Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2189(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0155/2008

Predkladané texty :

A6-0155/2008

Rozpravy :

PV 19/05/2008 - 27
CRE 19/05/2008 - 27

Hlasovanie :

PV 20/05/2008 - 8.12
CRE 20/05/2008 - 8.12
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0211

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 19. mája 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

27. Stratégia spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013 (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom je správa pána Lasseho Lehtinena, v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov, o stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013 (2007/2189(INI)) (A6-0155/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen, spravodajca. − (FI) Vážený pán predsedajúci, správa, pred ktorou stojíme, prešla vo výbore podrobným čítaním, za ktoré ďakujem svojim kolegyniam a kolegom a predovšetkým tieňovým spravodajcom z ostatných politických skupín. V duchu zhody sme zaznamenali chvályhodné úsilie Komisie vrhnúť svetlo na spotrebiteľskú problematiku vo všetkých oblastiach verejnej politiky.

Náš svetadiel nebude schopný konkurovať na svetových trhoch, ak nebude schopný konkurovať ani na svojom vlastnom vnútornom trhu. Dvadsaťsedem vnútroštátnych drobných trhov v EÚ sa musí spojiť a pretvoriť na najväčší maloobchodný trh na svete.

Životaschopnosť vnútorného trhu vyžaduje opatrenia na povzbudenie spotrebiteľskej dôvery. V tých musí zohrať dôležitú úlohu silné a nezávislé organizácie spotrebiteľov.

Medzi možnosťami ako zvýšiť dôveru existuje jedna, ktorá v našich diskusiách vynikla nad ostatné a ktorá tak spôsobila jediné nezhody, ktoré stoja za zmienku. Ide o to, aby spotrebitelia mali k dispozícii nástroje na vymáhanie náhrady škody, pokiaľ sa niečo pokazí. V tejto správe je vyjadrený názor, že pre prípad sporu má pre spotrebiteľa nezastupiteľný význam celoeurópsky systém kolektívneho domáhania sa práv.

Pani komisárka Kunevová už sľúbila, že začne zvažovať, aký systém kolektívneho domáhania sa práv by v Európe mohol fungovať. Aspoň sa zdá, že medzi nami v Európe panuje široký konsenzus o tom, aký systém by to byť nemal. Nemal by mať žiadnu zásadnú podobnosť s americkým systémom kolektívneho domáhania sa práv, z ktorého majú hlavný prospech právnici, a nie spotrebitelia. V Európe musíme smerovať k systému, v ktorom žiadosti o náhradu škody priamo súvisia so skutočne spôsobenou škodou. Týmto spôsobom by zabezpečenie spravodlivosti záviselo predovšetkým od zaistenia nápravy pre spotrebiteľa, a nie od povahy sankcie. Systémy kolektívneho domáhania sa práv by teda spotrebiteľom nedávali nové práva, ale zaisťovali by plné využitie práv existujúcich.

Skupina konzervatívcov nie je ochotná myšlienku kolektívneho domáhania sa práv rozvíjať. Dôvodom je údajne skutočnosť, že Komisia už sľúbila, že v tejto veci začne predkladať návrhy. Nositeľ politického rozhodovania, zvolený európskym ľudom, je však Parlament a my musíme jasne ukázať jeho väčšinovú vôľu. Máme oprávnenie aj povinnosť premýšľať o nových a podrobných riešeniach otázok, ktoré verejnosť považuje za problematické, a navrhovať ich Komisii.

Navrhol som, aby Komisia preskúmala užitočnosť prípadného zriadenia funkcie verejného ochrancu práv spotrebiteľov pri Komisii, ktorý by špeciálne riešil cezhraničné prípady. Tento vysoký úradník by pôsobil ako strážny, ako určitý orgán pre výber, rovnako ako pri uplatňovaní právnych prostriedkov nápravy na vnútroštátnej úrovni. Dúfam, že správa a kompromisy, ktoré obsahuje, dostanú čo najširšiu podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, členka Komisie. − Vážený pán predsedajúci, rada by som Parlamentu poďakovala za podporu cieľov a opatrení našej stratégie spotrebiteľskej politiky 2007 – 2013 a samozrejme za obrovskú podporu a prácu pána spravodajcu.

Vítam názor Parlamentu, že je potrebné pretvoriť 27 vnútroštátnych drobných trhov na jeden celoeurópsky maloobchodný trh, ktorý bude najväčší na svete. Aby sme to dosiahli, potrebujeme zvýšiť dôveru spotrebiteľov k nakupovaniu za hranicami. Často hovoríme, že dôvera je menou moderného hospodárstva. Verím, že naším úsilím a usilovnou iniciatívou a s pomocou tejto stratégie by sme tento cieľ mohli postupne dosiahnuť.

V tejto súvislosti tiež veľmi oceňujem podporu prejavenú návrhu rámcovej smernice o zmluvných právach spotrebiteľov, ktorá je nástrojom na dosahovanie tohto cieľa. Som obzvlášť potešená zhodou Parlamentu na potrebe cielenej úplnej harmonizácie v oblastiach, kde boli zistené prekážky fungovania vnútorného trhu.

Čo sa týka hodnotiacej správy o spotrebiteľských trhoch, veľmi oceňujem uvítanie tejto iniciatívy Parlamentom a budem sa v tomto roku tešiť na Vašu plnú podporu. Hodnotiaca správa je ústredným prvkom našej strategickej snahy porozumieť, ako vnútorný trh pre našich spotrebiteľov funguje, teda zmerať výsledky vnútorného trhu pre spotrebiteľa. Až bude správa hotová, budeme schopní zaistiť lepšiu reguláciu a tvorbu verejnej politiky, založenú na faktoch. Nemenej dôležité bude, že našim občanom dokážeme porozumenie pre ich každodenné starosti, a že na ne vieme reagovať.

Vzniesli ste otázku domáhania sa práv. Rada by som sa Vám poďakovala za podporu zamerania stratégie spotrebiteľskej politiky na vymáhateľnosť a nápravu. Náprava je spolu s vymáhateľnosťou kľúčovou súčasťou tejto stratégie. Rovnako ako Vy, aj ja pevne verím, že aby vnútorný trh mohol fungovať, musia európski spotrebitelia dôverovať možnosti vymáhať svoje práva a zjednávať nápravu naprieč celou Európskou úniou. Rovnako verím, že najúčinnejšie a najvhodnejšie riešenie spotrebiteľských sporov by umožnilo vzájomné doplňovanie rôznych prostriedkov domáhania sa práv – súdnych aj mimosúdnych, individuálnych aj kolektívnych. Z toho by mali prospech nielen spotrebitelia, ale aj podniky s dobrou povesťou. Osobne si myslím, že kolektívne domáhanie sa práv súdnou i mimosúdnou cestou by mohlo byť účinným prostriedkom posilnenia rámca domáhania sa práv, ktorý dnes už pre európskych spotrebiteľov máme vytvorený. Doposiaľ sme v tomto smere presadzovali mechanizmy alternatívneho riešenia sporov, zriadili sme európske cezhraničné konanie o drobných nárokoch a novo sme prijali smernicu o mediácii.

Akékoľvek budúce kroky v tejto oblasti budú samozrejme musieť byť dôkladne posúdené. Ako viete, k ďalšiemu preskúmaniu otázky kolektívneho domáhania sa práv som začala dve štúdie. Prvá z nich preskúma účinnosť súčasných mechanizmov kolektívneho domáhania sa práv. Posúdi, či v členských štátoch, kde nie je kolektívna náprava k dispozícii, sú spotrebitelia znevýhodnení, a preverí prípadné nepriaznivé dopady na jednotný trh.

Druhá štúdia prinesie informácie o problémoch, ktorým spotrebitelia čelia pri zjednávaní nápravy u hromadných nárokov, a analýzu ekonomických dôsledkov týchto problémov pre spotrebiteľa, súťažiteľa a relevantný trh.

Výsledky týchto štúdií a informácie získané od zúčastnených strán a členských štátov plánujú využiť pri príprave oznámení, ktoré bude Komisia prijímať na sklonku roku 2008. Cieľom oznámenia bude široká verejná konzultácia o dostupných možnostiach v oblasti kolektívneho domáhania sa práv spotrebiteľov.

Zároveň vyhodnocujem, ako členské štáty uplatňovali smernicu o súdnych príkazoch, a dopad, ktorý mala na vymáhateľnosť spotrebiteľských práv v EÚ. Moje závery budú obsiahnuté v správe, ktorú by Komisia tiež mala prijať koncom tohto roka.

Ešte raz ďakujem Parlamentu za to, že s nami zdieľa víziu novej trhovej spotrebiteľskej politiky, v ktorej informovaní a posilnení spotrebitelia s dôverou vyhľadávajú a využívajú ponuky s najlepšou cenou a kvalitou na najväčšom maloobchodnom trhu sveta.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi, spravodajkyňa Výboru pre hospodárske a menové veci požiadaného o stanovisko. − Vážený pán predsedajúci, rada by som oznámenie Komisie aj správu pána Lehtinena uvítala ako celkovo veľmi vyvážené dokumenty.

Oba dokumenty navyše správne vyzdvihujú dôležitý problém, ktorý sa musí riešiť na úrovni EÚ, a to, že súčasťou vnútorného trhu je a musí byť spotrebiteľská politika.

To ma vedie k tomu, čo do správy právom vniesol Hospodársky a menový výbor: dokončenie vnútorného trhu je samo osebe skvelou spotrebiteľskou politikou. Súťaž v celej EÚ znižuje ceny a zvyšuje kvalitu a výber pre spotrebiteľa. Musí sa presadzovať prístup spotrebiteľov k tomuto výberu po celej EÚ.

Na vnútornom trhu sú spotrebitelia hybnou silou trhového hospodárstva a svojimi voľbami môžu chrániť svoje vlastné záujmy. Preto je nanajvýš dôležité dôsledne uplatňovať platné smernice o vnútornom trhu.

Stanovisko Hospodárskeho a menového výboru správne vyzdvihuje dve oblasti, ktoré sú v tomto ohľade obzvlášť dôležité. Po prvé ide o finančné služby. K posilneniu európskych spotrebiteľov potrebujeme skutočný vnútorný trh v oblasti bankovníctva, pôžičiek, poisťovníctva apod. To je obzvlášť naliehavé v dobe, keď demokratický vývoj spôsobuje, že tie najlepšie investičné služby sú čím ďalej tým viac dôležité pre všetkých. V tejto oblasti pred nami zostávajú veľké prekážky.

Po druhé ide o elektronické obchodovanie. To je zviazané s fungovaním finančných trhov a závisí od rozvoja platobných systémov, ale je tiež dôležité pre takmer všetky aspekty vnútorného trhu, pretože internet vytvára skutočné európske trhovisko. Musíme preto zaistiť, aby elektronické obchodovanie v Európe skutočne fungovalo a spotrebitelia mali pri tom k dispozícii príslušné možnosti voľby.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, spravodajkyňa Výboru pre právne veci požiadaného o stanovisko. − Vážený pán predsedajúci, my vo Výbore pre právne veci s Vami, pani komisárka, súhlasíme. Zbavme sa týchto 27 drobných trhov. Ale k tomu potrebujeme oveľa viac než len spoločný právny rámec. Myslím si, že dobrým východiskom pre túto našu cestu by bolo, keby všetky zložky Komisie, ktoré sa zaoberajú vnútorným trhom, pracovali vzájomne zlučiteľným spôsobom. Jedným z problémov, ktorým sa už dlho zaoberáme a u ktorého v správe pociťujeme nedostatočnú pozornosť, je projekt zmluvného práva a spoločného referenčného rámca.

Neradi by sme videli, že sa na toto zabudne a všetci prejdeme k ďalšej veci, v ktorej Vás, pokiaľ ide o kolektívne domáhanie sa práv, podporujeme, ale poďme ešte venovať úsilie tiež spoločnému referenčnému rámcu. Pri domáhaní sa práv by sme boli bývali radi videli väčší dôraz na mechanizmy alternatívneho riešenia sporov, najmä v elektronickom prostredí, čo ako Výbor už dlho podporujeme. Čo sa týka kolektívneho domáhania sa práv, áno, sme radi, že ich študujete a že v tejto oblasti postupujeme vpred, ale nedopusťme, aby sme rovnako ako u zmluvného práva dospeli k zmäteniu otázkami ohľadom právneho základu a ďalších problémov.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh, spravodajkyňa Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť požiadaného o stanovisko. (SV) Vážený pán predsedajúci, rada by som veľmi poďakovala pani Meglene Kunevovej a spravodajcovi Lassemu Lehtinenovi.

Vítam stratégiu a som veľmi rada, že spotrebitelia sú považovaní za dôležitú skupinu, o ktorú sa musíme starať. Viem, že nikdy neuvidíme kvitnúci vnútorný trh, pokiaľ nebudeme mať spokojných a zabezpečených spotrebiteľov. Zdieľam ale názor spravodajcu, že ak má rozvoj tejto stratégie skutočne slúžiť spotrebiteľovi, vyžaduje trvalé následné opatrenia.

Ako spravodajkyňa Výboru pre práva žien a rovnosť pohlavia k tejto stratégii som však sklamaná, že hlavný výbor predkladajúci správu vzal do úvahy iba jeden z 13 našich pozmeňovacích návrhov. Naše návrhy sú veľmi dôležité a užitočné. Požadovali sme posilnenie hľadiska rovnosti žien a mužov. Spotrebiteľská politika rozhodne nie je z hľadiska pohlavia neutrálna. Pohlavie je potrebné zohľadňovať rovnako, ako sa zohľadňujú deti, staršie osoby a osoby s postihnutím. Dúfam, že naše návrhy budú môcť byť znovu posúdené pri budúcej revízii.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke , v mene skupiny PPE-DE. Vážený pán predsedajúci, ďakujem pánovi Lehtinenovi a tieňovým spravodajcom za kvalitnú spoluprácu v posledných niekoľkých mesiacoch. Táto správa predstavuje niektoré veľmi priaznivé prvky v oblasti rozvíjajúcej sa spotrebiteľskej politiky. Spotrebitelia môžu uplatňovať svoje práva, iba pokiaľ si ich sú vedomí, a posilňovanie schopností spotrebiteľov v EÚ predstavuje ústredný prvok tejto správy. Tento cieľ sa bude dosahovať vzdelávacími a osvetovými kampaňami. Mali by sme sa obzvlášť zamerať na to, aby sme spotrebiteľom odovzdávali schopnosti a nástroje potrebné k zvýšeniu ich dôvery v digitálnom prostredí.

Správa chváli úsilie Komisie k posilneniu spolupráce v oblasti bezpečnosti výrobkov na medzinárodnej úrovni, najmä s orgánmi Číny a USA. Pokračovanie dialógu a zdieľanie informácií o bezpečnosti výrobkov je v záujme všetkých strán a predstavuje základný predpoklad budovania dôvery spotrebiteľov.

Čo sa týka domáhania sa spotrebiteľských práv, spolu s kolegami a kolegyňami z PPE-DE veľmi podporujem ľahký a účinný prístup k náprave pre všetkých spotrebiteľov v EÚ. Vieme, že väčšina spotrebiteľov uprednostňuje riešenie v podobe mimosúdnych foriem nápravy, pretože tie im slúžia najrýchlejšie a s najnižšími nákladmi.

Ako hovorím od počiatku diskusií, nepodporujem volanie po legislatívnych opatreniach k zavedeniu chybne premysleného systému kolektívneho domáhania sa práv v EÚ. Komisia v súčasnej dobe pracuje na niekoľkých štúdiách terajších systémov domáhania sa spotrebiteľských práv v členských štátoch a ja volám spolu s kolegami a kolegyňami z PPE-DE, aby sme namiesto predpovedania výsledkov týchto štúdií Komisie zabezpečili ešte pred rozhodovaním o ďalších opatreniach zásadnú účasť Parlamentu a členských štátov na hodnotení výsledkov štúdií. Nie je v záujme spotrebiteľov urýchlene zaviesť systém kolektívneho domáhania sa práv, ktorý by bol nákladný a neúčinný. Vo všetkých ostatných ohľadoch správu podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt, v mene skupiny PSE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, rada by som vyjadrila vďaku pánovi Lehtinenovi za tento veľmi dobrý návrh správy, ktorý poskytuje skutočne solídny základ pre našu diskusiu.

Rada by som zdôraznila tri veľmi dôležité aspekty tejto správy. Prvým bodom je potreba zaistiť, aby vedúcu úlohu zohrali nástroje, ktorými už v Európskej únii na podporu bezpečnosti a prevencie disponujeme. Preto je veľmi dôležité ďalej vylepšovať systém RAPEX, aby mohol účinnejšie slúžiť záujmom spotrebiteľov.

Druhým veľmi dôležitým bodom je nutnosť pestovať a vylepšovať jeden z týchto kľúčových nástrojov, systém SOLVIT. Medzi spotrebiteľmi je stále ešte veľký nedostatok informácií a príliš mnoho ľudí o systéme SOLVIT nikdy nepočulo a nevie, že im môže vyriešiť pekných pár problémov. To je tiež veľmi dôležité.

Som tiež veľmi potešená, že sa Európska komisia chystá znovu preskúmať symbol CE. Mnoho ľudí verí, že symbol CE je známkou bezpečnosti, ale, bohužiaľ, tak to nie je. Mali by sme spolu s komisárom Verheugenom zabezpečiť sformulovanie predpisov upravujúcich tento symbol, ktoré by nám do budúcnosti umožnili uistiť verejnosť, že sa u výrobkov nesúcich známku CE môže spoľahnúť na ich bezpečnosť. To je veľmi dôležitý zámer.

Posledným a najdôležitejším bodom je však, podľa názoru mojej skupiny, systém kolektívneho domáhania sa práv, ktorý ako socialistická skupina obhajujeme. Celá zbierka právnych predpisov neslúži žiadnemu účelu, pokiaľ spotrebitelia nemôžu v nej zakotvené práva uplatňovať, či už pre cezhraničný rozmer, ktorý sťažuje vynucovanie práva, alebo pre zanedbateľnú veľkosť spôsobených škôd, ktoré však môžu ľudí časom výrazne ochudobniť. Je úplne zásadné, aby sme Európsku komisiu nielen povzbudzovali k preskúmaniu a vyvinutiu takého systému, ale aby sme ju k tomu tiež tlačili a aby sme požadovali predstavenie zodpovedajúceho legislatívneho návrhu v čo najkratšej dobe, aby sme mohli spotrebiteľom skutočne poskytnúť patričnú bezpečnosť a ochranu.

Veľmi ľutujem, že skupina PPE-DE nepovažuje za vhodné obhajovať tento systém s potrebnou silou a odhodlaním, aby sme spotrebiteľom a celej verejnosti poskytli skutočnú dôveru v Európsku úniu a vnútorný trh, pretože táto dôvera vychádza z vedomia, že sú pri svojom nakupovaní po Európe riadne chránení.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Lambsdorff, v mene skupiny ALDE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, úvodom by som rád poblahoželal pánovi Lassemu Lehtinenovi k tomuto dobrému a vyváženému návrhu správy. V rade bodov sa zhodujeme. Jedným z dôvodov tejto zhody je veľmi dobrá príprava Komisie. Sporných bodov je málo.

Spotrebiteľská stratégia bude jednou z hlavných tém diskusií v budúcej etape rozvoja vnútorného trhu. Stredobodom troch hlavných výziev, ktorým EÚ čelí, t.j. rastu, zamestnanosti a chápania a uspokojovania potrieb ľudí, je 490 miliónov spotrebiteľov. Vnútorný trh má potenciál stať sa najväčším maloobchodným trhom na svete. Preto skupina ALDE podporuje cielené úsilie Komisie o to, vytvoriť z 27 drobných trhov jeden veľký maloobchodný trh.

Rovnako vítame spôsob, akým návrh posilňuje horizontálny prvok spotrebiteľskej politiky, ako aj návrh na menovanie takzvaných styčných úradníkov pre spotrebiteľov. V tejto súvislosti by som sa rád špeciálne zmienil o návrhu posilniť Európske spotrebiteľské strediská a zvláštnu pozornosť venovať potrebám detí a starších občanov.

Ďalej sa chcem vyjadriť k otázke kolektívneho domáhania sa práv, s ktorou máme problém. Zatiaľ sme mali len málo informácií a veľmi dogmatický prístup. Meglena, verím, že by bolo predčasné tvrdiť, že máte v tejto otázke solídnu podporu Parlamentu. Práve sme si vypočuli, že skupina PPE-DE Vás nepodporí. Verím, že PPE-DE si neuvedomuje skutočné problémy. Ako pri výstrele z brokovnice sa škoda na spotrebiteľoch rozptyľuje do radu krajín. Je legitímne, aby Komisia túto celú vec premyslela a venovala jej štúdiu. Na druhej strane máme dogmatický prístup PSE, ktorá po tomto nástroji túži za každú cenu ako po nástroji politickom, bez ohľadu na reálne problémy – a tieto reálne problémy majú mnoho tvárí.

Ide, napríklad, o problém právneho základu. Kde v Zmluve stojí, že tu, v Komisii a Parlamente, sme oprávnení zasahovať do zákonníkov členských štátov o občianskom a trestnom súdnom konaní? Čo nám pani Diana Wallis práve povedala v mene Výboru pre právne záležitosti? Problém zmluvného práva zostáva nevyriešený. Nevyriešený zostáva rad problémov, napríklad otázka voliteľnosti pristúpení alebo voliteľnosti vystúpení a úloha verejného ochrancu práv. Nestačí jednoducho povedať, že nechceme americký systém. Keď Američania svoj systém vytvárali, tiež mali len tie najlepšie zámery. Je úplne zrejmé, že zlý systém nevytvorili zámerne od samého počiatku.

Z týchto dôvodov by sme mali zachovávať nedogmatický, kritický postoj. Mali by sme počkať na štúdiu, vážne posúdiť jej zistenia a potom sa venovať informovanej, nedogmatickej a zodpovednej diskusii, ako sa na tento Parlament sluší.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz , v mene skupiny UEN. (PL) Vážený pán predsedajúci, Lehtinenova správa sa zaoberá dôležitými otázkami stratégie pre kvalitu na najbližšie roky. Táto stratégia je pre občanov Únie dôležitá a ja chcem zdôrazniť niektoré súvisiace problémy. Legislatívna činnosť členských štátov a EÚ by sa mala vo väčšej miere opierať o vstupy od spotrebiteľských organizácií, ktoré v niektorých krajinách narážajú na ťažkosti pri výkone svojich činností a zháňaní finančných prostriedkov. Únia by týmto organizáciám mala poskytovať významnejšiu finančnú pomoc. Systémy kolektívneho domáhania sa práv platné v niektorých krajinách by sa mali používať proti nepoctivým účastníkom trhu a systém kolektívneho domáhania sa práv by mal byť zavedený aj na európskej úrovni.

Európske spotrebiteľské strediská v jednotlivých krajinách, spotrebiteľské organizácie a obhajcovia práv spotrebiteľov by mali vystupňovať informačné a vzdelávacie činnosti s cieľom obzvlášť ochrániť tých najzraniteľnejších spotrebiteľov. Ochrana môže byť posilnená zapojením spotrebiteľských stredísk SOLVIT a RAPEX. Túto správu podporujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson, v mene skupiny GUE/NGL. – (SV) Ďakujem Vám, pán predsedajúci. Podpora spotrebiteľských práv je často slabá a preto ich treba posilniť. Preto ďakujem pánovi spravodajcovi a členom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov, ktorým sa podarilo posilniť podporu tých skupín spotrebiteľov, ktorí najviac potrebujú ochranu: detí a starších osôb.

Silná podpora spotrebiteľov si vyžaduje aktívne spotrebiteľské organizácie. Jednotlivci nie sú silní, pokiaľ stoja osamotene. Prostredníctvom týchto organizácií nadobúdajú spotrebitelia silu a získavajú viac znalostí a informácií. Tieto organizácie preto potrebujú spoľahlivé a isté financovanie. Avšak neistota, ktorá dnes pri nakupovaní cez hranice štátov panuje, musí byť rozptýlená vytvorením možnosti skupinových žalôb na firmy porušujúce zákon. Najväčším problémom spotrebiteľov dneška je skutočnosť, že je ťažké dostať spor medzi rôznymi krajinami pred súd, pretože na riešenie týchto cezhraničných sporov neexistuje príslušná inštancia. EÚ musí najskôr vytvoriť inštancie na riešenie sporov, a nie vytvárať ďalšie predpisy EÚ. Myslím si, že návrh na ustanovenie verejného ochrancu práv spotrebiteľov EÚ je veľmi pochybný. Prečo zavádzať viac služieb financovaných na úrovni EÚ, a tým riskovať škrty v prostriedkoch vyčlenených na spotrebiteľské organizácie? Spotrebitelia tým nič nezískajú.

Záverom by som chcel vyjadriť poľutovanie nad tým, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví boli – treba povedať ako obvykle – vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov zamietnuté. Zaslúžili si lepší osud.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl , v mene skupiny IND/DEM. – (DA) Vážený pán predsedajúci, s potešením si po prvý krát beriem slovo v pléne, a to v oblasti zodpovednosti, na prácu v ktorej sa teším. Je samozrejme pozitívne, že Európsky parlament touto správou vyvíja iniciatívu k zabezpečeniu práv spotrebiteľov. Obávam sa však, že tento predpis sa čím ďalej tým viac rovná obyčajnému plátaniu. Záplaty budú zakrývať skutočnosť, že EÚ je usporiadaná takým spôsobom, aby ohľad na voľný pohyb tovaru, kapitálu a služieb mal vždy prednosť pred ohľadom na spotrebiteľa a iné „mäkké“ oblasti. Domnievam sa, že dnešná debata o tom svedčí.

Rada by som uviedla dva príklady konkrétnych spôsobov, ako musíme zabezpečiť práva spotrebiteľov. Je zásadne dôležité, aby sme zabezpečili právo spotrebiteľov podávať sťažnosti v ich vlastnej krajine a v ich vlastnom jazyku, a je zásadne dôležité, aby potravinárske výrobky a iné tovary, ktoré by mohli predstavovať ohrozenie zdravia, mohli byť predmetom kontrol pri dovoze do jednotlivých krajín. Jednotlivým krajinám by malo byť povolené s ohľadom na životné prostredie a zdravie spotrebiteľov robiť kontroly a vyžadovať štandardy vyššie, než aké stanovujú nariadenia EÚ. Stratégia ochrany zdravia spotrebiteľov EÚ musí byť založená na zásade obozretnosti, namiesto ideologickej myšlienkovej školy, ktorá slúži jedinému účelu, úplne voľnému pohybu všetkého tovaru cez hranice. Táto stratégia by mala zabezpečiť právo sťažovať sa a obracať sa na súdy na mieste a tiež umožniť zastavenie dovozu tovaru, ak sú na to hygienické dôvody.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (NI). – (SK) Vážený pán prezident, ctený Parlament, vážení hostia. Predložená správa správne uznáva pozitívnu úlohu, ktorú euro zohralo pri znížení nákladov na finančné operácie. Dôležité pre spotrebiteľov bolo aj uľahčenie porovnávania cien pri cezhraničnom styku a zvýšenie potenciálov vnútorného trhu v oblasti maloobchodu. Súhlasím, že je treba povzbudiť nové členské štáty, aby pokračovali v reformách a boli schopné prijať euro ihneď, ako spĺňa maastrichtské kritériá, aby mohli využívať pozitívne účinky spoločnej meny na vnútornom trhu.

Príležitosť pre aktívnu realizáciu tejto tézy bude mať Európsky parlament zanedlho, keď bude prerokovávať stanovisko k rozšíreniu eurozóny o Slovenskú republiku. Slovensko s nemalým úsilím a výrazným predstihom splnilo maastrichtské konvergenčné kritéria. Odmietam prístup, keď ako palica sa zo strany niektorých kolegov začína vyťahovať gumový a vágny kontraargument o trvalej udržateľnosti týchto kritérií. To by bol nekonečný príbeh

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, na vnútornom trhu by spotrebitelia a predávajúci mali mať rovnakú možnosť voľného pohybu ako tovar a služby.

Ak chceme zaistiť a posilniť cezhraničnú aktivitu, nesmú byť spotrebitelia v iných členských štátoch chránení menej než doma. Preto vítam horizontálny prístup v spotrebiteľskej politike a zlepšení ochrany, ku ktorej povedie.

Prístup povedie k posilneniu schopností a ochrany spotrebiteľov a tiež ku vzniku predpisov pre vnútorný trh priaznivejších pre podniky. Sme však znepokojení uponáhľaným prístupom ku kolektívnemu domáhaniu sa práv.

Na stanovisko Parlamentu je príliš skoro. Potrebujeme dôkladné štúdie existujúcich systémov v členských štátoch a posúdenie potreby európskeho systému kolektívneho domáhania sa práv. V tomto okamihu nemáme dostatočné znalosti následkov, pokiaľ ide o riziko zneužitia, vyššie náklady pre spotrebiteľa a podniky a nárast regulácie.

Neverím, že s vedomím všetkých nevýhod a neprimeraných dôsledkov, ku ktorým zavedenie európskeho systému v EÚ povedie, ho môže ktokoľvek podporiť. My v tejto chvíli podporujeme iné prostriedky nápravy, ktoré sú rýchlejšie a lacnejšie a ponechávajú reguláciu na vnútroštátnom rozhodnutí členských štátov. Na úrovni EÚ sa môžu využívať platné predpisy a nelegislatívne nástroje.

Vyzývame Komisiu, aby uskutočnila štúdiu a predstavila jej výsledky Parlamentu a členským štátom. Prečo máme na dosiahnutie cieľov Zmluvy zachádzať ďalej, než je potrebné? Prečo máme členským štátom upierať možnosť ponechať si rozdielne mechanizmy riešenia sporov? Je treba zodpovedať celý rad otázok.

Doposiaľ nie je jasné, že by systém kolektívneho domáhania sa práv na úrovni EÚ priniesol vnútornému trhu a spotrebiteľom a podnikom na ňom pridanú hodnotu. EÚ by nemala vyvíjať legislatívnu činnosť bez pádneho dôvodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE) . – (FR) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, úvodom by som rada poblahoželala pánovi Lasse Lehtinenovi ku skvelej práci, ktorú vykonal, a k jeho schopnosti naslúchať. Jeho správa sa usiluje o zlepšenie stratégie Komisie, ktorá je už v súčasnej podobe založená na zásadách ochrany a posilňovania schopností spotrebiteľov.

Podporujem horizontálny prístup, ktorý pán spravodajca obhajuje, ako prostriedok na zladenie ochrany spotrebiteľov – a najmä tých najzraniteľnejších z nich – s účinným fungovaním vnútorného trhu. Rovnako dôležité je dať spotrebiteľským organizáciám väčšiu úlohu pri príprave legislatívnych návrhov.

Čo sa týka bezpečnosti výrobkov, nielenže Komisia musí pokračovať vo svojom úsilí o trhový dohľad, ale musí tiež rýchlo zaviesť zásady systému na používanie známky CE, ktoré zaručí skutočnú kvalitu, vystopovateľnosť a bezpečnosť.

V neposlednom rade je dôležité zlepšiť prístup k náprave tým, že bude navrhnutý európsky systém kolektívneho domáhaní sa práv, ktorý spotrebiteľom umožní plný výkon ich práv pri preukázateľnom vzniku škody a zároveň sa vyhne nástrahám systému amerického. Hlasovanie za tieto návrhy môže viesť jedine k posilneniu dôvery verejnosti v európsky trhový model, ktorý je otvorený a zároveň poskytuje ochranu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, spotrebiteľská stratégie Komisie zahŕňa rôzne tematické oblasti, v ktorých postoj Komisie z veľkej väčšiny podporujeme. Pani Kuneva, podporujeme aj Vás vo Vašom osobnom odhodlaní dokončiť jednotný trh a vo Vašom zameraní na spotrebiteľov a ich úlohu na vnútornom trhu.

Je mnoho oblastí, kde sa zhodneme. Už tu bolo spomenuté úsilie o posilnenie Európskych spotrebiteľských stredísk a systému SOLVIT. Tento zámer sa teší podpore naprieč frakciami. Rovnako uznávame potrebu horizontálneho prístupu k spotrebiteľskej politike, ale ľutujeme slabý dôraz na zmluvné právo. Nesmieme dopustiť, aby sa nám zmluvné právo rozstrapkalo a aby sme skončili so zaplátanými predpismi. Dnešné hlasovanie vo výbore ukázalo, že spotrebitelia dôverujú právu, pokiaľ sú si dostatočne istí jeho znalosťou. Ak budú v každej jurisdikcii platiť iné lehoty, dôvera spotrebiteľov značne opadne. Preto potrebujeme spoločný referenčný rámec. Jednotné štandardy nám totiž poslúžia k vybudovaniu spotrebiteľskej dôvery.

To isté platí pre kolektívne domáhanie sa práv. Počuli sme, že rôzne skupiny zaujali rôzne stanoviska. Stanovisko PPE-DE je úplne jasné. Sme zajedno s analýzou, podľa ktorej existujú určité slabé miesta, v ktorých sú záujmy spotrebiteľov menej chránené, najmä u cezhraničných transakcií. Chýba nám ale analýza príčin týchto slabých miest a nik nám dnes v tejto snemovni neponúkol žiadne vysvetlenie. Boli nám prisľúbené štúdie. Budeme ich čítať veľmi dôkladne, stránku po stránke. Ak ale v týchto štúdiách bude analyzovaná iba právna situácia, a nie rozdiely v presadzovaní vnútroštátnych predpisov medzi jednotlivými členskými štátmi, tak nás tieto štúdie nakoniec nikam neposunú.

Rád by som Vám preto, paní Kuneva, povedal, že sme široko otvorení skutočnému pokroku a zaujímame veľmi konštruktívny postoj k vymáhaniu jestvujúcich práv, ale tieto práva spotrebiteľov môžu byť účinnejšie vymáhané len vtedy, ak nakoniec tiež skutočne fungujú v praxi. V Nemecku máme zákon o vzorových konaniach pre kapitálových investorov, na ktorého základe mnohí akcionári kolektívne zažalovali Deutsche Telekom. Počas súdneho konania vyšlo najavo, že teória a prax kolektívneho domáhania sa práv sú často dve úplne odlišné veci.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE). – (RO) Je zrejmé, že spotrebitelia dobre informovaní o svojich právach môžu dosahovať vysokú spokojnosť a brániť svoje záujmy. Avšak popri znalostiach potrebujú mať spotrebitelia k dispozícii tiež nástroj na uplatňovanie nárokov na náhradu škody pre prípad, že sú ich práva porušené. Z toho dôvodu naša skupina verí, že skupinové žaloby sú potrebné a vítané, a to v podobe, ktorá je účinná pre spotrebiteľa a vyvážená pre trh. Rovnako dôležité je pokračovanie a posilňovanie procesu dohľadu nad vnútorným trhom.

Veríme, že existujúci barometer mienky je veľmi užitočný, a budeme podporovať jeho financovanie aj v rozpočte na rok 2009, žiadame však posilnenie dôrazu na zaznamenávanie a porovnávanie cien tovarov a služieb obchodovaných v dvadsaťsedmičke členských štátov. V neposlednom rade by sme nemali zabúdať, že spotrebiteľské práva by mali fungovať aj v sektore služieb, vrátane služieb finančných a služieb v digitálnom prostredí, kde je stupeň rizika oveľa vyšší a kde sa oveľa ťažšie dokazuje porušenie práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, rád by som poďakoval pánovi Lassemu Lehtinenovi za túto veľmi komplexnú správu, ktorá obsahuje obrovské množstvo veľmi dôležitých myšlienok. Ako už povedala pani komisárka, na zvýšenie informovanosti a dôvery spotrebiteľov a na umožnenie informovanej voľby chceme mať inovatívne a bezpečné výrobky a služby. Všetky tieto veci vzídu z našej podpory spotrebiteľov a posilňovania ich práv.

Hovorím to predovšetkým Lassemu, pretože som sklamaný, že umožnil, aby všetka táto dobrá práca bola zatienená jedinou témou. Problém s témou kolektívneho domáhania sa práv spočíva v tom, že naši kolegovia a kolegyne v socialistickej skupine už, ako sa zdá, rýchlo dospeli k záveru, že chcú nový európsky predpis. Potešilo ma, keď ste, pani komisárka, potvrdili, že máte dve štúdie – nielen jednu – ktoré túto problematiku skúmajú do hĺbky. My na tejto strane snemovne chceme pred prijatím záverov počkať na správu, ale zdá sa, že naši kolegovia a kolegyne na socialistickej strane si myslia, že ide o skvelú vec a že my sa odmietnutím jej podpory akosi obraciame proti spotrebiteľom. Len si prečítajte niektoré tlačové správy – farebné správy, správy v červené farbe – ktoré z tamtej strany snemovne vzišli. Rád by som na tomto mieste citlivo odmietol skutočnosť, že sa táto strana snemovne stavia proti spotrebiteľským právam, pretože my sa len nechceme dopredu zaviazať k návrhu, o ktorom ešte ani nemáme informácie. Hovorím to všetkým kolegom a kolegyniam: nie je nič prospotrebiteľského na tom, keď si vezmete červenú pásku a potenciálne spotrebiteľom pridáte obrovské náklady. Vyčkajme na výsledky štúdií a zoznámme sa s nimi.

Pánovi Alexandrovi Lambsdorffovi by som rád povedal, že umožnil, aby ho vydieračsky oklamali, ale aby sme zajtra jednohlasne podporili správu pána Lasse Lehtinena stačí, keď bude hlasovať za naše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy číslo 5 a 6, ktoré ponechávajú dvere dokorán otvorené. Počkáme na správu pani Kunevovej a budeme ju čítať a študovať s otvorenou mysľou, ale medzitým budeme pokračovať vo svojej skvelej obhajobe spotrebiteľov na vnútorných trhoch, v obhajobe účinného presadzovania ich práv na základe predpisov, ktoré už v tejto chvíli máme.

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE). – (PT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Lehtinenova správa celkom správne uvádza, že potreby ochrany spotrebiteľa môžu byť legislatívne uspokojené iba tak, že predpisy zlepšíme a zjednodušíme, a že je potrebný ucelenejší právny rámec spotrebiteľských práv.

Preto vyzývam Komisiu a členské štáty, aby poskytli zodpovedajúce prostriedky na financovanie silných a nezávislých spotrebiteľských organizácií. Takéto financovanie je úplne nevyhnutné na dosiahnutie pokroku v budovaní skutočného vnútorného trhu pre spotrebiteľov.

Kolektívne domáhanie sa práv si s ohľadom na pozitívne skúsenosti z rôznych členských štátov zaslúžia čo najbližšiu pozornosť a moju podporu.

Rovnako by som rád povedal, že ako zdôrazňuje pán Lehtinen, silný systém ochrany spotrebiteľa bude na prospech aj konkurencieschopným výrobcom a predávajúcim, lebo podnikom vytvorí podnety na to, aby vyrábali a predávali trvanlivejší tovar, čo povedie k udržateľnejšiemu rastu.

Správa však zachádza ešte ďalej a ja tlieskam pánovi Lehtinenovi za výrok, že ochrana spotrebiteľa by mala tvoriť pevnú súčasť plánovania a konštrukcie výrobkov a služieb.

Na záver by som rád povedal, že zdieľam jeho záver, že na dosiahnutie lepšieho fungovania vnútorného trhu je potrebná účinná a kvalitnejšia ochrana spotrebiteľa. Rád by som sa mu poďakoval a povedal, že verím, že dnes máme najlepšie podmienky na dobrú strategickú dohodu v tejto oblasti s pani Kunevovou.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, význam spokojnosti zákazníkov pre podniky nie je treba zdôrazňovať. Každý z nás v úlohe zákazníka vie, že nepoctivé obchodné praktiky – zámerne zavádzajúce informácie alebo neuspokojivé popredajné služby – nás účinne odrádzajú od nákupu ďalšieho tovaru alebo služieb od príslušnej spoločnosti. Je však dôležité, aby spotrebitelia vždy mali možnosť skutočnej voľby, zmeny poskytovateľa alebo predávajúceho. Taká možnosť voľby bezpochyby vytvára konkurenčný trh, na ktorom sa ponúkajúcim nevypláca odrádzať zákazníkov. Na konkurenčnom trhu podnikateľ vie, že riskuje stratu postavenia na trhu a súvisiacu stratu ziskov a perspektívy ďalšieho rozvoja. Verím, že vnútorný trh Európskej únie má takýto potenciál. Teší ma, že existuje možnosť vytvorenia vnútorného trhu, že existuje vďaka spotrebiteľom a že bola táto skutočnosť zaznamenaná. Samozrejme, nehovorím, že taký trh už funguje. Spotrebiteľom stále chýbajú znalosti potrebné k vyhľadávaniu najvýhodnejších ponúk a niektoré podniky im tieto informácie upierajú. Okrem toho poskytovatelia služieb často nedostatočne zohľadňujú záujmy zákazníkov.

Je preto dôležité zaistiť, aby boli dodržiavané práva spotrebiteľov, aby spotrebitelia mali právo na úplné, zrozumiteľné, jednoduché a ľahko porovnateľné informácie a aby toto právo firmy a zákonodarcovia rešpektovali. Nemenej dôležité je, aby spotrebitelia boli informovaní o svojich právach a upozorňovaní na existujúce nástroje, ktoré im môžu pomôcť pri rozhodovaní sa na slobodnom trhu. V tejto súvislosti musia dôležitú úlohu zohrať spotrebiteľské organizácie. Nemali by sme zabúdať ani na to, že pre riadne fungovanie trhu je nesmierne dôležitá obhajoba práv spotrebiteľov a možnosť ich účinného vynucovania. Ako však zdôrazňuje pán spravodajca, obhajoba spotrebiteľa nesmie slúžiť ako zámienka k obchodnému protekcionizmu. Našou úlohou je vytvoriť v ochrane spotrebiteľa patričnú rovnováhu, aby nevznikali prekážky rozvoja podnikania.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Vítam oznámenie Komisie o stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ a zároveň oceňujem Vašu snahu, pani komisárka Kuneva, presadzovať spotrebiteľskú kultúru založenú na vyššej úrovni informovanosti spotrebiteľa.

Som presvedčená, že silné a nezávislé spotrebiteľské organizácie sú základom účinnej spotrebiteľskej politiky, preto sa teším, že v bode 7 správy kolegu Lehtinena boli začlenené aj moje pozmeňovacie návrhy, v ktorých Európsky parlament vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dostatočne financovali spotrebiteľské organizácie. Ide hlavne o finančnú podporu pre intenzívne vzdelávacie programy zamerané na vzdelávanie pracovníkov spotrebiteľských organizácií. Spotrebiteľské organizácie majú najlepšie znalosti o potrebách spotrebiteľov, preto musia byť prizývané ku konzultáciám vo všetkých oblastiach spotrebiteľskej politiky, ktoré majú dopad na spotrebiteľa.

Stotožňujem sa s obidvoma pozmeňujúcimi návrhmi mojej politickej skupiny PPE-DE k bodu 40 správy týkajúcej sa podávania kolektívnych žalôb. Komisia len v prípade potreby vychádzajúcej z dopadovej štúdie by mala predložiť návrh európskeho rámca, ktorý by umožnil všetkým spotrebiteľom členských štátov efektívny prístup k rôznym mechanizmom odškodňovania za urovnávanie cezhraničných sťažností.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) V súvislosti so stratégiou ochrany spotrebiteľov Európskej únie by som rada vyzdvihla význam kvality služieb a výrobkov. Spotrebitelia sú síce už zvyknutí obracať sa na orgány ochrany spotrebiteľa u výrobkov, avšak nie je to tak u služieb. Často podpisujú spotrebitelia zmluvy na dodávku služieb, bez toho, aby si pozorne prečítali zmluvné ustanovenia, a pokiaľ si ich pozorne prečítajú, domnievajú sa, že nemôžu navrhovať ich zmeny. V skutočnosti nemajú rovnakú vyjednávaciu pozíciu ako dodávatelia služieb, hoci by zohľadnenie niektorých poznámok spotrebiteľov mohlo viesť k zlepšeniu obsahu zmlúv a zvýšeniu spotrebiteľskej dôvery.

Rada by som upozornila na potrebu chrániť turistov a cestujúcich, čo sa týka dodržiavania ich práv, ktoré, bohužiaľ, mnohí z nich nepoznajú a neuplatňujú. Zvláštna pozornosť by sa tiež mala venovať elektronickým službám. Dôvera spotrebiteľov v digitálne služby je nevyhnutná pre konkurencieschopnosť Európskej únie, a najmä pre rozvoj ekonomiky založenej na znalostiach.

Záverom by som chcela poukázať na skutočnosť, že musíme hovoriť tiež o kvalite verejných služieb a o ochrane spotrebiteľa vo vzťahu k nim.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE). – (RO) Najprv by som rád poblahoželal pánovi Lehtinenovi za ucelenú správu. Chcem však poukázať na bod 35 správy. Tento bod sa týka ustanovenia postu európskeho verejného ochrancu práv spotrebiteľa pri úrade Európskeho verejného ochrancu práv. Tento návrh podľa môjho názoru povedie k veľmi zložitému a nepríliš účinnému postupu.

Po prvé, vytvorenie takéhoto postu si vyžaduje finančné prostriedky. Prostriedky na prípadného nového verejného ochrancu práv by boli prerozdelené od Európskych spotrebiteľských stredísk. Po druhé, na úrovni Európskej únie by došlo k nárastu byrokracie. V neposlednom rade by sa úlohy novovytvoreného verejného ochrancu práv prekrývali s úlohami Európskych spotrebiteľských stredísk. Neverím, že by tento nový nástroj zefektívnil riešenie sťažností európskych spotrebiteľov. Verím však, že nespokojnosť s fungovaním vnútorného trhu by znížilo účinné a dôsledné uplatňovanie právnych predpisov.

Záverom by som rád požiadal zástupcov Európskej komisie, aby vzali do úvahy bod 7, v ktorom požadujeme zabezpečenie zodpovedajúcich finančných prostriedkov pre spotrebiteľské organizácie v celej Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Pán predsedajúci, globalizácia nášho trhu si žiada silné, jasné a dobre vymáhateľné práva spotrebiteľov a ja som rada, že Komisia na tom veľmi úspešne pracuje. Už vlani sem vo svojej správe upozornila, že dôveru v on-line obchod zvýšia vzorové zákaznícke zmluvy a lepšie mechanizmy na riešenie sťažností i európska značka dôvery a charta spotrebiteľov. Ale európsky spotrebiteľský ombudsman nám, myslím si, nepomôže. Potrebujeme skôr finančne posilniť fungujúce spotrebiteľské organizácie a kontrolné orgány v členských štátoch, pretože ony odhaľujú stále viac nebezpečných výrobkov z Ázie, najmä sú to hračky, detské topánky a športové náčinie. To, čo od nás občania tiež očakávajú, je lepšie riešenie sťažností cezhraničných, ako už tu všetci povedali. Aj preto má význam zladiť pravidlá medzi členskými štátmi. Avšak kolektívne sťažnosti sú kontroverzné, výhodné skôr pre právnikov, ale pre spotrebiteľov a podnikateľov bývajú nákladné. A tak vítam, že Komisia zrejme najskôr vyhodnotí skúsenosti z nemeckého modelu či modelu Spojeného kráľovstva, a až potom bude uvažovať ako ďalej a nenechá sa zatlačiť socialistami do slepej uličky. Chcem ale upozorniť na to, že si veľmi vážim prácu nášho spravodajcu, rovnako aj Komisie, na revízii spotrebiteľského práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt (PSE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, zajtra hodlám kolegu poslanca Malcolma Harboura potešiť tým, že si oblečiem svoje červené šaty, aby som mu ukázala, že červené lavice naozaj vedia, čo chcú. To je vlastne rozdiel medzi tým, o čo sa usilujeme my na ľavici, a tým, čo chce pravica – vytvoriť veľkú modrú dymovú clonu, ktorá by zakryla skutočnosť, že vlastne vôbec nechcú ochranu spotrebiteľa, a v prvom rade sú oddaní ochrane priemyslových záujmov. Bude jedine správne, keď to pre tento raz jasne vysvetlíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, členka Komisie. − Vážený pán predsedajúci, pochopila som, že mám iba dve minúty, ale chcela by som, aby toto vystúpenie mohlo trvať oveľa dlhšie. Veľmi dúfam, že so všetkými z Vás budem pokračovať v diskusii o spotrebiteľskej problematike, kedykoľvek budete mať čas a záujem. Bola by som viac než potešená, pretože dostávam mnoho podnetov, a to i pri dnešnom neskorom jednaní.

Rada by som sa politicky zaviazala, že budem pokračovať v riešení otázok udržateľného rozvoja prostredníctvom práce na EHS a smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a spôsoboch, ako by sa mohli vzájomne doplňovať. Samozrejme budem pokračovať na sprievodcovi digitálnym prostredím, čo bolo predmetom jedného z prvých rozhovorov, ktoré som mala s paní Roithovou. Pracujem samozrejme v súčinnosti s kolegami komisármi a kolegyňami komisárkami. Táto problematika je čím ďalej širšia a pretína sa s inými problematikami, ale myslím, že to je súčasťou jej krásy.

Je tu teda celý rad vecí. Súhlasím s Vami všetkými v tom, že pokiaľ by sme chceli dokončiť vnútorný trh, potrebujeme zdôrazniť práva spotrebiteľov. To je skutočne jediná cesta k naplneniu druhej etapy vnútorného trhu a vyrovnaniu sa s jeho požiadavkami. Verím, že pokiaľ robíme pokroky s prehľadom dosiahnutých výsledkov, stane sa tento prehľad súčasťou širšieho obrazu vnútorného trhu a potom dospejeme k naozaj úplnému pochopeniu spôsobov fungovania európskeho vnútorného trhu.

Veľmi ma dojala pani Dahlová – a ľutujem, že už nie je v pléne – ktorá povedala, že sa dnes ujíma slova v pléne prvýkrát. Avšak čo sa týka tzv. závodu ku dnu, pokiaľ budeme mať všade v Európskej únii spoločné pravidla, a nielen chrániť vnútroštátneho spotrebiteľa, potom si myslím, že by sme nemali vyberať víťaza, okrem jedného: ak bude víťazom spotrebiteľ.

Pred rokmi sme začali tvorbou priaznivého prostredia pre podniky a bola to správna vec. Ale ak chceme rozvíjať európske podniky, tak podniky potrebujú spotrebiteľov a nemôžeme poprieť, že spotrebitelia potrebujú to isté riešenie úzkych hrdiel, aby sa všade cítili príjemnejšie, ako napríklad Švéd žijúci v Bruseli – potrebujeme mať rovnaké práva, potrebujeme mať rovnaké práva, keď nakupujeme a využívame elektronický obchod a iné druhy obchodovania na diaľku.

Rada by som sa na chvíli zastavila pri kolektívnom domáhaní sa práv. Vás všetkých som pozorne počúvala. Rada by som povedala, že v našej desiatke hodnotiacich kritérií, ktorú sme distribuovali a prerokovali a na ktorú sme dostali viac ako 300 názorov, sa polovica z týchto hodnotiacich kritérií kolektívneho domáhania sa práv týkala toho, aby sme nemali exemplárne náhrady škody a aby naše konania neboli nákladné. Takže najmenej päť týchto hodnotiacich kritérií sa týka otázky, aby nám nevznikali dodatočné náklady.

Verím, že najlepšie je otvoriť naše mysle, a neoddávať sa dogme, a v tomto aspektu Vás prosím o podporu. Rada by som Vám ešte povedala, že pripravujeme oznámenie. Preto nemáme rovnakú štúdiu dopadov v oblasti hospodárskej, sociálnej a životného prostredia, aká sa robí u všetkých legislatívnych návrhov. Ale v príprave robíme omnoho viac, budeme totiž mať dve veľmi podrobné štúdie, porovnávacie štúdie.

Rada by som Vás pozvala. Pred koncom mesiaca usporiadame tri veľké konferencie zainteresovaných aktérov, a to s podnikmi, so spotrebiteľmi a s členmi akademickej obce, a naše útvary poskytnú štyri miesta v dielňach zástupcom Európskeho parlamentu. Všetky výstupy týchto troch stretnutí budú úplne verejné, budú umiestené na internetových stránkach a najlepším spôsobom komunikované a samozrejme Vám zostávam nablízku a som neustále otvorená diskusii o Vašich túžbach a obavách.

Na záver by som Vám rada poďakovala a povedala, že snáď prvýkrát takmer nikto nepovedal, že Európa bude robiť skupinové žaloby. Verím, že to je pozitívny signál.

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen, spravodajca. − Vážený pán predsedajúci, rád by som sa poďakoval všetkým kolegom a kolegyniam, ktorí tu dnes večer vystúpili, a samozrejme komisárke Kunevovej za jej konštruktívny prístup, ktorý sme od tej doby, čo vstúpila do úradu, dôverne poznali.

Prednesiem niekoľko poznámok. Paní Kauppiová sa zmienila o finančných službách. Rastúca oblasť cezhraničného bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív, ktorá obsahuje niektoré veľmi sofistikované nástroje, predstavuje rastúci problém. Pravidlá sú pre spotrebiteľov stále mätúce i na vnútroštátnej úrovni. Preto si myslím, že i v tejto oblasti potrebujeme systém kolektívneho domáhania sa práv, pretože ten povedie finančné inštitúcie k väčšej zodpovednosti a obozretnosti pri vysvetľovaní práv a rizík zákazníkovi.

Všetci poznáme smutné čísla, ktoré nám hovoria, do akej miery sa občania členských štátov boja nakupovať tovar a služby za hranicami, čo je spôsobené nedostatkom dôvery. Ale verím, že ak budeme pokračovať v dobrej nálade, v akej sme medzi sebou a s Komisiou prejednávali túto správu, budeme pri budovaní väčšej dôvery medzi európskymi spotrebiteľmi úspešní.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa bude konať v utorok 20. mája 2008.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), písomne. – Vítame pokračujúce úsilie o ďalšie začlenenie úrovne spotrebiteľského povedomia ako neoddeliteľnej súčasti účinného uskutočňovania súčasného právneho rámca ochrany spotrebiteľa, predovšetkým s ohľadom na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov.

Nielenže potrebujeme komplexnejší právny rámec spotrebiteľských práv, ale tiež by sme mali úprimne zohľadňovať záujmy spotrebiteľov pri dokončovaní štandardizácie vnútorného trhu. Je zrejmé, že silnejší a jednotný systém ochrany spotrebiteľov účinný v celej Únii je v záujme všetkých občanov. Dokončenie vnútorného trhu je príležitosťou k prijatiu harmonizačných opatrení, ktorými by sme sa zamerali na každodenné problémy spotrebiteľov. Zvláštnu pozornosť si zaslúžia odvetvia súvisiace s novým digitálnym prostredím.

Dobrý spotrebiteľ je spotrebiteľ, ktorý si je vedomý svojich práv a spôsobov ako ich legitímne presadzovať. V rámci vzdelávacieho systému by sme v Spoločenstve mali rozvíjať skutočnú spotrebiteľskú kultúru a mali by sme systematicky zapájať spotrebiteľské organizácie do konzultácií a dialógu s podnikmi. Preto vítame volanie po zariadení zvláštneho postu európskeho verejného ochrancu práv spotrebiteľov pri úrade Európskeho verejného ochrancu práv v jednotlivých krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), písomne.(FR) Vrelo vítam správu pána Lehtinena, ktorá kladie ochranu spotrebiteľa do stredu úsilia o dokončenie vnútorného trhu.

Správa zdôrazňuje, že vysoké úrovne ochrany všetkých spotrebiteľov v Európskej únii môžeme dosiahnuť iba horizontálnym prístupom, inými slovami, prostredníctvom odvetvových smerníc smerujúcich k harmonizácii vnútroštátnych predpisov, a ďalej zdôrazňuje potrebu posilňovať medzi týmito spotrebiteľmi dôveru. To závisí najmä od zaistení bezpečnosti výrobkov v obehu a bezpečnosti všetkých transakcií ako v cezhraničnom obchode so službami, tak i v elektronickom obchodovaní.

Som tiež veľmi potešená, že správa navrhuje preskúmať uplatňovanie rýchlych a účinných prostriedkov nápravy pre spotrebiteľa na európskej úrovni. Jedným z prostriedkov ako v tomto ohľade naplniť očakávania by bolo zavedenie mimosúdnych systémov riešenia sporov, rovnako ako uspôsobenie určitých foriem nápravy, ako sú kolektívne žaloby – ktoré už v niektorých členských štátoch existujú – na právny rámec Spoločenstva.

Zároveň verím, že by bolo užitočné podrobnejšie a s ohľadom na rozdielne národné skúsenosti preskúmať výhody a obmedzenia týchto mechanizmov.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE) , písomne. – (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, s potešením konštatujem, že návrhom stratégie spotrebiteľskej politiky EU 2007 – 2013 učinila Európska únia ochranu európskych spotrebiteľov jednou zo svojich priorít.

Rovnako by som sa rád poďakoval svojmu socialistickému kolegovi z Fínska Lassemu Lehtinenovi za skvelú prácu a významný príspevok, ktorý svojou správou vytvoril.

Vítam jeho víziu horizontálneho prístupu na európskej úrovni, pretože je nevyhnutné, aby záujmy spotrebiteľov boli zohľadnené vo všetkých politikách Únie. Zároveň podporujem jeho prianie dať väčšiu úlohu pri navrhovaní európskych pravidiel spotrebiteľským združením a jeho návrh zlepšiť ochranu najzraniteľnejších spotrebiteľov, najmä mládeže a starších osôb, prostredníctvom ďalších informačných kampaní zameraných priamo na nich.

Tiež rozhodným spôsobom podporujem zavedenie európskeho systému kolektívneho domáhania sa práv, ktorý by spotrebiteľom v rôznych členských štátoch umožnil spoločne predkladať sťažnosti súdom a požadovať nápravu a zároveň by sa vyhol nedostatkom amerického modelu. Dúfam teda, že napriek odporu konzervatívneho krídla bude tento Parlament hlasovať za európsky systém skupinových žalôb.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE) , písomne. (FI) Rada by som sa poďakovala spravodajcovi, pánovi Lehtinenovi za prácu, ktorú pri zostavovaní tejto správy odviedol.

Jedným z najdôležitejších cieľov Komisiou navrhovanej stratégie spotrebiteľskej politiky je položiť ochranu spotrebiteľa do centra pozornosti vnútorného trhu EÚ.

Rada by som zdôraznila, že práve týmto prostriedkom budeme schopní vytvoriť našim spotrebiteľom tie najlepšie možné podmienky, a učiniť tak významný krok k dosiahnutiu cieľov Európskej únie.

Ako toho môžeme dosiahnuť? Spotrebitelia musia mať prístup k presným informáciám, na ktorých základe by sa mohli rozhodovať. Informovaný spotrebiteľ je tiež spotrebiteľ aktívnejší! Vnútorný trh, ktorý dobre funguje, musí občanom EU poskytovať dobré možnosti voľby a rozumné ceny a musí im umožňovať nakúpiť si kvalitný tovar a služby.

Ďalšou dôležitou otázkou sú skupinové žaloby, ktoré v Estónsku, na rozdiel od niektorých zemí, ktoré sú našimi susedmi, nemôžu byť podávané. Neverím však, že to je na prospech našich spotrebiteľov. Práve naopak.

Je dôležité poučiť sa zo skúseností druhých. Požadovaná náhrada škody musí súvisieť so skutočne vzniknutou škodou. Podobne dôležité je, aby sa spotrebitelia mohli o svoje práva opierať. Nemali by nastávať situácie, kedy sa svojich práv vzdajú, pretože na súdny spor s dodávateľmi tovaru alebo služieb v iných krajinách nemajú prostriedky.

V tomto ohľade budú záujmy spotrebiteľov chránené, keď sa budeme vyjadrovať jasne, a ja verím, že potreba skupinových žalôb sa stala kľúčovou cezhraničnou otázkou.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia