Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 20 maja 2008 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu: patrz protokół
 4.Debaty na temat przypadków łamania praw człowieka, demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji): patrz protokół
 5.Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich (debata)
 6.Postępy w zakresie równych szans i niedyskryminacji w UE (debata)
 7.Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej (debata)
 8.Głosowanie
  8.1.Porównywalność kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi (A6-0132/2008, Jan Andersson) (głosowanie)
  8.2.Uproszczenie procedur dotyczących podawania i publikowania informacji w dziedzinie weterynarii i zootechniki (A6-0160/2008, Neil Parish) (głosowanie)
  8.3.Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (wersja ujednolicona) (A6-0152/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (głosowanie)
  8.4.Utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa Ogniwa paliwowe i wodór (A6-0145/2008, Pia Elda Locatelli) (głosowanie)
  8.5.Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy (A6-0164/2008, Sergio Berlato) (głosowanie)
  8.6.Ocena programu Peace i strategie na przyszłość (A6-0133/2008, Bairbre de Brún) (głosowanie)
  8.7.Statystyki dotyczące mięsa i zwierząt gospodarskich (A6-0130/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (głosowanie)
  8.8.Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich (A6-0172/2008, Anne Van Lancker) (głosowanie)
  8.9.Preliminarz budżetowy Parlamentu Europejskiego na rok 2009 (A6-0181/2008, Janusz Lewandowski) (głosowanie)
  8.10.Handel surowcami i produktami podstawowymi (A6-0134/2008, Jens Holm) (głosowanie)
  8.11.Strategia w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość (A6-0158/2008, Margie Sudre) (głosowanie)
  8.12.Strategia polityki wspólnotowej w zakresie polityki konsumenckiej na lata 2007-2013 (A6-0155/2008, Lasse Lehtinen) (głosowanie)
  8.13.Postępy w zakresie równych szans i niedyskryminacji w UE (A6-0159/2008, Elizabeth Lynne) (głosowanie)
  8.14.Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej (A6-0163/2008, Willi Piecyk) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 12.Nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów i książek telefonicznych (np. „European City Guide“) (debata)
 13.Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego - Dostęp do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) - Dostęp do międzynarodowego rynku przewozów towarów drogowych (przekształcenie) (debata)
 14.Sytuacja Romów (debata)
 15.Czas na zapytania (zapytania do Komisji)
 16.Komunikat Przewodniczącego: patrz protokół
 17.Skład grup politycznych: patrz protokół
 18.Skład Parlamentu: patrz protokół
 19.Selekcja i zezwolenia dotyczące systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (debata)
 20.Kobiety i nauka (debata)
 21.Bezpieczne składowanie i zakaz wywozu rtęci metalicznej (debata)
 22.Lepsze warunki demontażu statków (Zielona Księga) (debata)
 23.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 24.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (913 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (2098 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności