Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2202(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0159/2008

Texte depuse :

A6-0159/2008

Dezbateri :

PV 20/05/2008 - 6
CRE 20/05/2008 - 6

Voturi :

PV 20/05/2008 - 8.13
CRE 20/05/2008 - 8.13
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0212

Stenograma dezbaterilor
Marţi, 20 mai 2008 - Strasbourg Ediţie revizuită

6. Progresele înregistrate în UE în materie de egalitate de şanse şi luptă împotriva discriminării (transpunerea Directivelor 2000/43/CE şi 2000/78/CE) (dezbatere)
Proces-verbal
MPphoto
 
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca in discussione la relazione di Elizabeth Lynne, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sui progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione nell'Unione europea (trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE) (2007/2202(INI)) (A6-0159/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne, rapporteur. − Mr President, I would like to thank the other groups for their cooperation, particularly some of the shadows. I believe that working together we have achieved a good report.

I have looked in this report at the transposition and implementation of the current directives, in other words the Employment Directive and the Race Directive. I have concentrated more on the Employment Directive, because race was covered by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs in a very good report last year. Transposition and implementation is patchy across the EU, especially with the Employment Directive, although there are problems with the Race Directive as well. There is also a lack of information given to citizens about possible remedies in case of discrimination.

The Commission, Member States, trade unions, as well as governmental and non-governmental stakeholders, must do all in their power to improve awareness of rights under these directives and Member States must adequately resource independent bodies to promote equality and encourage Member States to ensure the remit of those bodies covers all forms of discrimination.

Too often the individual victims of discrimination are the ones who are left to challenge discrimination on their own, without the back-up of advocacy support or indeed the legal wherewithal to take legal proceedings, and that has to change. Member States should ensure that victims of discrimination are automatically assured and assisted in legal proceedings. Although I welcome the statistics that the Commission has already gathered on discrimination, I believe we need more data and a common standard for collecting that data.

I welcome the Commission’s interest in multiple discrimination and that is one of the reasons why I call in my report for comprehensive anti-discrimination legislation. We must get away from the piecemeal approach. There can be no hierarchy of discrimination. A new directive must cover discrimination and access to goods and services on all grounds that have not been covered as yet under Article 13 legislation. It should cover disability, age, religion or belief and sexual orientation. Race and gender are already covered, as is employment.

I regret that although Commissioner Špidla has committed himself to this and the Commission made the commitment to a horizontal directive in its work programme for 2008 – and I commend Commissioner Špidla particularly for this – there appears to be some backtracking on this within the Commission. Can the Commission tell us at what stage are the impact assessments, what they cover, and when they will be released? As I understand it, they are now saying that they might only bring forward legislation on disability and nothing else. That is not acceptable, hence our amendment.

I have campaigned for years for Article 13 legislation on grounds of disability and on grounds of age, but I am now convinced that we must not leave anyone behind. Anti-discrimination and human rights are the basis of the European Union and every EU citizen must be treated equally.

I urge you to vote for my report and more importantly for a comprehensive directive on anti-discrimination so we can give a signal to those in the Commission who do not agree with this, and the Member States, that we are committed as a Parliament at least to ending discrimination once and for all, and end the ridiculous idea that it is alright to discriminate against any one section of our society.

(Applause)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUIGI COCILOVO
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, nejprve bych rád poděkoval paní Lynne za její zevrubnou a relevantní zprávu, s jejímž obsahem Komise zcela souhlasí.

Komise jednoznačně podporuje požadavky na úplnou transpozici směrnic 2000/43/ES a 2000/78/ES. Jak víte, Komise zahájila s některými členskými státy řadu řízení pro porušení práva a nebude se zdráhat využít svých pravomocí k zajištění toho, aby právo Evropského společenství bylo v budoucnosti důsledně dodržováno. Tam, kde doposud uplatňováno není, aby došlo k rychlému a důslednému zlepšení.

Komise rovněž souhlasí s tím, že je třeba zlepšit monitorování provádění obou směrnic. Proto Komise v současné době pracuje na vytvoření programů, které by diskriminaci zjišťovaly přesněji. To, na čem skutečně záleží, jsou reálné dopady na jednotlivé lidi, nikoliv jenom abstraktní představa o tom, jak možná věci fungují.

Zpráva rovněž náležitě podtrhuje zásadní roli institucí na podporu rovného zacházení, ty hrají klíčovou úlohu v monitorování, poskytování podpory obětem a zlepšování povědomí o právech. Chtěl bych zdůraznit nezastupitelný význam nevládního sektoru v této oblasti. Komise je pro rozšíření úlohy institucí a úlohy nevládního sektoru tak, aby se zabývala rovněž diskriminací z jiných důvodů, než je jenom etnický původ a pohlaví.

Jak bylo oznámeno v pracovním programu Komise pro rok 2008, mám v úmyslu předložit návrh vycházející z článku 13 Smlouvy o ES, který by rozšířil současnou ochranu proti diskriminaci i mimo trh práce. To bude součástí širšího programu pro oblast příležitostí, přístupu a solidarity, který má být přijat na konci června.

Potřeba dalších antidiskriminačních zákonů na úrovni EU je nyní předmětem živých politických diskusí. Řekněme to zcela jasně. Tato diskuse není vedena o tom, zda bojovat proti diskriminaci, ale o tom, jak to udělat co nejúčinněji. Vzhledem k politické citlivosti této otázky a k málo vstřícnému postoji některých členských států je třeba velmi pečlivě připravit půdu.

Na semináři věnovaném přípravě obnovené sociální agendy, který se konal 29. dubna, jsme se shodli na tom, že musíme prohloubit naše analýzy, než rozhodneme o nejlepším dalším postupu. Ať už se Komise v nadcházejících týdnech rozhodne jakkoliv, bude to rozhodnutí založené na důsledné analýze. Bude brát v úvahu všechny formy diskriminace ve všech jejich aspektech a zohlední zásadu subsidiarity a proporcionality. A co je nejdůležitější, bude mít takovou podobu, která přinese opravdový užitek těm, kteří to potřebují.

Nakonec bych se rád zmínil o tom, že Komise hodlá předložit sdělení o krocích navazujících na Evropský rok rovných příležitostí, ve kterém stanoví konkrétní opatření pro zlepšení ochrany proti diskriminaci v Evropské unii.

Spolu s tímto sdělením vyjde i zpráva Komise o tom, jak politiky EU přispívají ke zlepšení postavení Romů.

 
  
MPphoto
 
 

  Tatjana Ždanoka, Draftsman of the opinion of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. − Mr President, first of all I would like to thank the rapporteur, Mrs Lynne, from the Committee on Employment and Social Affairs, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs as well as on behalf of my political group, for her excellent work and this excellent report.

Unfortunately, discrimination still remains one of the most significant and widespread human rights problems in the European Union. As to anti-discrimination directives already in force, I would like to stress that they provide for only minimum standards. It is a shameful situation that a number of Member States have not transposed and implemented even those minimum standards. We think the European Commission should use the infringement procedure against such Member States more actively.

Everyone in the Union must be sure that he or she cannot be discriminated against and that he or she has effective legal tools in order to fight against discrimination. The Member States and the Commission should also actively support awareness-raising and training for combating discrimination.

Another problem, as we have just heard today, makes me even more anxious. It is that we really need a comprehensive legal framework for combating discrimination. As far as I understood from the statement of the Commissioner, we cannot be sure just now that the work programme declared by the Commission for 2008, which we have welcomed very much, with the proposal for a directive implementing the principle of equal treatment outside employment on all grounds, will provide this.

For me it would be a real shock if the Commission excluded some grounds from the scope of protection. It would mean that we can easily give up our values and, as soon as the Year of Equal Opportunities is over, we again feel free to treat Europeans differently. We cannot allow this.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves biztos úr, kedves kollégák. A diszkrimináció elutasítása alapvető emberi érték, ebben nincs is köztünk semmiféle nézeteltérés. Az Európai Néppárt rendkívüli fontosságot tulajdonít az antidiszkriminációs politikának. Meggyőződése, hogy a tagállamok felelőssége annak biztosításában, hogy az Unió egyetlen polgárát se érje diszkrimináció vitathatatlan és megkerülhetetlen.

Annak is tudatában van, hogy törvényekkel sajnos nem lehet mindent megoldani. A politikai kultúra, a tolerancia a mindennapokban, a munkahelyeken, a közéletben, a kommunikációban, az országos szinttől a helyi szintekig, a civil társadalom összefogása szükséges ahhoz, hogy a diszkrimináció fokozatosan megszűnjék.

Az európai diszkriminációs irányelvek implementálása, amint azt a gyakorlat mutatja, nem egyszerű. A tagországok fele nem tudta kellő módon beemelni a belső jogrendbe vagy megfelelően alkalmazni az irányelveket. Tény, hogy az európai legiszlatívában a Szerződés 13. cikkelyét és a létező irányelveket figyelembe véve létezik egy reális űr. Ez azt jelenti, hogy nem minden a Szerződés 13. cikke által említett úgynevezett védett csoportnak biztosít az európai legiszlatíva az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében egyenlő jogokat.

Ennek áthidalását az Európai Néppárt azonban nem egy átfogó, nehezen alkalmazható, kevéssé hatékony irányelvben látja, hanem úgy érzi, hogy sürgősségi alapon, nem hierarchikus alapon az Európai Unióban élő 84 millió fogyatékos diszkriminációját szükséges európai direktíva segítségével megszüntetni, hogy a fogyatékkal élőknek ugyanazon jogaik legyenek Unió-szerte.

Tekintettel arra a tényre, hogy a lakosság átlagéletkora növekszik, a korral járó krónikus betegségek pedig gyakran vezetnek egészségkárosodáshoz, a fogyatékkal élők aránya a jövőben növekedni fog. Meggyőződésünk, hogy ez a megközelítés hatékonyabb, reális segítséget nyújthat a fogyatékkal élőknek. Ezért támogatja az Európai Bizottság ilyen irányú kezdeményezését. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács, a PSE képviselőcsoport nevében. – Köszönöm, elnök úr! Elizabeth Lynne kiváló jelentése azon a felelősségen alapul, amelyet a hátrányos megkülönböztetés velünk élő jelensége indokol. Ez nemcsak hogy nem tűnt el a kiválóságok Európájából, hanem az Eurobarométer felmérései szerint erősödik, és ezt a polgárok is érzik. Hozzáteszem, hogy a bővítéssel a diszkriminációs fenyegetettség új jelenségei is felerősödtek, például a sokszorosan hátrányt szenvedőké, napjainkban a romák megkülönböztetése egyre veszélyesebbé válik.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság többsége a horizontális irányelv elfogadása mellett tette le a voksát. Mindannyian emlékszünk a megalakuló bizottsággal szemben a parlamenti bizalmatlanság jelére, amely éppen az egyik jelöltnek a megkülönböztetésről vallott nézetei miatt vált többségi véleménnyé. A Bizottság ekkor tett ígéretet arra, hogy az Alapszerződés 13. szakaszában adott felhatalmazással élni kíván, jogi szabályozással lép fel mindenfajta megkülönböztetés ellen, és megkeresi a jogalapot a sérelmek orvoslására.

Ugyancsak sürgős a meglévő uniós jogszabályok tagállami átültetésének bizottsági értékelése és akár jogsértési eljárások elindítása a meglévő irányelvek át nem ültetéséért. A szocialisták számára elfogadhatatlan, hogy akár az Alapszerződésben, akár a majdani lisszaboni módosításban felsorolt megkülönböztetési tilalmak között bármilyen módon rangsort állítsunk fel. Nem vagyunk hajlandók mérlegelni, hogy kinek a sérelme nagyobb a fogyatékossággal élőké-e, a melegeké vagy az idős embereké.

Számunkra az a lehetséges jogi megoldás, amelyet Elizabeth Lynne jelentése ajánl: általános horizontális irányelvet várunk a Bizottságtól, amely természetesen nem zárja ki, sőt szükségessé teszi az ágazati vagy más speciális szabályok megfogalmazását.

Meggyőződésem, hogy ez egyezik az európai polgárok álláspontjával, akik maguk is áldozatai vagy áldozatai lehetnek a diszkriminációnak. Köszönöm szépen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Lehideux, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame le rapporteur, votre travail et votre engagement pour ce dossier essentiel ont été remarquables. J'en ai été l'un des premiers témoins au sein de la commission emploi de notre groupe, je vous en remercie chaleureusement.

Un droit protecteur ne vaut que s'il est effectivement appliqué. C'est pourquoi, Madame le rapporteur, je partage votre inquiétude quant à la mauvaise mise en œuvre des directives de protection contre les discriminations dans certains États membres. Ces situations sont inadmissibles et doivent faire l'objet d'une action forte et volontaire de la Commission. Aucune indulgence ne peut être tolérée dans ce domaine.

Mais un droit protecteur n'a également d'intérêt que s'il est, dans les faits, mobilisable par ceux qu'il est censé protéger. C'est pourquoi je crois, comme vous, qu'il faut veiller à ce que les victimes de discrimination aient bien accès à l'information et aux moyens leur permettant d'assurer leur défense. C'est de la responsabilité des États membres et, là encore, aucune négligence n'est tolérable.

Mais, si votre rapport est une véritable étape clé, c'est surtout en raison de l'approche globale des discriminations que vous y défendez. Je soutiens sans réserve votre demande pour une directive globale de lutte contre toutes les discriminations. Comme vous, je suis convaincu qu'une approche unifiée est indispensable, prenant en compte simultanément tous les motifs de discrimination. L'article 13 n'est pas un appel à l'inertie ni à l'action non concertée mais une invitation à agir.

Chers collègues, Monsieur le Commissaire, rangeons nos craintes et nos débats théoriques au placard. Proposer une directive globale est une nécessité et relève du bon sens. Nous sommes une grande majorité ici à partager cette conviction et à vous demander, Monsieur le Commissaire, de l'entendre.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, we too welcome the Lynne report and fully support the commitment to a comprehensive directive and see this as part of the cultural shift that Mrs Bauer referred to. But we can hear the eggshells cracking as the Commission tries to edge forward on this and we urge the Commission to be really brave and really lead on this issue.

For us we think it is important to have comprehensive legislation. For example, it would remove some of the loopholes by which racists and xenophobes try and exploit religious discrimination in order to cover their racist attitudes.

It is important that we get rid of some of those arbitrary cut-off points, for screening and health care for example, on grounds of age rather than evidence-based.

And we can fully support the rapporteur in her desire for a proactive approach in people being made aware of their rights and being able to access them. Through the need for effective legal aid and strong independent bodies.

We therefore welcome this report and support it in its current form.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Gratuluję pani Linn bardzo zaangażowanego sprawozdania na tak ważny temat. Zaskakuje mnie trochę jednak język, w którym jest ono utrzymane, przypomina mi to trochę język totalitarny. Gdybym nie wiedział, że pani sprawozdawca jest z grupy liberałów pomyślałbym, że to sprawozdanie przygotował ktoś z komunistów. Czymś niebezpiecznym jest, uważam, wchodzenie tutaj w szczegóły i wyliczanie, do jakich dyskryminacji nie powinno dochodzić, jak się powinniśmy zachowywać, podczas gdy nie powinno dochodzić do żadnej dyskryminacji. Ludzkość zdefiniowała wszystkie swoje nakazy i zakazy w dekalogu i mówi się tam w sposób krótki: nie zabijaj, nie cudzołóż. Powinniśmy powiedzieć po prostu, nie dyskryminuj, a resztę pozostawić wrażliwości i kompetencji grup ludzkich i państw członkowskich. Jednakże uważam to sprawozdanie możliwe do przyjęcia przy założeniu, że przejdzie poprawka numer 7 grupy EPP-ED.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún, thar ceann an Ghrúpa GUE/NGL. – A Uachtaráin, léiríonn tuarascáil Liz Lynne an géarghá atá ann do chreatlach reachtach chuimsitheach a chuirfidh cosc ar idirdhealú taobh amuigh de shaol na hoibre agus a gcuimseofar réimse leathan ábhar inti.

Déantar idirdhealú ar roinnt milliúin duine – daoine scothaosta agus grúpaí eile nach iad – gach lá san Aontas Eorpach agus iad ag iarraidh teacht ar sheirbhísí sláinte, oideachais agus iompair nó ag iarraidh árachas a cheannach nó airgead a fháil ar iasacht.

Bhí deacrachtaí ag na grúpaí céanna ó thaobh fostaíochta de roimh theacht isteach reachtaíochta láidre ag leibhéal Eorpach. Ba reachtaíocht láidir ag leibhéal an Aontais Eorpaigh a d’athraigh meon na bhfostóirí. Ba threoir Eorpach a thug ar rialtais na mBallstát cur go tréan in aghaidh an idirdhealaithe san fhostaíocht – cé go bhfuil a lán dul chun cinn le déanamh go fóill. Caithfear tabhairt faoi reachtaíocht chuimsitheach ag leibhéal an Aontais anois chun cearta na ndaoine sin a láidriú maidir le hearraí agus seirbhísí.

Molaim an rapóirtéir as ucht a tuarascála agus iarraim ar mo chomhfheisirí vótáil in aghaidh leasuithe a laghdódh cosaint chearta na ndaoine.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – Mr President, for the past nine years I have sat in the Committee on Employment and Social Affairs alongside my most distinguished UK West Midlands colleague, the current rapporteur Elizabeth Lynne.

Almost without exception we have found ourselves in agreement on pretty well every issue without any need to negotiate compromise amendments because we already had a close meeting of minds.

I suppose to any rule there has to be an exception and to my intense surprise, this report is just that. It is frankly most disappointing that in our view political posturing seems to have got in the way of addressing the real problem.

May I say straight away, before some others on the left get up to their usual distortions, that all of us on the centre-right abhor discrimination in all its forms. All of us on the centre-right want to find practical ways of helping to stamp it out, and indeed would support, in principle, a specific directive to help people with disabilities as currently being considered by the Commission.

But we are very clear that a ‘comprehensive and broad’ EU directive against discrimination which is essentially an open-ended invitation to the Commission to produce yet more ‘one-size fits all’ EU legislation in what is a very sensitive area will do little to address current difficulties and could even be counterproductive. We have tabled our own amendments to reinforce this point.

Whilst some aspects of ongoing discrimination may indeed still be a problem, to suggest that more general EU legislation is somehow a solution is, in our view, way off the mark. Existing EU laws on discrimination continue to prove difficult to implement in practice. There needs to be better implementation of existing laws and better understanding of the problems in implementation before we go down the road of yet more EU directives.

As one UK organisation put it most succinctly last week, most discrimination is not going to be solved by extra legislation. Time would be much better spent on multicultural, multifaith events that change perceptions. We agree with this.

May I thank the Commission for his thoughtful opening remarks and say how much we look forward to the Commission response in due course.

 
  
MPphoto
 
 

  Stephen Hughes (PSE). – Mr President, I think Philip Bushill-Matthews’ criticism underlines just how good Elizabeth Lynne’s report is! I think she is to be congratulated. She has done a very good job of underlining the poor level of implementation and transposition of the two directives adopted back in the year 2000 on risk and discrimination in employment.

But back then, Commissioner, you and the Committee on Employment and Social Affairs here recognised that discrimination does not stop at the office or factory wall. We recognised then the need to act more broadly to introduce a horizontal directive to combat all forms of discrimination throughout the whole of society. You publicly stated that you supported that idea; your President, President Barroso, publicly committed himself to such a horizontal directive.

We are therefore very disturbed to hear that back-pedalling is going on inside the Commission, reconsideration, perhaps a focus only on disability. I am hearing that three possible options are being considered in the Commission at the moment: the horizontal directive, which is still alive; secondly, a specific directive on disability or, the third possibility, a directive on disability and one other form of discrimination.

Where the logic is in that final option I just do not know. We need a strong advocate right now, Commissioner, for that horizontal directive that you committed yourself to. As Elizabeth Lynne said, there can be no hierarchy of forms of discrimination within the European Union. All European Union citizens are equal and need to be dealt with as such. We cannot tolerate any discrimination on any grounds against any section of our Community.

I heard it said at a meeting last week in Brussels, and you hinted at it yourself today, Commissioner, and Philip Bushill-Matthews did so just now, that we should not act because infringement proceedings have been launched against a number of Member States for failure to comply with the earlier directives. We cannot take that line of argument. We cannot allow Member States to force us to act at the speed of the slowest in terms of implementation and then enforcement. You, Commissioner, have the right of initiative. You need to exercise that right. We need to act rigorously. You need to act rigorously to ensure full compliance and not allow Member States to enter into a conspiracy that would cause us to move at the speed of the slowest.

We also need to focus clear attention on the need for remedies and enforcement, strong remedies to make sure that Member States do indeed comply fully with those directives agreed back in the year 2000. I fully commend Elizabeth Lynne’s report.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Approfitto di un attimo di pausa per salutare, a nome di tutti voi del Parlamento, i numerosi gruppi di visitatori presenti sulle nostre tribune. Continuiamo il nostro dibattito.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in ’t Veld (ALDE). – Mr President, in 2004, this European Commission got the green light of the European Parliament only upon the solemn promise to be the champion of fundamental rights. But paying lip-service to equality is not good enough. EU citizens must get the legal instruments to defend their rights in court. Now, the European Commission is frantically looking for excuses to avoid a general ban on discrimination, such as that more study is needed – as if we cannot all see that there is discrimination all around – or that there is no consensus in the Council – well, that never stopped the European Commission from pushing its proposals in other areas such as energy policy. And let us not forget that discrimination is already forbidden on the basis of the Treaties, but if we do not legislate the courts will do it for us. So I expect the European Commission to take its own responsibility and stand for the rights of European citizens, because if the horizontal directive must fail, then let it fail in Council and not in the Commission.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Kollegin in 't Veld hat es deutlich gesagt, ich kann nur noch einmal darauf hinweisen: Wir brauchen die Rahmenrichtlinie, um allen Menschen den gleichen Diskriminierungsschutz zu gewähren. Es ist nicht hinzunehmen, dass zum Beispiel homosexuellen Menschen oder alten Menschen weniger Menschenrechte zugebilligt werden als Menschen mit Migrationshintergrund. Dieser Zustand muss wirklich dringend beendet werden!

Ich kann auch nur noch einmal daran erinnern, dass Herr Barroso hier persönlich versprochen hat – als er für die Zustimmung des Parlaments zur Kommission geworben hat –, diese Rahmenrichtlinie herauszubringen. Und als Deutsche muss ich sagen: Ich finde das Verhalten der deutschen Regierung zynisch. Bei uns zu Hause gibt es ein Gesetz, das alle Merkmale in gleicher Weise schützt, aber hier auf europäischer Ebene führt sie eine Kampagne gegen die Rahmenrichtlinie, und das ohne plausible Gründe. Das ist aus meiner Sicht reiner Populismus auf Kosten der Menschenrechte.

 
  
MPphoto
 
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE). – Voorzitter, de strijd tegen discriminatie, zij het op basis van geloof, geslacht of handicap, is een van de pijlers waarop de Europese Unie rust. Dat beleid is neergelegd in al onze Verdragen en ook in wetgeving.

Ten aanzien van de strijd tegen directe of indirecte discriminatie op grond van geslacht is dat beleid in de Europese Unie heel succesvol gebleken. Wij kunnen thans de situatie toetsen aan richtlijnen en verdragen en stellen dan vast dat, ondanks het meest ontwikkelde wetgevingsproces ter wereld, het beleid niet goed functioneert.

Dan kun je twee lijnen kiezen. De lijn van de oppositie is: wij komen met een heel breed nieuw traject en kunnen daarmee de problemen oplossen. Ik denk niet dat dat op deze wijze mogelijk is. Het bewijs werd geleverd met de wetgeving van 2000 krachtens welke tegen tien lidstaten inbreukprocedures zijn ingesteld waarbij lidstaten, zoals onder andere Nederland, zijn aangepakt vanwege het onduidelijk functioneren van bepaalde bepalingen in de wetgeving inzake gelijke behandeling. Nieuwe brede wetgeving zal dus evenmin helpen. Het blijft dan bij mooie woorden.

Wij zouden veel en veel meer moeten inzetten op mentaliteit en op actieprogramma's, en ervoor moeten zorgen dat er niet langer, ook indirect, gediscrimineerd wordt. Wij moeten ervoor zorgen dat de implementatie beter wordt en dan zullen wij ook voor die problemen die helder geformuleerd kunnen worden, te weten die van mensen met een handicap, een oplossing moeten vinden.

Ik sluit mij dus van ganser harte aan bij het betoog van mevrouw Bauer en bij het betoog van een aantal leden van onze fractie, en hoop dat wij dat mooie wetgevingskader waarover wij beschikken, nu ook werkelijk eens in de praktijk gaan brengen. Ik dank u zeer.

 
  
MPphoto
 
 

  Lissy Gröner (PSE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich danke der Kollegin Lynne für den Bericht, er kommt zur richtigen Zeit. Ein Wort an die Kolleginnen und Kollegen von der EVP: Wir haben die Lohndiskriminierung von Frauen seit 40 Jahren im Vertrag. Da hat sich nichts Wesentliches geändert. Wenn Sie von der EVP bei Ihrer Ablehnung einer horizontalen Richtlinie bleiben, wird für mich sehr klar: Ihre Werte und Grundsätze beziehen sich auf die Sonntagsreden und die Jubiläen in der Europäischen Union. Sie wollen gar keine Gleichbehandlung! Die Diskriminierung von Schwulen und Lesben zum Beispiel nehmen Sie hin. Sie wollen, dass das eine politische Kultur ist. Nein, das ist es für mich nicht!

Chancengleichheit umfasst alle Kriterien von Artikel 13, und es müssen endlich auch Mehrfachdiskriminierungen berücksichtigt werden. Antidiskriminierungspolitik kann nur dann glaubwürdig sein, wenn sie selbst nicht wieder diskriminiert. Es gab eine Flut von Verfahren und Klagen in der Europäischen Union. Das war alles Propaganda, um gewisse Mindeststandards zu unterlaufen. Die Mitgliedsländer, die noch nicht so weit sind, müssen sich eben sputen. Die Vertragsverletzungsverfahren sind angebracht, auch gegen mein Land Deutschland.

Ich appelliere jetzt an die Kommission, an jeden einzelnen Kommissar und jede einzelne Kommissarin, dass sie sich eindeutig für eine klare horizontale Richtlinie aussprechen und einer Hierarchisierung von Menschenrechten in der Europäischen Union einen Riegel vorschieben. Wir müssen unsere EU-Politik vertragsgemäß umsetzen. Artikel 13 ist Teil des Vertrags, und deshalb muss dies alles wie im Bericht Lynne angekündigt erfasst werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, grazie al lavoro della collega Lynne, questo Parlamento si accinge a chiedere di nuovo una direttiva orizzontale ed è la nona volta, Commissario Špidla, che il Parlamento chiede questo. Allora di fronte a un Parlamento che per la nona volta fa una richiesta così precisa, ci si attenderebbe una maggiore chiarezza da parte della Commissione in quest'Aula, anche perché corrisponde a un impegno del Presidente Barroso, crediamo anche al lavoro del cosiddetto impact assessment, che è in corso di elaborazione.

Francamente non si capisce, da parte di alcuni colleghi del gruppo popolare, questa idea di opporsi a una direttiva orizzontale. Si rimprovera giustamente a una certa sinistra il vizio di voler dividere la società per corporazioni e per rappresentanza di corporazioni. Mi sembra però che qui ora lo volete fare voi: i disabili sì perché magari è più politicamente corretto, altre forme di discriminazione: no aspettiamo...

La collega Oomen-Ruijten non c'è, ma è un altro vizio di una certa sinistra dire: ma più che le leggi serve cambiare la mentalità e questa volta lo sentiamo da parte dei colleghi del gruppo popolare. Parliamo di diritti individuali e parliamo della necessità di non giocare una corporazione contro un'altra, una minoranza contro un'altra, ma di assicurare la non discriminazione per il 100% dei cittadini. Questo ha senso, questo vi chiediamo! Altri provvedimenti un po' alla volta per una categoria e non per l'altra, francamente non ne abbiamo bisogno, non ne hanno bisogno i cittadini dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In einem sind wir uns alle einig: Wir sind gegen jegliche Form der Diskriminierung. Das möchte ich ganz zu Beginn klarstellen. Allerdings gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man dieses Ziel erreichen kann. Ich bin der Ansicht, dass der Schutz vor Diskriminierung auf europäischer Ebene nicht zwingend besser geregelt werden kann als auf nationaler. Auch hier sollten wir das Subsidiaritätsprinzip beachten. Viele Lebensbereiche sind derzeit durch die Antidiskriminierungsvorschriften der EU geregelt. In den letzten Jahren sind vier Antidiskriminierungsrichtlinien verabschiedet worden: die Antirassismus-, die Beschäftigungs-, die Gleichberechtigungs- und die Unisex-Richtlinie.

Derzeit laufen sehr viele Vertragsverletzungsverfahren gegen die Mitgliedstaaten wegen Problemen bei deren Umsetzung. Genau genommen sogar gegen 20 Länder, das sind drei Viertel der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Rechtsunsicherheit ist hier offensichtlich sehr groß. Ein neuer, breiter und pauschalisierender Ansatz in Form einer Rahmenrichtlinie ist die falsche Antwort auf die hier bestehenden Rechtsunsicherheiten. Die gegenwärtigen Probleme müssen erst analysiert werden, bevor die Kommission neue Richtlinien vorschlägt.

Ansonsten sind das Resultat mehr Bürokratie, mehr Kosten für die Bürger und weniger Rechtsklarheit, womit niemandem, insbesondere nicht dem Kampf gegen Diskriminierung, gedient ist. Aus diesem Grund bin ich wie meine Fraktion gegen die Artikel im Bericht Elizabeth Lynne, die eine Rahmenrichtlinie, eine horizontale Richtlinie fordern. Wenn die anderen Fraktionen sich aber durchsetzen und die Forderung nach einer Rahmenrichtlinie bestehen bleibt, sehe ich mich gezwungen, gegen den Bericht zu stimmen. Nicht, weil ich gegen einen Schutz vor Diskriminierung bin, sondern weil eine Rahmenrichtlinie auf europäischer Ebene meiner Meinung nach der falsche Weg ist. Im Bereich der Behinderung haben alle Mitgliedstaaten und auch die Europäische Gemeinschaft die UN-Behindertenkonvention unterzeichnet. Hier müssen und werden wir unseren Verpflichtungen nachkommen. Mit einer weiteren unklaren und schwammigen Rahmenrichtlinie helfen wir allerdings niemandem.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – Mr President, when I was this Parliament’s co-rapporteur for the Race Directive in 2000, the then Portuguese Presidency promised us there would be no hierarchy of discrimination and that further legislation would follow.

On 26 October 2004 President Barroso promised in this Parliament and during this Commission’s term of office a framework directive on – I quote – ‘all forms of discrimination’. That promise was repeated in their annual policy strategy for 2008. Now is the time to deliver.

I would say that it is no excuse that Member States in some cases deliberately drag their feet on implementation of employment non-discrimination, but it is an excuse, and the Commission must not allow the slowest to dictate the speed of the rest.

Two weeks ago I met with Federal Minister Zypries in Germany and Minister Follett in Britain. They are willing to talk. Give them something to talk about!

I am proud that we collected 1.3 million signatures for disability legislation. But as this Parliament’s president of the Disability Intergroup, I place on record my support for a horizontal directive. You will not divide and rule.

Finally, it is no good for the Conservatives to say that they abhor discrimination on the grounds of religion, age or sexual orientation, but then to vote against legislation on these grounds, denying equal rights to Europeans, gay, young and old and to religious minorities. And Business Europe should be ashamed of saying in its submission to the Commission consultation dated 12 October 2007, I quote: ‘Business Europe believes there is no evidence of discrimination on any of the grounds covered by Article 13’. The Commission’s own Business Test Panel showed 89% of the 293 companies surveyed said they wanted EU legislation for equal protection. They want it; Parliament will vote for it; Europe needs it.

(Applause from the centre and left)

 
  
MPphoto
 
 

  Holger Krahmer (ALDE). – Herr Präsident! Ich danke Liz Lynne dafür, dass sie sich dem Thema Antidiskriminierung widmet, und ich bin bis zu einem bestimmten Punkt auch völlig auf ihrer Seite. Aber, liebe Liz, liebe Elisabeth Schroedter, liebe Lissy Gröner, liebe Sophia, Ihr meint es gut, aber Ihr tut dem Anliegen am Ende keinen Gefallen, wenn Ihr jetzt eine weitere Richtlinie gegen Diskriminierung fordert, die über das hinaus geht, was wir in Europa bereits haben.

Ich sage das hier ganz bewusst und ganz offen als homosexueller Mensch: Ihr tut den Menschen, die Ihr schützen wollt, keinen Gefallen. Am Ende wird sich eine weit reichende Antidiskriminierungsregelung gegen die Menschen richten, die Ihr hier schützen wollt. Warum ist das so? Wenn wir die Antidiskriminierung ausweiten auf den Zugang zu Waren und Dienstleistungen und auf eine Beweislastumkehr, dann schaffen wir eine Klima der versteckten Diskriminierung. Es wird kaum noch einen Arbeitgeber geben, der offen bereit ist, über Diskriminierung zu sprechen. Bewerber, die möglicherweise ein Risiko in sich bergen, vielleicht schon aufgrund des Passbilds, werden im Zweifelsfall vom Arbeitgeber kaum mehr kontaktiert.

Wir tun am Ende den Menschen keinen Gefallen. Wir sollten uns vielmehr darum kümmern, dass die Antidiskriminierungsrichtlinie, die wir heute haben, umgesetzt wird, und schauen, wie sie wirkt. Wenn wir einen Wust an Bürokratie und Prozessen, und auch Rechtsunsicherheit verursachen, wird die Akzeptanz von Antidiskriminierungsregelungen bei den Menschen in der Europäischen Union zurückgehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, quanto tempo, Presidente, spero di utilizzarlo al meglio abituato come sono a parlare solamente un minuto. Ho sentito il carissimo amico Philip Bushill-Matthews esprimere la sua abitudine ad essere sempre d'accordo con l'onorevole Elisabeth Lynn e che questa volta è un'eccezione che conferma la regola, invece ha una posizione completamente contraria.

Io devo dire al caro amico Philip che anche noi due siamo sempre d'accordo, ma questa volta, senza tradire la tradizionale nostra convergenza in tutte le decisioni, debbo dirti che ti trovi davanti ad un'eccezione, perché sono assolutamente favorevole a questa proposta di direttiva orizzontale, che c'è rivolta alla Commissione dall'onorevole Lynn, e come potrei essere di diverso avviso quando sono oramai quarant'annni che vedo in Italia, dove abito e dove vivo, discriminazioni nei confronti dei cittadini a causa dell'età per cui gli anziani sono privi di diritti solo perché sono anziani.

Mi riferisco soprattutto al fatto che in Italia esiste una legge che gli inabili, se sono giovani hanno diritto a una pensione, se sono anziani con le stesse malattie, non hanno diritto a quelle pensioni. Io non vedo come si possa attendere ancora anni ed anni perché ci sia possibilità legale, come ha ben spiegato l'onorevole in't Veld, di agire presso i tribunali per il rispetto dei diritti che l'articolo 13 del trattato di Amsterdam riconosce a tutti i cittadini dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). – Tisztelt kollégák! Az európai egység nem csupán a gazdaságra, hanem számos fontos értékre is épül. Ilyen érték az emberi méltóság sérthetetlensége, a szabadság, a felelősség, a szolidaritás, a sokféleség, a diszkriminációmentesség elvének érvényesítése, a tolerancia és egymás tisztelete.

Fontos, hogy a politikai nyilatkozatok mellett ezeket az elveket olyan jogi formába öntsük, amely garantálja a diszkriminációs alapok közötti különbségtétel megszüntetését,és átfogó védelmet biztosít. Az európai projekt csak akkor életképes, ha gondoskodni tud a hátrányos helyzetű csoportok jogainak érvényesítéséről. A teljes körű integrációjuk közös érdekünk, és ezt megfelelő lépésekkel elő kell segítenünk.

Így valamennyi tagállam érdeke, hogy a 2000/43-as és 2000/78-as EK-irányelvek minden rendelkezésének teljes mértékű, pontos és hatékony átültetéséről, valamint az irányelvek megfelelő gyakorlati végrehajtásáról gondoskodjanak oly módon, hogy a jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése a hátrányos helyzetű csoportok számára valódi előnyt jelentsen.

A jogszabályok csak akkor érnek valamit, ha a gyakorlatban is érvényesülnek. Ennek ellenőrzése kiemelten fontos feladat, amelyre megkülönböztetett figyelmet kell fordítani tagállami és közösségi szinten egyaránt. Ki kell dolgozni azokat az ellenőrző mechanizmusokat, amelyek révén hatásvizsgálatokat lehet végezni. Be kell vonni a civil szervezeteket, amelyek konkrétan vissza tudnak jelezni, és velük társadalmi párbeszédet kell folytatni. Meggyőződésem, hogy Barroso 2004-ben, amikor a mandátumát megkezdte, hitt abban, amit mondott. Kérem, tegye ezt ezután is.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – Mr President, I wish to comment on two aspects of this excellent report by Elizabeth Lynne. I fully support the call to Member States and other relevant actors to collect, compile and publish comprehensive, accurate, comparable, reliable and separate statistics on discrimination and then to publish these statistics in a way that is easily understood by the public. In that way, I believe citizens can see for themselves the need for change. I fully support the call for a comprehensive, wide-ranging directive. This is an area where the EU can achieve strategic change when the legislation is implemented.

Finally, with reference to the Lisbon Treaty, I was very pleased to hear the comments of the Slovenian presidency last week on the 2008 work programme with regard to their response for the ‘One Million Signatures for Disability’ campaign. This indicates that the presidency, and hopefully the Commission, are listening to the citizens and taking their concerns on board. This is a very hopeful sign for the Citizens’ Initiative as contained in the Lisbon Treaty, but again I wish to put on record my strong support for a comprehensive directive. There can be no hierarchy of discrimination.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (PSE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido il lavoro svolto dall'onorevole Lynne. Devo dire che la discussione di questa relazione avviene in un momento particolare per l'Europa e vorrei che la Commissione e lei, signor Commissario, avessero la piena consapevolezza che in realtà oggi sembrano non avere.

Il tema non riguarda solo i progressi in materia di pari opportunità e non discriminazione relativi all'occupazione e alle condizioni di lavoro, la questione centrale investe la necessità di una direttiva orizzontale sulla parità di trattamento che comprenda tutti i motivi di discriminazione. C'è un clima di intolleranza e ostilità che si sta alzando in Europa e che sta producendo già oggi, pensiamo all'immigrazione e ai rom, processi di discriminazione su basi etniche. Guai a noi a chiudere gli occhi!

Da qui l'urgenza di una direttiva esaustiva che copra tutte le discriminazioni allo scopo di completare il pacchetto di norme antidiscriminazione ai sensi dell'articolo 13 del trattato, ma che serva anche per innalzare il livello del confronto culturale in Europa, un confronto che ne elevi la qualità e sia convincente, un confronto del quale si sente la massima urgenza.

Per questo dico a lei, Signor Commissario, e alla Commissione, di mostrare un po' più di coraggio politico che fino ad ora non c'è assolutamente stato!

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – Panie Przewodniczący! Zatrudnienie jest jednym z podstawowych czynników integracji społecznej. Mimo to bezrobocie wśród licznych grup, zwłaszcza kobiet, osób niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych, migrantów, osób starszych i młodych, wchodzących na rynek pracy, pozostaje na niedopuszczalnie wysokim poziomie.

Niepokój budzi fakt, że w niektórych państwach członkowskich występują poważne braki w transpozycji i wdrażaniu dyrektyw nr 43 i 78 z 2000 r. oraz brak informacji przeznaczonych dla obywateli Unii Europejskiej, dotyczących możliwości podjęcia środków prawnych w przypadku dyskryminacji. Istotnym jest, aby rządy państw członkowskich jak najszybciej usunęły bariery wynikające z dyskryminacji w procesach rekrutacyjnych na rynku pracy.

Organy publiczne mają do odegrania kluczową rolę w promowaniu równości i niedyskryminacji, gdyż zgodnie z artykułem 13 Traktatu ustanawiającego Unię Europejską państwa członkowskie powinny zapewnić pełną, prawidłową i skuteczną transpozycję oraz odpowiednie wdrożenie wspomnianych dyrektyw, tak aby walka z dyskryminacją w Unii Europejskiej miała charakter działań skoordynowanych i zgodnych z jednolitym podejściem do zwalczania dyskryminacji.

 
  
MPphoto
 
 

  Метин Казак (ALDE). – Г-н председател, уважаеми колеги, приемането и прилагането на всеобхватно антидискриминационно законодателство в страните-членки на Европейския съюз представлява реално постижение и е показател за степента на чувствителност на обществото ни към съблюдаване на принципите за равно третиране на всички граждани, без разлика на техния етнически произход, вяра, пол, възраст, здравословно или материално положение.

Подкрепям призива в доклада на г-жа Lynne за приемането на всеобхватна директива без йерархия на принципите за дискриминация. Следва обаче да се отбележи, че все още в Европа дискриминацията на лицата, принадлежащи към етнически или религиозни малцинства, е сред най-широко разпространените форми на нарушаване на основното им право да бъдат третирани равнопоставено със своите съграждани от мнозинството.

В някои държави езикът на омразата, ислямофобията и други форми на ксенофобия, подхранвани от стереотипи, предразсъдъци и клишета от миналото, са причина за латентно дискриминационно отношение спрямо малцинствени етнорелигиозни групи. Ето защо Европейският парламент следва да обърне сериозно внимание на Комисията и на държавите-членки…

(Метин Казак е прекъснат от председателя)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – Herr Präsident! Wir stimmen wohl alle darin überein, dass alle erdenklichen Maßnahmen gegen Diskriminierung ergriffen werden müssen. Daher hat sich das Europäische Parlament auch immer wieder dafür ausgesprochen, eine neue Richtlinie zu verabschieden. Vier derartige Richtlinien gibt es bereits, eine ist im Entwurf soweit fertig. Das heißt, wir decken ein sehr breites Spektrum an Antidiskriminierungsmaßnahmen ab.

Jetzt geht es darum, endlich diese Maßnahmen umzusetzen. 28 Vertragsverletzungsverfahren gibt es, das heißt, der Appell geht an die Mitgliedstaaten, endlich umzusetzen, was hier im Hause beschlossen worden ist. Ich bin dagegen, gleich wieder einen zweiten Schritt vor dem ersten zu machen, nämlich wieder eine neue Richtlinie einzusetzen mit einer Fülle neuer Barrieren, wo Gleichstellungsbehörden gefordert werden. Das heißt wieder mehr Bürokratie. Dass bei allen Gesetzen NGO verpflichtend einbezogen werden müssen zur Beratung usw., bringt uns nicht weiter; wenn wir für die Antidiskriminierung eintreten, dann müssen wir dafür eintreten, dass das, was gegenwärtig Gesetz ist, in den Mitgliedstaaten endlich einmal umgesetzt wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – Panie Przewodniczący! Chciałam zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację kobiet w ciąży, szczególnie wobec zapaści demograficznej w Europie. Mimo zakazów prawnych pracodawcy od młodych kobiet żądają przy ich zatrudnianiu potwierdzeń lekarskich, że nie są w ciąży. Jeśli takiego zaświadczenia nie przedstawią, nikną ich szanse na uzyskanie pracy. Jest to trudne, ale konieczne pole działania dla inspekcji pracy. Dyskryminowane są także rodziny wielodzietne. Przeciętny dochód na osobę w tych rodzinach jest zwykle znacznie niższy, niż w rodzinach samotnych matek. Natomiast zasiłki rodzinne i pomoc społeczna są w ich przypadku zazwyczaj mniejsze, a podatki wyższe. Na takie problemy, zwykle mówiąc o dyskryminacji, nie zwraca się uwagi.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE). – În aşteptarea unei directive orizontale, remarcăm că avem o legislaţie europeană şi una naţională împotriva discriminării, numeroase angajamente politice, precum şi mecanismele instituţionale specifice. În ciuda acestei aparenţe optimiste, gradul de transpunere, implementare şi eficienţa măsurilor adoptate sunt încă foarte scăzute în multe state membre. Pentru realizarea egalităţii între femei şi bărbaţi, un loc de muncă corect plătit este esenţial.

În acest sens, propunem Comisiei să iniţieze un plan integrat de acţiune pozitivă la nivelul pieţei muncii pentru a reduce diviziunea de gen artificială pe piaţa muncii şi decalajele structurale de salarizare care încă există între ramurile considerate feminine şi cele considerate masculine. În cadrul acestuia, introducerea dimensiunii de gen în elaborarea bugetelor: european, naţional şi local constituie un instrument esenţial pentru reducerea decalajelor structurale şi aplicarea principiului plăţii egale pentru muncă de valoare egală.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Mr President, when the rapporteur spoke she said that every EU citizen must be treated equally. Sadly, the rapporteur herself seems not to believe that. If she did, then this report would cry out against the fact that this EU, through a derogation, authorises discrimination on religious grounds in my constituency of Northern Ireland; specifically discrimination against Protestants who want to join the Police Service in Northern Ireland.

Yes, in this EU there is express religious discrimination, sanctioned in that way. So when I listen to the high-sounding affirmations against discrimination I think of many young Protestant constituents who wanted to join the police, scored higher than Roman Catholic applicants, but who saw those people appointed over their heads because discrimination is statutory, provided for in legislation. So, until we get horizontal application against discrimination...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). – Lugupeetud volinik, president, kolleegid. Kõikide võrdsus seaduse ees ja kaitse diskrimineerimise vastu on inimõigus – seda kinnitavad meie liimesriikide, kõikide liikmesriikide põhiseadused. Ometi pole meie kodanikud diskrimineerimisvabad. Näiteks on ühenduse õigusega reguleeritud sooline võrdõiguslikkus töösuhetes; vähem oleme aga tähelepanu pööranud vastuvõetu täitmisele. Kuidas muidu seletada Eurostati iga-aastaseid avalikke uuringuid, mis näitavad mitmetes liikmesriikides naiste ja meeste palkade suuri erinevusi? Minu koduriigis Eestis isegi 27%, ja seda naiste kahjuks. Ja nii juba üle kümne aasta, jätkuvalt ka täna.

Sama oluline kui teema õiguslik reguleerimine on ka selle õiguse kaitstuse tagamine. Ka sellega peame tegelema ja vajadusel tuleb algatada ka rikkumismenetlus. Õiguskindlus on just see, mida meie kodanikud vajavad.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). – Mr President, my congratulations to Mrs Lynne on this directive because, in the European Year of Intercultural Dialogue, which aims to promote mutual understanding and celebrate Europe’s diversity, I am shocked and dismayed at the levels of existing discrimination – not just in race but in disabilities, gender, sexual orientation and ageing. Discrimination is not just a problem in the labour market but also in housing, education, public and private services and even in religious matters.

I am particularly concerned about the difference in levels of integration of minorities within various Member States as indicated by the Migrant Policy Index. This shows the failure of the implementation and enforcement of the minimum standards in anti-discrimination that we have sought to make EU-wide. I call upon the Commission to take up this matter, not just with the Member States, but also to take stronger action within the EU institutions.

Finally, prior to the European elections, I would like to ask how this House is trying to set an example to the rest of Europe on anti-discrimination. Still only 30% of the MEPs are women and only 9 MEPs are non-white.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). – Herr Präsident! Was ist wirksam gegen Diskriminierung und für den Schutz vor Benachteiligungen? Sensibilisierungskampagnen, Informationen, Aktionen, aber nicht eine Zentralisierung von Rechtsfragen durch neue EU-Gesetzgebung. Statt einer umfassenden horizontalen Richtlinie möglicherweise ein Papiertiger? Es ist wichtig, die vier existierenden Richtlinien umzusetzen. Allein in Deutschland haben Schulungen, die für das allgemeine Gleichstellungsgesetz nötig waren, jährlich mehr als 1,7 Milliarden Euro gekostet.

Ich halte den Civil Rights Act für richtig. Er sieht Regelungen für Betriebe ab 15 Beschäftigten vor, und ein hoher administrativer und finanzieller Aufwand wird vermieden – eine solche KMU-Schutzklausel ist angebracht. Und ich halte es für wichtig, dass unsere Bedenken, die durch Liz Lynne leider noch nicht ausgeräumt werden konnten, weil sie unsere Anträge nicht berücksichtigt hat, deutlich werden: Wir können diesem Bericht, bei dem gesagt wird, öffentliche Gelder sollen genutzt werden, um Opfer von Diskriminierungen zu unterstützen, nicht zustimmen. Hier hätte Liz Lynne auf uns hören sollen, doch sie hat es leider nicht getan.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). – Já bych chtěl upozornit na dvě oblasti. První oblast se týká dopravy, protože asi třetina obyvatel v Evropské unii má problémy s pohybem a myslím si, že aby měli lidé rovnou příležitost, pokud jde o přístup k informacím, práci a podobně, tak je potřeba udělat hodně pro to, aby byl zaveden víc bezbariérový standard v oblasti dopravy. Druhá oblast se týká mentálně postižených. Myslím si, že by bylo dobré udělat revizi bílé knihy o ochraně mentálního zdraví, protože velká část obyvatel Evropské unie trpí stresovými zátěžemi, které vlastně také znamenají znevýhodnění, pokud jde o adaptaci na trhu pracovních sil.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – On a point of order, Mr President, I recognise that I have not been called to speak, but what Mr Allister said about discrimination against Protestants in the police force in Northern Ireland is totally untrue. The force is 90% a Protestant organisation ...

(The President cut off the speaker.)

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Dámy a pánové, debata ukázala, jak významná je otázka boje proti diskriminaci. Chci konstatovat, že první linie, ve které byla prakticky naprostá shoda, je linie účinnějšího uplatňování zákona ve všech členských státech. Chci konstatovat, a z debaty to také vyplynulo, že Komise v tomto směru postupuje velmi důsledně a zahajuje případná infrakční řízení proti státům, které plně neimplementovaly. Chci ovšem konstatovat, že jenom jednoduchá statistika počtu nevypovídá o celkovém problému, protože do tohoto počtu se řadí infrakční procedury, které jsou velmi různého charakteru od technicko-organizačních až po např. rozsah ochrany. V každém případě ale mohu konstatovat, že všechny státy, se kterými jsme v debatě, jsou připraveny a jejich vůle plně implementovat antidiskriminační direktivy je nepochybná.

Druhá otázka je otázka dalšího pokroku v zákonech. Jasně jsem řekl, že Komise je v závěrečné fázi rozhodování o konečném postupu, tato fáze skončí do června tohoto roku a předložíme příslušné návrhy. Diskuze, která teď proběhla v Parlamentu, je nepochybně jedním z podstatných zdrojů.

Dovolte mi ještě, abych se dotkl dvou vystoupení, která vystoupila z obecné argumentace tím, že přinesla ne zcela obvyklý argument. Jedním z nich bylo třeba vyčíslení, že školení pro účely antidiskriminace stálo ve Spolkové republice Německo 1,7 miliardy eur. Nepopírám toto číslo. Myslím si, že by bylo docela zajímavé porovnat, jaké náklady na školení jsou např. v rámci daňových zákonů a zkonstatovali bychom, že při změně zákonů podobné přechodné náklady jsou obvyklé. Čili nemyslím si, že argumentace čistě finanční je v tomto směru silná.

Druhá otázka se týkala problematiky policie v Severním Irsku. Tady mohu jenom konstatovat, že podle informací, které mám k dispozici, irská policie zahájila pozitivní akci, aby zvládla problém, o kterém pan poslanec hovořil.

Dámy a pánové, vyměřený čas nám nedává možnost pokračovat v diskuzi, která by jistě byla ještě dále hluboká a velmi zajímavá, a proto mi dovolte konstatovat, že teď jsme ve významné fázi rozhodování a že vaše diskuze je součástí tohoto procesu.

 
  
  

VORSITZ: MECHTILD ROTHE
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne, rapporteur. − Madam President, I should like to thank colleagues very much for their remarks. I am delighted that we appear to have the support of the majority of this House for a comprehensive directive. I hope the vote later today will prove that.

I would also like to pay tribute again to Commissioner Špidla because I know it was his actual initiative to bring forward a comprehensive directive and call for the comprehensive directive within the work programme. I am only sorry that his view does not seem to be winning the argument with the rest of the Commission. And let us hope that, by passing the call for a comprehensive directive, we will give more power to him to actually argue the case.

I did ask Commissioner Špidla for the impact assessments to be released. I know they have been done already. I am a little fearful since I have heard reports that there have been different impact assessments and those are being changed slightly as we speak to favour one view in the Commission rather than another. I would like some sort of clarification on that to see if the rumours that I have heard are true.

I am very pleased that other Members have supported your call within the work programme for that comprehensive directive. Specific issues relating to all the areas – disability, age, religion or belief, and sexual orientation – can, I believe, be covered in one comprehensive directive. Education is not the way forward. We have tried that. For those Members who have been talking about education: it does not work.

We are talking as well about access to goods and services, not about employment. I know that all of the German delegations have problems with that because the employment directive has been gold-plated by the German Government. So leave that one aside. There are different Member States who have different problems: disability, age, sexual orientation, religion or belief. Some Member States cover some of them, others cover others and that is why it is important to get it right and have a comprehensive directive and not leave anyone behind.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. − Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute Mittag um 12.00 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE) , per iscritto. – Esprimo il mio apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice in merito ad un tema che considero di grande importanza per lo sviluppo di politiche europee più giuste ed effettive contro la discriminazione.

Il principio della non-discriminazione, infatti, è parte del nucleo duro di valori che hanno sempre costituito la base della costruzione europea e deve essere per questo protetto concretamente, di modo che i cittadini europei, soprattutto quelli appartenenti a categorie più svantaggiate quali i disabili, siano tutelati di modo efficace contro qualsiasi forma di discriminazione.

La non-discriminazione è fondamentale in materia di occupazione, ma necessaria e auspicabile in ogni settore della vita dei cittadini (come l'educazione o i servizi sociali) perchè in grado di favorire enormemente l'inclusione sociale e lo sviluppo delle potenzialità di ogni cittadino europeo.

Concludo esprimendo il mio appoggio per l'adozione celere di una direttiva quadro completa ed efficace sulla non-discriminazione, che permetta agli Stati membri di agire uniti in questo ambito e di adottare politiche coerenti ed effettive volte a consentire ai cittadini di sentirsi realmente tutelati da parte di una normativa chiara ed esaustiva a livello europeo e nazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE) , na piśmie. – Jako członek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z pełnym zaangażowaniem popieram sprawozdanie Elizabeth Lynne. Nie mam wątpliwości, że obowiązujące prawo międzynarodowe oraz nasze unijne rozstrzygnięcia są – z formalnego punktu widzenia – rozwiązaniami pożądanymi i dobrymi. Dlatego żałuję, że ich wdrażanie w życie ciągle napotyka na wiele barier i to także w naszej, zdawałoby się bardzo demokratycznej i wolnej od dyskryminacji Europie.

Jest zadziwiające, że trzeba wzywać państwa członkowskie UE do pełnego respektowania przepisów dyrektywy 2000/78/WE oraz stałego i systematycznego monitorowania postępów w zakresie eliminowania z życia politycznego, społecznego i gospodarczego wszelkich form dyskryminacji.

Jest to szczególnie ważne dla obywateli mojego kraju, Polski, którzy korzystając z dobrodziejstw wspólnego rynku i swobody przepływu osób, żyją i pracują w wielu krajach UE. Niestety, z dużą przykrością muszę stwierdzić, że są coraz liczniejsze dowody na dyskryminację moich rodaków tylko z powodu ich narodowości. Takie niepokojące informacje coraz częściej napływają m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Byłoby paradoksem, gdyby Parlament Europejski tak silnie i skutecznie angażował się w zwalczenie przejawów dyskryminacji w świecie, a nie potrafił się uporać z respektowaniem praw człowieka u siebie, tzn. w państwach członkowskich UE. Przecież wszyscy obywatele Unii Europejskiej zasługują na równe i wolne od dyskryminacji traktowanie!

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , kirjallinen. – Yhdenvertaiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys EU:ssa

Yhdenvertaiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys työelämässä ovat työelämän perusperiaatteita, joiden noudattamisessa jäsenvaltioilla ei tulisi olla ongelmia. Liz Lynnen raportin mukaan direktiivejä ei kuitenkaan panna toimeen tarpeeksi tehokkaasti eikä yhdenmukaisesti.

Ongelma on merkittävä, koska – aivan kuten Lynne raportissaan toteaa – syrjinnän torjuminen ja ihmisoikeudet ovat EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan mukaan Euroopan unionin painopistealoja.

Esimerkkitapaus Suomesta kertoo naisesta, joka ei päässyt työttömyysturvan piiriin sen jälkeen, kun oli lopettanut vammaisen poikansa hoidon. On väärin, että kotona tehtyä hoivatyötä ei arvosteta ja säännökset sallivat tämän kaltaisen syrjinnän. Edellä mainittuun tapaukseen viitaten kannatan Lynnin raportin kohtaa 36, jonka mukaan yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden soveltamisalan tulisi olla laaja käsittäen myös sosiaaliturvan.

Lisäksi yhdyn Lynnen vaatimukseen siitä, että Euroopan parlamentti suosittelisi jäsenvaltioita panostamaan enemmän resursseja ja valtuuksia toimielimille, jotka työskentelevät edellä mainittujen periaatteiden edistämiseksi. Kannatan myös Lynnen vaatimusta kansalaisjärjestöjen aseman kohentamisesta, jotta nekin pystyisivät paremmin ja tehokkaammin pureutumaan ongelmakohtiin, joita jäsenvaltioissa tällä hetkellä on.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE) , írásban. – Igencsak aktuális, hogy éppen ma került sor Lynne asszony esélyegyenlőségről szóló jelentésére. Nemrég, május 17-én fejeztük ki szolidaritásunkat a transzszexuálisok, biszexuálisok és melegek iránt.

A kivételes napok, alkalmak során szokás, hogy az ember visszatekintsen a múltba. Sajnos, ahogy a jelentés is mutatja, igencsak sok tennivaló akad még az esélyegyenlőség terén. Továbbra is elfogadhatatlanul magas a munkanélküliség a nők, a migránsok, a fogyatékkal élők, az etnikai kisebbségek, valamint elszigetelt vagy el nem ismert készségekkel rendelkezők körében. A foglalkoztatás területén ezért javaslom egy Európai Esélyegyenlőségi Monitor Rendszer bevezetését, mely adókedvezményekkel és/vagy PR-lehetőséggel támogatná az esélyegyenlőség megteremtésében kiemelkedő szerepet vállaló munkahelyeket.

Feketelistát is készítene azokról, akik a kritériumoknak egyáltalán nem felelnek meg. Ez ösztönzőleg hatna a vállalatokra, míg új szempontokat és tisztánlátást adna a munkakeresőknek. Sajnos továbbra is terjed Kelet- és Közép-Európában a szélsőséges és populista politika, de szomorú képek érkeznek Nyugat-Európából is. Egyre erősödik a romákkal szembeni negatív diszkrimináció, roma lakóhelyeket rombolnak le szélsőséges erők. Itt mutatkozik meg igazán, hogy mekkora szükség van a szocialisták által indítványozott Európai Roma Stratégia kidolgozására, sürgős fellépésre európai szinten. A tagállamok jogszabályai különféle módokon védenek a diszkrimináció ellen.

Gyakran nincs egységes végrehajtási módszer, amely az irányelvek elégtelen végrehajtásához vezet. Az EU-s, nemzeti és helyi hatóságoknak a horizontális szemlélet és általános érvényesítés figyelembevételével kellene összehangolniuk a végrehajtásra irányuló erőfeszítéseiket. Fontos lenne továbbá a jogszabályok létrehozása előtt a szociális hatásvizsgálat érvényesítése és a végrehajtás éves értékelése.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE) , kirjalikult. – Mittediskrimineerimine ning inimõigused on ELi põhiväärtusteks. Sellele tahame üles ehitada oma ühise tuleviku, seega ei ole ruumi tingimiseks. Artikkel 13 väljendab seda hästi ning peab olema teejuhiks mis tahes Euroopa kodanikke puudutavates küsimustes.

Kaitse diskrimineerimise eest vanuse, seksuaalse orientatsiooni, usuliste vaadete ning puuete alusel puudub täna valdkondades nagu sotsiaalhoolekanne, kaubad ja teenused, tervishoid ning haridus. Kahjuks ELi õiguslik regulatsioon nendes valdkondades puudub. Kui mittediskrimineerimine ja inimõigused on meile esmatähtsad, siis ei ole kahtlustki, et vajame ühte - horisontaalset - direktiivi, mis teeks lõpu õiguste hierarhiale. Olukorrale, kus ühes valdkonnas on diskrimineerimine ebaseaduslik ning teises lubatud. Olukorrale, kus rassiline kuuluvus ning puue on oluliselt enam kaitstud kui ülejäänud artiklis 13 nimetatud alused. Selle raporti valguses kutsun komisjoni üles mitte taganema lubatust ning välja töötama direktiivi, millega võideldakse diskrimineerimise vastu vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 13.

Horisontaalse direktiivi kaitseks on välja astunud enneolematult palju Euroopa MTÜsid, samuti Brüsselis asuvad erinevates valdkondades tegutsevad katusorganisatsioonid, nagu näiteks European Women's Lobby, AGE ja mitmed teised. Horisontaalne sotsiaalhoolekande, kaupade ja teenuste, tervishoiu ning hariduse valdkondi hõlmav diskrimineerimisvastane direktiiv on ainus tee edendamaks inimõiguste kaitset Euroopa Liidus. Tõendeid diskrimineerimisjuhtude kohta kõikides valdkondades on enam kui küll. Komisjon ei tohi silma kinni pigistada ja taasluua õiguste hierarhiat Euroopa Liidus.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE) , írásban. – A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup elnökeként üdvözlöm Lynne-asszony jelentését, amely a diszkriminációmentesség terén elért eredményeket veszi számba, és kijelöli a teendőket.

A diszkrimináció-mentesség elleni közösségi szabályozás azért is kiemelten fontos, mert az egyén védelme nem elég. Nem egyénként éri őt diszkrimináció, hanem egy csoport tagjaként: mert nemzeti kisebbség, mert idős, mert nő, mert fogyatékkal élő, mert szexuális kisebbség, mert roma. Ezért a különböző kisebbségekhez tartozó személyek részére csak az jelenthet hatékony védelmet, ha a csoport egészét védjük meg. Helyesen emeli ki a jelentés, hogy a két meglévő irányelv csak minimális követelményeket ír elő, ezért tovább kellene lépni egy átfogó közösségi szintű hátrányos megkülönböztetés elleni politika kiépítése, egy horizontális jellegű anti-diszkriminációs irányelv irányában. Különösen fontos az a kitétel is, mely szerint a Bizottságnak a pozitív intézkedés jelentése tekintetében közös, az egész EU-ra érvényes fogalom-meghatározást kell kidolgoznia. A jelentés külön felhívja a figyelmet, hogy a kisebbségi közösségek, és különösen a roma közösség különleges védelmet igényelnek. Ezzel kapcsolatban emlékeztetnék az ugyanezen témában született Zdanoka-jelentés 25. cikkelyére, amely az őshonos nemzeti kisebbségek politikai részvételérének fontosságára mutat rá.

A cikkely szerint a nemzeti kisebbségeknek szükségük van olyan normatív keretekre, amelyek lehetővé teszik tényleges részvételüket az identitásukat érintő döntések meghozatalában az önrendelkezés vagy autonómia különböző formái révén.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate