli bychom počkat na studii, vážně posoudit její zjištění a pak se věnovat informované, nedogmatické a zodpovědné diskusi, jak se na tento Parlament sluší.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz , jménem skupiny UEN. (PL) Vážený pane předsedající, Lehtinenova zpráva se zabývá důležitými otázkami strategie pro jakost na nejbližší léta. Tato strategie je pro občany Unie důležitá a já chci zdůraznit některé související problémy. Legislativní činnost členských států a EU by se měla ve větší míře opírat o vstupy od spotřebitelských organizací, které v některých zemích narážejí na obtíže při výkonu svých činností a shánění finančních prostředků. Unie by těmto organizacím měla poskytovat významnější finanční pomoc. Systémy kolektivního domáhání se práv platné v některých zemích by měly být používány proti nepoctivým účastníkům trhu a systém kolektivního domáhání se práv by měl být zaveden i na evropské úrovni.

Evropská spotřebitelská střediska v jednotlivých zemích, spotřebitelské organizace a obhájci práv spotřebitelů by měli vystupňovat informační a vzdělávací činnosti s cílem obzvlášť ochránit ty nejzranitelnější spotřebitele. Ochrana může být posílena zapojením spotřebitelských středisek SOLVIT a RAPEX. Tuto zprávu podporujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson, jménem skupiny GUE/NGL. – (SV) Děkuji vám, pane předsedající. Podpora spotřebitelských práv je často slabá, a proto musí být posílena. Proto děkuji panu zpravodaji a členům Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, kterým se podařilo posílit podporu těch skupin spotřebitelů, kteří nejvíce potřebují ochranu: dětí a starších osob.

Silná podpora spotřebitelů vyžaduje aktivní spotřebitelské organizace. Jednotlivci nejsou silní, pokud stojí osamoceně. Prostřednictvím těchto organizací nabývají spotřebitelé na síle a získávají více znalostí a informací. Tyto organizace proto potřebují spolehlivé a jisté financování. Ovšem nejistota, která dnes při nakupování přes hranice států panuje, musí být rozptýlena vytvořením možnosti skupinových žalob na firmy porušující zákon. Největším problémem spotřebitelů dneška je skutečnost, že je obtížné dostat spor mezi různými zeměmi před soud, protože k řešení těchto přeshraničních sporů neexistuje příslušná instance. EU musí nejprve vytvořit instance k řešení sporů, a nikoli vytvářet další předpisy EU. Myslím, že návrh na ustavení veřejného ochránce práv spotřebitelů EU je velmi pochybný. Proč zavádět více služeb financovaných na úrovni EU, a tím riskovat škrty v prostředcích vyčleněných na spotřebitelské organizace? Spotřebitelé tím nic nezískají.

Závěrem bych chtěl vyjádřit politování nad tím, že pozměňovací návrhy Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví byly – nutno říci jako obvykle – ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů zamítnuty. Zasloužily si lepší osud.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl , jménem skupiny IND/DEM. – (DA) Vážený pane předsedající, s potěšením si poprvé beru slovo v plénu, a sice v oblasti zodpovědnosti, na práci, na níž se těším. Je samozřejmě pozitivní, že Evropský parlament touto zprávou vyvíjí iniciativu k zabezpečení práv spotřebitelů. Obávám se však, že tento předpis se čím dál více rovná pouhému záplatování. Záplaty budou zakrývat skutečnost, že EU je uspořádána takovým způsobem, aby ohled na volný pohyb zboží, kapitálu a služeb bude měl vždy přednost před ohledem na spotřebitele a jiné „měkké“ oblasti. Domnívám se, že dnešní debata o tom svědčí.

Ráda bych uvedla dva příklady konkrétních způsobů, jak musíme zabezpečit práva spotřebitelů. Je zásadně důležité, abychom zabezpečili právo spotřebitelů podávat stížnosti v jejich vlastní zemi a v jejich vlastním jazyce, a je zásadně důležité, aby potravinářské výrobky a jiné zboží, které by mohlo představovat ohrožení zdraví, mohly být předmětem kontrol při dovozu do jednotlivých zemí. Jednotlivým zemím by mělo být povoleno s ohledem na životní prostředí a zdraví spotřebitelů provádět kontroly a vyžadovat standardy vyšší, než jaké stanoví nařízení EU. Strategie ochrany zdraví spotřebitelů EU musí být založena na zásadě obezřetnosti, namísto ideologické myšlenkové školy, která slouží jedinému účelu, zcela volnému pohybu veškerého zboží přes hranice. Tato strategie by měla zabezpečit právo stěžovat si a obracet se na soudy v místě a také umožnit zastavení dovozu zboží, jsou-li proto hygienické důvody.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (NI). - (SK) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předložená zpráva správně uznává pozitivní úlohu, kterou euro sehrálo při snížení nákladů na finanční operace. Důležité pro spotřebitele bylo i usnadnění porovnávání cen při přeshraničním styku a zvýšení potenciálu vnitřního trhu v oblasti maloobchodu. Souhlasím, že je třeba povzbudit nové členské státy, aby pokračovaly v reformách a byly schopny přijmout euro, jakmile splní maastrichtská kritéria, aby mohly užívat pozitivních účinků společné měny na vnitřním trhu.

Příležitost pro aktivní realizaci této myšlenky bude mít Evropský parlament zanedlouho, při projednávání stanoviska k rozšíření eurozóny o Slovenskou republiku. Slovensko splnilo maastrichtská konvergenční kritéria s nemalým úsilím a ve výrazném předstihu. Odmítám přístup, kdy jsme ze strany některých kolegů ubíjeni gumovým a vágním protiargumentem o trvalé udržitelnosti těchto kritérií. To by byl nekonečný příběh.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE). - Vážený pane předsedající, na vnitřním trhu by spotřebitelé a prodávající měli mít stejnou možnost volného pohybu jako zboží a služby.

Chceme-li zajistit a posílit přeshraniční aktivitu, nesmějí být spotřebitelé v jiných členských státech chráněni méně než doma. Proto vítám horizontální přístup ve spotřebitelské politice a zlepšení ochrany, ke které povede.

Přístup povede k posílení schopností a ochrany spotřebitelů a také ke vzniku předpisů pro vnitřní trh příznivějších pro podniky. Jsme však znepokojeni uspěchaným přístupem ke kolektivnímu domáhání se práv.

Na stanovisko Parlamentu je příliš brzy. Potřebujeme důkladné studie stávajících systémů v členských státech a posouzení potřeby evropského systému kolektivního domáhání se práv. V tomto okamžiku nemáme dostatečné znalosti následků, pokud jde o riziko zneužití, vyšší náklady pro spotřebitele a podniky a nárůst regulace.

Nevěřím, že s vědomím všech nevýhod a nepřiměřených důsledků, ke kterým zavedení evropského systému v EU povede, je může kdokoli podpořit. My v tuto chvíli podporujeme jiné prostředky nápravy, které jsou rychlejší a levnější a ponechávají regulaci na vnitrostátním rozhodnutí členských států. Na úrovni EU mohou být využívány stávající předpisy a nelegislativní nástroje.

Vyzýváme Komisi, aby provedla studii a představila její výsledky Parlamentu a členským státům. Proč máme k dosažení cílů Smlouvy zacházet dále, než je zapotřebí? Proč máme členským státům upírat možnost ponechat si rozdílné mechanismy řešení sporů? Je třeba zodpovědět celou řadu otázek.

Dosud není jasné, že by systém kolektivního domáhání se práv na úrovni EU přinesl vnitřnímu trhu a spotřebitelům a podnikům na něm přidanou hodnotu. EU by neměla vyvíjet legislativní činnost bez pádného důvodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE) . – (FR) Vážený pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, úvodem bych ráda poblahopřála Lasse Lehtinenovi ke skvělé práci, kterou vykonal, a k jeho schopnosti naslouchat. Jeho zpráva usiluje o zlepšení strategie Komise, která je již v současné podobě založena na zásadách ochrany a posilování schopností spotřebitelů.

Podporuji horizontální přístup, který pan zpravodaj obhajuje, jako prostředek jak sladit ochranu spotřebitelů – a zejména ty nejzranitelnější z nich – s účinným fungováním vnitřního trhu. Stejně důležité je dát spotřebitelským organizacím větší úlohu při přípravě legislativních návrhů.

Co se týče bezpečnosti výrobků, nejenže Komise musí pokračovat ve svém úsilí o tržní dohled, ale musí také rychle zavést zásady systému na používání známky CE, které zaručí skutečnou jakost, dohledatelnost a bezpečnost.

V neposlední řadě je důležité zlepšit přístup k nápravě tím, že bude navržen evropský systém kolektivního domáhání se práv, který spotřebitelům umožní plný výkon jejich práv při prokazatelném vzniku škody a zároveň se vyhne nástrahám systému amerického. Hlasování pro tyto návrhy může vést jedině k posílení důvěry veřejnosti v evropský tržní model, který je otevřený a zároveň poskytuje ochranu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). - (DE) Vážený pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, spotřebitelská strategie Komise zahrnuje různé tématické oblasti, ve kterých postoj Komise z velké většiny podporujeme. Paní Kunevová, podporujeme i Vás ve Vašem osobním odhodlání dokončit jednotný trh a ve Vašem obzvláštním zaměření na spotřebitele a jejich úlohu na vnitřním trhu.

Je řada oblastí, kde se shodneme. Již zde bylo zmíněno úsilí o posílení Evropských spotřebitelských středisek a systému SOLVIT. Tento záměr se těší podpoře napříč frakcemi. Rovněž uznáváme potřebu horizontálního přístupu ke spotřebitelské politice, ale litujeme slabého důrazu na smluvní právo. Nesmíme dopustit, aby se nám smluvní právo roztřepilo a my skončili se záplatovanými předpisy. Dnešní hlasování ve výboru ukázalo, že spotřebitelé důvěřují právu, pokud jsou si dostatečně jisti jeho znalostí. Pokud budou v každé jurisdikci platit jiné lhůty, důvěra spotřebitelů značně opadne. Proto potřebujeme společný referenční rámec. Jednotné standardy nám totiž poslouží k vybudování spotřebitelské důvěry.

Totéž platí pro kolektivní domáhání se práv. Slyšeli jsme, že různé skupiny zaujaly různá stanoviska. Stanovisko PPE-DE je zcela jasné. Jsme zajedno s analýzou, podle které existují určitá slabá místa, v nichž jsou zájmy spotřebitelů méně chráněny, zejména u přeshraničních transakcí. Chybí nám ale analýza příčin těchto slabých míst a nikdo nám dnes v této sněmovně nenabídl žádné vysvětlení. Byly nám přislíbeny studie. Budeme je číst velmi pečlivě, stránku po stránce. Pokud ale v těchto studiích bude analyzována pouze právní situace, a nikoli rozdíly v prosazování vnitrostátních předpisů mezi jednotlivými členskými státy, pak nás tyto studie nakonec nikam neposunou.

Rád bych Vám proto, paní Kunevová, řekl, že jsme široce otevřeni skutečnému pokroku a zaujímáme velmi konstruktivní postoj k vymáhání stávajících práv, ale tato práva spotřebitelů mohou být účinněji vymáhána jen tehdy, pokud nakonec také skutečně fungují v praxi. V Německu máme zákon o vzorových řízeních pro kapitálové investory, na jehož základě mnozí akcionáři kolektivně zažalovali Deutsche Telekom. Během soudního řízení vyšlo najevo, že teorie a praxe kolektivního domáhání se práv jsou často dvě naprosto odlišné věci.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE). - (RO) Je zřejmé, že spotřebitelé dobře informovaní o svých právech mohou dosahovat vysoké spokojenosti a hájit své zájmy. Nicméně vedle znalostí potřebují mít spotřebitelé k dispozici také nástroj na uplatňování nároků na náhradu škody pro případ, že jsou jejich práva porušena. Z toho důvodu naše skupina věří, že skupinové žaloby jsou potřebné a vítané, a sice v podobě, která je účinná pro spotřebitele a vyvážená pro trh. Stejně důležité je pokračování a posilování procesu dohledu nad vnitřním trhem.

Věříme, že stávající barometr mínění je velmi užitečný, a budeme podporovat jeho financování i v rozpočtu na rok 2009, nicméně žádáme posílení důrazu na zaznamenávání a porovnávání cen zboží a služeb obchodovaných v sedmadvacítce členských států. V neposlední řadě bychom neměli zapomínat, že spotřebitelská práva by měla fungovat i v sektoru služeb, včetně služeb finančních a služeb v digitálním prostředí, kde je stupeň rizika mnohem vyšší a kde se mnohem obtížněji prokazuje porušení práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). - Vážený pane předsedající, rád bych poděkoval Lassemu Lehtinenovi za tuto velmi komplexní zprávu, která obsahuje obrovské množství velmi důležitých myšlenek. Jak již řekla paní komisařka, pro zvýšení informovanosti a důvěry spotřebitelů a pro umožnění informované volby chceme mít inovativní a bezpečné výrobky a služby. Všechny tyto věci vzejdou z naší podpory spotřebitelů a posilování jejich práv.

Říkám to především Lassemu, protože jsem zklamán, že umožnil, aby všechna tato dobrá práce byla zastíněna jediným tématem. Problém s tématem kolektivního domáhání se práv spočívá v tom, že naši kolegové a kolegyně v socialistické skupině již, jak se zdá, chvatně dospěli k závěru, že chtějí nový evropský předpis. Potěšilo mě, když jste, paní komisařko, potvrdila, že máte dvě studie – nejen jednu – které tuto problematiku zkoumají do hloubky. My na této straně sněmovny chceme před přijetím závěrů počkat na zprávu, ale zdá se, že naši kolegové a kolegyně na socialistické straně si myslí, že se jedná o skvělou věc a že my se odmítnutím její podpory jaksi obracíme proti spotřebitelům. Jen si přečtěte některé tiskové zprávy – barevné zprávy, zprávy v červené barvě – které z tamté strany sněmovny vzešly. Rád bych na tomto místě citlivě odmítl skutečnost, že se tato strana sněmovny staví proti spotřebitelským právům, protože my se jen nechceme dopředu zavázat k návrhu, k němuž ještě ani nemáme informace. Říkám to všem kolegům a kolegyním: není nic prospotřebitelského na tom, když si vezmete červený pásek a potenciálně spotřebitelům přiděláte obrovské náklady. Vyčkejme výsledků studií a seznamme se s nimi.

Alexandru Lambsdorffovi bych rád řekl, že umožnil, aby ho vyděračsky ošidili, ale abychom zítra jednohlasně podpořili zprávu Lasse Lehtinena, stačí, když bude hlasovat pro naše pozměňovací návrhy 5 a 6, které ponechávají dveře dokořán otevřené. Počkáme na zprávu paní Kunevy a budeme ji číst a studovat s otevřenou myslí, ale mezitím budeme pokračovat v naší skvělé obhajobě spotřebitelů na vnitřních trzích, v obhajobě účinného prosazování jejich práv na základě předpisů, které již v tuto chvíli máme.

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE). - (PT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Lehtinenova zpráva zcela správně uvádí, že potřeby ochrany spotřebitele mohou být legislativně uspokojeny pouze tak, že předpisy zlepšíme a zjednodušíme, a že je zapotřebí ucelenější právní rámec spotřebitelských práv.

Proto vyzývám Komisi a členské státy, aby poskytly odpovídající prostředky na financování silných a nezávislých spotřebitelských organizací. Takovéto financování je naprosto nezbytné k dosažení pokroku v budování skutečného vnitřního trhu pro spotřebitele.

Kolektivní domáhání se práv si s ohledem na pozitivní zkušenosti z různých členských států zaslouží co nejbližší pozornost a moji podporu.

Rovněž bych rád řekl, že jak zdůrazňuje pan Lehtinen, silný systém ochrany spotřebitele bude ku prospěchu i konkurenceschopným výrobcům a prodávajícím, neboť podnikům vytvoří pobídky k tomu, aby vyráběly a prodávaly trvanlivější zboží, což povede k udržitelnějšímu růstu.

Zpráva však zachází ještě dále a já tleskám panu Lehtinenovi za výrok, že ochrana spotřebitele by měla tvořit nedílnou součást plánování a konstrukce výrobků a služeb.

Na závěr bych rád řekl, že sdílím jeho závěr, že k dosažení lepšího fungování vnitřního trhu je zapotřebí účinná a kvalitnější ochrana spotřebitele. Rád bych mu poděkoval a řekl, že věřím, že dnes máme nejlepší podmínky pro dobrou strategickou dohodu v této oblasti s paní Kunevovou.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). - (PL) Vážený pane předsedající, význam spokojenosti zákazníků pro podniky není třeba zdůrazňovat. Každý z nás v roli zákazníka ví, že nepoctivé obchodní praktiky – záměrně zavádějící informace nebo neuspokojivé poprodejní služby – nás účinně odrazují od nákupu dalšího zboží nebo služeb od příslušné společnosti. Je však důležité, aby spotřebitelé vždy měli možnost skutečné volby, změny poskytovatele nebo prodávajícího. Taková možnost volby bezpochyby vytváří konkurenční trh, na kterém se nabízejícím nevyplácí odrazovat zákazníky. Na konkurenčním trhu podnikatel ví, že riskuje ztrátu postavení na trhu a související ztrátu zisků a perspektivy dalšího rozvoje. Věřím, že vnitřní trh Evropské unie má takovýto potenciál. Těší mě, že existuje možnost vytvoření vnitřního trhu, že existuje díky spotřebitelům a že byla tato skutečnost zaznamenána. Samozřejmě neříkám, že takový trh již funguje. Spotřebitelům stále chybí znalosti potřebné k vyhledávání nejvýhodnějších nabídek a některé podniky jim tyto informace upírají. Kromě toho poskytovatelé služeb často nedostatečně zohledňují zájmy zákazníků.

