Показалец 
Пълен протокол на разискванията
PDF 1252k
Вторник, 20 май 2008 г. - Страсбург Редактирана версия
1. Откриване на заседанието
 2. Внасяне на документи: вж. протоколи
 3. Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 4. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 5. Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (разискване)
 6. Равни възможности и недискриминацията в ЕС (разискване)
 7. Интегрирана морска политика за Европейския съюз (разискване)
 8. Време за гласуване
  8.1. Съответствие между професионалните квалификации на страните-членки на Европейските общности (A6-0132/2008, Jan Andersson) (гласуване)
  8.2. Опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област (A6-0160/2008, Neil Parish) (гласуване)
  8.3. Връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава-членка (кодифицирана версия) (A6-0152/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (гласуване)
  8.4. Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (A6-0145/2008, Pia Elda Locatelli) (гласуване)
  8.5. Фонд „Тютюн“ (A6-0164/2008, Sergio Berlato) (гласуване)
  8.6. Програма PEACE и стратегии за бъдещето (A6-0133/2008, Bairbre de Brún) (гласуване)
  8.7. Статистика за месо и добитък (A6-0130/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (гласуване)
  8.8. Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (A6-0172/2008, Anne Van Lancker) (гласуване)
  8.9. Бюджетна прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2009 г. (A6-0181/2008, Janusz Lewandowski) (гласуване)
  8.10. Tърговия със суровини и стоки (A6-0134/2008, Jens Holm) (гласуване)
  8.11. Стратегия за най-отдалечените региони: постижения и перспективи (A6-0158/2008, Margie Sudre) (гласуване)
  8.12. Стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите (A6-0155/2008, Lasse Lehtinen) (гласуване)
  8.13. Равни възможности и недискриминацията в ЕС (A6-0159/2008, Elizabeth Lynne) (гласуване)
  8.14. Интегрирана морска политика за Европейския съюз (A6-0163/2008, Willi Piecyk) (гласуване)
 9. Обяснения на вот
 10. Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 11. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12. Мошенически фирми - съставители на справочници (напр. справочници за европейските градове) (разискване)
 13. Условия, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията на автомобилен превозвач - Установяване на общи правила за достъп до пазара на автобусни услуги (преработка) - Международни автомобилни превози на товари (преработка) (разискване)
 14. Положението на ромите в Италия (разискване)
 15. Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 16. Съобщение на председателството: вж. протокола
 17. Състав на политическите групи: вж. протокола
 18. Състав на Парламента: вж. протокола
 19. Подбор и издаване на разрешителни за системите, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ) (разискване)
 20. Жените и науката (разискване)
 21. Забрана за износ и безопасно съхранение на метален живак (разискване)
 22. Зелена книга за подобряване на разглобяването на кораби за скрап (разискване)
 23. Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 24. Закриване на заседанието


  

PRESIDENZA DELL'ON. MARIO MAURO
Vicepresidente

 
1. Откриване на заседанието
  

(La seduta è aperta alle 9.00)

 

2. Внасяне на документи: вж. протоколи

3. Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола

4. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи

5. Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (разискване)
MPphoto
 
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca in discussione la relazione di Anne Van Lancker, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2007)0803 PARTE V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS)) (A6-0172/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, ze strategické zprávy Komise z prosince loňského roku vyplynulo velmi kladné poselství, které během svého jarního zasedání v březnu 2008 podpořila Evropská rada. Výsledky Lisabonské strategie v její obnovené podobě z roku 2005 jsou viditelné již nyní, na konci prvního tříletého cyklu. Hospodářský růst i růst zaměstnanosti jsou působivé. Řada věcí naznačuje, že strukturální reformy začínají přinášet výsledky.

Všechny členské státy provádějí od roku 2005 reformy, některé z nich si však počínají lépe. V posledním roce zaznamenáváme projevy jisté únavy z reforem. Evropa se však nesmí zastavit a zpomalit tempo. Je zapotřebí naopak pokračovat v provádění reforem, případně ještě s větším důrazem.

To je v pozadí návrhu Komise, který se týká zachování integrovaných hlavních směrů – včetně hlavních směrů politik zaměstnanosti – ve stávající podobě až do roku 2010. Komise je pevně přesvědčena, že tyto hlavní směry poskytují řádný rámec pro současné úkoly evropského trhu práce a že plní svou úlohu. To bylo potvrzeno na jarním zasedání Evropské rady, která zvolila obecný přístup založený na stabilitě. Členské státy musí dostat možnost dokončit reformy, které zahájily, a měl by zároveň být také vytvořen časový prostor, aby se výsledky těchto reforem projevily.

Komise také shledala, že je zapotřebí navrhnout změny s důrazem na některé významné úkoly, jež se budou řešit v nedaleké budoucnosti. Mezi ně patří změny klimatu, energetika, sociální rozměr a flexikurita. Komise si rovněž přála zdůraznit nutnost většího zapojení a důraznější realizace. Výsledkem bylo začlenění dojednaných cílů a referenčních úrovní do znění hlavních směrů.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Van Lancker, Rapporteur. − Sta mij toe eerst en vooral de collega's met wie ik rond dit verslag heb kunnen samenwerken te danken voor de uitstekende samenwerking. Naar mijn gevoel zijn er in het verslag iets te veel wijzigingen doorgevoerd op detail, maar toch, mijnheer de commissaris, moet de boodschap duidelijk zijn: dit Europees Parlement wil géén business as usual voor de werkgelegenheidsstrategie.

Het is waar dat er nog heel veel werk aan de winkel is in de lidstaten om de richtsnoeren in de praktijk toe te passen, maar het is ook waar dat de richtsnoeren aangepast moeten worden om een aantal essentiële tekortkomingen te verhelpen. Ik noem drie essentiële: ten eerste moet de werkgelegenheidsstrategie een veel sterkere sociale dimensie krijgen. Nog te veel groepen in de samenleving profiteren niet mee van groei en werkgelegenheid. Mensen met een handicap, migranten en laaggeschoolden worden nog té vaak aan hun lot overgelaten en dat terwijl wij iedereen in de samenleving en iedereen op de arbeidsmarkt nodig hebben. Daarom moet ook in de werkgelegenheidsstrategie werk gemaakt worden van actieve sociale insluiting om armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan, door een fatsoenlijk loon en kwalitatief hoogstaande diensten aan te bieden in combinatie met actief beleid voor begeleiding en opleiding naar werk.

Ten tweede: de kwaliteit van het werk. Er zijn duidelijk meer jobs gecreëerd, maar daarom niet altijd betere jobs. Te veel mensen blijven ongewild vastzitten in precaire contracten, in tijdelijke jobs, in onvrijwillig deeltijdwerk en in banen die hun vaak slechts een ontoereikend inkomen garanderen. Daarom moet meer de nadruk worden gelegd op de kwaliteit van jobs, op doorstromingskansen naar vaste banen met een degelijk inkomen. De inspanningen voor opleiding moeten drastisch omhoog en bovendien moeten alle werknemers sociale rechten krijgen, ongeacht hun statuut. Er is niet alleen flexibiliteit nodig op de arbeidsmarkt, er moet ook meer zekerheid komen voor de werknemers.

Ten derde: de genderdimensie. Vrouwen hebben dan wel een sterke opmars gemaakt op de arbeidsmarkt, maar er is nog lang geen sprake van gelijke kansen. De loonkloof blijft onaanvaardbaar breed. Vrouwen hebben niet dezelfde toegang tot opleiding noch dezelfde kansen om een bedrijf te starten. Wie na een carrièreonderbreking terug aan de slag wil, heeft het extra lastig. Moeilijkheden overwinnen om beroep en gezinsleven te verzoenen blijft nog te vaak een probleem van alleen maar vrouwen en de gevolgen voor hun inkomen voelen zij vaak ook nog bij hun pensioen. Daarom moet in de werkgelegenheidsstrategie speciale aandacht worden besteed aan de genderdimensie om alle ongelijkheden tussen mannen en vrouwen weg te werken.

Tot slot, mijnheer de commissaris, beste collega's, de werkgelegenheidsstrategie als methode staat of valt bij het engagement van de lidstaten en de Europese Unie voor een degelijke sociale wetgeving. Derhalve hoop ik dat alle lidstaten van de Europese Unie de Europese wetgeving consequent zullen omzetten en toepassen, en hoop ik ook, mijnheer de commissaris, dat de Commissie ons binnenkort, binnen enkele maanden, binnen enkele weken misschien, een ambitieuze sociale agenda zal presenteren.

Ik hoop dat de Raadszitting van juni én de commissaris én de Commissie oor voor onze boodschap zullen hebben. Ik betreur trouwens, mijnheer de Voorzitter, dat geen enkele vertegenwoordiger van het Raadsvoorzitterschap hier is, want eigenlijk is deze boodschap vooral gericht aan de Raadszitting van juni, die met definitieve besluiten over de werkgelegenheidsstrategie moet komen. Ik hoop dat iemand hun alvast de boodschap van dit Parlement zal overbrengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin, au nom du groupe PPE-DE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la rapporteure, chère Anne Van Lancker, je tiens d'abord à exprimer mes remerciements à la rapporteure Anne Van Lancker et aux membres du groupe PPE-DE pour la qualité de la concertation que nous avons pu mener tous ensemble pour aboutir à ce texte qui fait la synthèse de nos convictions communes et de nos souhaits sur l'évolution des lignes directrices de l'emploi.

La croissance de l'emploi en Europe, conformément à la stratégie de Lisbonne, doit maintenant être conduite en tenant compte de trois grandes évolutions récentes ou en cours: d'une part, la mondialisation de l'économie, qui nous oblige à avoir une Europe incisive sur le plan économique et sur le plan du développement de l'emploi, la flexicurité, qui est absolument nécessaire au développement de nos entreprises et donc au développement de l'emploi, et la construction d'une Europe sociale, bien sûr.

Pour cela, nous avons tenu à introduire trois points forts dans cette évolution des lignes directrices de l'emploi.

D'une part, la lutte indispensable contre les sorties des systèmes de formation sans qualification. Sortir de la formation sans qualification, ça veut dire ne pas avoir les armes d'intégration professionnelle et donc ne pas avoir les armes d'intégration sociale. C'est notre premier devoir et nous devons nous mobiliser sur cet objectif.

Le deuxième point sur lequel nous devons être extrêmement vigilants, c'est de maintenir et de développer la formation tout au long de la vie qui seule garantit le maintien de l'employabilité des travailleurs et de leur mobilité.

Le troisième point concerne la validation des acquis d'expérience qui permettent une vraie progression des travailleurs dans leur vie professionnelle mais aussi une véritable adaptation des entreprises aux nécessités nouvelles.

Et donc, c'est sur tous ces points que nous avons trouvé des accords. Je remercie donc les membres du groupe politique PPE-DE de leur soutien dans le vote d'aujourd'hui.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, för PSE-gruppen. – Herr talman! När Anne Van Lancker började arbetet med Europaparlamentets yttrande hade hon ambitionen att koncentrera det till några få viktiga punkter eftersom vi visste att både kommissionen och rådet skulle föreslå att riktlinjerna överhuvudtaget inte skulle förändras. Vår taktik var att koncentrera oss på ett fåtal punkter för att de kanske skulle lyssna på oss i någon mån.

Det har inte blivit så. Även om själva inriktningen är densamma har vi nu massor av ändringsförslag, inte bara några få. Jag tror att det hade varit bättre att koncentrera sig på det som Anne Van Lancker sa - att vi tydligt integrerar den sociala dimensionen, en politik för alla dem som står utanför arbetsmarknaden och inte får del av välståndet. Trots en god sysselsättningsutveckling kan vi konstatera att väldigt många av de nya jobben är otrygga och inte går att försörja sig på. Det finns ingen trygghet i arbetet. Och den diskussion som vi har haft om flexicurity borde återspeglas tydligare i riktlinjerna eftersom den har debatterats under flera år. Samma sak gäller jämställdhetsfrågorna.

Att rådet inte är här tror jag tyvärr beror på att rådet inte kommer att lyssna alls på parlamentet. De kommer att göra precis som de har bestämt tidigare. Jag tror att vi från Europaparlamentets sida vid nästa treårsöversyn allvarligt måste överväga att ändra taktiken och det sätt vi arbetar på så att parlamentet får ett verkligt inflytande på hur riktlinjerna ska se ut i framtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė, ALDE frakcijos vardu. – Sveikinu pranešėją Van Lanker parengus šį svarbų dokumentą. Taip pat dėkoju pranešėjai už geranorišką bendradarbiavimą ir parodytą supratimą pateikiant pataisas. Manau, šis dokumentas yra tinkamai subalansuotas, todėl, tikiuosi, už jį ryt balsuos didžioji dauguma.

Labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad Komisijos komunikate Europos Vadovų Tarybai pasiūlytas ypač sveikintinas uždavinys, kuris padės suaktyvinti ūkio augimą bei skatinti užimtumą.

Tai žinių laisvė, kuri papildytų keturias prekių, paslaugų, žmonių ir kapitalo judėjimo Bendrijoje laisves. Ši penktoji laisvė turėtų padėti Bendrijai greičiau pereiti prie naujoviškų, kūrybiškų žinių ekonomikos. Ji sustiprintų vadinamąjį žinių trikampį – mokslinius tyrimus, švietimą ir naujoves – Bendrijos mastu.

Iš tiesų – tai labai gera Komisijos iniciatyva. Tačiau, manau, niekas neabejoja, kad pirmosios keturios laisvės yra ne mažiau svarbios didinti užimtumą.

Deja, pasitaiko, kad šalys narės nesilaiko Bendrijos politikos ar net pažeidžia teisės normas. Vykdydamos protekcionistinę politiką, jos užkerta kelią laisvam kapitalo ar žmonių judėjimui ir taip stabdo ne tik savo šalies augimą, bet ir visos Bendrijos pažangą.

Manau, kad laisvas paslaugų judėjimas dar negarantuos laisvės kuriant smulkų ir vidutinį verslą. Turėtumėme nepamiršti Winstono Churchillio pastebėjimo, kad ten, kur nesukuriama laisvoji rinka, susikuria juodoji.

Komisija ir Bendrijos narės turėtų suprasti, kad susivienijus kartu galime pasiekti daug daugiau, nei pavieniui.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kommissar! Wir Grünen begrüßen den Bericht der Kollegin Van Lancker ausdrücklich. Denn es ist fatal, dass der Rat erst vollmündig für 2008 Reformen der beschäftigungspolitischen Leitlinien ankündigt und dann sagt: Ach, wir wollen eigentlich keine Reform!

Herr Kommissar, Sie haben vollkommen Recht, wenn Sie sagen, dass in der Kommission und vor allen Dingen beim Rat eine Reformmüdigkeit eingetreten zu sein scheint. Der Bericht Van Lancker hingegen setzt deutlich richtige Prioritäten. Besonders unterstreichen möchte ich die neue Schwerpunktsetzung im Bereich der sozialen Eingliederung. Es ist von zentraler Bedeutung, dass von hier die Botschaft ausgeht, dass wir die Menschen draußen nicht vergessen, sondern dass sie für uns wichtig sind.

Zum zweiten haben wir Grünen wesentlich dazu beigetragen, dass dieser Bericht des Parlaments jetzt eine substantielle Gender Mainstreaming-Dimension bekommt, und zwar durchweg, und dass Familienpolitik nicht schlichtweg als Gender Mainstreaming-Politik verkauft wird. Gender Mainstreaming ist umfassender und betrifft die Frauen – nicht Männer und Frauen, wie es in der Familienpolitik der Fall ist.

Hingegen sehen wir Grünen den Bereich der Flexicurity kritisch, solange der Sozialschutz nicht sichergestellt ist. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass wir eine Reform brauchen und keinen Stillstand!

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Wspólna polityka zatrudnienia państw członkowskich zdaje egzamin. W coraz większym stopniu precyzyjnie wskazuje programy wzrostu zatrudnienia dla różnych grup wiekowych, uwzględniając ich specyficzne potrzeby, możliwości i zagrożenia trudnością w uzyskaniu pracy. Zgodnie ze strategią lizbońską programy te przede wszystkim przewidują inwestowanie w człowieka, w jego edukację i powiększenie szans na rynku pracy. Wzrost zatrudnienia o 3,6 mln osób w 2007 roku i przewidywany wzrost zatrudnienia o 4,5 mln osób w latach 2008-2009 to wyraźny rezultat tej polityki.

Tak więc promowanie podejścia do pracy zgodnego z cyklem życia człowieka, dbałość o młodzież niekończącą szkoły, o dostosowanie warunków pracy do potrzeb rodzin, a w szczególności obowiązków rodziców, eliminację dyskryminacji w środowisku pracy, a w szczególności w zakresie dostępu do szkoleń i innych form podnoszenia poziomu kwalifikacji, stopniowanie ograniczania aktywności zawodowej osób starszych winny być w dalszym ciągu podstawą działania w tym zakresie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka, za skupinu GUE/NGL. – Kolegyně a kolegové, i já se připojuji k těm, kteří chtějí poděkovat zpravodajce za odvedenou práci, za zprávu, která zdůrazňuje jeden z pilířů Evropského společenství, a to je evropský sociální model. Oceňuji, že ve zprávě jsou zdůrazňovány takové otázky, jako je zlepšení sociální integrace, boj proti chudobě a důraz na sociální inkluzi v politikách zaměstnanosti. Je příznivé, že zpravodajka právem zdůrazňuje i nezbytnou podporu rovnosti pohlaví v zaměstnání. Přes tyto pozitivní body z pohledu naší politické skupiny návrh zprávy zdůrazňuje více princip flexibility nežli skutečné zabezpečení dobrých pracovních příležitostí a skutečného práva na dobrou práci. Chápu zpravodajku, že mezi těmito dvěma termíny lze jen těžko hledat kompromis.

Je mi líto, že z mnoha návrhů, které předložila naše politická skupina, byl na výboru přijat pouze jediný a za těchto okolností musím konstatovat, že přes všechny přijaté kompromisy nebudeme moci závěrečnou zprávu podpořit. Přesto mi dovolte říci, že mi bylo ctí se zpravodajkou spolupracovat. Koneckonců budoucnost, osud realizace pojetí zdůrazňujícího flexibilitu, nová sociální zkušenost a občané Evropské unie nám ukáží, kdo z nás je blíže pravdě v hledání a realizaci projektu sociální Evropy.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott, on behalf of the IND/DEM Group. – Mr President, the conclusion of this strategic report on the Lisbon Strategy for Growth and Jobs is that the Lisbon Strategy is working. However, the rapporteur draws attention to the fact that the Strategy for Jobs is not delivering for all citizens. Six million young people in the EU leave school early and 16% of the total EU population are poor or at risk of poverty. This is a key challenge but, unfortunately, in the list of people that are at risk we have again lost the opportunity to include carers.

Carers are the largest workforce in Europe. They are not people out of work but people working harder than many people who are in the labour force. When I brought up the issue of carers in committee, I was told that carers – people caring for our older people, people with disabilities and children – are people on career breaks. To call caring a ‘career break’ is to show ignorance of what carers do and the value of what they do.

Please, Commissioner, bring carers into focus and support them. Carers are the key to how we manage our ageing European population in terms of meeting the needs of our older citizens and stabilising our birth rates. So make carers a priority. Hopefully in this Parliament we will also specifically look at the issue of carers.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – Herr Präsident, Herr Kommissar! Wenn man sich über die 6,5 Millionen neuen Arbeitsplätze, die in den vergangenen beiden Jahren entstanden sind, freut, darf man nicht verschweigen, dass inzwischen vier von zehn Arbeitnehmern in prekären Beschäftigungsverhältnissen leben. Zeitarbeitsfirmen rücken in vielen Ländern zum größten Arbeitgeber auf. Die zunehmende Globalisierung mit Produktionsverlegungen in Billiglohnländer beschert uns einen massiven Verlust an Arbeitsplätzen. Teilarbeitsplätze können dies nur zum Teil ausgleichen.

Mit Leiharbeit, mit 1-Euro-Jobs und Minijobs müssen inzwischen rund 78 Millionen Europäer an der Grenze der Armut leben. Mit einem McJob kann man aber keine Familie ernähren. Auch der einstige Beschäftigungsgarant, eine gute Ausbildung, hilft nur mehr in den seltensten Fällen. Die Bruttolöhne sind gesunken, etwa in Deutschland innerhalb von drei Jahren um fast 5 %, während die Lebenshaltungskosten mit der Euro-Einführung massiv gestiegen sind. Sich angesichts dieser Fakten über ein reines Anwachsen der Beschäftigungszahlen zu freuen, ist meines Erachtens ein Hohn für jeden Einzelnen der Millionen Arbeitslosen und jeden, der trotz ehrlicher Arbeit in Armut leben muss.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). – Herr Präsident! Durch die Globalisierung wandeln sich unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen so rasant, dass viele Bürger nicht mehr durchblicken. Sie fühlen sich überfordert und verunsichert. Die Leitlinien der Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung müssen ihnen deutlich sichtbar werden: konkurrenzfähige Arbeitsplätze, Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt.

Das Konzept Flexicurity wird noch nicht ausreichend verstanden. Nicht nur Arbeitnehmer müssen im eigenen Interesse flexibler werden, um ihre Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. Auch Unternehmen müssen flexibler werden, von neuen Vermarktungsstrategien über die Entwicklung von innovativen Produkten bis hin zur Eroberung von Marktnischen. Gleichzeitig brauchen Arbeitnehmer leistungsfähige Systeme der sozialen Sicherheit, um Gewissheit zu haben, nicht ausgegrenzt, sondern integriert zu werden. Ihre Arbeit soll angemessen honoriert werden, und zwar branchen- und regionenbezogen durch Vereinbarungen der Sozialpartner, nicht durch staatliche Einmischung.

Ziel der europäischen Beschäftigungspolitik ist, sowohl mehr Menschen in Arbeit zu bringen als auch qualitativ höhere Jobs zu schaffen. Gleichzeitig muss in Bildung und Qualifizierung so investiert werden, dass das Konzept des lebenslangen Lernens wirklich trägt und die Leistungsschwächeren mit einbezieht. Klar werden muss: Sowohl der ESF als auch der Fonds für regionale Entwicklung und der neue Globalisierungsfonds müssen unmittelbar denen zugute kommen, die von Arbeitslosigkeit bedroht oder betroffen sind. Sie sollen sich besser auf Veränderungen einstellen und in neue Arbeitsfelder einsteigen können.

Wir werden auch daran gemessen, ob es gelingt, ältere Arbeitnehmer länger in Arbeitsprozessen zu halten, anstatt sie in die Frührente abzuschieben. Sie sind hochmotiviert, belastbar, verfügen über jede Menge Know-how. Best practices sollen demonstrieren, wie Jung und Alt in Teams zusammenarbeiten und beiderseitig davon profitieren.

Die Leitlinien für Beschäftigungspolitik in diesem sehr guten Bericht werden vor allem dann akzeptiert, wenn das Subsidiaritätsprinzip konsequent eingehalten wird. Anne Van Lancker hat Recht: Die Mitgliedstaaten müssen beweisen, dass sie dabei mitmachen, dann wächst das Vertrauen in unser Modell der sozialen Marktwirtschaft.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE). – Doresc să o felicit pe colega mea, doamna Van Lancker pentru munca depusă şi să subliniez importanţa acestui raport. O atenţie deosebită trebuie să fie acordată faptului că la ora actuală în Uniunea Europeană, 78 de milioane de cetăţeni sunt săraci sau expuşi riscului de sărăcie, iar 6 milioane de tineri părăsesc şcoala mai devreme. Noi, ca socialişti europeni, dorim să asigurăm şanse egale tuturor cetăţenilor pentru un trai decent, pentru întărirea coeziunii sociale. Implementarea acestor linii directoare va contribui la creşterea numărului de locuri de muncă mai sigure şi mai bine plătite, la garantarea unei protecţii sociale adecvate, prin accesul la servicii sociale de calitate, la promovarea integrării sociale active pentru toţi cetăţenii Uniunii cu scopul de a lupta împotriva sărăciei şi a excluderii sociale.

În acest context, doresc să accentuez grija ce trebuie acordată persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor cu vârste mai înaintate la accesul pe piaţa muncii, precum şi eliminarea oricăror forme de discriminare în ceea ce priveşte salariul între femei şi bărbaţi. Consider că acest raport este un important instrument pentru atingerea obiectivelor strategiei Lisabona reînnoite şi va contribui la întărirea dimensiunii sociale a Tratatului de la Lisabona ratificat şi de România. Voi susţine şi voi vota acest raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). – Lugupeetud president, volinik, kolleegid. Kevadisel Euroopa Ülemkogul tulevad arutusele järgneva kolme aasta majanduskasvu ja tööhõive suunised. Lissaboni tegevuskava on hakanud tulemusi andma. See on hea, aga tõenäoliselt oleme vähe tähelepanu pööranud tema toimimisele sotsiaalse kaasatuse aspektis. Lissaboni tegevuskava on loonud küll uusi töökohti, kuid mitte alati parimaid. Ei piisa sellest, et seatakse julgeid eesmärke – vajalik on haridus- ja koolitussüsteemide kohandamine ja nende suutlikkuse suurendamine, viies nad vastavusse teadmistepõhise majanduse ja ühiskonna vajadustega.

Väga oluline on edendada elutsüklipõhist lähenemist töötamisele. Lissaboni tegevuskava vajab sotsiaalse mõõtme tugevdamist. Rõhku ei tule panna pelgalt töösuhte paindlikkusele, vaid just kaitstud paindlikkusele. Vaid tasakaal paindlikkuse ja kaitstuse vahel parandab tööhõivet ja sotsiaalset kaasatust. Me peame töötama selle nimel, et majanduse, tööhõive ja sotsiaalpoliitika valdkondade positiivsed arengusuunad üksteist vastastikku täiendaksid. Lubage, et ma õnnitlen ka raportööri suurepärase töö eest.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Zimmer (GUE/NGL). – Herr Präsident! Die Kommission beruft sich darauf, dass infolge der mit den Mitgliedstaaten abgestimmten Beschäftigungspolitiken in den letzten zwei Jahren 6,5 Millionen Arbeitsplätze entstanden sind. Das klingt gut, vor allem für jene, die die Europäische Union immer mehr dem globalen Wettbewerb anpassen wollen, weniger gut für jene, die zum großen Teil diese Jobs erhalten haben, davon aber auch kaum leben können.

Der gestern in Deutschland veröffentlichte Armutsbericht hat auch deutlich gemacht, dass zunehmend mehr Beschäftigte zu ihrem Arbeitseinkommen Sozialhilfe benötigen, um nicht in die Armut abzurutschen, und dass die Einkommensschere zwischen denen, die hohe Einkommen beziehen, und denen, die so gut wie kein Einkommen beziehen, immer größer wird. Es ist deshalb dringend notwendig, dass die Beschäftigungsstrategie der Europäischen Union viel stärker konkret verknüpft wird mit der Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung, der Bekämpfung von Armut, der Schaffung guter Arbeitsplätze, der Erhöhung der Einkommen und der Sicherung des Sozialschutzes der Beschäftigten. Diese konkrete Verknüpfung wird aber bewusst nicht hergestellt, aus welchen Gründen auch immer.

Die Europäische Union sollte sich endlich darauf konzentrieren, das Konzept gute Arbeit, das auch die Minister für Beschäftigung der EU vor einem Jahr noch propagiert haben, in den Mittelpunkt zu stellen, um hier einen Schritt weiter zu kommen. Das Flexicurity-Konzept ist in diesem Zusammenhang nicht ausreichend!

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM). – Mr President, if the Lisbon Strategy is beginning to work, why has part-time work risen from 16.2% to 18.1% over the last few years? Why has the share of people with involuntary fixed-term contracts and no long-term security reached over 6.5%?

The rapporteur admits that EU unemployment reached 8.9% in 2005. It is due to fall to 7.1% this year, but will it? In the UK, unemployment is only about 5.8%. Combating unemployment does not need a policy. It needs a shot in the arm. Talking of which, was the hypodermic system invented by a commission or a parliament or a committee? No, it was not. Someone had a bright idea, and good ideas always spread. For good ideas, read best practice, and best practices are for sharing. Look at the UK’s superior employment figures noted just now. They are better because our best practices include maintaining our opt-outs from the useless Working Time Directive and not taking the euro but continuing to trade worldwide outside the EU more than any other Member State. There is my shot in the arm. Will you take it?

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE). – Szanowny Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Chciałbym rozpocząć swoje wystąpienie od spostrzeżenia, które wyrażam z zadowoleniem i satysfakcją. Odnowiona strategia lizbońska zaczyna przynosić rezultaty, a – co szczególnie cieszy – w Unii Europejskiej systematycznie zwiększa się liczba osób, które mają pracę.

W tym momencie muszę jednak odnieść się nieco polemicznie do opinii sprawozdawczyni, koleżanki posłanki Van Lancker, że jakość nowotworzonych miejsc pracy może budzić niepokój. Owszem, powinniśmy robić wszystko, ażeby oferowana w Unii Europejskiej praca była najwyższej jakości, jednak uważam, że każda praca jest lepsza niż bezrobocie, które degraduje i utrwala poczucie braku własnej wartości. Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych, wśród których poziom bezrobocia nadal pozostaje wysoki i w związku z tym ich przyszłość powinna stać się w najbliższych latach zadaniem pierwszoplanowym.

Skutecznym instrumentem zwiększania oferty pracy, zwłaszcza właśnie dla młodych Europejczyków, jest koncepcja połączenia elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy, znana pod pojęciem flexicurity. Nie ma jednego, uniwersalnego modelu flexicurity i dlatego koncepcja ta powinna być realizowana z uwzględnieniem specyficznych okoliczności i tradycji występujących w różnych państwach członkowskich. W tym kierunku zresztą zmierzały poprawki proponowane przez moją grupę polityczną. Jednak dwa elementy tej koncepcji są niemal uniwersalne, a jednocześnie, uważam, kluczowe.

Po pierwsze, inwestycja w edukację, a w szczególności w wysoki poziom kształcenia ustawicznego, które pozwala pracownikom dostosować swoje umiejętności do szybko zmieniających się trendów gospodarczych i na rynku pracy.

A po drugie, bardziej odważne stosowanie tak zwanych niestandardowych form zatrudnienia, które zwłaszcza młodym osobom, przygotowującym się do wejścia w życie zawodowe, pozwalają zdobyć zarówno praktyczne kwalifikacje, jak i pokryć koszty swojej edukacji zawodowej.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Falbr (PSE). – V prvé řadě patří můj obdiv Anně Van Lancker za to, že se nezhroutila pod pozměňovacími návrhy a nedovolila rozmělnit zprávu, kterou vypracovala. Já bych byl asi ještě kritičtější, protože si myslím, že obnovená Lisabonská strategie přináší velmi málo. Jestliže nezaměstnanost výrazně neklesá, jestliže vytvářená pracovní místa nejsou kvalitní, jestliže ve státech Evropské unie strpíme to, aby lidé, kteří pracují, se ocitli pod hranicí bídy, pak tu něco není zřejmě v pořádku. Odpovědi na otázky, které nám kladou pracující a odborové organizace, jsme se nedočkali ani v zelené knize. A přitom by stačilo, kdybychom se podívali na příslušné úmluvy Mezinárodní organizace práce. Připomínám, že až na výjimky ratifikovaly ty nejvýznamnější z nich téměř všechny členské státy. Neklid, který mezi evropskými odboráři způsobila poslední rozhodnutí Evropského soudního dvora v případech Viking, Laval a Rüffert, je pochopitelný. Proto já bych doporučil méně lejster a více respektu pro to, co se zejména ve vyspělých státech Evropské unie podařilo v uplynulých desetiletích dosáhnout.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM). – Herr talman! Detta betänkande andas uppskattning av värden som bör prägla en fri arbetsmarknad. Men det finns ett stort invändning: det är fel att fastställa sådana regler på EU-nivå. Då blir de en del av EU:s gemensamma regelverk, acquis communataire – en del av Den Heliga Skrift. Möjligheten till framtida reformer försvinner i hela EU.

Om Tyskland och Frankrike på 1970-talet hade tvingat igenom en gemensam arbetsmarknadspolitik för EU, byggd på de politiska föreställningar som dominerade då skulle Europas ekonomi idag vara på väg mot undergången.

Dagens modeord, flexicurity, återkommer ständigt i betänkandet. Det beror på att det inte har funnits någon gemensam arbetsmarknadspolitik. Därför har Danmark kunnat söka sig fram och utveckla något som idag ser mycket lovande ut. Betänkandet kan med fördel skäras ned till en mening:

”Europaparlamentet rekommenderar medlemsländerna att ta sig en titt på den danska flexicurity-modellen för att se om de har något att lära.” Punkt.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE). – Senhor Presidente, Senhor Comissário, os dados conhecidos sobre a evolução do emprego são, de facto, muito positivos, e é preciso recuar à década de 80 para encontrarmos valores semelhantes. Contudo, há que ter consciência que estes dados animadores não têm beneficiado de forma igual todas as regiões europeias e, quanto à qualidade do próprio emprego, também as notícias não são as melhores.

Eu sei que, quando falamos de política social, há sempre a tendência - e é difícil - de definir prioridades, e a tentação é considerar tudo prioritário. Ora, a experiência mostra-nos bem que, quando tudo é prioritário, acaba por nada ser prioritário.

Por isso eu gostaria aqui de incentivar todos nós a um esforço para que a definição de papéis, responsabilidades e objectivos claros e quantificáveis possa ser incluída nestas questões sociais, nomeadamente em termos de política de emprego.

Como contribuição, eu tenho para mim que há uma prioridade muito clara, que tem a ver com a tal luta contra o abandono escolar que atinge hoje 15% dos jovens entre os 18 e os 24 anos. Isto é, mais de seis milhões de jovens.

Este cenário de abandono escolar precoce é particularmente grave, tendo em conta a evolução demográfica esperada para a Europa, que, em 2030, terá menos 18 milhões de crianças e jovens e mais 52% de pessoas acima dos 65 anos.

É para mim inaceitável que esta preciosa e reduzida população jovem, da qual dependem os sistemas da segurança social, não esteja perfeitamente escolarizada e preparada, ao mais alto nível, para enfrentar com sucesso os novos desafios do mercado de trabalho. Todos sabemos que são os menos escolarizados os mais vulneráveis ao desemprego, à exclusão social, no contexto da sociedade de informação, e, obviamente, são candidatos a serem excluídos socialmente.

À semelhança da relatora Anne Van Lancker, que também aproveito para felicitar, acredito firmemente que a dimensão social da Estratégia de Lisboa deve ser fortalecida através, nomeadamente, de uma maior ênfase colocada na questão da inclusão.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Andrés Naranjo Escobar (PPE-DE). – Señor Presidente, señor Comisario, distinguidos colegas, creo que las virtudes principales del trabajo que se ha realizado son el consenso básico sobre el diagnóstico de la situación y las terapias que, a nivel nacional, hay que aplicar para alcanzar los objetivos de empleo de la Estrategia de Lisboa.

La Unión necesita una solidez económica extraordinaria para avanzar políticamente sin renunciar al modelo social que está en sus genes. La mejor política social es permitir la integración y el progreso de las personas a través del trabajo.

Tenemos en estas ocho directrices la hoja de ruta de las reformas que hay que afrontar hasta el 2010. Más que suficiente para poner en marcha los programas nacionales de reforma.

Pero hay elementos muy decisivos en los que hay que trabajar de forma singular.

El primero es la consecución de un nivel de movilidad que abra oportunidades de trabajo, fundamentalmente a los jóvenes. Para ello, se hace de todo punto imprescindible tener garantizado un sistema eficaz de equivalencia de cualificaciones, no sólo en el nivel de las titulaciones, sino en el de la formación de los trabajadores a lo largo de la vida laboral.

El segundo es modernizar las reglas laborales para avanzar hacia una jubilación gradual y flexible. Esto evitaría el deterioro de las rentas del trabajo y situaciones de futura pobreza.

Y el tercero es aumentar la competencia lingüística de la población en general. Porque la globalización, señorías, tiene sus reglas. Quien se adapta, gana. Los demás pierden.

Si queremos mayor productividad, empleos de calidad y mayor competencia, es necesario continuar con el impulso de las reformas señaladas en la Estrategia de Lisboa.

Es cierto que se han conseguido logros, pero si se descuidan las reformas pendientes, todo se vendrá abajo.

Por eso, la implantación dialogada de iniciativas como la «flexiguridad» son fundamentales.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la strategia di Lisbona ha sì realizzato l'obiettivo di aumentare l'occupazione in Europa, ma non per tutti: più difficile rimane il cammino per i giovani, le donne e i gruppi sociali marginali. E non ha migliorato la qualità del lavoro: sono aumentati i contratti a tempo determinato, la flessibilità del lavoro non è stata accompagnata dalla certezza del posto, per questo va rafforzata la dimensione sociale della strategia di Lisbona, sostenendo l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e il riconoscimento delle competenze.

Vanno delineati sistemi di sicurezza sociale che forniscano un sostegno al reddito ed agevolino la mobilità del mercato del lavoro, con adeguati ammortizzatori sociali, e vanno raggiunti obiettivi per la conciliazione tra lavoro e vita familiare.

Il progetto di risoluzione va in questa direzione e per questo va da noi sostenuto.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Zgadzam się ze stwierdzeniem, że odnowiona strategia lizbońska zaowocowała większą liczbą miejsc pracy, ale niekoniecznie miejsc pracy o lepszej jakości.

Potrzeba zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego powinna być zawsze uwzględniana w każdej strategii Unii Europejskiej. Jednakże nie podzielam zdania, że przyjęcie wspólnych standardów socjalnych na szczeblu unijnym stanie się panaceum na nasze problemy. Polityka zatrudnienia i socjalna wchodzi w zakres uprawnień państw członkowskich i wszelkie działania Unii w tym obszarze muszą być zgodne z zasadą pomocniczości. Określanie i wprowadzanie strategii opartych na konkretnych modelach, takich jak flexicurity będzie się różniło na szczeblu krajowym.

I tu chciałbym podkreślić niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą jednowymiarowe podejście w tej dziedzinie, opowiadając się jednocześnie za utworzeniem platformy na szczeblu Unii Europejskiej, służącej wymianie informacji i najlepszych praktyk.

Uważam, że żadna konkretna strategia w polityce zatrudnienia nie odniesie pełnego sukcesu bez całkowitego zniesienia istniejących przeszkód w swobodnym przepływie siły roboczej, jako pewnego środka stymulującego wzrost gospodarczy i promującego zatrudnienie.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Weber (ALDE). – O felicit pe Anne Van Lancker pentru raport. Personal sunt îngrijorată de calitatea locurilor de muncă. Avem 78 de milioane de persoane la limita pragului de sărăcie şi pentru că statele membre au inegalităţi în legătură cu plata angajaţilor. Ştiu cu ce probleme discriminatorii se confruntă mulţi dintre românii care lucrează legal în alte state membre ale Uniunii Europene, obligaţi să accepte munci sub calificarea pe care o au şi salarii mai mici decât ale colegilor lor, cetăţeni ai respectivelor state. Din păcate, nu există la nivelul Uniunii Europene un mecanism de evaluare a calităţii locurilor de muncă şi ne-ar trebui. Cred cu tărie că principiul plăţii corecte este un stimulent pentru prestarea unor servicii de calitate şi sunt cu totul împotriva tendinţelor existente de subplătire a angajaţilor, iar libera circulaţie a forţei de muncă nu trebuie să fie în niciun fel îngrădită în Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). – V podstatě jsou jenom dvě cesty, jak řešit problematiku nezaměstnanosti. Je to jednak tím, že lidé půjdou za prací a druhá možnost je, že práce půjde za lidmi. Ta druhá cesta se mi zdá být rozumnější, protože všechny prostředky, které byly využity u té první formy, sdílené nebo pružné úvazky, flexibilizace pracovní doby a podobně, to jsou všechno věci, které nevedly ke kýženému výsledku. Domnívám se, že ta druhá cesta je nadějnější a myslím si, pro ni má Evropská unie docela dobré předpoklady. A já si myslím, že jedním z nich je vytváření veřejnoprávního sektoru evropského, aby Evropská unie začala fungovat také jako subjekt, který vytváří pracovní příležitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, mes premiers mots seront pour saluer le remarquable travail de ma collègue Elisabeth Morin, qui a défendu les positions de notre groupe politique.

Mais, au risque d'être hors sujet, je voudrais poser la question du rôle des partenaires sociaux qui me semble, dans ce rapport, très absent. Nous statuons au titre de l'article 128 c'est-à-dire que nous allons adresser aux États membres des recommandations, mais je crois que le moment est venu d'aller vers davantage d'action.

Or, Monsieur le Commissaire, quel est votre sentiment sur l'application de l'article 139 du traité, qui prévoit précisément la possibilité, pour les partenaires sociaux, de créer un droit social communautaire? Comment pourrons-nous avoir une politique d'emploi si nous n'avons pas une coordination du droit social? Et je crois qu'en application de l'article 138, Monsieur le Commissaire, c'est à vous de promouvoir les partenaires sociaux et nous devons associer les partenaires sociaux à la création d'un véritable droit social européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Atnaujintos Lisabonos strategijos užimtumo politikos gairių pirmasis įgyvendinimo etapas jau davė neblogų rezultatų: 2007 metais ES sukurta 3,6 milijonai naujų darbo vietų, o nedarbo lygis 2005–2007 metais sumažėjo 1,6 proc.

Tačiau tai yra tik viena medalio pusė. Šiuo metu ES skursta net 14 milijonų dirbančių žmonių. Be to, sparčiai didėja ne savo noru pagal terminuotas darbo sutartis arba ne visą darbo dieną dirbančių žmonių. Su ypač rimtomis problemomis susiduria ir ES jaunimas – mokyklos nebaigia apie 6 milijonai jaunuolių, o jaunimo užimtumas nesiekia nė pusės viso ES užimtumo.

Noriu pabrėžti, kad užimtumo politikos gairių įgyvendinimo tempai ir efektyvumas valstybėse narėse labai skiriasi. Tad kviečiu Komisiją užtikrinti, kad valstybės nuosekliai įgyvendintų Europos užimtumo strategijos tikslus ir mokymosi visą gyvenimą priemones, numatytus Europos jaunimo sutartyje, Europos lyčių lygybės sutartyje bei ES negalios veiksmų plane 2006–2007 metams.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, η παρέμβασή μου έχει στόχο να προκαλέσει το ενδιαφέρον σε δύο υπηρεσίες που θα πρέπει να ενισχυθούν πανευρωπαϊκά. Η μία υπηρεσία αφορά τη συμβουλευτική, την πληροφόρηση και τον προσανατολισμό των νέων, αλλά και όλων των εργαζομένων οποιασδήποτε ηλικίας, ώστε να μπορούν να βρουν την εργασία, τις σπουδές και τη δια βίου μάθηση που τους ταιριάζει. Η άλλη υπηρεσία που θα πρέπει να ενισχυθεί πανευρωπαϊκά στα πλαίσια και της αξιοπρεπούς εργασίας, είναι αυτή που αφορά τον έλεγχο της εργασίας. Τα γραφεία ελέγχου της εργασίας θα μπορέσουν να καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία που αποτελεί μια πληγή για την απασχόληση.

Απασχόληση λοιπόν, αλλά και επιχειρηματικότητα, συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους ίσως είναι η ελπίδα μέχρι το 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Obecna sytuacja gospodarcza w Unii Europejskiej poprawia się. Mamy wzrost PKB, powstają nowe miejsca pracy, rośnie stopa zatrudnienia oraz spada stopa bezrobocia.

Aby ten proces utrwalić, należy wzmocnić integrację społeczną, a w tym szczególnie: po pierwsze, pomoc w zatrudnieniu zwłaszcza osób młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy. Po drugie, ułatwić zatrudnienie dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Po trzecie, dać szansę dla trwale bezrobotnych.

To są obszary, w których potrzebne jest skuteczniejsze wsparcie i działanie ze strony Unii Europejskiej. Ważne jest dostosowanie systemu oświaty i szkolenia, aby odpowiadały one na zapotrzebowanie strategii lizbońskiej i przyczyniały się do rozwoju gospodarczego, co z kolei wpłynie na zwiększenie zatrudnienia.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – Herr Präsident! Ich glaube, in der Beschäftigung spielen besonders die kleinen und mittleren Betriebe eine große Rolle. Immerhin zwei Drittel unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten in kleinen und mittleren Betrieben, und diese erwirtschaften 50 % des Bruttonationaleinkommens. Deshalb sollten wir bei unseren Strategien darauf achten, dass gerade die berufliche Aus- und Weiterbildung in den kleinen und mittleren Betrieben forciert wird, dass neue Möglichkeiten der Abschreibung der entstehenden Kosten geschaffen werden und dass letztlich höhere Nettolöhne für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich werden.

Letztlich gilt es auch, die Infrastruktur dafür aufzubauen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sicher in die Arbeit kommen. Hier könnte die Europäische Union durchaus ein Best practice-Modell anbieten.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Dámy a pánové, striktní parlamentní pravidla mi nedávají možnost podrobně se vyjádřit k vašim příspěvkům, ale přesto mi dovolte, abych poděkoval za diskuzi, která byla hluboká a která zasahovala pracovní trh a evropskou strategii na pracovním trhu z mnoha hledisek. Chtěl bych se omezit jenom na několik základních bodů.

Zaprvé evropská strategie zaměstnanosti přinesla zřetelné výsledky. V současné době míra nezaměstnanosti a míra zaměstnanosti jsou nesrovnatelně na lepších údajích, než byly od 80. let, to je jednoznačný úspěch. Ve své debatě jste často vyjádřili obavu z kvality pracovních míst. Chci konstatovat, že Lisabonská strategie zaměstnanosti je koncipovaná do formulace více a lepší pracovní místa, více a kvalitní pracovní místa, tzn. kvalita pracovních míst je součástí této strategie. Jaký je výsledek? Mezi oněmi miliony nových pracovních míst více než polovina jsou pracovní místa na plný úvazek a z hlediska kvality práce lze těžko mít výhrady. V té druhé polovině je řada pracovních míst na částečný pracovní úvazek či na dobu časově omezenou.

Myslím si, že není hájitelná hypotéza, že každé pracovní místo na dobu určitou a každé pracovní místo na částečnou pracovní dobu je pracovní místo nekvalitní. Tato hypotéza není hájitelná a mezi těmito pracovními místy je celá řada pracovních míst kvalitních. Nepochybně ale část pracovních míst tuto kvalitu nemá a je to jedno z témat, kterým se musíme zabývat. Já sám osobně považuji za znepokojující a myslím si, že tomu musíme věnovat zásadnější pozornost, problém tzv. working poor, lidí, kteří zůstávají chudí, ačkoliv pracují. Podle údajů, které jsou k dispozici, je to přibližně 8 % pracujících, a to prostě není málo, to jsou miliony lidí a je to otázka, která vyvstává s velkou naléhavostí.

Další otázka, kterou jste otevřeli, je otázka vazby politiky zaměstnanosti na sociální inkluzi. Chci konstatovat, že linie č. 19 zdůrazňuje inkluzivní pracovní trh a zdůrazňuje přístup k lidem, kteří jsou na pracovním trhu znevýhodněni. Komise totiž navrhla ve strategii v zásadě neměnit tyto linie vzhledem k tomu, že se osvědčily a že se ukazovalo, že z hlediska guvernance, lepší aplikace rovnováhy mezi evropskou úrovní a členskými státy – a koneckonců většina členských států vyjádřila takovéto stanovisko – je lepší tyto směrnice nerozšiřovat. Na druhé straně je zřejmé, že to není nehybný text, že bude procházet vývojem a témata, která jste zmínili, jsou nepochybně témata, která budou vyžadovat v dalším vývoji odpovídající reakci.

Chtěl bych ještě odpovědět na jednu otázku, totiž aplikaci článku 139 Smlouvy. Paradoxně dnes bude podepsána kolektivní dohoda o maritimním sektoru a padlo již rozhodnutí tuto kolektivní dohodu pomocí článku 139 převést do evropské legislativy. Čili je to naprosto konkrétní krok, který signalizuje, že tento článek není zanedbáván. Mimochodem dohoda v maritimním sektoru je podle mého názoru opravdu významný pokrok, protože je to sektor neobyčejně složitý, neobyčejně mezinárodní a podařilo se tady sociálním partnerům postoupit velice daleko.

V debatě byla zdůrazňována samozřejmě otázka vzdělávání, výrazné nedokončování školní docházky, vzdělávání po celou dobu života. Ano, všechna tato témata jsou významná a budou do jisté míry součástí i nové sociální agendy. Pokud jde o začleňování, chtěl bych upozornit na dokument Komise o aktivním začleňování, který je právě jedním z vyjádření strategie Komise v této oblasti. Chci zdůraznit, že jakkoliv pracovní trh je základem aktivního začleňování, přesto nezasahuje všechny oblasti, kde je nutné mít koherentní politiku začleňování. Protože nepochybně existuje řada lidí, kteří z přirozených důvodů jsou mimo pracovní trh, jako lidé, kteří jsou v důchodu, lidé, kteří jsou v různých zvláštních okolnostech, proto politika začleňování musí být širší než jenom pracovní trh, ale nepochybně ve strategii evropského pracovního trhu je třeba tento aspekt vzít v úvahu.

Dámy a pánové, znovu mi dovolte, abych poděkoval za diskuzi, která podle mého názoru zasáhla většinu důležitých témat, která se objevují na evropském pracovním trhu, a myslím si, že jsou značným příspěvkem k hledání lepší a účinnější rovnováhy mezi evropskou strategií a obsahem evropské strategie zaměstnanosti a aktivitou jednotlivých členských států. Jak už jsem řekl, v diskuzi padla celá řada opravdu zajímavých poznámek, ale bohužel parlamentní pravidla mi znemožňují se zabývat všemi, proto jsem se omezil jenom na některé z nich.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Van Lancker, Rapporteur. − Ik zou eerst en vooral de collega's hartelijk willen bedanken voor hun bijdrage aan dit debat. Ik denk dat het duidelijk is dat velen onder u ook de klemtoon hebben gelegd op gelijke kansen, sociale insluiting en de kwaliteit van het werk, en dat lijkt mij heel belangrijk. Het spijt mij als ik sommige collega's teleurgesteld heb door niet nog meer van hun amendementen op te nemen, maar ik wilde echt vermijden dat dit verslag een kerstboom werd met te veel slingers en ballen.

Nog een woordje naar aanleiding van een opmerking van voorzitter Jan Andersson. Ik hoop inderdaad dat dit verslag niet bij de nutteloze werken belandt, want artikel 128 van het Verdrag geeft dit Parlement het recht om geraadpleegd te worden, maar in de praktijk dreigt dit een uitgehold recht te worden. Ik besef, mijnheer de commissaris, dat het voor de Raad belangrijk is om vroeg in het jaar te kunnen beslissen, zodat met de sociale partners de nationale actieplannen kunnen worden ontwikkeld. Dan lijkt het mij echter ook essentieel dat, wil het Parlement zijn rol nog kunnen spelen, de Europese Commissie vroeger in het jaar met haar voorstellen komt, zodat de drie instellingen hun rol in het proces ten volle kunnen vervullen, zoals dat ook in het Verdrag voorzien is.

Nog eens mijn dank aan alle collega's en laat ons hopen dat de Raad toch nog zijn oor te luisteren legt.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione è prevista oggi alle 12.00.

Dichiarazioni scritte (articolo 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN) , na piśmie. – Według najnowszych raportów Komisji Europejskiej ubóstwem zagrożonych jest 16% obywateli Unii europejskiej, w tym 8% pomimo stałego zatrudnienia. Zagrożenie biedą, mimo posiadania stałej pracy dotyczy 13% dorosłych Polaków.

Drodzy państwo, region Małopolski, którego jestem reprezentantem w Parlamencie Europejskim ma najniższe bezrobocie w Polsce, które jest obecnie na poziomie 8%. Aczkolwiek nie zapewnia to bezpiecznego poziomu życia, ponieważ galopujące ceny żywności i energii pchają wiele rodzin na krawędź ubóstwa. W sąsiednim województwie świętokrzyskim również reprezentowanym przeze mnie w PE sytuacja jest niemal dramatyczna z dwukrotnie wyższym bezrobociem niż w Małopolsce. Na przykładzie tylko tych dwóch województw możemy zaobserwować narastającą w nierówność społeczną. Jak słusznie zauważa Pani Van Lancker w swoim sprawozdaniu "Wytyczne w sprawie polityki zatrudnienia" w Unii Europejskiej mamy sytuację, w której ponad 14 milionów ludzi pracujących żyje w ubóstwie.

Ta liczba może bardzo szybko wzrosnąć, jeśli nie zmodyfikujemy strategii lizbońskiej tak by tworzyć w UE więcej miejsc pracy o lepszej jakości. Problem ten dotyka szczególnie nowe kraje członkowskie gdzie różnice w zamożności obywateli w stosunku do reszty państw członkowskich są największe.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE) , na piśmie. – Wzrost i zatrudnienie są kluczowymi elementami strategii lizbońskiej. Budowanie Europy konkurencyjnej i innowacyjnej wiąże się ze zmianami na rynku pracy. Nasze firmy potrzebują pracowników, którzy będą zdolni odpowiadać na nowe wyzwania i konieczność zmian. Oczywiście zgadzam się, iż zatrudnienie powinno dawać stabilizację, ochronę oraz pewność jutra. Jednocześnie stosunki pomiędzy pracodawcą i pracownikiem powinny być na tyle elastyczne, aby umożliwić przedsiębiorcy przeprowadzenie zmian, przed którymi został postawiony w wyniku sytuacji rynkowej.

Dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorcy i pracownicy dbali o doskonalenie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe. Leży to w interesie przedsiębiorstw, które zyskują wykwalifikowanych, bardziej zmotywowanych pracowników. Leży to także w interesie samych pracowników, którzy dzięki większym kompetencjom zyskują silniejszą pozycję w miejscu pracy, a w przypadku konieczności zmiany, pewność, że dzięki swoim kwalifikacjom nie będą mieli problemów w odnalezieniu się na rynku pracy.

Na koniec chciałabym zwrócić uwagę na element mobilności na rynku europejskim. Jak wiemy, wiele z państw członkowskich nadal utrzymuje ograniczenia w zatrudnianiu obywateli z nowych państw członkowskich. I to pomimo głosów przedstawicieli środowisk biznesowych, iż w wielu sektorach gospodarki brakuje rąk do pracy.

Jak długo będą istniały ograniczenia na europejskim rynku pracy, tak długo europejska swoboda przepływu pracowników oraz swoboda przepływu usług będą tylko w połowie decydowały o sukcesie naszych gospodarek.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) , în scris. – Strategia de la Lisabona, în varianta revizuită, a condus la rezultate pozitive. Însă este necesar să analizăm acele domenii în care rămâne în continuare necesar să creştem numărul măsurilor luate la nivel comunitar pentru atingerea obiectivului de ocupare a forţei de muncă.

Mă refer în special la problemele întâlnite de tineri în perioada de calificare şi la intrarea pe piaţa muncii. Nu mai puţin de 6 milioane de tineri din întreaga Uniune Europeană părăsesc sistemul educaţional înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. La fel de grav este faptul că, din întreg numărul de şomeri la nivelul Uniunii Europene, peste 40% este reprezentat de tineri. Mai mult, dintre tinerii care reuşesc să intre pe piaţa muncii, o mare proporţie beneficiază de condiţii de angajare mai puţin favorabile, cum ar fi cele cu normă redusă, cele pe perioadă limitată de timp sau angajarea pe bază de contract de prestare de servicii.

Trebuie ca, prin orientările legislative pentru politica de ocupare a forţei de muncă, să oferim mai multe soluţii cu privire la programele şi fondurile pe care Uniunea Europeană le instituie în sprijinul acţiunii statelor membre din acest domeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE) , írásban. – A foglalkoztatási irányelv a kibővített Európa tagországai számára ajánlott hosszú távú vezérfonalat, a lisszaboni stratégia végrehajtásának második félidejére célokat és eszközöket a versenyképességre és a foglalkoztatás bővítésére. Azóta bebizonyosodott, hogy nincs versenyképes, hatékony gazdaság a versengésre ítélt világban, amely gyorsabban haladhatna a többieknél, ha a szociális sivatagban elbizonytalanodott, a társadalmi kirekesztéstől fenyegetett emberek körében akarják megvalósítani.

A méltó élet feltétele a méltó munka, amelyhez viszont megfelelő képzettségű, tudását megújítani képes, egészséges és a megkülönböztetéstől megvédett potenciális munkavállalók kellenek.

2006-ban az irányelv korrekcióját az új tagországok felismert igényei tették szükségessé. Ekkor kapott nyomatékot a halmozottan hátrányos helyzet a munkaerőpiacon, a nem fiatal nők reménytelen munkaerő-piaci helyzete, a speciális nyelvi elszigeteltség, illetve a romák foglalkoztatottságának kérdésköre.

Az elmúlt két évben nőtt a munkahelyek száma, javultak a foglalkoztatási arányok, a drámai aktivitási mutatók is szelídebbek lettek. A munkahelyek bővülése azonban a klasszikus, munkaszerződéssel lefedett, teljes munkaidős munkahelyeken lassabb ütemben történt, ugrásszerűen nőtt viszont a részmunkaidős foglalkoztatás, az idénymunka, a vállalkozási szerződéssel foglalkoztatottak aránya.

A megváltozott helyzetben nem vitatjuk, hogy a dogmatikus munkajogi szabályozás ideje lejárt. A gazdaság extenzív és intenzív fejlesztéséhez flexibilis szabályok kellenek, amelyek nem vezethetnek munkajogi relativizmushoz, a társadalmi partnerség és a kollektív szerződések jelentőségének lebecsüléséhez.

 

6. Равни възможности и недискриминацията в ЕС (разискване)
MPphoto
 
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca in discussione la relazione di Elizabeth Lynne, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sui progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione nell'Unione europea (trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE) (2007/2202(INI)) (A6-0159/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne, rapporteur. − Mr President, I would like to thank the other groups for their cooperation, particularly some of the shadows. I believe that working together we have achieved a good report.

I have looked in this report at the transposition and implementation of the current directives, in other words the Employment Directive and the Race Directive. I have concentrated more on the Employment Directive, because race was covered by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs in a very good report last year. Transposition and implementation is patchy across the EU, especially with the Employment Directive, although there are problems with the Race Directive as well. There is also a lack of information given to citizens about possible remedies in case of discrimination.

The Commission, Member States, trade unions, as well as governmental and non-governmental stakeholders, must do all in their power to improve awareness of rights under these directives and Member States must adequately resource independent bodies to promote equality and encourage Member States to ensure the remit of those bodies covers all forms of discrimination.

Too often the individual victims of discrimination are the ones who are left to challenge discrimination on their own, without the back-up of advocacy support or indeed the legal wherewithal to take legal proceedings, and that has to change. Member States should ensure that victims of discrimination are automatically assured and assisted in legal proceedings. Although I welcome the statistics that the Commission has already gathered on discrimination, I believe we need more data and a common standard for collecting that data.

I welcome the Commission’s interest in multiple discrimination and that is one of the reasons why I call in my report for comprehensive anti-discrimination legislation. We must get away from the piecemeal approach. There can be no hierarchy of discrimination. A new directive must cover discrimination and access to goods and services on all grounds that have not been covered as yet under Article 13 legislation. It should cover disability, age, religion or belief and sexual orientation. Race and gender are already covered, as is employment.

I regret that although Commissioner Špidla has committed himself to this and the Commission made the commitment to a horizontal directive in its work programme for 2008 – and I commend Commissioner Špidla particularly for this – there appears to be some backtracking on this within the Commission. Can the Commission tell us at what stage are the impact assessments, what they cover, and when they will be released? As I understand it, they are now saying that they might only bring forward legislation on disability and nothing else. That is not acceptable, hence our amendment.

I have campaigned for years for Article 13 legislation on grounds of disability and on grounds of age, but I am now convinced that we must not leave anyone behind. Anti-discrimination and human rights are the basis of the European Union and every EU citizen must be treated equally.

I urge you to vote for my report and more importantly for a comprehensive directive on anti-discrimination so we can give a signal to those in the Commission who do not agree with this, and the Member States, that we are committed as a Parliament at least to ending discrimination once and for all, and end the ridiculous idea that it is alright to discriminate against any one section of our society.

(Applause)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUIGI COCILOVO
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, nejprve bych rád poděkoval paní Lynne za její zevrubnou a relevantní zprávu, s jejímž obsahem Komise zcela souhlasí.

Komise jednoznačně podporuje požadavky na úplnou transpozici směrnic 2000/43/ES a 2000/78/ES. Jak víte, Komise zahájila s některými členskými státy řadu řízení pro porušení práva a nebude se zdráhat využít svých pravomocí k zajištění toho, aby právo Evropského společenství bylo v budoucnosti důsledně dodržováno. Tam, kde doposud uplatňováno není, aby došlo k rychlému a důslednému zlepšení.

Komise rovněž souhlasí s tím, že je třeba zlepšit monitorování provádění obou směrnic. Proto Komise v současné době pracuje na vytvoření programů, které by diskriminaci zjišťovaly přesněji. To, na čem skutečně záleží, jsou reálné dopady na jednotlivé lidi, nikoliv jenom abstraktní představa o tom, jak možná věci fungují.

Zpráva rovněž náležitě podtrhuje zásadní roli institucí na podporu rovného zacházení, ty hrají klíčovou úlohu v monitorování, poskytování podpory obětem a zlepšování povědomí o právech. Chtěl bych zdůraznit nezastupitelný význam nevládního sektoru v této oblasti. Komise je pro rozšíření úlohy institucí a úlohy nevládního sektoru tak, aby se zabývala rovněž diskriminací z jiných důvodů, než je jenom etnický původ a pohlaví.

Jak bylo oznámeno v pracovním programu Komise pro rok 2008, mám v úmyslu předložit návrh vycházející z článku 13 Smlouvy o ES, který by rozšířil současnou ochranu proti diskriminaci i mimo trh práce. To bude součástí širšího programu pro oblast příležitostí, přístupu a solidarity, který má být přijat na konci června.

Potřeba dalších antidiskriminačních zákonů na úrovni EU je nyní předmětem živých politických diskusí. Řekněme to zcela jasně. Tato diskuse není vedena o tom, zda bojovat proti diskriminaci, ale o tom, jak to udělat co nejúčinněji. Vzhledem k politické citlivosti této otázky a k málo vstřícnému postoji některých členských států je třeba velmi pečlivě připravit půdu.

Na semináři věnovaném přípravě obnovené sociální agendy, který se konal 29. dubna, jsme se shodli na tom, že musíme prohloubit naše analýzy, než rozhodneme o nejlepším dalším postupu. Ať už se Komise v nadcházejících týdnech rozhodne jakkoliv, bude to rozhodnutí založené na důsledné analýze. Bude brát v úvahu všechny formy diskriminace ve všech jejich aspektech a zohlední zásadu subsidiarity a proporcionality. A co je nejdůležitější, bude mít takovou podobu, která přinese opravdový užitek těm, kteří to potřebují.

Nakonec bych se rád zmínil o tom, že Komise hodlá předložit sdělení o krocích navazujících na Evropský rok rovných příležitostí, ve kterém stanoví konkrétní opatření pro zlepšení ochrany proti diskriminaci v Evropské unii.

Spolu s tímto sdělením vyjde i zpráva Komise o tom, jak politiky EU přispívají ke zlepšení postavení Romů.

 
  
MPphoto
 
 

  Tatjana Ždanoka, Draftsman of the opinion of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. − Mr President, first of all I would like to thank the rapporteur, Mrs Lynne, from the Committee on Employment and Social Affairs, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs as well as on behalf of my political group, for her excellent work and this excellent report.

Unfortunately, discrimination still remains one of the most significant and widespread human rights problems in the European Union. As to anti-discrimination directives already in force, I would like to stress that they provide for only minimum standards. It is a shameful situation that a number of Member States have not transposed and implemented even those minimum standards. We think the European Commission should use the infringement procedure against such Member States more actively.

Everyone in the Union must be sure that he or she cannot be discriminated against and that he or she has effective legal tools in order to fight against discrimination. The Member States and the Commission should also actively support awareness-raising and training for combating discrimination.

Another problem, as we have just heard today, makes me even more anxious. It is that we really need a comprehensive legal framework for combating discrimination. As far as I understood from the statement of the Commissioner, we cannot be sure just now that the work programme declared by the Commission for 2008, which we have welcomed very much, with the proposal for a directive implementing the principle of equal treatment outside employment on all grounds, will provide this.

For me it would be a real shock if the Commission excluded some grounds from the scope of protection. It would mean that we can easily give up our values and, as soon as the Year of Equal Opportunities is over, we again feel free to treat Europeans differently. We cannot allow this.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves biztos úr, kedves kollégák. A diszkrimináció elutasítása alapvető emberi érték, ebben nincs is köztünk semmiféle nézeteltérés. Az Európai Néppárt rendkívüli fontosságot tulajdonít az antidiszkriminációs politikának. Meggyőződése, hogy a tagállamok felelőssége annak biztosításában, hogy az Unió egyetlen polgárát se érje diszkrimináció vitathatatlan és megkerülhetetlen.

Annak is tudatában van, hogy törvényekkel sajnos nem lehet mindent megoldani. A politikai kultúra, a tolerancia a mindennapokban, a munkahelyeken, a közéletben, a kommunikációban, az országos szinttől a helyi szintekig, a civil társadalom összefogása szükséges ahhoz, hogy a diszkrimináció fokozatosan megszűnjék.

Az európai diszkriminációs irányelvek implementálása, amint azt a gyakorlat mutatja, nem egyszerű. A tagországok fele nem tudta kellő módon beemelni a belső jogrendbe vagy megfelelően alkalmazni az irányelveket. Tény, hogy az európai legiszlatívában a Szerződés 13. cikkelyét és a létező irányelveket figyelembe véve létezik egy reális űr. Ez azt jelenti, hogy nem minden a Szerződés 13. cikke által említett úgynevezett védett csoportnak biztosít az európai legiszlatíva az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében egyenlő jogokat.

Ennek áthidalását az Európai Néppárt azonban nem egy átfogó, nehezen alkalmazható, kevéssé hatékony irányelvben látja, hanem úgy érzi, hogy sürgősségi alapon, nem hierarchikus alapon az Európai Unióban élő 84 millió fogyatékos diszkriminációját szükséges európai direktíva segítségével megszüntetni, hogy a fogyatékkal élőknek ugyanazon jogaik legyenek Unió-szerte.

Tekintettel arra a tényre, hogy a lakosság átlagéletkora növekszik, a korral járó krónikus betegségek pedig gyakran vezetnek egészségkárosodáshoz, a fogyatékkal élők aránya a jövőben növekedni fog. Meggyőződésünk, hogy ez a megközelítés hatékonyabb, reális segítséget nyújthat a fogyatékkal élőknek. Ezért támogatja az Európai Bizottság ilyen irányú kezdeményezését. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács, a PSE képviselőcsoport nevében. – Köszönöm, elnök úr! Elizabeth Lynne kiváló jelentése azon a felelősségen alapul, amelyet a hátrányos megkülönböztetés velünk élő jelensége indokol. Ez nemcsak hogy nem tűnt el a kiválóságok Európájából, hanem az Eurobarométer felmérései szerint erősödik, és ezt a polgárok is érzik. Hozzáteszem, hogy a bővítéssel a diszkriminációs fenyegetettség új jelenségei is felerősödtek, például a sokszorosan hátrányt szenvedőké, napjainkban a romák megkülönböztetése egyre veszélyesebbé válik.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság többsége a horizontális irányelv elfogadása mellett tette le a voksát. Mindannyian emlékszünk a megalakuló bizottsággal szemben a parlamenti bizalmatlanság jelére, amely éppen az egyik jelöltnek a megkülönböztetésről vallott nézetei miatt vált többségi véleménnyé. A Bizottság ekkor tett ígéretet arra, hogy az Alapszerződés 13. szakaszában adott felhatalmazással élni kíván, jogi szabályozással lép fel mindenfajta megkülönböztetés ellen, és megkeresi a jogalapot a sérelmek orvoslására.

Ugyancsak sürgős a meglévő uniós jogszabályok tagállami átültetésének bizottsági értékelése és akár jogsértési eljárások elindítása a meglévő irányelvek át nem ültetéséért. A szocialisták számára elfogadhatatlan, hogy akár az Alapszerződésben, akár a majdani lisszaboni módosításban felsorolt megkülönböztetési tilalmak között bármilyen módon rangsort állítsunk fel. Nem vagyunk hajlandók mérlegelni, hogy kinek a sérelme nagyobb a fogyatékossággal élőké-e, a melegeké vagy az idős embereké.

Számunkra az a lehetséges jogi megoldás, amelyet Elizabeth Lynne jelentése ajánl: általános horizontális irányelvet várunk a Bizottságtól, amely természetesen nem zárja ki, sőt szükségessé teszi az ágazati vagy más speciális szabályok megfogalmazását.

Meggyőződésem, hogy ez egyezik az európai polgárok álláspontjával, akik maguk is áldozatai vagy áldozatai lehetnek a diszkriminációnak. Köszönöm szépen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Lehideux, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame le rapporteur, votre travail et votre engagement pour ce dossier essentiel ont été remarquables. J'en ai été l'un des premiers témoins au sein de la commission emploi de notre groupe, je vous en remercie chaleureusement.

Un droit protecteur ne vaut que s'il est effectivement appliqué. C'est pourquoi, Madame le rapporteur, je partage votre inquiétude quant à la mauvaise mise en œuvre des directives de protection contre les discriminations dans certains États membres. Ces situations sont inadmissibles et doivent faire l'objet d'une action forte et volontaire de la Commission. Aucune indulgence ne peut être tolérée dans ce domaine.

Mais un droit protecteur n'a également d'intérêt que s'il est, dans les faits, mobilisable par ceux qu'il est censé protéger. C'est pourquoi je crois, comme vous, qu'il faut veiller à ce que les victimes de discrimination aient bien accès à l'information et aux moyens leur permettant d'assurer leur défense. C'est de la responsabilité des États membres et, là encore, aucune négligence n'est tolérable.

Mais, si votre rapport est une véritable étape clé, c'est surtout en raison de l'approche globale des discriminations que vous y défendez. Je soutiens sans réserve votre demande pour une directive globale de lutte contre toutes les discriminations. Comme vous, je suis convaincu qu'une approche unifiée est indispensable, prenant en compte simultanément tous les motifs de discrimination. L'article 13 n'est pas un appel à l'inertie ni à l'action non concertée mais une invitation à agir.

Chers collègues, Monsieur le Commissaire, rangeons nos craintes et nos débats théoriques au placard. Proposer une directive globale est une nécessité et relève du bon sens. Nous sommes une grande majorité ici à partager cette conviction et à vous demander, Monsieur le Commissaire, de l'entendre.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, we too welcome the Lynne report and fully support the commitment to a comprehensive directive and see this as part of the cultural shift that Mrs Bauer referred to. But we can hear the eggshells cracking as the Commission tries to edge forward on this and we urge the Commission to be really brave and really lead on this issue.

For us we think it is important to have comprehensive legislation. For example, it would remove some of the loopholes by which racists and xenophobes try and exploit religious discrimination in order to cover their racist attitudes.

It is important that we get rid of some of those arbitrary cut-off points, for screening and health care for example, on grounds of age rather than evidence-based.

And we can fully support the rapporteur in her desire for a proactive approach in people being made aware of their rights and being able to access them. Through the need for effective legal aid and strong independent bodies.

We therefore welcome this report and support it in its current form.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Gratuluję pani Linn bardzo zaangażowanego sprawozdania na tak ważny temat. Zaskakuje mnie trochę jednak język, w którym jest ono utrzymane, przypomina mi to trochę język totalitarny. Gdybym nie wiedział, że pani sprawozdawca jest z grupy liberałów pomyślałbym, że to sprawozdanie przygotował ktoś z komunistów. Czymś niebezpiecznym jest, uważam, wchodzenie tutaj w szczegóły i wyliczanie, do jakich dyskryminacji nie powinno dochodzić, jak się powinniśmy zachowywać, podczas gdy nie powinno dochodzić do żadnej dyskryminacji. Ludzkość zdefiniowała wszystkie swoje nakazy i zakazy w dekalogu i mówi się tam w sposób krótki: nie zabijaj, nie cudzołóż. Powinniśmy powiedzieć po prostu, nie dyskryminuj, a resztę pozostawić wrażliwości i kompetencji grup ludzkich i państw członkowskich. Jednakże uważam to sprawozdanie możliwe do przyjęcia przy założeniu, że przejdzie poprawka numer 7 grupy EPP-ED.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún, thar ceann an Ghrúpa GUE/NGL. – A Uachtaráin, léiríonn tuarascáil Liz Lynne an géarghá atá ann do chreatlach reachtach chuimsitheach a chuirfidh cosc ar idirdhealú taobh amuigh de shaol na hoibre agus a gcuimseofar réimse leathan ábhar inti.

Déantar idirdhealú ar roinnt milliúin duine – daoine scothaosta agus grúpaí eile nach iad – gach lá san Aontas Eorpach agus iad ag iarraidh teacht ar sheirbhísí sláinte, oideachais agus iompair nó ag iarraidh árachas a cheannach nó airgead a fháil ar iasacht.

Bhí deacrachtaí ag na grúpaí céanna ó thaobh fostaíochta de roimh theacht isteach reachtaíochta láidre ag leibhéal Eorpach. Ba reachtaíocht láidir ag leibhéal an Aontais Eorpaigh a d’athraigh meon na bhfostóirí. Ba threoir Eorpach a thug ar rialtais na mBallstát cur go tréan in aghaidh an idirdhealaithe san fhostaíocht – cé go bhfuil a lán dul chun cinn le déanamh go fóill. Caithfear tabhairt faoi reachtaíocht chuimsitheach ag leibhéal an Aontais anois chun cearta na ndaoine sin a láidriú maidir le hearraí agus seirbhísí.

Molaim an rapóirtéir as ucht a tuarascála agus iarraim ar mo chomhfheisirí vótáil in aghaidh leasuithe a laghdódh cosaint chearta na ndaoine.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – Mr President, for the past nine years I have sat in the Committee on Employment and Social Affairs alongside my most distinguished UK West Midlands colleague, the current rapporteur Elizabeth Lynne.

Almost without exception we have found ourselves in agreement on pretty well every issue without any need to negotiate compromise amendments because we already had a close meeting of minds.

I suppose to any rule there has to be an exception and to my intense surprise, this report is just that. It is frankly most disappointing that in our view political posturing seems to have got in the way of addressing the real problem.

May I say straight away, before some others on the left get up to their usual distortions, that all of us on the centre-right abhor discrimination in all its forms. All of us on the centre-right want to find practical ways of helping to stamp it out, and indeed would support, in principle, a specific directive to help people with disabilities as currently being considered by the Commission.

But we are very clear that a ‘comprehensive and broad’ EU directive against discrimination which is essentially an open-ended invitation to the Commission to produce yet more ‘one-size fits all’ EU legislation in what is a very sensitive area will do little to address current difficulties and could even be counterproductive. We have tabled our own amendments to reinforce this point.

Whilst some aspects of ongoing discrimination may indeed still be a problem, to suggest that more general EU legislation is somehow a solution is, in our view, way off the mark. Existing EU laws on discrimination continue to prove difficult to implement in practice. There needs to be better implementation of existing laws and better understanding of the problems in implementation before we go down the road of yet more EU directives.

As one UK organisation put it most succinctly last week, most discrimination is not going to be solved by extra legislation. Time would be much better spent on multicultural, multifaith events that change perceptions. We agree with this.

May I thank the Commission for his thoughtful opening remarks and say how much we look forward to the Commission response in due course.

 
  
MPphoto
 
 

  Stephen Hughes (PSE). – Mr President, I think Philip Bushill-Matthews’ criticism underlines just how good Elizabeth Lynne’s report is! I think she is to be congratulated. She has done a very good job of underlining the poor level of implementation and transposition of the two directives adopted back in the year 2000 on risk and discrimination in employment.

But back then, Commissioner, you and the Committee on Employment and Social Affairs here recognised that discrimination does not stop at the office or factory wall. We recognised then the need to act more broadly to introduce a horizontal directive to combat all forms of discrimination throughout the whole of society. You publicly stated that you supported that idea; your President, President Barroso, publicly committed himself to such a horizontal directive.

We are therefore very disturbed to hear that back-pedalling is going on inside the Commission, reconsideration, perhaps a focus only on disability. I am hearing that three possible options are being considered in the Commission at the moment: the horizontal directive, which is still alive; secondly, a specific directive on disability or, the third possibility, a directive on disability and one other form of discrimination.

Where the logic is in that final option I just do not know. We need a strong advocate right now, Commissioner, for that horizontal directive that you committed yourself to. As Elizabeth Lynne said, there can be no hierarchy of forms of discrimination within the European Union. All European Union citizens are equal and need to be dealt with as such. We cannot tolerate any discrimination on any grounds against any section of our Community.

I heard it said at a meeting last week in Brussels, and you hinted at it yourself today, Commissioner, and Philip Bushill-Matthews did so just now, that we should not act because infringement proceedings have been launched against a number of Member States for failure to comply with the earlier directives. We cannot take that line of argument. We cannot allow Member States to force us to act at the speed of the slowest in terms of implementation and then enforcement. You, Commissioner, have the right of initiative. You need to exercise that right. We need to act rigorously. You need to act rigorously to ensure full compliance and not allow Member States to enter into a conspiracy that would cause us to move at the speed of the slowest.

We also need to focus clear attention on the need for remedies and enforcement, strong remedies to make sure that Member States do indeed comply fully with those directives agreed back in the year 2000. I fully commend Elizabeth Lynne’s report.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Approfitto di un attimo di pausa per salutare, a nome di tutti voi del Parlamento, i numerosi gruppi di visitatori presenti sulle nostre tribune. Continuiamo il nostro dibattito.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in ’t Veld (ALDE). – Mr President, in 2004, this European Commission got the green light of the European Parliament only upon the solemn promise to be the champion of fundamental rights. But paying lip-service to equality is not good enough. EU citizens must get the legal instruments to defend their rights in court. Now, the European Commission is frantically looking for excuses to avoid a general ban on discrimination, such as that more study is needed – as if we cannot all see that there is discrimination all around – or that there is no consensus in the Council – well, that never stopped the European Commission from pushing its proposals in other areas such as energy policy. And let us not forget that discrimination is already forbidden on the basis of the Treaties, but if we do not legislate the courts will do it for us. So I expect the European Commission to take its own responsibility and stand for the rights of European citizens, because if the horizontal directive must fail, then let it fail in Council and not in the Commission.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Kollegin in 't Veld hat es deutlich gesagt, ich kann nur noch einmal darauf hinweisen: Wir brauchen die Rahmenrichtlinie, um allen Menschen den gleichen Diskriminierungsschutz zu gewähren. Es ist nicht hinzunehmen, dass zum Beispiel homosexuellen Menschen oder alten Menschen weniger Menschenrechte zugebilligt werden als Menschen mit Migrationshintergrund. Dieser Zustand muss wirklich dringend beendet werden!

Ich kann auch nur noch einmal daran erinnern, dass Herr Barroso hier persönlich versprochen hat – als er für die Zustimmung des Parlaments zur Kommission geworben hat –, diese Rahmenrichtlinie herauszubringen. Und als Deutsche muss ich sagen: Ich finde das Verhalten der deutschen Regierung zynisch. Bei uns zu Hause gibt es ein Gesetz, das alle Merkmale in gleicher Weise schützt, aber hier auf europäischer Ebene führt sie eine Kampagne gegen die Rahmenrichtlinie, und das ohne plausible Gründe. Das ist aus meiner Sicht reiner Populismus auf Kosten der Menschenrechte.

 
  
MPphoto
 
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE). – Voorzitter, de strijd tegen discriminatie, zij het op basis van geloof, geslacht of handicap, is een van de pijlers waarop de Europese Unie rust. Dat beleid is neergelegd in al onze Verdragen en ook in wetgeving.

Ten aanzien van de strijd tegen directe of indirecte discriminatie op grond van geslacht is dat beleid in de Europese Unie heel succesvol gebleken. Wij kunnen thans de situatie toetsen aan richtlijnen en verdragen en stellen dan vast dat, ondanks het meest ontwikkelde wetgevingsproces ter wereld, het beleid niet goed functioneert.

Dan kun je twee lijnen kiezen. De lijn van de oppositie is: wij komen met een heel breed nieuw traject en kunnen daarmee de problemen oplossen. Ik denk niet dat dat op deze wijze mogelijk is. Het bewijs werd geleverd met de wetgeving van 2000 krachtens welke tegen tien lidstaten inbreukprocedures zijn ingesteld waarbij lidstaten, zoals onder andere Nederland, zijn aangepakt vanwege het onduidelijk functioneren van bepaalde bepalingen in de wetgeving inzake gelijke behandeling. Nieuwe brede wetgeving zal dus evenmin helpen. Het blijft dan bij mooie woorden.

Wij zouden veel en veel meer moeten inzetten op mentaliteit en op actieprogramma's, en ervoor moeten zorgen dat er niet langer, ook indirect, gediscrimineerd wordt. Wij moeten ervoor zorgen dat de implementatie beter wordt en dan zullen wij ook voor die problemen die helder geformuleerd kunnen worden, te weten die van mensen met een handicap, een oplossing moeten vinden.

Ik sluit mij dus van ganser harte aan bij het betoog van mevrouw Bauer en bij het betoog van een aantal leden van onze fractie, en hoop dat wij dat mooie wetgevingskader waarover wij beschikken, nu ook werkelijk eens in de praktijk gaan brengen. Ik dank u zeer.

 
  
MPphoto
 
 

  Lissy Gröner (PSE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich danke der Kollegin Lynne für den Bericht, er kommt zur richtigen Zeit. Ein Wort an die Kolleginnen und Kollegen von der EVP: Wir haben die Lohndiskriminierung von Frauen seit 40 Jahren im Vertrag. Da hat sich nichts Wesentliches geändert. Wenn Sie von der EVP bei Ihrer Ablehnung einer horizontalen Richtlinie bleiben, wird für mich sehr klar: Ihre Werte und Grundsätze beziehen sich auf die Sonntagsreden und die Jubiläen in der Europäischen Union. Sie wollen gar keine Gleichbehandlung! Die Diskriminierung von Schwulen und Lesben zum Beispiel nehmen Sie hin. Sie wollen, dass das eine politische Kultur ist. Nein, das ist es für mich nicht!

Chancengleichheit umfasst alle Kriterien von Artikel 13, und es müssen endlich auch Mehrfachdiskriminierungen berücksichtigt werden. Antidiskriminierungspolitik kann nur dann glaubwürdig sein, wenn sie selbst nicht wieder diskriminiert. Es gab eine Flut von Verfahren und Klagen in der Europäischen Union. Das war alles Propaganda, um gewisse Mindeststandards zu unterlaufen. Die Mitgliedsländer, die noch nicht so weit sind, müssen sich eben sputen. Die Vertragsverletzungsverfahren sind angebracht, auch gegen mein Land Deutschland.

Ich appelliere jetzt an die Kommission, an jeden einzelnen Kommissar und jede einzelne Kommissarin, dass sie sich eindeutig für eine klare horizontale Richtlinie aussprechen und einer Hierarchisierung von Menschenrechten in der Europäischen Union einen Riegel vorschieben. Wir müssen unsere EU-Politik vertragsgemäß umsetzen. Artikel 13 ist Teil des Vertrags, und deshalb muss dies alles wie im Bericht Lynne angekündigt erfasst werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, grazie al lavoro della collega Lynne, questo Parlamento si accinge a chiedere di nuovo una direttiva orizzontale ed è la nona volta, Commissario Špidla, che il Parlamento chiede questo. Allora di fronte a un Parlamento che per la nona volta fa una richiesta così precisa, ci si attenderebbe una maggiore chiarezza da parte della Commissione in quest'Aula, anche perché corrisponde a un impegno del Presidente Barroso, crediamo anche al lavoro del cosiddetto impact assessment, che è in corso di elaborazione.

Francamente non si capisce, da parte di alcuni colleghi del gruppo popolare, questa idea di opporsi a una direttiva orizzontale. Si rimprovera giustamente a una certa sinistra il vizio di voler dividere la società per corporazioni e per rappresentanza di corporazioni. Mi sembra però che qui ora lo volete fare voi: i disabili sì perché magari è più politicamente corretto, altre forme di discriminazione: no aspettiamo...

La collega Oomen-Ruijten non c'è, ma è un altro vizio di una certa sinistra dire: ma più che le leggi serve cambiare la mentalità e questa volta lo sentiamo da parte dei colleghi del gruppo popolare. Parliamo di diritti individuali e parliamo della necessità di non giocare una corporazione contro un'altra, una minoranza contro un'altra, ma di assicurare la non discriminazione per il 100% dei cittadini. Questo ha senso, questo vi chiediamo! Altri provvedimenti un po' alla volta per una categoria e non per l'altra, francamente non ne abbiamo bisogno, non ne hanno bisogno i cittadini dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In einem sind wir uns alle einig: Wir sind gegen jegliche Form der Diskriminierung. Das möchte ich ganz zu Beginn klarstellen. Allerdings gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man dieses Ziel erreichen kann. Ich bin der Ansicht, dass der Schutz vor Diskriminierung auf europäischer Ebene nicht zwingend besser geregelt werden kann als auf nationaler. Auch hier sollten wir das Subsidiaritätsprinzip beachten. Viele Lebensbereiche sind derzeit durch die Antidiskriminierungsvorschriften der EU geregelt. In den letzten Jahren sind vier Antidiskriminierungsrichtlinien verabschiedet worden: die Antirassismus-, die Beschäftigungs-, die Gleichberechtigungs- und die Unisex-Richtlinie.

Derzeit laufen sehr viele Vertragsverletzungsverfahren gegen die Mitgliedstaaten wegen Problemen bei deren Umsetzung. Genau genommen sogar gegen 20 Länder, das sind drei Viertel der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Rechtsunsicherheit ist hier offensichtlich sehr groß. Ein neuer, breiter und pauschalisierender Ansatz in Form einer Rahmenrichtlinie ist die falsche Antwort auf die hier bestehenden Rechtsunsicherheiten. Die gegenwärtigen Probleme müssen erst analysiert werden, bevor die Kommission neue Richtlinien vorschlägt.

Ansonsten sind das Resultat mehr Bürokratie, mehr Kosten für die Bürger und weniger Rechtsklarheit, womit niemandem, insbesondere nicht dem Kampf gegen Diskriminierung, gedient ist. Aus diesem Grund bin ich wie meine Fraktion gegen die Artikel im Bericht Elizabeth Lynne, die eine Rahmenrichtlinie, eine horizontale Richtlinie fordern. Wenn die anderen Fraktionen sich aber durchsetzen und die Forderung nach einer Rahmenrichtlinie bestehen bleibt, sehe ich mich gezwungen, gegen den Bericht zu stimmen. Nicht, weil ich gegen einen Schutz vor Diskriminierung bin, sondern weil eine Rahmenrichtlinie auf europäischer Ebene meiner Meinung nach der falsche Weg ist. Im Bereich der Behinderung haben alle Mitgliedstaaten und auch die Europäische Gemeinschaft die UN-Behindertenkonvention unterzeichnet. Hier müssen und werden wir unseren Verpflichtungen nachkommen. Mit einer weiteren unklaren und schwammigen Rahmenrichtlinie helfen wir allerdings niemandem.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – Mr President, when I was this Parliament’s co-rapporteur for the Race Directive in 2000, the then Portuguese Presidency promised us there would be no hierarchy of discrimination and that further legislation would follow.

On 26 October 2004 President Barroso promised in this Parliament and during this Commission’s term of office a framework directive on – I quote – ‘all forms of discrimination’. That promise was repeated in their annual policy strategy for 2008. Now is the time to deliver.

I would say that it is no excuse that Member States in some cases deliberately drag their feet on implementation of employment non-discrimination, but it is an excuse, and the Commission must not allow the slowest to dictate the speed of the rest.

Two weeks ago I met with Federal Minister Zypries in Germany and Minister Follett in Britain. They are willing to talk. Give them something to talk about!

I am proud that we collected 1.3 million signatures for disability legislation. But as this Parliament’s president of the Disability Intergroup, I place on record my support for a horizontal directive. You will not divide and rule.

Finally, it is no good for the Conservatives to say that they abhor discrimination on the grounds of religion, age or sexual orientation, but then to vote against legislation on these grounds, denying equal rights to Europeans, gay, young and old and to religious minorities. And Business Europe should be ashamed of saying in its submission to the Commission consultation dated 12 October 2007, I quote: ‘Business Europe believes there is no evidence of discrimination on any of the grounds covered by Article 13’. The Commission’s own Business Test Panel showed 89% of the 293 companies surveyed said they wanted EU legislation for equal protection. They want it; Parliament will vote for it; Europe needs it.

(Applause from the centre and left)

 
  
MPphoto
 
 

  Holger Krahmer (ALDE). – Herr Präsident! Ich danke Liz Lynne dafür, dass sie sich dem Thema Antidiskriminierung widmet, und ich bin bis zu einem bestimmten Punkt auch völlig auf ihrer Seite. Aber, liebe Liz, liebe Elisabeth Schroedter, liebe Lissy Gröner, liebe Sophia, Ihr meint es gut, aber Ihr tut dem Anliegen am Ende keinen Gefallen, wenn Ihr jetzt eine weitere Richtlinie gegen Diskriminierung fordert, die über das hinaus geht, was wir in Europa bereits haben.

Ich sage das hier ganz bewusst und ganz offen als homosexueller Mensch: Ihr tut den Menschen, die Ihr schützen wollt, keinen Gefallen. Am Ende wird sich eine weit reichende Antidiskriminierungsregelung gegen die Menschen richten, die Ihr hier schützen wollt. Warum ist das so? Wenn wir die Antidiskriminierung ausweiten auf den Zugang zu Waren und Dienstleistungen und auf eine Beweislastumkehr, dann schaffen wir eine Klima der versteckten Diskriminierung. Es wird kaum noch einen Arbeitgeber geben, der offen bereit ist, über Diskriminierung zu sprechen. Bewerber, die möglicherweise ein Risiko in sich bergen, vielleicht schon aufgrund des Passbilds, werden im Zweifelsfall vom Arbeitgeber kaum mehr kontaktiert.

Wir tun am Ende den Menschen keinen Gefallen. Wir sollten uns vielmehr darum kümmern, dass die Antidiskriminierungsrichtlinie, die wir heute haben, umgesetzt wird, und schauen, wie sie wirkt. Wenn wir einen Wust an Bürokratie und Prozessen, und auch Rechtsunsicherheit verursachen, wird die Akzeptanz von Antidiskriminierungsregelungen bei den Menschen in der Europäischen Union zurückgehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, quanto tempo, Presidente, spero di utilizzarlo al meglio abituato come sono a parlare solamente un minuto. Ho sentito il carissimo amico Philip Bushill-Matthews esprimere la sua abitudine ad essere sempre d'accordo con l'onorevole Elisabeth Lynn e che questa volta è un'eccezione che conferma la regola, invece ha una posizione completamente contraria.

Io devo dire al caro amico Philip che anche noi due siamo sempre d'accordo, ma questa volta, senza tradire la tradizionale nostra convergenza in tutte le decisioni, debbo dirti che ti trovi davanti ad un'eccezione, perché sono assolutamente favorevole a questa proposta di direttiva orizzontale, che c'è rivolta alla Commissione dall'onorevole Lynn, e come potrei essere di diverso avviso quando sono oramai quarant'annni che vedo in Italia, dove abito e dove vivo, discriminazioni nei confronti dei cittadini a causa dell'età per cui gli anziani sono privi di diritti solo perché sono anziani.

Mi riferisco soprattutto al fatto che in Italia esiste una legge che gli inabili, se sono giovani hanno diritto a una pensione, se sono anziani con le stesse malattie, non hanno diritto a quelle pensioni. Io non vedo come si possa attendere ancora anni ed anni perché ci sia possibilità legale, come ha ben spiegato l'onorevole in't Veld, di agire presso i tribunali per il rispetto dei diritti che l'articolo 13 del trattato di Amsterdam riconosce a tutti i cittadini dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). – Tisztelt kollégák! Az európai egység nem csupán a gazdaságra, hanem számos fontos értékre is épül. Ilyen érték az emberi méltóság sérthetetlensége, a szabadság, a felelősség, a szolidaritás, a sokféleség, a diszkriminációmentesség elvének érvényesítése, a tolerancia és egymás tisztelete.

Fontos, hogy a politikai nyilatkozatok mellett ezeket az elveket olyan jogi formába öntsük, amely garantálja a diszkriminációs alapok közötti különbségtétel megszüntetését,és átfogó védelmet biztosít. Az európai projekt csak akkor életképes, ha gondoskodni tud a hátrányos helyzetű csoportok jogainak érvényesítéséről. A teljes körű integrációjuk közös érdekünk, és ezt megfelelő lépésekkel elő kell segítenünk.

Így valamennyi tagállam érdeke, hogy a 2000/43-as és 2000/78-as EK-irányelvek minden rendelkezésének teljes mértékű, pontos és hatékony átültetéséről, valamint az irányelvek megfelelő gyakorlati végrehajtásáról gondoskodjanak oly módon, hogy a jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése a hátrányos helyzetű csoportok számára valódi előnyt jelentsen.

A jogszabályok csak akkor érnek valamit, ha a gyakorlatban is érvényesülnek. Ennek ellenőrzése kiemelten fontos feladat, amelyre megkülönböztetett figyelmet kell fordítani tagállami és közösségi szinten egyaránt. Ki kell dolgozni azokat az ellenőrző mechanizmusokat, amelyek révén hatásvizsgálatokat lehet végezni. Be kell vonni a civil szervezeteket, amelyek konkrétan vissza tudnak jelezni, és velük társadalmi párbeszédet kell folytatni. Meggyőződésem, hogy Barroso 2004-ben, amikor a mandátumát megkezdte, hitt abban, amit mondott. Kérem, tegye ezt ezután is.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – Mr President, I wish to comment on two aspects of this excellent report by Elizabeth Lynne. I fully support the call to Member States and other relevant actors to collect, compile and publish comprehensive, accurate, comparable, reliable and separate statistics on discrimination and then to publish these statistics in a way that is easily understood by the public. In that way, I believe citizens can see for themselves the need for change. I fully support the call for a comprehensive, wide-ranging directive. This is an area where the EU can achieve strategic change when the legislation is implemented.

Finally, with reference to the Lisbon Treaty, I was very pleased to hear the comments of the Slovenian presidency last week on the 2008 work programme with regard to their response for the ‘One Million Signatures for Disability’ campaign. This indicates that the presidency, and hopefully the Commission, are listening to the citizens and taking their concerns on board. This is a very hopeful sign for the Citizens’ Initiative as contained in the Lisbon Treaty, but again I wish to put on record my strong support for a comprehensive directive. There can be no hierarchy of discrimination.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (PSE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido il lavoro svolto dall'onorevole Lynne. Devo dire che la discussione di questa relazione avviene in un momento particolare per l'Europa e vorrei che la Commissione e lei, signor Commissario, avessero la piena consapevolezza che in realtà oggi sembrano non avere.

Il tema non riguarda solo i progressi in materia di pari opportunità e non discriminazione relativi all'occupazione e alle condizioni di lavoro, la questione centrale investe la necessità di una direttiva orizzontale sulla parità di trattamento che comprenda tutti i motivi di discriminazione. C'è un clima di intolleranza e ostilità che si sta alzando in Europa e che sta producendo già oggi, pensiamo all'immigrazione e ai rom, processi di discriminazione su basi etniche. Guai a noi a chiudere gli occhi!

Da qui l'urgenza di una direttiva esaustiva che copra tutte le discriminazioni allo scopo di completare il pacchetto di norme antidiscriminazione ai sensi dell'articolo 13 del trattato, ma che serva anche per innalzare il livello del confronto culturale in Europa, un confronto che ne elevi la qualità e sia convincente, un confronto del quale si sente la massima urgenza.

Per questo dico a lei, Signor Commissario, e alla Commissione, di mostrare un po' più di coraggio politico che fino ad ora non c'è assolutamente stato!

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – Panie Przewodniczący! Zatrudnienie jest jednym z podstawowych czynników integracji społecznej. Mimo to bezrobocie wśród licznych grup, zwłaszcza kobiet, osób niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych, migrantów, osób starszych i młodych, wchodzących na rynek pracy, pozostaje na niedopuszczalnie wysokim poziomie.

Niepokój budzi fakt, że w niektórych państwach członkowskich występują poważne braki w transpozycji i wdrażaniu dyrektyw nr 43 i 78 z 2000 r. oraz brak informacji przeznaczonych dla obywateli Unii Europejskiej, dotyczących możliwości podjęcia środków prawnych w przypadku dyskryminacji. Istotnym jest, aby rządy państw członkowskich jak najszybciej usunęły bariery wynikające z dyskryminacji w procesach rekrutacyjnych na rynku pracy.

Organy publiczne mają do odegrania kluczową rolę w promowaniu równości i niedyskryminacji, gdyż zgodnie z artykułem 13 Traktatu ustanawiającego Unię Europejską państwa członkowskie powinny zapewnić pełną, prawidłową i skuteczną transpozycję oraz odpowiednie wdrożenie wspomnianych dyrektyw, tak aby walka z dyskryminacją w Unii Europejskiej miała charakter działań skoordynowanych i zgodnych z jednolitym podejściem do zwalczania dyskryminacji.

 
  
MPphoto
 
 

  Метин Казак (ALDE). – Г-н председател, уважаеми колеги, приемането и прилагането на всеобхватно антидискриминационно законодателство в страните-членки на Европейския съюз представлява реално постижение и е показател за степента на чувствителност на обществото ни към съблюдаване на принципите за равно третиране на всички граждани, без разлика на техния етнически произход, вяра, пол, възраст, здравословно или материално положение.

Подкрепям призива в доклада на г-жа Lynne за приемането на всеобхватна директива без йерархия на принципите за дискриминация. Следва обаче да се отбележи, че все още в Европа дискриминацията на лицата, принадлежащи към етнически или религиозни малцинства, е сред най-широко разпространените форми на нарушаване на основното им право да бъдат третирани равнопоставено със своите съграждани от мнозинството.

В някои държави езикът на омразата, ислямофобията и други форми на ксенофобия, подхранвани от стереотипи, предразсъдъци и клишета от миналото, са причина за латентно дискриминационно отношение спрямо малцинствени етнорелигиозни групи. Ето защо Европейският парламент следва да обърне сериозно внимание на Комисията и на държавите-членки…

(Метин Казак е прекъснат от председателя)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – Herr Präsident! Wir stimmen wohl alle darin überein, dass alle erdenklichen Maßnahmen gegen Diskriminierung ergriffen werden müssen. Daher hat sich das Europäische Parlament auch immer wieder dafür ausgesprochen, eine neue Richtlinie zu verabschieden. Vier derartige Richtlinien gibt es bereits, eine ist im Entwurf soweit fertig. Das heißt, wir decken ein sehr breites Spektrum an Antidiskriminierungsmaßnahmen ab.

Jetzt geht es darum, endlich diese Maßnahmen umzusetzen. 28 Vertragsverletzungsverfahren gibt es, das heißt, der Appell geht an die Mitgliedstaaten, endlich umzusetzen, was hier im Hause beschlossen worden ist. Ich bin dagegen, gleich wieder einen zweiten Schritt vor dem ersten zu machen, nämlich wieder eine neue Richtlinie einzusetzen mit einer Fülle neuer Barrieren, wo Gleichstellungsbehörden gefordert werden. Das heißt wieder mehr Bürokratie. Dass bei allen Gesetzen NGO verpflichtend einbezogen werden müssen zur Beratung usw., bringt uns nicht weiter; wenn wir für die Antidiskriminierung eintreten, dann müssen wir dafür eintreten, dass das, was gegenwärtig Gesetz ist, in den Mitgliedstaaten endlich einmal umgesetzt wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – Panie Przewodniczący! Chciałam zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację kobiet w ciąży, szczególnie wobec zapaści demograficznej w Europie. Mimo zakazów prawnych pracodawcy od młodych kobiet żądają przy ich zatrudnianiu potwierdzeń lekarskich, że nie są w ciąży. Jeśli takiego zaświadczenia nie przedstawią, nikną ich szanse na uzyskanie pracy. Jest to trudne, ale konieczne pole działania dla inspekcji pracy. Dyskryminowane są także rodziny wielodzietne. Przeciętny dochód na osobę w tych rodzinach jest zwykle znacznie niższy, niż w rodzinach samotnych matek. Natomiast zasiłki rodzinne i pomoc społeczna są w ich przypadku zazwyczaj mniejsze, a podatki wyższe. Na takie problemy, zwykle mówiąc o dyskryminacji, nie zwraca się uwagi.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE). – În aşteptarea unei directive orizontale, remarcăm că avem o legislaţie europeană şi una naţională împotriva discriminării, numeroase angajamente politice, precum şi mecanismele instituţionale specifice. În ciuda acestei aparenţe optimiste, gradul de transpunere, implementare şi eficienţa măsurilor adoptate sunt încă foarte scăzute în multe state membre. Pentru realizarea egalităţii între femei şi bărbaţi, un loc de muncă corect plătit este esenţial.

În acest sens, propunem Comisiei să iniţieze un plan integrat de acţiune pozitivă la nivelul pieţei muncii pentru a reduce diviziunea de gen artificială pe piaţa muncii şi decalajele structurale de salarizare care încă există între ramurile considerate feminine şi cele considerate masculine. În cadrul acestuia, introducerea dimensiunii de gen în elaborarea bugetelor: european, naţional şi local constituie un instrument esenţial pentru reducerea decalajelor structurale şi aplicarea principiului plăţii egale pentru muncă de valoare egală.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Mr President, when the rapporteur spoke she said that every EU citizen must be treated equally. Sadly, the rapporteur herself seems not to believe that. If she did, then this report would cry out against the fact that this EU, through a derogation, authorises discrimination on religious grounds in my constituency of Northern Ireland; specifically discrimination against Protestants who want to join the Police Service in Northern Ireland.

Yes, in this EU there is express religious discrimination, sanctioned in that way. So when I listen to the high-sounding affirmations against discrimination I think of many young Protestant constituents who wanted to join the police, scored higher than Roman Catholic applicants, but who saw those people appointed over their heads because discrimination is statutory, provided for in legislation. So, until we get horizontal application against discrimination...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). – Lugupeetud volinik, president, kolleegid. Kõikide võrdsus seaduse ees ja kaitse diskrimineerimise vastu on inimõigus – seda kinnitavad meie liimesriikide, kõikide liikmesriikide põhiseadused. Ometi pole meie kodanikud diskrimineerimisvabad. Näiteks on ühenduse õigusega reguleeritud sooline võrdõiguslikkus töösuhetes; vähem oleme aga tähelepanu pööranud vastuvõetu täitmisele. Kuidas muidu seletada Eurostati iga-aastaseid avalikke uuringuid, mis näitavad mitmetes liikmesriikides naiste ja meeste palkade suuri erinevusi? Minu koduriigis Eestis isegi 27%, ja seda naiste kahjuks. Ja nii juba üle kümne aasta, jätkuvalt ka täna.

Sama oluline kui teema õiguslik reguleerimine on ka selle õiguse kaitstuse tagamine. Ka sellega peame tegelema ja vajadusel tuleb algatada ka rikkumismenetlus. Õiguskindlus on just see, mida meie kodanikud vajavad.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). – Mr President, my congratulations to Mrs Lynne on this directive because, in the European Year of Intercultural Dialogue, which aims to promote mutual understanding and celebrate Europe’s diversity, I am shocked and dismayed at the levels of existing discrimination – not just in race but in disabilities, gender, sexual orientation and ageing. Discrimination is not just a problem in the labour market but also in housing, education, public and private services and even in religious matters.

I am particularly concerned about the difference in levels of integration of minorities within various Member States as indicated by the Migrant Policy Index. This shows the failure of the implementation and enforcement of the minimum standards in anti-discrimination that we have sought to make EU-wide. I call upon the Commission to take up this matter, not just with the Member States, but also to take stronger action within the EU institutions.

Finally, prior to the European elections, I would like to ask how this House is trying to set an example to the rest of Europe on anti-discrimination. Still only 30% of the MEPs are women and only 9 MEPs are non-white.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). – Herr Präsident! Was ist wirksam gegen Diskriminierung und für den Schutz vor Benachteiligungen? Sensibilisierungskampagnen, Informationen, Aktionen, aber nicht eine Zentralisierung von Rechtsfragen durch neue EU-Gesetzgebung. Statt einer umfassenden horizontalen Richtlinie möglicherweise ein Papiertiger? Es ist wichtig, die vier existierenden Richtlinien umzusetzen. Allein in Deutschland haben Schulungen, die für das allgemeine Gleichstellungsgesetz nötig waren, jährlich mehr als 1,7 Milliarden Euro gekostet.

Ich halte den Civil Rights Act für richtig. Er sieht Regelungen für Betriebe ab 15 Beschäftigten vor, und ein hoher administrativer und finanzieller Aufwand wird vermieden – eine solche KMU-Schutzklausel ist angebracht. Und ich halte es für wichtig, dass unsere Bedenken, die durch Liz Lynne leider noch nicht ausgeräumt werden konnten, weil sie unsere Anträge nicht berücksichtigt hat, deutlich werden: Wir können diesem Bericht, bei dem gesagt wird, öffentliche Gelder sollen genutzt werden, um Opfer von Diskriminierungen zu unterstützen, nicht zustimmen. Hier hätte Liz Lynne auf uns hören sollen, doch sie hat es leider nicht getan.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). – Já bych chtěl upozornit na dvě oblasti. První oblast se týká dopravy, protože asi třetina obyvatel v Evropské unii má problémy s pohybem a myslím si, že aby měli lidé rovnou příležitost, pokud jde o přístup k informacím, práci a podobně, tak je potřeba udělat hodně pro to, aby byl zaveden víc bezbariérový standard v oblasti dopravy. Druhá oblast se týká mentálně postižených. Myslím si, že by bylo dobré udělat revizi bílé knihy o ochraně mentálního zdraví, protože velká část obyvatel Evropské unie trpí stresovými zátěžemi, které vlastně také znamenají znevýhodnění, pokud jde o adaptaci na trhu pracovních sil.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – On a point of order, Mr President, I recognise that I have not been called to speak, but what Mr Allister said about discrimination against Protestants in the police force in Northern Ireland is totally untrue. The force is 90% a Protestant organisation ...

(The President cut off the speaker.)

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Dámy a pánové, debata ukázala, jak významná je otázka boje proti diskriminaci. Chci konstatovat, že první linie, ve které byla prakticky naprostá shoda, je linie účinnějšího uplatňování zákona ve všech členských státech. Chci konstatovat, a z debaty to také vyplynulo, že Komise v tomto směru postupuje velmi důsledně a zahajuje případná infrakční řízení proti státům, které plně neimplementovaly. Chci ovšem konstatovat, že jenom jednoduchá statistika počtu nevypovídá o celkovém problému, protože do tohoto počtu se řadí infrakční procedury, které jsou velmi různého charakteru od technicko-organizačních až po např. rozsah ochrany. V každém případě ale mohu konstatovat, že všechny státy, se kterými jsme v debatě, jsou připraveny a jejich vůle plně implementovat antidiskriminační direktivy je nepochybná.

Druhá otázka je otázka dalšího pokroku v zákonech. Jasně jsem řekl, že Komise je v závěrečné fázi rozhodování o konečném postupu, tato fáze skončí do června tohoto roku a předložíme příslušné návrhy. Diskuze, která teď proběhla v Parlamentu, je nepochybně jedním z podstatných zdrojů.

Dovolte mi ještě, abych se dotkl dvou vystoupení, která vystoupila z obecné argumentace tím, že přinesla ne zcela obvyklý argument. Jedním z nich bylo třeba vyčíslení, že školení pro účely antidiskriminace stálo ve Spolkové republice Německo 1,7 miliardy eur. Nepopírám toto číslo. Myslím si, že by bylo docela zajímavé porovnat, jaké náklady na školení jsou např. v rámci daňových zákonů a zkonstatovali bychom, že při změně zákonů podobné přechodné náklady jsou obvyklé. Čili nemyslím si, že argumentace čistě finanční je v tomto směru silná.

Druhá otázka se týkala problematiky policie v Severním Irsku. Tady mohu jenom konstatovat, že podle informací, které mám k dispozici, irská policie zahájila pozitivní akci, aby zvládla problém, o kterém pan poslanec hovořil.

Dámy a pánové, vyměřený čas nám nedává možnost pokračovat v diskuzi, která by jistě byla ještě dále hluboká a velmi zajímavá, a proto mi dovolte konstatovat, že teď jsme ve významné fázi rozhodování a že vaše diskuze je součástí tohoto procesu.

 
  
  

VORSITZ: MECHTILD ROTHE
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne, rapporteur. − Madam President, I should like to thank colleagues very much for their remarks. I am delighted that we appear to have the support of the majority of this House for a comprehensive directive. I hope the vote later today will prove that.

I would also like to pay tribute again to Commissioner Špidla because I know it was his actual initiative to bring forward a comprehensive directive and call for the comprehensive directive within the work programme. I am only sorry that his view does not seem to be winning the argument with the rest of the Commission. And let us hope that, by passing the call for a comprehensive directive, we will give more power to him to actually argue the case.

I did ask Commissioner Špidla for the impact assessments to be released. I know they have been done already. I am a little fearful since I have heard reports that there have been different impact assessments and those are being changed slightly as we speak to favour one view in the Commission rather than another. I would like some sort of clarification on that to see if the rumours that I have heard are true.

I am very pleased that other Members have supported your call within the work programme for that comprehensive directive. Specific issues relating to all the areas – disability, age, religion or belief, and sexual orientation – can, I believe, be covered in one comprehensive directive. Education is not the way forward. We have tried that. For those Members who have been talking about education: it does not work.

We are talking as well about access to goods and services, not about employment. I know that all of the German delegations have problems with that because the employment directive has been gold-plated by the German Government. So leave that one aside. There are different Member States who have different problems: disability, age, sexual orientation, religion or belief. Some Member States cover some of them, others cover others and that is why it is important to get it right and have a comprehensive directive and not leave anyone behind.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. − Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute Mittag um 12.00 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE) , per iscritto. – Esprimo il mio apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice in merito ad un tema che considero di grande importanza per lo sviluppo di politiche europee più giuste ed effettive contro la discriminazione.

Il principio della non-discriminazione, infatti, è parte del nucleo duro di valori che hanno sempre costituito la base della costruzione europea e deve essere per questo protetto concretamente, di modo che i cittadini europei, soprattutto quelli appartenenti a categorie più svantaggiate quali i disabili, siano tutelati di modo efficace contro qualsiasi forma di discriminazione.

La non-discriminazione è fondamentale in materia di occupazione, ma necessaria e auspicabile in ogni settore della vita dei cittadini (come l'educazione o i servizi sociali) perchè in grado di favorire enormemente l'inclusione sociale e lo sviluppo delle potenzialità di ogni cittadino europeo.

Concludo esprimendo il mio appoggio per l'adozione celere di una direttiva quadro completa ed efficace sulla non-discriminazione, che permetta agli Stati membri di agire uniti in questo ambito e di adottare politiche coerenti ed effettive volte a consentire ai cittadini di sentirsi realmente tutelati da parte di una normativa chiara ed esaustiva a livello europeo e nazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE) , na piśmie. – Jako członek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z pełnym zaangażowaniem popieram sprawozdanie Elizabeth Lynne. Nie mam wątpliwości, że obowiązujące prawo międzynarodowe oraz nasze unijne rozstrzygnięcia są – z formalnego punktu widzenia – rozwiązaniami pożądanymi i dobrymi. Dlatego żałuję, że ich wdrażanie w życie ciągle napotyka na wiele barier i to także w naszej, zdawałoby się bardzo demokratycznej i wolnej od dyskryminacji Europie.

Jest zadziwiające, że trzeba wzywać państwa członkowskie UE do pełnego respektowania przepisów dyrektywy 2000/78/WE oraz stałego i systematycznego monitorowania postępów w zakresie eliminowania z życia politycznego, społecznego i gospodarczego wszelkich form dyskryminacji.

Jest to szczególnie ważne dla obywateli mojego kraju, Polski, którzy korzystając z dobrodziejstw wspólnego rynku i swobody przepływu osób, żyją i pracują w wielu krajach UE. Niestety, z dużą przykrością muszę stwierdzić, że są coraz liczniejsze dowody na dyskryminację moich rodaków tylko z powodu ich narodowości. Takie niepokojące informacje coraz częściej napływają m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Byłoby paradoksem, gdyby Parlament Europejski tak silnie i skutecznie angażował się w zwalczenie przejawów dyskryminacji w świecie, a nie potrafił się uporać z respektowaniem praw człowieka u siebie, tzn. w państwach członkowskich UE. Przecież wszyscy obywatele Unii Europejskiej zasługują na równe i wolne od dyskryminacji traktowanie!

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , kirjallinen. – Yhdenvertaiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys EU:ssa

Yhdenvertaiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys työelämässä ovat työelämän perusperiaatteita, joiden noudattamisessa jäsenvaltioilla ei tulisi olla ongelmia. Liz Lynnen raportin mukaan direktiivejä ei kuitenkaan panna toimeen tarpeeksi tehokkaasti eikä yhdenmukaisesti.

Ongelma on merkittävä, koska – aivan kuten Lynne raportissaan toteaa – syrjinnän torjuminen ja ihmisoikeudet ovat EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan mukaan Euroopan unionin painopistealoja.

Esimerkkitapaus Suomesta kertoo naisesta, joka ei päässyt työttömyysturvan piiriin sen jälkeen, kun oli lopettanut vammaisen poikansa hoidon. On väärin, että kotona tehtyä hoivatyötä ei arvosteta ja säännökset sallivat tämän kaltaisen syrjinnän. Edellä mainittuun tapaukseen viitaten kannatan Lynnin raportin kohtaa 36, jonka mukaan yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden soveltamisalan tulisi olla laaja käsittäen myös sosiaaliturvan.

Lisäksi yhdyn Lynnen vaatimukseen siitä, että Euroopan parlamentti suosittelisi jäsenvaltioita panostamaan enemmän resursseja ja valtuuksia toimielimille, jotka työskentelevät edellä mainittujen periaatteiden edistämiseksi. Kannatan myös Lynnen vaatimusta kansalaisjärjestöjen aseman kohentamisesta, jotta nekin pystyisivät paremmin ja tehokkaammin pureutumaan ongelmakohtiin, joita jäsenvaltioissa tällä hetkellä on.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE) , írásban. – Igencsak aktuális, hogy éppen ma került sor Lynne asszony esélyegyenlőségről szóló jelentésére. Nemrég, május 17-én fejeztük ki szolidaritásunkat a transzszexuálisok, biszexuálisok és melegek iránt.

A kivételes napok, alkalmak során szokás, hogy az ember visszatekintsen a múltba. Sajnos, ahogy a jelentés is mutatja, igencsak sok tennivaló akad még az esélyegyenlőség terén. Továbbra is elfogadhatatlanul magas a munkanélküliség a nők, a migránsok, a fogyatékkal élők, az etnikai kisebbségek, valamint elszigetelt vagy el nem ismert készségekkel rendelkezők körében. A foglalkoztatás területén ezért javaslom egy Európai Esélyegyenlőségi Monitor Rendszer bevezetését, mely adókedvezményekkel és/vagy PR-lehetőséggel támogatná az esélyegyenlőség megteremtésében kiemelkedő szerepet vállaló munkahelyeket.

Feketelistát is készítene azokról, akik a kritériumoknak egyáltalán nem felelnek meg. Ez ösztönzőleg hatna a vállalatokra, míg új szempontokat és tisztánlátást adna a munkakeresőknek. Sajnos továbbra is terjed Kelet- és Közép-Európában a szélsőséges és populista politika, de szomorú képek érkeznek Nyugat-Európából is. Egyre erősödik a romákkal szembeni negatív diszkrimináció, roma lakóhelyeket rombolnak le szélsőséges erők. Itt mutatkozik meg igazán, hogy mekkora szükség van a szocialisták által indítványozott Európai Roma Stratégia kidolgozására, sürgős fellépésre európai szinten. A tagállamok jogszabályai különféle módokon védenek a diszkrimináció ellen.

Gyakran nincs egységes végrehajtási módszer, amely az irányelvek elégtelen végrehajtásához vezet. Az EU-s, nemzeti és helyi hatóságoknak a horizontális szemlélet és általános érvényesítés figyelembevételével kellene összehangolniuk a végrehajtásra irányuló erőfeszítéseiket. Fontos lenne továbbá a jogszabályok létrehozása előtt a szociális hatásvizsgálat érvényesítése és a végrehajtás éves értékelése.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE) , kirjalikult. – Mittediskrimineerimine ning inimõigused on ELi põhiväärtusteks. Sellele tahame üles ehitada oma ühise tuleviku, seega ei ole ruumi tingimiseks. Artikkel 13 väljendab seda hästi ning peab olema teejuhiks mis tahes Euroopa kodanikke puudutavates küsimustes.

Kaitse diskrimineerimise eest vanuse, seksuaalse orientatsiooni, usuliste vaadete ning puuete alusel puudub täna valdkondades nagu sotsiaalhoolekanne, kaubad ja teenused, tervishoid ning haridus. Kahjuks ELi õiguslik regulatsioon nendes valdkondades puudub. Kui mittediskrimineerimine ja inimõigused on meile esmatähtsad, siis ei ole kahtlustki, et vajame ühte - horisontaalset - direktiivi, mis teeks lõpu õiguste hierarhiale. Olukorrale, kus ühes valdkonnas on diskrimineerimine ebaseaduslik ning teises lubatud. Olukorrale, kus rassiline kuuluvus ning puue on oluliselt enam kaitstud kui ülejäänud artiklis 13 nimetatud alused. Selle raporti valguses kutsun komisjoni üles mitte taganema lubatust ning välja töötama direktiivi, millega võideldakse diskrimineerimise vastu vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 13.

Horisontaalse direktiivi kaitseks on välja astunud enneolematult palju Euroopa MTÜsid, samuti Brüsselis asuvad erinevates valdkondades tegutsevad katusorganisatsioonid, nagu näiteks European Women's Lobby, AGE ja mitmed teised. Horisontaalne sotsiaalhoolekande, kaupade ja teenuste, tervishoiu ning hariduse valdkondi hõlmav diskrimineerimisvastane direktiiv on ainus tee edendamaks inimõiguste kaitset Euroopa Liidus. Tõendeid diskrimineerimisjuhtude kohta kõikides valdkondades on enam kui küll. Komisjon ei tohi silma kinni pigistada ja taasluua õiguste hierarhiat Euroopa Liidus.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE) , írásban. – A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup elnökeként üdvözlöm Lynne-asszony jelentését, amely a diszkriminációmentesség terén elért eredményeket veszi számba, és kijelöli a teendőket.

A diszkrimináció-mentesség elleni közösségi szabályozás azért is kiemelten fontos, mert az egyén védelme nem elég. Nem egyénként éri őt diszkrimináció, hanem egy csoport tagjaként: mert nemzeti kisebbség, mert idős, mert nő, mert fogyatékkal élő, mert szexuális kisebbség, mert roma. Ezért a különböző kisebbségekhez tartozó személyek részére csak az jelenthet hatékony védelmet, ha a csoport egészét védjük meg. Helyesen emeli ki a jelentés, hogy a két meglévő irányelv csak minimális követelményeket ír elő, ezért tovább kellene lépni egy átfogó közösségi szintű hátrányos megkülönböztetés elleni politika kiépítése, egy horizontális jellegű anti-diszkriminációs irányelv irányában. Különösen fontos az a kitétel is, mely szerint a Bizottságnak a pozitív intézkedés jelentése tekintetében közös, az egész EU-ra érvényes fogalom-meghatározást kell kidolgoznia. A jelentés külön felhívja a figyelmet, hogy a kisebbségi közösségek, és különösen a roma közösség különleges védelmet igényelnek. Ezzel kapcsolatban emlékeztetnék az ugyanezen témában született Zdanoka-jelentés 25. cikkelyére, amely az őshonos nemzeti kisebbségek politikai részvételérének fontosságára mutat rá.

A cikkely szerint a nemzeti kisebbségeknek szükségük van olyan normatív keretekre, amelyek lehetővé teszik tényleges részvételüket az identitásukat érintő döntések meghozatalában az önrendelkezés vagy autonómia különböző formái révén.

 

7. Интегрирана морска политика за Европейския съюз (разискване)
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. − Als nächster Punkt folgt der Bericht von Willi Piecyk im Namen des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr über eine integrierte Meerespolitik für die Europäische Union (2008/2009(INI) (A6-0163/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Willi Piecyk, Berichterstatter. − Frau Präsidentin! Ich freue mich, dass Sie zum zweiten Mal bei der Meerespolitik den Vorsitz führen. Vor einem Jahr haben Sie das auch schon getan.

Herr Kommissar, fangen wir mit der guten Nachricht an. Heute Abend wird es in der Lübecker Jacobikirche die erste Veranstaltung zum Europäischen Tag der Meere geben. In dieser Kirche befindet sich die internationale Gedenkstätte für zivile Seefahrt. Der Kommissar Barrot hat sie im letzten Jahr eröffnet. Heute Abend werden dort Kapitäne über ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen auf Schiffen diskutieren. Die Pastoren haben das im Vertrauen darauf gemacht, dass die Präsidenten von Parlament, Rat und Kommission den 20. Mai heute Mittag tatsächlich zum Tag der Europäischen Meere erklären. Das ist ein Anlass zur Freude und soll bewirken, dass Europa seinen Meeren größere Aufmerksamkeit schenkt.

Nur, wer glaubt, dass so ein Tag auch schon Meerespolitik sei, der ist wohl auf dem falschen Dampfer, oder anders ausgedrückt: So ein Tag der Meere darf nicht zur bloßen Symbolik verkommen. Das heißt, er muss politisch konditioniert werden. Gefragt ist Politik – für Soziales, für Schiffssicherheit, für Klimaschutz. Nehmen wir die Lebens- und Arbeitsbedingungen auf den Schiffen: Es ist ein übler Anachronismus, dass für Seeleute eine ganze Reihe von Sozial- und Arbeitschutzregelungen nicht gilt. Das muss sich ändern, die Kommission sieht das ja auch so. Wir erwarten hier ihre Initiativen.

Die Internationale Arbeitsorganisation hat 2006 das Seearbeitsrechtübereinkommen angenommen. Ratifiziert haben es bisher drei Staaten: die Bahamas, Liberia und die Marschall-Inseln. Wo bleiben da eigentlich die Europäer? Wenn ich Schiff- und Seesicherheit verbessern will, dann muss ich als Rat nur eines tun: Endlich das Erika III-Paket verabschieden. Es ist schon ein starkes Stück, wie dilatorisch der Rat in dieser Frage mit der Seesicherheit umgeht. Seit der ersten Lesung des Parlaments sind mittlerweile mehr als 12 Monate verstrichen, und wir haben bis heute noch keinen einzigen gemeinschaftlichen Standpunkt. Die Katastrophen der "Erika" und der "Prestige" sollten eigentlich Warnung und Mahnung genug sein, um endlich tätig zu werden.

Im Klimaschutzpaket, das Kommissionspräsident Barroso im Januar vorgelegt hat, wird davon gesprochen, dass der Schiffsverkehr vielleicht in den Emissionshandel einbezogen werden könnte. Das ist zu schlapp, das reicht nicht. Meerespolitik muss meiner Ansicht nach beim Klimaschutz mindestens vier Dinge leisten: Einbeziehung des Schiffsverkehrs in den Emissionshandel, und zwar jetzt und nicht irgendwann; drastische Reduzierung des Schadstoffausstoßes – CO2, SO2 und NOX – und Einsatz regenerativer Energien wie Wind und Sonne. In den Häfen muss Schluss sein mit der Eigenproduktion von Energie durch Schiffsmotoren zu Lasten von Mensch und Natur. Umgekehrt brauchen wir die Energieversorgung von Land, also Schiffe in den Häfen müssen an die Steckdose.

Wir haben in Nord- und Ostsee jede Menge alter Munition aus den vergangenen Kriegen. Hiervon gehen erhebliche Gefahren aus. Deswegen brauchen wir einen Aktionsplan zur Identifizierung und zur Beseitigung dieser Altlasten. Wir haben in den letzten Monaten erlebt, dass vor der afrikanischen Küste Anschläge von Piraten auf Europäer und auf europäische Schiffe passiert sind. Also brauchen wir klare internationale Regelungen und ein System des Beistands auf Hoher See, und wir müssen nicht nur die Küsten vor den Meeren schützen, sondern wir müssen auch die Meere vor den Küsten schützen. Die größte Gefahr für die Meere kommt immer noch vom Land: 80 % aller Schadstoffeinträge sind landwirtschaftlich oder industriell verursacht. Um dem Abhilfe zu schaffen, muss endlich auch hier europäisches Recht angewandt und durchgesetzt werden.

Wenn wir dann heute Mittag nach der Abstimmung den 20. Mai zum Europäischen Tag der Meere erklären, dann hoffe ich, dass wir am nächsten 20. Mai sagen können: Wir haben inzwischen eine ganze Menge erledigt.

Sie sehen, es war eine Punktlandung.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Member of the Commission. − Madam President, I find it quite appropriate that we are holding the debate during the first celebration of European Maritime Day. It is, after all, a Member of Parliament, Ms Kratsa-Tsagaropoulou, who first suggested the idea to President Barroso in the context of preparations for the Green Paper on a future maritime policy for the European Union. It is also thanks to Parliament, and, in particular, President Pöttering, who will be hosting the signing of a joint tripartite declaration, establishing European Maritime Day, later today. This celebration demonstrates how far we have come in developing, not only the integrated maritime policy, but a new vision for Europe’s oceans and seas. It also shows how involved all European institutions have been every step of the way. In fact, the Parliament has been a key player in developing the new integrated maritime policy both by organising a number of conferences where fruitful discussion and searching debate has been held, and by producing reports which guide us in our work and provide specific direction for the implementation of maritime policy.

Let me express my grateful and heartfelt thanks and appreciation to rapporteur Willi Piecyk for having coordinated the keen interest of the various committees and for having produced this impressive report. Let me also thank the different committee rapporteurs and the many other distinguished Members of Parliament who have been particularly involved, throughout the last two years, in building the Parliament’s contribution to this emerging European policy. To these, I apologise for not being able to refer to them by name as I wished.

Allow me, if you will, to turn to the report itself. While the report does not include any new proposals, it nevertheless concentrates on certain demands made in Parliament in July 2007 which assisted us in determining the way forward, and will inspire us now for the continued implementation of the maritime policy.

On some of the sectoral issues, the Commission welcomes the continued emphasis placed by Parliament on the environmental dimension of maritime policy, and on the challenges of climate change in particular, and looks forward to the adoption of a strategy for adaptation to climate change in 2008 which will address these concerns.

The Commission also welcomes the recognition by the European Parliament of the importance of maritime transport to the European economy and Parliament’s support for a common maritime transport area, for the development of the motorways of the sea and short sea shipping: all projects which the Commission is pushing forward.

In terms of research, the Commission welcomes Parliament’s support for the development of a comprehensive marine research strategy which will be a cornerstone of maritime policy, and should be ready for adoption by mid-2008.

The Commission welcomes the positive attitude of the report towards the need to ensure sustainability in the field of fisheries. We have taken a number of steps in this direction since the adoption of the ‘Blue Paper’ such as the adoption of a communication on the ecosystem approach in April 2008, and two proposals on discards, which will be ready by the end of this year.

In addition to specific mention of issues including the environment, maritime transport, research and innovation, social aspects, fisheries and energy, the Commission welcomes the particular importance attributed to the regional aspect of maritime policy through the exceptional maritime dimension conferred on the EU by its vast coastline, its islands and its outermost regions, and fully concurs with the view that maritime policy should take into account the various specific features of the Member States and maritime regions, including coastal regions, islands and outermost regions.

Honourable Members, we are still in the early stages of the implementation of maritime policy, but with the continued assistance of Parliament, we will strive for increased measures in that implementation. In conclusion, may I once again congratulate the European Parliament and the concerned rapporteurs for their excellent work. We look forward to continuing our close dialogue with you in the months ahead in the interest of implementing the integrated maritime policy for the Union, and also count on your support to engage, in particular, the European maritime regions during Maritime Day 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques, relator de parecer da Comissão do Desenvolvimento Regional. − Senhora Presidente, Senhor Comissário, caros Colegas, felicitamos a Comissão Europeia pela sua comunicação para uma política marítima integrada da União Europeia, bem como pela proposta de plano de acção que estabelece as primeiras medidas destinadas à sua implementação.

É certo que do Livro Verde para o actual Livro Azul houve recuos, nomeadamente no que concerne ao planeamento do uso do mar, da protecção costeira, da bandeira europeia, do Representante europeu na Organização Marítima Internacional, mas também é inquestionável que houve avanços, nomeadamente ao nível da dimensão social, do investimento, inovação e clusters marítimos e do transporte marítimo. Mas o balanço é, globalmente, bastante positivo.

Respeitando o princípio da subsidiariedade, há agora que levar à prática uma efectiva política marítima integrada que assegure a coordenação entre as diferentes políticas sectoriais, que liberte as sinergias esperadas, que crie um real valor acrescentado. Só assim constituirá um instrumento importante para fazer face aos desafios do desenvolvimento sustentável, da competitividade e da coesão económica e social europeia.

Acima de tudo, a Comissão do Desenvolvimento Regional espera que a política marítima integrada tenha um impacto muito positivo no desenvolvimento e na protecção das regiões costeiras, das ilhas e das regiões ultraperiféricas da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro, relator de parecer da Comissão das Pescas. − Nesta brevíssima intervenção, gostaria de valorizar a integração de propostas apresentadas pela Comissão das Pescas, que acentuam que o objectivo essencial de uma política marítima no âmbito das pescas deveria ser a promoção da modernização e do desenvolvimento sustentável deste sector, assegurando a sua viabilidade socioeconómica e a sustentabilidade dos recursos e garantindo a soberania e a segurança alimentar, o abastecimento público de pescado, a manutenção dos postos de trabalho e a melhoria das condições de vida dos pescadores; que a criação de mais e melhores empregos ligados ao mar, nomeadamente no sector das pescas, depende da garantia de um justo e adequado rendimento para os seus profissionais; a necessidade da existência de mecanismos de compensação aos pescadores afectados por medidas de recuperação dos recursos, o reforço do apoio à investigação científica pesqueira nos vários Estados-Membros, nomeadamente no âmbito do Sétimo Programa-Quadro, ou o apoio comunitário à existência de meios adequados de assistência e salvamento das tripulações das embarcações.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Frau Präsidentin, lieber Herr Kommissar, liebe Kollegen! Meine Fraktion möchte sich erst einmal beim Berichterstatter Willi Piecyk bedanken. Er hat über ein Jahr sehr gut die Gespräche angestoßen und die Anregungen zusammengefasst. Herzlichen Dank, Willi!

Wir unterstützen den Bericht auch einhellig. Wir bedauern jedoch, Herr Kommissar, dass der Aktionsplan zu wenig konkrete Maßnahmen enthält. Herr Kollege Piecyk wies schon darauf hin, dass die ganze Umweltproblematik ungeklärt ist. Es fehlen konkrete Maßnahmen, es ist nicht klar, welchen Beitrag die Akteure – zum Beispiel die Reeder – zur Bekämpfung des Klimawandels leisten und wie sie in dem Wettbewerb, den sie global auszustehen haben, bestehen können. Das reicht von Maßnahmen wie der Verringerung von Schwefel und Stickoxiden auf See bis zu Maßnahmen in den Häfen wie der Nutzung von Landenergie.

Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Wenn die Kommission nämlich sagt, dass sie im Herbst dazu Vorschläge vorlegen wird, dann werden wir das in dieser Wahlperiode nicht mehr umsetzen können. Vielleicht können Sie doch ein bisschen mehr „Butter bei die Fische tun“, wie wir Hamburger sagen, und dann noch ein bisschen "Drive" reinbekommen.

Der zweite Punkt betrifft die Frage der Meeresüberwachung. Ich glaube, wir brauchen nicht nur eine verbesserte Zusammenarbeit der nationalen Küstenwachen, wir müssen nicht nur – was illegale Einwanderung angeht – FRONTEX stärken, sondern wir brauchen eine europäische Küstenwache. Dies ist uns seit Jahren ein Anliegen, nämlich dass man alle Aktivitäten – seien es Fischereiaktivitäten, Zollaktivitäten oder Polizeiaktivitäten – in den Mitgliedstaaten zusammenfasst und dafür eine schlagkräftige europäische Küstenwache einsetzt. Herr Kommissar, wird die Kommission in dieser Wahlperiode einen Vorschlag zur Küstenwache vorlegen oder nicht?

Ein letzter Punkt, der neu ist: die Anträge zu den Piraten. Wir müssen die Fischerei- und Handelsschifffahrt in internationalen Gewässern besser schützen und brauchen deshalb europäische wie auch globale Aktionen. Die Freiheit der Meere darf nicht zur Freiheit der Piraten werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău, în numele grupului PSE. – Îl felicit pe colegul Piecyk pe care îl apreciez foarte mult şi mă bucur că discutăm raportul domniei sale astăzi, când va fi semnată şi declaraţia tripartită privind instituirea Zilei maritime europene ce se va sărbători în fiecare an la data de 20 mai.

O politică maritimă integrată a Uniunii trebuie să asigure sinergia dintre sectoare cu importanţă economică deosebită precum: industria construcţiilor navale, transportul maritim şi fluvial, activitatea portuară, activitatea de pescuit, energie, turism, protecţia mediului şi protejarea patrimoniului maritim. Începând cu 1 ianuarie 2007, Uniunea are ieşire la Marea Neagră şi Uniunea trebuie să-şi promoveze şi în această regiune politica maritimă comună. Există coordonatori pentru proiectele TEN-T pentru transportul pe apele interne şi pentru transportul pe coridoarele maritime. Extinderea reţelei TEN-T se referă la coridoarele maritime. Din păcate, cererile de proiecte lansate până acum de Comisie pentru coridoarele maritime europene nu se adresează şi regiunii Mării Negre. Solicit Comisiei să elaboreze studii şi proiecte pentru regiunea Mării Negre care trebuie să devină o regiune strategică a reţelei TEN. De asemenea, solicit Comisiei un plan de acţiuni concrete pentru protecţia zonelor de deltă şi de estuar şi aici mă refer în special la Delta Dunării.

 
  
MPphoto
 
 

  Paweł Bartłomiej Piskorski, w imieniu grupy ALDE. – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Przyłączam się do gratulacji dla kolegi Piecyka za wspaniałe sprawozdanie. Ważne, że dyskutujemy w momencie symbolicznym, ale ja przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na aspekty praktyczne tego sprawozdania. Rzeczywiście, jest wielkim anachronizmem to, że wśród różnych polityk europejskich, które realizujemy na terenie naszej Wspólnoty, sprawy morskie były do tej pory odkładane, nie są objęte uwspólnotowioną polityką.

Zwracam uwagę na to, że nie jest to pojedyncza dziedzina, że jest to dziedzina, która ma bardzo szerokie wymiary, zasygnalizowane w tym sprawozdaniu. Jest to zarówno wymiar ekonomiczny; jest bardzo wielu ludzi, którzy żyją z morza, którzy tam pracują. Ma to bardzo silny wymiar społeczny, na który musimy zwracać uwagę również mówiąc o restrukturyzacji tego przemysłu, mówiąc o tym, co z ludźmi pracującymi na morzu i z morza będzie się działo. Nasza dyskusja ma bardzo istotny wymiar ekologiczny, na co szczególny akcent kładzie to sprawozdanie, za co jeszcze raz dziękuję. Również bardzo istotny wymiar regionalny; my musimy pamiętać, że regiony, które żyją z morza, które wokół morza leżą, stanowią bardzo istotną część naszej Wspólnoty.

Podkreślam również to, co padało w tej dyskusji, że cały czas my traktujemy nasze prace i naszą dyskusję jako pewien spis treści i wywołanie dla Komisji. Rysujemy pewne odpowiedzi, stawiamy pytania i szkicujemy nasze wątpliwości. Natomiast, rzeczywiście, z naszej strony oczekiwania w stosunku do Komisji są bardzo duże i oczekujemy na jak najszybsze odpowiedzi i konkretne rozwiązania.

Zwracam również uwagę na to, że dla bardzo wielu krajów jest to sprawa pierwszorzędna, tak pierwszorzędna, jak inne polityki europejskie, na przykład polityka rolna.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrete Auken, for Verts/ALE-Gruppen. – Fru formand! Endnu er det ikke lykkedes at få skibsfarten væk fra den gamle forestilling om, at havet sletter alle spor. Nej, havet husker så godt som jord og luft, som planter og dyr og menneskekroppen, og skibsfartens bidrag til forureningen er fortsat enormt. Tænk, om vi kunne få de store skibsfartsnationer til at gøre IMO til en aktiv medspiller i kampen for at redde det globale miljø i stedet for som nu uafladeligt at bruge IMO til at bremse gode initiativer. Denne betænkning fra hr. Piecyk er et glimrende bidrag til, hvad vi tidligere har lavet i Parlamentet, men jeg håber, at vi kan få den yderligere styrket ved at få støtte til vores ændringsforslag, så søfarten med sikkerhed kommer med i CO2-kvotehandelssystemet. Vi har fået luftfarten med. Det eneste logiske og forsvarlige er, at skibsfarten også bidrager. Derfor, kære kolleger, støt ændringsforslag 1 om at få Maritime Emission Trading Scheme med i betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain, thar ceann an Ghrúpa UEN. – A Uachtaráin, ba mhaith liom ar dtús tréaslú le Willi Piecyk as a thuarascáil mar go dtagaim féin ó oileán mara agus tuigim go maith an tábhacht a bhaineann le taighde na farraige agus dul chun cinn a dhéanamh ar chúrsaí mara.

Sílim gur buntáiste mór é an tuarascáil seo atá os ár gcomhair anseo inniu chun é sin a dhéanamh. Níl muide róshásta leis an gComhbheartas Iascaigh in Éirinn ach tá níos mó ná iascaireacht i gceist. Tamall ó shin, thugamar cuairt ar mo cheantar féin leis an gCoiste Iascaigh agus chonacamar an obair iontach atá ar siúl ag Foras na Mara in Órán Mór i gCo. na Gaillimhe. Agus le hinstitiúidí eile cosúil le Foras na Mara ar fud na hEorpa beimid in ann an taighde is gá a chur chun cinn chun go mbeidh an réabhlóid gorm seo a labhraímid air in ann teacht in inmhe agus in ann a bheith mar chúltaca dár bplean.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro, em nome do Grupo GUE/NGL. – Neste concisa intervenção, apenas sublinhamos que uma qualquer iniciativa na política marítima deverá respeitar a soberania dos Estados-Membros relativamente às suas águas territoriais e zonas económicas exclusivas.

Saliento que a Constituição da República Portuguesa consagra, no seu artigo 5.°, que o Estado não aliena qualquer parte do território português ou dos direitos de soberania que sobre ele exerce, incluindo sobre os fundos marinhos contíguos, que a melhoria das condições de trabalho dos profissionais ligados ao mar é uma exigência, garantindo o emprego, o respeito do princípio a trabalho igual, salário igual, a redução do tempo de trabalho e a não aplicação da polivalência, que se deverá rejeitar qualquer nova tentativa de liberalização dos serviços portuários ao nível da União Europeia, nomeadamente do tráfego marítimo intracomunitário, que a aludida sólida base financeira para a política marítima não deve ser feita à custa do Fundo Europeu das Pescas e da Política Comum das Pescas, tendo por base o princípio de que a novas prioridades deverão corresponder novos meios financeiros.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI). – Madame le Président, mes chers collègues, félicitations à mon collègue Piecyk pour son excellent rapport sur la politique maritime, ainsi qu'à mon collègue Jarzembowski pour ses remarques pertinentes.

Ce rapport, Madame le Président, a le grand mérite d'intégrer les différents aspects de cette politique: les aspects environnementaux, économiques, sociaux, mais aussi sécuritaires. Je pense notamment ici aux problèmes liés à l'immigration illégale, au terrorisme et à la contrebande qui s'opère tout au long des 320 000 kilomètres du littoral européen. Les États à façade maritime doivent multiplier la surveillance et le contrôle de leurs mers. La coopération entre eux et les pays de provenance de ces activités illégales doit absolument être mise en œuvre au plus vite.

Par ailleurs, il est vrai que les découvertes scientifiques, les progrès considérables des technologies, la mondialisation, le changement climatique et la pollution maritime modifient considérablement le rapport de l'Europe aux mers et aux océans, et ce avec toutes les difficultés et tous les défis que cela comporte.

Je regrette toutefois que ce texte qui nous est proposé ne traite pas plus profondément de la politique portuaire et des pêcheries, deux dossiers – on le sait – particulièrement sensibles. En France, c'est l'ensemble des professionnels de la pêche qui bloquent les ports de l'Atlantique, de la Manche et de la Méditerranée, en réaction, bien sûr, à la flambée des prix du gazole et à la politique des quotas imposée par Bruxelles.

Le secteur est en crise d'une façon autant structurelle qu'économique. Les patrons de pêche ne veulent plus investir dans leurs bateaux et, donc, la flotte vieillit. La moyenne d'âge des navires de pêche français est de vingt-cinq ans. Les vocations de pêcheurs se font de plus en plus rares étant donné les contraintes qui pèsent sur leur profession.

Une politique maritime intégrée, Madame le Président, doit prendre en compte ces considérations et problèmes sectoriels et inverser au plus vite la tendance qui conduit à la lente agonie du secteur de la pêche.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE). – Senhora Presidente, caros Colegas, caro Colega Piecyk, por estes dias quem passa em frente do edifício Berlaymont encontra um enorme painel onde se pode ler, a propósito do Dia do Mar que hoje se celebra e da política marítima europeia, a seguinte frase: Um oceano de oportunidades.

Tem toda a razão a Comissão Europeia, e eu também acredito que o investimento que resolvemos dedicar ao mar pode ser uma excelente oportunidade para aproveitar de forma responsável e competitiva este enorme recurso.

Acontece que o mundo está, infelizmente, cheio de oportunidades perdidas, de boas ideias que naufragam. O destino da política marítima europeia não pode ser esse. Não nos pode, ou melhor, não nos deve faltar a vontade nem a capacidade de concretização, como já aqui bem salientou o nosso colega Jarzembowski.

A energia com que acreditámos no potencial desta iniciativa não se pode esgotar em curtas realizações nem na mera proclamação de ideias generosas que, no fundo, indiciam menos ambição do que desejaríamos.

Investir decisivamente nas tecnologias azuis, estimular uma rede de clusters marítimos onde se desenvolvam as melhores práticas e as tecnologias mais avançadas, tirar o melhor partido do mar na luta contra as alterações climáticas e na sua utilização como fonte de energia renovável, fomentar o transporte marítimo e o turismo costeiro, reconhecer às regiões marítimas, em particular às ultraperiféricas, a sua importância na segurança e defesa contra a imigração ilegal, o tráfico, o contrabando, as ameaças de terrorismo e, evidentemente, garantir uma visão estratégica e integrada e um financiamento sustentável destas políticas, são caminhos que temos de seguir se queremos ter sucesso.

Por esta razão, a minha palavra neste debate é dirigida directamente à Comissão, e a nós próprios também, para dizer que a ambição revelada não pode ser menos do que a ambição de construir uma outra centralidade europeia fundada numa política marítima integrada.

Esta água, Senhor Comissário, não volta a passar debaixo desta ponte. Serão a Comissão Europeia e este Parlamento capazes de corresponder ao seu próprio desafio? É a pergunta que deixo.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE). – Madame la Présidente, l'un des objectifs de cette première Journée maritime européenne que nous célébrons aujourd'hui est de redorer le blason des professions maritimes en leur redonnant des perspectives d'avenir. Outre la revalorisation des conditions de travail et d'emploi des gens de mer et la redéfinition des plans de carrière, un certain nombre de conditions structurelles doivent être toutefois réunies.

Aujourd'hui, partout en France, des pêcheurs désespérés sont en train de bloquer des ports car ils ne voient plus de perspectives d'avenir. Aux restrictions de pêche visant à préserver des stocks de poissons – que je ne remets pas en cause sur le principe, mais dont je m'interroge parfois sur l'équité – s'ajoute aujourd'hui la hausse des carburants qui les menace de banqueroute.

C'est un problème qui se pose aujourd'hui en France mais qui risque de bientôt se poser ailleurs en Europe. L'Union européenne peut et doit agir dans ce domaine en accompagnant les restructurations et en favorisant l'introduction de navires moins gourmands et plus propres. Mais dans l'urgence, elle doit aussi aider les entreprises touchées par cette crise conjoncturelle à se remettre à flot. J'insiste sur ce dernier point car il ne faudrait pas que les premières journées maritimes européennes coïncident avec, dans l'esprit de nos concitoyens, la mise à mort d'une profession toute entière.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen (ALDE). – Fru formand! Hr. Piecyks betænkning påpeger, at der skal mere konkret handling på bordet, når vi taler havpolitik, og jeg er meget enig. Intet sted er en sådan aktiv havpolitik mere nødvendig end for Østersøen. Det er EU's mest forurenede havområde med stor forurening fra land samt forurening fra skibe, og dertil kommer det dumpede ammunition fra tidligere krige. Der skal være et renere miljø i Østersøen, og samtidig ser vi gerne en stærk økonomisk udvikling i området, og en udvikling, hvor nærskibstrafikken kan aflaste vejtrafikken. Så der skal findes løsninger for begrænsning af skibenes emissioner, der ikke samtidig forhindrer udviklingen af nærskibstrafikken. Jeg mener, at metodefrihed til at nå de politiske mål for emissionerne kombineret med økonomiske instrumenter er vejen frem. Jeg håber, at Kommissionen i sin Østersøstrategi vil styrke arbejdet for bedre miljø og bl.a. drage lære af de pilotprojekter, som Parlamentet fik sat på dette års budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE). – Madam President, I represent Scotland, one of Europe’s primary maritime nations. The EU has some 68 000 km of coastline; Scotland has some 11 000 km of that. So, in terms of maritime interests, Scotland is at the heart of Europe. We have much to gain and much to contribute to a maritime strategy and policy.

We have waters rich in minerals, energy and biological resources and we are ideally located as a maritime hub for Europe and the wider world. Maritime nations will have their own priorities in terms of strategy and policy for the resource which is their sea. Any EU policy should assist maritime nations in achieving their objectives such as by funding research, by facilitating development of new routes for transporting goods and passengers, supporting energy interconnectors, improving safety on vessels and energy efficiency.

Can I quote from Article 34 of the Piecyk report, which says ‘the integrated maritime policy for the European Union should be developed in such a way as to avoid failings in the CFP such as over-centralisation’? In other words: add value and not take over as an excuse of competence.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, η ανακοίνωση της Επιτροπής για τη ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει στόχο να διασφαλίσει την κερδοφορία των εφοπλιστών και των μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν τον τομέα.

Οι προτάσεις για την κοινή ναυτιλιακή πολιτική:

Πρώτον, προωθούν νέα προνόμια, νέες αλλαγές στο κοινοτικό και διεθνές εμπορικό νομοθετικό πλαίσιο. Εκτός δε των άλλων, δημιουργούν εκλεκτικά κοινωνικά προβλήματα για τους ναυτεργάτες και τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών.

Δεύτερον, η ναυτιλιακή πολιτική αντιμετωπίζεται ως ενιαίο σύνολο συμπεριλαμβάνοντας μεταφορές και συναφείς κλάδους.

Τρίτον, εφαρμόζονται σαρωτικές αλλαγές στην εκπαίδευση και τις εργασιακές σχέσεις για την αντικατάσταση του εργατικού δυναμικού με φθηνότερο. Εντατικοποιεί την εργασία και αυξάνει έτσι τους κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον.

Τέταρτον, ξεπουλά τα λιμάνια στους μονοπωλιακούς επιχειρηματικούς ομίλους.

Πέμπτον, ενισχύει τους κατασταλτικούς μηχανισμούς με πρόσχημα την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Έκτον, οι σημαίες ευκαιρίας αποτελούν τα λάβαρα της ανταγωνιστικότητας, της αντεργατικής κοινής ναυτιλιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτηριστικά το 68% της χωρητικότητας του ελληνόκτητου στόλου και το 85% του γερμανικού είναι υπό ξένες σημαίες, ενώ στην πραγματικότητα έχουν έδρα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Mote (NI). – Madam President, my constituency of South-East England includes over half the coastline of the English Channel, a name that that stretch of water has held for centuries.

Yet the latest maps on the Arc Manche region change the name of the English Channel to the ‘Greater North Sea’ and call the Bristol Channel the ‘Celtic Sea’. On whose authority have nautical miles suddenly become kilometres on those maps?

Now, you may think that these things are little things, but not where I come from. The Commission has failed completely to understand the impact of such gratuitous and absurd nonsense on an island nation, and they are hurrying the day when the UK walks away from the EU and takes its GBP 1.5 million-an-hour club subscription with it.

 
  
MPphoto
 
 

  Struan Stevenson (PPE-DE). – Mr President, we now have Maritime Day, we have an integrated maritime policy, we have DG MARE. We have certainly come a long way and I think we owe the congratulations of this House to the Commissioner, but also to Willi Piecyk, for the hard work and efforts that they have all contributed towards achieving this objective.

Europe’s maritime interests affect the lives and occupations of millions of our citizens. 90% of our external trade and 40% of our internal trade passes through our European ports. Globalisation means that this is bound to grow. If you take into account all of our coastal and outermost regions, we have got over 320 000 km of coastline, home to a third of our EU total population. Marine-based industries and services and the other activities of these coastal regions account for 40% of our GDP. But we rely on our maritime resources for more than trade: our seas are a source of food, energy, minerals and recreation.

The sea is also an important climate regulator and we have already seen the results of climate change on fish stocks. At a time of growing demand for healthy marine protein, fish stocks continue to decline. We now have to rely on imports from outside the EU for more than 50% of the fish we consume. Critics always try to blame the fishermen for over-exploitation of our marine resources, but global warming, environmental pollution and many other factors have also played a part.

If we are to realise the full potential of Europe’s maritime interests and to realise the vision of clean, healthy, safe, productive and biologically diverse oceans and seas, then we have to implement a management plan that aims for sustainability in every area, and the way to do that is devolve more management responsibility to our regional advisory councils.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE). – Começo por felicitar o Senhor Comissário e a Comissão pela proposta apresentada e pela metodologia adoptada e o meu colega Willi Piecyk pelo óptimo trabalho e abertura na preparação deste excelente relatório.

Oriundo de uma velha nação marítima, Portugal, e de uma região insular e ultraperiférica, a Madeira, declaro apoiar este relatório com grande empenho porque garante, além de outros aspectos fundamentais, um adequado reconhecimento das RUPs na eficaz implementação da política marítima devido ao seu posicionamento e ao seu vasto conhecimento, inclusivamente na inovação, na investigação, no ambiente, etc.

Segundo, por uma melhor gestão e exploração sustentável dos recursos marinhos e um adequado combate às alterações climáticas, valorização das zonas costeiras, apoio aos transportes marítimos respeitadores do ambiente e com uma política portuária eficaz, apoio à investigação marinha, a promoção de direitos sociais em concordância com requisitos internacionais pré-acordados, a formação ao longo da vida e também o apoio ao turismo, que é uma das actividades fundamentais nesta política marítima.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). – Pani Przewodnicząca! Słowa uznania kieruję do Willi Piecyka. Willi, przyzwyczaiłeś nas do tego, że składasz bardzo dobre sprawozdania, tym razem też. Dziękuję bardzo!

Mój okręg wyborczy to Szczecin - Pomorze Zachodnie. Mamy, port, stocznię, armatorów, rybaków i administrację morską. Po pierwsze z zadowoleniem przyjmuję deklarację obchodów europejskich dni morza. Po drugie po tym sprawozdaniu, stoczniowcy Szczecina, Gdyni, ale także Malty i innych krajów wiążą duże nadzieje z nową polityką morską. Przemysł stoczniowy jest przemysłem globalnym. Nasze stocznie muszą działać w warunkach porównywalnych do tych, które są na świecie, w których działają nasi konkurenci.

Potrzebna jest zatem - tutaj zwracam się do pana, Panie Komisarzu - rozważna polityka i mądra troska o europejskie stocznie.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE). – Señora Presidenta, señorías, yo, como ciudadana europea de Galicia, una región marítima por excelencia, me enorgullezco del excelente trabajo del ponente, mi amigo Willi Piecyk, y le agradezco, así como a los otros grupos políticos, que haya apoyado mis enmiendas sobre el recrudecimiento del fenómeno de la piratería marítima, tristemente de nuevo de actualidad tras los dos secuestros recientes.

Es bueno que nuestra preocupación quede recogida en la resolución, porque nos encontramos ante un grave problema de seguridad internacional al que es necesario hacer frente.

En el transcurso de los últimos diez años 3 200 marinos fueron secuestrados, 500 resultaron heridos y 160 resultaron muertos en este tipo de ataques.

Pedimos algo muy simple: un mecanismo que permita que un buque de guerra de cualquier país comunitario en aguas internacionales preste ayuda a las embarcaciones comunitarias, pesqueras o mercantes. Y pedimos, además, que Europa apoye en las Naciones Unidas la iniciativa destinada a ampliar el Derecho del mar.

Señorías, ¡feliz Día Europeo del Mar!

 
  
MPphoto
 
 

  Jamila Madeira (PSE). – Senhora Presidente, caros Colegas, depois do Livro Verde de 2006, o plano de acção agora em análise neste excelente relatório do colega Piecyk tem inscritas uma série de medidas a tomar no contexto da política europeia integrada para os mares.

Devemos apostar, por isso, numa visão de conjunto não só dos mares enquanto tal, mas também na íntima relação com as zonas costeiras e em tudo o que com isso está relacionado: o emprego, as questões ambientais, o desenvolvimento regional, o desenvolvimento económico, a aposta na investigação e na excelência marinhas, enfim, toda uma série de políticas sectoriais que, abordadas agora em conjunto, permitirão maior coerência e sucesso nas políticas postas em prática, e daí resultará maior sustentabilidade social, económica e ambiental, algo absolutamente crucial.

Por isso mesmo este relatório dá nota da necessidade de a investigação e inovação terem de ser o mote para um maior potencial de desenvolvimento regional que dará sustento a todas as actividades a que a política marítima se refere e afecta, directa ou indirectamente.

Também as alternativas de mobilidade dos mares e o desafio da energia das ondas são uma das promessas já no terreno e trarão certamente muita esperança quanto às soluções económicas de futuro e que, naturalmente, são sustentáveis e merecem ser apoiadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE). – Senhora Presidente, também eu quero juntar as minhas palavras às dos colegas que felicitaram justamente o nosso relator Willi Piecyk e que enalteceram o trabalho já realizado pela Comissão Europeia.

Passados já quatro anos daquilo que foi, talvez, uma das principais promessas políticas feitas pela actual Comissão, é justo registar que há passos muito significativos que estão a ser dados e a Comissão está, por isso, de parabéns.

Eu gostaria, no entanto, de salientar o ponto da aproximação ecossistémica à política marítima. Essa aproximação parece-me vital e, quando eu vejo na última comunicação da Comissão reticências à sua plena aplicação por efeito dos problemas que isso levanta em vários mares europeus, eu gostaria de salientar que é preciso olhar para as regiões ultraperiféricas pela sua própria especificidade. Aí não há qualquer problema numa plena aproximação integrada e eu desafiava a Comissão a fazê-la tão cedo quanto possível.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Przewozy morskie i porty, stocznie stanowią sektory trochę zapomniane, choć o znacznym potencjale wzrostu. Konieczna jest odpowiednia koncepcja rozwoju konkurencyjnych i bezpiecznych przewozów morskich, portów i sektorów pokrewnych, gwarantująca wysoki poziom bezpieczeństwa morskiego.

Przewozy morskie stanowią znacznie bardziej energooszczędny środek transportu niż przewozy drogowe. Dlatego dajmy szansę rozwoju stoczniom, w tym w Gdyni, Gdańsku czy w Szczecinie. Pamiętajmy, że 90% handlu zewnętrznego Unii i prawie 40% wewnętrznego przechodzi przez porty.

Europa od początku swojego istnienia związana była z morzem. Nie może być inaczej, skoro długość naszych wybrzeży to 70 tysięcy kilometrów, co trzykrotnie przekracza długość linii brzegowej Afryki. Przez lata morze zapewniało dobrobyt naszym przodkom, stanowiło źródło znacznego dochodu. Dziś zresztą jest podobnie. Tylko zintegrowane, skoordynowane podejście, odpowiednie działania pozwolą wykorzystać potencjał, jaki kryją w sobie akweny morskie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). – Madam President, in my intervention I would like to emphasise two aspects which I consider very important. The first is the River Danube, which, through its connection to both ends of the continent, links the North Sea with the Black Sea. Its potential is far from being exploited partly because the situation in the former Yugoslavia – situated in a central position of the river – has been blocking any initiative. But with the prospect of a final solution so close it will be difficult to justify the lack of a comprehensive initiative to transform the Danube into the very waterway of the continent, bringing further economic development to its shores all along its course.

The second aspect is mainly political. The maritime approaches to the Union are shared with countries which are not Member States. Therefore the EU has to see to it that its neighbourhood policy and its instruments are so designed as to further the aims of an ambitious target of an integrated comprehensive maritime strategy.

 
  
MPphoto
 
 

  Маруся Иванова Любчева (PSE). – Морските пространства са категорично местата, в които реално се прилага най-интегрираната политика. Моретата са многопосочната комуникация на страни, хора, дейности и политики. Ние в България казваме: „Морето събира всичко далечно“. Като източна граница настоявам Черно море и черноморският регион да бъде третиран равнопоставено на всички останали морски политики.

Съвременното развитие изправя морските и не само морските страни пред сериозни предизвикателства: от една страна, необходимостта от опазване на околната среда, вода, крайбрежие, биоразнообразие, запазване поминъка на хората, а от друга, ефективното използване на ресурсите на моретата в интерес на развитието на обществото и на хората. Много са важните елементи в тази политика. Обръщам внимание на необходимостта от строг контрол на морския транспорт и на всички енергийни проекти през моретата и създаване на условия за устойчивост и възобновяеми морски ресурси.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). – Madam President, I am pleased today that we can see the importance of a joined-up approach to maritime policy. The links between shipping, climate change and tackling pollution are essential if we are to preserve the common resource of our seas and oceans.

However, I hope that next year we can make more of 20 May and I think there is an opportunity next year with the 2009 European elections for every candidate in those elections to use 20 May to highlight the importance of our seas and oceans and coastal communities.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Member of the Commission. − Madam President, honourable Members, the engaging debate and the range of interesting points you raised clearly demonstrate the commitment of this Parliament to move forward the agenda of the integrated maritime policy for the Union.

I assure you that the Commission fully shares this commitment. Many speakers raised the point that we have not gone far enough in our proposals and that we could and should have been even more ambitious. I take these comments as a sign of your real conviction that this policy is one that will be a success and will make a significant difference to the millions of European Union citizens and stakeholders that are affected by our oceans.

Let me reiterate that this is only the beginning of a whole process and that at this stage our primary focus is to ensure that we have the tools in place in the short term to be able to develop and direct the process in the right direction. This is therefore the main thrust of the action plan adopted by the Commission last October.

On the issue of financing, I agree with Mr Queiró that financing is a key issue that will have an impact on the success of this policy. Thus far we have mobilised financing from savings made in policy areas such as fisheries. This was not to the detriment of fisheries programmes but due to savings and unused money. The issue of future funding of the integrated maritime policy will be a crucial one in the discussions and in the future financial perspectives.

Let me now turn to a few specific points that have been raised and on which I would like to give an immediate comment. I would like, however, to assure you that we will give full consideration to all the points that have been mentioned during the course of this debate.

With regard to emissions by ships I would like to recall the very significant agreement that has just been reached within IMO on SOx and on NOx. I would like now to have more focus on CO2 and we should do so first within the IMO and, if this fails, we would have the obligation to act ourselves.

On the point that was raised by Mr Jarzembowski concerning the European coastguard, to whom I paid particular attention, I would like to underline that this is a very sensitive matter. However, I foresee the development of a coordinated mechanism of national coastguards or of surveillance systems.

With regard to the fuel price increases, let me reiterate that this is certainly not due to any measures taken by Brussels, but it is an international problem and it is a new reality. We are doing our utmost to find appropriate solutions to help the sectoral structure and to face up to this reality. We have just reached agreement in fact with France in this regard and I am sure that details of this agreement will be made public in the coming days.

On the issue of piracy, of course the Commission is deeply concerned that incidents are on the increase. We see a need and an opportunity for mutual assistance and support among the EU membership to face this threat and await further direction from the Council and from the Member States themselves on this.

I also agree with those who have made calls for more regional approaches and we will be working in this direction. Our project on surveillance in the western Mediterranean is based on such a regional approach and we hope it can serve as an example to be extended to other regions. In fact we will be looking at the maritime policy for the Baltic and Black Seas, which has been referred to by a number of speakers this morning, as we have just started to do with regard to the Mediterranean.

I do not have time to outline the actions already taken or envisaged in the short term on fisheries like IEU, the structural fishing practices, the ecosystem approach, discards, port strategy, maritime transport, marine maritime research, the marine environment, energy, governance, surveillance or the social exclusion of seafarers, all of which we are dealing with. However, I can assure you that the Commission’s commitment to push forward this new policy hand in hand with Parliament in particular and with the Member States and stakeholders is guaranteed.

 
  
MPphoto
 
 

  Willi Piecyk, Berichterstatter. − Frau Präsidentin! Das ist leider das Problem, wenn man zum Schluss drankommt. Ich hoffe, dass mich zumindest der Herr Kommissar verstehen kann.

Ich bedanke mich zunächst einmal bei allen, die sich an der Debatte beteiligt haben. Ich bin überzeugt, dass integrierte Meerespolitik, so wie sie die Kommission vorgeschlagen hat, von Werften über Schiffe, über Häfen, über Fischereiforschung bis hin zum Tourismus, eine Riesenchance für die Europäer sein kann, wenn sie diese Chance denn auch nutzen. Herr Kommissar, Sie haben es gehört: Die Kommission hat jede Unterstützung des Parlaments, ein bisschen mutiger, ein bisschen energischer vorzugehen. Ich weiß um die Schwierigkeiten, die Sie mit dem Rat haben, aber das darf Sie nicht daran hindern, die eigenen Ideen mutig zu realisieren und voranzubringen.

Sie haben die IMO angesprochen: Natürlich ist es gut, wenn die IMO in Sachen Klimaschutz und in Sachen Reduktion etwas beschlossen hat, aber Sie wissen, wie mühselig es ist, dass die Mitgliedstaaten dann auch die Resolutionen der IMO unterzeichnen. Herr Jarzembowski hat von der Küstenwache gesprochen. Wenn wir beide unsere Regierung überzeugen, dass sie selbst erstmal eine Küstenwache hat, dann hoffe ich, dass wir das hinkriegen. Im Übrigen hat die Kommission hier noch eine Aufgabe zu erledigen, nämlich eine anständige Studie hierfür vorzulegen.

Letzter Punkt: Wir wissen nach wie vor viel zu wenig über die Meere. Von daher bedarf es jeder Menge an Forschung und an Mitteln der Europäer, um mehr über die Meere zu erfahren, und wenn wir jetzt im Anschluss den Europäischen Tag der Meere ins Leben rufen, haben wir etwas Gutes getan. Catherine Stihler hat es gesagt: Im nächsten Jahr hoffen wir, schon einige Fortschritte verzeichnen zu können.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. − Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet im Anschluss statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE) , bil-miktub. – Jien naqbel kompletament ma l-istqarriza li "l-ibhra ta' l-Ewropa ghandhom ikunu l-aktar nodfa fid-dinja, bl-ekonomija bl-oghla profitti, bl-industrija l-aktar moderna u nadifa, bl-ahjar ricerka u teknologija u bl-ideat l-aktar innovativi". Izda irridu nagharfu li sabiex jintlahqu dawn il-miri, il-Plan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni ghal Politika Marittima Integrata ghandu jkun hafna iktar ambizzjuz.

Minn naha l-ohra huwa car li l-pjan ta' azzjoni fih "ftit wisq mizuri konkreti", u li rridu nammettu li l-politika marittima Ewropea mhix preparata ghall-konsegwenzi li jgib miaghha t-tibdil fil-klima, b'mod partikolari z-zieda fil-livell tal-bahar u r-riskji akbar ta' gharghar fil-portijiet u fir-regjuni kostali.

Huwa mehtieg li il-Membri jaghmlu hilithom biex politika marittima Ewropea taghti kontribut importanti ghat-tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra. Ukoll l-fatt li t-tniggis ta' l-ibhra mill-art huwa parti sostanzjali tat-tniggis kollu ta' l-ibhra. Nikkonkludi billi nhejji l-Kummissjoni tkun mitluba tipprezenta pjan ta' azzjoni ghat-tnaqqis tat-tniggis mill-art. Minn naha taghhom l-Istati Membri huma mitluba jinkorporaw minghajr dewmien l-atti legali relevanti fil-legislazzjoni nazzjonali taghhom.

 
  
MPphoto
 
 

  Rumiana Jeleva (PPE-DE) in writing. – We in Europe must do our best to ensure that an effective maritime policy is in place which protects and pays sufficient attention to maritime issues.

The report highlights areas of success, but it also points out shortcomings.

In my eyes, key issues to be addressed in order to ensure such an improvement are a more coordinated cooperation and a strengthening of regional authorities and coastal communities. These local actors have to be incorporated into any new strategy since they are the ones who are in charge of the actual implementation of any such strategies.

Through the method of increased cooperation between different coastal entities, more must be done to improve environmental protection of local ecosystems.

Additionally, in order to avoid environmental harm caused by ship accidents such as the crash of oil tankers in the Black Sea a few months ago, I would like to see clear guidelines on seafaring in European and nearby maritime waters. This means that increased cooperation with seafaring third countries is necessary. If necessary, the European Union should be ready to assist these countries with fulfilling the hopefully soon to be established stricter guidelines. We would all profit from such an approach.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE) , na piśmie. – Dostęp do morza nie jest udziałem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, ale powszechne jest rozumienie znaczenia eksploatacji morza. Ocenia się, że przemysł morski, usługi morskie oraz działalność zlokalizowana na terenach nadbrzeżnych uczestniczy w 40% w zakumulowanym PKB Wspólnoty 27 krajów. Stąd też oczekiwanie na kolejne, praktyczne kroki urealniające zintegrowaną politykę morską Unii, idące śladem zielonej księgi Komisji Europejskiej.

Odnotowujemy wysiłki na rzecz lepszego wykorzystania potencjału żeglugi kabotażowej i tym samym odciążenia szlaków lądowych, w czym zresztą - niestety - mój kraj uczestniczy w znikomym stopniu. Wydaję się jednak, że problematyka ekonomiczna spychana jest na drugi plan przez priorytety ekologiczne i klimatyczne.

Jest to tendencja charakterystyczna dla całokształtu polityk unijnych. Trudno jednak pogodzić jedno z drugim. Zaostrzający się spór o okresy ochronne na Bałtyku to tylko jedna z ilustracji napięć pomiędzy interesami ekonomicznymi rybołówstwa, a względami ochrony zasobów naturalnych. Z polskiej perspektywy, czyli kraju „na dorobku”, znalezienie równowagi między ekonomią i ekologią jest konieczne.

Cieszy związek rozpatrywanego sprawozdania z pierwszymi obchodami Europejskiego Dnia Morza. Ważniejsze byłoby jednak oprzyrządowanie wspólnej polityki morskiej w konkrety finansowe i legislacyjne, by nie skończyło się na uroczystych obchodach.

 
  
  

VORSITZ: HANS-GERT PÖTTERING
Präsident

 

8. Време за гласуване
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde.

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll)

 

8.1. Съответствие между професионалните квалификации на страните-членки на Европейските общности (A6-0132/2008, Jan Andersson) (гласуване)

8.2. Опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област (A6-0160/2008, Neil Parish) (гласуване)

8.3. Връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава-членка (кодифицирана версия) (A6-0152/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (гласуване)

8.4. Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (A6-0145/2008, Pia Elda Locatelli) (гласуване)

8.5. Фонд „Тютюн“ (A6-0164/2008, Sergio Berlato) (гласуване)

8.6. Програма PEACE и стратегии за бъдещето (A6-0133/2008, Bairbre de Brún) (гласуване)

8.7. Статистика за месо и добитък (A6-0130/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (гласуване)
  

– Vor der Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Berichterstatter. − Herr Präsident! Es hat in der Tat Spaß gemacht. Es ist inhaltlich ein wichtiger Bericht, aber dazu wollte ich jetzt nicht Stellung nehmen.

Wir haben keine Aussprache gehabt, daher war abgemacht, dass ich kurz Stellung nehme. Es geht bei diesem Bericht um das Mitentscheidungsverfahren. Hier hatten wir Auseinandersetzungen mit dem Rat über das Komitologieverfahren. Wir wollten ganz selbstverständlich – wie von Ihnen ausgehandelt – im Mitentscheidungsverfahren das Regelungsverfahren mit Kontrolle, also dass das Parlament intervenieren kann, wenn im Verwaltungsverfahren etwas geändert wird. Das wollte uns der Rat verwehren. Wir haben einige Auseinandersetzungen mit dem Rat führen müssen, haben uns dann aber schließlich durchgesetzt. Wenn nämlich der Vertrag, der einmal Verfassung hieß, in Kraft getreten sein wird, wird es eine Neuregelung des Komitologieverfahrens geben müssen. Dann werden wir aufpassen müssen, dass uns das, was der Rat jetzt schon praktiziert hat, dann nicht wieder geschieht und wir hier grundsätzlich Einfluss verlieren.

Ich sage das, damit sich die Fraktionen auch damit beschäftigen.

 

8.8. Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (A6-0172/2008, Anne Van Lancker) (гласуване)

8.9. Бюджетна прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2009 г. (A6-0181/2008, Janusz Lewandowski) (гласуване)

8.10. Tърговия със суровини и стоки (A6-0134/2008, Jens Holm) (гласуване)

8.11. Стратегия за най-отдалечените региони: постижения и перспективи (A6-0158/2008, Margie Sudre) (гласуване)

8.12. Стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите (A6-0155/2008, Lasse Lehtinen) (гласуване)
  

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 3

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen, rapporteur. − Mr President, in Amendment 3 I have been told that there is some confusion over the French text. The words ‘as appropriate’ have not been properly translated into French. I would just like to ask if this could be checked afterwards by experts.

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Das wird so gemacht.

 

8.13. Равни възможности и недискриминацията в ЕС (A6-0159/2008, Elizabeth Lynne) (гласуване)
  

– Vor der Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews, on behalf of the PPE-DE Group. – Mr President, our group had intended to ask for three additional roll calls but, for whatever reason, they got lost in transit.

I would like, through you, Mr President – I have checked with the secretariat that it was in order to ask today – to have these three instated. They are on: paragraph 2, Amendment 4D; paragraph 6 of the original text; and finally, after paragraph 36, our Amendment 12. I hope you will appreciate that this is a very sensitive dossier and we would like to be able to place on record not just what we are against, but also what we are in favour of.

 
  
  

(Der Präsident stellt fest, dass nichts dagegen spricht, diesen Antrag zu berücksichtigen.)

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 5

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in ’t Veld (ALDE). – Mr President, we have been speaking about countries which have not adequately implemented or transposed the Anti-Discrimination Directive but there is one country which has not implemented it at all and therefore I would propose the following oral amendment: ‘Calls on the Czech Government to effectively transpose the Employment Directive and for the Czech Parliament to overrule the veto of the Czech President’.

 
  
  

(Der mündliche Änderungsantrag wird nicht übernommen.)

– Vor der Abstimmung über die Änderungsanträge 1, 16 und 17

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – Mr President, very briefly, I of course support your discretion in interpreting the Rules, but it seems very strange for the PPE-DE Group to want to introduce roll-call votes at the last moment after the deadline has expired because they say that they want to positively explain their case, when their amendments seek to delete – to delete – paragraphs from this report. I think that they are trying to cover up the cracks in their own group rather than actually say anything positive in combating discrimination.

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Herr Kollege Howitt! Es trifft wahrscheinlich zu, dass die namentliche Abstimmung zu spät beantragt wurde, aber ich habe Sie gefragt, und insofern kommen Sie zu spät mit Ihrer Wortmeldung. Wenn Sie sich sofort gemeldet hätten, hätten wir möglicherweise anders abgestimmt.

 

8.14. Интегрирана морска политика за Европейския съюз (A6-0163/2008, Willi Piecyk) (гласуване)

9. Обяснения на вот
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
  

- Bericht: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Wokół produkcji i spożywania tytoniu istnieje szereg kontrowersji. Musimy mieć świadomość, że fakt uprawiania tytoniu w Unii tak naprawdę nie wpływa na poziom spożycia wyrobów tytoniowych przez naszych obywateli. Jeśli w Europie ograniczymy czy zaprzestaniemy produkcji tytoniu to nie oznacza, że zmniejszy się ilość wypalonych papierosów. Będzie zużywany tytoń z importu. W pełni popieram, aby rozwijać działalność informacyjną w społeczeństwie o szkodliwości palenia tytoniu, która powinna być finansowana przez producentów papierosów i producentów tytoniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – Podporuji informační kampaně o škodlivosti tabáku a podporuji návrh Evropského parlamentu na víceletý plán s osmdesáti miliony eur, které na kampaně budou strhávány z podpor pro evropské pěstitele tabáku a nezatíží rozpočet Unie. Produkce surového tabáku je v Unii marginální, sotva asi 4 % světové produkce, avšak jsme hlavním světovým dovozcem surového tabáku a k pokrytí většiny své potřeby využíváme dodávek ze třetích zemí, kde v porovnání s evropským tabákem podléhá místní tabák méně přísným kontrolám. Musím se však ohradit vůči dotování produkce tabáku v Evropě. Jde jak o princip, tak o to, že veřejné prostředky určené na tuto oblast by se daly využít lépe a jinde.

 
  
MPphoto
 
 

  Κατερίνα Μπατζελή (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, ως κοινοβουλευτική ομάδα ΠΑΣΟΚ ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης του κ. Berlato, διότι πιστεύουμε ότι η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα υγείας και μάλιστα για θέματα που αφορούν το καπνό και τα προϊόντα του θα πρέπει να συνεχιστεί.

Μια παρόμοια πολιτική θα πρέπει να υπάρχει με αυτοχρηματοδότηση ταμείων για την ενημέρωση των πολιτών για θέματα υγείας που αφορούν και άλλα προϊόντα, όπως το κρέας και οι λιπαρές ουσίες.

Επίσης, δεν μπορούμε να διανοηθούμε σε περιοχές όπως η Ελλάδα, όπου έχει εντελώς μειωθεί η παραγωγή καπνού, να μην συνεχιστούν οι επιδοτήσεις με τη σημερινή μορφή μέχρι το 2013.

 
  
  

- Bericht: Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). – Mr President, first of all I have to apologise to the House; as shadow rapporteur, I was unable to be here yesterday evening because my flight was not on time. So I apologise for that.

Mr President, much has been written about the Northern Ireland peace process and this is another non-legislative report. The question is, did it do any good? Yes it did. It meant that many small groups in Northern Ireland, especially women’s groups, were able to get off the ground and were able to provide for their areas.

Was it fair in distribution? The answer is, no, it was not. At the beginning PEACE I was certainly not fair; PEACE II was better, and I certainly look forward to PEACE III being another improvement. Unionist communities are not getting their fair share. Greater care must be taken to ensure that the cross-border bodies that are in place respect the balance in the region. There is no point in their existence if they do not. A glaring example of this is ICBAN, a cross-border body which in my opinion should not receive any more funding until they rectify the position.

I would like to pay tribute, Mr President, to the many people since the beginning of the PEACE programme who have given their time voluntarily to work for the greater good of all, and I trust that Northern Ireland will go forward and prosper. The people deserve no less, and I warn against the sinister forces that are still around in the region.

 
  
  

- Bericht: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – Herr Präsident! Ich habe vorwiegend aus zwei Gründen für diesen Bericht gestimmt: Zum ersten, weil dieser Bericht ganz nachdrücklich von den Mitgliedstaaten verlangt, endlich die Lissabon-Strategie und damit auch beschäftigungspolitische Maßnahmen umzusetzen. Zum zweiten, weil er fordert, dass in den Mitgliedstaaten endlich gute und erschwingliche Kinderbetreuungseinrichtungen geschaffen werden. Das ist eine ganz entscheidende Voraussetzung dafür, dass Familie und Beruf miteinander vereinbar werden. Dies ist insbesondere im Interesse von alleinerziehenden Müttern, weil damit Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden und Armut bekämpft werden kann. Also positive Strategien, die notwendig sind, um geeignete beschäftigungspolitische Maßnahmen in die Realität umzusetzen.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Zatrudnienie to wyznacznik naszego rozwoju. Trudno jednak nie zauważyć pewnych mankamentów w sferze spójności społecznej i terytorialnej. W Unii zauważanej jako obszar dobrobytu wciąż blisko 80 milionów osób, to jest 16% wszystkich obywateli, żyje w ubóstwie bądź jest nim zagrożona. Wiele miejsc pracy jest niskiej jakości, brak ułatwień dla zatrudnienia młodych, czy przedłużenia okresu pracy wielu doświadczonych pracowników, a także zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Należy pamiętać, że to regiony najbardziej opóźnione w rozwoju borykają się z największymi problemami. Wysokie bezrobocie, niski udział w zatrudnieniu osób starszych, niepełnosprawnych, wysoki odsetek osób pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy, trudniejsza sytuacja kobiet na rynku pracy od sytuacji mężczyzn, to tylko niektóre, z którymi muszą się one zmierzyć.

W Polsce sytuacja ta występuje w regionach tak zwanej ściany wschodniej. Na pochwałę zasługuje sytuacja Czech, które jednym ze swoich priorytetów w nadchodzącej prezydencji uczyniły zmniejszenie barier w przepływie pracowników.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – Het verslag van onze collega Van Lancker leest eigenlijk als een soort catalogus van goede voornemens en wensen. Betere en beter betaalde toegang tot de arbeidsmarkt voor vrouwen, minder validen en allochtonen wordt altijd in één adem genoemd, terwijl het om drie zeer verschillende groepen gaat. Tegen 2010 een stijging met vijf jaar van de gemiddelde uittredingsleeftijd in de EU, perfecte kinderopvang, nauwelijks schoolverlaters zonder job, een job voor mensen die vier jaar werkloos zijn, en ga zo maar door.

Dat is allemaal zeer mooi, maar het is niet 6 december. Dit is een Parlement en geen Sinterklaasoptocht. Collega Van Lancker zou beter moeten weten. Wij leven beiden in een land waarin, ocharmen, 10 miljoen mensen in de twee landsdelen gewoon smeken om een fundamenteel verschillende aanpak van de arbeidsproblematiek in de twee landsdelen. Wij hebben niet méér eenvormigheid op Europees niveau nodig, maar integendeel de mogelijkheid voor lidstaten en regio's om snel en adequaat concrete maatregelen te nemen die plaatselijk nodig zijn. Dank u.

 
  
  

- Bericht: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – Dit is een eerste verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement en eigenlijk bulkt dit verslag toch wel van de zelfgenoegzaamheid in deze Instelling, terwijl in dit eerste verslag het tegendeel nodig zou zijn.

Iedereen weet dat in deze Instelling met geld gesmeten wordt. De twee vergaderplaatsen kosten enorm veel middelen, zonder eigenlijk een echte meerwaarde te bieden. Elk jaar brengt steeds opnieuw enorme verhogingen van de werkingskosten van deze Instelling, deze keer zogezegd vermomd als een noodzakelijk uitvloeisel van het Verdrag van Lissabon, dat bij mijn weten nog niet eens is goedgekeurd.

En dan is er natuurlijk het nieuwe statuut van de leden, een uitvinding van Eurofanatici om de band tussen de parlementsleden en de volkeren die zij vertegenwoordigen, nog sterker door te knippen, en dat mag natuurlijk allemaal wat geld kosten, nietwaar? Het is om al die redenen, en nog veel meer, dat ik met overtuiging tegen dit verslag heb gestemd.

 
  
  

- Bericht: Margie Sudre (A6-0158/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Madeleine Jouye de Grandmaison, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, à propos du rapport Sudre, avec le soutien de mon groupe, j'ai déposé un certain nombre d'amendements dans le cadre de compromis. Ces amendements ont été en partie satisfaits. Je remercie la commission.

Ces amendements portaient sur la reconnaissance de la valeur ajoutée des RUP dans le domaine spatial, des énergies renouvelables, de l'autosuffisance énergétique et de la biodiversité, l'importance que représente le service public pour le développement des RUP, le constat de la faible intégration des RUP dans l'espace européen de la recherche, la reconnaissance du bénéfice du programme NET-BIOME la capacité qu'ont les RUP d'apporter des contributions significatives à des priorités internationales établies.

En revanche, je regrette que ce rapport n'ait pas pleinement intégré le volet social et culturel pour un développement global et que n'aient pas été retenus le soutien et la reconnaissance des langues régionales des RUP, le financement de la recherche sur l'esclavage et le colonialisme, la défense du droit des peuples autochtones de Guyane.

Je regrette que le rapport ne s'engage pas significativement en faveur du renforcement des capacités de recherche à hauteur des potentiels.

Je regrette que ma proposition de demande de régulation des tarifications postales et des télécommunications entre les territoires nationaux et les RUP n'ait pas été retenue.

Dans le cadre du bilan, je regrette enfin que ma demande d'étude d'impact social et environnemental des OCM sucre et banane ait été refusée.

Cependant, j'ai voté pour ce rapport qui apporte certainement des éléments et des résultats intéressants pour les RUP.

 
  
  

- Bericht: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – Dovolte mi navázat na naši včerejší politicky vyhrocenou debatu. Nepodpořila jsem návrh socialistů ohledně kolektivních stížností, protože považuji za odpovědné počkat na výsledky dopadových studií, zejména pokud jde o úspěšnost kolektivních žalob ve srovnání s jejich nákladovostí zejména právě na spotřebitele. A proto se chci dnes ohradit proti nekorektním výstupům paní kolegyně Gebhardtové v naší včerejší debatě, která vytváří před voliči dojem, že zájmy spotřebitelů chrání jen socialisté proti lidovcům chránícím zájmy průmyslu. Je to účelová politická rétorika, demagogie, která nemá nic společného s realitou, a já se proti ní ohrazuji.

 
  
  

- Bericht: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – Ik heb met heel veel overtuiging tegen het verslag Lynne gestemd, omdat het naar mijn oordeel nog veel verder gaat dan talloze, op zich reeds zeer betwistbare verslagen die door dit Parlement in het verleden zijn goedgekeurd.

Nu zet het Parlement opnieuw de deur wagenwijd open voor een soort alomvattend Europees antidiscriminatiebeleid dat nauwelijks een enkel maatschappelijk domein onaangeroerd laat. Ik heb het reeds in deze Instelling gezegd, en ik zeg het nogmaals: de strijd tegen discriminatie, indien die nodig is, is een strijd die behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten en Europa moet in dezen eigenlijk geen rol van politieagent of van gedachtenpolitie op zich nemen.

Wie het verslag-Lynne aandachtig leest, stelt trouwens vast dat het eigenlijk minder over de concrete strijd tegen discriminatie gaat, dan wel om een verdere uitholling van de vrijheid van meningsuiting en vooral om de juridisering van de politieke correctheid. Ik kan het daarmee niet eens zijn en heb daarom met overtuiging tegen het verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – Herr Präsident! Wir alle stimmen darin überein, dass alle erdenklichen Maßnahmen gegen Diskriminierung gesetzt werden müssen. Daher haben wir uns auch zu vier Richtlinien bekannt. Eine fünfte ist in Vorbereitung. Auch die wird unterstützt werden.

Ich habe aber gegen diesen Bericht gestimmt, weil er eine falsche Strategie wählt, weil er sich nicht dafür einsetzt, dass bestehende Gesetze umgesetzt werden, sondern statt dessen gleich wieder eine neue Richtlinie fordert, inklusive neuer Behörden, neuer Bürokratien und neuer Prüfverfahren. Das heißt, es werden Barrieren angeboten statt Lösungen. Das führt insgesamt nicht dazu, dass Diskriminierung abgeschafft wird.

Wir gehen mit meiner gesamten Delegation einen anderen Weg. Meine Delegation möchte, dass endlich die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, all das umzusetzen, was bereits bestehendes Recht ist und nicht, wie der Bericht vorschlägt, den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – Panie Przewodniczący! Poszanowanie praw człowieka to podstawowe zadanie Wspólnoty Europejskiej. Niestety Unia Europejska nie radzi sobie z tym najlepiej. Sytuacja w tym obszarze nie zmieni się zaledwie po dwugodzinnej debacie. Nie dają też nadziei na poprawę działania Komisji Europejskiej i innych organów władzy. Europa i reszta świata nadal borykają się z dyskryminacją rasową, płciową, kulturową i narodowościową. Handel ludźmi, w tym dziećmi, dla pieniędzy, dla przyjemności, dla organów powiększa się z roku na rok. Ilość aktów przemocy rośnie, a poszkodowani decydują się coraz częściej milczeć, gdyż nie wierzą w pomoc ze strony państwa.

Odnoszę wrażenie, że pracujemy w Parlamencie Europejskim głównie dla dobra przedsiębiorstw, korporacji, regionów, a zbyt mało dla zwykłych ludzi, dla których najważniejsze są byt i równość praw. Nasze działania nie przynoszą pożądanych skutków, a tylko uspakajają sumienie, że coś robimy. Najwyższy czas na radykalne zmiany.

Dlatego głosowałem przeciwko sprawozdaniu.

 
  
  

- Bericht: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, on behalf of the GUE/NGL Group. – Mr President, within the GUE/NGL Group there exists great tolerance for minority positions. There are cases where those minorities like to show to the plenary of this Parliament that their viewpoint differs from the large majority inside our group.

Such was recently the case in the voting on my report concerning the relationship between Macedonia and the European Union. We gave the limited speaking time for our group to one of our Greek Members, who declared that the European Union cannot admit any new member, as it would be better to abolish the Union itself. Possibly this remark created the misunderstanding that my group did not follow my proposals to speed up the negotiations with this candidate Member State. However, this position was only the viewpoint of the Communist Party of Greece, not of our group as a whole, which supported my proposals, as did the vast majority of this Parliament.

In the last debate this morning we again had such a situation. On the Piecyk report on an integrated maritime policy, the two speakers from our group were the Greek Member Pafilis and the Portuguese Member Guerreiro. Getting the opportunity to speak on this issue was very important for the parties they represent here. In their national debate, those two parties prefer to use the Piecyk report as a symbol for everything that is wrong about the working conditions of seamen and port workers and also for everything that can be linked with NATO intentions for the military use of the sea.

The majority of our group, including the German and Netherlands delegations, take the view that the Piecyk report has nothing to do with those issues. We twice supported the defeat of the Ports Directive but we are not against maritime policy in general. We support Mr Piecyk’s proposals, which are focused on useful elements like the environment, the protection of coastal regions, education and the quality of labour.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Głosowałem za tym sprawozdaniem z wielu powodów. Po pierwsze, jednym z podstawowych wyzwań, z jakimi przychodzi mierzyć się Europie są zmiany klimatyczne. Dotyczy to także bezpośrednio obszarów morskich, zwłaszcza regionów przybrzeżnych zagrożonych podwyższającym się poziomem wód. Po drugie, znacząca eksploatacja zasobów morskich, zwłaszcza poprzez nadmierne połowy, a także zmiany klimatyczne stanowią dzisiaj poważne zagrożenie dla środowiska morskiego. Relacje zachodzące pomiędzy oceanami i klimatem są traktowane jako istotna część unijnej polityki dotyczącej klimatu. Po trzecie, blisko 80% zanieczyszczeń środowiska morskiego pochodzi z lądu. Istotne znaczenie mają również takie zagrożenia ekologiczne, jak zalegające na dnach morza wraki oraz pozostałości amunicji wojennej i broni chemicznej. Po czwarte, intensywne połowy ryb doprowadziły do zachwiania równowagi ekosystemu i przyczyniają się do zachwiania bioróżnorodności. Po piąte, oceany i morza odgrywają także znaczącą rolę w europejskiej strategii na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Z jednej strony stanowią one źródło ropy i gazu, a także źródło energii odnawialnej. Z drugiej strony stanowią środek i drogę transportu energii i zwiększają przez to bezpieczeństwo energetyczne. Potrzeba więc nam stworzenia zrównoważonej polityki rozwoju mórz i oceanów.

 
  
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
  

− Bericht: Jan Andersson (A6-0132/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport de mon collègue Suédois Jan Andersson, dans le cadre de la procédure simplifiée, qui confirme la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil abrogeant la décision 85/368/CEE du Conseil concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes qui appelait ces derniers et la Commission à élaborer, ensemble, des descriptions communautaires des exigences professionnelles applicables à des professions déterminées, puis à établir une correspondance entre ces descriptions définies et les qualifications de formation professionnelle reconnues dans les États membres.

Cette décision étant d’une application difficile, il est normal de l’abroger. Le cadre européen des certifications (CEC) devrait pallier les lacunes de la décision à abroger et, ce, en s'attachant à améliorer la transparence des certifications tout en introduisant une méthode décentralisée de coopération convenant davantage à la complexité croissante des certifications en Europe. Néanmoins, cette malheureuse affaire témoigne d’une nécessaire clarification et simplification du droit communautaire pour que les citoyens se l’approprient et l’utilisent dans leur vie quotidienne.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), na piśmie. − Wzrost zatrudnienia w Unii Europejskiej odnosi się bezpośrednio do kształcenia zawodowego, jak i wzajemnej uznawalności kwalifikacji. Poparłem sprawozdanie pana Anderssona, ponieważ uważam, że państwa członkowskie UE powinny stworzyć wspólny model służący do weryfikacji kwalifikacji zawodowych bez względu na to, w jakim kraju zostały one zdobyte. Zachęci to pracowników do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, a studentów do nauki, zdobywania nowych doświadczeń i doskonalenia języków obcych w różnych częściach Europy.

Jako reprezentant Małopolski, trzeciego regionu w Polsce pod względem liczby studentów, chciałbym ponadto zwrócić uwagę na szczególne znaczenie uznawalności dyplomu dla ludzi młodych. Wszelkie wymiany akademickie, możliwości porównania kwalifikacji są niezwykle ważne dla młodzieży chcącej zdobywać doświadczenie za granicą.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), na piśmie. − Jedna z czterech zasad, na których oparty jest wspólny rynek Unii Europejskiej dotyczy swobodnego przepływu osób. Swobodny przepływ osób daje obywatelom Unii Europejskiej możliwość podejmowania zatrudnienia w innym państwie członkowskim.

Jednakże różne systemy edukacyjne oraz uregulowania dotyczące kwalifikacji zawodowych utrudniają często podejmowanie zatrudnienia w zawodach, w których posiadamy kwalifikacje. Dlatego tak ważna jest możliwość porównywania kwalifikacji zawodowych pomiędzy różnymi państwami członkowskimi. Regulująca tę kwestię decyzja 85/368/EWG zdaniem Komisji Europejskiej jak i sprawozdawcy nie przyczyniła się w wystarczający sposób do osiągnięcia porównywalności kwalifikacji zawodowych z korzyścią dla pracowników poszukujących zatrudnienia w innym państwie członkowskim.

Stąd też decyzja o zastąpieniu jej nowszym i skuteczniejszym instrumentem, a zwłaszcza Europejską Strukturą Kwalifikacji, która zwiększa przejrzystość, wspiera transfer kwalifikacji oraz ułatwia ocenę wyników nauki.

Cieszy mnie, że krok ten zyskał szerokie poparcie różnych środowisk: partnerów społecznych, organizacji branżowych i sektorowych, instytucji edukacyjnych czy organizacji pozarządowych. Gwarantuje to szeroką akceptację wprowadzanych zmian.

Dlatego popieram uchylenie decyzji oraz uważam, za EQF jako narzędzie pozwalające na porównywanie kwalifikacji, daje szanse na łatwiejszy przepływ ludności oraz pozwoli osiągnąć cele nie zrealizowane przez decyzję 85/368/EWG, a tym samym zapewni większą mobilność pracowników na europejskim rynku pracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE), írásban. − Andersson úr jelentése mellett szavaztam, mert fontosnak tartom, hogy elháruljon minden lehetséges akadály a szakképesítések összehangolása előtt. Fontos, hogy a Tanács 85/368/EGK határozatát megszüntessük, hiszen végrehajtása nem volt eredményes a szakképesítések harmonizációja terén.

Ma már a határozatot pótolják más, frissebb és hatékonyabb európai szintű eszközök, mint például az Európai Képesítési Keretrendszer. Az EKK az élethosszig tartó tanulás elősegítésének eszközeként az általános jellegű és felnőttoktatás, a felsőoktatás, valamint a szakoktatás és képzés minden szintjét magába foglalja. Fontos tehát, hogy a tagországok minél nagyobb súlyt helyezzenek az oktatásra, hiszen ez a foglalkoztatás alapja. Az oktatás az általános műveltség és kultúra elsajátítása mellett pedig egy toleráns európai társadalom kialakításában is kiemelkedő szerepet játszik. A következő generációnak az energiahatékonyság és a környezetvédelem mellett meg kell tanulni a másság elfogadását és megbecsülését is.

Ám az oktatás többet rejt magában: lehetőséget nyújt a kisebbségeknek, a romáknak kultúrájuk megőrzésére és az integrációra. Már ma a kisebbségek körében egyre több a jól képzett fiatal, akik felkészültek arra, hogy megvédjék saját érdekeiket a helyi hatóságokkal és a kormánnyal szemben.

Ahhoz, hogy mindez általános legyen, fejlődésre van szükség a nyelvtanításban, több figyelmet kellene szentelni a kisebbségek kultúrájára az iskolákban, és maguknak a kisebbségeknek is aktívabb szerepet kellene vállalniuk a tanításban.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. In der Praxis ist es uns noch immer nicht gelungen, alle Schwierigkeiten bezüglich der gegenseitigen Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise aus dem Weg zu räumen und dabei die Qualität der Arbeit einerseits aufrecht zu halten ohne andererseits unnötige Hürden zu erhalten. In diesem Zusammenhang ist es bedenklich, dass mit der Dienstleistungsrichtlinie ausländischen Dienstleistern mangels effektiver Kontroll- und ungeklärter Sanktionsmöglichkeiten eine gewisse Narrenfreiheit eingeräumt wurde, während sich inländische weiterhin strikt an Recht und Standards halten müssen.

In einigen Jahren werden unsere heimischen Unternehmen eine Anpassung an die für ausländische geltenden Vorschriften fordern, um im gnadenlosen Konkurrenzkampf nicht unterzugehen. Dem Unterbietungswettbewerb bei Löhnen, Arbeitsbedingungen und sozialer Sicherheit wird damit noch Vorschub geleistet. Die EU darf dieser Entwicklung nicht auch noch mit der „Blue Card“ Vorschub leisten. Wir haben genug qualifizierte Fachkräfte, wenn wir nur bereit sind, diese auch anständig zu bezahlen.

 
  
  

− Bericht: Lydia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0152/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport de ma collègue Polonaise Lidia Joanna Geringer de Oedenberg approuvant, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à codifier la directive n° 93/7/CEE du 15 mars 1993 du conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et qui a été modifiée par les directive n° 96/100/CE (JOL du 1 er mars 1997) et n° 2001/38/CE (JOL du 10 juillet 2001).

Je regrette que le processus de codification soit si lent et il faut rappeler que, le 1er avril 1987, la Commission a décidé de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs. La présidence du Conseil européen (Édimbourg, en décembre 1992) a confirmé ces impératifs.

Enfin, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), în scris. − Am votat raportul Geringer, deoarece sunt de acord că bunurile culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru ar trebui returnate posesorului de drept.

Acest raport susţine ideea creării unei Directive europene care să instaureze cooperarea administrativă între statele membre în domeniul returnării bunurilor culturale înstrăinate ilegal. Directiva va impune înfiinţarea, în fiecare stat membru, a unei autorităţi centrale, care să se ocupe exclusiv de această problemă şi care să coopereze cu autorităţile similare înfiinţate în celelalte state membre şi cu Interpol.

În acelaşi timp, o asemenea directivă ar putea simplifica procedura administrativă existentă în prezent în cadrul Uniunii Europene şi, personal, sunt nerăbdător să văd acest proiect de lege pus în practică.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I endorse the codification of legislation relating to cultural objects unlawfully removed from Member States. The existing legislation has been modified a number of times and it is important that we have a clear legal framework within which Member States can secure the return of stolen cultural property.

I also believe that cultural objects should be returned to local communities within Member States when there is clear local support for such an initiative. Within this context I fully support, for example, the return of the Lewis chessmen to a location in the Western Isles of Scotland and, likewise, the St Ninian’s Isle treasure to Shetland.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il mio voto favorevole alla relazione della collega Lidia Joanna Geringer de Oedenberg sulla restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

Ritengo, infatti, fondamentale che gli Stati membri possano collaborare tra loro per poter eliminare le contese tra le autorità centrali nazionali e riconoscere l'importanza della tutela dei beni culturali a livello europeo. I beni culturali e le opere d'arte rappresentano un patrimonio dei cittadini degli Stati membri che hanno tutto il diritto di poterli visitare e ammirare.

Ci sono, infatti, casi scandalosi e diatribe tra Stati che durano da svariati lustri aventi ad oggetto opere d'arte trafugate. Ritengo sia assolutamente necessario un intervento al livello comunitario volto a risolvere tali situazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), in writing. − Although having voted in favour of the report, I must draw attention to the fact that Article 13 of the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State states that this directive shall apply starting from 1 January 1993.

Let me remind you that after the illegal annexation of the Republic of Estonia by the Soviet Union in 1940 numerous artefacts were moved from Estonia to different destinations in the Soviet Union that have not been returned, among those objects the Presidential collar. I hope that the Commission has not forgotten about that and will soon produce a proposal for a directive dealing with unlawful removals prior to 1993.

 
  
  

− Bericht: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport de ma collègue Italienne Pia Elda Locatelli, rédigé dans le cadre de la procédure de consultation et relatif à la proposition de règlement du Conseil portant création de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène. C’est une excellente politique que de mettre l’Europe à l’avant-garde mondiale des technologies des piles à combustibles et de l’hydrogène.

Les piles à combustible sont des convertisseurs d’énergie, discrets et efficaces, permettant de réduire considérablement la production de gaz à effet de serre. Elles permettent une grande souplesse, étant donné qu’elles peuvent consommer de l’hydrogène et d’autres combustibles tels que le gaz naturel, l’éthanol et le méthanol.

Dès lors, il devenait essentiel d’instaurer un instrument communautaire avec cette initiative technique conjointe (ITC) pour créer des partenariats entre secteurs public et privé dans le domaine de la recherche dans le cadre du septième programme-cadre de recherche et de développement (7e PCRD). Les ITC, qui résultent principalement du travail des plateformes technologiques européennes (PTE), reflètent l’engagement ferme pris par l’UE de coordonner les efforts de recherche afin de renforcer l’Espace européen de la recherche et de réaliser les objectifs européens en matière de compétitivité. Je soutien l’idée d’aider davantage les PME.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. De acordo com o relator, trata-se de aplicar o Programa Específico Cooperação que identifica as pilhas de combustível e o hidrogénio como uma das seis áreas nas quais as ITC poderão assumir particular importância.

Esta proposta, que institui a Empresa Comum Pilhas de Combustível e Hidrogénio, resulta do trabalho da Plataforma Tecnológica Europeia sobre as Pilhas de Combustível e o Hidrogénio, e pretende contribuir para a execução do Plano de Acção para as Tecnologias Ambientais.

Trata-se de unidades de conversão de energia muito silenciosas e altamente eficientes, que poderão permitir uma redução cumulativa substancial das emissões de gases com efeito de estufa e de outros poluentes, na medida em que podem funcionar a partir de hidrogénio ou de outros combustíveis como o gás natural, o etanol ou o metanol. A introdução do hidrogénio como vector energético de grande flexibilidade poderá contribuir de forma positiva para a segurança energética e para a estabilização dos preços da energia, já que o hidrogénio pode ser produzido a partir de qualquer fonte de energia primária, introduzindo assim uma certa diversidade no sector dos transportes, actualmente dependente do petróleo.

Embora já tenham sido canalizados fundos públicos significativos da UE para a investigação relativa às pilhas de combustível e ao hidrogénio, é pouco provável que essas tecnologias sejam comercializadas tão rapidamente quanto seria de desejar.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), por escrito. − Una votación en ITRE no me permitió participar en el debate, por ello quiero justificar mi voto afirmativo.

Esta ITC ha sido acogida con satisfacción por el Parlamento:

Porque tiene mucho que ver con las prioridades de la UE: la energía y la lucha contra el cambio climático.

Porque la experiencia acumulada en la tramitación de las 4 ITC anteriores ha sido de una gran ayuda para dar buena forma a este reglamento: la Comisión ya conocía nuestras inquietudes en relación a estos nuevos instrumentos: en cuanto a financiación, normas de participación, transparencia, apertura, condiciones para su continuidad etc.

Por el buen trabajo de la ponente. Las modificaciones propuestas: situar a la UE en la vanguardia de estas tecnologías, garantizar el apoyo prioritario a la investigación a largo plazo, apoyar que las reglas de uso y diseminación se adapten a las de participación del 7PM, reforzar al Comité Científico con la función de marcar las priorides científicas y evitar que el reglamento fuerce que el coordinador del consorcio provenga de un grupo industrial, son cuestiones que refuerzan la propuesta de la Comisión.

Las ITC son buenos instrumentos para mejorar nuestra capacidad en I+D, siempre que se desarrollen según los objetivos para los que fueron creadas. Es nuestro deber velar por ello.

 
  
  

− Bericht: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Accolgo favorevolmente la relazione Berlato riguardante la possibilità di prorogare il finanziamento del fondo comunitario del tabacco fino al 2012.

L'UE dunque sente la necessità di tutelare questo importante settore anche in virtù del fatto che la totale soppressione degli aiuti comporterebbe ingenti danni alla produttività, con conseguenti ripercussioni negative sul livello occupazionale delle regioni coinvolte.

In alcune aree il tabacco arriva a rappresentare il 35% delle esportazioni agricole e una possibile caduta della produzione provocherebbe gravi danni economici e sociali, specie laddove l'economia locale si presenta già in difficoltà.

È' importante sottolineare che i finanziamenti al fondo comunitario stanziati andranno a coprire tutte le iniziative, le campagne informative e di sensibilizzazione sui danni causati dal fumo.

Auspico quindi che la proposta di prolungare il fondo di comunicazione antitabacco venga di fatto recepita positivamente dai miei colleghi, tutelando in tal senso anche gli interessi dei consumatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), par écrit. – Le Fonds communautaire du tabac financé par le transfert d'un certain montant de l'aide au tabac pour les années 2006 et 2007 promeut des actions de sensibilisation du public aux effets nocifs de la consommation de tabac.

La commission agriculture et développement rural a proposé de prolonger son financement jusqu'à la fin des perspectives financières et a porté le pourcentage à 6%. La consommation de tabac en Europe n'a pas évolué et la diminution progressive de la production européenne est substituée par des importations de tabac.

La question parallèle du maintien de l'OCM Tabac et, donc, du report de la réforme de 2004 qui devait s'appliquer dès 2010 devra être abordée lors du bilan de santé de la PAC car le découplage provoque un abandon presque total de la production sans aucune alternative durable du point de vue de l'économie et de l'emploi, ce qui a eu des conséquences gravissimes sur l'espace rural concerné mais aucun impact pour la santé publique.

Je pense que la lutte contre le tabagisme et la prolongation d'une période transitoire permettant aux producteurs européens de tabac de trouver des alternatives à cette culture et d'atténuer l'impact négatif sur nos régions ne sont pas antinomiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. O financiamento do Fundo Comunitário do Tabaco destina-se exclusivamente a promover acções de informação sobre os efeitos nocivos do tabagismo. A proposta apresentada pela Comissão Europeia prevê que seja transferido para este Fundo um montante igual a 5% da ajuda ao tabaco concedida para os anos civis de 2008 e 2009. Por seu lado, o PE propõe a transferência de 6% da ajuda ao tabaco concedida para 2009 a 2012, admitindo que as ajudas aos produtores continuem.

Sabe-se que, lamentavelmente, a Comissão Europeia tem avançado com o desligamento das ajudas à produção, o que contribuiu para a diminuição da sua produção em Portugal, embora continue a ser importado dos países que o produzem. A Comissão continua a associar este fundo ao regime de apoio aos produtores de tabaco em rama, com o argumento de que se trata da única fonte de financiamento prevista. De acordo com esta lógica e partindo do pressuposto de que as campanhas de informação continuarão a ser úteis, as alterações parecem correctas.

Também parece pertinente o apoio ao pedido recente, formalmente apresentado à Comissão por quase todos os Estados-Membros produtores, no sentido de que a Comissão apresente uma proposta de regulamento com o propósito de prorrogar o actual regime de apoio ao tabaco até 2013, a abordar no âmbito das discussões em curso sobre o balanço de saúde da PAC.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), in writing. − I have voted against this report because as someone who has argued from the very outset against subsidies for tobacco production, I believe that it would be devastating to extend the phasing out of tobacco subsidies from 2009 to 2012.

I support the European Commission's proposal which indicates there is no justification for tobacco subsidies to continue to be linked to tobacco production. I believe that the Parliament's report which tries to reopen the debate about phasing out of subsidies by 2009 is totally unacceptable.

I see no logical reason to continue supporting tobacco production particularly due to the negative consequences tobacco has on health and healthcare costs.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted against the Berlato report on the Community Tobacco Fund. The EU, in harmony with numerous Member States, has sought to reduce tobacco use by measures such as the ban on tobacco advertising. It is therefore rank hypocrisy for the EU to continue to fund tobacco growers within Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer, Esko Seppänen, Søren Bo Søndergaard and Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), in writing. − The European Parliament resolution on the Tobacco Fund proposes to extend agricultural subsidies on tobacco. We vote against in protest at the whole system of tobacco subsidies. For the EU to financially support the growth of tobacco is ridiculous, to use part of this money to support anti-smoking campaigns hypocritical. All agricultural subsidies for tobacco should be abolished immediately. Anti-smoking campaigns are useful but can easily be financed in other ways.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − Sergia Belato’s report on the Community Tobacco Fund seeks to reopen the debate on extending tobacco subsidies until 2012. There is no justification for tobacco subsidies to be given to farmers from both a public health and economic perspective, therefore their extension is simply not necessary.

Indeed, given the EU's stance on tobacco, I find the proposals contained in the report to be not only hypocritical but immoral. I therefore could not vote in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση Mπερλάτο, όπως και η ευρωομάδα της Aριστεράς, διότι διασφαλίζει κοινοτικές επιδοτήσεις για τους καπνοπαραγωγούς για ένα επιπλέον χρονικό διάστημα, προστατεύοντας τους από δυσμενείς σε βάρος τους διακρίσεις, σε σχέση με παραγωγούς άλλων αγροτικών προϊόντων, για τα οποία οι επιδοτήσεις συνεχίζονται. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες από τους υφιστάμενους πόρους, για να αποφευχθεί η εγκατάλειψη των καλλιεργειών και η "έξοδος" του αγροτικού πληθυσμού, σε αυτή την μεταβατική για τον καπνό περίοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), na piśmie. − Głosowanie nad sprawozdaniem posła Sergio Berlato, choć pozytywne, to jednak nie rozwiąże problemu palenia i produkcji tytoniu.

Można powiedzieć, że decyzję w tych ważnych sprawach odłożyliśmy w czasie, na kilka lat. Tak więc problem do nas wróci i trwał będzie dotąd, dokąd ludzie będą palić tytoń. Trzeba będzie go rozwiązać, ale nie kosztem rolników, którzy związali się z produkcją tytoniu i ponieśli stosowne nakłady inwestycyjne.

Uprawa tytoniu to byt dla dziesiątków tysięcy rodzin, często bez innej alternatywy pozyskania dochodu, jak to ma miejsce m.in. w Polsce w regionach o słabych glebach.

Dlatego już dziś potrzebujemy strategicznych decyzji, podjętych z rozwagą, a nie pod naciskiem lobbystów, reprezentujących pośredników i handlowców funkcjonujących w układzie międzynarodowym.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il mio sostegno a favore della relazione del collega Berlato, al quale faccio i complimenti.

La relazione è infatti un documento molto equilibrato e rappresenta una rara e positiva forma di integrazione tra la politica agricola e quella della salute dell’UE. La relazione, prevedendo di aumentare la percentuale di trattenute agli aiuti pagati ai tabacchicoltori e mettendo a disposizione delle campagne di informazione sui danni del fumo risorse aggiuntive per oltre 81 milioni di euro, riesce a combinare due istanze in un ambito per alcuni versi delicato.

D’altro canto, la stessa relazione, senza aggravio per la spesa dell’Unione, estende gli aiuti parzialmente accoppiati ai produttori, non discriminandoli rispetto alle altre produzioni agricole e confermando la posizione già espressa dall’Aula di Strasburgo nel marzo 2004.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), in writing. − You will be aware that over many years this Parliament has been very vocal in its efforts to highlight the dangers to health of smoking tobacco.

Yet through all that time the European Union has given millions of euros in support to farmers for growing that very same product.

It really is hypocritical in the extreme to carry on such a policy.

The report from the Committee on Agriculture tries to reopen the debate on extending tobacco subsidies until 2012. Yet the Commission proposal, that the report was allegedly drawn up in response to, is about extending the financing of the Community Tobacco Fund, which as we know is used to warn of the dangers of smoking tobacco.

What was attempted here by the Agriculture Committee was a sleight of hand that would have done any top-class magician proud, but thankfully this has been spotted and hopefully exposed for what it really is; namely an attempt to extend subsidies to tobacco farmers. This has to be resisted by this Parliament on moral, economic and health grounds.

The Commission's position is clear. There is no justification for tobacco subsidies linked to production. It is now high time Parliament adopted the same line by rejecting the Agriculture Committee stance on this issue. That is why I shall vote against.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. − Over half a million EU citizens die every year due to tobacco addiction. Not a penny of EU taxpayers’ money should go on the Community Tobacco Fund. The Community Tobacco Fund should cease to exist.

 
  
  

−Bericht: Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport d’initiative de ma collègue Britannique Bairbre de Brun sur l'évaluation du programme PEACE (programme de l'UE pour la paix et la réconciliation en Irlande du Nord) qui souligne que le renforcement de l'autonomie locale a été un élément essentiel de la construction de la paix en Irlande du Nord et que la participation de la société civile à ce processus a largement contribué à améliorer l'élaboration et la mise en œuvre des politiques locales.

Je soutiens l’idée que la coopération entre les participants aux programmes financés par PEACE et le FII (Fonds international pour l'Irlande) ne cesse pas à l'expiration des programmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the de Brún report on the PEACE Programme which rightly highlights the importance of local empowerment in the peace-building process. The PEACE Programmes have made a valuable contribution to the peace process in Ireland and efforts to build upon this in the future are to be welcomed.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. − I am pleased to support the PEACE programme and hope it will continue to help communities at a grass-root level.

 
  
  

- Bericht: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0130/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport de mon collègue Allemand M. Friedrich-Wilhelm Graeffe Zu Baringdorf, qui propose de modifier la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques de la viande et du cheptel mais dans un sens qui devrait permettre un accord en 1ère lecture de la procédure de codécision. Les statistiques du cheptel (deux fois par an pour les porcins et les bovins et une fois par an pour les ovins et les caprins), de statistiques mensuelles des abattages (têtes et poids en carcasse des porcins, bovins, ovins, caprins et volailles) et de prévisions de la production de viande (viande porcine, bovine, ovine et caprine). sont essentielles pour la gestion des marchés de l'UE mais il devenait urgent de s’attaquer à une législation en vigueur devenue très complexe. Il paraît normal d'inclure, outre les statistiques des viandes porcine, bovine, ovine et caprine, la viande de volaille.

 
  
MPphoto
 
 

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), în scris. − Simplificarea procedurilor este un obiectiv major al instituţiilor europene, conştiente că suprareglementarea este o povară atât pentru funcţionarea acestora, cât şi pentru eficienţa şi competitivitatea operatorilor economici. Pentru fermierii şi producătorii agricoli din România reducerea poverii birocratice este o necesitate pentru a putea beneficia pe deplin de avantajele aderării la Uniunea Europeană.

Raportările statistice trebuie luate în serios atât de Eurostat, cât mai ales de institutele naţionale şi de societăţile comerciale. În domeniul cărnii datele statistice constituie un tablou care permite luarea din timp a măsurilor de reglare a pieţei, prin instituirea mecanismelor de intervenţie.

Raportările statistice trebuie să fie unitare, corecte şi disponibile la timp, pentru a se evita dezechilibre majore în piaţa comunitară, afectând producătorii, consumatorii sau ambele grupuri în egală măsură.

Acest raport are tocmai această menire şi nu pot decât să îl salut! Este nevoie, în acelaşi timp, ca autorităţile naţionale să aplice riguros (şi, unde e nevoie, cu hotărâre) măsuri care să imprime seriozitate din partea respondenţilor.

Problema trebuie să fie tratată cu aceeaşi grijă atât de cel care culege şi procesează datele statistice, cât şi de agenţii economici care le transmit. În afara rigurozităţii, această reglementare va determina şi uniformitatea acestor date prin standarde comune aplicabile pe tot cuprinsul Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I welcome Mr Graefe zu Baringdorf’s report on the proposal for a regulation concerning meat and livestock statistics. The regulation aims to simplify existing legislation in this area. I voted in support of the report’s recommendations.

 
  
  

− Bericht: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport de ma collègue Belge Anne Van Lancker, rédigé dans le cadre de la procédure de consultation, sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres.

Je salue l’excellent travail accomplit par ma collègue et amie, Elisabeth Morin, rapporteur pour notre groupe politique, notamment sur la flexisécurité. Au risque d’être hors sujet puisque, au fond, cette décision du Conseil ne vise qu’à faire des recommandations aux Etats membres sur la base de l’article 128 du traité instituant la communauté européenne (TCE), je regrette que la commission, alors que c’est son devoir en application de l’article 138 du même traité, ne mette pas en avant les partenaires sociaux en affirmant que le moment est venu de créer un droit social européen en s’appuyant sur ces mêmes partenaires sociaux sur la base de la procédure prévue à l’article 139 du traité TCE.

Nous ne pourront pas avoir une politique ambitieuse de l’emploi si nous ne mettons pas en place un droit du travail européen en s’appuyant sur les partenaires sociaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la strategia di Lisbona, specialmente in seguito alla mid-term review, rappresenta l'impegno strategico più importante preso dall'UE ed è finalmente accompagnato da risultati concreti in termini di crescita ed occupazione.

In questo ambito la collega Van Lanker, pur riconoscendo alla strategia il merito di aver contribuito alla creazione di nuovi posti di lavoro, si interroga su qualità e sicurezza. Va notato infatti che nonostante il numero dei disoccupati sia in continuo calo, il numero dei lavoratori con contratto determinato tende a elevarsi, con evidenti risvolti e conseguenze. Dai dati emerge la necessità di effettuare un monitoraggio sui singoli Stati affinché affrontino le tematiche in materia di occupazione con un approccio sempre più equilibrato ed improntato alla flessicurezza: dunque nuovi posti di lavoro, ma anche migliori condizioni generali per i lavoratori.

È comunque assai opportuno, come sottolinea la relatrice, che l'Agenda di Lisbona tenga maggiormente conto degli obiettivi sociali comuni: parola d'ordine della nostra strategia deve essere l'inclusione, non più unicamente crescita ed occupazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. A realidade actual demonstra que, dez anos depois das primeiras orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros, é cada vez menor o emprego com direitos, o que, só por si, demonstra que esta estratégia não visa a promoção de emprego com direitos. Por outro lado, a sua permanente alteração, acompanhando as orientações económicas cada vez mais neoliberais da União Europeia, tem contribuído para maior precariedade do emprego.

Embora a relatora inclua alguns paliativos relacionados com a pobreza ou a inclusão social, a verdade é que nada refere sobre a necessária ruptura com as actuais orientações macroeconómicas e de emprego, totalmente neoliberais, onde o primado da concorrência e a flexibilidade dominam, pelo que tais propostas não passam de uma mera cortina de fumo, não atacando os problemas na sua origem.

Algumas outras propostas vão mesmo no sentido de promover a flexigurança, ou melhor, a desregulamentação do mercado de trabalho, defendendo disposições contratuais flexíveis e fiáveis com base num direito do trabalho moderno, em convenções colectivas e na organização do trabalho, referindo que os Estados-Membros devem aplicar os seus próprios planos de acção, com base nos princípios comuns de flexigurança adoptados pelo Conselho.

Daí o nosso voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the Van Lancker Report dealing with Member States' employment policies. The report correctly emphasises the need for Member States to implement guidelines in a way which seeks to combat discrimination whether it is based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age, or sexual orientation.

The report also calls for Member States to recognise national traditions in implementing employment policy. I consider that the recognition of Europe's diverse traditions should be at the heart of all EU policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE), na piśmie. − Wstrzymałem się od głosu w sprawie sprawozdania pani Van Lancker dotyczącego wytycznych w sferze polityki zatrudnienia. W tym sprawozdaniu nie udało się, niestety, uniknąć sprzeczności. Z jednej strony pełno w nim słów o „społeczeństwie opartym na wiedzy”, „konkurencyjności”, „wyzwaniach technologicznych”, a z drugiej – o konieczności zapewnienia „pewności pracy”, jej „stabilności” itp. To pierwsze akcentuje zamiary, a to drugie – trwanie. Nie da się wprowadzić jakiegokolwiek postępu bez naruszenia struktury zatrudnienia. Nigdy się to w historii nie udało.

Zamiast więc mówić o pewności pracy, rozumianej jako zachowanie dotychczasowego stanowiska i charakteru pracy, należałoby mówić o czymś innym, a mianowicie o zapewnieniu dostępu do pracy. Do tej pracy, która jest teraz, w danym momencie historycznym. To powinno być naszą wspólną troską.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), par écrit. – La situation de l'emploi dans l'Union européenne est mauvaise. Le taux de chômage moyen - 7,3 % en 2007 -, ne prenant pas en compte les emplois aidés, est supérieur à celui des autres grands ensembles économiques. Ainsi, en Amérique du Nord, il est inférieur à 5 %.

Les lignes directrices qui nous sont présentées, loin d'améliorer la situation, l'aggraveront. La stratégie de Lisbonne, jugée positivement par le rapporteur, livre nos économies à une concurrence déloyale, notamment celle de la Chine communiste, qui pratique un véritable dumping social. Par ailleurs, en exigeant la réduction des "inégalités entre les ressortissants de pays tiers et les citoyens de l'Union européenne", le rapport s'inscrit dans la politique immigrationniste menée depuis des décennies dans nos pays, qui, en faisant entrer chaque année plus d'un million et demi d'immigrés extra-européens, est en train de tiers-mondiser nos nations.

Rétablir la préférence nationale, qui est la discrimination positive juste, réduire le poids de l'immigration et ainsi diminuer la fiscalité pesant sur nos entreprises et sur nos travailleurs, mettre en oeuvre le principe de la préférence communautaire pour protéger le marché européen, telles sont les principales mesures à prendre pour développer l'emploi en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I salute the rapporteur’s move to strengthen the social dimension of the Lisbon strategy. The call for the introduction of a balanced approach to ‘flexicurity’ and the introduction of a clause on active inclusion, I feel, will strengthen employment policy across Europe. I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), na piśmie. − W sprawozdaniu dotyczącym polityki zatrudnienia państw członkowskich, znajduję liczne sprzeczności.

Sprawodawczyni pisze, że odnowiona strategia lizbońska przynosi rezultaty m.in. we wzroście unijnego PKB w ostatnich latach i w spadku bezrobocia, że wytyczne dotyczące zatrudnienia nie wymagają pełnej rewizji, tylko zmiany wielu szczegółowych punktów.

Sprawodawczyni odnotowuje także, że w ostatnich latach aż 6 mln młodych ludzi, w wieku pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, przedwcześnie opuściło szkołę i przerwało swoją edukację oraz że 40% całkowitego bezrobocia w UE stanowi młodzież, a wśród migrantów odsetek ten jest dwa razy wyższy. 78 mln. osób żyje w ubóstwie, to jest dwa razy tyle, ile liczy sobie ludność Polski.

Ponadto zauważa wzrost liczby miejsc pracy uzyskany kosztem obniżenia ich jakości, wzrost odsetek osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i na czas określony, w tym często na umowach zawieranych pod presją.

Rzeczywistość mówi sama za siebie, lecz nie zawsze chcemy jej słuchać. A jest ona taka, że społeczeństwo nie integruje się a dzieli. Ubóstwo nie zmniejsza się, a szerzy i to z każdym rokiem. Dyskryminacja kobiet, starszych pracowników i migrantów na rynku pracy nie maleje, a stereotypy w myśleniu i działaniu nie zanikają.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Innehållet i betänkandet är i stort positivt, men det är hyckleri att tala om socialt ansvarstagande, lokal ekonomi och jämställdhet samtidigt som man i upphandlingsreglerna vill förbjuda att man tar hänsyn till detta. Det vill jag inte bidra till. Betänkandet ger en falsk bild av verkligheten och jag lägger därför ned min röst.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Popieram wyżej wymienione sprawozdanie i stanowisko pani poseł, by wspólne cele socjalne państw członkowskich były lepiej uwzględniane w agendzie lizbońskiej. Popieram również przekształcenia obecnej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia w strategię opartą na wzroście, zatrudnieniu i integracji. Uważam, iż niezbędne jest promowanie wspólnych standardów socjalnych na szczeblu UE. Konieczne jest tworzenie jakościowych miejsc pracy i wzmacnianie wartości europejskiego modelu socjalnego.

Uważam, że jednym z kluczowych zadań strategii UE na rzecz zrównoważonego rozwoju jest utworzenie społeczeństwa integrującego, w którym cele i dążenia operacyjne są na pierwszym miejscu w celu ograniczenia liczby ludzi zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, znaczącego zwiększania udziału kobiet, starszych pracowników i migrantów w rynku pracy oraz promowania zatrudniania ludzi młodych.

 
  
  

− Bericht: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), in writing. − This report sets some important guidelines in the budgetary process of the 2009 budget and, overall, we strongly agree with the rapporteur's determination to continue to respect the voluntarily imposed 20% ceiling on parliamentary expenditure.

2009 will be a year that will bring much change to the way the Parliament works and we believe that, in order to maintain this discipline, it will be necessary to closely scrutinise all spending proposals to ensure that they deliver value for money to the taxpayer. In particular we make no apology for reminding the Parliament that the biggest single saving they could make would be to abandon the two seat working of the Parliament. We also strongly support the rapporteur's proposals to provide the means for the removal of asbestos from the Strasbourg Parliament buildings.

British Conservatives look forward to receiving the rapporteur's further thoughts in due course, and therefore have abstained on the final vote on this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport de mon collègue Polonais Janusz Lewandowski, relatif à l'état prévisionnel des recettes et dépenses au titre de 2009 du Parlement européen. Ce budget devra répondre à de grands défis tels que l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne s’il est ratifié par les Etats membres, le fait que l’année 2009 est une année d'élection pour le Parlement et l’entrée en vigueur du nouveau statut des députés.

Si je suis, à l’évidence d’accord, sur le fait qu’il faut être vigilant sur la qualité des dépenses budgétaires, je pense que nous devons être intransigeant sur les dépenses liées au multilinguisme (traduction et interprétation) qui une condition de la réussite politique de l’Union. Par ailleurs, nous devons développer les capacités d’accueil des visiteurs par les députés européens car ces visites sont très appréciées et concourent à la connaissance de l’Union par les citoyens.

Enfin, il faut, à mon avis, augmenter les moyens en collaborateurs des députés européens et des commissions du parlement européen dans le but d’assurer leur indépendance et la qualité de leur travail ; par exemple vis-à-vis des autres institutions européennes que des lobbys ou des parlements nationaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), na piśmie. − Rok 2009 będzie dla Parlamentu Europejskiego rokiem wielu wyzwań związanych przede wszystkim z wejściem w życie traktatu lizbońskiego, wyborami do Parlamentu oraz nowym statutem posła i zmianą kadencji. Ogólny poziom budżetu na rok 2009 będzie musiał sprostać wyzwaniom mimo, iż będzie on niższy niż tradycyjne dobrowolne ograniczenie udziału Parlamentu do 20% wydatków na administrację.

Na uwagę zasługuje zastosowanie w tegorocznej procedurze procesu pilotażowego zakładającego wczesną i ściślejszą współpracę miedzy Prezydium a Komisja Budżetową, w przypadku wszystkich pozycji mających znaczące skutki budżetowe. Nowe podejście ma zapewnić jak najrozsądniejsze wykorzystanie dostępnych środków oraz określenie możliwych oszczędności.

Należy wyrazić zadowolenie w związku z dokonaniem rozsądnych szacunków wydatków dotyczących nowego statutu posła, zwłaszcza, że istnieje możliwość dostosowania ich wysokości na późniejszym etapie. Cieszy ponadto włączenie do preliminarza na 2009 rok zaproponowanych 65 nowych stanowisk z myślą o wzmocnieniu działalności prawodawczej Parlamentu oraz usług dla posłów z jednoczesnym umieszczeniem 15% tych środków w rezerwie. Cieszy także zapowiedź kontynuacji priorytetów ustalonych w budżecie na 2008 r. w kwestii tłumaczeń ustnych i usług analitycznych w bibliotece. Pomyślne zakończenie tegorocznej procedury budżetowej wymagać będzie także podjęcia niezwłocznie debaty i konkretnych decyzji co do polityki Parlamentu w zakresie nieruchomości.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. O processo orçamental teve agora o seu início através da apresentação, pela Comissão Europeia, da proposta de orçamento comunitário para 2009.

Em processos orçamentais anteriores, o orçamento para o Parlamento Europeu tem absorvido cerca de 20% da verba inscrita na rubrica 5 - Despesas administrativas - do Quadro Financeiro Plurianual. O relator propõe a manutenção de níveis semelhantes para o orçamento de 2009.

Tal decisão não deverá impossibilitar ou obstaculizar a disponibilização de recursos financeiros que dêem resposta adequada às necessidades apontadas de reforço de pessoal e de melhoria dos serviços de interpretação e tradução, no respeito pela igualdade e direito à utilização de todas as línguas oficiais no Parlamento Europeu e nas actividades por este promovidas.

Aliás, este tem sido um problema recorrente, uma vez que a necessidade de melhorar serviços como a interpretação e a tradução é frequentemente apontada, mas não lhes são atribuídos os recursos financeiros necessários, muitas vezes recorrendo-se a normas que foram precisamente criadas para obstaculizar a utilização das diferentes línguas. Vejam-se os critérios adoptados nas assembleias parlamentares paritárias UE-ACP.

Por outro lado, o relatório não faz nenhuma referência à garantia dos direitos dos trabalhadores, nomeadamente, quando o PE tem, nos últimos anos, recorrido cada vez mais à externalização de serviços.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE), în scris. − Parlamentul European trebuie să conştientizeze importanţa principiului solidarităţii, conform căruia regiunile rămase în urmă, sau mai puţin dezvoltate, trebuie să fie susţinute, inclusiv financiar, din bugetul Uniunii Europene. La circa un an de la aderare, România continuă să domine, din nefericire, clasamentul în ceea ce priveşte Produsul Intern Brut pe locuitor la nivel regional. 6 din cele 8 regiuni existente se afla între cele 15 mai puţin dezvoltate regiuni ale UE, iar Regiunea de dezvoltare Nord Est din care provin, rămâne în continuare cea mai săracă dintre regiunile celor 27 de state membre.

Ritmul de creştere economică al României este insuficient în acest moment pentru a reduce într-o perioadă scurtă decalajele care ne separă şi disparităţile care le regăsim la tot pasul, gradul extrem de redus al absorbţiei fondurilor structurale fiind cu certitudine una din cauzele care ne plasează în primele locuri ale clasamentului sărăciei în Uniunea Europeană. Iată că politizarea excesivă a actului administrativ de la nivel central face ca România să devină contributor net la bugetul UE, plătind doar în anul trecut circa 1,1 miliarde Euro.

Singura consolare rămâne aceea că ţării noaste i se vor returna 16 milioane Euro, datorită faptului că anul 2007 a primul an în care s-a înregistrat excedent bugetar.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, που διαμορφώνει η ΕΕ μαζί με τις κεντροαριστερές και κεντροδεξιές κυβερνήσεις, κάτω από τα χειροκροτήματα των πολιτικών εκπροσώπων του κεφαλαίου στο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο, προωθούν την πιο βάρβαρη εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Στρατηγικής της Λισσαβόνας: H ξέφρενη αύξηση των κερδών της πλουτοκρατίας.

Επίκεντρο της πολιτικής ΕΕ και κυβερνήσεων είναι η περιβόητη "ευελσφάλεια", δηλαδή η πλήρης κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων. H ΕΕ χρησιμοποιεί την ανεργία σαν μέσο τρομοκράτησης των εργαζομένων προκειμένου να καταργήσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την πλήρη και σταθερή απασχόληση και να τις αντικαταστήσει με εξατομικευμένες συμβάσεις εργασίας, κυριαρχία των μερικών μορφών απασχόλησης με ελάχιστα ή καθόλου εργασιακά, μισθολογικά, κοινωνικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Επιδιώκει αποφασιστικό χτύπημα στα δημόσια συστήματα κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας, ασφάλισης και συνταξιοδότησης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στον "εργασιακό Mεσαίωνα" που προετοιμάζει η ΕΕ, το "μοντέλο" του εργαζόμενου που περιγράφουν οι κατευθύνσεις της για την απασχόληση της ΕΕ, είναι αυτό του «απασχολήσιμου», που εργάζεται με καθεστώς κάθε δυνατής μορφής ημιαπασχόλησης, χωρίς δικαιώματα, καταρτιζόμενος και επανακαταρτιζόμενος με δεξιότητες μιας χρήσης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του κεφαλαίου, διαρκώς μετακινούμενος σε αναζήτηση εργασίας, δουλεύοντας μέχρι τα βαθιά γεράματα ή το θάνατο, παράγοντας απίστευτο πλούτο για να τον καρπώνεται και ιδιοποιείται η πλουτοκρατία

 
  
  

− Bericht: Jens Holm (A6-0134/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport d’initiative de mon collègue Suédois Jens Holm sur le commerce des matières premières et des produits de base. Je suis d’accord avec l’idée de la nécessité de garantir l’approvisionnement de l'Union européenne en matières premières et d’assurer la sécurité d'accès à ces matières sur les marchés du monde tout en observant que l'Union européenne ne propose pas actuellement de politique cohérente permettant à son économie de relever les défis de compétitivité liés à la concurrence accrue dans l'accès aux matières premières.

Je regrette que le rapport n’aborde pas les questions liées aux manipulations monétaires dans le monde qui faussent, avec des taux de change tronqués, une concurrence loyale. Parmi les matières premières, le pétrole aurait mérité un examen particulier et je réitère ma proposition de création d’un instrument européen de régulation annuelle du prix du pétrole brut qui mériterait , à minima, d'être étudié - non pas pour combattre les lois du marché qui s'imposent à nous - mais pour réguler la brutalité de leur application dans le marché intérieur et permettre un meilleur impact des hausses de pétrole brut dans la chaîne des prix de revient des secteurs concernés (pêche, transports etc…).

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Le rapport de M. Holm semble identifier assez clairement les problèmes auxquels le monde est aujourd'hui confronté en raison de la hausse sans précédent du cours des matières premières. Il s'agit, pour les pays européens privés de ressources naturelles, de problèmes de compétitivité, donc d'emploi, de sécurité des approvisionnements, de dépendance accrue... et, pour les pays pauvres, de remise en cause de leur développement, d'émeutes de la faim...

Mais si quelques causes sont évoquées, notamment les comportements prédateurs de certains pays émergents comme la Chine, ou la libéralisation des échanges agricoles, d'autres sont occultées ou quasiment, comme la spéculation, la politique agricole malthusienne de l'Europe de Bruxelles, le principe même d'ultra-échangisme mondial...

Quant aux solutions, il est clair que ce Parlement croit essentiellement dans les vertus régulatrices du marché libre et concurrentiel. Or, c'est justement le marché qui montre aujourd'hui cruellement ses limites. L'énergie, l'alimentation, les matières premières ne sont pas des produits comme les autres: la survie des peuples en dépend. Il est temps que dans ses relations commerciales internationales, l'Europe de Bruxelles défende avant tout ses intérêts et ceux de ses membres, plutôt que la réalisation à tous prix, humains et sociaux, de l'utopie mondialiste.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), por escrito. Neste relatório analisamos aspectos além do clássico comércio de matérias-primas e produtos de base. Na nova conjuntura internacional vários factores e componentes da produção podem ser considerados matérias-primas, inclusivamente a energia. A escalada de preços destes produtos é grave para a indústria Europeia, que os obtém além-fronteiras. Os mercados respondem a uma maior procura feita por mais produtores, enquanto enfrentam condicionantes naturais e ambientais e reagem a especulações financeiras. É inquietante que esta conjuntura internacional tenha favorecido um nível de preços passível de anular o crescimento económico na Europa. A afirmar-se esta tendência, a corrida pelos recursos gerará uma pressão e uma escassez que prometem desafiar muitas gerações de gestores e com certeza terá implicações para o governo do mundo moderno.

O Parlamento Europeu pede através deste relatório que a Comissão levante as questões de acesso aos mercados de matérias-primas na OMC. O objectivo é obter reciprocidade, e uma via adequada é esta organização. As negociações destes produtos nunca deveriam descer do nível regional, para promovermos a integração, o desenvolvimento e a sustentabilidade. A prevenção de grandes especulações e conflitos requer que consigamos fazer passar aos nossos parceiros comerciais detentores destes recursos o justo pagamento pela sua mercadoria.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Não partilhamos da visão em relação ao comércio de matérias-primas contida no relatório.

Não estamos de acordo com a crítica a países terceiros pela definição de políticas e de medidas introduzidas "para criar obstáculos ao acesso livre e equitativo às matérias-primas (...), que impedem as empresas (!) da UE de acederem às matérias-primas e mercadorias". O direito soberano de cada país decidir da utilização das suas matérias-primas ou do comércio das suas mercadorias é inalienável. É ao povo de cada país que cabe decidir sobre a utilização dos seus recursos e da riqueza criada.

O que o relatório não refere é que é no modelo neoliberal da UE que reside o real problema. Imbuída de ambições neo-colonialistas, procura remeter muitos países à condição de produtores de matérias-primas para os países da UE, utilizando a tecnologia e o domínio e controlo dos mecanismos de mercado - incluindo a especulação financeira -, para promover a dependência económica e a exploração pelas transnacionais.

O que se impõe é uma profunda ruptura com o modelo económico e social imperante, eliminando as relações dominador/dominado ou explorador/explorado, defendendo a soberania nacional, desenvolvendo as potencialidades económicas de cada país e a complementaridade solidária das suas relações externas, produzindo para satisfazer as necessidades dos povos, preservando o planeta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm (GUE/NGL), in writing. − The report dealing with trade in raw materials and commodities expresses many important issues from a development perspective. The report emphasises the problematic occurrence of speculation in inflating prices and increasing volatility on the markets, which needs to be regulated.

It also calls for more support for diversification in developing countries, and highlights the importance of policy space for these countries to enable the development of not least their agricultural sector. The report also criticises the increase of meat consumption, and asks for ways of tackling that. However, the report also expresses points, which we find deeply problematic. This refers foremost to the repeated emphasis on the international competitiveness and the urge for the European industry to secure cheap access to raw materials.

We do not support this focus, and can only conclude that the neoliberal face of the EU once more has been articulated. In general the report is a step in the right direction compared with earlier positions of Parliament on trade policy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I welcome Jens Holm’s report on trade in raw materials and commodities. Free and fair access to raw materials is important for the EU economy. Nevertheless, the implications of price volatility in raw materials and commodities for developing countries also need to be taken into account. I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. Há notícias que, sendo boas na sua origem, não deixam de nos preocupar nas suas consequências. É, em parte, o que se passa com o aumento do preço das matérias-primas.

A boa notícia é que, conforme atestam diversos índices, há uma fatia cada vez maior da população mundial a aceder a níveis de consumo que outrora desconhecia. O problema, no entanto, está em algumas das consequências, sobretudo imediatas, que esse crescimento do consumo - e portanto da procura - pode determinar. As leis da economia, mesmo em mercados distorcidos, funcionam, e a um aumento da procura ou corresponde um aumento da oferta, ou corresponde, como tem sido o caso, um aumento do preço. Como tem ocorrido.

A União Europeia deve promover uma abertura generalizada dos mercados, para permitir que cada vez mais produtores beneficiem do aumento da procura, e deve incentivar o aumento das trocas, ao mesmo tempo que temos o dever de apoiar, directamente, os que sofrem imediatamente com estas novas circunstâncias: os que não têm como enfrentar um aumento de preços dos bens essenciais. A distorção do mercado raras vezes produz efeitos positivos, sobretudo no longo prazo. Mas nada nos impede, pelo contrário, de financiar quem menos tem.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − Er loopt duidelijk iets fout met de handel in grondstoffen en goederen. Op de grondstofprijzen wordt tegenwoordig druk gespeculeerd. Zo zijn mineralen behoorlijk duur. Ondanks hun natuurlijke rijkdommen blijven mineraalrijke landen arm of worden ze nog armer.

Ontwikkelingslanden zijn ook heel onzeker van hun eigen voedselbevoorrading ondanks het feit dat er veel voedsel geproduceerd wordt. Alleen wordt het massaal uitgevoerd tegen veel te lagen prijzen. De klimaatverandering dwingt ons bovendien om anders met deze energieverslindende markt om te gaan: ontginning van mineralen is af te raden en de lokale voedselproductie en -consumptie zijn te verkiezen boven de wereldhandel in landbouwproducten. Kortom, de handel in grondstoffen en goederen zoals die vandaag geregeld is, heeft een zeer ontwrichtend effect en vraagt om een multilaterale aanpak.

Het verslag over de handel in grondstoffen en goederen bevatte in oorsprong de juiste aanklacht tegen het ultraliberale handelsbeleid dat de EU eind 2006 voorstelde, alleen werd het onderweg zo afgezwakt dat ik het niet langer kan steunen. Zo komen er nauwelijks gewichtige beleidsvoorstellen in voor. Nog erger is het feit dat het verslag de vrije toegang tot grondstoffen en goederen als een recht van de EU bestempelt en een bilateraal handelsbeleid als het geknipte instrument naar voren schuift.

 
  
  

− Bericht: Margie Sudre (A6-0158/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport d’initiative de ma collègue Française et amie, Margie Sudre, qu’elle a rédigé en réponse à la communication de la Commission sur la stratégie pour les régions ultrapériphériques (RUP). Je soutiens l’idée que la prise en compte de justifications de plus en plus arithmétiques des mesures ne doit pas constituer un prétexte pour remettre en cause une partie de la politique de l'Union à destination de ses RUP, ou pour décourager les acteurs en exigeant d'eux des conditions trop difficiles à réunir.

Les interventions communautaires doivent produire l'effet d'un catalyseur de l'esprit d'initiative pour développer, à partir des RUP, des pôles d'excellence en s'appuyant sur les secteurs qui valorisent leurs atouts et savoir-faire, tels que la gestion des déchets, les énergies renouvelables, l'autosuffisance énergétique, la biodiversité, la mobilité des étudiants, la recherche dans le domaine climatique ou encore la gestion des crises. Enfin, je soutiens le fait que la future politique commune de l'immigration prête une attention spéciale à la situation des RUP, qui sont toutes des frontières extérieures de l'Union. Je salue le travail de Margie Sudre qui s’engage sans relâche, avec beaucoup de compétence, de détermination et de cœur en faveur des régions ultrapériphérique.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE) , por escrito. − A Resolução, proposta neste Relatório, contém recomendações sobre o balanço e as perspectivas futuras da estratégia para as Regiões Ultraperiféricas das quais destaco:

– utilização doutros indicadores, além do PIB, para aferir o nível de coesão atingido;

– melhor articulação da política de coesão e outras políticas comunitárias, transversalmente, para aumentar as sinergias, assim como maior adaptação das actuais e futuras políticas europeias às realidades ultraperiféricas;

– políticas e medidas em seu favor que não sejam transitórias, sejam adaptadas às suas diferentes necessidades e respondam aos seus constrangimentos permanentes;

– apoio comunitário à sua agricultura e previsão de medidas de apoio aos respectivos sectores das pescas;

– tratamento diferenciado no domínio dos transportes, em especial referentemente à inclusão da aviação civil no ETS;

– inclusão imperativa no debate sobre o futuro da estratégia para as RUP da aplicação nestas da Estratégia de Lisboa;

– atenção especial à situação pela futura política da imigração;

– colocação das RUP no centro da política marítima da União;

– garantia do financiamento comunitário da estratégia para as RUP e compensação dos condicionalismos da ultraperificidade.

Mereceu o meu apoio, bem como o do meu Grupo Político. Tendo apelado à sua aprovação, votei favoravelmente o Relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Lamentamos que a maioria do PE tenha rejeitado as nossas alterações que procuravam integrar na resolução sobre o futuro da política da UE para as Regiões Ultraperiféricas (RUP) - hoje aprovada em sessão plenária - as valiosas e importantes propostas em prol dos interesses das RUP, aprovadas na Comissão das Pescas.

Argumentam alguns que se trata de uma resolução sobre a política regional e não sobre as pescas. Uma pura falácia. A resolução é a contribuição do PE sobre o futuro das políticas comunitárias para as RUP, logo, é aqui que deverão estar explanadas as propostas aprovadas, nomeadamente as adoptadas na Comissão das Pescas do PE - assim aconteceu relativamente à resolução do PE sobre a política marítima. Daí a nossa insistência em reapresentá-las, aliás em coerência com as posições que defendemos em Portugal.

Por outro lado, lamentamos a rejeição da nossa proposta que explicitava claramente que as medidas comunitárias de apoio às RUP deverão ter um carácter permanente. Justifica a relatora que o que se pretende é que um dia estas medidas não venham a ser necessárias. No fundo um (pseudo-)argumento que mistifica que os constrangimentos com que as RUP se confrontam têm um carácter permanente e que obrigará à sua permanente negociação em cada orçamento ou quadro comunitário.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), par écrit. – La France est très concernée par la politique de l'Union européenne en faveur des régions périphériques.

La spécificité de ces territoires doit être impérativement prise en compte, bien plus et bien mieux qu'elle ne l'est aujourd'hui, par les politiques de Bruxelles, notamment:

- par la politique commerciale, la production des RUP étant en concurrence avec celles de pays voisins bénéficiant de conditions ultrapréférentielles de la part de l'UE;

- par la politique d'immigration, ces territoires y étant particulièrement vulnérables et l'afflux de clandestins y créant des difficultés économiques et sociales sans commune mesure avec les capacités locales à les surmonter;

- par les dispositions concernant les aides d'État et surtout par le maintien des exceptions fiscales dont bénéficient ces territoires, remises périodiquement en cause au nom du droit européen.

Je m'inquiète tout particulièrement de l'ambiguïté juridique existant au sujet de Saint-Barthélemy: collectivité territoriale depuis 2007, cette petite île française a voulu, en changeant de statut, conserver l'exception fiscale qui est la condition de sa survie économique. Mais l'UE semble la considérer comme partie des RUP, c'est-à-dire un territoire de l'Union soumis au droit communautaire. Il serait inacceptable que cette ambiguïté remette en cause la volonté d'autonomie clairement exprimée par 95 % de la population.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), în scris. − Problema principală a celor şapte regiuni ultraperiferice este că, deşi reprezintă 1% din populaţia Uniunii Europene, ele se confruntă cu o situaţie economică si socială delicată si agravată de poziţia lor insulară si îndepartată faţă de continent, de suprafaţa, relieful si clima dificilă ca şi de dependenţa lor economică de un număr redus de produse.

Prioritizând măsurile enumerate de Comisie si susţinute de raportor, precum ameliorarea competitivităţii, reducerea dificultăţilor de accesibilitate si integrarea regiunilor ultraperiferice în mediul geografic regional, putem contribui la îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a acestor regiuni, uniformizarea dezvoltării lor cu restul Uniunii Europene şi valorizarea resurselor acestora în complementaritate cu nevoile comunitare.

Acesta este şi unul din motivele pentru care am votat acest raport si aş mai adăuga necesitatea atribuirii unei atenţii sporite porturilor, dat fiind faptul că 6 din cele 7 regiuni ultraperiferice sunt insulare. O modernizare a infrastructurii portuare poate contribui la promovarea si dezvoltarea industriei turismului, sectorului productiv si pieţelor locale.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Es entspricht dem Solidaritätsgedanken der Europäischen Union, die EU-Regionen in äußerster Randlage zu fördern, damit deren durch ihre schwierige Zugänglichkeit entstandenen Nachteile gemindert werden können. Insbesondere ist sicher dafür Sorge zu tragen, dass diese Regionen nicht ihre landwirtschaftliche Selbstversorgungsfähigkeit verlieren, was aber auch generell für die Europäische Union als Ganzes zu gelten hat.

Diesbezüglich muss es unsere gemeinsame Anstrengung sein, die kleinbäuerlichen Strukturen – etwa auch jene der Bergbauern in Österreich, aber auch jedes einzelnen traditionellen Klein-, Mittel- und Biobauern – zu erhalten, damit sie ihre ökologisch wertvolle Arbeit weiter aufrecht erhalten können und wir unsere Lebensmittelsouveränität nicht an Riesenfarmen verlieren oder von agrarischen Großkonzernen abhängig werden. Aus diesem Grund habe ich für den Bericht Sudre gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. As RUP apresentam especificidades que têm vindo a ser tidas em conta nas medidas europeias de apoio ao desenvolvimento e crescimento europeu. No entanto, há ainda muito a fazer para o seu maior desenvolvimento, como para tirarmos ainda mais partido desta fronteira com outros blocos económicos mundiais.

As medidas transversais e complementares em prol das RUP têm vindo a contribuir para uma melhoria da situação económica e social destas regiões e continua a ser importante trabalhar nos eixos da redução do défice de acessibilidade, melhoria da competitividade e integração regional. No entanto, há ainda dificuldades no terreno que não estão a ser tidas em conta. Pensemos na questão da preservação da agricultura tradicional, no apoio reforçado ao desenvolvimento de sectores estruturais ou na manutenção de regimes fiscais diferenciados. A valorização dos pontos fortes específicos das RUP constitui assim a estratégia susceptível de garantir o desenvolvimento sustentável da ultraperiferia em zonas de atracção e cooperação.

A introdução, como novos eixos prioritários, das alterações climáticas, da evolução demográfica e a gestão dos fluxos migratórios, da agricultura e da política marítima é uma boa medida, a complementar com a diversificação necessária das economias ultraperiféricas, com as suas especificidades e com o mais amplo desdobramento das normas em vigor, utilizando os instrumentos mais adequados para a resolução dos problemas concretos das RUP.

 
  
  

− Bericht: Lasse Lehtinen A6-0155/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – Je me suis abstenu sur le rapport d’initiative de mon collègue Finlandais Lasse Lehtinen, en réponse à la communication de la Commission sur la stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013.

Je suis naturellement d’accord sur le fait que les 493 millions de consommateurs européens doivent être au cœur des trois principaux défis auxquels l'Union doit faire face: la croissance, l'emploi et la nécessité de resserrer les liens avec les citoyens et qu’ils sont la force vive de l'économie, leur consommation représentant 58 % du PIB de l'UE.

Néanmoins, je reste convaincu que si nous avons réussi le marché intérieur par la concurrence ; c’est-à-dire avec une attention particulière au consommateur, je considère que nous devons, face aux défis planétaires actuels, mettre le producteur au cœur de nos préoccupations. De plus, je suis très réservé, en l’absence d’étude juridique sérieuse, sur la manière précipitée avec laquelle le rapport aborde la question de l’action collective des consommateurs contre les producteurs en demandant à la Commission de présenter une solution cohérente au niveau européen offrant à tous les consommateurs un accès à des mécanismes de recours collectifs pour régler des litiges transfrontaliers.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Per meglio tutelare i consumatori la relazione elaborata dal collega Lehtinen propone di migliorare la legislazione in materia in vigore rendendola più snella e priva di contraddizioni di carattere regionale. L'UE ha il dovere di sviluppare una reale politica economica transnazionale che miri alla difesa dei diritti dei consumatori ed alla salvaguardia della loro salute.

La proposta in oggetto – che condivido – ha dunque l'intento di realizzare un quadro giuridico armonico che garantisca un solido sistema integrato a favore della sicurezza dei prodotti e riesca ad infondere ai consumatori una reale fiducia sui beni presenti nel mercato Europeo producendo di conseguenza una crescita generalizzata dei consumi.

Tuttavia per arrivare ad un'effettiva politica di protezione dei consumatori, l'UE dovrà investire molte energie nel miglioramento della sorveglianza del mercato, anche potenziando la cooperazione internazionale, e in campagne d'informazione e di educazione dei consumatori stessi: fino a quando il sistema non infonderà nel consumatore la totale sicurezza dei suoi prodotti, il mercato Europeo non potrà esprimere al meglio le proprie potenzialità.

Questo permetterebbe all'Europa di diventare un mercato veramente competitivo che soddisfi, tuteli e renda più intraprendenti i suoi consumatori: reali protagonisti del mercato stesso.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), na piśmie. − Poparłem sprawozdanie pana Lehtinena ponieważ przejrzystość reguł chroniących europejskich konsumentów jest korzystna dla nich samych i również dla konkurujących ze sobą producentów. Zmiany gospodarcze w nowych państwach członkowskich pociągnęły za sobą wprowadzenie nowych zasad działania podmiotów rynkowych. Dziś oferta kierowana do konsumentów jest coraz bogatsza pod względem produktów, jak i usług. Mimo to uważam, że pozycja konsumentów, szczególnie w nowych państwach członkowskich, gdzie początki wolnego rynku wszyscy pamiętamy, pozostaje relatywnie słaba wobec wielkich koncernów. Wymaga ona większej przejrzystości i udoskonalenia odpowiednich ram prawnych gwarantujących konsumentom odpowiednią ochronę ich praw.

Z zadowoleniem przyjąłem także fragment sprawozdania, w którym sprawozdawca opowiada się za wspieraniem małych i średnich przedsiębiorstw w UE. W moim regionie, Małopolsce, stanowią one 95% z czego większość to firmy z krótkim stażem (30% ma mniej niż 5 lat).

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke and Malcolm Harbour (PPE-DE), in writing. − The EPP-ED Group strongly supports a comprehensive programme of actions to inform and empower consumers in Europe's Single Market. We want consumers to take maximum benefits from the choice, diversity and innovation available in a thriving market of nearly 500 million consumers, the largest retail market in the world.

We also want consumers to be able to enjoy their rights of redress quickly and effectively if they run into problems. We support easy and effective access to justice especially through non-judicial means, backed as last resort by judicial remedies.

We abstained on the vote today because the PSE has hijacked a very positive report by inserting a call for an entirely untested and potentially very costly legal provision for European level enforcement of collective rights. The Commission is already consulting extensively on the whole issue of consumers' rights enforcement. It is far too early to draw any conclusions on the changes that might be needed. Much can be done by improving existing redress mechanisms, and stepping up cooperation between Member States.

The PSE are harming consumer's rights by trying to divert attention away from the need for more determined actions at all levels to improve the enforcement of consumers' rights, while ... (Explanation of vote abbreviated in accordance with Rule 163).

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Uma verdadeira política de defesa dos consumidores deve obedecer a vários princípios.

Em primeiro lugar, é preciso que haja uma política justa de partilha e redistribuição dos rendimentos, assente em salários dignos, adequada retribuição dos produtores, designadamente dos micro e pequenos agricultores, industriais e comerciantes, que incentive mercados de proximidade dos produtos alimentares e promova a segurança e soberania alimentares.

Em segundo lugar, é necessário que haja uma política eficaz de combate às actividades comerciais e financeiras especulativas, que haja informação aos consumidores e garantia de transparência.

Ora, o relatório pouco se preocupa com estas questões. E, pelo contrário, defende posições que dão mais atenção à defesa de interesses de grupos económicos e financeiros e à liberalização dos serviços do que à generalidade dos consumidores, embora, pontualmente, apresente algumas propostas positivas, só que num enquadramento de neoliberalismo completo, onde os consumidores são o elo mais fraco de todo o processo.

Por exemplo, o relatório salienta que é necessária uma maior liberalização do mercado dos serviços, em particular, para promover a concorrência e, assim, oferecer melhores preços aos consumidores, o que bem sabemos ser contraditório e apenas servir interesses das empresas. Daí que o nosso voto não pudesse ser favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), na piśmie. − Konsumenci są w centrum zainteresowania wspólnego rynku i dlatego powinni być jego głównymi beneficjentami. Uważam jednak, iż powinna zostać utrzymana równowaga pomiędzy ustawodawstwem silnie chroniącym konsumentów, a warunkami funkcjonowania przedsiębiorstw.

Nikt nie podważa prawa konsumentów do dochodzenia swoich roszczeń. Uważam jednak, iż powinniśmy zwłaszcza zapewnić konsumentom możliwość szybkiego i skutecznego wyegzekwowania swoich praw. Jestem zdania, iż środki pozasądowe powinny być szczególnie mocno akcentowane przy rozpatrywaniu skarg konsumenckich. Pragnę zaznaczyć, iż zgodnie z danymi Business Europe aż 90% sporów dotyczących spraw konsumenckich jest rozwiązywanych bez udziału sądów. Nie bez znaczenia jest także element kosztów takich postępowań, które są zdecydowanie mniejsze niż w przypadku zaangażowania sądów.

Uważam, iż przegłosowana w Parlamencie Europejskim poprawka, która wzywa do stworzenia europejskiego systemu pozwów zbiorowych nie gwarantuje bardziej efektywnej ochrony konsumentów. Kwestia ta powinna być rozważona przez Komisję Europejską, z podjęciem decyzji powinniśmy powstrzymać się do czasu opublikowania rezultatów. Być może kwestia ta w wystarczający sposób regulowana jest przez ustawodawstwo państw członkowskich. Co więcej obawiam się, iż system ten stworzy warunki dla pozwów, których prawdziwymi beneficjentami nie będą konsumenci, ale środowiska prawników, którzy odniosą korzyści ze wzrostu stawek za prowadzone postępowania.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), skriftlig. − Jag tycker det är bra att EU tar ansvar för konsumenterna och röstade därför ja till betänkandet. Däremot är jag emot tankarna om en harmonisering av konsumentskyddet i EU och uppmaningen till fler länder att gå med i EMU.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Søren Bo Søndergaard and Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), in writing. − The report proposes to establish an EU consumer ombudsman. We are sceptical towards this idea for several reasons: This post may create significant expenses which risk underming the funding of consumer organisations.

Moreover, the creation of another post at European level risks being too remote from citizens. Having said this, we still support the report since its strengthens consumers access to collective redress, which is fundamental for consumers’ trust in making safe cross-border purchases.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted against the Lehtinen Report on the consumer policy strategy because, whilst there was much in the Report with which I could agree, I fundamentally reject the call for enhanced liberalisation of services. It is true that certain services can benefit from a liberalised economic environment and the freedom of movement for services is one of the four fundamental freedoms of the EU.

However I consider that public services should be run for the benefit of the communities and individuals they serve and not for private profit. Services in areas such as health, education and lifeline transport links should remain publicly owned, publicly accountable and the responsibility of Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − Lasse Lehtinen’s report on the EU Consumer Policy Strategy 2007-2013 reiterates the need to empower EU consumers and enhance their welfare and protection across the Union. My vote reflects the need for improved consumer protection across the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Strategia polityki konsumenckiej Unii Europejskiej na lata 2007–2013 przedstawia właściwe kierunki rozwoju ochrony konsumenta, jednakże należy zauważyć, że doraźne działania to stanowczo za mało. Musimy zaproponować plan dalszych konkretnych i konsekwentnych kroków, które przyczynia się do tego, że ochrona konsumenta stanie się elementem wszystkich przepisów unijnych. Musimy zdać sobie sprawę, że sama ochrona konsumenta nie stanowi odrębnego obszaru polityki europejskiej, ale wpisuje się we wszelkie polityki europejskie tworzące europejski rynek wewnętrzny.

Zatem bez prawidłowych mechanizmów ochronnych tak ważny europejski projekt utworzenia jednolitego rynku nie zostanie ukończony. Musimy też pamiętać, że ochrona konsumentów UE ma wymiar zewnętrzny – wspominając tu choćby ostatni problem z importem chińskich zabawek. Naszym celem powinno być osiągnięcie pełnego zaufania konsumentów do wszystkich produktów znajdujących się w obrocie na rynku wewnętrznym.

Ponadto prawdziwy rynek wewnętrzny powinien oferować europejski system dochodzenia roszczeń zbiorowych. Tworząc go, należy wyciągnąć wnioski z pozostawiającego wiele do życzenia amerykańskiego system pozwów zbiorowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), schriftelijk. − Voorzitter, het verslag van collega Lehtinen krijgt in principe mijn steun. Zoals het in de Commissie interne markt en consumentenbescherming is goedgekeurd, bevat het alle essentiële zaken die we naar aanleiding van de mededeling van de Commissie moeten behandelen. Het streven naar een horizontale benadering, aandacht voor het contractenrecht, de erkenning van de rol van de consumentenorganisaties, de vraag naar evenwicht, de specificiteit van KMO's, het belang van zachte wetgeving en van beter gefundeerde kennis, en de vraag naar meer aandacht voor de dienstensector. Ook de passage over de verhaalsmogelijkheden vinden wij belangrijk. Het is een dimensie van de rechtshandhaving. Jammer evenwel dat in de plenaire vergadering een amendement op paragraaf 40 is aangenomen waardoor een keuze wordt gemaakt 'pro' collectieve rechtsvorderingen vooraleer een analyse beschikbaar is op basis van het in het verslag gevraagde onderzoek. Collectieve vorderingen zijn een fundamentele ingreep in het procesrecht. Daarom is het niet aanvaardbaar dat de kar voor het paard wordt gespannen. Vandaar mijn onthouding bij de stemming.

 
  
  

− Bericht: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – Je me suis abstenu sur le rapport d’initiative de ma collègue Britannique Elisabeth Lynne relatif aux progrès réalisés en matière d'égalité des chances et de non discrimination dans l'Union depuis la transposition des directives de 2000.

Je suis d’accord avec l’essentiel des principes énoncés dans le rapport, notamment en matière de non-discrimination dans des domaines tels que l'éducation, l'apprentissage tout au long de la vie, l’emploi, la protection sociale, le logement et les soins de santé, les images des groupes victimes de discrimination dans les médias et la publicité, l'accès physique des personnes handicapées à l'information, aux télécommunications, aux communications électroniques, aux différents modes de transport et aux espaces publics, les avantages sociaux et l'accès à ceux-ci, ainsi que les biens et services mis à la disposition du public etc…

Néanmoins, je ne suis pas convaincu de la nécessité d’une nouvelle directive prise sur la base de l’article 13 du traité instituant le communauté européenne. Il faut que le débat politique continue. A suivre …

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), in writing. − Conservative MEPs abhor discrimination in all its forms: we have tabled our own amendments to this report to make this crystal clear. But while some aspects of ongoing discrimination may still be a problem, to suggest that more EU legislation is somehow the solution is way off the mark.

The UK already has a full body of law regarding discrimination, which continues to prove difficult to implement in practice. There needs to be better implementation of existing laws, and better understanding of the problems in their implementation, before we go down the road of yet more EU Directives.

This Report, an own-initiative Resolution calling for yet another ‘comprehensive and broad’ EU Directive against Discrimination, is at best political posturing and at worst an open-ended invitation to the Commission to produce yet more and more one-size-fits-all EU legislation in a very sensitive area.

As one UK Chamber of Commerce member succinctly put it, ‘Most discrimination is not going to be solved by extra legislation. Time would be much better spent on multi-cultural, multi-faith events to change perceptions’. We agree.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN) , in writing. − This report seeks to go beyond the competence given to the EU by the Member States in the area of anti-discrimination. The Treaties clearly set out those areas where the EU has the power to propose legislation and what Member States can do on their own.

This report, which is an own-initiative report, i.e. there is no proposal for legislation from the Commission, goes beyond what the present Treaties allow and also goes beyond the position if the Lisbon Treaty is ratified. In fact, any anti-discrimination measures which fall within EU competence are a matter for our Member State Governments and each Government has a veto. This is NOT for the European Parliament.

Under existing Treaty powers, all Member States must agree to laws in the area of anti-discrimination. Indeed Ireland has a very robust body of National anti-Discrimination law, e.g. Equal Status Act, and has an excellent record.

Improving the rights of the disabled and specifically addressing restrictions to goods and services is commendable. This report, however, has gone beyond the competence of the Union and as such the Fianna Fáil delegation have rejected it.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório Liz Lynne, sobre os progressos realizados em matéria de igualdade de oportunidades e não discriminação na UE, dada a necessidade de instar a Comissão Europeia ao rigoroso controlo da transposição das directivas 2000/43/CE e 2000/78/CE, atinentes à igualdade de tratamento entre as pessoas, bem como da aplicação das legislações nacionais daí decorrentes.

Saliento que as mulheres são particularmente vulneráveis a actos de discriminação no trabalho, sobretudo quanto às suas opções de maternidade.

O direito à não discriminação sob qualquer forma é um princípio fundamental e basilar da União Europeia que carece da existência de mecanismos jurídicos eficazes e da respectiva aplicação, sob pena de se ver esvaziado de real significado.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. O relatório contém aspectos positivos, designadamente a insistência com a Comissão e os Estados-Membros a porem termo a toda a discriminação com base nos contratos de trabalho, garantindo a todos os trabalhadores igualdade de tratamento, protecção da sua saúde e segurança e disposições em matéria de períodos de trabalho e de repouso, liberdade de associação e de representação, protecção contra o despedimento sem justa causa, negociação colectiva e acções colectivas.

De igual modo, também sublinha a importância do acesso à formação, bem como da protecção contínua dos direitos adquiridos mediante a cobertura dos períodos de ensino e de formação, a melhoria das possibilidades de acesso a cuidados e a manutenção dos direitos sociais de base, como os direitos de pensão, o direito à formação e o direito ao subsídio de desemprego durante os períodos de alteração da situação profissional, entre dois contratos de trabalho ou na transição do trabalho por conta de outrem para trabalho autónomo.

Por tudo isso, o PPE tentou alterar o relatório em vários aspectos, designadamente no conteúdo da exigência de uma directiva antidiscriminação, mas não conseguiu, tendo votado contra.

Pela nossa parte, rejeitámos as propostas do PPE e apoiámos a relatora, embora discordemos de alguns pontos do relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Le rapport Lynne sur la lutte contre les discriminations dans les États membres, notamment en matière d'emploi, est dans la droite ligne des textes adoptés par ce Parlement à ce sujet. Derrière les termes généraux et les quelques mentions concernant les femmes ou les handicapés, on n'a aucun mal à distinguer le véritable, et obsessionnel, objet de votre attention: les populations immigrées.

Pour noyer le poisson, on mélange tout à dessein: la discrimination envers les femmes, les jeunes, les vieux, en raison de l'origine ethnique, etc., mais aussi de l'origine nationale. Or, s'il est une discrimination qui se justifie parfaitement, moralement, juridiquement et politiquement, c'est bien la préférence nationale et européenne en matière d'emploi et d'avantages sociaux. Corrélativement, vos propositions d'"action positive", puisque vous n'osez pas employer les vrais termes, sont bel et bien de la discrimination à rebours, dont les premières victimes seraient, sont déjà, les Européens eux-mêmes dans leurs propres pays. Mais cette discrimination-là vous semble normale.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), na piśmie. − Jako członek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z pełnym zaangażowaniem popieram sprawozdanie Elizabeth Lynne. Nie mam wątpliwości, że obowiązujące prawo międzynarodowe oraz nasze unijne rozstrzygnięcia są – z formalnego punktu widzenia – rozwiązaniami pożądanymi i dobrymi. Dlatego żałuję, że ich wdrażanie w życie ciągle napotyka na wiele barier i to także w naszej, zdawałoby się bardzo demokratycznej i wolnej od dyskryminacji Europie.

Jest zadziwiające, że trzeba wzywać państwa członkowskie UE do pełnego respektowania przepisów dyrektywy 2000/78/WE oraz stałego i systematycznego monitorowania postępów w zakresie eliminowania z życia politycznego, społecznego i gospodarczego wszelkich form dyskryminacji.

Jest to szczególnie ważne dla obywateli mojego kraju, Polski, którzy korzystając z dobrodziejstw wspólnego rynku i swobody przepływu osób, żyją i pracują w wielu krajach UE. Niestety, z dużą przykrością muszę stwierdzić, że są coraz liczniejsze dowody na dyskryminację moich rodaków tylko z powodu ich narodowości. Takie niepokojące informacje napływają m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Byłoby paradoksem, gdyby Parlament Europejski tak silnie i skutecznie angażował się w zwalczenie przejawów dyskryminacji w świecie, a nie potrafił się uporać z respektowaniem praw człowieka u siebie, tzn. w państwach członkowskich UE. Przecież wszyscy obywatele Unii Europejskiej zasługują na równe i wolne od dyskryminacji traktowanie!

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), na piśmie. − Na samym początku pragnę podkreślić, iż prowadzenie debaty i działań w zakresie zwalczania dyskryminacji i równych szans jest bardzo ważne.

Jednakże, jak zauważa sam sprawozdawca, niektóre państwa członkowskie nie wdrożyły jeszcze w pełni dyrektywy w sprawie równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (2000/43/WE) oraz w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (2000/78/WE). W związku z problemami z wdrożeniem ich postanowień, kluczowe wydaje się skupienie na prawidłowej transpozycji oraz bardziej skutecznym egzekwowaniu zapisów tych dyrektyw.

Sytuacji nie poprawi objęcie kolejnych kategorii osób kolejnymi aktami prawnymi. Najważniejsze jest prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych oraz działań uświadamiających, prowadzonych głównie na poziomie państw członkowskich, które będą właściwą odpowiedzią na wspomniane problemy. Wyzwania związane z dyskryminacją oraz równymi szansami nie są bowiem takie same we wszystkich państwach członkowskich.

Dlatego też sprzeciwiam się tworzeniu kolejnych aktów legislacyjnych, które nie sprawią, że problemy w obszarze równych szans i dyskryminacji znikną.

Uważam przy tym, iż oddzielnego rozpatrzenia wymaga dyskryminacja osób niepełnosprawnych, których specyficzna sytuacja stwarza potrzebę pilnego opracowania kompleksowej propozycji, a przede wszystkim ich wdrożenia na poziomie praw członkowskich. Mam nadzieję, iż Komisja Europejska w najbliższym czasie przychyli się do tej inicjatywy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I welcome Elizabeth Lynne’s report entitled ‘Progress made in equal opportunities and non-discrimination in the EU’. I believe that we should not be aiming to promote a hierarchy of discrimination in the EU.

Colleagues in the Conservative Party obviously feel differently and I would defy them to find an explanation for a position that I find fundamentally indefensible. We need a horizontal Article 13 directive and I voted in favour of Ms Lynne’s report.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), in writing. − The Fine Gael members of the PPE-DE Group, Mairead McGuinness, Avril Doyle, Gay Mitchell and Colm Burke abstained in the final vote on the Lynne report on ‘Progress made on equal opportunities and non-discrimination in the EU’.

The report points out and criticises Member States for ‘deficiencies in the transposition and implementation’ of Directive 2000/78/EC and calls for more rigorous monitoring of Member States’ transposition and implementation as well as strengthening of EU law in this area.

We support the call for full transposition and implementation of EU Directives, but note that infringement procedures against some Member States have still not been concluded.

We strongly support measures to end discrimination, including additional measures, but cannot at this stage support a call for further EU Directives in this area. It is important that existing EU Directives are fully implemented and the Commission should continue to ensure compliance at Member State level before there could be any consideration of new EU measures.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), în scris. − Am votat pentru acest raport şi îl consider important pentru progresele realizate, dar mai ales pentru acţiunile viitoare necesare a fi derulate în vederea realizării egalităţii de şanse şi a luptei împotriva discriminării. Prevederile raportului reprezintă una dintre cele mai progresive părţi de legislaţie, cu beneficii reale pentru un număr important de cetăţeni europeni, în scopul creşterii calităţii vieţii.

Conform datelor furnizate de Comisie, 51% din cetăţenii europeni, consideră că în ţara lor nu sunt întreprinse suficiente eforturi pentru combaterea discriminării şi asigurarea de şanse egale.

Un procent de 77% din cetăţenii UE sunt de părere că femeile sunt subreprezentate în poziţiile de conducere, iar 72% consideră că populaţia în vârstă de peste 50 de ani este subreprezentată la locul de muncă .

Succesul raportului este garantat de două aspecte: un important suport al populaţiei pentru adoptarea măsurilor în vederea combaterii discriminării care să asigure oportunităţi egale pentru fiecare, precum şi un angajament politic solid al nostru, al social-democraţilor europeni pentru construirea unei societăţi din care nimeni să nu fie exclus şi în care toţi cetăţenii să aibă şanse egale. O felicit pe doamna Lynne pentru raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A defesa activa e empenhada da não-discriminação não significa nem deve ser confundida com a relativização onde tudo é igual, tudo se equivale e todas as escolhas, opções, ou circunstâncias têm igual valor na ordem jurídica. A promoção, por exemplo, de políticas que defendem as famílias mais numerosas em nada ofende o princípio da não-discriminação. Tal como a recusa em enquadrar juridicamente todas as fórmulas possíveis de relacionamento entre seres humanos se pode equiparar a qualquer tipo de discriminação. Aquilo que defendo, aquilo que entendo ser meu dever defender no domínio da não-discriminação é, acima de tudo, a defesa de um conceito amplo de liberdade individual, e não uma visão colectivista e estatista das liberdades, onde apenas o que é promovido pelo Estado é que é tido como não-discriminado. A sociedade pode e tem preferências, expressas em políticas públicas. O que não pode nem deve é impor ou impedir comportamentos que não conflituam com a liberdade de terceiros.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), par écrit. – Il existe, actuellement, pas moins de cinq directives relatives à l'égalité des chances et à la non-discrimination dans l'Union européenne. Vingt-huit actions en infraction sont en cours contre des États membres qui ne les ont pas transposées. On ne peut que le déplorer.

Cependant, doit-on systématiquement imposer l'égalité des genres par la contrainte et par la répression?

Je ne le crois pas, bien au contraire. Cessons de stigmatiser ce discours sur les discriminations en qualifiant de "gentils" les groupes et populations minoritaires, et notamment les immigrés, et de culpabiliser les Européens qui ne cessent de pratiquer la discrimination.

Il faut en finir avec ces refrains gauchistes qui ne servent en rien la cause des personnes en situation de discrimination, mais qui bien au contraire s'en trouvent par là même stigmatisées.

Mettons plutôt l'accent sur la responsabilité personnelle de chacun afin de faire cesser les discriminations quelles qu'elles soient et sur la nécessité, notamment pour les immigrants, de s'adapter à nos règles, à nos lois et à nos valeurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), na piśmie. − Dyskryminacja pośrednia jak i bezpośrednia ze względu na płeć, wiek czy też niepełnosprawność jest wciąż obecna w Europie..

Portal internetowy Pracuj.pl przeprowadził ankietę, wśród osób pracujących, poszukujących pracy, pracodawców oraz studentów i absolwentów. Według ankiety najbardziej dyskryminowanymi grupami społecznymi na rynku pracy są osoby po 50. roku życia oraz niepełnosprawni.

Najczęstszym przejawem dyskryminacji na rynku pracy jest kierowanie się uprzedzeniami i stereotypami przy wyborze kandydata do pracy - za istotny problem uważa to blisko 62% ankietowanych. Na kolejnych miejscach wymieniane są: nierówny dostęp do ofert pracy/brak odpowiednich ofert pracy (56%), niechęć do zatrudniania na czas nieokreślony/na umowę o pracę (44%) oraz niższa niż przeciętna w danym środowisku czy branży płaca (43%).

Uważam, że polityka antydyskryminacyjna, jako jedno z podstawowych założeń UE, ma w tym zakresie szczególne zadanie do wykonania.

 
  
  

− Bericht: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − Vi har valt att rösta för detta initiativbetänkande eftersom det innehåller flera bra skrivningar om att skapa en hållbar ekologisk och ekonomisk förvaltning av EU:s havsområden. 

Vi har även valt att stödja skrivningen om en Havens dag i EU. Det finns anledning att vara skeptisk till stora kampanjinsatser från EU:s institutioner, men i detta fall valde vi att stödja detta eftersom miljösituationen i haven är en angelägen fråga. 

 

Vi anser dock att betänkandet innehåller skrivningar som kan tolkas som alltför positivt inställda till yrkesfisket. Fiskeflottorna i EU har idag en överkapacitet och måste minskas med hänsyn till de krympande fiskbestånden. Det är fel att garantera yrkesfiskarna sysselsättning med fiske. Aktiv arbetsmarknadsutbildning är en av flera åtgärder som kan användas för att stärka arbetstagare och regioner som är beroende av fiskenäringen.           

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport d’initiative de mon collègue Allemand Willi Piecyk sur une politique maritime intégrée pour l'Union européenne rédigé en réponse à une communication de la Commission sur le même sujet. Les espaces maritimes (deux océans -Atlantique et Arctique- et quatre mers -Baltique, Nord, Méditerranée et Noire-) et les côtes (70 000 kms) de l'Europe sont essentiels à son bien-être et à sa prospérité; ils sont les voies commerciales, les régulateurs climatiques, les sources d'approvisionnement en denrées alimentaires, en énergie et en ressources, et les lieux de résidence et de loisirs de prédilection des Européens.

J’ajoute qu’ils sont un réservoir d’eau qui sera une denrée rare. Dans un contexte de mondialisation et de changement climatique rapide, il y a urgence à agir en mettant en place une politique maritime intégrée pour l'Union européenne, fondée sur le constat que toutes les questions relatives aux océans et aux mers d'Europe sont liées entre elles. La surveillance maritime, essentielle pour assurer la sûreté et la sécurité dans l'utilisation de l'espace maritime, l'aménagement de l'espace maritime, instrument de planification fondamental pour une prise de décision écologiquement viable, et une source de données et d'information complète et accessible sont des pistes très intéressantes.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − L'Europa, anche grazie alla sua collocazione geografica strategica, deve rappresentare in politica marittima un esempio internazionale nell'impiego del potenziale economico del mare, fonte preziosissima di energia rinnovabile. Altresì l'istituzione di centri di eccellenza territoriale, l'incoraggiamento al sostegno dei centri universitari situati in zone costiere ed un piano d'azione guidato dall'innovazione, dalla ricerca e dalla difesa ambientale dei mari consentirebbe un ulteriore passo in avanti verso un reale utilizzo eco-sostenibile delle risorse marine.

La relazione suggerisce inoltre che, il piano d'azione, debba assicurare un contributo importante alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso l'utilizzazione di equi sistemi di scambio di quote di emissioni, consolidando degli sforzi della ricerca nell'utilizzo dei mari come fonte di energia rinnovabile ed introducendo un pari trattamento ai fini fiscali dell'elettricità e dei carburanti per la navigazione. Questo consentirebbe che, in fase d'approdo, le strutture navali sarebbero incentivate ad utilizzare l'elettricità derivante dalle reti elettriche terrestri.

Infine la proposta di un coordinamento tra le agenzie europee per la sorveglianza marittima sarebbe in grado di indebolire ed evitare attacchi alle imbarcazioni europee ed allo stesso tempo contrasterebbe attività illegali quali il contrabbando, il traffico di sostanze stupefacenti e la tratta degli esseri umani, rendendo, di fatto, le acque internazionali decisamente piu' sicure.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), na piśmie. − Przy okazji omawiania sprawozdania pana posła Piecyka dotyczącego zintegrowanej polityki morskiej UE, chciałbym zwrócić uwagę na wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej, która uwzględnia działania w zakresie identyfikacji i usuwania broni chemicznej pozostałej po II wojnie światowej na Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym. Mam tu na myśli plany dotyczące rurociągu NordStream, przy budowie którego może zostać naruszona broń z czasów II wojny światowej znajdująca się właśnie na dnie Morza Bałtyckiego. Według wstępnych szacunków znajduje się około 40 000 - 60 000 ton amunicji chemicznej, a w tym około 12 000 - 13 000 ton bojowych środków trujących. Dokładne dane o położeniu dużej części tej broni nie są nawet znane, a więc ryzyko katastrofy jest ogromne. Ponadto, przy uruchamianiu rurociągu mają zostać użyte chemikalia, które są szkodliwe dla środowiska. Może to doprowadzić do bardzo poważnej w skutkach katastrofy ekologicznej. To jest bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców wybrzeża Morza Bałtyckiego. Sprawozdanie wspomina o doprowadzeniu do sytuacji, w której „europejskie oceany i morza będą najczystsze na świecie”. Apeluję, zatem o wdrażanie przez Komisję Europejską konkretnych działań w zakresie zintegrowanej polityki morskiej i zakazu budowy projektów zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców Europy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose og Britta Thomsen (PSE), skriftlig. − Skibsfarten skal med i CO2-kvotehandel

Den socialdemokratiske delegation arbejder for at inddrage skibstrafikken i CO2-kvotehandelssystemet. Skibstransporten står - selvom denne transportform er særdeles miljøvenlig i forhold til mængden af transporteret gods - for meget væsentlige CO2-udledninger, der klart overstiger andelene fra eksempelvis flytrafikken, der også snart bliver inddraget i kvotehandelssystemet.

I dag har delegationen derfor stemt for det punkt i betænkningen om en integreret EU-havpolitik, der klart siger, at vi skal inddrage skibsfarten i CO2-emissionshandlen.

Dermed har vi fravalgt et ændringsforslag fra De Grønne om samme emne. Det er uklart, hvorvidt det grønne ændringsforslag refererer til en specifik model for emissionshandel. Hvis det er tilfældet, mangler vi en forklaring på, præcist hvad den indeholder. Vi ønsker derfor ikke på nuværende tidspunkt at lægge os fast på en bestemt model, der i værste fald kan vanskeliggøre og forsinke en enighed om inddragelsen af CO2-udledningerne fra skibsfarten.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Vi delar fullt ut några av de synpunkter som framförs i detta betänkande, till exempel att det är angeläget att bekämpa svavel- och kväveoxidutsläpp från fartyg och att den gemensamma fiskeripolitiken är alltför byråkratiserad och centraliserad.

De flesta av de förslag som läggs fram är dock negativa. Vi har svårt att se mervärdet av att EU inrättar en årlig dag för havet. Vi ifrågasätter likaså värdet av att EU ska finansiera sjöfartsforskning, att en handlingsplan på EU-nivå för att kartlägga fartygsvrak och arkeologiska platser under vatten ska upprättas och vi är kritiska till att EU-institutionerna ska ha synpunkter på fysisk planering i kustområden.

Betänkandet utgör således ytterligare ett exempel på hur EU-parlamentet försöker få inflytande inom allt fler politikområden. Respekten för den ofta hyllade, men sällan tillämpade, subsidiaritetsprincipen lyser fullständigt med sin frånvaro. Det kan vi inte acceptera. Vi har således röstat nej vid slutomröstningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Consideramos que uma política marítima baseada na cooperação entre os Estados-Membros (EM), que acrescentasse mais-valias e impulsionasse as políticas e medidas ligadas ao mar definidas por cada país, poderia ter um impacto positivo.

No entanto - embora de forma mais recuada que no relatório anterior -, o PE reafirma objectivos para a política marítima integrada com os quais não podemos estar de acordo.

Para além de estar imbuído de uma visão federalista e geoestratégica relativamente à utilização das ZEE de cada EM; defende a rápida integração no mercado interno do transporte marítimo intracomunitário, isto é, a sua liberalização; insiste nas iniciativas que visam a criação de uma guarda costeira europeia, área da competência de cada EM; advoga a incorporação do transporte marítimo no comércio de emissões, mais um negócio; e, paradoxalmente (ou não...), defende que a política marítima seja adequadamente levada em linha de conta a partir de 2013 no orçamento comunitário (???), isto é, advoga o domínio político/económico centralizado na UE, mais uma vez, sem dar nada em troca (mesmo se tal fosse alguma vez aceitável)...

Sem dúvida que a resolução do PE integra propostas com que concordamos - algumas de nossa autoria -, no entanto estas não apagam o conteúdo negativo da resolução.

Daí o voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the Piecyk Report on the EU's maritime policy. I particularly welcome the section which recognises that the CFP has been an unmitigated disaster and that the EU must learn from its failures in delivering an integrated maritime policy.

My own country, Scotland, is at the very heart of Europe in maritime affairs and we can benefit from an EU-wide policy which covers areas as diverse as the environment, transport, tourism and employment. However, recognition must be had for the diversity of Europe's maritime areas and decisions must not be taken on the "one-size-fits-all" basis which has come to represent Europe's failed fisheries policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte car je considère qu'il est fondamental pour l'Union européenne de se doter le plus rapidement possible d'une politique maritime intégrée.

L'UE aurait en effet beaucoup à gagner à adopter une stratégie cohérente dans la mise en œuvre des différentes politiques sectorielles ayant un impact sur le domaine maritime, comme c'est le cas par exemple de certaines politiques sociales, industrielles ou environnementales, et à favoriser ainsi l'instauration d'un véritable "réseau solidaire".

Je salue également la volonté de renforcer la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution par le biais de l'émergence de véritables pôles d'innovation qui pourront en outre constituer une source de compétitivité et de bien-être social pour les régions côtières de l'Union.

Enfin, je soutiens les propositions du rapport relatives au volet sécurité de la politique maritime, et en particulier l'idée d'élaborer des règles communes en la matière et de mutualiser les moyens de surveillance au sein de l'espace maritime communautaire. Cela permettrait à la fois de lutter contre la piraterie maritime, phénomène dont on a vu ces dernières années le retour, et de protéger le patrimoine naturel et archéologique de ces zones afin de prévenir d'éventuelles catastrophes aux effets désastreux pour le développement du littoral de l'Union.

 
  
  

David Martin (PSE), in writing. − Willi Piecyk’s report ‘An integrated Maritime Policy for the European Union’ addresses the challenges that Europe’s maritime industry now faces. Its recommendations will help facilitate Europe-wide decision-making in the area.

It is only in establishing an integrated maritime policy that global issues such as globalisation and climate change and their effects on our oceans can be effectively engaged with. I voted in support of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi esprimo a favore della relazione del collega Willi Piecvk su una politica marittima integrata per l'Unione europea.

Concordo sul fatto che sia necessaria una politica marittima integrata non solo perché il mare rappresenta una delle risorse economiche e di scambio più importanti per l'Unione europea e quindi occorre tutelarlo, ma anche perché un'azione sinergica efficace e sostenibile tra gli Stati membri significa migliorarne la gestione e lo sviluppo. Considero fondamentale, tra le altre cose, che il traffico marittimo sia regolato e migliorato in funzione degli obiettivi previsti nella lotta al cambiamento climatico e che la risorsa mare sia oggetto di attenzione anche come potenziale fonte di energia pulita e alternativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. − Our seas are our common resource. We need a coordinated approach against the exploitation and pollution of our seas. We can only do this by working across EU countries which have an interest in maritime policy. I hope that next year more EU citizens will be able to participate in the European Maritime Day. Perhaps, as next year this day will fall during the European Elections, all candidates will use 20 May to highlight maritime policy issues.

 

10. Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
  

(Die Sitzung wird um 12.55 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen.)

 
  
  

PRESIDE: MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 

11. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

12. Мошенически фирми - съставители на справочници (напр. справочници за европейските градове) (разискване)
MPphoto
 
 

  El Presidente. − El siguiente punto es el debate sobre la pregunta oral al Consejo sobre empresas fraudulentas dedicadas a la elaboración de directorios (por ejemplo "European City Guides"), de Arlene McCarthy, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (O-0078/2008 - B6-0152/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy, author. − Mr President, the clear objective of this oral question is to get action and redress for the thousands of small businesses across the EU which are being defrauded daily out of millions of euros by sham European ‘directory companies’. This Parliament has received hundreds of petitions and a mass of correspondence to our constituency offices from businesses who have fallen victim to these prolific scams against small businesses.

We must, of course, recognise that these scams have been in existence for over 40 years, according to the legitimate directory publishers represented by the EADP. But this is without doubt a scam which requires a European response. As an example, the structure of the Maiwolf holding company, which owns the European City Guide and other such companies, is a complex web of European scam companies registered, operating and domiciled in several Member States of the EU and in the EEA countries Switzerland and Liechtenstein. Despite legal action and fines issued by courts in several Member States, it continues to operate, making a mockery of EU cooperation on law enforcement. Indeed it took seven years through the courts for the company to be shut down in Barcelona, only for it to immediately restart trading in Valencia. Maiwolf Holding is a hub of a web of companies operating scams not just at EU level but at global level and continuing – I am afraid – to escape the long arm of the law.

By responding to the European City Guide, businesses were led to believe that they were simply responding to an information request or updating or correcting their data. They were led to believe it was a free service, and then suddenly they found themselves slapped with an invoice for thousands of euros which, if mentioned at all, had only appeared in very fine print in a confusing and misleading manner. The same Maiwolf holding company apparently also owns the debt collection companies which then proceed to harass, bully and threaten businesses to pay up. A website, ‘Stop the European City Guide’, that campaigns against the City Guide fraud, was also subject to legal threats and their ISP had to shut them down, although I am pleased to say that they are currently up and running again.

Many of the activities of this fraudulent company are clearly in breach of the Misleading Advertising Directive of 1984. We need better and more coordinated enforcement to close the loopholes or gaps which are exploited by such companies. I can inform the presidency that my committee will review the implementation and transposition of the Misleading Advertising Directive and, of course, the new Unfair Commercial Practices Directive. We are particularly interested in the example of Austria’s transposition of the Misleading Advertising Directive whereby businesses cannot be bound by a contract unless they have clearly and explicitly signed up to its terms and conditions. This is a model, Presidency, which I hope you will follow in discussions with the other Member States.

Small businesses, of course, are not helped by the Unfair Commercial Practices Directive as it does not cover business-to-business transactions – even for small businesses. Member States must make better use of the cross-border enforcement network to put these cowboy businesses out of business and out of operation once and for all. I certainly share with my colleagues here the sense of frustration of the many small businesses who for years, not months, have continued to suffer harassment and financial loss.

If we believe, as we say we do, that small businesses are the backbone of the EU economy, then it is time to stand up for them, to defend their rights and to defend them against these fraudulent practices. I certainly welcome Commissioner Kuneva’s interest and her commitment to monitoring their activities, but monitoring alone does not get results and does not actively target these companies. It is unacceptable, I believe, that the business complaints have fallen on apparently deaf ears and that the sole trader behind the City Guide has been allowed to continue to peddle his fraudulent practices without facing the full force of European law. So I am calling today on the Member States to urgently take action, to recognise the serious and damaging consequences of allowing this fraudster to continue to rip off our businesses. I want the Member States, and indeed the presidency, today during our debate, to commit to taking action, not just to debate the issues we have known about for many years.

So I urge the presidency to answer these questions and to work together with us to find a resolution for the businesses who continue to suffer from this fraud.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Predsedujoči Svetu. − Rad bi se zahvalil spoštovani poslanki McCarthy za njeno vprašanje in tudi Odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov. Na vprašanje bom skušal odgovoriti po sklopih, kot jih je zastavila cenjena gospa poslanka.

Dovolite mi, da vas glede prvega podvprašanja, to je, kaj so države članice storile za zaprtje sleparskih podjetij z imeniškimi storitvami, obvestim, da Svet doslej še ni prejel nikakršnega predloga za reševanje te problematike s strani držav članic. Prav tako ni bil obveščen o sprejetju kakršnihkoli ukrepov držav članic za zaprtje takšnih podjetij, niti o nameri glede izmenjave podatkov o podjetjih med njihovimi pristojnimi organi.

Na drugo vprašanje, o ukrepih sprejetih za odpravo vrzeli pri prenosu direktive o zavajajočem oglaševanju, moram odgovoriti, da je ta direktiva oziroma njeno izvajanje v pristojnosti Evropske komisije. Tako določa člen 211 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zato menim, da bi moral Evropski parlament to vprašanje nasloviti na Komisijo.

V zvezi s tema dvema vprašanjema, s prvim in drugim vprašanjem, naj še dodam, da Svet doslej ni bil obveščen o kakršnihkoli ukrepih, s katerimi bi države članice opozarjale poslovno skupnost na nevarnost, ki jo predstavljajo sleparska podjetja z imeniškimi storitvami.

Glede vprašanja o razširitvi obsega direktive o nepoštenih poslovnih praksah, pa pritrdim gospe poslanki McCarthy, da ta direktiva ne zajema primerov, ki jih opisuje Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, ne zajema torej primerov goljufive poslovne prakse, katerih tarča so mala in srednje velika podjetja.

Razlog za to je, da je področje uporabe omenjene direktive omejeno na poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov, se pravi "business-to-consumer relations". V zvezi z morebitno razširitvijo te direktive na medpodjetniško sodelovanje ("business to business") lahko rečem zgolj to, da se bo Svet opredelil do te problematike, ko in če mu bo predložen ustrezen zakonodajni predlog.

Lahko pa spomnim, da je politična razprava o tem, ali naj omenjena direktiva vključuje tudi poslovne prakse med podjetji, potekala že v času sprejemanja omenjene direktive v Svetu. Naj spomnim, da je takrat, poleg Komisije, tudi večina držav članic nasprotovala temu, da bi direktiva vključevala nepoštene poslovne prakse, ki potrošnikom ne škodujejo.

Ne glede na vse omenjeno pa želim posebej poudariti, da podjetja, vključno mala in srednja podjetja, niso ostala brez varstva pred takšnim početjem. Varstvo jim je namreč zagotovljeno v direktivi o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju.

Naj končam z naslednjim. V imenu predsedstva se zelo strinjam z mnenjem odbora, da je nepošteno in goljufivo poslovanje na kateremkoli gospodarskem področju nesprejemljivo. In strinjamo se tudi, da je proti takšnemu ravnanju treba ukrepati.

Države članice nepoštene poslovne prakse obravnavajo v skladu s svojo zakonodajo. Tudi primer European City Guide, ki je bil omenjen v vašem vprašanju, je bil vsaj v eni državi članici obravnavan na sodišču.

Naj se sedaj zahvalim še enkrat za postavljeno vprašanje in vsekakor bom z zanimanjem prisluhnil razpravi.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil, f’isem il-grupp PPE-DE. – Sur President, meta wieħed jiftaħ dan id-direttorju - għaliex dan id-direttorju li ġie ippubblikat huwa kbir u oħxon - isib mijiet ta’ paġni, b'eluf kbar ta’ kumpaniji, ħafna drabi negozji żgħar illi spiċċaw f’dan id-direttorju għaliex ġew ingannati. Ma xtaqux jidħlu fih, iżda ddaħħlu fih mingħajr ma xtaqu. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet ta' dan il-Parlament għandu madwar 400 petizzjoni quddiemu li huma lmenti minn negozji żgħar illi nqabdu f’din in-nassa. Naħseb li hemm tliet elementi f'din l-affari. L-ewwelnett, in-negozji ż-żgħar involuti huma vittmi ta’ ingann. It-tieni, hemm element crossborder, transnazzjonali, ta’ din il-ħaġa u, għalhekk, għandha tinteressa lilna fl-Ewropa, fil-Parlament Ewropew, fil-Kunsill u fil-Kummissjoni. It-tielet, kumpaniji bħall-European City Guide qedgħin japprofittaw ruħhom min-nuqqasijiet li hemm fil-leġiżlazzjoni.

X’qed jagħmel il-Parlament Ewropew, apparti dak li qed jagħmel il-Kumitat IMCO, kif qaltilna s-Sinjura McCarthy? Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet se jagħmel rapport dwar din il-kwistjoni. Jiena se nkun ir-rapporteur li se nikteb dan ir-rapport li se jagħmel erba’ affarijiet. L-ewwelnett, jixtieq ikabbar l-għarfien – l-awareness - dwar din il-problema, li hija waħda kbira. It-tieni, se jkompli jħeġġeġ iktar lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, b’mod partikulari, biex jieħdu azzjoni ċara, għaliex jekk illum ma jistgħux jieħdu azzjoni, iridu jkunu f’pożizzjoni illi jieħdu azzjoni. It-tielet, irid jara wkoll jekk hemmx nuqqasijiet leġiżlattivi u dan hu l-irwol tal-Kumitat IMCO. Fl-aħħar irid jagħti wkoll pariri siewja lil dawn il-vittmi. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet se jagħmel konsultazzjoni, se jiltaqa’ mal-vittmi, se jiltaqa’ ma’ l-imsieħba soċjali, se jiltaqa’ wkoll mal-Kummissjoni qabel jadotta dan ir-rapport illi mistenni li jiġi adottat sa l-aħħar ta’ din is-sena.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska, w imieniu grupy PSE. – Panie Przewodniczący! Działalność firm dopuszczających się nieuczciwych praktyk handlowych i marketingowych jest godna tylko potępienia. Musimy przecież chronić prawa konsumentów przed takimi pseudo-rynkowymi działaniami oraz wspierać ich w walce z firmami, które w obecnych europejskich realiach czują się zupełnie bezkarne. Przecież tysiące firm w całej Europie dają się nabrać na rzekomo bezpłatną reklamę w katalogach biznesowych, za którą w rzeczywistości przychodzi im płacić od kilkuset do kilku tysięcy euro. Wydawcy tych bezwartościowych katalogów - z biznesowego i także reklamowego punktu widzenia - celują jednak nie tylko w konkretne branże takie jak agencje turystyczne, w hotelarze, lekarze, restauratorzy czy nawet w świat nauki, ale także zwracają się niestety do urzędów i instytucji państwowych. Dlatego obywatele Unii Europejskiej pytają, jak to się dzieje, że pomysłodawcy tych procederów, zidentyfikowani przecież z imienia i nazwiska jako właściciele spółek wydających te katalogi, mogli zbić majątek stosując oszukańcze i nieuczciwe praktyki wykorzystując obawę drobnych europejskich przedsiębiorców przed firmami i sądami windykacyjnymi.

Dlatego zwracam się jednak do prezydencji słoweńskiej i bardziej do prezydencji niż do Komisji, aby rozpoczęła koordynację działań państw członkowskich, głównie w zakresie wymiany informacji i wzajemnego ostrzegania się przed tego typu oszukańczymi praktykami, aby przekazywała informacje o właścicielach i zarządach tych spółek, a także żeby zaproponowała wprowadzenie ostrzejszych sankcji karnych za tego typu działalność. Trwanie obecnej sytuacji podważa zaufanie podmiotów gospodarczych oraz obywateli Unii Europejskiej do idei europejskiego wspólnego rynku, a także zaciera niestety różnice między rzetelnym biznesem, a działalnością niemal quasi mafijną.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, many thanks to Mrs McCarthy and the Internal Market Committee for presenting this question. I could wish that we had had a rather more robust answer from the Council, I have to say.

The situation is absolutely unacceptable and I am going to start by making a confession. In the early 1980s, I was a lawyer in the UK, but I founded a practice with a lawyer in Germany. We started getting these demands that we had advertised our practice in a European City Guide and, even as a lawyers, we felt harassed and frightened. So if lawyers feel frightened by these people, I am sure ordinary small SMEs must.

But the oddity of this is that EU law ought to be able to provide an answer and it is seemingly failing to do so, even after 20, 30 years that this has been going on. Indeed, if you read some of the letters from these people, they are even quoting EU law back at people to harass them even further as victims. And what do we get from the Council? I am sorry, it is not good enough: well, we might look at misleading advertising and we will think about it. Thirty years on we really need something more.

What are people meant to do? We need a thoroughgoing debate about whether we should redefine who and what is a consumer. We tried to raise it during the discussions on contract law. We need to go further and deeper if we are going to deal with this problem.

Lastly, if the Member States are too timid or too frightened to deal with this, let me make another suggestion that perhaps is a little contentious here. If the Commission gives us a substantial system of collective redress, let us call it class actions, then maybe citizens will be able to take action themselves if nobody else will do it for them. Now there is a thought.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Mr President, four years later we are at last having a debate on the European City Guides. I could not carry down the files of complaints I have, as other colleagues have outlined. Europe gets beaten about because it does not connect with its citizens and here we have a golden opportunity – and I direct this to the Council – to connect with people who have a real problem and who are coming to their MEPs for a solution.

It is not just businesses that are affected. I have heard from school secretaries who signed this in error and are terrified and who have paid over money. The tragedy with European City Guides is that it works because people are threatened and terrified. Whether you pay or not, they continue to harass and abuse people. But it is a European problem and therefore requires a European solution. I suppose I am celebrating slightly that we are having this debate and that my colleague, Simon Busuttil, is going to have a report and prepare information, but I think the Council needs to be a little more proactive on this, and indeed the Commission likewise.

The question is very specific and it raises five key issues that need to be addressed. In my view, this problem is enormous but we need to have it quantified. Exchanging information is a great idea but it could cause frustration if we do not have action as a result. We must close loopholes. For example, in Ireland, European law is being quoted to those who have signed up to European City Guides. They are being told that they will be taken to court in another Member State and fined and penalised. They are getting phone calls with huge amounts of harassment to themselves and their co-workers. This is not acceptable. We definitely need to redefine what a consumer is because, as I said earlier, this is not just about business. But I repeat the point. We have a golden opportunity here to show people all over Europe that we are active on issues that are hitting them directly. Let us seize the moment and let us not waste it today with just words and no action.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – Mr President, the power of many of these fraudulent directory companies is that they are in another Member State, so they seem untouchable unless in some way the EU intervenes. They also instil fear in people, many of them very small businesses without any legal help or advice and many, after being harassed for years, eventually give up and pay the money.

Like many of the other speakers, my office has been inundated with complaints, but usually from sole traders: plumbers, dentists, doctors, people who have been targeted by European City Guide. These people feel as if they are on their own, that they have just made a bad decision, that they got caught out and in some way they almost blame themselves.

I find it unbelievable when I hear that the majority of Member States do not want any extension of the Directive to do something about the relations between companies. I just wonder, is it because the companies that are being targeted are small businesses, that it is not the big corporations that are being affected? I believe citizens need more and better from the Council and the Commission than they are getting at present. I think the current situation is not good enough and I call on the Council to do something about it immediately.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). – Mr President, I want to get straight to the point. Let me address this to the Slovenian Presidency; I think they have been great in their presidency. Minister Lenarčič, just let me give you four things that I would like you to bring up at your next meeting of the Competitiveness Ministers.

The first thing, is for you to ask the Commission to take the SOLVIT mechanism – which is supposed to deal with every single internal market complaint, not just market-related ones – and put this firmly on the agenda. Get them to circulate the information that is already available on independent websites – and we should be ashamed of the fact that it is actually the people affected by this who have taken this up on their own – there is a lot of comprehensive information, and make that part of their remit. That could happen straight away. So that is your first task.

The second task is that you should be saying to all your colleagues that their business information services (because they have services that reach out to SMEs) should also be circulating that information to them in their own languages and you should be putting just a modest amount of your budget behind to actually explain to businesses what is going on.

Thirdly, give those to your law enforcement authorities. And, also say to the Commission and to the people who are running your consumer protection cooperation: put this on your agenda. It will not take very much to do. The information is there. It is not a difficult thing to do. So that is three things you should do.

And the fourth thing you could do as well is to say to your colleagues this: these practices, if practised on individual consumers are absolutely illegal under the Unfair Commercial Practices Directive. Everybody knows that is the case. And the companies affected are essentially taking on the role of private consumers. But, in individual Member States, in your process of implementing that (and I have to say by the way the Member States have not done very well in implementing it, and even my own Member State is actually well behind), you could easily include a clause specifically including directories and small businesses in your implementation. It would not take much to do.

So there are four specific actions there. So I look to you, Minister, and we will look at the agenda, and we expect it to be on the next agenda of the Competitiveness Council. How can we go round saying to small businesses, ‘participate in the internal market’, if we cannot even give them the simplest of safeguards on a simple act like this? It is a disgraceful neglect by all of us of our duties in the single market.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – Mr President, the European City Guide and the similar guides are essentially a bunch of crooks, but our legislation has not been good enough to enable us to deal with them. This question should equally have been asked of the Commission in terms of initiating a new legislative proposal to tighten up the relevant legislation so that we can deal with them, but pending that my advice to any small business faced with demands from European City Guide and similar guides is simple: do not pay; ignore them; ignore the pressure.

An organisation has been set up called ‘Stop the European City Guide’, an association of victims of this guide. Their website had to be removed because of pressure and legal threats against their internet service provider to make them shut down their website. I now therefore host their website on my website so that they can continue to disseminate information as to how businesses can protect themselves. We need firm action on this. We need it soon.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN). – Panie Przewodniczący! Gratuluję pani poseł McCarthy doskonale przygotowanego pytania ustnego w sprawie nieuczciwych praktyk firm ogłoszeniowych na podstawie city guide. Komisja Petycji, której jestem przewodniczącym wyznaczyła posła Busuttila do przygotowania sprawozdania w tej sprawie. Otrzymaliśmy ogromną ilość petycji właśnie skarżących się na te praktyki. Przedstawiciel Komisji powiedział, że Komisja nie otrzymała takich skarg, aby mogła rozpocząć dochodzenie w tej sprawie, ale jak sądzę ta dzisiejsza debata, a także debata która odbędzie się na podstawie sprawozdania posła Busuttila będzie wystarczająca przyczyną żeby Komisja się tą sprawą zajęła, bo są to praktyki w ogromnym stopniu nieuczciwe i nękające małe firmy i zwykłych ludzi, czyli tych którzy nie mają na swoje usługi armii prawników, która mogłaby ich wybronić.

Bardzo proszę Komisję o zajęcie się tą sprawą.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN). – Mr President, I have dealt with 19 cases of people who have been fraudulently exposed to expenditure and to debt actions because of European City Guides. Of those 19, 17 were small businesses that employed three people or less. And of those 17, six of them were elderly people over the age of 60 who were afraid of seeing a solicitor’s letter coming in the door.

The reality was that what actually happened here was a misrepresentation under the Sale of Goods and Supply of Services Act or the Unfair Commercial Practices Directive, as Mr Harbour was talking about. That in itself is a fraud because, if you agree to do something, you expect to get something in return that should be offered in consideration. What actually happened was a misrepresentation as regards the service that was being provided. I think, as some of my colleagues have said, this is probably a matter best dealt with at Commission level. However, it would be right that the Competitive Council and each Minister be made aware of it, and would be empowered to introduce legislation at a national level which may be quicker to do than to actually try and bring forward a revised European directive on this matter.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). – Mr President, I just want to echo my colleagues. We have to stop passing the buck on this issue. We must stop allowing these companies to ‘catch me if you can’. That is the game they are playing with this. I am not leaving the plenary, Minister, without some commitment to action.

Mr Harbour gave you some ideas, but what I want you to do is to raise specific things that I did actually raise in my intervention at the beginning. I want you to raise at the Council working group the Austrian model where, under the Misleading Advertising Directive, they already ban these practices. Not all Member States do it. You could ask other Member States to follow suit, take the Austrian model and ban these practices by introducing amendments in their national legislation.

I also want you to ask the Council to agree that we have cross-border enforcement networks for consumers. I want you to instruct them to accept, investigate and act on the directory companies in the context of the cross-border enforcement network. That, I believe, will enable us to have some action across the border and to stop these people escaping the long arm of the law. So, please, if I could have that from you, I think we can all go away somewhat happier.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Hvala lepa gospod predsednik za besedo. Hvala tudi vsem poslankam in poslancem, ki so sodelovali v tej razpravi.

Naj najprej razčistimo eno stvar. Nihče v Svetu, ne predsedstvo ne katerakoli država članica, ni za to, da se nadaljujejo ali sploh pojavljajo goljufije na skupnem trgu, ki ga predstavlja Evropska unija. Nasprotno, in ravno v tem smislu je ta razprava dobrodošla in v imenu predsedstva jo pozdravljam.

Drugič, predsedstvo je zelo dobro slišalo pozive, soglasne pozive k večji aktivnosti in takojšnji akciji. Lahko se zanesete, da bomo te pozive prenesli našim partnerjem v Svetu.

Tretjič, veseli me, da se je Odbor za peticije odločil pripraviti posebno poročilo in z veseljem pričakujemo to poročilo s strani gospoda poslanca Busuttila. To bo dodatni, to bo lahko dalo dodatni zagon k oblikovanju ustrezne akcije na evropski ravni.

Vendarle, naj kljub vsemu poudarim nekaj stvari. Omenili ste, spoštovana poslanka McCarthy, avstrijski zgled. Prav gotovo so dobri zgledi za to, da jih ostali posnemajo. In mislim da, upam tudi, da bo ta razprava k temu prispevala. Ampak poudarjam vendarle dejstvo, da je za izvajanje direktiv pristojna Komisija.

Omenili smo že, in tudi v svojem vprašanju ste menili, da se to vprašanje nanaša na dve direktivi. Za eno je jasno, za direktivo o nepoštenih poslovnih praksah je jasno, da ne pokriva tega segmenta. Lahko se najde rešitve, bodisi v redefiniciji pojma potrošnik bodisi v razširitvi obsega uporabe direktive. To so vse opcije, ki, verjamem, bodo na mizi, ko se bo odločalo o teh zadevah.

Zavedamo se, da ta direktiva, o nepoštenih poslovnih praksah, ni stara. Začela se je uporabljati šele decembra in mislim, da bo kmalu potrebno presoditi, kako se uporablja.

Drugič, kar se tiče direktive o zavajajočem oglaševanju, naj ponovno poudarim, da ta direktiva pokriva to področje. Prav gotovo gre pri tovrstnih sleparijah, pri tovrstnih goljufijah, za zavajujoče oglaševanje, tako da določena pravna sredstva so na razpolago, so že na razpolago.

Ne glede na to, naj končam s ponovitvijo tega, da sem zelo pozorno poslušal razpravo in da bo predsedstvo z razpoloženjem v tem zboru seznanilo člane Sveta.

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. − Con la intervención del Consejo queda cerrado este debate.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE) , in writing. – The 'European Cities Guide' and similar outfits are fraudulent operations which specifically target SMEs. They urge companies to sign up to directory services which are presented as being free of charge.

However, due to dubious and complex 'fine print', theses schemes then proceed to harass people for money in an extremely threatening and malicious manner. Ironically, these fraudulent companies quote EU law in order to intimidate their targets further.

Of course, these scams represent no value whatsoever to the consumer or businesses. In fact, they flout numerous examples of EU legislation, such as the 1984 Directive on Misleading Advertising. This problem is evident in countries throughout the EU and therefore requires urgent action.

The solution lies in EU level cooperation, namely in the form of some tough legislation. We must ensure that any EU directive tackling this issue contains no loopholes and that it is satisfactorily implemented in all member states.

I call on the Council and Commission to assist the work of Parliament and take action which reflects the urgency of this situation. If we are encouraging our SMEs to compete within the single market, we must at least be able to guarantee their protection against these appalling scams.

 

13. Условия, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията на автомобилен превозвач - Установяване на общи правила за достъп до пазара на автобусни услуги (преработка) - Международни автомобилни превози на товари (преработка) (разискване)
MPphoto
 
 

  El Presidente. − El siguiente punto del orden del día es el debate conjunto sobre

- el informe de Silvia-Adriana Ţicău, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para ejercer la profesión de transportista por carretera (COM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD)) (A6-0087/2008),

- el informe de Mathieu Grosch, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado de los servicios de autocares y autobuses (refundición) (COM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)) (A6-0037/2008), y

- el informe de Mathieu Grosch, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera (refundición) (COM(2007)0265 - C6-0146/2007 - 2007/0099(COD)) (A6-0038/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Radovan Žerjav, Predsedujoči Svetu. − Spoštovane poslanke in poslanci, poročevalca gospa Ţicău, gospod Grosch, spoštovani vsi ostali. Evropska Komisija je v mesecu juliju 2007 objavila predloge zakonodajnih aktov, in sicer predlog uredbe glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika, predlog uredbe o dostopu do mednarodnega trga cestnega prevoza ter predlog uredbe o dostopu do mednarodnega trga avtobusnih prevozov.

Portugalsko predsedstvo je pričelo z obravnavo uredbe o dostopu do mednarodnega trga prevozov blaga, slovensko predsedstvo pa je z delom nadaljevalo in odprlo tudi preostala dva dosjeja. Vzporedno z delom na delovni skupini smo začeli tudi neformalne pogovore s poročevalcema v Evropskem parlamentu.

Na aprilskem svetu TTE smo ministri opravili politično razpravo na podlagi paketa najpomembnejših vprašanj, ki je prinesla naslednje ugotovitve. Prvič, v povezavi z uredbo o dostopu do trga prevozov blaga je kabotaža ključno odprto vprašanje. Večina držav članic je načeloma podprla kompromisno rešitev, ki omogoča tri kabotažne vožnje znotraj sedem dni po raztovoru v državi članici gostiteljici.

Vendar pa je več delegacij, tudi s podporo Komisije, zahtevalo, da se zaradi izogibanja praznim vožnjam dodatno omogoči tudi tranzitna kabotaža. Napori predsedstva sedaj potekajo v smeri, da se znotraj Sveta najde kompromisna rešitev.

Drugič, v povezavi z uredbo o dostopu do poklica je potrebno najti kompromis v zvezi z nacionalnim elektronskim registrom in upravljavcem prevoza. Dejansko smo zelo, zelo blizu dogovora o terminskem načrtu vzpostavitve tega registra.

In tretjič, v zvezi z uredbo o mednarodnih avtobusnih prevozih je potrebno nadaljevati razpravo na ravni delovne skupine. Dogovorili smo se, da bodo rešitve iz drugih dveh uredb smiselno uporabljene tudi v tej.

Slovensko predsedstvo namerava na svetu TTE 13. junija 2008 v zvezi z vsemi tremi predlogi uredb doseči politično soglasje. Poudariti želim, da bomo pri tem v največji možni meri poskušali upoštevati tudi vaše amandmaje in s tem poskušali čimbolj zbližati naša stališča.

V slovenskem predsedstvu si prizadevamo prispevati k utrditvi in zaokroženju enotnega trga. Menim, da je hitro rastoči cestno-prometni sektor eden izmed temeljev enotnega trga prostega pretoka blaga in ljudi ter da je posodobitev zakonodaje Skupnosti nujna za izboljšanje učinkovitosti, boljšega nazora in za zagotovitev poštene konkurence.

Slovensko predsedstvo popolnoma podpira cilje, ki jih zasledujejo predlogi vseh treh uredb. Poudariti želim, da se slovensko predsedstvo zaveda obstoječih omejitev na prometnem trgu Evropske unije in je zaradi tega zavezano ne samo h krepitvi pravil in kontrolnih mehanizmov za kabotažo, ampak tudi uveljavitvi enotnih določb na področju dostopa do poklica.

Zlasti z elektronskimi registri lahko povečamo učinkovitost in preglednost našega poslovanja in pomembno zmanjšamo administrativno breme. Ob koncu želim izreči zahvalo poslankam in poslancem Evropskega parlamenta, še posebno poročevalcema, gospodu Groschu in gospe Ţicău, za izjemno izmenjavo mnenj.

Ponovno želim omeniti, da bo slovensko predsedstvo naredilo vse, kar je v naši moči, da najdemo ravnotežje med različnimi interesi in hkrati zagotovimo, da bodo rešitve, ki jih bomo sprejeli, omogočile evropski cestno-prometni industriji, da izboljša svojo učinkovitost in postane konkurenčnejša.

Na tem mestu izražam upanje in željo, da se bo konstruktiven dialog nadaljeval ter da bo soglasje z Evropskim parlamentom doseženo v čimkrajšem možnem času.

 
  
MPphoto
 
 

  Leonard Orban, Membru al Comisiei. − Regulamentele privind accesul pe piaţa transportului rutier internaţional de călători şi, respectiv, de marfă, împreună cu Regulamentul privind accesul la profesia de operator rutier formează un pachet. Aceste subiecte sunt în mod inextricabil legate. Sunt foarte mulţumit să văd aceste trei texte supuse astăzi la vot în vederea stabilirii la prima lectură a poziţiei dumneavoastră. Le mulţumesc călduros raportorilor dumneavoastră, doamna Ţicău şi domnul Grosch pentru munca depusă, precum şi tuturor membrilor care au contribuit la aceasta. Este necesar un acord rapid din următoarele motive: Consiliul European din martie 2007 şi-a exprimat dorinţa în acest sens; sectorul în cauză, mai bine de 900 000 de întreprinderi, doreşte armonizarea condiţiilor de acces la profesie pentru a benficia de o concurenţă loială şi de reguli clare în privinţa acestei probleme restrânse, dar spinoase, care este cabotajul.

După 15 ani de la primele regulamente privind accesul la transportul rutier, piaţa continuă să fie fragmentată, cu 27 de variante naţionale de norme în ceea ce priveşte controlul accesului la profesie şi definiţia onorabilităţii necesare pentru acest acces. Ca să nu mai amintim, încă o dată, interpretările divergente ale noţiunii de „temporar” cu privire la cabotaj. Prin urmare, era şi timpul să impulsionăm progresul integrării pieţei interne în domeniul transportului rutier. Un acord rapid este posibil. Am sentimentul că poziţiile dumneavoastră şi cele ale Consiliului se pot orienta şi mai mult spre un punct comun. Cu ajutorul Preşedinţiei slovene şi al celei franceze, cred că se va putea ajunge în curând la un acord. Încă de pe acum, pot să vă asigur de sprijinul meu, cel puţin de principiu, cu privire la o mare parte dintre amendamentele propuse de Comisia pentru transport şi turism. Dat fiind că poziţia detaliată a Comisiei cu privire la fiecare dintre amendamentele depuse a fost deja transmisă serviciilor responsabile ale Parlamentului, rezervele sau observaţiile mele se vor concentra doar asupra câtorva puncte.

Primul, chestiunea cabotajului, pare a fi un punct major al acestui pachet. Nicio soluţie nu va fi însă bună decât dacă este controlabil. Calitatea esenţială a propunerii Comisiei este tocmai claritatea, simplitatea şi controlabilitatea mecanismului introdus: trei operaţiuni în termen de şapte zile următoare unui transport internaţional. Această legătură cu un transport internaţional este general recunoscută şi, tocmai de aceea, înţeleg interesul pe care îl prezintă amendamentul 17 din raportul Grosch, care prevede efectuarea operaţiunilor de cabotaj într-o ţară de tranzit pe cel mai scurt drum de întoarcere. Însă formularea propusă face ca amendamentul să fie greu de controlat - din această cauză nu pot să îl susţin. În schimb, pentru a se evita cursele goale, mi se pare că se poate controla o dispoziţie care ar prevede că una dintre cele trei operaţiuni în termen de şapte zile poate fi efectuată într-o ţară de tranzit într-un interval de maxim trei zile. Nu aş avea nicio dificultate în a sprijini un amendament în acest sens. La fel ca şi în cazul amendamentelor 18, 37, 40, 44 şi 47, care prevăd că restricţiile cu privire la numărul şi durata operaţiunilor de cabotaj vor fi înlăturate treptat, până la eliminare în 2014.

Trebuie să ţinem cont de realitatea pieţei în diferitele state membre. Condiţiile fiscale, sociale, salariale sunt încă foarte disparate din cauza lipsei unei armonizări suficiente, şi mi-e teamă că vor rămâne la fel şi în 2014. Pachetul propus va contribui cu siguranţă la această armonizare în ceea ce priveşte controlul accesului la profesie, însă nu ar putea garanta de unul singur un grad suficient de armonizare. În aceste condiţii, o liberalizare automată a cabotajului ar avea drept consecinţă o denaturare, şi nu o consolidare, a condiţiilor de concurenţă. O clauză de revizuire ulterioară a acestei chestiuni mi se pare deci mai potrivită. Precizez faptul că, până la această revizuire, este de la sine înţeles că regulamentul nu împiedică în niciun fel statele membre să-şi deschidă integral pieţele de cabotaj cu condiţia ca ele să facă acest lucru fără discriminare faţă de toate celelalte state membre sau în temeiul unor acorduri între guvernele naţionale anterioare normelor comunitare în vigoare privind accesul pe piaţă.

Amendametul 21, astfel cum este formulat, omite aceste precizări şi, prin urmare, nu poate fi sprijinit de Comisie. În ceea ce priveşte accesul la profesie, este primordial aspectul onorabilităţii şi al încălcărilor grave ale legii. Procedura pe care o propuneţi dumneavoastră, cu privire la retragerea onorabilităţii în caz de încălcare gravă a legii, îmi pare a avea o mare putere disuasivă, rămânând însă potrivită. Salut mai ales amendamentul 104 din raportul doamnei Ţicău, care întocmeşte o listă foarte clară a acestor încălcări. Prin urmare, putem sprijini propunerea Parlamentului în ceea ce priveşte articolul 6. Registrul european al întreprinderilor este de o importanţă deosebită pentru garantarea controlului onorabilităţii. Şi aici, în principiu, susţinem amendamentele 70, de la 72 până la 78 şi 114, care prevăd o introducere rapidă şi progresivă a registrelor naţionale interconectate.

În sfârşit, proiectul de regulament permite microîntreprinderilor să recurgă la gestonari aşa-zişi externi. Astfel spus, gestionari care nu muncesc direct în aceste microîntreprinderi. Amendamentul 27 nu fixează limite pentru această posibilitate care, după părerea mea, trebuie să rămână o excepţie şi nu să devină o regulă. Prin urmare, nu pot să îl susţin. Aş putea în schimb să ader la amendamentul 109, care prevede o limită rezonabilă de 50 de vehicule. În sfârşit, în ceea ce priveşte chestiunea celor 12 zile, reţin fostul amendament 102 din raportul doamnei Ţicău, care vizează reintroducerea derogării aşa-zise a celor 12 zile în cazul autocarelor de turism. Sunt de acord cu alegerea adunării plenare de a vota acest amendament în cadrul raportului domnului Grosch privind autobuzele. Comisia nu se pronunţă deocamdată asupra conţinutului. Partenerii sociali lucrează în prezent la acest subiect şi trebuie să aşteptăm rezultatul primelor lor schimburi pentru a nu legifera în grabă. Va fi necesară o reexaminare mai în detaliu a chestiunii de îndată ce va fi găsit un acord între aceşti parteneri, fără însă a încetini progresul unui acord privind cabotajul şi registrul.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău, Raportoare. − Aş dori să încep prin a mulţumi Comisiei, Consiliului, coraportorilor, în special domnului Grosch, domnului Sterckx, doamnei Lichtenberger şi tuturor colegilor cu care am colaborat la realizarea acestui raport. Propunerea de regulament pentru accesul la ocupaţia de transportator rutier este importantă pentru că ea se adresează celor 4,5 milioane de angajaţi din domeniul transportului rutier şi celor peste 900 000 de întreprinderi europene. Am încercat să avem consultări cât mai ample cu cei care activează în acest domeniu şi, în acest sens, Comisia TRAN a organizat în octombrie anul trecut o dezbatere publică pentru a culege cât mai multe opinii privind propunerea de regulament. Regulamentul înlocuieşte Directiva 96/26, care era implementată în mod diferit de statele membre. Propunerea de regulament stabileşte criteriile comune conform cărora o întreprindere are acces la ocupaţia de transportator rutier, sediu stabil, conducerea dintr-un centru operaţional, acces la un număr suficent de locuri de parcare, criterii pentru a dovedi capacitatea financiară, buna reputaţie, rolul managerului de transport şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească, şi aici mă refer la certificatul de competenţă profesională şi la buna reputaţie, precum şi obligaţia statelor membre de a înfiinţa registre electronice naţionale ce vor fi interconectate.

În Comisia TRAN s-au depus 193 de amendamente care au adus modificări propunerii Comisiei. Astfel, Parlamentul, Comisia TRAN, au optat pentru un text care să se refere doar la infracţiunile severe şi foarte severe, acestea din urmă fiind definite într-o nouă anexă a regulamentului, urmând ca, pentru infracţiunile severe, Comisia să vină cu o listă de infracţiuni al căror caracter repetitiv poate atrage pierderea licenţei de transportator rutier. Această listă va fi aprobată prin procedura de reglementare cu control. Referitor la registrele electronice naţionale ce vor fi interconectate până la 1 ianuarie 2012, acestea vor fi realizate plecând de la o structură minimă comună, ce va fi prezentată de către Comisie până la 1 ianuarie 2010. Registrele electronice vor avea o secţiune publică şi una confidenţială. Secţiunea publică va conţine date despre operatorii de transport rutier şi despre managerii de transport rutier iar secţiunea confidenţială va conţine date despre infracţiunile săvârşite sau sancţiunile aplicate şi va fi accesată doar de către autorităţile competente, cu respectarea prevederilor privind protecţia datelor cu caracter personal. Subliniez faptul că aceste date confidenţiale pot fi păstrate în registre separate.

În ceea ce priveşte obţinerea certificatului de competenţă profesională, Comisia TRAN a optat pentru eliminarea unui număr fix de ore de instruire, preferând obligativitatea unui examen scris, urmat, în funcţie de decizia fiecărui stat membru, şi de un examen oral. O altă modificare propusă este aceea ca un manager de transport să fie sancţionat doar pentru acele fapte care îi sunt imputabile. Astfel, orice decizie de sancţionare poate fi contestată, iar înregistrarea sancţiunilor în registrul electronic se va face doar după o decizie definitivă în acest sens.

Comisia TRAN a considerat că este sufiecient ca o companie să poată face dovada capacităţii sale financiare pe baza conturilor anuale verificate de un aditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, pe baza unei garanţii bancare sau a altui instrument financiar, de exemplu o asigurare. S-a renunţat, deci, la limita minimă de 80% pentru lichidităţile imediate, în favoarea unui prag minim pentru capital şi rezerve. De asemenea, Comisia TRAN consideră că este important ca valoarea euro să fie stabilită anual, şi nu o dată la 5 ani, aşa cum era prevăzut în propunerea Comisiei. Am propus, de asemenea, eliminarea articolului 22 din propunerea Comisiei, care stabilea anumite drepturi de anterioritate în mod diferenţiat pentru diferitele state membre, şi a fost introdus amendamentul 52, care permite ca persoanele care fac dovada că în ultimii 10 ani anteriori intrării în vigoare a regulamentului au administrat în mod continuu activitatea de transport rutier, să poată fi scutite de examinare.

Am propus ca numărul de vehicule administrate de un manager extern să fie limitat la 50, iar numărul de companii la 4. În ceea ce priveşte managerul intern de transport, grupul socialist propune limitarea numărului de vehicule administrate în mod direct de un manager de transport la 250. Considerăm acest lucru necesar deoarece managerul de transport trebuie să aibă şi condiţii decente de muncă.

În cadrul Comisie TRAN au fost depuse şi două amendamente privind derogarea de 12 zile în privinţa timpului de odihnă a şoferilor de autocare ce efectuează transport internaţional de pasageri. Se aşteaptă un acord în acest sens între patronate şi sindicate şi, de aceea, cele două amendamente vor fi redepuse în raportul domnului Grosch.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch, Berichterstatter. − Herr Präsident! Ich möchte auch der Berichterstatterin, den Schattenberichterstattern, dem Rat und der Kommission für die gute Zusammenarbeit danken. Denn ich glaube, wir hatten versucht, ein Gesamtpaket zu machen, um eine gewisse Kohärenz zwischen den drei Berichten zu erhalten.

Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass das Parlament eine gewisse Vorreiterrolle spielt. Wir hatten vielleicht gehofft, bereits in einem inoffiziellen Trilog zu einem Resultat zu kommen. Aber das Parlament kann jetzt Zeichen setzen. Ich bin auch überzeugt, dass der Rat vieles von dem, was hier zur Debatte stand und auch verabschiedet wird, ganz nutzvoll übernehmen kann. Beim Zugang zum Beruf wird der Verkehrsleiter, wie eben gesagt, eine wichtige Rolle spielen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man in einem so internationalen Bereich morgen weiß, wie die Unternehmen strukturiert sind, wer dort Verantwortung übernimmt, zum einen, was die Finanzen, die Zuverlässigkeit angeht, aber zum andern auch, was insgesamt die wichtigen Regelungen im Verkehrswesen angeht. Wenn man morgen international arbeitet, ist es wichtig, zu wissen, wie der Partner strukturiert ist und dass man sich auf ihn verlassen kann.

Wir haben versucht, dies auf Verwaltungsebene so einfach und durchsichtig wie möglich zu gestalten. Wir zählen aber auch ganz fest auf die Zusammenarbeit des Rates, denn das Netzwerk der Informationen, das wir schaffen wollen, muss transparent, effizient und auch schnell vorhanden sein. Jede Art der Verzögerung, die da zur Debatte stand, ist in unseren Augen unnötig, denn dank der heutigen Informationstechnik kann dies sehr schnell über die Bühne gehen.

Die Voraussetzungen für den Beruf sind auch klar. Wir wollen keine besonderen Auflagen für Leute, die bereits über Berufserfahrung verfügen und Zuverlässigkeit bewiesen haben. Wir möchten aber, dass dies auch in einem regelmäßigen Rhythmus überprüfbar bleibt. Was den Zugang zum Markt angeht, so ist dies im Busverkehr etwas leichter. Wir haben dort auch die Kohärenz mit dem Zugang zum Beruf gesucht.

Wir im Parlament haben uns als Schwerpunkt gesetzt, dass wir uns vorläufig auf die schweren Vergehen konzentrieren. Uns ging es wirklich nicht darum, dass künftig ein Austausch über kleine Vergehen zwischen den Ländern stattfinden muss. Wenn wir gute Informationen über die schweren Vergehen haben, dann sind wir wohl schon einen wichtigen Schritt weiter.

Bestehende Verträge sollen in unseren Augen nicht gefährdet werden. Außerdem wird unserer Ansicht nach der öffentliche Nahverkehr bereits durch eine eigene Reglementierung geschützt, und es obliegt den Mitgliedsländern, zu kontrollieren, ob da Probleme aufkommen oder nicht.

Die 12-Tage-Regelung steht hier selbstverständlich auch zur Debatte, und wie eben angedeutet wurde, war diese 12-Tage-Regelung bereits früher ein Wunsch dieses Parlaments, ist aber damals unter britischer Präsidentschaft nicht beschlossen worden. Das Parlament hat sich immer klar dazu geäußert, weil wir nicht nur marktorientiert sind. Wir haben auch Sicherheitskriterien Rechnung getragen, und wir wollten dieses Thema noch mal aufgreifen. Ich hoffe, dass dieses Parlament den richtigen Zeitpunkt und auch die gute Formel findet, um dieses Thema zu verabschieden.

Schließlich zum Zugang zum Güterkraftverkehr: Da ist natürlich der berühmte Begriff der Kabotage enorm wichtig. Einfach ausgedrückt geht es im Endeffekt darum, die so genannte Dienstleistungsrichtlinie im Verkehrssektor irgendwie zu regulieren. Wie darf ich, wenn ich aus einem Drittland komme, Dienstleistungen in einem anderen Land erbringen? Darf ich das unbegrenzt tun? Darf ich das unter irgendwelchen Bedingungen machen? Das ist im Endeffekt die Grundfrage. Es geht hier nicht um große Transportunternehmen, es geht auch um kleiner strukturierte Unternehmen. Einerseits tragen wir dem Umweltaspekt Rechnung, indem wir Leerfahrten vermeiden wollen, andererseits dürfen wir – wohl wissend, dass zum jetzigen Zeitpunkt die sozialen und auch die steuerlichen Bedingungen von Land zu Land so verschieden sind – über diese Regulierung auch nicht direkt Dumping in diesen beiden Bereichen Vorschub leisten.

Eine Begrenzung der Kabotage auf 3 pro Woche ist in meinen Augen zumindest mal eine klare Aussage. Dies ist viel besser als der Begriff "zeitweilig", der ja fast dazu geführt hätte, dass 27 Länder in den nächsten Jahren zu 27 verschiedenen Gesetzgebungen kommen, was dem Sektor bestimmt nicht dienlich gewesen wäre. Denn ich glaube, die Regelung ist klar. Dass das jetzt innerhalb einer angemessenen Frist zum Abschluss kommen muss, ist in unseren Augen – jetzt spreche ich für mich – eine klare Sache, sofern die Unterschiede auf Lohn- und auf Steuerebene abgebaut werden.

Wir haben die Kabotage auch etwas realitätsnäher betrachtet, das heißt, man kann bereits nach dem ersten Entladen damit beginnen. Ich bin im Gegensatz zur Kommission der Meinung, dass bei einer internationalen Fahrt auch auf der Rückreise Kabotage möglich sein muss.

Wir wollen beim Zugang zum Markt also auch eine gewisse Kohärenz, was die schweren Vergehen und die Information darüber angeht, genau wie wir auch die Verwaltungsprozeduren vereinfachen wollen.

Zum Abschluss nochmals ein Appell an die Länder selbst. Bei diesen Verordnungen, wie wir sie heute hier debattieren und verabschieden – besonders was Kabotage angeht –, hat es wenig Zweck, sehr stark ins Detail zu gehen, wenn sich die Länder nicht gemeinsam mit den erforderlichen Mitteln ausstatten, um eine korrekte Kontrolle dieser Kabotagefahrten durchzuführen.

Es ist keine Unmenge an Arbeit. In unseren Augen geht es darum, zum einen mit der Zeit die Verwaltungspapiere zu vereinheitlichen und zum zweiten dahin zu kommen, dass der Gesamtaufwand von 2 % Kabotage auf europäischer Ebene – für gewisse Länder bedeutet es jedoch 30 % - 40 % der Arbeit in diesem Bereich – korrekt kontrolliert wird.

Ich glaube, nur dann hat das, was wir hier machen, Sinn. Und dann ergeben auch bestimmte Details, die wir außer Acht lassen, Sinn.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kollegen! Zunächst möchte ich ganz herzlich im Namen meiner Fraktion den beiden Berichterstattern danken, einmal Frau Kollegin Ticău und zum anderen dem Kollegen Mathieu Grosch. Sie haben sehr gute Arbeit geleistet: Sie haben versucht, die verschiedenen Strömungen im Verkehrsausschuss zusammenzubringen.

Unsere Fraktion unterstützt grundsätzlich die von der Kommission vorgeschlagenen Neuregelungen für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers sowie für den Zugang zum Personen- und zum Güterkraftverkehrsmarkt. Dennoch möchten wir mit unseren Änderungsanträgen weitere Harmonisierungs- und Liberalisierungsschritte einfordern. Ich darf daran erinnern, dass wir immer noch die Idee des europäischen Binnenmarktes vor Augen haben, der eigentlich 1958 eingeführt werden sollte. Der Rat hat sich lange gesträubt, aber der Europäische Gerichtshof hat dann 1985 gesagt, wir müssen den europäischen Binnenmarkt auch im Verkehrsmarkt errichten. Insofern müssen wir etwas mutiger werden.

Eine kurze Bemerkung zum Thema Berufszulassung: Die Forderung, dass die Kommission bis zum Jahre 2010 einen einheitlichen Katalog über Verstöße im Straßenverkehr entwickeln soll, ist ganz wichtig. Sie ist deshalb wichtig, damit in den Mitgliedstaaten nach einheitlichen Kriterien zum Beispiel über die Frage der Aberkennung der Zuverlässigkeit entschieden werden kann. Es geht nämlich nicht nur um die Zulassung, sondern auch um die Rücknahme der Zulassung. Wenn wir schwarze Schafe ausschalten wollen, müssen wir die Frage der Aberkennung der Zuverlässigkeit nach einheitlichen Kriterien entscheiden, und insofern hoffe ich, dass die Kommission die Zusage geben wird, bis zum Jahre 2010 einen einheitlichen Katalog vorzulegen.

Hinsichtlich des Marktzugangs im Personenkraftverkehr bin ich der Auffassung, dass wir endlich den Binnenmarkt wenigstens kilometerweise verwirklichen sollten. Deshalb hoffe ich, dass die Kommission uns unterstützt, dass man bei grenzüberschreitenden Linienverkehren, die nicht mehr als 50 km über die Grenze hinausreichen, nicht auch noch die Genehmigung des anderen Mitgliedstaates braucht. Man sieht geradezu den Protektionismus um die Ecke kucken.

Hinsichtlich des Marktzugangs zum Güterkraftverkehr müssen wir irgendwann mit der Kabotage aufhören, die in einem gemeinsamen Binnenmarkt keinen Sinn macht. Denn der Sinn eines gemeinsamen Binnenmarktes ist es, dass jeder Unternehmer in jedem Teil der Gemeinschaft seine Dienstleistungen anbieten können muss. Aus Umweltgründen würde ich Frau Lichtenberger jetzt sagen: Wenn ich will, dass es keine sinnlosen Rückfahrten gibt, muss es dem Unternehmer sinnvollerweise ermöglicht werden, auch in anderen Ländern Fahrten zu unternehmen. Kommen Sie mir nicht mit den Bedingungen! Wir reden von der Abschaffung der Kabotage im Jahre 2014. Das sind noch 6 Jahre. Wenn wir es nicht schaffen, die Bedingungen in sechs Jahren einigermaßen anzugleichen, dann werden wir es nie schaffen, dann werden Sie im Jahre 3000 noch für Kabotageregelungen sein. Ich kenne diese Geschichten aus Hamburg, weil wir immer gedacht haben, die Nachbarn außerhalb Hamburgs würden schon unheimlich niedrige Löhne zahlen. Wir müssen uns daranhalten, dass wir einen Binnenmarkt herstellen.

Mein wichtigster Punkt ist die Frage der 12-Tage-Regelung. Hier müssen wir einfach klare Linien ziehen. Wir brauchen die 12-Tage-Regelung für den Gelegenheitsbusverkehr. Da hilft es auch nicht, wenn die Unternehmer und Gewerkschaften jetzt sagen: „Wir sind kurz davor, uns zu einigen.“ Wir müssen eine gesetzliche Regelung treffen, wir müssen die Tür zur Revision der Lenk- und Ruhezeiten öffnen. Ich bin gern bereit, später mit den Gewerkschaften und den Unternehmern über Details bei der Ausführung zu reden. Aber die Öffnung der gesetzlichen Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten muss das Parlament machen. Wir haben klare Vorschläge, diese Vorschläge haben eine Mehrheit im Ausschuss gefunden, und ich bitte darum, dass wir morgen entsprechend abstimmen.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD ONESTA
Vice-président

 
  
MPphoto
 
 

  Willi Piecyk, im Namen der PSE-Fraktion. – Herr Präsident! Lieber Georg Jarzembowski, Hamburg hat ja deswegen jetzt eine schwarz-grüne Regierung, damit die Konservativen in dieser Frage ein bisschen lernen. Von daher ist es ja ganz gut.

Ich möchte erst einmal der Kollegin Silvia Ţicău – es ist ihr erster Bericht – herzlich gratulieren. Sie hat eine gute Arbeit abgeliefert, ebenso wie natürlich auch Mathieu Grosch, von dem wir hier im Parlament gute Berichte gewohnt sind. Ich war über die Fragen, die man von außen gestellt bekommt, ein bisschen verwundert. Es geht nicht darum, dass wir bei diesen drei Berichten den Straßentransport sozusagen neu erfinden, sondern es geht darum, wie er vernünftig organisiert werden kann und wie letztlich auch die Sicherheitskriterien erhöht werden können, weil wir ordentliche Unternehmen haben, die sich auf der Straße bewegen wollen. Und schließlich geht es auch darum, wie der soziale Schutz damit insgesamt verbunden ist.

Die Öffnung zur Kabotage dürfte im Prinzip auch kein Problem sein. Es ist angesprochen worden: Niemand kann Interesse an Leerfahrten haben. Das ist völliger Unsinn. Nur, wir müssen schon darauf achten, dass dies nicht zu Wildwest-Bedingungen stattfindet. Deswegen ist es sinnvoll, dass wir morgen – es gibt einen diesbezüglichen Antrag von Mathieu Grosch, den wir mit unterstützen – beschließen, 2012 zu schauen, was bis dahin passiert ist und wie sich das Ganze entwickelt hat, dass wir also sozusagen eine Reserve eingebaut haben. Bis 2014, wenn es dann richtig losgehen soll, sollte das Ganze auch mit einer Airbag-Klausel versehen werden. Wenn ernsthafte Marktstörungen eintreten sollten, kann ein Mitgliedstaat dann sagen: Ich ziehe die Notbremse und gehe zur Kommission, in diesem Fall muss Abhilfe geschaffen werden.

Letzter Punkt: die 12-Tage-Regelung. Ich habe sie immer unterstützt, wir haben sie damals unterstützt. Es ist jetzt aber eigentlich insofern eine neue Situation eingetreten, als sich die Gewerkschaften und die Unternehmerseite geeinigt haben. Das könnte antragstechnisch Probleme bereiten. Deswegen wären wir morgen sehr dafür, dass wir die Annahme des Berichts, der den Teil mit den Bussen beinhaltet, um einen Monat verschieben und ihn erst dann, wenn wir ihn richtig fertig haben, im Juni verabschieden. Dann hätten wir etwas Vernünftiges gemacht und auch den Sektor mit einbezogen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx, namens de ALDE-Fractie. – Ik zou willen citeren uit het Witboek. Citaat: "Tegenwoordig hoeft een vrachtauto na een rit naar het buitenland niet meer leeg terug te rijden. Hij kan ook buiten zijn eigen lidstaat goederen laden en vervoeren. De vrije verrichting van vervoersdiensten over de weg is realiteit geworden." 2001, de woorden van de Europese Commissie.

Sindsdien hebben een aantal lidstaten opnieuw een aantal beperkingen ingevoerd en krijgen we dus opnieuw een gefragmenteerde markt die we in 2001 niet hadden. En wat zegt de Commissie nu? Wij zullen die fragmentatie in regeltjes gieten, zodat de fragmentatie voor iedereen hetzelfde is. Ik ben dus zeer teleurgesteld - ik heb het ook tegen Jacques Barrot gezegd - over het voorstel van de Commissie dat een stap achteruit betekent tegenover de richtlijn van 1993. Gelukkig hebben wij er iets aan kunnen doen, maar volgens mij lang niet genoeg.

Want wat doen we? We geven miljarden euro's uit om via Galileo ervoor te zorgen dat we weten waar het transport is. Het transportbedrijf kan dus zijn bedrijf in de hele Europese markt efficiënt organiseren en wij zeggen dan: neen, halt, bureaucratie. Jullie moeten papieren indienen, terwijl jullie goed bezig zijn. Jullie moeten allerhande soorten dingen doen om minder efficiënt te werken en om jullie vrachtwagens eventueel zelfs leeg te laten terugrijden. Dat is wat de Commissie nu zegt en ik vind het een zeer grote teleurstelling dat de Commissie dat zelfs op papier durft te zetten.

Dus in dit geval denk ik dat het sociale een soort excuus is dat heel gemakkelijk gebruikt wordt. Want waarom gaan anders Franse autoriteiten op zoek naar Belgische transportondernemers om te zien of zij geen cabotage of te veel cabotage in Frankrijk verrichten? De lonen in België liggen hoger dan in Frankrijk, niet lager. Dit is niet sociaal, dit gaat over het beschermen van de eigen markt.

Het resultaat zal derhalve zijn dat wij het milieu zwaarder belasten en binnen een paar weken komt de Commissie met voorstellen voor groen transport. Proficiat! Gelukkig hebben wij dus en heeft ook de rapporteur een aantal dingen daaraan kunnen doen. Ik hoop dat die er ook doorkomen. Wij hebben uitzicht op een open markt in 2014, maar voor mij gaat dit niet ver genoeg. Ik had liever 2012 gezien. Ik vind evenmin dat wij nieuwe studies nodig hebben. Wij moeten die markt dit keer echt opengooien - en, mijnheer Piecyk, ik ben het eens met uw amendement - om ervoor te zorgen dat, als er een verstoring van de markt is, wordt opgetreden. Maar dan wel in een ópen markt en niet bij wijze van bijkomend obstakel in een markt waar er al honderd zijn.

Voor wat het verslag van mevrouw Ţicău betreft: ik ben het helemaal eens met de aanpak om heel streng te zijn voor mensen die met het beroep beginnen. Ik heb dat trouwens op een paar punten hier en daar nog stringenter gemaakt. Ik bedank de rapporteur dat hij daarover met mij in gesprek is gegaan. Als wij dan streng zijn voor de deelnemers aan de markt, dan moeten wij er ook voor zorgen dat er echt een open markt is.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Von der Idee her ist Kabotage natürlich eine gute Sache. Durch die Vermeidung von Leerfahrten spart man ja auch Emissionen, und schließlich soll auch der Verkehrssektor endlich damit beginnen, Emissionen einzusparen. Schade ist nur, dass diese Regelung in der Vergangenheit sehr häufig missbraucht wurde, um Sozialstandards auszuhebeln und mit Dumpingpreisen Marktanteile zu gewinnen. Deswegen hat der Berichterstatter dankenswerterweise hier einen Zugang gewählt, der das berücksichtigt. Entscheidend – und das ist auch mein Appell an die Mitgliedstaaten – ist die Kontrolle dessen, was hier beschlossen wird, ansonsten kann das Ganze nicht funktionieren. Diesem Teil des Pakets kann ich also zustimmen.

Etwas anders sieht es aus beim Bericht über den Busverkehr. Hier wurde von einem Teil des Verkehrsausschusses der Wunsch geäußert, die berühmte 12-Tage-Regelung für die Lenk- und Ruhezeiten wieder aufzunehmen, und die sehr gut organisierte Buslobby hat uns nun seit Monaten mit einem Übermaß an Informationen versorgt, um dies zu erreichen. Allerdings wurde in viel zu geringem Maße die Meinung der in diesem Bereich beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingeholt.

Dieser Regelung könnte ich nach den Änderungsanträgen allein nicht zustimmen. Wenn aber eine Einigung zwischen den Sozialpartnern zustande kommt, also zwischen den Unternehmern und anderen, die davon betroffen sind – es sind auch Menschen betroffen, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind, wir haben in diesem Bereich einen sehr geringen Organisationsgrad –, dann will ich, dass diese Regelung mitaufgenommen wird. Das muss man abwarten. Diese Fairness muss man haben, wenn man die Sozialpartnerschaft anerkennt. Deswegen lassen Sie uns diesen Teil verschieben und später eine bessere und kluge Lösung finden, damit wir nicht nachverhandeln müssen und dann vielleicht nichts mehr erreichen können.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie. – Voorzitter, mijn fractie vindt voortgezette en verbeterde bescherming van werknemers en consumenten belangrijker dan steeds meer vrijheid voor ondernemingen binnen de Europese markt. Nog sterker dan in vele andere bedrijfstakken is die keuze van belang bij het grensoverschrijdend vervoer over de lange afstand per autobus en per vrachtauto.

In het busvervoer gelden sinds april 2007 regels die tijdens een vakantiegroepsreis de bus elke zes dagen een dag laten stilstaan om de chauffeur te beschermen tegen oververmoeidheid. Wij zijn het nadrukkelijk eens met de doelstelling van die maatregel. Desondanks beseffen wij dat de wijze van uitvoering ervan ergernis oproept, niet alleen bij ondernemers en klanten, maar ook bij de chauffeurs zelf. Ik heb eerder aangedrongen op verbetering van die uitvoering door afspraken met de vakbeweging, de Europese Transportarbeidersfederatie. Het is beter dat chauffeurs de garantie hebben dat zij thuis kunnen uitrusten, in plaats van te worden gedwongen dat onderweg te doen, temidden van verbaasde en ontevreden klanten. Overeenstemming daarover is goed, maar alle pogingen tot eenzijdige afschaffing van die bescherming wijzen wij af.

In het vrachtverkeer over de weg bestaat ergernis, omdat op terugritten uit het buitenland per land verschillende regels bestaan voor het mogen meenemen van vracht. Daardoor moet onnodig vaak grotendeels leeg worden teruggereden. Toch is het te vroeg om voor heel Europa hetzelfde systeem over te nemen dat nu redelijk functioneert tussen Nederland, België en Luxemburg. Zoiets kan alleen tussen landen met eenzelfde niveau van inkomen en sociale omstandigheden. Wij hebben niets tegen grensoverschrijdende oplossingen als die alle chauffeurs verzekeren van een goed loon, toereikende onkostenvergoedingen en voldoende veiligheidsmaatregelen. Daarentegen maken wij bezwaar als in zo'n systeem de huidige grote loonsverschillen tussen EU-lidstaten worden misbruikt om de arbeidskosten te verlagen. Dan verliest ieder die behoorlijk werd betaald zijn baan en werken daar straks alleen nog mensen op grondslag van de huidige arbeidsvoorwaarden van bijvoorbeeld Polen of Roemenië.

Mijn fractie heeft daarom op het verslag over goederenvervoer de amendementen nrs. 45 en 46 ingediend, om de marktopening voor cabotage afhankelijk te maken van de groei naar gelijke omstandigheden en een evaluatie in 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie. – Ik wil de heer Grosch en mevrouw Ţicău bedanken voor het geleverde werk en nog drie opmerkingen maken.

Mijn eerste opmerking betreft de wijziging van de lijst van inbreuken in het voorstel van mevrouw Ţicău, die kunnen leiden tot het intrekken van een vergunning van een vervoerder. Deze lijst van inbreuken is een essentieel onderdeel van het pakket en zij vormt een mogelijke beperking van de interne markt. Daarom is het beter wijzigingen van de lijst met inbreuken te laten verlopen via de medebeslissingsprocedure in plaats van via de comitologieprocedure. Ik heb daarom een amendement ingediend dat die wijziging voorstaat en dat u hopelijk allen steunt.

Ten tweede wil ik het belang benadrukken van een goede controle van de lijst van inbreuken. De voorstellen die hier vanmiddag worden besproken, beogen de interne markt te verbeteren. Het is dan echter wél van belang dat er echte gelijke concurrentievoorwaarden ontstaan. De lidstaten zullen op gelijke wijze de voorschriften uit deze verordening moeten handhaven en ik vraag de Europese Commissie daarom goed toe te zien op de correcte toepassing van deze verordening door de lidstaten.

En mijn derde punt is dat er inderdaad lidstaten zijn die cabotage tot een minimum proberen te beperken. Dit is volstrekt in strijd met de beginselen van de interne markt en daarnaast wordt hiermee indirect het milieu vervuild. Het amendement dat de beperkingen van de cabotage vanaf 2012 wil opheffen zal ik daarom zeker steunen.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, le proposte dell'on. Mathieu Grosch mirano all'applicazione uniforme e rigorosa di disposizioni per l'autotrasporto che condivido; concordo che si debbano stabilire condizioni da soddisfare per accedere a queste attività e si debba rafforzare la sorveglianza di autorità competenti attraverso un sistema unico di riconoscimento documentale e anche sanzionatorio e che quindi sia necessaria un'autorizzazione degli Stati attraverso cui passano i servizi.

Voglio solo aggiungere, rispetto all'ottimo lavoro svolto dagli onorevoli colleghi, che per l'espletamento del cabotaggio internazionale, a mio sentire, comprimere i tempi non è possibile se non ci sono condizioni di vera e concreta pariteticità nello stabilire delle regole che comunque garantiscano da fenomeni di dumping, che invece in molti casi finiscono per avvantaggiare alcuni operatori rispetto ad altri. Ecco perché secondo me il termine del 2014 è opportuno e forse sarebbe addirittura da estendere.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE). – Mr President, you wait for one report on buses and trucks and three come along at once. The question is, are they all travelling in the right direction? On cabotage: I am one of the strongest supporters in this Parliament of liberalisation, and indeed in general on the issue of cabotage. But, of course, I want to be absolutely certain that we do have a genuine level playing field for this to operate. We have different vehicle and road safety standards in the UK, we have a geographical seclusion, we have a particular tax system which is different to some others, and there are employment concerns: these are issues also to take into account.

So, whilst I think there is a lot of clarity in the Commission proposal and I welcome it, I think that we have to be very careful in the opening-up of the market in the way proposed.

The overall impact of cabotage is somewhat ambiguous and I know that a lot of hauliers, people involved in the industry, are very concerned. Therefore, I think we have to be sensible and balanced about this and I certainly would like to see a review of the proposal within four years of implementation with full consultation from the industry in the meantime.

That is the only way I think that we can guarantee a level playing field and full liberalisation to have good effect.

I would just like to add another point on another of the reports. I am concerned, for example, when the scope of regulation in Europe begins to extend to the transport of the elderly by volunteers.

Surely the application of law to such groups is both unnecessary and unhelpful. European law should aim to always encourage mobility and access. I think that in this case, in the beautiful areas of Britain such as my own constituency of Yorkshire, we do not want any impediments to the enjoyment of our regions and this road transport package coupled with the drivers’ hours regulation should not lead to public transport in rural areas becoming a thing of the past.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). – Señor Presidente, quisiera agradecer especialmente a mis compañeros Silvia Ţicău y Mathieu Grosch la paciencia y la capacidad que han tenido para ubicarnos a todos los ponentes alternativos en torno a unas propuestas, unas veces mejor apoyadas y otras veces más conflictivas.

La verdad es que el Parlamento ha tomado la oportunidad de la refundición de estos textos sobre el transporte por carretera para intentar mejorar la legislación y avanzar a favor de una mayor apertura en el caso del cabotaje, por razones, en principio, de comodalidad, como las que estamos trabajando en otros expedientes, para favorecer la libertad de circulación y, desde luego, para evitar realizar viajes de vacío.

Para ello, hemos planteado, precisamente, la posibilidad de establecer una cláusula que evite, en el caso de una apertura, las perturbaciones en el mercado.

Querría hacer hincapié en que las razones centrales deberían ser el dumping social; y para ello también establecemos, pues, la fecha de 2014 para que esa libertad de cabotaje sea plena.

Conviene decir que este texto también, en cierta manera, va a ser más creíble, porque nos hemos centrado, esencialmente, en las infracciones graves, puesto que son las que realmente se pueden controlar.

Y, desde luego, rechazamos el planteamiento de un cabotaje bilateral específico y privilegiado entre vecinos, porque, como ha dicho muy bien alguno de mis compañeros, fragmenta todavía más el mercado.

En cuanto al texto sobre los autobuses, avisamos o informamos de que el Grupo Socialista va a solicitar, mejor dicho, ha solicitado ya, el aplazamiento, exclusivamente, de la votación de ese texto legislativo, porque consideramos que si existe, como se nos ha informado ya, un acuerdo entre la patronal y los representantes de los trabajadores y los sindicatos para la revisión, digamos, de la norma de los doce días, hay que reconocer –aunque alguno de mis compañeros no quiera hacerlo– que, en cierta manera, abre, por la puerta de atrás, una revisión que no ha sido ni suficientemente explicada ni aclarada y que, por lo tanto, necesita esa garantía del acuerdo entre la patronal y los sindicatos.

De otra manera, los ciudadanos no entenderán que votemos mañana un texto que ya es inútil porque existe un acuerdo fuera de este Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). – Al jarenlang lopen de gemoederen hoog op als het gaat om het fenomeen cabotage. De bestaande regelgeving zou door het gebruikte begrip tijdelijk te onduidelijk zijn. Een mooi excuus voor verschillende lidstaten om de eigen markt dus maar oneigenlijk verder af te schermen.

Om voor eens en altijd duidelijkheid te scheppen lanceerde de Commissie alweer een jaar geleden een nieuwe verordening. En net als collega Sterckx zojuist zei, ik verwachtte hier veel van. Opvallend genoeg echter stelde de Commissie voor om de cabotagemogelijkheden aan strikte banden te leggen. In plaats van meer vrijheid zouden de vervoerders op basis van het huidige Commissievoorstel met meer beperkingen worden geconfronteerd. Opvallend inderdaad, omdat de bestaande regels uit 1993 al die tijd werden beschouwd als een tussenstap naar volledige vrijheid, ook door de Europese Commissie.

Natuurlijk hebben wij een Europese benadering nodig. Geen dag langer zou de sector geconfronteerd mogen worden met allerhande nationale oprispingen om de cabotagemogelijkheden tot een minimum te beperken. Echter, het Commissievoorstel als zodanig strookt onvoldoende of, eerlijk gezegd, voor geen meter met de beginselen en doelstellingen van de interne markt, noch met die van de strategie van Lissabon. De genoemde pro-argumenten in het betoog van de Europese Commissie, zoals verkeersveiligheid, het milieu en de vermindering van de administratieve lasten, raken in dezen kant noch wal.

Voor een zo efficiënt mogelijke planning is een vrije markt simpelweg noodzakelijk. Elke beperking leidt immers tot meer vervoersbewegingen, of het nu gaat om cabotage, zoals in dit geval, of bijvoorbeeld om de totaal onzinnige lappendeken aan rijverboden. Zoals Dirk Sterckx net heel duidelijk zei, zet de ALDE-Fractie dan ook in op een volledig vrije markt en bij voorkeur met ingang van 1 januari 2012. Tevens moet het de lidstaten vrijstaan om, als zij dit wenselijk achten, reeds eerder onbegrensde cabotageregelingen overeen te komen. Verder moet boven alles duidelijk zijn dat vergunningen die vóór inwerkingtreding van de beoogde verordening verleend zijn, hoe dan ook geldig blijven.

Het traject van "opnieuw een studie en dan zien wij wel weer verder" wijzen wij af. Het instellen van commissies, het doen van studie nr. 250 op rij leidt nagenoeg tot helemaal niets, althans behalve tot een heleboel rompslomp, bijbehorende kosten en andere ongein, en dat weten wij allemaal maar al te goed,. De sector en ja, ook de consument, zijn gebaat bij een vrije markt en wel zo snel mogelijk.

En tot slot zou ik nog één ding willen zeggen: dat er zeer terecht in dit Parlement een ruime meerderheid is voor het schrappen van de verwijzingen naar de zogenoemde herhaalde kleine inbreuken. Daarvoor is in deze verordening geen plaats.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL). – Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, trojice nařízení, o které zde diskutujeme, úzce souvisí s volným pohybem zboží, služeb a osob. Když v roce 1957 byly vytyčeny čtyři svobody, tak se zřejmě netušilo, jaká budou přechodná ustanovení pro nové země Evropské unie. Samozřejmě v této práci narážíme na omezení daná přístupovými smlouvami deseti nových členských zemí. Tyto země i po otevření schengenské hranice mají v dané oblasti přechodná ustanovení v přepravě osob a zboží, které lze shrnout takto: zákaz či omezení kabotáže. Zvláště při diskuzi o snížení emisí a efektivitě nákladní přepravy nám zní některé požadavky předkládaných nařízení trochu futuristicky.

Vzpomínám si, že v lidově-demokratických zemích fungovala vytěžovací střediska a byla postihována přeprava prázdných kamionů. Myslím si, že v nějaké formě budeme nuceni se k podobnému nařízení se vrátit. V zásadě je správné, že ve společném prostoru se snažíme vedle společných dokladů typu CMR harmonizovat použití stávajících pravidel. Pokud bude zjednodušen přístup na trh, uvolněná částečně kabotáž a sjednoceny základní podmínky práce v odvětví, jak pro výkon povolání, tak pro přístup jednotlivých států k výkonu nařízení EU, setká se tento soubor s živým souhlasem podnikatelů i pracovníků odvětví. Na základě výše uvedených poznámek proto s uvedenými návrhy frakce GUE/NGL souhlasí.

 
  
MPphoto
 
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn die Teilnehmer von Fernfahrerstammtischen, Kraftverkehrsunternehmer und Hüter der öffentlichen Ordnung unsere Vorschläge, existierende Richtlinien zu ersetzen und zu vereinfachen, nicht kritisieren, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Für mich ist das ein guter Weg, denn er trägt zu einigen wesentlichen Punkten bei: erstens, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, weil Kontrollen und der Austausch der dabei gewonnenen Daten wichtiger sind als neue Gesetze, aber auch, weil Berufszugang und Lizenzvergabe einheitlichen Qualitätskriterien unterworfen werden.

Zweitens, Wettbewerbsverzerrungen zu beseitigen, weil den schwarzen Schafen im Verkehrsgewerbe das Handwerk gelegt, Diskriminierung bekämpft und die Berufsehre gestärkt werden kann. Drittens, die Umwelt zu schützen und Energieressourcen zu sparen, weil Leerfahrten reduziert werden. Viertens, den Bustourismus attraktiver zu gestalten, weil 12-Tage-Rundreisen wieder gewährleistet werden. Fünftens, die bürokratischen Anforderungen zu reduzieren, weil nationale elektronische Register vernetzt und ein einfacher Zugang angestrebt werden, aber auch vereinfachte Muster für Gemeinschaftslizenzen und Fahrerbescheinigungen vorgesehen sind. Sechstens, die Modernisierung des Sektors in Gang zu setzen.

Für mich ist besonders wichtig, dass bei künftigen Kabotagebeförderungen Rechtssicherheit entsteht, selbst wenn diese heute nur 2-3 Prozent des Verkehrsmarktes ausmachen. Jede einheitliche Regelung in Europa ist besser als der jetzige Zustand des Flickenteppichs. Aus ökologischer Sicht sollten wir Kabotagefreiheit sofort schaffen. Aus sozialer und volkswirtschaftlicher Sicht ist es sinnvoller, sie vorübergehend zu begrenzen. Ziel muss jedoch die völlige Aufhebung aller Beschränkungen bei Kabotagebeförderungen durch Unternehmen der EU sein, sofern sie die neuen Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Ich erwarte hierzu konkrete Schritte bis 2014. Dabei sollten wir bilaterale Abkommen, die eine schnellere Öffnung der Märkte bewirken, nicht behindern.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). – Ik zou om te beginnen de rapporteurs willen danken voor het geleverde werk. Het betreft hier een belangrijk pakket maatregelen die een zeer concrete en grote impact hebben op heel veel mensen in Europa.

Het meest in het oog springend is natuurlijk alles wat te maken heeft met cabotage. In dat verband was en is het nodig om een en ander uit te klaren, te verduidelijken, zodat de lat voor iedereen gelijk komt te liggen. De manier waarop de bestaande cabotageregels werden geïnterpreteerd verschilden te veel van lidstaat tot lidstaat en dus zijn er regels nodig. En voor alle duidelijkheid: meer cabotage kan leiden tot een efficiënter wegvervoer, hetgeen goed is voor de economie en het milieu, en dus absoluut moet worden gestimuleerd. Maar het moet duidelijk zijn dat dit geen sociale dumping tot gevolg mag hebben en dus moet de geleidelijke opening van de markt hand in hand gaan met het gelijkwaardig maken van de sociale spelregels. De verschillen in fiscale en arbeidsvoorwaarden moeten zoveel mogelijk worden weggewerkt, het liefst naar boven, wel te verstaan.

Het compromis om de markt open te gooien in 2014 lijkt mij dan ook verdedigbaar, op voorwaarde dat de amendementen 47 en 48 worden aangenomen, dat met name de Commissie de studie in 2012 over de verschillen in sociale en arbeidsvoorwaarden au sérieux neemt en vooral dat de lidstaten ook na 2014 nog over een soort alarmbelprocedure kunnen beschikken in geval van een ernstige verstoring van de nationale vervoersmarkt. In afwachting daarvan is een duidelijke definitie nodig van wat wel en wat niet kan en natuurlijk ook voldoende controle.

Met betrekking tot de rij- en rusttijden voor buschauffeurs lijkt het mij ook logisch - en een aantal collega's hebben het al gezegd - dat wij de stemming uitstellen, zodat het compromis dat werkgevers en werknemers vorige week vrijdag hebben uitgewerkt, volledig in onze wetgeving kan worden verwerkt. Het compromis ligt op tafel, maar het moet nog in juridische taal worden omgezet. De uitkomst van de besprekingen bewijst dat sociale dialoog op Europees niveau kan werken. Er is een goed evenwicht bereikt, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de autobussector.

 
  
MPphoto
 
 

  Paweł Bartłomiej Piskorski (ALDE). – Panie Przewodniczący! W tak krótkiej wypowiedzi można ustosunkować się tylko do podstawowych spraw związanych z dokumentami, które omawiamy. Warto przypomnieć, że naszym celem jest wolny rynek. Wolny rynek również w zakresie tych usług – usług drogowych. I rzeczywiście z tego punktu widzenia dokumenty, o których rozmawiamy, są rodzajem dyrektywy usługowej, tylko skierowanej na ten właśnie rynek.

W związku z czym druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że wszystkie obostrzenia i drogi pośrednie, które tu stosujemy – na przykład rozwiązania dotyczące okresów przejściowych, kabotażu, roku 2014 – są rozwiązaniami częściowymi, które nie powinny nas sprowadzić z tej głównej drogi, to znaczy maksymalnej otwartości rynku.

Wreszcie trzeba podkreślić, że pewne ograniczenia specjalne, związane z tym specyficznym rynkiem, takie jak na przykład czas pracy, rozwiązania związane z ekologią czy z bezpieczeństwem ruchu, są tutaj oczywiście bardzo istotne, ale nie powinniśmy zapominać o tym, gdzie na przykład leży granica bezpieczeństwa, a gdzie negocjacji socjalnych.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL). – Monsieur le Président, on ne peut traiter sérieusement de la question du transport des marchandises par route sans aborder la problématique des matières dangereuses. Or, dans les textes qui nous sont proposés aujourd'hui, comme d'ailleurs dans l'ensemble de la législation européenne, ce problème est soit sous-estimé, soit mal traité. Pourtant, s'il est un sujet où il faudrait plus d'Europe, plus de réglementation communautaire contraignante, c'est bien celui-là.

Comme de nombreuses entreprises mettent leurs matières dangereuses sur les routes pour éviter un classement en site Seveso de leurs établissements, les flux de matières dangereuses circulant dans l'Union ne cessent de croître, augmentant d'autant les risques de catastrophe majeure.

Concernant le transport routier de matières dangereuses, il y a un énorme déficit de formation, un sous-équipement dramatique en matière de parkings capables d'accueillir en toute sécurité les véhicules concernés, conformément à la réglementation communautaire.

Le danger que représentent les chargements composites est terriblement sous-estimé. Des marchandises inoffensives prises séparément peuvent devenir dangereuses si elles cohabitent en un même parking. Ce péril est tout simplement actuellement ignoré.

Je milite pour la création d'une agence européenne de sécurité du transport terrestre des matières dangereuses pour impulser une véritable politique globale de sécurisation à l'échelle de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE). – Mr President, I would like to begin by saying that I wish to speak specifically on the Ţicău Report. While we have a proposal that is largely unproblematic, I would like to comment on the issue of sanctions.

It is important to understand that we need common sanctions, but we also need to address the issue of common enforceability. Whilst I am against more red tape, we must find a system whereby drivers and their companies can be more easily prosecuted when they cause accidents in other Member States. At present, such companies and their drivers are escaping prosecution for offences caused, for example, in the United Kingdom, as the paperwork required to bring them to justice is currently too great. This is particularly alarming when we consider that according to my information there has been a 75% increase in road traffic accidents by drivers from other Member States in parts of my constituency alone in the past five years.

I regularly receive complaints from people who have been quite badly injured by commercial vehicles and their drivers and it is frustrating that our present police enforcement services are either unable or unwilling to hold these drivers to account. I therefore look forward to further developments in this area so that we can ease the path in bringing these reckless individuals to justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). – Panie Przewodniczący! Dyskutujemy w dosyć specyficznym momencie – mianowicie straciliśmy dobrego komisarza do spraw transportu, mam na myśli pana Jacquesa Barrot – w momencie oczekiwania na nowego komisarza. Przy okazji ciekawy jestem, czy desygnowany kandydat na komisarza przysłuchuje się naszej dyskusji dzisiaj, bo byłoby to chyba ze wszech miar uzasadnione.

Otóż rozmawiamy o sektorze przewoźników drogowych, czyli o tym sektorze, który 40% wzrost wymiany gospodarczej między naszymi państwami unijnymi, w ciągu ostatnich pięciu lat uczynił możliwym. Mowa o sektorze, który de facto utrzymuje Europę w ruchu. Otóż jestem zdania, że potrzebne jest tam tak dużo swobody, jak tylko to jest możliwe, w tym także w kabotażu. Jednocześnie jednak potrzebne jest tam tak dużo stanowczości, jak to możliwe, zwłaszcza w zwalczaniu praktyk istnienia tak zwanych dzikich przewoźników autokarowych, którzy po prostu psują rynek. Sankcja wycofania zezwolenia jest sankcją nie do zastosowania, bo oni takowego zezwolenia nie mieli i nie mają.

Natomiast w całym sektorze widzę kilka zagrożeń istotnych: to jest cena paliw i jej wzrost, sposób internalizacji kosztów zewnętrznych transportu, sposób egzekwowania czasu pracy oraz, mam wrażenie, że spada generalnie zyskowność firm przewozowych. Dlatego chciałbym poprzeć szczególnie gorąco wniosek pana posła Willego Piecyka, aby nad sprawą przewozów autobusowych i autokarowych dyskutować i głosować w czerwcu.

Popieram stanowisko pana posła Sterckxa o potrzebie nowego studium na temat skutków otwarcia rynku, ale niech ono będzie połączone także z oceną kondycji gospodarczej sektora przewozów drogowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE-DE). – Señor Presidente, me referiré, en primer lugar al informe de la señora Ţicău. Esta propuesta es clave para la modernización de la profesión de transportista, a través de la aplicación uniforme de normas comunes en todos los Estados miembros para autorizar el acceso a dicha profesión.

En este sentido, aplaudo y acojo de buen grado la propuesta de la Comisión. Sin embargo, quisiera hacerme eco de una cuestión que suscité en su momento durante el debate de este informe en la Comisión de Transportes. Se trata del término «honorabilidad», que yo presenté y después, en aras del consenso, retiré y propuse sustituir por «condiciones deontológicas». No cuestiono en ningún momento este requisito; al contrario, comparto que se deba exigir que el gestor de transportes no haya sido objeto de condenas penales graves o de sanciones graves por comisión de infracciones contra la normativa comunitaria en materia de transportes por carretera.

Ahora bien, abogo por cambiar el término, porque estamos presumiendo de una profesión las malas prácticas, cuando se trata de un sector clave en la economía europea, que genera riqueza, crea empleo y garantiza la movilidad de personas y de mercancías.

Debemos reflexionar antes de imputar a alguien que no es honorable para ejercer una profesión mientras no lo demuestre.

En segundo lugar, quisiera subrayar la importancia del informe del señor Grosch en relación con el establecimiento de unas normas comunes de acceso al mercado de transportes de mercancías. La propuesta de Reglamento define y delimita las operaciones de cabotaje, poniendo fin a la inseguridad jurídica actual. Permite hasta tres operaciones de transporte sucesivas a un viaje internacional de siete días. Sin embargo, debemos ir más allá para levantar cualquier restricción al cabotaje y conseguir una mayor apertura de los mercados nacionales.

Finalmente, aplaudo la reducción de la burocracia que trae consigo esta nueva propuesta de Reglamento, en lo que se refiere a los nuevos formatos simplificados de la licencia comunitaria, las copias auténticas y los certificados de conductor, lo que contribuirá a reducir los retrasos que se producen cada vez que tenga lugar un control de carretera.

Debemos conseguir, señorías, que el sector del transporte por carretera sea más eficiente y más competitivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE). – Doresc să-i felicit pe cei doi raportori pentru munca depusă şi am să mă refer la raportul Ţicău. Salut introducerea în raport a criteriilor de acces calitativ la profesia de operator de transport rutier în scopul îmbunătăţirii calităţii operatorilor licenţiaţi şi nu restrângerii accesului lor la profesie. Fie că vorbim despre oameni sau bunuri materiale, profesia de operator de transport rutier presupune desfăşurarea de activităţi indispensabile pentru dezvoltarea economică a Uniunii în totală concordanţă cu obiectivele Lisabona de impulsionare a activităţii economice în Spaţiul european.

Consider că implementarea acestui regulament va determina o creştere a numărului de locuri de muncă, dar şi atingerea unui grad mai mare de siguranţă şi corectitudine în ceea ce priveşte transportul rutier la nivelul Uniunii Europene. Încă o dată, felicitări raportorilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – Herr Präsident, Herr Kommissar! Wir sind in der Europäischen Union immer – und häufig auch durchaus zu Recht – stolz darauf, dass wir aufeinander zugehen und versuchen, gemeinsam zu einer Lösung zu kommen, und häufig auch Erfolg dabei haben. Das ist nicht immer einfach. Die heutige gemeinsame Aussprache über die beiden Berichte Ţicău und Grosch liefert besonders gute und auch besonders schlechte Beispiele dafür: 12-Tage-Regelung und Kabotage sind mehr als einmal angesprochen worden.

Die 12-Tage-Regelung ist gut, hoffentlich auch sozial. Für einen gewissen Sektor des Billigtourismus wird sie jedoch zunehmend zum Problem, und wir wollen hier ja auch die Interessen der Konsumenten berücksichtigen. Wir haben gehört, dass es Bemühungen gibt, zu einem guten Kompromiss zu kommen, wofür wir vielleicht noch ein wenig Zeit brauchen. Wenn es sich um eine begrenzte Zeit handelt – und darum geht es wohl –, dann sollten wir uns diese Zeit vielleicht auch nehmen.

Ähnliches gilt für die Kabotage-Regelung. Wir stimmen alle darin überein, dass wir eine bessere Nutzung der diversen Infrastrukturen brauchen, aber das hat natürlich Auswirkungen auf viele Bereiche, insbesondere auch auf das Transportgewerbe – da gibt es durchaus unterschiedliche Interessenlagen in den Mitgliedstaaten. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob bei dem Thema Kabotage – allein schon wegen der vielen Jahre, die wir dieses Thema diskutieren – nicht ein wenig Euromythos mit im Spiel ist. Ich würde bei den Lastwagenschlangen, die man auf der Autobahn überholen muss bzw. nicht überholen kann, gerne wissen, ob wirklich so viele Leerfahrten darunter sind, wie wir immer hören. Vielleicht wäre hier eine Fahne mit dem Hinweis „Ich fahre leer“ ganz interessant.

Wirklich zentral an unserer Debatte heute ist aber weniger das, was wir gesetzgeberisch beschließen, sondern das, was dann in den Mitgliedsländern vollzogen, angewendet, umgesetzt wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Savary (PSE). – Monsieur le Président, je voulais d'abord remercier nos deux rapporteurs pour l'excellence du travail qui a été fourni, puis souhaiter que, sous la présidence française, ce paquet routier très important connaisse évidemment un avenir et un dénouement. Je voudrais d'abord focaliser mon intervention sur deux sujets.

Le premier, c'est celui du cabotage et de la date qu'a cru bon de retenir le Parlement européen, c'est-à-dire une libéralisation automatique en 2014. De ce point de vue-là, il y a création naturelle d'une distorsion entre les pays qui sont les pays de la périphérie et les pays de transit. Un pays comme la France, un pays comme l'Allemagne, probablement, un pays comme l'Autriche sont par nature les pays les plus cabotés. Et le fait que nous venions de retenir une définition du cabotage qui s'appelle le cabotage consécutif à un voyage international est une bonne chose à la fois mais nous assure que la question sociale va créer des distorsions considérables puisque dans le transport routier, c'est le principe du pays d'origine – puisqu'on est mobile – qui s'impose. Et donc, je crois qu'il aurait été beaucoup plus sage d'attendre – comme c'était initialement prévu – un rapport de la Commission nous permettant de faire le point sur les distorsions sociales avant de décider d'une libéralisation automatique.

Deuxième point: il s'agit du sujet qui concerne la dérogation concernant les temps de conduite pour les bus. Je l'ai déjà dit, je trouve que, sans rentrer dans le fond du sujet, cette procédure est détestable. Il s'agit, sous l'effet de groupes de pression, de poser un amendement qui est un amendement à un texte qui n'est pas le texte d'origine. Cette question devrait être réglée par une nouvelle proposition de la Commission, modificative, de ce qu'on appelait ici le "rapport Markov". Je vous rappelle en outre que nous proposons un amendement au rapport Markov sous forme de règlement alors que le rapport Markov était une directive. Mes chers collègues, je ne suis pas – ah, c'était un règlement, vous avez raison, c'était un règlement – mais, en tout état de cause, je crois que le parallélisme des formes s'impose et nous ne devons pas prendre cette habitude de déposer, sous la pression de groupes de pression, des amendements dans d'autres textes que les textes d'origine.

 
  
MPphoto
 
 

  Ari Vatanen (PPE-DE). – Mr President, I am not saying that I give preference to Mr Grosch or to Mrs Ţicău but I will speak about cabotage like my honourable colleague Mr Savary did. This cabotage discussion has been going on for many years. As one of the stakeholders said, ‘The behaviour of the Council can be compared to the behaviour of a snail’; that is how slowly the Council has been moving on this subject whereas Parliament has finally got its act together. Cabotage is more important than we realise and I have to say that I cannot agree with my dear friend, Mr Savary, when he expresses fear that the social market will be distorted.

If you do not allow cabotage to happen, what does it mean? It means unnecessarily high transport costs; that means unladen, empty lorries going here and there.

What is the EU all about? The EU is all about an open market, and we have to care for EU citizens. If we get the transport costs down that means that the EU citizens will benefit and therefore we are giving them added value in their daily lives.

At this point in time people everywhere are asking: ‘What is the EU doing?’ Ordinary people are literally running after the money as the prizes are getting higher.

Well, at the same time we cannot apply protectionism. We must allow people to have a better life and, if we can lower the costs, our economy will improve and the ordinary people will benefit from it. Just to give an example, on trade between Finland and Russia all the transport has been taken over by Russian lorry drivers and the Finnish citizens are benefiting from it. I cannot see why French citizens – I have my feet in both camps – would not benefit from cabotage. So we have to say ‘yes’ to the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Radovan Žerjav, predsedujoči Svetu. − Strinjam se seveda z vsemi tistimi, ki trdite, da je zadevo potrebno, pravzaprav nujno potrebno čim prej zaključiti.

Kabotaža je seveda zelo občutljiva tema, kar pravzaprav čutimo tudi danes iz vaših razprav. Tudi v smislu, kar se tiče posameznih držav članic. Ene so seveda za popolno liberalizacijo, druge za delno liberalizacijo, medtem ko so ene pravzaprav proti.

Pomembno je seveda to, da bomo tukaj stališča na nek način poenotili kljub temu dejstvu, da seveda te razlike so. Upoštevati moramo, strinjam se seveda, tudi majhna in srednja podjetja, še posebej pa vprašanje okolja. Tukaj mislim predvsem in seveda želim izpostaviti tako imenovano tranzitno kabotažo.

Nesmiselno bi bilo namreč, da ne bom rekel nedopustno, da bi seveda prihajalo do tako imenovanih praznih voženj. Zaradi razlik, ki pa so, sem prepričan, da bomo potrebovali en medkorak ali pa eno, kako bi rekel, prehodno obdobje do popolne liberalizacije na področju kabotaže.

Upam seveda, da bo Parlament jutri glasoval za tiste amandmaje, ki bodo pripomogli k poenotenju kabotažnih storitev v Evropski uniji. In še posebej k odpravi, kot sem že poudaril in tokrat ponovno poudarjam, praznih voženj ter da se s tem seveda na nek način omogoči tudi kabotaža v povratku.

Prepričan sem tudi, da seveda razlike med Parlamentom in Svetom niso tako velike, da ne bi mogli v relativno hitrem času najti oziroma se hitro dogovoriti.

Strinjam se tudi z vsemi tistimi, ki trdite, da je seveda monitoring in nadzor pri tem zelo, zelo pomemben. Prepričan sem, da se bo ta izvajal tudi preko elektronskega registra, ki bo vzpostavljen, in jaz bi seveda tu poudaril, da smo tik pred dogovorom, kar se tiče terminskega načrta, se pravi vzpostavljanja tega elektronskega registra. Seveda pa tudi nadzor preko običajnih načinov, tako digitalnega tahografa in tovornega lista, kar prav gotovo zelo dobro poznate.

Pomembne so seveda tudi kršitve, predvsem tiste zaradi katerih lahko pride do odvzema licence, in tukaj moramo biti seveda zelo, zelo previdni in senzibilni, predvsem pa dovzetni do podjetij.

Veliko ste omenjali tudi tako imenovano pravilo dvanajstih dni, vezano na avtobusne prevoze in tukaj lahko seveda rečem, da Svet o tem še ni razpravljal. Vendar se zavedamo, tukaj je potrebno jasno povedati, seveda socialnega dialoga med socialnimi partnerji. Ob tem smo se seveda pripravljeni pogovarjati v smislu čim hitrejšega dogovora med Svetom in Parlamentom.

Še enkrat hvala obema poročevalcema, tako gospodu Groschu kot gospe Ţicău, za odlično izmenjavo mnenj.

Vsekakor bo slovensko predsedstvo storilo vse, da bo uskladilo različne interese in hkrati tudi zagotovilo, da bo končno kompromisno besedilo v pomoč sektorju evropskega cestnega prometa pri izboljšanju njegove učinkovitosti in predvsem, poudarjam, konkurenčnosti.

Upam in želim si, da se bo ta produktivni dialog nadaljeval in da bi z Evropskim parlamentom seveda čim prej dosegli dogovor.

 
  
MPphoto
 
 

  Leonard Orban, Membru al Comisiei. − Constat cu satisfacţie consensul care se conturează cu privire la aspectele esenţiale ale pachetului rutier. Mă refer, în special, la registru şi la retragerea unor abilităţi în cazul de încălcări grave ale legii. În schimb, este evident că subiectul cabotajului este mai problematic. Ţin însă să vă amintesc că noţiunea de cabotaj temporar, care este acum în vigoare, lasă să planeze grave incertitudini juridice. Această situaţie nu este acceptabilă pentru sectorul în cauză. Nicio regulă nu este perfectă, însă cea propusă de Comisie - trei operaţiuni în termen de o săptămână după un transport internaţional - este, cel putin, clară şi mult mai uşor de controlat.

Aceasta nu introduce mai mult sau mai puţin cabotaj în statele membre luate separat, ci un cabotaj mai bine efectuat fiind, pe de o parte, controlabilă iar, pe de altă parte, eficace din punct de vedere logistic. Celor care doresc mai mult cabotaj le spun că piaţa internă se construieşte treptat şi trebuie să meargă mână în mână cu armonizarea. Şi pentru că a fost evocată armonizarea, vreau să vă reamintesc că anumite chestiuni ce ţin de armonizarea fiscală, salarială, socială ţin fie de competenţa statelor membre, fie se pot realiza prin unanimitate. În acest context, putem spune că o deschidere totală, fără garanţii şi fără măsuri de salvgardare, în condiţiile în care cabotajul este, prin definiţie, temporar, ne-ar trimite înapoi la incertitudinea juridică de astăzi.

În consecinţă, Comisia Europeană acceptă că liberalizarea cabotajului este un obiectiv pe termen lung. Pe de altă parte, va trebui să monitorizăm îndeaproape evoluţiile şi, în acest context, suntem pregătiţi să facem un raport în 2012.

În sfârşit, iau notă de preocupările exprimate în numeroase rânduri cu privire la chestiunea celor 12 zile pentru călătoriile în scop turistic. Dacă Parlamentul European este în favoarea amânării votului privind regulamentul de transport internaţional de călători, Comisia Europeană nu se va opune pentru că, într-adevăr, este nevoie de un acord privind registrul şi cabotajul într-un viitor cât mai apropiat posibil, dar, în acelaşi timp, este nevoie şi de un consens cât mai larg între partenerii sociali privind chestiunea celor 12 zile.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău, Raportoare. − Doresc să mulţumesc întâi şi întâi tuturor colegilor care au intervenit pentru punctele de vedere prezentate. Consider că acest regulament privind accesul la profesia de transportator rutier poate contribui la o mai bună armonizare a standardelor utilizate de statele membre, în special în privinţa capacităţii financiare şi a competenţei profesionale, şi va facilita recunoaşterea mutală a situaţiei profesionale, contribuind la profesionalizarea şi creşterea siguranţei şi calităţii serviciilor de transport rutier.

În privinţa derogării de 12 zile privind timpul de odihnă a şoferilor de autocare ce efectuează transport internaţional de pasageri, se aşteaptă un acord în acest sens între patronate şi sindicate şi, de aceea, cele două amendamente vor fi redepuse, într-o formă agreată ulterior împreună cu partenerii sociali, în raportul privind accesul pe piaţa serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul.

Doresc să mulţumesc colegilor încă o dată pentru intervenţie, Comisiei şi Consiliului pentru colaborare.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Président. – La discussion commune est close.

Le vote aura lieu demain à midi.

 

14. Положението на ромите в Италия (разискване)
MPphoto
 
 

  Le Président. – L'ordre du jour appelle la déclaration de la Commission sur la situation des Roms en Italie.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, membre de la Commission. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la Commission condamne vivement toute forme de violence à l'encontre des Roms et demande aux autorités de tous les États membres de garantir la sécurité personnelle de toutes les personnes sur leur territoire. Les événements de la semaine dernière à Ponticelli ne sont pas un cas isolé. La violence raciste qui se nourrit de populisme politique, de discours d'initiation à la haine et de battage médiatique est un phénomène que l'on peut observer dans de nombreux États membres.

La Commission rejette de façon catégorique toute stigmatisation ou assimilation des Roms à des criminels. Les autorités des États membres doivent non seulement s'abstenir d'une telle conduite, mais montrer l'exemple dans la lutte contre le racisme et la xénophobie. Elles ont l'obligation d'enquêter sur les attaques racistes et de punir ceux qui les incitent ou les réalisent.

Je voudrais souligner une chose. Le sens même de l'Union européenne est de surmonter ce qui a caractérisé l'histoire de l'Europe pendant des siècles, la haine raciale, les pogroms, la destruction par le feu. L'Europe promeut le droit de tout homme, de toute femme et de tout enfant de vivre à l'abri des persécutions et de la discrimination. Elle incarne la solidarité sociale, la démocratie et l'État de droit, de même que le respect pour toute personne d'origine, de religion, de couleur de peau, de mode de vie différents.

Nous ne devons pas nous voiler la face devant les problèmes réels auxquels sont confrontés les Roms en Italie et dans les autres pays. Tout le monde peut voir la pauvreté extrême, l'exclusion sociale, le chômage intermittent et le faible niveau d'éducation dont ils sont victimes. Cette situation conduit à la souffrance humaine et aux tensions sociales. Elle pousse les Roms à être en marge de la société. Cette perte de talents et de potentiels est cruelle pour les Roms et une perte pour l'Europe.

Pourquoi une telle situation? Les Roms ne sont pas moins intelligents que la majorité. Ils ne sont pas non plus des mendiants ou des criminels-nés. Que pouvons-nous faire pour changer cette situation? Soyons honnêtes sur ce que la Commission peut faire et sur ce que les gouvernements des États membres doivent entreprendre. Comme l'ont souligné à juste titre les conclusions du Conseil européen de décembre 2007, dont votre Parlement s'est félicité, les États membres et l'Union doivent tout mettre en œuvre pour améliorer l'inclusion des Roms.

En ce qui concerne la libre circulation des citoyens dans l'Union européenne, la directive 2004/38 est basée sur des principes bien établis de droit de l'Union. Beaucoup de ces dispositions sont déjà en vigueur depuis des dizaines d'années. La directive intègre aussi la jurisprudence de la Cour de justice sur ces questions. Suite à l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, les Roumains jouissent de la même liberté de circulation que les autres citoyens de l'Union. Les Roumains ne sont plus des immigrés de pays tiers. Les Roumains sont des citoyens de l'Union. Ils ne peuvent en aucun cas être traités moins favorablement que les autres citoyens de l'Union. Et la Commission s'assurera que leurs droits sont respectés.

La directive permet aux États membres de refuser le droit de résidence sur le territoire des citoyens de l'Union inactifs qui n'ont pas les ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour leur système d'assistance sociale. L'évaluation de cette condition de ressources ne peut pas être automatique, mais doit prendre en compte le comportement personnel de l'individu.

Les règles sur la libre circulation ne sont pas faites pour profiter aux criminels. La directive permet l'exclusion des personnes dont le comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société. La lutte contre la criminalité doit se faire dans le plein respect de l'État de droit. Une décision d'exclusion peut uniquement être décidée au cas par cas et les garanties de procédure et les conditions de fond doivent être respectées. En cas d'exclusion immédiate, l'urgence doit être dûment justifiée. L'exclusion des citoyens de l'Union est une mesure extrême. Il s'agit d'une limitation à une liberté fondamentale du traité.

Les aspects essentiels de l'inclusion des Roms dans la société comme l'éducation, l'emploi, l'inclusion sociale, la santé publique, l'amélioration des infrastructures et le logement relèvent principalement de la compétence des États membres. L'Union européenne est néanmoins prête à assumer son rôle de coordinateur, de soutien et de facilitateur des politiques nationales. Par l'apprentissage mutuel de l'exercice de pressions par les pairs, nous pouvons aboutir à des résultats.

Dans le domaine où l'Union européenne dispose clairement d'une compétence, la lutte contre la discrimination, je prends l'engagement de faire appliquer la législation communautaire. La directive 2000/43 est un instrument important au champ d'application matériel large. Sa mise en œuvre au niveau national doit toutefois être complétée par des initiatives de sensibilisation axées sur les droits et les obligations. Le suivi actif des plaintes par les organes chargés de l'égalité et la pleine implication de la société civile dans ce processus de surveillance sont les conditions préalables à toute amélioration de la situation.

Les événements de la semaine passée en Italie appellent des efforts conjoints de notre part. Nos concitoyens roms ont besoin de notre solidarité pour briser le cercle vicieux de l'exclusion et de la violence nourrie de désespoir. J'interprète l'éclatement de cette violence comme un appel au secours. En tant que responsables politiques, il est de notre devoir d'offrir à tout individu des perspectives de solution durable à ces problèmes. Il est possible de combattre l'exclusion sociale par des programmes ciblés, sur mesure, qui bénéficient de l'appui des Fonds structurels européens, en particulier du Fonds social européen. Ce programme peut améliorer les conditions de vie de la population entière et, donc, des minorités comme de la majorité.

En réponse à l'appel du Conseil européen et du Parlement européen, nous examinons actuellement les instruments et les politiques communautaires qui peuvent être mis en œuvre pour favoriser l'inclusion des Roms. Je voudrais inviter le gouvernement italien et les gouvernements des autres États membres à débattre avec nous des résultats de cet exercice et à être attentifs aux leçons qui pourront en être tirées.

(Applaudissements)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUISA MORGANTINI
Vicepresidente

Grazie molto Commissario Špidla: solidarietà sociale, democrazia, Stato di diritto, mi auguro che quest'Aula sia perfettamente in sintonia con questi valori!

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – Köszönöm, elnök asszony! Tisztelt elnök asszony, kedves biztos úr, kedves képviselőtársaim. Olaszországban a romák helyzete – ugyanúgy, ahogy egész Európában – borzalmas, és több évtizede ez így van. Nagyon-nagyon keveset tettünk és nagyon keveset tesznek az általunk irányított vagy általunk támogatott, és a csoportjainkhoz, a saját politikai csoportjainkhoz tartozó kormányok is ennek megfékezésére.

Sem baloldali, sem jobboldali kormányok nem tudtak semmi változást elérni az elmúlt évtizedekben a romák befogadásával kapcsolatban, ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy itt rendszeresen napirendre tűzzük ezt a kérdést és beszéljünk róla, de ennél sokkal mélyebb elkötelezettséget szeretnénk kérni a politikai pártoktól, és azt gondolom, hogy programokra, megvalósított, valós integrációra van szükség Európában ahhoz a romáknak, hogy ne essenek áldozatul ilyen tömeghisztéria által okozott atrocitásoknak.

Én azt gondolom, hogy nem lehet beérni csupán a plenáris ülésen elmondott beszédekkel, és teljesen felesleges ezt a kérdést pártpolitikai kérdésnek felfogni, hisz szociális, liberális és konzervatív kormányok sem tudtak semmit se tenni. Az a semmittevés, ami most Európában zajlik romaügyben, azt elutasítjuk, ugyanúgy, ahogy elutasítjuk a kollektív bűnösség elvére való hivatkozást is és ennek gyakorlatát is, és ugyanúgy, ahogy elutasítjuk a bűnözést is.

Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az olasz kormány mindent megtegyen annak érdekében, hogy betartsa ígéretét és a biztonsági csomagterve ne irányuljon egyetlen etnikai csoportra sem, elkerüljük a tömeges kiutasításokat, de ennél még sokkal fontosabbnak tartom azt a jelzést, amit mi küldhetünk innen Európából az országoknak. Azt a felelősséget, amit az Európai Bizottságnak kell vállalnia azért, hogy legyen egy szakmai minimum, legyen az országok között egy megegyezés arra, hogy hogyan fognak az európai romák helyzetén nagyon-nagyon gyorsan változtatni.

Én azt gondolom, hogy Európa erkölcsisége és versenyképessége szempontjából elengedhetetlen, hogy az üres beszéd helyett végre az akció, a komoly tervek megvalósítása vegye át a hangsúlyt, és a lényeg ez legyen. És én azt gondolom, hogy az a feladatunk, hogy ezt elősegítsük és megköveteljük. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, im Namen der PSE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Die Sozialistische Fraktion hat diese Debatte beantragt, und ich danke Ihnen, Herr Kommissar Špidla, dass Sie die wesentlichen Elemente dessen, was zu sagen ist, vorgetragen haben. Ich bin Ihnen auch sehr dankbar für Ihre sehr klaren Worte.

Lassen Sie mich deshalb mit einem Appell an uns alle hier beginnen. Die Rechte und die Linke in diesem Haus teilen gemeinsame Werte. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass auch viele Kolleginnen und Kollegen der konservativen Fraktion in diesem Hause mit uns übereinstimmen, dass die Probleme, die wir lösen müssen, sich im Rahmen der Humanität bewegen müssen.

Die Würde der Menschen in der Europäischen Union ist unantastbar. Das Niederbrennen von Lagern, das Jagen von Menschen durch Straßen ist völlig unakzeptabel! Damit löst man kein einziges Problem. Ich bin Ihnen dankbar, Herr Kommissar Špidla, dass Sie diesen Grundwert der europäischen Politik so in den Mittelpunkt Ihrer Ausführungen gestellt haben.

Wir wollen zur Lösung von Problemen beitragen. Deshalb will ich hier ein klares Wort sagen. Das Problem, das wir heute diskutieren, ist kein italienisches Problem, sondern ein Problem, das auch in Italien auftritt, das aber in den letzten Jahren überall in der Europäischen Union aufgetreten ist: Dass wir nämlich einen unzureichenden Integrationsgrad von Minderheiten in die europäischen Gesellschaften haben, und dass insbesondere die Roma-Gemeinschaften in allen Staaten der Europäischen Union darunter leiden.

Wir haben Ereignisse, wie wir sie jetzt in Italien zu beklagen haben, auch in anderen Ländern der Europäischen Union gehabt. Deshalb noch einmal: Es geht nicht darum, dass wir Italien anklagen, sondern es geht darum, dass wir überlegen: Wie können wir gemeinsam mit den Autoritäten in Italien das Problem lösen, im Interesse vor allen Dingen der Roma-Gemeinschaft, die jetzt unmittelbare Hilfe braucht? Übrigens auch im Interesse der lokalen Behörden, der kleinen Gemeinden und Städte, die teilweise überfordert sind mit dem, was sie an Integrationsarbeit leisten müssen. Die Bürgermeister dort brauchen auch unsere Hilfe. Deshalb war es ein sehr kluger Vorschlag von Ihnen, Herr Kommissar, dass wir nämlich darüber nachdenken sollten, wie wir kurzfristig aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln der Europäischen Union solchen Gemeinden helfen können.

Ich glaube, dass die Anstrengungen, die wir jetzt unternehmen müssen, in eine Richtung gehen müssen. Wir sollten uns jetzt nicht darüber streiten, wer die Schuld an etwas trägt oder wer welches Versäumnis zu verantworten hat! Wir sollten uns gemeinsam bemühen, die Ereignisse der letzten Tage zum Anlass zu nehmen, um zu sagen: Die Roma-Gemeinschaft braucht die Bereitschaft aller europäischen Mitgliedsländer, der gesamten Gemeinschaft der europäischen Bürgerinnen und Bürger, sie zu integrieren. Und wir müssen von der Roma-Gemeinschaft verlangen, dass sie sich in unsere Gesellschaft integrieren lassen will. Bei vollem Respekt der kulturellen Identität dieser Gemeinschaft muss das möglich sein.

Ich habe heute mit Außenminister Frattini telefoniert, um klarzumachen, dass wir als Sozialistische Fraktion zusammen mit der Kommission und mit dem Rat jetzt gemeinsam eine Lösung der dringendsten Probleme erreichen wollen, weil ich glaube, dass wir die Roma nicht zum Gegenstand der Attacken von Leuten werden lassen dürfen, die aufgrund dieser Defizite ihre rechtspopulistische Politik betreiben wollen. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, das ist der Grund, warum wir diese Diskussion beantragt haben.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Viktória Mohácsi, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, I congratulate the Commissioner on his very fine speech on this subject. I would like to express myself in response to the anti-Romany pogroms which took place in Naples on 13 May this year and the subsequent developments in Italy. I decided to visit Rome and Naples last weekend as a kind of field research and spoke personally to people living there. I also demanded urgent intervention by the Italian authorities to ensure fundamental rights and protect Roma in the country from further acts of violent, racist aggression and to defuse the climate of anti-Romany hostility prevailing in Italy. I had written a letter to Silvio Berlusconi on 23 February. Together with 88 other NGOs, we were seriously concerned that the political campaign which had been carried out associated Roma with negative stereotypes and used the whole Romany nation as electoral scapegoats, which is totally in opposition to European values. Now we can see the impact of that campaign.

The Roma emergency was declared when the media reported that a 16 year-old Romany girl had attempted to kidnap a 6 month-old baby from her mother in Naples. According to my fact-finding mission, this story is false: the police have no record of this; there is no investigation concerning this case.

On 13 May a mob of approximately 60 people used Molotov cocktails to set fire to five Romany camps in Naples. Similar violent outbursts have also occurred in other Italian cities, such as Milan. What is really worrying is that, according to the information I have received from the police officers in Naples, there is no police investigation concerning this case either. I have to tell you that the Italian Government appears to be strong with those who are weak and weak with those who are strong. Whenever they raise the security issue, they should first raise the organised crimes committed by the Camorra. They intend to talk about the immigration and Roma issue in order to divert the focus from Italy’s real problems. I hope that the Italian authorities will ensure adequate and effective investigation of the events which took place in Naples and Milan and prosecute to the fullest extent of the law all responsible persons, including public officials making hostile statements about Roma which incite racial hatred.

I call on the Italian authorities to cooperate fully with intergovernmental institutions, international organisations and domestic civil society to swiftly and effectively end the human rights emergency of the Roma in Italy. I also call on the European Commission to come up with an EU Roma strategy with the aim of making Roma inclusion an urgent priority and to provide leadership and coordination for Member States in their responsibility to ensure respect for the rights of their Roma citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE. – Signora presidente, onorevoli colleghi, questo Parlamento non è il luogo adatto per polemiche contro questo o quel governo, è il luogo dove si discutono, si portano alla luce e si cercano soluzioni condivise a questioni che preoccupano e turbano gli europei e ciò che succede in Italia preoccupa molti europei.

Ci sono eventi molto diversi per importanza e gravità: gli attacchi ai rom, la situazione di degrado e di povertà di intere zone controllate dalla criminalità organizzata, dove italiani e migranti competono sul nulla, alla crisi tragica dei rifiuti fino alle ultime incredibili affermazioni al limite dell'omofobia della nostra nuova e davvero bellissima ministra italiana per le pari opportunità.

Allora, senza polemiche sterili, restiamo ai fatti e capiamo che cosa si può fare per aiutare e migliorare la situazione e non avvelenarla ancora di più. Una cosa che non dobbiamo fare è negare la realtà. Perché siamo qui a discutere della situazione dei rom in Europa e in Italia? Perché i rom sono la minoranza più discriminata in Europa e questo Parlamento se ne occupa da un sacco di tempo. Noi non siamo buonisti, ma ci sono stati degli episodi di estrema violenza, di intolleranza e razzismo, che bisogna assolutamente chiamare con il loro nome se vogliamo cominciare a risolverli.

Ripeto, noi non siamo buonisti: la legalità è il cuore della soluzione che noi tutti perseguiamo: il rispetto delle regole, di tutte le regole! Delle regole che vietano di rubare e di occupare il suolo pubblico, di obbligare i bimbi alla mendicità o le donne ad una situazione di schiavitù, ma anche quelle che vietano di discriminare, di cacciare le persone povere e di mantenere senza diritti per decenni gente che non sa più neppure di che nazionalità è e rimane nomade non per scelta, ma perché di fuga in fuga l'unica cosa che resta è una vita allo sbando. Perché questa, cari colleghi, è la realtà di molti rom in Italia e in Europa!

Io vorrei ringraziare, in conclusione, Presidente, il Commissario Špidla per le sue parole, perché ha chiarito con coraggio alcune evidenze che noi abbiamo sempre sostenuto rispetto alla direttiva 38 e alcune interpretazioni sbagliate del nostro governo. Spero che questo suo lavoro di chiarezza possa continuare anche il nostro sostegno.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la grave situazione economica, energetica e di sicurezza di tutti i cittadini dell'Unione avrebbe dovuto forse indurre questo Parlamento ad un'azione di responsabilità per cercare di controllare quella paura armonizzata che sembra ormai serpeggiare in tutti i paesi dell'Unione.

Ieri, invece, si è scelto una strada diversa, una decisione partitica, forse solo per ottenere un impatto mediatico. Infatti, risulta evidente che non c'è un fondamento politico ma partitico dal fatto che questo sia un dibattito senza risoluzione e ciò la dice lunga! Noi condividiamo le parole del Papa: solidarietà e generosità! E perché ci sia solidarietà occorre il rispetto della legalità! La generosità italiana è nota, mentre altri paesi sparavano sugli extracomunitari, mentre altri paesi non facevano attraccare le navi con i profughi o lasciavano gente morire affogata nel mare, attaccata ad oggetti da pesca o a dei relitti, l'Italia ha sempre accolto cittadini extracomunitari e cittadini comunitari con grande attenzione e generosità.

Certo, ci sono stati degli atti atroci che vanno condannati e che l'attuale governo ha condannato. Ma ci chiediamo per quale motivo la situazione dei rom in Italia non sia stata seguita dall'on. Mohácsi l'anno scorso, cinque mesi fa, un anno e mezzo fa? Per quale motivo questo Parlamento ne parla oggi a cinque settimane dal voto e non ha affrontato in maniera chiara questo problema quando l'urgenza era evidente? No, onorevole Schulz, se il titolo fosse stato "I rom in Europa" ne avremmo potuto credere che questo era un problema comune. Qui è un problema di tipo partitico, mentre occorrono soluzioni politiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Musacchio, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, concordo con ciò che ha detto il Commissario Špidla: siamo di fronte ad atti politici e fatti di cronaca gravissimi! Ci sono direttive e pronunciamenti del Parlamento europeo che debbono valere per tutti, anche per l'Italia! Questo lo diciamo all'attuale governo, i cui primi atti e intendimenti ci preoccupano moltissimo e ci scandalizzano e ciò lo abbiamo detto anche al governo precedente.

La lotta alla discriminazione e l'impegno di integrazione dei rom è sancito da voti parlamentari. I diritti di mobilità e soggiorno sono pilastri della cittadinanza europea. L'Europa deve favorire la realizzazione dei suoi deliberati. Va riconosciuto il diritto alla cittadinanza dei rom anche come minoranza europea che fu perseguitata dal nazismo.

Da ultimo, considero molto grave ciò che sta accadendo: c'è un uso politico della paura, ad esempio della fobia da rom, al fine di conquistare consensi elettorali, le vocazioni della paura come base della cattura di voti. Così facendo si uccide la politica e la democrazia, si avvelena la convivenza e si distrugge quella civiltà che l'Europa è richiamata a promuovere. Questa discussione deve produrre fatti concreti: verifiche sugli atti degli Stati membri, verifiche sui territori e sulle condizioni di vita dei cittadini rom!

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, on behalf of the IND/DEM Group. – Madam President, what is happening in Italy is an example of what can happen when reality collides with the utopian idealism of the European Union. The idealism of the EU is that it can bring about a great, new, borderless state by means of unlimited, uncontrolled and indiscriminate immigration. The reality is that such mass and unregulated immigration brings with it massive social problems. I and my party totally condemn the violence recently seen in Italy perpetrated against groups of people because of their ethnic origin.

We have heard about the integration of communities into host societies, but how can that happen when the sheer numbers of immigrants do not allow it? The EU’s mission is to create a great borderless state, and this has brought about vast movements of people in Europe in recent years, surely unparalleled since the fall of the Roman Empire. Signor Frattini, the new Italian Foreign Minister, wants to bring about tougher immigration laws. This is the same Signor Frattini who, when he was an EU Commissioner, said that Europe needed at least 20 million new immigrants from Africa and the Third World. Now that Signor Frattini has left the ivory towers of the EU and has a job in the real political world, he has changed his tune.

The open-border policy of the EU means that no Member State can control who can and cannot enter their country. In Britain this has led to unbearable strains on infrastructure, public and social services and housing. It has brought about increases in disease and crime. Most of the organised crime in London, my constituency, is now the province of foreign ethnic gangs. Any country should be able to have a controlled immigration policy so that they can select what immigrants they want in the appropriate numbers for their needs. The appalling scenes of violence in Italy are a direct result of the European Union assuming control of what should be solely the province and control of nation states.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho l'impressione che le ripetute accuse dei socialisti spagnoli contro l'Italia e il suo sovrano diritto alla sicurezza interna vengono da chi amministra rigidamente il controllo delle coste, da chi è fresco della vicenda di Ceuta e Melilla, da chi tratta l'indipendentismo catalano e basco mettendo sullo stesso piano polemica politica e terrorismo.

Lo sanno i socialisti spagnoli e europei quanta generosità l'Italia accorda ai Rom? Lo sanno quanto ricevono in termini di assistenza sociale godendo di sostegni economici, d'istruzione e di assistenza sanitaria di cui i cittadini italiani non godono? Lo sanno anche quanta parte di reati di allarme sociale è ascrivibile ai cosiddetti nomadi? Vorrei chiedere al Commissario Špidla: chi tutela ad esempio i bambini che chiedono l'elemosina, vendono le rose, puliscono i vetri delle auto nelle città italiane ai semafori, insomma bambini sfruttati di cui spesso non si sa assolutamente la genia? Perché non attivarsi, ad esempio, per controllare il DNA di tutti questi bambini, allo lo scopo duplice di tutelare il minore e verificarne i legami parentali – c'è il precedente in Argentina per i figli dei desasparecidos, se non sbaglio.

Nessun campo rom in Italia, a mio giudizio, come del resto è in Romania, come del resto, signor Špidla, è in tutti gli altri paesi dell'Unione europea. Anzi, affinché i rom e così via possono esprimere al meglio la loro identità – e perché sia tutelata e perché si possano meglio autogovernare – propongo che l'Unione europea promuova la creazione di un Stato rom, magari in un'area dell'Est europeo, visto che in gran parte vengono da quell'area.

Finirebbe così la loro diaspora, potrebbero amministrarsi e governarsi autonomamente, migliorerebbe la loro qualità di vita e la sicurezza sociale e se consentite, finalmente, migliorerebbe anche la nostra!

 
  
MPphoto
 
 

  Stefano Zappalà (PPE-DE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, certo un minuto non è un tempo adeguato su questo argomento. Ci è stato detto che non è sotto accusa il governo italiano, ma in realtà negli interventi che ho sentito è stato citato abbondantemente, è stata citata la politica di destra populista.

La collega Mohácsi ha detto che non è vero il fatto del bambino di sei mesi di Napoli. La collega Frassoni se l'è presa con il ministro per le pari opportunità. Un governo che ha giurato da appena sei giorni è sotto accusa feroce da parte dei ministri del governo spagnolo per fatti certamente che, se visti a casa loro, sono molto più gravi ed è sotto accusa oggi per un problema.

Io credo che avrei creduto molto di più, anzi non credo, sono convinto, se il Commissario avesse parlato di solidarietà anche per i cittadini in genere e non solo per una parte di essi. Noi siamo, io sono favorevole al problema della solidarietà per tutti, però io credo che un governo abbia il dovere di garantire la sicurezza a tutti i cittadini e non a qualcuno in particolare; abbia il dovere di garantire a tutti i bambini di poter vivere nelle stesse condizioni non a qualcuno in particolare; abbia il dovere di assicurare l'integrazione con l'operosità e non offrendo e offrendosi come ricettacolo, in alcuni casi, di problemi di delinquenza e quindi difendere nel complesso tutti.

Presidente, lei è stata così generosa, mi faccia completare il concetto. Io credo che non può e non deve essere messo sotto accusa un governo, un governo che peraltro ha avuto una larga maggioranza come mai era successo nella storia d'Italia. Io credo che questo tema, che è molto delicato, molto importante, tutto da condividere, vada affrontato non in chiave politica, ma in chiave seria, molto seria, e il sottoscritto ha sempre sostenuto la tesi in base alla quale questo Parlamento, l'Unione europea, una volta per tutte, dovrebbero smettere di fare manfrina, ma dovrebbero fare una politica europea dell'integrazione seria non attaccando di singoli governi.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianni Pittella (PSE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, ha detto bene il Commissario Špidla che gli assalti ai campi rom di Roma e Napoli dei giorni scorsi sono fatti gravissimi, che vanno scongiurati assicurando risposte risolutrici che non sono né lo scarico di responsabilità sulla matrigna Europa, né l'invio delle ruspe, né il linguaggio discriminatorio e avvilente, mi scuserà il collega Romagnoli che abbiamo testé ascoltato. Questi tipi di risposte rischiano di alimentare un clima pericoloso che può sfociare in violenza e razzismo.

Questo dibattito, caro Zappalà, non è un processo all'Italia o al suo governo: il Commissario ha dato un messaggio chiaro e cooperativo! Dal governo italiano ci aspettiamo risposte convincenti e concrete, coerenti con le due esigenze di fondo: l'integrazione e la sicurezza; accoglienza, integrazione e sicurezza nel rispetto della legge e per mano dello Stato e non di milizie e di ronde fai da te, che rimandano a tempi bui che non vogliamo veder ritornare. Oggi alcuni giornali hanno titolato "L'Europa processa l'Italia" oppure "Il compagno Schulz, nemico di Berlusconi, contro l'Italia", sono cose ridicole.

Vorrei invece dire qui l'Italia, paese stimato e amato nel mondo per i suoi valori di civiltà, è l'Italia che chiede all'Europa di svolgere il ruolo che le compete per rafforzare la sicurezza e favorire l'integrazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Pannella (ALDE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire semplicemente questo: dinanzi alla gravità dei fatti che ciascuno riesce ad avvertire, – penso qui tutti – vi è però un atteggiamento e un'ignoranza della realtà italiana ed europea che mi fa paura. La colpa è sempre degli altri e allora voglio dire che io rivendico il dovere e il diritto di autoaccusarci. A Roma, a Napoli abbiamo governato noi da 15 anni! A Roma, a Napoli e in tutta l'Italia si è sviluppata una campagna televisiva vergognosa, si è passati dal 10 al 24% dell'informazione televisiva nel denunciare i crimini, creando una psicosi di paura.

Signora Presidente, voglio solo dire che dove non c'è democrazia, non c'è pace per i rom, ma nemmeno per gli italiani. L'Italia non è una democrazia, non è uno Stato di diritto. A partire da questo si può lottare, si può sperare, altrimenti con le buone coscienze a buon mercato di troppi di noi, no!

 
  
MPphoto
 
 

  Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE). – Madam President, I am deeply disappointed to find President Barroso not sufficiently engaged in dealing with Roma issues. In this parliamentary term we have adopted two joint resolutions on Roma and a report on Roma women, and we have had a number of meetings with the EC. Meanwhile anti-Gypsyism has increased and, apparently, the public acceptance of racism too. It is high time for action.

This case in Italy with the Roma is a clear example of government-sponsored racism. The violence against the Roma scapegoats in Italy reminds me of the anti-Jewish and anti-Romany pogroms of the 1930s. Berlusconi’s political tactics look like the ones of Milošević’s ethnic cleansing in ex-Yugoslavia.

I want to call on your solidarity to exert pressure on the EC and the Council for an EU Roma policy. I am convinced that the EU presidency has heard this debate and will examine the Roma issue more seriously during the next EU summit.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (UEN). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, anch'io voglio sgomberare il campo da ogni equivoco. Ogni atto di violenza e di discriminazione va condannato senza mezzi termini, ma bisogna fare i conti con la realtà, evitando soprattutto ipocrisie o peggio ancora strumentalizzazioni politiche. Scusate la franchezza, ma vorrei calare proprio un velo pietoso sul tentativo che in molti hanno fatto oggi in quest'Aula di attribuire delle responsabilità a Berlusconi sulla situazione dei rom in Italia in questi giorni.

Forse sulle responsabilità, soprattutto relative al degrado nei campi rom abusivi, ne sanno qualcosa di più Veltroni e Bassolino. Comunque, chiedo a tutti uno sforzo di responsabilità e di serietà che ci impone oggi, dopo tanti ritardi e appelli caduti nel vuoto, di trovare una soluzione.

Occorre un doppio sforzo, bisogna mettersi dalla parte di chi vive nei campi rom, in situazioni assolutamente disumane ed inaccettabili, ma anche dalla parte di quella mamma a cui hanno tentato di rapire la figlia e anche dalla parte della famiglia della signora Reggiani, violentata ed uccisa poco meno di un anno fa, un caso di cui si è purtroppo occupato questo Parlamento.

Le nostre proposte sono chiare e ripetute da anni, accolte sia nell'ultima risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia per i rom, sia nella strategia europea sui diritti dei minori. Primo: risolvere il problema dei campi rom, dove manca ogni forma di igiene e sicurezza; secondo: prevedere misure molto severe, come la perdita della patria podestà, per quei genitori che costringono i propri figli all'accattonaggio, alla prostituzione e al lavoro minorile; terzo: combattere la dispersione scolastica che arriva in alcuni Stati membri anche al 75% dei minori rom; quarto: utilizzare al meglio i fondi comunitari a disposizione per i tutti i cittadini di origine rom che lavorano, che si vogliono integrare e che mandano i figli a scuola, ma allo stesso tempo occorre isolare e rimpatriare le persone che delinquono abitualmente.

Concludo l'appello e innanzitutto all'Unione europea visto che il problema riguarda tutti gli Stati membri come, tra l'altro, è stato denunciato recentemente anche dal Consiglio d'Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Umberto Guidoni (GUE/NGL). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, Commissario Špidla, sono molto preoccupato per i recenti incidenti accaduti in Italia. C'è un clima da caccia alle streghe nei confronti dei cittadini rumeni e rom con tanto di spedizioni punitive e di incendi appiccati nei campi nomadi. Da parte del governo italiano è in atto un'ossessiva campagna sulla sicurezza che chiama in causa l'Europa, il trattato di Schengen e la libera circolazione nell'UE.

Occorre ricondurre la questione sicurezza su un piano di civiltà giuridica, che non può essere piegata a logiche emergenziali. Lo Stato di diritto impone che la responsabilità penale sia individuale e che non possa essere attribuita a categorie collettive. Deviare da questo principio è un precedente pericoloso che porta alla criminalizzazione di interi gruppi etnici. La domanda di sicurezza è legittima, ma non possiamo cadere nella strumentalizzazione creata per alimentare odio e xenofobia per fini politici.

Invece di brandire il reato di immigrazione clandestina, il governo italiano dovrebbe utilizzare più efficacemente i fondi dell'UE per le politiche di integrazione. Insomma, occorre riportare il dibattito sull'espulsione dei rom nel corretto ambito europeo, per ribadire che vanno applicate le leggi esistenti, senza mettere in discussione la libertà di circolazione dei cittadini comunitari che è un diritto inalienabile di cittadinanza europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Fiore (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire che qui c'è un atto d'accusa nei confronti di un governo che per due anni ha permesso l'entrata di centinaia di migliaia di persone e ha permesso allo stesso tempo che queste persone vivessero in uno stato di degrado incredibile, creando un nuovo sottoproletariato. Va anche fatto un atto di accusa nei confronti di chi non ha pensato a una moratoria nel momento in cui la Romania ed altri paesi entravano nella Comunità europea.

Io penso che l'Italia non abbia la possibilità di affrontare questo problema, visti i gravissimi problemi – pensiamo ai rifiuti, pensiamo al lavoro, pensiamo al problema della casa! Il problema dei rom è un problema insormontabile, visto che i campi di cosiddetta solidarietà sono i campi – e lo dimostra la trasmissione ieri di Porta a porta – teoricamente legali, ma dove vi sono continuamente abusi nei confronti dei bambini e le situazioni igienico-sanitaire sono assolutamente terribili.

Io penso che l'unica cosa che l'Italia possa fare – e l'Europa debba appoggiare l'Italia in questo frangente – sia: 1) rivedere il trattato di Schengen per almeno sei mesi per quanto riguarda l'Italia, visto che questa assise riconosce che c'è un problema di emergenza rom in Italia, quindi sospensione del trattato di Schengen; 2) l'istituzione del reato di immigrazione clandestina, che in altri paesi esiste, anche in Italia; 3) negoziare, assieme alla Romania, alla Bosnia, alla Macedonia, alla Serbia, cioè paesi comunitari ed extracomunitari, il rimpatrio umano dei rom presenti sul territorio nazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE-DE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, voglio dare fiducia a Martin Schulz quando dice che vuole affrontare con intento costruttivo il problema dell'accoglienza, ma anche delle regole imprescindibili che i rom, come tutti, devono osservare per partecipare di quel progetto di convivenza che chiamiamo Unione europea.

Lo stillicidio dei diritti e della dignità di queste persone, ma anche di inermi cittadini italiani coinvolti in una spirale di violenza negli ultimi diciotto mesi, rappresentano un esempio della contraddizione di quei governi e di quelle istituzioni che da un lato predicano comprensione e dall'altro tollerano che esseri umani vivano tra vermi e topi, che si rubi, che si violenti, che si uccida, che la folla provi a farsi giustizia da sola!

Se veramente abbiamo a cuore di trovare una soluzione, cari amici e caro Schulz, riconosciamo non solo e non tanto che anche il governo Prodi in Italia ha fallito, ma che la gente di sinistra, come quella di destra, fa fatica ad accettare l'altro! In questo modo sarà più facile farci carico di un problema, che altrimenti ridurremo a ostaggio di un vecchio modo di fare politica e che avrà bisogno di evocare il mostro Berlusconi per sentirsi assolto dai propri errori, grazie.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Severin (PSE). – Madam President, in Italy, a country worthy of our respect and love, the populist rhetoric has united with extreme-right doctrines and fuelled inter-ethnic hatred, encouraged anti-Roma pogroms and prepared the ground for racial laws. In a bizarre way the Roma phobia was combined with a Romanian phobia. While we protest vigorously against inhuman behaviour and discrimination in Burma or other remote places, yesterday the number of MEPs who thought that the events in Italy require more than a complaisant one-minute speech exceeded only by six the number of those who believe that this is not business as usual.

The problem in Italy is not a Roma problem or a Romanian problem, as Mr Daul put it yesterday. Romanians and Roma are only victims. Italians are also victims. The events and developments in Italy are only the shocking expression of a tendency which is latent in many other places in Europe. And therefore they could spill over in all Europe; this is a European problem. To prevent this problem and to cope with the Roma challenge one does not need more repression but more integration. One does not need more police but more justice, and especially social justice. One also needs states which function, media who never mix up criminality with ethnicity and a European Union which is able to conceive and enhance a truly comprehensive and bold European strategy on Roma in particular and on intercultural relations in general. If we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). – Frau Präsidentin! In der EU leben mehr als 10 Millionen Sinti und Roma am Rande der Gesellschaft. Bisher hat die 2005 ins Leben gerufene Dekade der Roma daran wenig geändert. Die Vorfälle in Italien zeigen deutlich, dass die bisherigen Maßnahmen gegen Exklusion und Diskriminierung wenig Wirkung gezeigt haben und nicht umgesetzt worden sind.

Im Januar haben wir erneut eine Integrationsstrategie für Roma gefordert, heute Morgen die Antidiskriminierungs-Rahmenrichtlinie debattiert und beschlossen. Die Pogrome in den Roma-Quartieren in Italien zeigen, wie dringend wir eine aufrichtige und umfassende politische Lösung und Nichtkonfrontation brauchen. Eine wirkliche Integration der Roma in unsere Gesellschaft wäre ein guter Beweis dafür, dass die Grundpfeiler der Demokratie, des Rechtsstaats und der Menschenrechte die Grundlage der EU bilden.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, come anche lei ben sa, è il popolo nel nostro paese a volere che il governo affronti senza buonismi, con realismo, l'emergenza criminalità, anche dei rom.

Difendere i diritti umani, certo, bisognava farlo a Ceuta, – e invece lì c'è stato il silenzio omertoso dell'Internazionale socialista, compagno Schluz, o no? Difendere anche e soprattutto dall'illegalità di tutti, anche dei rom, i cittadini onesti! Io personalmente mi batterò perché nel nostro paese il nostro governo faccia diventare figura di reato l'associazione a delinquere tipica delle famiglie rom, finalizzata a commettere furti e rapine, e magari anche reati più gravi.

La violenza xenofoba non appartiene al nostro popolo, meno che mai ai cittadini campani e napoletani, appartiene alla camorra, che dobbiamo combattere! Il popolo chiede sicurezza, che sa benissimo non esclude provvedimenti umanitari e di solidarietà. Ma prima la sicurezza, che è un dovere altrettanto importante assicurare!

Il blabla della Commissione non ci convince: i cittadini, nel nostro paese e in Europa, chiedono sicurezza dall'immigrazione selvaggia e dalle invasioni di chi non emigra per lavorare, si tratta molto spesso di delinquenti che emigrano e non di emigranti che delinquono!

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE-DE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la difficile situazione in materia di ordine pubblico e la naturale reazione popolare in seguito ai numerosi episodi di violenza che hanno allarmato l'opinione pubblica del mio paese hanno indotto il governo italiano ad adottare nuove misure di sicurezza. Ritengo che sia da respingere con fermezza il tentativo di coloro che definiscono discriminatorie, razziste e fuori delle direttive comunitarie le norme contenute nel pacchetto di sicurezza in via di approvazione dal Consiglio dei ministri italiano.

Provvedimenti rigorosi in materia di affitto in assenza di regolare contratto, di espulsione degli immigrati senza permesso, di aggravamento delle pene previste per chi commette reati ritenuti d'allarme sociale rientrano a pieno titolo nelle norme europee. L'Italia è e resterà un paese accogliente, che si sta dando una nuova politica dell'integrazione, ma non è più disposta a tollerare la presenza degli immigrati clandestini.

Tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari sono i benvenuti purché rispettino le regole e le norme della convivenza civile. L'Unione europea e i 27 paesi membri dovranno perciò fare ciascuno la propria parte e anche noi dobbiamo sorvegliare perché i diritti civili siano rispettati in tutta Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Fava (PSE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi di stare ai fatti. I fatti ci dicono che il governo Berlusconi sta reintroducendo il concetto di razza nell'impianto giuridico del nostro paese e sta rapidamente portando l'Italia alla periferia dell'Unione europea, violando sistematicamente i principi fondanti su cui è costruita la direttiva 38 dell'Unione europea, primo fra tutti il diritto di libera circolazione della persone come principio fondamentale.

Di conseguenze ne indico soltanto due: la prima l'abbiamo vista a Napoli qualche giorno fa, quando è stato delegato alla camorra il compito, in forma di supplenza, di esercitare l'ordine pubblico e di sloggiare a colpi di molotov chi stava nei campi rom in quella città. La seconda conseguenza ce la consegna l'onorevole Romagnoli, che tira fuori una proposta della quale non si può certo fregiare della paternità. È una proposta che non ha alcuna originalità: ricostruire, costruire o immaginare uno Stato nel quale rinchiudere e confinare tutti i cittadini di etnia rom. Ricordo che questa proposta - zingari ed ebrei - fu fatta da Goebbels negli anni '30 nella Germania nazista, poi scoppiò la guerra e allo Stato degli zingari e degli ebrei si sostituirono i forni crematori. Questo è il senso della proposta che oggi abbiamo ricevuto.

 
  
MPphoto
 
 

  Romano Maria La Russa (UEN). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, avevo previsto un intervento, farò il secondo dopo aver ascoltato l'onorevole Fava naturalmente. Presidente ritengo appunto da quanto ho appena ascoltato in quest'Aula – e me ne dispiace, me ne dispiace moltissimo – che le motivazioni che hanno indotto a questo dibattito siano palesemente mosse da un intento persecutorio, accusatorio e punitivo nei confronti di uno Stato membro e di un governo che è stato eletto con larghissima maggioranza di consensi. Ma, ahimè, per alcuni ha la colpa di non essere un governo di sinistra.

Non è colpa nostra, non è colpa nostra se in Italia i rom si manifestano quasi esclusivamente per rapine, furti, rapimenti di minori, accattonaggio abusivo! Questa è l'immagine in Italia, nostro malgrado, dello zingaro, questa è l'immagine che viene data dai rom! Io sono ancora alla ricerca, qualcuno me lo segnali se lo conosce, di un rom in Italia con un lavoro regolare, legale e che paghi regolarmente le tasse.

Non accusatemi di razzismo, siate seri, difendo solo gli europei onesti – zitto e tornatene con la tua tribù, tornatene alla tua tribù – Presidente, sono stato interrotto – non accusatemi di razzismo e siate seri. Io difendo solo gli europei onesti e anche i rom onesti. Ogni Stato deve avere come priorità la sicurezza dei propri cittadini, diversamente i cittadini si sentono giustificati a farsi giustizia da sé.

Pertanto – e concludo – gradirei che i governanti spagnoli e parlamentari europei invasati e di parte tacessero e guardassero un po' di più a casa loro.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Vi pregherei, onorevole La Russa e anche onorevole Pannella, non siamo al parlamento italiano, vi pregherei di comportarvi in modo serio – e la smetta con quei gesti, ha capito! Chiudiamo per favore, altrimenti chiamo i commessi!

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE-DE). – Köszönöm, elnök asszony! Keserűen jegyzem meg, hogy Tibet és Koszovó után megérkeztünk az Európai Unió területére. Ne felejtsük el, a romák is EU-állampolgárok, EU-s polgárok. A szociális kérdés és az idegengyűlölet mindig összefügg. Nagyon örültem volna, ha szocialista barátaink akkor is felemelték volna a hangjukat, amikor Walter Veltroni, a szocialista, ex-kommunista miniszterelnök-jelölt még polgármester korában összetévesztve a romákat és a románokat harsogva követelte a nemkívánatos elemek kitoloncolását.

Harmadszor, nem szabad elfelejtenünk, hogy a kisebbségi kérdés sokrétű: romák, újonnan bevándorlottak és nemzeti kisebbségek, de mind egyformák abban, hogy megoldást kell találnia minden európai uniós országnak a problémáikra. A minimum az, hogy 2009-től kisebbségi, emberi jogi bizottságunk legyen és egységes törvénykezés az Európai Unióban.

És befejezésképpen a megelőző stratégiáról csak annyit, hogy az EU ne csak tűzoltó szerepet vállaljon, hanem sokkal inkább úgy álljon hozzá a dolgokhoz, hogy szociális biztonság, az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása és a kisebbségek kulturális és területi autonómiája nélkül nincs Európa. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Barón Crespo (PSE). – Señora Presidenta, ante todo agradecer al Comisario Špidla la claridad de su intervención y la rapidez con que la Comisión ha reaccionado, y me permitirá, señora Presidenta, que preste mi voz a un ex diputado de la Cámara, al primer diputado gitano español, elegido hace quince años, Juan de Dios Ramírez Heredia, que me ha enviado una carta que dice lo siguiente:

«Usted conoce muy bien los tristes acontecimientos que días pasados han llenado de dolor a centenares de familias gitanas inocentes que han sido víctimas de la violencia racista. Desde la Unión Romaní queremos este debate, con el fin de que nadie pueda ignorar la defensa que, a toda costa, debemos hacer de los derechos humanos y la prevalencia que siempre ha de tener el derecho sobre las pasiones políticas.

Nosotros, gitanos europeos, creemos en Europa. Nadie mejor que los gitanos hemos defendido siempre la Europa sin fronteras. Por esa razón, creemos que poner límites arbitrarios a la libre circulación de las personas en territorio europeo sería un grave paso atrás en la construcción de la Europa que tanto soñamos.»

Permítame concluir, señora Presidenta, dirigiéndome al Comisario Špidla, que, junto con el Vicepresidente Frattini, presentó aquí hace tres años un plan, un road-map, un itinerario de cara a la emigración legal. Creo que el Vicepresidente Frattini hizo un buen trabajo como Comisario y espero que también ayude a reconducir esta situación en Italia.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). – Köszönöm, elnök asszony! Nápoly városában megdöbbentő erővel tört felszínre az a társadalmi valóság, amelyet a tüneti kezelés ideig-óráig elfed. A baj a 27-ek Európájában tagállami szinten többé már nem kezelhető, hanem komplex közösségi fellépés után kiált.

A probléma nem nemzet és nemzet, nem régeik és újak, még csak nem is a roma és a nem roma lakosság közötti viszony kérdése. Ebben a válságban millió olyan uniós állampolgár kilátástalan élethelyzete válik láthatóvá, akik a társadalom szélén egyensúlyozva, munkanélküliség sújtotta városok külső kerületeiben, szükséglakásokban, egészségtelen körülmények között, megfelelő segítő és képzési szolgáltatások híján észrevétlenül küzdenek a túlélésért.

A szocialisták nem hallgatnak, tettek ezért, nemcsak beszéltek róla, és mondták azt is, hogy az egyesült Európában nem fogadható el, hogy a közbiztonság aktuális helyzetéért a roma populációt tegyék felelőssé.

Rajtunk áll, mennyit értünk meg a nápolyihoz hasonló eseményekből, és miként tudjuk hatékonyan felhasználni az orvoslásukhoz rendelkezésre álló közösségi eszközeinket. Az Európai Parlament romaügyi jelentéstevőjeként ajánlom együttműködésünket a biztos úrnak, és erre kérem képviselőtársaimat is.

 
  
MPphoto
 
 

  Giuseppe Gargani (PPE-DE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, avendo ascoltato con attenzione tutto il dibattito, mi permetto di dare un giudizio conclusivo.

Il dibattito per gran parte non è stato all'altezza della relazione del Commissario e dell'invito che l'onorevole Schulz aveva fatto di non tener conto di problemi specifici né di strumentalizzazioni che si riferiscono ad un paese – in particolare all'Italia – ma di tener conto di un problema generale sul quale, credo possiamo essere tutti d'accordo, cioè accoglienza e solidarietà a quelli che entrano nei vari paesi, ai rom che hanno certamente una problematica particolare, insieme alla sicurezza e alla legalità, perché la sicurezza e la legalità confermano l'accoglienza e la solidarietà che bisogna dare.

Noi avremmo dovuto rispondere al Commissario, il quale si chiede: che può fare la Commissione? Credo che l'onorevole Barón Crespo per ultimo lo ha detto, la Commissione con una solidarietà del Parlamento credo che possa dare delle indicazioni: le direttive europee quando sono accolte. Come per il problema dei rifiuti, così come per il problema degli extracomunitari e dei comunitari, è una direttiva che può portare alla soluzione. Ma quando il Parlamento, la Commissione e il Consiglio nella loro solidarietà non strumentalizzano, né approfittano per fare una polemica che è tutta italiana e che è proprio strumentale, essendo il governo in funzione da poche ore, da pochi giorni.

Se invece la solidarietà sul piano complessivo – come è venuta fuori e come dalle parole del Commissario si pone – trova l'attenzione di tutto il Parlamento, io credo che forse qualche soluzione e qualche risultato lo possiamo avere.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). – Madam President, when we Romanians were a candidate country, we were lectured amongst others by people like former Commissioner Frattini about the absolute need to respect the rights of minorities, including the Roma.

Now we are members and many of the Roma population, as European citizens, have established themselves in other countries, like Italy, joining other Roma people living there, some in camps which are already 40 years old.

I agree that some have committed crimes and have to be punished properly. But to generalise and incite aggressive, negative feelings against all of them, including through false media reports, is not acceptable. If we tolerate this gross infringement of the core European values, which we so much like to invoke, and close our eyes to those responsible, we only invite the worst, which would soon get completely out of control with incalculable negative consequences for the entire Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Weber (ALDE). – Mă gândesc că titlul acestei dezbateri ar fi putut fi de fapt: „Grave încălcări ale drepturilor omului în Italia”, pentru că în realitate ne aflăm în faţa unei lipse de acţiuni a guvernului italian atunci când o comunitate a fost supusă unei violenţe incredibile şi acest lucru a fost posibil pentru că, din păcate, în ultimele luni, discursul rasist al unei părţi din presa italiană, dar şi al unor politicieni la vârf, ne aminteşte de cele mai negre perioade din istoria recentă a Europei.

Guvernul italian are obligaţia să investigheze autorii acestor acte violente şi aceştia trebuie judecaţi şi justiţia italiană să decidă. Altfel, guvernul italian încalcă grav articolul 6 al Tratatului Uniunii Europene. Actorii nonstatali, infractorii, trebuie să răspundă în faţa justiţiei italiene. Guvernul italian trebuie să răspundă în faţa Uniunii Europene. Acesta este spiritul articolului 6 al Tratatului.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (Verts/ALE). – Tisztelt képviselő asszony! Romániának becslések szerint több millió cigány állampolgára van, sorsukról inkább botránykrónikákból szerez tudomást a világ, ahelyett hogy egy felelős szociális és kisebbségpolitika foglalkozna tarthatatlan helyzetükkel. Ennek lehetünk tanúi a romániai cigányok által elkövetett olaszországi bűncselekmények kapcsán.

Sajnálatos és fájdalmas, hogy az Európai Parlament szociális ingerküszöbét is csupán a botrányos olaszországi események képesek elérni. Ennél is szomorúbb, hogy az ott történteket egyes politikai erők az olaszországi belpolitikába való beavatkozás szintjén kezelik, és a cigánykérdésből politikai tőkét próbálnak kovácsolni maguknak.

Másfelől viszont azt is vissza kell utasítanunk, hogy a romániai cigányok elleni közhangulatot egyes politikai erők általános románellenesség gerjesztésére használják fel. Az Olaszországban kialakult helyzet első rendben nem olasz belügy és nem pusztán romániai cigánykérdés, hanem az Unió területén élő cigányság európai ügye, mely az eseti és tüneti kezelésnél többet igényel és érdemel.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania (GUE/NGL). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, è in atto una campagna politica e mediatica per la criminalizzazione dei migranti e dei rom in Italia e la vera anima del governo italiano è stata espressa qui in quest'Aula da diversi parlamentari. Penso all'onorevole Fiore, a Borghezio, a La Russa i quali, li abbiamo sentito tutti, hanno detto in modo esplicito che bisogna sospendere Schengen, istituire il reato di immigrazione clandestina, espellere tutti i rom: è l'equazione tra rom e criminali.

Questa è la vera anima di questo governo e la campagna è evidente dal fatto che il governo ha annunciato l'istituzione di commissari straordinari sui rom. Si susseguono le retate contro i rom, invece di provvedere ad arrestare coloro i quali incendiano i campi rom in Italia. Dichiarazioni di questo tenore che abbiamo sentito qui sono dichiarazioni spesso espresse da vari ministri del governo italiano.

Per questa ragione, onorevole Muscardini, facciamo il dibattito oggi e non lo abbiamo fatto precedentemente. Bisognerebbe dire solo una verità e concludo su questo: in Italia ci sono 200.000 rom, di questi 80.000 sono italiani, dei restanti 120.000 50.000 sono nati in Italia. Probabilmente bisognerebbe dare la cittadinanza e si risolverebbe buona parte del problema rom in Italia.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Dámy a pánové, děkuji za možnost vystoupit po vyslechnutí vaší debaty. Dovolte mi jenom několik velmi krátkých konstatování. Evropské dějiny naprosto jasně ukazují, že rasismus, etnická nenávist a netolerance dříve či později vedly ke katastrofě, a to ve všech případech. Kdo se z dějin nepoučí, čas od času je musí prožít znovu. Odpovědí Evropy na lekci dějin je koncepce lidských práv. Lidská práva jsou nedělitelná a musí být hájena všemi ústavními systémy na kterémkoliv území Evropy, v kterémkoliv členském státě. Myslím si, že je povinností každého členského státu dostát a věnovat tomuto dostatečné úsilí.

Dovolte mi ovšem ještě další konstatování. Hovořili jsme dnes dopoledne o chudobě a sociálním vyloučení. Pravda je, že chudoba v Evropě je velmi individualizovaná, velmi souvisí s osobními okolnostmi s jednou jedinou výjimkou. Jste-li příslušníkem romské minority, a to prakticky kdekoliv v Evropě, jste až na výjimky ve stavu sociální exkluze a jste chudý. Tak to prostě je. Na druhé straně je zřejmé, že situace romských občanů není ve všech státech stejná a že se dají zaznamenat projekty a postupy, které jsou účinné a které situaci zlepšují. Stejně tak v debatě bylo jasně zřejmé, že situace menšin je velmi komplexní a jak jsem vyjádřil ve svém původním vystoupení, je to jistě v prvé řadě úloha členských států, ale je to nepochybně i úloha Evropské unie, Evropské komise, a proto jsem velmi rád, že už v červnu tohoto roku budeme předkládat Evropské radě určitý koncepční dokument, který se pokusí revidovat naši dosavadní politiku, která, dámy a pánové, je neúčinná. Bohužel je tomu tak a vyžaduje to naše velké a zásadní úsilí.

V debatě myslím bylo také velmi zřetelné, jak snadné je takovéto extrémní otázky politicky instrumentalizovat. To je jedna z povinností všech demokratických sil zabránit takovéto instrumentalizovanosti, která znemožňuje jakýkoliv účinný přístup.

Dámy a pánové, děkuji za názory, které jste vyjádřili, myslím si, že ukázaly zcela zřetelně mnohoznačnost této otázky. Snad jenom ještě jediná poznámka. Mezi všemi zazněla celá řada názorů, z řadou z nich nesouhlasím, to je samozřejmé, tak jako by někteří z vás nesouhlasili s mými názory. Ale zazněl tady jeden, který je zcela neakceptovatelný. Nevím již, který z poslanců jej pronesl, ale myslím si, že jste ho také zaznamenali.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

Grazie Commissario Špidla, mi auguro davvero che il nostro problema venga affrontato con serenità, con umanità e con dignità, come dice spesso il nostro Presidente Poettering.

Onorevole Romagnoli, non mi sono dimenticata di lei. Lei ha fatto richiesta sulla base dell'articolo 145, che è un fatto personale, quindi dopo la discussione, cioè adesso, lei ha la parola. Le chiederei entro il minuto. Le ricordo che l'articolo 145 dice che lei non deve entrare nel merito della discussione, ma semplicemente rispondere se c'è una cosa personale oppure dichiarazioni che lei crede di non aver fatto e che le sono state attribuite.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che questa dovrebbe essere la sede del confronto libero ed educato, ma così non è se si tollerano male parole e qualche offesa che forse è stata gratuita.

Personalmente io ho sempre condannato e condanno ogni violenza e discriminazione, sempre e comunque, nei confronti degli individui come delle comunità; credo che l'autodeterminazione dei popoli, se la riconosciamo per i palestinesi, debba valere anche gli altri quindi in tal senso mi esprimevo a proposito dei rom.

Mi dispiace che qualcuno abbia in maniera strumentale utilizzato le mie parole. Mi dispiace essere liquidato con titoli, come hanno fatto alcuni colleghi, che assolutamente non mi appartengono, come chi mi conosce ben sa. Nessuno intende mettere in discussione i diritti umani, non sono né razzista né xenofobo, ma fermo, cari colleghi, sul diritto all'ordine sociale che tutti qui dovremmo difendere; e se permettete in più alla piena sovranità d'Italia.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − C'era una questione di richiesta, il segretariato sta verificando, perché non è stato detto quale tipo di richiesta. Non c'è, come sapete, nessuna risoluzione e nessuna votazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – Frau Präsidentin! Ich habe volles Verständnis für die Tatsache, dass Sie bei vielen catch the eye-Verfahren nicht jedem das Wort erteilen können.

Ich habe allerdings überhaupt kein Verständnis dafür, dass die Auswahl dann darauf hinausläuft, dass jeder Fraktion eine Wortmeldung zugeteilt wird. Dadurch werden die politischen Gewichte im Europäischen Parlament massiv verzerrt. Im Grunde genommen wird auf diese Weise den kleinen Gruppierungen immer wieder ein deutlich höheres Gewicht gegeben. Das ist ein legitimes politisches Anliegen, aber das ist nicht das, was die Geschäftsordnung zu catch the eye vorgesehen hat.

Ich bitte im Übrigen, dass man, wenn man sich in Zukunft zur Geschäftsordnung meldet, auch drankommt.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Abbiamo questi cinque minuti previsti, è stato deciso nella Conferenza dei presidenti e questi sono anche i tempi dovuti, però prenderò nota anche delle sue annotazioni.

Dichiarazioni scritte (articolo 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE) , în scris. – Escaladarea violenţelor din Italia împotriva imigranţilor români şi a populaţiei rome este rezultatul direct al discursurilor extremiste de tip fascist promovate de către partidele de dreapta şi de extremă dreapta în recent încheiata campanie electorală din Italia.

Autorităţile italiene trebuie să aibă în vedere că modificările legislative pe care intenţionează să le adopte trebuie să respecte cu stricteţe normele europene şi să nu prevadă expulzări colective sau să promoveze în continuare o atitudine xenofobă la adresa cetăţenilor comunitari stabiliţi în Italia.

Principala problemă nu o reprezintă în realitate aspectele legate de criminalitate. Aceasta presupune o responsabilitate la nivel individual şi ea trebuie sancţionată ca atare de justiţia italiană, conform legilor italiene. Prioritatea o reprezintă o politică coerentă de integrare în societatea italiană şi sprijinul statului italian, inclusiv prin utilizarea fondurilor europene din acest domeniu.

Regretăm poziţia anterioară a guvernului liberal de la Bucureşti si a grupului ALDE din Parlamentul European, care au refuzat extinderea mandatului comisarului european desemnat de România cu aspecte legate de problematica minorităţilor în Europa, inclusiv populaţiei rome.

România a pierdut astfel o pârghie politică importantă şi posibilitatea de a genera soluţii europene cu privire la problematica integrării populaţiei roma în societatea europeană.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE) , în scris. – Salut faptul ca Parlamentul European a decis sa organizeze o dezbatere pe tema situatiei comunitatii rome din Italia. Este un semnal ca aceasta problema incepe sa fie perceputa la adevarata sa dimensiune: cea europeana. Problema romilor este atat de complexa, incat numai mobilizarea energiilor intregii Uniuni Europene va putea oferi o solutie concreta la o stare de fapt ce vine din istorie. De aceea, avem nevoie, in acest sens, de o strategie si de o actiune concertata la nivel continental. Solicit comisarilor abilitati sa prezinte de urgenta un plan de lucru in acest sens.

De asemenea, cred ca e datoria forurilor europene de a lua o pozitie ferma fata de modul in care autoritatile italiene inteleg sa treaca la punerea in practica a unor masuri extreme. Incendierea taberelor de nomazi, raidurile nocturne, arestarile fara mandat, amenintarile cu mobilizarea armatei in lupta impotriva infractionalitatii - toate acestea reflecta o atmosfera de intoleranta dureroasa pentru secolul XXI si reprezinta o situatie periculoasa pentru viitorul UE.

Cand se ajunge la legiferarea climatului de ura etnica si rasiala, consider de datoria UE sa aiba in vedere adoptarea de posibile sanctiuni impotriva unui guvern ce incalca valorile ce stau la temelia Europei Unite.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE) , în scris. – Recentele evenimente din Italia şi poziţia xenofobă a reprezentanţilor partidelor de dreapta şi extrema dreaptă, care au format noul guvern, faţă de populaţia romă dovedesc că, din păcate, discursul şi acţiunile de tip fascist sunt prezente în Europa anului 2008.

Este extrem de periculoasă etnicizarea criminalităţii şi promovarea de către oameni politici şi mass-media, prin supraexpunere mediatică a unor infracţiuni comise de romi, a ideii ca toţi infractorii sunt din rândul populaţiei rome. Infracţionalitatea are caracter individual şi trebuie pedepsită în conformitate cu legile statului italian.

Problema escaladării violenţelor din Italia, atât de limbaj, cât mai ales fizice, împotriva populaţiei rome este o problemă europeană, prin consecinţele pe care le poate avea, rezolvarea constând într-o politică integraţionistă a autorităţilor italiene faţă de populaţia romă. Uniunea Europeana pune la dispoziţie o serie de fonduri pentru finanţarea unor asemenea programe de integrare socială, pe care executivul italian poate şi trebuie să le folosească.

Pe plan secundar, executivul comunitar trebuie să ia măsuri împotriva discriminării anumitor categorii etnice pe piaţa de muncă italiană, la acest moment Italia fiind departe de realizarea dezideratului de ocupare integrală a forţei de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE-DE) , în scris. – Salut poziţia exprimată de Comisia Europeană prin vocea comisarului European Vladimír Špidla de condamnare a violenţelor împotriva populaţiei rome, oriunde s-ar afla aceasta.

Subliniez totodată necesitatea unei strategii europene privind incluziunea populaţiei rome în viaţa economică, socială şi politică din ţările europene în care se află aceasta.

În lipsa unei astfel de strategii europene, fiecare ţară va căuta să rezolve problemele privind populaţia romă, folosind uneori politici şi mijloace incompatibile cu drepturile fundamentale ale omului, cu libertatea de circulaţie a persoanelor în spaţiul european. În acest sens, reamintesc Comisiei Europene că Parlamentul European a aprobat rezoluţia pentru o strategie europeană privind populaţia romă, în noiembrie 2007.

Ţara mea, România, face eforturi mari pentru incluziunea populaţiei rome. Rezultatele încep să apară, dar programele în funcţie necesită un timp mai mare pentru a putea evalua eficienţa lor. Dintre aceste programe, menţionez în mod deosebit formarea de specialişti din rândul populaţiei rome pentru administraţia publică şi poliţie, diminuarea abandonului şcolar în rândul copiilor de romi, precum şi integrarea lor în universităţi.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) ) , în scris. – Unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene este libera circulatie a persoanelor. Spatiul de liberate, securitate si justitie trebuie sa asigure securitate si mai ales respectarea drepturilor tuturor cetatenilor europeni.

Situatia actuala a romilor in Italia pune sub semnul intrebarii chiar valorile fundamentale comune pe care se bazeaza constructia europeana. Pe 14 decembrie 2007, a fost semnata si adoptata, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Uniunea Europeana recunoaste valorile enuntate in aceasta Carta, in Articolul

6 care recunoaste ca "Uniunea este intemeiata pe valorile indivizibile si universale ale demnitatii umane, libertatii, egalitatii si solidaritatii" si "Uniunea situeaza persoana in centrul actiunii sale, instituind cetatenia Uniunii si creand un spatiu de libertate, securitate si justitie". De asemenea, articolul 19 al Cartei europene a drepturilor fundamentale mentioneaza in mod explicit ca sunt interzise expulzarile colective.

Solicit guvernului italian sa asigure respectarea drepturilor cetatenilor romani din Italia precum si siguranta acestora. Solicit guvernului italian sa ia masuri impotriva oricaror forme de discriminare pe criterii de nationalitate sau etnie.

Solicit Comisiei ca, in calitate de gardian al tratatelor, sa sanctioneze dur incalcarea drepturilor fundamentale ale cetatenilor europeni si sa nu permita adoptarea de legi sau de masuri care sa limiteze libera circulatie a persoanelor.

 
  
  

IN THE CHAIR: Diana WALLIS
Vice-President

 

15. Време за въпроси (въпроси към Комисията)
MPphoto
 
 

  President. − The next item is Question Time (B6-0156/2008).

The following questions are addressed to the Commission.

Part one

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Question No 29 by Linda McAvan (H-0306/08)

Subject: Biofuel trading practices

What action is the Commission taking to stop the reported biofuels trading practice that exploits US agricultural subsidies?

The practice involves shipping biodiesel from Europe to the US where some fuel is added, allowing traders to claim 11p a litre of US subsidy. It is then shipped back and sold below domestic prices. It is estimated that up to 10% of exports of biofuels from the US to Europe are part of this rogue scheme. This is not an illegal act, but puts the European biofuel industry at risk. It also involves unnecessary shipping across the Atlantic, which increases emissions of greenhouse gases.

Will the sustainability criteria as proposed by the Commission solve this problem and make it illegal to sell biofuels on the European market that have been involved in this practice?

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Member of the Commission. − While the Commission cannot comment on the extent of the alleged practice referred to in the question, it shares the concerns about the impact on the European industry of the United States tax subsidy.

The subsidy appears to benefit all bio-diesel exported from and, by the way, sold in the United States, whatever its source.

According to the industry data, the US exports to the European Union rose from 100 000 tonnes in 2006 to 1 million tonnes in 2007, which is equal to about 15% of the European market.

My colleague, Commissioner Mandelson, has raised this on a number of occasions with his US counterpart, Trade Representative Susan Schwab. He has advocated a change in the US legislation, for example restricting the subsidy to goods sold in the United States as a possible solution to the problem. So far there has been no movement from the United States side and the tax credit remains in force.

The Commission would be prepared to consider an anti-subsidy investigation upon receipt of a properly documented complaint from the European Union industry containing sufficient evidence of countervailable subsidisation and injury.

The honourable Member asks whether the sustainability scheme proposed by the Commission in its proposal for the directive on the promotion of the use of energy from renewable sources, adopted by the Commission this January, will solve the problem created by the trading practice referred to in the question.

The sustainability scheme provided for by the Renewable Energy Directive is about ensuring the sustainability of biofuels. It is designed to promote the use of sustainably produced biofuels while discouraging the use of poorly performing ones. You will remember the 35% discussion. The sustainability scheme would therefore not be able to address trading practices such as the one referred to in the question from the honourable Member.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan (PSE). – Commissioner, I am glad you are dealing with this. I think it is a scandal and it makes a mockery of all the work we are doing on climate change. In terms of sustainability criteria, if we have a greenhouse gas savings criterion, would these kinds of biofuels not fall foul of that because it has been shipped up and down the Atlantic adding greenhouse gas from shipping emissions, which are 5% of world CO2 at the moment?

If we have to wait for a complaint from industry and the opening of a procedure on illegal subsidies, how long will that take? My fear is that, by the time we get something done, the European industry will have gone out of business.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Member of the Commission. − The method of the calculation of greenhouse gas emission from biofuels compared to fossil fuel emission contained in the Renewable Energy Directive follows what we call the life cycle approach, which also takes into account the level of emission produced during transport of biofuels both within and outside the European Union. In this respect let me reiterate once more that reducing greenhouse gas emission from transport is one of the guiding objectives of the biofuel policy.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Question No 30 by Johan Van Hecke (H-0332/08)

Subject: European food aid programme for the most deprived persons

In 2005, the European Parliament approved a written declaration on the durability of the European food aid programme for the most deprived persons. The declaration not only advocated a permanent food aid programme plus an annual budget, but also called for it to be expanded. To ensure distribution of balanced food rations, the European Parliament called for the programme to be opened up to new sectors such as pork, poultry and eggs.

Mariann Fischer Boel, European Commissioner for Agriculture and Rural Development, was tasked with following up the declaration. That fact is that, three years later, there is still no sign of a basis for a new regulation and that only modest steps have been taken. As yet, it is totally unclear what budget funding is available.

Food aid is very much an issue in the European Union, where 16% of the population lives below the poverty line. Can the Commission ensure a food aid programme at European level? In the process, will it enter into a dialogue with the European NGOs active in the field?

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Member of the Commission. − For 20 years the European food aid programme has made a decisive contribution in meeting the food requirements of undernourished people in the Community.

On 4 April 2006 this Parliament adopted a supportive declaration on the European food programme for the most deprived people in the Community. This declaration calls on the Commission and the Council to provide a multiannual budget allocation and to introduce a series of flexibility measures in the management of the programme. A strong emphasis is also put on the need to secure a balanced diet for needy people.

This programme actually started back in 1987 as an emergency measure in a time of abundant surpluses of agricultural production. During its first years, the food aid programme mainly relied on supply from intervention stocks. As stocks have been declining over the last years as a consequence of the successive reforms of the common agricultural policy, the Commission introduced a series of changes to secure the continuation of this scheme and these changes include the possibility of market purchase for products that are not available from our intervention stocks, the exchange of products within the same ‘family’ and the possibility to mix or incorporate intervention products and products bought on the market.

The budget has also been adjusted in particular to take into account the recent enlargement of the European Union. It has increased from EUR 213 million in 2004 to EUR 305 million this year, 2008. Therefore the Commission has made all efforts to keep in operation a programme that is based on intervention stocks in spite of the fact that these were vanishing. So we can actually say that we have been pushing the programme to its limits.

Now the time has arrived to rethink the future of this programme without losing sight of its broader picture. With this aim the Commission services are already working on an impact assessment that examines the options for the future. The internet consultation has attracted huge participation with more than 12 000 replies, which proves the high interest among European citizens for this initiative.

NGOs have actually played a crucial role in the implementation of the programme and they will also remain a key player in the future. In a seminar which we organised in April they expressed the wish to maintain the food aid programme under the administration of the Directorate-General for Agriculture and they also stressed the need to introduce some kind of a multiannual allocation of funds and supply a broader range of different products. We are now examining these requests from the NGOs and will stay in close contact with them.

After the completion of the impact assessment I intend to submit to this Parliament in September a proposal that allows the continuation of this scheme but on a very solid basis for the future. So I thank you very much for your interest and attention to this very important scheme.

 
  
MPphoto
 
 

  Johan Van Hecke (ALDE). – Voorzitter, ik zou eerst en vooral de commissaris willen bedanken voor dit zeer duidelijke uitgebreide antwoord, dat ook wel perspectieven biedt voor meer duurzaamheid voor dit voedselhulpprogramma, gebaseerd op de evaluatie die thans aan de gang is.

Ik had alleen willen vragen of in die evaluatie ook rekening wordt gehouden met het feit dat toch nog een groot aantal mensen blijkbaar afhankelijk is van dit voedselhulpprogramma en dat bijna 16% van de Europese bevolking onder de armoedegrens leeft, en of in dezen ook rekening wordt gehouden met de actuele voedselcrisis en de spectaculaire stijging van de voedselprijzen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Member of the Commission. − We are taking into account all the input that we are getting from our very open approach to this process. According to the current figures available, 13 million people in the European Union are taking advantage of the special scheme for deprived people. As far as we can see, demand is not decreasing at the moment.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – Vielfach sind ja auch gerade Kinder Leidtragende von Armut, und ein Mangel an Nahrung beeinträchtigt ja nicht nur die körperliche Entwicklung, sondern auch die Konzentrationsfähigkeit und die schulischen Leistungen. Dies kann daher ja auch Auswirkungen auf die Zukunftschancen haben. Welches Ausmaß sieht man denn vor, um auch in diesem Problemkreis im Rahmen des geplanten Nahrungsmittelhilfsprogramms etwa in den Schulen tätig zu werden?

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – Es wird sicher ein guter Entwurf werden, insbesondere da Sie auch die Notwendigkeit einer ausgewogenen Ernährung angesprochen haben. Das sollte unbedingt ein Schwerpunkt sein. In diesem Zusammenhang könnte die Kommission auch einen weiteren Schwerpunkt setzen, nämlich sich auch auf biologisch einwandfrei erzeugte Produkte, also auf Bioprodukte, konzentrieren. Jeder hat ein Anrecht darauf, etwas teurere, aber viel gesündere Produkte zu essen. Inwieweit werden Sie das auch berücksichtigen?

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Member of the Commission. − First of all, what we are doing just now is evaluating all the ideas and information that we have got.

In this context we are trying to judge whether we should target our money in a specific way. We have not yet finalised our internal discussions, but I can say this regarding children: I think it is of huge importance that first of all we ensure that our young people are well nourished and therefore we will also publish this year an idea (and I hope to get full support for it) for a school fruit scheme in cofinancing with Member States that can offer children at a certain age the possibility to have a piece of fruit at school. I think it is in general a good idea providing a good habit to young people that hopefully will follow them throughout their lifetime.

As to giving special priority to organic production: I think we have to choose between the devil and the deep blue sea, because if we choose organic we get less food and I think that is going to be a very difficult judgement to make.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Question No 31 by Alain Hutchinson (H-0338/08)

Subject: Speculation and the food crisis

Financial speculation is a major factor behind rising prices and the world food crisis. The commodities market in particular is attracting growing interest from investment funds.

Is the Commission prepared to accept that, for the benefit of the few, commodities such as rice or wheat are becoming the focus of speculation while, at the same time, millions of people are dying of hunger?

Does it intend to take practical steps to end all financial speculation which directly jeopardises the food security of millions of people?

Does it also intend to promote the implementation at international level of a mechanism preventing countries from restricting exports of foodstuffs of which they hold large stocks and, more generally, from pursuing all policies that have the direct result of preventing the most vulnerable from exercising their right to food?

Part two

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Member of the Commission. − The Commission is actually very concerned about the impact of the current high prices, both within the European Union and also in the more global context. Developing countries and the most vulnerable populations have actually been hit very disproportionately with the consequent risks of hunger, malnutrition and social unrest.

The communication that the Commission has presented today tries to analyse the root causes of these high prices. The Commission has presented a series of initiatives to counter the short-term effects of the food price shock, to increase agricultural supply and ensure food security in the longer term, and to contribute to the global effort to tackle the effects of the price rises on poor populations.

Concerning the root causes, there are many factors which are simultaneously reducing global supplies: adverse weather conditions in key grain-producing and exporting countries, mainly Russia and Ukraine, which was previously called the bread basket of the Soviet Union. We have had adverse weather conditions in Australia for three consecutive years. We have had higher energy costs. We have had slower increases in yields and increasing global consumption. These direct impacts on supply and demand are significant contributors to agricultural commodity prices and to the increases that we have seen.

Against the backdrop of food price increases, and in the wake of the financial market crisis, there has been increased activity in commodity-related financial markets to hedge price risk or diversify investment portfolios. These activities may have led to increased price movements and volatility on futures and spot commodity markets and have amplified the underlying price movements, but their influence on long-term price formation remains uncertain. So in today’s communication the Commission commits to monitoring closely activities by speculative investors in commodity-related financial markets and their impacts on price movements.

The communication notes that some exporting countries have responded to the rising prices by actually restricting their exports. India has introduced export bans, Vietnam and Thailand rice export limits, Indonesia export taxes on palm oil, and Kazakhstan a ban on wheat exports. Such taxes and export bans are designed to protect the domestic markets from short-term supply shortfalls and price shocks. However, they further tighten international agricultural markets to the detriment, especially, of the food-importing developing countries. In a medium-term perspective, such restrictions clearly send the wrong market signals, reducing the incentive for farmers to invest and to increase their production, and contributing to an imbalance on regional markets.

The issue of the very negative impact of export restrictions should be raised at the relevant forthcoming meetings of the WTO and in other relevant international fora. The Commission remains convinced that there are significant potential gains for developing countries from the Doha Round in terms of new market opportunities, which would help generate additional export income, stimulate agricultural production and facilitate access to foodstuffs, thereby alleviating the current food price hikes. The Commission will therefore continue to work for a comprehensive and balanced Doha deal.

The Commission trusts that it can count on the support of this House for the policy direction presented in today’s communication as a basis for tackling the challenges that we are facing in this situation with prices that are actually going through the roof in some areas.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, merci pour cette réponse relativement longue et intéressante. Je voudrais toutefois, par rapport à un des éléments déclencheurs de cette crise qu'est la spéculation financière sur les produits agricoles, je voudrais vous demander si, suite au scandaleux comportement de certaines banques européennes, la KBC, la Deutsche Bank, en particulier, qui, vous le savez, ont fait publicité totalement "inéthique" par rapport à l'utilisation, à la spéculation sur les denrées alimentaires, je voudrais vous demander ce que la Commission compte faire à cet égard.

J'ai écrit, avec ma collègue Marie-Arlette Carlotti, une lettre au Président Barroso le 6 mai – je n'ai pas encore eu d'accusé de réception, j'espère avoir un jour une réponse – en lui demandant, en lui proposant de prendre toute mesure qui viserait à interdire, je lis le texte: "l'offre, la diffusion, la promotion au sein de l'Union européenne d'instruments financiers, en ce compris des assurances-placement et notamment des produits d'assurances, liés à des fonds d'investissement lorsque leur rendement est directement lié à une spéculation sur la hausse des cours des matières premières alimentaires".

Pourriez-vous me dire quelles sont les intentions de la Commission à cet égard?

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Member of the Commission. − I shall be very brief because I touched upon this in my first intervention. That might be the reason why it was fairly long. In the communication the Commission presented today it commits itself to monitoring the activities of speculative investors closely in commodity-related financial markets and the impact of those speculations on prices.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Kainų augimą iš karto pajaučiame mes, vartotojai, bet visoje kainų grandinėje vykstant spekuliacijoms kažkas laimi, kažkas pralaimi, ir dažniausiai pralaimi žemės ūkio produktų gamintojas.

Ką jūs galvojate galima būtų daryti, kad žemės ūkio produktų žaliavų kainos augtų proporcingai kitoms kainoms, t. y. supirkimo kainos būtų tinkamos ir žemdirbys galėtų tinkamai gyventi?

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Madam President, while fully acknowledging the good motivation of the questioner and indeed the complexity of the issue before us, could the Commissioner confirm that she has no intention, nor do her other colleagues in the college of Commissioners, of interfering with the operation of the commodities market, which has the potential to do more harm than good if this particular avenue were taken?

We agree on the end, but not on the means of how to get there, I would say to the questioner.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Member of the Commission. − I completely agree with the question raised on the consequences for the primary producer, for the farmer. The situation actually is that we have seen increases, especially in the cereal sector. When we talk about these extraordinary high prices, I always like to look back a bit in history to see how prices have developed; and, taking the past 30 years, prices have been decreasing the whole time from the primary producer.

This has not meant that prices have not been increasing in the retail sector. But if you compare prices on cereals in 1975 and today and look at fixed prices, the prices were twice as high in 1975 compared to today. We see a situation where people are used to the fact that on average in Europe, I think it is only 14% of the income that is spent on food, and this has been decreasing as well over the whole period.

When mention is made in the communication about what is going to be done, it is obvious that we have to look at the whole chain. It is the competitiveness Commissioner who is in charge of surveying the situation and we do not know at this stage whether there will be a positive or negative outcome. But we will keep an eye on all the reasons that are behind the increasing prices that we have seen since late August of last year.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Question No 32 by Avril Doyle (H-0271/08)

Subject: Communication and the Lisbon Treaty

In the context of Plan D and the recently announced Communication 'Debate Europe - building on the experience of Plan D for Democracy, Dialogue and Debate', could the Commission report on their communication strategy vis-à-vis the ratification process of the Lisbon Treaty? What concrete measures has the Commission taken to ensure a smooth ratification of the Lisbon Treaty?

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Vice-President of the Commission. − On the question about Plan D and the communication about ‘Debate Europe’, let me say that I see it as our duty, together with Member States and the other EU institutions, to communicate with citizens about all our policies and positions. While, on the Treaty, Member States of course have the main responsibility, the Commission must also stand ready to inform and explain.

Our recent communication, ‘Debate Europe’, aims at promoting active dialogue between citizens and decision-makers and, although not specifically referring to the Lisbon Treaty, or to the Lisbon Treaty only, actions taken under ‘Debate Europe’ may be connected with communicating on the Treaty.

The Treaty is one of our communication priorities for 2008. Our activities have been decentralised and differentiated to fit the national realities in each of our Member States, and this is ‘going local’ working in practice.

Our representatives have worked with each Member State and Parliament information offices to draw up national communication plans to respond to different needs, and the activities have included liaising with national stakeholders, training for journalists, information relays and multipliers, discussions with civil society and events at schools and universities.

We have prepared a broad range of support materials including PowerPoint presentations, elements for speeches, questions and answers, fact-sheets on different areas – all aiming to help communicators provide the facts on the issues.

And from Brussels, as you know, the Commission has also launched a website dedicated to the Treaty in the 23 official languages, and our on-line forum ‘Debate Europe’ has recently been relaunched with discussions on the Treaty proving one of the most popular areas, with many thousands of submissions.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Thank you, Commissioner. So, why is ‘Debate Europe’ not working? In Ireland the exhaustive time spent counteracting a litany of issues – often important in their own right but totally irrelevant to the content of the Lisbon Treaty – which create fear and confusion, deliberately or otherwise, is seriously detracting from the positive message of Lisbon. And knowledge matters in EU referendums. Voters’ confidence in their knowledge of the issues involved in the Lisbon Treaty is crucial to the successful outcome of this referendum, for them to vote ‘yes’, having decided to vote at all in the first place.

‘Levels of knowledge of the Treaty suggest public opinion [in Ireland] is more like Nice 1 than Nice 2’ – the words of Professor Richard Sinnott, not mine. Notwithstanding ‘Debate Europe’, Commissioner, as the Commission and Member States to date have failed abysmally to communicate Europe and how it works and an understanding of its present Treaties to over 90% of our citizens, how do you advise us now to communicate amendments to those same Treaties, amendments to Europe, to ensure the necessary degree of knowledge for the ratification of the Lisbon Treaty? We have failed to communicate Europe; how will we communicate amendments to a Europe that nobody understands?

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Vice-President of the Commission. − First of all, partnership is the key word. We cannot do it from Brussels; we cannot do it from the Commission side alone: we have to work together in communicating decisions we have taken together. I think that there are different roles given to the Commission and the institutions, compared with, for example, ministers, who of course also have to be out there everywhere in Ireland as well as in all other Member States to help, to explain, to listen and to communicate what this is all about.

I think that if you start by communicating on amendments I am afraid that you have already lost the audience. My experience is that if you communicate clearly on the substance issues then it is much easier, and this is exactly also what our representation office in Ireland is trying to do: to communicate on the different substance issues. I know that, following a call for tender, they have engaged in, I think, about 20 different local meetings, where they also engage politicians, Irish politicians, to try to spread information and engage them on different substance issues. It might not be enough but we have to continue along these lines. I think, of course, that engaging with the media is one of the most important things. At the same time, it is important to respect the very particular laws and regulations you have in Ireland when it comes to debate before a referendum, and we are of course trying to do that as well.

But we have an obligation to communicate and to engage with citizens on the policies and the positions that the institutions take, and I hope we can continue to do it hand in hand.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – Gibt es eigentlich Marktforschungsergebnisse und Meinungsumfragen, um zu ermitteln, welches Informationsbedürfnis die europäische Bevölkerung tatsächlich über diesen Reformvertrag hat? Gibt es einen speziellen Fokus auch auf die Politiker in Europa, von der Gemeindeebene bis zur europäischen Ebene? Welchen Bedarf an Informationen gibt es hier, und was werden Sie in den Informationsbüros in den Hauptstädten machen, um eine besseres Angebot liefern zu können?

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – Madam Commissioner, you have mentioned the referendum in Ireland, and in three weeks they will have a very important, maybe decisive, vote in that country. We all remember the outcome of the Nice Treaty referendum in that very EU-friendly country some 10 years ago.

What lessons have been drawn from this unfortunate experience, and how is the Commission participating in the pre-referendum discussion debate in Ireland?

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Vice-President of the Commission. − Thank you very much for these relevant questions. What about knowing public opinion? Well, we have our opinion polls through the Eurobarometer which give us a lot of guidance and where we can also identify some of the information needs. On top of that, of course, different opinion polls are also carried out in every Member State to find out more of the details and to make it country-specific. So I think we can say that we have a fairly good basis of knowledge of what citizens expect and what they need when it comes to information, although I also think that it can vary a bit from one Member State to another.

I think that one of the lessons drawn in Ireland was the need to engage on a very broad scale and that is why the National Forum was set up; I think that, following visits from both myself and, most recently, President Barroso, we have tried to engage and listen to the National Forum and their needs and we are trying through our representation office to respond to those needs, while also respecting that there is always a very special situation when you have a referendum: for example, you also have to respect the McKenna legislation which is in place in Ireland. This of course restricts or sets very clear limits on what ministers or the government can do.

At the same time we have a general obligation to engage and provide information, which cannot be taken away from us, and I think that this is how we have learnt how to engage with the National Forum and also how to do more using the media and with young people especially, but also with women because in our experience they are the ones who very often feel alienated and distant from the debate. That is also where we have to use modern communication tools like the internet: another lesson learnt is that we have to engage through the internet.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Question No 33 by Justas Vincas Paleckis (H-0301/08)

Subject: Closer cooperation between European Commission and European Parliament representations

The Commission is seeking to increase citizens’ involvement in discussions on EU matters. At the start of April of this year, the Commission announced the ‘Debate Europe’ initiative. The intention is to broaden further the activities carried out at EU Member State level: consulting citizens, sharing information, knowledge and ideas about the EU, and providing opportunities for voters to meet EU officials.

In some EU capitals, it is said that Commission and European Parliament representations cooperate poorly when it comes to giving EU citizens a better idea of what is happening in the EU and acquainting them with its agenda, its institutions and its Member States. Commission and Parliament representations often work separately, duplicating each other’s activities, and do not carry out large joint projects.

As the European Parliament elections in 2009 approach, are efforts being made to improve cooperation between Commission and Parliament representations in different countries? If so, what specifically will be done?

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Vice-President of the Commission. − 2008 is a crucial year for all of the institutions to prepare for the European elections next year. It is in all our interests to work together to maximise turn-out in June 2009. The work launched by the recent communication ‘Debate Europe’, promoting active dialogue between citizens and decision makers on European issues, should contribute to this work.

But the Commission and Parliament already work in close partnership in these areas, both in Brussels and at the level of our representation and information offices in Member States. Last month our services started a new working group to maximise the joint impact of our activities and also to seek closer cooperation between Commission and Parliament representations and offices. We are looking to revise the 2001 Code of Conduct on the working relationship that will open up new ways for us to work together, as well as facilitating the common use of resources such as audiovisual or press monitoring tools.

We are also committed to the goal of shared premises in Member States – the so-called ‘EU Houses’ – and already in 25 of the 27 Member States our offices share space in the same building. As you know, we are in a pilot project in three of these European Houses – in Madrid, Dublin and Tallinn – with a common space which we call a ‘European public space’. We have been able to broaden the scope of our activities to engage with cultural activities, and scientific and youth events as well. We now have a first report on this pilot project with the European public spaces. It seems to be very positive and we will continue along these lines.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – Thank you, Commissioner, for your comprehensive and clear answer. I am sure that you are an optimist by nature. On the other hand, your position in the Commission also calls for optimism. I am sure that you are counting on the ratification of the Lisbon Treaty in all countries this year.

I would like to ask what, in your opinion, would be the difference between the election campaign for the European Parliament in 2004 and next year, bearing in mind that most probably it will be after the ratification of the Lisbon Treaty?

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Vice-President of the Commission. − I shall be very blunt. I think that we also need to engage much more from the Commission’s side, through our representation offices, in mobilising voters, to ensure that we have a higher voter turn-out. We cannot be too cautious. I think we all have to say that we want European citizens to exercise their right to vote and this is how we will engage with Member States – again in partnership, not taking a political position but really just to mobilise voters.

We are looking, together with the European Parliament, through the Interinstitutional Group for Information and Communication, at how we can do this. Parliament has already presented a well-crafted and elaborate plan for the EP elections and we will contribute to that in the best possible way, using all our tools and especially our representation offices. Together with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – Aš norėčiau pasakyti, kad informavimo kampanijoje labai svarbu, kad medžiaga būtų paruošta visomis ES kalbomis. Ir labai tikėčiau ...

I will speak in English. Maybe you cannot hear me, as I see the Commissioner is busy.

I just wanted to say that it is difficult to receive information in Lithuanian, because I represent Lithuania here. If you try to call the toll-free number for Europe Direct and ask a question in Lithuanian, you will be advised to wait for half an hour. It is difficult to find books in Lithuanian even here in the Parliament office for visitors, because the booklets are only available in the main languages.

I do understand that there is a huge problem with interpretation and a financial problem, but maybe you have to set some priorities. Would you be so kind as to check how Europe Direct centres operate in different languages as, for example, Commissioner Kuneva is doing?

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – I think the situation is quite clear, that if you have something direct to say to citizens they will listen and hear. We had a debate on European City Guides today but we got very little in terms of reaction from the Council and I think we need to bring more clear messages back to people about what we do here in the European Union and that we are actually here for them, not just to talk about them.

I would prefer that Parliament’s representation took the lead at the Member State level rather than the Commission, but obviously I would say that, and I would urge respect and caution on the ratification process in Ireland. These are turbulent times and news emerging from the WTO is not assisting us in this regard. I think we have to be mindful of the genuine concerns of our voters.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Vice-President of the Commission. − Well, of course this is a constant struggle to make sure that we can provide information – that we can provide interpretation and translation in all 23 official languages. Sometimes we are not able to respond fully to that because we lack interpreters, for example, or we have not yet a full staff that can respond to this request, but I take note of your comment on that and we will look into it as well.

I will also make a visit soon to Lithuania and I am sure I will hear more about this, but this is not due to a lack of will from the Commission. It is the starting point for any communication that you can communicate, hopefully, in your own language and understand what is being told, also in your own language. Therefore, we will continue to endeavour to make sure we provide all the necessary resources for doing so; therefore I fully respect your question and I think it is a very serious one.

Well the other point was of course a comment and it is a fact that we have to start where citizens are. We have to respond to the questions they have, and of course the truth is that very rarely do they start by asking about the Treaty provisions or an amendment. They start by asking, What do you do about immigration? What do you do about climate change? How do you fight the problems that we see as cross-border problems, and how do you deal with that?

And this is how we have to respond, and in an everyday language. I think that what has actually helped – and this is something I take credit for – is that we have now started with these citizens’ summaries to all the proposals that we present. Also in our work programme, we will have an accompanying citizens’ summary, and I see that this is very useful, and we have to continue along these lines.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Question No 34 by Stavros Arnaoutakis (H-0316/08)

Subject: Commission's Plan D for Dialogue, Democracy and Debate and 'Debate Europe'

The Commission's Plan D for Dialogue, Democracy and Debate of October 2005 was a response to the EU's 'period of reflection' following the negative outcome of the referendums on the Constitution. Two and a half years later, does the Commission believe that it has effectively attained the objectives of its plan? If not, why not? What were the obstacles? As regards the Commission's recent communication on the 'Debate Europe' project (April 2008) to bring citizens closer to the Union and its institutions, can the Commission provide details concerning eligible expenditure, the amount that will be available per Member State and organisation, and the beneficiaries that will undertake the pan-European consultation projects with citizens? How will it provide a framework for cooperation among the EU's institutions and, in particular, with the European Parliament? How will it contribute towards setting up electronic networks in which MEPs and members of national and regional parliaments will participate? How will it create European public spaces in the capitals of the Member States? How will it become more active at local level?

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Vice-President of the Commission. − I can say that Plan D played a key role in testing new methods for civil society organisations to involve citizens from all walks of life in debates on the future of Europe.

It gave us examples of consultation that we never had before, inviting randomly-chosen citizens from all Member States to sit down together and discuss the European Union’s agenda. It was indeed a very exciting experience. One of the key lessons from this experience was that we need to strengthen the interface between citizens and EU decision-makers because, if we promise to listen better, what do we do with what we hear? This is what they want to know.

We decided to prolong Plan D in the period leading up to the European parliamentary elections in June next year. This new phase is called ‘Debate Europe’. We have allocated EUR 7.2 million to Debate Europe, EUR 2 million of which to cofinance transnational projects and EUR 5.2 million to cofinance decentralised calls and actions supporting local projects administered by the representations.

We do not decide in advance how much money is available per Member State or which beneficiaries will run these pan-European consultation projects. This depends on the results of the calls for proposals which the Commission is presently launching, both centrally and via our representations.

We think that Debate Europe should also provide an effective framework for interinstitutional cooperation. One model was the concluding conference that was held on the first phase of Plan D last December. Here not only the Parliament, the Commission, but also the Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee were involved. I think it proved complementary in addressing the specific citizens’ concerns and that this kind of cooperation should become the rule in the framework of Debate Europe, also at national or regional level.

We also hope that we can engage Members of the European Parliament much more in these local and regional activities. I have just informed this group – the so-called ‘IGI’ – about the request from this Parliament to engage in a pilot information network. We have prepared and will present to the European Parliament the outcome of our project very soon: preparing for such a network, joining national and European parliamentarians and we hope also inviting journalists to take part in the debate on European issues.

I have already mentioned the public spheres, the European public spaces, in the pilot project. Along these lines we can continue Plan D, learn from the experience so far and engage with citizens on a number of projects and models that we hopefully can establish permanently – not only as something that runs for six months or so – and ensure that we can involve decision-makers with European citizens in these ways.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Αρναουτάκης (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, το πρόβλημα για όλους μας εντοπίζεται στο ότι η Ευρώπη είναι αποκομμένη από τον απλό κόσμο. Όσες καλές προσπάθειες κι αν έχουν γίνει και από την Επιτροπή, αλλά και από εμάς του ευρωβουλευτές, αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν φτάνει στον απλό πολίτη η ενημέρωση.

Θα ήθελα να ρωτήσω ποιοι θα είναι οι φορείς οι οποίοι θα φέρουν τον πολίτη, σύμφωνα με το σχέδιο Debate Europe, πιο κοντά στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Vice-President of the Commission. − One of the new initiatives of course is that we need a European political culture, and that is what, as you know, we have presented. And this has been adopted by Parliament as well to engage in political foundations which can contribute to the debate. This is because we need to have it in the regular political discussions at all levels: EU issues have to be integrated better. I think that this initiative, in allowing European political foundations, will help.

I think we need to do it through the media, to have a European media reporting on EU affairs, and that is why we have a new internet strategy, we have a new audiovisual strategy, where we will be better equipped to put European issues in media reporting all over Europe.

And I think we have to provide the meeting places, the public spaces, and this is where we have some pilot projects to allow for that. These transnational projects where we have engaged in consultation with citizens can, I think, give us some useful lessons as well as some useful experience that hopefully we will be able to put in place permanently one day.

But we have to use all these channels to be effective in not cutting off, but in engaging citizens: listening to them, explaining to them and advocating what we are doing at EU level.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, πριν από το πρόγραμμα του 1992, το πρόγραμμα της εσωτερικής αγοράς, υπήρξε η έκθεση Τσετσίνι για το κόστος της μη Ευρώπης.

Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό μήνυμα για το κόστος της "μη Συνθήκης της Λισαβόνας"; Ποιο θα είναι το κόστος για την Ευρώπη, αν δεν ολοκληρωθεί η επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας;

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Vice-President of the Commission. − This is always the most difficult thing: saying what happens if we do not do this or do that. We would like to present proactively the advantage, why we think that a new Treaty is needed. How can we be more effective? We have tried, on the Commission’s side, to designate and formulate questions and answers, our different background materials and what we have put on the internet in such a way that we argue proactively, on the offensive, as to why we need a new Treaty and what problems need to be solved.

That has been our starting point but we have engaged, on the Commission’s side, as well in trying to explain what the price would be of not agreeing, because I think it will also influence people’s confidence and trust in whether we can really address the big problems and challenges that we see in front of us.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Questions 35 to 39 will receive written answers.

Question No 40 by Manuel Medina Ortega (H-0268/08)

Subject: Restrictions on competition by sporting federations

Given that the s