Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 20 maj 2008 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Riktlinjer för sysselsättningspolitiken (debatt)
 6.Framsteg inom områdena likabehandling och icke-diskriminering inom EU (införlivande av direktiven 2000/43/EG och 2000/78/EG) (debatt)
 7.En integrerad havspolitik för Europeiska unionen (debatt)
 8.Omröstning
  8.1.Jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter mellan medlemsstaterna (A6-0132/2008, Jan Andersson) (omröstning)
  8.2.Förenkling av förfarandena för förteckning och offentliggörande av information på det veterinära och zootekniska området (A6-0160/2008, Neil Parish) (omröstning)
  8.3.Återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (kodifierad version) (A6-0152/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  8.4.Det gemensamma företaget för bränsleceller och väte (A6-0145/2008, Pia Elda Locatelli) (omröstning)
  8.5.Gemenskapens tobaksfond (A6-0164/2008, Sergio Berlato) (omröstning)
  8.6.Utvärdering av Peace-programmet och strategier för framtiden (A6-0133/2008, Bairbre de Brún) (omröstning)
  8.7.Kött- och kreatursstatistik (A6-0130/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (omröstning)
  8.8.Riktlinjer för sysselsättningspolitiken (A6-0172/2008, Anne Van Lancker) (omröstning)
  8.9.Beräkningen av parlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2009 (A6-0181/2008, JanuszLewandowski) (omröstning)
  8.10.Råvaruhandel (A6-0134/2008, Jens Holm) (omröstning)
  8.11.Outermost regions (A6-0158/2008, Margie Sudre) (vote)
  8.12.EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–2013 (A6-0155/2008, Lasse Lehtinen) (omröstning)
  8.13.Framsteg inom områdena likabehandling och icke-diskriminering inom EU (införlivande av direktiven 2000/43/EG och 2000/78/EG) (A6-0159/2008, Elizabeth Lynne) (omröstning)
  8.14.En integrerad havspolitik för Europeiska unionen (A6-0163/2008, Willi Piecyk) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Vilseledande ”katalogföretag” (till exempel European City Guides) (debatt)
 13.Villkor för rätten att yrkesmässigt bedriva vägtransporter - Gemensamma regler för tillträde till marknaden för busstransporter (omarbetning) - Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (omarbetning) (debatt)
 14.Romernas situation i Italien (debatt)
 15.Frågestund (frågor till kommissionen)
 16.Meddelande från ordförandeskapet: se protokollet
 17.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 18.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 19.Mobila satellittjänster (MSS) (debatt)
 20.Kvinnor och vetenskap (debatt)
 21.Exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (debatt)
 22.Grönbok om bättre nedmontering av fartyg (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (882 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (2091 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy