Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 20 май 2008 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 4.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 5.Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (разискване)
 6.Равни възможности и недискриминацията в ЕС (разискване)
 7.Интегрирана морска политика за Европейския съюз (разискване)
 8.Време за гласуване
  8.1.Съответствие между професионалните квалификации на страните-членки на Европейските общности (A6-0132/2008, Jan Andersson) (гласуване)
  8.2.Опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област (A6-0160/2008, Neil Parish) (гласуване)
  8.3.Връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава-членка (кодифицирана версия) (A6-0152/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (гласуване)
  8.4.Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (A6-0145/2008, Pia Elda Locatelli) (гласуване)
  8.5.Фонд „Тютюн“ (A6-0164/2008, Sergio Berlato) (гласуване)
  8.6.Програма PEACE и стратегии за бъдещето (A6-0133/2008, Bairbre de Brún) (гласуване)
  8.7.Статистика за месо и добитък (A6-0130/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (гласуване)
  8.8.Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (A6-0172/2008, Anne Van Lancker) (гласуване)
  8.9.Бюджетна прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2009 г. (A6-0181/2008, Janusz Lewandowski) (гласуване)
  8.10.Tърговия със суровини и стоки (A6-0134/2008, Jens Holm) (гласуване)
  8.11.Стратегия за най-отдалечените региони: постижения и перспективи (A6-0158/2008, Margie Sudre) (гласуване)
  8.12.Стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите (A6-0155/2008, Lasse Lehtinen) (гласуване)
  8.13.Равни възможности и недискриминацията в ЕС (A6-0159/2008, Elizabeth Lynne) (гласуване)
  8.14.Интегрирана морска политика за Европейския съюз (A6-0163/2008, Willi Piecyk) (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Мошенически фирми - съставители на справочници (напр. справочници за европейските градове) (разискване)
 13.Условия, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията на автомобилен превозвач - Установяване на общи правила за достъп до пазара на автобусни услуги (преработка) - Международни автомобилни превози на товари (преработка) (разискване)
 14.Положението на ромите в Италия (разискване)
 15.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 16.Съобщение на председателството: вж. протокола
 17.Състав на политическите групи: вж. протокола
 18.Състав на Парламента: вж. протокола
 19.Подбор и издаване на разрешителни за системите, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ) (разискване)
 20.Жените и науката (разискване)
 21.Забрана за износ и безопасно съхранение на метален живак (разискване)
 22.Зелена книга за подобряване на разглобяването на кораби за скрап (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 24.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1075 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1252 kb)
Правна информация - Политика за поверителност