Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2202(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0159/2008

Rozpravy :

PV 20/05/2008 - 6
CRE 20/05/2008 - 6

Hlasovanie :

PV 20/05/2008 - 8.13
CRE 20/05/2008 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0212

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 20. mája 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

9. Vysvetlenia hlasovania
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

- Správa: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Vážený pán predseda, otázku výroby a spotreby tabaku sprevádza veľa rozporov. Musíme si uvedomiť, že pestovanie tabaku v Európskej únii v skutočnosti nemá vplyv na úroveň spotreby tabakových výrobkov našimi občanmi. Ak by sme v Európe obmedzili alebo zakázali výrobu tabaku, neviedlo by to k zníženiu počtu vyfajčených cigariet. Ľudia by fajčili tabak dovážaný z iných krajín. V plnej miere podporujem vytvorenie informačného programu pre verejnosť, ktorý bude zameraný na zvyšovanie informovanosti o rizikách, ktoré spôsobuje fajčenie. Tento program by mali financovať výrobcovia cigariet a pestovatelia tabaku.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Podporujem informačné kampane o škodlivosti tabaku a podporujem uznesenie Európskeho parlamentu týkajúce sa dlhodobého plánu financovať tieto kampane sumou vo výške 80 miliónov EUR, ktorá sa bude strhávať z dotácií poskytovaných európskym pestovateľom tabaku, čo znamená, že týmto opatrením nedôjde k zaťaženiu rozpočtu Európskej únie. Hoci je produkcia surového tabaku v Únii len nepatrná, tvorí iba okolo 4 % svetovej produkcie, sme hlavným svetovým dovozcom surového tabaku a na uspokojenie väčšiny svojej potreby využívame dodávky z tretích krajín, kde v porovnaní s európskym tabakom podlieha miestny tabak menej prísnym kontrolám. Musím však namietať proti dotovaniu produkcie tabaku v Európe. Ide jednak o princíp, a jednak o to, že verejné prostriedky určené na túto oblasť by sa dali využiť lepšie a v inej oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli (PSE).(EL) Vážený pán predseda, naša skupina Panhelénskeho socialistického hnutia (PASOK) v Európskom parlamente hlasovala za správu pána Berlata. Sme presvedčení o tom, že verejnosť by mala byť aj naďalej informovaná o problematike tabaku a tabakových výrobkov.

Podobná politika samofinancovacích fondov určených na zvyšovanie informovanosti verejnosti o otázkach zdravia by sa mala vzťahovať aj na iné výrobky, napríklad na mäso a tuky.

Okrem toho, v regiónoch, v ktorých došlo k drastickému zníženiu produkcie tabaku, napríklad v Grécku, nevidíme dôvod, prečo by dotácie nemali pokračovať vo svojej súčasnej podobe až do roku 2013.

 
  
  

- Správa: Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). – Vážený pán predseda, dámy a páni, v prvom rade sa vám musím ospravedlniť za to, že som sa ako tieňový spravodajca včera večer nemohol zúčastniť rozpravy, pretože moje lietadlo meškalo. Teda, ospravedlňujem sa.

Vážený pán predseda, o mierovom procese v Severnom Írsku sa toho popísalo skutočne veľa, tento dokument je ďalšou nelegislatívnou správou. Otázka znie, či bol tento proces vôbec na niečo dobrý. Určite áno. Vďaka nemu sa mnoho malých skupín v Severnom Írsku, najmä veľa ženských skupín, dokázalo postaviť na vlastné nohy a začalo sa starať o svoje oblasti.

Bol tento proces spravodlivý z hľadiska rozdeľovania? Odpoveď znie: nie, nebol. Prvý program, PEACE I, rozhodne nebol spravodlivý. Program PEACE II bol už lepší, a preto sa teším, že PEACE III bude ešte lepší. Unionistické spoločenstvá sú ukrátené, neprideľuje sa im spravodlivý podiel. Je potrebné venovať väčšiu pozornosť tomu, aby existujúce cezhraničné subjekty dodržiavali rovnováhu v regióne. Ak túto rovnováhu nedodržiavajú, potom nemá zmysel, aby vôbec existovali. Jedným z očividných príkladov je organizácia ICBAN. Tomuto cezhraničnému subjektu by, podľa môjho názoru, už nemala byť poskytnutá žiadna finančná podpora, kým nenapraví svoj postoj.

Vážený pán predseda, dovoľte mi vzdať hold mnohým ľuďom, ktorí od začiatku programu PEACE dobrovoľne venovali svoj čas a pracovali na zlepšení situácie pre všetkých. Verím, že Severné Írsko bude napredovať a prosperovať. Ľudia žijúci v tejto oblasti si to v plnej miere zaslúžia. Varujem pred silami zla, ktoré v tomto regióne ešte stále pôsobia.

 
  
  

- Správa: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Vážený pán predseda, hlasoval som za túto správu hlavne z dvoch dôvodov: po prvé, pretože táto správa pomerne dôrazne požaduje, aby členské štáty konečne zaviedli lisabonskú stratégiu, a teda aj opatrenia týkajúce sa politiky zamestnanosti, a po druhé, pretože požaduje, aby sa v členských štátoch konečne ustanovili kvalitné a cenovo dostupné zariadenia starostlivosti o dieťa. Toto ustanovenie predstavuje veľmi dôležitý predpoklad pre zosúladenie rodinného života s prácou. Je to najmä v záujme slobodných matiek, pretože sa tým vytvárajú pracovné príležitosti a podnecuje sa boj proti chudobe. Ide teda o pozitívne stratégie, ktoré sú potrebné, aby bolo možné zaviesť príslušné opatrenia politiky zamestnanosti do praxe.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Vážený pán predseda, zamestnanosť je ukazovateľom toho, ako napredujeme. Napriek tomu si však musíme všímať aj určité nedostatky v oblasti sociálnej a územnej súdržnosti. V Európskej únii, ktorá je považovaná za oblasť blahobytu, ešte stále žije takmer 80 miliónov občanov v chudobe, alebo sú chudobou ohrození, čo predstavuje 16 % z celkového počtu obyvateľov Európskej únie. Kvalita mnohých pracovných miest je nízka, chýba podpora pre mladých ľudí, aby sa im podarilo získať zamestnanie, i podpora pre skúsených zamestnancov, aby sa predĺžil ich pracovný život. Čo sa týka hľadania zamestnania, neexistuje ani pomoc pre ľudí so zdravotným postihnutím. Musíme mať na pamäti, že práve regióny, ktoré z hľadiska rozvoja najviac zaostávajú, musia čeliť najväčším problémom. Medzi takéto problémy patrí napríklad vysoká nezamestnanosť, nízka miera zamestnanosti starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím, vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných osôb (dlhšie ako jeden rok), skutočnosť, že postavenie žien na trhu práce je nevýhodnejšie ako postavenie mužov, a podobne.

V Poľsku je takáto situácia v regiónoch tzv. východného múru. Hodno pochváliť postoj Českej republiky, ktorá sa rozhodla, že zníženie prekážok v pohybe zamestnancov bude jednou z priorít jej nadchádzajúceho predsedníctva.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Správa pani Van Lanckerovej vyzerá ako nejaký katalóg dobrých zámerov a prianí. O zlepšenom a lepšie platenom prístupe na trh práce pre ženy, prisťahovalcov a osoby so zdravotným postihnutím sa vždy hovorí jedným dychom, no v skutočnosti ide o tri veľmi rozdielne skupiny. Nárast priemerného veku odchodu do dôchodku v Európskej únii o päť rokov do roku 2010, dokonalé zariadenia starostlivosti o deti, takmer žiadni absolventi škôl bez práce, zamestnanie pre ľudí, ktorí sú už štyri roky nezamestnaní, a podobne.

To všetko znie dobre a pekne, no dnes nie sú Vianoce. Toto je Parlament, a nie vianočný sprievod. Pani Van Lanckerová by sa podľa toho mala správať. Obaja žijeme v krajine, v ktorej žiaľ 10 miliónov ľudí z oboch častí našej vlasti dôrazne žiada, aby bol v každej časti krajiny prijatý zásadne rozdielny postoj k otázke zamestnanosti. Jednotnosť na európskej úrovni už nie je potrebná, naopak, je potrebné, aby mali členské štáty a regióny možnosť rýchlo a účinne prijať osobitné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na miestnej úrovni. Ďakujem vám.

 
  
  

- Správa: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Predmetná správa je prvá, ktorá sa zameriava na odhad príjmov a výdavkov Parlamentu. V skutočnosti je táto správa plná samoľúbosti tejto inštitúcie, hoci v tejto úvodnej správe by to malo byť presne naopak.

Každý vie, že v tejto inštitúcii dochádza k mrhaniu peniazmi. Dve miesta práce Európskeho parlamentu stoja obrovské množstvo peňazí, pričom so sebou neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu. Každoročne dochádza k ohromnému nárastu prevádzkových nákladov tejto inštitúcie, ktorý sa tentokrát ukrýva pod maskou zvýšenia nákladov v dôsledku Lisabonskej zmluvy, ktorá ak sa nemýlim ešte nebola ani prijatá.

Potom je tu, samozrejme, nový štatút pre poslancov Európskeho parlamentu, výmysel eurofanatikov, ktorého poslaním je ešte dôslednejšie preťať spojenie medzi poslancami Parlamentu a ľuďmi, ktorých zastupujú. Všetky tieto opatrenia si tiež budú vyžadovať míňanie obrovského množstva peňazí, však? Všetky spomínané dôvody, a mnohé ďalšie, ma viedli k tomu, aby som z presvedčenia hlasoval proti tejto správe.

 
  
  

- Správa: Margie Sudre (A6-0158/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Madeleine Jouye de Grandmaison , v mene skupiny GUE/NGL.(FR) Vážený pán predseda, čo sa týka správy pani Sudreovej, s podporou mojej skupiny som v rámci kompromisného riešenia predložila viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli čiastočne naplnené, za čo sa chcem výboru poďakovať.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa týkali uznania pridanej hodnoty najvzdialenejších regiónov v oblasti vesmíru, obnoviteľnej energie, energetickej sebestačnosti a biodiverzity, dôležitosti verejných služieb z hľadiska rozvoja najvzdialenejších regiónov, uznania skutočnosti, že najvzdialenejšie regióny sú nedostatočne začlenené do európskeho výskumného priestoru, uznania prínosu programu NET-BIOME, a schopnosti najvzdialenejších regiónov významnou mierou prispieť k stanoveným medzinárodným prioritám.

Na druhej strane som sklamaná, že do tejto správy nebola v plnej miere zapracovaná kapitola o sociálnych a kultúrnych otázkach zameraná na komplexný rozvoj, a že správa neobsahuje ustanovenia o podpore a uznaní regionálnych jazykov najvzdialenejších regiónov, financovanie výskumu otroctva a kolonializmu, ani ochranu práv pôvodných obyvateľov Guayany.

Som tiež sklamaná, že správa neobsahuje žiadny významný záväzok týkajúci sa posilnenia výskumných možností tak, aby zodpovedali potenciálu najvzdialenejších regiónov v tejto oblasti.

Som sklamaná, že nebol podporený môj návrh týkajúci sa regulácie výšky poštovného a telekomunikačných poplatkov medzi vnútroštátnymi územiami a najvzdialenejšími regiónmi.

V rámci môjho posúdenia som sklamaná, že bol odmietnutý môj návrh na vykonanie štúdie vplyvu na životné prostredie a na sociálnu oblasť súvisiacu s možným zavedením spoločnej organizácie trhu s cukrom a banánmi.

Hlasovala som však za túto správu, ktorá najvzdialenejším regiónom poskytuje nepochybne cenné informácie a výsledky.

 
  
  

- Správa: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Dovoľte mi naviazať na našu včerajšiu politicky vyhrotenú diskusiu. Nepodporila som návrh socialistov týkajúci sa kolektívnych sťažností, pretože považujem za zodpovedné počkať na výsledky štúdií vplyvu, hlavne čo sa týka úspešnosti kolektívnych žalôb v porovnaní s ich nákladnosťou najmä práve pre spotrebiteľov. Preto sa chcem dnes ohradiť proti nekorektným vystúpeniam pani kolegyne Gebhardtovej, ktoré odzneli v rámci našej včerajšej rozpravy, a ktoré vytvárajú u voličov dojem, že záujmy spotrebiteľov chránia len socialisti, na rozdiel od ľudovcov, ktorí vraj zastávajú záujmy priemyslu. Je to účelová politická rétorika, demagógia, ktorá nemá nič spoločné so skutočnosťou, a preto sa chcem proti nej ohradiť.

 
  
  

- Správa: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) S veľkým presvedčením som hlasoval proti správe pani Lynneovej, pretože podľa môjho názoru zachádza oveľa ďalej ako nespočetné množstvo iných správ schválených týmto Parlamentom, pričom už tieto správy boli samy osebe výrazne problematické.

Parlament už zase otvára svoje dvere dokorán pre európsku antidiskriminačnú politiku, ktorá zahŕňa všetky otázky a dotýka sa takmer všetkých sociálnych oblastí. Už som to v tejto inštitúcii v minulosti povedal a zopakujem to aj dnes: boj proti diskriminácii, v prípade, že je potrebný, spadá do výhradnej právomoci členských štátov. Európa na seba nesmie v tomto ohľade preberať úlohu policajného dôstojníka ani úlohu myšlienkovej polície.

Určite každý, kto si podrobnejšie preštuduje správu pani Lynneovej, príde k záveru, že sa len minimálne dotýka skutočného boja proti diskriminácii, a že sa oveľa viac zameriava na ešte výraznejšie oslabenie slobody prejavu, pričom sa usiluje dosiahnuť najmä to, aby sa politická korektnosť stala právnou otázkou. S tým nemôžem súhlasiť, a preto som s presvedčením hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Vážený pán predseda, všetci sa zhodujeme v tom, že v boji proti diskriminácii je potrebné prijať všetky dostupné opatrenia. Preto sme tiež vyjadrili naše presvedčenie v štyroch smerniciach. Piata smernica sa pripravuje, pričom aj pre ňu je zabezpečená podpora.

Hlasoval som však proti tejto správe, pretože si zvolila nesprávnu stratégiu. Neobhajuje totiž uplatňovanie už existujúcich právnych noriem, ale namiesto toho požaduje vypracovanie novej smernice, s ktorou je spojené vytvorenie nových úradov, zvýšenie byrokracie a zavedenie nových testovacích postupov. To znamená, že táto správa sa zameriava na prekážky, a nie na riešenia. V konečnom dôsledku takýto postup nevedie k vykoreneniu diskriminácie.

Celá naša delegácia presadzuje iný prístup. Chceli by sme, aby zodpovední požiadali členské štáty, aby konečne uplatnili všetky existujúce právne predpisy vo svojom vnútroštátnom práve. Nesúhlasíme s tým, čo sa navrhuje v správe, aby sme urobili najprv druhý krok a až potom prvý.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Vážený pán predseda, dodržiavanie ľudských práv je základnou úlohou Európskeho spoločenstva. Žiaľ, Európska únia si s tým nedokáže veľmi dobre poradiť. Na to, aby sme dokázali situáciu v tejto oblasti zmeniť, nestačí len viesť dvojhodinovú rozpravu. Ani opatrenia prijaté Európskou komisiou a ostatnými zodpovednými agentúrami nám nedávajú veľkú nádej, že sa podarí tento stav zlepšiť. Európa a zvyšok sveta musia ešte stále zápasiť s rasovou, sexuálnou, kultúrnou a národnostnou diskrimináciou. Každým rokom sa zvyšuje počet obetí obchodovania s ľuďmi, vrátane detí, pričom dôvody sú rôzne: peniaze, potešenie, darcovstvo orgánov. Zvyšuje sa aj počet násilných činov, obete čoraz častejšie mlčia, pretože neveria, že im štát dokáže pomôcť.

Mám dojem, že v Európskom parlamente pracujeme najmä pre blaho podnikov, korporácií a regiónov, pričom zabúdame na obyčajných ľudí, pre ktorých je najdôležitejšia ich životná úroveň a tiež rovnosť práv. Naše opatrenia neprinášajú želané výsledky, slúžia len na uspokojenie nášho svedomia, aby sme mali pocit, že niečo robíme. Je najvyšší čas, aby sme zaviedli radikálne zmeny.

Preto hlasujem proti tejto správe.

 
  
  

- Správa: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, v mene skupiny GUE/NGL. – Vážený pán predseda, v rámci skupiny GUE/NGL vo veľmi veľkej miere tolerujeme menšinové stanoviská. Niekedy sa vyskytnú prípady, keď tieto menšinové názorové skupiny chcú ukázať plenárnemu zhromaždeniu tohto Parlamentu, že ich názor sa líši od väčšinového názoru v rámci našej politickej skupiny.

Stalo sa to aj nedávno, keď sme hlasovali o mojej správe zameranej na vzťahy medzi Macedónskom a Európskou úniou. Obmedzený rečnícky čas za našu skupinu sme poskytli pánovi poslancovi z Grécka, ktorý vyhlásil, že Európska únia nesmie prijať nových členov, a že ak by sa predsa len chcela rozšíriť o ďalšie krajiny, bolo by lepšie samotnú Úniu zrušiť. Táto jeho poznámka mohla vyvolať nedorozumenie, že moja skupina nepodporuje moje návrhy na urýchlenie rokovaní s touto kandidátskou krajinou na členstvo v Európskej únii. Spomínané stanovisko však zastávali len poslanci za Komunistickú stranu Grécka, a nie naša skupina ako celok, ktorá podporila moje návrhy, rovnako ako drvivá väčšina tohto Parlamentu.

V poslednej rozprave dnešného predpoludnia sme znova boli svedkami podobnej situácie. K správe pána Piecyka o integrovanej námornej politike vystúpili z našej skupiny dvaja poslanci, z Grécka pán poslanec Pafilis a z Portugalska pán poslanec Guerreiro. Pre strany, ktoré tu zastupujú, bolo veľmi dôležité, aby dostali možnosť vyjadriť sa o tejto otázke. V rámci vnútroštátnych diskusií spomínané dve strany rady využívajú správu pána Piecyka ako symbol, ktorým poukazujú na všetky nedostatky existujúce v oblasti pracovných podmienok námorníkov a prístavných robotníkov, a tiež ako symbol všetkého, čo možno spojiť so zámermi NATO využiť more na vojenské účely.

Väčšina našej skupiny, vrátane delegácií z Nemecka a Holandska, zastáva názor, že správa pána Piecyka s týmito otázkami nemá nič spoločné. Dvakrát sme podporili zamietnutie smernice o prístavoch, no vo všeobecnosti nie sme proti námornej politike. Podporujeme návrhy pána Piecyka, ktoré sa zameriavajú na užitočné prvky, napríklad na životné prostredie, ochranu pobrežných regiónov, vzdelanie a na kvalitu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Vážený pán predseda, za túto správu som hlasoval z viacerých dôvodov. Po prvé, jednou z hlavných výziev, s ktorými sa Európa musí vysporiadať, je zmena klímy. Táto problematika priamo súvisí s morskými oblasťami, najmä s pobrežnými regiónmi, ktoré sú čoraz viac ohrozené stúpajúcimi vodnými hladinami. Po druhé, rozsiahle využívanie morských zdrojov, najmä prostredníctvom nadmerného rybolovu, spolu s klimatickými zmenami predstavujú pre morské prostredie závažnú hrozbu. Vzťahmi medzi oceánmi a podnebím sa zaoberá veľká časť klimatickej politiky Európskej únie. Po tretie, takmer 80 % znečistenia morského prostredia pochádza zo súše. Ďalšími významnými hrozbami pre životné prostredie sú napríklad vraky lodí na morskom dne a zvyšky vojnovej munície a chemických zbraní. Po štvrté, intenzívny rybolov narušil rovnováhu ekosystému a narúša aj biodiverzitu. Po piate, oceány a moria zohrávajú dôležitú úlohu v rámci európskej stratégie pre energetickú bezpečnosť. Na jednej strane, sú zdrojom ropy a zemného plynu, a tiež zdrojom obnoviteľnej energie. Na druhej strane predstavujú spôsob a trasu dopravy energie, čím zvyšujú energetickú bezpečnosť. Preto je potrebné vytvoriť trvalo udržateľnú politiku rozvoja morí a oceánov.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

- Správa: Jan Andersson (A6-0132/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som za správu svojho švédskeho kolegu, pána poslanca Jana Anderssona, v zjednodušenom postupe, ktorá potvrdzuje návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 85/368/EHS o porovnateľnosti kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré vyzývalo členské štáty a Komisiu na spoluprácu pri príprave opisov pracovnej činnosti pre konkrétne povolania na úrovni Spoločenstva a na následné zosúladenie kvalifikácií v odbornom vzdelávaní uznávaných v členských štátoch s týmito dohodnutými opismi pracovnej činnosti.

Keďže uplatnenie tohto rozhodnutia v praxi bolo náročné, jeho zrušenie bolo citlivé. Európsky rámec pre odborné kvalifikácie (EQF) by sa mal zamerať na obmedzenia obsiahnuté v rozhodnutí, ktoré sa má zrušiť, a to tak, že zlepší transparentnosť odborných kvalifikácií, a že zavedie decentralizovaný prístup k spolupráci, ktorý bude odrážať čoraz väčšiu zložitosť odborných kvalifikácií v Európe. Napriek tomu tento nešťastný problém svedčí o tom, že je potrebné objasniť a zjednodušiť právne predpisy Spoločenstva tak, aby im mohli občania rozumieť, a aby ich mohli používať vo svojich každodenných životoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. − (PL) Nárast zamestnanosti v Európskej únii je priamoúmerne závislý od odborného vzdelávania a od vzájomného uznávania odborných kvalifikácií. Podporil som správu pána Anderssona, pretože si myslím, že členské štáty Európskej únie by mali vytvoriť spoločný model overovania odborných kvalifikácií, bez ohľadu na to, v ktorej krajine boli tieto kvalifikácie získané. Takýto postup povzbudí zamestnancov, aby si ďalej zlepšovali svoje zručnosti, študentov povzbudí k tomu, aby študovali, získavali nové skúsenosti a zlepšovali svoju znalosť cudzích jazykov v rôznych kútoch Európy.

Ako zástupca Malopoľského vojvodstva, tretieho najväčšieho regiónu v Poľsku z hľadiska počtu študentov, by som chcel poukázať aj na to, že je obzvlášť dôležité, aby boli mladým ľuďom uznávané vysokoškolské diplomy. Pre mladých ľudí, ktorí sa snažia získať skúsenosti v cudzine, sú mimoriadne dôležité všetky možnosti akademických výmenných pobytov a potenciál porovnať si navzájom odbornú kvalifikáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. − (PL) Jedna zo štyroch zásad, na ktorých je založený spoločný trh Európskej únie, je zásada voľného pohybu osôb. Voľný pohyb osôb dáva občanom Európskej únie možnosť zamestnať sa v inom členskom štáte.

Vzhľadom na rozdielne vzdelávacie systémy a odlišné nariadenia týkajúce sa odborných kvalifikácii je často náročné získať také pracovné miesto, na ktoré máme kvalifikáciu. Preto je veľmi dôležité, aby bolo možné porovnávať odborné kvalifikácie medzi jednotlivými členskými štátmi. Podľa názoru Európskej komisie i podľa názoru pána spravodajcu sa rozhodnutiu 85/368/EHS, ktorým sa táto problematika riadi, nepodarilo primerane zabezpečiť porovnateľnosť odborných kvalifikácií v prospech pracovníkov, ktorí hľadajú zamestnanie v inom členskom štáte.

Uvedená skutočnosť je dôvodom, prečo je potrebné nahradiť spomínané rozhodnutie novým, účinnejším nástrojom, európskym rámcom pre odborné kvalifikácie, ktorý zvyšuje transparentnosť, podporuje prenos kvalifikácií a uľahčuje prístup k výsledkom štúdia.

Teší ma, že si tento krok získal rozsiahlu podporu mnohých subjektov: sociálnych partnerov, priemyslových a odvetvových organizácií, vzdelávacích inštitúcií a mimovládnych organizácií. Táto rozsiahla podpora zaručuje, že aj zmeny zavádzané do praxe budú vo veľkej miere prijímané pozitívne.

Preto z uvedených dôvodov podporujem zrušenie spomínaného rozhodnutia. Myslím si, že európsky rámec pre odborné kvalifikácie, ako nástroj umožňujúci porovnávanie odborných kvalifikácií, poskytne ľuďom príležitosť jednoduchšie sa pohybovať po jednotlivých členských štátoch. Umožní tiež, aby sa naplnili ciele, ktoré sa nepodarilo dosiahnuť prostredníctvom rozhodnutia 85/368/EHS, čím sa zabezpečí zvýšenie mobility pracovníkov na európskom trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE), písomne. (HU) Hlasovala som za správu pána Anderssona, pretože som presvedčená o tom, že je dôležité zrušiť všetky možné prekážky, ktoré stoja v ceste harmonizácii profesionálnych a odborných kvalifikácií. Je dôležité, aby bolo zrušené rozhodnutie Rady 85/368/EHS vzhľadom na to, že výsledkom uplatňovania tohto rozhodnutia nebolo dosiahnutie porovnateľnosti profesionálnych a odborných kvalifikácií.

Preto sa spomínané rozhodnutie nahrádza novšími a účinnejšími nástrojmi na celoeurópskej úrovni, napríklad európskym rámcom pre odborné kvalifikácie. Európsky rámec pre odborné kvalifikácie ako nástroj na podporu celoživotného vzdelávania zahŕňa kvalifikácie všetkých úrovní, od kvalifikácií získaných počas povinného vzdelávania alebo počas vzdelávania dospelých až po kvalifikácie získané v rámci vyššieho vzdelávania a v rámci profesionálneho a odborného vzdelávania a odbornej prípravy. Preto je dôležité, aby členské štáty prisudzovali vzdelávaniu čo najväčšiu váhu, pretože vzdelanie je základom zamestnanosti. Vzdelávanie a získavanie všeobecného vzdelania a kultúrnych poznatkov zohráva kľúčovú úlohu pri rozvoji tolerantnej európskej spoločnosti. Popri účinnom využívaní energie a ochrane životného prostredia sa nasledujúca generácia musí naučiť aj prijímať a ctiť si rozmanitosť.

Vzdelanie je kľúčom aj k mnohým ďalším veciam. Menšinám, napríklad Rómom, umožňuje zachovať si kultúru a zabezpečiť začlenenie do spoločnosti. V menšinových komunitách je v súčasnosti čoraz viac dobre vzdelaných mladých ľudí, ktorí sú schopní brániť svoje záujmy pred miestnymi úradmi a samosprávami.

Aby sa táto situácia stala bežnou normou, je potrebné zdokonaliť výučbu cudzích jazykov, v školách venovať viac pozornosti menšinovým kultúram a aj samotné menšiny musia byť v procese výučby aktívnejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. − (DE) V praxi sa nám nie vždy darilo riešiť všetky ťažkosti súvisiace so vzájomným uznávaním kvalifikácií v odbornom vzdelávaní, pričom by sa nám na jednej strane podarilo zachovať potrebnú kvalitu práce bez vytvárania zbytočných prekážok na strane druhej. V tejto súvislosti je poburujúce, že smernica o službách poskytla zahraničným poskytovateľom služieb určitú voľnosť vzhľadom na to, že neexistujú možnosti na vykonávanie účinnej kontroly, ani jasné možnosti na ukladanie pokút. Na druhej strane musia domáci poskytovatelia služieb dôsledne dodržiavať všetky právne predpisy a normy.

V priebehu niekoľkých rokov budú naše domáce podniky žiadať, aby boli prehodnotené nariadenia vzťahujúce sa na zahraničné podniky, aby ich nezničila nemilosrdná konkurencia. Pokiaľ ide o mzdy, pracovné podmienky a sociálne zabezpečenie, ešte stále dochádza k podporovaniu konkurencie s lacnejšou ponukou. Európska únia by nemala podporovať ani úsilie spojené s tzv. modrou kartou. Máme dostatok kvalifikovaných pracovníkov, problém je v tom, že im musíme byť ochotní ponúknuť aj dôstojnú mzdu.

 
  
  

- Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0152/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som za správu našej poľskej kolegyne, pani poslankyne Geringer de Oedenbergovej, schvaľujúc v prvom znení v rámci spolurozhodovacieho postupu návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o kodifikovaní smernice Rady 93/7/EHS z 15. marca 1993 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 96/100/ES (Ú. v. ES L 60, 1. marca 1997) a smernicou 2001/38/ES (Ú. v. ES L 187, 10. júla 2001).

Som sklamaný z toho, že kodifikačný proces trvá tak dlho. Pripomínam, že už 1. apríla 1987 sa Komisia rozhodla vydať pokyn všetkým svojim službám, aby pokračovali v kodifikácii všetkých právnych predpisov najneskôr po ich desiatej úprave, pričom poukázala na to, že táto podmienka je druhoradá, a že jej služby by sa mali usilovať kodifikovať texty, za ktoré zodpovedajú, v ešte kratšej lehote. Úradujúci predseda Európskej rady tieto požiadavky potvrdil (v decembri 1992 v Edinburghu).

Napokon, dňa 20. decembra 1994 dospeli Európsky parlament, Rada a Komisia k dohode, že v tomto prípade možno použiť zrýchlený postup.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za správu pani Geringerovej, pretože súhlasím s tým, že predmety kultúrnej hodnoty, ktoré boli nezákonne vyvezené z územia členského štátu, by sa mali vrátiť späť zákonnému majiteľovi.

Táto správa podporuje myšlienku vydať európsku smernicu, ktorou sa ustanoví spolupráca medzi členskými štátmi zameraná na návrat predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré boli nezákonne vyvezené z územia daného členského štátu. Smernica ustanoví zriadenie ústredného orgánu v každom členskom štáte, ktorý sa bude zaoberať výhradne touto problematikou, a ktorý bude spolupracovať s príslušnými orgánmi v ostatných členských štátoch a s Interpolom.

Zároveň by táto smernica mohla zjednodušiť administratívny postup, ktorý v Európskej únii existuje v súčasnosti. Osobne sa teším na uplatnenie tohto návrhu zákona v praxi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Schvaľujem kodifikáciu právnych predpisov týkajúcich sa predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré boli nezákonne vyvezené z územia členského štátu. Existujúce právne predpisy boli mnohokrát upravované. Je dôležité, aby sme mali k dispozícii jasný právny rámec, ktorý členským štátom umožní zabezpečiť vrátenie ukradnutého majetku kultúrnej hodnoty.

Okrem toho si myslím, že ak existuje jasná miestna podpora, mali by sa predmety kultúrnej hodnoty vrátiť do miestnych komunít v rámci členských štátov. V tomto kontexte v plnej miere podporujem napríklad vrátenie šachových figúrok nájdených na ostrove Lewis do lokality škótskych Západných ostrovov a rovnako vrátenie pokladu z Ostrova sv. Niniana na Shetlandy.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, hlasujem za správu pani Geringer de Oedenbergovej o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu.

Považujem za veľmi dôležité, aby mohli členské štáty spoločne pracovať na riešení sporov medzi vnútroštátnymi vládami. Je veľmi potrebné uznať dôležitosť ochrany kultúrneho bohatstva na európskej úrovni. Kultúrne bohatstvo a umelecké diela predstavujú dedičstvo občanov členských štátov, ktorí majú plné právo navštevovať a obdivovať tieto predmety.

V skutočnosti existujú škandálne prípady týkajúce sa krádeže umeleckých diel, ktoré sú príčinou sporov trvajúcich už niekoľko desaťročí. Zásah Spoločenstva s cieľom vyriešiť túto situáciu považujem za nevyhnutný.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), písomne. Hoci som hlasoval za túto správu, musím poukázať na skutočnosť, že v článku 13 návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu je uvedené, že táto smernica sa bude uplatňovať od 1. januára 1993.

Dovoľte mi, aby som vám pripomenul, že po nezákonnom pripojení Estónskej republiky k Sovietskemu zväzu v roku 1940 bolo viacero artefaktov premiestnených z Estónska do rôznych miest Sovietskeho zväzu. Tieto artefakty neboli dodnes vrátené. Jedným z vyvezených artefaktov bola aj prezidentská úradná reťaz. Dúfam, že Komisia na to nezabudla, a že čoskoro vypracuje návrh smernice, ktorý sa bude vzťahovať aj na predmety, ktoré boli nezákonne vyvezené z územia členských štátov pred rokom 1993.

 
  
  

- Správa: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som za správu mojej talianskej kolegyne, pani poslankyne Locatelliovej, v rámci postupu konzultácie, o návrhu nariadenia Rady o založení spoločného podniku na palivové články a vodík. Úsilie dostať Európu do pozície svetového lídra z hľadiska využívania technológií palivových článkov a vodíka možno označiť za výbornú politiku.

Palivové články sú veľmi tiché, vysoko účinné meniče energie, ktoré výrazne znižujú vytváranie emisií skleníkových plynov. Sú veľmi flexibilné, pretože môžu spotrebúvať vodík a aj iné palivá, napríklad zemný plyn, etanol, či metanol.

Bolo potrebné vytvoriť nástroj na úrovni Spoločenstva s touto spoločnou technologickou iniciatívou (STI) s cieľom vytvoriť partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom v oblasti výskumu v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a technologického rozvoja. Spoločné technologické iniciatívy, ktoré sú najmä výsledkom práce európskych technologických platforiem odrážajú pevný záväzok Európskej únie koordinovať výskum s cieľom posilniť Európsky výskumný priestor a dosiahnuť európske ciele v oblasti konkurencieschopnosti. Podporujem myšlienku poskytovať väčšiu pomoc malým a stredným podnikom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Súhlasím s pani spravodajkyňou, že by sme mali uplatniť osobitný program Spolupráca, ktorý označuje palivové články a vodík za jednu zo šiestich oblastí, v ktorých by mohli mať spoločné technologické iniciatívy mimoriadny význam.

Tento návrh o založení spoločného podniku na palivové články a vodík je výsledkom práce Európskej technologickej platformy pre vodík a palivové články. Jeho cieľom je prispieť k vykonávaniu akčného plánu pre environmentálne technológie.

Palivové články sú veľmi tiché, vysoko účinné meniče energie schopné zabezpečiť značné úhrnné zníženie obsahu skleníkových plynov a znečisťujúcich látok, pretože môžu fungovať na vodík a iné palivá, ako je napríklad zemný plyn, etanol a metanol. Zavedením vodíka ako pružného nosiča energie možno priaznivo prispieť k energetickej bezpečnosti a stabilizovať ceny energií, pretože vodík možno vyrábať z rôznych primárnych zdrojov energie, vďaka čomu sa môže rozšíriť rôznorodosť skladby dopravy, ktorá je dnes vo veľkej miere závislá od ropy.

Napriek tomu, že na výskum v oblasti palivových článkov a vodíka bol vyčlenený rozsiahly objem finančných prostriedkov z verejných zdrojov, je nepravdepodobné, že sa tieto technológie podarí uviesť na trh tak skoro ako dúfame.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), písomne. (ES) Hlasovanie vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku mi zabránilo zúčastniť sa na tejto rozprave. Preto by som chcela odôvodniť, prečo som hlasovala za predmetnú správu.

Túto spoločnú technologickú iniciatívu Parlament uvítal z nasledujúcich dôvodov:

Po prvé, spomínaná iniciatíva má veľa spoločného s prioritami Európskej únie, s energetikou a s bojom proti klimatickým zmenám.

Po druhé, pri tvorbe tohto nariadenia boli veľmi nápomocné skúsenosti nadobudnuté počas spracovania štyroch predchádzajúcich spoločných technologických iniciatív. Komisia už vedela, ktoré oblasti nás v súvislosti s novými nástrojmi znepokojujú: financovanie, pravidlá účasti, transparentnosť, otvorenosť, podmienky pokračovania, a pod.

Po tretie, pani spravodajkyňa odviedla veľmi dobrú prácu. Návrh Komisie ešte vylepšujú predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa týkajú nasledujúcich oblastí: úsilie dostať Európsku úniu v oblasti technológie palivových článkov a vodíkovej technológie na čelo, zaručenie prioritnej podpory pre dlhodobý výskum, podpora prispôsobenia pravidiel používania a šírenia pravidlám účasti v siedmom rámcovom programe v oblasti výskumu, posilnenie vedeckého výboru s úlohou stanovovať priority v oblasti vedy, odstránenie ustanovenia v nariadení, ktoré požadovalo, aby bol koordinátor konzorcia členom priemyselného zoskupenia.

Spoločné technologické iniciatívy budú dobrými nástrojmi na zlepšenie našich možností v oblasti výskumu a vývoja za predpokladu, že budú realizované v súlade s cieľmi, pre dosiahnutie ktorých boli vytvorené. Je našou povinnosťou zabezpečiť, aby to tak bolo.

 
  
  

- Správa: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Vítam správu pána Berlata o možnosti predĺženia financovania Fondu Spoločenstva pre tabak až do roku 2012.

Európska únia má pocit, že je potrebné chrániť toto dôležité odvetvie, pretože úplné zrušenie dotácií by spôsobilo obrovské škody vo výrobe, čo by malo nepriaznivé dôsledky na zamestnanosť v príslušných regiónoch.

V niektorých oblastiach tabak tvorí až 35 % poľnohospodárskeho vývozu. Potencionálny pokles výroby by znamenal vážne negatívne následky pre hospodársku a sociálnu oblasť, a to najmä v období, keď sa miestne hospodárstvo už aj tak nachádza v ťažkostiach.

Je dôležité zdôrazniť, že finančné prostriedky vyčlenené pre Fond Spoločenstva pre tabak sa využijú na finančné pokrytie všetkých iniciatív a vzdelávacích a osvetových kampaní zameraných na zvýšenie povedomia o škodlivosti fajčenia.

Preto dúfam, že moji kolegovia podporia návrh rozšíriť fond pre protifajčiarsku komunikáciu, čím budú chrániť aj záujmy spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), písomne. (FR) Fond Spoločenstva pre tabak financovaný prostredníctvom presunu určitého objemu pomoci pre tabak na roky 2006 a 2007 podporuje iniciatívy zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o škodlivých následkoch fajčenia.

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka navrhol predĺžiť financovanie až do konca finančného výhľadu, pričom percentuálnu mieru zvýšil na 6 %. Spotreba tabaku v Európe sa nezmenila a postupný pokles európskej výroby bol nahradený dovážaným tabakom.

Pri hodnotení stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky je potrebné riešiť súbežnú otázku zachovania spoločnej organizácie trhu s tabakom súvisiacu s odkladom reformy z roku 2004, ktorá sa mala začať uplatňovať od roku 2010, pretože odstránenie väzby spôsobuje takmer úplný zánik výroby, pričom nie je k dispozícii nijaká trvalo udržateľná alternatíva z hľadiska hospodárstva ani zamestnanosti, čo má veľmi vážne následky na príslušné vidiecke oblasti, na oblasť verejného zdravia to však nemá žiadny dosah.

Nemyslím si, že boj proti fajčeniu a predĺženie prechodného obdobia, ktoré európskym výrobcom umožní nájsť alternatívy, ktorými by mohli nahradiť pestovanie tabaku, sa navzájom vylučujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Finančné prostriedky z Fondu Spoločenstva pre tabak sú určené výhradne na podporu iniciatív zameraných na zvyšovanie informovanosti o škodlivosti tabakových výrobkov. Návrh predložený Európskou komisiou predpokladá prevod sumy vo výške 5 % z poskytnutej pomoci pre tabak na kalendárne roky 2008 a 2009. Čo sa týka Parlamentu, navrhol prevod sumy vo výške 6 % z poskytnutej pomoci pre tabak na obdobie rokov 2009 až 2012 za predpokladu, že v poskytovaní pomoci pre výrobcov sa bude pokračovať aj naďalej.

Ako vieme, Európska komisia žiaľ pristúpila k oddeleniu pomoci pre výrobu, čo sa podstatným spôsobom podpísalo na znížení tabakovej výroby v Portugalsku, hoci tabak sa stále dováža z krajín výrobcov. Komisia aj naďalej prepája tento fond na systém podpory pestovateľov tabaku, pričom argumentuje, že ide o jediný dostupný zdroj financovania. V súlade s týmto dôvodením a za predpokladu, že informačné kampane budú aj naďalej hodnotné, sa pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zdajú byť oprávnené.

Zdá sa tiež, že je vhodné podporiť nedávnu formálnu žiadosť takmer všetkých členských štátov pestujúcich tabak, ktoré Komisiu požiadali, aby na zváženie v rámci prebiehajúcich rokovaní o hodnotení stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky predložila návrh nariadenia, ktorým by sa predĺžilo fungovanie súčasného systému podpory pre výrobu tabaku až do roku 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), písomne. − Hlasovala som proti tejto správe, pretože vzhľadom na to, že patrím do skupiny ľudí, ktorí od úplného začiatku bojovali proti poskytovaniu dotácií pre tabakovú výrobu, som presvedčená o tom, že predĺženie postupného odbúravania dotácií pre tabakových výrobcov z roku 2009 na rok 2012 by malo zničujúce následky.

Podporujem návrh Európskej komisie, v ktorom sa uvádza, že niet dôvodu na to, aby boli dotácie pre tabakových výrobcov aj naďalej prepojené s tabakovou výrobou. Som presvedčená o tom, že správa Parlamentu, ktorá sa snaží opätovne otvoriť diskusiu o postupnom odbúravaní dotácií do roku 2009, je úplne neprijateľná.

Nevidím žiadny logický dôvod, prečo by sme mali ďalej podporovať tabakovú výrobu, najmä vzhľadom na negatívne dôsledky, ktoré má tabak na ľudské zdravie a na náklady na zdravotnú starostlivosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Hlasoval som proti správe pána Berlata o Fonde Spoločenstva pre tabak. Európska únia sa v spolupráci s mnohými členskými štátmi snaží znížiť užívanie tabaku prostredníctvom rôznych opatrení, napríklad zákazom reklamy tabakových výrobkov. Preto je od Európskej únie vyslovene pokrytecké, že chce pokračovať v poskytovaní finančných zdrojov pestovateľom tabaku v rámci Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer, Esko Seppänen, Sřren Bo Sřndergaard a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. − Uznesenie Európskeho parlamentu o Fonde Spoločenstva pre tabak navrhuje predĺžiť poskytovanie poľnohospodárskych dotácií na tabak. Hlasujeme proti tejto správe, čím chceme vyjadriť svoj nesúhlas s celým systémom poskytovania dotácií na tabak. To, že Európska únia finančne podporuje pestovanie tabaku, je nezmyselné a využívanie časti týchto peňazí na podporovanie kampaní proti fajčeniu je pokrytecké. Všetky poľnohospodárske dotácie na tabak by mali byť okamžite zrušené. Kampane proti fajčeniu sú užitočné, no ľahko ich možno financovať aj iným spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Správa Sergia Berlata o Fonde Spoločenstva pre tabak sa usiluje opätovne otvoriť diskusiu o predĺžení poskytovania dotácií na tabak až do roku 2012. Z hľadiska verejného zdravia ani z hospodárskeho hľadiska neexistuje dôvod na to, aby sme poľnohospodárom poskytovali dotácie na tabak, a preto predĺženie ich poskytovania jednoducho nie je potrebné.

Vzhľadom na postoj Európskej únie k tabaku považujem návrhy obsiahnuté v správe nielen za pokrytecké, ale dokonca za nemorálne. Preto som nemohol hlasovať za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písomne. (EL) Spolu s poslancami za Konfederatívnu skupinu Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice som hlasoval za správu pána Berlata. Správa zaručuje pestovateľom tabaku dotácie Spoločenstva na ďalšie obdobie a poskytuje im ochranu proti diskriminácii v porovnaní s pestovateľmi ostatných poľnohospodárskych plodín, na ktoré budú dotácie poskytované aj naďalej. Obzvlášť dôležité je využiť všetky možnosti, ktoré nám poskytujú existujúce zdroje. Musíme sa usilovať, aby sa pestovatelia tabaku neprestali venovať tejto činnosti. Musíme tiež zastaviť odchod obyvateľov z vidieckych oblastí počas prechodného obdobia pre túto plodinu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), písomne. − (PL) Hoci hlasovanie o správe pána Berlata bolo pozitívne, nerieši problém fajčenia a tabakovej výroby.

Mohli by sme povedať, že sme odložili rozhodnutie v tejto dôležitej oblasti o niekoľko rokov. Tento problém sa následne vráti a bude problémom tak dlho, pokým budú ľudia fajčiť tabak. Túto otázku bude potrebné vyriešiť, no nie na úkor poľnohospodárov, ktorí sa zaviazali k tabakovej výrobe a vynaložili potrebné investičné náklady.

Pestovanie tabaku je zdrojom živobytia pre desiatky tisíc rodín, ktoré často nemajú iný spôsob ako zarábať peniaze. Takto je to napríklad v Poľsku, v regiónoch s málo úrodnou pôdou.

Preto je potrebné prijať strategické rozhodnutia dnes, po zrelej úvahe, a nie pod tlakom lobistických skupín, ktoré zastupujú sprostredkovateľov a obchodníkov pôsobiacich v medzinárodnom systéme.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, chcem poblahoželať pánovi Berlatovi a vyjadriť podporu jeho správe.

Správa sa vyznačuje mimoriadnou rovnováhou, je zriedkavým a veľmi pozitívnym príkladom previazania poľnohospodárskej a zdravotnej politiky Európskej únie. Keďže správa navrhuje zvýšiť percentuálnu mieru odratávanú z dotácií poskytovaných pestovateľom tabaku a uvoľniť dodatočné finančné prostriedky vo výške viac ako 81 miliónov EUR na kampane proti fajčeniu, darí sa jej, čo sa týka určitých citlivých oblastí, uspokojiť obidva tábory.

Na druhej strane táto správa rozširuje čiastočne viazanú pomoc pre výrobcov, pričom rozpočtu Európskej únie tým nevznikajú žiadne dodatočné náklady a pestovatelia tabaku nie sú diskriminovaní v porovnaní s ostatnými poľnohospodárskymi sektormi. Správa teda potvrdzuje stanovisko, ktoré Parlament vyjadril v marci 2004 v Štrasburgu.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. Určite viete o tom, že tento Parlament už dlhé roky veľmi hlasno hovorí o svojom úsilí poukázať na nebezpečenstvá spojené s fajčením tabaku.

Napriek tomu počas celej tejto doby vynakladá Európska únia milióny eur na poskytovanie dotácií poľnohospodárom, ktorí pestujú práve túto plodinu.

Pokračovať v tejto politike by bolo vrcholne pokrytecké.

Správa vypracovaná Výborom pre poľnohospodárstvo sa snaží opätovne otvoriť diskusiu o predĺžení poskytovania dotácií na tabak až do roku 2012. Predmetná správa bola údajne vypracovaná ako odpoveď na návrh Komisie. Návrh Komisie sa však týka predĺženia financovania z Fondu Spoločenstva pre tabak, ktorého úlohou, ako vieme, je upozorňovať na nebezpečenstvá spojené s fajčením tabaku.

Výbor pre poľnohospodárstvo sa teda pokúsil o trik, na ktorý by mohol byť hrdý aj ten najslávnejší kúzelník. Našťastie sme však tento trik postrehli a dúfam, že sa nám podarilo odhaliť, o čo v tejto správe skutočne ide, ide o pokus predĺžiť poskytovanie dotácií pestovateľom tabaku. Tento Parlament musí toto úsilie odmietnuť, a to z morálnych, hospodárskych i zdravotných dôvodov.

Stanovisko Komisie je jasné. Niet dôvodu na prepojenie dotácií na tabak s výrobou. Je najvyšší čas, aby Parlament zaujal rovnaký postoj a odmietol stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo. Preto budem hlasovať proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. Každý rok zomrie kvôli závislosti na tabaku viac ako pol milióna občanov Európskej únie. Do Fondu Spoločenstva pre tabak by nemal ísť ani halier z peňazí daňových poplatníkov EÚ. Fond Spoločenstva pre tabak by mal zaniknúť.

 
  
  

Správa: Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som za správu z vlastnej iniciatívy našej britskej kolegyne, pani poslankyne de Brúnovej, o hodnotení programu PEACE (osobitný podporný program Európskej únie pre pokoj a zmierenie v Severnom Írsku), ktorá zdôrazňuje, že posilnenie právomocí na miestnej úrovni je nevyhnutnou súčasťou budovania mieru, a že účasť občianskej spoločnosti v tomto procese výraznou mierou zlepšuje tvorbu politiky a jej uplatňovanie.

Podporujem myšlienku, že spolupráca medzi účastníkmi programov financovaných v rámci PEACE a v rámci Medzinárodného fondu pre Írsko (IFI) by sa po skončení programov nemala zastaviť.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Hlasoval som za správu pani de Brúnovej o hodnotení programu PEACE, v ktorej sa zdôrazňuje najmä posilnenie právomocí na miestnej úrovni v rámci procesu budovania mieru. Programy PEACE výraznou mierou prispeli k mierovému procesu v Írsku. Je potrebné uvítať úsilie v budúcnosti stavať na už zrealizovaných programoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. Teší ma, že môžem podporiť program PEACE. Dúfam, že aj naďalej bude pomáhať komunitám na základnej úrovni.

 
  
  

- Správa: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0130/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som za správu nášho nemeckého kolegu, pána poslanca Graefe zu Baringdorfa, ktorá navrhuje upraviť návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa štatistiky produkcie mäsa a stavov hospodárskych zvierat, no spôsobom, ktorý by mal umožniť dosiahnutie dohody v prvom čítaní v rámci spolurozhodovacieho postupu. Štatistiky stavov hospodárskych zvierat (dvakrát ročne pre ošípané a hovädzí dobytok a raz ročne pre ovce a kozy), mesačné štatistiky zabitých zvierat (váha hlavy a jatočného tela ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec, kôz a hydiny) a prognózy produkcie mäsa (mäso z ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec a kôz) sú nevyhnutne potrebné pre riadenie trhov Európskej únie, no bolo potrebné naliehavo sa zaoberať platnými právnymi predpismi, ktoré sa stali príliš zložitými. Myslím si, že by bolo citlivé priradiť mäso z hydiny k štatistikám produkcie mäsa z ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

 
  
MPphoto
 
 

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), písomne. (RO) Zjednodušovanie postupov je hlavným cieľom európskych inštitúcií, ktoré si uvedomujú, že prílišná regulácia predstavuje záťaž jednak pre ich fungovanie a jednak pre účinnosť a konkurencieschopnosť hospodárskych subjektov. Pre poľnohospodárov a poľnohospodárskych výrobcov v Rumunsku predstavuje zníženie byrokratickej záťaže nevyhnutnú podmienku na to, aby mohli v plnej miere využívať výhody plynúce z členstva v Európskej únii.

Štatistické správy by mal zohľadňovať jednak Eurostat, no na zreteľ by ich mali brať najmä vnútroštátne orgány a obchodné spoločnosti. Čo sa týka mäsa, štatistické údaje nám umožňujú prijímať opatrenia v príhodnom čase s cieľom regulovať trh prostredníctvom vytvorených zásahových mechanizmov.

Štatistické správy by mali byť jednotné, správne a dostupné v príhodnom čase, aby bolo možné zabrániť veľkým výkyvom na trhu Spoločenstva, ktoré budú mať dosah na výrobcov, spotrebiteľov, či na obe tieto skupiny.

Presne takéto je poslanie tejto správy, čo vítam! Vnútroštátne orgány by mali zároveň dôsledne (a v prípade potreby aj dôrazne) uplatňovať opatrenia, ktorými sa zaručí, že respondenti budú brať vypĺňanie týchto štatistík s plnou vážnosťou.

Tejto otázke by mali rovnakú pozornosť venovať osoby, ktoré sa zameriavajú na zber a spracovanie štatistických údajov, i hospodárske subjekty, ktoré ich poskytujú. Výsledkom tejto správy bude nielen dôslednosť, ale aj jednotnosť údajov, čo sa dosiahne vďaka uplatňovaniu spoločných noriem v celej Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Vítam správu pána Graefe zu Baringdorfa o návrhu nariadenia týkajúceho sa štatistiky produkcie mäsa a stavov hospodárskych zvierat. Cieľom tohto nariadenia je zjednodušiť existujúce právne predpisy v tejto oblasti. Hlasoval som za odporúčania, ktoré prináša táto správa.

 
  
  

Správa: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som za správu našej belgickej kolegyne, pani poslankyne Van Lanckerovej, vypracovanú v rámci postupu konzultácie, o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov.

Skláňam sa pred vynikajúcou prácou, ktorú odviedla moja kolegyňa a priateľka, pani Morinová, spravodajkyňa za našu politickú skupinu, najmä čo sa týka flexiistoty. Aj napriek tomu, že trochu odbočím od témy, keďže základným cieľom tohto rozhodnutia Rady je len poskytnúť členským štátom odporúčania na základe článku 128 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, chcem povedať, že som sklamaný, že Komisia sa nesnaží dostať do popredia sociálnych partnerov, a že nepotvrdila, že nastal čas na vytvorenie európskych právnych predpisov v oblasti zamestnanosti, za podpory týchto sociálnych partnerov, na základe postupu ustaveného v článku 139 Zmluvy o ES, hoci jej táto povinnosť vyplýva z článku 138 spomínanej zmluvy.

Pokiaľ s pomocou sociálnych partnerov nevytvoríme európske pracovno-právne predpisy, nemôžeme realizovať ambicióznu politiku zamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, lisabonská stratégia, najmä po jej revízii, predstavuje najdôležitejší strategický záväzok Európskej únie, ktorý konečne sprevádzajú aj konkrétne výsledky z hľadiska hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

V tejto súvislosti pani Van Lanckerová vyjadrila názor, že hoci uznáva, že stratégia priaznivo prispela k tvorbe nových pracovných miest, je potrebné zlepšiť ich kvalitu a bezpečnosť. Je skutočne potrebné uviesť, že napriek stabilnému poklesu počtu nezamestnaných sa zvyšuje počet zamestnancov s pracovnými zmluvami na dobu určitú, s čím sú spojené jasné dôsledky a závery. Štatistické údaje poukazujú na to, že je potrebné monitorovať jednotlivé členské štáty, aby sme mohli zaručiť, že budú riešiť otázky zamestnanosti s čoraz rovnovážnejším prístupom založeným na flexiistote, čo znamená nielen tvorbu nových pracovných miest, ale vo všeobecnosti aj lepšie podmienky pre zamestnancov.

Ako však zdôrazňuje pani spravodajkyňa, lisabonská agenda musí vo väčšej miere zohľadňovať spoločné sociálne ciele, heslom našej stratégie by malo byť sociálne začlenenie, a nie len rast a zamestnanosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Súčasná situácia poukazuje na skutočnosť, že desať rokov od prijatia prvých usmernení pre politiky zamestnanosti členských štátov existuje čoraz menej pracovných miest, na ktorých sa dodržiavajú všetky práva zamestnancov, čo samo osebe svedčí o tom, že cieľom stratégie nie je podporovať tvorbu pracovných miest, na ktorých sa dodržiavajú všetky práva zamestnancov. Na druhej strane neustále zmeny týchto usmernení spolu s čoraz neoliberálnejšími hospodárskymi usmerneniami Európskej únie prispeli k narastajúcej pracovnej neistote.

Hoci pani spravodajkyňa do svojej správy zahrnula niekoľko zmierňujúcich viet týkajúcich sa chudoby a sociálneho začlenenia, v správe sa v skutočnosti nespomína, že je potrebné odvrátiť sa od súčasných makroekonomických usmernení a usmernení v oblasti zamestnanosti, ktoré sú v plnej miere neoliberálne, a v ktorých neohrozene panuje konkurencia a flexibilita, a preto takéto návrhy nie sú ničím iným len dymovou clonou, pretože nie sú schopné riešiť prvotnú príčinu problémov.

Niektoré iné návrhy majú dokonca sklon podporovať flexiistotu, či skôr dereguláciu trhu práce, obhajujúc flexibilné a spoľahlivé zmluvné podmienky prostredníctvom moderných pracovno-právnych noriem, kolektívnych zmlúv a organizácie práce, pričom poukazujú na to, že členské štáty by mali uplatňovať svoje vlastné akčné plány založené na spoločných zásadách flexiistoty, ktoré prijala Rada.

Preto sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Hlasoval som za správu pani Van Lanckerovej, ktorá sa zameriava na politiky zamestnanosti členských štátov. V správe sa správne zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty uplatňovali usmernenia spôsobom, ktorý sa usiluje bojovať proti diskriminácii, ktorá vzniká v dôsledku pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie.

Správa tiež vyzýva členské štáty, aby pri uplatňovaní politiky zamestnanosti zohľadňovali vnútroštátne tradície. Myslím si, že zohľadnenie rozmanitých tradícií v Európe by malo tvoriť ústredný prvok všetkých politík Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE), písomne. − (PL) Pri hlasovaní o správe pani Van Lanckerovej o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov som sa zdržal hlasovania. Správe sa, žiaľ, nepodarilo vyhnúť protirečeniam. Na jednej strane správa obsahuje mnoho výrazov ako je „spoločnosť založená na poznatkoch“, „konkurencieschopnosť“ a „technologické výzvy“, no na druhej strane, sa v správe uvádza, že je potrebné zabezpečiť „istotu v zamestnaní“, „stabilné zamestnanie“ a podobne. Prvá skupina výrazov poukazuje na plánované zámery, druhá skupina však popisuje súčasnú situáciu, bez zmien. Bez narušenia štruktúry zamestnanosti nemožno dosiahnuť pokrok. Nikdy v dejinách sa to nepodarilo.

Namiesto toho, aby sme hovorili o istote v zamestnaní, čím sa myslí zachovanie súčasného pracovného miesta a druhu práce, mali by sme hovoriť o niečom inom, konkrétne o zabezpečení prístupu k práci, prístupu k práci, ktorý existuje práve teraz, v tejto chvíli. O to by sme sa mali všetci spoločne usilovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne. (FR) Situácia v oblasti zamestnanosti nie je v Európskej únii veľmi dobrá. Priemerná miera nezamestnanosti 7,3 % (údaj z roku 2007 nezohľadňujúci vládne programy zamestnanosti) je vyššia ako miera nezamestnanosti v ostatných popredných hospodárskych blokoch. V Severnej Amerike je miera nezamestnanosti nižšia ako 5 %.

Predložené smernice situáciu nielen nezlepšia, naopak, výrazne ju zhoršia. Lisabonská stratégia, ktorú pani spravodajkyňa vníma priaznivo, otvára naše hospodárstva nespravodlivej hospodárskej súťaži, najmä z komunistickej Číny, ktorá uplatňuje skutočný sociálny damping. Okrem toho, vzhľadom na skutočnosť, že správa požaduje zníženie „rozdielov v zamestnanosti medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a občanmi EÚ“, je jasné, že tvorí súčasť proprisťahovaleckej politiky, ktorá sa v našich krajinách uplatňuje už niekoľko desaťročí. Jej výsledkom je, že keďže sa do Európy prisťahovalo viac ako 1,5 milióna mimoeurópskych prisťahovalcov, postupne sa meníme na krajiny tretieho sveta.

Základným opatrením, ktoré je potrebné prijať s cieľom zvýšiť zamestnanosť v Európe, musí byť obnovenie zásady vnútroštátnej preferencie, ktorá predstavuje spravodlivú formu pozitívnej diskriminácie, ktorá znižuje záťaž prisťahovalectva, čím zároveň dochádza k znižovaniu daňového zaťaženia našich podnikov a zamestnancov. Ďalším základným opatrením musí byť uplatňovanie zásady preferencie Spoločenstva s cieľom chrániť európsky trh.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Skláňam sa pred úsilím pani spravodajkyne posilniť sociálny rozmer lisabonskej stratégie. Myslím si, že zavedenie rovnovážneho prístupu k „flexiistote“ a zavedenie ustanovenia o aktívnom začlenení posilnia politiku zamestnanosti v celej Európe. Hlasoval som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), písomne. − (PL) Správa o politikách zamestnanosti členských štátov obsahuje množstvo protikladov.

Pani spravodajkyňa v správe uvádza, že obnovená lisabonská stratégia prináša výsledky, a že tieto výsledky je v posledných rokoch vidieť okrem iných oblastí aj v raste HDP a poklese nezamestnanosti v Európskej únii. Zároveň tvrdí, že usmernenia pre politiky zamestnanosti si nevyžadujú kompletnú revíziu, ale len pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k určitým konkrétnym bodom.

Pani spravodajkyňa taktiež uvádza, že v posledných rokoch sa až 6 miliónov mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov rozhodlo predčasne opustiť školské zariadenia a ukončiť svoje vzdelanie, a že nezamestnaní mladí ľudia sa podieľajú až 40 % na celkovom počte nezamestnaných v Európskej únii, pričom toto percento je u prisťahovalcov dokonca dvojnásobne vyššie. Okrem toho žije v chudobe až 78 miliónov ľudí, čo je dvakrát viac než je počet obyvateľov Poľska.

Pani spravodajkyňa sa ďalej domnieva, že nárast v počte pracovných miest bol dosiahnutý na úkor ich kvality, a že vyššie percento ľudí zamestnaných na čiastočný pracovný úväzok a na dobu určitú je často výsledkom zmluvných podmienok, ktoré boli uzatvorené pod nátlakom.

Realita hovorí sama za seba, my však nie sme vždy ochotní ju počúvať. Realita je taká, že nedochádza k integrácii spoločnosti, ale k jej rozdeleniu. Chudoba nie je na ústupe, práve naopak, každý rok sa čoraz viac rozširuje. Diskriminácia na trhu práce voči ženám, starším ľuďom a prisťahovalcom sa nezmierňuje, a stereotypy v zmýšľaní a v konaní sa ani naďalej nedarí odstrániť.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písomne. (SV) Aj keď je obsah tejto správy zväčša pozitívny, je pokrytecké hovoriť o sociálnej zodpovednosti, miestnom hospodárstve a rovnosti a zároveň sa pokúšať zabezpečiť, aby pravidlá obstarávania neumožňovali brať tieto veci do úvahy. Túto skutočnosť nemôžem podporiť. Správa ponúka falošný obraz reality a z toho dôvodu som sa rozhodol zdržať hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. − (PL) Podporujem túto správu aj názor pani Van Lanckerovej, že spoločným sociálnym cieľom členských štátov by sa mala v lisabonskej agende venovať väčšia pozornosť. Podporujem tiež transformáciu súčasnej lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť do podoby stratégie, ktorá by bola založená na raste, zamestnanosti a integrácii. Domnievam sa, že podpora sociálnych štandardov na úrovni Európskej únie je nesmierne dôležitá. Existuje tu potreba vytvárania kvalitných pracovných miest a zároveň potreba posilnenia hodnôt európskeho sociálneho modelu.

Podľa môjho názoru je jednou z kľúčových úloh v rámci stratégie trvalo udržateľného rastu EÚ vytvorenie integrujúcej sa spoločnosti, v ktorej budú zohrávať prioritnú úlohu zámery a operačné úsilie zamerané na zníženie počtu ľudí, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie, významné posilnenie úlohy žien, starších ľudí a prisťahovalcov na trhu práce a podporu zamestnávania mladých ľudí.

 
  
  

− Správa: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), písomne. Táto správa stanovuje niektoré dôležité usmernenia v rozpočtovom postupe pre rozpočet na rok 2009, pričom vo všeobecnosti absolútne súhlasíme s rozhodnutím pána spravodajcu aj naďalej dodržiavať dobrovoľne zavedený 20 % strop na parlamentné výdavky.

Rok 2009 prinesie do pracovných postupov Parlamentu mnohé zmeny. Z toho dôvodu sa domnievame, že ak chceme zachovať spomínanú výdavkovú disciplínu, bude potrebné veľmi dôkladne preskúmať všetky navrhované výdavky s cieľom zabezpečiť, aby tieto výdavky priniesli daňovým poplatníkom za ich peniaze určitú protihodnotu. V tejto súvislosti by sme chceli tomuto Parlamentu pripomenúť, že najväčšie jednorázové ušetrené prostriedky môžeme dosiahnuť zrušením druhého sídla pre rokovania Parlamentu. Plne tiež podporujeme návrhy pána spravodajcu vyčleniť potrebné prostriedky na odstránenie azbestu z parlamentnej budovy v Štrasburgu.

Britskí konzervatívci očakávajú, že pán spravodajca v príhodnej dobe predloží aj ďalšie návrhy v tomto smere. Z toho dôvodu sme sa rozhodli pri konečnom hlasovaní o tejto správe zdržať hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. Hlasoval som za správu svojho poľského kolegu, pána Lewandowskieho, o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu pre rozpočtový rok 2009. V tomto rozpočte sa musia zohľadniť niektoré dôležité výzvy, napríklad vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti v prípade jej ratifikácie všetkými členskými štátmi, ďalej fakt, že rok 2009 je rokom volieb do Európskeho parlamentu, ako aj skutočnosť, že v tomto roku vstupujú do platnosti nové pravidlá upravujúce postavenie poslancov EP.

Aj keď samozrejme súhlasím s názorom, že musíme pozorne sledovať stav rozpočtových výdavkov, domnievam sa, že musíme byť neústupní v otázke výdavkov súvisiacich s viacjazyčnosťou (preklady a tlmočenie), ktorá je nevyhnutnou podmienkou úspechu Európskej únie. Mali by sme tiež vybudovať vhodné priestory, v ktorých by mohli poslanci Európskeho parlamentu prijímať návštevy, pretože tieto návštevy majú veľký význam a pomáhajú našim občanom lepšie spoznať Európsku úniu.

Nakoniec by sme podľa môjho názoru mali zvýšiť počet zamestnancov pracujúcich pre poslancov a výbory Európskeho parlamentu s cieľom zabezpečiť ich nezávislosť a vysokú úroveň práce, napríklad pri rokovaniach s inými európskymi inštitúciami, lobistickými skupinami alebo národnými parlamentmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), písomne. − (PL) Rok 2009 bude pre Európsky parlament rokom mnohých zmien, ktoré budú súvisieť predovšetkým so vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti, voľbami do Európskeho parlamentu, novými pravidlami upravujúcimi postavenie poslancov EP a zmenou dĺžky volebného obdobia. Celková úroveň rozpočtu na rok 2009 sa bude musieť s týmito výzvami vysporiadať a zároveň splniť požiadavku tradičného dobrovoľného stropu pre výdavky na administratívu, ktorý si Európsky parlament stanovil na úrovni 20 % .

Za pozornosť stojí využívanie pilotnej metódy v tohtoročnom pracovnom postupe, ktorá sa zameriava vytvorenie užšej spolupráce medzi predsedníctvom a Výborom pre rozpočet vo všetkých bodoch, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú rozpočet. Cieľom tohto nového prístupu je zabezpečiť čo najracionálnejšie využitie dostupných prostriedkov a odhaliť potenciálne úspory.

Musím vyjadriť svoje uspokojenie nad rozumnými odhadmi výdavkov na nové členské štáty, obzvlášť vzhľadom na skutočnosť, že výšku týchto výdavkov bude ešte možné v neskoršej etape doladiť. Potešujúci je tiež fakt, že do odhadov rozpočtu na rok 2009 bolo zakomponovaných aj 65 navrhovaných nových postov, ktorých cieľom je posilniť legislatívnu činnosť Parlamentu a rozšíriť služby poskytované jeho poslancom, pričom 15 % z týchto rozpočtových prostriedkov sa navrhuje uložiť vo forme rezervy. Pozitívne je aj oznámenie, že priority súvisiace s prekladateľskými službami a analytickými službami knižnice, ktoré boli stanovené v rozpočte na rok 2008, budú aj pokračovať aj budúcom roku. Úspešné ukončenie tohtoročného rozpočtového postupu si bude vyžadovať aj usporiadanie diskusií a prijatie konkrétnych a bezodkladných rozhodnutí týkajúcich sa politiky Parlamentu pre oblasť nehnuteľností.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Predložením návrhu Komisie na rozpočet Spoločenstva na rok 2009 sa začal rozpočtový postup.

V predchádzajúcich rozpočtových postupoch tvoril rozpočet Európskeho parlamentu približne 20 % z celkových rozpočtových prostriedkov uvedených v kapitole 5 (administratívne výdavky) viacročného finančného rámca. Pán spravodajca navrhuje, aby bola rovnaká úroveň zachovaná aj v rozpočte na rok 2009.

Toto rozhodnutie by však nemalo spôsobiť zablokovanie alebo znemožnenie prístupu k finančným prostriedkom, ktoré sú potrebné na primerané pokrytie potrieb vyplývajúce z už spomínaného zvýšenia počtu zamestnancov a zlepšenia tlmočníckych a prekladateľských služieb, ktoré rešpektujú zásadu rovnosti a právo používať všetky úradné jazyky v Európskom parlamente a pri činnostiach podporovaných týmto Parlamentom.

Okrem toho ide o opakujúci sa problém: potreba zlepšenia kvality služieb ako je prekladanie a tlmočenie sa spomína často, finančné prostriedky na skvalitnenie týchto služieb však nie sú vyčlenené. Práve naopak, veľmi často dochádza k uplatňovaniu pravidiel, ktoré boli cielene vytvorené, aby zabránili používaniu rozličných jazykov. Stačí sa pozrieť na kritéria prijaté Spoločnými parlamentnými zhromaždeniami AKT – EÚ.

Na druhej strane sa správa ani slovom nezmieňuje o garancii práv pre zamestnancov, ktorá je potrebná vzhľadom na fakt, že sa v posledných rokoch zvýšilo množstvo práce, ktorú Európsky parlament zadáva subdodávateľom (outsourcing).

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE), písomne. − (RO) Európsky parlament by si mal uvedomiť dôležitosť zásady solidarity, podľa ktorej by sa z rozpočtu Európskej únie mali podporovať (aj finančne) zaostávajúce alebo menej rozvinuté regióny. Bohužiaľ približne rok po vstupe Rumunska do Európskej únie sa regióny tejto krajiny aj naďalej nachádzajú na čele rebríčka regiónov EÚ s najnižšou hodnotou hrubého domáceho produktu na obyvateľa. Šesť z ôsmych rumunských regiónov patrí medzi 15 najmenej rozvinutých regiónov v Európskej únii, pričom Severovýchodný rozvojový región, z ktorého pochádzam ja, je naďalej najchudobnejším regiónom spomedzi všetkých regiónov v 27 členských štátoch.

Súčastné tempo hospodárskeho rastu Rumunska nepostačuje k tomu, aby sa nám v krátkom čase podarilo preklenúť priepasť a rozdiely, ktoré medzi nami existujú, a ktoré môžeme vidieť na každom kroku. Nesmierne nízka úroveň využívania štrukturálnych fondov je nepochybne jedným z dôvodov, ktoré nás umiestňujú blízko vrcholu v zozname najchudobnejších krajín Európskej únie. Je to tiež dôvod, prečo spolitizovanie ústredného správneho aktu urobilo z Rumunska čistého prispievateľa do rozpočtu Európskej únie, do ktorého v minulom roku prispelo sumou 1,1 miliardy EUR.

Jedinou útechou, ktorá nám ešte zostala, je 16 miliónov EUR, ktoré budú našej krajne vrátené vzhľadom na fakt, že rok 2007 bol prvým rokom, v ktorom bol zaznamenaný rozpočtový prebytok.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Politickí zástupcovia kapitalizmu v Európskom parlamente prispievajú s veľkým nadšením k usmerneniam pre politiky zamestnanosti, ktoré Európska únia pripravuje v spolupráci so stredoľavými a stredopravými vládami. Vo svojom úsilí dosiahnuť cieľ lisabonskej stratégie, ktorým je neobmedzený nárast zisku plutokratov, v nich podporujú to najbarbarskejšie využívanie pracujúcej triedy.

V centre politiky Európskej únie a jej jednotlivých vlád je notoricky známa flexiistota, pod ktorou treba rozumieť úplný rozklad pracovných vzťahov. Európska únia používa nezamestnanosť ako prostriedok na zastrašovanie pracujúcich. Rozhodla sa skoncovať s kolektívnymi dohodami a stabilným zamestnaním na plný úväzok. Namiesto toho zavádza individualizované zamestnanecké zmluvy a zamestnania na prevažne čiastočný pracovný úväzok, ktoré poskytujú len minimálne pracovné, mzdové, sociálne, poistné alebo dôchodkové práva. Európska únia má v úmysle zasadiť rozhodujúci úder štátnym systémom sociálnej ochrany, sociálneho poistenia a dôchodkového zabezpečenia vo všetkých členských štátoch. V stredovekých podmienkach zamestnania, ktoré Európska únia pripravuje, sa „vzorový“ zamestnanec na základe usmernení pre politiky zamestnanosti EÚ definuje ako „práceschopná“ osoba pracujúca v podmienkach ľubovoľnej formy zamestnania na čiastočný úväzok. Táto osoba nemá žiadne práva a jej odborná príprava, prípadne rekvalifikácia, je zameraná na jednoúčelové zručnosti, ktoré zodpovedajú kapitalistickým potrebám danej doby. Táto osoba je pri hľadaní svojho zamestnania až do dosiahnutia pokročilého veku alebo dokonca smrti neustále v pohybe a vytvára nevýslovné bohatstvá, ktoré sa stávajú korisťou plutokratov.

 
  
  

− Správa: Jens Holm (A6-0134/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu z vlastnej iniciatívy môjho švédskeho krajana, pána poslanca Holma, o obchode so surovinami a komoditami. Súhlasím s myšlienkou, že je potrebné zabezpečiť dodávky surovín do Európskej únie a prístup k surovinám na svetových trhoch, a zároveň poznamenávam, že Európska únia v súčasnosti nemá súdržnú stratégiu, ktorá by umožnila jej hospodárstvu čeliť konkurenčným výzvam, ktoré vznikli z dôvodu rastúcej hospodárskej súťaže v oblasti prístupu k surovinám.

Som sklamaný, že sa v správe nehovorí o otázkach súvisiacich s menovými manipuláciami vo svete, ktoré spolu so zníženými výmennými kurzami narúšajú spravodlivú hospodársku súťaž. Spomedzi surovín by si osobitnú pozornosť zaslúžila ropa, pričom by som chcel znovu pripomenúť svoj návrh na vytvorenie európskeho nástroja pre každoročnú reguláciu cien ropy, ktorý určite stojí aspoň za preskúmanie. Cieľom tohto nástroja by nebol boj proti trhovým cenám, ktoré musíme všetci akceptovať, ale regulácia ich náhleho uplatňovania na vnútornom trhu a zmierňovanie vplyvov nárastu cien ropy v nákladovo-cenovom reťazci dotknutých odvetví (rybné hospodárstvo, doprava, atď.).

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Správa pána Holma pomerne jasne pomenúva problémy, ktorým čelí súčasný svet v dôsledku nebývalého nárastu cien surovín. Pre európske krajiny, ktoré nemajú svoje vlastné prírodné zdroje, znamená táto skutočnosť konkurenčné problémy, ktoré so sebou prinášajú ohrozenie pracovných miest a bezpečnosti dodávok, vyššiu mieru závislosti, atď. V prípade chudobnejších krajín predstavuje tento vývoj hrozbu pre ich rozvoj a spôsobuje nepokoje v dôsledku nedostatku potravín a podobne.

Aj keď sa v správe spomínajú niektoré príčiny, predovšetkým bezohľadné správanie niektorých rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárstiev, napríklad Číny, a liberalizácia obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, iné príčiny – napríklad špekulácie, európska Malthusova poľnohospodárska politika prameniaca z Bruselu, samotná zásada globálneho voľného obchodu, atď. – sú spomenuté len okrajovo, prípadne veľmi povrchne.

Pokiaľ ide o riešenia, je zrejmé, že Parlament v zásade dôveruje regulačným schopnostiam slobodného a konkurenčného trhu. Tento trh však v súčasnosti veľmi krutým spôsobom ukazuje svoje obmedzenia. Energia, potraviny a suroviny nie sú iba bežné produkty. Závisí na nich ľudské prežitie. Nastal čas, aby Európa a Brusel, namiesto toho, aby sa za každú cenu usilovali o vytvorenie globalistickej utópie, či už ľudskej alebo sociálnej, začali vo svojich medzinárodných obchodných vzťahoch brániť v prvom rade svoje vlastné záujmy a záujmy svojich členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), písomne. – (PT) Táto správa sa zaoberá aspektmi, ktoré zachádzajú za hranice tradičného obchodu so surovinami a komoditami. V novej medzinárodnej situácii sa môžu za suroviny pokladať rozličné výrobné faktory a zložky vrátane energie. Nárast cien týchto produktov predstavuje závažnú výzvu pre Európsky priemysel, ktorý ich musí dovážať zvonku svojich hraníc. Trhy reagujú na rastúci dopyt tak, že čoraz viac výrobcov musí čeliť prírodným a environmentálnym podmienkam a reagovať na finančné špekulácie. Skutočnosť, že táto medzinárodná situácia umožnila cenám vystúpiť na také úrovne, ktoré sú schopné vymazať hospodársky rast v Európe, je znepokojujúca. Keď už raz bude tento trend pevne zavedený, preteky o získanie zdrojov spôsobia nárast napätia a vznik nedostatkov, ktoré budú s veľkou pravdepodobnosťou predstavovať výzvu pre mnohé generácie manažérov a nepochybne ovplyvnia budúce riadenie moderného sveta.

Prostredníctvom tejto správy vyzýva Európsky parlament Komisiu, aby v rámci WTO otvorila otázku prístupu k trhom so surovinami. Cieľom týchto krokov je získanie reciprocity, pričom jedným z vhodných spôsobov na jej získanie sú aj aktivity v rámci WTO. S cieľom podporiť integráciu, rozvoj a trvalú udržateľnosť by sa rokovania o týchto produktoch nemali nikdy odohrávať na nižšej než regionálnej úrovni. Ak chceme zabrániť významnejším špekuláciám a konfliktom, musíme zabezpečiť, aby naši obchodní partneri vlastniaci tieto zdroje dostali sa svoje komodity spravodlivú cenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Máme odlišnú víziu pre oblasť obchodu so surovinami, ako je tá uvedená v správe.

Nesúhlasíme s kritikou, podľa ktorej politiky a opatrenia zo strany tretích krajín: „vytvárajú prekážky pre slobodný a spravodlivý prístup k surovinám (...), ktoré obmedzujú prístup k surovinám a komoditám pre priemyselné odvetvia EÚ(!)“. Každá krajina má nespochybniteľné právo rozhodovať o tom, akým spôsobom bude využívať svoje suroviny, prípade akým spôsobom bude s týmito surovinami obchodovať. Záleží na ľuďoch v každej krajine, aby rozhodli o spôsobe využitia svojich zdrojov a vytvoreného bohatstva.

V správe sa nespomína, že skutočný problém je v skutočnosti ukrytý v neoliberálnom modeli Európskej únie. Nasiaknutý neokoloniálnymi ambíciami sa tento model usiluje o návrat mnohých krajín k úlohe výrobcov surovín pre Európsku úniu. Využíva pritom technológie, nadvládu a kontrolu nad trhovými mechanizmami, vrátane finančných špekulácií, k presadzovaniu hospodárskej závislosti a využívania zo strany nadnárodných spoločností.

To, čo potrebujeme, je skutočná zmena súčasného hospodárskeho a sociálneho modelu, ktorá by ukončila vzťah vládca – ovládaný, obhajovala národnú zvrchovanosť, rozvíjala hospodársky potenciál každej krajiny spolu s komplementárnosťou a solidaritou v jej vonkajších vzťahoch a podporovala výrobu zameranú na uspokojenie potrieb ľudí a zachovanie našej planéty.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm (GUE/NGL), písomne. V tejto správe, ktorá sa zaoberá obchodom so surovinami a komoditami, je uvedených množstvo dôležitých otázok z pohľadu rozvoja. Zdôrazňuje sa v nej problematický výskyt špekulácií zameraných na umelé zvyšovanie cien a prehlbovanie nestability na trhoch, ktoré je potrebné regulovať.

Správa tiež vyzýva na väčšiu podporu diverzifikácie v rozvojových krajinách a zdôrazňuje, že je veľmi dôležité poskytnúť týmto krajinám politický priestor, ktorý by v neposlednom rade umožnil rozvoj ich poľnohospodárskeho sektoru. Zároveň sa v nej kritizuje nárast spotreby mäsa a vyzýva na riešenie tohto problému. V správe sa však nachádzajú aj body, ktoré sú z nášho pohľadu nesmierne problematické. Predovšetkým sa to týka opakovaného dôrazu kladeného na medzinárodnú konkurencieschopnosť a výzvy na zabezpečenie lacného prístupu k surovinám pre európsky priemysel.

Tento zámer nemôžeme podporiť a môžeme v tejto súvislosti iba skonštatovať, že sa ním opäť raz zvýraznila neoliberálna tvár Európskej únie. Vo všeobecnosti však predstavuje táto správa v porovnaní s predchádzajúcimi stanoviskami Parlamentu ku obchodnej politike krok v správnom smere.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Vítam správu pána Jensa Holma o obchode so surovinami a komoditami. Slobodný a spravodlivý prístup k surovinám má pre hospodárstvo Európskej únie veľký význam. Zároveň je však potrebné zohľadniť aj dôsledky, ktoré môže mať cenová nestabilita na trhu so surovinami a komoditami pre rozvojové krajiny. Hlasoval som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. – Niektoré správy, aj keď sú samé osebe pozitívne, v nás dokážu vyvolať obavy v súvislosti s ich následkami. Sčasti sa to týka aj prípadu rastúcich cien surovín.

Tou pozitívnou správou je, že na základe rôznych ukazovateľov dosahuje čoraz väčšia časť svetovej populácie úrovne spotreby, ktoré boli pre nich v minulosti nedosiahnuteľné. Problém však spočíva v niektorých následkoch, predovšetkým okamžitých následkoch, ktoré by mohol mať spomínaný nárast spotreby a teda aj dopytu. Ekonomické zákony sa uplatňujú aj na deformovaných trhoch. Z toho dôvodu je výsledkom rastúceho dopytu buď nárast ponuky, alebo, tak ako v tomto prípade, nárast ceny. A presne to sa aj stalo.

Európska únia by mala podporovať všeobecné otvorenie trhov, aby mohlo ešte viac výrobcov využívať výhody, ktoré so sebou prináša nárast dopytu. Mala by tiež podporovať nárast obchodu. Zároveň však máme povinnosť poskytovať priamu podporu tým, ktorých tieto nové okolnosti okamžite zasiahli – tým, ktorí nedokážu čeliť nárastu cien tovarov základnej spotreby. Deformácia trhu len zriedkavo prináša pozitívne účinky, predovšetkým z dlhodobého hľadiska. Nič nám však nebráni v tom, aby sme poskytovali finančnú pomoc tým, ktorí majú menej než my. Práve naopak.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. − (NL) V obchode so surovinami a komoditami sa zjavne dejú negatívne veci. Ceny surovín sú v súčasnosti predmetom mnohých špekulácií. Veľmi drahé sú napríklad nerastné suroviny. Krajiny bohaté na nerastné suroviny zostávajú však aj napriek svojim prírodným zdrojom chudobné, niektoré sa dokonca stávajú ešte chudobnejšie.

Aj v rozvojových krajinách vládne neistota v súvislosti s dodávkami potravín, a to aj napriek tomu, že sami vyrábajú veľké množstvá potravín. Problém je v tom, že dochádza k vývozu veľkého množstva týchto potravín za prehnane nízke ceny. Okrem toho nás klimatické zmeny nútia riadiť tento energiu pohlcujúci trh iným spôsobom: je potrebné zabrániť ťažbe nerastných surovín a uprednostniť miestnu výrobu a spotrebu potravín pred globálnym obchodovaním s poľnohospodárskymi výrobkami. V krátkosti, spôsob, akým je v súčasnosti regulovaný obchod so surovinami a komoditami, má veľmi negatívne dôsledky a vyžaduje si mnohostranný prístup.

Správa o obchode so surovinami a komoditami pôvodne obsahovala aj oprávnenú kritiku ultraliberálnej obchodnej politiky, ktorú Európska únia presadzovala v závere roka 2006. Medzičasom sa však táto politika zmiernila až na takú úroveň, že ju už viac nemôžem podporovať. Neobsahuje už napríklad takmer žiadne významné návrhy v oblasti politík. Ešte horší je však fakt, že správa označuje slobodný prístup k surovinám a komoditám za právo Európskej únie a ako ideálny nástroj presadzuje dvojstrannú obchodnú politiku.

 
  
  

− Správa: Margie Sudre (A6-0158/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu z vlastnej iniciatívy mojej francúzskej kolegyne a priateľky, pani Sudreovej, ktorú vypracovala ako reakciu na oznámenie Komisie o stratégii pre najvzdialenejšie regióny. Podporujem myšlienku, že čoraz silnejšie matematické zdôvodnenia prijatých opatrení by nemali slúžiť ako zámienka na spochybnenie časti politiky Európskej únie na pomoc najvzdialenejším regiónom, zároveň by však nemali ani odradzovať subjekty stanovením požiadaviek, ktorých dodržanie bude príliš náročné.

Zásahy zo strany Spoločenstva by mali byť katalyzátorom pre podnikateľského ducha, ktorý premení najvzdialenejšie regióny na centrá excelentnosti poháňané sektormi, ktoré naplno využijú svoje výhody a know-how, napríklad v oblasti odpadového hospodárstva, obnoviteľných energií, biodiverzity, mobility študentov, výskumu v oblasti klimatických zmien alebo krízového riadenia. Nakoniec podporujem aj fakt, že prisťahovalecká politika by v budúcnosti mala venovať osobitnú pozornosť postaveniu najvzdialenejších regiónov, vzhľadom na to, že všetky tieto regióny tvoria vonkajšie hranice Európskej únie. Blahoželám pani Sudreovej k vynikajúcej správe, ktorá neústupne a s veľkou dávkou odbornosti, rozhodnosti a súcitu nahlas presadzuje záujmy najvzdialenejších regiónov.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), písomne. – (PT) Návrh uznesenia uvedený v tejto správe obsahuje odporúčania pre hodnotenie a budúcu perspektívu stratégie pre najvzdialenejšie regióny, ktorých súčasťou sú predovšetkým nasledujúce body:

– používanie aj iných ukazovateľov než len HDP na meranie stupňa dosiahnutej kohézie;

– celková lepšia koordinácia kohéznej politiky s ďalšími politikami Spoločenstva s cieľom dosiahnuť väčšiu úroveň synergie a lepšia adaptácia súčasných a budúcich európskych politík na reálnu situáciu v najvzdialenejších regiónoch;

– vykonávanie politík a opatrení v prospech najvzdialenejších regiónov, ktoré nie sú sezónne, prispôsobujú sa ich rozdielnym potrebám a dokážu ponúknuť riešenia pretrvávajúcich problémov, ktorým sú tieto regióny vystavené;

– podpora poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch zo strany Spoločenstva a podporné opatrenia pre ich rybné hospodárstva;

– odlišný prístup k sektoru dopravy, predovšetkým pokiaľ ide o zaradenie civilného letectva do systému obchodovania s emisnými kvótami;

– potreba konania diskusie o budúcom vývoji stratégie pre najvzdialenejšie regióny vzhľadom na potrebu zaradiť do nej vykonávanie lisabonskej stratégie;

– osobitná pozornosť venovaná postaveniu najvzdialenejších regiónov zo strany spoločnej prisťahovaleckej politiky v budúcnosti;

– umiestnenie najvzdialenejších regiónov na vrchol priorít námorne politiky Európskej únie;

– zabezpečenie budúceho financovania zo zdrojov Spoločenstva pre stratégiu pre najvzdialenejšie regióny a kompenzáciu rozdielov vyplývajúcich z ich najvzdialenejšieho postavenia.

Táto správa si zaslúži moju podporu aj podporu mojej politickej skupiny. Presadzoval som prijatie tejto správy a hlasoval som za.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Je nám ľúto, že väčšina parlamentu odmietla naše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorými sme sa pokúšali zaradiť do návrhu uznesenia o budúcnosti politiky Európskej únie pre najvzdialenejšie regióny (prijatého na dnešnej plenárnej schôdzi) veľmi cenné a dôležité návrhy, ktoré boli v záujme týchto regiónov, a ktoré schválil aj Výbor pre rybné hospodárstvo.

Niektorí ľudia argumentujú, že ide o uznesenie o regionálnej politike, nie rybných hospodárstvách. To je však omyl. Návrh uznesenia predstavuje príspevok zo strany Európskeho parlamentu k budúcnosti politík Spoločenstva pre najvzdialenejšie regióny, pričom práve tu, v Parlamente, by sme mali vysvetliť schválené návrhy, predovšetkým tie, ktoré boli prijaté vo Výbore pre rybné hospodárstvo EP. Presne tak to bolo aj v prípade uznesenia Európskeho parlamentu o námornej politike. Z toho dôvodu sme sa usilovali tieto návrhy opäť predložiť a zároveň konať v súlade s názorom, ktorý presadzuje Portugalsko.

Na druhej strane ľutujeme zamietnutie nášho návrhu, v ktorom bolo jasne vysvetlené, že podporné prostriedky Spoločenstva pre najvzdialenejšie regióny by mali mať trvalý charakter. Pani spravodajkyňa uvádza, že našim cieľom je zabezpečiť, aby tieto opatrenia postupne neboli vôbec potrebné. Ide však v zásade o (pseudo) argument, ktorý sa pokúša zakryť fakt, že problémy, ktorým čelia najvzdialenejšie regióny, majú trvalý charakter a je potrebné o nich rokovať v každom rozpočte alebo rámci Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), písomne. – (FR) Francúzsko je veľmi znepokojené politikou Európskej únie pre najvzdialenejšie regióny.

Je veľmi dôležité, aby politici v Bruseli zohľadňovali špecifické vlastnosti týchto regiónov v oveľa väčšom rozsahu a kvalite ako doteraz:

- prostredníctvom obchodnej politiky, vzhľadom na fakt, že výroba v najvzdialenejších regiónoch musí konkurovať výrobe v susediacich krajinách, ktoré sa môžu tešiť z rozsiahlych zvýhodnených podmienok zo strany Európskej únie;

- prostredníctvom prisťahovaleckej politiky, vzhľadom na fakt, že tieto regióny sú obzvlášť citlivé na prisťahovalectvo a prílev nelegálnych prisťahovalcov v nich vytvára hospodárske a sociálne problémy, ktorých rozsah ďaleko presahuje miestne kapacity na ich riešenie;

- prostredníctvom poskytovania štátnej pomoci a predovšetkým ponechaním daňových výnimiek, z ktorých môžu tieto regióny ťažiť, a ktoré sú európskym právom pravidelne spochybňované.

Osobitne ma znepokojuje právna neistota, ktorá existuje v súvislosti so Saint-Barthélemy. Tento malý francúzsky ostrov má od roku 2007 štatút územného orgánu. Pri zmene svojho štatútu si chcel zachovať daňovú výnimku, ktorá je kľúčová pre jeho hospodárske prežitie. Európska únia však túto oblasť zjavne považuje za súčasť najvzdialenejších regiónov, inými slovami, za územie Európskej únie, na ktorom sa uplatňuje právo Spoločenstva. Bolo by neprijateľné, aby táto neistota ohrozila túžbu po nezávislosti, ktorú jednoznačne vyjadrilo až 95 % jeho populácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), písomne. − (RO) Hlavným problémom siedmych najvzdialenejších regiónov je, že, aj keď v nich žije 1 % celkovej populácie Európskej únie, musia čeliť chúlostivej hospodárskej a sociálnej situácii, ktorú ešte zhoršuje ich izolovaná poloha ďaleko od kontinentu, zložité povrchové, reliéfne a klimatické podmienky, ako aj hospodárska závislosť na obmedzenom množstve produktov.

Ak si stanovíme opatrenia, ktoré uvádza Komisia, a ktoré vo svojej správe podporuje aj pani spravodajkyňa, za svoje priority, napríklad zlepšenie konkurencieschopnosti, zmiernenie problémov súvisiacich s ťažkou prístupnosťou najvzdialenejších regiónov a ich integráciou do regionálneho geografického prostredia, môžeme tým prispieť k zlepšeniu sociálno-hospodárskej situácie týchto regiónov, zjednotiť ich úroveň rozvoja s rozvojom ďalších regiónov Európskej únie a ťažiť z ich zdrojov, ktoré predstavujú vhodný doplnok k požiadavkám Spoločenstva.

To je aj jeden z dôvodov prečo som hlasovala za túto správu, pričom by som chcela ešte doplniť potrebu venovať zvýšenú pozornosť prístavom, vzhľadom na skutočnosť, že šesť zo siedmych najvzdialenejších regiónov sú ostrovy. Modernizácia infraštruktúry v týchto prístavoch môže prispieť k podpore a rozvoju odvetvia cestovného ruchu, výrobného sektoru a miestnych trhov.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. − (DE) Podporovanie najvzdialenejších regiónov Európskej únie je v súlade s predstavou solidarity EÚ, ktorej cieľom je zmierniť nevýhody vyplývajúce zo zložitej prístupnosti týchto regiónov. V prvom rade musíme zabezpečiť, aby tieto regióny nestratili svoju poľnohospodársku sebestačnosť, čo sa tiež týka aj Európskej únie ako celku.

V tejto súvislosti musí byť našim spoločným úsilím zachovať existenciu malých rodinných poľnohospodárskych podnikov (napríklad rakúskych horských poľnohospodárov, ale tiež každého ďalšieho jednotlivého tradičného malého, stredne veľkého alebo ekologického poľnohospodára), aby mohli aj naďalej vykonávať svoju ekologicky prospešnú prácu, vďaka ktorej neprídeme o svoju potravinovú nezávislosť a nebudeme vydaní napospas obrovským poľnohospodárskym podnikom alebo závislí na veľkých poľnohospodárskych koncernoch. Z tohto dôvodu som hlasoval za správu pani Sudreovej.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. – (PT) Najvzdialenejšie regióny majú určité špecifické vlastnosti, ktoré sú zohľadnené v opatreniach na podporu európskeho rastu a rozvoja. Pre ďalší rozvoj týchto regiónov a pre získanie väčších výhod z tejto hraničnej oblasti vo vzťahu k ďalším globálnym hospodárskym blokom, je však ešte stále potrebné veľa urobiť.

Medziodvetvové a doplnkové opatrenia na podporu najvzdialenejších regiónov pomohli zlepšiť hospodársku a sociálnu situáciu v týchto regiónoch. Je však dôležité aj naďalej pokračovať v práci zameranej na zlepšenie prístupnosti, posilnenie konkurencieschopnosti a lepšiu regionálnu integráciu. V každom prípade v týchto regiónoch ešte stále existujú problémy, ktoré nie sú zohľadnené, napríklad ochrana tradičného poľnohospodárstva, zvýšená podpora rozvoja kľúčových odvetví, alebo zachovanie odlišných daňových systémov. Z toho dôvodu by stratégia, ktorá zabezpečí trvalo udržateľný rast najvzdialenejších regiónov z hľadiska ich atraktivity a spolupráce, mala byť zameraná na čo najlepšie využitie konkrétnych výhod jednotlivých najvzdialenejších regiónov.

Stanovenie nových priorít, akými sú klimatické zmeny, demografické zmeny, riadenie prisťahovalectva, poľnohospodárstvo a námorná politika, je dobrým opatrením, ktoré je treba doplniť potrebnou diverzifikáciou hospodárstiev najvzdialenejších regiónov, ich špecifickými vlastnosťami, využitím platných pravidiel do čo najväčšej možnej miery a použitím najvhodnejších nástrojov na vyriešenie špecifických problémov, ktorým najvzdialenejšie regióny čelia.

 
  
  

− Správa: Lasse Lehtinen A6-0155/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Zdržal som sa hlasovania o správe z vlastnej iniciatívy môjho fínskeho kolegu a poslanca, pána Lehtinena, ktorá bola reakciou na oznámenie Komisie o stratégii spotrebiteľskej politiky Spoločenstva pre obdobie rokov 2007 – 2013.

Samozrejme súhlasím s faktom, že 493 miliónov európskych spotrebiteľov by malo tvoriť ústrednú tému troch hlavných výziev, ktorým musí Európska únia čeliť – rastu, zamestnanosti a potrebe vytvorenia užších väzieb s občanmi. Súhlasím tiež s tým, že títo spotrebitelia predstavujú hybnú silu nášho hospodárstva, vzhľadom na fakt, že ich spotreba tvorí 58 % HDP Európskej únie.

V každom prípade však zostávam aj naďalej presvedčený, že aj keď sme dosiahli úspech s vnútorným trhom prostredníctvom hospodárskej súťaže, inými slovami, tým, že sme venovali osobitnú pozornosť spotrebiteľom, domnievam sa, že by sme mali vo svojej reakcii na súčasné globálne výzvy umiestniť do centra nášho záujmu výrobcov. Okrem toho mám vzhľadom na chýbajúcu serióznu právnu štúdiu značné výhrady voči unáhlenému spôsobu, akým sa správa vyrovnáva s problémom kolektívnych krokov zo strany spotrebiteľov proti výrobcom, a žiada Komisiu, aby predložila komplexné riešenie na európskej úrovni, ktoré by dávalo všetkým spotrebiteľom prístup ku kolektívnym mechanizmom odvolania pre urovnanie cezhraničných sporov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. – (IT) S cieľom poskytnúť spotrebiteľom lepšiu ochranu navrhuje pán Lehtinen vo svojej správe zlepšiť existujúce právne predpisy v príslušných oblastiach, zjednodušiť ich a vyrovnať všetky regionálne rozdiely. Európska únia má povinnosť vytvoriť skutočnú nadnárodnú hospodársku politiku zameranú na ochranu práv spotrebiteľa a záruky pre zdravie spotrebiteľa.

Cieľom spomínaného návrhu, ktorý podporujem, je vytvoriť harmonický právny rámec, ktorý by zaručil pevný a integrovaný systém v oblasti bezpečnosti výrobkov a vštiepil skutočnú spotrebiteľskú dôveru k tovarom na európskom trhu, čím by naštartoval rozsiahly nárast spotreby.

Ak však chce Európska únia dospieť k účinnej politike ochrany spotrebiteľov, musí investovať veľké množstvo energie do zlepšenia trhového dohľadu, v prípade potreby aj prostredníctvom intenzívnejšej medzinárodnej spolupráce, a do vzdelávacích a informačných kampaní pre samotných spotrebiteľov. Dovtedy, kým spotrebitelia nebudú presvedčení, že výrobky na európskom trhu sú úplne bezpečné, nebude môcť tento trh využiť svoj plný potenciál.

Umožnilo by to, aby sa z Európy stal skutočný konkurencieschopný trh schopný ochraňovať a uspokojiť potreby svojich spotrebiteľov a podporiť ich v tom, aby boli odvážnejší – aby sa z nich stali skutočné trhové subjekty.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. − (PL) Podporil som správu pána Lehtinena, pretože transparentnosť predpisov na ochranu európskych spotrebiteľov prináša prospech samotným spotrebiteľom, ale aj navzájom si konkurujúcim výrobcom. Hospodárske zmeny v nových členských štátoch so sebou priniesli aj zavedenie nových zásad konania pre trhové subjekty. V súčasnosti je rozsah tovarov a služieb, ktoré sú ponúkané spotrebiteľom, čoraz bohatší. V každom prípade sa však domnievam, že postavenie spotrebiteľov voči veľkým koncernom, obzvlášť v nových členských štátoch, v ktorých si všetci dobre pamätáme začiatky slobodného trhu, zostáva aj naďalej relatívne slabé. Táto oblasť si vyžaduje väčšiu transparentnosť a zdokonalenie príslušného právneho rámca s cieľom zaručiť vhodnú ochranu práv spotrebiteľov.

Veľmi rád som podporil aj tú časť správy, v ktorej sa pán spravodajca vyslovoval za podporu malých a stredných podnikov v Európskej únii. V mojom regióne Małopolska tvoria tieto podniky až 95 % všetkých podnikov, pričom väčšina z nich existuje len krátko (30 % z nich pôsobí na trhu kratšie než 5 rokov).

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke and Malcolm Harbour (PPE-DE), písomne. − Skupina EPP-ED dôrazne podporuje komplexný akčný program na zvýšenie informovanosti a posilnenie práv spotrebiteľa na jednotnom európskom trhu. Želáme si, aby mali naši spotrebitelia maximálny prospech z výberu, rozmanitosti a inovácií ponúkaných na prosperujúcom trhu tvorenom takmer 500 miliónmi spotrebiteľov – najväčšom maloobchodnom trhu na svete.

Taktiež si želáme, aby mohli spotrebitelia rýchlo a účinne uplatňovať svoje nároky na odškodnenie v prípade, ak narazia na problémy. Podporujeme jednoduchý a účinný prístup k spravodlivosti, predovšetkým prostredníctvom využitia mimosúdnych prostriedkov, ktoré by boli podporované súdnymi nápravnými prostriedkami, ako prostriedkami poslednej inštancie.

Dnes sme sa rozhodli zdržať hlasovania, pretože skupina PSE úplne znehodnotila túto veľmi pozitívnu správu tým, že do nej vložila výzvu na absolútne neoverené a pravdepodobne veľmi nákladné právne uznesenie na presadzovanie kolektívnych práv na európskej úrovni. Komisia už v súčasnosti absolvuje rozsiahle konzultácie týkajúce sa celej otázky presadzovania spotrebiteľských práv. Je ešte príliš skoro na vyvodzovanie akýchkoľvek záverov o potrebných zmenách. Veľa sa dá dosiahnuť aj zlepšením existujúcich nápravných mechanizmov a zintenzívnením spolupráce medzi členskými štátmi.

Skupina PSE poškodzuje práva spotrebiteľov tým, že sa snaží odvrátiť pozornosť od potreby rozhodnejších krokov na všetkých úrovniach zameraných na lepšie presadzovanie spotrebiteľských práv, a zároveň ... (Vysvetlenie hlasovania bolo skrátené v súlade s článkom 163).

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Skutočná politika na ochranu spotrebiteľov musí dodržiavať určité zásady.

Po prvé, musí existovať spravodlivá politika pre rozdeľovanie a prerozdeľovanie zisku založená na dôstojných mzdách a primeraných výnosoch pre výrobcov, predovšetkým malých a drobných poľnohospodárov, výrobcov a obchodníkov, s cieľom vzpružiť trhy nachádzajúce sa v blízkosti oblastí produkcie potravín a podporiť potravinovú bezpečnosť a nezávislosť.

Po druhé, musí existovať účinná politika na boj proti špekuláciám v obchode a financiách, musí byť zabezpečená informovanosť spotrebiteľov a záruka transparentnosti.

Správa však týmto otázkam venuje len malú pozornosť. Práve naopak, obhajuje stanoviská, ktorých zaujíma skôr presadzovanie záujmov hospodárskych a finančných skupín a liberalizácia služieb, než práva spotrebiteľov. Aj keď správa v niektorých častiach obsahuje pozitívne návrhy, tieto návrhy sú súčasťou úplne neoliberálneho rámca, v ktorom sú spotrebitelia najslabším článkom reťaze celého procesu.

V správe sa napríklad zdôrazňuje, že na podporu hospodárskej súťaže je obzvlášť potrebná rozsiahlejšia liberalizácia trhu zo službami, ktorá by spotrebiteľom zabezpečila nižšie ceny služieb. Všetci však veľmi dobre vieme, že toto tvrdenie je protirečivé a slúži výlučne záujmom podnikov. Vzhľadom na uvedené dôvody sme nemohli túto správu podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. − (PL) Spotrebitelia sa nachádzajú v centre záujmu spoločného trhu a z toho dôvodu by mali na tomto trhu požívať najväčšie výhody. Podľa môjho názoru by však mala byť zachovaná rovnováha medzi právnymi predpismi na dôslednú ochranu spotrebiteľov a podmienkami pre fungovanie podnikaní.

Nikto nepodceňuje práva spotrebiteľov na presadzovanie svojich nárokov. Myslím si však, že by sme mali spotrebiteľom v prvom rade poskytnúť možnosť uplatniť si svoje práva rýchlo a účinne. Domnievam sa, že pri posudzovaní sťažností spotrebiteľov je potrebné klásť osobitný dôraz na mimosúdne prostriedky. Chcela by som upozorniť, že na základe údajov Business Europe sa až 90 % všetkých sťažností, ktoré sa týkajú práv spotrebiteľov, podarí vyriešiť mimosúdnou cestou. Zanedbateľný nie je ani nákladový aspekt, vzhľadom na skutočnosť, že náklady na mimosúdne konania sú podstatne nižšie než náklady na konania, do ktorých sú zaangažované súdy.

Domnievam sa, že Parlamentom schválený pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyzývajúci na vytvorenie európskeho systému kolektívnej nápravy nezaručuje spotrebiteľom účinnejšiu ochranu. Touto otázkou by sa mala zaoberať Európska komisia, pričom s prijatím rozhodnutia by sme mali počkať až do doby zverejnenia výsledkov. Je možné, že táto oblasť je už dostatočne regulovaná právnymi predpismi členských štátov. Okrem toho sa obávam, že tento systém vytvorí podmienky pre postupy, ktoré v konečnom dôsledku neprinesú prospech spotrebiteľom, ale skôr právnikom, ktorí budú ťažiť z nárastu poplatkov za vedenie súdnych konaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), písomne. (SV) Myslím si, že je dobré, že Európska únia preberá zodpovednosť za svojich spotrebiteľov a z toho dôvodu som hlasovala za túto správu. Na druhej strane som proti myšlienke harmonizácie spotrebiteľskej ochrany v celej EÚ a výzve na prijatie eura adresovanej viacerým krajinám.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Sřren Bo Sřndergaard a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. − Správa navrhuje zriadenie úradu ombudsmana pre spotrebiteľov na úrovni Európskej únie. Voči tomuto návrhu sme z viacerých dôvodov skeptickí: tento post si zrejme bude vyžadovať značné výdavky, ktoré môžu ohroziť financovanie spotrebiteľských organizácií.

Okrem toho, vytvorenie ďalšieho úradu na európskej úrovni so sebou prináša riziko, že bude príliš vzdialený od občanov. Aj napriek spomínaným výhradám však správu podporujeme, pretože sa ňou posilňuje prístup spotrebiteľov ku kolektívnej náprave, ktorá je základnou podmienkou spotrebiteľskej dôvery pri uskutočňovaní bezpečných cezhraničných nákupov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Hlasoval som proti správe pána Lehtinena o stratégii spotrebiteľskej politiky, pretože, aj keď bolo v správe uvedených mnoho návrhov, s ktorými som mohol súhlasiť, zásadne odmietam výzvu na väčšiu liberalizáciu služieb. Je pravda, že niektoré služby by mohli mať prospech z liberalizovaného hospodárskeho prostredia, a že slobodný pohyb služieb tvorí jednu zo štyroch základných slobôd v Európskej únii.

Domnievam sa však, že verejné služby by mali byť prevádzkované s cieľom priniesť prospech spoločenstvám a jednotlivcom, nie pre dosiahnutie súkromného zisku. Služby v oblastiach, ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie a kľúčové dopravné spojenia, by mali aj naďalej zostať vo verejnom vlastníctve, mali by byť verejnou zodpovednosťou a zodpovednosťou jednotlivých členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Správa pána Lasseho Lehtinena o stratégii spotrebiteľskej politiky Európskej únie pre obdobie rokov 2007 – 2013 znovu pripomína potrebu posilniť právomoci spotrebiteľov v EÚ a rozšíriť ich blahobyt a ochranu v rámci celej Európskej únie. Moje hlasovanie odráža potrebu lepšej ochrany spotrebiteľov v celej Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. − (PL) Stratégia spotrebiteľskej politiky EÚ pre obdobie rokov 2007 – 2013 predstavuje správny smer rozvoja spotrebiteľskej ochrany, je však potrebné upozorniť, že obsahuje pre tento účel príliš málo opatrení. Musíme vypracovať plán ďalších konkrétnych a súdržných krokov, ktoré povedú k tomu, že sa ochrana spotrebiteľa stane súčasťou všetkých predpisov Európskej únie. Musíme zabezpečiť, aby sa z ochrany spotrebiteľa nestala samostatná oblasť európskej politiky, ale aby bola súčasťou každej európskej politiky tvoriacej európsky vnútorný trh.

Bez správnych ochranných mechanizmov sa nám tento veľmi dôležitý európsky projekt vytvorenia jednotného trhu nepodarí úspešne dokončiť. Musíme tiež pamätať, že ochrana spotrebiteľov EÚ má aj vonkajší rozmer – jedným z príkladov, ktorý by nám to mal pripomínať, je nedávny problém s dovozom čínskych hračiek. Našim cieľom by malo byť dosiahnutie úplnej spotrebiteľskej dôvery ku všetkým výrobkom ponúkaným na predaj v rámci vnútorného trhu.

Okrem toho by mal skutočný vnútorný trh obsahovať aj európsky systém pre uplatňovanie kolektívnych nárokov. Pri vytváraní tohto systému musíme vychádzať z amerického systému pre hromadné žaloby a identifikovať všetky jeho nedostatky.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), písomne. (NL) Vážený pán predseda, v zásade podporujem správu pána Lehtinena. V podobe, v akej ju schválil Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, obsahuje všetky kľúčové otázky, ktorými sa musíme zaoberať v odpovedi na oznámenie Komisie: uplatňovanie horizontálneho prístupu, pozornosť venovaná zmluvnému právu, uznanie úlohy spotrebiteľských organizácií, potreba rovnováhy, osobitné postavenie malých a stredných podnikov, dôležitosť mäkkej legislatívy a kvalitnejšej vedomostnej základne a potreba venovať zvýšenú pozornosť sektoru služieb. Za dôležitú považujeme aj časť pojednávajúcu o prístupe k nápravným prostriedkom. Ide o rozmer súvisiaci s udržaním práva a poriadku. Smutné však je, že bol na plenárnom zasadnutí prijatý pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 40, ktorým sa podporuje hromadná žaloba ešte predtým, než bola zverejnená analýza založená na preskúmaní tejto problematiky, na vypracovanie ktorej správa vyzýva. Hromadné žaloby zasahujú veľmi rušivým spôsobom do procesného práva. Z toho dôvodu je neprijateľné pristupovať k tejto otázke z úplne opačného konca. To je aj dôvod, pre ktorý som sa zdržala hlasovania.

 
  
  

− Správa: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Zdržal som sa hlasovania o správe z vlastnej iniciatívy svojej britskej kolegyne, pani poslankyne Lynneovej, o pokroku v oblasti rovnakých príležitostí a nediskriminácie v Európskej únii od doby transpozície smerníc z roku 2000.

Súhlasím so základnými zásadami uvedenými v správe, predovšetkým v súvislosti s nediskrimináciou v oblastiach, akými sú vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, zamestnanosť, sociálna ochrana, bytová politika a zdravotná starostlivosť, vyobrazovanie skupín, ktoré sa stali obeťami diskriminácie, v médiách a reklame, fyzický prístup k informáciám pre zdravotne postihnuté osoby, telekomunikácie, elektronická komunikácia, rôzne metódy dopravy a verejné priestory, sociálne výhody a prístup k týmto výhodám, ako aj sprístupnenie tovarov a služieb pre verejnosť, atď.

Napriek tomu však nie som presvedčený o potrebe novej smernice na základe článku 13 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Politická diskusia musí pokračovať. Musí aj naďalej pokračovať ...

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), písomne. Konzervatívni poslanci Európskeho parlamentu odmietajú diskrimináciu vo všetkých jej formách. S cieľom jednoznačne potvrdiť toto naše stanovisko sme k tejto správe predložili svoje vlastné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Avšak, aj keď niektoré aspekty pretrvávajúcej diskriminácie môžu ešte stále predstavovať problém, návrhy, ktoré tvrdia, že viac právnych predpisov EÚ pomôže tento problém vyriešiť, sú na veľkom omyle.

Spojené kráľovstvo už má úplný súbor právnych predpisov pre oblasť diskriminácie, ktoré, ako sa ukazuje, sú v praxi ťažko vykonateľné. Predtým, než sa znovu vyberieme cestou vytvárania ďalších smerníc na úrovni EÚ, potrebujeme zabezpečiť lepšie vykonávanie existujúcich predpisov a lepšie pochopenie problémov pri ich vykonávaní.

Táto správa – uznesenie z vlastnej iniciatívy, ktoré vyzýva na v poradí ďalšiu „komplexnú a obsiahlu“ smernicu EÚ proti diskriminácii – predstavuje prinajlepšom politickú pózu a prinajhoršom otvorenú pozvánku pre Komisiu, aby produkovala čoraz viac a viac univerzálnych právnych predpisov na úrovni Európskej únie v tejto veľmi citlivej oblasti.

Presne, ako veľmi výstižne povedal jeden z členov obchodnej komory Spojeného kráľovstva: „Väčšinu diskriminácie sa nepodarí vyriešiť dodatočnými právnymi predpismi. Namiesto toho urobíme lepšie, ak svoj čas venujeme usporadúvaniu multikultúrnych a mnohonáboženských podujatí s cieľom dosiahnuť u ľudí zmenu pohľadu“. Úplne s týmto názorom súhlasíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), písomne. − Táto správa sa pokúša prekročiť právomoci, ktoré Európska únia dostala od členských štátov v oblasti nediskriminácie. V zmluvách sú jasne vymedzené oblasti, v ktorých má Európska únia právomoc navrhovať právne predpisy, a tiež oblasti, ktoré patria do právomocí členských štátov.

Táto správa, ktorá je správou z vlastnej iniciatívy, t.j. zo strany Komisie neexistuje žiadny návrh právnych predpisov, zachádza za hranice toho, čo povoľujú súčasné zmluvy a dokonca zachádza aj za hranice, ktoré budú platiť v prípade ratifikácie Lisabonskej zmluvy. V skutočnosti majú o akýchkoľvek nediskriminačných opatreniach, ktoré partia do právomocí Európskej únie, rozhodovať vlády našich členských štátov, pričom každá vláda má právo veta. Tieto rozhodnutia NEPATRIA do právomocí Európskeho parlamentu.

Na základe právomocí vyplývajúcich z platných zmlúv sa musia všetky členské štáty dohodnúť na právnych predpisoch v oblasti nediskriminácie. Írsko má skutočne veľmi obsiahly súbor vnútroštátnych právnych predpisov pre oblasť nediskriminácie, napríklad zákon o rovnakom postavení, a dosahuje v tejto oblasti vynikajúce výsledky.

Za pochvalu stojí zlepšenie práv postihnutých osôb, predovšetkým v oblasti obmedzeného prístupu k tovarom a službám. Táto správa však zachádza za hranice právomocí Európskej únie a ako takú ju delegácia Fianna Fáil zamietla.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu pani Lynneovej o pokroku v oblasti rovnakých príležitostí a nediskriminácie v EÚ vzhľadom na potrebu vyzývať Európsku komisiu, aby prísne kontrolovala transpozíciu smerníc 2000/43/ES a 2000/78/ES o rovnakom zaobchádzaní s osobami a o vykonávaní vnútroštátnych právnych predpisov založených na týchto smerniciach.

Chcela by som zdôrazniť, že ženy sú zvlášť zraniteľné voči prejavom diskriminácie v zamestnaní, predovšetkým pokiaľ ide o ich voľby súvisiace s materstvom.

Právo na ochranu voči akejkoľvek forme diskriminácie tvorí základnú a hlavnú zásadu Európskej únie. Napriek tomu nám však chýbajú účinné právne nástroje a ich vykonávanie. Existuje teda nebezpečenstvo, že sa význam slova diskriminácia úplne vytratí.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Správa obsahuje niekoľko pozitívnych aspektov, konkrétne výzvu, aby Komisia a členské štáty ukončili všetku diskrimináciu založenú na pracovných zmluvách zabezpečením rovnakého zaobchádzania so všetkými zamestnancami, ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci, ustanoveniami o pracovnom čase a čase odpočinku, zabezpečením slobody združovania a zastupovania, ochranou voči neoprávnenému prepusteniu zo zamestnania, kolektívnym vyjednávaním a kolektívnymi krokmi.

V správe sa zároveň zdôrazňuje význam dostupnosti odbornej prípravy, ako aj trvalej ochrany získaných práv formou pokrytia obdobia vzdelávania a odbornej prípravy, zlepšenie možností pre poskytovanie starostlivosti, zachovanie základných sociálnych práv, akými sú dôchodkové práva, práva na odbornú prípravu a právo na poberanie dávok v nezamestnanosti počas zmien v pracovnom živote človeka, v období medzi pracovnými zmluvami a v období prechodu od závislej k nezávislej zamestnanosti.

Vzhľadom na všetky horeuvedené skutočnosti sa skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov pokúšala zmeniť a doplniť spomínanú správu v rôznych aspektoch, predovšetkým pokiaľ ide obsah požiadavky na smernicu o nediskriminácii. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy však boli neúspešné, vzhľadom na to, že neprešli hlasovaním.

Naša strana odmieta návrhy skupiny PPE-DE a podporuje pani spravodajkyňu, aj keď nesúhlasíme s niektorými bodmi uvedenými v správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Správa pani Lynneovej o boji proti diskriminácii v členských štátoch, predovšetkým v oblasti zamestnanosti, je úplne v súlade s textami, ktoré v tejto veci prijal Parlament. Za všeobecnými tvrdeniami a niekoľkými zmienkami o ženách alebo zdravotne postihnutých osobách však nie je vôbec ťažké rozoznať cieľovú skupinu, na ktorú sa táto správa skutočne a až fanaticky zameriava: skupinu prisťahovalcov.

S cieľom vyhnúť sa tejto otázke správa zámerne mieša dokopy všetky oblasti: diskrimináciu voči ženám, mladým ľuďom, starším osobám, ľuďom s etnickým pôvodom atď., ale aj ľuďom s národným pôvodom. Ak je nejaký typ diskriminácie, ktorý je možné dokonale zdôvodniť z morálneho, právneho a politického hľadiska, potom je to uprednostňovanie národného a európskeho obyvateľstva v oblastiach ako sú zamestnávanie a sociálne výhody. Vaše návrhy na „pozitívne kroky“ v tejto oblasti, keďže sa na pomenovanie týchto krokov neodvažujete použiť skutočné slová, predstavujú ozajstnú a skutočnú diskrimináciu v opačnom smere, ktorej prvými obeťami sa stanú, a už v súčasnosti sú, samotní európski občania vo svojich vlastných krajinách. Podľa Vás je však táto forma diskriminácie úplne v poriadku.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písomne. – (PL) Ako členka Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti úplne podporujem správu pani Lynneovej. Vôbec nepochybujem o tom, že platné medzinárodné právo a naše vlastné rozhodnutia v Európskej únii predstavujú z formálneho hľadiska žiadúce a pozitívne riešenia. Z toho dôvodu ma mrzí, že ich vstup do platnosti sa neustále stretáva s mnohými prekážkami, dokonca aj v našej vlastnej Európe, o ktorej by sme povedali, že bude viac demokratická a menej diskriminačná.

Je doslova zarážajúce, že možno budeme musieť vyzvať členské štáty, aby dodržiavali ustanovenia smernice 2000/78/ES v plnom rozsahu a vykonávali stály a systematický monitoring dosiahnutého pokroku pri odstraňovaní všetkých foriem diskriminácie z politického, spoločenského a hospodárskeho života.

Táto skutočnosť má osobitný význam pre mojich poľských spoluobčanov, ktorí, vďaka výhodám, ktoré poskytuje spoločný trh a sloboda pohybu, žijú a pracujú v mnohých krajinách Európskej únie. Je mi veľmi ľúto, že musím povedať, že pribúda čoraz viac dôkazov o diskriminácii voči týmto mojim spoluobčanom výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti. Čoraz viac znepokojujúcich informácií tohto druhu vychádza na povrch v Nemecku, Veľkej Británii a Írsku. Bolo by skutočne paradoxné, keby sa Európsky parlament tak vehementne a účinne angažoval v boji proti prejavom diskriminácie vo svete, a nebol by schopný vyriešiť problém dodržiavania ľudských práv na svojom domácom území – to jest v členských štátoch Európskej únie. Všetci európski občania si nepochybne zaslúžia rovnaké a nediskriminačné zaobchádzanie!

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. − (PL) V prvom rade by som chcela zdôrazniť, že vedenie diskusie a podnikanie krokov v oblasti boja proti diskriminácii a na podporu rovnakých príležitostí je veľmi dôležité.

Ako však spomenula aj samotná pani spravodajkyňa, niektoré členské štáty ešte stále nevykonávajú smernicu o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod (2000/43/ES) a smernicu o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní (2000/78/ES) v plnom rozsahu. Vzhľadom na problémy pri vykonávaní ustanovení týchto smerníc je potrebné zamerať sa predovšetkým na správnu transpozíciu a účinnejšiu realizáciu nariadení uvedených v týchto smerniciach.

Pokrytím ešte väčšieho počtu kategórií ľudí prostredníctvom ďalších právnych predpisov sa nám nepodarí dosiahnuť zlepšenie tejto situácie. Najväčší význam má v tejto súvislosti organizovanie vzdelávacích a informačných kampaní a opatrení, predovšetkým na úrovni členských štátov, zameraných na dosiahnutie väčšej informovanosti, ktorá by bola tou správnou odpoveďou na spomínané problémy. Problémy súvisiace s diskrimináciou a rovnakými príležitosťami nie sú vo všetkých členských štátoch rovnaké.

Z toho dôvodu som proti vytváraniu čoraz väčšieho počtu legislatívnych aktov, pretože sa prostredníctvom nich nepodarí odstrániť problémy v oblasti rovnakých príležitostí a diskriminácie.

Zároveň zastávam názor, že diskriminácia voči zdravotne postihnutým osobám, ktorých špecifická situácia si vyžaduje naliehavé predloženie komplexného návrhu s vykonávaním na úrovni členských štátov, si vyžaduje samostatné posúdenie. Dúfam, že Európska komisia začne túto iniciatívu uskutočňovať už vo veľmi blízkej budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Vítam správu pani Elizabeth Lynneovej s názvom „Pokrok v oblasti rovnakých príležitostí a nediskriminácie v Európskej únii“. Domnievam sa, že by sme v Európskej únii nemali podporovať hierarchiu diskriminácie.

Moji kolegovia v konzervatívnej strane na to majú zjavne odlišný názor, pričom ich vyzývam, aby nám poskytli vysvetlenie svojho stanoviska, ktoré ja osobne považujem za absolútne neobhájiteľné. V smernici potrebujeme horizontálny článok 13. Hlasoval som za správu pani Lynneovej.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. Členovia delegácie Fine Gael skupiny PPE-DE, Mairead McGuinness, Avril Doyle, Gay Mitchell a Colm Burke sa zdržali hlasovania počas konečného hlasovania o správe pani Lynneovej o „Pokroku v oblasti rovnakých príležitostí a nediskriminácie v Európskej únii“.

Správa upozorňuje a kritizuje členské štáty za „nedostatky v transpozícii a vykonávaní“ smernice 2000/78/ES a vyzýva na dôslednejšie monitorovanie spomínanej transpozície a vykonávania v členských štátoch ako aj na posilnenie právnych predpisov EÚ v tejto oblasti.

Podporujeme výzvu na úplnú transpozíciu a vykonávanie smerníc Európskej únie, zároveň však poukazujeme na skutočnosť, že konania o porušení práva voči niektorým členským štátom neboli ešte stále ukončené.

Dôrazne podporujeme opatrenia na ukončenie diskriminácie, vrátane dodatočných opatrení, nemôžeme však v tomto štádiu podporiť výzvu na ďalšie smernice EÚ v tejto oblasti. Je veľmi dôležité, aby sa v plnom rozsahu vykonávali existujúce smernice Európskej únie, pričom predtým, než vôbec začneme uvažovať o nových opatreniach na úrovni EÚ, by Komisia mala zabezpečiť dodržiavanie týchto existujúcich smerníc na úrovni členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne. − (RO) Hlasovala som za túto správu. Považujem ju za dôležitú pre dosiahnutie pokroku, predovšetkým však pre budúce opatrenia, ktoré budú potrebné na zabezpečenie rovnakých príležitostí a boj proti diskriminácii. Ustanovenia tejto správy predstavujú jednu z najpokrokovejších častí právnych predpisov, ktorá prináša skutočný prospech významnému percentu európskych občanov v oblasti zlepšenia ich kvality života.

Na základe údajov zverejnených Komisiou sa až 51 % európskych občanov domnieva, že sa v ich krajine nevyvíja dostatočné úsilie na boj proti diskriminácii a na podporu rovnakých príležitostí.

Až 77 % občanov si myslí, že ženy sú nedostatočne zastúpené v riadiacich pozíciách a 72 % z nich sa domnieva, že populácia vo veku nad 50 rokov je nedostatočne zastúpená na pracovisku.

Úspech tejto správy zaručujú dve veci: dôležitá podpora zo strany obyvateľstva pre prijímanie opatrení na boj proti diskriminácii, ktoré by zaručili rovnaké príležitosti pre všetkých, ako aj pevný politický záväzok z našej strany, zo strany európskych sociálnych demokratov, pre vybudovanie spoločnosti, z ktorej nie je nikto vylúčený, a v ktorej majú všetci občania rovnaké príležitosti. Blahoželám pani Lynneovej k tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. – (PT) Aktívna a energetická obrana nediskriminácie by sa nemala zamieňať s relativizáciou, v ktorej si je všetko rovné, všetko je rovnocenné a všetky voľby alebo podmienky majú v právnom poriadku rovnakú hodnotu. Napríklad podpora politík na ochranu väčších rodín sa v žiadnom prípade nemôže pokladať za porušenie zásady nediskriminácie. Presne tak, ako sa odmietnutie vytvorenia právnych rámcov pre všetky možné vzťahy medzi ľuďmi nemôže považovať za akúkoľvek formu diskriminácie. To, čo ja osobne podporujem, a o čom sa domnievam, že je mojou povinnosťou podporovať, je predovšetkým obhajoba širokého konceptu slobody jednotlivca, nie kolektivistického štátneho vnímania slobody, v ktorej sa za nediskrimináciu považujú len tie skutočnosti, ktoré sú podporované zo strany štátu. Spoločnosť môže mať, a aj má, svoje preferencie, ktoré si nájdu svoje vyjadrenie vo verejných politikách. Nesmie však vyžadovať, prípadne obmedzovať, správanie, ktoré nie je v rozpore so slobodami tretích strán.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), písomne. – (FR) V súčasnosti existuje v Európskej únii minimálne päť smerníc, ktoré upravujú oblasť rovnakých príležitostí a nediskriminácie. Zároveň prebieha až dvadsať osem konaní vo veci podania žaloby za porušenie práva voči členským štátom, ktoré tieto smernice netransponovali. Táto situácia je skutočne poľutovaniahodná.

Napriek tomu sa pýtam: mali by sme systematicky presadzovať rovnosť pohlaví použitím sily a represie?

Nemyslím si to. Práve naopak. Prestaňme stigmatizovať túto diskusiu o diskriminácii tým, že budeme označovať menšinové skupiny a obyvateľstvo za „dobré“, predovšetkým prisťahovalcov, a vyvolávať pocit viny u Európanov, ako keby v jednom kuse praktizovali diskrimináciu.

Potrebujeme skoncovať s týmito ľavicovými vyhláseniami, ktoré diskriminovaným ľuďom v žiadnom ohľade nepomáhajú, práve naopak, títo ľudia sú týmito vyhláseniami stigmatizovaní.

Začnime klásť väčší dôraz na osobnú zodpovednosť každého jednotlivca za ukončenie diskriminácie akéhokoľvek druhu a na potrebu, predovšetkým u prisťahovalcov, prispôsobiť sa našim pravidlám, právnym predpisom a hodnotám.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. − (PL) Priama aj nepriama diskriminácia v oblasti pohlavia, veku alebo zdravotného postihnutia je v Európe ešte stále prítomná.

Internetový portál Pracuj.pl uskutočnil dotazníkový prieskum medzi zamestnancami, ľuďmi, ktorí si hľadali prácu, zamestnávateľmi, študentmi a absolventmi. Na základe výsledkov tohto prieskumu je na trhu práce najväčšia diskriminácia voči ľuďom vo veku nad 50 rokov a voči zdravotne postihnutým osobám.

Najčastejšími prejavmi diskriminácie na trhu práce boli predsudky a stereotypy zo strany zamestnávateľov pri výbere uchádzačov o zamestnanie – takmer 62 % respondentov považovalo práve tento typ diskriminácie za hlavný problém. Ďalšími v poradí boli: nerovná dostupnosť pracovných ponúk, prípadne nedostatok vhodných pracovných ponúk (56 %), neochota uzavrieť pracovnú zmluvu na dobu neurčitú (44 %) a podpriemerná výška mzdy v určitých priemyselných odvetviach (43 %).

Podľa môjho názoru má politika v oblasti nediskriminácie, ktorá tvorí jednu zo základných zásad Európskej únie, veľmi konkrétne úlohy v týchto spomínaných oblastiach.

 
  
  

− Správa: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Ĺsa Westlund (PSE), písomne. (SV) Rozhodli sme sa hlasovať za túto správu z vlastnej iniciatívy, pretože obsahuje niekoľko hodnotných argumentov súvisiacich s vytvorením systému pre trvalo udržateľné ekologické a úsporné riadenie morských prostredí Európskej únie.

Zároveň sme sa rozhodli podporiť aj myšlienku Európskeho námorného dňa. Aj keď existuje dôvod na skepticizmus v súvislosti s rozsiahlymi kampaňami, ktoré Európska únia spustila, v tomto prípade sme sa rozhodli podporiť túto myšlienku, pretože environmentálna situácia v moriach si vyžaduje naliehavé opatrenia.

Myslíme si však, že správa obsahuje aj časti, ktoré možno interpretovať ako príliš priateľsky naklonené voči komerčnému rybárstvu. Rybárske flotily v Európskej únii sa v súčasnosti vyznačujú nadmernými kapacitami, ktoré je potrebné vzhľadom na klesajúce zásoby rýb zredukovať. Garantovať komerčným rybárom pracovné miesta v odvetví rybolovu predstavuje krok nesprávnym smerom. Jedným z mnohých opatrení, ktoré sa môžu využiť pre pomoc pracujúcim a regiónom závislým na rybolovnom priemysle, sú napríklad projekty aktívnej odbornej prípravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu z vlastnej iniciatívny môjho nemeckého kolegu, pána poslanca Piecyka, o integrovanej námornej politike Európskej únie, ktorá bola vypracovaná ako odpoveď na oznámenie Komisie, ktoré sa týkalo rovnakej témy. Európske námorné oblasti (dva oceány – Atlantický a Severný ľadový – a štyri moria – Baltické, Severne, Stredozemné a Čierne) a pobrežie (70 000 km) sú nesmierne dôležité pre blahobyt a prosperitu v Európe. Plnia funkciu obchodných trás, podieľajú sa na regulácii podnebia, predstavujú zdroj obživy, energie a surovín, a sú tiež obľúbeným miestom Európanov pre bývanie a trávenie voľného času.

Chcel by som ešte dodať, že sú tiež zásobárňou vody, ktorá bude v budúcnosti vzácnou komoditou. Vzhľadom na prebiehajúcu globalizáciu a rýchle klimatické zmeny existuje naliehavá potreba podniknutia krokov v smere vytvorenia integrovanej námornej politiky Európskej únie založenej na skutočnosti, že všetky otázky, ktoré sa týkajú európskych oceánov a morí, sú navzájom prepojené. Veľmi zaujímavé oblasti, ktoré by sa oplatilo v budúcnosti ďalej rozvíjať, predstavujú námorný dohľad, ktorý je nesmierne dôležitý pre zabezpečenie ochrany a bezpečnosti pri využívaní námorných priestorov, a rozvoj námorných priestorov, ktoré sú kľúčovým nástrojom pre prijímanie ekologicky realizovateľných rozhodnutí a úplným a dostupným zdrojom údajov a informácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. – (IT) Aj vzhľadom na svoju strategickú polohu musí Európa svojou námornou politikou ukázať medzinárodný príklad vo využívaní hospodárskeho potenciálu ukrytého v oceánoch a moriach ako neoceniteľného zdroja obnoviteľnej energie. Ďalším krokom smerom k úplne udržateľnému využívaniu morských zdrojov by bolo aj zriaďovanie regionálnych centier excelentnosti a podpora vysokoškolských výskumných centier, ktoré už existujú v pobrežných oblastiach, ktoré by dopĺňal akčný plán založený na inováciách, výskume a environmentálnej ochrane oceánov a morí.

V správe sa tiež uvádza, že akčný plán musí využitím spravodlivého systému obchodovania s emisnými kvótami, konsolidáciu výskumu v oblasti oceánov a morí zameraného na získanie obnoviteľného zdroja energie, a zavedením rovnakého systému zdaňovania pre elektrickú energiu a námorné palivá významnou mierou prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov. Tým by sme podporili, aby kotviace lode využívali na dodávku elektrickej energie zdroje umiestnené na pevnine.

A nakoniec, návrh na vyššiu súčinnosť medzi európskymi agentúrami zodpovednými za námorný dohľad by zabránil a predišiel útokom na európske lode a zároveň podporil boj proti nezákonným činnostiam, napríklad pašovaniu tovaru a obchodovaniu s drogami a ľuďmi, čím by rozhodujúcou mierom prispel k dosiahnutiu bezpečnejších medzinárodných vôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. − (PL) Pri príležitosti diskusie o správe pána Piecyka o integrovanej námornej politike Európskej únie by som chcel upozorniť na vykonávanie rámcovej smernice o vode, ktorá obsahuje návrhy opatrení zamerané na identifikáciu a likvidáciu chemických zbraní, ktoré zostali v Baltickom a Severnom mori po skončení druhej svetovej vojny. Mám tým na mysli plány týkajúce sa ropovodu Nord Stream, výstavbu ktorého môžu narušiť zbrane z čias druhej svetovej vojny, ktoré sa nachádzajú na dne Baltského mora. Na základe predbežných odhadov môže ísť až o približne 40 000 až 60 000 ton chemických zbraní, z ktorých 12 000 až 13 000 ton predstavujú jedovaté bojové látky. O polohe väčšiny týchto zbraní nemáme dokonca ani žiadne podrobné informácie, čo znamená obrovskú hrozbu potenciálnej katastrofy. Okrem toho, v prípade, že sa stavba ropovodu odsúhlasí, je možné, že sa pri jeho budovaní použijú chemikálie, ktoré poškodzujú životné prostredie. Môže to viesť k environmentálnej katastrofe s veľmi vážnymi následkami. Znamená to bezprostredné ohrozenie zdravia a života ľudí žijúcich na pobreží Baltického mora. V správe sa spomína dosiahnutie situácie, v ktorej „budú európske oceány a moria najčistejšie na svete“. Z toho dôvodu vyzývam Európsku úniu, aby podnikla konkrétne opatrenia v rámci integrovanie námornej politiky a vydala zákaz budovania projektov, ktoré ohrozujú bezpečnosť európskych občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jřrgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (PSE), písomne. − (DA) Lodná doprava musí byť zahrnutá do systému obchodovania s kvótami CO2.

Socialistická delegácia pracuje na tom, aby bola lodná doprava zahrnutá do systému obchodovania s kvótami CO2. Aj keď tento druh dopravy je v porovnaní s väčšinou ostatných foriem prepravy tovaru mimoriadne ekologický, lodná doprava sa podieľa veľmi významnou mierou na emisiách CO2. Objem emisií CO2 z lodnej dopravy napríklad jasne prevyšuje objem emisií CO2 z leteckej dopravy, ktorá má byť čoskoro tiež zahrnutá do systému obchodovania s emisnými kvótami.

Z toho dôvodu dnes delegácia hlasovala za bod správy o integrovanej námornej politike Európskej únie, v ktorom sa jasne uvádza, že musíme zahrnúť lodnú dopravu do systému obchodovania s kvótami CO2.

Vzhľadom na to sme sa rozhodli vypustiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh od Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie, ktorý sa zaoberal rovnakou otázkou. Z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu od zelenej skupiny je nejasné, či má na mysli konkrétny model systému obchodovania s emisnými kvótami. V prípade, že je to tak, nedostali sme žiadne vysvetlenie o tom, čo by mal tento model konkrétne obsahovať. Z toho dôvodu si v súčasnosti neželáme prijatie konkrétneho modelu, ktorý by v najhoršom prípade mohol značne skomplikovať a oddialiť prijatie dohody o zahrnutí lodnej dopravy do systému obchodovania s kvótami CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélčne Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Úplne súhlasíme s niektorými názormi uvedenými v tejto správe, ktoré sa týkajú napríklad naliehavej potreby bojovať s emisiami síry a oxidu dusíka z lodí, alebo že spoločná politika rybného hospodárstva je príliš byrokratická a centralizovaná.

Väčšina predkladaných návrhov je však negatívna. Nevieme si napríklad veľmi dobre predstaviť, aký prínos by mohlo mať vyhlásenie „Európskeho námorného dňa“ v Európskej únii. Máme tiež pochybnosti v súvislosti s financovaním námorného výskumu zo strany Európskej únie a plánom na vyhľadanie a zmapovanie potopených lodí a ponorených archeologických nálezísk. Zároveň sa nám nepáči myšlienka, že by inštitúcie EÚ mali riešiť otázku námorného územného plánovania.

Táto správa je len ďalším príkladom toho, ako sa Európsky parlament pokúša získať vplyv v čoraz väčšom počte politických oblastí. Veľmi podozrivý je aj fakt, že v správe chýba zmienka o dodržiavaní zásady subsidiarity, o ktorej sa síce veľmi často hovorí, v praxi sa však len zriedkakedy skutočne uplatňuje. To je z nášho pohľadu neprípustné. Z toho dôvodu sme pri konečnom hlasovaní hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Myslíme si, že námorná politika založená na spolupráci medzi členskými štátmi, ktorá prináša pridanú hodnotu a podporuje politiky a opatrenia zamerané na moria, ktoré sú predmetom záujmu jednotlivých členských štátov, by mohla priniesť pozitívne výsledky.

Európsky parlament však v oblasti integrovanej námornej politiky znovu zdôrazňuje niektoré zámery – aj keď je pravda, že menej dôrazne, než v predchádzajúcej správe – s ktorými jednoducho nemôžeme súhlasiť.

Okrem toho, že sa táto správa nesie v duchu federalistickej a geostrategickej vízie pre využívanie výhradných hospodárskych zón každého členského štátu, obhajuje sa v nej aj rýchla integrácia námornej dopravy v rámci Spoločenstva do jednotného trhu, t.j. jej liberalizácia. Zdôrazňujú sa v nej tiež iniciatívy zamerané na zriadenie európskej pobrežnej stráže, čo je oblasť, ktorá patrí do výhradných právomocí každého členského štátu. Správa obhajuje zaradenie lodnej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami – čo znamená ďalšie vyjednávanie – a paradoxne (alebo možno aj nie) sa zasadzuje za náležité zohľadnenie zaradenia námornej politiky do rozpočtu Európskej únie (?) po roku 2013, t.j. opäť sa stavia na stranu centralizovaných politických a hospodárskych orgánov EÚ a zároveň neponúka v tomto smere žiadnu protihodnotu (ani, keby bol tento návrh niekedy v budúcnosti prijateľný).

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu obsahuje samozrejme aj niektoré návrhy, s ktorými súhlasíme – niektoré z nich sme dokonca sami predložili – ich prínos však nepreváži negatívny obsah návrhu uznesenia.

Z toho dôvodu sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Hlasoval som za správu pána Piecyka o námornej politike Európskej únie. Osobitne vítam tú časť správy, ktorá priznáva, že spoločná politika rybného hospodárstva bola obrovskou katastrofou, a že sa Európska únia musí pri vytváraní integrovanej námornej politiky poučiť so svojich neúspechov.

Moja vlasť, Škótsko, sa nachádza v samom centre námorných udalostí a z toho dôvodu by mohlo ťažiť z celoeurópskej politiky, ktorá v sebe zahŕňa také rozmanité oblasti, akými sú životné prostredie, doprava, cestovný ruch a zamestnanosť. Je však potrebné, aby sa bral ohľad na rôznorodosť európskych námorných oblastí, a aby sa rozhodnutia neprijímali na univerzálnej báze, ktorá sa uplatňovala pri neúspešnej európskej politike rybného hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), písomne. – (FR) Hlasovala som za prijatie tohto textu, pretože považujem za nesmierne dôležité, aby Európska únia čo najskôr disponovala integrovanou námornou politikou.

Európska únia by v skutočnosti získala veľmi veľa prijatím súdržnej stratégie pre vykonávanie rozličných sektorových politík, napríklad určitých sociálnych, priemyselných alebo environmentálnych politík, ktoré ovplyvňujú oblasť námorníctva. Prospech by jej priniesla aj podpora vytvorenia skutočného „systému vzájomnej podpory“.

Vítam aj vôľu zintenzívniť boj proti klimatickým zmenám a znečisťovaniu ovzdušia prostredníctvom zriadenia skutočných inovačných centier, ktoré budú zároveň zdrojom konkurencieschopnosti a sociálneho blahobytu pre pobrežné regióny Únie.

Nakoniec podporujem aj návrh správy týkajúci sa bezpečnostného aspektu námornej politiky, predovšetkým myšlienku vypracovania spoločných pravidiel v tejto oblasti a rovnakých metód dohľadu v rámci námorného priestoru Spoločenstva. Umožnilo by nám to bojovať proti námornému pirátstvu – javu, ktorého návrat sme mohli v posledných rokoch zaznamenať – a ochraňovať prírodné dedičstvo a archeológiu týchto oblastí s cieľom zabrániť katastrofám, ktoré by mali zničujúci účinok na rozvoj pobrežia Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Správa pána Williho Piecyka s názvom „Integrovaná námorná politika Európskej únie“ odpovedá na výzvy, ktorým v súčasnosti čelí európsky námorný priemysel. Odporúčania tejto správy účinne prispejú k celoeurópskemu rozhodovaciemu procesu v tejto oblasti.

Otázky ako globalizácia a klimatické zmeny a ich účinky na naše oceány je možné účinne riešiť jedine prostredníctvom vytvorenia integrovanej námornej politiky. Hlasoval som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, chcel by som vyjadriť svoju podporu správe pána Piecyka o integrovanej námornej politike Európskej únie.

Súhlasím s tvrdením, že integrovaná námorná politika je potrebná nielen kvôli tomu, že naše oceány a moria predstavujú jeden z najdôležitejších hospodárskych a obchodných zdrojov Európskej únie a tým pádom je potrebné ich ochraňovať, ale aj preto, že účinné a trvalo udržateľné zosúladené kroky zo strany členských štátov by prispeli k zlepšeniu riadenia a rozvoja našich morí a oceánov. Podľa môjho názoru je jedným z kľúčových bodov to, že námorná doprava by sa mala regulovať a skvalitňovať v súlade s cieľmi v oblasti boja proti klimatickým zmenám, a že by sme mali venovať pozornosť morským zdrojom ako možnému zdroju čistej a alternatívnej energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. Naše moria sú našim spoločným zdrojom. Potrebujeme koordinovaný prístup proti vyprázdňovaniu a znečisťovaniu našich morí. Tento prístup sa nám podarí dosiahnuť jedine cestou spolupráce medzi členskými krajinami EÚ, ktoré majú záujem na námornej politike. Dúfam, že na budúci rok sa bude môcť na Európskom námornom dni zúčastniť viac občanov EÚ. Keďže tento deň, 20. máj, pripadá v budúcom roku na obdobie konania európskych volieb, možno ho všetci kandidáti využijú, aby upozornili na otázky námornej politiky.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia