Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2189(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0155/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0155/2008

Keskustelut :

PV 19/05/2008 - 27
CRE 19/05/2008 - 27

Äänestykset :

PV 20/05/2008 - 8.12
CRE 20/05/2008 - 8.12
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0211

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 19. toukokuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

27. EU:n kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2007–2013 (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. (PL) Esityslistalla on seuraavana Lasse Lehtisen sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta laatima mietintö EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi 2007–2013 (2007/2189(INI)) (A6-0155/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen, esittelijä. − (FI) Arvoisa puhemies, käsiteltävänä oleva mietintö on käynyt valiokunnassa läpi perusteellisen käsittelyn, josta kiitän edustajatovereita ja ennen kaikkea varjoesittelijöitä muista poliittisista ryhmistä. Hyvässä yhteisymmärryksessä olemme panneet merkille komission kiitettävän pyrkimyksen pitää kuluttajakysymykset esillä kaikilla politiikan alueilla.

Tämä maanosa ei pysty kilpailemaan globaaleilla markkinoilla, jollei se pysty kilpailemaan keskenään sisämarkkinoilla. Kansalliset 27 minimarkkinaa on yhdistettävä maailman laajimmiksi vähittäismarkkinoiksi.

Toimivat sisämarkkinat edellyttävät luottamusta lisääviä toimia kuluttajien hyväksi. Vahvoilla ja riippumattomilla kuluttajajärjestöillä on tärkeä rooli kuluttajien luottamuksen lisäämiseksi.

Luottamusta lisäävien toimien joukossa on yksi, joka nousi muita voimakkaammin esiin keskusteluissamme ja aiheutti myös ainoat mainittavat erimielisyydet. Kysymys on kuluttajien mahdollisuudesta saada välineet korvausten hakemiseen, jos jokin menee vikaan. Tässä mietinnössä katsotaan, että järjestelmä, joka suojaa kuluttajia kollektiivisella oikeussuojalla rajat ylittävissä kiistakysymyksissä, on välttämätön.

Komissaari Kuneva on jo aiemmin luvannut ryhtyä pohtimaan, millainen joukkokannejärjestelmä saattaisi Euroopassa toimia. Meillä Euroopassa tuntuu olevan laaja yksimielisyys ainakin siitä, millainen se ei saa olla. Se ei saa muistuttaa oleellisilta osiltaan yhdysvaltalaista ryhmäkannejärjestelmää, jonka pääasiallisia hyötyjiä ovat juristit, eivät kuluttajat. Euroopassa meidän on tavoiteltava järjestelmää, jossa korvausvaatimukset ovat suorassa yhteydessä tosiasialliseen vahinkoon. Näin oikeudenjako ei olisi luonteeltaan rankaiseva vaan kuluttajalle oikeutta tekevä. Kollektiivisilla oikeussuojakeinoilla ei siis annettaisi kuluttajille uusia oikeuksia, vaan varmistettaisiin, että nykyiset oikeudet voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Konservatiivit ryhmänä ovat olleet haluttomia viemään eteenpäin ajatusta joukkokanteesta. Syyksi on esitetty, että komissio on jo luvannut ruveta valmistelemaan sitä koskevia esityksiä. Parlamentti on kuitenkin nimenomaan Euroopan kansalaisten valitsema poliittinen päättäjä, jonka enemmistön tahdon on tultava näkyviin. Meillä on sekä lupa että velvollisuus ajatella ja ehdottaa komissiolle uusia ja yksityiskohtaisiakin ratkaisuja kansalaisten ongelmiksi kokemiin asioihin.

Olen ehdottanut, että komissio tutkii, olisiko hyödyllistä perustaa rajat ylittäviä tapauksia varten erityinen kuluttaja-asiamiehen virka komission alaisuuteen. Tuo korkea virkamies voisi eräiden kansallisten mallien mukaisesti toimia portinvartijana, eräänlaisena valikoivana viranomaisena, kun oikeussuojakeinoja pannaan täytäntöön. Toivottavasti mietintö siihen sisältyvine kompromisseineen saa mahdollisimman laajan tuen.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää parlamenttia siitä, että se tukee vuosien 2007–2013 kuluttajapoliittisen strategian tavoitteita ja toimia, ja tietenkin esittelijää hänen antamastaan tuesta ja tekemästään työstä.

Pidän myönteisenä parlamentin näkemystä tarpeesta muuttaa 27 kansallista minimarkkina-aluetta yleiseurooppalaisiksi vähittäismarkkinoiksi, jotka olisivat maailman suurimmat. Tämä edellyttää sitä, että meidän on lisättävä kuluttajien luottamusta rajat ylittävää kaupantekoa kohtaan. Sanomme usein, että nykyaikaisessa taloudessa luottamus on rahaa. Uskon, että voimme saavuttaa tämän tavoitteen vähitellen pyrkimyksillämme ja konkreettisilla toimillamme, joita strategiamme tukee.

Tältä osin arvostan myös suuresti kuluttajien sopimusoikeuksia koskevalle puitedirektiiviehdotukselle annettua tukea, sillä tämä direktiivi on keino saavuttaa tavoite. Olen erityisen iloinen siitä, että parlamentti katsoo täydellisen, tarkkaan kohdennetun yhtenäistämisen olevan tarpeen sisämarkkinoiden toiminnassa olevien pullonkaulojen määrittämiseksi.

Olen kiitollinen Euroopan parlamentin tuesta kuluttajamarkkinoiden tulostaulua koskevalle aloitteelle ja odotan täyttä tukeanne myöhemmin tänä vuonna. Tulostaulu on keskeisessä asemassa pyrkiessämme ymmärtämään paremmin, kuinka sisämarkkinat toimivat kuluttajiemme näkökulmasta, jotta voimme mitata sisämarkkinoiden tuloksia kuluttajien kannalta. Kun tulostaulu on valmis, voimme laatia parempia säädöksiä ja kehittää politiikkaamme selvien todisteiden pohjalta. Aivan yhtä tärkeää on se, että osoitamme näin kansalaisillemme, että ymmärrämme heidän jokapäiväisiä huolenaiheitaan ja voimme vastata niihin.

Otitte esiin oikeussuojaa koskevan kysymyksen. Haluan kiittää teitä siitä, että tuette sitä, että kuluttajapoliittisessa strategiassa keskitytään oikeussuojaan ja oikeuksien täytäntöönpanoon. Oikeussuoja ja oikeuksien täytäntöönpano ovat keskeinen osa tätä strategiaa. Teidän laillanne katson vakaasti, että sisämarkkinoiden toiminta edellyttää sitä, että EU:n kuluttajien täytyy voida luottaa siihen, että he voivat käyttää oikeuksiaan ja hakea muutosta koko Euroopan unionissa. Katson myös, että kuluttajakiistojen käsittely olisi tehokkainta ja tarkoituksenmukaisinta, jos oikeussuojakeinot täydentäisivät toisiaan eli jos kiistoja voitaisiin ratkaista sekä tuomioistuimissa että niiden ulkopuolella ja kiistat voisivat olla luonteeltaan yksilökohtaisia tai kollektiivisia. Tämä hyödyttäisi sekä kuluttajia että hyvämaineisia yrityksiä. Katson itse, että kollektiiviset muutoksenhakukeinot – tuomioistuimissa tai niiden ulkopuolella – voisivat olla tehokas tapa vahvistaa eurooppalaisille kuluttajille jo kehittämäämme oikeussuojakehystä. Olemme luoneet oikeussuojakehyksen lisäämällä vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä (ADR-menettelyjä), ottamalla käyttöön eurooppalaisen, rajat ylittävän, vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn sekä hyväksymällä hiljan direktiivin tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla.

Kaikkia tällä alalla tulevaisuudessa toteutettavia toimia on tietenkin arvioitava huolellisesti. Kuten tiedätte, olen käynnistänyt kaksi tutkimusta, joissa tarkastellaan lähemmin kollektiivisia oikeussuojakeinoja. Ensimmäisessä tutkimuksessa tarkastellaan olemassa olevien kollektiivisten oikeussuojakeinojen tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Siinä selvitetään, aiheuttaako kollektiivisten oikeussuojakeinojen puuttuminen haittaa kuluttajille niissä jäsenvaltioissa, joissa tällaisia oikeussuojakeinoja ei ole käytettävissä, ja vaikuttaako tämä haitallisesti yhtenäismarkkinoihin.

Toinen tutkimus tarjoaa tietoa siitä, millaisia ongelmia kuluttajat kohtaavat esittäessään ryhmäkanteita, ja siinä tarkastellaan tällaisten ongelmien taloudellisia seurauksia kuluttajien, kilpailijoiden ja asiaankuuluvien markkinoiden kannalta.

Tarkoituksenani on käyttää näiden tutkimusten tuloksia sekä sidosryhmien ja jäsenvaltioiden keräämiä tietoja laatiessani tiedonantoa, jonka komission on määrä hyväksyä vuoden 2008 loppuun mennessä. Tämän tiedonannon tavoitteena on järjestää laaja julkinen kuuleminen kuluttajien kollektiivisten oikeussuojakeinojen alalla olevista vaihtoehdoista.

Samalla arvioin, kuinka kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista annettu direktiivi on pantu jäsenvaltioissa täytäntöön ja miten se on vaikuttanut kuluttajien oikeuksien täytäntöönpanoon Euroopan unionissa. Laadin johtopäätöksistäni kertomuksen, joka komission on myös määrä hyväksyä tämän vuoden loppuun mennessä.

Hyvät parlamentin jäsenet, kiitän teitä jälleen siitä, että jaatte visioni uudesta, markkinalähtöisestä kuluttajapolitiikasta, jossa oikeutensa tuntevat ja niitä käyttävät kuluttajat suhtautuvat luottavaisesti parhaisiin hinta- ja laatutarjouksiin ja hyödyntävät niitä maailman suurimmilla vähittäismarkkinoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi, talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon valmistelija. (EN) Arvoisa puhemies, kiitän komissiota tiedonannosta ja Lasse Lehtistä mietinnöstä. Sekä tiedonanto että mietintö ovat kumpikin yleisesti hyvin tasapainoisia asiakirjoja.

Lisäksi niissä tuodaan esiin tärkeä asia, johon on Euroopan unionin on puututtava, eli se, että kuluttajapolitiikan on oltava osa sisämarkkinoita.

Tästä pääsenkin siihen, mitä talous- ja raha-asioiden valiokunta on lisännyt mietintöön: sisämarkkinoiden toteuttaminen on itsessään hienoa kuluttajapolitiikkaa. EU:n laajuinen kilpailu laskee hintoja, parantaa laatua ja lisää kuluttajien valinnanvaraa. Meidän on pidettävä huolta siitä, että EU:n kaikilla kuluttajilla on mahdollisuus hyödyntää tätä valinnanvaraa.

Kuluttajat ovat sisämarkkinoilla markkinatalouden dynaamisia osallistujia, ja tekemällä valintoja he voivat suojella omia etujaan. Siksi olemassa olevien sisämarkkinadirektiivien johdonmukainen täytäntöönpano on äärimmäisen tärkeää.

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnossa korostetaan kahta asiaa, jotka ovat tältä osin erityisen tärkeitä. Niistä ensimmäinen on rahoituspalvelut: muun muassa pankkipalvelujen, lainojen ja vakuutustuotteiden alalle tarvitaan todelliset sisämarkkinat EU:n kuluttajien vallan lisäämiseksi. Tämä on erityisen tärkeää, sillä demokratiakehityksen myötä parhaiden mahdollisten sijoituspalvelujen saatavuus on yhä merkityksellisempi asia kaikille. Tällä alalla on ylitettävä vielä monia esteitä.

Toinen asia koskee sähköistä kaupankäyntiä. Sähköinen kaupankäynti on kytköksissä rahoitusmarkkinoiden toimintaan, ja maksujärjestelmien kehittyminen vaikuttaa siihen. Lisäksi se on tärkeää lähes kaikista sisämarkkinoiden näkökulmista, sillä Internet on todellinen eurooppalainen markkinapaikka. Meidän on siis varmistettava, että sähköinen kaupankäynti todella toimii EU:ssa ja että kuluttajilla on tältä osin oikeasti valinnanvaraa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon valmistelija. (EN) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, oikeudellisten asioiden valiokunta on kanssanne samaa mieltä: meidän pitäisi hankkiutua eroon näistä 27 minimarkkina-alueesta. Tämä kuitenkin edellyttää paljon yhtenäisempää oikeuskehystä. Katson, että päästäksemme tähän tavoitteeseen lähtökohtanamme pitäisi olla se, että komission kaikki yksiköt, jotka työskentelevät sisämarkkina-asioiden parissa, tekisivät johdonmukaisesti yhteistyötä. Yksi kysymys, joka on kiinnostanut meitä pitkään ja jota ei mielestämme ehkä tuotu esiin riittävän hyvin, on sopimusoikeushanke ja yhteinen viitekehys.

Emme halua, että tämä unohdetaan ja että kaikki siirtyvät vain seuraavaan asiaan eli kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin. Tuemme teitä kyllä tässä asiassa, mutta katsomme, että meidän pitäisi paneutua myös edelleen yhteiseen viitekehykseen. Olisimme halunneet, että mietinnössä olisi painotettu enemmän vaihtoehtoisia riitojenratkaisumenettelyjä, erityisesti riidanratkaisua online-menettelyn avulla, mitä olemme kannattaneet jo pitkään. Olemme toki tyytyväisiä siihen, että tarkastelette kollektiivisia oikeussuojakeinoja ja että jatkamme eteenpäin tällä alalla, mutta kehotan teitä pitämään huolta siitä, ettemme päädy samanlaiseen tilanteeseen kuin sopimusoikeuden tapauksessa, jota oikeusperustaa koskevat kysymykset ja muut kysymykset vaivaavat.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon valmistelija. − (SV) Arvoisa puhemies, haluan esittää lämpimät kiitokset komission jäsenelle Kunevalle ja esittelijälle Lasse Lehtiselle.

Pidän strategiaa myönteisenä ja olen hyvin iloinen, että kuluttajia pidetään tärkeänä ryhmänä, joiden eduista on huolehdittava. Tiedämme, että ilman tyytyväisiä ja luottavaisia kuluttajia meillä ei myöskään ole kukoistavia sisämarkkinoita. Olen kuitenkin esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tätä strategiaa on seurattava jatkuvasti, jos sen on tarkoitus todella hyödyttää kuluttajia.

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan valmistelijana olen kuitenkin pettynyt siihen, että asiasta vastaava valiokunta otti huomioon vain yhden esittämistämme 13 tarkistuksesta. Ne sisälsivät monia tärkeitä ja arvokkaita ehdotuksia. Toivoimme, että sukupuolten tasa-arvon näkökulma olisi otettu asiassa selvemmin huomioon. Kuluttajapolitiikka ei todellakaan ole sukupuolineutraalia. Sukupuolikysymykset pitäisi ottaa huomioon, aivan kuten lapset, vanhukset ja vammaisetkin otetaan huomioon. Toivon, että asia voidaan ottaa uudelleen esiin seuraavan tarkastelun yhteydessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, PPE-DE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, kiitän Lasse Lehtistä ja kahta varjoesittelijää viime kuukausien aikana tekemästämme hyvästä yhteistyöstä. Mietinnössä tuodaan esiin muutamia hyvin myönteisiä asioita, jotka liittyvät kuluttajapolitiikan edistämiseen. Kuluttajat voivat käyttää oikeuksiaan vain, jos he ovat niistä tietoisia. EU:n kuluttajien vallan lisääminen onkin keskeinen osa tätä mietintöä, ja tämä tavoite saavutetaan toteuttamalla valistus- ja tiedotuskampanjoita. Lisätäksemme kuluttajien luottamusta digitaalista ympäristöä kohtaan keskitymme erityisesti siihen, että kuluttajat saavat käyttöönsä tarvitsemansa tiedot ja välineet.

Mietinnössä kehutaan komission pyrkimyksiä vahvistaa tuoteturvallisuusalan kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa. Tuoteturvallisuutta koskevan vuoropuhelun ja tiedonjaon jatkuminen on kaikkien osapuolten etu ja keskeinen asia kuluttajien luottamuksen lisäämisen kannalta.

Kuluttajien oikeussuojakeinoista totean, että PPE-DE-ryhmän muiden jäsenten tavoin kannatan voimakkaasti EU:n kuluttajien kannalta helppokäyttöisiä ja tehokkaita oikeussuojakeinoja. Tiedämme useimpien kuluttajien pitävän tuomioistuinten ulkopuolella tapahtuvaa riitojenratkaisua parhaana vaihtoehtona, sillä se palvelee kuluttajien etua nopeimmin ja edullisimmin.

Kuten olen todennut keskustelun alusta asti, en kannata vaatimuksia lainsäädäntötoimista, joiden myötä EU:ssa otettaisiin käyttöön huonosti suunniteltu kollektiivisten oikeussuojakeinojen järjestelmä. Komissio tekee parhaillaan monia tutkimuksia kuluttajien nykyisistä oikeussuojakeinoista jäsenvaltioissa, ja menemättä komission tutkimustulosten edelle kehotan PPE-DE-ryhmän muiden jäsenten tavoin parlamenttia ja jäsenvaltioita toimimaan keskeisessä tehtävässä tutkimustuloksia arvioitaessa, ennen kuin lisätoimista tehdään päätöksiä. Kalliin ja tehottoman kollektiivisten oikeussuojakeinojen järjestelmän pikainen käyttöönotto ei ole kuluttajien edun mukaista. Kannatan mietintöä kaikilta muilta osin.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt , PSE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, haluan kiittää Lasse Lehtistä erinomaisesta mietintöluonnoksesta, joka tarjoaa mielestäni keskusteluillemme varsin terveen pohjan.

Haluan korostaa kolmea hyvin tärkeää tässä mietinnössä esiin tuotua seikkaa. Ensimmäinen niistä on se, että meidän on varmistettava, että välineet, joilla voimme suojella EU:n kuluttajia ja ennaltaehkäistä ongelmia, ovat hyvin keskeisessä asemassa. Siksi on hyvin tärkeää kehittää edelleen RAPEX-varoitusjärjestelmää, jotta sillä voidaan palvella kuluttajien etuja entistäkin tehokkaammin.

Toinen hyvin tärkeä asia on se, että Solvit-järjestelmää pitäisi kehittää ja parantaa, sillä se on keskeinen väline. Kuluttajien tiedoissa on yhä huomattavia puutteita: aivan liian monet heistä eivät ole koskaan kuulleetkaan Solvit-järjestelmästä eivätkä tiedä, että se voisi ratkaista heidän puolestaan monta ongelmaa. Myös tämä on hyvin tärkeää.

Olen myös hyvin kiitollinen siitä, että Euroopan komissio aikoo paneutua jälleen CE-merkintään. Monet luulevat CE-merkinnän olevan turvallisuusmerkintä, mitä se ei valitettavasti ole. Meidän pitäisi varmistaa yhdessä teidän ja komission jäsenen Verheugenin kanssa, että tämän merkinnän käyttöä koskevat säännöt laaditaan siten, että voimme taata yleisölle tulevaisuudessa, että he voivat luottaa CE-merkittyjen tuotteiden turvallisuuteen. Tämä on hyvin tärkeä tavoite.

Viimeinen ja tärkein asiani koskee kuitenkin ryhmäni näkemystä kollektiivisten oikeussuojakeinojen järjestelmästä, jota sosialistiryhmä kannattaa. Lainsäädännöllämme ei ole mitään merkitystä, elleivät kuluttajat voi puolustaa lakiin perustuvia oikeuksiaan – johtuipa tämä sitten rajat ylittävästä ulottuvuudesta, joka tekee lainvalvonnasta hyvin vaikeaa, tai arvoltaan vähäisten kanteiden suuresta määrästä, vaikka tällaiset ongelmat voivatkin imeä ihmiset ajan mittaan kuiviin. On ehdottoman tärkeää, ettemme ainoastaan kannusta vaan myös vaadimme Euroopan komissiota tutkimaan ja kehittämään tällaista järjestelmää ja että vaadimme sitä esittelemään meille mahdollisimman pian asianmukaisen säädösehdotuksen, jotta voimme tarjota kuluttajille asianmukaista suojelua ja turvaa.

Mielestäni on varsin valitettavaa, ettei PPE-DE-ryhmä ole katsonut parhaaksi kannattaa tätä järjestelmää niin tarmokkaasti ja sitoutuneesti kuin mikä olisi tarpeen, jotta voisimme lisätä kuluttajien ja yleisön luottamusta Euroopan unionia ja sisämarkkinoita kohtaan, sillä tällainen luottamus kumpuaa siitä, että kuluttajat tietävät, että heitä suojellaan asianmukaisesti, kun he tekevät ostoksia Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Graf Lambsdorff, ALDE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, haluan kiittää aluksi Lasse Lehtistä tästä hyvästä ja tasapainoisesta mietinnöstä. Olemme samaa mieltä monista asioista. Yksi syy tähän on se, että komissio on tehnyt tässä asiassa erittäin hyvää esityötä. Kiistanalaisia asioita on vähän.

Kuluttajastrategiasta tulee yksi tärkeimmistä keskustelunaiheista sisämarkkinoiden seuraavassa kehitysvaiheessa. Euroopan unionin kolme suurinta haastetta – kasvu, työllisyys sekä kansalaisten tarpeiden tunnistaminen ja tyydyttäminen – koskevat 490:tä miljoonaa kuluttajaa. Sisämarkkinoilla on mahdollisuus kehittyä maailman suurimmiksi vähittäismarkkinoiksi. Siksi ALDE-ryhmä kannattaa komission kohdennettuja pyrkimyksiä kehittää 27 minimarkkina-alueesta yksi suuri vähittäismarkkina-alue.

Kannatamme myös tapaa, jolla luonnoksessa vahvistetaan kuluttajapolitiikan monialaista luonnetta, sekä siinä esitettyä ehdotusta nimittää niin sanottuja kuluttaja-asioiden yhteyshenkilöitä. Haluan mainita tässä yhteydessä erityisesti ehdotukset Euroopan kuluttajakeskusten vahvistamisesta ja erityisen huomion kiinnittämisestä lasten ja vanhusten tarpeisiin.

Haluan myös puhua lyhyesti kollektiivisista oikeussuojakeinoista. Pidämme asiaa ongelmallisena. Meillä on liian vähän tietoa ja liikaa ahdasmielisiä ajatuksia. Arvoisa komission jäsen, mielestäni on ennenaikaista sanoa, että saatte tässä asiassa parlamentin vankan tuen. Olemme juuri kuulleet PPE-DE-ryhmältä, ettei se aio tukea teitä. Uskon, ettei PPE-DE-ryhmä näe varsinaisia ongelmia. Asiassa tapahtuneet vahingot ovat hajanaisia, ja ne vaikuttavat moniin kuluttajiin useammassa kuin yhdessä maassa. On perusteltua, että komissio tarkastelee tätä koko asiaa ja tekee siitä tutkimuksen. Toisaalta PSE-ryhmä haluaa tämän poliittisen välineen hinnalla millä hyvänsä varsinaisiin ongelmiin katsomatta – ja varsinaiset ongelmat ovat monitahoisia.

Yhtenä ongelmana on esimerkiksi oikeusperusta. Missä kohdassa perustamissopimusta sanotaan, että komissiolla ja parlamentilla on oikeus sekaantua jäsenvaltioiden siviili- ja rikosprosesseja koskevaan lainsäädäntöön? Mitä Diana Wallis sanoikaan juuri meille oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta? Sopimusoikeutta koskeva ongelma on yhä ratkaisematta. Ratkaistavia kysymyksiä on paljon, kuten kysymys osallistumisesta ja osallistumattomuudesta sekä oikeusasiamiehen asemasta. Ei yksinkertaisesti riitä, että sanomme, ettemme halua Yhdysvaltojen järjestelmää. Amerikkalaisillakin oli hyvät aikomukset, kun he ryhtyivät kehittämään omaa järjestelmäänsä. On sanomattakin selvää, etteivät he ryhtyneet luomaan tarkoituksella huonoa järjestelmää.

Näistä syistä meidän pitäisi pysyä kriittisinä ja puolueettomina. Meidän pitäisi odottaa ensin tutkimuksen tuloksia, ottaa ne vakavasti ja käynnistää sitten faktatietoihin perustuva, avarakatseinen ja vastuullinen keskustelu, mikä on Euroopan parlamentille sopivaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, UEN-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, Lasse Lehtisen mietinnössä käsitellään tulevina vuosina noudatettavan, laatua edistävän strategian keskeisiä kysymyksiä. Tämä strategia on EU:n kansalaisille tärkeä, ja haluan korostaa muutamia siihen liittyviä ongelmia. Kansallista ja EU:n lainsäädäntöä kehitettäessä kuluttajajärjestöjen työpanoksen pitäisi olla suurempi. Tietyissä maissa niiden on kuitenkin vaikeaa toimia ja saada toiminnalleen rahoitusta. Euroopan unionin pitäisi tarjota näille järjestöille enemmän apua ja taloudellista tukea. Tietyissä maissa käytössä olevilla kollektiivisten oikeussuojakeinojen järjestelmillä pitäisi torjua markkinoilla tapahtuvaa vilpillistä toimintaa, ja EU:ssa pitäisi ottaa käyttöön kollektiivisten oikeussuojakeinojen järjestelmä.

Eri maissa toimivien Euroopan kuluttajakeskusten, kuluttajajärjestöjen ja kuluttajaneuvojien pitäisi tehostaa tiedotus- ja valistustoimiaan, joilla pyritään suojelemaan heikoimmassa asemassa olevia kuluttajaryhmiä. Suojelua voidaan myös tehostaa ottamalla Solvit- ja RAPEX-kuluttajakeskukset mukaan toimintaan. Kannatamme tätä mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (SV) Arvoisa puhemies, kiitos. Kuluttajien oikeuksien suojelu on usein heikkoa, joten sitä on vahvistettava. Kiitän siksi esittelijää sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan jäseniä, sillä he ovat onnistuneet vahvistamaan eniten suojelua tarvitseville kuluttajaryhmille – lapsille ja vanhuksille – annettavaa tukea.

Vahva kuluttajansuoja edellyttää aktiivisia kuluttajajärjestöjä. Yksilöt eivät ole vahvoja yksinään. Kuluttajat saavat lisää voimaa ja tietoa juuri tällaisilta järjestöiltä. Siksi nämä järjestöt tarvitsevat varmaa rahoitusta. Meidän on kuitenkin torjuttava rajat ylittävän kaupan nykyisiä epävarmuustekijöitä tarjoamalla kuluttajille mahdollisuus nostaa ryhmäkanteita lakia rikkovia yrityksiä vastaan. Kuluttajien suurimpana ongelmana on nykyisin se, että heidän on vaikeaa saada rajat ylittävät riita-asiansa kuuluviin, sillä yksikään taho ei ratkaise tällaisia rajat ylittäviä riitoja. EU:n pitäisikin kehittää eri tahoja ratkaisemaan tällaisia riitoja eikä laatia lisää EU:n lainsäädäntöä. Mielestäni ehdotus Euroopan kuluttaja-asiamiehen nimittämisestä on hyvin epäilyttävä. Miksi loisimme lisää EU:n rahoittamia palveluja ja ottaisimme näin sen riskin, että kuluttajajärjestöjen määrärahoja leikataan? Tämä ei hyödyttäisi kuluttajia millään tavalla.

Lopuksi totean, että on valitettavaa, että sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta hylkäsi tavalliseen tapaansa naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan esittämät tarkistukset. Ne olisivat ansainneet paremman kohtalon.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl, IND/DEM-ryhmän puolesta. – (DA) Arvoisa puhemies, minulla on ilo käyttää puheenvuoro ensimmäistä kertaa ja puhua aiheesta, jonka parissa odotan kovasti pääseväni työskentelemään. On tietenkin hyvä, että Euroopan parlamentti tekee tällä mietinnöllä kuluttajien oikeuksien suojelua koskevan aloitteen. Pelkään kuitenkin, että tällä lainsäädännöllä vain parsitaan ja paikkaillaan ongelmakohtia vähä vähältä. Näillä paikoilla peitellään sitä tosiasiaa, että EU on rakennettu siten, että tavaroiden, pääoman ja palvelujen vapaa liikkuvuus menee aina kuluttajien ja muiden ”pehmeiden” aiheiden edelle. Katson tämän näkyvän myös tämänpäiväisessä keskustelussa.

Annan kaksi hyvin tarkkaa esimerkkiä siitä, millä tavoin meidän on suojeltava kuluttajien oikeuksia. On hyvin tärkeää, että turvaamme kuluttajien oikeuden tehdä valitus kotimaassaan ja omalla kielellään ja että elintarviketuotteet ja muut tuotteet, jotka voivat aiheuttaa terveysriskin, tarkastetaan, kun niitä tuodaan eri maihin. Eri maiden pitäisi saada tehdä tarkistuksia ja asettaa tiukempia vaatimuksia kuin mitä EU:n lainsäädännössä säädetään suojellakseen ympäristöä ja kuluttajien terveyttä. EU:n kuluttajien terveyttä koskevan strategian täytyy perustua ennalta varautumisen periaatteeseen eikä aatteeseen, jonka ainoana tavoitteena on tavaroiden täysin vapaa liikkuminen rajojen yli. Tämä on mahdollista, jos turvaamme kuluttajien oikeuden valittaa ja ottaa yhteyttä paikallisiin oikeudellisiin yksiköihin ja jos mahdollistamme tavarantuonnin pysäyttämisen tilanteissa, joissa siihen on terveydellisiä syitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (NI). - (SK) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, mietinnössä todetaan aivan oikein euron vaikuttaneen myönteisesti, sillä se on laskenut transaktiokustannuksia. Se on myös helpottanut kuluttajien kannalta hintojen vertailua eri maissa ja kasvattanut sisämarkkinoiden vähittäismyyntipotentiaalia. Olen samaa mieltä siitä, että uusia jäsenvaltioita on kannustettava jatkamaan uudistuksia, jotta ne voivat ottaa euron käyttöön heti, kun ne täyttävät Maastrichtin kriteerit, ja jotta ne voisivat siten hyötyä täysimääräisesti yhtenäisvaluutan myönteisestä vaikutuksesta sisämarkkinoilla.

Euroopan parlamentti saa pian tilaisuuden testata tätä ehdotusta käytännössä, kun se keskustelee euroalueen laajentumisesta Slovakian tasavaltaan. Slovakia on tehnyt paljon työtä ja täyttänyt Maastrichtin lähentymiskriteerit huomattavasti edellä aikataulua. Vastustan muutamien kollegoideni asennetta: he höykyttävät meitä nyt ympäripyörein ja epämääräisin perustein eli kyseenalaistamalla näiden kriteereiden pysyvän kestävyyden. Tämä voisi jatkua loputtomiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, kuluttajien ja kauppiaiden sekä tavaroiden ja palvelujen pitäisi voida liikkua sisämarkkinoilla vapaasti.

Kuluttajien suojelu ei saa olla heikompaa muissa jäsenvaltioissa kuin heidän kotimaassaan, jos haluamme varmistaa rajat ylittävän kaupankäynnin ja lisätä sitä. Siksi pidän myönteisenä kuluttajapolitiikan monialaista lähestymistapaa sekä parempaa suojelua, johon se johtaa.

Se merkitsee oikeuksiaan käyttäviä kuluttajia, vahvaa kuluttajansuojaa sekä yritysten kannalta suotuisaa sisämarkkinalainsäädäntöä. Olemme kuitenkin huolissamme kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevasta hätäisestä lähestymistavasta.

Parlamentin on liian aikaista ottaa kantaa asiaan. Meidän on tutkittava perusteellisesti jäsenvaltioissa käytössä olevia järjestelmiä ja arvioitava, onko eurooppalaiselle kollektiivisten oikeussuojakeinojen järjestelmälle tarvetta. Meillä ei ole tässä vaiheessa vielä riittävästi tietoa seurauksista, kuten mahdollisesta väärinkäytöstä, kuluttajille ja yrityksille aiheutuvien kustannusten kasvusta ja sääntelyn lisääntymisestä.

En usko, että kukaan kannattaa eurooppalaisen järjestelmän käyttöönottoa EU:ssa tuntien sen kaikki haittapuolet ja sen suhteettomat seuraukset. Suosimme toistaiseksi muita oikeussuojakeinoja, jotka ovat nopeampia ja edullisempia ja antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden päättää itse sääntelystä. Nykyisiä välineitä ja muita kuin lainsäädännöllisiä työkaluja voidaan käyttää EU:n tasolla.

Kehotamme komissiota tekemään tutkimuksen ja esittelemään sen tulokset parlamentille ja jäsenvaltioille. Miksi menisimme pidemmälle kuin mikä on tarpeen perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi? Miksi veisimme jäsenvaltioilta mahdollisuuden säilyttää erilaiset riitojenratkaisumekanismit? Vastausta kaipaavia kysymyksiä on paljon.

Meillä ei ole toistaiseksi selvää merkkiä siitä, että EU:n kollektiivisten oikeussuojakeinojen järjestelmä toisi sisämarkkinoille, kuluttajille ja yrityksille lisäarvoa. EU:n ei pitäisi säätää lakia ilman voimakkaita syitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE) . – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan aluksi kiittää Lasse Lehtistä hänen tekemästään erinomaisesta työstä ja hänen kyvystään kuunnella. Hänen mietintönsä tavoitteena on parantaa komission strategiaa, joka perustuu jo kuluttajien suojelun periaatteeseen ja vastuun antamiseen kuluttajille.

Kannatan esittelijän suosittelemaa monialaista lähestymistapaa keinona sovittaa yhteen kuluttajien – erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kuluttajien – suojelu sekä tehokkaat sisämarkkinat. Samoin on hyvin tärkeää antaa kuluttajajärjestöille merkittävämpi tehtävä lainsäädäntöehdotusten valmistelutyössä.

Tuoteturvallisuudesta totean, että komission on paitsi jatkettava markkinoiden valvontaa myös määriteltävä nopeasti CE-merkintää koskevat periaatteet, jotta tämä merkintä olisi todellinen tae laadusta, jäljitettävyydestä ja turvallisuudesta.

Lopuksi totean, että on tärkeää parantaa kuluttajien muutoksenhakukeinoja ehdottamalla eurooppalaista kollektiivisten oikeussuojakeinojen järjestelmää, jonka avulla kuluttajat voisivat käyttää kunnolla oikeuksiaan tilanteissa, joissa heille on aiheutunut todistettavasti vahinkoa, mutta samalla on vältettävä Yhdysvaltojen järjestelmälle ominaiset puutteet. Äänestämällä näiden asioiden puolesta voimme vain vahvistaa kuluttajien luottamusta eurooppalaiseen markkinamalliin, joka on samalla sekä avoin että suojeleva.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). - (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, komission kuluttajapoliittinen strategia koskee useita aihealoja, joiden osalta kannatamme komission kantaa. Arvoisa komission jäsen Kuneva, kannatamme myös henkilökohtaisia pyrkimyksiänne toteuttaa yhtenäismarkkinat sekä tapaa, jolla keskitytte erityisesti kuluttajiin ja heidän asemaansa sisämarkkinoilla.

On monia asioita, joista olemme samaa mieltä. Täällä on jo puhuttu Euroopan kuluttajakeskusten ja Solvit-järjestelmän vahvistamisesta. Euroopan parlamentin kaikki ryhmät tukevat tätä tavoitetta. Pidämme myös kuluttajapolitiikan monialaista lähestymistapaa tarpeellisena, mutta mielestämme on valitettavaa, ettei sopimusoikeutta ole painotettu riittävästi. Meidän on pidettävä huolta siitä, ettei sopimusoikeus murenna ehdotuksiamme, niin että tuloksena on pelkkää tilkkutäkkilainsäädäntöä. Valiokuntamme tämäniltainen äänestys osoitti, että kuluttajat luottavat lakiin, jos he ovat jokseenkin varmoja siitä, että he tuntevat sen sisällön. Jos aikarajat vaihtelevat lainkäyttöalueen mukaan, kuluttajien luottamus murenee huomattavasti. Tarvitsemme siksi yhteisen viitekehyksen, koska kuluttajien luottamuksen lisääminen edellyttää yhteisiä standardeja.

Sama koskee kollektiivisia muutoksenhakukeinoja. Olemme kuulleet eri ryhmien suhtautuvan asiaan eri tavoin. PPE-DE-ryhmän kanta on varsin selvä: olemme samaa mieltä siitä, että kuluttajien etujen suojelussa on puutteita tietyissä kohdin, erityisesti rajat ylittävien transaktioiden yhteydessä. Olemme kuitenkin odottaneet turhaan analyysia siitä, miksi näitä puutteita on, eikä kukaan ole antanut meille tänä iltana täällä parlamentissa selitystä asiasta. Meille on luvattu tutkimuksia. Aiomme käydä ne läpi hyvin huolellisesti, sivu sivulta. Jos näissä tutkimuksissa tarkastellaan kuitenkin vain lainsäädännön näkökohtia, eikä syvennytä jäsenvaltioiden kansallisten lakien täytäntöönpanossa ilmeneviin eroihin, nämä tutkimukset eivät viime kädessä auta meitä yhtään eteenpäin.

Arvoisa komission jäsen Kuneva, haluan siksi kertoa teille, että suhtaudumme täysin avoimesti todelliseen kehitykseen ja hyvin rakentavasti nykyisten oikeuksien täytäntöönpanoon, mutta katsomme, ettei kuluttajien oikeuksien täytäntöönpanoa voida tehostaa, elleivät nämä oikeudet toimi viime kädessä kunnolla käytännössä. Meillä on saksassa pääomasijoittajien ennakkotapauksiin perustuva laki Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz, jonka nojalla monet osakkeenomistajat ovat nostaneet ryhmäkanteen Deutsche Telekomia vastaan. Tämän prosessin aikana on kuitenkin ilmennyt, että kollektiivisten oikeussuojakeinojen tapauksessa teoria ja käytäntö poikkeavat usein toisistaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE). - (RO) Arvoisa puhemies, on selvää, että oikeutensa hyvin tuntevien kuluttajien on helppoa olla tyytyväisiä ja puolustaa etujaan. Tiedon lisäksi kansalaiset tarvitsevat kuitenkin myös keinoja vaatia korvauksia, kun heidän oikeuksiaan rikotaan. Tästä syystä pidämme ryhmäkanteita tarpeellisena ja myönteisenä asiana sellaisessa muodossa, joka on kuluttajien kannalta tehokas ja markkinoiden näkökulmasta tasapainoinen. Aivan yhtä tärkeää on myös jatkaa ja vahvistaa sisämarkkinoiden valvontatoimia.

Pidämme nykyistä mielipidemittaria hyödyllisenä ja kannatamme sen rahoittamista myös vuoden 2009 talousarviosta, mutta pyydämme silti kiinnittämään enemmän huomiota 27 jäsenvaltiossa myytyjen tuotteiden ja palvelujen hintojen tallentamiseen ja vertaamiseen. Emme saa myöskään unohtaa, että kuluttajien oikeuksia on suojeltava myös palvelualalla, myös rahoituspalvelujen ja digitaalisessa ympäristössä tarjottavien palvelujen alalla, missä riskit ovat suuremmat ja oikeuksien rikkomisia on paljon vaikeampaa todistaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää Lasse Lehtistä erittäin kattavasta mietinnöstä, jossa esitetään valtava määrä äärimmäisen tärkeitä ajatuksia. Kuten komission jäsen totesi aikaisemmin, haluamme innovatiivisia ja turvallisia tuotteita ja palveluja, jotta kuluttajamme voivat perehtyä oikeuksiinsa paremmin, suhtautua kaupankäyntiin luottavaisemmin ja käyttää tärkeää valinnanvapauttaan. Kaikki nämä asiat perustuvat kuluttajien tukemiseen ja heidän oikeuksiensa vahvistamiseen.

Sanon tämän erityisesti Lasse Lehtiselle, sillä olen pettynyt siihen, että hän on antanut yhden ainoan asian varjostaa kaikkea tätä hyvää työtä. Kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevassa asiassa on ongelmana se, että sosialistiryhmään kuuluvat kollegamme ovat ilmeisesti jo hypänneet suoraan siihen johtopäätökseen, että he haluavat EU:lle uuden säädöksen. Arvoisa komission jäsen, olin iloinen kuullessani teidän kertovan, että teetätte yhden tutkimuksen sijasta kaksi tutkimusta, joissa paneudutaan näihin kysymyksiin. Me tällä puolella parlamenttia haluamme jäädä odottamaan kertomustanne, ennen kuin siirrymme tekemään johtopäätöksiä. Näyttää kuitenkin siltä, että sosialistiryhmään kuuluvat kollegamme pitävät tätä jo hienona asiana ja katsovat, että koska emme kannata sitä, haluamme polkea kuluttajien oikeuksia. Riittää, kun luette muutamia lehdistötiedotteita – värikkäitä, punaisia lehdistötiedotteita – joita parlamentin tämä puoli on laatinut. Haluan vain tuoda painokkaasti esiin, ettei Euroopan parlamentin tämä puoli vastusta millään tavalla kuluttajien oikeuksia, vaikka emme sitoudukaan etukäteen ehdotukseen, josta emme ole edes saaneet vielä tietoa. Sanon tämän kaikille läsnä oleville kollegoillemme: se, että sotkeudutte byrokratian kiemuroihin ja kasvatatte mahdollisesti kuluttajille aiheutuvia kustannuksia, ei ole kuluttajien etujen ajamista. Ehdotan siis, että jäämme odottamaan tutkimusten johtopäätöksiä.

Alexander Lambsdorffille totean, että hän on antanut muiden vääristellä sanojaan tässä asiassa, mutta riittää, kun hän äänestää tarkistustemme 5 ja 6 puolesta, joilla ovi pidetään kunnolla auki, jotta voimme äänestää huomenna yksimielisesti Lasse Lehtisen mietinnön puolesta. Jäämme odottamaan komission jäsenen Kunevan kertomusta. Käymme sen läpi ja tutkimme sitä avoimin mielin, mutta jatkamme samaan aikaan kuluttajien asioiden ajamista sisämarkkinoilla ja puolustamme heidän nykyisiä oikeuksiaan, joita voimassa oleva lainsäädäntö tarjoaa heille tällä hetkellä.

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE). - (PT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Lasse Lehtisen mietinnössä todetaan aivan oikein, että kuluttajansuojan vaatimukset voidaan täyttää lainsäädännöllä vain, jos se on parempaa ja yksinkertaisempaa, ja että tarvitsemme kuluttajansuojelun alalle yhtenäisemmän oikeuskehyksen.

Kehotan siksi komissiota ja jäsenvaltioita järjestämään vahvoille ja riippumattomille kuluttajajärjestöille asianmukaista rahoitusta. Tällainen rahoitus on aivan välttämätöntä, jotta etenemme pyrkimyksissämme rakentaa todelliset kuluttajien sisämarkkinat.

Samaan aikaan meidän on tarkasteltava tiiviisti kollektiivisia oikeussuojakeinoja. Kannatan niitä, koska niistä on saatu monissa jäsenvaltioissa myönteisiä kokemuksia.

Haluan myös todeta, aivan kuten Lasse Lehtinen korostaa, että vahva kuluttajansuojelujärjestelmä hyödyttää myös kilpailukykyisiä tuottajia ja kauppiaita ja kannustaa yrityksiä tuottamaan ja myymään entistä kestävämpiä tuotteita, mikä johtaa kestävämpään kasvuun.

Mietinnössä mennään kuitenkin vieläkin pidemmälle, ja mielestäni on hienoa, että Lasse Lehtinen toteaa mietinnössään, että kuluttajansuojelun pitäisi olla keskeinen osa tuotteiden ja palvelujen suunnittelua.

Lopuksi totean olevani samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen edellyttää kuluttajansuojelun tehostamista ja kehittämistä. Kiitän esittelijää ja uskon, että meillä on nyt parhaat mahdolliset edellytykset saavuttaa hyvä strateginen yhteisymmärrys komission jäsenen Kunevan kanssa tällä alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). - (PL) Arvoisa puhemies, minun ei tarvinne korostaa, kuinka tärkeää asiakastyytyväisyys on yrityksille. Jokainen meistä tietää kuluttajana, että jos yritys toimii epärehellisesti antamalla harhaanjohtavaa tietoa tai huonoa palvelua kaupanteon jälkeen, olemme varsin haluttomia ostamaan kyseiseltä yritykseltä enää uudelleen tuotteita tai palveluja. On kuitenkin tärkeää, että kuluttajilla on aina todellista valinnanvaraa ja mahdollisuus vaihtaa palveluntarjoajaa tai kauppiasta. Tällainen valinnanvara johtaa epäilemättä markkinoihin, joilla kilpailu on kovaa ja joilla yritysten ei kannata pettää kuluttajia. Tällaisilla markkinoilla yrittäjä tietää olevansa vaarassa menettää markkina-asemansa ja näin myös voittonsa ja mahdollisuutensa tulevaan kehitykseen. Katson, että Euroopan unionin sisämarkkinoihin liittyy tällaisia mahdollisuuksia. Olen iloinen siitä, että meillä on mahdollisuus luoda sisämarkkinat, että meillä on tämä mahdollisuus kuluttajien ansiosta ja että asia on huomattu. En tietenkään väitä, että toimimme jo tällaisilla markkinoilla. Kuluttajilta puuttuu vielä tietoja, joita he tarvitsevat voidakseen etsiä edullisimpia tarjouksia, ja osa yrityksistä pimittää heiltä näitä tietoja. Lisäksi palveluntarjoajat eivät ota aina kuluttajien etuja riittävän hyvin huomioon.

Siksi on tärkeää varmistaa, että kuluttajien oikeuksia kunnioitetaan, että heillä on oikeus saada täydellisiä, ymmärrettäviä, yksinkertaisia ja helposti vertailtavia tietoja ja että niin yritykset kuin lainsäätäjätkin kunnioittavat tätä oikeutta. Aivan yhtä tärkeää on, että kuluttajille tiedotetaan heidän oikeuksistaan ja olemassa olevista välineistä, jotka auttavat heitä tekemään päätöksiä vapailla markkinoilla. Tältä osin kuluttajajärjestöt toimivat tärkeässä tehtävässä. Emme saa myöskään unohtaa, että kuluttajien oikeuksien puolustaminen sekä heidän mahdollisuutensa todella käyttää niitä ovat markkinoiden toimivuuden kannalta suunnattoman tärkeitä asioita. Kuten esittelijä huomauttaa mietinnössään, kuluttajansuojaa ei pidä kuitenkaan käyttää tekosyynä protektionismille. Tehtävänämme on luoda kuluttajansuojeluun sopiva tasapaino, jotta se ei estä liiketoiminnan kehittämistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Arvoisa puhemies, pidän komission tiedonantoa EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta myönteisenä. Arvoisa komission jäsen, arvostan myös teidän pyrkimyksiänne edistää kuluttajien valveutuneisuuteen ja tiedonsaannin parantamiseen perustuvaa kuluttajansuojakulttuuria.

Katson, että vahvat ja riippumattomat kuluttajajärjestöt ovat tehokkaan kuluttajapolitiikan selkäranka, ja olen iloinen siitä, että Lasse Lehtisen mietintöön on otettu mukaan muutokset, joita ehdotin 7 kohtaan, jossa parlamentti kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota myöntämään kuluttajajärjestöille riittävästi rahoitusta. Tämä koskee ennen kaikkea kuluttajajärjestöjen työntekijöille suunnattujen intensiivisten koulutusohjelmien saamaa taloudellista tukea. Kuluttajajärjestöt tuntevat kuluttajien tarpeet parhaiten, ja siksi niitä pitäisi kuulla kuluttajapolitiikan kaikilla kuluttajiin vaikuttavilla osa-alueilla.

Kannatan täysin kahta oman ryhmäni eli PPE-DE-ryhmän esittämää tarkistusta mietinnön 40 kohtaan, jossa käsitellään kollektiivisia oikeussuojakeinoja. Komission pitäisi antaa ehdotus eurooppalaisesta kehyksestä, jolla tarjottaisiin kaikkien jäsenvaltioiden kuluttajille mahdollisuus käyttää helpommin rajat ylittävää kauppaa koskevien kiistojen yhteydessä erilaisia muutoksenhakukeinoja, ainoastaan siinä tapauksessa, että vaikutuksia koskevassa tutkimuksessa todetaan tällaisen kehyksen olevan tarpeen.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Arvoisa puhemies, koska keskustelemme EU:n kuluttajansuojastrategiasta, haluan nostaa esiin laadukkaiden palvelujen ja tuotteiden merkityksen. Vaikka kuluttajat ovatkin jo tottuneet kääntymään kuluttajaneuvojien puoleen tuotteita koskevissa ongelmatilanteissa, palvelujen kohdalla tilanne ei ole sama. Kuluttajat allekirjoittavat usein palvelusopimuksia lukematta sopimusmääräyksiä kunnolla, ja vaikka he lukisivatkin sopimuksen huolella, he luulevat, etteivät he voi ehdottaa sopimukseen muutoksia. Heillä ei siis ole samaa neuvotteluvaltaa kuin palveluntarjoajilla, vaikka osa kuluttajien esittämistä huomioista voisikin parantaa sopimusten sisältöä ja lisätä näin kuluttajien luottamusta.

Haluan kiinnittää huomionne myös siihen, että meidän on suojeltava matkailijoita ja matkustajia ja heidän oikeuksiaan, joita monet heistä eivät valitettavasti tunne ja joiden noudattamista he eivät vaadi. Myös sähköisiin palveluihin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. EU:n kilpailukyvyn ja erityisesti tietoon perustuvan talouden kehittämisen kannalta on hyvin tärkeää, että kuluttajat luottavat digitaalisiin palveluihin.

Lopuksi haluan mainita, että meidän on myös puhuttava julkisten palvelujen laadusta sekä tässä yhteydessä niihin liittyvästä kuluttajasuojasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE). - (RO) Arvoisa puhemies, aivan aluksi kiitän Lasse Lehtistä johdonmukaisesta mietinnöstä. Haluan kuitenkin esittää huomautuksen mietinnön 35 kohdasta. Tässä kohdassa puhutaan Euroopan kuluttaja-asiamiehen toimen perustamisesta Euroopan oikeusasiamiehen toimistoon. Minusta tämä ehdotus tuntuu hyvin monimutkaiselta ja jokseenkin tehottomalta.

Ensinnäkin tällaisen toimen perustaminen vaatii rahaa. Joutuisimme jakamaan määrärahoja Euroopan kuluttajakeskusten ja mahdollisen tulevan kuluttaja-asiamiehen kesken. Toiseksi tämä lisäisi byrokratiaa Euroopan unionissa. Lisäksi uuden kuluttaja-asiamiehen ja Euroopan kuluttajakeskusten tehtävät olisivat osin päällekkäisiä. Katsonkin, ettei tämä uusi väline tehostaisi eurooppalaisten kuluttajien esittämien valitusten käsittelyä. Sen sijaan katson, että lainsäädännön tehokas ja perusteellinen täytäntöönpano vähentäisi sisämarkkinoiden toimintaan liittyvää tyytymättömyyttä.

Lopuksi pyydän Euroopan komission edustajia ottamaan huomioon mietinnön 7 kohdan, jossa pyydämme eri puolilla Euroopan unionia toimiville kuluttajajärjestöille riittävästi rahoitusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Arvoisa puhemies, markkinoidemme globalisoituminen edellyttää vahvoja, selviä ja helposti täytäntöönpantavia kuluttajien oikeuksia, ja olen iloinen siitä, että komissio tekee menestyksekästä työtä tällä alalla. Korostin viime vuonna laatimassani mietinnössä, että vakiosopimukset, paremmat valitustenkäsittelymekanismit, eurooppalainen luottamusmerkintä ja kuluttajien oikeuksia koskeva peruskirja lisäisivät kuluttajien luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin. En kuitenkaan usko, että Euroopan kuluttaja-asiamiehen toimen perustamisesta olisi juurikaan apua. Sen sijaan meidän on myönnettävä lisää taloudellista tukea jäsenvaltioissa toimiville kuluttajajärjestöille ja valvontaelimille, sillä juuri ne tekevät yhä enenevässä määrin havaintoja Aasiasta tuoduista vaarallisista tuotteista, kuten leluista, lastenkengistä ja urheiluvälineistä. Kansalaiset odottavat meidän kehittävän tehokkaampia keinoja käsitellä rajat ylittävään kauppaan liittyviä valituksia, kuten täällä on jo todettu monta kertaa. Tämä on jälleen yksi syy, jonka vuoksi meidän pitäisi yhtenäistää jäsenvaltioiden sääntöjä. Kollektiiviset oikeussuojakeinot ovat kuitenkin ongelmallinen asia. Ne saattaisivat hyödyttää lakimiehiä, mutta tulisivat monessa tapauksessa hyvin kalliiksi kuluttajille ja yrityksille. Siksi mielestäni on hyvä, että komissio aikoo arvioida ensin Saksan tai Yhdistyneen kuningaskunnan mallin tuloksia ja tarkastella vasta sitten mahdollisia etenemistapoja antamatta sosialistien ajaa itseään umpikujaan. Haluan kiittää esittelijää ja komissiota kuluttajapolitiikan uudistamisen parissa hyvin tehdystä työstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt (PSE). - (DE) Arvoisa puhemies, ilahdutan huomenna kollegaani Malcolm Harbouria pukeutumalla punaiseen asuun osoittaakseni hänelle, että punainen puoli todella tietää, mitä se haluaa. Vasemmiston ja oikeiston tavoitteiden välinen ero piileekin juuri tässä: oikeiston jäsenet yrittävät hämätä peitelläkseen sitä, etteivät ne oikeastaan halua suojella kuluttajia, vaan ovat ennen kaikkea sitoutuneet puolustamaan yritysten oikeuksia. On ainoastaan oikein, että tämä tehdään kerrankin selväksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, minulla on käsittääkseni puheaikaa vain kaksi minuuttia, mutta toivoisin, että voisimme jatkaa tätä keskustelua pidempään. Toivon todella pääseväni jatkamaan teidän kaikkien kanssa – milloin ikinä ehditte ja haluatte – keskustelua kuluttaja-asioista. Olisin tästä mahdollisuudesta enemmän kuin iloinen, sillä olen saanut teiltä paljon kannustusta, jopa näin myöhään illalla.

Haluan antaa poliittisen lupauksen siitä, että puutun jatkossakin kestävää kehitystä koskeviin kysymyksiin, työskentelen CEE:n ja GPSD:n (yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin) parissa ja pohdin, kuinka ne voisivat täydentää toisiaan. Jatkan tietenkin myös työtäni digitaalioppaan parissa. Sitä koskeva keskustelu oli yksi aivan ensimmäisistä keskusteluistani Zuzana Roithován kanssa. Lisäksi teen tietenkin yhteistyötä komission muiden jäsenten kanssa. Vastuualueeni laajenee koko ajan, ja se vaikuttaa myös komission muiden jäsenten vastuualueisiin, mutta katson, että juuri tässä piilee koko asian kauneus.

Käsiteltäviä asioita on siis paljon. Olen teidän kaikkien kanssa samaa mieltä siitä, että jos haluamme toteuttaa sisämarkkinat, meidän on painotettava kuluttajien oikeuksia. Tämä on todellakin ainut tapa kohdata ja toteuttaa sisämarkkinoiden toinen vaihe. Katson, että jos työmme tulostaulun parissa etenee hyvin, siitä tulee osa sisämarkkinoiden kokonaiskuvaa, ja silloin meillä onkin jo varsin kattava käsitys siitä, kuinka EU:n sisämarkkinat toimivat.

Hanne Dahl – joka ei valitettavasti ole täällä enää paikalla – kertoi käyttävänsä ensimmäistä kertaa puheenvuoron täysistunnossa, mikä kosketti minua erityisesti. Sääntöjen yhtenäistämisestä vaatimustasoa laskemalla totean kuitenkin, että jos meillä on kaikkialla Euroopan unionissa yhteiset säännöt, emmekä siis pyri suojelemaan vain omien jäsenvaltioidemme kuluttajia parhaalla mahdollisella tavalla, emme saa mielestäni valita voittajia, paitsi jos voittaja on kuluttaja.

Ryhdyimme vuosi sitten luomaan yrityksille hyvää ympäristöä, ja tämä oli oikea ratkaisu. Eurooppalaisia yrityksiä kehitettäessä on kuitenkin muistettava, että yritykset tarvitsevat kuluttajia. Lisäksi meidän on puututtava pullonkauloihin myös kuluttajien vuoksi, jotta he voivat tuntea olonsa mukavaksi missä tahansa, vaikkapa ruotsalaisena Brysselissä. Meillä on oltava samat oikeudet, kun teemme sähköisiä ostoksia ja käytämme muita etäostosmahdollisuuksia.

Puhun hetken kollektiivisista oikeussuojakeinoista. Kuuntelin teitä kaikkia tarkkaan. Haluan mainita, että meillä oli kymmenen kriteeriä, jotka koskivat kollektiivisia oikeussuojakeinoja. Tiedotimme niistä, keskustelimme niistä ja saimme niistä yli 300 lausuntoa. Puolet näistä kriteereistä koski sitä, ettei rankaisevia vahingonkorvauksia kompensoida ja ettei kyse ole kalliista menettelystä. Siispä ainakin viisi näistä kriteereistä liittyi siihen, ettei menettelystä aiheutuisi lisäkustannuksia.

Katson, että meidän kannattaisikin suhtautua asiaan avoimesti ja luopua ahdaskatseisesta ajattelusta, ja pyydän teiltä tältä osin tukea. Haluan myös kertoa teille, että laadimme parhaillaan tiedonantoa: tästä syystä emme ole käynnistäneet tutkimusta taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista, niin kuin kaikkien lainsäädäntöehdotustemme kohdalla tehdään. Valmistelemme kuitenkin asiaa tekemällä paljon enemmän eli tekemällä kaksi hyvin perusteellista vertailututkimusta.

Haluan esittää teille kutsun: järjestämme ennen kuun loppua kolme suurta konferenssia sidosryhmien eli yritysten, kuluttajien ja tutkijoiden kanssa, ja yksikkömme ovat varanneet työpajoista neljä paikkaa Euroopan parlamentin edustajille. Näiden kolmen tapahtuman kaikki tulokset ovat täysin julkisia. Ne julkaistaan verkkosivuillamme ja niistä tiedotetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Olen tietenkin myös itse läsnä ja aina valmis jatkamaan keskustelua toiveistanne ja peloistanne.

Haluan lopuksi kiittää teitä ja todeta, että ehkäpä ensimmäistä kertaa miltei kukaan ei maininnut, että Eurooppa aikoo nostaa ryhmäkanteen. Uskon tämän olevan hyvä merkki.

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen, esittelijä. − (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia kollegoitani, jotka käyttivät tänään puheenvuoron, ja tietenkin myös komission jäsentä Kunevaa hänen rakentavasta asenteestaan, joka on tullut meille tutuksi hänen aloitettua tehtävässään.

Haluan esittää muutaman huomion. Piia-Noora Kauppi mainitsi rahoituspalvelut. Rajat ylittävä pankkitoiminta, vakuutuskauppa ja varainhoito ovat kasvava ala, jolla on käytössä joitakin hyvin monimutkaisia välineitä. Tämä ala on kasvava ongelma. Alan säännöt hämmentävät yhä kuluttajia jopa kansallisella tasolla. Siksi katson, että myös tällä alalla tarvitaan rajat ylittävä kollektiivisten oikeussuojakeinojen järjestelmä, sillä sen myötä rahoituslaitokset toimisivat vastuullisemmin ja huolellisemmin kertoessaan kuluttajille oikeuksista ja riskeistä.

Olemme kaikki nähneet ne surulliset luvut, jotka kertovat meille, kuinka jäsenvaltioiden kansalaiset pelkäävät ostaa tuotteita ja palveluja muista maista. Tämä johtuu tyystin luottamuksen puutteesta. Luotan kuitenkin siihen, että jos etenemme samassa hyvässä hengessä, jossa olemme keskustelleet tästä mietinnöstä keskenämme ja komission kanssa, onnistumme varmasti lisäämään luottamusta EU:n kuluttajien keskuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (PL) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tiistaina 20. toukokuuta 2008.

Kirjalliset kannanotot (142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatamme meneillään olevia pyrkimyksiä ottaa kuluttajien valveutuneisuus huomioon nykyisen kuluttajansuojalainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon tarpeellisena perustana – erityisesti heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien osalta.

Sen lisäksi, että tarvitsemme kuluttajansuojan alalle kattavamman oikeudellisen kehyksen, meidän pitäisi ottaa kuluttajien edut aidosti huomioon laatiessamme sisämarkkinoille yhteisiä sääntöjä. On selvää, että voimakkaampi, ainutlaatuinen ja koko EU:n kattava kuluttajansuojelujärjestelmä palvelee kaikkien kansalaisten etua. Sisämarkkinoiden toteutuminen merkitsee tilaisuutta toteuttaa yhtenäistämistoimenpiteitä, joilla puututaan kuluttajien päivittäin kohtaamiin ongelmiin. Siksi uuteen digitaaliseen ympäristöön liittyviin aloihin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota.

Hyvä kuluttaja tuntee oikeutensa ja tietää, miten hän voi lain nojalla käyttää niitä. Meidän pitäisikin luoda yhteisöön aito kuluttajakulttuuri osaksi koulutusjärjestelmäämme sekä ottaa kuluttajajärjestöt järjestelmällisesti mukaan kuulemisiin ja teollisuuden kanssa käytävään vuoropuheluun. Pidämme siksi myönteisenä kehotusta perustaa Euroopan oikeusasiamiehen toimistoon erityinen Euroopan kuluttaja-asiamiehen toimi maakohtaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), kirjallinen. – (FR) Lasse Lehtisen mietintö on mielestäni varsin hyvä, koska siinä kuluttajansuojelu otetaan keskeiseksi osaksi sisämarkkinoiden toteuttamista.

Mietinnössä todetaan, että EU:n kaikille kuluttajille voidaan tarjota korkeatasoista suojelua vain noudattamalla monialaista lähestymistapaa – toisin sanoen kansallisten lakien yhtenäistämiseen tähtäävien alakohtaisten direktiivien avulla – ja lisäksi siinä korostetaan, että kuluttajien luottamusta on lisättävä. Tämä edellyttää erityisesti sitä, että varmistamme kaikkien myynnissä olevien tuotteiden ja kaikkien transaktioiden – sekä ylittävässä palvelukaupassa että sähköisessä kaupankäynnissä tehtävien transaktioiden – olevan turvallisia.

Olen myös iloinen siitä, että mietinnössä kehotetaan tarkastelemaan mahdollisuutta ottaa Euroopan unionissa käyttöön kuluttajien nopeita ja tehokkaita oikeussuojakeinoja. Asiaa koskevat odotukset voitaisiin täyttää muun muassa luomalla järjestelmä, jossa kiistat ratkaistaisiin tuomioistuinten ulkopuolella, tai mukauttamalla tiettyjä oikeussuojakeinoja – kuten ryhmäkanteita, joita käytetään jo tietyissä jäsenvaltioissa – sopiviksi yhteisön oikeudelliseen järjestelmään.

Katson, että meidän kannattaisikin tarkastella lähemmin ja eri jäsenvaltioiden kokemukset huomioon ottaen sitä, millaisia etuja ja rajoituksia tällaisiin järjestelyihin liittyisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), kirjallinen. – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, on ilo huomata, että Euroopan komissio on ottanut EU:n kuluttajien suojelun painopisteeksi ehdotuksessaan EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi 2007–2013.

Haluan myös kiittää sosialistiryhmään kuuluvaa suomalaiskollegaani Lasse Lehtistä hänen tekemästään erinomaisesta työstä ja siitä huomattavasta työpanoksesta, jota hänen mietintönsä merkitsee.

Kannatan hänen näkemystään EU:ssa noudatettavasta monialaisesta lähestymistavasta, koska kuluttajien edut on hyvin tärkeää ottaa huomioon EU:n kaikessa politiikassa. Kannatan myös hänen pyyntöään siitä, että kuluttajajärjestöt saisivat merkittävämmän aseman eurooppalaisia sääntöjä laadittaessa, ja hänen ehdotustaan heikoimmassa asemassa olevien kuluttajaryhmien, erityisesti nuorten ja vanhusten suojelemisesta toteuttamalla enemmän juuri näille ryhmille suunnattuja tiedotuskampanjoita.

Kannatan myös voimakkaasti EU:n kollektiivisten oikeussuojakeinojen järjestelmän käyttöönottoa. Sen avulla eri jäsenvaltioissa asuvat kuluttajat voisivat viedä yhdessä valituksensa tuomioistuimen ratkaistavaksi ja hakea muutosta, ja samalla välttäisimme Yhdysvaltojen mallin haittapuolet. Toivon siis, että konservatiivien vastustuksesta huolimatta Euroopan parlamentti äänestää eurooppalaisen ryhmäkannejärjestelmän puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE) , kirjallinen. – (ET) Haluan kiittää esittelijää Lasse Lehtistä työstä, jota hän on tehnyt laatiessaan tätä mietintöä.

Yksi komission ehdottaman kuluttajapoliittisen strategian tärkeimmistä tavoitteista on tehdä kuluttajansuojasta keskeinen osa EU:n sisämarkkinoita.

Haluan korostaa, että juuri tämä on se keino, jolla me voimme luoda kuluttajillemme parhaat mahdolliset olosuhteet ja ottaa merkittävän askeleen kohti EU:n tavoitteiden saavuttamista.

Kuinka tässä onnistutaan? Kuluttajien on saatava täsmällisiä tietoja, joiden pohjalta he voivat tehdä päätöksiä. Asioista perillä oleva kuluttaja on myös aktiivinen kuluttaja! Hyvin toimivien sisämarkkinoiden on tarjottava EU:n kansalaisille hyviä vaihtoehtoja, kohtuullisia hintoja ja tilaisuus ostaa laadukkaita tuotteita ja palveluja.

Toinen tärkeä asia koskee ryhmäkanteita, joita ei voi nostaa Virossa, toisin kuin muutamissa naapurimaissamme. En kuitenkaan katso tämän hyödyttäneen kuluttajiamme – päinvastoin.

On tärkeää, että otamme opiksemme muiden kokemuksista: vahingonkorvausvaateet on suhteutettava tosiasialliseen vahinkoon. Vastaavasti on tärkeää, että kuluttajat voivat laskea oikeuksiensa varaan. Heidän ei pitäisi joutua luopumaan oikeuksistaan siksi, ettei heillä ole varaa haastaa toisessa maassa toimivaa palveluntarjoajaa tai kauppiasta oikeuteen.

Selvä sanamuotomme suojelee kuluttajien etuja tältä osin, ja katson, että ryhmäkanteita koskevasta tarpeesta on tullut tärkeä rajat ylittävä asia.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö