Ευρετήριο 
Συζητήσεις
PDF 1591k
Τρίτη 20 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5. Kατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (συζήτηση)
 6. Πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ (συζήτηση)
 7. Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 8. Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1. Αντιστοιχία των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (A6-0132/2008, Jan Andersson) (ψηφοφορία)
  8.2. Απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα (A6-0160/2008, Neil Parish) (ψηφοφορία)
  8.3. Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους (κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0152/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  8.4. Δημιουργία κοινής επιχείρησης στοιχείων καυσίμου και υδρογόνου (A6-0145/2008, Pia Elda Locatelli) (ψηφοφορία)
  8.5. Κοινοτικό Ταμείο Καπνού (A6-0164/2008, Sergio Berlato) (ψηφοφορία)
  8.6. Αξιολόγηση του προγράμματος PEACE και στρατηγικές για το μέλλον (A6-0133/2008, Bairbre de Brún) (ψηφοφορία)
  8.7. Στατιστικές για το κρέας και το ζωικό κεφάλαιο (A6-0130/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (ψηφοφορία)
  8.8. Kατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (A6-0172/2008, Anne Van Lancker) (ψηφοφορία)
  8.9. Kατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009 (A6-0181/2008, Janusz Lewandowski) (ψηφοφορία)
  8.10. Εμπόριο πρώτων υλών και βασικών προϊόντων (A6-0134/2008, Jens Holm) (ψηφοφορία)
  8.11. Στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές (A6-0158/2008, Margie Sudre) (ψηφοφορία)
  8.12. Στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 (A6-0155/2008, Lasse Lehtinen) (ψηφοφορία)
  8.13. Πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ (A6-0159/2008, Elizabeth Lynne) (ψηφοφορία)
  8.14. Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση (A6-0163/2008, Willi Piecyk) (ψηφοφορία)
 9. Αιτιολογήσεις ψήφου
 10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Παραπλανητικές πρακτικές των «εταιρειών καταλόγου» (π.χ. «European City Guides») (συζήτηση)
 13. Όροι που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα - Πρόσβαση στην αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) - Πρόσβαση στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
 14. Η κατάσταση των Ρομά στην Ιταλία (συζήτηση)
 15. Ώρα των Ερωτήσεων (προς την Επιτροπή)
 16. Ανακοίνωση της Προεδρίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Σύνθεση του Σώματος: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Επιλογή και αδειοδότηση συστημάτων που παρέχουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (συζήτηση)
 20. Γυναίκες και επιστήμη (συζήτηση)
 21. Aπαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ασφαλής αποθήκευσή του (συζήτηση
 22. Bελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων (Πράσινη Bίβλος) (συζήτηση)
 23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

5. Kατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος . − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0172/2008) της κ. Van Lancker, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2007)0803 ΜΕΡΟΣ V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η στρατηγική έκθεση της Επιτροπής τον Δεκέμβριο του 2007 έστειλε ένα πολύ θετικό μήνυμα, το οποίο υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην εαρινή του σύνοδο τον Μάρτιο του 2008. Τα αποτελέσματα της στρατηγικής της Λισαβόνας, στην ανανεωμένη μορφή της του 2005, είναι κιόλας ορατά σήμερα, στο τέλος του πρώτου τριετούς κύκλου. Η οικονομική ανάπτυξη και η ανάπτυξη στην απασχόληση είναι εντυπωσιακές. Πολλοί δείκτες συγκλίνουν στο ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις άρχισαν να αποφέρουν καρπούς.

Παρότι όλα τα κράτη μέλη υλοποιούν τις μεταρρυθμίσεις από το 2005, ορισμένα τα πηγαίνουν καλύτερα από κάποια άλλα. Κατά το προηγούμενο έτος παρατηρήθηκε ένας βαθμός κόπωσης σε αυτόν τον τομέα. Παρόλα αυτά, η Ευρώπη δεν πρέπει να σταματήσει ή να επιβραδύνει τον ρυθμό. Απεναντίας, είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, κατά προτίμηση με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο.

Αυτός είναι και ο σκοπός της πρότασης της Επιτροπής για τη διατήρηση των βασικών ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών –συμπεριλαμβανομένων των βασικών κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση– στην υπάρχουσα μορφή τους μέχρι το 2010. Η Επιτροπή πιστεύει ακράδαντα ότι αυτές οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο για το σημερινό έργο της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και ότι εξυπηρετούν τον σκοπό τους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το επιδοκίμασε αυτό στην εαρινή του σύνοδο, τασσόμενο υπέρ μιας γενικής προσέγγισης βασισμένης στη σταθερότητα. Πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει, καθώς και ένα χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου να φανούν τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων.

Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι ήταν αναγκαίο να προτείνει αλλαγές, δίνοντας έμφαση σε ορισμένα σημαντικά έργα που θα αντιμετωπιστούν στο εγγύς μέλλον: τις κλιματικές αλλαγές, την ενέργεια, την κοινωνική διάσταση και την ευελιξία με ασφάλεια. Η Επιτροπή εξέφρασε επίσης την επιθυμία της να τονίσει περισσότερο την ανάγκη για μεγαλύτερη ένταξη και αυστηρότερη εφαρμογή. Ως εκ τούτου, στη διατύπωση των βασικών κατευθυντηρίων γραμμών συμπεριλήφθηκαν οι συμφωνηθέντες στόχοι και τα επίπεδα αναφοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Van Lancker, εισηγήτρια. − (NL) Καταρχάς, επιτρέψτε μου, παρακαλώ, να ευχαριστήσω για την έξοχη συνεργασία τους βουλευτές με τους οποίους είχα τη δυνατότητα να συνεργαστώ για αυτήν την έκθεση. Πιστεύω ότι έγιναν πάρα πολλές τροποποιήσεις στις λεπτομέρειες της έκθεσης, όμως, παρόλα αυτά, κύριε Επίτροπε, το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές: αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα δεχτεί προσέγγιση του τύπου «τίποτα το ιδιαίτερο» για την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση.

Είναι αλήθεια ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ακόμα στα κράτη μέλη, προκειμένου να εφαρμοστούν στην πράξη οι κατευθυντήριες γραμμές, όμως είναι επίσης αλήθεια ότι οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να προσαρμοστούν, ώστε να αποκατασταθούν αρκετές ουσιώδεις ελλείψεις. Θα ήθελα να αναφέρω τρεις βασικές. Καταρχάς, πρέπει να δοθεί πολύ πιο ισχυρή κοινωνική διάσταση στη στρατηγική για την απασχόληση. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές ομάδες στην κοινωνία που δεν απολαμβάνουν τα οφέλη της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι μετανάστες και οι ημι-ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι εργάτες εξακολουθούν να αφήνονται πολύ συχνά στη μοίρα τους, τη στιγμή που χρειαζόμαστε τους πάντες τόσο στην κοινωνία όσο και στην αγορά εργασίας. Για τον λόγο αυτόν, η στρατηγική για την απασχόληση πρέπει επίσης να προαγάγει την ενεργό κοινωνική ένταξη, προκειμένου να καταπολεμηθούν η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, προσφέροντας ένα αξιοπρεπές εισόδημα και ποιοτικές υπηρεσίες μαζί με μια ενεργό πολιτική για παροχή βοήθειας στην αναζήτηση εργασίας και την κατάρτιση.

Δεύτερον, η ποιότητα της εργασίας. Ασφαλώς, δημιουργήθηκαν περισσότερες θέσεις εργασίας, ωστόσο δεν είναι απαραίτητα καλύτερες θέσεις εργασίας. Υπερβολικά πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι παρά τη θέλησή τους σε επισφαλείς συμβάσεις, προσωρινές εργασίες, ακούσια ημιαπασχόληση ή δουλειές που συχνά τους εξασφαλίζουν μόλις ένα ανεπαρκές εισόδημα. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των θέσεων εργασίας, σε ευκαιρίες με την προοπτική να γίνουν μόνιμες θέσεις εργασίας με αξιόπιστο εισόδημα. Οι προσπάθειες κατάρτισης πρέπει να αυξηθούν αποτελεσματικά και, κυρίως, σε όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης, πρέπει να αναγνωριστούν κοινωνικά δικαιώματα. Η ευελιξία δεν είναι το μόνο πράγμα που χρειάζεται στην αγορά εργασίας· οι εργαζόμενοι χρειάζονται επίσης μεγαλύτερη ασφάλεια.

Τρίτον, η οπτική του φύλου. Οι γυναίκες έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο στην αγορά εργασίας, ωστόσο απέχουν πολύ ακόμα από την επίτευξη ίσων ευκαιριών. Η μισθολογική διαφορά είναι ακόμα απαράδεκτα μεγάλη. Οι γυναίκες δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στην κατάρτιση, ούτε τις ίδιες ευκαιρίες να κατοχυρώσουν μια δουλειά. Εκείνες που θέλουν να επιστρέψουν στην εργασία μετά από μια διακοπή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας το βρίσκουν ολοένα και πιο δύσκολο. Η υπέρβαση των δυσκολιών, προκειμένου να συμβιβαστούν η επαγγελματική σταδιοδρομία και η οικογενειακή ζωή συνήθως αποτελεί πρόβλημα μόνο για τις γυναίκες, και συχνά βιώνουν τις συνέπειες στο εισόδημά τους κατά τη συνταξιοδότησή τους. Για τον λόγο αυτόν, η στρατηγική για την απασχόληση πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην οπτική του φύλου, προκειμένου να εξαλειφθούν όλες οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τέλος, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η δέσμευση των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αξιόπιστη κοινωνική νομοθεσία θα καθορίσει την επιτυχία ή όχι της στρατηγικής απασχόλησης ως μεθόδου. Ελπίζω, λοιπόν, ότι όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μεταφέρουν και θα εφαρμόσουν με συνέπεια την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και επίσης ελπίζω, κύριε Επίτροπε, σύντομα –εντός λίγων μηνών, ίσως ακόμα και εβδομάδων– η Επιτροπή να μας παρουσιάσει μια φιλόδοξη κοινωνική ατζέντα.

Ελπίζω τόσο η σύνοδος Ιουνίου του Συμβουλίου όσο και ο Επίτροπος και η Επιτροπή να εισακούσουν το μήνυμά μας. Παρεμπιπτόντως, προκαλεί λύπη, κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι ούτε ένας εκπρόσωπος της Προεδρίας του Συμβουλίου δεν βρίσκεται εδώ, δεδομένου ότι αυτό το μήνυμα ουσιαστικά απευθύνεται στη σύνοδο Ιουνίου του Συμβουλίου, η οποία πρέπει να πάρει οριστικές αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική για την απασχόληση. Ελπίζω ότι μέχρι τότε θα καταφέρει κάποιος να διαβιβάσει σε αυτούς το μήνυμα του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία εισηγήτρια, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην εισηγήτρια, Anne Van Lancker, και στους βουλευτές της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών για την υψηλού επιπέδου διαβούλευση στην οποία συμμετείχαμε, ώστε να καταλήξουμε σε αυτό το κείμενο, το οποίο συνοψίζει τις κοινές πεποιθήσεις μας και τον τρόπο με τον οποίο θα θέλαμε να αλλάξουν οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.

Η ανάπτυξη στην απασχόληση στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας, πρέπει να επιδιωχθεί εφεξής λαμβάνοντας υπόψη τρεις σημαντικές πρόσφατες ή τρέχουσες αλλαγές. Αυτές είναι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η οποία αναγκάζει την Ευρώπη να είναι αιχμηρή από οικονομικής πλευράς και από πλευράς ανάπτυξης της απασχόλησης· η ευελιξία με ασφάλεια, που είναι απολύτως αναγκαία για την ανάπτυξη των εταιρειών μας και, συνεπώς, και της απασχόλησης· και, φυσικά, η οικοδόμηση μιας κοινωνικής Ευρώπης.

Για να επιτευχθεί αυτό εισαγάγαμε τρεις ειδικές επισημάνσεις σε αυτόν τον εκσυγχρονισμό των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση.

Από τη μία πλευρά, υπάρχει ο απολύτως αναγκαίος αγώνας να σταματήσουν οι άνθρωποι να εγκαταλείπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα χωρίς κάποια προσόντα. Η εγκατάλειψη της εκπαίδευσης χωρίς προσόντα σημαίνει ότι κάποιος δεν είναι εφοδιασμένος ώστε να καταλάβει μια θέση εργασίας και, επομένως, δεν έχει τα μέσα για κοινωνική ένταξη. Αυτό είναι το πρωταρχικό καθήκον μας και πρέπει πραγματικά να εργαστούμε σκληρά για αυτό.

Το δεύτερο σημείο για το οποίο πρέπει να ανησυχήσουμε ιδιαιτέρως είναι η διατήρηση και η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, που είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η συνεχής δυνατότητα απασχόλησης και η κινητικότητα των εργαζομένων.

Το τρίτο σημείο αφορά στην επικύρωση της αποκτηθείσας εμπειρίας, η οποία πραγματικά δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να εξελίσσουν τις σταδιοδρομίες τους, αλλά και στις εταιρείες να προσαρμόζονται αποτελεσματικά στις νέες απαιτήσεις.

Καταλήξαμε σε συμφωνία σε όλα τα σημεία και ευχαριστώ για αυτό τους βουλευτές της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ για την υποστήριξή τους στη σημερινή ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (SV) Κύριε Πρόεδρε, όταν η Anne Van Lancker άρχισε να εργάζεται για την απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχεδίαζε να επικεντρωθεί σε λίγα σημαντικά σημεία, δεδομένου ότι γνωρίζαμε πως τόσο η Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο θα εισηγούνταν να μην τροποποιηθούν καθόλου οι κατευθυντήριες γραμμές. Η τακτική μας ήταν να επικεντρωθούμε σε λίγα σημεία, με την ελπίδα ότι μπορεί να άκουγαν τουλάχιστον κάποια πράγματα από αυτά που είχαμε να πούμε.

Δεν έμελλε να γίνει. Παρότι η βασική προσέγγιση είναι η ίδια, τώρα έχουμε πλήθος τροπολογιών αντί για λιγοστές. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να εστιάσουμε σε όσα είπε η κ. Van Lancker – να συμπεριλάβουμε ξεκάθαρα την κοινωνική διάσταση, μια πολιτική για όλους όσοι βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας και δεν έχουν μερίδιο στην ευημερία. Παρά την ευνοϊκή τάση για την απασχόληση, παρατηρούμε ότι πάρα πολλές από τις νέες θέσεις εργασίας είναι επισφαλείς και δεν παρέχουν τα προς το ζην. Η απασχόληση δεν προσφέρει καμία ασφάλεια. Και η συζήτηση που είχαμε για την ευελιξία με ασφάλεια πρέπει να απηχηθεί πιο ξεκάθαρα στις κατευθυντήριες γραμμές, καθώς συζητιέται εδώ και πολλά χρόνια. Το ίδιο ισχύει για τα ζητήματα ισότητας.

Το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν βρίσκεται εδώ, νομίζω δυστυχώς, οφείλεται στο ότι το Συμβούλιο δεν ακούει τίποτε από όσα έχει να πει το Κοινοβούλιο. Κάνουν ακριβώς αυτό που έχουν αποφασίσει από πριν. Πιστεύω ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά το ενδεχόμενο στην επόμενη τριετή επανεξέταση να αλλάξουμε την τακτική μας και τον τρόπο που εργαζόμαστε, ώστε το Κοινοβούλιο να έχει ουσιαστική επιρροή στο πώς πρόκειται να είναι οι κατευθυντήριες γραμμές στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (LT) Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, κ. Van Lancker, για την εκπόνηση αυτής της σημαντικής έκθεσης. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την αρμονική συνεργασία και την κατανόησή της στην αποδοχή των τροπολογιών. Πιστεύω ότι αυτό το κείμενο είναι ισορροπημένο και ελπίζω ότι θα λάβει την υποστήριξη της πλειοψηφίας στην αυριανή ψηφοφορία.

Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο περιέχει μια εξαιρετικά ευπρόσδεκτη πρόταση που θα στηρίξει την ανάπτυξη της αγοράς και θα ενισχύσει την απασχόληση.

Αυτή είναι η ελευθερία της γνώσης, που αναμένεται να προστεθεί στις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες – ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων. Αυτή η πέμπτη ελευθερία θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιτάχυνση της μετάβασης της ΕΕ σε μια σύγχρονη, δημιουργική οικονομία της γνώσης. Θα ενίσχυε, με τη σειρά της, το τρίγωνο γνώσης της επιστημονική έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας εντός της ΕΕ.

Η πρωτοβουλία που προτάθηκε από την Επιτροπή είναι, χωρίς αμφιβολία, πολύ καλή. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη σπουδαιότητα των τεσσάρων αρχικών ελευθεριών στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Παρόλα αυτά, ορισμένα κράτη μέλη δεν μπορούν να τηρήσουν την πολιτική της ΕΕ, και φτάνουν στο σημείο να παραβιάζουν τους νόμιμους κανόνες. Επιδιώκοντας μια προστατευτική πολιτική, αποτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και προσώπων και θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη όχι μόνο των δικών τους χωρών, αλλά και της ΕΕ συνολικά.

Κατά την άποψή μου, η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών δεν θα εξασφαλίσει την ελευθερία ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ας μην ξεχνάμε τη φράση του Γουίνστον Τσόρτσιλ ότι εάν καταστρέψεις μια ελεύθερη αγορά, δημιουργείς μια μαύρη αγορά.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούμε να επιτύχουμε πολύ περισσότερα μαζί από ό,τι εάν ακολουθήσει ξεχωριστούς δρόμους ο καθένας μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εμείς στην Ομάδα τωv Πρασίvωv/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία χαιρετίζουμε θερμά την έκθεση της κ. Van Lancker, διότι θα ήταν ολέθριο εάν το Συμβούλιο ανακοίνωνε μεγάλες μεταρρυθμίσεις στις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης για το 2008 και μετά έλεγε: τελικά, δεν θέλουμε μεταρρύθμιση!

Κύριε Επίτροπε, έχετε απόλυτο δίκαιο να λέτε ότι φαίνεται να έχει επέλθει κόπωση από τις μεταρρυθμίσεις στην Επιτροπή καθώς και, ιδιαιτέρως, στο Συμβούλιο. Η έκθεση Van Lancker, ωστόσο, θέτει ξεκάθαρα τις σωστές προτεραιότητες. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαιτέρως τον καθορισμό νέων προτεραιοτήτων στην κοινωνική ένταξη. Είναι κρίσιμο να δώσουμε από εδώ το μήνυμα ότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους ανθρώπους εκεί έξω και ότι είναι σημαντικοί για εμάς.

Δεύτερον, εμείς οι Πράσινοι συμβάλαμε σημαντικά ώστε αυτή η κοινοβουλευτική έκθεση να ενσωματώνει ουσιαστικά τη διάσταση της ισότητας των δύο φύλων –με συνέπεια– και στο να μην εκποιηθεί εντελώς η οικογενειακή πολιτική σαν πολιτική ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων. Η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων είναι ευρύτερη και αφορά τις γυναίκες – όχι άντρες και γυναίκες, όπως στην περίπτωση της οικογενειακής πολιτικής.

Εμείς οι Πράσινοι, ωστόσο, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε διορατικά τον τομέα της ευελιξίας με ασφάλεια μέχρι να εξασφαλιστεί η κοινωνική προστασία. Θα ήθελα για άλλη μία φορά να τονίσω ότι χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση και όχι αδιέξοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Κύριε Πρόεδρε, η κοινή πολιτική των κρατών μελών για την απασχόληση περνάει μια δοκιμασία. Εγκαταλείπει συνεχώς τα προγράμματα ανάπτυξης της απασχόλησης για τις διάφορες ηλικιακές ομάδες, που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες και την απειλή των προβλημάτων στην εύρεση εργασίας. Σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας, αυτά τα προγράμματα πάνω από όλα προβλέπουν επένδυση στους ανθρώπους και στην εκπαίδευσή τους, καθώς και καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Μια αύξηση στην απασχόληση κατά 3,6 εκατομμύρια ανθρώπους το 2007 και μια αναμενόμενη αύξηση στην απασχόληση κατά 4,5 εκατομμύρια τη διετία 2008-2009 είναι το αισθητό αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής.

Αυτό σημαίνει ότι η προώθηση μιας προσέγγισης για την εργασία που να ταιριάζει με τον κύκλο της ανθρώπινης ζωής, η ανησυχία για τους νέους ανθρώπους που δεν ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους και για την προσαρμογή της εργασίας στις οικογενειακές ανάγκες, και ειδικά στα γονικά καθήκοντα, καταργώντας τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας, ιδιαιτέρως από τη σκοπιά της πρόσβασης στην κατάρτιση και σε άλλες μορφές τελειοποίησης των δεξιοτήτων, και περιορίζοντας σταδιακά την επαγγελματική δραστηριότητα μεταξύ μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων, θα πρέπει στο μέλλον να αποτελέσουν τη βάση για δράση σε αυτό το πεδίο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (CS) Κυρίες και κύριοι, συντάσσομαι και εγώ με όσους θέλουν να ευχαριστήσουν την εισηγήτρια για το έργο της, για την έκθεση που τονίζει τη σπουδαιότητα ενός από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Χαιρετίζω το γεγονός ότι η έκθεση δίνει έμφαση σε ζητήματα όπως η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, η καταπολέμηση της φτώχειας και η υπογράμμιση της κοινωνικής ένταξης στις πολιτικές απασχόλησης. Η εισηγήτρια, επίσης, πολύ σωστά τονίζει την ανάγκη να προαχθεί η ισότητα των φύλων στην εργασία. Παρά τις θετικές αυτές πτυχές, όπως το βλέπει η πολιτική ομάδα μας, το σχέδιο ψηφίσματος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αρχή της ευελιξίας από ό,τι στην πραγματική παροχή καλών εργασιακών ευκαιριών και στο δικαίωμα για ποιοτική εργασία. Κατανοώ την εισηγήτρια. Είναι δύσκολο να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση ανάμεσα στις δύο επιλογές.

Λυπάμαι που η επιτροπή ενέκρινε μόνο δύο από τις πολλές προτάσεις που κατατέθηκαν από την πολιτική ομάδα μας, και υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να πω ότι παρ’ όλες τις συμβιβαστικές λύσεις που υιοθετήθηκαν, δεν θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την τελική έκθεση. Παρά το γεγονός αυτό, οφείλω να πω ότι ήταν τιμή μου που συνεργάστηκα με την εισηγήτρια. Το μέλλον, η έκβαση της ιδέας της ευελιξίας, η νέα κοινωνική εμπειρία και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καθορίσουν εντέλει ποιος από εμάς βρίσκεται πιο κοντά στην αλήθεια στην αναζήτηση και την εφαρμογή ενός σχεδίου για μια κοινωνική Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το συμπέρασμα αυτής της στρατηγικής έκθεσης σχετικά με τη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση είναι ότι η στρατηγική της Λισαβόνας έχει αποτέλεσμα. Ωστόσο, η εισηγήτρια εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η στρατηγική για την απασχόληση δεν έχει αποτέλεσμα για όλους τους πολίτες. Έξι εκατομμύρια νέοι άνθρωποι στην ΕΕ εγκαταλείπουν νωρίτερα το σχολείο και το 16% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ είναι φτωχοί ή στα όρια της φτώχειας. Αν και είναι μια βασική πρόκληση, δυστυχώς στον κατάλογο με τους ανθρώπους που κινδυνεύουν παραλείψαμε και πάλι να συμπεριλάβουμε το προσωπικό μέριμνας.

Το προσωπικό μέριμνας είναι το μεγαλύτερο εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη. Δεν είναι άνθρωποι που δεν έχουν δουλειά, αλλά άνθρωποι που εργάζονται πιο σκληρά από πολλούς άλλους που συγκαταλέγονται στο εργατικό δυναμικό. Όταν έθιξα το ζήτημα του προσωπικού μέριμνας στην επιτροπή, μου είπαν ότι αυτοί οι άνθρωποι –που φροντίζουν τους μεγαλύτερους ανθρώπους μας, ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και παιδιά– είναι άνθρωποι που κάνουν ένα διάλειμμα από τη σταδιοδρομία τους. Το να αποκαλείται η παροχή μέριμνας «διάλειμμα από τη σταδιοδρομία» φανερώνει άγνοια για το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και για την αξία αυτού που κάνουν.

Παρακαλώ, κύριε Επίτροπε, εστιάστε στο προσωπικό μέριμνας και στηρίξτε τους. Είναι το κλειδί για τον τρόπο που μεταχειριζόμαστε τον ευρωπαϊκό πληθυσμό μας που γερνάει, δεδομένου ότι καλύπτουν τις ανάγκες των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών μας και σταθεροποιούν τα ποσοστά γεννήσεών μας. Γι’ αυτό, ας καταστεί προτεραιότητα το προσωπικό μέριμνας. Ελπίζω σε αυτό το Κοινοβούλιο να εξετάσουμε ξεχωριστά το ζήτημα του προσωπικού μέριμνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, παρότι χαιρόμαστε για τα 6,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, δεν πρέπει να αντιπαρερχόμαστε το γεγονός ότι, στο μεταξύ, 4 στους 10 υπαλλήλους παραμένουν σε επισφαλείς σχέσεις απασχόλησης. Σε πολλές χώρες τα γραφεία ευρέσεως προσωρινής εργασίας κινδυνεύουν να γίνουν οι μεγαλύτεροι εργοδότες. Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση και η μεταφορά της παραγωγής σε χώρες με φθηνά εργατικά χέρια επιφέρει μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας. Οι προσωρινές δουλειές μόνο εν μέρει μπορούν να το αντισταθμίσουν αυτό.

Στο μεταξύ, 78 εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι αναγκασμένοι να ζουν στα όρια της φτώχειας με προσωρινές δουλειές, δουλειές του 1 ευρώ και μίνι δουλειές. Δεν μπορεί, όμως, να συντηρήσει κανείς μια οικογένεια με μια «Mac δουλειά» (δουλειά με περιορισμένες προοπτικές). Ακόμα και ο άλλοτε εγγυητής για απασχόληση, η καλή εκπαίδευση, σπάνια αποτελεί βοήθεια σήμερα. Οι ακαθάριστες αμοιβές μειώθηκαν κατά περίπου 5% μέσα σε τρία χρόνια στη Γερμανία, για παράδειγμα, ενώ το κόστος ζωής έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά την εισαγωγή του ευρώ. Παρότι χαιρόμαστε για την καθαρή αύξηση στα στοιχεία απασχόλησης, υπό το πρίσμα αυτών των γεγονότων, κατά την άποψή μου, είναι κοροϊδία για κάθε έναν από τα εκατομμύρια ανέργους και για όλους όσοι πρέπει να ζουν στη φτώχεια, παρότι κάνουν μια τίμια δουλειά.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης οι συνθήκες ζωής και εργασίας μας αλλάζουν τόσο γρήγορα, ώστε πολλοί πολίτες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. Αισθάνονται τελματωμένοι και ανασφαλείς. Οι κατευθυντήριες γραμμές της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση πρέπει να είναι απολύτως ορατές σε αυτούς: ανταγωνιστικές δουλειές, ίσες ευκαιρίες και κοινωνική συνοχή.

Η έννοια της ευελιξίας με ασφάλεια εξακολουθεί να μην είναι πλήρως κατανοητή. Πιο ευέλικτοι δεν πρέπει να γίνουν μόνο οι εργαζόμενοι ως προς τα συμφέροντά τους, προκειμένου να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους, πιο ευέλικτες πρέπει να γίνουν και οι επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας νέες στρατηγικές εμπορίας και καινοτόμα προϊόντα και κατακτώντας τομείς της αγοράς, μεταξύ άλλων. Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι χρειάζονται αποτελεσματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, για να διασφαλιστεί η ένταξή τους και όχι ο αποκλεισμός τους. Η εργασία τους θα πρέπει να αμείβεται κατάλληλα, ανάλογα με τον τομέα και την περιοχή, μέσω συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, όχι μέσω της κυβερνητικής παρέμβασης.

Στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση είναι, αφενός, να αποκτήσουν εργασία περισσότεροι άνθρωποι και, αφετέρου, να δημιουργηθούν δουλειές υψηλότερης ποιότητας. Ταυτόχρονα, πρέπει να γίνουν επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η έννοια της διά βίου μάθησης στηρίζεται πραγματικά και περιλαμβάνει όσους υστερούν. Πρέπει να γίνει σαφές ότι τόσο το ΕΚΤ όσο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το νέο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση πρέπει να ωφελήσουν άμεσα όσους κινδυνεύουν ή θίγονται από την ανεργία. Πρέπει να προετοιμαστούν καλύτερα για αλλαγές και να μπορέσουν να εισέλθουν σε νέους τομείς εργασίας.

Θα αξιολογηθούμε επίσης από το κατά πόσο καταφέραμε να διατηρήσουμε τους μεγαλύτερους εργαζομένους στις εργασιακές διαδικασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αντί να τους τρέπουμε σε πρόωρη συνταξιοδότηση. Έχουν μεγάλο κίνητρο, τη δυνατότητα να εργαστούν υπό πίεση και άφθονη τεχνογνωσία. Οι καλύτερες πρακτικές πρέπει να δείχνουν πώς συνεργάζονται οι μεγάλοι σε ηλικία και οι νέοι μέσα από την ομαδική εργασία και πώς ωφελούνται και οι δύο πλευρές.

Οι κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την πολιτική για την απασχόληση σε αυτήν την πολύ καλή έκθεση θα γίνουν αποδεκτές πάνω από όλα εάν τηρηθεί με συνέπεια η αρχή της επικουρικότητας. Η κ. Van Lancker έχει δίκιο: τα κράτη μέλη πρέπει να αποδείξουν ότι συμμετέχουν σε αυτό και τότε θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο κοινωνικό μοντέλο αγοράς μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE). - (RO) Θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφό μου κ. Van Lancker για το έργο της και να υπογραμμίσω τη σπουδαιότητα αυτής της έκθεσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι σήμερα 78 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι φτωχοί ή κινδυνεύουν από φτώχεια και 6 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν το σχολείο. Εμείς, ως ευρωπαίοι σοσιαλιστές, θέλουμε να παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες για μια αξιοπρεπή ζωή, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η εφαρμογή αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών θα συμβάλει στην αύξηση του αριθμού ασφαλέστερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, στην εξασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας μέσω της πρόσβασης σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και στην προαγωγή της ενεργού κοινωνικής ένταξης για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να καταπολεμηθούν η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη φροντίδα που πρέπει να παράσχουμε στους ανάπηρους και τους ηλικιωμένους ανθρώπους για πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και για την κατάργηση όλων των διακρίσεων μεταξύ γυναικών και αντρών αναφορικά με τις αποδοχές. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση αποτελεί σημαντικό μέσο για την επίτευξη των στόχων της νέας στρατηγικής της Λισαβόνας και ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Συνθήκης της Λισαβόνας, που έχει επικυρωθεί και από τη Ρουμανία. Θα στηρίξω και θα ψηφίσω αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση για τα επόμενα τρία χρόνια θα συζητηθούν στην εαρινή ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής. Η ατζέντα της Λισαβόνας άρχισε να αποδίδει καρπούς. Αυτό είναι καλό, παρότι πιθανότατα εστιάσαμε πολύ λίγο στην κοινωνική ένταξη στη δράση της. Η ατζέντα της Λισαβόνας πράγματι δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας, αν και όχι πάντα τις καλύτερες του είδους. Δεν αρκεί να θέτουμε θαρραλέους στόχους – η εκπαίδευση είναι αναγκαία, όπως και η προσαρμογή των σχολικών συστημάτων και η ενίσχυση των δυνατοτήτων τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της βασισμένης στη γνώση οικονομίας και κοινωνίας.

Είναι πολύ σημαντικό να προωθηθεί μια φιλική προς την οικογένεια προσέγγιση για την εργασία. Η ατζέντα της Λισαβόνας προβλέπει ενίσχυση των κοινωνικών μέτρων. Πρέπει να δοθεί προσοχή όχι απλώς στην ευελιξία των εργασιακών σχέσεων, αλλά στην προστατευμένη ευελιξία. Μόνο μια ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία και την προστασία μπορεί να βελτιώσει την απασχόληση και την κοινωνική προστασία. Πρέπει να εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι θετικές εξελίξεις στην οικονομική, εργασιακή και κοινωνική πολιτική συμπληρώνουν η μία την άλλη. Επιτρέψτε μου, επίσης, να συγχαρώ την εισηγήτρια για το εξαιρετικό έργο της.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Zimmer (GUE/NGL).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή αναφέρεται στο γεγονός ότι, χάρη στις πολιτικές για την απασχόληση που συμφωνήθηκαν με τα κράτη μέλη την τελευταία διετία, δημιουργήθηκαν 6,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Αυτό ακούγεται καλό, ιδιαίτερα για όσους θέλουν να εντάξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ολοένα και περισσότερο στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, όμως δεν είναι τόσο καλό για εκείνους που κατέλαβαν αυτές τις θέσεις εργασίας, αλλά στην πλειονότητά τους μόλις που μπορούν να ζήσουν από αυτές.

Η έκθεση για τη φτώχεια που δημοσιεύτηκε χθες στη Γερμανία δείχνει επίσης ξεκάθαρα ότι ολοένα περισσότεροι εργαζόμενοι χρειάζονται παροχές εκτός από τις αποδοχές τους, ώστε να μην ολισθήσουν στη φτώχεια, και ότι η διαφορά μεταξύ εκείνων που έχουν υψηλά εισοδήματα και εκείνων που δεν έχουν καθόλου εισόδημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Είναι, λοιπόν, απολύτως αναγκαίο η στρατηγική απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισχωρήσει πολύ πιο σθεναρά και πρακτικά στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, δημιουργώντας καλές θέσεις εργασίας, αυξάνοντας το εισόδημα και παρέχοντας κοινωνική προστασία στους εργαζομένους. Αυτή η πρακτική συμμετοχή, ωστόσο, δεν είναι συνειδητά διαθέσιμη, για κάποιον λόγο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει εντέλει να εστιάσει την προσοχή της στην έννοια των καλών θέσεων εργασίας, μια έννοια που οι υπουργοί Απασχόλησης της ΕΕ διέδιδαν ακόμα και πριν από έναν χρόνο, προκειμένου να γίνει εδώ ένα περαιτέρω βήμα προόδου. Η έννοια της ευελιξίας με ασφάλεια δεν αρκεί σε αυτό το πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, εάν η στρατηγική της Λισαβόνας αρχίζει να έχει αποτέλεσμα, γιατί η μερική απασχόληση αυξήθηκε από 16,2% σε 18,1% τα τελευταία χρόνια; Γιατί το ποσοστό όσων έχουν χωρίς να το θέλουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου και καμία μακροπρόθεσμη ασφάλεια ξεπέρασε το 6,5%;

Η εισηγήτρια παραδέχεται ότι η ανεργία στην ΕΕ έφτασε το 8,9% το 2005. Φέτος αναμένεται να πέσει στο 7,1%, όμως θα συμβεί αυτό; Στο Ηνωμένο Βασίλειο η ανεργία κυμαίνεται μόλις στο 5,8%. Η καταπολέμηση της ανεργίας δεν χρειάζεται κάποια πολιτική. Χρειάζεται μια τονωτική ένεση. Παρεμπιπτόντως, το υποδόριο σύστημα επινοήθηκε από κάποια επιτροπή, κοινοβούλιο ή κοινοβουλευτική επιτροπή; Όχι, βέβαια. Κάποιος είχε μια έξυπνη ιδέα, και οι έξυπνες ιδέες πάντα διαδίδονται. Για τις καλές ιδέες ενδείκνυται η βέλτιστη πρακτική και οι βέλτιστες πρακτικές είναι για να τις μοιράζεσαι. Ρίξτε μια ματιά στα εξαιρετικά στοιχεία απασχόλησης του Ηνωμένου Βασιλείου, που μόλις αναφέρθηκαν. Είναι καλύτερα γιατί οι βέλτιστες πρακτικές μας έχουν να κάνουν με τη συνέχιση της αποχής μας από την άσκοπη οδηγία για τον χρόνο εργασίας και τη μη υιοθέτηση του ευρώ, εξακολουθώντας να κάνουμε παγκόσμιο εμπόριο εκτός της ΕΕ περισσότερο από κάθε άλλο κράτος μέλος. Ορίστε η τονωτική μου ένεση. Την θέλετε;

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου με μια παρατήρηση, η αφήγηση της οποίας θα μου δώσει χαρά και ικανοποίηση. Η ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας αρχίζει να έχει αποτελέσματα και αυτό που είναι ιδιαιτέρως ευχάριστο είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει σταθερή αύξηση στον αριθμό των ατόμων που εργάζονται.

Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, πρέπει να διαφωνήσω έως έναν βαθμό με τη γνώμη της εισηγήτριας, κ. Van Lancker ότι η ποιότητα των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν πρόσφατα μπορεί να προκαλεί ανησυχία. Φυσικά, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε την κορυφαία ποιότητα των θέσεων εργασίας που προσφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά νομίζω ότι οποιαδήποτε δουλειά είναι καλύτερη από την ανεργία, η οποία είναι ταπεινωτική και καλλιεργεί την αίσθηση της μηδενικής προσωπικής αξίας. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τους νέους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να είναι υψηλό και, ως εκ τούτου, το μέλλον τους πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια.

Ένα αποτελεσματικό μέσο για την αύξηση της διαθεσιμότητας θέσεων εργασίας, που είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τους νεαρούς Ευρωπαίους, είναι η ιδέα να συνδυαστεί η ευελιξία με την ασφάλεια στην αγορά εργασίας, γνωστή και ως «ευελιξία με ασφάλεια». Δεν υπάρχει κάποιο καθολικό μοντέλο ευελιξίας με ασφάλεια, και έτσι αυτή η έννοια πρέπει να τεθεί σε ισχύ λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες και τις παραδόσεις που επικρατούν στα διαφορετικά κράτη μέλη. Αυτή είναι, μάλιστα, η κατεύθυνση που προτείνεται στην τροπολογία που κατατέθηκε από την πολιτική ομάδα μου. Υπάρχουν, ωστόσο, δύο στοιχεία σε αυτήν την έννοια που είναι τόσο καλά σαν να ήταν καθολικά και, ταυτόχρονα, κατά τη γνώμη μου, είναι και κρίσιμα.

Το πρώτο από αυτά είναι η επένδυση στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα σε ένα υψηλό επίπεδο συνεχιζόμενης κατάρτισης, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να προσαρμόζουν τις δεξιότητές τους στις γρήγορα μεταβαλλόμενες τάσεις της οικονομικής και εργασιακής αγοράς.

Δεύτερον, έχουμε μια πιο τολμηρή χρήση άτυπων μορφών απασχόλησης, που δίνουν τη δυνατότητα κυρίως στους νέους ανθρώπους, που ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την εργασιακή πορεία τους, να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες και να καλύψουν το κόστος της επαγγελματικής κατάρτισής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Falbr (PSE). - (CS) Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τον θαυμασμό μου για την κ. Anne Van Lancker, η οποία δεν κατέρρευσε υπό το βάρος των τροπολογιών και δεν επέτρεψε την άμβλυνση της έκθεσής της. Θα ήμουν ίσως ακόμη πιο επικριτικός επειδή πιστεύω ότι η ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας δεν προσφέρει πολλά. Το ποσοστό της ανεργίας δεν μειώνεται σημαντικά· οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν δεν είναι θέσεις υψηλής ποιότητας· δείχνουμε ανοχή στο ότι άνθρωποι στα κράτη μέλη της ΕΕ υποφέρουν από φτώχεια στην εργασία. Όλα αυτά σημαίνουν ξεκάθαρα ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Ούτε καν η Πράσινη Βίβλος δεν δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα που μας θέτουν εργαζόμενοι και συνδικαλιστικοί φορείς. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε, ωστόσο, είναι να ανατρέξουμε στις σχετικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Πρέπει να θυμόμαστε ότι, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έχουν επικυρώσει τις σημαντικότερες από αυτές. Η ανησυχία με την οποία υποδέχτηκαν οι ευρωπαϊκοί συνδικαλιστικοί φορείς τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις υποθέσεις Viking – Laval – Rüffert είναι κατανοητή. Η συμβουλή μου είναι να προσφερθούν λιγότερες σελίδες και περισσότερος σεβασμός σε όσα έχουν επιτευχθεί τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM).(SV) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η έκθεση διαπνέεται από το πνεύμα των αξιών που πρέπει να διέπουν μια ελεύθερη αγορά εργασίας. Όμως, υπάρχει ένα μεγάλο μειονέκτημα: είναι λάθος να συντάσσονται τέτοιοι κανόνες σε επίπεδο ΕΕ. Θα γίνουν κατόπιν μέρος του κοινού κανονιστικού συστήματος της ΕΕ, του κοινοτικού κεκτημένου – θα φυλαχτούν ευλαβικά στην Αγία Γραφή. Η πιθανότητα μελλοντικών μεταρρυθμίσεων θα εκλείψει σε όλη την Ευρώπη.

Εάν, τη δεκαετία του ’70, η Γερμανία και η Γαλλία είχαν επιβάλει μια κοινή πολιτική για την απασχόληση στην Κοινότητα, βασισμένη στις πολιτικές ιδέες που κυριαρχούσαν τον καιρό εκείνο, η οικονομία της Ευρώπης θα ήταν σήμερα σε παρακμή.

Η σημερινή «καραμέλα», η ευελιξία με ασφάλεια, επαναλαμβάνεται συνεχώς στην έκθεση. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν διατυπώθηκε καμία κοινή πολιτική για την απασχόληση, γεγονός που με τη σειρά του αποτελεί και τον λόγο που η Δανία μπόρεσε να αναπτύξει κάτι που σήμερα δείχνει πολλά υποσχόμενο. Η έκθεση θα ωφελούνταν με το να συνοψιστεί σε μία και μόνο πρόταση: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συστήνει στα κράτη μέλη να εξετάσουν το δανικό μοντέλο ευελιξίας με ασφάλεια, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχουν να μάθουν κάτι από αυτό». Τελεία και παύλα.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία για τις τάσεις στην απασχόληση είναι στην πραγματικότητα πολύ θετικά, και θα πρέπει να ανατρέξουμε στη δεκαετία του ’80 για να συναντήσουμε παρόμοιες τιμές. Παρόλα αυτά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν έχουν παρουσιάσει όλες οι περιοχές της Ευρώπης εξίσου ενθαρρυντικά αποτελέσματα· ούτε και τα νέα για την ποιότητα της απασχόλησης είναι τα καλύτερα.

Γνωρίζω ότι όταν μιλάμε για κοινωνική πολιτική, υπάρχει πάντα η τάση να θέτουμε προτεραιότητες, και αυτό δεν είναι εύκολη δουλειά – είναι δελεαστικό να θεωρούνται τα πάντα προτεραιότητα. Η εμπειρία δείχνει, ωστόσο, ότι όταν τα πάντα αποτελούν προτεραιότητα, το αποτέλεσμα είναι ότι τίποτα δεν αποτελεί προτεραιότητα.

Θα ήθελα, λοιπόν, να ενθαρρύνω όλους εμάς να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε τον καθορισμό ρόλων, ευθυνών και ξεκάθαρων και ποσοτικοποιήσιμων στόχων σε αυτά τα κοινωνικά ζητήματα, ειδικά σε ό,τι αφορά την πολιτική για την απασχόληση.

Ως συμβολή, θα έλεγα ότι για εμένα υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη προτεραιότητα που συνδέεται με την ανάσχεση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, που σήμερα αφορά περίπου το 15% των νέων ηλικίας από 18 έως 24 ετών, δηλαδή περισσότερους από 6 εκατομμύρια νέους.

Το σενάριο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι πολύ σοβαρό, λαμβανομένης υπόψη της αναμενόμενης δημογραφικής εξέλιξης στην Ευρώπη, η οποία μέχρι το 2030 θα έχει 18 εκατομμύρια λιγότερα παιδιά και νέους και 52% περισσότερους ανθρώπους άνω των 65 ετών.

Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο αυτός ο πολύτιμος, συρρικνούμενος πληθυσμός νέων ανθρώπων, από τους οποίους εξαρτώνται τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, να μην είναι καλά μορφωμένος και προετοιμασμένος στον ύψιστο βαθμό ώστε να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι λιγότερο μορφωμένοι είναι οι πλέον ευάλωτοι στην ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας και, προφανώς, κινδυνεύουν να βρεθούν κοινωνικά αποκλεισμένοι.

Όπως και η εισηγήτριά μας, κ. Van Lancker, την οποία συγχαίρω, πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της στρατηγικής της Λισαβόνας, ιδιαιτέρως μέσω μεγαλύτερης έμφασης στο ζήτημα της ένταξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Andrés Naranjo Escobar (PPE-DE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι τα βασικά πλεονεκτήματα του έργου που έχει πραγματοποιηθεί είναι η βασική συναίνεση στη διάγνωση της κατάστασης και στα μέσα αντιμετώπισης που πρέπει να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας για την απασχόληση.

Η Ένωση πρέπει να είναι εξαιρετικά ισχυρή οικονομικά, προκειμένου να σημειώσει πολιτική πρόοδο χωρίς να απαρνηθεί το κοινωνικό μοντέλο που είναι στα γονίδιά της. Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι να επιτραπεί στους ανθρώπους να ενταχθούν και να σημειώσουν πρόοδο μέσω της απασχόλησης.

Αυτές οι οκτώ κατευθυντήριες γραμμές μάς δίνουν τον οδικό χάρτη για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2010 και είναι παραπάνω από επαρκείς για τη θέση σε ισχύ των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα πολύ καθοριστικά στοιχεία, πάνω στα οποία πρέπει να εργαστούμε με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Το πρώτο είναι η επίτευξη ενός επιπέδου κινητικότητας που ανοίγει νέες ευκαιρίες απασχόλησης, κυρίως για τους νέους. Προκειμένου να γίνει αυτό, είναι απολύτως απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα ισοδυναμίας προσόντων, όχι μόνο σε ό,τι αφορά ακαδημαϊκούς τίτλους και διπλώματα, αλλά και ως προς την κατάρτιση των εργαζομένων καθ όλο τον εργασιακό βίο τους.

Το δεύτερο είναι ο εκσυγχρονισμός των κανόνων απασχόλησης, προκειμένου να κινηθούμε προς μια βαθμιαία και ευέλικτη συνταξιοδότηση. Αυτό θα προλάμβανε τη μείωση του επαγγελματικού εισοδήματος και μελλοντικές καταστάσεις φτώχειας.

Το τρίτο είναι η βελτίωση των γλωσσικών γνώσεων του πληθυσμού γενικότερα, δεδομένου ότι η παγκοσμιοποίηση έχει τους κανόνες της, κυρίες και κύριοι. Όποιος προσαρμόζεται κερδίζει. Οι υπόλοιποι χάνουν.

Εάν θέλουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ποιοτικές θέσεις εργασίας και μεγαλύτερες δεξιότητες, πρέπει να συνεχίσουμε την προώθηση των μεταρρυθμίσεων που συμπεριλαμβάνονται στη στρατηγική της Λισαβόνας.

Είναι γεγονός ότι έχουν σημειωθεί κάποια επιτεύγματα, όμως εάν αμεληθούν οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τα πάντα θα καταρρεύσουν.

Για τον λόγο αυτόν, είναι απαραίτητη η υλοποίηση, μέσω του διαλόγου, πρωτοβουλιών όπως η «ευελιξία με ασφάλεια».

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η στρατηγική της Λισαβόνας πέτυχε τον στόχο της αύξησης της απασχόλησης στην Ευρώπη, αλλά δεν ωφελήθηκαν όλοι: ο δρόμος για τους νέους ανθρώπους, τις γυναίκες και τις περιθωριακές κοινωνικές ομάδες παραμένει δύσκολος. Ούτε η ποιότητα της απασχόλησης έχει βελτιωθεί: ο αριθμός των συμβάσεων ορισμένου χρόνου έχει αυξηθεί και η μεγαλύτερη ευελιξία δεν συνταιριάστηκε με την εργασιακή ασφάλεια. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της στρατηγικής της Λισαβόνας, υποστηρίζοντας τη διά βίου μάθηση και την αναγνώριση των δεξιοτήτων.

Τα συστήματα πρόνοιας που παρέχουν στήριξη των εισοδημάτων και διευκολύνουν την κινητικότητα εντός της αγοράς εργασίας πρέπει να προσδιοριστούν, με τις κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας, και οι στόχοι για ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής πρέπει να επιτευχθούν.

Το σχέδιο ψηφίσματος αποτελεί ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, και για τον λόγο αυτόν το στηρίζουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τη δήλωση ότι η ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας είχε ως αποτέλεσμα περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά όχι απαραίτητα ποιοτικότερες θέσεις εργασίας.

Η ανάγκη να καταπολεμηθούν η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη σε οποιαδήποτε στρατηγική της ΕΕ. Δεν συμμερίζομαι, ωστόσο, την άποψη ότι η υιοθέτηση κοινών κοινωνικών προτύπων σε επίπεδο ΕΕ είναι πανάκεια για τα προβλήματά μας. Η απασχόληση και η κοινωνική πολιτική εμπίπτει στη σφαίρα δικαιωμάτων των κρατών μελών, και όλες οι δράσεις της ΕΕ σε αυτό το πεδίο πρέπει να είναι σύμφωνες με την αρχή της επικουρικότητας. Η χάραξη και η καθιέρωση στρατηγικών βάσει ειδικών μοντέλων όπως η ευελιξία με ασφάλεια διαφέρουν σε εθνικό επίπεδο.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω τον κίνδυνο που ελλοχεύει σε μια μονοδιάστατη προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα, ενώ ταυτόχρονα ευνοεί τη δημιουργία μιας πλατφόρμας σε επίπεδο ΕΕ για τον σκοπό της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.

Πιστεύω ότι καμία ειδική στρατηγική πολιτικής για την απασχόληση δεν θα έχει απόλυτη επιτυχία χωρίς την πλήρη κατάργηση όλων των υπαρχόντων φραγμών στην ελεύθερη ροή εργασίας ως ασφαλούς μέσου για την κινητοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης και την προαγωγή της απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Weber (ALDE). - (RO) Συγχαίρω την κ. Anne Van Lancker για την έκθεσή της. Προσωπικά, ανησυχώ για την ποιότητα των θέσεων εργασίας. Έχουμε 78 εκατομμύρια ανθρώπους στο όριο της φτώχειας και για τον λόγο ότι τα κράτη μέλη έχουν ανισότητες αναφορικά με τις αμοιβές των εργαζομένων. Γνωρίζω τα προβλήματα διακρίσεων που αντιμετωπίζουν πολλοί Ρουμάνοι που εργάζονται νόμιμα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι αναγκάζονται να αποδεχθούν θέσεις εργασίας που είναι κατώτερες των προσόντων τους και χαμηλότερους μισθούς από τους συναδέλφους τους, πολίτες των δεδομένων χωρών. Δυστυχώς, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός για την αξιολόγηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας, παρότι είναι αναγκαίος. Πιστεύω ακράδαντα ότι η αρχή της σωστής αμοιβής αποτελεί κίνητρο για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, και είμαι απολύτως εναντίον των σημερινών τάσεων για χαμηλή αμοιβή των εργαζομένων. Η ελεύθερη κυκλοφορία εργασίας δεν πρέπει να περιορίζεται με κανέναν τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). - (CS) Στην πραγματικότητα, υπάρχουν μόνο δύο τρόποι για να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας: ο ένας είναι να πάνε οι άνθρωποι εκεί όπου υπάρχει δουλειά και ο άλλος να πάει η δουλειά εκεί που βρίσκονται οι άνθρωποι. Νομίζω ότι η δεύτερη επιλογή είναι πιο λογική, καθώς κανένα από τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην πρώτη επιλογή (μοιρασμένη εργασία, ευέλικτοι συμβασιακοί διακανονισμοί, πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας κλπ.) δεν έχει αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κατά τη γνώμη μου, η δεύτερη επιλογή προσφέρει περισσότερες δυνατότητες και ταιριάζει αρκετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία από τις δυνατότητες είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δημόσιου τομέα, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει να λειτουργεί ως μια οντότητα που δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να επικροτήσω τη θαυμάσια δουλειά που έκανε η συνάδελφός μου κ. Morin, η οποία μίλησε για τις θέσεις της πολιτικής ομάδας μας.

Με κίνδυνο να παρεκκλίνω από τη συζήτηση, θα ήθελα να ρωτήσω για τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι φαίνεται να λάμπουν διά της απουσίας τους από την έκθεση αυτή. Εργαζόμαστε σύμφωνα με το άρθρο 128, που σημαίνει ότι πρόκειται να κάνουμε συστάσεις προς τα κράτη μέλη, αλλά πιστεύω ότι είναι καιρός να οδεύσουμε προς δυναμικότερη δράση.

Κύριε Επίτροπε, τι πιστεύετε για την εφαρμογή του άρθρου 139 της Συνθήκης, το οποίο προβλέπει ακριβώς αυτήν τη δυνατότητα, δηλαδή τη δυνατότητα των κοινωνικών εταίρων να θεσπίσουν κοινοτικού επιπέδου νόμους για την απασχόληση; Πώς μπορούμε να έχουμε μια πολιτική για την απασχόληση χωρίς συντονισμό του κοινωνικού δικαίου; Νομίζω ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 138, κύριε Επίτροπε, είναι στο χέρι σας η προώθηση των κοινωνικών εταίρων· πρέπει να τους συμπεριλάβουμε στη θέσπιση της κατάλληλης ευρωπαϊκής κοινωνικής νομοθεσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Το πρώτο στάδιο εφαρμογής των στόχων της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση έχει ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα: το 2007 3,5 δισεκατομμύρια θέσεις δημιουργήθηκαν στην ΕΕ και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 1,6% κατά την περίοδο 2005-2007.

Ωστόσο, αυτή είναι μόνο η μία όψη του νομίσματος. Σήμερα στην ΕΕ ο εργαζόμενος πληθυσμός που ζει στη φτώχεια ανέρχεται σε 14 εκατομμύρια. Επιπλέον, ο αριθμός των ανθρώπων που αναγκάζονται να εργαστούν με συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης αυξάνεται συνεχώς. Οι νέοι άνθρωποι στην ΕΕ αντιμετωπίζουν επίσης πολύ σοβαρά προβλήματα – σχεδόν 6 εκατομμύρια νέοι εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και το ποσοστό απασχόλησης μεταξύ της νεολαίας είναι λιγότερο από το μισό από αυτό της ΕΕ γενικά.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η ταχύτητα και η αποδοτικότητα της εφαρμογής των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση διαφέρει κατά πολύ στα διάφορα κράτη μέλη. Ζητώ από την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και των στόχων της διά βίου μάθησης που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Νεολαία» της ΕΕ, το σύμφωνο της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία για τη διετία 2006-2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, η παρέμβασή μου έχει στόχο να προκαλέσει το ενδιαφέρον σε δύο υπηρεσίες που θα πρέπει να ενισχυθούν πανευρωπαϊκά. Η μία υπηρεσία αφορά τη συμβουλευτική, την πληροφόρηση και τον προσανατολισμό των νέων, αλλά και όλων των εργαζομένων οποιασδήποτε ηλικίας, ώστε να μπορούν να βρουν την εργασία, τις σπουδές και τη διά βίου μάθηση που τους ταιριάζει. Η άλλη υπηρεσία που θα πρέπει να ενισχυθεί πανευρωπαϊκά στα πλαίσια και της αξιοπρεπούς εργασίας, είναι αυτή που αφορά τον έλεγχο της εργασίας. Τα γραφεία ελέγχου της εργασίας θα μπορέσουν να καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία που αποτελεί μια πληγή για την απασχόληση.

Απασχόληση λοιπόν, αλλά και επιχειρηματικότητα, συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους ίσως είναι η ελπίδα μέχρι το 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η σημερινή οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βελτιώνεται. Παρατηρούμε μια αύξηση του ΑΕΠ, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, το ποσοστό της απασχόλησης αυξάνεται και το ποσοστό της ανεργίας μειώνεται.

Για να συνεχιστεί αυτή η πορεία, πρέπει να ενισχύσουμε την κοινωνική ένταξη και ιδιαίτερα, πρώτον, να βοηθήσουμε συγκεκριμένα τους νέους –εκείνους που τώρα εισέρχονται στην αγορά εργασίας– να βρουν δουλειά. Δεύτερον, πρέπει να διευκολύνουμε την εύρεση εργασίας για εκείνους που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και, τρίτον, πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στους μακροχρόνια άνεργους.

Υπάρχουν τομείς όπου χρειάζεται αποτελεσματικότερη υποστήριξη και δράση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να μεταβληθεί το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να καλύπτει τις προϋποθέσεις της στρατηγικής της Λισαβόνας και να διευκολύνει την οικονομική ανάπτυξη, η οποία με τη σειρά της θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαιτέρως διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απασχόληση. Άλλωστε, τα δύο τρίτα των εργαζομένων μας εργάζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν το 50% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Συνεπώς, κατά τη χάραξη των στρατηγικών μας, θα πρέπει να εστιάσουμε στην προαγωγή της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη δημιουργία νέων ευκαιριών για αντιστάθμιση των αναδυόμενων δαπανών και στη διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοί μας θα μπορέσουν τελικά να παίρνουν υψηλότερους καθαρούς μισθούς.

Εντέλει, θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε την υποδομή που επιτρέψει στους εργαζομένους μας να απολαμβάνουν εργασιακή ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να παρέχει ένα μοντέλο βέλτιστης πρακτικής εδώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. (CS) Κυρίες και κύριοι, οι αυστηροί κανόνες του Κοινοβουλίου δεν μου επιτρέπουν να απαντήσω αναλυτικά στις ομιλίες σας. Παρόλα αυτά, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την ουσιαστική συζήτηση, η οποία ανέλυσε πολλές πτυχές της αγοράς εργασίας και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, καθώς και να μιλήσω για λίγα μόνο βασικά ζητήματα.

Πρώτον, η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση έχει αποφέρει χειροπιαστά αποτελέσματα. Τα τρέχοντα στατιστικά στοιχεία για την ανεργία και την απασχόληση είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα, γεγονός που αποτελεί ξεκάθαρη επιτυχία. Στη συζήτησή σας πολλές φορές εκφράσατε τις ανησυχίες σας σχετικά με την ποιότητα των θέσεων εργασίας. Θέλω να επισημάνω ότι η έννοια των περισσότερων θέσεων εργασίας και των ποιοτικότερων θέσεων εργασίας αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Από τα εκατομμύρια νέων θέσεων εργασίας, περισσότερες από τις μισές είναι θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν μπορούν να υπάρξουν αμφιβολίες για την ποιότητά τους. Πολλές από τις υπόλοιπες θέσεις εργασίας είναι μερικής απασχόλησης ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Κατά τη γνώμη μου, η υπόθεση ότι καμία από τις θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης δεν είναι υψηλής ποιότητας δεν ευσταθεί. Δεν είναι ορθή. Πολλές από αυτές τις θέσεις εργασίας είναι ποιοτικές. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάποιες από αυτές δεν είναι ποιοτικές και αυτός είναι ένας από τους τομείς που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το πρόβλημα των φτωχών εργαζομένων, δηλαδή των ανθρώπων που εξακολουθούν να είναι φτωχοί παρότι έχουν μια δουλειά, είναι πολύ ανησυχητικό και πρέπει να του δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι φτωχοί εργαζόμενοι αποτελούν περίπου το 8% του ενεργού πληθυσμού, που είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπων και αυτό είναι ένα πολύ πιεστικό ζήτημα.

Ένα άλλο ζήτημα που συζητήσατε είναι η συσχέτιση των πολιτικών απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης. Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι η κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 19 δίνει έμφαση σε μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και στην προώθηση της ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτό η Επιτροπή συνέστησε στη στρατηγική να μην πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Και αυτό διότι σημείωσαν επιτυχία και επειδή έχει καταστεί σαφές ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή διακυβέρνηση και καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (μάλιστα, πολλά κράτη μέλη εξέφρασαν τέτοιες απόψεις), θα ήταν καλύτερα να μην διευρυνθούν οι κατευθυντήριες γραμμές. Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι το κείμενο δεν είναι οριστικό, ότι θα συνεχίσει να εξελίσσεται και ότι τα θέματα που αναφέρατε είναι αναμφίβολα τα θέματα που θα χρειαστούν την κατάλληλη ανταπόκριση σύμφωνα με τις μελλοντικές εξελίξεις.

Θα ήθελα να απαντήσω σε άλλη μία ερώτηση αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 139 της Συνθήκης. Παραδόξως, σήμερα θα υπογραφεί η συλλογική σύμβαση εργασίας στον ναυτιλιακό τομέα, και έχει ήδη αποφασιστεί να ενταχθεί αυτή η συλλογική σύμβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσω του άρθρου 139. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα συγκεκριμένο βήμα που δείχνει ότι αυτό το άρθρο δεν έχει παραβλεφθεί. Παρεμπιπτόντως, θεωρώ τη σύμβαση για τον ναυτιλιακό τομέα ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα προόδου, καθώς είναι ένας πολύπλοκος και διεθνής τομέας, και οι κοινωνικοί εταίροι κατάφεραν να επιτύχουν πάρα πολλά.

Φυσικά, υπήρξαν και άλλα θέματα στη συζήτηση: το ζήτημα της εκπαίδευσης, ο μεγάλος αριθμός των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, η διά βίου μάθηση. Όλα αυτά τα θέματα είναι σημαντικά και έως έναν βαθμό θα συμπεριληφθούν στη νέα κοινωνική ατζέντα. Αναφορικά με την ένταξη, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενεργό ένταξη, που είναι ένα από τα έγγραφα που σκιαγραφούν τη στρατηγική της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα. Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι, παρότι η αγορά εργασίας αποτελεί τη βάση για ενεργό ένταξη, δεν επεκτείνεται σε όλους τους τομείς όπου είναι αναγκαία η εφαρμογή μιας συνεκτικής πολιτικής ένταξης. Εφόσον υπάρχουν ασφαλώς πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας για φυσικούς λόγους, όπως οι συνταξιούχοι ή άνθρωποι που βιώνουν διάφορες ασυνήθιστες καταστάσεις, η πολιτική ένταξης πρέπει να καλύπτει περισσότερα από την αγορά εργασίας και μόνο. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αγορά εργασίας πρέπει σαφέστατα να λάβει υπόψη της αυτήν την πτυχή.

Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω άλλη μία φορά για τη συζήτηση, η οποία, κατά την άποψή μου, κάλυψε τα περισσότερα από τα σημαντικά θέματα για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Πιστεύω ότι αποτελούν σημαντική συμβολή στη διαδικασία εύρεσης μιας καλύτερης και πιο αποτελεσματικής ισορροπίας μεταξύ της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και των ενεργειών των μεμονωμένων κρατών μελών. Όπως είπα προηγουμένως, υπήρξαν πολλά ενδιαφέροντα σχόλια κατά τη διάρκεια τη συζήτησης, αλλά οι κανόνες του Κοινοβουλίου δεν μου επιτρέπουν να απαντήσω σε όλα, γι’ αυτό και απάντησα μόνο σε λίγα.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Van Lancker, εισηγήτρια. − (NL) Πάνω από όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τους συναδέλφους μου για τη συμβολή τους σε αυτήν τη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι σαφές πως πολλοί από εσάς δώσατε έμφαση στις ίσες ευκαιρίες, την κοινωνική ένταξη και την ποιότητα της εργασίας, και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό. Λυπάμαι εάν απογοήτευσα ορισμένους από εσάς επειδή δεν συμπεριέλαβα ακόμη περισσότερες από τις τροπολογίες σας, αλλά πραγματικά δεν ήθελα να γίνει αυτή η έκθεση χριστουγεννιάτικο δέντρο φορτωμένο με πολλά στολίδια και άλλα τόσα μπιχλιμπίδια.

Κάτι άλλο, απαντώντας σε σχόλιο που έκανε ο κ. Andersson, προεδρεύων της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ελπίζω ειλικρινά η έκθεση αυτή να μην υποβλήθηκε άσκοπα, επειδή, παρότι το άρθρο 128 της Συνθήκης δίνει σε αυτό το Κοινοβούλιο το δικαίωμα να ερωτηθεί, στην πράξη αυτό το δικαίωμα κινδυνεύει να υπονομευτεί. Γνωρίζω, κύριε Επίτροπε, ότι είναι σημαντικό για το Συμβούλιο να μπορεί να πάρει μια απόφαση νωρίς μέσα στο έτος, ώστε τα εθνικά σχέδια μεταρρύθμισης να μπορούν να αναπτυχθούν με τους κοινωνικούς εταίρους. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό, προκειμένου να συνεχίσει το Κοινοβούλιο να διαδραματίζει τον ρόλο του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις νωρίτερα εντός του έτους, ώστε και τα τρία θεσμικά όργανα να μπορούν να ασκήσουν στο ακέραιο τον ρόλο τους στη διαδικασία, όπως προβλέπεται σχετικά στη Συνθήκη.

Για άλλη μία φορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου, και ας ελπίσουμε ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να έχει τα αυτιά του ανοιχτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. – (PL) Σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 16% των πολιτών της ΕΕ απειλούνται από τη φτώχεια και για ένα 8% εξ αυτών αυτό ισχύει παρά την πλήρη απασχόληση. Η φτώχεια απειλεί το 13% των ενήλικων Πολωνών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται με πλήρη απασχόληση.

Κυρίες και κύριοι, η περιοχή της Małopolska, την οποία εκπροσωπώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Πολωνία, που ανέρχεται αυτήν τη στιγμή σε 8%· αυτό δεν εξασφαλίζει ένα ασφαλές βιοτικό επίπεδο, ωστόσο, καθώς οι καλπάζουσες τιμές των ειδών διατροφής και της ενέργειας οδηγούν πολλές οικογένειες στο χείλος της φτώχειας. Στη γειτονική επαρχία Świętokrzyskie, την οποία επίσης εκπροσωπώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κατάσταση τείνει να γίνει δραματική, με τη διπλάσια ανεργία από ό,τι στη Małopolska. Παίρνοντας ως παράδειγμα μόνο αυτές τις δύο επαρχίες, μπορούμε να παρατηρήσουμε ένα αυξανόμενο επίπεδο κοινωνικής ανισότητας. Όπως σωστά παρατηρεί η κ. Van Lancker στην έκθεσή της για τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου περισσότεροι από 14 εκατομμύρια εργαζόμενοι ζουν στη φτώχεια.

Αυτός ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί πολύ γρήγορα εάν δεν τροποποιήσουμε τη στρατηγική της Λισαβόνας, ώστε να δημιουργήσουμε περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Αυτό το πρόβλημα αφορά ιδιαιτέρως τα νέα κράτη μέλη, όπου οι διαφορές στον πλούτο των πολιτών είναι πολύ μεγάλες συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Η ανάπτυξη και η απασχόληση είναι βασικά στοιχεία στη στρατηγική της Λισαβόνας. Η οικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου Ευρώπης συνδέεται με αλλαγές στην αγορά εργασίας. Οι εταιρείες μας χρειάζονται εργαζομένους που να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και στην απαίτηση για αλλαγή. Φυσικά, συμφωνώ με το ότι η απασχόληση θα πρέπει να παρέχει σταθερότητα, ασφάλεια και διαβεβαίωση αναφορικά με το τι θα φέρει το αύριο. Ταυτόχρονα, οι σχέσεις ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτες, ώστε να επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να πραγματοποιούν τις αλλαγές με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι λόγω της κατάστασης στην αγορά.

Για τον λόγο αυτόν, είναι πολύ σημαντικό για τους επιχειρηματίες και τους υπαλλήλους να διασφαλίσουν τη βελτίωση των ικανοτήτων τους, την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και την επαγγελματική εξέλιξή τους. Αυτό είναι προς το συμφέρον των επιχειρήσεων, οι οποίες θα αποκτήσουν ειδικευμένους και με υψηλό κίνητρο υπαλλήλους. Είναι επίσης προς το συμφέρον των ίδιων των υπαλλήλων, οι οποίοι λόγω της μεγαλύτερης επάρκειάς τους θα αποκτήσουν ισχυρότερη θέση στη δουλειά και, σε περίπτωση ανάγκης για αλλαγή, την εγγύηση ότι χάρη στις δεξιότητές τους δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να προσαρμοστούν στην αγορά εργασίας.

Τέλος, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο στοιχείο της κινητικότητας στην ευρωπαϊκή αγορά. Όπως ξέρουμε, πολλά κράτη μέλη διατηρούν ακόμα περιορισμούς στην απασχόληση πολιτών από τα νέα κράτη μέλη. Και αυτό παρά τις προειδοποιήσεις από εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου ότι υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού σε πολλούς τομείς της οικονομίας.

Όσο παραμένουν σε ισχύ οι περιορισμοί στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και υπηρεσιών στην Ευρώπη δεν θα μπορέσει να καταστεί αποφασιστικός παράγοντας για την επιτυχία των οικονομιών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) , γραπτώς. – (RO) Η αναθεωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας έχει οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, πρέπει να εξετάσουμε εκείνα τα πεδία όπου εξακολουθεί να είναι αναγκαία η αύξηση των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για την απασχόληση.

Αναφέρομαι ιδιαιτέρως στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά την απόκτηση προσόντων και την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Έξι εκατομμύρια νέοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό σύστημα προτού συμπληρώσουν τα 18 έτη. Το γεγονός ότι, από τον συνολικό αριθμό των ανέργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από το 40% είναι νέοι είναι εξίσου σοβαρό. Επιπλέον, οι περισσότεροι από τους νέους που κατορθώνουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας απολαμβάνουν λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες απασχόλησης, όπως μερική απασχόληση, περιορισμένη απασχόληση ή απασχόληση βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Με τις νομοθετικές κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης, πρέπει να παρέχουμε περισσότερες λύσεις αναφορικά με τα προγράμματα και τους πόρους που εξασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της δράσης των κρατών μελών σε αυτό το πεδίο.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE) , γραπτώς. (HU) Η οδηγία για την απασχόληση προέβλεπε για τα κράτη μέλη της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης μακροπρόθεσμες κατευθυντήριες γραμμές, στόχους και μέσα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της απασχόλησης κατά τον δεύτερο κύκλο εφαρμογής της στρατηγικής της Λισαβόνας. Από τότε έχει καταστεί σαφές ότι μια οικονομία δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική και αποδοτική σε έναν κόσμο που πρέπει να ζει με τον ανταγωνισμό, και δεν μπορεί να προοδεύσει πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους εάν έχει χάσει τον δρόμο της προς την κοινωνική έρημο και επιχειρεί να το πετύχει αυτό ενώ περικυκλώνεται από ανθρώπους που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό.

Μια αξιοπρεπής ζωή απαιτεί αξιοπρεπή εργασία· αυτό με τη σειρά του απαιτεί ένα υποψήφιο εργατικό δυναμικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι ικανό να βελτιώσει τις δεξιότητές του, ένα εργατικό δυναμικό που είναι υγιές και προστατευμένο από διακρίσεις.

Το 2006 οι διαπιστωμένες ανάγκες των νέων κρατών μελών κατέστησαν αναγκαία την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας. Αυτήν τη φορά δόθηκε έμφαση σε εκείνους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα μειονεκτήματα στην αγορά εργασίας, στην απελπιστική κατάσταση για τις μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες στην αγορά εργασίας, στην απομόνωση συγκεκριμένων γλωσσών και σε ζητήματα αναφορικά με την απασχόληση των Ρομά.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο αριθμός των θέσεων εργασίας αυξήθηκε, τα ποσοστά της απασχόλησης βελτιώθηκαν και οι θυελλώδεις δείκτες απασχόλησης επίσης σταθεροποιήθηκαν. Η αύξηση των θέσεων εργασίας κλασικού τύπου –πλήρης, προστατευμένη με σύμβαση απασχόληση σε έναν χώρο εργασίας– ήταν σχετικά μικρή, ενώ σημειώθηκε τεράστια αύξηση στη μερική απασχόληση, την εποχιακή εργασία και την εργασία βάσει συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

Σε αυτήν την αλλαγμένη κατάσταση, δεν αμφισβητούμε ότι η εποχή του δογματικού εργατικού δικαίου έχει παρέλθει. Η εκτεταμένη και εντατική οικονομική ανάπτυξη χρειάζεται ευέλικτες νομοθετικές διατάξεις που να αποτρέπουν τον σχετικισμό στο εργατικό δίκαιο και την υποτίμηση των κοινωνικών εταιρικών σχέσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

 

6. Πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0159/2008) της κ. Lynne, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ (μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ) (2007/2202(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne, εισηγήτρια. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες για τη συνεργασία τους, ιδιαιτέρως ορισμένους από τους σκιώδεις εισηγητές. Πιστεύω ότι μέσω της συνεργασίας φέραμε εις πέρας μια καλή έκθεση.

Εξέτασα σε αυτήν την έκθεση τη μεταφορά και εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών, δηλαδή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση και της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα. Εστίασα περισσότερο στην οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση, επειδή η φυλετική καταγωγή καλύφθηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σε μια πολύ καλή έκθεση πέρυσι. Η μεταφορά και η εφαρμογή είναι ανομοιογενής σε όλη την ΕΕ, ειδικά όσον αφορά στην οδηγία για την απασχόληση, αν και προβλήματα υπάρχουν και με την οδηγία για τη φυλετική καταγωγή. Υπάρχει επίσης έλλειψη παρεχόμενων πληροφοριών στους πολίτες σχετικά με πιθανά μέσα αντιμετώπισης σε περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης.

H Επιτροπή, τα κράτη μέλη, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί φορείς, πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να βελτιώσουν τη επίγνωση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές τις οδηγίες, ενώ τα κράτη μέλη πρέπει να συστήσουν ανεξάρτητους φορείς, για να προωθήσουν την ισότητα και να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η δικαιοδοσία αυτών των φορέων καλύπτει όλες τις μορφές διάκρισης.

Πολύ συχνά τα μεμονωμένα θύματα διακρίσεων μένουν να αντιμετωπίζουν τη διάκριση μόνοι τους, χωρίς υπερασπιστική στήριξη ή τα νομικά μέσα για να προχωρήσουν σε νομικές διαδικασίες, και αυτό πρέπει να αλλάξει. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα θύματα των διακρίσεων αυτομάτως διαβεβαιώνονται και έχουν βοήθεια στις νομικές διαδικασίες. Παρότι χαιρετίζω τα στατιστικά στοιχεία που έχει ήδη συγκεντρώσει η Επιτροπή για τις διακρίσεις, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία και ένα κοινό πρότυπο για τη συλλογή αυτών των στοιχείων.

Χαιρετίζω το ενδιαφέρον της Επιτροπής για τις πολλαπλές διακρίσεις, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ζητώ στην έκθεσή μου ολοκληρωμένη νομοθεσία κατά των διακρίσεων. Πρέπει να εγκαταλείψουμε την αποσπασματική προσέγγιση. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία ιεραρχία στις διακρίσεις. Μια νέα οδηγία πρέπει να καλύπτει τις διακρίσεις και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες για όλους τους λόγους που δεν έχουν καλυφθεί μέχρι στιγμής από τη νομοθεσία του άρθρου 13. Θα πρέπει να καλύπτει την αναπηρία, την ηλικία, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις και τον γενετήσιο προσανατολισμό. Η φυλετική καταγωγή και το φύλο επίσης καλύπτονται, όπως και η απασχόληση.

Λυπάμαι για το γεγονός ότι, ενώ ο Επίτροπος Špidla είχε δεσμευτεί για αυτό και η Επιτροπή δεσμεύτηκε για μια οριζόντια οδηγία στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2008 –και συγχαίρω ιδιαιτέρως για αυτό τον Επίτροπο– φαίνεται να υπάρχει κάποιο πισωγύρισμα εντός της Επιτροπής σχετικά με αυτό. Μπορεί να μας πει η Επιτροπή σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εκτιμήσεις επιπτώσεων, τι καλύπτουν και πότε θα είναι διαθέσιμες; Όπως αντιλαμβάνομαι, τώρα λένε ότι μπορεί να προωθήσουν μόνο τη νομοθεσία για την αναπηρία και τίποτε άλλο. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, εξού και η τροπολογία μας.

Αγωνίστηκα επί χρόνια για τη νομοθεσία του άρθρου 13 σε ό,τι αφορά την αναπηρία και την ηλικία, όμως πλέον είμαι πεπεισμένη ότι δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν πίσω. Η καταπολέμηση των διακρίσεων και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε πολίτης της ΕΕ πρέπει να απολαμβάνει ίση μεταχείριση.

Σας προτρέπω να ψηφίσετε για την έκθεσή μου και κυρίως για μια ολοκληρωμένη οδηγία κατά των διακρίσεων, ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα σε όσους από την Επιτροπή δεν συμφωνούν με αυτό και στα κράτη μέλη, ότι δηλαδή δεσμευόμαστε ως Κοινοβούλιο τουλάχιστον να βάλουμε οριστικό τέλος στις διακρίσεις, και να δοθεί τέλος στη γελοία άποψη ότι δεν πειράζει να κάνουμε διακρίσεις εναντίον οποιουδήποτε τμήματος της κοινωνίας μας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. COCILOVO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Lynne για την εμπεριστατωμένη και επίκαιρη έκθεσή της. Η Επιτροπή συμφωνεί πλήρως με το περιεχόμενό της. Η Επιτροπή στηρίζει κατηγορηματικά το κάλεσμα για πλήρη μεταφορά των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή κίνησε έναν αριθμό νομικών διαδικασιών κατά ορισμένων κρατών μελών για μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και δεν θα διστάσει να κάνει χρήση της δικαιοδοσίας της προκειμένου να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία της ΕΕ θα τηρείται απαρέγκλιτα στο μέλλον και να επιτύχει γρήγορη και συστηματική βελτίωση σε περιπτώσεις όπου η νομοθεσία δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί.

H Επιτροπή επίσης αναγνωρίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής και των δύο οδηγιών. Συνεπώς, η Επιτροπής εργάζεται επί του παρόντος σε προγράμματα για να βελτιώσει την καταγραφή των περιπτώσεων διακριτικής μεταχείρισης. Το πραγματικά σημαντικό ζήτημα είναι ο αληθινός αντίκτυπος στα άτομα, και όχι απλώς μια αφηρημένη εικόνα του πώς μπορεί να λειτουργήσουν τα πράγματα.

Η έκθεση επίσης δικαίως υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο των θεσμικών οργάνων στην ενίσχυση της ίσης μεταχείρισης: διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην παρακολούθηση, την παροχή στήριξης προς τα θύματα και τη βελτίωση της συνειδητοποίησης των δικαιωμάτων. Θα ήθελα να τονίσω την αποφασιστική σημασία του μη κυβερνητικού τομέα σε αυτό το πεδίο. Η Επιτροπή υποστηρίζει μια διεύρυνση του ρόλου των θεσμικών οργάνων και του ρόλου του μη κυβερνητικού τομέα με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τη διάκριση για λόγους εκτός της εθνοτικής καταγωγής και του φύλου.

Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2008, σκοπεύω να καταθέσω μια τροπολογία βάσει του άρθρου 13 της Συνθήκης ΕΚ, η οποία θα επεκτείνει την υπάρχουσα προστασία κατά διακρίσεων σε τομείς εκτός της αγοράς εργασίας. Αυτή θα συμπεριληφθεί στο ευρύτερο πρόγραμμα για ευκαιρίες, συμπεριφορές και αλληλεγγύη που πρόκειται να εγκριθεί στα τέλη Ιουνίου.

Έντονες πολιτικές συζητήσεις διεξάγονται σχετικά με την ανάγκη για περαιτέρω νομοθεσία κατά των διακρίσεων σε επίπεδο ΕΕ. Ας είμαστε ξεκάθαροι: αυτές οι συζητήσεις δεν έχουν να κάνουν με το αν πρέπει να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις ή όχι, αλλά με το πώς μπορεί να γίνει αυτό με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Λαμβανομένων υπόψη της πολιτικής ευαισθησίας αυτού του ζητήματος και της κάθε άλλο παρά πρόθυμης στάσης ορισμένων κρατών μελών, το έδαφος πρέπει να προετοιμαστεί με μεγάλη προσοχή.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου της 29ης Απριλίου, που πραγματοποιήθηκε πριν από τη θέση σε ισχύ της ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας, συμφωνήσαμε ότι χρειαζόμασταν περισσότερο διεξοδικές αναλύσεις προτού πάρουμε μια απόφαση σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο δράσης. Οποιαδήποτε και αν είναι η απόφαση της Επιτροπής μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα είναι μια απόφαση βασισμένη σε εμπεριστατωμένη ανάλυση. Θα λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές των πολλαπλών διακρίσεων και τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Πάνω από όλα, στόχος της θα είναι να αποφέρει πραγματικά οφέλη σε εκείνους που την χρειάζονται.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να αναφέρω ότι σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών, η Επιτροπή σχεδιάζει να παρουσιάσει μια ανακοίνωση, που θα υιοθετεί συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της προστασίας κατά των διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με αυτήν την ανακοίνωση η Επιτροπή θα δημοσιεύσει και μια έκθεση για το πώς οι πολιτικές της ΕΕ συμβάλλουν στη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά.

 
  
MPphoto
 
 

  Tatjana Ždanoka, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Lynne, από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας, για το εξαιρετικό έργο και την εξαιρετική έκθεσή της.

Δυστυχώς, οι διακρίσεις παραμένουν ένα από τα πιο σημαντικά και εκτεταμένα προβλήματα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο για τις οδηγίες κατά των διακρίσεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, θα ήθελα να τονίσω ότι προβλέπουν μόνο τα ελάχιστα πρότυπα. Είναι επαίσχυντο το ότι αρκετά κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει και εφαρμόσει ούτε καν αυτά τα ελάχιστα πρότυπα. Νομίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κινεί τη διαδικασία επί παραβάσει κατά αυτών των κρατών μελών πιο ενεργά.

Όλοι στην Ένωση πρέπει να είναι βέβαιοι ότι δεν μπορούν να γίνουν θύματα διάκρισης και ότι έχουν αποτελεσματικά νομικά μέσα στον αγώνα κατά των διακρίσεων. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει επίσης να στηρίξουν ενεργά την ευαισθητοποίηση και την επιμόρφωση για την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Ένα άλλο πρόβλημα, όπως ακούσαμε σήμερα, μου προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία. Είναι το ότι χρειαζόμαστε στην πραγματικότητα ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων Από ό,τι κατάλαβα από τη δήλωση του Επιτρόπου, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αυτήν τη στιγμή ότι το πρόγραμμα εργασίας που ανακοινώθηκε από την Επιτροπή για το 2008, και το οποίο χαιρετίσαμε ιδιαιτέρως, με την πρόταση οδηγίας που θα εφαρμόζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης εκτός της απασχόλησης, για όλους τους λόγους, θα το παράσχει αυτό.

Για εμένα θα ήταν συγκλονιστικό εάν η Επιτροπή απέκλειε ορισμένους λόγους από το εύρος της προστασίας. Θα σήμαινε ότι μπορούμε εύκολα να εγκαταλείψουμε τις αξίες μας και, μόλις τελειώσει το Έτος Ίσων Ευκαιριών, θα είμαστε και πάλι ελεύθεροι να συμπεριφερόμαστε διαφορετικά στους Ευρωπαίους. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η εναντίωση στις διακρίσεις αποτελεί θεμελιώδη ανθρώπινη αξία· αναφορικά με αυτό δεν υπάρχει καμία διάσταση απόψεων μεταξύ μας. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην πολιτική κατά των διακρίσεων. Πιστεύουμε ότι τα κράτη μέλη έχουν την αναμφισβήτητη και αναπόφευκτη ευθύνη να διασφαλίσουν ότι ούτε ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υφίσταται διάκριση.

Η Ομάδα γνωρίζει επίσης ότι, δυστυχώς, δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα μέσω της νομοθεσίας. Προκειμένου σταδιακά να μπει ένα τέλος στις διακρίσεις, χρειαζόμαστε μια κατάλληλη πολιτική κουλτούρα, χρειαζόμαστε ανεκτικότητα στην καθημερινή ζωή, στον χώρο εργασίας, στη δημόσια ζωή, στις επικοινωνίες, από εθνικό σε τοπικό επίπεδο, και είναι αναγκαία η συνεργασία όλης της κοινωνίας.

Όπως φάνηκε στην πράξη, η εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών για τις διακρίσεις δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τα μισά κράτη μέλη δεν κατάφεραν να μεταφέρουν τις οδηγίες επαρκώς στην εθνική νομοθεσία τους ή να τις εφαρμόσουν κατάλληλα. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα αληθινό χάσμα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία ανάμεσα στο άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ και των υφιστάμενων οδηγιών. Αυτό σημαίνει ότι δεν εξασφαλίζονται σε όλες τις «προστατευμένες» ομάδες, δηλαδή σε εκείνους στους οποίους αναφέρεται το άρθρο, ίσα δικαιώματα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο ως προς την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος, ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν πιστεύει ότι η λύση βρίσκεται στην έγκριση μιας ολοκληρωμένης οδηγίας που θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί και θα ήταν ανεπαρκής. Αντιθέτως, πιστεύει ότι μια ευρωπαϊκή οδηγία πρέπει επειγόντως να βοηθήσει με έναν μη ιεραρχικό τρόπο να μπει ένα τέλος στις διακρίσεις κατά των 84 εκατομμυρίων ανάπηρων ατόμων που ζουν στην Ευρώπη, ώστε τα άτομα που ζουν με κάποια αναπηρία να μπορούν να απολαύουν τα ίδια δικαιώματα σε όλη την ΕΕ.

Έχοντας υπόψη το ότι η μέση διάρκεια ζωής του πληθυσμού αυξάνεται και ότι οι σχετιζόμενες με την ηλικία χρόνιες νόσοι προκαλούν βλάβες στην υγεία ενός ατόμου, ο αριθμός των ατόμων που ζουν με κάποια αναπηρία πρόκειται να αυξηθεί στο μέλλον. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η προσέγγιση θα παράσχει πιο αποτελεσματική, πρακτική βοήθεια στα άτομα που ζουν με κάποια αναπηρία. Η Ομάδα θα στήριζε, επομένως, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον σκοπό αυτόν. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η εξαιρετική έκθεση της κ. Lynne βασίζεται στην ευθύνη που προέρχεται από την παρουσία ανάμεσά μας του φαινομένου της αρνητικής διάκρισης. Όχι μόνο δεν έχει εκλείψει από την Ευρώπη της Αριστείας, αλλά, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, αυξάνεται κιόλας, και οι πολίτες της Ευρώπης μπορούν να το αντιληφθούν. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι η διεύρυνση έφερε μαζί της μια αύξηση σε νέες μορφές απειλής διακρίσεων, όπως αυτή που αντιμετωπίζουν οι πολλαπλά μειονεκτούντες άνθρωποι· οι διακρίσεις κατά των Ρομά γίνονται ολοένα και πιο έντονες σήμερα.

Η πλειοψηφία της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ψήφισε υπέρ της έγκρισης μιας οριζόντιας οδηγίας. Όλοι θυμόμαστε τα ίχνη καχυποψίας στο Κοινοβούλιο προς τη νέα συσταθείσα Επιτροπή, μια καχυποψία που έγινε η πλειοψηφική άποψη λόγω των ομολογημένων απόψεων ενός υποψηφίου σχετικά με τις διακρίσεις. Η Επιτροπή εκείνο τον καιρό υποσχέθηκε ότι θα αναλάμβανε δράση στη βάση της εξουσίας που της αναγνωρίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ, να θεσπίσει νομοθεσία κατά όλων των μορφών διάκρισης και να συγκροτήσει μια νομική βάση για την αντιμετώπιση των παραβάσεων.

Είναι επίσης επείγον η Επιτροπή να εκτιμήσει τη μεταφορά της υπάρχουσας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη μέλη, καθώς και να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει για τη μη μεταφορά των υφιστάμενων οδηγιών. Σε ό,τι αφορά την Ομάδα των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι απαράδεκτο να εδραιωθεί οποιουδήποτε είδους ιεραρχία, είτε στη Συνθήκη ΕΚ είτε στις απαγορεύσεις αναφορικά με τις διακρίσεις που πρόκειται να συμπεριληφθούν στην τροποποίηση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Δεν είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο ερώτημα ποιος υποφέρει περισσότερο: τα άτομα που ζουν με κάποια αναπηρία, οι ομοφυλόφιλοι ή οι ηλικιωμένοι άνθρωποι.

Όσον αφορά εμάς, η πρόταση στην έκθεση της κ. Lynne είναι μια πιθανή νομική λύση· με άλλα λόγια αναμένουμε μια γενική, οριζόντια οδηγία από την Επιτροπή, παρότι φυσικά αυτό δεν αποκλείει –και μάλιστα θα καταστήσει αναγκαία– τη διατύπωση ειδικών διατάξεων για διαφορετικούς τομείς και άλλες περιπτώσεις.

Πιστεύω ότι αυτό επίσης συνάδει με τις απόψεις των ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι είναι, ή μπορεί να γίνουν, θύματα διακρίσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Lehideux, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κυρία Lynne, το έργο σας και η προσήλωσή σας σε αυτόν τον βασικό φάκελο ήταν αξιοσημείωτα. Ήμουν ένας από τους πρώτους ανθρώπους από την Ομάδα μας που το αντιλήφθηκα αυτό στο πλαίσιο της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, και σας ευχαριστώ θερμά.

Ένας προστατευτικός νόμος δρα μόνο εάν εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Για τον λόγο αυτόν, κυρία Lynne, συμμερίζομαι την ανησυχία σας για κακή εφαρμογή των οδηγιών που απαγορεύουν τις διακρίσεις σε ορισμένα κράτη μέλη. Αυτές οι καταστάσεις δεν είναι αποδεκτές και πρέπει να γίνουν αντικείμενο δυναμικής, μελετημένης δράσης από την Επιτροπή. Καμία παραχώρηση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε αυτόν τον τομέα.

Ένας προστατευτικός νόμος επίσης δεν έχει αξία, παρά μόνο εάν μπορεί πραγματικά να χρησιμοποιηθεί από εκείνους που έχει σχεδιαστεί να προστατεύει. Γι’ αυτό πιστεύω, όπως και εσείς, ότι πρέπει να βεβαιωθούμε πως τα θύματα των διακρίσεων έχουν πράγματι πρόσβαση στην πληροφόρηση και τα μέσα για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Αυτό αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών και εδώ πάλι η αμέλεια δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Ωστόσο, παρότι η έκθεσή σας αποτελεί ένα βασικό βήμα, αυτό οφείλεται κυρίως στην ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις διακρίσεις την οποία υποστηρίζετε. Ανεπιφύλακτα στηρίζω το αίτημά σας για μια ολοκληρωμένη οδηγία για την καταπολέμηση όλων των μορφών διάκρισης. Όπως εσείς, είμαι πεπεισμένος ότι είναι αναγκαία μια ενιαία προσέγγιση, που να λαμβάνει υπόψη όλους τους λόγους διάκρισης. Το άρθρο 13 δεν είναι ένα κάλεσμα για έλλειψη δράσης ή για μη συντονισμένη δράση, αλλά μια πρόσκληση για δράση.

Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, παραμερίστε τους φόβους σας και τις θεωρητικές συζητήσεις. Η πρόταση μιας ολοκληρωμένης οδηγίας αποτελεί ανάγκη και είναι απλή κοινή λογική. Αυτό το πιστεύουν οι περισσότεροι από εμάς εδώ και σας ζητούμε να ακούσετε, κύριε Επίτροπε.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζουμε και εμείς την έκθεση Lynne και στηρίζουμε πλήρως τη δέσμευση για μια ολοκληρωμένη οδηγία και το βλέπουμε αυτό ως μέρος της πολιτισμικής αλλαγής στην οποία αναφέρθηκε η κ. Bauer. Όμως, μπορούμε να ακούσουμε το γυαλί να ραγίζει καθώς η Επιτροπή προσπαθεί να προχωρήσει και προτρέπουμε την Επιτροπή να φανεί πραγματικά γενναία και να πρωτοστατήσει σε αυτό το ζήτημα.

Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια ολοκληρωμένη νομοθεσία. Για παράδειγμα, θα εξάλειφε μερικά από τα «παραθυράκια» μέσω των οποίων οι ρατσιστές και οι ξενόφοβοι προσπαθούν και εκμεταλλεύονται τη θρησκευτική διάκριση, προκειμένου να καλύψουν τις ρατσιστικές συμπεριφορές τους.

Είναι σημαντικό να απαλλαγούμε από μερικά από αυτά τα αυθαίρετα σημεία απομόνωσης, για έλεγχο και υγειονομική περίθαλψη για παράδειγμα, λόγω ηλικίας παρά βάσει αποδεικτικών στοιχείων.

Και μπορούμε να στηρίξουμε πλήρως την επιθυμία της εισηγήτριας για μια προορατική προσέγγιση στο να ενημερώνονται οι άνθρωποι για τα δικαιώματά τους και να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Μέσω της ανάγκης για αποτελεσματική νομική βοήθεια και ισχυρών ανεξάρτητων φορέων.

Συνεπώς, χαιρετίζουμε αυτήν την έκθεση και την στηρίζουμε στην τρέχουσα μορφή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω την κ. Lynne για μια πολύ πρακτική έκθεση για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Ωστόσο, έχω αιφνιδιαστεί κάπως με τη γλώσσα που διατυπώνεται, η οποία μου θυμίζει κάπως τη γλώσσα του ολοκληρωτισμού. Εάν δεν ήξερα ότι η εισηγήτρια είναι μέλος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρωv και Δημοκρατών για την Ευρώπη, θα πίστευα ότι αυτή η έκθεση είχε εκπονηθεί από κάποιον από την πλευρά των κομμουνιστών. Κατά την άποψή μου, είναι επικίνδυνο να μπούμε σε λεπτομέρειες, όπως έχει γίνει εδώ, και να αναφέρουμε μία προς μία ποιες μορφές διάκρισης δεν πρέπει να επιτρέπονται και το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε· πολύ απλά δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου διακρίσεις. Το ανθρώπινο γένος συμπεριέλαβε όλες τις εντολές και απαγορεύσεις του στις Δέκα Εντολές, και αναφέρονται εκεί περιεκτικά: ου φονεύσεις, ου μοιχεύσεις. Θα πρέπει απλώς να πούμε: ου διαπράξεις διάκριση και να αφήσουμε τα υπόλοιπα στην ευαισθησία και την αρμοδιότητα των ανθρώπινων ομάδων και των κρατών μελών. Θεωρώ, ωστόσο, την εν λόγω έκθεση αποδεκτή, με την προϋπόθεση ότι θα γίνει αποδεκτή η τροπολογία 7 της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση της Liz Lynnes επισημαίνει την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα αποτρέπει τις διακρίσεις εκτός του χώρου εργασίας και το οποίο θα περιλαμβάνει μεγάλο εύρος περιπτώσεων.

Εκατομμύρια άνθρωποι υφίστανται διάκριση –οι ηλικιωμένοι, καθώς και άλλες ομάδες– καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και μεταφορών, ή να αγοράσουν μια ασφάλεια, ή να υποβάλουν αίτηση για δάνειο.

Οι ίδιες αυτές ομάδες είχαν δυσκολίες όσον αφορά στην απασχόληση πριν από την εισαγωγή ισχυρότερης νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αποτελεσματική νομοθεσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλαξε τη στάση των εργοδοτών. Ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρέωσε τα κράτη μέλη να προσπαθήσουν να βάλουν τέλος στις διακρίσεις στην απασχόληση – παρότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Ολοκληρωμένη νομοθεσία πρέπει να θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα των ανθρώπων σε ό,τι αφορά αγαθά και υπηρεσίες.

Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της και να ζητήσω από τους συναδέλφους μου να καταψηφίσουν τροπολογίες που αποδυναμώνουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία εννέα χρόνια στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καθόμουν δίπλα στην αξιότιμη βρετανίδα συνάδελφό μου από το West Midlands, τη σημερινή εισηγήτρια, κ. Elizabeth Lynne.

Σχεδόν πάντα συμφωνούσαμε σε όλα σχεδόν τα ζητήματα, χωρίς την ανάγκη διαπραγμάτευσης συμβιβαστικών τροπολογιών, καθώς ήδη επικοινωνούσαμε πνευματικά.

Υποθέτω ότι σε κάθε κανόνα πρέπει να υπάρχει μια εξαίρεση, και προς μεγάλη έκπληξή μου αυτή η έκθεση είναι ακριβώς αυτό. Είναι ειλικρινά πολύ απογοητευτικό ότι, κατά την άποψή μας, η πολιτική στάση φαίνεται να εμποδίζει την αντιμετώπιση του πραγματικού προβλήματος.

Επιτρέψτε μου να πω ευθύς αμέσως, προτού κάποιοι άλλοι από την Αριστερά σπεύσουν να πουν τις συνήθεις παραποιήσεις τους, ότι όλοι μας στην Κεντροδεξιά αποστρεφόμαστε τις διακρίσεις σε όλες τις μορφές τους. Όλοι εμείς στην Κεντροδεξιά θέλουμε να βρούμε πρακτικούς τρόπους για να συμβάλουμε στην εξάλειψή τους, και μάλιστα θα στηρίξουμε, καταρχήν, μια ξεχωριστή οδηγία για τους ανθρώπους με αναπηρίες, όπως εξετάζεται αυτήν τη στιγμή από την Επιτροπή.

Όμως, είμαστε βέβαιοι ότι μια «ολοκληρωμένη και ευρεία» οδηγία της ΕΕ κατά των διακρίσεων, που ουσιαστικά είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς την Επιτροπή να παράγει ακόμη περισσότερη «όλα σε ένα» νομοθεσία της ΕΕ σε έναν τομέα που είναι πολύ ευαίσθητος, δεν θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των σημερινών δυσκολιών, ενώ μπορεί να αποδειχθεί ακόμα και επιζήμια. Καταθέσαμε τις δικές μας τροπολογίες, για να τονίσουμε αυτό το σημείο.

Παρότι ορισμένες πτυχές της συνεχιζόμενης διάκρισης μπορεί πράγματι να συνιστούν ακόμα πρόβλημα, το να ισχυριζόμαστε ότι η πιο γενική νομοθεσία της ΕΕ αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τη λύση, κατά την άποψή μας, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Οι υπάρχοντες νόμοι της ΕΕ για τις διακρίσεις εξακολουθούν να είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη. Πρέπει να υπάρξει καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων νόμων και καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων στην εφαρμογή πριν ακολουθήσουμε τον δρόμο των περισσότερων ευρωπαϊκών οδηγιών.

Όπως το έθεσε συνοπτικά μια οργάνωση από το Ηνωμένο Βασίλειο την προηγούμενη εβδομάδα, περισσότερες διακρίσεις δεν πρόκειται να επιλυθούν με περισσότερη νομοθεσία. Θα αξιοποιούσαμε καλύτερα τον χρόνο μας σε πολυπολιτισμικές, πολυθρησκευτικές εκδηλώσεις που αλλάζουν τις αντιλήψεις. Συμφωνούμε με αυτό.

Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τις στοχαστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις του και να πω πόσο πολύ προσμένουμε στην απάντηση της Επιτροπής εν ευθέτω χρόνω.

 
  
MPphoto
 
 

  Stephen Hughes (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η επίκριση του Philip Bushill-Matthews υπογραμμίζει απλώς το πόσο καλή είναι η έκθεση της Elizabeth Lynne! Νομίζω ότι της αξίζουν συγχαρητήρια. Έκανε πολύ καλή δουλειά στο να υπογραμμίσει το χαμηλό επίπεδο εφαρμογής και μεταφοράς δύο οδηγιών που εγκρίθηκαν το 2000 σχετικά με τους κινδύνους και τις διακρίσεις στην απασχόληση.

Όμως τότε, κύριε Επίτροπε, εσείς και η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ αναγνωρίζατε ότι οι διακρίσεις δεν σταματούν στο γραφείο ή στον τοίχο του εργοστασίου. Διαπιστώσαμε τότε την ανάγκη να δράσουμε ευρύτερα, για να εισαγάγουμε μια οριζόντια οδηγία που να καταπολεμά όλες τις μορφές διακρίσεων σε όλο το εύρος της κοινωνίας. Εσείς ο ίδιος είχατε δηλώσει δημοσίως ότι υποστηρίζετε εκείνη την ιδέα· ο Πρόεδρός σας, ο Πρόεδρος Barroso, δημοσίως είχε δεσμευτεί για μια τέτοια οριζόντια οδηγία.

Είμαστε, λοιπόν, πολύ ενοχλημένοι που ακούμε ότι εντός της Επιτροπής υπάρχει οπισθοχώρηση, επανεξέταση, ίσως και εστίαση μόνο στην αναπηρία. Ακούω ότι εξετάζονται τρεις πιθανές επιλογές επί του παρόντος στην Επιτροπή: η οριζόντια οδηγία, η οποία είναι ακόμη ζωντανή· δεύτερον, μια ειδική οδηγία για την αναπηρία ή, τρίτον, μια οδηγία για την αναπηρία και μία ακόμα μορφή διάκρισης.

Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η λογική της τελευταίας επιλογής. Χρειαζόμαστε τώρα έναν ισχυρό υποστηρικτή, κύριε Επίτροπε, για την οριζόντια οδηγία για την οποία έχετε δεσμευτεί. Όπως είπε η Elizabeth Lynne, δεν μπορεί να υπάρξει ιεραρχία στις μορφές διάκρισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ίσοι και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε καμία διάκριση, για κανέναν λόγο, κατά οποιασδήποτε μερίδας της Κοινότητάς μας.

Το άκουσα να λέγεται σε συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, και το υπαινιχθήκατε και εσείς σήμερα, κύριε Επίτροπε, καθώς και ο Philip Bushill-Matthews μόλις τώρα, ότι δεν πρέπει να δράσουμε επειδή έχουν κινηθεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά ορισμένων κρατών μελών που δεν συμμορφώθηκαν με τις προηγούμενες οδηγίες. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τέτοια επιχειρήματα. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στα κράτη μέλη να μας υποχρεώνουν να ενεργούμε στη χαμηλότατη ταχύτητα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και κατόπιν την επιβολή. Εσείς, κύριε Επίτροπε, έχετε το δικαίωμα της πρωτοβουλίας. Πρέπει να το ασκήσετε αυτό το δικαίωμα. Πρέπει να ενεργήσουμε αυστηρά. Πρέπει να ενεργήσετε αυστηρά, προκειμένου να διασφαλίσετε πλήρη συμμόρφωση και να μην επιτρέψετε στα κράτη μέλη να εισέλθουν σε μια σκευωρία που θα μας έκανε να κινηθούμε με τη μικρότερη δυνατή ταχύτητα.

Επίσης, πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στην ανάγκη για μέσα αντιμετώπισης και επιβολή, ισχυρά μέσα αντιμετώπισης, ώστε να βεβαιωθούμε ότι τα κράτη μέλη πράγματι συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες που εγκρίθηκαν το 2000. Επιδοκιμάζω πλήρως την έκθεση της Elizabeth Lynne.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Θα ήθελα να διακόψω για μια στιγμή, προκειμένου να καλωσορίσω, εξ ονόματος όλων μας εδώ στο Κοινοβούλιο, τις διάφορες ομάδες επισκεπτών στον εξώστη. Ας συνεχίσουμε τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld Veld (ALDE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, το 2004, αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε το πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο με την ειλικρινή υπόσχεση να γίνει ο υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο φαρισαϊσμός όσον αφορά στην ισότητα απλά δεν ωφελεί. Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να αποκτήσουν τα νομικά μέσα προκειμένου να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους στο δικαστήριο. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά απεγνωσμένα δικαιολογίες ώστε να αποφύγει μια γενική απαγόρευση των διακρίσεων, όπως το ότι χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση –σαν να μην βλέπουμε όλοι ότι γύρω μας γίνονται διακρίσεις– ή ότι δεν υπάρχει συναίνεση στο Συμβούλιο– όμως, αυτό ποτέ δεν σταμάτησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το να προωθεί τις προτάσεις της σε άλλους τομείς όπως η ενεργειακή πολιτική. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι διακρίσεις ήδη απαγορεύονται βάσει των Συνθηκών, αλλά εάν δεν νομοθετήσουμε, θα το κάνουν τα δικαστήρια για εμάς. Συνεπώς, περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τις ευθύνες της και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, διότι, αν πρέπει να απορριφθεί η οριζόντια οδηγία, τότε ας απορριφθεί στο Συμβούλιο και όχι στην Επιτροπή.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η κ. in ’t Veld το είπε ξεκάθαρα και εγώ θα το επισημάνω για άλλη μία φορά: χρειαζόμαστε την οδηγία-πλαίσιο, προκειμένου να παρέχουμε σε όλους την ίδια προστασία κατά των διακρίσεων. Δεν είναι αποδεκτό οι ομοφυλόφιλοι ή οι ηλικιωμένοι, για παράδειγμα, να απολαμβάνουν λιγότερα ανθρώπινα δικαιώματα από ό,τι οι άνθρωποι με μεταναστευτικό παρελθόν. Πρέπει επειγόντως να βάλουμε ένα τέλος σε αυτήν την κατάσταση.

Επιπλέον, πρέπει να σας θυμίσω εκ νέου ότι ο ίδιος ο κ. Barroso υποσχέθηκε εδώ –όταν αποζητούσε την έγκριση της Επιτροπής από το Κοινοβούλιο– να ξεκινήσει αυτήν την οδηγία-πλαίσιο. Ως Γερμανίδα, πρέπει να πω ότι βρίσκω τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης κυνική. Στη Γερμανία υπάρχει ένας νόμος που προστατεύει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα το ίδιο, αλλά η κυβέρνηση ηγείται μιας εκστρατείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά μιας οδηγίας-πλαίσιο χωρίς κάποια εύλογη αιτία. Κατά την άποψή μου, αυτός είναι καθαρός λαϊκισμός εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, η καταπολέμηση των διακρίσεων για λόγους είτε θρησκείας, είτε φύλου, είτε αναπηρίας είναι ένας από τους πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η πολιτική διατυπώνεται σε όλες τις Συνθήκες μας και στη νομοθεσία.

Αναφορικά με την καταπολέμηση των άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων λόγω φύλου, αυτή η πολιτική σημείωσε απόλυτη επιτυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε τώρα να ελέγξουμε την κατάσταση έναντι των οδηγιών και των συνθηκών και ακολούθως να διαπιστώσουμε ότι, αν και έχουμε την πιο πολύπλοκη νομοθετική διαδικασία στον κόσμο, η πολιτική δεν λειτουργεί καλά.

Υπάρχει τότε η επιλογή δύο δρόμων. Ο δρόμος της αντίθεσης είναι για εμάς να εισαγάγουμε μια νέα στρατηγική ευρείας βάσης και να λύσουμε τα προβλήματα με αυτόν το τρόπο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό αποδείχθηκε από τη νομοθεσία του 2000, στο πλαίσιο της οποίας κινήθηκαν διαδικασίες επί παραβάσει κατά 10 κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των Κάτω Χωρών, λόγω της έλλειψης σαφήνειας στη λειτουργία ορισμένων διατάξεων στη νομοθεσία τους για ίση μεταχείριση. Ούτε η νέα, ευρείας βάσης νομοθεσία θα βοηθήσει, λοιπόν, με την έννοια ότι όλα θα συνεχίσουν να είναι μόνο λόγια.

Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει να εστιάσουμε ολοένα και περισσότερο στη νοοτροπία και σε προγράμματα δράσης, και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν πλέον διακρίσεις, ούτε καν έμμεσες διακρίσεις. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τη βελτίωση της εφαρμογής και τότε θα πρέπει επίσης να βρούμε μια λύση στα προβλήματα που μπορούν να διατυπωθούν ξεκάθαρα, δηλαδή σε εκείνα των ατόμων με αναπηρίες.

Συνεπώς, επιδοκιμάζω ολόψυχα το κάλεσμα της κ. Bauer και αυτό αρκετών βουλευτών της Ομάδας μας, και ελπίζω ότι το θαυμάσιο νομοθετικό μας πλαίσιο θα τεθεί πλέον σε εφαρμογή. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lissy Gröner (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Lynne για την έκθεσή της, που έρχεται την πιο κατάλληλη στιγμή. Δυο λόγια προς όλους τους βουλευτές της Ομάδας του Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και τωv Ευρωπαίωv Δημοκρατώv: οι διακρίσεις στους μισθούς κατά των γυναικών έχουν συμπεριληφθεί στη Συνθήκη εδώ και 40 χρόνια, και όμως ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εάν εσείς στην Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ θέλετε να εμμείνετε στην απόρριψη της οριζόντιας οδηγίας, είναι ξεκάθαρο για εμένα ότι οι αξίες και οι αρχές σας αφορούν μεγάλα λόγια και εορτασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλετε καθόλου ίση μεταχείριση! Αποδέχεστε τις διακρίσεις κατά ομοφυλόφιλων ανδρών και γυναικών, για παράδειγμα. Αυτή θέλετε να είναι η πολιτική νοοτροπία. Όχι, δεν μου κάνει αυτό!

Οι ίσες ευκαιρίες περικλείουν όλα τα κριτήρια του άρθρου 13, και πρέπει, εντέλει, να συμπεριληφθούν και οι πολλαπλές διακρίσεις. Η πολιτική κατά των διακρίσεων μπορεί να είναι αξιόπιστη μόνο εάν η ίδια δεν κάνει περαιτέρω διακρίσεις. Υπήρξε ένας καταιγισμός διαδικασιών και δράσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά ήταν προπαγάνδα που στόχευε στην αποφυγή ορισμένων ελάχιστων κριτηρίων. Τα κράτη μέλη που δεν έφτασαν μέχρι αυτό το σημείο πρέπει απλώς να βιαστούν. Διαδικασίες επί παραβάσει έχουν κινηθεί ακόμα και κατά της χώρας μου, της Γερμανίας.

Απευθύνω έκκληση τώρα στην Επιτροπή, και σε κάθε Επίτροπο ξεχωριστά, να δηλώσουν ξεκάθαρα ότι είναι υπέρ μιας σαφούς οριζόντιας οδηγίας και να βάλουν τέλος στην ιεραρχική ταξινόμηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική μας σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης. Το άρθρο 13 αποτελεί μέρος της Συνθήκης και πρέπει, συνεπώς, να τα εμπερικλείει όλα αυτά, όπως αναφέρεται στην έκθεση Lynne.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Lynne για το έργο της. Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ζητήσει εκ νέου μια οριζόντια οδηγία. Θα είναι η ένατη φορά, Επίτροπε Špidla, που το κάνει αυτό. Δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο ζητάει ακριβώς αυτό το μέτρο για ένατη φορά, θα περιμέναμε μεγαλύτερη σαφήνεια από την Επιτροπή σήμερα στην Αίθουσα, εν μέρει επειδή αυτό αποτελεί δέσμευση του Προέδρου Barroso και εν μέρει επειδή πιστεύουμε στη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων η οποία είναι σε εξέλιξη.

Ειλικρινά, αυτή η ιδέα ορισμένων βουλευτών της Ομάδας του Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και τωv Ευρωπαίωv Δημoκρατώv που αντιτίθενται σε μια οριζόντια οδηγία είναι ακατανόητη. Στο παρελθόν, η Αριστερά κατακρινόταν δικαιολογημένα για το ότι ήθελε να χωρίσει την κοινωνία σε συνεταιρισμούς και συνεταιριστική εκπροσώπηση. Φαίνεται, ωστόσο, ότι αυτό ακριβώς προσπαθείτε να κάνετε τώρα: για τους ανάπηρους, ναι, επειδή είναι πιο ορθό πολιτικά, για τις άλλες μορφές διάκρισης, όχι, ας περιμένουμε.

Η κ. Oomen-Ruijten δεν είναι εδώ, αλλά η Αριστερά αρέσκεται μερικές φορές να λέει ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω από νόμους για να αλλάξει η νοοτροπία. Αυτόν τον καιρό το ακούμε αυτό από μέλη της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ. Ας μιλήσουμε για τα ατομικά δικαιώματα και για το πώς δεν πρέπει να φέρνουμε σε αντιπαράθεση τις μειονότητες μεταξύ τους, αλλά να διασφαλίσουμε την εξάλειψη των διακρίσεων για όλους τους πολίτες. Αυτό έχει σημασία και είναι αυτό που σας ζητάμε να κάνετε. Ειλικρινά, δεν χρειαζόμαστε μέτρα που να μεροληπτούν υπέρ μίας κατηγορίας σε σχέση με κάποια άλλη. Οι πολίτες της ΕΕ δεν το χρειάζονται αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαστε όλοι σύμφωνοι σε ένα πράγμα: είμαστε εναντίον οποιασδήποτε μορφής διάκρισης. Θα ήθελα να το διευκρινίσω ευθύς εξαρχής. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου. Είμαι της άποψης ότι η προστασία κατά των διακρίσεων δεν μπορεί τελικά να ρυθμιστεί καλύτερα σε ευρωπαϊκό από ό,τι σε εθνικό επίπεδο. Εδώ, επίσης, αναμένεται να τηρήσουμε την αρχή της επικουρικότητας. Πολλοί τομείς της ζωής ρυθμίζονται σήμερα από κανονισμούς της ΕΕ κατά των διακρίσεων. Τέσσερις οδηγίες κατά των διακρίσεων έχουν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια: η οδηγία για τη φυλετική ισότητα, η οδηγία για την απασχόληση, η οδηγία για την ίση μεταχείριση και η οδηγία για την ισότητα των φύλων.

Πλήθος διαδικασιών επί παραβάσει είναι επί του παρόντος σε εξέλιξη κατά διαφόρων κρατών μελών εξαιτίας προβλημάτων στη μεταφορά της Συνθήκης. Συγκεκριμένα, είναι ακόμη και τώρα σε εξέλιξη κατά 20 χωρών, δηλαδή των τριών τετάρτων των κρατών μελών της ΕΕ. Φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μεγάλη νομική σύγχυση. Μια νέα, ευρεία και υπεραπλουστευτική προσέγγιση με τη μορφή μιας οδηγίας-πλαίσιο είναι λάθος απάντηση στις νομικές συγχύσεις που υπάρχουν εδώ. Πριν να προτείνει νέες οδηγίες η Επιτροπή, πρέπει πρώτα να εξεταστούν τα τρέχοντα προβλήματα.

Ειδάλλως, το αποτέλεσμα θα είναι περισσότερη γραφειοκρατία, περισσότερο κόστος για τους πολίτες και λιγότερη νομική σαφήνεια, που δεν ωφελεί κανέναν, πόσο μάλλον την καταπολέμηση των διακρίσεων. Για τον λόγο αυτόν, εγώ, όπως και η Ομάδα μου, είμαι εναντίον των άρθρων στην έκθεση Lynne που ζητούν μια οδηγία-πλαίσιο, μια οριζόντια οδηγία. Εάν, ωστόσο, επιβληθούν οι άλλες Ομάδες και παραμείνει η απαίτηση για μια οδηγία-πλαίσιο, θα αναγκαστώ να καταψηφίσω την έκθεση, όχι επειδή είμαι αντίθετη στην προστασία κατά των διακρίσεων, αλλά επειδή μια οδηγία-πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι ο σωστός τρόπος, κατά την άποψή μου. Στο πεδίο της αναπηρίας, όλα τα κράτη μέλη, καθώς και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, έχουν υπογράψει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Εδώ πρέπει και θα εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Ωστόσο, δεν πρόκειται να βοηθήσουμε κανέναν με την έγκριση άλλης μίας ασαφούς και ανούσιας οδηγίας-πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, όταν ήμουν συνεισηγητής αυτού του Κοινοβουλίου για την οδηγία για τη φυλετική ισότητα το 2000, η τότε πορτογαλική Προεδρία μάς είχε υποσχεθεί ότι δεν θα υπήρχε ιεραρχία στις διακρίσεις και ότι θα ακολουθούσε περαιτέρω νομοθεσία.

Στις 26 Οκτωβρίου 2004, ο Πρόεδρος Barroso υποσχέθηκε σε αυτό το Κοινοβούλιο, και κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής της Επιτροπής, μια οδηγία-πλαίσιο για –αναφέρω επί λέξει– «όλες τις μορφές διάκρισης». Αυτή η υπόσχεση επαναλήφθηκε στην ετήσια στρατηγική πολιτικής για το 2008. Τώρα έφτασε η στιγμή να εκπληρωθεί.

Θα έλεγα ότι δεν αποτελεί δικαιολογία το ότι τα κράτη μέλη σε ορισμένες περιπτώσεις σκοπίμως αργοπορούν στην εφαρμογή της μη διάκρισης στην απασχόληση, όμως είναι δικαιολογία, και η Επιτροπή δεν πρέπει να επιτρέψει στους πιο αργούς να επιβάλουν τον ρυθμό τους στους υπόλοιπους.

Πριν από δύο εβδομάδες συναντήθηκα με την ομοσπονδιακή υπουργό Zypries στη Γερμανία και τον υπουργό Follett στη Βρετανία. Είναι και οι δύο πρόθυμοι να μιλήσουν. Δώστε τους κάτι για το οποίο να μιλήσουν!

Είμαι περήφανος που συγκεντρώσαμε 1,3 εκατομμύρια υπογραφές για τη νομοθεσία σχετικά με την αναπηρία. Όμως, ως πρόεδρος της διακομματικής ομάδας για την αναπηρία αυτού του Κοινοβουλίου, δηλώνω την υποστήριξή μου για μια οριζόντια οδηγία. Δεν θα διαιρείτε και θα βασιλεύετε.

Τέλος, δεν είναι καλό να λένε οι Συντηρητικοί ότι αποστρέφονται τις διακρίσεις λόγω θρησκείας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, αλλά μετά να καταψηφίζουν τη νομοθεσία για αυτούς του λόγους, αρνούμενοι ίσα δικαιώματα σε ευρωπαίους ομοφυλόφιλους, νέους και ηλικιωμένους και θρησκευτικές μειονότητες. Και η «Business Europe» θα πρέπει να ντρέπεται να λέει στην υποβολή της στη διαβούλευση με την Επιτροπή, με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 2007 – αναφέρω επί λέξει: «Η Business Europe πιστεύει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία διακριτικής μεταχείρισης για κάποιον από τους λόγους που καλύπτονται από το άρθρο 13». Η ίδια η Δοκιμαστική Ομάδα Επιχειρήσεων της Επιτροπής έδειξε ότι το 89% των 293 εταιρειών που ερωτήθηκαν είπαν ότι ήθελαν ευρωπαϊκή νομοθεσία για ίση προστασία. Την θέλουν· το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για αυτήν· η Ευρώπη την χρειάζεται.

(Χειροκροτήματα από το κέντρο και την αριστερή πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Holger Krahmer (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την κ. Lynne που αφιέρωσε χρόνο στο θέμα της καταπολέμησης των διακρίσεων και συμφωνώ απολύτως μαζί της έως κάποιο βαθμό. Όμως, αγαπητές κυρίες Lynne, Schroedter, Gröner και in ’t Veld, έχετε καλό σκοπό, αλλά εντέλει δεν κάνετε καμία χάρη στους εαυτούς σας ζητώντας τώρα άλλη μία οδηγία κατά των διακρίσεων, που να πηγαίνει πέρα από αυτό που έχουμε ήδη στην Ευρώπη.

Το λέω αυτό αρκετά σκόπιμα και αρκετά απερίφραστα εδώ ως ομοφυλόφιλος: δεν κάνετε καμία χάρη στους ανθρώπους που θέλετε να προστατεύσετε. Εντέλει θα υπάρξει μια μεγαλεπήβολη ρύθμιση για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των ανθρώπων που θέλετε να προστατεύσετε εδώ. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Εάν επεκτείνουμε την καταπολέμηση των διακρίσεων στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και σε μια μετατόπιση του βάρους των αποδείξεων, θα καλλιεργήσουμε ένα κλίμα συγκαλυμμένης διάκρισης. Πολύ λίγοι εργοδότες θα είναι ανοικτά πρόθυμοι να συζητήσουν τη διακριτική μεταχείριση. Οι αιτούντες εργασία που αποτελούν πιθανό κίνδυνο, ίσως λόγω της φωτογραφίας του διαβατηρίου τους, δεν θα ειδοποιούνται πλέον από τον εργοδότη σε περίπτωση αμφιβολίας.

Εντέλει, δεν κάνουμε καμία χάρη στον κόσμο. Οφείλουμε, αντιθέτως, να ανησυχούμε για το γεγονός ότι η οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων που έχουμε σήμερα αλλάζει και να παρακολουθήσουμε πώς θα ευοδωθεί. Εάν δημιουργήσουμε ένα σύμπλεγμα γραφειοκρατίας και δικαστικών αγωγών, καθώς και νομική σύγχυση, η αποδοχή των κανονισμών κατά των διακρίσεων θα μειωθεί μεταξύ του κόσμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχω τόσο πολύ χρόνο που ελπίζω να τον αξιοποιήσω κατάλληλα, συνηθισμένος όπως είμαι να μιλάω μόνο για ένα λεπτό. Άκουσα τον συνάδελφό μου κ. Bushill-Matthews να λέει ότι συμφωνεί πάντα με την κ. Lynne και ότι για κάθε κανόνα υπάρχει και μια εξαίρεση, αλλά αυτήν τη φορά η θέση του είναι εντελώς διαφορετική.

Πρέπει να πω στον αγαπητό μου φίλο, κ. Bushill-Matthews ότι και εμείς πάντα συμφωνούμε, αλλά αυτήν τη φορά, χωρίς να θέλω να προδώσω την παραδοσιακή σύγκλισή μας σε όλες τις αποφάσεις, πρέπει να πω ότι αντιμετωπίζετε μια εξαίρεση, επειδή είμαι απολύτως υπέρ της πρότασης για μια οριζόντια οδηγία προς την Επιτροπή από την κ. Lynne. Πώς θα μπορούσα να μην είμαι υπέρ, όταν τα τελευταία 40 χρόνια έχω δει πολίτες στην Ιταλία, όπου ζω, να υφίστανται διάκριση λόγω της ηλικίας τους, ηλικιωμένους ανθρώπους να αποστερούνται τα δικαιώματά τους μόνο και μόνο επειδή είναι ηλικιωμένοι;

Αναφέρομαι ιδιαιτέρως στην ύπαρξη ενός νόμου στην Ιταλία που λέει ότι οι ανάπηροι, εάν είναι νέοι, δικαιούνται κάποιες παροχές, ενώ, εάν είναι ηλικιωμένοι και έχουν τις ίδιες αναπηρίες, δεν δικαιούνται τις ίδιες παροχές. Δεν βλέπω τον λόγο να πρέπει να περιμένουμε για χρόνια προκειμένου να έχουμε τη νομική δυνατότητα, όπως εξήγησε η κ. in’t Veld, να χρησιμοποιούμε τα δικαστήρια για να επιβάλουμε τον σεβασμό των δικαιωμάτων που αναγνωρίζει το άρθρο 13 της Συνθήκης του Άμστερνταμ για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). - (HU) Κυρίες και κύριοι, η ευρωπαϊκή ενότητα βασίζεται όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και σε πολλές σημαντικές αξίες. Αυτές οι αξίες περιλαμβάνουν το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την ελευθερία, την υπευθυνότητα, την αλληλεγγύη, τη διαφορετικότητα και την τήρηση της αρχής της ελευθερίας από διακρίσεις. Επίσης, περιλαμβάνουν την ανεκτικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Παράλληλα με τις δηλώσεις πολιτικής, είναι σημαντικό αυτές οι αρχές να ενσωματώνονται σε νόμο με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν μπορούν να γίνονται πλέον διακρίσεις σε μια διακριτική βάση και ότι παρέχεται ολοκληρωμένη προστασία στους ανθρώπους. Το ευρωπαϊκό σχέδιο θα είναι βιώσιμο μόνο εάν μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι μειονεκτούσες ομάδες στην κοινωνία μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Η ολοκληρωμένη ένταξη αυτών των ομάδων είναι προς το κοινό μας συμφέρον και πρέπει να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να φροντίσουμε να συμβεί αυτό.

Είναι, συνεπώς, προς το συμφέρον κάθε κράτους μέλους να εξασφαλίσει την ακριβή και αποτελεσματική μεταφορά στο ακέραιο όλων των διατάξεων των οδηγιών ΕΚ 2000/43 και 2000/78, καθώς και την κατάλληλη εφαρμογή τους στην πράξη, ώστε η μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο να ωφελήσει πραγματικά τις μειονεκτούσες ομάδες.

Η νομοθεσία έχει αξία μόνο εάν εφαρμόζεται και στην πράξη. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας είναι πολύ σημαντικό έργο και κάτι στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Πρέπει να συγκροτήσουμε μηχανισμούς παρακολούθησης που θα μας δώσουν τη δυνατότητα διεξαγωγής μελετών επιπτώσεων. Πρέπει να συμπεριλάβουμε μη κυβερνητικές οργανώσεις, που να μπορούν να παρέχουν συγκεκριμένη ανατροφοδότηση, και να ξεκινήσουμε κοινωνικό διάλογο μαζί τους. Είμαι βέβαιη ότι ο κ. Barroso πίστευε αυτά που είπε το 2004 στο ξεκίνημα της θητείας του. Ας ελπίσουμε ότι εξακολουθεί να τα πιστεύει.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σχολιάσω δύο πτυχές αυτής της εξαιρετικής έκθεσης της Elizabeth Lynne. Υποστηρίζω πλήρως το κάλεσμα προς τα κράτη μέλη και άλλους σχετικούς παράγοντες να συγκεντρώσουν, να ταξινομήσουν και να δημοσιεύσουν ολοκληρωμένα, ακριβή, συγκρίσιμα, αξιόπιστα και ξεχωριστά στατιστικά στοιχεία για τις διακρίσεις και, κατόπιν, να δημοσιεύσουν αυτά τα στατιστικά στοιχεία με τρόπο που να είναι εύκολα κατανοητός από το κοινό. Με αυτόν τον τρόπο, πιστεύω ότι οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώσουν οι ίδιοι την ανάγκη για αλλαγή. Υποστηρίζω πλήρως το κάλεσμα για μια ολοκληρωμένη, μεγάλου εύρους οδηγία. Αυτός είναι ένας τομέας όπου η ΕΕ μπορεί να πετύχει στρατηγική αλλαγή όταν εφαρμοστεί η νομοθεσία.

Τέλος, αναφορικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, με μεγάλη μου χαρά άκουσα τα σχόλια της σλοβενικής Προεδρίας την περασμένη εβδομάδα για το πρόγραμμα εργασίας του 2008 αναφορικά με την ανταπόκρισή τους στην εκστρατεία «Ένα εκατομμύριο υπογραφές για τους ανθρώπους με αναπηρίες». Αυτό δείχνει ότι η Προεδρία και –ας ελπίσουμε– η Επιτροπή ακούνε προσεκτικά τους πολίτες και λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες τους. Αυτή είναι πολύ θετική ένδειξη για την πρωτοβουλία των πολιτών όπως περιέχεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά και πάλι θέλω να δηλώσω τη σθεναρή υποστήριξή μου για μια ολοκληρωμένη οδηγία. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία ιεραρχία των διακρίσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (PSE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επικροτώ το έργο που επιτέλεσε η κ. Lynne. Πρέπει να πω ότι αυτή η συζήτηση έρχεται σε μια ενδιαφέρουσα χρονική στιγμή για την Ευρώπη. Θα ήθελα η Επιτροπή και εσείς ο ίδιος, κύριε Επίτροπε, να έχετε πλήρη επίγνωση την οποία φαίνεται ότι στερείστε αυτήν τη στιγμή.

Αυτό το ζήτημα δεν αφορά μόνο την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις ίσες ευκαιρίες και την καταπολέμηση των διακρίσεων όσον αφορά στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας· το κεντρικό ζήτημα είναι η ανάγκη για μια οριζόντια οδηγία για ίση μεταχείριση, που να καλύπτει όλους τους λόγους διακρίσεων. Στην Ευρώπη καλλιεργείται ένα κλίμα αδιαλλαξίας και εχθρικότητας. Αυτό αποτελεί κιόλας αφορμή για εθνοτικές διακρίσεις – δείτε απλώς τη μετανάστευση και τους Ρομά. Ο Θεός να μας βοηθήσει εάν κάνουμε τα στραβά μάτια.

Γι’ αυτό είναι απολύτως αναγκαία μια ολοκληρωμένη οδηγία, η οποία να καλύπτει όλες τις διακρίσεις, προκειμένου να συμπληρωθεί η δέσμη κατά των διακρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης. Θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση του επιπέδου των διαπολιτισμικών συναντήσεων στην Ευρώπη· τέτοιες συναντήσεις βελτιώνουν την ποιότητα της κουλτούρας, είναι πειστικές και χρειάζονται επειγόντως αυτήν τη στιγμή.

Γι’ αυτό, κύριε Επίτροπε, λέω σε εσάς και στην Επιτροπή να δείξετε λίγο περισσότερο πολιτικό θάρρος επειδή μέχρι τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα!

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η απασχόληση είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για την κοινωνική ένταξη. Παρόλα αυτά, η ανεργία μεταξύ αρκετών ομάδων, ειδικά των γυναικών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των εθνοτικών μειονοτήτων, των μεταναστών, των ηλικιωμένων και των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας παραμένει σε απαράδεκτα υψηλό επίπεδο.

Το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις στη μεταφορά και την εφαρμογή των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ, και μια έλλειψη πληροφόρησης των πολιτών της ΕΕ αναφορικά με τη δυνατότητα λήψης νομικών μέτρων σε περίπτωση διακρίσεων αποτελεί αιτία ανησυχίας. Είναι σημαντικό οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να καταρρίψουν τους φραγμούς που υψώνονται από τις διακρίσεις στις διαδικασίες προσέλκυσης στην αγορά εργασίας το συντομότερο δυνατό.

Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν βασικό ρόλο στην προαγωγή της ισότητας και της μη διάκρισης, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν πλήρη, σωστή και αποτελεσματική μεταφορά και κατάλληλη εφαρμογή αυτών των οδηγιών, ώστε ο αγώνας κατά των διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι από το είδος των δράσεων που συντονίζονται και ακολουθούν μια ενιαία προσέγγιση για την καταπολέμηση των διακρίσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Metin Kazak (ALDE). - (BG) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, η έγκριση και η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης νομοθεσίας κατά των διακρίσεων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης είναι απτό κατόρθωμα και είναι ενδεικτικό του πόσο ευαίσθητη είναι η κοινωνία αναφορικά με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως της εθνoτικής καταγωγής τους, της πίστης, του φύλου, της ηλικίας, της υγείας ή της οικονομικής τους κατάστασης.

Υποστηρίζω την έκκληση που απευθύνει η κ. Lynne στην έκθεσή της για έγκριση μιας ολοκληρωμένης οδηγίας, ελεύθερης από οποιαδήποτε ιεραρχία των αρχών κατά των διακρίσεων. Πρέπει, ωστόσο, να σημειώσουμε ότι στην Ευρώπη οι διακρίσεις κατά ατόμων που ανήκουν σε εθνοτικές ή θρησκευτικές μειονότητες παραμένει η συχνότερη μορφή παραβίασης του θεμελιώδους δικαιώματός τους να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους υπόλοιπους πολίτες που ανήκουν σε ομάδες πλειονότητας.

Σε ορισμένα κράτη μέλη ο λόγος του μίσους, η ισλαμοφοβία και άλλες μορφές ξενοφοβίας, τροφοδοτούμενα από στερεότυπα, προκαταλήψεις και κλισέ από το παρελθόν, τροφοδοτούν μια λανθάνουσα στάση διάκρισης προς εθνοτικές ή θρησκευτικές μειονότητες. Γι’ αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέστησε την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον Metin Kazak)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, όλοι συμφωνούμε στο ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα κατά των διακρίσεων. Γι’ αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της έγκρισης μιας νέας οδηγίας. Υπάρχουν ήδη τέσσερις ανάλογες οδηγίες και μία είναι ουσιαστικά πλήρης σε στάδιο σχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι καλύπτουμε ένα πολύ μεγάλο φάσμα στα μέτρα κατά των διακρίσεων.

Αυτά τα μέτρα τώρα επιτέλους θα εφαρμοστούν. Υπάρχουν 28 διαδικασίες επί παραβάσει, που σημαίνει ότι η έκκληση απευθύνεται στα κράτη μέλη τελικά, για να εφαρμόσουν αυτό που έχει αποφασιστεί εδώ, σε αυτό το Σώμα. Είμαι κατά της λήψης ενός δεύτερου μέτρου άμεσα, προτού ληφθεί το πρώτο, δηλαδή της έγκρισης άλλης μίας νέας οδηγίας με πληθώρα νέων φραγμών όπου απαιτούνται αρχές ισότητας. Αυτό πάλι σημαίνει περισσότερη γραφειοκρατία. Το γεγονός ότι οι ΜΚΟ πρέπει διά νόμου να συμπεριλαμβάνονται σε όλη τη νομοθεσία δεν μας μεταφέρει πιο μπροστά με τη διαβούλευση κλπ. Εάν υπερασπιζόμαστε την εξάλειψη των διακρίσεων, τότε πρέπει να υποστηρίξουμε την άπαξ διά παντός εφαρμογή όσων αποτελούν σήμερα νόμο στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σημειώσω την απαράδεκτη διάκριση εις βάρος των εγκύων γυναικών, ιδιαίτερα με δεδομένη τη δημογραφική κατάρρευση στην Ευρώπη. Παρά τις νομικές απαγορεύσεις, οι εργοδότες ζητούν από νεαρές γυναίκες που αναζητούν εργασία να προσκομίζουν ιατρικές βεβαιώσεις ότι δεν είναι έγκυες. Εάν δεν παρουσιάσουν ανάλογο πιστοποιητικό, εξανεμίζονται οι πιθανότητες να προσληφθούν. Αυτό είναι ένα δύσκολο αλλά αναγκαίο πεδίο δράσης για την επιθεώρηση εργασίας. Οι οικογένειες με πολλά παιδιά επίσης υφίστανται διάκριση. Το μέσο εισόδημα κατ’ άτομο σε αυτές τις οικογένειες είναι συνήθως σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι στις οικογένειες των ανύπαντρων μητέρων. Από την άλλη, οι οικογενειακές παροχές και η κοινωνική πρόνοια είναι συνήθως λιγότερες στην περίπτωσή τους, και οι φόροι υψηλότεροι. Συνήθως, όταν οι άνθρωποι κάνουν λόγο για διακρίσεις, δεν αγγίζουν αυτά τα προβλήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE). - (RO) Αναμένοντας μια οριζόντια οδηγία, μπορούμε να δούμε ότι έχουμε μια ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία κατά των διακρίσεων, πολλές πολιτικές δεσμεύσεις, καθώς και ειδικούς θεσμικούς μηχανισμούς. Παρά αυτήν την αισιόδοξη εμφάνιση, ο βαθμός μεταφοράς, η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα των εγκριθέντων μέτρων εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλά σε πολλά κράτη μέλη. Για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι αναγκαία μια σωστά αμειβόμενη εργασία.

Έτσι, προτείνουμε να ξεκινήσει η Επιτροπή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο θετικών δράσεων για την αγορά εργασίας, προκειμένου να μειωθεί ο τεχνητός διαχωρισμός κατά φύλο στην αγορά εργασίας και οι διαρθρωτικές μισθολογικές διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν ανάμεσα σε κλάδους που θεωρούνται γυναικείοι και σε εκείνους που θεωρούνται ανδρικοί. Σε αυτό το σχέδιο, η εισαγωγή της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών προϋπολογισμών αποτελεί ουσιώδες μέσο για τη μείωση των διαρθρωτικών διαφορών και την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για ίδια εργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, όταν μίλησε η εισηγήτρια, είπε ότι κάθε πολίτης της ΕΕ πρέπει να τυγχάνει ίσης μεταχείρισης. Δυστυχώς, η ίδια η εισηγήτρια δεν δείχνει να το πιστεύει αυτό. Εάν το πίστευε, αυτή η έκθεση θα καταβοούσε εναντίον του ότι αυτή η ΕΕ, μέσω παρεκκλίσεων, επιτρέπει τη διάκριση για λόγους θρησκείας στην εκλογική μου περιφέρεια στη Βόρεια Ιρλανδία· συγκεκριμένα, διάκριση εις βάρος των προτεσταντών που θέλουν να καταταγούν στην αστυνομία στη Βόρεια Ιρλανδία.

Ναι, σε αυτήν την ΕΕ υπάρχει ρητή θρησκευτική διάκριση, που επικυρώνεται με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, όταν ακούω τις ηχηρές διαβεβαιώσεις κατά των διακρίσεων, σκέφτομαι τους πολλούς νέους προτεστάντες κατοίκους της εκλογικής μου περιφέρειας που ήθελαν να καταταγούν στην αστυνομία, είχαν υψηλότερη βαθμολογία από ρωμαιοκαθολικούς υποψήφιους, αλλά είδαν εκείνους τους ανθρώπους να διορίζονται πάνω από τα κεφάλια τους επειδή οι διακρίσεις είναι σύννομες, έχουν προβλεφθεί στη νομοθεσία. Έτσι, μέχρι να αποκτήσουμε οριζόντια εφαρμογή κατά των διακρίσεων...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ισότητα ενώπιον του νόμου και η προστασία κατά των διακρίσεων είναι ανθρώπινο δικαίωμα των πάντων – αυτό αναγνωρίζεται στα συντάγματα των κρατών μελών μας, όλων των κρατών μελών. Παρόλα αυτά, οι πολίτες δεν είναι απαλλαγμένοι από τις διακρίσεις. Για παράδειγμα, η γενική ισότητα δικαιωμάτων στην απασχόληση ρυθμίζεται από το κοινοτικό δίκαιο· δώσαμε, ωστόσο, μικρότερη έμφαση στη συμμόρφωση με την εφαρμογή της. Πώς αλλιώς μπορούμε να εξηγήσουμε τις ετήσιες ανοιχτές έρευνες της Eurostat, που δείχνουν μεγάλες διαφορές στους μισθούς ανδρών και γυναικών στα κράτη μέλη; Στην πατρίδα μου, την Εσθονία, η διαφορά είναι 27% εις βάρος των γυναικών. Εκεί κυμαινόταν πριν από δέκα και πλέον χρόνια, εκεί κυμαίνεται ακόμα και σήμερα.

Η διασφάλιση της προστασίας αυτού του δικαιώματος είναι εξίσου σημαντική με τη νομική ρύθμιση του ζητήματος. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό και, εάν είναι απαραίτητο, να θεσπίσουμε νομικές διαδικασίες για την παραβίαση. Αυτό που χρειάζονται οι πολίτες μας είναι ασφάλεια δικαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, τα συγχαρητήριά μου στην κ. Lynne για αυτήν την οδηγία, επειδή εν μέσω του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου, που έχει στόχο την προαγωγή της αμοιβαίας κατανόησης και του εορτασμού της ευρωπαϊκής διαφορετικότητας, είμαι συγκλονισμένη και απογοητευμένη από τα επίπεδα των υφιστάμενων διακρίσεων – όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη φυλή, αλλά και τις αναπηρίες, το φύλο, τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ηλικία. Οι διακρίσεις δεν αποτελούν πρόβλημα μόνο στην αγορά εργασίας, αλλά και στη στέγη, την εκπαίδευση, τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, ακόμη και σε θρησκευτικά ζητήματα.

Ανησυχώ ιδιαιτέρως για τη διαφορά στα επίπεδα ένταξης των μειονοτήτων στα διάφορα κράτη μέλη, όπως φαίνεται από τον δείκτη πολιτικής ένταξης των μεταναστών. Αυτό φανερώνει την αποτυχία της εφαρμογής και επιβολής των ελάχιστων κριτηρίων στην καταπολέμηση των διακρίσεων που προσπαθήσαμε να κάνουμε σε επίπεδο ΕΕ. Ζητώ από την Επιτροπή να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, όχι μόνο με τα κράτη μέλη, αλλά και να αναλάβει δυναμικότερη δράση στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Τέλος, πριν από τις ευρωεκλογές, θα ήθελα να ρωτήσω πώς προσπαθεί αυτό το Σώμα να δώσει το παράδειγμα στην υπόλοιπη Ευρώπη όσον αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων. Ακόμα, μόνο το 30% των βουλευτών του ΕΚ είναι γυναίκες και μόνο 9 βουλευτές του ΕΚ δεν ανήκουν στη λευκή φυλή.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αποτελεσματικό στην εξάλειψη των διακρίσεων και ενισχύει την προστασία των ανθρώπων με αναπηρίες; Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης, η ενημέρωση, η δράση, αλλά όχι η συσσώρευση νομικών ζητημάτων μέσω νέας νομοθεσίας της ΕΕ. Μια χάρτινη τίγρης αντί μιας ολοκληρωμένης οριζόντιας οδηγίας, ίσως; Είναι σημαντικό να εφαρμοστούν οι τέσσερις υπάρχουσες οδηγίες. Μόνο στη Γερμανία η διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης που προβλέπονται στο πλαίσιο του γενικού συμφώνου ισότητας κοστίζει περισσότερα από 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Νομίζω ότι το σύμφωνο για τα ατομικά δικαιώματα είναι σωστό. Παρέχει κανόνες για εταιρείες με 15 ή περισσότερους υπαλλήλους και αποφεύγεται το υψηλό διοικητικό και οικονομικό κόστος – ενδείκνυται μια ρήτρα προστασίας για τις ΜΜΕ. Επιπλέον, νομίζω πως είναι σημαντικό ότι οι αμφιβολίες μας, τις οποίες η κ. Lynne δυστυχώς δεν μπόρεσε ακόμα να διαλύσει, επειδή δεν έλαβε υπόψη τις τροπολογίες μας, γίνονται προφανείς: δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε αυτήν την έκθεση, η οποία αναφέρει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί δημόσιο χρήμα για την υποστήριξη των θυμάτων διακρίσεων. Η κ. Lynne έπρεπε να μας είχε ακούσει εδώ, αλλά δυστυχώς δεν το έκανε.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). - (CS) Θα ήθελα να θίξω δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι οι μεταφορές. Περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού της ΕΕ πάσχει από προβλήματα κινητικότητας. Προκειμένου να δοθούν στους ανθρώπους ίσες ευκαιρίες αναφορικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση, την εργασία και τα λοιπά, χρειάζονται σοβαρές προσπάθειες για την εισαγωγή ενός προτύπου μεταφορών χωρίς φραγμούς. Το άλλο ζήτημα αφορά τους πνευματικά καθυστερημένους ανθρώπους. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί η Λευκή Βίβλος για την προστασία της πνευματικής υγείας, δεδομένου ότι ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει από στρες, που επίσης αποτελεί μειονέκτημα για όσους προσαρμόζονται σε καταστάσεις στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - (EN) Επί διαδικαστικού ζητήματος, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω ότι δεν έχω κληθεί για να μιλήσω, αλλά αυτά που είπε ο κ. Allister σχετικά με τις διακρίσεις κατά προτεσταντών στην αστυνομική δύναμη στη Βόρεια Ιρλανδία είναι τελείως αναληθή. Η δύναμη είναι κατά 90% μια προτεσταντική οργάνωση...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. (CS) Κυρίες και κύριοι, η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία της καταπολέμησης των διακρίσεων. Το πρώτο ζήτημα, στο οποίο συμφώνησαν σχεδόν όλοι, είναι η ανάγκη για αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλα τα κράτη μέλη. Όπως έδειξε η συζήτηση, η Επιτροπή είναι πολύ αυστηρή ως προς αυτό και δεν διστάζει να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά εκείνων των χωρών που δεν έχουν εφαρμόσει πλήρως τη νομοθεσία. Ωστόσο, τα αριθμητικά στατιστικά στοιχεία και μόνο δεν δίνουν την πλήρη εικόνα, εφόσον αυτοί οι αριθμοί περιλαμβάνουν διάφορους τύπους διαδικασιών παράβασης, από τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες μέχρι εκείνες που αφορούν το εύρος της προστασίας. Όπως και να έχει, μπορώ να πω με σιγουριά ότι όλες οι χώρες με τις οποίες διεξάγουμε διάλογο είναι έτοιμες και ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με την προθυμία τους να εφαρμόσουν πλήρως τις οδηγίες κατά των διακρίσεων.

Το επόμενο ζήτημα είναι αυτό της περαιτέρω προόδου αναφορικά με τη νομοθεσία. Δήλωσα ξεκάθαρα ότι η Επιτροπή έχει φτάσει στο τελικό στάδιο της απόφασης σχετικά με την οριστική δράση που θα αναλάβει. Αυτό το στάδιο θα τελειώσει τον προσεχή Ιούνιο και θα παρουσιάσουμε τις σχετικές προτάσεις. Η συζήτηση που διεξάγεται αυτήν τη στιγμή στο Κοινοβούλιο είναι, ασφαλώς, μια σημαντική πηγή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Επιτρέψτε μου επίσης να αναφερθώ σε δύο ομιλίες που ήταν αντίθετες με τη γενικότερη συζήτηση, εισάγοντας ένα κάπως ασυνήθιστο επιχείρημα. Ένα από αυτά ήταν η πληροφορία ότι ένας κύκλος σεμιναρίων κατά των διακρίσεων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κοστίζει 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν αμφισβητώ αυτόν τον αριθμό. Νομίζω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον να το συγκρίνουμε με το κόστος των σεμιναρίων φορολογικής νομοθεσίας, για παράδειγμα. Θα διαπιστώσουμε πιθανότατα ότι παρόμοιες μεταβατικές δαπάνες συνοδεύουν συνήθως τις νομοθετικές αλλαγές. Με άλλα λόγια, τα αμιγώς οικονομικά επιχειρήματα δεν μπορούν να παράσχουν τη συνολική εικόνα.

Η άλλη ομιλία αφορούσε το ζήτημα της αστυνόμευσης στη Βόρεια Ιρλανδία. Μπορώ μόνο να πω ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου, η υπηρεσία της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας προέβη σε θετικές κινήσεις για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που ανέφερε ο κ. Allister.

Κυρίες και κύριοι, ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας δεν καθιστά εφικτή τη συνέχιση αυτής της εμπεριστατωμένης και πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης. Αρκεί να αναφέρουμε ότι έχουμε μπει σε μια σημαντική φάση λήψης αποφάσεων και ότι η συζήτησή σας αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ.ROTHE
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne, εισηγήτρια. (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους μου για τις παρατηρήσεις τους. Είμαι χαρούμενη που μια ολοκληρωμένη οδηγία φαίνεται να έχει τη στήριξη της πλειοψηφίας αυτού του Σώματος. Ελπίζω ότι η ψηφοφορία που θα διεξαχθεί αργότερα σήμερα θα είναι η απόδειξη.

Θα ήθελα επίσης να αποδώσω τα εύσημα και πάλι στον Επίτροπο Špidla, διότι γνωρίζω πως ήταν δική του όντως πρωτοβουλία να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη οδηγία και να απευθύνει έκκληση για μια ολοκληρωμένη οδηγία εντός του προγράμματος εργασίας. Λυπάμαι μόνο διότι η άποψή του δεν φαίνεται να κερδίζει στη διαμάχη με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Επιτρέψτε μας να ελπίζουμε ότι, εγκρίνοντας την έκκληση για μια ολοκληρωμένη οδηγία, θα του δώσουμε μεγαλύτερη δύναμη για να προβάλλει πραγματικά επιχειρήματα για το ζήτημα.

Πράγματι ρώτησα τον Επίτροπο Špidla σχετικά με τις εκτιμήσεις επιπτώσεων που θα ανακοινωθούν. Γνωρίζω ότι έχουν ήδη γίνει. Έχω κάπως τρομοκρατηθεί από τη στιγμή που έμαθα ότι υπάρχουν αναφορές για διαφορετικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων και ότι αυτές μεταβάλλονται ελαφρώς ενώ συζητάμε υποστηρίζοντας μια άποψη στην Επιτροπή έναντι μιας άλλης. Θα ήθελα κάποια διευκρίνιση γι’ αυτό, για να καταλάβω αν οι φήμες που άκουσα αληθεύουν.

Είμαι πολύ ευχαριστημένη που άλλα μέλη έχουν στηρίξει την έκκλησή σας εντός του προγράμματος εργασίας για αυτήν την ολοκληρωμένη οδηγία. Συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με όλους τους τομείς –αναπηρία, ηλικία, θρησκεία ή πεποιθήσεις, καθώς και γενετήσιος προσανατολισμός– θεωρώ ότι μπορεί να τα καλύψει μια ολοκληρωμένη οδηγία. Η εκπαίδευση δεν αποτελεί μέθοδο δράσης. Το δοκιμάσαμε αυτό. Απευθύνομαι στα μέλη που αναφέρονται στην εκπαίδευση: δεν έχει αποτελέσματα.

Συζητάμε επίσης για την πρόσβαση σε αγαθά και σε υπηρεσίες, όχι για την απασχόληση. Γνωρίζω ότι όλες οι γερμανικές αντιπροσωπείες αντιμετωπίζουν προβλήματα με αυτό το θέμα, διότι η γερμανική κυβέρνηση έχει χρυσώσει την οδηγία για την απασχόληση. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Υπάρχουν διαφορετικά κράτη μέλη με διαφορετικά προβλήματα: αναπηρία, ηλικία, γενετήσιος προσανατολισμός, θρησκεία ή πεποιθήσεις. Ορισμένα κράτη μέλη καλύπτουν κάποια από αυτά, άλλα καλύπτουν τα υπόλοιπα, και γι’ αυτό είναι σημαντικό να γίνουν όλα αυτά κατανοητά, να έχουμε μια ολοκληρωμένη οδηγία και να μην ξεχάσουμε κανένα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE), γραπτώς. – (IT) Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για το έργο που έφερε εις πέρας η εισηγήτρια σχετικά με ένα θέμα που θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη δικαιότερων και αποτελεσματικότερων ευρωπαϊκών πολιτικών κατά των διακρίσεων.

Η αρχή της μη διάκρισης είναι στην πραγματικότητα μία από τις κεντρικές αξίες η οποία ανέκαθεν αποτελούσε τη βάση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και θα πρέπει, συνεπώς, να προστατευτεί καταλλήλως έτσι ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες, ειδικά αυτοί που βρίσκονται σε πλέον μειονεκτική θέση, όπως οι ανάπηροι, να προστατεύονται με αποτελεσματικό τρόπο ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή διάκρισης.

Η εξάλειψη των διακρίσεων είναι θεμελιώδης για την απασχόληση, αλλά είναι απαραίτητη και προτιμητέα σε οποιονδήποτε τομέα της δημόσιας ζωής (όπως η εκπαίδευση ή οι κοινωνικές υπηρεσίες), διότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην κοινωνική ένταξη και στην ανάπτυξη του δυναμικού όλων των ευρωπαίων πολιτών.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω εκφράζοντας τη στήριξή μου για την ταχεία έγκριση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού πλαισίου οδηγίας για την εξάλειψη των διακρίσεων, που επιτρέπει στα κράτη μέλη να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε αυτόν τον τομέα και να εγκρίνουν συνεπείς και αποτελεσματικές πολιτικές που έχουν σαν στόχο να κάνουν τους πολίτες να αισθάνονται πραγματικά προστατευμένοι μέσω μιας σαφούς και περιεκτικής νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), γραπτώς. – (PL) Ως μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στηρίζω πλήρως την έκθεση της κ. Lynne. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η διεθνής ισχύουσα νομοθεσία και οι επιδικαστικές αποφάσεις της ΕΕ είναι –από τυπική άποψη– επιθυμητές και σωστές λύσεις. Συνεπώς, λυπάμαι που η έναρξη ισχύος τους συναντά συνεχώς πολυάριθμα εμπόδια, ακόμη και στη δική μας Ευρώπη, η οποία δίνει την εντύπωση ότι είναι πιο δημοκρατική και λιγότερο μεροληπτική.

Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ίσως χρειαστεί να ζητήσουμε από τα κράτη μέλη της ΕΕ να χειριστούν τις διατάξεις της οδηγίας 2000/78/ΕΚ με πλήρη σεβασμό και να πραγματοποιήσουν συνεχή και συστηματικό έλεγχο της προόδου όσον αφορά τη μείωση όλων των μορφών διακρίσεων στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους πολίτες της χώρας μου, της Πολωνίας, οι οποίοι, απολαύοντας τα οφέλη της κοινής αγοράς και της ελευθερίας της ατομικής μετακίνησης, ζουν και εργάζονται σε πολλές χώρες της ΕΕ. Λυπάμαι πολύ που θα πρέπει να αναφέρω ότι αποδεικνύεται όλο και περισσότερο η διάκριση κατά των συμπατριωτών μου αποκλειστικά λόγω της εθνικότητάς τους. Μια τέτοια ανησυχητική πληροφορία έρχεται όλοι και περισσότερο στο φως από τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία. Θα ήταν παράδοξο αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε αποφασιστικά και αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της ύπαρξης διακρίσεων ανά τον κόσμο, και εντούτοις δεν μπορούσε καν να αντιμετωπίσει το ζήτημα του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο εσωτερικό του – δηλαδή στα κράτη μέλη. Όλοι οι πολίτες της ΕΕ αξίζουν, βεβαίως, ίση και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση!

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), γραπτώς. (FI) Το ζήτημα εδώ είναι οι ίσες ευκαιρίες και η εξάλειψη των διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ίσες ευκαιρίες και η εξάλειψη των διακρίσεων στην εργασία είναι βασικές αρχές της απασχόλησης, και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές χωρίς προβλήματα. Εντούτοις, σύμφωνα με την έκθεση της κ.Lynne, οι οδηγίες δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά ή με σωστό τρόπο.

Το πρόβλημα είναι σοβαρό, διότι, όπως διατυπώνεται στην έκθεση της κ.Lynne, η καταπολέμηση των διακρίσεων και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι προτεραιότητες της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ.

Ένα παράδειγμα στη Φινλανδία αφορούσε μια γυναίκα η οποία δεν ήταν επιλέξιμη να λάβει ασφάλιση ανεργίας εφόσον κατέληξε να φροντίζει τον ανάπηρο γιο της. Είναι λάθος να μην εκτιμάται κατάλληλα η φροντίδα στο σπίτι και οι νόμοι να επιτρέπουν αυτού του είδους τη διάκριση. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την περίπτωση, υποστηρίζω το σημείο 36 της έκθεσης της κ.Lynne, το οποίο αναφέρει ότι το πεδίο εφαρμογής των αρχών της ισότητας και της εξάλειψης των διακρίσεων θα πρέπει να είναι ευρύ και να περιλαμβάνει την κοινωνική ασφάλιση.

Είμαι επίσης υπέρ της έκκλησης της κ.Lynne προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συστήσει στα κράτη μέλη να διαθέσουν περισσότερους πόρους και να εξουσιοδοτήσουν τους φορείς που εργάζονται για την προώθηση αυτών των αρχών. Στηρίζω επίσης την έκκλησή της για σταθεροποίηση του καθεστώτος των ΜΚΟ, έτσι ώστε να μπορούν και αυτές να αντιμετωπίζουν τα υπάρχοντα προβλήματα των κρατών μελών με αποτελεσματικότερο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE), γραπτώς. – (HU) Βεβαίως, έχει ουσιαστική σημασία ότι η έκθεση της κ.Lynne όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση σήμερα. Mόλις πρόσφατα, στις 17 Μαΐου, εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας προς τους τρανσεξουαλικούς, τους αμφιφυλόφιλους και τους ομοφυλόφιλους.

Σε ειδικές ημέρες ή περιστάσεις συχνά οι άνθρωποι αναπολούν το παρελθόν. Δυστυχώς, όπως δείχνει η έκθεση, πρέπει να κάνουμε ακόμα πολλά πράγματα όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες. Η ανεργία βρίσκεται ακόμα σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα στις γυναίκες, τους μετανάστες, τους ανθρώπους με αναπηρία, τις εθνοτικές μειονότητες και τα άτομα με πολύ συγκεκριμένες ή μη αναγνωρισμένες δεξιότητες. Συνεπώς, στον τομέα της απασχόλησης προτείνω τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου ίσων ευκαιριών, το οποίο θα μπορούσε να στηρίξει με τη μορφή φορολογικών οφελών και/ή ευκαιριών δημοσίων σχέσεων για τους εργοδότες που δίνουν μεγάλη σημασία στη δημιουργία ίσων ευκαιριών.

Θα δημιουργούσε επίσης μια «μαύρη λίστα» εργοδοτών οι οποίοι δεν πληρούν σε καμία περίπτωση τα κριτήρια. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κινήτρων για τις εταιρείες, ενώ την ίδια στιγμή θα έδινε σε αυτούς που αναζητούν εργασία νέες προοπτικές και σαφήνεια. Δυστυχώς, οι εξτρεμιστικές και λαϊκίστικες πολιτικές συνεχίζουν να εξαπλώνονται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά μερικές φορές η εικόνα που έχουμε από τη Δυτική Ευρώπη είναι επίσης απογοητευτική. Η αρνητικές διακρίσεις κατά των Ρομά μεγαλώνουν και οι εξτρεμιστικές δυνάμεις καταστρέφουν τις κατοικίες τους. Σε αυτό το σημείο είναι πλέον προφανής η μεγάλη ανάγκη για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά, όπως προτείνουν οι Σοσιαλιστές, καθώς και η ανάγκη για επείγουσα δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η νομοθεσία των κρατών μελών προσφέρει διαφοροποιημένα επίπεδα προστασίας κατά των διακρίσεων.

Συνήθως δεν υπάρχει ενιαία μέθοδος για την εφαρμογή της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα η εφαρμογή να είναι ανεπαρκής. Θα πρέπει να συντονιστούν οι προσπάθειες για εφαρμογή της νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη την οριζόντια προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις εθνικές και τοπικές αρχές, και διασφαλίζοντας τη γενική συμμόρφωση. Πριν από την έγκριση της νομοθεσίας είναι επίσης σημαντικό να πραγματοποιηθεί η μελέτη των κοινωνικών επιπτώσεων και η ετήσια εκτίμηση της εφαρμογής από τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE), γραπτώς. (ET) Η εξάλειψη των διακρίσεων και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε ένα κοινό μέλλον και γι’ αυτά δεν μπορεί να γίνει κανένας συμβιβασμός. Αυτό διατυπώνεται σαφώς στο άρθρο 13, το οποίο πρέπει να χρησιμεύσει ως οδηγός για οποιαδήποτε ζητήματα σχετίζονται με τους ευρωπαίους πολίτες.

Η προστασία ενάντια στις διακρίσεις λόγω ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκευτικής πίστης ή αναπηρίας απουσιάζει σήμερα σε τομείς όπως η κοινωνική πρόνοια, τα αγαθά και οι υπηρεσίες, η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση. Δυστυχώς, δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ για αυτούς τους τομείς. Αν η εξάλειψη των διακρίσεων και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν πρωταρχική σημασία για εμάς, τότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειαζόμαστε μια μοναδική, οριζόντια οδηγία η οποία θέτει τέλος στην ιεραρχία των δικαιωμάτων. Σε περίπτωση που οι διακρίσεις απαγορεύονται σε έναν τομέα, αλλά επιτρέπονται σε κάποιον άλλο. Σε περίπτωση όπου η φυλή και η αναπηρία προστατεύονται ουσιαστικά περισσότερο σε σχέση με τους άλλους τομείς που ορίζονται στο άρθρο 13. Υπό το πρίσμα αυτής της έκθεσης, καλώ την Επιτροπή να μην αθετήσει την υπόσχεσή της και να συντάξει μια ολοκληρωμένη οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ.

Σε μια άνευ προηγουμένου ενέργεια, πολλοί ευρωπαϊκοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μίλησαν υπέρ μιας οριζόντιας οδηγίας που θα παρέχει αυτήν την προστασία· παρομοίως, υπάρχουν διάφορες διακλαδικές οργανώσεις που είναι ενεργές σε διάφορους τομείς στις Βρυξέλλες, όπως το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών, η AGE και πολλές άλλες. Μια οριζόντια οδηγία σχετικά με την εξάλειψη των διακρίσεων η οποία θα καλύπτει την κοινωνική πρόνοια, τα αγαθά και τις υπηρεσίες, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση είναι ο μόνος τρόπος για την προώθηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει κάτι περισσότερο από επαρκής απόδειξη για τις διακρίσεις σε όλους τους τομείς. Η Επιτροπή δεν θα πρέπει να κλείσει τα μάτια της και πρέπει να επαναδημιουργήσει την ιεραρχία των δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE), γραπτώς. (HU) Ως πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας για τις Εθνικές Μειονότητες, χαιρετίζω την έκθεση της κ.Lynne, η οποία εκτιμά όλα όσα έχουν ήδη επιτευχθεί σε σχέση με την εξάλειψη των διακρίσεων και τονίζει αυτά που πρέπει να γίνουν.

Η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την εξάλειψη των διακρίσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι μόνο η προστασία του ατόμου δεν επαρκεί. Οι άνθρωποι δεν υφίστανται διάκριση ως άτομα, αλλά ως μέλη μιας ομάδας: για παράδειγμα, επειδή ανήκουν σε μια εθνοτική μειονότητα, επειδή είναι ηλικιωμένοι, επειδή είναι γυναίκες, επειδή έχουν μια αναπηρία, επειδή ανήκουν σε μια σεξουαλική μειονότητα, ή επειδή ανήκουν στη φυλή των Ρομά. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο μόνος τρόπος να προστατευθούν αποτελεσματικά τα άτομα που ανήκουν σε διάφορες ομάδες μειονοτήτων είναι η προστασία ολόκληρης της ομάδας. Η έκθεση σωστά επισημαίνει ότι οι δύο υπάρχουσες νομοθεσίες θεσπίζουν ελάχιστες απαιτήσεις, και έτσι πρέπει να επεκταθούμε περισσότερο προς την ανάπτυξη μιας πολιτικής σε κοινοτικό επίπεδο ενάντια στις αρνητικές διακρίσεις και μιας οριζόντιας οδηγίας κατά των διακρίσεων. Παρομοίως, πολύ σημαντικό είναι το σημείο στην έκθεση όπου απευθύνεται έκκληση στην Επιτροπή να εργαστεί προς τη θέσπιση ενός κοινού, πανευρωπαϊκού ορισμού της έννοιας «θετική δράση». Η έκθεση εφιστά επίσης ιδιαίτερα την προσοχή στην ανάγκη για ειδική κοινωνική προστασία των μειονοτήτων, και ειδικότερα της κοινότητας των Ρομά. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το άρθρο 25 της έκθεσης Ždanoka, επίσης γι’ αυτό το θέμα, η οποία τονίζει τη σημασία της συμμετοχής των παραδοσιακών εθνικών μειονοτήτων στη χάραξη πολιτικής.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, οι εθνικές μειονότητες χρειάζονται ένα πρότυπο πλαίσιο πολιτικής που θα τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν αποτελεσματικά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν την ταυτότητά τους μέσω διάφορων μορφών αυτοδιοίκησης ή αυτονομίας.

 

7. Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0163/2008) του κ. Piecyk, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2008/2009(INI).

 
  
MPphoto
 
 

  Willi Piecyk, εισηγητής. (DE) Κυρία Πρόεδρε, είμαι χαρούμενος που είστε προεδρεύουσα για δεύτερη φορά στη συζήτηση σχετικά με τη θαλάσσια πολιτική. Πριν έναν χρόνο ήσασταν στην ίδια θέση.

Κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε μας να ξεκινήσουμε με τα καλά νέα. Σήμερα το βράδυ θα λάβει χώρα η πρώτη εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα στην εκκλησία του St James στο Lübeck. Αυτή η εκκλησία φιλοξενεί τη διεθνή επέτειο για την πολιτική ναυσιπλοΐα. Ο Επίτροπος Barrot την εγκαινίασε τον περασμένο χρόνο. Οι κυβερνήτες των πλοίων θα συζητήσουν εκεί σήμερα το βράδυ τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Οι ιερείς έχουν εμπιστευτεί τους Προέδρους του Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο και την Επιτροπή για να αναγγείλουν πράγματι σήμερα το απόγευμα την 20ή Μαΐου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα. Αυτός είναι ένας λόγος για να χαρούμε και θα πρέπει η Ευρώπη να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις θάλασσές της.

Μόνο αυτοί που πιστεύουν ότι μια ημέρα σαν και αυτήν αποτελεί επίσης στην πραγματικότητα θαλάσσια πολιτική κάνουν λάθος· μια Ημέρα για τη Θάλασσα όπως αυτή δεν πρέπει να εκφυλιστεί σε απλό συμβολισμό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα του πολιτικού πλαισίου. Απαιτείται πολιτική – για κοινωνικά θέματα, θαλάσσια ασφάλεια και προστασία του κλίματος. Επιτρέψτε μας να εξετάσουμε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στα πλοία: η μη εφαρμογή του εύρους των κανονισμών κοινωνικής και εργασιακής προστασίας για τους ναυτικούς είναι κακός αναχρονισμός. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει και η Επιτροπή το καταλαβαίνει αυτό. Αναμένουμε τις πρωτοβουλίες τους εδώ.

Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας ενέκρινε τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας το 2006. Μέχρι τώρα την έχουν κυρώσει τρία κράτη: οι Μπαχάμες, η Λιβερία και οι Νήσοι Μάρσαλ. Ποια είναι η θέση των Ευρωπαίων εδώ; Αν το Συμβούλιο θέλει να βελτιώσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της θάλασσας, πρέπει να κάνει μόνο το εξής: να εγκρίνει τελικά τη δέσμη Erika III. Είναι ήδη κάπως υπερβολικό που το Συμβούλιο χειρίζεται το θέμα της θαλάσσιας ασφάλειας με τέτοιο αναβλητικό τρόπο. Στο μεταξύ, έχουν παρέλθει πάνω από 12 μήνες από την πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο και μέχρι τώρα δεν έχουμε μια μόνη και ενιαία άποψη. Τα ατυχήματα των πλοίων Erika και Prestige θα πρέπει στην πραγματικότητα να αποτελούν επαρκή προειδοποίηση και να υπενθυμίζουν ότι θα πρέπει να αναλάβουμε επιτέλους δράση.

Η δέσμη για την προστασία του κλίματος που πρότεινε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Barroso τον Ιανουάριο αναφέρεται στην πιθανότητα να συμπεριληφθεί ίσως οι θαλάσσιες μεταφορές στην εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων. Κάτι τέτοιο δεν είναι πολύ αυστηρό, δεν αρκεί. Κατά τη γνώμη μου, η θαλάσσια πολιτική μπορεί να πετύχει τουλάχιστον τέσσερις στόχους όσον αφορά την προστασία του κλίματος: ένταξη των θαλάσσιων μεταφορών στην εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων – τώρα, όχι οποτεδήποτε· ριζική μείωση των εκπομπών ρύπων – CO2, SO2 και NOX· και χρήση ανανεώσιμων πηγών όπως ο άνεμος και η ηλιακή ενέργεια. Στα λιμάνια θα πρέπει να δοθεί τέλος στις μηχανές των πλοίων που παράγουν τη δική τους ενέργεια προκαλώντας βλάβη στους ανθρώπους και στη φύση. Αντίθετα, πρέπει επίσης να προσφέρουμε ενέργεια από το έδαφος, έτσι ώστε τα καράβια στα λιμάνια να συνδεθούν με μια έξοδο ενέργειας.

Στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική βρίσκονται δεκάδες παλιά πυρομαχικά από τους πολέμους του παρελθόντος. Προκύπτουν τεράστιοι κίνδυνοι από αυτά. Συνεπώς, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο δράσης για να αναγνωρίσουμε και να απομακρύνουμε αυτά τα παλιά, επιβλαβή απόβλητα. Τους τελευταίους μήνες, έχουμε πληροφορηθεί ότι πειρατές πραγματοποίησαν επιθέσεις σε Ευρωπαίους και σε ευρωπαϊκά πλοία στις αφρικανικές ακτές. Συνεπώς, χρειαζόμαστε σαφείς διεθνείς κανονισμούς και ένα σύστημα υποστήριξης σχετικά με τις ανοικτές θάλασσες και πρέπει να προστατέψουμε όχι μόνο τις ακτές από τις θάλασσες αλλά και τις θάλασσες από τις ακτές. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις θάλασσες συνεχίζει να προέρχεται από το έδαφος: το 80% όλων των εκπομπών ρύπων προκαλείται από τη γεωργία ή τη βιομηχανία. Για να βρεθεί μια λύση εξυγίανσης, η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί και να τεθεί σε ισχύ και σε αυτόν τον τομέα.

Αφού ανακηρύξαμε την 20ή Μαΐου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα μετά από ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα, ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να πούμε την επόμενη χρονιά στις 20 Μαΐου: πετύχαμε πολλά στο μεταξύ.

Βλέπετε πώς ήταν μια προσγείωση ακριβείας.

(Χειροκρότημα)

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ πως δεν είναι σωστό να διεξαγάγουμε τη συζήτηση κατά τη διάρκεια του πρώτου εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα. Εξάλλου, η κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, μέλος του Κοινοβουλίου, ήταν αυτή που πρότεινε πρώτη την ιδέα στον Πρόεδρο Barroso στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την Πράσινη Βίβλο σχετικά με μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, χάρη στο Κοινοβούλιο, και ειδικότερα στον Πρόεδρο Pöttering, ο οποίος θα διοργανώσει την υπογραφή της κοινής τριμερούς δήλωσης, θεσπίζεται αργότερα σήμερα η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα. Αυτός ο εορτασμός αποδεικνύει πόσο πολύ έχουμε αναπτύξει όχι μόνο την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική αλλά και ένα νέο όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης. Δείχνει επίσης σε ποιο βαθμό εμπλέκονταν σε κάθε βήμα οι ευρωπαϊκοί φορείς. Στην πραγματικότητα, το Κοινοβούλιο είχε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της νέας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής τόσο όσον αφορά την οργάνωση ενός αριθμού διασκέψεων όπου διεξήχθη μια επωφελής και ερευνητική συζήτηση όσο και τη δημιουργία εκθέσεων οι οποίες μας καθοδηγούν στο έργο μας και παρέχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση για την εφαρμογή της θαλάσσιας πολιτικής.

Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευγνώμονες και εγκάρδιες ευχαριστίες μου, καθώς και τον σεβασμό μου, στον εισηγητή Willi Piecyk για τον συντονισμό του έντονου ενδιαφέροντος των διάφορων επιτροπών και για τη δημιουργία αυτής της εντυπωσιακής έκθεσης. Επιτρέψτε μου επίσης να ευχαριστήσω τους διάφορους εισηγητές των επιτροπών, καθώς και πολλά άλλα εξέχοντα μέλη του Κοινοβουλίου τα οποία συμμετείχαν, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, στην οικοδόμηση της συμβολής του Κοινοβουλίου σε αυτήν την αναδυόμενη ευρωπαϊκή πολιτική. Τους ζητώ συγγνώμη διότι δεν μπορώ να τους αναφέρω ονομαστικά όπως θα ήθελα.

Επιτρέψτε μου, αν θέλετε, να αναφερθώ στην ίδια την έκθεση. Ενώ η έκθεση δεν περιλαμβάνει νέες προτάσεις, εντούτοις επικεντρώνεται σε ορισμένες απαιτήσεις που είχαν διατυπωθεί στο Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2007, οι οποίες μας βοήθησαν να καθορίσουμε τη μελλοντική πορεία και θα μας ενθαρρύνουν τώρα για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή της θαλάσσιας πολιτικής.

Σε ορισμένα τομεακά ζητήματα, η Επιτροπή χαιρετίζει τη συνεχή έμφαση που δίνει το Κοινοβούλιο στην περιβαλλοντική διάσταση της θαλάσσιας πολιτικής, και ειδικότερα στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, και προσδοκά την έγκριση της στρατηγικής για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή το 2008 η οποία θα αντιμετωπίσει αυτές τις ανησυχίες.

Η Επιτροπή χαιρετίζει επίσης την αναγνώριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της σημασίας των θαλάσσιων μεταφορών στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς και τη στήριξη του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ενός κοινού τομέα θαλάσσιων μεταφορών, για την ανάπτυξη των θαλάσσιων αρτηριών και των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων: όλα αυτά τα σχέδια τα οποία προωθεί η Επιτροπή.

Στα πλαίσια της έρευνας, η Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη του Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής θαλάσσιας έρευνας, η οποία θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της θαλάσσιας πολιτικής και θα είναι έτοιμη προς έγκριση στα μέσα του 2008.

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη θετική στάση της έκθεσης όσον αφορά την ανάγκη να διασφαλιστεί η αειφορία στον τομέα της αλιείας. Έχουμε κάνει κάποια βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση από τότε που εγκρίθηκε η «Μπλε Βίβλος», όπως η έγκριση μιας ανακοίνωσης σχετικά με τη προσέγγιση του οικοσυστήματος τον Απρίλιο του 2008, και δύο προτάσεις σχετικά με την απόρριψη, οι οποίες θα είναι έτοιμες στα τέλη αυτής της χρονιάς.

Εκτός από τη συγκεκριμένη αναφορά των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον, τις θαλάσσιες μεταφορές, την έρευνα και την καινοτομία, την κοινωνική διάσταση, την αλιεία και την ενέργεια, η Επιτροπή χαιρετίζει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην περιφερειακή διάσταση της θαλάσσιας πολιτικής μέσω της εξαιρετικής θαλάσσιας διάστασης της ΕΕ λόγω της απέραντης ακτογραμμής, των νήσων και των πιο απόκεντρων περιοχώντης, και συμπίπτει με την άποψη ότι η θαλάσσια πολιτική πρέπει να λάβει υπόψη τα ποικίλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κρατών μελών και των θαλάσσιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων περιοχών, των νησιών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, βρισκόμαστε ακόμη στα πρώιμα στάδια της εφαρμογής της θαλάσσιας πολιτικής, αλλά με τη συνεχή στήριξη του Κοινοβουλίου, πασχίζουμε για την αύξηση των μέτρων αυτής της εφαρμογής. Ανακεφαλαιώνοντας, θα ήθελα για ακόμη μία φορά να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους εισηγητές που συμμετείχαν για το εξαιρετικό έργο τους. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τον στενό διάλογο μαζί σας τους επόμενους μήνες προς χάριν της εφαρμογής της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής για την Ένωση, και ακόμα βασιζόμαστε στη στήριξή σας για τη συμμετοχή ειδικότερα των ευρωπαϊκών θαλάσσιων περιοχών στην Ημέρα για τη Θάλασσα 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Sιrgio Marques, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. – (PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, συγχαίρουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανακοίνωσή της σχετικά με μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόταση για ένα σχέδιο δράσης που καθορίζει τα πρώτα βήματα για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

Είναι βέβαιο ότι έχουν γίνει κάποια βήματα προς τα πίσω μεταξύ της Πράσινης Βίβλου και του σημερινού Μπλε Βιβλίου ειδικότερα όσον αφορά το σχεδιασμό της χρησιμοποίησης της θάλασσας, την προστασία των ακτών, την ευρωπαϊκή σημαία και τον Ευρωπαίο Εκπρόσωπο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, αλλά έχει συντελεστεί αναμφισβήτητη πρόοδος, ειδικά στην κοινωνική διάσταση, τις επενδύσεις, την καινοτομία και τους ναυτιλιακούς συνεργατικούς ομίλους και τις θαλάσσιες μεταφορές. Η συνολική ισορροπία είναι θετική.

Ενώ σεβόμαστε την αρχή της αλληλεγγύης, θα πρέπει τώρα να εφαρμόσουμε μια αποτελεσματική ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, η οποία θα διασφαλίζει την ύπαρξη συντονισμού μεταξύ των διάφορων τομεακών πολιτικών, οι οποίες δημιουργούν αναμενόμενες συνεργίες και πραγματική προστιθέμενη αξία. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί η πολιτική να αποτελέσει σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αειφόρου ανάπτυξης, του ανταγωνισμού και της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη.

Πάνω από όλα, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ελπίζει ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική θα έχει έναν πολύ θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την προστασία των παράκτιων περιοχών της ΕΕ, των νησιών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Αλιείας. – (PT) Δεν θα μακρηγορήσω, αλλά θα ήθελα να επισημάνω την αξία της ενσωμάτωσης των προτάσεων της Επιτροπής Αλιείας, οι οποίες τονίζουν ότι ο βασικός στόχος της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της αλιείας θα πρέπει να είναι η προώθηση του εκσυγχρονισμού και της αειφόρου ανάπτυξης της βιομηχανίας, η προστασία της κοινωνικο-οικονομικής βιωσιμότητας και η αειφορία των πηγών, καθώς και η εγγύηση της επισιτιστικής κυριαρχίας και ασφάλειας, η διάθεση ψαριών στους πολίτες, η διατήρηση της εργασίας και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αλιέων. Οι προτάσεις τονίζουν επίσης ότι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων ναυτικών θέσεων εργασίας, ειδικά στη βιομηχανία αλιείας, εξαρτάται επίσης από την εξασφάλιση δίκαιου και επαρκούς εισοδήματος για τους ανθρώπους που εργάζονται στην βιομηχανία. Είναι ανάγκη να υπάρχουν μηχανισμοί αντισταθμίσεων για τους αλιείς που έχουν πληγεί από την αποκατάσταση των αλιευτικών πόρων και ενίσχυση της υποστήριξης της επιστημονικής αλιευτικής έρευνας στα διάφορα κράτη μέλη, ιδιαίτερα σύμφωνα με το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο, και στήριξη της κοινότητας όσον αφορά τα επαρκή μέσα βοήθειας και διάσωσης των πληρωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα μου θα ήθελε πρώτα από όλα να ευχαριστήσει τον εισηγητή, κ. Piecyk. Έχει ξεκινήσει συζητήσεις με πολύ σωστό τρόπο πάνω από έναν χρόνο τώρα και έχει επισημάνει τις προκλήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Piecyk!

Και εμείς, ομόφωνα, στηρίζουμε την έκθεση. Εντούτοις, λυπούμαστε, κύριε Επίτροπε, που το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μόνο τόσα λίγα πρακτικά μέτρα. Ο κ. Piecyk έχει ήδη τονίσει ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα στο σύνολό τους παραμένουν άλυτα. Δεν υπάρχουν πρακτικά μέτρα και είναι ασαφές το είδος της συνεισφοράς των παραγόντων –των πλοιοκτητών, για παράδειγμα– στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αντέξουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αυτό ξεκινά από μέτρα όπως η μείωση των οξειδίων θείου και αζώτου που φτάνουν στη θάλασσα και φτάνει έως τα μέτρα στα λιμάνια, όπως η χρήση της ενέργειας του εδάφους.

Ειλικρινά, είμαι λίγο απογοητευμένος. Όταν η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι θα προωθήσει αυτές τις προτάσεις το φθινόπωρο, δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να τα εφαρμόσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου. Ίσως θα μπορέσετε να προσθέσετε περισσότερο λίπος στο ψάρι, όπως λένε οι άνθρωποι στο Aμβούργο, και τότε θα έχετε περισσότερη ενεργητικότητα.

Το δεύτερο σημείο αφορά το ζήτημα του ελέγχου των θαλασσών. Πιστεύω ότι δεν χρειαζόμαστε απλώς βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ακτοφυλακών. Δεν χρειαζόμαστε απλώς ενίσχυση του FRONTEX –ο οποίος αντιμετωπίζει την παράνομη μετανάστευση– αλλά χρειαζόμαστε επίσης μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Αυτή ήταν μία από τις ανησυχίες μας για χρόνια, ότι όλες οι δραστηριότητες είτε αλιευτικές, είτε το έργο των τελωνείων, είτε της αστυνομίας, συγκεντρώνονται στα κράτη μέλη, και γι’ αυτόν τον λόγο θεσπίζεται μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Κύριε Επίτροπε, θα προωθήσει η Επιτροπή μια πρόταση σχετικά με την ακτοφυλακή σε αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο ή όχι;

Ένα τελευταίο σημείο, το οποίο είναι καινούριο, είναι η τροπολογία σχετικά με τους πειρατές. Οφείλουμε να παρέχουμε καλύτερη προστασία στους αλιευτικούς και εμπορικούς στόλους στα διεθνή ύδατα και, συνεπώς, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή και διεθνή δράση. Η ελευθερία των θαλασσών δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε ελευθερία των πειρατών. <BRK>

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău , εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (RO) Συγχαίρω τον συνάδελφό μας κ. Piecyk, τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ και χαίρομαι που συζητάμε για την έκθεσή του σήμερα, τη στιγμή που υπογράφεται η Τριμερής Δήλωση που θεσπίζει την 20ή Μαΐου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα η οποία θα γιορτάζεται κάθε χρόνο.

Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ένωσης πρέπει να διασφαλίζει τη συνέργια μεταξύ των τομέων εξαιρετικής οικονομικής σημασίας όπως: η ναυπηγική βιομηχανία, οι θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, η λιμενική και αλιευτική δραστηριότητα, η ενέργεια, ο τουρισμός, η προστασία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας κληρονομιάς. Από την 1η Ιανουαρίου 2007, η Ένωση οριοθετεί τη Μαύρη Θάλασσα και επίσης προωθεί την κοινή της θαλάσσια πολιτική σε αυτήν την περιοχή. Υπάρχουν συντονιστές για τα σχέδια ΔΕΔ-Μ σχετικά με την εσωτερική ναυσιπλοΐα και τις μεταφορές στις θαλάσσιες οδούς. Η επέκταση του δικτύου ΔΕΔ-Μ αφορά τις θαλάσσιες οδούς. Δυστυχώς, οι απαιτήσεις για τα σχέδια που ξεκίνησε η Επιτροπή για τις ευρωπαϊκές θαλάσσιες οδούς δεν αφορούν την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Ζητώ από την Επιτροπή να καταρτίσει μελέτες και σχέδια για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, η οποία πρέπει να αποτελέσει στρατηγική περιοχή για το δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Zητώ επίσης από την Επιτροπή να σχεδιάσει συγκεκριμένες ενέργειες για την προστασία του δέλτα και των εκβολών, και εδώ αναφέρομαι ειδικότερα στο δέλτα του Δούναβη.

 
  
MPphoto
 
 

  Paweł Bartłomiej Piskorski, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Piecyk για την έξοχη έκθεσή του. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι πραγματοποιούμε τη συζήτηση αυτήν τη συμβολική στιγμή, αλλά η επιθυμία μου πάνω από όλα είναι να επιστήσω την προσοχή στα πρακτικά σημεία αυτής της έκθεσης. Πραγματικά είναι σοβαρός αναχρονισμός το ότι, μεταξύ των άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών που εφαρμόζουμε εντός της Κοινότητας, τα θέματα που αφορούν τη θάλασσα έχουν μέχρι τώρα παραγκωνιστεί και δεν καλύπτονται από μια κοινοτική πολιτική.

Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν πρόκειται για έναν ατομικό τομέα, είναι ένας τομέας με ευρύτερες διαστάσεις, όπως αποδεικνύεται από την παρούσα έκθεση. Έχει οικονομική διάσταση, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι ζουν από τη θάλασσα και εργάζονται εκεί. Έχει μια πολύ ισχυρή κοινωνική διάσταση, την οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν συζητάμε για αναδιάρθρωση αυτής της βιομηχανίας και για το τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν κοντά στη θάλασσα και ζουν από αυτήν. Η συζήτησή μας έχει μια πολύ σημαντική περιβαλλοντική διάσταση, την οποία επισημαίνει ιδιαιτέρως η παρούσα έκθεση, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και γι’ αυτόν τον λόγο. Υπάρχει επίσης μια πολύ σημαντική περιφερειακή διάσταση· δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περιοχές που ζουν από τη θάλασσα και οι οποίες είναι κοντά στη θάλασσα, συνεχίζουν να αποτελούν ένα ουσιαστικής σημασίας τμήμα της Κοινότητάς μας.

Θα ήθελα να επισημάνω ένα σημείο που προέκυψε κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, δηλαδή το γεγονός ότι χειριζόμαστε το έργο μας και τη συζήτησή μας ως κατάλογο περιεχομένων και ως προτροπή προς την Επιτροπή. Τονίζουμε κάποιες απαντήσεις, θέτουμε ερωτήσεις και σκιαγραφούμε τις αμφιβολίες μας, ενώ οι προσδοκίες μας σε σχέση με την Επιτροπή είναι, στην πραγματικότητα, πολύ μεγαλύτερες και περιμένουμε οι απαντήσεις να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα με συγκεκριμένες λύσεις.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι για πάρα πολλές χώρες αυτό είναι ένα θέμα προτεραιότητας, με εξίσου μεγάλη σημασία σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως η αγροτική πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DA) Κυρία Πρόεδρε, οι προσπάθειες να απομακρύνουμε τη ναυπηγική βιομηχανία από την ξεπερασμένη νοοτροπία ότι η θάλασσα εξαφανίζει όλα τα ίχνη έχουν αποτύχει. Όχι, η θάλασσα θυμάται όπως επίσης το έδαφος και ο αέρας, όπως τα φυτά και τα ζώα και το ανθρώπινο σώμα, και η συνεισφορά της ναυπηγικής βιομηχανίας στη ρύπανση παραμένει τεράστια. Φανταστείτε να μπορούσαμε να πείσουμε τα κράτη με ανεπτυγμένη ναυπηγική βιομηχανία να καταστήσουν τον ΔΝΟ ενεργό παράγοντα στη μάχη για τη διάσωση του παγκόσμιου περιβάλλοντος, αντί να τον χρησιμοποιούν για να βάλουν φρένο σε σωστές πρωτοβουλίες, όπως ισχύει στην παρούσα περίπτωση. Η έκθεση του κ. Piecyk είναι μια έξοχη προσθήκη στα προηγούμενα επιτεύγματά μας στο Κοινοβούλιο, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να την ενισχύσουμε περαιτέρω κερδίζοντας τη στήριξη για την τροπολογία που προτείναμε, έτσι ώστε η ναυπηγική να συμπεριληφθεί αναμφισβήτητα στο σύστημα εμπορίας των δικαιωμάτων των ποσοστώσεων εκπομπών CO2. Έχουμε ήδη συμπεριλάβει την αεροπορία. Η μόνη λογική και δικαιολογήσιμη προσέγγιση είναι η συμβολή της ναυπηγικής. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, στηρίξτε την τροπολογία 1, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην έκθεση το σύστημα εμπορίας εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Willi Piecyk για την έκθεσή του. Κατάγομαι από νησί και καταλαβαίνω πολύ καλά τη σημασία της ναυτικής έρευνας και της προόδου.

Θεωρώ ότι η σημερινή έκθεση μας δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για το πετύχουμε αυτό. Δεν είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από την κοινή θαλάσσια πολιτική στην Ιρλανδία, αλλά διακυβεύονται πολλά περισσότερα από αυτό. Πριν από λίγο καιρό, επισκεφθήκαμε την περιοχή μου μαζί με την Επιτροπή Αλιείας και είδαμε την έξοχη δουλειά που πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Θαλάσσης στο Oranmore στην κομητεία Galway. Μαζί με άλλα ινστιτούτα όπως το Ινστιτούτο Θαλάσσης, θα είμαστε σε θέση να προωθήσουμε την απαραίτητη έρευνα σε ολόκληρη την Ευρώπη, έτσι ώστε η μπλε επανάσταση για την οποία συζητάμε τόσο πολύ να μπορέσει να καρποφορήσει και να στηρίξει το σχέδιό μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(PT) Θα μιλήσω με συντομία για να τονίσω ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία σχετικά με τη θαλάσσια πολιτική πρέπει να σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών όσον αφορά τα χωρικά τους ύδατα και τις αποκλειστικές οικονομικές τους ζώνες.

Θα επισημάνω ότι το άρθρο 5 του συντάγματος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας καθορίζει ότι το κράτος δεν δύναται να μεταβιβάσει κανένα τμήμα του πορτογαλικού εδάφους ή τα κυριαρχικά δικαιώματα που ασκεί επ’ αυτού – και εδώ περιλαμβάνονται τα δικαιώματα σε προσκείμενους θαλάσσιους βυθούς. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των αλιέων, να υπάρχει εγγύηση της εργασίας, σεβασμός της αρχής της ίδιας πληρωμής για την ίδια δουλειά, μείωση του ωραρίου και μη εφαρμογή των απαιτήσεων πολλαπλών δεξιοτήτων, καθώς και αντίδραση σε οποιαδήποτε νέα προσπάθεια ελευθέρωσης των υπηρεσιών των λιμανιών σε κοινοτικό επίπεδο, ειδικότερα όσον αφορά την ενδοκοινοτική ναυπηγική, «τη σωστή οικονομική βάση» για τη θαλάσσια πολιτική η οποία δεν θα πρέπει να χτιστεί εις βάρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας και της κοινής αλιευτικής πολιτικής, αλλά θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή ότι οι νέες προτεραιότητες θα απαιτούν νέους χρηματοδοτικούς πόρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI). - (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οφείλουμε να συγχαρούμε τον κ. Piecyk για την έξοχη έκθεσή του σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, καθώς επίσης τον συνάδελφό μου κ. Jarzembowski για τις σωστές παρατηρήσεις του.

Κυρία Πρόεδρε, η παρούσα έκθεση διαθέτει το μεγάλο πλεονέκτημα να ενώνει τις διαφορετικές πτυχές αυτής της πολιτικής: την περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική πτυχή και την πτυχή της ασφάλειας. Συγκεκριμένα, αναφέρομαι στα προβλήματα που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση, την τρομοκρατία και το λαθρεμπόριο, τα οποία λαμβάνουν χώρα κατά μήκος των 320 000 χιλιομέτρων της ευρωπαϊκής ακτογραμμής. Τα κράτη μέλη που έχουν ακτογραμμή πρέπει να αυξήσουν την επίβλεψη και τον έλεγχο των θαλασσών τους. Η συνεργασία αυτών των χωρών με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται αυτές οι παράνομες δραστηριότητες πρέπει, ασφαλώς, να τεθεί σε εφαρμογή όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Επίσης αληθεύει το γεγονός ότι οι επιστημονικές ανακαλύψεις, η αξιόλογη πρόοδος της τεχνολογίας, η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή και η θαλάσσια ρύπανση μεταβάλλουν σημαντικά τη σχέση της Ευρώπης με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, με όλα τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αυτό συνεπάγεται.

Εντούτοις, είμαι απογοητευμένος από το γεγονός ότι το κείμενο που μας προσφέρεται δεν αναφέρεται στην πολιτική σχετικά με τα λιμάνια και την αλιεία με περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως γνωρίζουμε, πρόκειται για δύο ιδιαιτέρως ευαίσθητα θέματα. Στη Γαλλία, οι επαγγελματίες αλιείς έχουν επιβάλει αποκλεισμό του Ατλαντικού, του Στενού της Μάγχης και των λιμανιών της Μεσογείου αντιδρώντας, φυσικά, στην ξαφνική άνοδο των τιμών του πετρελαίου ντίζελ και στην πολιτική των ποσοστώσεων που επέβαλαν οι Βρυξέλλες.

Ο τομέας περνάει τόσο διαρθρωτική όσο και οικονομική κρίση. Τα αφεντικά της αλιείας δεν θέλουν πλέον να επενδύσουν στα σκάφη τους και έτσι ο στόλος παλιώνει. Η μέση ηλικία των γαλλικών πλοίων είναι 25 χρόνια. Όλο και λιγότεροι άνθρωποι ασχολούνται με την αλιεία εξαιτίας των περιορισμών του επαγγέλματος.

Κυρία Πρόεδρε, μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική πρέπει να λάβει υπόψη της αυτές τις τομεακές μελέτες και τους προβληματισμούς και να αντιστρέψει σύντομα την τάση που οδηγεί σε αργό και επώδυνο θάνατο της αλιείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE).(PT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Piecyk, οποιοσδήποτε περάσει μπροστά από το κτήριο Berlaymont αυτήν τη στιγμή θα δει μια τεράστια επιγραφή με τη φράση «Ένας ωκεανός ευκαιριών», αναφερόμενη στην Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα (η οποία είναι σήμερα) και στην ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δίκιο, και πιστεύω και εγώ ότι η επένδυση την οποία πρόκειται να κάνουμε στη θάλασσα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την τεράστια πηγή με υπεύθυνο και ανταγωνιστικό τρόπο.

Δυστυχώς, ο κόσμος έχει πλημμυρίσει από χαμένες ευκαιρίες, από καλές ιδέες που ναυάγησαν. Δεν θα πρέπει η ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική να έχει την ίδια μοίρα. Δεν μπορούμε, ή καλύτερα δεν πρέπει να μην έχουμε τη θέληση ή την ικανότητα να φέρουμε εις πέρας την πολιτική, όπως πολύ σωστά επισήμανε ο κ. Jarzembowski.

Η ενέργεια της πίστης μας στη δυναμική αυτής της πρωτοβουλίας δεν θα πρέπει να εξαντληθεί σε μερικά μέτρα ή μουρμουρίζοντας ιδέες που ακούγονται γενναίες οι οποίες είναι βασικά λιγότερο φιλόδοξες από ό,τι θα θέλαμε.

Ο δικός μας δρόμος προς την επιτυχία συνεπάγεται: αποφασιστικές επενδύσεις στις μπλε τεχνολογίες· προώθηση ενός δικτύου συναφών προς τη θάλασσα συνεργατικών ομίλων για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και προηγμένων τεχνολογιών· εκμετάλλευση της θάλασσας στο έπακρο ενάντια στην κλιματική αλλαγή και χρησιμοποίησή της ως πηγή ανανεώσιμης ενέργειας· προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών και του παράκτιου τουρισμού· αναγνώριση των θαλάσσιων περιοχών, ειδικότερα των εξόχως απόκεντρων περιοχών, και της σημασίας τους για την ασφάλεια και την προστασία ενάντια στην παράνομη μετανάστευση, την εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικών, το λαθρεμπόριο και τις τρομοκρατικές απειλές. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίσουμε, βεβαίως, την ύπαρξη ενός στρατηγικού και ολοκληρωμένου οράματος, καθώς και την αειφόρο χρηματοδότηση αυτών των πολιτικών.

Συνεπώς, κάνω απευθείας έκκληση στην Επιτροπή και στους συναδέλφους μου βουλευτές να δηλώσουν ότι η φιλοδοξία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την φιλοδοξία οικοδόμησης ενός άλλου ευρωπαϊκού κέντρου ενδιαφέροντος βασιζόμενου σε μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική.

Αυτό το νερό, κύριε Επίτροπε, δεν θα κυλήσει ξανά κάτω από αυτήν τη γέφυρα. Αναρωτιέμαι απλώς αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό το Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να πετύχουν τη δική τους πρόκληση.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE). - (FR) Kυρία Πρόεδρε, ένας από τους στόχους της πρώτης Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα την οποία γιορτάζουμε σήμερα είναι να βελτιώσουμε την εικόνα που επικρατεί για τα ναυτικά επαγγέλματα αποκαθιστώντας τις μελλοντικές προοπτικές τους. Εκτός από τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των όρων απασχόλησης αυτών των επαγγελμάτων και του επαναπροσδιορισμού των σχεδίων καριέρας, πρέπει να ανταποκριθούμε και σε κάποιους διαρθρωτικούς όρους.

Σήμερα, σε ολόκληρη τη Γαλλία, απελπισμένοι αλιείς επιβάλλουν αποκλεισμούς στα λιμάνια, διότι πιστεύουν πως δεν υπάρχει πλέον μέλλον γι’ αυτούς. Εκτός από τους περιορισμούς στην αλιεία που στοχεύουν στην προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων –αρχή την οποία εγώ δεν αμφισβητώ, παρόλο που αναρωτιέμαι για την αμεροληψία της– η άνοδος των τιμών των καυσίμων τους απειλούν τώρα με χρεοκοπία.

Αυτό αποτελεί ήδη πρόβλημα στη Γαλλία, αλλά είναι πιθανό να εξαπλωθεί και σε άλλα μέρη της Ευρώπης στο εγγύς μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να ενεργήσει σε αυτόν τον τομέα στηρίζοντας την αναδιάρθρωση και ενθαρρύνοντας την εισαγωγή πλοίων με καθαρότερη καύση και μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου. Είναι επίσης επείγουσα ανάγκη να βοηθήσει τις εταιρείες που επλήγησαν από αυτήν την οικονομική κρίση να επιπλεύσουν. Τονίζω αυτό το τελευταίο σημείο, διότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ταυτιστεί στη συνείδηση των πολιτών η πρώτη Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα με τον θάνατο ολόκληρου του εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen (ALDE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση του κ. Piecyk τονίζει την ανάγκη να τεθεί το ζήτημα συγκεκριμένης δράσης όταν μιλάμε για θαλάσσια πολιτική, και εγώ συμφωνώ απολύτως. Η ενεργή θαλάσσια πολιτική πουθενά δεν είναι τόσο απαραίτητη όσο στη Βαλτική. Πρόκειται για την πλέον μολυσμένη θαλάσσια περιοχή της ΕΕ με εκτεταμένη ρύπανση από το έδαφος, καθώς επίσης και από τα πλοία. Σε αυτό προστίθενται τα παρατημένα πυρομαχικά από τους πολέμους του παρελθόντος. Πρέπει το περιβάλλον της Βαλτικής να είναι καθαρότερο, και θα θέλαμε να δούμε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή, μαζί με δράση έτσι ώστε η παράκτια κυκλοφορία των πλοίων να αποσυμφορήσει την οδική κυκλοφορία. Έπειτα, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε ο περιορισμός των εκπομπών των πλοίων να μην εμποδίσει την ανάπτυξη της παράκτιας ναυσιπλοΐας. Πιστεύω πως το μέλλον βρίσκεται στη μεθοδολογική ελευθέρωση για την επίτευξη των πολιτικών στόχων που αφορούν τις εκπομπές που συνδυάζονται με χρηματοδοτικά μέσα. Πιστεύω ότι με τη στρατηγική της στη Βαλτική η Επιτροπή θα ενισχύσει το έργο της βελτίωσης του περιβάλλοντος και θα διδαχτεί από τα πιλοτικά προγράμματα που συμπεριέλαβε φέτος το Κοινοβούλιο στον προϋπολογισμό του.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, εκπροσωπώ τη Σκωτία, ένα από τα κυριότερα ναυτικά κράτη της Ευρώπης. Η ΕΕ έχει περίπου 68 000 χιλ. ακτογραμμής· η Σκωτία έχει περίπου 11 000 χιλ. Έτσι, από την άποψη του θαλάσσιου ενδιαφέροντος, η Σκωτία βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης. Έχουμε πολλά να κερδίσουμε και πολλά να συνεισφέρουμε στη θαλάσσια στρατηγική και στη θαλάσσια πολιτική.

Έχουμε νερά πλούσια σε μέταλλα, ενέργεια και βιολογικές πηγές και η θέση μας είναι ιδανική ως θαλάσσιο κέντρο για την Ευρώπη και τον ευρύτερο κόσμο. Τα ναυτικά κράτη θα έχουν τις δικές τους προτεραιότητες όσον αφορά τη στρατηγική και την πολιτική για τους πόρους τους, δηλαδή τη θάλασσά τους. Οποιαδήποτε πολιτική της ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τα ναυτικά κράτη χρηματοδοτώντας την έρευνα, διευκολύνοντας την ανάπτυξη των καινούριων οδών για τη μεταφορά αγαθών και επιβατών, στηρίζοντας τους ενεργειακούς ενδοσυνδέσμους, βελτιώνοντας την ασφάλεια των πλοίων και την αποδοτικότητα της ενέργειας, έτσι ώστε να πετύχουν τους στόχους τους.

Μπορώ να παραθέσω το άρθρο 34 της έκθεσης Piecyk το οποίο λέει «θα πρέπει να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση στην ΚΑΠ ανεπαρκειών όπως ο υπερσυγκεντρωτισμός»; Με άλλα λόγια: προσθέστε αξία και μην αναλαμβάνεται εξουσία ως πρόφαση αρμοδιοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Aθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, η ανακοίνωση της Επιτροπής για τη ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει στόχο να διασφαλίσει την κερδοφορία των εφοπλιστών και των μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν τον τομέα.

Οι προτάσεις για την κοινή ναυτιλιακή πολιτική:

Πρώτον, προωθούν νέα προνόμια, νέες αλλαγές στο κοινοτικό και διεθνές εμπορικό νομοθετικό πλαίσιο. Εκτός δε των άλλων, δημιουργούν εκλεκτικά κοινωνικά προβλήματα για τους ναυτεργάτες και τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών.

Δεύτερον, η ναυτιλιακή πολιτική αντιμετωπίζεται ως ενιαίο σύνολο συμπεριλαμβάνοντας μεταφορές και συναφείς κλάδους.

Τρίτον, εφαρμόζονται σαρωτικές αλλαγές στην εκπαίδευση και τις εργασιακές σχέσεις για την αντικατάσταση του εργατικού δυναμικού με φθηνότερο. Εντατικοποιεί την εργασία και αυξάνει έτσι τους κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον.

Τέταρτον, ξεπουλά τα λιμάνια στους μονοπωλιακούς επιχειρηματικούς ομίλους.

Πέμπτον, ενισχύει τους κατασταλτικούς μηχανισμούς με πρόσχημα την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Έκτον, οι σημαίες ευκαιρίας αποτελούν τα λάβαρα της ανταγωνιστικότητας, της αντεργατικής κοινής ναυτιλιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτηριστικά το 68% της χωρητικότητας του ελληνόκτητου στόλου και το 85% του γερμανικού είναι υπό ξένες σημαίες, ενώ στην πραγματικότητα έχουν έδρα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Mote (NI). - (EN) Kυρία Πρόεδρε, η εκλογική μου περιφέρεια της νοτιοανατολικής Αγγλίας περιλαμβάνει πάνω από τη μισή ακτογραμμή της θάλασσας της Μάγχης, ένα όνομα που έχει εδώ και αιώνες αυτή η στενή λωρίδα υδάτων.

Ωστόσο, οι πρόσφατοι χάρτες της περιοχής Arc Manche αλλάζουν το όνομα της θάλασσας της Μάγχης σε «Μεγάλη Βόρεια Θάλασσα» και αποκαλούν το Κανάλι του Μπρίστολ ως «Κελτική Θάλασσα». Ποιος αποφάσισε να μετατραπούν ξαφνικά τα ναυτικά μίλια σε χιλιόμετρα σε αυτούς τους χάρτες;

Τώρα μπορεί να σκεφτείτε ότι αυτά είναι μικρά πράγματα, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί στο μέρος από όπου προέρχομαι. Η Επιτροπή δεν κατάφερε να κατανοήσει πλήρως τις επιπτώσεις αυτής της περιττής και άτοπης ανοησίας όσον αφορά ένα νησιωτικό έθνος και επισπεύδει την ημέρα που το ΗΒ θα αποχωρήσει από την ΕΕ και θα αποσύρει την εισφορά του στην εν λόγω λέσχη ύψους 1,5 εκατ. στερλίνων την ώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Struan Stevenson (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, τώρα υπάρχει η Ημέρα για τη Θάλασσα, υπάρχει η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, υπάρχει η ΓΔ Θαλάσσιας πολιτικής. Έχουμε, βεβαίως, σημειώσει μεγάλη πρόοδο και νομίζω πως αυτό το Σώμα οφείλει συγχαρητήρια στον Επίτροπο, αλλά και στον Willi Piecyk, για τη σκληρή δουλειά και τις προσπάθειες που κατέβαλαν για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Τα θαλάσσια συμφέροντα της Ευρώπης επηρεάζουν τη ζωή και την εργασία εκατομμυρίων πολιτών μας. Το 90% του εξωτερικού μας εμπορίου και το 40% του εσωτερικού μας εμπορίου περνά μέσα από τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Παγκοσμιοποίηση σημαίνει ότι αυτό πρόκειται να αυξηθεί. Αν λάβετε υπόψη όλες τις παράκτιες και εξόχως απόκεντρες περιοχές, διαθέτουμε πάνω από 320 000 χιλ. ακτογραμμή, τόπος διαμονής του ενός τρίτου του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Οι βιομηχανίες, οι υπηρεσίες και οι υπόλοιπες δραστηριότητες αυτών των παράκτιων περιοχών που βασίζονται στη θάλασσα αντιστοιχούν στο 40% του ΑΕγχΠ μας. Αλλά περισσότερο στηριζόμαστε στους θαλάσσιους πόρους μας παρά στο εμπόριο: οι θάλασσές μας αποτελούν πηγή τροφής, ενέργειας, μεταλλευμάτων και αναψυχής.

Η θάλασσα είναι επίσης ένας σημαντικός ρυθμιστής του κλίματος και εμείς έχουμε ήδη δει τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής στα αλιευτικά αποθέματα. Σε μια εποχή αυξημένης ζήτησης για υγιή θαλάσσια πρωτεΐνη, τα αλιευτικά αποθέματα συνεχίζουν να μειώνονται. Τώρα θα πρέπει να βασιστούμε σε εισαγωγές εκτός της ΕΕ για περισσότερο από το 50% των ψαριών που καταναλώνουμε. Οι κριτικοί πάντοτε προσπαθούν να κατηγορήσουν τους αλιείς για υπερεκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων μας, αλλά η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, η μόλυνση του περιβάλλοντος και πολλοί άλλοι παράγοντες διαδραματίζουν επίσης κάποιο ρόλο.

Αν συνειδητοποιήσουμε το ολοκληρωμένο δυναμικό των θαλάσσιων συμφερόντων της Ευρώπης και το όραμα καθαρών, υγιών, ασφαλών, παραγωγικών και με βιολογικές ποικιλίες ωκεανών και θαλασσών, τότε θα πρέπει να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο διαχείρισης που να στοχεύει στην αειφορία σε κάθε τομέα, και ο τρόπος για να το επιτύχουμε αυτό είναι να μεταβιβάσουμε περισσότερη ευθύνη διαχείρισης στα περιφερειακά μας γνωμοδοτικά συμβούλια.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE).(PT) Πρώτα από όλα, πρέπει να συγχαρώ τον Επίτροπο κα την Επιτροπή για την πρόταση που παρουσίασαν και τη μεθοδολογία που ενέκριναν και, επίσης, να συγχαρώ τον κ. Piecyk για το λαμπρό έργο του και τη δεκτικότητά του όσον αφορά τη σύνταξη αυτής της έξοχης έκθεσης.

Ως γέννημα θρέμμα ενός παλιού ναυτικού έθνους, της Πορτογαλίας, και μιας νησιωτικής και εξόχως απόκεντρης περιοχής, της Μαδέρα, στηρίζω σθεναρά αυτήν την έκθεση διότι εγγυάται, μαζί με άλλες θεμελιώδεις πτυχές, την κατάλληλη αναγνώριση για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στην αποτελεσματική εφαρμογή της θαλάσσιας πολιτικής εξαιτίας της θέσης τους και της εκτεταμένης εμπειρίας τους συμπεριλαμβανομένων των τομέων της καινοτομίας, της έρευνας, του περιβάλλοντος, κλπ.

Δεύτερον, προς χάριν της βελτιωμένης διαχείρισης και της βιώσιμης εκμετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων και της κατάλληλης καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, της ενίσχυσης των παράκτιων περιοχών, της στήριξης των φιλικών προς το περιβάλλον θαλάσσιων μεταφορών και μιας αποτελεσματικής πολιτικής για τα λιμάνια, της στήριξης για τη θαλάσσια έρευνα, της προώθησης των κοινωνικών δικαιωμάτων μαζί με τις πρότερες συμφωνημένες απαιτήσεις της διά βίου εκπαίδευσης και της στήριξης του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί μία από τις θεμελιώδης δραστηριότητες της θαλάσσιας πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναγνωρίσω το έργο του κ. Piecyk. Κύριε Piecyk, έχουμε καταλήξει να περιμένουμε πολύ καλές εκθέσεις από εσάς, και η παρούσα έκθεση δεν αποτελεί εξαίρεση. Σας ευχαριστούμε πολύ!

Η εκλογική μου περιφέρεια είναι το Szczecin, στη Δυτική Πομερανία. Έχουμε λιμάνι, ναυπηγείο, πλοιοκτήτες, αλιείς και μια ναυτική αρχή. Πρώτα από όλα, χαιρετίζω την ανακοίνωση που θεσπίζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα. Δεύτερον, σαν αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης, οι εργάτες των ναυπηγείων της Szczecin και της Gdynia, της Μάλτας και άλλων χωρών, θα στηρίξουν μεγάλες ελπίδες στη νέα θαλάσσια πολιτική. Η ναυπηγική βιομηχανία είναι μια παγκόσμια βιομηχανία. Τα ναυπηγεία πρέπει να λειτουργούν σε συνθήκες αντίστοιχες με αυτές που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου εργάζονται οι ανταγωνιστές μας.

Επομένως, αυτό που χρειαζόμαστε –και σε αυτό το σημείο απευθύνομαι σε εσάς, κύριε Επίτροπε– είναι μια συνετή πολιτική και ένα γνωστικό μέλημα για τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE). - (ES) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εγώ, ως ευρωπαίος πολίτης της Γαλικίας, μιας κατ’ εξοχήν ναυτικής περιοχής, είμαι πολύ περήφανος για το έξοχο έργο του εισηγητή, του φίλου μου Willi Piecyk, και τον ευχαριστώ μαζί με άλλες πολιτικές ομάδες για τη στήριξη των τροπολογιών μου σχετικά με την άνοδο του φαινομένου της θαλάσσιας πειρατείας, το οποίο δυστυχώς είναι περιλαμβάνεται για άλλη μία φορά στις ειδήσεις μετά τις δύο πρόσφατες πειρατείες.

Είναι σωστό ότι πρέπει να δοθεί λύση στις ανησυχίες μας, διότι αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας σε διεθνές επίπεδο το οποίο πρέπει να χειριστούμε.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών απήχθησαν 3 200 ναύτες, 500 τραυματίστηκαν και 160 σκοτώθηκαν σε τέτοιου είδους επιθέσεις.

Ζητάμε κάτι πολύ απλό: έναν μηχανισμό που θα δώσει τη δυνατότητα σε πολεμικά πλοία από οποιαδήποτε χώρα της κοινότητας μέσα σε διεθνή ύδατα να παρέχει βοήθεια στα πλοία της κοινότητας, είτε είναι αλιευτικά είτε εμπορικά. Ζητάμε επίσης από την Ευρώπη να στηρίξει την πρωτοβουλία στις Ηνωμένες Πολιτείες που στοχεύει στη διεύρυνση του ναυτικού δικαίου.

Κυρίες και κύριοι, καλή Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα!

 
  
MPphoto
 
 

  Jamila Madeira (PSE).(PT) Kυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μετά την Πράσινη Βίβλο του 2006, στο σχέδιο δράσης που μελετά τώρα η έξοχη έκθεση του κ. Piecyk πρέπει να προστεθεί μια σειρά μέτρων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής.

Επομένως, πρέπει να εργαστούμε σχετικά με ένα συνολικό όραμα όχι μόνο όσον αφορά τις θάλασσες αυτές καθαυτές, αλλά και όσον αφορά τη δυνατή σχέση με τις παράκτιες περιοχές και όλα τα πράγματα που έχουν σχέση με αυτό: περιβάλλον, περιβαλλοντικά ζητήματα, περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη, επενδύσεις στη θαλάσσια έρευνα και υπεροχή, δηλαδή σε μια ολόκληρη σειρά τομεακών πολιτικών που, αν τις αντιμετωπίσουμε μαζί τώρα, θα είναι πιθανό να πετύχουμε μεγαλύτερη συνοχή και επιτυχία στις πολιτικές που έχουν τεθεί στην πράξη και, συνεπώς, να καταφέρουμε μεγαλύτερη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία, η οποία είναι πολύ σημαντική.

Για τον λόγο αυτόν, η έκθεση τονίζει ότι υπάρχει η ανάγκη να διαδραματίσουν η έρευνα και η καινοτομία κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση του περιφερειακού δυναμικού ανάπτυξης για τη στήριξη όλων των δραστηριοτήτων που αφορά ή επηρεάζει, είτε άμεσα ή έμμεσα, η θαλάσσια πολιτική.

Οι εναλλακτικές για κινητικότητα σε αυτές τις θάλασσες και η πρόκληση της ενέργειας των κυμάτων είναι μερικές από τις υποσχέσεις που ήδη αναπτύσσονται και θα επιφέρουν μεγάλες προσδοκίες όσον αφορά τις μελλοντικές οικονομικές λύσεις, και αξίζει να την στηρίξουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να δώσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου στους συναδέλφους μου βουλευτές οι οποίοι έχουν ήδη συγχαρεί τον εισηγητή μας κ. Piecyk και οι οποίοι έχουν ήδη εγκωμιάσει το έργο που επιτεύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έχουν περάσει ήδη τέσσερα χρόνια από τότε που η εν λόγω Επιτροπή έδωσε ίσως μία από τις κυριότερες πολιτικές υποσχέσεις· είναι σωστό να επισημάνουμε ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και, συνεπώς, θα πρέπει να συγχαρούμε την Επιτροπή.

Εντούτοις, πρέπει να τονίσω το σημείο σχετικά με την προσέγγιση του οικοσυστήματος στη θαλάσσια πολιτική. Μια τέτοια προσέγγιση νομίζω ότι έχει ζωτική σημασία και, εφόσον παρατήρησα ότι η πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής ήταν αρκετά επιφυλακτική όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή δεδομένου ότι παρουσιάζει προβλήματα για διάφορες ευρωπαϊκές θάλασσες, θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη να εξετάσουμε τις εξόχως απόκεντρες περιοχές λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Δεν υπάρχουν προβλήματα εκεί με την ολοκληρωμένη προσέγγιση, και θα ήθελα να προκαλέσω την Επιτροπή να την εφαρμόσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Οι θαλάσσιες μεταφορές, τα λιμάνια και τα ναυπηγεία είναι τομείς που έχουν ξεχαστεί, παρόλο που διαθέτουν αξιόλογο αναπτυξιακό δυναμικό. Χρειάζεται η κατάλληλη ιδέα για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών και ασφαλών θαλάσσιων μεταφορών, των λιμανιών και των σχετικών τομέων που θα εγγυούνταν ένα υψηλό επίπεδο θαλάσσιας ασφάλειας.

Η μεταφορά μέσω θαλάσσης αφορά μέσα που καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια σε σχέση με την οδική μεταφορά. Επομένως, επιτρέψτε μας να δώσουμε την ευκαιρία στα ναυπηγεία να αναπτυχθούν, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στην Gdynia, στην Gdańskν και στην Szczecin. Επιτρέψτε μας να θυμίσουμε ότι το 90% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ και σχεδόν το 40% του εσωτερικού της εμπορίου περνά μέσα από λιμάνια.

Η Ευρώπη συνδέεται με τη θάλασσα από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής της. Έτσι έπρεπε να γίνει, εφόσον οι ακτογραμμές μας έχουν μήκος 70 000 χιλ., ή τρεις φορές το μήκος της ακτογραμμής της Αφρικής. Για χρόνια η θάλασσα συντηρούσε τους προγόνους μας και ήταν πηγή αξιόλογου εισοδήματος. Η κατάσταση σήμερα παραμένει η ίδια. Μόνο μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη προσέγγιση και η κατάλληλη δράση θα μας δώσει τη δυνατότητα να επωφεληθούμε από το δυναμικό που έχουν να μας προσφέρουν οι θάλασσές μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, στην παρέμβασή μου θα ήθελα να δώσω έμφαση σε δύο σημεία τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ο ποταμός Δούναβης, ο οποίος μέσω της σύνδεσής του με τα δύο άκρα της ηπείρου συνδέει τη Βόρεια Θάλασσα με τη Μαύρη Θάλασσα. Το δυναμικό του απέχει πολύ από την εν μέρει αξιοποίηση, διότι η κατάσταση στην πρώην Γιουγκοσλαβία –η οποία βρίσκεται στο κέντρο του ποταμού– έχει θέσει εμπόδια σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Αλλά με την προοπτική μιας τελικής λύσης που δεν απέχει πολύ, θα είναι δύσκολο να αποδειχθεί η έλλειψη συνολικής πρωτοβουλίας για τη μετατροπή του Δούναβη στη σημαντικότερη πλωτή οδό της ηπείρου, επιφέροντας περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις ακτές της κατά μήκος των διαδρομών της.

Το δεύτερη πτυχή είναι κυρίως πολιτική. Οι θαλάσσιες προσβάσεις στην Ένωση διαμοιράζονται με χώρες που δεν είναι κράτη μέλη. Επομένως, η ΕΕ πρέπει να καταλάβει ότι η πολιτική γειτονίας και τα όργανά της έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευρύνουν τους σκοπούς του φιλόδοξου στόχου που είναι μια ολοκληρωμένη θαλάσσια στρατηγική.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). - (BG) Ο θαλάσσιος χώρος είναι σαφώς ο τομέας όπου εφαρμόζονται σε πραγματικά πλαίσια οι πιο ολοκληρωμένες πολιτικές. Οι θάλασσες παρέχουν το περιβάλλον για μια επικοινωνία με πολλές κατευθύνσεις ανάμεσα στις χώρες, στους ανθρώπους, στις δραστηριότητες και στις πολιτικές. Στη Βουλγαρία, λέμε: «Η θάλασσα φέρνει κοντά όλα τα μακρινά πράγματα». Τονίζω πως η Μαύρη Θάλασσα, ως ανατολικό σύνορο, και η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση σε σχέση με όλες τις άλλες θαλάσσιες πολιτικές.

Η σύγχρονη ανάπτυξη θέτει σοβαρές προκλήσεις όχι μόνο ενώπιον των ναυτικών χωρών. Αφενός, είναι ανάγκη να προστατέψουμε το περιβάλλον, τα νερά, τις παράκτιες περιοχές, τη βιοποικιλότητα, τις δυνατότητες απασχόλησης για τους ανθρώπους και, αφετέρου, υπάρχει η πρόκληση να χρησιμοποιήσουμε θαλάσσιους πόρους προς χάριν της ανάπτυξης της κοινωνίας και των ανθρώπων. Υπάρχουν πολλά στοιχεία αυτής της πολιτικής που έχουν ζωτική σημασία. Εφιστώ την προσοχή στην ανάγκη αυστηρής επίβλεψης των θαλάσσιων μεταφορών και όλων των σχεδίων ενέργειας που συνεπάγονται τον διάπλου των θαλασσών και τη διασφάλιση της αειφορίας και των ανανεώσιμων θαλάσσιων πόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). - (ΕΝ) Kυρία Πρόεδρε, είμαι χαρούμενος που σήμερα μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία της κοινής προσέγγισης της θαλάσσιας πολιτικής. Οι σχέσεις μεταξύ της ναυσιπλοΐας, της κλιματικής αλλαγής και της αντιμετώπισης της ρύπανσης είναι σημαντικές προκειμένου να διατηρήσουμε τους κοινούς πόρους των θαλασσών και των ωκεανών μας.

Εντούτοις, ελπίζω ότι την επόμενη χρονιά θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερο την 20ή Μαΐου και νομίζω ότι το 2009 που θα διεξαχθούν οι ευρωπαϊκές εκλογές θα δοθεί η δυνατότητα σε κάθε υποψήφιο να χρησιμοποιήσει την 20ή Μαΐου για να τονίσει τη σημασία των θαλασσών, των ωκεανών και των παράκτιων κοινοτήτων μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, η συναρπαστική συζήτηση και η ποικιλία των ενδιαφερόντων θεμάτων που θίξατε αποδεικνύουν σαφώς τη δέσμευση αυτού του Κοινοβουλίου να προωθήσει το πρόγραμμα της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής για την Ένωση.

Σας διαβεβαιώνω ότι η Επιτροπή συμμερίζεται αυτήν τη δέσμευση. Πολλοί ομιλητές ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουμε σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τις προτάσεις μας και ότι θα μπορούσαμε και οφείλαμε να είμαστε ακόμα περισσότερο φιλόδοξοι. Θεωρώ ότι αυτά τα σχόλια είναι σημάδι της πραγματικής σας πεποίθησης ότι η εν λόγω πολιτική θα είναι επιτυχής και θα ότι θα έχει μεγάλη σημασία για εκατομμύρια πολιτών και ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζονται από τους ωκεανούς μας.

Επιτρέψτε μου να επαναλάβω πως αυτό είναι μόνο η αρχή μιας ολόκληρης διαδικασίας και ότι σε αυτό το στάδιο επικεντρωνόμαστε βασικά στο να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε τα μέσα έτσι ώστε βραχυπρόθεσμα να είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε και να οδηγήσουμε τη διαδικασία στη σωστή κατεύθυνση. Συνεπώς, αυτό είναι το κύριο περιεχόμενο του σχεδίου δράσης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον περασμένο Οκτώβριο.

Όσον αφορά το ζήτημα της χρηματοδότησης, συμφωνώ με τον κ.Queiró ότι αποτελεί το βασικό θέμα που θα έχει επίπτωση στην επιτυχία αυτής της πολιτικής. Επομένως, έχουμε κινητοποιήσει τη χρηματοδότηση από αποταμιεύσεις που έγιναν στους τομείς της πολιτικής όπως η αλιεία. Τα αλιευτικά προγράμματα δεν ζημιώθηκαν από αυτό, αλλά εξαιτίας αποταμιεύσεων και μη χρησιμοποιηθέντων χρημάτων. Το ζήτημα της μελλοντικής χρηματοδότησης της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής θα είναι υψίστης σημασίας στις συζητήσεις και στις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές.

Επιτρέψτε μου τώρα να θίξω ορισμένα σημεία που προέκυψαν και τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω άμεσα. Εντούτοις, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα εξετάσουμε πλήρως όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης.

Σχετικά με τις εκπομπές ρύπων από τα πλοία θα ήθελα να υπενθυμίσω την πολύ σημαντική συμφωνία που επιτεύχθηκε εντός του ΔΝΟ για τις εκπομπές SOx και NOx. Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ περισσότερο στο CO2 και θα πρέπει να το κάνουμε αυτό εντός του ΔΝΟ και, αν δεν επιτευχθεί, τότε θα υποχρεωθούμε να ενεργήσουμε οι ίδιοι.

Σχετικά με το σημείο που έθιξε ο κ.Jarzembowski το οποίο αφορά την ευρωπαϊκή ακτοφυλακή, στον οποίο έδωσα μεγάλη προσοχή, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Μολαταύτα, προβλέπω την ανάπτυξη ενός συντονισμένου μηχανισμού εθνικής ακτοφυλακής ή συστήματα επίβλεψης.

Σχετικά με την άνοδο των τιμών των καυσίμων, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι δεν οφείλεται βεβαίως σε τυχόν μέτρα που τέθηκαν από τις Βρυξέλλες, αλλά πρόκειται για ένα διεθνές πρόβλημα και είναι μια νέα πραγματικότητα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε κατάλληλες λύσεις, έτσι ώστε να βοηθήσουμε την τομεακή δομή και να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πραγματικότητα. Από αυτήν την άποψη, πράγματι μόλις συνήψαμε συμφωνία με τη Γαλλία και είμαι βέβαιος ότι οι λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας θα δημοσιευτούν τις επόμενες ημέρες.

Όσον αφορά το ζήτημα της πειρατείας, φυσικά η Επιτροπή ανησυχεί πολύ για τα αυξανόμενα επεισόδια. Βλέπουμε πως υπάρχει ανάγκη και δυνατότητα για αμοιβαία παροχή βοήθειας και στήριξης μεταξύ των μελών της ΕΕ για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής και αναμένονται περαιτέρω κατευθύνσεις από το Συμβούλιο και από τα ίδια τα κράτη μέλη σχετικά με αυτό.

Συμφωνώ επίσης με αυτούς που απηύθυναν έκκληση για περισσότερες περιφερειακές προσεγγίσεις και θα εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Το σχέδιο μας για επίβλεψη της δυτικής Μεσογείου βασίζεται σε μια τέτοια περιφερειακή προσέγγιση και ελπίζουμε ότι θα χρησιμεύσει ως παράδειγμα που θα επεκταθεί σε άλλες περιοχές. Στην πραγματικότητα, θα εξετάσουμε τη θαλάσσια πολιτική για τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα, την οποία ανέφεραν κάποιοι ομιλητές σήμερα το πρωί, καθώς μόλις έχουμε αρχίσει τις ενέργειες όσον αφορά τη Μεσόγειο.

Δεν έχω χρόνο να περιγράψω τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει ή εξεταστεί βραχυπρόθεσμα σχετικά με την αλιεία όπως η IEU, οι διαρθρωτικές αλιευτικές πρακτικές, η προσέγγιση του οικοσυστήματος, οι απορρίψεις, η στρατηγική για τα λιμάνια, οι θαλάσσιες μεταφορές, η θαλάσσια έρευνα, το θαλάσσιο περιβάλλον, η ενέργεια, η διακυβέρνηση, η επίβλεψη ή ο κοινωνικός αποκλεισμός των αλιέων, όλα αυτά τα οποία τώρα χειριζόμαστε. Εντούτοις, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η δέσμευση της Επιτροπής να προωθήσει αυτήν τη νέα πολιτική μαζί με το Κοινοβούλιο ιδιαιτέρως και με τα κράτη μέλη και τους φορείς είναι εγγυημένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Willi Piecyk, εισηγητής. − (DE) Κυρία Πρόεδρε, δυστυχώς αυτό είναι τελικά το πρόβλημα. Ελπίζω τουλάχιστον ότι ο Επίτροπος με καταλαβαίνει.

Πρώτα από όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Είμαι πεπεισμένος ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, όπως την έχει διατυπώσει η Επιτροπή, από τα ναυπηγεία μέσω των πλοίων, των λιμανιών και της αλιευτικής έρευνας μέχρι τον τουρισμό, μπορεί να αποτελέσει μεγάλη ευκαιρία για τους Ευρωπαίους αν και αυτοί με τη σειρά τους την εκμεταλλευτούν. Κύριε Επίτροπε, έχετε πληροφορηθεί: η Επιτροπή έχει την πλήρη στήριξη του Κοινοβουλίου για να προχωρήσει με λίγη περισσότερη τόλμη, με λίγη περισσότερη ενέργεια. Γνωρίζω για τις δυσκολίες που είχατε με το Συμβούλιο, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να σας αποτρέψει από το να θέσετε με τόλμη σε εφαρμογή τις απόψεις σας και να τις προωθήσετε.

Έχετε προσεγγίσει τον ΔΝΟ. Eίναι καλό, φυσικά, αν ο ΔΝΟ έχει κάποιες λύσεις στα πλαίσια της προστασίας του κλίματος και της μείωσης, αλλά γνωρίζετε πόσο δύσκολο είναι επίσης για τα κράτη μέλη να υπογράψουν τα ψηφίσματα του ΔΝΟ.

Ο κ. Jarzembowski αναφέρθηκε στην ακτοφυλακή. Αν από κοινού πείσουμε την κυβέρνησή μας ότι πρέπει πρώτα από όλα να υπάρχει ακτοφυλακή, τότε ελπίζω πως θα καταφέρουμε και αυτό. Η Επιτροπή παρεμπιπτόντως πρέπει να φέρει εις πέρας ακόμα ένα έργο, δηλαδή να διεξαγάγει μια απλή έρευνα σχετικά με αυτό.

Εν τέλει, ακόμα δεν γνωρίζουμε πολλά για αυτές τις θάλασσες. Συνεπώς, απαιτείται από τους Ευρωπαίους σημαντική έρευνα και κεφάλαια προκειμένου να μάθουν περισσότερα για τις θάλασσες, και αν συνδέσουμε τώρα όλα αυτά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα, τότε θα έχουμε κάνει κάτι καλό. Όπως έχει πει η κ. Stihler: την επόμενη χρονιά ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε κάποια πρόοδο.

(Χειροκρότημα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Προχωρούμε τώρα στην ψηφοφορία.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. – (MT) Συμφωνώ απολύτως με την έκθεση ότι οι θάλασσες της Ευρώπης πρέπει να είναι «οι καθαρότερες στον κόσμο, με… την πιο αποδοτική οικονομία, την καλύτερη έρευνα και τεχνολογία, την πιο σύγχρονη και καθαρή ναυσιπλοΐα… και τις πιο καινοτόμες ιδέες». Ωστόσο, πρέπει να παραδεχτούμε ότι για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική πρέπει να γίνει περισσότερο φιλόδοξο.

Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει «αρκετά συγκεκριμένα μέτρα», και πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική δεν είναι προετοιμασμένη για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, ειδικά για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τον αυξανόμενο κίνδυνο υπερχείλισης των λιμανιών και των παράκτιων περιοχών.

Τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν οτιδήποτε για να διασφαλίσουν ότι η ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Επιπλέον, η ρύπανση των θαλασσών από χερσαίες πηγές αποτελεί σημαντικό ποσοστό της συνολικής θαλάσσιας ρύπανσης. Συνοψίζω λέγοντας ότι, για να προετοιμαστούμε, θα ζητηθεί από την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο δράσης για τη μείωση της ρύπανσης από χερσαίες πηγές. Από τη μεριά τους, τα κράτη μέλη καλούνται να δράσουν αμέσως για να μεταφερθεί η νομοθεσία σχετικά με αυτόν τον τομέα στο εθνικό δίκαιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Rumiana Jeleva (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Eμείς στην Ευρώπη θα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας προκειμένου διασφαλίσουμε ότι έχει θεσπιστεί μια αποτελεσματική θαλάσσια πολιτική η οποία προστατεύει και δίνει αρκετή προσοχή στα θαλάσσια ζητήματα.

Η έκθεση επισημαίνει τους τομείς στους οποίους έχει σημειωθεί επιτυχία, αλλά επισημαίνει και τις ελλείψεις.

Κατά τη γνώμη μου, τα βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να διασφαλίσουμε μια τέτοια βελτίωση είναι μια περισσότερο συντονισμένη συνεργασία και η ενδυνάμωση των περιφερειακών αρχών και των παράκτιων κοινοτήτων. Αυτοί οι περιφερειακοί φορείς πρέπει να ενταχθούν σε οποιαδήποτε νέα στρατηγική εφόσον είναι επικεφαλείς της πραγματικής εφαρμογής οποιωνδήποτε στρατηγικών τέτοιου είδους.

Μέσα από τη μέθοδο αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των διάφορων παράκτιων οντοτήτων, πρέπει να γίνουν περισσότερα για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας των τοπικών οικοσυστημάτων.

Επιπλέον, για την αποφυγή περιβαλλοντικής ζημιάς που προκαλείται από ατυχήματα πλοίων, όπως η σύγκρουση των πετρελαιοφόρων στη Μαύρη Θάλασσα πριν από μερικούς μήνες, θα ήθελα να δω σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αλιεία στα ευρωπαϊκά και γειτονικά ύδατα. Αυτό σημαίνει πως η αυξημένη συνεργασία με τις αλιευτικές τρίτες χώρες είναι απαραίτητη. Αν κριθεί απαραίτητο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι έτοιμη να βοηθήσει αυτές τις χώρες αξιοποιώντας αυστηρότερες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα θεσπιστούν σύντομα. Όλοι θα επωφεληθούμε από μια τέτοια προσέγγιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά η αναγνώριση της σημασίας της αξιοποίησης της θάλασσας είναι καθολική. Η θαλάσσια βιομηχανία, οι θαλάσσιες υπηρεσίες και δραστηριότητες που βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές εκτιμώνται ότι συνεισφέρουν το 40% του συνολικού ΑΕγχΠ της Κοινότητας των 27. Αυτός είναι ο λόγος που αναμένονται περαιτέρω πρακτικά βήματα που θα θέσουν σε εφαρμογή μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ, βήματα που ακολουθούν την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Βλέπουμε προσπάθειες που κάνουν καλύτερη χρήση του δυναμικού της παράκτιας ναυσιπλοΐας και, συνεπώς, αποσυμφορίζουν τις χερσαίες οδούς· δυστυχώς, η συμβολή της χώρας μου όσον αφορά αυτό είναι αμελητέα. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι οι περιβαλλοντικές και κλιματικές προτεραιότητες θέτουν στο περιθώριο τα οικονομικά προβλήματα.

Αυτή είναι μια χαρακτηριστική τάση όλων των πολιτικών της ΕΕ. Ωστόσο, η δυσκολία είναι να συμφωνήσει η μία με την άλλη. Η αυξανόμενη διαμάχη για τις προστατευμένες περιοχές στη Βαλτική είναι μόνο μία εικόνα των εντάσεων μεταξύ των οικονομικών συμφερόντων της αλιευτικής βιομηχανίας και των απόψεων για την προστασία των φυσικών πόρων. Από την πλευρά της Πολωνίας –δηλαδή μιας χώρας «που προσπαθεί να ανέλθει»– είναι σημαντικό να βρεθεί ισορροπία μεταξύ των οικονομικών ζητημάτων και του περιβάλλοντος.

Η σχέση μεταξύ της υπό μελέτης έκθεσης και του εορτασμού της πρώτης Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα είναι ικανοποιητική. Ωστόσο, θα ήταν πολύ σημαντικό να εφοδιάσουμε μια κοινή θαλάσσια πολιτική με οικονομικά και νομοθετικά μέσα, για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα καταλήξουμε να έχουμε μόνο επίσημους εορτασμούς.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

 

8. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις ψηφοφορίες.

(Για τα αποτελέσματα και λοιπές λεπτομέρειες επί των ψηφοφοριών: βλ. συνοπτικά πρακτικά)

 

8.1. Αντιστοιχία των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (A6-0132/2008, Jan Andersson) (ψηφοφορία)

8.2. Απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα (A6-0160/2008, Neil Parish) (ψηφοφορία)

8.3. Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους (κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0152/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)

8.4. Δημιουργία κοινής επιχείρησης στοιχείων καυσίμου και υδρογόνου (A6-0145/2008, Pia Elda Locatelli) (ψηφοφορία)

8.5. Κοινοτικό Ταμείο Καπνού (A6-0164/2008, Sergio Berlato) (ψηφοφορία)

8.6. Αξιολόγηση του προγράμματος PEACE και στρατηγικές για το μέλλον (A6-0133/2008, Bairbre de Brún) (ψηφοφορία)

8.7. Στατιστικές για το κρέας και το ζωικό κεφάλαιο (A6-0130/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εισηγητής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, ήταν πράγματι διασκεδαστικό. Όσον αφορά το περιεχόμενο, πρόκειται για σημαντική έκθεση, αλλά δεν θα ήθελα να την σχολιάσω τώρα.

Δεν διεξαγάγαμε καμία συζήτηση, οπότε συμφωνήθηκε να προσθέσω τα σχόλιά μου εν συντομία. Αυτή η έκθεση αφορά τη διαδικασία συναπόφασης. Είχαμε διαφωνίες με το Συμβούλιο σχετικά με τη διαδικασία επιτροπολογίας. Στη διαδικασία συναπόφασης εκφράσαμε, όπως ήταν αρκετά φυσικό, την επιθυμία –όπως διαπραγματευτήκατε– για ελέγχους επί της κανονιστικής διαδικασίας· εκφράσαμε την επιθυμία να μπορεί το Κοινοβούλιο να επέμβει σε περίπτωση αλλαγής των διοικητικών διαδικασιών. Το Συμβούλιο ήθελε να μας το αρνηθεί αυτό. Είχαμε αρκετούς διαπληκτισμούς με το Συμβούλιο, αλλά στο τέλος η άποψή μας επικράτησε. Εάν η Συνθήκη, που κάποτε ονομαζόταν Σύνταγμα, τεθεί σε ισχύ, θα πρέπει να γίνει περαιτέρω αναθεώρηση της διαδικασίας επιτροπολογίας. Θα πρέπει τότε να διασφαλίσουμε ότι η πρακτική που ακολουθεί ήδη το Συμβούλιο δεν θα επαναληφθεί και ότι κατά βάση δεν θα χάσουμε την επιρροή μας εδώ.

Αναφέρω αυτό το ζήτημα ώστε να ασχοληθούν με αυτό οι πολιτικές ομάδες.

 

8.8. Kατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (A6-0172/2008, Anne Van Lancker) (ψηφοφορία)

8.9. Kατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009 (A6-0181/2008, Janusz Lewandowski) (ψηφοφορία)

8.10. Εμπόριο πρώτων υλών και βασικών προϊόντων (A6-0134/2008, Jens Holm) (ψηφοφορία)

8.11. Στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές (A6-0158/2008, Margie Sudre) (ψηφοφορία)

8.12. Στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 (A6-0155/2008, Lasse Lehtinen) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 3:

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen, εισηγητής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, πληροφορήθηκα ότι το γαλλικό κείμενο της τροπολογίας 3 δημιουργεί κάποια σύγχυση. Οι λέξεις «μια κατάλληλη» δεν μεταφράστηκαν ορθά στα γαλλικά. Θα ήθελα να ζητήσω να ελεγχθεί αυτό στη συνέχεια από ειδικούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Θα γίνει αυτό.

 

8.13. Πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ (A6-0159/2008, Elizabeth Lynne) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μας είχε σκοπό να ζητήσει τρεις επιπλέον ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση, αλλά για άγνωστο λόγο τα αιτήματα αυτά χάθηκαν στην πορεία.

Θα ήθελα, μέσω υμών, κύριε Πρόεδρε –το ήλεγξα με τη γραμματεία ότι επιτρέπεται να το ζητήσω σήμερα– να ζητήσω να αποκατασταθούν αυτά τα αιτήματα. Αφορούν: την παράγραφο 2, τροπολογία 4Δ· την παράγραφο 6 του αρχικού κειμένου· και, τέλος, μετά την παράγραφο 36, την τροπολογία 12 που υπέβαλε η Ομάδα μου. Ελπίζω να κατανοείτε ότι πρόκειται για πολύ ευαίσθητο φάκελο και θα επιθυμούσαμε να υπάρχει δυνατότητα να καταχωρηθούν όχι μόνο όσα καταψηφίζουμε, αλλά και όσα υπερψηφίζουμε.

 
  
  

(Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση να ληφθεί υπόψη αυτή η τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 5:

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld Veld (ALDE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, συζητάμε για χώρες που δεν έχουν εφαρμόσει ή μεταφέρει επαρκώς την οδηγία κατά των διακρίσεων, αλλά υπάρχει μία χώρα που δεν την έχει εφαρμόσει καθόλου και, ως εκ τούτου, θα ήθελα να προτείνω την εξής προφορική τροπολογία: «Καλεί την τσεχική κυβέρνηση να μεταφέρει αποτελεσματικά την οδηγία για την απασχόληση και το τσεχικό κοινοβούλιο να παρακάμψει την αρνησικυρία του τσέχου προέδρου».

 
  
  

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί των τροπολογιών 1, 16 και 17:

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δηλώσω, πολύ σύντομα, ότι φυσικά στηρίζω τη διακριτική σας ευχέρεια όσον αφορά την ερμηνεία του Κανονισμού, αλλά φαίνεται πολύ περίεργη η επιθυμία της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ να εισαγάγει ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση την τελευταία στιγμή μετά τη λήξη της προθεσμίας, γιατί, όπως υποστηρίζουν, θέλουν να δώσουν πλήρεις εξηγήσεις για τη θέση τους, όταν οι τροπολογίες τους επιδιώκουν τη διαγραφή –τη διαγραφή– παραγράφων από αυτήν την έκθεση. Πιστεύω ότι προσπαθούν να καλύψουν τις ρωγμές στη δική τους Ομάδα, και όχι να πουν κάτι θετικό όσον αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Howitt, πιθανώς το αίτημα για την ψηφοφορία στην οποία αναφέρεστε να υποβλήθηκε πολύ αργά, αλλά σας ρώτησα και, εν προκειμένω, αργήσατε πολύ να ζητήσετε να λάβετε τον λόγο. Εάν το είχατε ζητήσει αμέσως, ίσως να είχαμε ψηφίσει διαφορετικά.

 

8.14. Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση (A6-0163/2008, Willi Piecyk) (ψηφοφορία)

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση Sergio Berlato (A6-0164/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, διάφορες διενέξεις περιβάλλουν την παραγωγή και την κατανάλωση καπνού. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η καλλιέργεια καπνού στην ΕΕ πράγματι δεν έχει αντίκτυπο στο επίπεδο της κατανάλωσης προϊόντων καπνού από τους πολίτες μας. Ο περιορισμός ή η διακοπή της παραγωγής καπνού στην Ευρώπη δεν θα οδηγούσε σε μείωση του αριθμού των τσιγάρων που καταναλώνονται. Θα χρησιμοποιούνταν εισαγόμενος καπνός. Στηρίζω πλήρως την ανάπτυξη ενός προγράμματος πληροφόρησης του κοινού για τη γνωστοποίηση των κινδύνων του καπνίσματος, το οποίο πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τους κατασκευαστές τσιγάρων και τους παραγωγούς καπνού.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Υποστηρίζω τις ενημερωτικές εκστρατείες για τις επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνού και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη χρηματοδότηση αυτών των εκστρατειών με 80 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αφαιρεθούν από τις επιχορηγήσεις προς τους ευρωπαίους καπνοπαραγωγούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιβαρύνεται ο κοινοτικός προϋπολογισμός. Παρότι το επίπεδο παραγωγής ακατέργαστου καπνού στην Ευρώπη είναι οριακό, μόλις 4% της παγκόσμιας παραγωγής, αποτελούμε τον πρώτο παγκοσμίως εισαγωγέα ακατέργαστου καπνού και για την πλειονότητα των αναγκών μας βασιζόμαστε σε προμήθειες από τρίτες χώρες, όπου ο καπνός παράγεται τοπικά υπό συνθήκες που υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές ρυθμίσεις από αυτές που εφαρμόζονται στον ευρωπαϊκό καπνό. Ωστόσο, αντιτίθεμαι στην επιχορήγηση της καπνοπαραγωγής στην Ευρώπη, και όχι μόνο ως ζήτημα γενικής αρχής: οι δημόσιοι πόροι που διατίθενται για τον τομέα αυτόν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλού και με καλύτερο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Κατερίνα Μπατζελή (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, ως κοινοβουλευτική ομάδα ΠΑΣΟΚ ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης του κ. Berlato, διότι πιστεύουμε ότι η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα υγείας και μάλιστα για θέματα που αφορούν το καπνό και τα προϊόντα του θα πρέπει να συνεχιστεί.

Μια παρόμοια πολιτική θα πρέπει να υπάρχει με αυτοχρηματοδότηση ταμείων για την ενημέρωση των πολιτών για θέματα υγείας που αφορούν και άλλα προϊόντα, όπως το κρέας και οι λιπαρές ουσίες.

Επίσης, δεν μπορούμε να διανοηθούμε σε περιοχές όπως η Ελλάδα, όπου έχει εντελώς μειωθεί η παραγωγή καπνού, να μην συνεχιστούν οι επιδοτήσεις με τη σημερινή μορφή μέχρι το 2013.

 
  
  

- Έκθεση Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς πρέπει να απολογηθώ στο Σώμα· ως σκιώδης εισηγητής, δεν μπόρεσα να βρίσκομαι εδώ εχτές το βράδυ, γιατί η πτήση μου είχε καθυστέρηση. Έτσι, ζητώ συγνώμη.

Κύριε Πρόεδρε, πολλά έχουν γραφτεί για την ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία και αυτή εδώ είναι άλλη μία μη νομοθετική έκθεση. Το ερώτημα είναι: απέφερε κάποιο θετικό αποτέλεσμα; Ναι. Πολλές μικρές ομάδες στη Βόρεια Ιρλανδία, ιδίως ομάδες γυναικών, μπόρεσαν να δραστηριοποιηθούν και να προσφέρουν στις περιοχές τους.

Ήταν δίκαιη η κατανομή; Η απάντηση είναι όχι, δεν ήταν δίκαιη. Στην αρχή, το PEACE I σίγουρα δεν ήταν δίκαιο· το PEACE II ήταν καλύτερο, και σίγουρα προσβλέπω σε περαιτέρω βελτίωση του PEACE III. Οι κοινότητες των Ενωτικών δεν λαμβάνουν το μερίδιο που δικαιούνται. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διασυνοριακοί φορείς σέβονται την ισορροπία στην περιοχή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για την ύπαρξή τους εάν δεν το κάνουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ICBAN, ένας διασυνοριακός φορέας, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να λάβει άλλη χρηματοδότηση έως ότου διορθώσει τη θέση του.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αποδώσω τα εύσημα στους τόσους πολλούς ανθρώπους που από την έναρξη του προγράμματος PEACE αφιέρωσαν τον χρόνο τους οικειοθελώς για να εργαστούν για το κοινό καλό, και πιστεύω ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα προοδεύσει και θα ευημερήσει. Ο λαός δεν αξίζει τίποτα λιγότερο, και προειδοποιώ για τις κακόβουλες δυνάμεις που βρίσκονται ακόμα στην περιοχή.

 
  
  

- Έκθεση Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα αυτήν την έκθεση για δύο κυρίως λόγους: πρώτον, γιατί η εν λόγω έκθεση απαιτεί με αρκετή έμφαση να εφαρμόσουν εντέλει τα κράτη μέλη τη στρατηγική της Λισαβόνας και, συνεπώς, τα μέτρα σχετικά με την πολιτική απασχόλησης και, δεύτερον, γιατί απαιτεί να γίνουν εντέλει ρυθμίσεις για την καλή και οικονομική φροντίδα των παιδιών στα κράτη μέλη. Πρόκειται για πολύ σημαντική προϋπόθεση για τη συμβατότητα μεταξύ του οικογενειακού και εργασιακού βίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα προς όφελος των ανύπαντρων μητέρων, καθώς έτσι δημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης και δυνατότητες καταπολέμησης της φτώχειας. Συνεπώς, πρόκειται για θετικές στρατηγικές που είναι απαραίτητες, προκειμένου να μετατραπούν τα κατάλληλα μέτρα της πολιτικής απασχόλησης σε πραγματικότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η απασχόληση αποτελεί έναν δείκτη για το πώς εξελισσόμαστε. Ωστόσο, είναι δύσκολο να μην παρατηρήσουμε ορισμένες αδυναμίες στη σφαίρα της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Στην ΕΕ, η οποία θεωρείται περιοχή ευημερίας, εξακολουθούν να υπάρχουν σχεδόν 80 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 16% επί του συνόλου των πολιτών της ΕΕ, που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούνται με φτώχεια. Πολλές θέσεις εργασίας είναι χαμηλής ποιότητας και δεν παρέχεται καμία βοήθεια ώστε να εισέλθουν οι νέοι στην αγορά εργασίας, ή να παρατείνουν πολλοί πεπειραμένοι εργαζόμενοι τον επαγγελματικό τους βίο, ή να βρουν απασχόληση τα άτομα με αναπηρία. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι περιφέρειες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη καθυστέρηση όσον αφορά την ανάπτυξη και αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Η υψηλή ανεργία, η χαμηλή συμμετοχή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση, το μεγάλο ποσοστό ατόμων που μένουν άνεργοι για περισσότερους από 12 μήνες, οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας είναι ορισμένα μόνο από τα προβλήματα που πλήττουν τις περιφέρειες.

Στην Πολωνία, αυτή η κατάσταση επικρατεί στις περιοχές του «ανατολικού τείχους». Αξίζει να επαινέσουμε την κατάσταση στην Τσεχική Δημοκρατία: εκεί η μείωση των εμποδίων στα κινήματα των εργαζομένων ορίστηκε ως μία από τις προτεραιότητες της επικείμενης Προεδρίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Η έκθεση της κ. Van Lancker δίνει πράγματι την εντύπωση ενός καταλόγου καλών προθέσεων και ευχών. Η βελτιωμένη και καλύτερα αμειβόμενη πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τις γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία και τους μετανάστες αναφέρονται πάντα ταυτόχρονα, έστω και εάν αφορούν τρεις πολύ διαφορετικές ομάδες. Αύξηση κατά πέντε έτη του μέσου όρου ηλικίας συνταξιοδότησης στην ΕΕ έως το 2010, ιδανικές εγκαταστάσεις φροντίδας των παιδιών, σχεδόν μηδαμινός αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο και βρίσκονται χωρίς δουλειά, θέσεις εργασίας για τα άτομα που έχουν μείνει άνεργα για τέσσερα έτη κ.ο.κ.

Όλα αυτά είναι καλά, αλλά δεν είναι Χριστούγεννα. Εδώ είναι Κοινοβούλιο, όχι χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Η κ. Van Lancker θα έπρεπε να το γνωρίζει καλύτερα. Και οι δύο ζούμε σε μια χώρα όπου, δυστυχώς, 10 εκατομμύρια άνθρωποι και στις δυο πλευρές της χώρας απευθύνουν εκκλήσεις για εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα της απασχόλησης στα δύο μέρη της χώρας. Δεν απαιτούμε πλέον ομοιομορφία σε ευρωπαϊκό επίπεδο· αντιθέτως, απαιτούμε να μπορούν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να λαμβάνουν ειδικά μέτρα που είναι αναγκαία σε τοπικό επίπεδο γρήγορα και αποτελεσματικά. Σας ευχαριστώ.

 
  
  

- Έκθεση Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Πρόκειται για μια αρχική έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών και, στην πραγματικότητα, έχει προκαλέσει μεγάλο εφησυχασμό στο Κοινοβούλιο, ενώ το αντίθετο θα έπρεπε να συμβαίνει με αυτήν την αρχική έκθεση.

Όλοι γνωρίζουν ότι σε αυτό το θεσμικό όργανο σπαταλιούνται άσκοπα χρήματα. Οι δύο τόποι εργασίας κοστίζουν απίστευτα χρηματικά ποσά, χωρίς εντέλει να προσφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία. Κάθε χρόνο εξαγγέλλονται τεράστιες αυξήσεις στο λειτουργικό κόστος αυτού του θεσμικού οργάνου, οι οποίες αυτήν τη φορά συγκαλύφθηκαν ως απαραίτητη συνέπεια της Συνθήκης της Λισαβόνας, που, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει καν εγκριθεί ακόμη.

Εν συνεχεία, φυσικά, υπάρχει το νέο καθεστώς των βουλευτών, ένα κατασκεύασμα των ευρωφανατικών, με σκοπό να κόψει ακόμη περισσότερο τους δεσμούς μεταξύ των βουλευτών του Κοινοβουλίου και των πολιτών που εκπροσωπούν, το οποίο φυσικά θα κοστίσει πάρα πολλά, έτσι δεν είναι; Για όλους αυτούς τους λόγους, και πολλούς περισσότερους, καταψήφισα αυτήν την έκθεση χωρίς ενδοιασμούς.

 
  
  

- Έκθεση Margie Sudre (A6-0158/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Madeleine Jouye de Grandmaison, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την έκθεση της κ. Sudre, με την υποστήριξη της Ομάδας μου υπέβαλα αρκετές τροπολογίες σε ένα πλαίσιο συμβιβασμού. Μερικές από αυτές τις τροπολογίες έγιναν εν μέρει δεκτές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή.

Οι τροπολογίες αφορούσαν την αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών στους τομείς του διαστήματος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αυτάρκειας και της βιοποικιλότητας, τη σημασία των δημόσιων υπηρεσιών στην ανάπτυξη των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών (ΙΑΠ), την αναγνώριση της μη ένταξης των ΙΑΠ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, την αναγνώριση των οφελών του προγράμματος NET-BIOME, και την ικανότητα των ΙΑΠ να συνεισφέρουν σημαντικά σε διεθνείς προτεραιότητες που έχουν τεθεί.

Από την άλλη πλευρά, είμαι απογοητευμένη από το γεγονός ότι αυτή η έκθεση δεν έχει ενσωματώσει πλήρως το κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο για ολοκληρωμένη ανάπτυξη και ότι η στήριξη και η αναγνώριση των περιφερειακών γλωσσών των ΙΑΠ, η χρηματοδότηση της έρευνας σχετικά με τη δουλεία και την αποικιοκρατία, και η προστασία των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών της Γουιάνα δεν διατηρήθηκαν.

Είμαι απογοητευμένη ακόμη από το γεγονός ότι στην έκθεση δεν αναλαμβάνεται καμία σημαντική δέσμευση για ενδυνάμωση του ερευνητικού δυναμικού που να είναι ανάλογη των δυνατοτήτων του.

Είμαι απογοητευμένη από το γεγονός ότι η πρότασή μου για ρύθμιση των τιμών στις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις τηλεπικοινωνίες μεταξύ της επικράτειας των χωρών και των ΙΑΠ δεν υποστηρίχτηκε.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησής μου, είμαι απογοητευμένη που το αίτημά μου για μελέτη σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ΚΟΑ ζάχαρης και μπανάνας απορρίφθηκε.

Παρόλα αυτά, υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, που σίγουρα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες και αποτελέσματα για τις ΙΑΠ.

 
  
  

- Έκθεση Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Θα ήθελα να συνεχίσω την πολιτικά φορτισμένη συζήτηση που κάναμε εχτές. Δεν υποστήριξα την πρόταση των Σοσιαλιστών σχετικά με τη συλλογική προσφυγή, καθώς το συνετό, κατά την άποψή μου, είναι να περιμένουμε τα αποτελέσματα των μελετών επιπτώσεων προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της συλλογικής προσφυγής, ιδίως όσον αφορά το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι καταναλωτές. Συνεπώς, σήμερα θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ για τα ακατάλληλα σχόλια που έκανε εχθές η συνάδελφός μου κ. Gebhardt, η οποία δίνει στους ψηφοφόρους την εντύπωση ότι μόνο οι Σοσιαλιστές προστατεύουν τα συμφέροντα των καταναλωτών, σε αντίθεση με τους δημοκράτες που προστατεύουν τα συμφέροντα των βιομηχανιών. Αυτή η χειραγωγική πολιτική ρητορεία και δημαγωγία δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα και την αποδοκιμάζω.

 
  
  

- Έκθεση Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Καταψήφισα χωρίς ενδοιασμούς την έκθεση Lynne γιατί, κατά την άποψή μου, ξεπερνά κατά πολύ τις αναρίθμητες εκθέσεις που ενέκρινε αυτό το Κοινοβούλιο στο παρελθόν και οι οποίες είναι εξαιρετικά αμφισβητήσιμες.

Το Κοινοβούλιο για άλλη μία φορά ανοίγει διάπλατα τις πόρτες του σε ένα είδος ευρωπαϊκής πολιτικής κατά των διακρίσεων που περιλαμβάνει τα πάντα και ασχολείται με όλους σχεδόν τους κοινωνικούς τομείς. Το έχω ήδη πει στο Κοινοβούλιο και θα το επαναλάβω: ο αγώνας κατά των διακρίσεων, εάν είναι απαραίτητος, είναι ένας αγώνας που εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, και η Ευρώπη δεν πρέπει να αναλαμβάνει τον ρόλο του αστυφύλακα ή της αστυνομίας της σκέψης εν προκειμένω.

Πράγματι, οποιοσδήποτε διαβάσει προσεκτικά την έκθεση Lynne θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έχει μικρότερη σχέση με τον πραγματικό αγώνα κατά των διακρίσεων από ό,τι με την ακόμη μεγαλύτερη υπονόμευση της ελευθερίας της έκφρασης και, συγκεκριμένα, τη μετατροπή της πολιτικής ορθότητας σε νομικό ζήτημα. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό και, ως εκ τούτου, καταψήφισα χωρίς ενδοιασμούς τη συγκεκριμένη έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο κατά των διακρίσεων. Ως εκ τούτου, δηλώσαμε και την εμπιστοσύνη μας σε τέσσερις οδηγίες. Μια πέμπτη ετοιμάζεται τώρα. Και γι’ αυτήν υπάρχει υποστήριξη.

Ωστόσο, καταψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση γατί επιλέγει μια λανθασμένη στρατηγική, γιατί δεν υποστηρίζει την εφαρμογή των υφιστάμενων νόμων, αλλά αντιθέτως απαιτεί τη σύνταξη μίας ακόμη νέας οδηγίας, η οποία θα περιλαμβάνει νέες αρχές, νέες εστίες γραφειοκρατίας και νέες διαδικασίες ελέγχου. Αυτό συνεπάγεται ότι προσφέρονται εμπόδια και όχι λύσεις. Συνολικά, αυτό δεν οδηγεί στην εξάλειψη των διακρίσεων.

Ολόκληρη η αντιπροσωπεία μου ακολουθεί διαφορετικό δρόμο. Η αντιπροσωπεία μου θα ήθελε να ζητηθεί εντέλει από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν όλα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και όχι, όπως προτείνει η έκθεση, να κάνουμε το δεύτερο βήμα πριν από το πρώτο.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί θεμελιώδες καθήκον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Δυστυχώς, η διαχείριση αυτού του θέματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Η κατάσταση σε αυτόν τον τομέα δεν θα αλλάξει μόνο με δύο ώρες συζήτηση. Ούτε οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι αρμόδιοι φορείς δίνουν πολλές ελπίδες βελτίωσης. Η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος παλεύουν ακόμη με φυλετικές, σεξουαλικές, πολιτισμικές και εθνικές διακρίσεις. Η εμπορία ανθρώπων, περιλαμβανομένων παιδιών, για χρήματα, για ευχαρίστηση ή για όργανα αυξάνεται κάθε χρόνο που περνά. Ο αριθμός πράξεων βίας αυξάνεται και τα θύματα ολοένα και συχνότερα αποφασίζουν να μείνουν σιωπηλά, καθώς δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στη βοήθεια του κράτους.

Μου δημιουργείται η εντύπωση ότι εμείς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εργαζόμαστε κυρίως προς όφελος των επιχειρήσεων, των εταιρειών και των περιφερειών, και ελάχιστα για τους απλούς ανθρώπους, για τους οποίους τα σημαντικότερα ζητήματα είναι το βιοτικό επίπεδο και τα ίσα δικαιώματα. Οι ενέργειές μας δεν φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Απλώς καθησυχάζουν τις συνειδήσεις μας κάνοντάς μας να αισθανόμαστε ότι κάνουμε κάτι. Ήρθε πλέον η ώρα για ριζικές αλλαγές.

Γι’ αυτό καταψηφίζω την έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση Willi Piecyk (A6-0163/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, εντός της Ομάδας ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ υπάρχει μεγάλη ανοχή για τις απόψεις των μειονοτήτων. Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτές οι μειονότητες επιθυμούν να δείξουν στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ότι η άποψή τους διαφέρει από αυτήν της μεγάλης πλειοψηφίας εντός της Ομάδας μας.

Αυτό συνέβη πρόσφατα κατά την ψηφοφορία που αφορούσε την έκθεσή μου για τη σχέση μεταξύ της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραχωρήσαμε τον περιορισμένο χρόνο αγόρευσης της Ομάδας μας σε έναν έλληνα βουλευτή του ΕΚ, που δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δεχτεί κάποιο νέο μέλος, καθώς θα ήταν προτιμότερο να καταργηθεί η ίδια η Ένωση. Πιθανώς αυτό το σχόλιο να δημιούργησε την παρανόηση ότι η Ομάδα μου δεν ακολούθησε τις προτάσεις μου για επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων με το εν λόγω υποψήφιο κράτος μέλος. Ωστόσο, αυτή η θέση εξέφραζε την άποψη μόνο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, και όχι της Ομάδας μας συνολικά, η οποία υποστήριξε τις προτάσεις μου, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου.

Στην τελευταία συζήτηση σήμερα το πρωί προέκυψε μια παρόμοια κατάσταση. Όσον αφορά την έκθεση Piecyk σχετικά με μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, οι δύο ομιλητές της Ομάδας μας ήταν ο έλληνας βουλευτής Παφίλης και ο πορτογάλος βουλευτής Guerreiro. Το ότι τους δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουν σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν πολύ σημαντικό για τα κόμματα που εκπροσωπούν εδώ. Στις εθνικές τους συζητήσεις, τα δύο αυτά κόμματα προτιμούν να χρησιμοποιούν την έκθεση Piecyk ως το σύμβολο για όλα όσα είναι λάθος στις εργασιακές συνθήκες των ναυτικών και των λιμενεργατών, καθώς και για όλα όσα μπορούν να συνδεθούν με τις προθέσεις του NATO για τη χρήση της θάλασσας για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η πλειοψηφία της Ομάδας μας, περιλαμβανομένων των αντιπροσωπειών της Γερμανίας και των Κάτω Χωρών, υιοθετούν την άποψη ότι η έκθεση Piecyk δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα ζητήματα. Δύο φορές υποστηρίξαμε την απόρριψη της οδηγίας για τους λιμένες, αλλά δεν είμαστε γενικά κατά της θαλάσσιας πολιτικής. Υποστηρίζουμε τις προτάσεις του κ. Piecyk, οι οποίες επικεντρώνονται σε χρήσιμα στοιχεία όπως το περιβάλλον, η προστασία των παράκτιων περιφερειών, η εκπαίδευση και η ποιότητα της εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα αυτήν την έκθεση για διάφορους λόγους. Πρώτον, μία από τις βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη είναι η αλλαγή του κλίματος. Αυτό έχει άμεση επίδραση στις θαλάσσιες περιοχές, ιδιαίτερα τις παράκτιες περιφέρειες που απειλούνται από την αύξηση του επιπέδου της θάλασσας. Δεύτερον, η σημαντική εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων, ιδιαίτερα μέσω της υπεραλίευσης, καθώς και η αλλαγή του κλίματος συνιστούν επί του παρόντος σοβαρή απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι σχέσεις μεταξύ των ωκεανών και του κλίματος αντιμετωπίζονται ως μείζον ζήτημα της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα. Τρίτον, περίπου το 80% της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος προέρχεται από την ξηρά. Περιβαλλοντικές απειλές όπως τα κουφάρια πλοίων στον βυθό και τα υπολείμματα πυρομαχικών και χημικών όπλων είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Τέταρτον, η εντατική αλιεία έχει διαταράξει την ισορροπία του οικοσυστήματος και αποσταθεροποιεί και τη βιοποικιλότητα. Πέμπτον, οι ωκεανοί και οι θάλασσες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας. Αφενός, αποτελούν πηγή πετρελαίου και αερίου, καθώς και πηγή ανανεώσιμης ενέργειας. Αφετέρου, συνιστούν μέσο και οδό για τη μεταφορά της ενέργειας και, συνεπώς, αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια. Επομένως, χρειάζεται να καταρτίσουμε μια βιώσιμη πολιτική για την ανάπτυξη των θαλασσών και των ωκεανών.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

− Έκθεση Jan Andersson (A6-0132/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση του σουηδού συναδέλφου μου βουλευτή του ΕΚ Jan Andersson, βάσει της απλουστευμένης διαδικασίας, που επιβεβαιώνει την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση της απόφασης 85/368/EΟΚ του Συμβουλίου για την αντιστοιχία των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία κάλεσε τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν για την κατάρτιση περιγραφών των απαιτούμενων ουσιαστικών επαγγελματικών προσόντων για ορισμένα επαγγέλματα, και εν συνεχεία να προσεγγίσουν τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης που αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη με τις από κοινού συμφωνηθείσες περιγραφές των προσόντων.

Καθώς αυτή η απόφαση ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί, ήταν λογικό να απορριφθεί. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) είχε ως στόχο να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της απόφασης που επρόκειτο να καταργηθεί, εστιαζόμενο στη βελτίωση της διαφάνειας των προσόντων και εισάγοντας αποκεντρωμένη προσέγγιση συνεργασίας που να αντικατοπτρίζει την εντεινόμενη πολυπλοκότητα των επαγγελματικών τίτλων στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά, αυτό το ατυχές γεγονός μαρτυρεί την ανάγκη για αποσαφήνιση και απλούστευση της κοινοτικής νομοθεσίας, ώστε να μπορούν οι πολίτες να την κατανοούν και να την χρησιμοποιούν στην καθημερινή ζωή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. − (PL) Η αύξηση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται άμεσα με την επαγγελματική κατάρτιση και την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων. Υποστήριξα την έκθεση του κ. Andersson, γιατί πιστεύω ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να δημιουργήσουν ένα κοινό μοντέλο για την επαλήθευση των επαγγελματικών προσόντων ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία αποκτήθηκαν. Αυτό θα ενθαρρύνει τους εργαζομένους να βελτιώνουν συνεχώς τις δεξιότητές τους, και τους φοιτητές να σπουδάζουν, να αποκτούν νέες εμπειρίες και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις ξένων γλωσσών σε διάφορα μέρη της Ευρώπης.

Ως εκπρόσωπος της Małopolska, της τρίτης μεγαλύτερης περιφέρειας της Πολωνίας όσον αφορά τον αριθμό των φοιτητών, θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή στην ιδιαίτερη σημασία που έχει η αναγνώριση των διπλωμάτων για τους νέους. Όλες οι ακαδημαϊκές ανταλλαγές και η δυνατότητα σύγκρισης των επαγγελματικών τίτλων έχουν εξαιρετική σημασία για τους νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν εμπειρίες στο εξωτερικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Μία από τις τέσσερις αρχές στις οποίες βασίζεται η κοινή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετίζεται με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων παρέχει στους πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να βρουν απασχόληση σε άλλο κράτος μέλος.

Ωστόσο, τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και οι διαφορετικοί κανονισμοί σχετικά με τους επαγγελματικούς τίτλους συχνά δυσκολεύουν την απασχόληση σε επαγγέλματα για τα οποία κατέχουμε τίτλους σπουδών. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να είναι δυνατή η σύγκριση επαγγελματικών τίτλων μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών. Κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του εισηγητή, η απόφαση αριθ. 85/368/ΕΟΚ, που ρυθμίζει αυτό το ζήτημα, δεν διευκόλυνε επαρκώς τη συμβατότητα των επαγγελματικών τίτλων προς όφελος των εργαζομένων που αναζητούν απασχόληση σε άλλο κράτος μέλος.

Αυτό κρύβεται πίσω από την απόφαση να αντικατασταθεί με ένα νεότερο και αποτελεσματικότερο μέσο, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, που αυξάνει τη διαφάνεια, υποστηρίζει τη μεταφορά των τίτλων και διευκολύνει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της φοίτησης.

Χαίρομαι που αυτό το μέτρο έχει κερδίσει την υποστήριξη φορέων από διάφορους τομείς: κοινωνικούς εταίρους, τη βιομηχανία και οργανώσεις του κλάδου, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ΜΚΟ. Αυτό εγγυάται την ευρεία αποδοχή των αλλαγών που εισάγονται.

Συνεπώς, τάσσομαι υπέρ της κατάργησης της απόφασης και πιστεύω ότι το ΕΠΠ, ως μέσο σύγκρισης των επαγγελματικών τίτλων, θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να μετακινούνται πιο εύκολα και θα επιτρέψει την επίτευξη των στόχων που δεν πραγματοποιήθηκαν μέσω της απόφασης αριθ. 85/368/ΕΟΚ, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη κινητικότητα των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE), γραπτώς. (HU) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Andersson γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό να άρουμε όλα τα πιθανά εμπόδια στην εναρμόνιση των επαγγελματικών τίτλων. Είναι σημαντικό να καταργηθεί η απόφαση 85/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου, καθώς η εφαρμογή αυτής της απόφασης δεν πέτυχε τη συγκρισιμότητα των επαγγελματικών προσόντων.

Η απόφαση αντικαθίσταται τώρα από άλλα, νεότερα και αποτελεσματικότερα μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ). Ως μέσο για την προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης, το ΕΠΠ περιλαμβάνει επαγγελματικά προσόντα όλων των επιπέδων, από αυτά που αποκτώνται μέσω της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων έως αυτά που χορηγούνται στο πλαίσιο ανώτερης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Συνεπώς, είναι σημαντικό να δώσουν τα κράτη μέλη τη μέγιστη δυνατή βαρύτητα στην εκπαίδευση, καθώς αποτελεί τη βάση για την απασχόληση. Η εκπαίδευση, μαζί με την απόκτηση γενικών γνώσεων και την πολιτιστική γνώση, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας ανεκτικής ευρωπαϊκής κοινωνίας. Μαζί με την εκπαίδευση στην αποδοτική χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, η νέα γενιά πρέπει επίσης να μάθει να αποδέχεται και να σέβεται τη διαφορετικότητα.

Η εκπαίδευση είναι το κλειδί και για πολλά άλλα πράγματα: προσφέρει τη δυνατότητα στις μειονότητες, για παράδειγμα στους Ρομά, να διαφυλάξουν τον πολιτισμό τους και διασφαλίζει την ενσωμάτωσή τους. Σήμερα, σε κοινότητες μειονοτήτων αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των υψηλά καταρτισμένων νέων που είναι σε θέση να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους ενώπιον των τοπικών αρχών και κυβερνήσεων.

Για να γίνει αυτό κανόνας, πρέπει να αναπτύξουμε τη διδασκαλία γλωσσών, να δώσουμε περισσότερη προσοχή στους πολιτισμούς των μειονοτήτων στα σχολεία, ενώ και οι ίδιες οι μειονότητες πρέπει να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στον τομέα της διδασκαλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. − (DE) Στην πράξη, δεν επιτύχαμε πάντα την εξομάλυνση όλων των δυσκολιών σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη διατήρηση της ποιότητας της εργασίας εδώ, χωρίς όμως να δημιουργούνται περιττά εμπόδια. Εν προκειμένω, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες έδωσε στους ξένους φορείς παροχής υπηρεσιών μια ορισμένη ελευθερία να πράττουν ό,τι επιθυμούν επί τη απουσία πιθανότητας αποτελεσματικού ελέγχου και ανεξήγητων κυρώσεων, ενώ οι εγχώριοι φορείς παροχής υπηρεσιών εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται αυστηρά με τη νομοθεσία και τα πρότυπα.

Σε λίγα χρόνια, οι εγχώριες επιχειρήσεις μας θα απαιτήσουν την επαναξιολόγηση των κανονισμών που ισχύουν για τις ξένες επιχειρήσεις, ώστε να μην χρεοκοπούν οι ίδιες λόγω του αμείλικτου ανταγωνισμού. Επομένως, ο ανταγωνισμός για όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα παροχών εξακολουθεί να ενθαρρύνεται στην περίπτωση των αμοιβών, των εργασιακών συνθηκών και της κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, η ΕΕ δεν πρέπει να ενθαρρύνει αυτήν την ανάπτυξη με την «μπλε κάρτα». Θα διαθέτουμε αρκετούς ειδικευμένους εργαζόμενους μόνο εάν είμαστε προετοιμασμένοι να τους καταβάλλουμε έναν αξιοπρεπή μισθό.

 
  
  

Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0152/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση της πολωνής συναδέλφου μου βουλευτή του ΕΚ κ. Geringer de Oedenberg η οποία εγκρίνει, κατά την πρώτη της ανάγνωση με τη διαδικασία της συναπόφασης, την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κωδικοποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 93/7/ΕΟΚ της 15ης Μαρτίου 1993 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 96/100/ΕΚ (ΕΕ L της 1.3.1997) και την οδηγία 2001/38/ΕΚ (ΕΕ L της 10.7.2001).

Είμαι απογοητευμένος για το γεγονός ότι η διαδικασία κωδικοποίησης καθυστερεί τόσο πολύ· υπενθυμίζεται ότι από την 1η Απριλίου 1987 η Επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει στις υπηρεσίες της να προβαίνουν σε κωδικοποίηση όλης της νομοθεσίας το αργότερο μετά τη 10η τροποποίησή της, τονίζοντας ότι αυτό ήταν λιγότερο σημαντικό ζήτημα και ότι οι υπηρεσίες της πρέπει να προσπαθούν να κωδικοποιούν τα κείμενα για τα οποία είναι υπεύθυνες σε ακόμη συντομότερο διάστημα. Ο Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (στο Εδιμβούργο τον Δεκέμβριο του 1992) επιβεβαίωσε αυτές τις επιταγές.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν μέσω διοργανικής συμφωνίας που υπογράφηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1994 ότι πρέπει να χρησιμοποιείται η ταχεία διαδικασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Υπερψήφισα την έκθεση Geringer, γιατί συμφωνώ ότι τα πολιτιστικά αγαθά που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους πρέπει να επιστρέφονται στον νόμιμο κύριό τους.

Η συγκεκριμένη έκθεση υποστηρίζει την ιδέα έκδοσης μιας ευρωπαϊκής οδηγίας για την ανάπτυξη διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν αφαιρεθεί παράνομα. Η οδηγία θα ορίζει τη συγκρότηση μιας κεντρικής αρχής σε κάθε κράτος μέλος, η οποία θα ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το ζήτημα και θα συνεργάζεται με παρόμοιες αρχές που θα ιδρυθούν και στα άλλα κράτη μέλη και με την Interpol.

Ταυτόχρονα, αυτή η οδηγία θα μπορούσε να απλοποιήσει τη διοικητική διαδικασία που ακολουθείται επί του παρόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, προσωπικά, προσβλέπω στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου νόμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω την κωδικοποίηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με πολιτιστικά αγαθά που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από κράτος μέλος. Η υφιστάμενη νομοθεσία έχει τροποποιηθεί πολλές φορές και είναι σημαντικό να διαθέτουμε σαφές νομικό πλαίσιο εντός του οποίου να μπορούν τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την επιστροφή της κλεμμένης πολιτιστικής περιουσίας τους.

Πιστεύω επίσης ότι τα πολιτιστικά αγαθά πρέπει να επιστρέφονται στις τοπικές κοινότητες των κρατών μελών όταν υπάρχει σαφής τοπική στήριξη για μια τέτοια πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζω πλήρως, για παράδειγμα, το να επιστραφούν τα πιόνια σκακιού της συλλογής «Lewis chessmen» στην περιοχή Western Isles της Σκωτίας και, παρομοίως, ο θησαυρός του St Ninian’s Isle στο Shetland.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI) , γραπτώς. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψηφίζω την έκθεση της κ. Geringer de Oedenberg σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους.

Θεωρώ ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να μπορούν να κράτη μέλη να συνεργαστούν για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων και να αναγνωρίσουν τη σημασία της προστασίας των πολιτιστικών αγαθών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα πολιτιστικά αγαθά και τα έργα τέχνης αντιπροσωπεύουν την κληρονομιά των πολιτών των κρατών μελών, που έχουν κάθε δικαίωμα να μπορούν να τα επισκεφτούν και να τα θαυμάσουν.

Υπάρχουν πράγματι περιπτώσεις σκανδάλων και διενέξεων για κλεμμένα έργα τέχνης που διαρκούν δεκαετίες. Θεωρώ την παρέμβαση της Επιτροπής για την επίλυση αυτών των καταστάσεων απολύτως απαραίτητη.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), γραπτώς. − (EN) Παρά το γεγονός ότι υπερψήφισα την έκθεση, πρέπει να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι το άρθρο 13 της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους ορίζει ότι αυτή η οδηγία θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1993.

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι μετά την παράνομη προσάρτηση της Δημοκρατίας της Εσθονίας στη Σοβιετική Ένωση το 1940, πολλά τεχνουργήματα μεταφέρθηκαν από την Εσθονία σε διάφορους προορισμούς στη Σοβιετική Ένωση και δεν έχουν επιστραφεί, μεταξύ των οποίων και το προεδρικό περιδέραιο. Ελπίζω ότι η Επιτροπή δεν το έχει ξεχάσει αυτό και θα συντάξει σύντομα πρόταση οδηγίας σχετικά με τις παράνομες αφαιρέσεις πριν από το 1993.

 
  
  

− Έκθεση Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση της ιταλίδας συναδέλφου μου βουλευτή του ΕΚ κ. Locatelli, που συντάχθηκε μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης, σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου». Το να τεθεί η Ευρώπη επικεφαλής των τεχνολογιών κυψελών καυσίμου και υδρογόνου σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί εξαιρετική πολιτική.

Οι κυψέλες καυσίμου είναι αθόρυβοι, αποδοτικοί μετατροπείς ενέργειας, που μειώνουν σημαντικά την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου. Παρέχουν μεγάλη ευελιξία, καθώς μπορούν να καταναλώνουν υδρογόνο και άλλα καύσιμα όπως το φυσικό αέριο, η αιθανόλη και η μεθανόλη.

Κατέστη απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα κοινοτικό μέσο με αυτήν την κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία (ΚΤΠ) με σκοπό τη δημιουργία συμπράξεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στον χώρο της έρευνας στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (ΠΠ7). Οι ΚΤΠ, που προκύπτουν κυρίως από την εργασία των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών (ΕΤΠ) εκφράζουν τη σταθερή δέσμευση της ΕΕ να συντονίσει την έρευνα προκειμένου να ενισχυθεί ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας και να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι σχετικά με την ανταγωνιστικότητα. Υποστηρίζω την ιδέα του να παρασχεθεί περισσότερη βοήθεια στις ΜΜΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι πρέπει να εφαρμόσουμε το ειδικό πρόγραμμα για τη συνεργασία, το οποίο αναγνωρίζει τις κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο ως έναν από τους έξι τομείς όπου μια ΚΤΠ θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.

Αυτή η πρόταση για την ίδρυση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου» είναι ο καρπός της εργασίας που διεξάγεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής τεχνολογικής πλατφόρμας «Υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου» και αποσκοπεί να συμβάλει στην υλοποίηση του προγράμματος δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες.

Οι κυψέλες καυσίμου είναι πολύ αθόρυβοι και εξαιρετικά αποδοτικοί μετατροπείς ενέργειας, ικανοί να αποφέρουν σημαντική σωρευτική μείωση αερίων του θερμοκηπίου και ρύπων, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν με υδρογόνο και άλλα καύσιμα όπως το φυσικό αέριο, η αιθανόλη και η μεθανόλη. Η καθιέρωση του υδρογόνου ως ευέλικτου φορέα ενέργειας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην κατοχύρωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και στη σταθεροποίηση των ενεργειακών τιμών, διότι μπορεί να παραχθεί από οποιαδήποτε πρωτογενή πηγή ενέργειας, και για τον λόγο αυτόν μπορεί να διαφοροποιήσει το φάσμα των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, οι οποίες επί του παρόντος εξαρτώνται από το πετρέλαιο.

Παρότι διοχετεύεται σημαντική δημόσια χρηματοδότηση της ΕΕ προς την έρευνα για τις κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου, αυτές οι τεχνολογίες είναι απίθανο να βρίσκονται στην αγορά τόσο σύντομα όσο ελπίζουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), γραπτώς. − (ES) Λόγω μιας ψηφοφορίας στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας δεν μπόρεσα να συμμετάσχω σε αυτήν τη συζήτηση, επομένως θα ήθελα να αιτιολογήσω γιατί υπερψήφισα την έκθεση.

Το Κοινοβούλιο επικρότησε αυτήν την ΚΤΠ:

γιατί συνδέεται στενά με τις προτεραιότητες της ΕΕ: την ενέργεια και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος·

γιατί η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διεκπεραίωση των τεσσάρων προηγούμενων ΚΤΠ υπήρξε πολύ διαφωτιστική στη διαμόρφωση αυτού του κανονισμού: η Επιτροπή γνώριζε ήδη τους προβληματισμούς μας σχετικά με αυτά τα νέα μέσα – όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τους κανόνες συμμετοχής, τη διαφάνεια, το άνοιγμα, τις συνθήκες εξασφάλισης της συνέχειας κλπ.·

για την καλή εργασία της εισηγήτριας. Οι προτεινόμενες τροπολογίες: να τεθεί η ΕΕ επικεφαλής αυτών των τεχνολογιών, να διασφαλιστεί κατά προτεραιότητα υποστήριξη προς τη μακροπρόθεσμη έρευνα, να υποστηριχτούν οι κανόνες για την προσαρμογή της χρήσης και της διάδοσης στους κανόνες για συμμετοχή στο ΠΠ7, να ενισχυθεί η Επιστημονική Επιτροπή με το καθήκον καθορισμού των ερευνητικών προτεραιοτήτων και να μην απαιτείται από τον κανονισμό να προέρχεται ο συντονιστής της κοινοπραξίας από βιομηχανική ομάδα – όλες αυτές οι τροπολογίες θα ενισχύσουν την πρόταση της Επιτροπής.

Οι ΚΤΠ αποτελούν καλά μέσα για τη βελτίωση των ικανοτήτων μας όσον αφορά την Ε&Α, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται σύμφωνα με τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκαν. Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα συμβεί.

 
  
  

− Έκθεση Sergio Berlato (A6-0164/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. – (IT) Επικροτώ την έκθεση Berlato σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης της χρηματοδότησης του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού μέχρι το 2012.

Η ΕΕ αισθάνεται την ανάγκη να προστατέψει αυτόν τον σημαντικό κλάδο, καθώς η πλήρης κατάργηση των επιδοτήσεων θα προκαλούσε τεράστια ζημιά στην παραγωγή, με αρνητικές επιπτώσεις για την απασχόληση στις σχετικές περιφέρειες.

Σε ορισμένες περιοχές, ο καπνός μπορεί να αντιστοιχεί στο 35% των γεωργικών εξαγωγών και ενδεχόμενη μείωση της παραγωγής θα είχε σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα εάν η τοπική οικονομία αντιμετωπίζει ήδη δυσκολίες.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι η χρηματοδότηση που προορίζεται για το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη όλων των πρωτοβουλιών, των εκπαιδευτικών εκστρατειών και των εκστρατειών ευαισθητοποίησης για τις βλάβες που προκαλεί το κάπνισμα.

Συνεπώς, ελπίζω ότι η πρόταση για επέκταση του ταμείου που στοχεύει στην ενημέρωση κατά του καπνίσματος θα υποστηριχτεί από τους συναδέλφους μου, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο και τα συμφέροντα του καταναλωτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), γραπτώς. – (FR) Το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού που χρηματοδοτείται από τη μεταβίβαση ενισχύσεων για τον καπνό για τα έτη 2006 και 2007 προωθεί πρωτοβουλίες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τις επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνίσματος.

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου πρότεινε την επέκταση της χρηματοδότησης μέχρι το τέλος των δημοσιονομικών προοπτικών και αύξησε το ποσοστό στο 6%. Η κατανάλωση καπνού στην Ευρώπη δεν έχει αλλάξει και η σταδιακή μείωση της ευρωπαϊκής παραγωγής έχει αντικατασταθεί από εισαγωγές καπνού.

Το παράλληλο ζήτημα της διατήρησης της ΚΟΑ στον καπνό και, συνεπώς, της αναβολής της μεταρρύθμισης του 2004 που θα έπρεπε να εφαρμοστεί από το 2010 πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά τη διάρκεια του «ελέγχου της κατάστασης της υγείας» της ΚΓΠ, γιατί η αποσύνδεση προκαλεί τη σχεδόν ολική εγκατάλειψη της παραγωγής χωρίς βιώσιμη εναλλακτική όσον αφορά την οικονομία και τις θέσεις εργασίας, κάτι που έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στις σχετιζόμενες αγροτικές περιοχές, αλλά μηδαμινό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.

Δεν πιστεύω ότι αλληλοαναιρούνται ο αγώνας για την καταπολέμηση του καπνίσματος και η παράταση της μεταβατικής περιόδου που επιτρέπει στους ευρωπαίους παραγωγούς να βρουν εναλλακτικές λύσεις στην καλλιέργεια καπνού και να μειωθεί ο αρνητικός αντίκτυπος στις περιφέρειές μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η χρηματοδότηση του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού στοχεύει αποκλειστικά στην προώθηση των πρωτοβουλιών ενημέρωσης σχετικά με τις βλάβες που μπορούν να προκαλέσουν τα προϊόντα καπνού. Η πρόταση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει τη μεταβίβαση ποσού ίσου με το 5% των ενισχύσεων για τον καπνό που θα χορηγηθούν τα ημερολογιακά έτη 2008 και2009. Από την πλευρά του, το Κοινοβούλιο προτείνει τη μεταβίβαση ποσοστού 6% των ενισχύσεων για τον καπνό που θα χορηγηθούν για την περίοδο 2009 έως 2012, υποθέτοντας ότι θα συνεχιστούν οι ενισχύσεις προς τους παραγωγούς.

Εξ όσων γνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε, δυστυχώς, προς την αποσύνδεση της ενίσχυσης της παραγωγής, η οποία διαδραμάτισε καίριο ρόλο στη μείωση της παραγωγής καπνού στην Πορτογαλία, αν και καπνός εξακολουθεί να εισάγεται από χώρες παραγωγής. Η Επιτροπή εξακολουθεί να συνδέει αυτό το Ταμείο με το σύστημα υποστήριξης των καπνοπαραγωγών λόγω του ότι είναι η μόνη πηγή χρηματοδότησης που προβλέπεται. Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, και βάσει της άποψης ότι οι ενημερωτικές εκστρατείες θα συνεχίσουν να έχουν αξία, οι τροπολογίες θα φαίνονταν κατάλληλες.

Φαίνεται επίσης χρήσιμο να υποστηριχτεί το πρόσφατο επίσημο αίτημα που υποβλήθηκε στην Επιτροπή από σχεδόν όλα τα κράτη μέλη που παράγουν καπνό, ήτοι να υποβάλει η Επιτροπή πρόταση κανονισμού επέκτασης του τρέχοντος συστήματος υποστήριξης για την παραγωγή καπνού έως το 2013, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τον «έλεγχο της κατάστασης υγείας» της ΚΓΠ.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), γραπτώς. − (EN) Καταψήφισα αυτήν την έκθεση καθώς, έχοντας αντιταχθεί ευθύς εξαρχής στις επιχορηγήσεις για παραγωγή καπνού, πιστεύω ότι θα ήταν καταστροφικό να παραταθεί η σταδιακή κατάργηση των επιχορηγήσεων για τον καπνό από το 2009 στο 2012.

Υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί η σύνδεση των ενισχύσεων για τον καπνό με την παραγωγή καπνού. Πιστεύω ότι η έκθεση του Κοινοβουλίου που επιχειρεί να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για τη σταδιακή κατάργηση των ενισχύσεων έως το 2009 είναι εντελώς απαράδεκτη.

Δεν βρίσκω λογική εξήγηση να συνεχιστεί η στήριξη της παραγωγής καπνού, δεδομένων ιδίως των αρνητικών συνεπειών του καπνού στην υγεία και τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Καταψήφισα την έκθεση Berlato σχετικά με το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού. Η ΕΕ, σε συμφωνία με διάφορα κράτη μέλη, επιδίωξε τη μείωση της κατανάλωσης καπνού μέσω μέτρων όπως η απαγόρευση των διαφημίσεων καπνού. Συνεπώς, το να συνεχίζει η ΕΕ να χρηματοδοτεί τους καπνοπαραγωγούς εντός της Ευρώπης συνιστά κατάφωρη υποκρισία.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer, Esko Seppänen, Søren Bo Søndergaard και Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. − (EN) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ταμείο Καπνού προτείνει την παράταση των αγροτικών επιδοτήσεων για τον καπνό. Το καταψηφίζουμε διαμαρτυρόμενοι για ολόκληρο το σύστημα των ενισχύσεων για τον καπνό. Η οικονομική υποστήριξη της καλλιέργειας καπνού από την ΕΕ είναι γελοία, η χρήση μέρους αυτών των χρημάτων για την υποστήριξη εκστρατειών κατά του καπνίσματος είναι υποκριτική. Όλες οι αγροτικές επιδοτήσεις για τον καπνό πρέπει να καταργηθούν αμέσως. Οι εκστρατείες κατά του καπνίσματος είναι χρήσιμες, αλλά μπορούν εύκολα να χρηματοδοτηθούν με άλλους τρόπους.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση του Sergio Belato σχετικά με το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού επιχειρεί να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για παράταση των ενισχύσεων για τον καπνό έως το 2012. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να χορηγούνται ενισχύσεις για τον καπνό σε γεωργούς και από πλευράς δημόσιας υγείας και από οικονομικής πλευράς, επομένως η παράτασή τους απλώς δεν είναι απαραίτητη.

Πράγματι, δεδομένης της στάσης της ΕΕ απέναντι στον καπνό, θεωρώ ότι οι προτάσεις που περιέχονται στην έκθεση δεν είναι μόνο υποκριτικές αλλά και ανήθικες. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσα να υπερψηφίσω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. –Υπερψήφισα την έκθεση Mπερλάτο, όπως και η ευρωομάδα της Aριστεράς, διότι διασφαλίζει κοινοτικές επιδοτήσεις για τους καπνοπαραγωγούς για ένα επιπλέον χρονικό διάστημα, προστατεύοντας τους από δυσμενείς σε βάρος τους διακρίσεις, σε σχέση με παραγωγούς άλλων αγροτικών προϊόντων, για τα οποία οι επιδοτήσεις συνεχίζονται. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες από τους υφιστάμενους πόρους, για να αποφευχθεί η εγκατάλειψη των καλλιεργειών και η «έξοδος» του αγροτικού πληθυσμού, σε αυτήν τη μεταβατική για τον καπνό περίοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), γραπτώς. − (PL) Παρότι η ψηφοφορία για την έκθεση Belato ήταν θετική, δεν επιλύει το πρόβλημα του καπνίσματος και της παραγωγής καπνού.

Θα μπορούσατε να πείτε ότι αναβάλαμε αρκετά έτη τη λήψη απόφασης για αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Αυτό το πρόβλημα, συνεπώς, θα επιστρέψει και θα παραμείνει πρόβλημα για όσο διάστημα οι άνθρωποι συνεχίζουν να καπνίζουν. Πρέπει να λυθεί, αλλά όχι εις βάρος των αγροτών που εξαρτώνται από την παραγωγή καπνού και έχουν επιβαρυνθεί με τις σχετικές επενδυτικές δαπάνες.

Η καλλιέργεια καπνού αποτελεί μέσο διαβίωσης για δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, που συχνά δεν έχουν κανένα άλλο εισόδημα, όπως για παράδειγμα σε περιοχές της Πολωνίας με φτωχά εδάφη.

Γ’ αυτό χρειαζόμαστε στρατηγικές αποφάσεις σήμερα, οι οποίες θα ληφθούν με τη δέουσα προσοχή, όχι υπό την πίεση των ομάδων ειδικών συμφερόντων που εκπροσωπούν διαμεσολαβητές και εμπόρους που λειτουργούν σε ένα διεθνές σύστημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Berlato και να δηλώσω ότι στηρίζω την έκθεσή του.

Η έκθεση είναι εξαιρετικά ισορροπημένη και αποτελεί ένα σπάνιο και θετικό παράδειγμα συνένωσης των γεωργικών πολιτικών και των πολιτικών υγείας της ΕΕ. Προτείνοντας την αύξηση του ποσοστού κράτησης από τις ενισχύσεις που καταβάλλονται στους καπνοπαραγωγούς και την αποδέσμευση πρόσθετης χρηματοδότησης άνω των 81 εκατομμυρίων ευρώ για εκστρατείες κατά του καπνίσματος, η έκθεση επιτυγχάνει να ικανοποιήσει και τα δύο στρατόπεδα όσον αφορά ορισμένους ευαίσθητους τομείς.

Από την άλλη πλευρά, αυτή η έκθεση παρατείνει τη μερικώς συνδεδεμένη με την παραγωγή ενίσχυση προς τους παραγωγούς χωρίς κανένα κόστος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και χωρίς να κάνει διακρίσεις μεταξύ αυτών και άλλων αγροτικών τομέων, επιβεβαιώνοντας τη θέση που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο τον Μάρτιο του 2004.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − (EN) Θα γνωρίζετε ότι για πολλά χρόνια το Κοινοβούλιο διατυμπανίζει τις προσπάθειές του για την επισήμανση των κινδύνων της κατανάλωσης καπνού για την υγεία.

Ωστόσο, όλο αυτό το διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγούσε εκατομμύρια ευρώ προς στήριξη των αγροτών που καλλιεργούν ακριβώς το ίδιο προϊόν.

Είναι πραγματικά άκρως υποκριτικό να συνεχιστεί αυτή η πολιτική.

Η έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας προσπαθεί να ανοίξει εκ νέου τον διάλογο για παράταση των ενισχύσεων για τον καπνό έως το 2012. Και όμως, η πρόταση της Επιτροπής, σε απάντηση της οποίας υποτίθεται ότι συντάχθηκε η έκθεση, αφορά την παράταση της χρηματοδότησης του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού, το οποίο όπως γνωρίζουμε χρησιμοποιείται για να προειδοποιεί για τους κινδύνους του καπνίσματος.

Αυτό που επιχειρήθηκε εδώ από την Επιτροπή Γεωργίας ήταν ένα ταχυδακτυλουργικό που θα έκανε οποιονδήποτε κορυφαίο μάγο υπερήφανο, αλλά ευτυχώς επισημάνθηκε και αποκαλύφθηκε τι πραγματικά είναι: μια προσπάθεια να παραταθούν οι ενισχύσεις στους καπνοπαραγωγούς. Το Κοινοβούλιο πρέπει να αντιταχθεί σε αυτό για λόγους ηθικής, οικονομίας και υγείας.

Η θέση της Επιτροπής είναι σαφής. Δεν υπάρχει αιτιολογία για τη σύνδεση των ενισχύσεων για τον καπνό με την παραγωγή. Είναι καιρός να ακολουθήσει το Κοινοβούλιο την ίδια στάση απορρίπτοντας τη θέση της Επιτροπής Γεωργίας για το ζήτημα αυτό. Γι’ αυτό, θα ψηφίσω κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − (EN) Πάνω από μισό εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας της εξάρτησής τους από το κάπνισμα. Ούτε ένα λεπτό του ευρώ από τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ δεν πρέπει να πηγαίνει στο Κοινοτικό Ταμείο Καπνού. Το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού πρέπει να σταματήσει να υπάρχει.

 
  
  

Έκθεση Bairbre de Brϊn (A6-0133/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση πρωτοβουλίας της βρετανής συναδέλφου μου βουλευτή του ΕΚ κ. de Brϊn σχετικά με την αξιολόγηση του προγράμματος PEACE (Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της ΕΕ για την Ειρήνη και τη Συμφιλίωση στη Βόρεια Ιρλανδία) που τονίζει ότι η ενδυνάμωση της τοπικής εξουσίας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της οικοδόμησης της ειρήνης στη Βόρεια Ιρλανδία και ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε αυτήν τη διαδικασία συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της χάραξης και της εφαρμογής τοπικής πολιτικής.

Υποστηρίζω την ιδέα ότι η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το PEACE και το ΔΤΙ (Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία) δεν πρέπει να σταματήσει όταν ολοκληρωθούν τα προγράμματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την έκθεση de Brún σχετικά με το πρόγραμμα PEACE, η οποία υπογραμμίζει ορθά τη σημασία της ενδυνάμωσης της τοπικής εξουσίας στη διαδικασία οικοδόμησης της ειρήνης. Τα προγράμματα PEACE έχουν συμβάλλει σημαντικά στην ειρηνευτική διαδικασία στην Ιρλανδία και οι προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξή τους στο μέλλον είναι ευπρόσδεκτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − (EN) Xαίρομαι που υποστηρίζω το πρόγραμμα PEACE και ελπίζω ότι θα συνεχιστεί προκειμένου να βοηθηθούν οι κοινότητες σε επίπεδο βάσης.

 
  
  

- Έκθεση Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0130/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Υπερψήφισα την έκθεση του γερμανού συναδέλφου μου βουλευτή κ. Graefe zu Baringdorf, η οποία προτείνει την τροποποίηση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις στατιστικές για το κρέας και το ζωικό κεφάλαιο, αλλά με τρόπο που θα επιτρέψει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με τη διαδικασία συναπόφασης. Οι στατιστικές για το ζωικό κεφάλαιο (δύο φορές ετησίως για τους χοίρους και τα βοοειδή, και μία φορά ετησίως για τα αιγοπρόβατα), οι μηνιαίες στατιστικές σφαγής (βάρος κεφαλιού και σφαγίου χοίρων, βοοειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών) και οι προβλέψεις παραγωγής κρέατος (κρέας από χοίρους, βοοειδή, αιγοπρόβατα) είναι καίριας σημασίας για τη διαχείριση των αγορών της ΕΕ, αλλά η ισχύουσα νομοθεσία, η οποία έχει καταστεί ιδιαίτερα σύνθετη, πρέπει να αναθεωρηθεί επειγόντως. Φαίνεται λογικό να συμπεριληφθεί το κρέας των πουλερικών στις στατιστικές εκτός από το κρέας των χοίρων, των βοοειδών και των αιγοπροβάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Οι διαδικασίες απλούστευσης αποτελούν μείζονα στόχο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, τα οποία γνωρίζουν ότι οι υπέρμετρες ρυθμίσεις επιβαρύνουν και τη λειτουργία των ίδιων και την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των οικονομικών παραγόντων. Για τους αγρότες και τους γεωργικούς παραγωγούς στη Ρουμανία, η μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να αποκομιστούν τα πλήρη οφέλη της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και η Eurostat και ειδικότερα τα εθνικά θεσμικά όργανα και οι εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις στατιστικές εκθέσεις. Όσον αφορά το κρέας, τα στατιστικά δεδομένα δίνουν μια εικόνα που επιτρέπει την ανάληψη δράσεων εν ευθέτω χρόνω προκειμένου να ρυθμιστεί η αγορά, θεσπίζοντας μηχανισμούς παρέμβασης.

Οι στατιστικές εκθέσεις πρέπει να είναι ενιαίες, ορθές και να διατίθενται σε κατάλληλο χρόνο προκειμένου να αποφεύγονται σημαντικές ανισορροπίες στην κοινοτική αγορά, που πλήττουν τους παραγωγούς, τους καταναλωτές ή εξίσου και τις δύο αυτές ομάδες.

Η συγκεκριμένη έκθεση έχει αυτόν ακριβώς τον σκοπό και την επικροτώ! Την ίδια στιγμή, οι εθνικές αρχές πρέπει να εφαρμόζουν επίσης αυστηρά (και, όπου είναι απαραίτητο, σθεναρά) δράσεις που θα εξασφαλίζουν τη σοβαρότητα των ερωτώμενων.

Αυτό το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ίδια επιμέλεια και από το άτομο που συλλέγει και επεξεργάζεται τα στατιστικά στοιχεία και από τους οικονομικούς φορείς που τα αποστέλλουν. Πέρα από την αυστηρότητα, αυτός ο κανονισμός θα επιτύχει και την ομοιομορφία αυτών των στοιχείων μέσω της εφαρμογής κοινών προτύπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Επικροτώ την έκθεση του κ. Graefe zu Baringdorf σχετικά με την πρόταση κανονισμού που αφορά τις στατιστικές για το κρέας και το ζωικό κεφάλαιο. Ο κανονισμός αποσκοπεί να απλοποιήσει την υφιστάμενη νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα. Υπερψήφισα τις προτάσεις της έκθεσης.

 
  
  

Έκθεση Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση της βελγίδας συναδέλφου μου κ. Van Lancker, που συντάχθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, για την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών.

Χαιρετίζω την εξαιρετική δουλειά της συναδέλφου και φίλης μου κ. Morin, της εισηγήτριας της πολιτικής μας ομάδας, ιδιαίτερα όσον αφορά τον συνδυασμό ευελιξίας με ασφάλεια. Με κίνδυνο να ξεφύγω λίγο από το θέμα, καθώς αυτή η απόφαση του Συμβουλίου αποσκοπεί κυρίως να κάνει μόνο συστάσεις προς τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 128 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είμαι απογοητευμένος που, αν και ήταν καθήκον της κατ’ εφαρμογή του άρθρου 138 της εν λόγω Συνθήκης, η Επιτροπή δεν πιέζει τους κοινωνικούς εταίρους και επιβεβαιώνει ότι έχει φτάσει η ώρα να θεσπιστεί ευρωπαϊκή νομοθεσία για την απασχόληση με τη στήριξη αυτών των κοινωνικών εταίρων βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 139 της Συνθήκης ΕΚ.

Δεν μπορούμε να έχουμε μια φιλόδοξη πολιτική απασχόλησης εάν δεν θεσπίσουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία απασχόλησης με την υποστήριξη των κοινωνικών εταίρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η στρατηγική της Λισαβόνας, ιδίως μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση, αποτελεί τη σημαντικότερη στρατηγική δέσμευση της ΕΕ και επιτέλους συνοδεύεται από συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Van Lancker, παρότι αναγνώρισε ότι η στρατηγική παρουσιάζει το πλεονέκτημα του ότι έχει συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να βελτιωθούν η ποιότητα και η ασφάλεια. Πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι, παρά τη σταθερή πτώση του αριθμού των ανέργων, ο αριθμός των εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ακολουθεί ανοδική πορεία, με σαφείς επιπτώσεις και συνέπειες. Τα στοιχεία φανερώνουν την ανάγκη να παρακολουθούνται τα μεμονωμένα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αντιμετωπίζουν τα ζητήματα απασχόλησης με μια ολοένα και περισσότερο ισόρροπη προσέγγιση, επικεντρωμένη στην ευελιξία και την ασφάλεια: αυτό σημαίνει νέες θέσεις εργασίας, αλλά και καλύτερες συνθήκες για τους εργαζόμενους γενικά.

Ωστόσο, όπως τονίζει η εισηγήτρια, η ατζέντα της Λισαβόνας πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη κοινούς κοινωνικούς στόχους: η λέξη-κλειδί της στρατηγικής μας πρέπει να είναι πλέον η «ένταξη», και όχι απλώς η ανάπτυξη και η απασχόληση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η σημερινή κατάσταση δείχνει ότι, δέκα έτη μετά τις πρώτες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, η απασχόληση με δικαιώματα αντιστοιχεί σε ολοένα χαμηλότερα ποσοστά, κάτι που καταδεικνύει ότι η στρατηγική δεν στοχεύει στην προώθηση της απασχόλησης με δικαιώματα. Από την άλλη πλευρά, οι συνεχείς αλλαγές αυτών των κατευθυντήριων γραμμών που συνοδεύονται από τις ολοένα και πιο νεοφιλελεύθερες οικονομικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συμβάλει στην αυξημένη εργασιακή ανασφάλεια.

Παρότι η εισηγήτρια περιλαμβάνει ορισμένα μέτρα σχετικά με τη φτώχεια και την κοινωνική ενσωμάτωση, εντέλει δεν γίνεται καμία αναφορά στην ανάγκη να απομακρυνθούμε από τις σημερινές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη μακροοικονομία και την απασχόληση, που είναι πλήρως νεοφιλελεύθερες και όπου ο ανταγωνισμός και η ευελιξία βασιλεύουν, και για αυτόν τον λόγο οι συγκεκριμένες προτάσεις δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια να θολώσει το τοπίο, αποτυγχάνοντας να αντιμετωπίσουν τη γενεσιουργό αιτία των προβλημάτων.

Ορισμένες άλλες προτάσεις τείνουν ακόμη και να προωθήσουν το μοντέλο της ευελιξίας και ασφάλειας ή την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, υπερασπιζόμενες ευέλικτες και αξιόπιστες συμβατικές συμφωνίες μέσω του σύγχρονου εργατικού δικαίου, των συλλογικών συμβάσεων και της οργάνωσης της εργασίας, με την ένδειξη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τα δικά τους σχέδια δράσης βάσει των κοινών αρχών της ευελιξίας και ασφάλειας που ενέκρινε το Συμβούλιο.

Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την έκθεση Van Lancker που ασχολείται με τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. Η έκθεση τονίζει ορθώς την ανάγκη να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη τις κατευθυντήριες γραμμές με τρόπο που να επιχειρεί την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Η έκθεση καλεί επίσης τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις εθνικές παραδόσεις κατά την εφαρμογή της πολιτικής απασχόλησης. Θεωρώ ότι η αναγνώριση των διαφορετικών παραδόσεων της Ευρώπης πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα κάθε πολιτικής της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Απείχα από την ψηφοφορία για την έκθεση της κ. Van Lancker σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης. Η έκθεση δεν μπόρεσε, δυστυχώς, να αποφύγει τις αντιφάσεις. Από τη μία πλευρά, περιέχει πλήθος φράσεων όπως «κοινωνία που στηρίζεται στη γνώση», «ανταγωνιστικότητα» και «τεχνολογικές προκλήσεις» ενώ, από την άλλη, γίνεται λόγος για την ανάγκη να διασφαλιστεί η «ασφάλεια της απασχόλησης», η «σταθερή απασχόληση» κλπ. Αφενός, εκφράζει με έμφαση προθέσεις, αφετέρου διατηρεί τα πράγματα ως έχουν. Καμία πρόοδος δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη διατάραξη της δομής απασχόλησης. Ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν.

Αντί να μιλάμε για ασφάλεια της απασχόλησης, που γίνεται κατανοητή ως διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και ειδών απασχόλησης, πρέπει να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό, συγκεκριμένα τη διασφάλιση της πρόσβασης στην εργασία· την πρόσβαση στην εργασία που παρέχεται τώρα, αυτήν τη δεδομένη στιγμή. Αυτός πρέπει να είναι ο κοινός μας προβληματισμός.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς. – (FR) Η κατάσταση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πολύ καλή. Το μέσο ποσοστό ανεργίας του 7,3% το 2007, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι βοηθητικές θέσεις εργασίας, είναι υψηλότερο από αυτό των άλλων μεγάλων οικονομικών σχηματισμών. Στη Βόρεια Αμερική είναι κάτω από 5%.

Αντί να βελτιώσουν την κατάσταση, οι κατευθυντήριες γραμμές που μας παρουσιάστηκαν θα την επιδεινώσουν. Η στρατηγική της Λισαβόνας, την οποία η εισηγήτρια βλέπει θετικά, ανοίγει τις οικονομίες μας στον αθέμιτο ανταγωνισμό, ιδίως από την κομουνιστική Κίνα, που εφαρμόζει πραγματικό κοινωνικό ντάμπινγκ. Επιπλέον, απαιτώντας τη μείωση των «διαφορών στην απασχόληση μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και πολιτών της ΕΕ», η έκθεση εντάσσεται σαφώς στη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθείται για δεκαετίες στις χώρες μας, η οποία, επιτρέποντας την είσοδο σε πάνω από 1,5 εκατομμύρια μετανάστες από χώρες εκτός της Ευρώπης, δρομολογεί τη μετατροπή μας σε τριτοκοσμικά έθνη.

Η επαναφορά της εθνικής προτίμησης, που αποτελεί μια αρκετά θετική διάκριση, η μείωση του βάρους της μετανάστευσης και, συνεπώς, η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στις εταιρείες και τους υπαλλήλους μας, και η εφαρμογή της αρχής της κοινοτικής προτίμησης για την προστασία της ευρωπαϊκής αγοράς: αυτά είναι τα βασικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (ΕΝ) Επικροτώ την κίνηση της εισηγήτριας να ενισχύσει την κοινωνική διάσταση της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η έκκληση για την υιοθέτηση μιας ισόρροπης προσέγγισης που συνδυάζει ευελιξία και ασφάλεια και η εισαγωγή ρήτρας για την ενεργή ένταξη, πιστεύω, θα ενισχύσουν την πολιτική απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), γραπτώς. − (PL) Στην έκθεση σχετικά με την πολιτική απασχόλησης των κρατών μελών υπάρχουν πολλές αντιφάσεις.

Η εισηγήτρια αναφέρει ότι η ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας αποδίδει αποτελέσματα, μεταξύ άλλων, αυξάνοντας το ΑΕγχΠ στην ΕΕ τα τελευταία έτη και μειώνοντας την ανεργία, και ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση δεν χρειάζονται πλήρη αναθεώρηση, αλλά λίγες τροποποιήσεις ορισμένων μεμονωμένων στοιχείων.

Η εισηγήτρια αναφέρει επίσης ότι τα τελευταία έτη 6 εκατομμύρια νέοι ηλικίας από 18 έως 24 ετών εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο και διέκοψαν τις σπουδές τους, και ότι η ανεργία των νέων αντιστοιχεί στο 40% της συνολικής ανεργίας στην ΕΕ, με το ποσοστό αυτό να είναι διπλάσιο μεταξύ των μεταναστών. Επιπλέον, 78 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φτώχειας, αριθμός που είναι δύο φορές ο πληθυσμός της Πολωνίας.

Περαιτέρω, εξετάζει την αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας που επιτεύχθηκε σε βάρος της ποιότητάς τους και την αύξηση του ποσοστού των ατόμων που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης και για ορισμένο διάστημα, συχνά με όρους συμβάσεων που συνάπτονται υπό την απειλή βίας.

Η πραγματικότητα μιλά από μόνη της, αλλά δεν είμαστε πάντα πρόθυμοι να την ακούσουμε. Η πραγματικότητα είναι ότι η κοινωνία δεν ενοποιείται, αλλά διασπάται. Η φτώχεια δεν μειώνεται, αλλά εξαπλώνεται κάθε χρόνο που περνά. Οι διακρίσεις κατά των γυναικών, των ηλικιωμένων και των μεταναστών στην αγορά εργασίας δεν μειώνονται, και τα στερεότυπα στις σκέψεις και τις πράξεις δεν εξαφανίζονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Σε γενικές γραμμές το περιεχόμενο της έκθεσης είναι θετικό, αλλά είναι υποκρισία να μιλάμε για κοινωνική ευθύνη, τοπική οικονομία και ισότητα όταν την ίδια στιγμή προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες για τις συμβάσεις αποτρέπουν τη συμπερίληψη αυτών των παραγόντων. Δεν θα συμμετάσχω σε αυτό. Η έκθεση δίνει μια εσφαλμένη εντύπωση για την πραγματικότητα και, ως εκ τούτου, θα απόσχω από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. − (PL) Στηρίζω την έκθεση και την άποψη της κ. Van Lancker ότι οι κοινοί κοινωνικοί στόχοι των κρατών μελών πρέπει να εκφραστούν καλύτερα στην ατζέντα της Λισαβόνας. Στηρίζω ακόμη τη μετατροπή της τρέχουσας στρατηγικής της Λισαβόνας για ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης σε στρατηγική βασισμένη στην ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας και την ένταξη. Πιστεύω ότι είναι καίριας σημασίας να προωθήσουμε κοινά κοινωνικά πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ. Η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι απαραίτητη, μαζί με την ενδυνάμωση των αξιών του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

Κατά την άποψή μου, ένα από τα βασικά έργα στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας με δυνατότητα ένταξης, όπου οι στόχοι και οι επιχειρησιακές προσπάθειες έχουν προτεραιότητα προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός των ανθρώπων που απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, να αυξηθεί σημαντικά ο ρόλος των γυναικών, των ηλικιωμένων και των μεταναστών στην αγορά εργασίας και να προωθηθεί η απασχόληση των νέων.

 
  
  

Έκθεση Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Αυτή η έκθεση ορίζει ορισμένες σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2009 και, συνολικά, συμφωνούμε απόλυτα με την αποφασιστικότητα του εισηγητή να συνεχιστεί η εθελούσια επιβολή ανώτατου ορίου 20% στις κοινοβουλευτικές δαπάνες.

Το 2009 θα είναι ένα έτος που θα φέρει πολλές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί το Κοινοβούλιο και πιστεύουμε ότι, προκειμένου να τηρήσουμε αυτήν την πειθαρχία, θα είναι απαραίτητο να εξετάσουμε προσεκτικά όλες τις προτάσεις δαπανών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι θα είναι αποδοτικές για τον φορολογούμενο. Συγκεκριμένα, σε καμία περίπτωση δεν απολογούμαστε για το ότι υπενθυμίσαμε στο Κοινοβούλιο πως η μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να εγκαταλείψει τις δύο έδρες εργασίας του. Επίσης, υποστηρίζουμε σθεναρά τις προτάσεις του εισηγητή να παράσχει τα μέσα για αφαίρεση του αμίαντου από τα κτήρια του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Οι βρετανοί Συντηρητικοί αναμένουν να λάβουν τις περαιτέρω σκέψεις του εισηγητή εν ευθέτω χρόνω και, ως εκ τούτου, απέχουν από την τελική ψηφοφορία για αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση του πολωνού συναδέλφου μου κ. Lewandowski σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009. Αυτός ο προϋπολογισμός πρέπει να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας εάν επικυρωθεί από τα κράτη μέλη, το γεγονός ότι το 2009 είναι έτος εκλογών για το Κοινοβούλιο και την έναρξη ισχύος του νέου καθεστώτος για τους βουλευτές.

Παρότι συμφωνώ απολύτως με το γεγονός ότι πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση για την κατάσταση των δημοσιονομικών δαπανών, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ανυποχώρητοι όσον αφορά τα έξοδα που συνδέονται με την πολυγλωσσία (μετάφραση και διερμηνεία), η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την πολιτική επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε χώρους στους οποίους οι βουλευτές του ΕΚ θα δέχονται επισκέπτες, καθώς οι πολίτες μας εκτιμούν πολύ αυτές τις επισκέψεις που τους βοηθούν να μάθουν περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, κατά την άποψή μου, πρέπει να αυξήσουμε το προσωπικό των βουλευτών του ΕΚ και των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία τους και το υψηλό επίπεδο εργασίας τους, για παράδειγμα, όταν έρχονται σε επαφή με άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ομάδες πίεσης ή εθνικά κοινοβούλια.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), γραπτώς. − (PL) Το 2009 θα φέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμέτωπο με πολλές προκλήσεις, που συνδέονται πάνω από όλα με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το νέο καθεστώς για τους βουλευτές και τη λήξη της θητείας τους. Το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού για το 2009 θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, παρότι βρίσκεται κάτω από τον παραδοσιακό εθελούσιο περιορισμό του 20% των διοικητικών δαπανών.

Αξίζει να σημειωθεί η χρήση κατά τη διαδικασία αυτού του έτους μιας πιλοτικής διαδικασίας που αφορά την έγκαιρη και στενότερη συνεργασία μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών για όλα τα ζητήματα με σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις. Η νέα προσέγγιση αποσκοπεί να διασφαλίσει την πλέον ορθολογική χρήση των διαθέσιμων μέσων και να εντοπίσει ενδεχόμενες δυνατότητες εξοικονόμησης χρημάτων.

Οφείλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τις συνετές εκτιμήσεις των δαπανών στο νέο καθεστώς για τους βουλευτές, ιδίως καθώς υπάρχει δυνατότητα για επακριβέστερο προσδιορισμό σε μετέπειτα στάδιο. Ευχάριστη είναι επίσης η διαπίστωση της ενσωμάτωσης των προτεινόμενων 65 νέων θέσεων στις προβλέψεις για το 2009 με σκοπό την ενίσχυση της νομοθετικής δραστηριότητας του Κοινοβουλίου και των υπηρεσιών που παρέχονται στους βουλευτές, ενώ ταυτόχρονα τοποθετήθηκαν 15% από αυτές τις πιστώσεις στο αποθεματικό. Η δήλωση ότι οι προτεραιότητες που ορίστηκαν στον προϋπολογισμό του 2008 θα συνεχιστούν σε σχέση με τη διερμηνεία και τις αναλυτικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης είναι επίσης ευχάριστη. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας του φετινού προϋπολογισμού θα απαιτηθεί επίσης η διεξαγωγή συζητήσεων και η λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων χωρίς καθυστέρηση όσον αφορά την πολιτική του Κοινοβουλίου σχετικά με τα ακίνητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η διαδικασία του προϋπολογισμού έχει ξεκινήσει με την υποβολή του προτεινόμενου από την Επιτροπή κοινοτικού προϋπολογισμού για το 2009.

Σε προηγούμενες διαδικασίες του προϋπολογισμού, ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανερχόταν περίπου στο 20% του προβλεπόμενου ποσού της κατηγορίας 5 (διοικητικές δαπάνες) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ο εισηγητής προτείνει τη διατήρηση παρόμοιων επιπέδων και στον προϋπολογισμό του 2009.

Αυτή η απόφαση δεν πρέπει να παρακωλύσει ή να παρεμποδίσει τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την κατάλληλη ανταπόκριση στις ανάγκες που αναφέρθηκαν ήδη για αύξηση του προσωπικού και βελτίωση των υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης, με σεβασμό προς την ισότητα και το δικαίωμα χρήσης όλων των επίσημων γλωσσών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και των δραστηριοτήτων που προωθεί.

Επιπλέον, πρόκειται για πρόβλημα που εμφανίζεται επανειλημμένα, καθώς η ανάγκη για βελτίωση υπηρεσιών όπως η διερμηνεία και η μετάφραση αναφέρεται συχνά, αλλά δεν έχουν διατεθεί οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι· εφαρμόζονται συχνά κανόνες που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για να αποθαρρύνουν τη χρήση διαφορετικών γλωσσών. Αρκεί απλώς να δούμε τα κριτήρια που υιοθετούνται στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

Από την άλλη πλευρά, στην έκθεση δεν γίνεται καμία αναφορά στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αυξανόμενες αναθέσεις υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες του ΕΚ τα τελευταία έτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE), γραπτώς. − (RO) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερωθεί για τη σημασία της αρχής της αλληλεγγύης, σύμφωνα με την οποία οι περιφέρειες που έχουν μείνει πίσω ή είναι λιγότερο ανεπτυγμένες πρέπει να υποστηρίζονται, και οικονομικά, από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, ένα περίπου έτος μετά την ένταξή της, η Ρουμανία συνεχίζει να βρίσκεται στην τελευταία θέση όσον αφορά το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά κάτοικο σε περιφερειακό επίπεδο. Έξι από τις οκτώ περιφέρειες συγκαταλέγονται στις 15 λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες στην ΕΕ και η περιφέρεια ανάπτυξης North East, από όπου κατάγομαι, παραμένει η φτωχότερη περιφέρεια στα 27 κράτη μέλη.

Ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης της Ρουμανίας δεν αρκεί τη δεδομένη στιγμή για την ταχεία μείωση των κενών που μας χωρίζουν και των διαφορών που παρατηρούμε παντού, και η εξαιρετικά χαμηλή απορρόφηση των κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελεί σίγουρα έναν από τους λόγους για τους οποίους συγκαταλεγόμαστε στις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτόν τον λόγο, η πράξη πολιτικοποίησης της κεντρικής διοίκησης καθιστά τη Ρουμανία καθαρό εισφορέα στον κοινοτικό προϋπολογισμό, καθώς κατέβαλε περίπου 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι.

Το μόνο παρήγορο είναι η επιστροφή 16 εκατομμυρίων ευρώ στη χώρα μας λόγω του γεγονότος ότι το 2007 ήταν το πρώτο έτος όπου καταγράφηκε δημοσιονομικό πλεόνασμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, που διαμορφώνει η ΕΕ μαζί με τις κεντροαριστερές και κεντροδεξιές κυβερνήσεις, κάτω από τα χειροκροτήματα των πολιτικών εκπροσώπων του κεφαλαίου στο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο, προωθούν την πιο βάρβαρη εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Στρατηγικής της Λισαβόνας: H ξέφρενη αύξηση των κερδών της πλουτοκρατίας.

Επίκεντρο της πολιτικής ΕΕ και κυβερνήσεων είναι η περιβόητη «ευελσφάλεια», δηλαδή η πλήρης κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων. H ΕΕ χρησιμοποιεί την ανεργία σαν μέσο τρομοκράτησης των εργαζομένων προκειμένου να καταργήσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την πλήρη και σταθερή απασχόληση και να τις αντικαταστήσει με εξατομικευμένες συμβάσεις εργασίας, κυριαρχία των μερικών μορφών απασχόλησης με ελάχιστα ή καθόλου εργασιακά, μισθολογικά, κοινωνικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Επιδιώκει αποφασιστικό χτύπημα στα δημόσια συστήματα κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας, ασφάλισης και συνταξιοδότησης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στον «εργασιακό Mεσαίωνα» που προετοιμάζει η ΕΕ, το «μοντέλο» του εργαζόμενου που περιγράφουν οι κατευθύνσεις της για την απασχόληση της ΕΕ, είναι αυτό του «απασχολήσιμου», που εργάζεται με καθεστώς κάθε δυνατής μορφής ημιαπασχόλησης, χωρίς δικαιώματα, καταρτιζόμενος και επανακαταρτιζόμενος με δεξιότητες μιας χρήσης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του κεφαλαίου, διαρκώς μετακινούμενος σε αναζήτηση εργασίας, δουλεύοντας μέχρι τα βαθιά γεράματα ή το θάνατο, παράγοντας απίστευτο πλούτο για να τον καρπώνεται και ιδιοποιείται η πλουτοκρατία

 
  
  

− Έκθεση Jens Holm (A6-0134/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση πρωτοβουλίας του σουηδού συναδέλφου μου βουλευτού του ΕΚ κ. Holm σχετικά με το εμπόριο πρώτων υλών και βασικών προϊόντων. Συμφωνώ με την ιδέα ότι είναι ανάγκη να διασφαλισθεί ο εφοδιασμός της ΕΕ με πρώτες ύλες και να εξασφαλισθεί η πρόσβαση σε πρώτες ύλες στις παγκόσμιες αγορές, τη στιγμή που η ΕΕ δεν παρέχει επί του παρόντος μια συνεκτική στρατηγική που θα επέτρεπε στην οικονομία της να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού για την πρόσβαση σε πρώτες ύλες.

Νιώθω απογοήτευση για το γεγονός ότι η έκθεση δεν συζητά τα θέματα που συνδέονται με τη χειραγωγία του νομίσματος στον κόσμο που, παράλληλα με τις μειωμένες τιμές συναλλάγματος, στρεβλώνει τον θεμιτό ανταγωνισμό. Μεταξύ των πρώτων υλών, το πετρέλαιο χρήζει ιδιαίτερης μελέτης, και επαναλαμβάνω την πρότασή μου να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό μέσο για την ετήσια ρύθμιση της τιμής του αργού πετρελαίου, κάτι το οποίο αξίζει τουλάχιστον να εξετάσουμε – να μην πολεμούμε τις δυνάμεις της αγοράς, που πρέπει να δεχτούμε, αλλά να ρυθμίζουμε τον αιφνιδιασμό που προκαλεί η εφαρμογή τους στην εσωτερική αγορά και να καθιστούμε πιο ήπιες τις επιπτώσεις της αύξησης της τιμής του αργού πετρελαίου στην αλυσίδα κόστους/τιμής των ενδιαφερόμενων τομέων (αλιεία, μεταφορές κλπ.).

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση του κ. Holm φαίνεται να εντοπίζει με αρκετή σαφήνεια τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο κόσμος εξαιτίας της άνευ προηγουμένου αύξησης του κόστους των πρώτων υλών. Για τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν διαθέτουν δικούς τους φυσικούς πόρους, αυτό σημαίνει προβλήματα με την ανταγωνιστικότητα, και συνεπώς με τις θέσεις εργασίας, με την ασφάλεια εφοδιασμού, μεγαλύτερη εξάρτηση κλπ. Για τις φτωχότερες χώρες, αυτό απειλεί την ανάπτυξή τους και προκαλεί αναταραχές από την έλλειψη τροφίμων κλπ.

Παρόλο που ορισμένες αιτίες αναφέρονται, ιδίως η αρπακτική φύση ορισμένων αναδυόμενων χωρών όπως η Κίνα και η ελευθέρωση του εμπορίου των γεωργικών προϊόντων, άλλες –όπως η κερδοσκοπία, η μαλθουσιανική γεωργική πολιτική που πηγάζει από τις Βρυξέλλες, αυτή καθαυτή η αρχή του παγκόσμιου ελεύθερου εμπορίου κλπ.– αποσιωπούνται ή σχεδόν αποσιωπούνται.

Όσον αφορά τις λύσεις, είναι σαφές ότι το Κοινοβούλιο έχει κατά κύριο λόγο εμπιστοσύνη στις ρυθμιστικές αρχές της ελεύθερης, ανταγωνιστικής αγοράς. Ωστόσο, τώρα αρχίζουν να αποκαλύπτονται οι περιορισμοί αυτής της αγοράς, με σκληρό μάλιστα τρόπο. Η ενέργεια, η τροφή και οι πρώτες ύλες δεν είναι απλά προϊόντα όπως όλα τα άλλα: από αυτά εξαρτάται η επιβίωση των ανθρώπων. Είναι καιρός στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών σχέσεών της, η Ευρώπη, από τις Βρυξέλλες, να αρχίσει να υπερασπίζεται πρωτίστως τα δικά της συμφέροντα και τα συμφέροντα των κρατών μελών της, αντί να προσπαθεί να δημιουργήσει μια παγκόσμια ουτοπία με οποιοδήποτε κόστος, ανθρώπινο ή κοινωνικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Αυτή η έκθεση εξετάζει πτυχές πέρα από το παραδοσιακό εμπόριο πρώτων υλών και βασικών προϊόντων. Στο πλαίσιο της νέας διεθνούς κατάστασης, διάφοροι παράγοντες και στοιχεία της παραγωγής μπορούν να θεωρηθούν πρώτες ύλες, περιλαμβανομένης της ενέργειας. Η αύξηση των τιμών αυτών των προϊόντων έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, η οποία τα εισάγει από το εξωτερικό. Οι αγορές ανταποκρίνονται στην αύξηση της ζήτησης από την πλευρά των περισσότερων παραγωγών που καλούνται να αντιμετωπίσουν την κατάσταση της φύσης και του περιβάλλοντος και αντιδρούν στην οικονομική κερδοσκοπία. Είναι ανησυχητικό που αυτή η διεθνής κατάσταση ενθαρρύνει επίπεδα τιμών που είναι ικανά να εξαφανίσουν την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Μόλις εδραιωθεί η τάση, ο αγώνας για την εξεύρεση πόρων θα προκαλέσει πίεση και ελλείμματα που είναι πιθανό να δημιουργήσουν προβλήματα σε πολλές γενιές διαχειριστών και σίγουρα θα έχουν επιπτώσεις στη διακυβέρνηση του σύγχρονου κόσμου.

Μέσα από τη συγκεκριμένη έκθεση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να θέσει εντός του ΠΟΕ ζητήματα πρόσβασης σε αγορές πρώτων υλών. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί αμοιβαιότητα και μια κατάλληλη οδός είναι μέσω του ΠΟΕ. Οι διαπραγματεύσεις για αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να φτάνουν ποτέ κάτω από το περιφερειακό επίπεδο ώστε να προάγεται η ολοκλήρωση, η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα. Προκειμένου να αποτραπούν η υψηλή κερδοσκοπία και σημαντικές συγκρούσεις, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εμπορικοί εταίροι μας που διαθέτουν αυτούς τους πόρους επιτυγχάνουν μια λογική τιμή για τα βασικά προϊόντα τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Δεν συμμεριζόμαστε το όραμα σχετικά με το εμπόριο των πρώτων υλών που περιέχεται στην έκθεση.

Δεν συμφωνούμε με την κριτική που ασκείται κατά την περιγραφή πολιτικών και μέτρων που θεσπίζονται από τρίτες χώρες όπως: «δημιουργία εμποδίων στην ελεύθερη και δίκαιη πρόσβαση σε πρώτες ύλες (...), που οδηγούν σε περιορισμό της πρόσβασης των βιομηχανιών της ΕΕ (!) σε πρώτες ύλες και βασικά προϊόντα». Κάθε χώρα έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίζει πώς χρησιμοποιεί τις πρώτες ύλες της και πώς εμπορεύεται τα βασικά προϊόντα της. Οι πολίτες της κάθε χώρας αποφασίζουν πώς θα χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους και τον πλούτο που δημιουργείται.

Η έκθεση δεν αναφέρει ότι το πραγματικό πρόβλημα έγκειται εντέλει στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο της ΕΕ. Βυθισμένη σε νέο-αποικιακές φιλοδοξίες, επιχειρεί να δώσει εκ νέου σε πολλές χώρες τον ρόλο των παραγωγών πρώτων υλών για τις χώρες της ΕΕ, μέσω της τεχνολογίας και της κυριαρχίας και του ελέγχου των μηχανισμών της αγοράς –περιλαμβανομένης της οικονομικής κερδοσκοπίας– για την προώθηση της οικονομικής εξάρτησης και εκμετάλλευσης από τις πολυεθνικές.

Αυτό που απαιτείται είναι μια σαφής ρήξη από το κυρίαρχο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο, βάζοντας τέλος στις σχέσεις κυρίαρχου/κυριαρχούμενου, προασπίζοντας την εθνική κυριαρχία, αναπτύσσοντας τις οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας και καλλιεργώντας τη συμπληρωματικότητα και την αλληλεγγύη στις εξωτερικές της σχέσεις, καθώς και την παραγωγή με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων και την προστασία του πλανήτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm (GUE/NGL), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση που ασχολείται με το εμπόριο πρώτων υλών και βασικών προϊόντων εκφράζει πολύ σημαντικά ζητήματα από την προοπτική της ανάπτυξης. Η έκθεση τονίζει την προβληματική εμφάνιση της κερδοσκοπίας στη συνεχή αύξηση των τιμών και την αυξανόμενη αστάθεια στις αγορές, κάτι που πρέπει να ρυθμιστεί.

Ζητεί επίσης περισσότερη στήριξη για διαφοροποίηση στις αναπτυσσόμενες χώρες, και τονίζει τη σημασία του χώρου πολιτικής προκειμένου να επιτραπεί η ανάπτυξη ιδιαίτερα του γεωργικού κλάδου αυτών των χωρών. Η έκθεση επίσης επικρίνει την αύξηση της κατανάλωσης κρέατος, και επιζητεί τρόπους να αντιμετωπιστεί αυτό. Ωστόσο, η έκθεση εκφράζει και σημεία τα οποία θεωρούμε ότι είναι ιδιαιτέρως προβληματικά. Αυτό αφορά πρωτίστως την έμφαση που δίνεται επανειλημμένα στη διεθνή ανταγωνιστικότητα και την προτροπή προς την ευρωπαϊκή βιομηχανία να διασφαλίσει φτηνή πρόσβαση σε πρώτες ύλες.

Δεν συμφωνούμε με το να αποτελεί αυτό το επίκεντρο, και το μόνο που μπορούμε να συμπεράνουμε είναι ότι για άλλη μία φορά αποκαλύπτεται το νεοφιλελεύθερο πρόσωπο της ΕΕ. Σε γενικές γραμμές, η έκθεση αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σύγκριση με προηγούμενες θέσεις του Κοινοβουλίου για την εμπορική πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Επικροτώ την έκθεση του Jens Holm σχετικά με το εμπόριο πρώτων υλών και βασικών προϊόντων. Η ελεύθερη και δίκαιη πρόσβαση σε πρώτες ύλες είναι σημαντική για την οικονομία της ΕΕ. Παρόλα αυτά, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις των διακυμάνσεων των τιμών των πρώτων υλών και των βασικών προϊόντων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Ορισμένες ειδήσεις, αν και αυτές καθαυτές είναι θετικές, δεν μπορούν να μην μας προβληματίζουν όσον αφορά τις συνέπειές τους. Αυτό συμβαίνει εν μέρει με την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών.

Τα καλά νέα είναι ότι, όπως καταδεικνύουν διάφοροι δείκτες, ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού επιτυγχάνει επίπεδα κατανάλωσης που του ήταν άγνωστα στο παρελθόν. Το πρόβλημα, ωστόσο, έγκειται σε ορισμένες από τις συνέπειες, πρωτίστως τις άμεσες συνέπειες, που μπορεί να έχει αυτή η αύξηση της κατανάλωσης – και συνεπώς της ζήτησης. Οι νόμοι της οικονομίας ισχύουν ακόμα και σε στρεβλωμένες αγορές και η αύξηση της ζήτησης οδηγεί είτε σε αύξηση της προσφοράς είτε, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε αύξηση των τιμών. Αυτό συνέβη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει ένα γενικό άνοιγμα των αγορών, ώστε ακόμα περισσότεροι παραγωγοί να μπορούν να εκμεταλλευτούν την αύξηση της ζήτησης, και ταυτόχρονα πρέπει να προωθήσει την αύξηση του εμπορίου. Την ίδια στιγμή, έχουμε καθήκον να παρέχουμε άμεση στήριξη σε όσους πλήττονται άμεσα από αυτές τις νέες συνθήκες: αυτούς που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την αύξηση των τιμών των βασικών αγαθών. Η στρέβλωση της αγοράς σπάνια έχει θετικές επιπτώσεις, πρωτίστως μακροχρόνια, αλλά τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει από το να παράσχουμε χρηματοδότηση σε όσους έχουν λιγότερα, κάθε άλλο μάλιστα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. − (NL) Είναι σαφές ότι κάτι πάει στραβά με το εμπόριο πρώτων υλών και βασικών προϊόντων. Επί του παρόντος, η κερδοσκοπία στις τιμές των πρώτων υλών είναι μεγάλη. Τα ορυκτά, για παράδειγμα, είναι αρκετά ακριβά. Παρά τους φυσικούς τους πόρους, χώρες που είναι πλούσιες σε ορυκτά παραμένουν φτωχές ή γίνονται ακόμα φτωχότερες.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες διακατέχονται επίσης από αβεβαιότητα όσον αφορά τον δικό τους εφοδιασμό τροφίμων, παρά το γεγονός ότι παράγουν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Το πρόβλημα είναι ότι τα τρόφιμα εξάγονται σε μαζική κλίμακα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Επιπλέον, η αλλαγή του κλίματος μας αναγκάζει να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά αυτήν την αγορά που καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ενέργειας: η εξόρυξη ορυκτών αποθαρρύνεται, και η τοπική παραγωγή και κατανάλωση τροφών είναι προτιμότερες από το παγκόσμιο εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Εν συντομία, το εμπόριο πρώτων υλών και βασικών προϊόντων, με τις ρυθμίσεις στις οποίες υπόκειται σήμερα, έχει ιδιαίτερα αποδιοργανωτική επίδραση και απαιτεί πολυμερή προσέγγιση.

Η έκθεση σχετικά με το εμπόριο πρώτων υλών και βασικών προϊόντων αρχικά εξέφραζε ένα δίκαιο παράπονο κατά της άκρως φιλελεύθερης εμπορικής πολιτικής που πρότεινε η ΕΕ στα τέλη του 2006. Στο μεταξύ, ωστόσο, η έντασή της μετριάστηκε σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορώ πλέον να την υποστηρίξω. Για παράδειγμα, δεν περιέχει καμία σχεδόν σημαντική πρόταση πολιτικής. Ακόμη χειρότερο είναι το γεγονός ότι η έκθεση χαρακτηρίζει ως δικαίωμα της ΕΕ την ελεύθερη πρόσβαση σε πρώτες ύλες και βασικά προϊόντα και προωθεί μια διμερή εμπορική πολιτική ως το ιδανικό μέσο.

 
  
  

− Έκθεση Margie Sudre (A6-0158/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση πρωτοβουλίας της γαλλίδας συναδέλφου και φίλης μου κ. Sudre, η οποία συνέταξε την έκθεση σε απάντηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες (ΙΑΠ). Υποστηρίζω την άποψη ότι το να λαμβάνονται υπόψη αιτιολογήσεις των μέτρων οι οποίες βασίζονται ολοένα περισσότερο σε μετρήσιμα στοιχεία δεν πρέπει να καταλήξει στην αμφισβήτηση ενός μέρους της πολιτικής της Ένωσης έναντι των ΙΑΠ ή στην αποθάρρυνση των φορέων, καθώς απαιτούνται από αυτούς όροι στους οποίους είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθούν.

Οι κοινοτικές παρεμβάσεις πρέπει να έχουν καταλυτικό αποτέλεσμα στο πνεύμα πρωτοβουλίας ώστε να αναπτυχθούν από τις ΙΑΠ πόλοι αριστείας στηριζόμενοι σε τομείς που αξιοποιούν πλήρως τα πλεονεκτήματά και την τεχνογνωσία τους, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή αυτάρκεια, η βιοποικιλότητα, η κινητικότητα των σπουδαστών, η έρευνα στους τομείς της αλλαγής του κλίματος και η διαχείριση των κρίσεων. Τέλος, στηρίζω την άποψη ότι η μελλοντική κοινή πολιτική μετανάστευσης πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των ΙΑΠ, που αποτελούν στο σύνολό τους τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Επικροτώ την εργασία της κ. Sudre η οποία, αδιάκοπα και με μεγάλη ικανότητα, αποφασιστικότητα και συμπόνια, εκπροσωπεί τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE) , γραπτώς. – (PT) Η πρόταση ψηφίσματος στη συγκεκριμένη έκθεση περιέχει συστάσεις σχετικά με την εκτίμηση και τις μελλοντικές προοπτικές της στρατηγικής για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες, που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα:

– τη χρήση άλλων δεικτών και όχι μόνο του ΑΕγχΠ για τη μέτρηση του επιπέδου συνοχής·

– τον καλύτερο συνδυασμό της πολιτικής συνοχής με τις άλλες κοινοτικές πολιτικές, κατά τρόπο εγκάρσιο, ούτως ώστε να αυξηθούν οι συνεργίες, και την αποτελεσματικότερη προσαρμογή των υφιστάμενων και μελλοντικών ευρωπαϊκών πολιτικών στην πραγματικότητα των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών·

– πολιτικές και μέτρα που δεν είναι μεταβατικά και προσαρμόζονται στις διαφορετικές ανάγκες της καθεμιάς από αυτές και που παρέχουν λύσεις στους μόνιμους περιορισμούς που υφίστανται αυτές οι περιφέρειες·

– κοινοτική στήριξη στη γεωργία των ΙΑΠ και πρόβλεψη μέσων στήριξης των τομέων της αλιείας των περιοχών αυτών·

– διαφοροποιημένη προσέγγιση στον τομέα των μεταφορών, κυρίως όσον αφορά την ένταξη της πολιτικής αεροπορίας στο σύστημα εμπορίας εκπομπών·

– την ανάγκη για συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες ώστε να συμπεριληφθεί η εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας εν προκειμένω·

– την ανάγκη η μελλοντική κοινή πολιτική μετανάστευσης να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των ΙΑΠ·

– την τοποθέτηση των ΙΑΠ στο επίκεντρο της θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης·

– τη διασφάλιση μελλοντικής κοινοτικής χρηματοδότησης της στρατηγικής για τις ΙΑΠ και την αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων που συνδέονται με την άκρως περιφερειακή θέση τους.

Η έκθεση αξίζει τη στήριξή μου και τη στήριξη της Ομάδας μου. Ζήτησα την έγκριση της έκθεσης και την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Λυπούμαστε που η πλειοψηφία του Σώματος απέρριψε τις τροπολογίες μας που είχαν σκοπό να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το μέλλον της στρατηγικής για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες (ΙΑΠ) –που εγκρίθηκε σήμερα στην Ολομέλεια– τις πολύτιμες και σημαντικές προτάσεις προς όφελος των ΙΑΠ, που εγκρίθηκαν στην Επιτροπή Αλιείας.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα ψήφισμα για την περιφερειακή πολιτική και όχι για την αλιεία. Πρόκειται για πλάνη. Η πρόταση ψηφίσματος είναι η συνεισφορά του ΕΚ στο μέλλον των κοινοτικών πολιτικών για τις ΙΑΠ, και εδώ, στο Κοινοβούλιο, θα πρέπει να εξηγήσουμε τις εγκριθείσες προτάσεις, ιδίως αυτές που εγκρίθηκαν στην Επιτροπή Αλιείας του ΕΚ – όπως συνέβη με το ψήφισμα του ΕΚ για τη θαλάσσια πολιτική. Γι’ αυτό επιδιώξαμε να τις παρουσιάσουμε πάλι και επίσης να είναι σύμφωνες με τη θέση που υιοθετούμε στην Πορτογαλία.

Από την άλλη πλευρά, λυπούμαστε για την απόρριψη της πρότασής μας όπου δηλωνόταν με σαφήνεια ότι τα κοινοτικά μέτρα για τις ΙΑΠ πρέπει να έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Η εισηγήτρια δηλώνει ότι στόχος είναι αυτά τα μέτρα να μην είναι πλέον απαραίτητα. Πρόκειται βασικά για (ψευδο) επιχείρημα προκειμένου να συγκαλυφθεί το γεγονός ότι οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν οι ΙΑΠ είναι μόνιμοι και θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε κάθε προϋπολογισμό ή κοινοτικό πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. – (FR) Η Γαλλία ανησυχεί πολύ για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι πολιτικοί στις Βρυξέλλες να λάβουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των περιφερειών, πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα από ό,τι τώρα, ιδίως:

- μέσω της εμπορικής πολιτικής, καθώς η παραγωγή από τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες ανταγωνίζεται αυτή των γειτονικών χωρών που απολαμβάνουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους από την ΕΕ·

- μέσω της πολιτικής μετανάστευσης, καθώς αυτές οι περιφέρειες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στη μετανάστευση και η εισροή παράνομων μεταναστών προκαλεί οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που υπερβαίνουν κατά πολύ την τοπική ικανότητα επίλυσής τους·

- μέσω διατάξεων που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις και ιδιαίτερα μέσω της διατήρησης των φορολογικών απαλλαγών από τις οποίες ωφελούνται αυτές οι περιφέρειες, που περιοδικά τίθενται υπό αμφισβήτηση στο όνομα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Με ανησύχησε ιδιαιτέρως η νομική ασάφεια που επικρατεί σχετικά με το Saint-Barthélemy: αυτή η μικρή γαλλική νήσος αποτελεί εδαφική επικράτεια από το 2007, και όταν άλλαξε το καθεστώς της εξέφρασε την επιθυμία να διατηρήσει τη φορολογική απαλλαγή που είναι καίριας σημασίας για την οικονομική της επιβίωση. Ωστόσο, η ΕΕ φαίνεται να την συγκαταλέγει στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες, με άλλα λόγια να την θεωρεί έδαφος της Ένωσης που υπόκειται στην κοινοτική νομοθεσία. Θα ήταν απαράδεκτο αυτή η ασάφεια να θέσει σε κίνδυνο την επιθυμία για αυτονομία που εξέφρασε ρητά το 95% του πληθυσμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), γραπτώς. − (RO) Το βασικό ζήτημα σχετικά με τις επτά ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες είναι ότι, αν και αντιστοιχούν στο 1% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζουν μια ευαίσθητη οικονομική και κοινωνική κατάσταση, η οποία επιδεινώνεται από τη νησιωτική θέση τους, πολύ μακριά από το ηπειρωτικό έδαφος, τη δύσκολη και ανάγλυφη επιφάνεια και το κλίμα, καθώς και την οικονομική εξάρτησή τους από περιορισμένο αριθμό προϊόντων.

Δίνοντας προτεραιότητα στις ενέργειες που παραθέτει η Επιτροπή και υποστηρίζει η εισηγήτρια, όπως η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η μείωση των δυσκολιών που σχετίζονται με την προσβασιμότητα και την ενσωμάτωση των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών στο γεωγραφικό περιβάλλον της περιοχής, μπορούμε να συμβάλλουμε στη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης αυτών των περιφερειών, ομογενοποιώντας την ανάπτυξή τους με άλλες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιοποιώντας τους πόρους τους συμπληρωματικά με τις κοινοτικές απαιτήσεις.

Αυτός είναι επίσης ένας από τους λόγους για τους οποίους υπερψήφισα αυτήν την έκθεση και θα ήθελα να προσθέσω την ανάγκη να δοθεί αυξημένη προσοχή στους λιμένες, καθώς 6 από τις 7 ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες είναι νήσοι. Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών των λιμένων μπορεί να συμβάλει στην προώθηση και ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, του παραγωγικού τομέα και των τοπικών αγορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. − (DE) Η στήριξη των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβαδίζει με το σκεπτικό της ΕΕ σχετικά με την αλληλεγγύη προκειμένου να μειωθούν τα μειονεκτήματα που προκαλούνται από τη δύσκολη πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές. Συγκεκριμένα, πρέπει χωρίς αμφιβολία να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι περιφέρειες δεν θα χάσουν τη γεωργική αυτάρκειά τους, κάτι το οποίο ισχύει γενικά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να προσπαθήσουμε από κοινού να διατηρήσουμε τα μικρά οικογενειακά αγροκτήματα –όλους αυτούς τους ορεινούς γεωργούς στην Αυστρία, για παράδειγμα, καθώς και κάθε μεμονωμένο παραδοσιακό γεωργό μικρής ή μέτριας κλίμακας ή με οργανική καλλιέργεια– ώστε να μπορούν να συνεχίσουν την οικολογικά χρήσιμη εργασία τους και να μην εναποθέσουμε την επισιτιστική αυτάρκειά μας σε γιγαντιαία αγροκτήματα ή να εξαρτόμαστε από μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις. Για αυτόν τον λόγο, υπερψήφισα την έκθεση Sudre.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Οι ΙΑΠ έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν λαμβάνονται μέτρα για την προώθηση της ευρωπαϊκής μεγέθυνσης και ανάπτυξης. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των περιοχών και για να ωφεληθούμε περισσότερο από αυτήν τη μεθοριακή περιοχή με άλλους παγκόσμιους οικονομικούς σχηματισμούς.

Τα διατομεακά και συμπληρωματικά μέτρα υπέρ των ΙΑΠ έχουν συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης αυτών των περιφερειών και εξακολουθεί να είναι σημαντικό να εργαστούμε για τη βελτιωμένη προσβασιμότητα, την ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα και την καλύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμη δυσκολίες που δεν λαμβάνονται υπόψη, όπως η διατήρηση της παραδοσιακής γεωργίας, η αύξηση της στήριξης για την ανάπτυξη καίριων τομέων ή η διατήρηση διαφοροποιημένων φορολογικών καθεστώτων. Η αξιοποίηση στο έπακρο των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων των ΙΑΠ είναι, συνεπώς, η στρατηγική που θα διασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξη των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών όσον αφορά την ελκυστικότητα και τη συνεργασία.

Ο ορισμός νέων προτεραιοτήτων σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, τη δημογραφική αλλαγή και τη διαχείριση της μετανάστευσης, τη γεωργία και τη θαλάσσια πολιτική αποτελεί ένα καλό μέτρο που πρέπει να συμπληρώνεται από την απαραίτητη διαφοροποίηση των οικονομιών των ΙΑΠ, από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και από την αξιοποίηση των ισχυόντων κανόνων με όσο το δυνατόν ευρύτερο τρόπο, χρησιμοποιώντας τα πλέον κατάλληλα μέσα για την επίλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΙΑΠ.

 
  
  

Έκθεση Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης πρωτοβουλίας του φινλανδού συναδέλφου βουλευτή του ΕΚ κ. Lehtinen, σε απάντηση στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Κοινότητας για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013.

Φυσικά, συμφωνώ με το γεγονός ότι 493 εκατομμύρια ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των τριών κύριων προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η Ένωση: την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανάγκη να δημιουργήσει στενότερους δεσμούς με τους πολίτες, καθώς αποτελούν τη ζωτική δύναμη της οικονομίας, αφού η κατανάλωσή τους αντιστοιχεί στο 58% του ΑΕγχΠ της ΕΕ.

Παρόλα αυτά, εξακολουθώ να είμαι πεπεισμένος ότι, ενώ έχουμε επιτύχει τους στόχους μας στην εσωτερική αγορά μέσω του ανταγωνισμού, με άλλα λόγια έχουμε δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους καταναλωτές, οφείλουμε, ανταποκρινόμενοι στις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις, να θέσουμε τους παραγωγούς στο επίκεντρο των προβληματισμών μας. Επιπλέον, ελλείψει μιας σοβαρής νομικής μελέτης, διατηρώ σημαντικές επιφυλάξεις σχετικά με τον αβασάνιστο τρόπο με τον οποίο η έκθεση αντιμετωπίζει το θέμα της συλλογικής δράσης των καταναλωτών έναντι των παραγωγών ζητώντας από την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρέχοντας σε όλους τους καταναλωτές πρόσβαση σε μηχανισμούς συλλογικής προσφυγής για τη διευθέτηση διασυνοριακών διενέξεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. – (IT) Για την παροχή καλύτερης προστασίας στους καταναλωτές, η έκθεση του κ. Lehtinen προτείνει τη βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας στους σχετικούς τομείς, απλοποιώντας την και εξομαλύνοντας τυχόν περιφερειακές διαφορές. Η ΕΕ έχει καθήκον να αναπτύξει μια πραγματικά διεθνική οικονομική πολιτική με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και τις εγγυήσεις για την υγεία των καταναλωτών.

Η εν λόγω πρόταση –την οποία υποστηρίζω– αποσκοπεί να δημιουργήσει ένα αρμονικό νομικό πλαίσιο για τη διασφάλιση ενός συμπαγούς, ολοκληρωμένου συστήματος για την ασφάλεια των προϊόντων και να ενσταλάξει πραγματική εμπιστοσύνη στους καταναλωτές για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά, ενεργοποιώντας με αυτόν τον τρόπο ευρεία αύξηση της κατανάλωσης.

Ωστόσο, για να φτάσει σε μια αποτελεσματική πολιτική προστασίας των καταναλωτών, η ΕΕ πρέπει να επενδύσει πολλή ενέργεια στη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς, ενισχύοντας, εάν κριθεί απαραίτητο, τη διεθνή συνεργασία, καθώς και σε εκστρατείες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για τους ίδιους τους καταναλωτές: έως ότου πειστούν οι καταναλωτές ότι τα προϊόντα της είναι απολύτως ασφαλή, η ευρωπαϊκή αγορά δεν θα μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της.

Αυτό θα επιτρέψει στην Ευρώπη να καταστεί μια πραγματικά ανταγωνιστική αγορά, ικανή να ικανοποιεί και να προστατεύει τους καταναλωτές της και να τους ενθαρρύνει να γίνουν πιο τολμηροί: δηλαδή, πραγματικοί πρωταγωνιστές στην αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. − (PL) Υποστήριξα την έκθεση του κ. Lehtinen, γιατί η διαφάνεια των κανονισμών που προστατεύουν τους ευρωπαίους καταναλωτές ωφελεί τους εν λόγω καταναλωτές, καθώς και τους κατασκευαστές που ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Οι οικονομικές αλλαγές στα νέα κράτη μέλη οδήγησαν τους φορείς της αγοράς στην υιοθέτηση νέων αρχών δράσης. Το εύρος των αγαθών που προσφέρονται στους καταναλωτές σήμερα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι η θέση των καταναλωτών, ιδιαίτερα στα νέα κράτη μέλη, όπου όλοι θυμόμαστε την αρχή της ελεύθερης αγοράς, εξακολουθεί να είναι σχετικά αδύναμη έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων. Απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια και αναβάθμιση του σχετικού νομικού πλαισίου που εγγυάται στους καταναλωτές την κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων τους.

Με ικανοποίηση αποδέχτηκα επίσης και το μέρος της έκθεσης όπου ο εισηγητής ομιλεί υπέρ της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ. Στην περιφέρειά μου, τη Małopolska, αυτές οι επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 95% του συνόλου των επιχειρήσεων, και οι περισσότερες από αυτές είναι σχετικά καινούριες (το 30% είναι κάτω των 5 ετών).

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke και Malcolm Harbour (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Η Oμάδα ΕΛΚ-ΕΔ υποστηρίζει ένθερμα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων για την ενημέρωση και την ενίσχυση των καταναλωτών στην ενιαία αγορά της Ευρώπης. Επιθυμούμε οι καταναλωτές να ωφεληθούν στο έπακρο από τις επιλογές, την πολυμορφία και την καινοτομία που διατίθενται σε μια ακμάζουσα αγορά σχεδόν 500 εκατομμυρίων καταναλωτών, τη μεγαλύτερη αγορά λιανικής στον κόσμο.

Ακόμη, επιθυμούμε να μπορούν οι καταναλωτές να ασκούν τα δικαιώματα προσφυγής τους γρήγορα και αποτελεσματικά όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Υποστηρίζουμε την εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη μέσω εξωδικαστικών μέσων, τα οποία θα υποστηρίζονται από ένδικα μέσα ως έσχατη λύση.

Απείχαμε από την ψηφοφορία σήμερα γιατί η Ομάδα ΕΣΚ παρενέβη καταλυτικά σε μια πολύ θετική έκθεση, υποβάλλοντας αίτημα για μια πλήρως μη ελεγμένη και δυνητικά πολύ δαπανηρή νομική διάταξη για επιβολή των συλλογικών δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή διεξάγει ήδη διεξοδικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το συνολικό ζήτημα της εφαρμογής των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Είναι πολύ νωρίς να εξαχθούν συμπεράσματα για τις αλλαγές που πιθανώς να χρειάζονται. Πολλά μπορούν να γίνουν βελτιώνοντας τους υφιστάμενους μηχανισμούς προσφυγής, και ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Η Ομάδα ΕΣΚ βλάπτει τα δικαιώματα των καταναλωτών προσπαθώντας να αποσπάσει την προσοχή από την ανάγκη για πιο αποφασιστικές δράσεις σε όλα τα επίπεδα με σκοπό τη βελτίωση της εφαρμογής των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ενώ…

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Μια πραγματική πολιτική προστασίας των καταναλωτών πρέπει να σέβεται διάφορες αρχές.

Πρώτον, πρέπει να προβλέπεται πολιτική δίκαιης κατανομής και ανακατανομής εισοδημάτων, βάσει αξιοπρεπών μισθών, επαρκών κερδών για τους παραγωγούς, ιδιαίτερα τους αγρότες, τους κατασκευαστές και τους εμπόρους μικρής κλίμακας, προκειμένου να ενθαρρυνθούν αγορές που βρίσκονται κοντά σε τομείς παρασκευής τροφίμων και να προωθηθεί η επισιτιστική ασφάλεια και αυτάρκεια.

Δεύτερον, πρέπει να προβλέπεται αποτελεσματική πολιτική για την καταπολέμηση του εμπορίου και της οικονομίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση για τους καταναλωτές και διασφάλιση διαφάνειας.

Ωστόσο, η έκθεση δίνει ελάχιστη προσοχή σε αυτά τα θέματα· αντιθέτως, προτείνει θέσεις που ασχολούνται περισσότερο με την προάσπιση των συμφερόντων των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ομάδων και την ελευθέρωση υπηρεσιών από ό,τι με τους καταναλωτές ως σύνολο, αν και σε ορισμένα σημεία περιέχει ορισμένες θετικές προτάσεις, έστω και εάν αυτό εντάσσεται σε ένα πλήρως νεοφιλελεύθερο πλαίσιο όπου οι καταναλωτές είναι ο πιο αδύναμος κρίκος στην όλη διαδικασία.

Για παράδειγμα, η έκθεση τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη ελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών προκειμένου να προαχθεί ο ανταγωνισμός, έτσι ώστε να προσφέρονται χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές, κάτι που γνωρίζουμε καλά ότι είναι αντιφατικό και εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των εταιρειών. Γι’ αυτό δεν μπορέσαμε να υπερψηφίσουμε αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Οι καταναλωτές βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινής αγοράς και, ως εκ τούτου, πρέπει να αποτελούν αυτούς που βασικά ωφελούνται από αυτήν. Κατά την άποψή μου, ωστόσο, πρέπει να διατηρηθεί ισορροπία μεταξύ της νομοθεσίας που προστατεύει σε μεγάλο βαθμό τους καταναλωτές και των συνθηκών για τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Κανείς δεν υποτιμά τα δικαιώματα των καταναλωτών να ασκούν πιέσεις για τις διεκδικήσεις τους. Ωστόσο, πιστεύω ότι πρέπει συγκεκριμένα να παρέχουμε στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ασκούν τα δικαιώματά τους γρήγορα και αποτελεσματικά. Κατά την άποψή μου, αυτά τα εξωδικαστικά μέσα πρέπει να τονίζονται με ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση κατά την εξέταση των καταγγελιών καταναλωτών. Θα ήθελα να επισημάνω ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα του Business Europe (Ένωση Συνομοσπονδιών Βιομηχανίας και Εργοδοτών της Ευρώπης), έως και το 90% των διενέξεων που σχετίζονται με τα δικαιώματα των καταναλωτών επιλύονται χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια. Το στοιχείο του κόστους αυτής της διαδικασίας επίσης δεν είναι ασήμαντο, καθώς είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι όταν εμπλέκονται τα δικαστήρια.

Πιστεύω ότι η τροποποίηση που ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο με την οποία ζητείται η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος συλλογικής προσφυγής δεν εγγυάται αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών. Το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πρέπει να καθυστερήσουμε τη λήψη απόφασης μέχρι τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Ίσως αυτό το ζήτημα να ρυθμίζεται επαρκώς από τη νομοθεσία των κρατών μελών. Επιπλέον, πιστεύω ότι αυτό το σύστημα δημιουργεί συνθήκες για ενέργειες από τις οποίες αυτοί που θα ωφεληθούν πραγματικά δεν θα είναι οι καταναλωτές, αλλά οι δικηγόροι που θα αποκομίσουν οφέλη από την αύξηση των τιμών των αγωγών που ασκούνται.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), γραπτώς. (SV) Πιστεύω ότι είναι θετικό που η ΕΕ αναλαμβάνει την ευθύνη για τους καταναλωτές και, ως εκ τούτου, υπερψήφισα την έκθεση. Από την άλλη πλευρά, αντιτίθεμαι στις απόψεις που ζητούν την εναρμόνιση της προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ και την υιοθέτηση του ευρώ από περισσότερες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Søren Bo Søndergaard και Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση προτείνει τη θέσπιση Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για τους Καταναλωτές. Διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας για αυτήν την ιδέα για διάφορους λόγους: αυτή η θέση μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά έξοδα, που απειλούν να υπονομεύσουν τη χρηματοδότηση των οργανώσεων καταναλωτών.

Επιπλέον, η θέσπιση άλλης μίας θέσης εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενέχει τον κίνδυνο να είναι πολύ απομακρυσμένη από τους πολίτες. Ωστόσο, εξακολουθούμε να στηρίζουμε την έκθεση, καθώς ενισχύει την πρόσβαση των καταναλωτών σε μέσα συλλογικής προσφυγής, κάτι που είναι θεμελιώδες για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών όσον αφορά τις ασφαλείς διασυνοριακές αγορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Καταψήφισα την έκθεση Lehtinen σχετικά με τη στρατηγική για την πολιτική καταναλωτών, γιατί, παρότι υπήρχαν πολλά σημεία στην έκθεση με τα οποία θα μπορούσα να συμφωνήσω, είμαι κάθετα αντίθετος με το αίτημα για μεγαλύτερη ελευθέρωση των υπηρεσιών. Είναι αλήθεια ότι ορισμένες υπηρεσίες μπορούν να επωφεληθούν από ένα ελευθερωμένο οικονομικό περιβάλλον και η ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών είναι μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ.

Ωστόσο, πιστεύω ότι οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν προς όφελος των κοινοτήτων και των προσώπων που εξυπηρετούν και όχι με σκοπό το ιδιωτικό κέρδος. Οι υπηρεσίες σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και οι μεταφορικές συνδέσεις ζωτικής σημασίας πρέπει να εξακολουθήσουν να ανήκουν στο δημόσιο, να λογοδοτούν δημοσίως και να αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση του Lasse Lehtinen σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 επαναλαμβάνει την ανάγκη να ενισχυθούν οι καταναλωτές της ΕΕ και να αυξηθεί η ευημερία και η προστασία τους σε ολόκληρη την Ένωση. Η ψήφος μου εκφράζει την ανάγκη για βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. − (PL) Η στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 περιγράφει τις κατάλληλες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της προστασίας των καταναλωτών, αλλά πρέπει να επισημανθεί ότι οι ειδικές δράσεις είναι ελάχιστες. Πρέπει να καταρτίσουμε ένα σχέδιο για περαιτέρω συγκεκριμένα και συνεπή βήματα που θα καταστήσουν την προστασία των καταναλωτών συστατικό στοιχείο όλων των κανονισμών της ΕΕ. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι η προστασία των καταναλωτών δεν θα αποτελέσει έναν ξεχωριστό τομέα στην ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά ότι θα αναφέρεται σε κάθε ευρωπαϊκή πολιτική που εδραιώνει την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά.

Χωρίς τους κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας, αυτό το σημαντικό ευρωπαϊκό έργο της δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς δεν θα ολοκληρωθεί. Πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι η προστασία των καταναλωτών της ΕΕ έχει μια εξωτερική διάσταση – την οποία μας υπενθυμίζει τουλάχιστον το πρόσφατο πρόβλημα με τα εισαγόμενα κινεζικά παιχνίδια. Στόχος μας πρέπει να είναι να επιτύχουμε την πλήρη εμπιστοσύνη των καταναλωτών για όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην εσωτερική αγορά.

Επιπλέον, μια πραγματική εσωτερική αγορά πρέπει να προσφέρει ένα ευρωπαϊκό σύστημα συλλογικών διεκδικήσεων. Κατά τη δημιουργία του, πρέπει να συναγάγουμε συμπεράσματα από το σύστημα συλλογικών αγωγών των ΗΠΑ, με όλες τις αδυναμίες που έχει.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), γραπτώς. − (NL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν, η έκθεση του κ. Lehtinen έχει τη στήριξή μου. Όπως εγκρίθηκε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, περιέχει όλα τα καίρια ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως απάντηση στην ανακοίνωση της Επιτροπής: την επιδίωξη οριζόντιας προσέγγισης, την προσοχή στο δίκαιο των συμβάσεων, την αναγνώριση του ρόλου των οργανώσεων των καταναλωτών, την ανάγκη για ισορροπία, την ιδιαιτερότητα των ΜΜΕ, τη σημασία της ήπιας νομοθεσίας και της βελτιωμένης βάσης γνώσεων, και την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στον τομέα των υπηρεσιών. Θεωρούμε επίσης σημαντική την πρόσβαση σε μέσα επανόρθωσης. Αυτή είναι η διάσταση της τήρησης του νόμου και της τάξης. Ωστόσο, είναι λυπηρό που στη σύνοδο της Ολομέλειας εγκρίθηκε μια τροπολογία επί της παραγράφου 40 που ευνοεί τις συλλογικές δράσεις, προτού καταστεί διαθέσιμη μια ανάλυση, βάσει της εξέτασης που ζητείται στην έκθεση. Οι συλλογικές δράσεις παραβιάζουν θεμελιωδώς το δικονομικό δίκαιο. Συνεπώς, είναι απαράδεκτο να προτρέχουμε. Για τον λόγο αυτόν, απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
  

− Έκθεση Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης πρωτοβουλίας της βρετανής συναδέλφου βουλευτή του ΕΚ κ. Lynne σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ από τη μεταφορά των οδηγιών το 2000.

Συμφωνώ με τα βασικά σημεία των αρχών που αναφέρονται στην έκθεση, ιδίως όσον αφορά την εξάλειψη των διακρίσεων σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η διά βίου μάθηση, η απασχόληση, η κοινωνική προστασία, η στέγαση και η υγειονομική περίθαλψη, οι εικόνες ομάδων που υφίστανται διακρίσεις στα μέσα ενημέρωσης και τη διαφήμιση, η φυσική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στην ενημέρωση, οι τηλεπικοινωνίες, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι διάφοροι τρόποι μεταφοράς και οι δημόσιοι χώροι, τα κοινωνικά επιδόματα και η πρόσβαση σε αυτά, καθώς και τα αγαθά και οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στο κοινό κλπ.

Παρόλα αυτά, δεν είμαι βέβαιος για την ανάγκη νέας οδηγίας βάσει του άρθρου 13 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η πολιτική συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί. Συνεχίζεται…

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Οι συντηρητικοί βουλευτές του ΕΚ απεχθάνονται τις διακρίσεις κάθε μορφής: υποβάλαμε τις τροπολογίες μας επί αυτής της έκθεσης για να το καταστήσουμε αυτό απολύτως σαφές. Αλλά ενώ ορισμένες πτυχές συνεχών διακρίσεων μπορεί να εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα, το να προτείνουμε ότι οι περισσότερες κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις αποτελούν με κάποιο τρόπο τη λύση είναι εξαιρετικά άστοχο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει πλήρες σώμα κανόνων δικαίου σχετικά με τις διακρίσεις, του οποίου η εφαρμογή στην πράξη εξακολουθεί να αποδεικνύεται δύσκολη. Απαιτείται καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων νόμων και καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων κατά την εφαρμογή τους, προτού ξεκινήσουμε τη σύνταξη ακόμη περισσότερων κοινοτικών οδηγιών.

Αυτή η έκθεση, ένα ψήφισμα πρωτοβουλίας που ζητεί ακόμη μία «ολοκληρωμένη και ευρεία» κοινοτική οδηγία κατά των διακρίσεων, είναι στην καλύτερη περίπτωση μια πολιτική τοποθέτηση και στη χειρότερη μια πρόσκληση με ανοικτή ημερομηνία λήξης προς την Επιτροπή για τη δημιουργία ακόμη περισσότερων κοινοτικών κανόνων δικαίου που να ταιριάζουν παντού με αντικείμενο έναν πολύ ευαίσθητο τομέα.

Όπως το έθεσε λακωνικά ένα μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου: «Οι περισσότερες διακρίσεις δεν πρόκειται να επιλυθούν με επιπλέον νομοθεσία. Καλύτερο θα ήταν να αφιερώσουμε τον χρόνο μας σε πολυπολιτισμικές, πολυθρησκευτικές εκδηλώσεις με σκοπό να αλλάξουμε αντιλήψεις». Συμφωνούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN) , γραπτώς. − (EN) Η έκθεση αυτή επιχειρεί να προχωρήσει πέρα από την αρμοδιότητα που έχουν δώσει τα κράτη μέλη στην ΕΕ στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων. Οι Συνθήκες ορίζουν με σαφήνεια τους τομείς όπου η ΕΕ έχει δικαιοδοσία να προτείνει νομοθεσία και τι μπορούν να κάνουν τα κράτη μέλη μόνα τους.

Αυτή η έκθεση, που είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας, δηλαδή δεν υπάρχει νομοθετική πρόταση από την Επιτροπή, προχωρά πέρα από το σημείο που επιτρέπουν οι ισχύουσες Συνθήκες και, επίσης, ξεπερνά το σημείο που θα διαμορφωθεί εάν επικυρωθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας. Πράγματι, κάθε μέτρο κατά των διακρίσεων που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ υπόκειται στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και κάθε κυβέρνηση έχει δικαίωμα αρνησικυρίας. Αυτό ΔΕΝ αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τις ισχύουσες συνθήκες, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συμφωνήσουν για τη νομοθεσία στον τομέα κατά των διακρίσεων. Πράγματι η Ιρλανδία διαθέτει πολύ ισχυρό σώμα εθνικών κανόνων κατά των διακρίσεων, π.χ. τον νόμο σχετικά με το καθεστώς ισότητας, και διαθέτει εξαιρετικό ιστορικό επιδόσεων.

Η βελτίωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και ειδικά η αντιμετώπιση των περιορισμών σε αγαθά και υπηρεσίες είναι αξιέπαινες. Αυτή η έκθεση, ωστόσο, έχει υπερβεί το πεδίο αρμοδιοτήτων της Ένωσης και, ως εκ τούτου, η αντιπροσωπεία του Fianna Fáil την καταψήφισε.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Lynne σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ, καθώς πρέπει να προτρέψουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγχει αυστηρά τη μεταφορά των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ σχετικά με την ίση μεταχείριση προσώπων, καθώς και την εφαρμογή των εθνικών νόμων που βασίζονται σε αυτές τις οδηγίες.

Θα ήθελα να τονίσω ότι οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε διακρίσεις στην εργασία, όσον αφορά πάνω από όλα τις επιλογές τους που σχετίζονται με τη μητρότητα.

Το δικαίωμα προστασίας έναντι οποιουδήποτε είδους διακρίσεων είναι θεμελιώδες και αποτελεί βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που απουσιάζουν αποτελεσματικά νομικά μέσα και δεν εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει κάθε νόημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η έκθεση έχει ορισμένες θετικές πτυχές, και συγκεκριμένα το γεγονός ότι επιμένει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν τέλος στις πάσης μορφής διακρίσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις εργασίας, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους τους εργαζομένους, προστασία της υγείας και της ασφάλειας, διατάξεις σχετικά με τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης, ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εκπροσώπησης, προστασία από άδικες απολύσεις, συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογική δράση.

Τονίζει ακόμη πόσο σημαντική είναι η πρόσβαση στην επιμόρφωση καθώς και η συνεχής προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων με την κάλυψη των περιόδων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, των βελτιωμένων δυνατοτήτων μέριμνας, και με τη διατήρηση θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων όπως τα δικαιώματα συνταξιοδότησης, επιμόρφωσης και το επίδομα ανεργίας κατά τη διάρκεια αλλαγών της επαγγελματικής κατάστασης ενός προσώπου, μεταξύ συμβάσεων απασχόλησης και μεταξύ εξηρτημένης και ανεξάρτητης απασχόλησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών επιχείρησε να τροποποιήσει διάφορες πτυχές της έκθεσης, ιδιαίτερα όσον φορά το περιεχόμενο του αιτήματος για κατάρτιση οδηγίας κατά των διακρίσεων· οι τροπολογίες αυτές δεν στέφθηκαν με επιτυχία, καθώς καταψηφίστηκαν.

Από τη δική μας πλευρά, απορρίψαμε τις προτάσεις της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ και στηρίξαμε την εισηγήτρια, παρότι διαφωνούμε με ορισμένα σημεία της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση Lynne σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων στα κράτη μέλη, ιδίως στην απασχόληση, συμβαδίζει πλήρως με τα κείμενα που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο επ’ αυτού του θέματος. Πίσω από γενικούς όρους και λίγες αναφορές στις γυναίκες ή τα άτομα με αναπηρίες, δεν είναι δύσκολο να διακρίνουμε, το πραγματικό, ψυχαναγκαστικό επίκεντρο της προσοχής σας: τους πληθυσμούς των μεταναστών.

Με σκοπό να αποφύγετε το θέμα, τα πάντα μπερδεύονται σκόπιμα μεταξύ τους: οι διακρίσεις κατά των γυναικών, των νέων, των ηλικιωμένων, των ατόμων άλλης εθνοτικής προέλευσης κλπ., αλλά και άλλης εθνικής προέλευσης. Εάν υπάρχει κάποιο είδος διάκρισης που μπορεί να δικαιολογηθεί απόλυτα από ηθικής, νομικής και πολιτικής άποψης, αυτό είναι η εθνική και η ευρωπαϊκή προτίμηση όσον αφορά την απασχόληση και τα κοινωνικά επιδόματα. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις σας για «θετική δράση», καθώς δεν τολμάτε να χρησιμοποιήσετε τις πραγματικές λέξεις, αποτελούν πράγματι αντίστροφη διάκριση, τα πρώτα θύματα της οποίας θα είναι, και ήδη είναι, οι ίδιοι οι ευρωπαίοι πολίτες στην ίδιες τους τις χώρες. Πιστεύετε, ωστόσο, ότι αυτό το είδος διακρίσεων είναι φυσιολογικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), γραπτώς. – (PL) Ως μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, υποστηρίζω πλήρως την έκθεση της κ. Lynne. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το ισχύον διεθνές δίκαιο και οι δικές μας κοινοτικές επιδικαστικές αποφάσεις είναι από επίσημη άποψη επιθυμητές και καλές λύσεις. Συνεπώς, λυπάμαι που η εφαρμογή τους συνεχώς αντιμετωπίζει διάφορα εμπόδια, ακόμα και στην Ευρώπη μας, που φαίνεται ότι είναι περισσότερο δημοκρατική και ανέχεται λιγότερο τις διακρίσεις.

Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μπορεί να χρειάζεται να ζητήσουμε από τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τις διατάξεις της οδηγίας 2000/78/ΕΚ με πλήρη σεβασμό και να διεξάγουμε συνεχή και συστηματικό έλεγχο για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων από την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή.

Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους πολίτες της χώρας μου, της Πολωνίας, οι οποίοι απολαύοντας τα οφέλη της κοινής αγοράς και της ελεύθερης κυκλοφορίας, διαμένουν και εργάζονται σε πολλές χώρες της ΕΕ. Λυπάμαι ιδιαιτέρως που πρέπει να δηλώσω ότι αυξάνονται συνεχώς οι ενδείξεις διακρίσεων κατά των συμπατριωτών μου αποκλειστικά και μόνο λόγω της εθνικότητάς τους. Ανησυχητικές πληροφορίες αυτού του είδους αποκαλύπτονται ολοένα και συχνότερα στη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία. Θα ήταν παράδοξο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφενός, να συμμετέχει με τόση ένταση και αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση των εκδηλώσεων διακρίσεων ανά την υφήλιο και, αφετέρου, να είναι ανίκανο να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό – δηλαδή στα κράτη μέλη της ΕΕ. Όλοι οι πολίτες της ΕΕ αξίζουν σίγουρα ίση μεταχείριση απαλλαγμένη από διακρίσεις!

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Καταρχάς, θα ήθελα να τονίσω ότι η διεξαγωγή συζήτησης και η ανάληψη δράσης στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων και της παροχής ίσων ευκαιριών είναι πολύ σημαντική.

Όπως επισημαίνει η ίδια η εισηγήτρια, ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει πλήρως τις οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (2000/43/ΕΚ) και σχετικά με τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (2000/78/ΕΚ). Λόγω προβλημάτων με την εφαρμογή των διατάξεών τους, η λύση φαίνεται να είναι η επικέντρωση στην κατάλληλη μεταφορά και στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση των κανονισμών που περιέχουν αυτές οι οδηγίες.

Η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί καλύπτοντας περισσότερες ομάδες ανθρώπων μέσω της θέσπισης περισσότερων νομοθετημάτων. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να διεξάγουμε εκπαιδευτικές και ενημερωτικές εκστρατείες και δράσεις με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης, οι οποίες θα αναπτυχθούν κυρίως σε επίπεδο κρατών μελών, κάτι που αποτελεί τη σωστή αντίδραση στα εν λόγω προβλήματα. Οι προκλήσεις που συνδέονται με τις διακρίσεις και τις ίσες ευκαιρίες δεν είναι ίδιες σε όλα τα κράτη μέλη.

Γι’ αυτόν τον λόγο, τάσσομαι κατά της θέσπισης ολοένα και περισσότερων νομοθετημάτων, καθώς δεν πρόκειται να εξαφανιστούν με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα στον τομέα των ίσων ευκαιριών και των διακρίσεων.

Εν τω μεταξύ, είμαι της άποψης ότι οι διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες, η ιδιαίτερη κατάσταση των οποίων δημιουργεί την ανάγκη για επείγουσα σύνταξη ολοκληρωμένης πρότασης με εφαρμογή σε επίπεδο κρατών μελών, απαιτεί ξεχωριστή εξέταση. Ευελπιστώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει αυτήν την πρωτοβουλία στο εγγύτατο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Επικροτώ την έκθεση της Elizabeth Lynne με τίτλο «Πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ». Πιστεύω ότι δεν πρέπει να στοχεύουμε στην προώθηση μιας ιεραρχίας διακρίσεων στην ΕΕ.

Οι συνάδελφοι του συντηρητικού κόμματος προφανώς αισθάνονται διαφορετικά, και θα ήθελα να τους προκαλέσω να βρουν μια εξήγηση για μια θέση η οποία πιστεύω κατηγορηματικά ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Χρειαζόμαστε μια οριζόντια οδηγία σχετικά με το άρθρο 13 και υπερψήφισα την έκθεση της κ. Lynne.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Τα μέλη του Fine Gael της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ Mairead McGuinness, Avril Doyle, Gay Mitchell και Colm Burke απείχαν από την τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης Lynne σχετικά με την «Πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ».

Η έκθεση επισημαίνει και επικρίνει τα κράτη μέλη για τις «ελλείψεις που χαρακτηρίζουν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ» και ζητεί αυστηρότερη παρακολούθηση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής εκ μέρους των κρατών μελών, καθώς και ενίσχυση του κοινοτικού δικαίου στον εν λόγω τομέα.

Υποστηρίζουμε το αίτημα για πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών, αλλά επισημαίνουμε ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει κατά ορισμένων κρατών μελών δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη.

Στηρίζουμε έντονα τα μέτρα για τον τερματισμό των διακρίσεων, περιλαμβανομένων πρόσθετων μέτρων, αλλά δεν μπορούμε σε αυτό το στάδιο να υποστηρίξουμε το αίτημα για περαιτέρω κοινοτικές οδηγίες σε αυτόν τον τομέα. Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται πλήρως οι υφιστάμενες κοινοτικές οδηγίες και η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση σε επίπεδο κρατών μελών προτού εξεταστούν τυχόν νέα μέτρα της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς. − (RO) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση και την θεωρώ σημαντική για την πρόοδο που έχει σημειωθεί, αλλά ειδικά για τις μελλοντικές δράσεις που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί ισότητα ευκαιριών και να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις. Οι παροχές που προβλέπει αυτή η έκθεση εκφράζουν ένα από τα πλέον προοδευτικά μέρη της νομοθεσίας, με πραγματικά οφέλη για σημαντικό αριθμό ευρωπαίων πολιτών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρασχέθηκαν από την Επιτροπή, το 51% των ευρωπαίων πολιτών πιστεύουν ότι δεν έχουν καταβληθεί αρκετές προσπάθειες στη χώρα τους για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την παροχή ίσων ευκαιριών.

Το 77% των πολιτών της ΕΕ πιστεύουν ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε διοικητικές θέσεις και το 72% πιστεύει ότι ο πληθυσμός άνω των 50 ετών υποεκπροσωπείται στον χώρο εργασίας.

Η επιτυχία της έκθεσης διασφαλίζεται από δύο παράγοντες: σημαντική στήριξη του πληθυσμού για την έγκριση μέτρων με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων, κάτι που θα διασφάλιζε ίσες ευκαιρίες για όλους, καθώς και την πολιτική σταθερή δέσμευσή μας, των ευρωπαίων σοσιαλδημοκρατών, για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας όπου κανένας δεν αποκλείεται και όπου όλοι οι πολίτες έχουν ίσες ευκαιρίες. Συγχαίρω την κ. Lynne για την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η ενεργή και δυναμική υπεράσπιση της εξάλειψης των διακρίσεων δεν πρέπει να συγχέεται με τη σχετικοποίηση ότι τα πάντα είναι ίσα, τα πάντα είναι ισοδύναμα και όλες οι επιλογές, δυνατότητες ή συνθήκες έχουν ίση αξία στην έννομη τάξη. Για παράδειγμα, η προώθηση πολιτικών που προστατεύουν τις μεγαλύτερες οικογένειες δεν συνιστά επ’ ουδενί παραβίαση της αρχής της μη διάκρισης. Ακριβώς όπως η άρνηση να τεθούν νομικά πλαίσια για όλους τους δυνατούς τύπους ανθρωπίνων σχέσεων δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με κανένα είδος διακρίσεων. Αυτό που υποστηρίζω, και πιστεύω ότι αποτελεί καθήκον μου να το υποστηρίζω στο πεδίο της εξάλειψης των διακρίσεων, είναι, πρωτίστως, η προάσπιση μιας ευρείας έννοιας ατομικής ελευθερίας και όχι μια κολεκτιβιστική κρατική άποψη για τις ελευθερίες, όπου μόνο ό,τι προωθείται από το κράτος θεωρείται ότι καταπολεμεί τις διακρίσεις. Η κοινωνία μπορεί να έχει και έχει προτιμήσεις, που βρίσκουν την έκφρασή τους στις δημόσιες πολιτικές. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιβάλλει συμπεριφορές ή να περιορίζει συμπεριφορές που δεν έρχονται σε αντίθεση με την ελευθερία τρίτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), γραπτώς. – (FR) Επί του παρόντος, δεν είναι λιγότερες από πέντε οι οδηγίες σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και την εξάλειψη των διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είκοσι οκτώ διαδικασίες επί παραβάσει βρίσκονται σε εξέλιξη κατά κρατών μελών που δεν έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο αυτές τις οδηγίες. Αυτό μπορούμε μόνο να το καταδικάσουμε.

Ωστόσο, πρέπει να επιβάλλουμε συστηματικά την ισότητα των φύλων διά της βίας και μέσω της καταστολής;

Δεν νομίζω, μάλλον το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει. Ας σταματήσουμε να στιγματίζουμε αυτήν τη συζήτηση σχετικά με τις διακρίσεις ταξινομώντας τις ομάδες και τους πληθυσμούς μειονοτήτων, συγκεκριμένα τους μετανάστες, στην κατηγορία των «καλών», και κάνοντας τους Ευρωπαίους να αισθάνονται ενοχές σαν να έκαναν συνεχώς διακρίσεις.

Πρέπει να θέσουμε ένα τέλος σε αυτές τις αριστεριστικές επωδούς που δεν κάνουν τίποτα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που υφίστανται διακρίσεις, οι οποίοι αντιθέτως στιγματίζονται από αυτές.

Ας δώσουμε περισσότερη έμφαση στην προσωπική ευθύνη που φέρει ο κάθε άνθρωπος όσον αφορά τον τερματισμό των διακρίσεων οποιουδήποτε είδους και στην ανάγκη, ιδιαίτερα για τους μετανάστες, να προσαρμοστούν στους κανόνες, τους νόμους και τις αξίες μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. − (PL) Οι διακρίσεις, τόσο οι έμμεσες όσο και οι άμεσες, βάσει του φύλου, της ηλικίας ή της αναπηρίας, μας συνοδεύουν ακόμα στην Ευρώπη.

Η διαδικτυακή πύλη Pracuj.pl διένειμε ένα ερωτηματολόγιο σε εργαζόμενους και ανθρώπους που αναζητούν εργασία, εργοδότες, φοιτητές και αποφοίτους. Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο, οι κοινωνικές ομάδες που υφίστανται τις περισσότερες διακρίσεις στην αγορά εργασίας είναι άνθρωποι ηλικίας άνω των 50 ετών και άνθρωποι με αναπηρίες.

Η συνηθέστερη εκδήλωση διακρίσεων στην αγορά εργασίας αφορά εργοδότες που καθοδηγούνται από προκαταλήψεις και στερεότυπα όταν επιλέγουν έναν υποψήφιο για μια θέση εργασίας – σχεδόν το 62% όσων απάντησαν το χαρακτήρισαν αυτό μείζον πρόβλημα. Μετά από αυτό, έχουμε την άνιση πρόσβαση σε προσφορές εργασίας/έλλειψη κατάλληλων προσφορών εργασίας (56%), την απροθυμία παροχής απασχόλησης αορίστου χρόνου/βάσει σύμβασης εργασίας (44%) και τις κάτω του μετρίου αμοιβές για το συγκεκριμένο περιβάλλον ή κλάδο (43%).

Πιστεύω ότι μια πολιτική κατά των διακρίσεων, ως μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, έχει πολύ συγκεκριμένο ρόλο να επιτελέσει σε αυτό το πλαίσιο.

 
  
  

Έκθεση Willi Piecyk (A6-0163/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Επιλέξαμε να υπερψηφίσουμε αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας, καθώς περιέχει αρκετές αξιοσημείωτες σκέψεις σχετικά με τη δημιουργία ενός συστήματος αειφόρου οικολογικής και οικονομικής διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος της ΕΕ.

Αποφασίσαμε ακόμη να υποστηρίξουμε την ιδέα μιας «Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα». Υπάρχουν λόγοι να είμαστε δύσπιστοι έναντι μεγάλων εκστρατειών που ξεκινούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, αλλά σε αυτήν την περίπτωση επιλέξαμε να υποστηρίξουμε την ιδέα, καθώς η κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί επείγον ζήτημα.

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η έκθεση περιλαμβάνει σημεία που μπορούν να ερμηνευτούν ως υπερβολικά ευνοϊκά διακείμενα απέναντι στην εμπορική αλιεία. Οι αλιευτικοί στόλοι στην ΕΕ πάσχουν σήμερα από πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και πρέπει να μειωθούν για χάρη των μειούμενων αλιευτικών αποθεμάτων. Είναι λάθος να διασφαλίζονται στους εμπορικούς αλιείς θέσεις εργασίας στην αλιεία. Τα έργα ενεργού επαγγελματικής κατάρτισης συγκαταλέγονται στα πολυάριθμα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους και τις περιοχές που εξαρτώνται από τον τομέα της αλιείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση πρωτοβουλίας του γερμανού συναδέλφου βουλευτή του ΕΚ κ. Piecyk σχετικά με μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συντάχθηκε ως απάντηση στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το ίδιο θέμα. Οι θαλάσσιες περιοχές (δύο ωκεανοί: ο Ατλαντικός και ο Αρκτικός, και τέσσερις θάλασσες: η Βαλτική, η Βόρεια Θάλασσα, η Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα) και η ακτογραμμή (70 000 χλμ.) της Ευρώπης είναι καίριας σημασίας για την ευημερία και την ευπραγία της· είναι εμπορικές οδοί, ρυθμιστές του κλίματος, πηγές τροφής, ενέργειας και πόρων, και δημοφιλείς τόποι διαμονής και αναψυχής των Ευρωπαίων.

Θα ήθελα να προσθέσω ότι αποτελούν ταμιευτήρες νερού, το οποίο θα αποτελέσει πολύ σπάνιο αγαθό. Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της ταχείας αλλαγής του κλίματος, επιτακτική είναι η ανάγκη να αναλάβουμε δράση καταρτίζοντας μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει της αναγνώρισης ότι όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τους ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης συνδέονται μεταξύ τους. Η θαλάσσια εποπτεία, η οποία είναι καίριας σημασίας για την εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας κατά τη χρήση θαλάσσιων περιοχών, η ανάπτυξη του θαλάσσιου χώρου, η οποία αποτελεί καίριο μέσο σχεδιασμού για τη λήψη οικολογικά βιώσιμων αποφάσεων και πλήρη και προσβάσιμη πηγή δεδομένων και πληροφοριών, συνιστούν πολύ ενδιαφέρουσες οδούς που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. – (IT) Η Ευρώπη, εν μέρει λόγω της στρατηγικής της γεωγραφικής θέσης, πρέπει να αποτελέσει ένα διεθνές παράδειγμα όσον αφορά τη θαλάσσια πολιτική της, αξιοποιώντας το οικονομικό δυναμικό των ωκεανών και των θαλασσών ως ανεκτίμητη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας. Παρομοίως, η ίδρυση περιφερειακών κέντρων αριστείας και η ενθάρρυνση και στήριξη προς πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν ήδη σε παράκτιες περιοχές, συνοδευόμενες από ένα σχέδιο δράσης βασισμένο στην καινοτομία, την έρευνα και την περιβαλλοντική προστασία των ωκεανών και των θαλασσών, θα αποτελούσαν ένα ακόμη βήμα προς την πλήρως βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων.

Η έκθεση συνιστά επίσης ότι το σχέδιο δράσης πρέπει να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της χρήσης δίκαιων συστημάτων εμπορίας εκπομπών, της ενσωμάτωσης της έρευνας για τους ωκεανούς και τις θάλασσες ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της ίσης φορολογικής αντιμετώπισης του ηλεκτρισμού και των καυσίμων των πλοίων. Αυτό θα σήμαινε ότι, όταν είναι αγκυροβολημένα, τα πλοία θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό που παράγεται στην ξηρά.

Τέλος, η πρόταση για συντονισμό των ευρωπαϊκών οργανισμών που ασχολούνται με τη θαλάσσια εποπτεία θα αποθάρρυνε και θα απέτρεπε επιθέσεις σε ευρωπαϊκά πλοία και, ταυτόχρονα, θα καταπολεμούσε παράνομες δραστηριότητες όπως λαθρεμπόριο, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικών, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τα διεθνή ύδατα αποφασιστικά ασφαλέστερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. − (PL) Με την ευκαιρία της συζήτησης για την έκθεση του κ. Piecyk σχετικά με μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στην εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, η οποία προτείνει δράσεις με στόχο τον εντοπισμό και την απόρριψη χημικών όπλων που παρέμειναν στη Βαλτική Θάλασσα και τη Βόρεια Θάλασσα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναφέρομαι στα έργα που περιβάλλουν τον αγωγό της NordStream, η κατασκευή του οποίου μπορεί να μετακινήσει όπλα που χρονολογούνται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βρίσκονται στον βυθό της Βαλτικής Θάλασσας. Σύμφωνα με προκαταρκτικούς υπολογισμούς, υπάρχουν περίπου 40 000-60 000 τόνοι χημικών πυρομαχικών, εκ των οποίων 12 000–13 000 τόνοι είναι δηλητηριώδη πολεμικά υλικά. Δεν διαθέτουμε ούτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη θέση μεγάλου μέρους αυτών των όπλων, επομένως ο κίνδυνος καταστροφής είναι τεράστιος. Επιπλέον, όταν ο αγωγός τεθεί σε λειτουργία, μπορεί να χρησιμοποιηθούν χημικά που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιβαλλοντική καταστροφή με πολύ σοβαρές συνέπειες. Αυτό συνιστά άμεση απειλή κατά της ζωής και της υγείας των ανθρώπων που ζουν στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας. Η έκθεση αναφέρει την επίτευξη μιας κατάστασης όπου «οι ωκεανοί και οι θάλασσες της Ευρώπης θα είναι οι καθαρότερες του κόσμου». Συνεπώς, απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει συγκεκριμένη δράση σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και να απαγορεύσει την κατασκευή έργων που απειλούν την ασφάλεια των κατοίκων της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose και Britta Thomsen (PSE), γραπτώς. − (DA) Η ναυσιπλοΐα πρέπει να συμπεριληφθεί στο σύστημα εμπορίας ποσοστώσεων CO2.

Η σοσιαλιστική αντιπροσωπεία εργάζεται για τη συμπερίληψη της κίνησης των πλοίων στο σύστημα εμπορίας ποσοστώσεων CO2. Παρότι αυτός ο τρόπος μεταφοράς είναι ιδιαίτερα φιλικός προς το περιβάλλον σε σύγκριση με άλλους τρόπους μεταφοράς εμπορευμάτων, η ναυσιπλοΐα ευθύνεται για πολύ υψηλές εκπομπές CO2 που υπερβαίνουν σαφώς το μερίδιο της κίνησης των αεροπλάνων, για παράδειγμα, που επίσης πρόκειται να συμπεριληφθεί σύντομα στο σύστημα εμπορίας ποσοστώσεων.

Ως εκ τούτου, σήμερα η αντιπροσωπεία υπερψήφισε το σημείο της έκθεσης σχετικά με μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αναφέρεται με σαφήνεια ότι πρέπει να συμπεριληφθεί η ναυσιπλοΐα στην εμπορία εκπομπών CO2.

Ως εκ τούτου, απορρίψαμε μια πρόταση τροπολογίας από την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία σχετικά με το ίδιο ζήτημα. Δεν είναι σαφές εάν η πρόταση τροπολογίας των Πρασίνων αναφέρεται σε συγκεκριμένο μοντέλο της εμπορίας εκπομπών. Εάν πρόκειται για κάτι τέτοιο, δεν μας δόθηκε καμία εξήγηση για το τι ακριβώς περιλαμβάνει. Συνεπώς, προς το παρόν δεν επιθυμούμε να υιοθετήσουμε συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο στη χειρότερη περίπτωση θα μπορούσε να παρεμποδίσει και να καθυστερήσει μια συμφωνία για τη συμπερίληψη των εκπομπών CO2 που προέρχονται από τη ναυσιπλοΐα.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Συμφωνούμε απολύτως με ορισμένες από τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτήν την έκθεση, όπως για παράδειγμα ότι είναι επιτακτική ανάγκη να καταπολεμηθούν οι εκπομπές οξειδίων του θείου και του αζώτου από τα πλοία και ότι η κοινή αλιευτική πολιτική είναι υπερβολικά γραφειοκρατική και συγκεντρωτική.

Ωστόσο, οι περισσότερες προτάσεις που υποβλήθηκαν είναι αρνητικές. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ποιο θα είναι το όφελος από την καθιέρωση από την ΕΕ μιας «Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα». Αμφιβάλλουμε επίσης για την αξία της κοινοτικής χρηματοδότησης για θαλάσσιες έρευνες και ένα σχέδιο μελέτης και χαρτογράφησης των ναυαγίων πλοίων και των βυθισμένων αρχαιολογικών χώρων, και διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας σχετικά με την άποψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της θαλάσσιας χωροταξίας.

Η έκθεση συνιστά ένα ακόμη παράδειγμα του πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να ασκήσει επιρροή σε ακόμη περισσότερους τομείς πολιτικής. Ο σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας, που αποτελεί συχνά μια κενή υπόσχεση που σπάνια εφαρμόζεται, ξεχωρίζει διά της απουσίας του. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Ως εκ τούτου, καταψηφίσαμε την έκθεση στην τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Πιστεύουμε ότι μια θαλάσσια πολιτική που βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, που προσθέτουν αξία και προωθούν πολιτικές και μέτρα σχετικά με τη θάλασσα που ορίζονται από την κάθε χώρα, θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο.

Ωστόσο, το ΕΚ επιβεβαιώνει στόχους –για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική– αν και με μικρότερη ένταση από ό,τι στην προηγούμενη έκθεση, με τους οποίους δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε.

Πέρα από το ότι διαποτίζεται από ένα φεντεραλιστικό και γεωστρατηγικό όραμα για τη χρήση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών κάθε κράτους μέλους, συνιστά την ταχεία ενσωμάτωση των ενδοκοινοτικών θαλάσσιων μεταφορών στην ενιαία αγορά, δηλαδή την ελευθέρωσή τους. Τονίζει τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ίδρυση μιας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής, ενός τομέα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους. Συνιστά τη συμπερίληψη της ναυσιπλοΐας στο σύστημα εμπορίας εκπομπών – ακόμη περισσότερες διαπραγματεύσεις. Και παραδόξως (ή ίσως και όχι) δηλώνει υπέρ του να ληφθεί δεόντως υπόψη η θαλάσσια πολιτική στον κοινοτικό προϋπολογισμό (;) μετά το 2013. Δηλαδή, για άλλη μία φορά συνιστάται μια συγκεντρωτική κοινοτική πολιτική και οικονομική αρχή, χωρίς να προσφέρεται τίποτα σαν αντάλλαγμα (ακόμη και εάν κάτι τέτοιο θα ήταν ποτέ αποδεκτό).

Αναμφίβολα, η πρόταση ψηφίσματος του ΕΚ περιέχει ορισμένες προτάσεις με τις οποίες συμφωνούμε –ορισμένες από τις οποίες υποβάλαμε– αλλά οι οποίες δεν διορθώνουν το αρνητικό περιεχόμενο της πρότασης ψηφίσματος.

Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την έκθεση Piecyk σχετικά με τη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ. Επικροτώ συγκεκριμένα το σημείο όπου αναγνωρίζεται ότι η ΚΑΠ έχει αποτελέσει ολοκληρωτική καταστροφή και ότι η ΕΕ πρέπει να διδαχτεί από τις αποτυχίες της όσον αφορά την κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής.

Η χώρα μου, η Σκωτία, βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρώπης όσον αφορά τις ναυτιλιακές υποθέσεις και μπορούμε να ωφεληθούμε από μια πολιτική σε επίπεδο ΕΕ που καλύπτει τομείς τόσο διαφορετικούς όσο το περιβάλλον, οι μεταφορές, ο τουρισμός και η απασχόληση. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωριστεί η πολυμορφία των θαλάσσιων περιοχών της Ευρώπης και δεν πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις με το σκεπτικό του να ταιριάζουν παντού, το οποίο κατέληξε να χαρακτηρίζει την αποτυχημένη αλιευτική πολιτική της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα αυτό το κείμενο γιατί θεωρώ ότι είναι καίριας σημασίας να εφοδιαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική όσο το δυνατόν συντομότερα.

Η ΕΕ θα μπορούσε πράγματι να κερδίσει πολλά από την έγκριση μιας συνεκτικής στρατηγικής για την εφαρμογή διαφορετικών τομεακών πολιτικών που έχουν αντίκτυπο στον τομέα των θαλασσών, όπως για παράδειγμα ορισμένες κοινωνικές, βιομηχανικές ή περιβαλλοντικές πολιτικές, καθώς επίσης και από την προώθηση της εγκαθίδρυσης ενός πραγματικού «συστήματος αμοιβαίας υποστήριξης».

Επίσης, επικροτώ τη βούληση να ενισχυθεί ο αγώνας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης μέσω της ανάδειξης πραγματικών κέντρων καινοτομίας, τα οποία θα αποτελούν επίσης πηγή ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής πρόνοιας για τις παράκτιες περιφέρειες της Ένωσης.

Τέλος, στηρίζω τις προτάσεις της έκθεσης σχετικά με την πτυχή της ασφάλειας της θαλάσσιας πολιτικής, και συγκεκριμένα την ιδέα να καταρτιστούν κοινοί κανόνες σε αυτόν τον τομέα, καθώς και την ανταλλαγή μεθόδων εποπτείας εντός του κοινοτικού θαλάσσιου χώρου. Αυτό θα μας επιτρέψει και να καταπολεμήσουμε τη θαλάσσια πειρατεία, ένα φαινόμενο που έχουμε δει να επανέρχεται τα τελευταία έτη, και να προστατέψουμε τη φυσική κληρονομιά και τους αρχαιολογικούς χώρους αυτών των περιοχών, προκειμένου να αποτραπούν τυχόν καταστροφές που θα είχαν ολέθριες συνέπειες στην ανάπτυξη της ακτογραμμής της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Η έκθεση του Willi Piecyk με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» επισημαίνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η θαλάσσια βιομηχανία. Οι συστάσεις της θα διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα.

Παγκόσμια ζητήματα όπως η παγκοσμιοποίηση και η αλλαγή του κλίματος και οι επιπτώσεις τους δεν επιλύονται αποτελεσματικά μόνο με τη θέσπιση μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την υποστήριξή μου προς την έκθεση του κ. Piecyk σχετικά με μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συμφωνώ ότι μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική είναι απαραίτητη όχι μόνο γιατί οι ωκεανοί και οι θάλασσες συνιστούν έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς και εμπορικούς πόρους για την ΕΕ και συνεπώς πρέπει να προστατεύονται, αλλά και γιατί η αποτελεσματική και αειφόρος συντονισμένη δράση μεταξύ των κρατών μελών θα βελτίωνε τον τρόπο με τον οποίο διοικείται και αναπτύσσεται. Ένα από τα σημεία που θεωρώ θεμελιώδες είναι ότι η κυκλοφορία των πλοίων πρέπει να υπόκειται σε ρυθμίσεις και να βελτιωθεί σύμφωνα με τους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και ότι οι θαλάσσιοι πόροι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο ως ενδεχόμενη πηγή καθαρής, εναλλακτικής ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − (EN) Οι θάλασσές μας είναι ο κοινός μας πόρος. Χρειαζόμαστε μια συντονισμένη προσέγγιση έναντι της εκμετάλλευσης και της ρύπανσης των θαλασσών μας. Μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό μόνο εάν εργαστούμε με χώρες της ΕΕ που ενδιαφέρονται για τη θαλάσσια πολιτική. Πιστεύω ότι του χρόνου περισσότεροι πολίτες της ΕΕ θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην «Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα». Καθώς του χρόνου αυτή η ημέρα θα εορταστεί κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών εκλογών, ίσως θα μπορούσαν όλοι οι υποψήφιοι να χρησιμοποιήσουν την 20ή Μαΐου για την επισήμανση ζητημάτων θαλάσσιας πολιτικής.

 

10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.55 και συνεχίζεται στις 15.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

12. Παραπλανητικές πρακτικές των «εταιρειών καταλόγου» (π.χ. «European City Guides») (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης προς το Συμβούλιο σχετικά με τις παραπλανητικές πρακτικές των «εταιρειών καταλόγου» (π.χ. «European City Guides»), της κ. Arlene McCarthy, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (O-0078/2007 - B6-0152/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy, συντάκτρια. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, σαφής στόχος αυτής της προφορικής ερώτησης είναι η ανάληψη δράσης και η αποκατάσταση χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων σε όλη την ΕΕ, από τις οποίες καθημερινά δήθεν ευρωπαϊκές «εταιρείες καταλόγου» αποσπούν εκατομμύρια ευρώ. Το παρόν Κοινοβούλιο έχει λάβει εκατοντάδες αναφορές και μια σειρά από επιστολές στα κατά τόπους γραφεία μας από επιχειρήσεις που έχουν πέσει θύματα αλλεπάλληλων κρουσμάτων απάτης κατά μικρών επιχειρήσεων.

Πρέπει, φυσικά, να αναγνωρίσουμε ότι οι εν λόγω απάτες συμβαίνουν επί 40 και πλέον έτη σύμφωνα με τους εκδότες νόμιμων καταλόγων που εκπροσωπούνται από την EADP (Ευρωπαϊκή Ένωση Εκδοτών Καταλόγων και Βάσεων Δεδομένων). Πρόκειται όμως σίγουρα για μια απάτη που απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση. Για παράδειγμα, η δομή της εταιρείας χαρτοφυλακίου Maiwolf, που είναι ιδιοκτήτρια της European City Guide και άλλων ανάλογων εταιρειών, είναι ένα περίπλοκο δίκτυο ευρωπαϊκών ανέντιμων εταιρειών που είναι καταχωρημένες και δραστηριοποιούνται έχοντας την έδρα τους σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες ΕΟΧ, Ελβετία και Λιχτενστάιν. Παρά τη νομική δράση και τα πρόστιμα που έχουν επιδικαστεί από δικαστήρια πολλών κρατών μελών, αυτή συνεχίζει να δραστηριοποιείται γελοιοποιώντας τη συνεργασία της ΕΕ όσον αφορά την επιβολή του νόμου. Χρειάστηκαν όντως επτά χρόνια δικαστηρίων για να κλείσει η εταιρεία στη Βαρκελώνη και να επανεκκινήσει, ωστόσο, τη δραστηριότητά της στη Βαλένθια. Η εταιρεία χαρτοφυλακίου Maiwolf είναι το κέντρο ενός δικτύου εταιρειών που στήνουν απάτες όχι μόνο σε επίπεδο ΕΕ αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, και πολύ φοβάμαι ότι θα εξακολουθήσει να διαφεύγει από το μακρύ χέρι του νόμου.

Απαντώντας στην European City Guide, οι εταιρείες νόμιζαν ότι απαντούσαν απλά σε μια αίτηση ενημέρωσης ή ότι ανανέωναν ή διόρθωναν τα δεδομένα τους. Νόμιζαν ότι επρόκειτο για μια δωρεάν υπηρεσία, όταν ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα τιμολόγιο χιλιάδων ευρώ που περιείχε –αν περιείχε– μικροσκοπικούς χαρακτήρες με συγκεχυμένο και παραπλανητικό τρόπο. Η ίδια εταιρεία χαρτοφυλακίου Maiwolf είναι προφανώς και η ιδιοκτήτρια των εταιρειών συλλογής των χρεών, οι οποίες στη συνέχεια αναλαμβάνουν να παρενοχλούν, να εκφοβίζουν και να απειλούν τις εταιρείες για να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Η ιστοσελίδα «Stop the European City Guide», που έχει αναλάβει την εκστρατεία κατά της απάτης της City Guide, δέχθηκε επίσης νομικές απειλές και ο ISP τους αναγκάστηκε να τις κλείσει, αν και με μεγάλη χαρά σας αναγγέλλω ότι τη στιγμή αυτή είναι ανοιχτές και επαναλειτουργούν.

Πολλές από τις δραστηριότητες της παραπάνω ανέντιμης εταιρείας παραβιάζουν κατάφωρα την οδηγία του 1984 για την παραπλανητική διαφήμιση. Χρειαζόμαστε καλύτερη και πιο συντονισμένη επιβολή του νόμου για να κλείσουμε τα «παράθυρα» ή τα κενά που εκμεταλλεύονται οι συγκεκριμένες εταιρείες. Μπορώ να ενημερώσω την Προεδρία ότι η επιτροπή μου θα επανεξετάσει την εφαρμογή και τη μεταφορά της οδηγίας για την παραπλανητική διαφήμιση και, φυσικά, την καινούρια οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Μας ενδιαφέρει κυρίως το παράδειγμα της μεταφοράς της οδηγίας για την παραπλανητική διαφήμιση από την Αυστρία, όπου οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να δεσμεύονται από κάποιο συμβόλαιο αν δεν έχουν υπογράψει ρητά και κατηγορηματικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του. Πρόκειται για ένα πρότυπο, Προεδρία, το οποίο ελπίζω να ακολουθήσετε και στις συζητήσεις σας με τα άλλα κράτη μέλη.

Βέβαια, οι μικρές επιχειρήσεις δεν βοηθούνται από την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, αφού αυτή δεν καλύπτει τις συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών – ακόμα και για τις μικρές επιχειρήσεις. Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιήσουν καλύτερα το διασυνοριακό δίκτυο επιβολής της νομοθεσίας, προκειμένου να τεθούν οι εν λόγω αντιεπαγγελματικές εταιρείες εκτός εμπορίου και λειτουργίας άπαξ διά παντός. Συμμερίζομαι σίγουρα με τους συναδέλφους μου εδώ την αίσθηση απογοήτευσης πολλών από τις μικρές εταιρείες που επί σειρά ετών, και όχι μηνών, υφίστανται αλλεπάλληλους εκφοβισμούς και οικονομικές απώλειες.

Αν πιστεύουμε, όπως λέμε, ότι οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ, τότε έφτασε η ώρα να ορθώσουμε το ανάστημα μας, να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά τους και να τις προστατέψουμε από αυτές τις αθέμιτες πρακτικές. Χαιρετίζω, βέβαια, το ενδιαφέρον της Επιτρόπου Kuneva και τη δέσμευσή της να παρακολουθεί τις δραστηριότητές τους, αν και η παρακολούθηση από μόνη της δεν φέρνει αποτελέσματα και δεν στοχοποιεί ενεργά τις συγκεκριμένες εταιρείες. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο που οι καταγγελίες των εταιρειών απευθύνονται προφανώς εις ώτα μη ακουόντων και ότι ένας μόνο έμπορος πίσω από τη City Guide έχει κατορθώσει να εδραιώσει τις αθέμιτες πρακτικές του χωρίς να έρχεται αντιμέτωπος με την πλήρη ισχύ της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Καλώ, λοιπόν, σήμερα τα κράτη μέλη να αναλάβουν επειγόντως δράση, να αναγνωρίσουν τις σοβαρές και επιζήμιες συνέπειες της ανοχής μας απέναντι σε αυτόν τον απατεώνα ο οποίος συνεχίζει να «γδύνει» τις επιχειρήσεις μας. Θέλω τα κράτη μέλη, αλλά και η Προεδρία, σήμερα κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, να δεσμευτούν ότι θα αναλάβουν δράση όχι μόνο για να συζητήσουν τα θέματα που είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια.

Προτρέπω, λοιπόν, την Προεδρία να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις και να συνεργαστεί μαζί μας για την εξεύρεση λύσης για τις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να υφίστανται την παραπάνω απάτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. McCarthy για την ερώτησή της. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτηση στο πλαίσιο που έθεσε η κ. McCarthy.

Σχετικά με την πρώτη ερώτηση, δηλαδή τι έχουν κάνει τα κράτη μέλη για να κλείσουν τις ανέντιμες υπηρεσίες καταλόγου, οφείλω να σας πληροφορήσω ότι μέχρι σήμερα το Συμβούλιο δεν έχει δεχθεί κάποια προτεινόμενη λύση από τα κράτη μέλη. Ομοίως, δεν έχει πληροφορηθεί ακόμα ούτε για τη δράση που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη για το κλείσιμο των συγκεκριμένων εταιρειών, ούτε για τις προθέσεις των αρμοδίων αρχών τους όσον αφορά την ανταλλαγή εταιρικών δεδομένων.

Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να αναλάβουμε για να κλείσουμε τα «παράθυρα» κατά τη μεταφορά της οδηγίας για την παραπλανητική διαφήμιση – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παραπάνω οδηγία και την εφαρμογή της, σύμφωνα με το άρθρο 211 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να απευθύνει την παραπάνω ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε σχέση με αυτές τις δύο ερωτήσεις, πρέπει να προσθέσω ότι το Συμβούλιο δεν έχει πληροφορηθεί μέχρι σήμερα τις ενέργειες που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη για να ενημερώσουν τον κόσμο των επιχειρήσεων για τον κίνδυνο που συνιστούν οι ανέντιμες υπηρεσίες καταλόγου.

Όσον αφορά το ζήτημα της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, μπορώ, ωστόσο, να επιβεβαιώσω στην κ. McCarthy ότι η συγκεκριμένη οδηγία δεν καλύπτει τις υποθέσεις που περιγράφει η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Με άλλα λόγια, δεν καλύπτει υποθέσεις αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που στοχεύουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο λόγος για το παραπάνω είναι ότι το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας περιορίζεται στις σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης και του καταναλωτή. Όσον αφορά την πιθανή επέκταση της εν λόγω οδηγίας στις σχέσεις μεταξύ των ίδιων των επιχειρήσεων, μπορώ μόνο να πω ότι το Συμβούλιο θα υιοθετήσει μια στάση για το συγκεκριμένο ζήτημα μόλις υποβληθεί ενώπιόν του η κατάλληλη νομοθετική πρόταση.

Πρέπει, ωστόσο, να σας υπενθυμίσω ότι το Συμβούλιο έχει ήδη συζητήσει για το θέμα που αφορά το αν η σχετική οδηγία θα πρέπει να καλύπτει και τις πρακτικές ανάμεσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις, τη στιγμή που εγκρίθηκε η οδηγία. Οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι όχι μόνο η Επιτροπή, αλλά και τα περισσότερα κράτη μέλη απέρριψαν την ιδέα της επέκτασης της οδηγίας, έτσι ώστε η τελευταία να καλύπτει και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που δεν βλάπτουν τον καταναλωτή.

Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω, πρέπει να τονίσω ότι οι εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεν είναι απροστάτευτες από αυτού του είδους τις πρακτικές. Προστατεύονται από την οδηγία για την παραπλανητική διαφήμιση.

Θα ήθελα να τελειώσω συμφωνώντας αναφανδόν, εξ ονόματος της Προεδρίας, με την άποψη της Επιτροπής ότι οι αθέμιτες και ανέντιμες πρακτικές των επιχειρήσεων είναι απαράδεκτες σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να αναληφθεί δράση κατά της εν λόγω συμπεριφοράς.

Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σύμφωνα με τη νομοθεσία τους. Το παράδειγμα της European City Guide, το οποίο αναφέρατε στην ερώτησή σας, έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια ενός τουλάχιστον κράτους μέλους.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για την ερώτησή σας, και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παρακολουθήσω προσεκτικά τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (MT) Κύριε Πρόεδρε, μόλις ανοίξει κάποιος τον συγκεκριμένο κατάλογο –επειδή πρόκειται για μια μεγάλη, ογκώδη έκδοση– βρίσκει εκατοντάδες σελίδες με εκατοντάδες εταιρείες, πολύ συχνά μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται στον συγκεκριμένο κατάλογο αφού έχουν εξαπατηθεί. Δεν ήθελαν να συμπεριληφθούν σε αυτόν, αλλά συμπεριλήφθηκαν χωρίς να το θέλουν. Η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου έχει δεχτεί περί τις 400 αναφορές από μικρές επιχειρήσεις που έπεσαν σε αυτήν την παγίδα. Πιστεύω ότι υπάρχουν τρεις πτυχές για το συγκεκριμένο θέμα. Πρώτον, οι εμπλεκόμενες μικρές επιχειρήσεις είναι θύματα απάτης. Δεύτερον, υπάρχει μια διασυνοριακή, διεθνική πτυχή, για την οποία επομένως οφείλουμε να ενδιαφερθούμε στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Τρίτον, εταιρείες όπως η «European City Guides» επωφελούνται από τις αδυναμίες που υπάρχουν στη νομοθεσία.

Τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανεξάρτητα με το τι κάνει η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, όπως μας είπε η κ. McCarthy; Η Επιτροπή Αναφορών θα συντάξει έκθεση για το εν λόγω θέμα. Εγώ θα είμαι ο εισηγητής και η έκθεσή μου θα έχει τέσσερις στόχους. Πρώτος στόχος θα είναι η περαιτέρω ενημέρωση για το εν λόγω πρόβλημα, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεύτερον, θα συνεχίσει να ενθαρρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ιδιαίτερα, για να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, επειδή αν δεν μπορούν να αναλάβουν σήμερα δράση, θα πρέπει να είναι σε θέση να το κάνουν. Τρίτον, πρέπει επίσης να εξακριβώσουμε αν υπάρχουν νομοθετικές αδυναμίες, και αυτός είναι ο ρόλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Τέλος, πρέπει επίσης να παρασχεθούν στα προαναφερόμενα θύματα χρήσιμες συμβουλές. Η Επιτροπή Αναφορών θα διεξαγάγει διαβουλεύσεις και θα συναντηθεί τόσο με τα θύματα και τους κοινωνικούς εταίρους όσο και με την Επιτροπή, προτού εγκρίνει την εν λόγω έκθεση, η οποία αναμένεται να εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, οι δραστηριότητες των εταιρειών που συνεχίζουν τις ανέντιμες εμπορικές πρακτικές αγοράς είναι μόνο άξιες καταδίκης. Πρέπει, ασφαλώς, να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών από τις εν λόγω δήθεν ενέργειες αγοράς και να τους υποστηρίξουμε στη μάχη τους κατά των εταιρειών που, στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα, θεωρούν ότι είναι υπεράνω τιμωρίας. Χιλιάδες εταιρείες ανά την Ευρώπη εξαπατώνται από υποτιθέμενες δωρεάν διαφημιστικές καταχωρίσεις σε επιχειρηματικούς καταλόγους, για τις οποίες στην πραγματικότητα οφείλουν να πληρώσουν από μερικές εκατοντάδες μέχρι μερικές χιλιάδες ευρώ. Οι εκδότες αυτών των ευτελών καταλόγων –από την οπτική γωνία τόσο των επιχειρήσεων όσο και της διαφήμισης– όχι μόνο στοχεύουν σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως σε τουριστικά πρακτορεία, ξενοδόχους, γιατρούς, εστιάτορες, ακόμα και στον κόσμο της επιστήμης, αλλά προσεγγίζουν, δυστυχώς, και κρατικούς οργανισμούς και ιδρύματα. Για αυτόν τον λόγο, οι πολίτες της ΕΕ αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν οι αυτουργοί των συγκεκριμένων πρακτικών, που έχουν άλλωστε ήδη εντοπιστεί με το μικρό τους όνομα και το επίθετό τους ως οι ιδιοκτήτες των εταιρειών που εκδίδουν τους εν λόγω καταλόγους, έχουν κατορθώσει να κάνουν μια περιουσία χρησιμοποιώντας αθέμιτες και ανέντιμες πρακτικές, εκμεταλλευόμενοι τους φόβους των μικρών ευρωπαίων επιχειρηματιών απέναντι σε εκδικητικές εταιρείες και τα δικαστήρια.

ζητώ, κατά συνέπεια, από τη σλοβενική Προεδρία –και απευθύνομαι περισσότερο στην Προεδρία παρά στην Επιτροπή– να αναλάβει τον συντονισμό δράσης των κρατών μελών, στο πεδίο κυρίως της ανταλλαγής πληροφοριών και της αμοιβαίας προειδοποίησης για το συγκεκριμένο είδος αθέμιτης πρακτικής, να αποστείλει πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες και τα διοικητικά συμβούλια των εν λόγω εταιρειών, και να εισηγηθεί τη θέσπιση αυστηρότερων ποινικών κυρώσεων για το συγκεκριμένο είδος δραστηριότητας. Η συνέχιση της σημερινής κατάστασης θα υπονομεύσει την πίστη των επιχειρήσεων και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιδέα μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και θα διαβρώσει, δυστυχώς, τις διαφορές ανάμεσα στους έντιμους επιχειρηματίες και στις οιονεί μαφιόζικες δραστηριότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την κ. McCarthy και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς για την υποβολή της προηγούμενης ερώτησης. Θα προτιμούσα να είχαμε μια πιο δυναμική απάντηση από το Συμβούλιο, οφείλω να ομολογήσω.

Η κατάσταση είναι εντελώς απαράδεκτη και θα ξεκινήσω ομολογώντας σας κάτι. Στην αρχή της δεκαετίας του ’80, ήμουν δικηγόρος στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά άνοιξα ένα γραφείο με έναν δικηγόρο στη Γερμανία. Ξεκινήσαμε να λαμβάνουμε τα γνωστά αιτήματα για το ότι θα έπρεπε να διαφημίσουμε το γραφείο μας σε κάποιον European City Guide και, ακόμα και ως δικηγόροι, νιώσαμε ότι μας εκφόβιζαν και ότι μας παρενοχλούσαν. Αν, λοιπόν, οι δικηγόροι νιώθουν ότι εκφοβίζονται από αυτούς τους ανθρώπους, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα πρέπει να νιώθουν και οι ΜΜΕ.

Το περίεργο, όμως, της υπόθεσης είναι ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει μια απάντηση την οποία προφανώς αδυνατεί να δώσει, ακόμα και αν έχουν περάσει 20, 30 χρόνια που συμβαίνουν όλα αυτά. Και όντως, αν διαβάσετε κάποιες από τις επιστολές αυτών των ανθρώπων, επικαλούνται ακόμα και τη νομοθεσία της ΕΕ σε βάρος των ανθρώπων για να τους εκφοβίσουν ακόμα περισσότερο ως θύματα. Και ποια η αντίδραση του Συμβουλίου; Λυπάμαι, αλλά δεν είναι αρκετά όλα όσα αναφέρθηκαν: αν ρίξουμε μια ματιά στην παραπλανητική διαφήμιση θα το διαπιστώσουμε. Ύστερα από τριάντα χρόνια, χρειαζόμαστε πράγματι κάτι περισσότερο.

Τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι; Χρειαζόμαστε μια διεξοδική συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε ποιος και τι είναι ένας καταναλωτής. Προσπαθήσαμε να θέσουμε το παραπάνω ζήτημα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το δίκαιο των συμβάσεων. Πρέπει να εξετάσουμε το θέμα πιο διεξοδικά και εξονυχιστικά, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Τέλος, αν τα κράτη μέλη είναι υπερβολικά διστακτικά ή υπερβολικά φοβισμένα για να το αντιμετωπίσουν, θα ήθελα να κάνω άλλη μία πρόταση που στην προκειμένη περίπτωση θα πυροδοτήσει ενδεχομένως αντιδράσεις. Αν η Επιτροπή μας δώσει ένα ουσιαστικό σύστημα συλλογικής επανόρθωσης, το οποίο μπορούμε να αποκαλέσουμε «συλλογικές δράσεις», τότε ίσως και οι πολίτες θα μπορέσουν να αναλάβουν από μόνοι τους δράση αν κανείς άλλος δεν αναλαμβάνει για αυτούς. Τώρα υπάρχει μια σκέψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, μετά από τέσσερα χρόνια, διεξάγουμε επιτέλους μια συζήτηση σχετικά με την European City Guides. Δεν μπορούσα να μεταφέρω τα αρχεία με τις καταγγελίες που έχω, όπως τόνισαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Η Ευρώπη πλήττεται επειδή δεν έχει επαφή με τους πολίτες της και εδώ μας παρουσιάζεται μια χρυσή ευκαιρία –και απευθύνομαι στο Συμβούλιο– να έρθουμε σε επαφή με τους πολίτες που αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα και που στρέφονται προς τους βουλευτές τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια λύση.

Όλα αυτά δεν αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις. Έχω ακούσει από γραμματείς σχολών που υπέγραψαν κατά λάθος για την καταχώρησή τους, τρομοκρατούνται και έχουν πληρώσει τα χρήματα. Η τραγωδία με την European City Guides είναι ότι αποδίδει επειδή οι άνθρωποι απειλούνται και τρομοκρατούνται. Είτε πληρώνεις είτε όχι, συνεχίζουν να σε παρενοχλούν και να σε κακομεταχειρίζονται. Πρόκειται, όμως, για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και γι’ αυτό απαιτεί ευρωπαϊκή λύση. Υποθέτω ότι πανηγυρίζω κάπως που κάνουμε αυτήν τη συζήτηση και που η συνάδελφός μου, η Simon Busuttil, πρόκειται να υποβάλει έκθεση και να επεξεργαστεί στοιχεία, αλλά νομίζω ότι το Συμβούλιο πρέπει να είναι λίγο περισσότερο προνοητικό σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα, όπως εξάλλου και η Επιτροπή.

Το ζήτημα είναι πολύ συγκεκριμένο και εγείρει πέντε βασικά θέματα που πρέπει να εξεταστούν. Κατά την άποψή μου, το πρόβλημα είναι τεράστιο αλλά οφείλουμε να το ποσοτικοποιήσουμε. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι μια καλή ιδέα, αλλά θα μπορούσε να μην ευδοκιμήσει, αν δεν συνοδευτεί από ανάληψη δράσης. Πρέπει να κλείσουμε τα «παράθυρα». Για παράδειγμα, στην Ιρλανδία επικαλούνται την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε όσους έχουν καταχωρηθεί στην European City Guides. Τους λένε ότι θα δικαστούν σε άλλο κράτος μέλος και ότι θα τους επιβληθεί πρόστιμο και θα υποστούν κυρώσεις. Λαμβάνουν τηλεφωνήματα που παρενοχλούν σε μεγάλο βαθμό τόσο τους ίδιους όσο και τους συνεργάτες τους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει σίγουρα να επαναπροσδιορίσουμε τι είναι ένας καταναλωτής επειδή, όπως είπα και νωρίτερα, δεν πρόκειται εδώ μόνο για επιχειρήσεις. Επαναλαμβάνω, ωστόσο. Έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να δείξουμε στους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη ότι αναλαμβάνουμε δράση για τα θέματα που τους θίγουν άμεσα. Ας εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία και ας μην την χαραμίσουμε σήμερα μόνο με λόγια και με καμία δράση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, η ισχύς πολλών από αυτές τις ανέντιμες εταιρείες καταλόγου έγκειται στο ότι βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος και έτσι μοιάζουν άτρωτες, αν δεν επέμβει με κάποιον τρόπο η ΕΕ. Ενσταλάζουν επίσης φόβο στους ανθρώπους, σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για πολύ μικρές επιχειρήσεις χωρίς καμία νομική βοήθεια ή συμβουλή, και πολλοί, αφού παρενοχληθούν για πολλά χρόνια, στο τέλος καταθέτουν τα όπλα και πληρώνουν.

Όπως και σε πολλούς άλλους ομιλητές, το γραφείο μου έχει κατακλυστεί από καταγγελίες, κυρίως όμως από ανεξάρτητους επαγγελματίες: υδραυλικούς, οδοντίατρους, ιατρούς, ανθρώπους που αποτελούν στόχο της European City Guide. Οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν ότι είναι μόνοι τους, ότι πήραν απλά μια λάθος απόφαση, ότι βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και ότι κατά κάποιον τρόπο φταίνε.

Θεωρώ απίστευτο όταν ακούω ότι η πλειονότητα των κρατών μελών δεν επιθυμεί την επέκταση της οδηγίας, ώστε να καλύπτει και τις σχέσεις μεταξύ των εταιρειών. Απλά απορώ, οι μεγάλες εταιρείες δεν πλήττονται επειδή ακριβώς οι εταιρείες που αποτελούν στόχο είναι μικρές επιχειρήσεις; Νομίζω ότι οι πολίτες χρειάζονται περισσότερες και καλύτερες ενέργειες από το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Νομίζω ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι αρκετά καλή και καλώ το Συμβούλιο να κάνει άμεσα κάτι για αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να εισέλθω αμέσως στο θέμα. Θα ήθελα να απευθυνθώ στη σλοβενική Προεδρία. Νομίζω ότι υπήρξε μια σπουδαία Προεδρία. Υπουργέ Lenarčič, θα ήθελα μόνο να σας δώσω τέσσερα στοιχεία που θα ήθελα να τα μεταβιβάσετε στην επόμενη συνεδρίαση των υπουργών Ανταγωνιστικότητας.

Το πρώτο πράγμα είναι να ζητήσετε από την Επιτροπή να πάρει τον μηχανισμό SOLVIT –που υποτίθεται ότι αντιμετωπίζει κάθε καταγγελία που αφορά την ενιαία εσωτερική αγορά, και όχι μόνο την αγορά– και να τον θέσει με αποφασιστικότητα στην ημερήσια διάταξη. Μπορείτε να τους προτείνετε να διαδώσουν την πληροφορία ότι είναι ήδη διαθέσιμος σε ανεξάρτητους ιστοτόπους –και θα πρέπει να ντρεπόμαστε για το γεγονός ότι οι άνθρωποι που επηρεάζονται από αυτό τελικά το ανέλαβαν μόνοι τους – όπου υπάρχουν πολλές αναλυτικές πληροφορίες, και να εντάξουν τον τομέα αυτόν στη σφαίρα της ευθύνης τους. Αυτό μπορεί να γίνει ευθύς αμέσως. Ιδού, λοιπόν, το πρώτο σας καθήκον.

Το δεύτερο καθήκον σας είναι να λέτε σε όλους τους συναδέλφους σας ότι οι υπηρεσίες τους ενημέρωσης των επιχειρήσεων (επειδή έχουν υπηρεσίες που απευθύνονται στις ΜΜΕ) θα πρέπει επίσης να μεταδίδουν την παραπάνω πληροφορία σε αυτές στη δική τους γλώσσα και θα πρέπει για αυτό να διαθέσετε ένα μικρό ποσό από τον προϋπολογισμό σας για να εξηγήσετε στις επιχειρήσεις τι τελικά συμβαίνει.

Τρίτον, δώστε αυτές τις πληροφορίες στις δικές σας αρχές επιβολής του νόμου. Και, επίσης, πείτε στην Επιτροπή και στους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για την συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών: βάλτε το στην ημερήσια διάταξή σας, δεν είναι κάτι το φοβερό. Η πληροφορία είναι εδώ. Δεν είναι και τόσο δύσκολο για να γίνει. Υπάρχουν, λοιπόν, τρία πράγματα που πρέπει να κάνετε.

Και το τέταρτο πράγμα που θα μπορούσατε επίσης να κάνετε είναι να πείτε στους συναδέλφους σας: οι συγκεκριμένες πρακτικές, αν εφαρμόζονται σε βάρος μεμονωμένων καταναλωτών είναι απόλυτα παράνομες σύμφωνα με την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Όλοι γνωρίζουν τι ισχύει. Και οι θιγόμενες εταιρείες αναλαμβάνουν ουσιαστικά τον ρόλο των ιδιωτών καταναλωτών. Αλλά σε μεμονωμένα κράτη μέλη, κατά τη διαδικασία εφαρμογής της οδηγίας (και οφείλω να πω παρεμπιπτόντως ότι τα κράτη μέλη δεν την έχουν εφαρμόσει πολύ καλά και ακόμα και το δικό μου κράτος μέλος υστερεί κατά πολύ), θα μπορούσατε πολύ εύκολα να συμπεριλάβετε μια ρήτρα που θα αναφέρεται ειδικά στους καταλόγους και τις μικρές επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή. Δεν είναι και πολύ δύσκολο.

Έχουμε, λοιπόν, εδώ τέσσερις συγκεκριμένες ενέργειες. Προσβλέπω έτσι σε εσάς κύριε υπουργέ, και όταν κοιτάξουμε την ημερήσια διάταξη περιμένουμε το θέμα αυτό να είναι στην επόμενη ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας. Πώς μπορούμε να εξακολουθούμε να λέμε στις μικρές επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην εσωτερική αγορά αν δεν μπορούμε να προσφέρουμε σε εκείνες μια πολύ απλή εγγύηση με μια τόσο απλή πράξη σαν αυτήν; Πρόκειται για μια επαίσχυντη αμέλεια από όλους εμάς που έχει να κάνει με τα καθήκοντά μας για την ενιαία αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, η European City Guide και οι παρεμφερείς οδηγοί αποτελούν ουσιαστικά έναν εσμό από απατεώνες, αλλά η νομοθεσία μας δεν είναι τόσο καλή για να μας επιτρέψει να τους αντιμετωπίσουμε. Το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει επίσης να απασχολήσει την Επιτροπή όσον αφορά την υποβολή κάποιας καινούριας νομοθετικής πρότασης που θα κάνει πιο αυστηρή τη σχετική οδηγία, προκειμένου να μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε· όσο όμως υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, η συμβουλή μου σε όσες μικρές επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με τις απαιτήσεις της European City Guide και των σχετικών οδηγών είναι απλή: μην πληρώνετε· αγνοήστε τους· αγνοήστε την πίεση.

Έχει συσταθεί μια οργάνωση με την ονομασία «Stop the European City Guide», ένας οργανισμός με τα θύματα του παραπάνω οδηγού. Ο ιστότοπός τους έπρεπε να ανακληθεί λόγω της πίεσης και των νομικών απειλών κατά του παρόχου τους των υπηρεσιών Διαδικτύου, έτσι ώστε να τους εξαναγκάσουν να κλείσουν τον ιστότοπό τους. Φιλοξενώ, λοιπόν, τώρα τον δικό τους ιστότοπο στον δικό μου ιστότοπο, έτσι ώστε να μπορούν να κοινοποιούν τις πληροφορίες τους σχετικά με το πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να αυτοπροστατευτούν. Χρειαζόμαστε δραστικές ενέργειες. Και τις χρειαζόμαστε σύντομα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την κ. McCarthy για την άψογα προετοιμασμένη προφορική της ερώτηση όσον αφορά τις ανέντιμες πρακτικές των διαφημιστικών εταιρειών με βάση την «European City Guides». Η Επιτροπή Αναφορών, της οποίας προεδρεύω, έχει αναθέσει στον κ. Busuttil να εκπονήσει μια αναφορά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε λάβει έναν τεράστιο αριθμό καταγγελιών που κατηγορούν ακριβώς τη συγκεκριμένη πρακτική. Ο Επίτροπος είπε ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει τέτοιου είδους καταγγελίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν την αφορμή για την έναρξη έρευνας για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά, από τη δική μου οπτική γωνία, η συγκεκριμένη συζήτηση, παράλληλα με τη συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί στη βάση της αναφοράς του κ.Busuttil, θα είναι μια επαρκής αφορμή για να αναλάβει η Επιτροπή ανάλογη δράση, αφού οι εν λόγω πρακτικές είναι καθ’ όλα ανέντιμες και παρενοχλούν μικρές επιχειρήσεις και καθημερινούς ανθρώπους – με άλλα λόγια, ανθρώπους που δεν έχουν στη διάθεσή τους στρατιές δικηγόρων για να τους προστατεύσουν.

Προτρέπω την Επιτροπή να αναλάβει δράση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχω εξετάσει 19 υποθέσεις ανθρώπων που είναι αδίκως φορτωμένοι με έξοδα και χρέη εξαιτίας της European City Guides. Από αυτούς τους 19, οι 17 ήταν μικρές επιχειρήσεις που απασχολούσαν τρία ή λιγότερα άτομα. Και από αυτούς τους 17, οι έξι ήταν ηλικιωμένοι άνω των 60 χρόνων, οι οποίοι ζούσαν με τον φόβο παραλαβής μιας επιστολής από νομικό σύμβουλο.

Η πραγματικότητα ήταν ότι αυτό που όντως συνέβη στην προκειμένη περίπτωση ήταν μια παρερμηνεία της πράξης πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών ή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως σημείωσε και ο κ. Harbour. Το παραπάνω αποτελεί από μόνο του μια απάτη γιατί, αν συμφωνείς να κάνεις κάτι, αναμένεις να λάβεις κάτι πίσω το οποίο θα πρέπει να προσφέρεται ως αναγνώριση. Αυτό που συνέβη πραγματικά ήταν μια παρερμηνεία όσον αφορά την υπηρεσία που παρεχόταν. Νομίζω, όπως είπαν και κάποιοι από τους συναδέλφους μου, ότι αυτό το θέμα θα αντιμετωπιστεί καλύτερα σε επίπεδο Επιτροπής. Ωστόσο, θα ήταν σωστό το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και κάθε υπουργός να έχει επίγνωση του παραπάνω ζητήματος, και να έχει τη δυνατότητα να θεσπίσει νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο, κάτι που μπορεί τελικά να αποδειχθεί γρηγορότερο από το να επιχειρηθεί η προώθηση μιας αναθεωρημένης ευρωπαϊκής οδηγίας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω μόνο να συμφωνήσω με τους συναδέλφους μου. Πρέπει να σταματήσουμε να επιρρίπτουμε αλλού τις ευθύνες. Πρέπει να σταματήσουμε τις εταιρείες αυτές που παίζουν μαζί μας κρυφτό. Αυτό είναι το παιχνίδι που παίζουν με εμάς. Δεν φεύγω από αυτήν την Ολομέλεια, κύριε υπουργέ, χωρίς κάποια δέσμευση για ανάληψη δράσης.

Ο κ. Harbour σας έδωσε κάποιες ιδέες, αλλά θέλω από εσάς να θέσετε συγκεκριμένα πράγματα, όπως έθεσα και εγώ στην παρέμβασή μου στην αρχή. Θέλω να θέσετε στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου το αυστριακό μοντέλο, όπου, στο πλαίσιο της οδηγίας για την παραπλανητική διαφήμιση, απαγορεύονται ήδη οι συγκεκριμένες πρακτικές. Δεν το κάνουν όλα τα κράτη μέλη αυτό. Θα μπορούσατε να ζητήσετε από άλλα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό, να υιοθετήσουν το αυστριακό μοντέλο και να απαγορεύσουν τις συγκεκριμένες πρακτικές θεσπίζοντας τροπολογίες στην εθνική τους νομοθεσία.

Θέλω επίσης να ζητήσετε από το Συμβούλιο να συμφωνήσει στη δημιουργία διασυνοριακών δικτύων επιβολής της νομοθεσίας για τους καταναλωτές. Θέλω να τους παροτρύνετε να δεχθούν, να διερευνήσουν και να δράσουν κατά των εταιρειών καταλόγου στο πλαίσιο του διασυνοριακού δικτύου επιβολής της νομοθεσίας. Έτσι θα μπορέσουμε, κατά τη γνώμη μου, να αναλάβουμε κάποια δράση εκτός συνόρων και να σταματήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να διαφεύγουν από το μακρύ χέρι του νόμου. Θα ήθελα, λοιπόν, να σας παρακαλέσω να προβούμε σε αυτές τις ενέργειες για να μπορέσουμε όλοι να φύγουμε πιο χαρούμενοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε τον λόγο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μας που συμμετείχαν σε αυτήν τη συζήτηση.

Θα ήθελα να ξεκινήσω διευκρινίζοντας κάτι. Κανένας στο Συμβούλιο, ούτε η Προεδρία, ούτε κάποιο κράτος μέλος, δεν υποστηρίζει τη συνέχιση ή ακόμα και την εκδήλωση ανέντιμης συμπεριφοράς στην εσωτερική αγορά που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε άλλο· γι’ αυτό εξάλλου αυτή η συζήτηση είναι τόσο καλοδεχούμενη και εγώ προσωπικά την επικροτώ εξ ονόματος της Προεδρίας.

Δεύτερον, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Προεδρία έχει λάβει υπόψη της τα ομόφωνα αιτήματα για αυξημένη δραστηριότητα και άμεση δράση. Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας για τη διαβίβαση των συγκεκριμένων αιτημάτων στους εταίρους μας στο Συμβούλιο.

Τρίτον, είμαι πολύ ενθουσιασμένος που η Επιτροπή Αναφορών έχει αποφασίσει την εκπόνηση μιας ειδικής αναφοράς, και προσβλέπουμε με ευχαρίστηση στη συγκεκριμένη αναφορά από τον κ. Busuttil, η οποία αναμένεται να δώσει ώθηση για τις αρμόζουσες δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ένα πράγμα. Κυρία McCarthy, αναφέρατε το παράδειγμα της Αυστρίας. Τα καλά παραδείγματα βοηθούν σίγουρα ώστε να ενθαρρύνονται οι άλλοι για να τα ακολουθήσουν. Και επίσης πιστεύω και εύχομαι η συγκεκριμένη συζήτηση να διαδραματίσει και αυτήν τον ρόλο της. Πρέπει να τονίσω, ωστόσο, ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά των οδηγιών.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, και όπως επίσης είπατε στην ερώτησή σας, το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά δυο οδηγίες. Η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές δεν καλύπτει το συγκεκριμένο κομμάτι. Μία λύση θα ήταν είτε να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του καταναλωτή, είτε να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας. Αναμένω να τεθούν επί τάπητος και οι δύο επιλογές όταν ληφθεί η απόφαση για τα συγκεκριμένα θέματα.

Γνωρίζουμε ότι η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές δεν ισχύει για πολύ καιρό. Τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Δεκέμβριο, και νομίζω ότι θα πρέπει σύντομα να αξιολογήσουμε πώς εφαρμόζεται.

Δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω πάλι ότι η οδηγία για την παραπλανητική διαφήμιση καλύπτει το συγκεκριμένο πεδίο. Κοροϊδίες και απάτες αυτού του είδους αφορούν σίγουρα την παραπλανητική διαφήμιση, το οποίο σημαίνει ότι ορισμένα νομικά διορθωτικά μέτρα είναι ήδη διαθέσιμα.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι έχω παρακολουθήσει πολύ προσεκτικά τη συζήτηση και ότι η Προεδρία θα μεταφέρει τη διάθεση αυτής της Ολομέλειας στα μέλη του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE) , γραπτώς. – Η «European Cities Guide» και ανάλογα έντυπα είναι ανέντιμες επιχειρήσεις που στοχεύουν συγκεκριμένα σε ΜΜΕ. Παροτρύνουν τις εταιρείες να εγγραφούν σε υπηρεσίες καταλόγου που παρουσιάζονται ως δωρεάν.

Ωστόσο, λόγω των ύποπτων και περίπλοκων «μικροσκοπικών χαρακτήρων» που χρησιμοποιούνται, οι συγκεκριμένες κομπίνες προβαίνουν στη συνέχεια στην παρενόχληση των ανθρώπων για χρήματα με έναν άκρως απειλητικό και κακόβουλο τρόπο. Η ειρωνεία είναι ότι οι συγκεκριμένες ανέντιμες εταιρείες επικαλούνται τη νομοθεσία της ΕΕ για να εκφοβίσουν ακόμα περισσότερο τους στόχους τους.

Φυσικά, οι παραπάνω απατεώνες δεν είναι σε καμία περίπτωση αξιόπιστοι για τον καταναλωτή ή την επιχείρηση. Στην πραγματικότητα, αψηφούν πολλά παραδείγματα ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως π.χ. την οδηγία για την παραπλανητική διαφήμιση του 1984. Το συγκεκριμένο πρόβλημα υφίσταται σε χώρες της ΕΕ και γι’ αυτό απαιτείται άμεση δράση.

Η λύση βρίσκεται στη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, δηλαδή με τη μορφή αυστηρότερης νομοθεσίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε οδηγία της ΕΕ που θα καλύπτει το συγκεκριμένο θέμα δεν θα περιέχει «παράθυρα» και ότι θα εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε όλα τα κράτη μέλη.

Καλώ το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνδράμουν το έργο του Κοινοβουλίου και να αναλάβουν δράση που θα αντικατοπτρίζει το επείγον αυτής της κατάστασης. Αν ενθαρρύνουμε τις ΜΜΕ να ανταγωνιστούν στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς, πρέπει τουλάχιστον να είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την προστασία τους από αυτούς τους ασύστολους απατεώνες.

 

13. Όροι που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα - Πρόσβαση στην αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) - Πρόσβαση στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση των ακόλουθων εκθέσεων:

- (A6-0087/2008) της κ. Ţicău, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα (COM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD)

- (A6-0037/2008) του κ. Grosch, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στην αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) (COM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)

και

- (A6-0038/2008) του κ. Grosch, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) (COM(2007)0265 - C6-0146/2007 - 2007/0099(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Radovan Žerjav, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Κυρία Ţicău, κύριε Grosch, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σχέδια νομοθετικών μέσων τον Ιούλιο του 2007: μια πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, την πρόταση κανονισμού για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, και την πρόταση κανονισμού για κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά υπηρεσιών πούλμαν και λεωφορείου.

Η πορτογαλική Προεδρία ξεκίνησε να επεξεργάζεται τον κανονισμό για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, και η σλοβενική Προεδρία συνέχισε την παραπάνω προσπάθεια ανοίγοντας επίσης δυο ακόμα φακέλους. Παράλληλα με τις εργασίες της ομάδας εργασίας, ξεκινήσαμε επίσης άτυπες συνομιλίες με εισηγητές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τον Απρίλιο, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας (ΜΤΕ), οι υπουργοί διεξήγαγαν πολιτική συζήτηση για μια σειρά από βασικά θέματα που έφεραν τα ακόλουθα αποτελέσματα. Πρώτον, όσον αφορά τον κανονισμό για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, το καίριο ζήτημα των ενδομεταφορών παραμένει αναπάντητο. Τα περισσότερα κράτη μέλη υποστήριξαν ουσιαστικά τη συμβιβαστική απόφαση σύμφωνα με την οποία επιτρέπονται τα τρία εσωτερικά δρομολόγια μέσα σε επτά ημέρες ύστερα από την εκφόρτωση στο κράτος μέλος υποδοχής.

Ωστόσο, αρκετά κράτη μέλη, που υποστηρίζονταν από την Επιτροπή, πρότειναν να επιτρέπονται και οι διαμετακομιστικές ενδομεταφορές για την αποφυγή του φαινομένου των άδειων οδικών μεταφορών. Η Προεδρία επιχειρεί επί του παρόντος την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης στο Συμβούλιο.

Δεύτερον, όσον αφορά τον κανονισμό για την άσκηση του επαγγέλματος, πρέπει να βρεθεί συμβιβασμός για το εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο και το μητρώο των μεταφορικών επιχειρήσεων. Στην πραγματικότητα, θα συμφωνήσουμε σύντομα για το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης του εν λόγω μητρώου.

Τρίτον, όσον αφορά τον κανονισμό για τις διεθνείς υπηρεσίες πούλμαν και λεωφορείων, η συζήτηση πρέπει να συνεχίσει σε επίπεδο ομάδας εργασίας. Έχουμε συμφωνήσει ότι οι λύσεις για τους δυο άλλους κανονισμούς θα πρέπει επίσης να ισχύσουν με ανάλογο τρόπο σε αυτόν τον κανονισμό.

Η σλοβενική Προεδρία θα επιχειρήσει να πετύχει πολιτική συμφωνία για τους τρεις παραπάνω κανονισμούς στη συνεδρίαση ΜΤΕ στις 13 Ιουνίου 2008. Θα ήθελα να τονίσω ότι θα προσπαθήσουμε να λάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερο υπόψη τις τροπολογίες που ζητήσατε, ευθυγραμμ