Je proto důležité zajistit, aby byla dodržována práva spotřebitelů, aby spotřebitelé měli právo na úplné, srozumitelné, jednoduché a snadno srovnatelné informace a aby toto právo firmy a zákonodárci respektovali. Neméně důležité je, aby spotřebitelé byli informováni o svých právech a upozorňováni na existující nástroje, které jim mohou pomoci při rozhodování na svobodném trhu. V této souvislosti musí důležitou úlohu sehrát spotřebitelské organizace. Neměli bychom zapomínat ani na to, že pro řádné fungování trhu je nesmírně důležitá obhajoba práv spotřebitelů a možnost jejich účinného vynucování. Jak však zdůrazňuje pan zpravodaj, obhajoba spotřebitele nesmí sloužit jako záminka k obchodnímu protekcionismu. Naším úkolem je vytvořit v ochraně spotřebitele patřičnou rovnováhu, aby nevznikaly překážky rozvoje podnikání.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Vítám zprávu Komise o strategii spotřebitelské politiky EU a zároveň oceňuji Vaši snahu, komisařko Kunevová, o prosazování spotřebitelské kultury založené na vyšší úrovni informovanosti spotřebitele.

Jsem přesvědčena, že silné a nezávislé spotřebitelské organizace jsou základem účinné spotřebitelské politiky, a proto mě těší, že do bodu 7 zprávy kolegy Lehtinena byly zahrnuty i moje pozměňovací návrhy, ve kterých Evropský parlament vyzývá Komisi a členské státy, aby spotřebitelské organizace dostatečně financovaly. Jde hlavně o finanční podporu na intenzivní vzdělávací programy zaměřené na vzdělávání pracovníků spotřebitelských organizací. Spotřebitelské organizace mají nejlepší znalosti o potřebách spotřebitelů, a proto musí být zvány ke konzultacím ve všech oblastech spotřebitelské politiky, které mají na spotřebitele dopad.

Ztotožňuji se s oběma pozměňovacími návrhy mojí politické skupiny PPE-DE k bodu 40 zprávy ohledně podávání kolektivních žalob. Komise by měla předkládat návrh evropského rámce, umožňujícího všem spotřebitelům členských států efektivní přístup k různým mechanismům odškodnění u přeshraničních stížností, jen v případě potřeby vyplývající ze studie dopadů.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) V souvislosti se strategií ochrany spotřebitelů Evropské unie bych ráda vyzdvihla význam jakosti služeb a výrobků. Spotřebitelé jsou sice již zvyklí obracet se na orgány ochrany spotřebitele u výrobků, avšak není tomu tak u služeb. Častokrát podepisují spotřebitelé smlouvy na dodávku služeb, aniž by si pozorně přečetli smluvní ustanovení, a pokud si je pozorně přečtou, domnívají se, že nemohou navrhovat jejich změny. Ve skutečnosti nemají stejnou vyjednávací pozici jako dodavatelé služeb, ačkoliv by zohlednění některých poznámek spotřebitelů mohlo vést ke zlepšení obsahu smluv a zvýšení spotřebitelské důvěry.

Ráda bych upozornila na potřebu chránit turisty a cestující, co se týče dodržování jejich práv, která bohužel mnozí z nich neznají a neuplatňují. Zvláštní pozornost by také měla být věnována elektronickým službám. Důvěra spotřebitelů v digitální služby je nezbytná pro konkurenceschopnost Evropské unie, a zejména pro rozvoj ekonomiky založené na znalostech.

Závěrem bych chtěla poukázat na skutečnost, že musíme hovořit také o jakosti veřejných služeb a o ochraně spotřebitele ve vztahu k nim.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE). - (RO) Nejprve bych rád poblahopřál panu Lehtinenovi za ucelenou zprávu. Nicméně chci poukázat na bod 35 zprávy. Tento bod se týká ustavení postu evropského veřejného ochránce práv spotřebitele při úřadu Evropského veřejného ochránce práv. Tento návrh podle mého názoru povede k velmi složitému a nepříliš účinnému postupu.

Za prvé, vytvoření takovéhoto postu vyžaduje finanční prostředky. Prostředky na případného nového veřejného ochránce práv by byly přerozděleny od Evropských spotřebitelských středisek. Za druhé, na úrovni Evropské unie by došlo k nárůstu byrokracie. Z neposlední řadě by se úkoly nově vytvořeného veřejného ochránce práv překrývaly s úkoly Evropských spotřebitelských středisek. Nevěřím, že by tento nový nástroj zefektivnil řešení stížností evropských spotřebitelů. Věřím však, že nespokojenost s fungováním vnitřního trhu by snížilo účinné a důsledné provádění právních předpisů.

Závěrem bych rád požádal zástupce Evropské komise, aby vzali v úvahu bod 7, ve kterém požadujeme zajištění odpovídajících finančních prostředků pro spotřebitelské organizace v celé Evropské unii.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Pane předsedající, globalizace našeho trhu si žádá silná, jasná a dobře vymahatelná práva spotřebitelů a já jsem ráda, že Komise na tom velice úspěšně pracuje. Již loni jsem ve své zprávě upozornila, že důvěru v on-line obchod zvýší vzorové zákaznické smlouvy a lepší mechanismy pro řešení stížností i evropská značka důvěry a charta spotřebitelů. Ale evropský spotřebitelský ombudsman nám, myslím, nepomůže. Potřebujeme spíše finančně posílit fungující spotřebitelské organizace a kontrolní orgány v členských státech, protože ony odhalují stále více nebezpečných výrobků z Asie, zejména jsou to hračky, dětské boty a sportovní náčiní. To, co od nás občané také očekávají, je lepší řešení stížností přeshraničních, jak už tady všichni řekli. I proto má význam sladit pravidla mezi členskými státy. Ovšem kolektivní stížnosti jsou kontroverzní, výhodné spíše pro právníky, ale pro spotřebitele a podnikatele bývají nákladné. A tak vítám, že Komise patrně nejdříve vyhodnotí zkušenosti z německého modelu či modelu Spojeného království, a teprve potom bude uvažovat jak dál a nenechá se zatlačit socialisty do slepé uličky. Chci ale upozornit na to, že si velmi vážím práce našeho zpravodaje, stejně tak Komise, na revizi spotřebitelského práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt (PSE). - (DE) Vážený pane předsedající, zítra hodlám kolegu poslance Malcolma Harboura potěšit tím, že si obléknu svoje červené šaty, abych mu ukázala, že rudé lavice opravdu vědí, co chtějí. To je vlastně rozdíl mezi tím, o co usilujeme my na levici, a tím, co chce pravice – vytvořit velkou modrou kouřovou clonu, která by zakryla skutečnost, že vlastně vůbec nechtějí ochranu spotřebitele, a v první řadě jsou oddáni ochraně průmyslových zájmů. Bude jedině správné, když to protentokrát jasně vysvětlíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, členka Komise. − Vážený pane předsedající, pochopila jsem, že mám pouze dvě minuty, ale chtěla bych, aby toto vystoupení mohlo trvat mnohem déle. Velmi doufám, že se všemi z Vás budu pokračovat v diskusi o spotřebitelské problematice, kdykoli budete mít čas a zájem. Byla bych více než potěšena, protože dostávám mnoho podnětů, a to i při dnešním pozdním jednání.

Ráda bych se politicky zavázala, že budu pokračovat v řešení otázek udržitelného rozvoje prostřednictvím práce na EHS a směrnici o obecné bezpečnosti výrobků a způsobech, jak by se mohly vzájemně doplňovat. Samozřejmě budu pokračovat na průvodci digitálním prostředím, což bylo předmětem jednoho z prvních rozhovorů, které jsem měla s paní Roithovou. Pracuji samozřejmě v součinnosti s kolegy komisaři a kolegyněmi komisařkami. Tato problematika je čím dál širší a protíná se s jinými problematikami, ale myslím, že to je součástí její krásy.

Je zde tedy celá řada věcí. Souhlasím s Vámi všemi v tom, že pokud bychom chtěli dokončit vnitřní trh, potřebujeme zdůraznit práva spotřebitelů. To je skutečně jediná cesta k naplnění druhé etapy vnitřního trhu a vyrovnání se s jejími požadavky. Věřím, že pokud činíme pokroky s přehledem dosažených výsledků, stane se tento přehled součástí širšího obrazu vnitřního trhu a pak dospějeme k opravdu úplnému pochopení způsobů fungování evropského vnitřního trhu.

Velmi mě dojala paní Dahlová – a lituji, že již není v plénu – která řekla, že se dnes ujímá slova v plénu poprvé. Ovšem co se týče tzv. závodu ke dnu, pokud budeme mít všude v Evropské unii společná pravidla, a nejen chránit vnitrostátního spotřebitele, pak myslím, že bychom neměli vybírat vítěze, kromě jednoho: bude-li vítězem spotřebitel.

Před lety jsme začali tvorbou příznivého prostředí pro podniky a byla to správná věc. Ale chceme-li rozvíjet evropské podniky, pak podniky potřebují spotřebitele a nemůžeme popřít, že spotřebitelé potřebují to samé řešení úzkých hrdel, aby se všude cítili příjemněji, jako například Švéd žijící v Bruselu – potřebujeme mít stejná práva, potřebujeme mít stejná práva, když nakupujeme a využíváme elektronický obchod a jiné druhy obchodování na dálku.

Ráda bych se na chvíli zastavila u kolektivního domáhání se práv. Vám všem jsem pozorně naslouchala. Ráda bych řekla, že v naší desítce hodnotících kritérií, kterou jsme distribuovali a projednali a na kterou jsme obdrželi přes 300 názorů, se polovina z těchto hodnotících kritérií kolektivního domáhání se práv týkala toho, abychom neměli exemplární náhrady škody a aby naše řízení nebyla nákladná. Takže nejméně pět těchto hodnotících kritérií se týká otázky, aby nám nevznikaly dodatečné náklady.

Věřím, že nejlepší je otevřít naše mysli, a neoddávat se dogmatu, a v tomto aspektu Vás prosím o podporu. Ráda bych Vám ještě řekla, že připravujeme sdělení. Proto nemáme stejnou studii dopadů v oblasti hospodářské, sociální a životního prostředí, jaká se provádí u všech legislativních návrhů. Ale v přípravě děláme mnohem více, budeme totiž mít dvě velmi podrobné studie, srovnávací studie.

Ráda bych Vás pozvala. Před koncem měsíce budeme pořádat tři velké konference zainteresovaných aktérů, a to s podniky, se spotřebiteli a se členy akademické obce, a naše útvary poskytnou čtyři místa v dílnách zástupcům Evropského parlamentu. Veškeré výstupy těchto tří setkání budou zcela veřejné, budou umístěny na internetových stránkách a nejlepším způsobem komunikovány a samozřejmě Vám zůstávám nablízku a zůstávám neustále otevřena diskusi o Vašich tužbách a obavách.

Na závěr bych Vám ráda poděkovala a řekla, že snad poprvé takřka nikdo neřekl, že Evropa bude dělat skupinové žaloby. Věřím, že to je pozitivní signál.

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen, zpravodaj. − Vážený pane předsedající, rád bych poděkoval všem kolegům a kolegyním, kteří zde dnes večer vystoupili, a samozřejmě komisařce Kunevové za její konstruktivní přístup, který jsme od té doby, co vstoupila do úřadu, důvěrně poznali.

Přednesu několik poznámek. Paní Kauppiová se zmínila o finančních službách. Rostoucí oblast přeshraničního bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv, která obsahuje některé velmi sofistikované nástroje, představuje rostoucí problém. Pravidla jsou pro spotřebitele stále matoucí i na vnitrostátní úrovni. Proto si myslím, že i v této oblasti potřebujeme systém kolektivního domáhání se práv, protože ten povede finanční instituce k větší odpovědnosti a obezřetnosti při vysvětlování práv a rizik zákazníkovi.

Všichni známe smutná čísla, která nám říkají, do jaké míry se občané členských států bojí nakupovat zboží a služby za hranicemi, což je naprosto způsobeno nedostatkem důvěry. Ale věřím, že budeme-li pokračovat v dobré náladě, v jaké jsme mezi námi a s Komisí projednávali tuto zprávu, budeme při budování větší důvěry mezi evropskými spotřebiteli úspěšní.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat v úterý 20. května 2008.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), písemně. – Vítáme pokračující úsilí o další začlenění úrovně spotřebitelského povědomí jako nedílné součásti účinného provádění stávajícího právního rámce ochrany spotřebitele, zejména s ohledem na nejzranitelnější skupiny obyvatel.

Nejenže potřebujeme komplexnější právní rámec spotřebitelských práv, ale také bychom měli upřímně zohledňovat zájmy spotřebitelů při dokončování standardizace vnitřního trhu. Je zřejmé, že silnější a jednotný systém ochrany spotřebitelů účinný po celé Unii je v zájmu všech občanů. Dokončení vnitřního trhu je příležitostí k provedení harmonizačních opatření, kterými bychom se zaměřili na každodenní problémy spotřebitelů. Zvláštní pozornost zasluhují odvětví související s novým digitálním prostředím.

Dobrý spotřebitel je spotřebitel, který si je vědom svých práv a způsobů jak je legitimně prosazovat. V rámci vzdělávacího systému bychom ve Společenství měli rozvíjet opravdovou spotřebitelskou kulturu a měli bychom systematicky zapojovat spotřebitelské organizace do konzultací a dialogu s podniky. Proto vítáme volání po zřízení zvláštního postu evropského veřejného ochránce práv spotřebitelů při úřadu Evropského veřejného ochránce práv v jednotlivých zemích.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), písemně.(FR) Vřele vítám zprávu pana Lehtinena, která klade ochranu spotřebitele do středu úsilí o dokončení vnitřního trhu.

Zpráva zdůrazňuje, že vysoké úrovně ochrany všech spotřebitelů v Evropské unii můžeme dosáhnout pouze horizontálním přístupem, jinými slovy, prostřednictvím odvětvových směrnic směřujících k harmonizaci vnitrostátních předpisů, a dále zdůrazňuje potřebu posilovat mezi těmito spotřebiteli důvěru. To závisí zejména na zajištění bezpečnosti výrobků v oběhu a bezpečnosti všech transakcí jak v přeshraničním obchodu službami, tak i v elektronickém obchodování.

Jsem rovněž velmi potěšena, že zpráva navrhuje přezkoumat uplatňování rychlých a účinných prostředků nápravy pro spotřebitele na evropské úrovni. Jedním z prostředků jak v tomto ohledu naplnit očekávání by bylo zavedení mimosoudních systémů řešení sporů, stejně jako uzpůsobení určitých forem nápravy, jako jsou kolektivní žaloby – které již v některých členských státech existují – na právní rámec Společenství.

Zároveň věřím, že by bylo užitečné podrobněji a s ohledem na rozdílné národní zkušenosti prozkoumat výhody a omezení těchto mechanismů.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE) , písemně. – (FR) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, s potěšením konstatuji, že návrhem strategie spotřebitelské politiky EU 2007–2013 učinila Evropská unie ochranu evropských spotřebitelů jednou ze svých priorit.

Rovněž bych rád poděkoval mému socialistickému kolegovi z Finska Lassemu Lehtinenovi za skvělou práci a významný příspěvek, který svou zprávou vytvořil.

Vítám jeho vizi horizontálního přístupu na evropské úrovni, neboť je nezbytné, aby zájmy spotřebitelů byly zohledněny ve všech politikách Unie. Zároveň podporuji jeho přání dát větší úlohu při navrhování evropských pravidel spotřebitelským sdružením a jeho návrh zlepšit ochranu nejzranitelnějších spotřebitelů, zejména mládeže a starších osob, prostřednictvím dalších informačních kampaní zaměřených přímo na ně.

Také rozhodným způsobem podporuji zavedení evropského systému kolektivního domáhání se práv, který by spotřebitelům v různých členských státech umožnil společně předkládat stížnosti soudům a požadovat nápravu a zároveň by se vyhnul nedostatkům amerického modelu. Doufám tedy, že přes odpor konzervativního křídla bude tento Parlament hlasovat pro evropský systém skupinových žalob.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE) , písemně. (FI) Ráda bych poděkovala zpravodaji Lehtinenovi za práci, kterou při sestavování této zprávy odvedl.

Jedním z nejdůležitějších cílů Komisí navrhované strategie spotřebitelské politiky je položit ochranu spotřebitele do centra pozornosti vnitřního trhu EU.

Ráda bych zdůraznila, že právě tímto prostředkem budeme schopni vytvořit našim spotřebitelům ty nejlepší možné podmínky, a učinit tak významný krok k dosažení cílů Evropské unie.

Jak toho můžeme dosáhnout? Spotřebitelé musí mít přístup k přesným informacím, na jejichž základě by se mohli rozhodovat. Informovaný spotřebitel je také spotřebitel aktivnější! Vnitřní trh, který dobře funguje, musí občanům EU poskytovat dobré možnosti volby a rozumné ceny a musí jim umožňovat nakoupit si kvalitní zboží a služby.

Další důležitou otázkou jsou skupinové žaloby, které v Estonsku, na rozdíl od některých zemí, jež jsou našimi sousedy, nemohou být podávány. Nevěřím však, že to je ku prospěchu našich spotřebitelů. Právě naopak.

Je důležité poučit se ze zkušeností druhých. Požadovaná náhrada škody musí souviset se skutečně vzniklou škodou. Podobně důležité je, aby se spotřebitelé mohli o svá práva opírat. Neměly by nastávat situace, kdy se svých práv vzdají, protože na soudní spor s dodavateli zboží nebo služeb v jiných zemích nemají prostředky.

V tomto ohledu budou zájmy spotřebitelů chráněny, když se budeme vyjadřovat jasně, a já věřím, že potřeba skupinových žalob se stala klíčovou přeshraniční otázkou.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí