Index 
Viták
PDF 2056k
2008. május 20., Kedd - Strasbourg HL kiadás
1. Az ülés megnyitása
 2. Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 3. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések: lásd a jegyzőkönyvet
 4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése: lásd a jegyzőkönyvet
 5. A tagállamok foglalkoztatáspolitikai iránymutatásairól (vita)
 6. Az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén megvalósított előrehaladás az EU-ban (vita)
 7. Az Európai Unió integrált tengerpolitikája (vita)
 8. Szavazások órája
  8.1. A szakképesítések tagállamok közötti összehasonlíthatósága (A6-0132/2008, Jan Andersson) (szavazás)
  8.2. Az állat-egészségügyi és zootechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítése (A6-0160/2008, Neil Parish) (szavazás)
  8.3. Egy tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatása (kodifikált szöveg) (A6-0152/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (szavazás)
  8.4. Az Üzemanyagcellák és Hidrogén közös vállalkozás létrehozása (A6-0145/2008, Pia Elda Locatelli) (szavazás)
  8.5. Közösségi Dohányalap (A6-0164/2008, Sergio Berlato) (szavazás)
  8.6. A PEACE program értékelése és stratégiák a jövőre nézve (A6-0133/2008, Bairbre de Brún) (szavazás)
  8.7. A húsra és az állatállományra vonatkozó statisztikák (A6-0130/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (szavazás)
  8.8. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások (A6-0172/2008, Anne Van Lancker) (szavazás)
  8.9. Az Európai Parlament tervezett bevételei és kiadásai a 2009-es pénzügyi évre (A6-0181/2008, Janusz Lewandowski) (szavazás)
  8.10. Nyersanyag- és árukereskedelem (A6-0134/2008, Jens Holm) (szavazás)
  8.11. A legkülső régiókra vonatkozó stratégia: eredmények és kilátások (A6-0158/2008, Margie Sudre) (szavazás)
  8.12. Az EU fogyasztóügyi politikai stratégiája 2007-2013 (A6-0155/2008, Lasse Lehtinen) (szavazás)
  8.13. Az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén megvalósított előrehaladás az EU-ban (A6-0159/2008, Elizabeth Lynne) (szavazás)
  8.14. Az Európai Unió integrált tengerpolitikája (A6-0163/2008, Willi Piecyk) (szavazás)
 9. A szavazáshoz fűzött indokolások
 10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 12. Félrevezető „katalóguscégek” (például „európai városok útikönyvei”) (vita)
 13. Tiszteletben tartandó feltételek a nemzetközi közúti fuvarozói szakma gyakorlásához - Az autóbusszal történő nemzetközi személyszállítás (átdolgozott verzió) - A Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutás (átdolgozott verzió) (vita)
 14. A romák helyzete Olaszországban (vita)
 15. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 16. Az elnökség közleménye: lásd a jegyzőkönyvet
 17. A képviselőcsoportok tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 18. A Parlament tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 19. A mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek kiválasztása és engedélyezése (vita)
 20. A nők és a tudomány (vita)
 21. A fémhigany kiviteli tilalma és biztonságos tárolása (vita)
 22. A hajóbontás gyakorlatának javítása (Zöld könyv) (vita)
 23. A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 24. Az ülésnap berekesztése


  

ELNÖKÖL: MAURO ÚR
alelnök

 
1. Az ülés megnyitása
  

(Az ülést reggel 9.00-kor nyitják meg)

 

2. Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet

3. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések: lásd a jegyzőkönyvet

4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése: lásd a jegyzőkönyvet

5. A tagállamok foglalkoztatáspolitikai iránymutatásairól (vita)
MPphoto
 
 

  Elnök. − A következő napirendi pont a Van Lancker asszony Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében készített jelentése (A6-0172/2008): a tagállamok foglalkoztatáspolitikai iránymutatásairól (COM(2007)0803 PART V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, a Bizottság tagja. (CS) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A Bizottság 2007. decemberi stratégiai jelentése rendkívül pozitív üzenetet hordoz, amely az Európai Tanács tavaszi ülésén, 2008 márciusában elnyerte az Európai Parlament támogatását. A 2005-től megújított formában működő lisszaboni stratégia eredményei már most láthatóak, az első három éves ciklus végén. A gazdasági növekedés és a foglalkoztatottság növekedése lenyűgöző. Több mutató jelzi, hogy a strukturális reformok eredményesek.

Habár az összes tagállam reformokat hajt végre 2005 óta, egyeseknek jobban sikerül, mint másoknak. Tavaly már a fáradság jelei kezdtek mutatkozni e téren. Európa azonban nem állhat meg, és nem lassulhat le. Éppen ellenkezőleg: folytatnia kell a reformok végrehajtását, és ha lehet még nagyobb lendülettel.

Ez a gondolat áll a Bizottság azon javaslata hátterében, hogy a főbb integrált iránymutatásokat – ideértve a főbb foglalkoztatási iránymutatásokat – 2010-ig fenn kell tartani jelenlegi formájukban. A Bizottság meg van győződve arról, hogy ezek az iránymutatások megfelelő keretet nyújtanak az európai munkaerőpiac jelenlegi feladataihoz, és céljukat jól szolgálják. Az Európai Tanács is helybenhagyta ezeket tavaszi ülése során azzal, hogy a stabilitáson alapuló általános megközelítést választotta. Meg kell adni a lehetőséget a tagállamoknak arra, hogy befejezzék a megkezdett reformokat, ezenkívül pedig határidőt kellene megállapítani a számukra, amelyen belül a reformok eredményeinek láthatóvá kellene válniuk.

A Bizottság szükségesnek találta, hogy változtatásokra tegyen javaslatot bizonyos, a közeljövőben megoldandó olyan feladatokra helyezve a hangsúlyt, mint például az éghajlatváltozás, az energiakérdés, a szociális dimenzió és a rugalmas biztonság. A Bizottság az irányú vágyának is hangot adott, hogy nagyobb hangsúly kerüljön a fokozottabb integrációra és a szigorúbb végrehajtásra. Mindezek eredményeképpen a közösen elfogadott célok és referenciaszintek bekerültek a főbb iránymutatások szövegébe.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Van Lancker, előadó. − (NL) Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak a képviselőknek kiváló együttműködésükért, akikkel ennek a jelentésnek a megírásában együtt dolgozhattam. Úgy érzem, hogy túl sok módosítást kellett megtennünk a jelentés részleteit illetően, de biztos úr, nem számít, az üzenetnek egyértelműnek kell lennie: ez az Európai Parlament nem fogadhatja el, hogy miden a régi kerékvágásban menjen az európai foglalkoztatási stratégiával kapcsolatban.

Igaz, hogy nagy munka vár ránk az iránymutatásoknak a tagállamokban történő gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban, de az is igaz, hogy az iránymutatásokat ki kell igazítani, hogy egy sor anyagi hiányosságot orvosolni tudjunk. Három lényeges dolgot említenék. Először is a foglalkoztatási stratégiának sokkal erősebb szociális dimenziót kell kapnia. Még mindig túl sok olyan csoport van társadalmunkban, amelyek nem osztoznak a növekedés és az újonnan teremtett munkalehetőségek előnyeiben. Ilyenek a fogyatékkal élők, a migránsok a betanított és szakképzetlen munkások, akiket túl gyakran sorsukra hagyunk, pedig társadalmunkban és a munkaerőpiacon jelen lévő minden emberre szükségünk van. Ezért a foglalkoztatási stratégiának az aktív társadalmi integrációt is elő kell mozdítania a szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem érdekében, mégpedig úgy, hogy tisztességes jövedelmet és jó minőségű szolgáltatásokat biztosít, valamint aktív politikával segíti a munkakeresőket és a képzést.

A második téma: a munka minősége. Igaz, hogy több munkalehetőség keletkezett, de pontosan ezért, ezek nem mindig a legjobb munkalehetőségek. A mai napig túl sokan vannak olyanok, akiket akaratuk ellenére kétes, visszavonható szerződésekkel kötnek meg, határozott időtartamú munkaviszonyban, akaratukon kívül részmunkaidőben foglalkoztatva, vagy nem elegendő jövedelmet biztosító munkákban. Éppen ezért, inkább a munka minőségére kell helyezni a hangsúlyt, olyan lehetőségekre, amelyek megbízható jövedelmet biztosító, állandó munkává válhatnak. Drasztikusan meg kell növelni a képzésre fordított erőfeszítéseket, és mindenekfelett minden munkás számára biztosítani kell a szociális jogokat tekintet nélkül foglalkoztatási jogviszonyukra. A munkaerőpiacnak nem kizárólag a rugalmasságra van szüksége; a munkásoknak nagyobb biztonságra is szükségük van.

A harmadik téma: a nemek közötti egyenlőség. A nők hatalmas előrelépést tettek a munkaerőpiacon mégis nagyon messze vannak az esélyegyenlőség elérésétől. A bérolló még mindig elfogadhatatlanul szélesre nyílik. A nők nem ugyanúgy férnek hozzá a képzéshez és nem rendelkeznek azonos lehetőségekkel a vállalkozások alapítása tekintetében sem. Azok a nők pedig, akik szüneteltetik karrierjüket, és azután próbálnak pályájukra visszatérni, egyre nehezebb helyzetben vannak. A karrier és a családi élet összeegyeztetésének nehézségeinek megoldása túl gyakran csak a nőket érintő probléma, és ennek jövedelmükre gyakorolt következményeit gyakran érzik nyugdíjas korukban. Ezért a foglalkoztatási stratégiának különös figyelmet kell szentelnie a nemek közötti egyenlőségnek a nők és férfiak közötti egyenlőtlenség megszüntetése érdekében.

Végül pedig biztos úr, hölgyeim és uraim, a tagállamok és az Európai Unió elkötelezettségére lesz szükség szilárd társadalmi jogszabályok meghozatalához, amelyek vagy sikerre viszik, vagy megölik a foglalkoztatási stratégiát, mint módszert. Ezért remélem, hogy az Európai Unió minden tagállama következetesen átülteti és alkalmazza az európai jogszabályokat, azt is remélem továbbá, biztos úr, hogy a Bizottság nagyon hamar – hónapokon, vagy akár heteken belül – elénk tárja nagyra törő társadalmi menetrendjét.

Remélem, hogy a Tanács júniusi ülésének résztvevői, valamint a biztos úr és a Bizottság is meghallja üzenetünket. Egyébként, sajnálatos, elnök úr, hogy a Tanács elnökségének egyetlen képviselője sincs jelen, mert ez az üzenet elsősorban a Tanács júniusban megtartandó ülésének szól, amelynek végleges határozatokat kell hoznia a foglalkoztatási stratégia ügyében. Remélem, hogy valakinek sikerül addig eljuttatni a Parlament üzenetét az elnökségnek.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. (FR) Tisztelt elnök úr, biztos úr, előadó asszony! Először is szeretném megköszönni az előadónak, Anne Van Lanckernek és az Európai Néppárt (Keresztény Demokraták) képviselőcsoportjának, valamint az Európai Demokratáknak a számunkra biztosított magas szintű konzultációs lehetőséget, hogy együtt alkossuk meg ezt a szöveget, amely összefoglalja közös meggyőződésünket, és azt, hogy miként szeretnénk a foglalkoztatási iránymutatásokat megváltoztatni.

Mostantól kezdve – a lisszaboni stratégiának megfelelően – az európai munkahelyek számának növelését három fő, nemrég végbement, illetve mostanában lezajló változás figyelembe vételével kell elérni. Ezek közül az első a gazdasági globalizáció, amely rákényszeríti Európát, hogy gazdasági szempontból és munkahelyteremtés szempontjából ösztönzést biztosítson; a rugalmas biztonság, amely abszolút szükséges vállalataink fejlődése és ennélfogva a foglalkoztatás növelése szempontjából; és természetesen a szociális Európa kiépítése.

Ezek elérése érdekében a következő három pontot emeltük ki a foglalkoztatási iránymutatások naprakésszé tett változatában.

Egyfelől küzdeni kell az ellen, hogy bárki képesítés megszerzése nélkül hagyja el az oktatási rendszert. Ha valaki képesítés nélkül kerül ki az oktatási rendszerből, az azt jelenti, hogy az illető nincs felszerelkezve a foglalkoztatásba történő integrációhoz szükséges minimummal, ennek következtében pedig hiányoznak a forrásai a társadalmi integrációhoz is. Ez a legfontosabb feladatunk és nagyon keményen kell dolgoznunk érte.

A második pont, amire nagyon oda kell figyelnünk, az egész életen át tartó tanulás fenntartása és fejlesztése, amely a munkavállalók folyamatos foglalkoztathatósága és mobilitása biztosításának egyetlen módja.

A harmadik pont pedig a megszerzett tapasztalatok érvényesítését érinti, ami valójában lehetővé teszi, hogy a munkavállalók előrelépjenek pályájukon, a vállalatoknak pedig biztosítja az új feltételekhez való sikeres alkalmazkodást.

Mindezekben a pontokban egyetértés született, ezért köszönöm a PPE-DE képviselőcsoportja tagjainak a mai szavazáshoz nyújtott támogatását.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, a PSE képviselőcsoport nevében.(SV) Tisztelt elnök úr! Amikor Anne Van Lancker belekezdett az Európai Parlament válaszának kidolgozásába, úgy tervezte, hogy néhány fontos pontra koncentrál, miután tudomásunk volt arról, hogy a Bizottság is és a Tanács is azt fogja javasolni, hogy egyáltalán ne módosítsuk az iránymutatásokat. Azt a taktikát találtuk ki, hogy mindössze néhány pontra összpontosítunk, abban a reményben, hogy a mondanivalónknak legalább egy részét meghallgatják.

Nem így hozta a sors. Habár az alapvető megközelítés továbbra is ugyanaz maradt, rengeteg a módosítás, a tervezett néhány helyett. Úgy gondolom, jobb lett volna, ha arra koncentrálunk, amit Van Lacker asszony mondott, miszerint egyértelműen belevesszük a szociális dimenziót, egy olyan politikát, amely mindazok javát szolgálja, akik a munkaerőpiacon kívül rekedtek és nem osztoznak a jólétben. Annak ellenére, hogy a foglalkoztatottság kedvező tendenciát mutat, meg kell jegyeznünk, hogy az új munkalehetőségek nagy része bizonytalan, és nem biztosít megélhetést. Nem ad biztonságot. És a rugalmas biztonságról szóló vitának világosabban kellene tükröződni az iránymutatásokban, hiszen több éve vitatkozunk róla. Ugyanez vonatkozik az egyenlőség kérdéseire is.

Azt gondolom, hogy azért nincs jelen a Tanács, mert sajnálatos módon a Tanácsot egyáltalán nem érdekli a Parlament mondanivalója. Pontosan azt fogják csinálni, amit korábban elhatároztak. Azt gondolom, hogy az Európai Parlamentben nagyon komolyan meg kell fontolnunk a következő három éves beszámolóban, hogy hogyan változtassunk taktikát, és hogyan folytassuk munkánkat, hogy a Parlament valóban tudja befolyást tudjon gyakorolni az iránymutatások jövőbeli alakulására.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (LT) Gratulálok az előadónak Van Lancker asszonynak e lényeges jelentés elkészítéséhez. Ezenkívül köszönöm az előadó segítőkész együttműködését és megértését a módosítások elfogadása terén. Úgy ítélem meg, hogy ez a dokumentum kiegyensúlyozott és remélem, hogy a holnapi szavazás során a többség támogatni fogja.

Szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy a Bizottság Tanácshoz intézett közleménye tartalmaz egy nagyon szívesen látott javaslatot, amely ösztönözheti a piac fejlődését és növelheti a foglalkoztatottságot.

Ez pedig a tudás szabadsága, amelyet hozzá kellene adni a négy alapvető szabadsághoz – az áruk, a szolgáltatások, az emberek és a tőke szabad mozgásához. Ez az ötödik szabadság tudná segíteni az EU modern, kreatív, és tudás alapú gazdasággá való átmenetének felgyorsítását. Ez viszont megerősíti a tudományos kutatás, az oktatás és az innováció EU-n belüli tudás-háromszögét.

A Bizottság által javasolt kezdeményezés, kétségtelenül nagyon jó. Azonban senki nem fog érvelni az ellen, hogy az eredeti négy szabadság jelentős szerepet játszik a munkahelyek számának növelésében.

Mégis előfordul, hogy egyes tagállamok nem tartják magukat az uniós politikához, vagy meg is szegik a jogi normákat. Protekcionista politikát folytatva megakadályozzák a tőke és a személyek szabad mozgását és ezzel nemcsak saját országuk, hanem az EU egészének fejlődését is kockára teszik.

Véleményem szerint a szolgáltatások szabad mozgása nem fogja garantálni a kis- és középvállalkozások fejlődését. Ne feledjük Winston Churchill megjegyzését: a szabad piac szétrombolása megteremti a feketepiacot.

Legfőbb ideje, hogy a Bizottság és a tagállamok is rájöjjenek, hogy sokkal többet érhetünk el együtt, mintha a saját utunkat járnánk.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Tisztelt elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Mi, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség örömmel üdvözöljük Van Lancker asszony jelentését, mert végzetes lenne, ha a Tanács átfogó reformokat jelentene be a foglalkoztatáspolitikai iránymutatások terén 2008-ban, majd egy pálfordulattal visszavonná azokat.

Biztos úr, teljesen igaza van abban, hogy a Bizottság, és különösen a Tanács belefáradt a reformokba. Van Lancker asszony jelentése azonban világosan kijelöli, hogy mi az, ami kiemelten fontos. Különösen a társadalmi integráció terén kiemelt új prioritásokra szeretném felhívni a figyelmet. Életbevágó, hogy az az üzenet kerüljön ki innen, hogy nem feledkezhetünk meg az emberekről a Parlamenten kívül, és hogy fontosak a számunkra.

Másodszor, mi Zöldek nagy mértékben hozzájárultunk annak biztosításához, hogy ebben a parlamenti jelentésben a nemek közötti esélyegyenlőség alapvető dimenziója következetesen jelenik meg, valamint hogy a jelentésben nem próbáltuk meg úgy feltüntetni, mintha a családpolitika a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének elve lenne. A nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének elve átfogóbb, és nőket érint, nem pedig nőket is és férfiakat is, mint a családpolitika.

Mi Zöldek azonban továbbra is gyanakvással tekintünk a rugalmas biztonság ágazatára, mindaddig, amíg a szociális védelem nem lesz biztosított. Még egyszer szeretném hangsúlyozni: reformokra van szükség és nem patthelyzetre.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska, a UEN képviselőcsoport nevében. (PL) Tisztelt elnök úr! A tagállamok közös foglalkoztatás politikája most vizsgázik. Egyre másra áll elő a különböző korcsoportok foglalkoztatásának bővítését elősegítő programokkal, amelyek figyelembe veszik ezeknek a korcsoportok egyedi szükségleteit és adottságait, valamint azt, hogy elhelyezkedésük során milyen fenyegető problémákkal kell szembenézniük. A lisszaboni stratégia értelmében ezek a programok mindenekelőtt az emberekbe és oktatásukba történő befektetést jelentik, továbbá elhelyezkedésük jobb kilátásait szolgálják. A foglalkoztatottak számának 2007-ben 3,6 millióval, 2008–2009-ben pedig várhatóan 4,5 millióval történő növekedése mind ennek a politikának a kézzel fogható eredménye.

Ez azt jelenti, hogy a következőkhöz alkalmazkodó hozzáállást kell elősegíteni a munka területén: az emberi életciklus, a tanulmányaikat be nem fejező fiatalokkal kapcsolatos aggály, a munkafeltételeknek a családi szükségletekhez – különösen a szülői feladatokhoz – történő hozzáalakítása, a munkahelyi megkülönböztetés megszüntetése, különösen a továbbképzéshez és a szakismeret finomításának egyéb formáihoz való hozzáférés terén, valamint a foglalkozási tevékenység fokozatos szűkítése az idősek körében.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. (CS) Hölgyeim és uraim! Én is csatlakozom azokhoz, akik szeretnék megköszönni az előadó munkáját, a jelentést, amely nagy hangsúlyt fektet az Európai Közösség egyik pillérének, nevezetesen az európai szociális modellnek a fontosságára. Örömmel fogadom, hogy a jelentés kiemel olyan kérdéseket, mint a társadalmi integráció elősegítése, a szegénység elleni küzdelem és a társadalmi beilleszkedés hangsúlyozása a foglalkoztatáspolitikákban. Az előadó – szintén helyesen – hangsúlyozza a munkahelyen a nemek közötti egyenlőség előmozdításának szükségességét. Ezektől a pozitív mozzanatoktól eltekintve képviselőcsoportunk úgy látja, hogy az állásfoglalás-tervezet nagyobb hangsúlyt fektet a rugalmas biztonság elvére, mint a jó munkalehetőségek tényleges biztosítására és a jó minőségű munkához való jogra. Együttérzek az előadóval. Nehéz kompromisszumos megoldást találni e két választási lehetőség közül.

Sajnálom, hogy a Bizottság csak egy javaslatot fogadott el képviselőcsoportunk által előterjesztett sok közül, ilyen körülmények között pedig azt kell mondanom, hogy az összes elfogadott kompromisszumos megoldás ellenére nem tudjuk támogatni a zárójelentést. Mindezek ellenére megtiszteltetés volt számomra, hogy az előadóval dolgozhattam. A jövő, a rugalmas biztonság fogalmának eredményei, az új szociális tapasztalatok és az Európai Unió polgárai együttesen fogják végső soron eldönteni, hogy melyikünk áll közelebb az igazsághoz a szociális Európa projekt megtalálása és végrehajtása kérdésében.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott, az IND/DEM képviselőcsoport nevében. Tisztelt elnök úr! A növekedés és a munkalehetőségek lisszaboni stratégiájáról szóló stratégiai jelentés végkövetkeztetése az, hogy a lisszaboni stratégia működik. Az előadó azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a munkahely-teremtési stratégia nem minden polgár számára működik. Az EU-ban hat millió fiatal marad ki az iskolából tanulmányai befejezése előtt, és az egész EU lakosságának 16%-a szegény vagy a szegénység veszélye fenyegeti. Ez az egyik fő kihívás, de sajnos a veszélyeztetettek listájáról ismét csak kihagytuk a gondozókat.

A gondozók Európa legnagyobb számú munkaerejét képviselik. Nem munkanélküliek, hiszen keményebben dolgoznak, mint azok, akik a munkaerő piac részét képezik. Amikor a bizottságban felvetettem a gondozók kérdését, azt a választ kaptam, hogy a gondozók – akik időseket, fogyatékkal élőket, és gyerekeket gondoznak – olyan emberek, akik karrierjüket szüneteltetik. A gondozást „karrierszüneteltetésnek” nevezni a nagyfokú tudatlanság jele arra vonatkozóan, hogy mit is csinálnak a gondozók és mekkora is a munkájuk értéke.

Kérem, biztos úr, koncentráljunk a gondozók helyzetére és támogassuk őket! A gondozók kulcsszerepet játszanak abban, hogy hogyan oldjuk meg elöregedő európai népességünk helyzetét idősebb polgáraink igényeinek kielégítése, és a születésszám stabilizálása szempontjából. Kérem, hogy kezeljék kiemelten a gondozók helyzetét! Remélhetőleg itt a Parlamentben is foglalkozunk majd speciálisan a gondozók helyzetével.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Tisztelt elnök úr, biztos úr! Miközben örülünk a 6 és fél millió új munkahelynek, amelyek az elmúlt két évben keletkeztek, azt sem szabad elhallgatnunk, hogy tízből négy alkalmazott bizonytalan munkakörülmények között él. Sok országban a határozott időtartamú munkaviszonyát biztosító ügynökségek rangja nő és ők válnak a legnagyobb munkáltatóvá. Az egyre fokozódó globalizáció és a termelés áthelyezése azokba az országokba, ahol alacsonyabbak a bérek, hatalmas méretű munkahelyvesztést eredményez. Határozott időtartamú munkaviszonyok csak részben tudnak kárpótolni ezért.

Közben 78 millió európai él a szegénység szintjén ideiglenes, 1 eurós és mini munkákon. Azonban nem lehet egy családot etetni Mc-fizetésből. Még a hajdan garantáltan munkát biztosító iskolai végzettség is csak ritkán segít manapság. A bruttó bérek csaknem 5%-kal estek az elmúlt három évben például Németországban, miközben a megélhetési költségek nagymértékben növekedtek az euro bevezetése óta. Egyfelől örülhetünk a foglalkoztatási arányok nettó növekedésének, másfelől viszont az említett tények fényében, ez a helyzet a megcsúfolása annak a több millió munkanélkülinek és mindazoknak, akiknek szegénységben kell élniük, annak ellenére, hogy becsületes munkát végeznek.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE).(DE) Tisztelt elnök úr! A globalizáció következtében olyan gyorsan változnak az élet- és munkakörülményeink, hogy a polgárok közül sokan elveszítik a fonalat. Megrendül önbizalmuk, és biztonságérzetüket vesztik. A növekedésre és a munkahelyekre irányuló lisszaboni stratégia iránymutatásainak világosan ki kell rajzolódniuk előttük: a versenyképes munkahelyeknek, az esélyegyenlőségnek és a társadalmi kohéziónak.

A rugalmas biztonság fogalma még mindig nem elég érthető. Nemcsak a munkavállalóknak kell rugalmasabbá válniuk saját érdekükben, hogy foglalkoztatási esélyeiket növeljék, hanem a vállalkozásoknak is rugalmasabbakká kell válniuk, többek között új marketing stratégiák, innovatív termékek kifejlesztésével és új piacszegmensek megszerzésével. Ugyanakkor a munkavállalóknak hatékony társadalombiztosítási rendszerre van szükségük annak biztosítása érdekében, hogy be tudjanak illeszkedni, és ne rekedjenek kívül. Munkájukat az ágazatnak és a régiónak megfelelően kell honorálni a szociális partnerek közötti megállapodások alapján, és nem állami beavatkozással.

Az európai foglalkoztatáspolitika célja kettős: munkahely biztosítása több ember számára és jobb minőségű munkahelyek teremtése. Ugyanakkor beruházásra van szükség az oktatás és képzés területén annak biztosítása érdekében, hogy az egész életen át tartó tanulás koncepciója tovább él eredeti formájában és magába foglalja a gyengén teljesítőket is. Világossá kell tenni, hogy mind az Európai Szociális Alap, mind az Európai Regionális Fejlesztési Alap mind pedig az új Globalizációs Alkalmazkodási Alap célja, hogy a munkanélküliségtől szenvedők és a munkanélküliséggel fenyegetettek számára hordozzon közvetlen előnyöket. Ezeket az embereket jobban fel kell készíteni a változásra és arra, hogy új munkaterületekre is képesek legyenek betörni.

Abban is meg fogunk mérettetni, hogy hosszabb ideig tudjuk-e az idősebb dolgozókat munkában tartani, ahelyett, hogy korai nyugdíjba kényszerítenénk őket. Erősen motiváltak, képesek nagy nyomás ellenére is dolgozni és rengeteg tudással rendelkeznek. A legjobb gyakorlatoknak mutatniuk kell, hogy a fiatalok és az idősek hogy tudnak együtt dolgozni, csapatmunkában és hogy ez milyen előnyös mindkét fél számára.

Az ebben a nagyon jó jelentésben szereplő foglalkoztatáspolitikai iránymutatások mindenekelőtt akkor válnak elfogadhatóvá, ha a szubszidiaritás elvét következetesen fenntartjuk. Van Lancker asszonynak igaza van: a tagállamoknak be kell bizonyítaniuk, hogy részt vállalnak ebben és akkor nő majd meg a bizalom szociális piacmodellünk iránt.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE). – (RO) Szeretnék kollegámnak, Van Lancker asszonynak gratulálni munkájához és szeretném hangsúlyozni ennek a jelentésnek a fontosságát. Különös figyelmet kell szentelni annak, hogy jelenleg 78 millió uniós polgár él szegénységben illetve ennyi ember van kitéve a szegénység kockázatának, és hogy hat millió fiatal nem fejezi be a tanulmányait. Mi, európai szocialisták szeretnénk minden polgárnak egyenlő esélyt biztosítani a tisztességes élethez, a társadalmi kohézió erősítéséhez. Ezeknek az iránymutatásoknak a végrehajtása hozzájárul a biztonságosabb és jobban fizető munkahelyek számának növekedéséhez, a megfelelő szociális védelem garantálásához jó minőségű szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás révén, valamint – a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem céljából – az Európai Unió minden polgára aktív társadalmi integrációjának előmozdításával.

Ebben az összefüggésben szeretném hangsúlyozni, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy a fogyatékkal élők és az idősek számára is lehetővé tegyük a munkaerőpiacra való bejutást, valamint, hogy megszüntessük a megkülönböztetést a nők és férfiak közötti bérezés tekintetében. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés a lisszaboni stratégia új céljai elérésének fontos eszköze és hozzá fog járulni a Románia által is ratifikált Lisszaboni Szerződés szociális dimenziójának erősítéséhez. Támogatom a jelentést, és mellette fogok szavazni.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Tisztelt elnök úr, biztos úr, kollégák! A következő három évre szóló gazdasági növekedésre és foglalkoztatásra vonatkozó iránymutatásokat a tavaszi Európai Csúcstalálkozón fogják megvitatni. A lisszaboni menetrend lassan meghozza gyümölcsét. Ez nagyon jó dolog, bár valószínűleg nem fordítottunk elég figyelmet a tevékenységei között a társadalmi beilleszkedésre. A lisszaboni menetrend igenis teremtett új munkalehetőségeket, bár nem mindig a legjobbakat. Nem elég csak bátor célokat kitűzni – szükség van az oktatásra, valamint az oktatási rendszerek igényekhez való igazítására és kapacitásának növelésére, hogy reagálni tudjanak a tudás alapú gazdaság és társadalom igényeire.

Nagyon fontos a munkához való családcentrikus hozzáállás elősegítése. A lisszaboni menetrend a szociális intézkedések megerősítését követeli. A figyelemnek nem csak a munkakapcsolatok rugalmasságára kell irányulnia, hanem a védett rugalmasságra is. Csak akkor várható javulás a foglalkoztatás és a szociális biztonság terén, ha egyensúlyba kerül a rugalmasság és a védelem. Annak biztosításán kell dolgoznunk, hogy a gazdaság, a foglalkoztatás és a szociálpolitika terén elért pozitív eredmények kiegészítsék egymást. Szeretnék én is gratulálni az előadónak kiváló munkájához.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Zimmer (GUE/NGL).(DE) Tisztelt elnök úr! A Bizottság utal arra, hogy a tagállamok által megállapított foglalkoztatáspolitika eredményeképpen az elmúlt két évben 6,5 millió munkahely keletkezett. Ez jól hangzik, különösen azok számára, akik egyre inkább hozzá akarják igazítani az Európai Uniót a globális versenyhez, de nem hangzik annyira jól azok számára, akiknek nagy része alig tud megélni ezekből a munkákból.

A Németországban tegnap közzétett, a szegénységről szóló jelentés világosan mutatja, hogy egyre több munkavállalónak kell juttatásokat kapnia a keresetén felül ahhoz, hogy ne süllyedjen bele a szegénységbe, valamint hogy az egyenlőtlenség egyre nő a magas jövedelműek és azok között, akiknek egyáltalán nincs jövedelmük. Ezért rendkívül fontos, hogy az Európai Unió foglalkoztatási stratégiája sokkal markánsabban és gyakorlatilag vegyen részt a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelemben, jobb munkahelyek teremtésével, a munkavállalók jövedelmének növelésével és szociális védelmük biztosításával. Ez a gyakorlati részvétel azonban – valamilyen oknál fogva – nem jön létre tudatosan.

Az Európai Uniónak végeredményben a jó munkalehetőségekre kellene összpontosítania figyelmét, amely gondolatot már az uniós munkaügyi miniszterek is propagálták egy évvel ezelőtt, előrelépést sürgetve ebben a témában. Ebben az összefüggésben nem elegendő a rugalmas biztonság koncepciója.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM). – Tisztelt elnök úr! Ha a lisszaboni stratégia kezd működni, akkor miért nőtt a részmunkaidős foglalkoztatás aránya 16,2%-ról 18,1%-ra az elmúlt években? Miért nőtt meg azoknak az aránya 6,5%-ra, akiket akaratukon kívül, határozott időtartamra szerződtetnek mindenféle hosszútávú biztonság nélkül?

Az előadó elismeri, hogy 2005-ben az EU-ban a munkanélküliek aránya elérte a 8,9%-ot. Ennek az aránynak 7,1%-ra kellene visszaesnie idén, de vissza fog-e esni? Az Egyesült Királyságban a munkanélküliség aránya mindössze 5,8%. A munkanélküliség elleni küzdelemnek nincs szüksége politikára. Injekcióra van szüksége. Erről jut eszembe, az injekciós tűt vajon egy parlament vagy egy bizottság találta-e ki? Nem bizony. Valakinek volt egy jó ötlete, és a jó ötletek hamar elterjednek. Jó ötleten a legjobb gyakorlatot értem, és a legjobb gyakorlatok arra valók, hogy megosszuk őket másokkal. Nézzük csak meg az előbb említett, az Egyesült Királyság által a foglalkoztatás terén elért, kiváló eredményeket. Azért jobbak az eredmények, mert a legjobb gyakorlataink egyike, hogy megtartjuk azokat, akik nem követik a haszontalan munkaidőről szóló irányelvet és nem vezetik be az eurót, hanem továbbra is folytatunk kereskedelmet világszerte az EU-n kívül is, mégpedig nagyobb mértékben, mint bármelyik tagállam. Ez az én injekcióm. Kérnek belőle?

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE).(PL) Tisztelt elnök úr, biztos úr! Hozzászólásomat egy megfigyeléssel kezdeném, amelyet örömmel osztok meg önökkel. A megújult lisszaboni stratégia kezd eredményeket felmutatni és az a különösen örömteli dolog ebben, hogy az Európai Unióban folyamatosan növekszik a dolgozó emberek száma.

Ezen a ponton azonban vitába kell valamelyest szállnom az előadó, Lancker asszony véleményével, mert az újonnan teremtett munkahelyek nyugtalanságot kelthetnek. Természetesen mindent meg kell tennünk annak biztosítására, hogy az Európai Unióban felajánlott munkák a legjobb minőségűek legyenek, de tartok tőle, hogy bármilyen munka jobb a munkanélküliségnél, ami lealacsonyító és a munkanélküliekben a személyes értéktelenség érzését kelti. Ez különösen igaz a fiatalok esetében, akik között továbbra is igen magas a munkanélküliek aránya, aminek következtében jövőjüket kiemelt feladatként kell kezelnünk az elkövetkező években.

A rendelkezésre álló munkahelyek számának növelésére – amely különösen fontos a fiatalok számára – kiváló eszköz a rugalmas biztonságként emlegetett rugalmasság és a biztonság kombinálása a munkaerőpiacon. Nincsen egyetlen általános modellje a rugalmas biztonságnak. Ezért ezt a koncepciót a tagállamokban uralkodó különleges körülmények és hagyományok figyelembe vételével kell megvalósítani. Ezt az irányt indítványoztuk a képviselőcsoportom által benyújtott módosítási javaslatainkban. Ennek a koncepciónak van azonban két eleme, amelyek érnek annyit mintha egyetemesek lennének, és ugyanakkor – szerintem – lényegesek is.

Az első ezek közül az oktatásba történő befektetés, különös tekintettel a magas szintű továbbképzésre, amely lehetővé teszi, hogy a munkavállalók hozzáalakítsák készségeiket a gyorsan változó gazdasági és munkaerő-piaci tendenciákhoz.

Másodszor, bátrabban használhatnánk a foglalkoztatás nem normajellegű formáit, amely különösen a fiatalokat segíthetné abban, hogy előkészüljenek munkában töltött életükre, hogy gyakorlati készségeket sajátítsanak el, és hogy ki tudják fizetni szakképzésük költségeit.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Falbr (PSE). – (CS) Először is szeretném csodálatomat kifejezni Anne Van Lancker asszony iránt, aki nem omlott össze a módosítások súlya alatt és nem hagyta, hogy felhíguljon jelentése. Én talán még ennél is kritikusabb vagyok, mert nekem az a véleményem, hogy a megújult lisszaboni stratégia nagyon keveset nyújt. A munkanélküliség aránya nem csökken jelentősen, az újonnan teremtett munkahelyek nem jó minőségűek, és elfogadjuk, hogy az uniós tagállamokban dolgozó szegények éljenek. Mindez azt jelenti, hogy valami nem stimmel itt. Még a zöld könyv se ad választ azokra a kérdésekre, amelyeket a munkavállalók és a szakszervezetek kérdeznek tőlünk. Csak annyit kell tennünk, hogy megkeressük a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet vonatkozó egyezményeit. Ne felejtsük el, hogy egy-kettő kivételével csaknem minden tagállam ratifikálta a legfontosabbakat. Érthető, hogy miért érezték kényelmetlenül magukat az európai szakszervezetek az Európai Bíróság Viking – Laval – Rüffert ügyeiben legutóbb meghozott ítéletei miatt. Azt ajánlom, hogy kevesebb oldalon, de több tisztelettel szóljunk azokról az eredményekről, amelyeket az elmúlt évtizedekben, különösen az Európai Unió fejlett országaiban elértünk.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM).(SV) Tisztelt elnök úr! Ez a jelentés át van itatva azon értékek szellemével, amelynek egy szabad munkaerőpiacon irányadónak kellene lennie. Egy nagy baj van ezzel: nem helyes uniós szinten ilyen szabályokban gondolkodni. Beépülnek majd az uniós közös szabályozási rendszerbe, a közösségi vívmányokba és attól fogva kegyelettel fogjuk őrizni őket a Szentírásban. És Európa-szerte eltűnik a jövőbeli reform lehetősége.

Ha az 1970-es években Németország és Franciaország kierőltetett volna az akkor érvényes politikai fogalmak alapján egy közös foglalkoztatáspolitikát a Közösségen belül, ma az európai gazdaság hanyatlóban volna.

A ma divatos kifejezés, a rugalmas biztonság állandóan visszatér a jelentésben. Ez azért van, mert nem alakult ki közös foglalkoztatáspolitika, és amiért aztán Dánia ki tudott valamit fejleszteni, ami nagyon ígéretesnek tűnik. Javára válna a jelentésnek, ha egyetlen mondatra rövidülne: „az Európai Parlament ajánlja, hogy a tagállamok tekintsék meg Dánia rugalmas biztonsági modelljét, hátha lehet belőle tanulni.” Pont.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE).(PT) Tisztelt elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! A foglalkoztatási tendenciák mutatói, igenis, nagyon kedvezőek és az 1980-as évekig kellene visszamennünk, hogy hasonló értékeket találjunk. Tisztában kell azonban lennünk azzal, hogy Európa nem minden régiója mutat egyformán biztató eredményeket, és ami a foglalkoztatás minőségét illeti, ott sem találunk jó hírt.

Tisztában vagyok azzal, hogy amikor szociálpolitikáról van szó, akkor mindig megjelenik az a tendencia, hogy meg kell határozni a kiemelten kezelt témákat, ami nem könnyű feladat, mert nagy a kísértés arra, hogy minden témát kiemelten kezeljünk. A tapasztalat azt mutatja, hogy amikor minden kiemelten fontos, akkor ez azt eredményezi, hogy semmi sem az.

Ezért arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogy próbáljuk meg elérni, hogy ezeknek a szerepeknek és feladatoknak, valamint a világos és számszerűen mérhető céloknak a meghatározásai belekerüljenek ezekbe a társadalmi témákba, különösen a foglalkoztatáspolitika tekintetében.

Azt mondanám – mintegy hozzájárulva a vitához –, hogy számomra világos, hogy kiemelten fontos feladat annak megakadályozása, hogy a fiatalok idejekorán kimaradjanak az iskolából. Ez manapság a 18 és 24 éves kor közötti fiatalok 15%-át érinti. Ez több mit 6 millió fiatal.

Az iskolából való kimaradás különösen komoly gondot okoz, ha a 2030-ra Európában várható demográfiai változásokra gondolunk, miszerint 18 millióval kevesebb gyerek és fiatal lesz és 52%-kal megnő a 65 év fölöttiek száma.

Elfogadhatatlannak találom, hogy ez a bizonytalan, egyre zsugorodó fiatal réteg, amelytől társadalombiztosítási rendszerek függnek, ne legyen tanult, illetve ne álljon készen arra, hogy a legmagasabb szinten, sikeresen meg tudja válaszolni a foglalkoztatási piacról érkező kihívásokat. Mindannyian tudjuk, hogy a legkevésbé iskolázottak vannak leginkább kitéve a munkanélküliség és a társadalmi kirekesztés veszélyének az információs társadalomban és nyilvánvalóan nagy a rizikója, hogy ez a réteg társadalmilag kirekesztetté válik.

Akárcsak előadónk, Van Lancker asszony, akinek gratulálok, én is szilárdan meg vagyok győződve arról, hogy a lisszaboni stratégia szociális dimenzióját erősíteni kell, különösen a beilleszkedésre fektetett nagyobb hangsúlyon keresztül.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Andrés Naranjo Escobar (PPE-DE). (ES) Tisztelt elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Úgy gondolom, hogy az elvégzett munka legnagyobb erénye az a konszenzus a helyzet diagnózisára és a javasolt gyógymódokra vonatkozóan, amelyeket nemzeti szinten kellene alkalmazni a lisszaboni stratégia foglalkoztatási célkitűzéseinek elérése érdekében.

Az Uniónak gazdaságilag rendkívül erősnek kell lennie ahhoz, hogy politikai előrehaladást érjen el anélkül, hogy le kelljen mondania a szociális modellről, ami a génjeiben van. A legjobb szociálpolitika az, amely lehetővé teszi, hogy az emberek foglalkoztatás során illeszkedjenek be és érjenek el haladást a társadalomban.

Ez a nyolc iránymutatás térképet nyújt a reformokhoz, amelyeket 2010-ig kell megvalósítani és több mint elegendőek a nemzeti reformprogramok elindításához.

Van, azonban néhány nagyon lényeges elem, amely különleges megközelítést igényel.

Az első a mobilitás bizonyos szintjének elérése, amely munkalehetőségeket nyit ki, alapvetően a fiatalok számára. Ezért életbevágóan fontos, hogy biztosítsuk a képesítések egyenértékűsége hatékony rendszerének létrejöttét, de nem csak a fokozatok és oklevelek szempontjából, hanem a munkavállalók egész dolgozó életükön át történő továbbképzése szempontjából is.

A második dolog a foglalkoztatási szabályok korszerűsítése, hogy a fokozatos és rugalmas nyugdíjazás felé tudjunk elindulni. Ezzel el lehetne kerülni a munkából származó jövedelmek csökkenését és a jövőbeli szegénység kialakulását.

A harmadik dolog a lakosság nyelvi kompetenciájának javítása, általában véve, mert a globalizációnak megvannak a szabályai, hölgyeim és uraim. Aki tud alkalmazkodni, az győz. A többiek meg veszítenek.

Ha nagyobb termelékenységet, jobb minőségű munkalehetőségeket és jobb készségeket szeretnénk elérni, folyamatosan előre kell haladnunk a lisszaboni stratégiában említett reformok terén.

Igaz, hogy vannak eredmények, de ha a magukra várató reformokat elhanyagoljuk, minden összeomlik.

Ezért lényeges, hogy az olyan kezdeményezések, mint a rugalmas biztonság a kezdeményezések párbeszédje útján kerüljön végrehajtásra.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE).(IT) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A lisszaboni stratégia elérte célját, az európai foglalkoztatottság növekedését, de nem mindenki járt jól: a fiatalok, a nők és a marginális társadalmi csoportok helyzete továbbra is nehéz. A munkahelyek minősége se javult: a határozott idejű szerződések száma emelkedett és a nagyobb fokú rugalmasság nem párosult a munkahelyek biztonságával. Ezért kell a lisszaboni stratégia szociális dimenzióját erősíteni, az egész életen át tartó tanulást támogatni és a készségeket elismerni.

Azokat a jóléti rendszereket kell meghatározni, amelyek jövedelemtámogatást nyújtanak és elősegítik a mobilitást a munkaerőpiacon, és megfelelő lökhárítókat is biztosítanak, továbbá el kell érni a munka/élet egyensúlyával kapcsolatos célokat.

Ez az állásfoglalás-tervezet egy lépés ebbe az irányba és éppen ezért támogatjuk.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE).(PL) Tisztelt elnök úr! Egyetértek azzal a kijelentéssel, hogy a megújult lisszaboni stratégia több munkahelyet eredményezett, de nem feltétlenül jobb minőségűeket.

A szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem szükséges voltát minden uniós stratégiánál figyelembe kell venni. Nem osztom azonban azt a véleményt, hogy közös szociális normák uniós szinten történő elfogadása lenne a gyógyír minden problémánkra. A foglalkoztatás és a szociálpolitika a tagállamok jogainak hatálya alá tartozik és az EU bárminemű ez irányú tevékenységének meg kell felelnie a szubszidiaritás elvének. A specifikus modelleken alapuló stratégiák – mint például a rugalmas biztonság – létrehozása és bevezetése más lesz minden egyes nemzet szintjén.

Szeretném hangsúlyozni, hogy nagy veszélyeket rejt, ha egydimenziós megközelítést alkalmazunk ebben a témában, másfelől viszont helyeselném, ha az információ és legjobb gyakorlatok cseréjére uniós szinten létrejönne egy platform.

Az a véleményem, hogy egyetlen specifikus foglalkoztatáspolitika sem fog teljes sikerrel járni, amíg a munkaerő szabad mozgása elől miden létező akadályt el nem gördítünk, ez lesz a gazdasági növekedés ösztönzésének és a foglalkoztatás előmozdításának legbiztosabb eszköze.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Weber (ALDE). – (RO) Gratulálok Anne Van Lanckernek jelentéséhez. Engem személy szerint a munkahelyek minősége aggaszt. 78 millióan élnek a szegénységi küszöb határán, többek között azért, mert a tagállamok között egyenlőtlenségek mutatkoznak a munkavállalók bérezését illetően. Tudomásom van arról, hogy milyen problémákkal néznek szembe a megkülönböztetés tekintetében azok a románok, akik legálisan dolgoznak más Európai Uniós tagállamokban, és rákényszerülnek arra, hogy képzettségük alatti munkákat, és alacsonyabb béreket fogadjanak el, mint azok a kollegáik, akik az adott ország állampolgárai. Sajnos az Európai Unió szintjén nincsen a munkahelyek minőségét elbíráló mechanizmus, de nagyon nagy szükség lenne erre. Erős meggyőződésem, hogy a korrekt fizetés elve a minőségi szolgáltatások kínálatának ösztönzője és én teljesen ellene vagyok a manapság tapasztalható munkavállalók alulfizetési tendenciáknak, a munkavállalók szabad mozgását pedig semmilyen formában nem szabad korlátozni az Európai Unión belül.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). – (CS) Valójában csak két út van a munkanélküliség kérdésének megoldására: az egyik, ha az emberek odamennek, ahol a munka van, a másik, pedig ha a munka megy oda, ahol az emberek vannak. Ez utóbbi megoldásnak van több értelme, mert az első megoldásban használt eszközök (osztott munka, rugalmas szerződési megoldások, rugalmasabb munkaidő stb.) egyike se hozta meg a kívánt eredményt. Véleményem szerint a második lehetőség több potenciált hordoz, és nagyon jól megfelel az Európai Unió számára. Az egyik lehetőség az európai állami szektor megteremtése, hogy az Európai Unió munkahelyteremtő jogalanyként funkcionálhasson.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). (FR) Tisztelt elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretném megdicsérni kollégámat, Morin asszonyt, aki emlékezetes teljesítményt nyújtott képviselőcsoportunk véleményének tolmácsolásával.

Anélkül, hogy másra terelném a szót, szeretnék a szociális partnerek szerepéről kérdezni, akik e jelentésből való távollétükkel hívják fel magukra a figyelmet. A 128. cikk alapján dolgozunk, ami azt jelenti, hogy ajánlásokat fogunk a tagállamok elé terjeszteni, de úgy érzem, itt az idő, hogy nagyobb dolgok felé is nyissunk.

Biztos úr! Mit gondol a Szerződés 139. cikkének alkalmazásáról, ami pontosan azt a lehetőséget írja elő, hogy a szociális partnerek közösségi szinten hozzanak foglalkoztatási jogot. Hogy lehet foglalkoztatáspolitikánk a szociális joggal való koordináció nélkül? Azt gondolom, biztos úr, hogy a 138. cikk alkalmazásával önre hárul a feladat, hogy a szociális partnereket ösztönözze, be kell őket vonnunk a megfelelő európai szociális jogszabályokat megteremtésébe.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) A növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló megújult lisszaboni stratégia célkitűzései végrehajtásának első szakasza már hozott kedvező eredményeket. 2007-ben 3,5 millió munkahely keletkezett az EU-ban és a munkanélküliség aránya a 2005–2007-es időszakban 1,6%-kal csökkent.

Ez azonban csak az egyik oldala a történetnek. Az EU-ban ma csaknem 14 millió munkavállaló él szegénységben. Ráadásul azoknak a száma is állandóan nő, akik határozott idejű szerződéssel, vagy részmunkaidőben kényszerülnek dolgozni. A fiatalok is nagyon súlyos problémákkal néznek szembe az EU-ban – mintegy 6 millió fiatal nem fejezi be tanulmányait és körükben a foglalkoztatottság aránya fele akkora, mint az EU-ban általában.

Szeretnék rámutatni, hogy a növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló megújult lisszaboni stratégia végrehajtásának sebessége és hatékonysága nagymértékben különbözik az egyes tagállamokban. Arra sürgetem a Bizottságot, hogy biztosítsa az Európai Foglalkoztatási Stratégia, valamint az uniós ifjúság programban, a nemek közötti egyenlőségről szóló uniós megállapodásban és a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos 2006-2007-es uniós cselekvési tervben meghatározott, az egész életre szóló tanulás célkitűzéseinek következetes végrehajtását.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE).(EL) Tisztelt elnök úr! Szeretném felhívni a figyelmet két olyan szolgáltatásra, amelyeket meg kell erősíteni Európában. Az egyik ilyen szolgáltatás a fiataloknak és minden korosztályhoz tartozó munkavállalónak nyújtott tanácsadás, információ és útmutatás, amely segíti őket a számukra megfelelő munka, oktatás vagy az egész életen át tartó tanulás megtalálásában. A másik szolgáltatás, a munkaügyi felügyelet, amelyet az emberhez méltó munkakörülmények előmozdítása érdekében Európaszerte erősíteni kellene. A munkaügyi felügyelőségek képesek lesznek majd kezelni a be nem jelentett munkások problémáját, ami sújtja a jogszerű foglalkoztatást.

A foglalkoztatás és a vállalkozás, valamint a szociális partnerekkel történő együttműködés nyújthat talán reményt a 2010-hez vezető években.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Tisztelt elnök úr, biztos úr! Az Európai Unióban a jelenlegi gazdasági helyzet javulóban van. Tanui lehetünk a GDP növekedésének, új munkahelyek keletkeznek, a foglalkoztatottak aránya nő és a munkanélküliség szintje csökken.

Ennek a folyamatnak a folytatása érdekében erősíteni kell a társadalmi integrációt, különös tekintettel a fiatalok segítésére – akik csak most lépnek be a munkaerőpiacra –, hogy állást találjanak. Másodszor, könnyebbé kell tenni a nehéz anyagi körülmények között élőknek, hogy munkát találjanak; harmadrészt, a hosszú távú munkanélkülieknek is lehetőséget kell adni.

Vannak olyan területek, ahol hatékonyabb támogatásra és cselekvésre van szükség az Európai Unió részéről. Fontos, hogy kiigazítsuk az oktatási és képzési rendszert, hogy az megfeleljen a lisszaboni stratégia követelményeinek és megkönnyítse a gazdasági fejlődést, aminek viszont több munkahely teremtése lesz az eredménye.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Tisztelt elnök úr! Úgy hiszem, hogy a kis- és középvállalkozások különösen nagy szerepet játszanak a munkahelyteremtésben. Végtére is dolgozóink kétharmada dolgozik kis- és középvállalkozásokban, amelyek a GNP 50%-át termelik meg. Ezért stratégiáink kidolgozásakor arra kellene koncentrálnunk, hogy előmozdítsuk a szakmai továbbképzést a kis- és középvállalatoknál és hogy új lehetőségeket teremtsünk azzal, hogy a keletkezett költségeket le lehessen írni, valamint hogy biztosítsuk azt, hogy végeredményben a magasabb nettó jövedelmek váljanak lehetővé munkavállalóink számára.

Végtére is, az infrastruktúrát is ki kell építenünk, hogy munkavállalóink élvezhessék a munkahelyi biztonságot. Az Európai Unió mutathatná a legjobb gyakorlat példáját ezen a területen.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, a Bizottság tagja. (CS) Hölgyeim és uraim! A szigorú parlamenti szabályok nem teszik lehetővé számomra, hogy részletesen válaszoljak hozzászólásaikra. Azonban engedjék meg, hogy megköszönjem az érdemi vitát, amely elemezte a munkaerőpiac és az európai foglakoztatási stratégia sok vonatkozását, engedjék meg, hogy csak néhány alapvető kérdésről szóljak!

Először is, az európai foglakoztatási stratégia több kézzel fogható eredményt hozott. A jelenlegi munkanélküliségi és foglalkoztatottsági statisztikák sokkal jobbak, mint 1980 óta bármikor, ami egyértelmű siker. A vitában többen kifejezték aggodalmukat a munkahelyek minőségét illetően. Szeretném hangsúlyozni, hogy a több munkahely és a jobb minőségű munkák a növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló megújult lisszaboni stratégia részét képezik. Milyen eredményeket tudunk felmutatni? A több millió munkalehetőség több, mint fele teljes munkaidejű, és nem lehet megkérdőjelezni minőségüket. A többi munkalehetőség közül sok a részmunkaidős vagy a határozott időre szóló.

Véleményem szerint nem igaz az a feltevés, hogy a határozott idejű munkák egyike sem jó minőségű. Ez tarthatatlan. Több ezek közül minőségi munkahely. Azonban kétségtelen, hogy némelyik nem nevezhető minőségi munkának és ez az a terület, amit tisztáznunk kell. Személyes véleményem szerint nagyon aggasztó és több figyelmet érdemel a dolgozó szegények problémája, azaz azoké, akik dolgoznak, és mégis szegények maradnak. A rendelkezésre álló adatok szerint a dolgozó szegények a dolgozó népesség kb. 8%-át teszik ki, ami nagyon nagy szám. Milliókról van szó, és ez a kérdés nagyon sürgető.

A másik vitatott kérdés a foglalkoztatáspolitika és a társadalmi beilleszkedés kapcsolata. Szeretném hangsúlyozni, hogy a 19. iránymutatás a befogadó munkaerőpiacra, és a hátrányos helyzetűek beilleszkedésének elősegítésére helyezi a hangsúlyt. Ez azért van, mert a Bizottság javasolta a stratégiában, hogy lényegi változtatások ne kerüljenek be az iránymutatókba. Mindez azért történt, mert sikeresnek bizonyultak, és mert világossá vált, hogy a felelősségteljes irányítás biztosítása érdekében, azért, hogy jobb egyensúly legyen az európai és a nemzeti szintek között (több tagállam valóban kifejezett ilyen véleményt), legjobb lenne, ha nem bővítenénk ki őket. Másfelől viszont világos, hogy a szöveg nincs kőbe vésve, hogy tovább fog fejlődni és hogy az Önök által említett témák kétségtelenül azok a témák, amelyekre megfelelő választ kell adni a jövő fejleményeinek megfelelően.

Szeretnék még egy kérdést megválaszolni a Szerződés 139. cikkének alkalmazásával kapcsolatban. Paradox módon a tengeri ágazat kollektív szerződését ma írják alá, és az már eldőlt, hogy ezt a kollektív szerződést bevesszük az európai jogszabályokba a 139. cikken keresztül. Más szóval ez egy olyan konkrét lépés, amivel bizonyítható, hogy ezt a cikket nem hanyagoljuk el. Mellesleg a tengeri ágazatra vonatkozó megállapodást igen fontos előrelépésnek tekintem, mert ez egy igen összetett és erőteljesen nemzetközi ágazat és a társadalmi partnerek nagyon sokat értek el.

Természetesen voltak más vitatott témák is: az oktatás kérdése, az iskolából kimaradók jelentős száma, és az egész életen át tartó tanulás kérdése. Mindezek a kérdések fontosak és bizonyos mértékben bekerülnek majd az új szociális menetrendbe. Ami a beilleszkedést illeti, szeretném figyelmüket felhívni a Bizottság aktív beilleszkedésről szóló közleményére, amely az egyik olyan dokumentum, amely felvázolja a Bizottság e területre vonatkozó stratégiáját. Szeretném hangsúlyozni, hogy bár a munkaerőpiac az alapja az aktív beilleszkedésnek, nem terjed ki minden területre, ahol következetes beilleszkedési politika alkalmazására van szükség. Miután egyértelműen vannak olyanok, akik természetes okokból rekedtek a munkaerőpiacon kívülre, mint például a nyugdíjasok, vagy olyanok, akik különböző szokatlan körülmények közé kerültek, a beilleszkedési politika nem csak a munkaerőpiacon lévőket kell, hogy segítse. Az európai munkaerőpiaci stratégiának egyértelműen figyelembe kell vennie ezt a vonatkozást.

Hölgyeim és uraim! Még egyszer szeretném megköszönni önöknek a vitát, amely véleményem szerint felölelte az európai munkaerőpiaccal kapcsolatos legtöbb lényeges kérdést. Azt gondolom, hogy ezek a témák jelentősen hozzájárulnak ahhoz a folyamathoz, hogy jobb és hatékonyabb egyensúlyt találjunk az európai foglalkoztatási stratégia és az egyes tagállamok tevékenysége között. Amint azt már mondtam az előzőekben, nagyon sok érdekes hozzászólást hallottunk a vita során, de a Parlament szabályai lehetetlenné teszik, hogy mindegyikre reagáljak. Ezért aztán csak egy néhányra válaszoltam.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Van Lancker, előadó. − (NL) Először is szeretnék köszönetet mondani képviselőtársaimnak, a vitában való részvételért. Világos, hogy Önök közül többen nagy hangsúlyt fektetnek az esélyegyenlőség, a társadalmi integráció és a munka minőségének kérdésére, és ezt nagyon fontosnak tartom. Sajnálom, ha csalódást kellett okoznom néhányuknak azzal, hogy nem vettem figyelembe még több módosítást, de tényleg el akartam kerülni, hogy karácsonyfa legyen ebből a jelentésből túl sok ezüsttel és túl sok dísszel.

Még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni válaszként Andersson úrnak, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnökének megjegyzésére. Őszintén remélem, hogy nem hiába nyújtjuk be ezt a jelentést, mert, bár a Szerződés 128. cikke konzultációs jogot biztosít ennek a Parlamentnek, a gyakorlatban nagy a kockázata, hogy ezt a jogot aláássák. Tisztában vagyok azzal, biztos úr, hogy a Tanács számára fontos, hogy év elején tudjon állást foglalni, hogy a nemzeti reformterveket ki lehessen dolgozni a szociális partnerekkel. Ezért lényegesnek tűnik számomra, hogy ahhoz, hogy a Parlament továbbra is képes legyen szerepét betölteni, az Európai Bizottságnak az év elején kellene ajánlásokat tenni, hogy mindhárom intézmény teljes mértékben tudja a Szerződésben előírt szerepét játszani.

Még egyszer szeretnék köszönetet mondani képviselőtársaimnak és reménykedjünk abban, hogy a Tanács odafigyel ránk.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − A vitát berekesztem.

A szavazásra ma déli 12.00 órakor kerül sor.

A szavazáshoz fűzött írásbeli indoklások (az Eljárási Szabályzat 142. cikke)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), írásban. – (PL) Az Európai Bizottság legújabb jelentései szerint az uniós polgárok 16%-át fenyegeti szegénység, és ebből 8% olyan eseteket takar, amelyekben teljes munkaidőben dolgozik az illető. A felnőtt lengyelek 13%-át fenyegeti a szegénység, a teljes munkaidőben dolgozókat is beleértve.

Hölgyeim és uraim! Az általam az Európai Parlamentben képviselt Małopolska régió egész Lengyelországban a legalacsonyabb szintű, 8%-os munkanélküliséggel dicsekedhet; azonban ez sem garantálja az életszínvonal biztonságát, mivel a gyorsan növekvő élelmiszer- és energiaárak a szegénység szélére taszítanak sok családot. Az Európai Parlamentben szintén általam képviselt szomszédos Świętokrzyskie tartományban, a helyzet a drámaival határos: a munkanélküliség itt a małopolskainak duplája. Ha csak ezt a két tartományt vesszük példaként, megfigyelhetjük, hogy egyre növekszik a társadalmi egyenlőtlenség szintje. Amint azt Van Lancker asszony a foglalkoztatási iránymutatásokról szóló jelentésében helyesen kifejti, az Európai Unióban azzal a helyzettel kell szembenéznünk, hogy több, mint 14 millió dolgozó ember él szegénységben.

Ez a szám nagyon gyorsan emelkedhet, ha nem módosítjuk az arra irányuló lisszaboni stratégiát, hogy több és jobb minőségű munkahelyet teremtsünk az Európai Unióban. Ez a probléma különösen az újonnan csatlakozott tagállamokat érinti, ahol a polgárok jólét terén mutatkozó különbségei a többi tagállamhoz képest a legnagyobbak.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), írásban. – (PL) A növekedés és a foglalkoztatás a lisszaboni stratégia kulcselemei. A versenyképes és innovatív Európa megteremtése kötődik a munkaerőpiac változásaihoz. Vállalkozásainknak olyan munkavállalókra van szükségük, akik képesek az új kihívásokra és a változás iránti szükségletre reagálni. Természetesen egyetértek azzal, hogy a foglalkoztatás stabilitást és biztonságot, valamint biztosítékot kellene, hogy jelentsen arra nézve, hogy mit hoz a holnap. Ugyanakkor a munkáltató és a munkavállaló közötti kapcsolatoknak eléggé rugalmasaknak kell ahhoz lenniük, hogy a vállalkozó létrehozhassa a piaci helyzet által rákényszerített változtatásokat.

Ezért annyira fontos a vállalkozóknak és a munkavállalóknak egyaránt, hogy fejlesszék képességeiket, továbbképezzék magukat és szakmailag fejlődjenek. Ez az érdeke a vállalkozásoknak, amelyek szakképzett és erősen motivált munkavállalókat fognak alkalmazni. De maguknak a munkavállalóknak is ugyanez az érdeke, akik nagyobb kompetenciájuk miatt biztosabb pozíciót tudnak kiharcolni a munkahelyükön, és abban az esetben, ha változtatásra lesz szükség, biztosítékuk van arra, hogy készségeiknek köszönhetően, nem fog problémát okozni helyük megtalálása a munkaerőpiacon.

Végül pedig szeretném felhívni a figyelmet az európai piacon történő mobilitásra. Mint tudjuk, több tagállam máig korlátozza az új tagállamokból érkező állampolgárok foglalkoztatását. Ez annak ellenére történik, hogy az üzleti élet képviselői figyelmeztettek a gazdaság több ágazatában uralkodó munkaerőhiányra.

Ameddig az európai munkaerőpiacon továbbélnek a korlátozások a munkavállalók szabad mozgása és a szolgáltatások szabad mozgása, csak félig-meddig fogja gazdaságainkat sikerre vinni.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) , írásban. – (RO) Az átdolgozott lisszaboni stratégia pozitív eredményekhez vezetett. Ennek ellenére meg kell vizsgálnunk azokat a területeket, ahol szükség van az akciók számának növelésére a Közösség szintjén, a foglalkoztatási célkitűzés elérése érdekében.

Különösen a fiatalok képzése során, majd a munkaerőpiacra való belépésük idején jelentkező problémákra szeretnék utalni. Az Európai Unióban 6 millió 18. életévét be nem töltött fiatal marad ki az iskolából. Ugyanolyan komoly probléma az, hogy az Európai Unióban a munkanélküliek több, mint 40% fiatal. Sőt, a legtöbb fiatal, akinek mégis sikerül bekerülni a munkaerőpiacra kedvezőtlenebb foglalkoztatási viszonyok közé kerül, mint például a részmunkaidős, határozott idejű foglalkoztatás, illetve a megbízási szerződéseken alapuló foglalkoztatás.

A foglalkoztatáspolitikára vonatkozó jogalkotási iránymutatások szerint, az Európai Unió által létrehozott, a tagállamok e téren végzett intézkedéseinek támogatására irányuló programokkal és a pénzalapokkal kapcsolatban több megoldást kell biztosítanunk.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE) , írásban. (HU) A foglalkoztatási irányelv a kibővített Európa tagországai számára ajánlott hosszú távú vezérfonalat, a lisszaboni stratégia végrehajtásának második félidejére célokat és eszközöket a versenyképességre és a foglalkoztatás bővítésére. Azóta bebizonyosodott, hogy nincs versenyképes, hatékony gazdaság a versengésre ítélt világban, amely gyorsabban haladhatna a többieknél, ha a szociális sivatagban elbizonytalanodott, a társadalmi kirekesztéstől fenyegetett emberek körében akarják megvalósítani.

A méltó élet feltétele a méltó munka, amelyhez viszont megfelelő képzettségű, tudását megújítani képes, egészséges és a megkülönböztetéstől megvédett potenciális munkavállalók kellenek.

2006-ban az irányelv korrekcióját az új tagországok felismert igényei tették szükségessé. Ekkor kapott nyomatékot a halmozottan hátrányos helyzet a munkaerőpiacon, a nem fiatal nők reménytelen munkaerő-piaci helyzete, a speciális nyelvi elszigeteltség, illetve a romák foglalkoztatottságának kérdésköre.

Az elmúlt két évben nőtt a munkahelyek száma, javultak a foglalkoztatási arányok, a drámai aktivitási mutatók is szelídebbek lettek. A munkahelyek bővülése azonban a klasszikus, munkaszerződéssel lefedett, teljes munkaidős munkahelyeken lassabb ütemben történt, ugrásszerűen nőtt viszont a részmunkaidős foglalkoztatás, az idénymunka, a vállalkozási szerződéssel foglalkoztatottak aránya.

A megváltozott helyzetben nem vitatjuk, hogy a dogmatikus munkajogi szabályozás ideje lejárt. A gazdaság extenzív és intenzív fejlesztéséhez flexibilis szabályok kellenek, amelyek nem vezethetnek munkajogi relativizmushoz, a társadalmi partnerség és a kollektív szerződések jelentőségének lebecsüléséhez.

 

6. Az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén megvalósított előrehaladás az EU-ban (vita)
MPphoto
 
 

  Elnök. − A következő napirendi pont a Lynne asszony Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében készített jelentése (A6-0159/2008) az EU-ban az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén megvalósított előrehaladásról (a 2000/43/EK és a 2000/78/EK irányelv átültetése) (2007/2202(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne, előadó. − Tisztelt elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a többi képviselőcsoportnak, de különösen az egyes árnyékelőadóknak az együttműködésért. Az a véleményem, hogy jó jelentést eredményezett a közös munka.

A jelenlegi irányelvek átültetése és végrehajtása szempontjából vizsgáltam meg ezt a jelentést, más szóval a foglalkoztatási és a faji irányelvre voltam kíváncsi. Inkább a foglalkoztatási irányelvre összpontosítottam, mert a faji kérdést nagyon jó jelentésében tavaly már tárgyalta az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Az átültetés és a végrehajtás egyenetlen Európai Uniószerte, különösen a foglalkoztatási irányelvé, de bajok vannak a faji irányelvvel is. Ezen kívül az állampolgárok információhiányban szenvednek az őket érő megkülönböztetés lehetséges jogorvoslatait illetően.

A Bizottságnak, a tagállamoknak, a szakszervezeteknek és a kormányzati és nem kormányzati érdekelteknek minden tőlük telhetőt meg kell tenni az ezekben az irányelvekben foglalt jogokkal kapcsolatos tudatosság javítása érdekében, a tagállamoknak pedig megfelelően független testületekhez kell fordulniuk, az egyenlőség előmozdítása érdekében, és a tagállamokat arra kell biztatni, hogy biztosítsák a független testületek tevékenységének a megkülönböztetés összes formájára történő kiterjedését.

Túl gyakran tapasztalható, hogy az egyéni áldozatra marad a feladat, hogy egyedül szálljon szembe a megkülönböztetéssel, mindenféle tanácsadói támogatás vagy jogi tudás nélkül csinálja végig a bírósági eljárásokat; ennek pedig meg kell változnia. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a megkülönböztetés áldozatai automatikus biztosításban és segítségben részesülnek. És bár örülök, hogy a Bizottság már gyűjtött statisztikákat a megkülönböztetésről, azt gondolom, hogy több adatra van szükségünk, és egy közös normára, ami alapján ezeket az adatokat gyűjtjük.

Üdvözlöm a Bizottság többszörös megkülönböztetés iránt mutatkozó érdeklődését és ez az egyik oka annak, hogy jelentésemben átfogó megkülönböztetésellenes jogszabályokra szólítok fel. El kell távolodnunk a részleges megoldásoktól. Megengedhetetlen a megkülönböztetések ragsorolása. Az új irányelvnek ki kell terjednie a megkülönböztetés és az árukhoz és szolgáltatásokhoz történő hozzáférés minden formájára, amelyekre a jogszabály 13. cikke még nem terjedt ki. Ki kell, hogy terjedjen a fogyatékosságra, a korra, a vallásra, vagy meggyőződésre, és a szexuális irányultságra. A fajra és a nemre már kiterjed, csakúgy, mint a foglalkoztatásra.

Sajnálom, hogy bár Špidla biztos úr erre kötelezettséget vállalt és 2008-as munkaprogramjában a Bizottság is elkötelezte magát egy horizontális irányelv mellett – és különösen Špidla biztos urat kell megdicsérnem ezért – valamifajta visszakozást veszek észre e területen a Bizottság részéről. Meg tudja mondani a Bizottság, hogy hol tartanak, milyen fázisban vannak a hatásvizsgálatok, mire terjednek ki, és mikor adják ki azokat? Én úgy tudom, hogy most arról van szó, hogy esetleg kizárólag egy, semmi másról, csak a fogyatékosságról szóló jogszabályt terjesztenek majd elő. Ez elfogadhatatlan, ezért tettünk módosítást.

Évekig folytattam hadjáratot a 13. cikk, a fogyatékosságon és az életkoron alapuló jogszabályért, de ma már meg vagyok győződve arról, hogy nem szabad senkit sem kihagynunk. A megkülönböztetés-ellenesség és az emberi jogok az Európai Unió alapját képezik és minden uniós állampolgárt egyenlően kell kezelni.

Arra szeretném buzdítani Önöket, hogy szavazzanak a jelentésem, és – ami még fontosabb – egy átfogó megkülönböztetésellenes irányelv mellett, hogy jelezhessünk a Bizottság azon tagjai felé, akik nem értenek ezzel egyet, valamint a tagállamoknak is, hogy mi legalább itt a Parlamentben elköteleztük magunkat a megkülönböztetés egyszer és mindenkorra történő megszüntetése, és annak a nevetséges gondolatnak a megszüntetése mellett, hogy a társadalom bármely rétegével szembeni megkülönböztetés elfogadható.

(Taps)

 
  
  

ELNÖKÖL: COCILOVO ÚR
alelnök

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, a Bizottság tagja. (CS) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretném Lynne asszonynak megköszönni részletes, tematikus jelentését. A Bizottság teljes mértékben egyetért a jelentés tartalmával. A Bizottság egyöntetűen támogatja a 2000/43/EK és a 2000/78/EK irányelvek teljes körű átültetésére vonatkozó követeléseket. Amint tudják a Bizottság számos bírósági eljárást kezdeményezett több tagállam ellen a jogszabály be nem tartása okán és a jövőben sem fog visszariadni hatásköreinek felhasználásától az uniós jogszabály szigorú betartatása, valamint a helyzet gyors és szisztematikus javítása érdekében azokban az esetekben, amikor ezt a jogszabályt még nem hajtották végre.

A Bizottság azt is elismeri, hogy javítani kell mindkét irányelv végrehajtásának nyomon követését. Ennek elérése érdekében a Bizottság jelenleg olyan programok kidolgozásán fáradozik, amelyek javítanák a megkülönböztetés eseteinek nyilvántartását. Az igazán fontos kérdés az, hogy a megkülönböztetés ténylegesen hogyan hat a valóságban az egyénekre, nem pedig csak egy elvont kép arról, hogy miként működhetnek a dolgok.

A jelentés emellett helyesen hangsúlyozza az intézmények alapvető szerepét az egyenlő bánásmód támogatása terén: kulcsszerepet játszanak a nyomon követésben, az áldozatok segítésében és a jogok tudatosításának javításában. Szeretném hangsúlyozni, hogy milyen fontos szerepet játszik a nem kormányzati szektor ezen a területen. A Bizottság támogatja az intézmények és a nem kormányzati szektor szerepének bővítését, mégpedig úgy, hogy az lefedje a megkülönböztetés minden formáját, nem csak a etnikai származáson és a nemi alapon történő megkülönböztetést.

Amint az a Bizottság 2008-ra szóló munkaprogramjában szerepel, szándékomban áll az EK-Szerződés 13. cikkére alapozott módosításom előterjesztése, amely a megkülönböztetés ellen meglévő védelmet a munkaerőpiacon túlra is kiterjesztené. Ez benne lesz a várhatóan június végén elfogadásra kerülő, lehetőségeket, hozzáállást és szolidaritást tárgyaló, szélesebb körű programban is.

Élénk politikai viták folynak arról, hogy szükség van-e további megkülönböztetésellenes jogszabályokra uniós szinten. Mondjuk ki: ezek a viták nem arról folynak, hogy kell-e küzdeni a megkülönböztetés ellen, hanem, hogy hogyan küzdjünk ellene a leghatékonyabb módon. Figyelembe véve a téma politikai érzékenységét és némely tagállam nem éppen a legnagyobb hajlandóságot mutató hozzáállását, a talajt nagyon alaposan kell előkészíteni.

A megújult szociális menetrend útjára bocsátását megelőző, április 29-én megtartott szemináriumon megegyeztünk abban, hogy további mélyreható elemzésre lesz szükség mielőtt határozunk a legjobb cselekvési stratégia ügyében. Akárhogyan is dönt a Bizottság az elkövetkező néhány héten, a határozatot részletes elemzésre kell alapozni. A többszörös megkülönböztetés minden vetületét, de a szubszidiaritás és az arányosság elvét is figyelembe fogja venni. De a legfontosabb, hogy minden arra rászorulónak kézzel fogható előnye származzék belőle.

Zárszóként szeretném megemlíteni, hogy az esélyegyenlőség európai évét nyomon követő lépésként a Bizottság azt tervezi, hogy közleményt terjeszt elő, amelyben konkrét intézkedéseket fogad el az Európai Unión belül a megkülönböztetés elleni védelem javulásának biztosítása érdekében. Ezzel a közleménnyel együtt a Bizottság közzétesz majd egy jelentést is arról, hogy az uniós politikák hogyan járulnak hozzá a romák helyzetének javulásához.

 
  
MPphoto
 
 

  Tatjana Ždanoka, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményének előadója. − Tisztelt elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Lynne asszonynak a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, valamint képviselőcsoportom nevében kiváló munkájáért és ezért a kiváló jelentésért.

Sajnálatos, hogy a megkülönböztetés továbbra is a leglényegesebb és legelterjedtebb emberi jogi probléma az Európai Unióban. Ami a már hatályos megkülönböztetésellenes irányelveket illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy csak minimum szintet tudnak biztosítani. Szégyenteljes az a helyzet, hogy számos tagállam máig nem ültette át és nem hajtotta végre még ezeket a minimális elveket sem. Azt gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak aktívabban kellene a jogsértési eljárást bevetnie ezekkel a tagállamokkal szemben.

Az Unióban mindenkit biztosítani kell arról, hogy nem érheti megkülönböztetés és hogy hatékony jogi eszközök állnak rendelkezésére a megkülönböztetés elleni küzdelemben. A tagállamoknak és a Bizottságnak szintén aktívan kell támogatnia a lakossági tudatosságot és a megkülönböztetés elleni küzdelemre irányuló képzést.

A másik probléma, amint azt ma hallottuk, még jobban aggaszt. Ez az, hogy valóban szükségünk van egy átfogó jogi keretre a megkülönböztetés elleni küzdelemben. Ha jól értettem a biztos úr kijelentését, nem lehetünk biztosak abban, hogy rendelkezik-e majd erről a Bizottság által bejelentett és mindannyiunk által olyannyira szívesen fogadott 2008-ra szóló munkaprogram, amely a munkahelyen kívül, mindenféle alapon történő egyenlő bánásmód elvének végrehajtásáról szóló irányelvre tesz javaslatot.

Igazán megdöbbentene, ha a Bizottság kihagyna bizonyos alapokon történő megkülönböztetést a védelemből. Ez azt jelentené, hogy könnyedén feladhatjuk értékeinket, és amint az esélyegyenlőség éve véget ér, újra csak úgy érezzük, megtehetjük, hogy különféleképpen kezeljünk európaiakat. Ezt nem engedhetjük meg.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. (HU) Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves biztos úr, kedves kollégák. A diszkrimináció elutasítása alapvető emberi érték, ebben nincs is köztünk semmiféle nézeteltérés. Az Európai Néppárt rendkívüli fontosságot tulajdonít az antidiszkriminációs politikának. Meggyőződése, hogy a tagállamok felelőssége annak biztosításában, hogy az Unió egyetlen polgárát se érje diszkrimináció vitathatatlan és megkerülhetetlen.

Annak is tudatában van, hogy törvényekkel sajnos nem lehet mindent megoldani. A politikai kultúra, a tolerancia a mindennapokban, a munkahelyeken, a közéletben, a kommunikációban, az országos szinttől a helyi szintekig, a civil társadalom összefogása szükséges ahhoz, hogy a diszkrimináció fokozatosan megszűnjék.

Az európai diszkriminációs irányelvek implementálása, amint azt a gyakorlat mutatja, nem egyszerű. A tagországok fele nem tudta kellő módon beemelni a belső jogrendbe vagy megfelelően alkalmazni az irányelveket. Tény, hogy az európai legiszlatívában a Szerződés 13. cikkelyét és a létező irányelveket figyelembe véve létezik egy reális űr. Ez azt jelenti, hogy nem minden a Szerződés 13. cikke által említett úgynevezett védett csoportnak biztosít az európai legiszlatíva az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében egyenlő jogokat.

Ennek áthidalását az Európai Néppárt azonban nem egy átfogó, nehezen alkalmazható, kevéssé hatékony irányelvben látja, hanem úgy érzi, hogy sürgősségi alapon, nem hierarchikus alapon az Európai Unióban élő 84 millió fogyatékos diszkriminációját szükséges európai direktíva segítségével megszüntetni, hogy a fogyatékkal élőknek ugyanazon jogaik legyenek Unió-szerte.

Tekintettel arra a tényre, hogy a lakosság átlagéletkora növekszik, a korral járó krónikus betegségek pedig gyakran vezetnek egészségkárosodáshoz, a fogyatékkal élők aránya a jövőben növekedni fog. Meggyőződésünk, hogy ez a megközelítés hatékonyabb, reális segítséget nyújthat a fogyatékkal élőknek. Ezért támogatja az Európai Bizottság ilyen irányú kezdeményezését. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács, a PSE képviselőcsoport nevében. – Köszönöm, elnök úr! Elizabeth Lynne kiváló jelentése azon a felelősségen alapul, amelyet a hátrányos megkülönböztetés velünk élő jelensége indokol. Ez nemcsak hogy nem tűnt el a kiválóságok Európájából, hanem az Eurobarométer felmérései szerint erősödik, és ezt a polgárok is érzik. Hozzáteszem, hogy a bővítéssel a diszkriminációs fenyegetettség új jelenségei is felerősödtek, például a sokszorosan hátrányt szenvedőké, napjainkban a romák megkülönböztetése egyre veszélyesebbé válik.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság többsége a horizontális irányelv elfogadása mellett tette le a voksát. Mindannyian emlékszünk a megalakuló bizottsággal szemben a parlamenti bizalmatlanság jelére, amely éppen az egyik jelöltnek a megkülönböztetésről vallott nézetei miatt vált többségi véleménnyé. A Bizottság ekkor tett ígéretet arra, hogy az Alapszerződés 13. szakaszában adott felhatalmazással élni kíván, jogi szabályozással lép fel mindenfajta megkülönböztetés ellen, és megkeresi a jogalapot a sérelmek orvoslására.

Ugyancsak sürgős a meglévő uniós jogszabályok tagállami átültetésének bizottsági értékelése és akár jogsértési eljárások elindítása a meglévő irányelvek át nem ültetéséért. A szocialisták számára elfogadhatatlan, hogy akár az Alapszerződésben, akár a majdani lisszaboni módosításban felsorolt megkülönböztetési tilalmak között bármilyen módon rangsort állítsunk fel. Nem vagyunk hajlandók mérlegelni, hogy kinek a sérelme nagyobb a fogyatékossággal élőké-e, a melegeké vagy az idős embereké.

Számunkra az a lehetséges jogi megoldás, amelyet Elizabeth Lynne jelentése ajánl: általános horizontális irányelvet várunk a Bizottságtól, amely természetesen nem zárja ki, sőt szükségessé teszi az ágazati vagy más speciális szabályok megfogalmazását.

Meggyőződésem, hogy ez egyezik az európai polgárok álláspontjával, akik maguk is áldozatai vagy áldozatai lehetnek a diszkriminációnak. Köszönöm szépen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Lehideux, az ALDE képviselőcsoport nevében. (FR) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Lynne asszony az Ön munkája és elkötelezettsége ebben a kulcsfontosságú témában, rendkívüli. Képviselőcsoportunkból az elsők között voltam, akik ennek tanúi lehettünk a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságon belül, és nagyon köszönöm.

Egy protekcionista jogszabály csak akkor működik, ha hatékonyan alkalmazzák. Lynne asszony, ezért is osztom az Ön aggodalmát a megkülönböztetést tiltó irányelveknek bizonyos tagállamokban történő silány végrehajtását illetően. Az ilyen helyzetek megengedhetetlenek és a Bizottság erőteljes és tudatos fellépéseinek tárgyát kellene, hogy képezzék. Ezen a területen nem lehet engedékenységet tolerálni.

Egy protekcionista jogszabály akkor sem ér semmit, ha ténylegesen nem használhatják azok, akiket védeni hivatott. Azért hiszek abban, amiben Ön is, hogy biztosítani kell, hogy a megkülönböztetés áldozatai hozzá tudjanak jutni az információhoz és a védelmüket szolgáló eszközökhöz. Ez a tagállamok felelőssége, és ebben az esetben sem tolerálható a gondatlanság.

Azonban – bár az Ön jelentése egyfelől kulcsfontosságú előrelépést jelent – ez főleg azért van, mert a megkülönböztetés elleni átfogó megközelítés mellett teszi le a voksot. Fenntartás nélkül támogatom a megkülönböztetés minden formája ellen küzdő, átfogó irányelv iránti felkérését. Önhöz hasonlóan is meg vagyok arról győződve, hogy olyan egységes megközelítésre van szükség, amely számot vet a megkülönböztetéssel, bármilyen alapon történjék is. A 13. cikk nem arra hív fel, hogy ne cselekedjünk, vagy hogy ne összehangoltan cselekedjük, hanem egyszerűen cselekvésre szólít fel.

Biztos úr, hölgyeim és uraim! Tegyék félre félelmeiket és elméleti vitáikat! Egy átfogó irányelvre irányuló javaslat szükségszerű és egyszerűen a józanész diktálja. Nagy többségben vagyunk itt azok, akik hiszünk ebben, és arra kérjük biztos urat, hogy hallgasson meg.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök úr! Mi is üdvözöljük a Lynne jelentést és teljes mértékben támogatjuk az átfogó irányelv melletti elkötelezettséget, amelyet a Bauer asszony által említett kulturális váltás részének tekintünk. De halljuk, ahogy a tojáshéj ropog, ahogy a Bizottság megpróbál előrearaszolni ebben a témában, de arra biztatjuk a Bizottságot, hogy legyen igazán bátor, és játsszon vezető szerepet ebben a témában.

Szerintünk ugyanis fontos, hogy szülessen átfogó jogszabály. Például megszüntetne egy pár kibúvót, amelyekkel a rasszisták és idegengyűlölők megpróbálják kihasználni a vallási megkülönböztetést, hogy elfedjék fajgyűlölő magatartásukat.

Fontos lenne, hogy megszabaduljunk az önkényesen kijelölt kiiktatási határoktól, például szűréseknél és az egészségügy terén, amikor az életkor és nem a lelet számít.

És az előadót teljes mértékben támogatjuk abbeli vágyában, hogy proaktív megközelítést alkalmazzunk az emberek felvilágosítása terén, jogaikkal és azoknak gyakorlásával kapcsolatban. Hatékony jogsegélyre és erős független testületekre van szükség.

Üdvözöljük ezért ezt a jelentést és támogatjuk ebben a formájában.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel, a UEN képviselőcsoport nevében. – (PL) Tisztelt elnök úr! Gratulálok Lynne asszonynak ebben a fontos témában benyújtott, nagyon is gyakorlatias jelentéséhez. Engem viszont egy kissé zavarba hoz a nyelvezete, mert a totalitárius rendszerek nyelvére emlékeztet. Ha nem tudnám, hogy a felszólaló a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért tagja, azt hinném, hogy ezt a jelentést egy kommunista írta. Véleményem szerint veszélyes részletekbe menni, amint az itt megtörtént, és kimondani, hogy milyen fajta megkülönböztetés elfogadhatatlan, és hogy hogyan viselkedjünk; egyszerűen, nem szabad megengedni, hogy megkülönböztetés létezzen. Az emberiség lefektette a parancsokat és tilalmakat a tízparancsolatban, és ott nagyon tömör formában ki vannak fejezve: ne ölj, más feleségét ne kívánd. Nekünk csak annyit kellene mondanunk, hogy ne diszkriminálj, és a többit rá kellene bízni az emberi csoportok és a tagállamok érzékenységére és hatáskörére. Ennek ellenére elfogadhatónak találom a jelentést, feltéve, hogy az Európai Néppárt (kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták képviselőcsoportjának 7. módosítása elfogadásra kerül.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. –Tisztelt elnök úr! Liz Lynne jelentése felhívja a figyelmet arra, hogy szükség van egy átfogó jogszabályi keretre, amely megakadályozná a megkülönböztetést a munkahelyen kívül, és amely magába fogalja a témák széles körét.

Nap mint nap milliók – idősek és más csoportok is – esnek áldozatul a megkülönböztetésnek az Európai Unióban, amint megpróbálnak egészségügyi, oktatási és közlekedési szolgáltatásokhoz hozzájutni, biztosítást venni, vagy kölcsönhöz jutni.

Ugyanezeknek a csoportoknak voltak nehézségei a foglalkoztatás terén is a szigorúbb jogi szabályozás európai szintű bevezetése előtt. Az uniós szintű hatékony jogszabályok megváltoztatták a munkáltatók hozzáállását. Egy európai irányelv volt az, amelyik megpróbált a megkülönböztetésnek véget vetni a foglalkoztatás terén, bár még sok munka maradt elvégzetlenül. Átfogó jogszabályt kell alkotni az Európai Unió szintjén, és ezzel kell erősíteni az emberek jogait az árukhoz és szolgáltatásokhoz.

Szeretném megdicsérni az előadót jelentéséért, képviselőtársaimat pedig arra szeretném kérni, hogy szavazzanak azok ellen a módosítások ellen, amelyek gyengítik az emberi jogok védelmét.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – Tisztelt elnök úr! Az elmúlt kilenc évben a kiváló egyesült királyságbeli, West Midlands-et képviselő kollégám és előadónk, Elizabeth Lynne mellett ültem a Foglakoztatási és Szociális Bizottságban.

Szinte kivétel nélkül úgy találtuk, hogy lényegében, minden témában egyetértünk, és nem volt szükség kompromisszumos módosítások kidolgozására, hiszen egyformán gondolkodtunk.

Úgy vélem, hogy miden szabály alól van kivétel, és mérhetetlen meglepetésemre szolgál, hogy ez a jelentés pont az. Őszintén, nagyon kiábrándító szerintünk, hogy úgy tűnik, politikai pózolás lett az akadálya annak, hogy hozzáfogjunk a valódi probléma megoldásához.

Mondhatom rögtön, mielőtt még valaki a baloldaliak közül a szokásos torzításokkal állna elő, hogy a jobbközépen, mi mindannyian irtózunk a megkülönböztetés minden formájától. A jobbközépen, mi mindannyian szeretnénk gyakorlati megoldásokat találni ennek megszüntetésére, és igenis elviekben támogatnánk egy olyan egyedi irányelvet, amely segítené a fogyatékkal élőket, és amely jelenleg is megfontolás tárgyát képezi a Bizottságban.

De mi egyértelműen azon a véleményen vagyunk, hogy egy „átfogó és tág hatályú” megkülönböztetésellenes uniós irányelv, ami lényegében nyílt kihívás a Bizottság felé egy újabb, mindenki által elfogadható uniós jogszabály megalkotására ezen a rendkívül érzékeny területen, nagyon sokat nem fog elérni a jelenlegi problémák megoldása terén, és még azt is mondanám, hogy ártalmas. Előterjesztettük az ezen érvünket megerősítő módosításainkat.

Miközben a jelenlegi megkülönböztetés néhány vetülete valóban problémát jelent, azt állítani, hogy egy általánosabb uniós jogszabály jelenti a megoldást, véleményünk szerint mellétalálat. A meglévő uniós megkülönböztetésellenes jogszabályokat továbbra is nehéz végrehajtani a gyakorlatban. Ezeknek a meglévő jogszabályoknak a végrehajtását kell javítani és jobban meg kell érteni a végrehajtással kapcsolatos problémákat, mielőtt még újabb uniós irányelveket szavaznánk meg.

Ahogy az egyik egyesült királyságbeli szervezet mondta tömören múlt héten: a megkülönböztetés a legtöbb esetben nem oldható meg újabb jogszabállyal. Jobb eredményeket érnénk el, ha multikulturális, több vallást felvonultató rendezvényekkel töltenénk az időt, amelyek a felfogást változtatják meg. Ezzel mi is egyetértünk.

Szeretnék a Bizottságnak köszönetet mondani ezért a gondolatgazdag megnyitó beszédért, és szeretném elmondani, hogy mennyire várjuk a Bizottság válaszát.

 
  
MPphoto
 
 

  Stephen Hughes (PSE). – Tisztelt elnök úr! Philip Bushill-Matthews kritikája hangsúlyozza, hogy milyen jó is Elizabeth Lynne jelentése. Azt gondolom, hogy gratulálnunk kell neki. Kiváló munkát végzett azzal, hogy hangsúlyozta, milyen silányan sikerült a két, még 2000-ben elfogadott, és a munkahelyi kockázatról és megkülönböztetésről szóló irányelv végrehajtása és átültetése.

De akkor, biztos úr, Ön is és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság is felismerte, hogy a megkülönböztetés nem áll meg az iroda, vagy a gyár falainál. Akkor felismertük, hogy sokkal szélesebb körben kell cselekednünk, és egy horizontális irányelvet kell bevetnünk a megkülönböztetés ellenei küzdelem céljából a társadalom egészében. Ön nyilvánosan azt állította, hogy támogatja ezt a gondolatot, és az Önök elnöke, Barroso elnök úr nyilvánosan elkötelezte magát egy ilyen horizontális irányelv mellett.

Ezért nagyon nyugtalanító, hogy visszafelé pedáloznak ez ügyben a Bizottságon belül, hogy újra átgondolják az egészet és talán csak a fogyatékosságra összpontosítanak majd. Úgy hallom, hogy három lehetséges alternatívát latolgatnak pillanatnyilag a Bizottságon belül: a horizontális irányelvet, amely még mindig napirenden van; a második a fogyatékossággal kapcsolatos egyedi irányelv, és a harmadik lehetőség a fogyatékosságra és a megkülönböztetés még egy formájára vonatkozó irányelv.

A harmadik alternatívában nem látom a logikát. Egy erőteljes szószólóra van most ebben a pillanatban szükségünk, biztos úr, ahhoz a horizontális irányelvhez, amely mellett Ön is elkötelezte magát. Amint Elizabeth Lynne asszony elmondta, nem engedhetjük meg, hogy az Európai Unión belül hierarchiája legyen a megkülönböztetés különböző formáinak. Az Európai Unió minden polgára egyenlő és így is kell velük bánni. Nem tolerálhatjuk a megkülönböztetés semmilyen formáját, semmilyen alapon, Közösségünk egyetlen részében sem.

Hallottam, hogy valaki említette egy múlt heti brüsszeli ülésen és Ön is célzott ma rá, biztos úr, és Philip Bushill-Matthews szintén ezt tette most az előbb, hogy ne cselekedjünk, mert több tagállam ellen jogsértési eljárás indult a korábbi irányelvek be nem tartása miatt. Nem fogadhatjuk el ezt az érvelést. Nem engedhetjük meg, hogy bizonyos tagállamok arra kényszerítsenek, hogy a leglassúbbak sebességével haladjunk a végrehajtás és a jogalkalmazás terén. Önnek, biztos úr, joga van kezdeményezni. Önnek gyakorolnia kell ezt a jogát. Szigorúan kell cselekednünk. Önnek kérlelhetetlennek kell lennie, hogy biztosítsa a meglévő jogszabályok feltétel nélküli betartását, és ne engedje, hogy a tagállamok konspiráljanak, ami miatt mindannyian a leglassabbak tempójában kellene cselekednünk.

Ezenkívül osztatlan figyelmet kell fordítanunk a jogorvoslat és a betartatás szükségességére, mégpedig erőteljes jogorvoslatokra, amelyek biztosítja, hogy a tagállamok teljes mértékben betartják a 2000-ben elfogadott irányelveket. Elizabeth Lynne jelentését csak dicsérni tudom.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − Szeretném egy pillanatra megszakítani a vitát, hogy mindannyiunk nevében, itt a Parlamentben üdvözöljem a látogató csoportokat a galérián. Folytassuk a vitát!

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in ’t Veld (ALDE). – Tisztelt elnök úr! Ez az Európai Bizottság 2004-ben csak annak az ünnepélyes ígéretének köszönhette az Európai Parlamenttől kapott szabad jelzést, hogy az alapvető jogok védelmezője lesz. De nem elegendő szép szavakat hangoztatni az egyenlőségről. Az uniós polgároknak meg kell kapniuk azokat jogi eszközöket, amelyekkel meg tudják jogaikat védeni a bíróságon. Az Európai Bizottság most kétségbeesetten keresi a kibúvókat, hogy ne kelljen mindenre kiterjedően betiltania a megkülönböztetést, például, azzal, hogy több tanulmányra van szükség, mintha nem látnánk, hogy körülöttünk mindenhol létezik megkülönböztetés, vagy hogy nincsen konszenzus a Tanácson belül; mindez azonban soha nem akadályozta meg az Európai Bizottságot abban, hogy más területeken – például az energiapolitika területén – átvigye ajánlásait. És ne feledjük, hogy a megkülönböztetést tiltják már a Szerződések is, de ha nem alkotjuk meg a jogszabályt, a bíróságok fogják megtenni azt helyettünk. Ezért elvárom, hogy az Európai Bizottság vállalja a felelősséget, és álljon ki az európai polgárok jogai mellett, mert ha a horizontális irányelvnek el kell buknia, akkor inkább a Tanácsban bukjon el, mint a Bizottságban.

(Taps)

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).(DE)

Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! In ’t Veld asszony világosan fogalmazott és én is csak ugyanazt tudom mondani: szükségünk van a keretirányelvre, hogy mindenkinek ugyanazt a védelmet tudjuk nyújtani a megkülönböztetés ellen. Elfogadhatatlan, hogy például a homoszexuálisok és az idősek kevesebb emberi joggal rendelkezzenek, mint a migránsok. Nagyon sürgősen véget kell vetnünk ennek a helyzetnek.

Sőt, nem tehetek mást, mint hogy emlékeztetek mindenkit ismét Barroso úr személyesen ígéretére – a Bizottság jóváhagyását kérve a Parlamenttől – hogy ezt a keretirányelvet útjára fogja bocsátani. Német létemre, azt kell, hogy mondjam, hogy a német kormány viselkedését cinikusnak találom. Létezik Németországban egy olyan törvény, amely minden tulajdonságot egyaránt véd, ehhez képest a kormány kampányt indított ez ellen a keretirányelv ellen uniós szinten, anélkül hogy bármilyen józan érvet fel tudna hozni ellene. Véleményem szerint ez az emberi jogok kárára kijátszott puszta populizmus.

 
  
MPphoto
 
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE).(NL) Tisztelt elnök úr! A megkülönböztetés elleni küzdelem – függetlenül attól, hogy valláson, nemen vagy fogyatékosságon alapul-e a megkülönböztetés – Európa egyik tartóoszlopa. Ezt a politikát minden Szerződésünk és jogszabályok is rögzítik.

Ami a nemen alapuló közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés elleni küzdelmet illeti, ez a politika teljes sikernek bizonyult az Európai Unióban. Most tesztelhetjük a helyzetet az irányelvek és a szerződések fényében és megállapíthatjuk, hogy – annak ellenére, hogy a világ legösszetettebb jogszabályalkotási folyamata a miénk – ez a politika nem működik jól.

Ezek szerint két út közül választhatunk. Az ellenzék útja azt jelenti, hogy bevezetünk egy új, széles bázisú stratégiát és ily módon oldjuk meg a problémákat. Nem hiszek abban, hogy ez lenne a megoldás. Ennek bizonyítékát nyújtotta a 2000-es jogszabály, amely értelmében jogsértési eljárás indult 10 tagállam ellen – beleértve Hollandiát is –, miután az egyenlő bánásmódról szóló jogszabályaik bizonyos rendelkezései nem működtek egyértelműen. Ezért egy új, szélesebb, alapokon nyugvó jogszabály sem fog segíteni, vagyis továbbra is csak duma marad az egész.

Ezért aztán a mentalitásra és a cselekvési programokra kellene koncentrálnunk, és biztosítanunk kell, hogy a megkülönböztetés – még a közvetett megkülönböztetés is – megszűnjön. Biztosítanunk kell, hogy a végrehajtás színvonala javuljon, és ezen kívül azokra a világosan megfogalmazható problémákra is megoldást kell találnunk, mint például a fogyatékkal élők problémái.

Teljes szívemből támogatom ezért Bauer asszony és több képviselőtársam védőbeszédjét és remélem, hogy ragyogó jogszabályi keretünk a valóságban is gyakorlati alkalmazásra kerül. Nagyon köszönöm.

 
  
MPphoto
 
 

  Lissy Gröner (PSE).(DE) Tisztelt elnök úr! Szeretném megköszönni Lynne asszonynak a jelentését; pont jó időben érkezett. Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták képviselőcsoport minden képviselőjének csak egy szót hadd említsek, a nőkkel szembeni, a bérek területén történő megkülönböztetés benne van a Szerződésben legalább negyven éve, de lényegében semmi sem változott. Ha Önök a PPE-DE képviselőcsoportban ragaszkodnak a horizontális irányelv elutasításához, akkor teljesen világos számomra, hogy az Önök értékei és elvei szép szavakhoz és ünnepléshez tudnak csak viszonyulni az Európai Unión belül. Önök egyáltalán nem akarnak egyenlő bánásmódot! Elfogadják például a megkülönböztetést a melegek és a leszbikusok ellen. Azt akarják, hogy ez egy politikai kultúra legyen. Nem, az nem felel nekem meg!

Az esélyegyenlőség magában foglalja a 13. cikk minden kritériumát, és végül a többszörös megkülönböztetést is bele kell venni. A megkülönböztetésellenes politika csak akkor tud hiteles lenni, ha ő maga nem terjeszti tovább a megkülönböztetést. Az eljárások és cselekvések áradata van ma jelen az Európai Unióban. Ez mind propaganda volt és bizonyos minimumnormák elkerülését célozta. Azoknak a tagállamoknak, amelyek nem egészen érték el ezt a szintet, gyorsan kell cselekedniük. Jogsértési eljárásokat kezdeményeztek még saját országom, Németország ellen is.

Most szeretnék a Bizottsághoz, minden egyes biztoshoz kéréssel fordulni, hogy mondják ki egyértelműen, hogy egy világos, horizontális irányelv mellett voksolnak és nem vevők az emberi jogok hierarchikus elrendezésére az Európai Unión belül. Az uniós politikát a Szerződésnek megfelelően kell végrehajtani. A 13. cikk a Szerződés része, és ezért mindezt magában kell foglalnia, amint azt a Lynne jelentés kifejti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretnék Lynne asszonynak köszönetet mondani a munkájáért. A Parlament rövidesen újra felhívást intéz egy horizontális irányelv meghozatalára. Kilencedik alkalommal fogja ezt tenni, Špidla biztos úr. Miután a Parlament ugyanezt a lépést kérelmezi tőlünk, immár a kilencedik alkalommal, azt vártuk a Bizottságtól, hogy világosabban foglal állást ma a teremben, részben azért, mert Barroso elnök úr elkötelezte magát e mellett, részben pedig azért, mert mi hiszünk a hatásvizsgálat folyamatában, amely most zajlik.

Őszintén szólva az a gondolat, hogy az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták), és Európai Demokraták képviselőcsoportjának néhány képviselője ellenzi a horizontális irányelvet, felfoghatatlan. A múltban a baloldal azt a jogos bírálatot kapta, hogy fel akarja osztani a társadalmat társaságokra és társasági képviseletre. Úgy tűnik, azonban, hogy Önök most pontosan ugyanezt próbálják tenni: a fogyatékkal élők, az igen, mert most politikailag így korrektebb; a megkülönböztetés más formái pedig nem, és várjunk még vele.

Oomen-Ruijten asszony nincs most jelen, de a baloldal is szereti időnként hangoztatni, hogy a jogszabályokon kívül másra is szükség van ahhoz, hogy a hozzáállás megváltozzon. Ez alkalommal a PPE-DE képviselőcsoport képviselőitől halljuk ugyanezt. Beszéljünk egyéni jogokról és hogy mennyire nem szabad egyik társaságot, egyik kisebbséget sem kijátszani a másik ellen, és hogy miként kellene biztosítani, hogy minden állampolgár megkülönböztetésmentes életet élhessen. Ennek van értelme, és ezt kérjük Önöktől. Őszintén szólva nincs szükségünk olyan intézkedésekre, amelyek elfogultabbak az egyik, vagy másik kategória irányában. Az uniós polgároknak nincs szükségük erre.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE).(DE) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Egy dologban mindannyian egyetértünk: ellenezzük a megkülönböztetés valamennyi formáját. Szeretném ezt rögtön a legelején tisztázni. Azonban különböző utakon lehet ezt a célt megközelíteni. Azon a véleményen vagyok, hogy a megkülönböztetés elleni védelmet nem lehet bizonyíthatóan jobban szabályozni európai, mint nemzeti szinten. Ebben is igazodnunk kell a szubszidiaritás elvéhez. Az élet sok területét szabályozzák jelenleg az EU megkülönböztetésellenes szabályai. Az utóbbi években négy megkülönböztetésellenes irányelvet fogadtunk el, a faji, a foglalkoztatási irányelvet, az egyenlő bánásmódról szóló irányelvet, és a nemi irányelvet.

A jogsértési eljárások sokasága van folyamatban jelenleg néhány tagállam ellen azon az alapon, hogy problémák vannak a Szerződés átültetésével. Pontosabban szólva 20 ország ellen folyik most is eljárás, ez az EU tagállamainak háromnegyede. Úgy tűnik, hogy itt jelentős a jogi bizonytalanság. Egy új, tág és túl-egyszerűsítő megközelítés, amit a keretirányelv nyújtana, nem a megfelelő reakció a jelenlevő jogi bizonytalanságra. A jelenlegi problémákat kell először megvizsgálni mielőtt a Bizottság új irányelveket ajánl.

Különben az eredmény csak a bürokrácia növekedése lesz, a polgárok számára több költség, és kevesebb jogi egyértelműség, amiből senkinek nincs haszna, legfőképpen nem a megkülönböztetés elleni küzdelemnek. Ezért képviselőcsoportommal együtt én is ellenzem a Lynne-jelentés azon cikkeit, amelyek egy keretirányelvet, horizontális irányelvet követelnek. Ha azonban a többi képviselőcsoport is továbberősködik és a keretirányelv iránti követelés megmarad, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy rákényszerülök a jelentés ellen szavazni, és nem azért, mert ellenzem a megkülönböztetés elleni védelmet, hanem mert egy európai szintű keretirányelv, véleményem szerint nem a járható út. A fogyatékosság terén minden tagállam és az Európai Közösség is aláírta a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt. Ezen a területen teljesítenünk kell, és teljesíteni is fogjuk a kötelezettségeinket. Azzal viszont nem segítünk senkinek, ha elfogadunk még egy semmitmondó, nem egyértelmű keretirányelvet.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – Tisztelt elnök úr! Amikor ennek a Parlamentben a faji irányelv társelőadója voltam 2000-ben, az akkori portugál elnökség megígérte nekünk, hogy nem lesz többé megkülönböztetési hierarchia és hogy további jogszabályok fognak következni.

2004. október 26-án Barroso elnök megígérte ebben a Parlamentben, hogy még e Bizottság hivatali idejének letelte előtt behoznak egy keretirányelvet, idézem „a megkülönböztetés minden formája ellen”. Ezt az ígéretet megismételték a 2008. évi politikai stratégiájukban. Most van itt az ideje az ígéret teljesítésének.

Azt kell, hogy mondjam, hogy nem mentség, hogy a tagállamok néhány esetben ellenállnak a foglalkoztatási megkülönböztetés elleni jogszabályok végrehajtásának; viszont igenis kibúvó, és a Bizottság nem hagyhatja, hogy a leglassúbbak diktálják a tempót a többieknek.

Két héttel ezelőtt találkoztam Zypries szövetségi miniszterrel Németországban, és Follett miniszterrel Angliában. Hajlandók a tárgyalásra. Adjanak nekik valamit amiről tárgyalhatnak!

Büszke vagyok arra, hogy 1,3 millió aláírást gyűjtöttünk össze a fogyatékossági jogszabályhoz. De a Parlament fogyatékossággal foglalkozó munkacsoportjának elnökeként nyilvánosan kimondom, hogy én támogatom a horizontális irányelvet. Nem fog érvényesülni az Önök oszd meg és uralkodj elve.

Végül, nem veszi ki jól magát, ha a konzervatívok azt állítják, hogy ellene vannak a valláson, életkoron és szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés alkalmazásának, aztán pedig ezen az alapon a jogszabály ellen szavaznak, és megtagadják az egyenlő jogokat az európaiaktól, a melegektől, az öregektől és a vallási kisebbségektől. A Business Europe pedig szégyellheti magát, hogy azt állítja a 2007. október 12-én kelt, a Bizottságnak benyújtott konzultációjában, idézem „a Business Europe úgy ítéli meg, hogy nincs bizonyíték a 13. cikkben szereplő bármilyen alapon történő megkülönböztetésre.” A Bizottság saját vállalkozási vizsgatestülete azt mutatta, hogy a megkérdezett 293 vállalatból 89% akart uniós jogszabályt az egyenlőség védelmére. A vállalatok akarják, a Parlament mellette fog szavazni, Európának pedig szüksége van rá.

(Taps középről és balról)

 
  
MPphoto
 
 

  Holger Krahmer (ALDE).(DE) Tisztelt elnök úr! Köszönöm Lynne asszonynak, hogy időt töltött a megkülönböztetés-ellenesség témájával, és teljesen egyetértek vele, egy bizonyos pontig. Azonban, kedves Lynne asszony, Schroedter asszony, Gröner asszony és in ’t Veld asszony, tudom, hogy jó szándék vezérli Önöket, de végül is nem tesznek maguknak jót azzal, hogyha most egy olyan újabb irányelvet követelnek a megkülönböztetés ellen, amely túlmegy a már Európában már eddig is létezőkön.

Én ezt készakarva mondom és nagyon őszintén homoszexuálisként: Önök nem tesznek szívességet azoknak, akiket meg akarnak védeni. Végül is lesz egy messze mutató megkülönböztetésellenes szabályozás azon emberek ellen, akiket meg akarnak védeni itt. Hogy lehetséges ez? Ha kiterjesztjük a megkülönböztetés-ellenességet az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és a bizonyítás terhének áttételére, azzal a rejtett megkülönböztetés atmoszféráját teremtjük meg. Csak kevés munkáltató lesz hajlandó nyíltan megvitatni a megkülönböztetést. Azokkal a jelentkezőkkel, akik valamilyen kockázatot jelentenek – például az útlevél képük miatt –, fel sem veszik majd a kapcsolatot.

Végül is nem teszünk szívességet az embereknek. Ehelyett azon kell aggódnunk, hogy a ma hatályos megkülönböztetésellenes irányelv változtatáson megy keresztül, és figyelemmel kell kísérnünk, hogy ez hogy fog sikerülni. Ha egy összegabalyodott bürokrácia- és peresügy-tömeget hozunk létre jogi bizonytalansággal együtt, a megkülönböztetésellenes szabályozás elfogadási aránya romlani fog az emberek körében az Európai Unióban.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE).(IT) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Annyi időm van, hogy remélem, jól ki fogom tudni használni, ahhoz képest, hogy ahhoz vagyok szokva, hogy csak egy percig beszélhetek. Hallottam, hogy Bushill-Matthews kollegám úgy nyilatkozott, mindig egyetért Lynne asszonnyal és hogy a kivétel erősíti a szabályt, és ez alkalommal teljesen más véleményen van.

Azt kell, hogy mondjam kedves barátomnak, Bushill-Matthews úrnak, hogy ugyan mi is általában mindig egyetértünk, de ebben az esetben – anélkül, hogy elárulnám az összes döntésre vonatkozó hagyományos egyetértésünket – azt kell, hogy mondjam, kivétellel állunk szemben, mert én teljes mértékben támogatom a Lynne asszony által a Bizottság elé tárt horizontális irányelvre irányuló javaslatot. Hogy is tehetném meg, hogy nem támogatom, hiszen az elmúlt negyven évben láttam, hogy Olaszországban, ahol élek, megkülönböztetés folyik az állampolgárok ellen életkoruk alapján: idős embereket megfosztanak jogaiktól, egyszerűen csak azért mert idősek.

Főleg arra a tényre utalnék, hogy Olaszországban létezik egy olyan törvény, amely azt mondja ki, hogy a fogyatékkal élő fiatalok jogosultak segélyre, míg ha idősek, és ugyanolyan fogyatékkal élnek, akkor nem jogosultak ugyanerre a segélyre. Nem értem, hogy hogy várhatunk éveket, mielőtt jogi lehetőségünk lesz arra – ahogy in’t Veld asszony fogalmazott –, hogy felhasználjuk a bíróságokat, hogy betartassuk azoknak a jogoknak a tiszteltét, amelyet az Amszterdami Szerződés 13. cikke az Európai Unió összes polgárának megad.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). – (HU) Tisztelt kollégák! Az európai egység nem csupán a gazdaságra, hanem számos fontos értékre is épül. Ilyen érték az emberi méltóság sérthetetlensége, a szabadság, a felelősség, a szolidaritás, a sokféleség, a diszkriminációmentesség elvének érvényesítése, a tolerancia és egymás tisztelete.

Fontos, hogy a politikai nyilatkozatok mellett ezeket az elveket olyan jogi formába öntsük, amely garantálja a diszkriminációs alapok közötti különbségtétel megszüntetését,és átfogó védelmet biztosít. Az európai projekt csak akkor életképes, ha gondoskodni tud a hátrányos helyzetű csoportok jogainak érvényesítéséről. A teljes körű integrációjuk közös érdekünk, és ezt megfelelő lépésekkel elő kell segítenünk.

Így valamennyi tagállam érdeke, hogy a 2000/43-as és 2000/78-as EK-irányelvek minden rendelkezésének teljes mértékű, pontos és hatékony átültetéséről, valamint az irányelvek megfelelő gyakorlati végrehajtásáról gondoskodjanak oly módon, hogy a jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése a hátrányos helyzetű csoportok számára valódi előnyt jelentsen.

A jogszabályok csak akkor érnek valamit, ha a gyakorlatban is érvényesülnek. Ennek ellenőrzése kiemelten fontos feladat, amelyre megkülönböztetett figyelmet kell fordítani tagállami és közösségi szinten egyaránt. Ki kell dolgozni azokat az ellenőrző mechanizmusokat, amelyek révén hatásvizsgálatokat lehet végezni. Be kell vonni a civil szervezeteket, amelyek konkrétan vissza tudnak jelezni, és velük társadalmi párbeszédet kell folytatni. Meggyőződésem, hogy Barroso 2004-ben, amikor a mandátumát megkezdte, hitt abban, amit mondott. Kérem, tegye ezt ezután is.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – Tisztelt elnök úr! Szeretnék megjegyzést fűzni Elizazbeth Lynne asszony kiváló jelentésének két vetületéhez. Teljes mértékben támogatom a tagállamokhoz és más lényeges szereplőkhöz intézett azon felhívást, hogy gyűjtsenek, összesítsenek és tegyenek közzé átfogó, pontos, összehasonlítható, megbízható és különálló statisztikai adatokat a megkülönböztetésről, majd tegyék közzé ezeket a statisztikákat oly módon, hogy az könnyen érthető legyen a nyilvánosság számára. Ily módon, azt gondolom, hogy a polgárok maguk is látni fogják, hogy szükség van változásra. Teljes mértékben támogatom az átfogó és széles értelemben vett irányelvre irányuló felszólítást. Ez egy olyan terület, ahol az EU stratégiai változást tud elérni a jogszabályok végrehajtása révén.

Végül pedig, ami a Lisszaboni Szerződést illeti, örömmel hallottam a szlovén elnökség megjegyzéseit múlt héten a 2008-as munkaprogramra vonatkozóan az „egymillió aláírás a fogyatékkal élőkért” kampányra való válaszadással kapcsolatban. Ez azt jelzi, hogy az elnökség – és remélhetőleg a Bizottság is – odafigyel a polgárokra és gondjaikat felvállalja. Ez nagyon reménykeltő jel a Lisszaboni Szerződésben szereplő polgári kezdeményezések szempontjából, de újra szeretnék nyilvánosan hangot adni az átfogó irányelvre vonatkozó nagyfokú támogatásomat illetően. Nem lehet hierarchiája a megkülönböztetéseknek.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (PSE).(IT) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Támogatom a Lynne asszony által elvégzett munkát. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a vita Európa számára igen érdekes időszakban történik. Szeretném, ha a Bizottság és Ön, biztos úr teljes mértékben tudatában lennének ennek, mert pillanatnyilag nem úgy néz ki a helyzet.

Ez a kérdés nemcsak foglalkoztatás és a munkafeltételek terén meglévő esélyegyenlőség és megkülönböztetésmentesség tekintetében elért haladásra vonatkozik; a központi kérdés az egyenlő bánásmódról szóló horizontális irányelv szükségessége, amely a megkülönböztetés minden alapon történő formáját magában foglalja. Az intolerancia és ellenségesség levegője kezd elterjedni Európában. Ez máris okoz etnikai megkülönböztetést, nézzük csak meg a romák bevándorlási helyzetét. Isten segítsen rajtunk, ha nem akarjuk meglátni, hogy mi folyik itt.

Ezért van sürgősen szükség egy átfogó irányelvre, amely magában foglalja a megkülönböztetés minden formáját, hogy teljessé tegye a Szerződés 13. cikkének megkülönböztetésellenes csomagját. Segíteni fog az európai kultúraközi találkozások színvonalának javításában is, mivel ezek a találkozások javítják a kultúra minőségét, kógensek és sürgős szükség van rájuk most.

Ezért mondom Önnek, biztos úr, és a Bizottságnak is, mutassanak egy kicsit több politikai bátorságot, mert eddig egyáltalán nem látszott semmi!

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).(PL) Tisztelt elnök úr! A foglalkoztatás a társadalmi integráció egyik legfőbb tényezője. Mégis számos csoporton belül – mint például különösen a nők, a fogyatékkal élők, az etnikai kisebbségek, a migránsok, az idősek és a munkaerőpiacra csak most bekerülő fiatalok – esetében a munkanélküliség megengedhetetlenül magas szinten van.

Aggodalomra ad okot, hogy némely tagállamban lényeges hibák fedezhetők fel a 2000/43/EK és a 2000/78/EK irányelvek átültetését és megvalósítását illetően, valamint az uniós polgároknak szóló információk hiánya a jogi lépések megtételének lehetőségét tekintve abban az esetben, ha megkülönböztetés áldozataivá válnak. Fontos, hogy a tagállamok kormányai minél előbb lebontsák a korlátokat, amelyek a munkaerőpiacon a munkaerő-toborzás folyamatában elkövetett megkülönböztetésből fakadnak.

Az állami szervezetek kulcsszerepet játszanak az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség előmozdításában, hiszen – az EK-Szerződés 13. cikke értelmében – a tagállamoknak biztosítaniuk kell ezeknek az irányelveknek a teljes, megfelelő és hatékony átültetését és megfelelő végrehajtását annak érdekében, hogy a megkülönböztetés elleni küzdelem az Európai Unióban intézkedések formáját öntse, amely intézkedések koordináltak és megfelelnek a megkülönböztetés elleni küzdelem megszilárdult megközelítésének.

 
  
MPphoto
 
 

  Metin Kazak (ALDE). – (BG) Tisztelt elnök úr, kiváló kollegák! Az átfogó megkülönböztetésellenes jogszabályok elfogadása és végrehajtása az Európai Unió tagállamaiban kézzelfogható eredmény, és azt mutatja, hogy egy társadalom mennyire érzékeny arra, hogy tiszteletben tartsa valamennyi polgára egyenlő bánásmódban való részesítésének elvét, etnikai származásra, vallásra, nemre, életkorra, egészségi állapotra és anyagi helyzetre való tekintet nélkül.

Támogatom Lynne asszonynak a jelentésben elhangzott felkérését, hogy fogadjunk el egy átfogó irányelvet, amely mentes a megkülönböztetésellenes elvek mindenféle hierarchiájától. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Európában a megkülönböztetés az etnikai vagy vallási kisebbségekhez tartozók ellen továbbra is a többségi csoportokból származó állampolgárokkal való egyenlő bánásmód alapvető joga megsértésének leggyakoribb formája marad.

Bizonyos tagállamokban a gyűlöletbeszéd, az iszlámgyűlölet és az idegengyűlölet egyéb formái – amelyeket múltból származó sztereotípiák, előítéletek és klisék tüzelnek – egy látens megkülönböztetési hozzáállást jelez a vallási és etnikai kisebbségek ellen. Ezért kellene az Európai Parlamentnek igyekeznie, hogy a Bizottság és a tagállamok figyelmét felhívja arra…

(Az elnök félbeszakítja Metin Kazakot.)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Tisztelt elnök úr! Mi mindannyian teljes egyetértésben vagyunk az ügyben, hogy minden elképzelhető intézkedést meg kell tennünk a megkülönböztetés ellen. Ezért az Európai Parlament is ismételten kijelentette, hogy támogatja egy új irányelv elfogadását. Már négy ilyen irányelv van és az egyik lényegében a tervezet szintjén kész van. Ez azt jelenti, hogy nagyon széles spektrumot ölelünk fel a megkülönböztetésellenes intézkedések terén.

Ezeket az intézkedéseket most már végre is hajtjuk. 28 jogsértési eljárás van folyamatban, ami azt jelenti, hogy a kérés azzal kerül a tagállamokhoz, hogy hajtsák végre, amit itt a Parlament elhatározott. Én ellene vagyok a második lépés megtételének, rögtön az első meglépése előtt, nevezetesen annak, hogy egy új irányelvet fogadjunk el, amely tele van új akadályokkal azokon a területeken, ahol egyenlőséget biztosító hatóságokat követeltünk. Ez csak még több bürokráciát jelent. Az a tény, hogy a nem kormányzati szervezeteket minden jogszabályalkotásba be kell vonni a jog szerint, nem visz bennünket előbbre a konzultációban stb. Ha megkülönböztetésellenességet hirdetünk, akkor a jelenlegi jogszabályok tagállamokban történő végrehajtása mellett kell letennünk a voksot, egyszer és mindenkorra.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Tisztelt elnök úr! Szeretnék megjegyzést fűzni a várandós nők elleni elfogadhatatlan megkülönböztetéshez, különös tekintettel az európai demográfiai összeomlásra. A jogi tilalmak ellenére a munkáltatók követelik, hogy a munkára jelentkező fiatal nők hozzanak orvosi igazolást, hogy nem várandósak. Ha nem tudnak ilyen igazolást felmutatni, munkavállalási reményeik szertefoszlanak. Ez a cselekvésnek egy nehéz, de szükséges területe a munkaügyi felügyelőségek számára. A sokgyermekes családok szintén tapasztalnak megkülönböztetést. Az ilyen családokban az egy főre jutó jövedelem lényegesen alacsonyabb, mint az egyedülálló anyák családjai esetében. Ugyanakkor a családi juttatások és a szociális segélyek szintje általában alacsonyabb esetükben, adójuk pedig magasabb. Amikor megkülönböztetésről van szó, általában ezek a problémák nem kerülnek elő.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE). – (RO) A horizontális irányelvre várva láthatjuk, hogy megkülönböztetésellenes jogszabályokból van európai és nemzeti szintű is, számos politikai elkötelezettség, továbbá egyedi intézményi mechanizmusok. Az optimizmusra okot adó látszat ellenére az átültetés és a végrehajtás szintje, valamint az elfogadott intézkedések hatékonysága még mindig nagyon alacsony sok tagállamban. A nők és férfiak közötti egyenlőség eléréséhez lényeges, hogy a munkát korrekten megfizessék.

Így azt javasoljuk, hogy a Bizottság pozitív, integrált intézkedéstervet kezdeményezzen a munkaerőpiacra vonatkozóan a mesterséges nemi megosztás és a strukturális bérkülönbségek csökkentése érdekében, amely utóbbi jelenleg is létezik a nőiesnek és a férfiasnak megítélt ágazatok között. Ez – az európai, nemzeti és helyi költségvetés-tervezetbe nemi dimenziót bevezető – terv lényeges eszközt jelent a strukturális különbségek csökkentésében és az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elvének végrehajtása érdekében.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Tisztelt elnök úr! Az előadó felszólalásában azt mondta, hogy minden uniós állampolgárt egyenlően kell kezelni. Szomorú, hogy úgy tűnik, maga az előadó sem hiszi ezt el. Ha elhinné, akkor ez a jelentés élénken tiltakozna az ellen, hogy az én észak-írországi választókerületemben az EU – eltérés útján – engedélyezi a vallási alapon történő megkülönböztetést; különösen a protestánsok ellen, akik szeretnének az észak-írországi rendőrség kötelékébe belépni.

Igen, ebben az Európai Unióban létezik kifejezett vallási megkülönböztetés, ilyen módon szentesítve. Tehát amikor magasröptű megkülönböztetésellenes nyilatkozatokat hallok, azokra a fiatal protestáns választóimra gondolok, akik szerettek volna belépni a rendőrségbe, jobban teljesítettek római katolikus jelentkező társaiknál, akiket azután fel is vettek helyettük, mert a megkülönböztetést törvény írja elő. Tehát amíg nem teremtünk a megkülönböztetés ellen horizontális…

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót.)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Biztos úr, elnök úr, hölgyeim és uraim! A törvény előtti egyenlőség és a megkülönböztetés elleni védelem mindenki emberi joga – ennyit megerősít tagállamaink – minden tagállam – alkotmánya. Állampolgáraink mégsem mentesülnek a megkülönböztetés alól. Például a foglalkoztatás terén a nemek közötti általános, egyenlő jogokat a közösségi jog határozza meg; mi azonban kisebb hangsúlyt helyeztünk végrehajtásának betartására. Egyébként pedig mivel magyarázhatnánk az Eurostat évi nyilvános jelentését, amely szerint óriási különbségek vannak a nők és férfiak bérezése között a tagállamokban. Az én hazámban, Észtországban 27% a különbség a nők rovására. Tíz éve állt így a helyzet és ma is ugyanott tartunk.

Ennek a jognak a védelmét biztosítani ugyanannyira fontos, mint a kérdés jogi szabályozása. Foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, és – ha szükséges – akár eljárást is kell indítanunk a jogsértők ellen. Polgárainknak jogbiztonságra van szükségük.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). – Tisztelt elnök úr! Gratulálok Lynne asszonynak ehhez az irányelvhez, mert a kultúrák közötti párbeszéd európai évében – amely a kölcsönös megértést kívánja előmozdítani és az európai sokféleség ünneplését célozza – megdöbbent és rémülettel töltenek el nemcsak a fajon, hanem a fogyatékosságon, a nemen, a szexuális irányultságon és az életkoron is alapuló megkülönböztetés meglévő szintjei. A megkülönböztetés nemcsak a munkaerőpiac problémája, hanem az a lakásszolgáltatásban, az oktatásban, az állami és magán szolgáltatásokban, de még a vallási ügyekben is jelen van.

Különösen aggasztanak a kisebbségek beilleszkedési szintjében a különböző tagállamokban mutatkozó különbségek, amint azt a migráns politikai index is mutatja. Ez jelzi a megkülönböztetéselleni minimumnormák végrehajtásának és betartatásának csődjét, amit az egész Unióra ki akartunk terjeszteni. Felhívom a Bizottság figyelmét, hogy tegye magáévá ezt az ügyet, ne csak a tagállamokkal szemben, hanem lépjen fel erőteljesebben EU intézményeiben is.

Végül pedig az európai választások előtt azt szeretném megkérdezni, hogy a Parlament hogyan próbál példát mutatni megkülönböztetésellenességből Európa többi része számára. A képviselőknek még mindig csak 30%-a nő és 9%-a nem fehér.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE).(DE) Tisztelt elnök úr! Mi hatékony a megkülönböztetés ellen, és mi segíti a fogyatékkal élő emberek védelmét? A tudatosság felkeltése, kampányok, információ, intézkedések; igen, de a jogi kérdések új uniós jogszabályokon keresztül történő centralizációja nem. Papírtigris az átfogó horizontális irányelv helyett, talán? Fontos lenne a már meglévő négy irányelvet végrehajtani. Egyedül Németországban az általános egyenlőségi törvény által megkövetelt tanfolyamok évi 1,7 milliárd euróba kerülnek.

Azt gondolom, hogy a polgári jogi törvénykönyv megfelelő. Szabályozást nyújt a 15 vagy annál több főt foglalkoztató cégeknek, a magas adminisztrációs és pénzügyi költségek pedig elkerülhetők a kis- és középvállalkozásokat védő záradék helyénvaló. Továbbá fontos dolog, hogy kétségeink – amelyeket Lynne asszony sajnálatos módon nem tudott eloszlatni, mert nem vette módosításainkat figyelembe – egyre inkább kikristályosodnak: nem szavazhatunk igennel erre a jelentésre, amely azt állítja, hogy állami pénzeket kell felhasználni a megkülönböztetés áldozatainak támogatására. Lynne asszonynak hallgatnia kellett volna ránk, de sajnos nem ezt tette.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). – (CS) Két témát szeretnék megemlíteni. Az első a közlekedés. Az EU lakosságának közel egyharmada mobilitási problémákkal küzd. Ha esélyegyenlőséget akarunk biztosítani az embereknek az információhoz, munkához stb. való hozzájutásban, jelentős erőfeszítésekre van szükség az akadálymentes közlekedési modell bevezetéséhez. A másik téma a szellemi fogyatékkal élőket érinti. Az a véleményem, hogy hasznos lenne felülvizsgálni a szellemi egészség védelméről szóló fehér könyvet, mert az Európai Unióban óriási a stresszben szenvedők száma, és ez hátrányt jelent azok számára, akik a munkaerőpiacon előadódó helyzetekhez szeretnének alkalmazkodni.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Az ügyrenddel kapcsolatban, tisztelt Elnök úr, beismerem, hogy nem szólított, de amit Allister úr mondott a protestánsok elleni megkülönböztetésről az észak írországi rendőrségnél, az egyáltalán nem igaz. A rendőrség kötelékében 90%-ban protestánsok dolgoznak…

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót.)

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, a Bizottság tagja. (CS) Hölgyeim és uraim! A vita megmutatta a megkülönböztetés elleni küzdelem jelentőségét. Az első téma, amivel lényegében mindenki egyetértett, a jogszabályok összes tagállamban történő hatékonyabb végrehajtásának szükségességét érinti. Amint azt a vita is mutatta, a Bizottság nagyon szigorú ez ügyben és nem tétovázik jogsértési eljárást kezdeményezni azok ellen az országok ellen, amelyek nem hajtják végre teljes egészében a jogszabályokat. Azonban az egyszerű számszerű statisztikai adatok nem adnak teljes képet, mivel ezek a számok különböző típusú jogsértéseket foglalnak magukba a technikai és szervezeti eljárásoktól kezdve a védelem kiterjedését illető jogsértésekig. Minden esetre biztonsággal állíthatom, hogy mindazok az országok, amelyekkel vitában állunk, készen állnak, és nem lehet kétség afelől, hogy hajlandók teljes mértékben végrehajtani a megkülönböztetésellenes irányelveket.

A következő téma a jogszabályok tekintetében elért előrehaladás kérdése. Világosan állítottam, hogy a Bizottság a döntő intézkedés mibenlétével kapcsolatos döntés végső fázisába ért. E szakasznak idén júniusban lesz vége, és közzé fogjuk tenni vonatkozó javaslatainkat. A Parlamentben folyó jelenlegi vita a döntéshozatali folyamat nagyon fontos forrását képezi.

Engedjék meg, hogy érintsem azt a két felszólalást, amelyek eltértek a vita általánosabb vonulatától, és kissé szokatlan érveket hoztak be. Az egyik ilyen az az információ volt, hogy a megkülönböztetésellenes tanfolyam 1,7 milliárd euróba kerül a Németországi Szövetségi Köztársaságban. Nem vitatkozom ezzel a számmal. De azt gondolom, hogy érdekes lenne összehasonlítani, például, az adójogszabályokkal foglalkozó tanfolyamokkal. Lehet, hogy rájönnénk, hogy hasonló átmeneti költségekkel jár mindenféle jogszabályi változtatás. Más szóval a pusztán pénzügyi érvek nem tudnak teljes képet adni.

A másik hozzászólás az észak-írországi rendőrség helyzetével foglalkozott. Azt tudom mondani, hogy a rendelkezésemre álló információ alapján az észak-írországi rendőrség pozitív akciókat kezdeményezett az Allister úr által említett problémák orvoslására.

Hölgyeim és uraim! A nekünk szánt idő rövidsége nem teszi lehetővé, hogy tovább folytassuk ezt a mélyenszántó és nagyon érdekes vitát. Elég azt mondani, hogy fontos döntéshozatali időszakba léptünk és az Önök vitája része ennek a döntéshozatali folyamatnak.

 
  
  

ELNÖKÖL: ROTHE ASSZONY
alelnök

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne, előadó. − Tisztelt elnök asszony! Szeretném nagyon megköszönni kollégáimnak megjegyzéseiket. Nagy örömömre szolgál, hogy úgy tűnik, élvezzük a Parlament többségének támogatását az átfogó irányelv ügyében. Remélem, hogy a ma később megtartandó szavazás is ezt fogja bizonyítani.

Elismeréssel szeretnék adózni Špidla biztos úrnak, mert tudom, hogy ő kezdeményezte ennek az átfogó irányelvnek az előterjesztését és ő követelte, hogy az átfogó irányelv bekerüljön a munkaprogramba. Sajnálom, hogy nagyon úgy néz ki, hogy nézetével nem tudja megnyerni a Bizottság többi tagját. És reménykedjünk abban, hogy az átfogó irányelvvel kapcsolatos felszólítás elfogadásával megsokszorozzuk erejét, hogy ténylegesen tudjon érvelni mellette.

Felkértem Špidla biztos urat, hogy tegye közzé a hatásvizsgálatokat. Tudom, hogy már elkészültek. Egy kicsit félek, mert olyan jelentéseket hallottam, hogy különféle hatásvizsgálatok készültek, és kisebb változtatásokat hajtanak végre rajtuk e pillanatban is, azért, hogy a Bizottságban uralkodó egyik nézetnek és ne a másiknak kedvezzenek. Szeretnék ebben a dologban tisztán látni, hogy igaz-e a szóbeszéd?

Örömmel tölt el, hogy több képviselő támogatja az Ön, átfogó irányelvvel kapcsolatos, munkaprogramon belüli felszólítását. Úgy gondolom, hogy az összes területet – fogyatékosságot, életkort, vallást vagy meggyőződést és szexuális irányultságot – érintő egyedi kérdéseket mind magába foglalhatja egy átfogó irányelv. Az oktatás nem visz előre ebben a kérdésben. Azt már próbáltuk. Azoknak a képviselőtársaimnak üzenem ezt, akik az oktatást említették: nem működik.

Nemcsak a foglalkoztatásról, hanem az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésről is szó van. Tudom, hogy mindegyik német küldöttségnek problémája van ezzel, mert a foglalkoztatási irányelvet aranyba foglalta a német kormány. Ezt most tegyük félre! A különböző tagállamoknak különböző problémái vannak: fogyatékosság, életkor, szexuális irányultság, vallás. Némelyik tagállam biztosít némely jogot, míg mások meg másokat, ezért fontos, hogy jól sikerüljön, és egy átfogó irányelvünk legyen és senkit ne hagyjunk ki.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − A vitát berekesztem.

A szavazás ma déli 12.00 órakor lesz.

A szavazáshoz fűzött írásbeli indoklások (142.cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE) , írásban. – (IT) Szeretnék hangot adni nagyrabecsülésemnek az előadó munkáját illetően, amelyet az általam nagyon fontosnak tartott témakörben az igazságosabb és hatékonyabb megkülönböztetésellenes európai politikák kifejlesztése szempontjából végzett el.

A megkülönböztetés tilalmának elve ténylegesen az egyik központi érték, ami mindig is az európai integráció alapját képezte, ezért megfelelően védeni kell, hogy az európai polgárok – különösen a leghátrányosabb helyzetben levők, mint például a fogyatékkal élők – hatékony védelmet élvezzenek a megkülönböztetés bármely formája ellen.

A megkülönböztetés tilalma alapvető a foglalkoztatás terén, de szükséges és kívánatos a közélet bármely (mint például az oktatás, és a szociális szolgáltatások) területén, mert nagyban hozzá tud járulni minden európai polgár társadalmi beilleszkedéséhez és képességeinek fejlesztéséhez.

Zárszóként pedig szeretnék támogatásomnak hangot adni a teljes és hatékony megkülönböztetésellenes keretirányelv gyors elfogadása mellett, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok összefogjanak ezen a területen, valamint hogy koherens és hatékony politikákat fogadjanak el, amelyeknek az a célja, hogy lehetővé tegye, hogy a polgárok igazán védettnek érezzék magukat a világos és átfogó – mind európai, mind nemzeti szintű – jogszabályok révén.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), írásban. – (PL) Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság tagjaként, teljes mértékben támogatom Lynne asszony jelentését. Semmi kétségem afelől, hogy a hatályos nemzetközi jog és a mi saját uniós ítéleteink – formális szempontból – kívánatosak és jó megoldást kínálnak. Ezért sajnálom, hogy hatálybalépésük elé állandóan újabb és újabb akadályok gördülnek még a mi Európánkban is, amelyik úgy tűnik, hogy demokratikusabb és kevésbé tolerálja a megkülönböztetést.

Elképesztő, hogy arra kényszerülünk, hogy uniós tagállamokat kelljen felszólítanunk a 2000/78/EK irányelv rendelkezéseinek teljes mértékű tiszteletben tartására és a megkülönböztetés minden formájának a politikai, társadalmi és gazdasági életből való megszüntetésében elért haladás állandó és szisztematikus nyomon követésére.

Ez különösen fontos hazám, Lengyelország állampolgárainak, akik élvezik a közös piac előnyeit és a személyes mozgás szabadságát és több uniós országban élnek és dolgoznak. Nagyon sajnálom, hogy azt kell mondanom, hogy egyre több bizonyítéka van a honfitársaim ellen, pusztán állampolgárságuk miatt elkövetett megkülönböztetésnek. Az effajta nyugtalanító információk egyre gyakrabban kerülnek napvilágra Németországban, Nagy-Britanniában, és Írországban. Paradox helyzet lenne, ha az Európai Parlament annyira erősen és hatékonyan venne részt a megkülönböztetésnek a világban történő megnyilvánulásai elleni küzdelemben, de otthon, azaz az EU tagállamaiban mégsem tudna megbirkózni az emberi jogok tiszteletben tartásával. Minden uniós polgár kétségtelenül megérdemli, hogy egyenlő és megkülönböztetésmentes bánásmódban részesüljön!

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , írásban. (FI) Itt az Európai Unióban az esélyegyenlőségről és a megkülönböztetés tilalmáról van szó.

A munkahelyi esélyegyenlőség és megkülönböztetés tilalma a foglalkoztatás alapvető elvei és betartásuk nem okozhat problémát a tagállamoknak. Lynne asszony jelentése szerint azonban az irányelveket nem hatékonyan és megfelelően hajtják végre.

Ez igen súlyos probléma, mert – ahogy Lynne asszony jelentése állítja – a megkülönböztetés elleni küzdelem és az emberi jogok az EU-ban prioritást élveznek az EK-Szerződés 13. cikke alapján.

Egy finn példa egy olyan nőről szól, akinek nem járt munkanélküli segély, miután fogyatékkal élő fiának ápolása véget ért. Nem jó dolog, hogy az otthon végzett ápolói munkát nem értékeljük eléggé, és hogy a szabályok lehetővé teszik az effajta megkülönböztetést. Ezt az esetet szem előtt tartva támogatom Lynne asszony jelentésének 36. pontját, amely kimondja, hogy az egyenlőség és a megkülönböztetés tilalma elveinek hatályát szélesíteni kell és azoknak ki kell terjedniük a társadalombiztosításra is.

Támogatom Lynne asszonynak az Európai Parlamenthez intézett felhívását is, miszerint javasolni kell a tagállamoknak, hogy az ezen elvek előmozdításán fáradozó intézmények kapjanak több pénzt és jogosultságot. A nem kormányzati szervezetek státuszának megerősítésére szóló felhívását úgyszintén támogatom, amelynek célja, hogy ezek a szervezetek is eredményesebben és hatékonyabban birkózhassanak meg a tagállamokban előforduló problémákkal.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE) , írásban. – Igencsak aktuális, hogy éppen ma került sor Lynne asszony esélyegyenlőségről szóló jelentésére. Nemrég, május 17-én fejeztük ki szolidaritásunkat a transzszexuálisok, biszexuálisok és melegek iránt.

A kivételes napok, alkalmak során szokás, hogy az ember visszatekintsen a múltba. Sajnos, ahogy a jelentés is mutatja, igencsak sok tennivaló akad még az esélyegyenlőség terén. Továbbra is elfogadhatatlanul magas a munkanélküliség a nők, a migránsok, a fogyatékkal élők, az etnikai kisebbségek, valamint elszigetelt vagy el nem ismert készségekkel rendelkezők körében. A foglalkoztatás területén ezért javaslom egy Európai Esélyegyenlőségi Monitor Rendszer bevezetését, mely adókedvezményekkel és/vagy PR-lehetőséggel támogatná az esélyegyenlőség megteremtésében kiemelkedő szerepet vállaló munkahelyeket.

Feketelistát is készítene azokról, akik a kritériumoknak egyáltalán nem felelnek meg. Ez ösztönzőleg hatna a vállalatokra, míg új szempontokat és tisztánlátást adna a munkakeresőknek. Sajnos továbbra is terjed Kelet- és Közép-Európában a szélsőséges és populista politika, de szomorú képek érkeznek Nyugat-Európából is. Egyre erősödik a romákkal szembeni negatív diszkrimináció, roma lakóhelyeket rombolnak le szélsőséges erők. Itt mutatkozik meg igazán, hogy mekkora szükség van a szocialisták által indítványozott Európai Roma Stratégia kidolgozására, sürgős fellépésre európai szinten. A tagállamok jogszabályai különféle módokon védenek a diszkrimináció ellen.

Gyakran nincs egységes végrehajtási módszer, amely az irányelvek elégtelen végrehajtásához vezet. Az EU-s, nemzeti és helyi hatóságoknak a horizontális szemlélet és általános érvényesítés figyelembevételével kellene összehangolniuk a végrehajtásra irányuló erőfeszítéseiket. Fontos lenne továbbá a jogszabályok létrehozása előtt a szociális hatásvizsgálat érvényesítése és a végrehajtás éves értékelése.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE) , írásban. (ET) A megkülönböztetés tilalma és az emberi jogok az Európai Unió alapértékei. Azt az alapot képezik, amelyre közös jövőnket szeretnénk építeni és e tekintetben kompromisszum nem jöhet szóba. Ezt a 13. cikk is egyértelműen kimondja, amelynek az európai polgárokkal kapcsolatos minden kérdésben iránymutatásként kell szolgálnia.

Az életkoron, szexuális irányultságon, valláson, meggyőződésen vagy a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetés elleni védelem hiányzik ma a következő területekről: társadalmi-jóléti, az áruk és szolgáltatások, az egészségügy, valamint az oktatás területe. Sajnálatos módon nincsen uniós jogszabály ezeken a területeken. Ha a megkülönböztetés tilalma és az emberi jogok elsőrendű fontosságúak a számunkra, akkor nem lehet kétség afelől, hogy szükség van egy átfogó, horizontális irányelvre, amely véget vet a jogok hierarchiájának. Annak a helyzetnek, amelyben a megkülönböztetés jogellenes az egyik területen, míg megengedett a másikon. Annak a helyzetnek, amelyben a faj és a fogyatékosság lényegesen védettebb, mint bármilyen, a 13. cikkben meghatározott más területeken. E jelentés fényében felkérem a Bizottságot, hogy ne lépjen vissza ígéretétől és az EK-Szerződés 13. cikke alapján készítse el egy átfogó, a megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló irányelvtervezetet.

Példa nélkül álló lépésként több európai nonprofit szervezet az e védelmet biztosító horizontális irányelv mellett foglalt állást; ugyanezt tette több különböző területen Brüsszelben működő ernyőszervezet is, mint például az Európai Női Lobbi, az AGE, és több más szervezet. A társadalmi-jóléti ügyeket, árukat és szolgáltatásokat, az egészségügyi és oktatási kérdéseket is magába foglaló, a megkülönböztetésmentességről szóló horizontális irányelv az egyetlen út az emberi jogok védelmének előmozdítására az Európai Unión belül. A megkülönböztetésnek éppen elegendő bizonyítéka áll rendelkezésünkre minden területről. A Bizottság nem hunyhat szemet efölött, és nem teremtheti újjá a jogok közötti hierarchiát az Európai Unióban.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE) , írásban. – A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup elnökeként üdvözlöm Lynne asszony jelentését, amely a diszkriminációmentesség terén elért eredményeket veszi számba, és kijelöli a teendőket.

A diszkrimináció-mentesség elleni közösségi szabályozás azért is kiemelten fontos, mert az egyén védelme nem elég. Nem egyénként éri őt diszkrimináció, hanem egy csoport tagjaként: mert nemzeti kisebbség, mert idős, mert nő, mert fogyatékkal élő, mert szexuális kisebbség, mert roma. Ezért a különböző kisebbségekhez tartozó személyek részére csak az jelenthet hatékony védelmet, ha a csoport egészét védjük meg. Helyesen emeli ki a jelentés, hogy a két meglévő irányelv csak minimális követelményeket ír elő, ezért tovább kellene lépni egy átfogó közösségi szintű hátrányos megkülönböztetés elleni politika kiépítése, egy horizontális jellegű anti-diszkriminációs irányelv irányában. Különösen fontos az a kitétel is, mely szerint a Bizottságnak a pozitív intézkedés jelentése tekintetében közös, az egész EU-ra érvényes fogalom-meghatározást kell kidolgoznia. A jelentés külön felhívja a figyelmet, hogy a kisebbségi közösségek, és különösen a roma közösség különleges védelmet igényelnek. Ezzel kapcsolatban emlékeztetnék az ugyanezen témában született Zdanoka-jelentés 25. cikkelyére, amely az őshonos nemzeti kisebbségek politikai részvételérének fontosságára mutat rá.

A cikkely szerint a nemzeti kisebbségeknek szükségük van olyan normatív keretekre, amelyek lehetővé teszik tényleges részvételüket az identitásukat érintő döntések meghozatalában az önrendelkezés vagy autonómia különböző formái révén.

 

7. Az Európai Unió integrált tengerpolitikája (vita)
MPphoto
 
 

  Elnök. − A következő napirendi pont a Piecyk úr által a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében készített jelentés (A6-0163/2008) az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról (2008/2009(INI).

 
  
MPphoto
 
 

  Willi Piecyk, előadó. (DE) Tisztelt elnök asszony! Örülök, hogy másodszor is Ön elnököl, amikor a tengerpolitikát vitatjuk meg. Egy évvel ezelőtt is itt volt.

Biztos úr, kezdjük a jó hírrel! Az első európai tengerészeti nap eseménye zajlik majd ma este a lübecki Szent Jakab-templomban. Ez a templom ad otthont a polgári tengeri navigáció nemzetközi emlékművének. Tavaly nyitotta meg Barrot biztos úr. Kapitányok fogják megvitatni élet- és munkakörülményeiket ma este. A lelkipásztorok a Parlament, a Tanács és a Bizottság elnökeire támaszkodnak, hogy május 20-át ma délután európai tengerészeti nappá nyilvánítsák. Ez ok arra, hogy örvendjünk, mert elősegíti, hogy Európa nagyobb figyelmet fordítson tengereire.

Azok pedig, akik azt hiszik, hogy egy ilyen nap lényegében a tengerpolitika része, nagyon tévednek; egy ilyen tengerészeti nap nem fajulhat puszta szimbolizmussá. Ez azt jelenti, hogy egy politikai keret részévé kell válnia. Szükség van politikára – a társadalmi ügyekben, a tengeri biztonsághoz és az éghajlatvédelemhez. Vigyük az élet és munkakörülményeket föl a hajók fedélzetére: micsoda gonosz anakronizmus, hogy a szociális- és foglalkoztatásvédelmi szabályozás egész tartománya nem vonatkozik a tengerészekre. Ennek meg kell változnia és a Bizottság is úgy látja, hogy változnia kell. Várjuk kezdeményezésüket.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2006-ban elfogadta a tengerészti munkaügyi egyezményt. Eddig három állam ratifikálta: a Bahamák, Libéria és a Marshall-szigetek. De milyen álláspontot képviselnek az európaiak? A Tanácsnak egész egyszerűen egy dolgot kell tennie, ha szeretne javítani a navigációs és tengerészeti biztonságon: végre el kell fogadnia az Erika III. csomagot. Kissé már sokallom, hogy a Tanács ennyire húzza-halasztja a tengerészeti biztonság kérdésével való foglalkozást. Közben több mint 12 hónap telt el első megvitatása óta a Parlamentben és eddig még mindig nincs egy egységes álláspontunk. Az Erika és a Prestige katasztrófák elégséges figyelmeztetőként szolgálhatnának, hogy végre cselekedjünk.

Az éghajlatvédelmi csomag, amelyet a Bizottság elnöke, Barroso úr terjesztett elő januárban, annak lehetőségére utal, hogy talán érdemes lenne a tengeri közlekedést bevenni a kibocsátás-kereskedelembe. Ez túl laza, nem elég. Nézetem szerint a tengerpolitikának legalább négy dolgot kell elérnie az éghajlatvédelemmel kapcsolatban: a tengeri szállítást be kell vonni a kibocsátás-kereskedelembe – most, és nem akármikor; radikálisan csökkenteni kell a szennyezőanyagok – CO2, SO2 és NOX – kibocsátását; és növelni kell a megújuló energiák – mint a nap- és a szélenergia – használatát. A kikötőkben véget kell vetni annak a helyzetnek, hogy a hajómotorok maguk generálják a saját maguk által használt energiát az emberek és a természet kárára. Ezzel szemben viszont a szárazföldről is kapnunk kell energiát, tehát a kikötött hajókat elektromos kivezetésre kell rákapcsolni.

Az Északi-tengerben és a Balti-tengerben több tucat régi lőszer található elmúlt háborúk idejéből. Rettenetes veszélyek származhatnak ezekből. Ezért szükség lenne egy olyan cselekvési tervre, amely ennek a régi és veszélyes hulladéknak a megtalálását és eltávolítását tűzné ki célul. Az elmúlt hónapokban a tudomásunkra jutott, hogy kalózok támadtak európaiakra és európai hajókra Afrika partjai mentén. Ezért világos nemzetközi szabályozásra és támogató rendszerre van szükség a nyílt tengeren és nem csak a partokat kell megvédenünk a tengerektől, hanem a tengereket is a partoktól. A legnagyobb veszély a tengerekre nézve még mindig a szárazföldről származik. Az összes kibocsátás és szennyezés 80%-a még mindig a mezőgazdaságból és az iparból ered. A gyógyír megtalálása érdekében az európai jogot végső soron itt is alkalmazni és érvényesíteni kell.

Amikor május 20-át európai tengerészeti napnak nyilvánítjuk a ma délutáni szavazás után, remélem, hogy jövő év május 20-án azt tudjuk majd mondani, hogy sok mindent elértünk ez alatt az idő alatt.

Látják, hogy miként volt ez pontos partra szállás.

(Taps)

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, a Bizottság tagja. − Tisztelt elnök asszony! Úgy gondolom, hogy alkalomhoz illő, hogy ezt a vitát azon a napon tartjuk, amikor az európai tengerészeti napot először ünnepeljük. Végtére is egyik képviselőtársunk, Kratsa-Tsagaropoulou asszony javasolta először az Európai Unió jövőbeli tengerpolitikájának elgondolását Barroso elnöknek a zöld könyv előkészítési munkálatainak közepette. Ez ugyanakkor a Parlamentnek is köszönhető, különösen Pöttering elnök úrnak, aki a házigazdája lesz az európai tengerészeti napot kihirdető közös háromoldalú nyilatkozat ünnepélyes aláírásának, ma délután. Ez az ünnepség jól mutatja, hogy milyen nagy utat tettünk meg nemcsak az integrált tengerpolitika, hanem Európa óceánjai és tengerei érdekében is, egy új vízió kialakításával. Az is jól látszik, hogy az európai intézmények mennyire részesei voltak minden lépésnek. A Parlament kulcsszerepet játszott az új integrált tengerpolitika kifejlesztésében egyrészt azzal, hogy számos konferenciát szervezett, ahol gyümölcsöző beszélgetések és aprólékos viták folytak, másrészt pedig a jelentések elkészítése révén, amelyek kalauzolnak bennünket munkánkban és útmutatást adnak a tengerpolitika végrehajtását illetően.

Engedjék meg, hogy hálás és szívből jövő köszönetemet és nagyrabecsülésemet fejezzem ki az előadó Willi Piecyk iránt, a különböző bizottságok élénk érdeklődésének koordinálásáért és ennek a lenyűgöző jelentésnek az elkészítéséért. Szeretném megköszönni a különböző bizottságok előadóinak és a kiváló képviselőtársaknak, akik különösen sokat tettek az elmúlt két évben azért, hogy a Parlament hozzájáruljon ehhez a kialakulóban lévő európai politikához. Bocsánatot kérek ezektől a kollégáktól, mert nem tudom őket név szerint megemlíteni, ahogy szerettem volna.

Most pedig engedjék meg, hogy rátérjek a jelentésre! A jelentés nem tartalmaz ugyan semmilyen új ajánlást, azonban azokra a felhívásokra koncentrál, amelyek a Parlamentben 2007 júliusában hangzottak el, és amelyek segítettek a továbbhaladás mikéntjének meghatározásában, és amelyek a tengerpolitika végrehajtásának folytatására ösztönöznek most is.

Néhány ágazati témában a Bizottság örömmel fogadja a Parlament által a tengerpolitika környezetvédelmi dimenziójára – különösen az éghajlatváltozás kihívásaira – helyezett folyamatos hangsúlyt, és várja az ezen aggályokkal foglalkozó, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló stratégia 2008-ban történő elfogadását.

A Bizottság szintén üdvözli, hogy az Európai Parlament elismeri a tengeri közlekedés fontosságát az európai gazdaság számára és örömmel fogadja a Parlament támogatását a közös tengeri közlekedési térség létrehozásában, a tengeri gyorsforgalmi utak és a rövid távú tengeri szállítás fejlesztésében: a Bizottság által előterjesztett összes projektben.

A kutatás szempontjából a Bizottság örömmel fogadja a Parlament támogatását az átfogó tengerkutatási stratégia kifejlesztéséhez, amely a tengerpolitika sarokköve lesz, és amely 2008 közepére kell, hogy elfogadásra készen álljon.

A Bizottság üdvözli a jelentés pozitív hozzáállását a halászati területek fenntarthatósága biztosításának szükségességével kapcsolatban. Több lépést tettünk ebben az irányban a kék könyv elfogadása óta, mint például a 2008 áprilisában elfogadott nyilatkozat az ökoszisztéma megközelítéssel és az ez év végére elkészülő, a visszaengedésről szóló két javaslat.

Az olyan témák, mint a környezet, a tengeri közlekedés, kutatás és innováció, a társadalmi vetületek, a halászat és az energia külön említése mellett a Bizottság üdvözli a tengerpolitika regionális vetületeinek tulajdonított különleges fontosságot az EU kivételes tengeri dimenziója miatt, ami mérhetetlen hosszúságú tengerpartja, szigetei, és legkülső régióiban nyilvánul meg, és teljes egészében egyetért azzal a nézettel, hogy a tengerpolitikának figyelembe kellene vennie a tagállamok és a tengeri régiók különböző egyedi jellemzőit, ideértve a tengerparti régiókat, a szigeteket és a legkülső régiókat.

Tisztelt képviselőtársaim! Még mindig a tengerpolitika végrehajtásának korai szakaszában vagyunk, de a Parlament folyamatos segítségével törekedni fogunk több intézkedés meghozatalára a végrehajtás során. Végezetül, szeretnék még egyszer gratulálni az Európai Parlamentnek és az érintett előadóknak kiváló munkájukért. Örömmel nézünk elébe szoros párbeszédünk folytatásának az elkövetkező hónapokban az Unió integrált tengerpolitikájának végrehajtása érdekében és különösen az európai tengeri régiók bevonásával kapcsolatban számítunk az Önök támogatására a 2009-es tengerészeti nap alkalmából.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques, a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményének előadója. – (PT) Tisztelt elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Gratulálunk az Európai Bizottságnak az Európai Unió integrált tengerpolitikájával kapcsolatos közleményéhez, valamint az e politika végrehajtása felé tett első lépések megállapításáról szóló cselekvési tervre irányuló javaslatához.

Kétségtelen, hogy történtek visszalépések a zöld könyv és a jelenlegi kék könyv közötti időszakban, különös tekintettel a tengerhasználat tervezésére, a partvédelemre, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetbe küldendő európai zászlóra és európai képviselőre, de tagadhatatlan, hogy előrehaladás történt különösen a szociális vetület, a befektetés, az innováció a tengeri klaszterek és a tengeri közlekedés területén. Az összkép tehát pozitív.

Eljött az az idő, amikor – a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett – hatékony integrált tengerpolitikát kell a gyakorlatba átültetnünk, amely biztosítja az összhangot a különböző ágazati politikák között és amely a várt szinergiákat és valódi hozzáadott értéket eredményez. Csak így válhat ez a politika a fenntartható fejlődés, a versenyképesség és a gazdasági és társadalmi kohézió kihívásaival való szembenézés jelentős eszközévé Európában.

A Regionális Fejlesztési Bizottság mindenek fölött azt reméli, hogy az integrált tengerpolitika nagyon pozitív hatással lesz az EU part menti régióinak, szigeteinek és legkülső régióinak fejlődésére és védelmére.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro, a Halászati Bizottság véleményének előadója. – (PT) Nagyon rövid leszek, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy milyen fontos a Halászati Bizottság azon javaslatainak a jelentésbe való beépítése, amelyek hangsúlyozzák, hogy az Európai Unió integrált tengerpolitikájának kulcsfontosságú célkitűzése a halászat területén az iparág korszerűsítésének és fenntartható fejlődésének előmozdítása, amely óvja annak társadalmi–gazdasági életképességét, valamint a tengeri erőforrások fenntarthatóságát, garantálja az élelmiszer tekintetében a szuverenitást és az élelmiszerbiztonságot, a halkínálat fenntartását a nyilvánosság számára, a munkahelyek megőrzését és a halászok számára jobb életkörülményeket. A javaslatok azt is hangsúlyozzák, hogy a több és jobb tengerészeti munkahely megteremtése – különösen a halászati iparban – attól is függ, hogy igazságos és tisztességes jövedelmeket garantálnak-e az iparágban dolgozók számára. Szükség van továbbá kompenzációs mechanizmusokra a halállomány helyreállítására vonatkozó tervekkel érintett halászok részére, valamint a különböző tagállamokban – különösen a hetedik keretprogram égisze alatt folytatandó tudományos halászati kutatások támogatásának fellendítésére, valamint a legénység részére történő segítségnyújtás és mentésük megfelelő eszközeihez nyújtott közösségi támogatásra.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – (DE) Tisztelt elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Képviselőcsoportom először is szeretne köszönetet mondani az előadónak,  Piecyk úrnak. Már egy éve annak, hogy nagyon jó vitákat kezdeményezett és felvázolta a kihívásokat is. Nagyon köszönjük Piecyk úr!

Mi is egyöntetűen támogatjuk a jelentést. Azonban sajnáljuk, biztos úr, hogy a cselekvési terv túl kevés gyakorlati intézkedést tartalmaz.  Piecyk úr már rámutatott arra, hogy a környezeti problémák egész sora marad megoldatlanul. Nincsenek gyakorlati intézkedések, és nem világos, hogy hogyan járulnak hozzá a játékosok – például a hajótulajdonosok – az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez és hogy miként tudnak létezni a rájuk nehezedő globális versenyfeltételek mellett. Ezek kiterjednek a kén- és a nitrogénoxidoknak a tengereken történő csökkentésére hozott intézkedésekre valamint a kikötőkben foganatosított intézkedésekre, mint például a szárazföldi energiák felhasználása.

Nagyon őszintén mondom, hogy egy kicsit csalódott vagyok. Amikor a Bizottság kijelenti, hogy javaslatokat fog előterjeszteni ezzel kapcsolatban ősszel, akkor ezeket már nem fogjuk tudni végrehajtani ebben a parlamenti ülésszakban. Talán Önök tudnak egy kis vajat is tenni a halra, ahogy a hamburgiak mondják, és akkor talán egy kicsit jobban beindulunk.

A második pont a tengeri nyomon követés kérdését érinti. Úgy hiszem, hogy nem csak egyszerűen jobb együttműködésre van szükség a nemzeti parti őrökkel. Nemcsak a FRONTEX-et kell erősítenünk – amely az illegális bevándorlással foglalkozik –, hanem szükségünk van európai parti őrségre is. Ez az egyik gondunk már évek óta, hogy az összes tevékenység – legyen az halászat, vámtevékenység, rendőri munka – mind a tagállamokban összpontosul és egy erőteljes európai parti őrségre lenne szükség ezek elvégzéséhez. Biztos úr! Előterjeszt-e a Bizottság egy ajánlást a parti őrséggel kapcsolatban ebben a parlamenti ciklusban vagy sem?

Még egy utolsó kérdés, és ez új, a kalózokra vonatkozó módosításokkal kapcsolatos. Nagyobb védelmet kell nyújtanunk halász- és kereskedelmi hajózási flottáinknak a nemzetközi vizeken és ennek érdekében mind európai mind globális fellépésre szükség van. A tengerek szabadságának nem szabad a kalózok szabadságává válnia.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău, a PSE képviselőcsoport nevében. – (RO) Gratulálok kollégánknak, Piecyk úrnak, akit nagyra értékelek, és örülök, hogy pont ma vitatjuk meg jelentését, amikor a minden évben május 20-án ünnepelendő európai tengerészeti napot létrehozó háromoldalú nyilatkozatot aláírják.

Az Unió integrált tengerpolitikájának biztosítani kell a szinergiát a gazdaságilag különösen jelentős olyan ágazatok között, mint például: a hajóépítő ipar, a tengeri és a folyami közlekedés, a kikötői tevékenységek, a halászat, az energia, az idegenforgalom, a környezetvédelem és a tengeri örökség védelme. 2007. január 1. óta, az Unió határos lett a Fekete-tengerrel és az Uniónak ebben a régióban is elő kellene mozdítania közös tengerpolitikáját. Vannak a TEN-T projekteknek a belvízi szállítással és a tengeri folyosókon történő szállítással foglalkozó koordinátorai. A TEN-T hálózat kiterjesztése a tengeri folyosókra vonatkozik. Sajnálatos módon a Bizottságnak az európai tengeri folyosókon beindítandó projektek iránti követelései nem vonatkoznak a fekete-tengeri régióra. Felkérem a Bizottságot, hogy készítsen tanulmányokat és projekteket a fekete-tengeri régióra vonatkozóan, amelynek a TEN-hálózat egyik stratégiai régiójává kell válnia. Arra is felkérem a Bizottságot, hogy készítsen a delta- és tölcsértorkolati területek védelmére egy konkrét cselekvési tervet, és itt különösen a Duna-deltára gondolok.

 
  
MPphoto
 
 

  Paweł Bartłomiej Piskorski, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (PL) Tisztelt elnök úr, biztos úr! Én is szeretnék gratulálni Piecyk úrnak kiváló jelentéséhez. Fontos, hogy erről ebben a szimbolikus pillanatban tárgyalunk, de most én mindenekelőtt ennek a jelentésnek a gyakorlati vetületeire szeretném felhívni a figyelmüket. Igazán óriási anakronizmusra vall, hogy a sok európai politika közül, amelyeket Közösségünkben hajtunk végre, a tengeri ügyek félre voltak téve, és nem tartoznak egyetlen, közösségi szintű politika hatálya alá sem.

Arra szeretnék rámutatni, hogy ez itt nem az egyéni szféra; ez egy nagyon sokdimenziós szféra, amint azt a jelentés is jól mutatja. Van egy gazdasági vetülete; nagyon nagy a száma azoknak, akik a tengerből élnek, akik a tengeren dolgoznak. Van egy nagyon erős szociális dimenziója, amiről nem szabad elfeledkeznünk, ha ezen iparág szerkezetének átalakulásáról beszélünk, és amikor arról beszélünk, hogy mit kezdjünk azokkal, akik a tengerből és a tengeren élnek. Vitánknak van egy nagyon fontos környezeti dimenziója, amelyet különösen hangsúlyoz ez a jelentés, és ezt szeretném is megköszönni az előadónak. Ezen kívül van egy nagyon fontos regionális dimenzió is; nem szabad elfelejtenünk, hogy a tengermelléki régiók, amelyek megélhetését a tengerek biztosítják, nagyon jelentős részét képezik Közösségünknek.

Azt is szeretném hangsúlyozni, ami felmerült ebben a vitában, hogy mindig úgy kezeljük a munkánkat, a vitát, mintha az tartalomjegyzék lenne, és felhívás, a Bizottsághoz intézett felkérések listája. Felvázolunk bizonyos válaszokat, kérdéseket teszünk fel, és felrajzoljuk kétségeinket, miközben a Bizottság iránti elvárásaink valójában igen magasak és azt várjuk, hogy az egyedi megoldásokat tartalmazó válaszokat olyan gyorsan kapjuk, ahogy csak lehet.

Szeretnék rámutatni arra is, hogy sok országban ez elsőrendű fontosságú téma, amelynek ugyanolyan súlya van, mint más európai politikának, például az agrárpolitikának.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrete Auken, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DA) Tisztelt elnök asszony! Eleddig bukásra voltak ítélve azok a kísérletek, amelyek meg akarták változtatni a hajózási iparról alkotott ódivatú nézetet, hogy a tenger eltöröl minden nyomot. Nem igaz: a tenger emlékszik, akárcsak a talaj és a levegő, akárcsak a növények, az állatok, és az emberi test, a hajóipar szennyezéshez történő hozzájárulása pedig mérhetetlenül nagy. Képzeljék el, ha el tudnánk érni, hogy a legnagyobb hajós nemzetek az IMO-t a globális környezetvédelemért folyó küzdelem aktív szereplőjévé változtassák ahelyett, hogy a jó kezdeményezések lelassítására használnák, ahogy most is. Piecyk úr jelentése kitűnő adalék a Parlamentben elért eddigi sikereinkhez, de remélem, hogy tovább tudjuk erősíteni azzal, hogy támogatást kapunk javasolt módosításunkhoz: a hajózásnak is minden kétséget kizáróan fel kell venni a CO2 kibocsátáskereskedelmi rendszerbe. A légi közlekedést már belevetettük. Az egyetlen logikus és védhető megközelítés, ha a hajózás is hozzájárul. Éppen ezért, hölgyeim és uraim, támogassák az 1. módosítást, amelyben azt kérjük, hogy a tengeri kibocsátáskereskedelmi rendszer kerüljön bele a jelentésbe.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain , az UEN képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök úr! Először is, szeretnék gratulálni Willi Piecyk úrnak kiváló jelentéséhez. Én szigeten születtem és nagyon jól értem a tengeri kutatás és fejlődés jelentőségét.

Úgy gondolom, hogy a mai jelentés óriási előnyt jelent számunkra ennek elérésében. Nem vagyunk túlságosan elégedettek a közös tengerpolitikával Írországban, de ennél több forog most kockán. Nemrég ellátogattunk választókerületembe a Halászati Bizottság társaságában, és láttuk, hogy milyen csodálatos munkát végez a Galway megyei Oranmore-ban működő tengerészeti intézet. Más intézményekkel – mint például a tengerészeti intézettel – együtt képesek leszünk a szükséges kutatás Európa-szerte történő előmozdítására, hogy a kék forradalom, amiről oly sok szó esik, megvalósuljon, és támogassa tervünket.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (PT) Nagyon röviden fogok csak szólni, és arra szeretnék rámutatni, hogy bármilyen tengerpolitikai kezdeményezésnek tiszteletben kell tartania a tagállamok szuverenitását területi vizeik és kizárólagos gazdasági övezeteik tekintetében.

Szeretnék rámutatni, hogy a Portugál Köztársaság alkotmányának 5. cikke kimondja, hogy az állam nem idegenítheti el a portugál terület semelyik részét vagy a területek felett általa gyakorolt szuverén jogokat, és ebbe beletartoznak a csatlakozó tengerfenekek is. Továbbá lényeges a tengerészek munkafeltételeinek javítása, munkahelyeik garantálása, az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének tiszteletben tartása, a munkaidő csökkentése és a többszörös készségek követelményének tilalma, a kikötői szolgáltatások uniós szinten történő liberalizálására tett megújult kísérleteknek való ellenállás, különös tekintettel a Közösségen belüli hajózásra; a tengerpolitikával kapcsolatos „biztos pénzügyi alapok”-nak nem szabad az Európai Halászati Alap és a közös halászati politika kárára épülniük, hanem azon az elven kell alapulniuk, hogy az új prioritásokhoz újabb pénzügyi forrásokra lesz szükség.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI). (FR) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Gratulációval tartozom Piecyk úrnak az integrált tengerpolitikáról szóló kiváló jelentéséért, valamint kollegámnak, Jarzembowski úrnak találó megjegyzéseiért.

Tisztelt elnök asszony! Ennek a jelentésnek az az óriási érdeme, hogy magában foglalja e politika különböző vetületeit: a környezeti, a gazdasági, a szociális és a biztonsági aspektusokat. Különösen az illegális bevándorlással, a terrorizmussal és a csempészettel kapcsolatos problémákra utalnék, amelyek mind előfordulnak az európai partvonal teljes 320 000 kilométeres hosszában. A partvonallal rendelkező tagállamoknak fokozniuk kell tengereik megfigyelését és ellenőrzését. Kétségtelenül a lehető leggyorsabban végre kell hajtani az ezen országok és azok közötti együttműködést, ahonnan ezek az illegális tevékenységek erednek.

Az is igaz, hogy a tudományos felfedezések, a jelentős technikai fejlődés, a globalizáció, az éghajlatváltozás és a tengerek szennyezése jelentősen megváltoztatják Európa kapcsolatát tengereivel és óceánjaival az ezekkel együtt járó problémákkal és kihívásokkal együtt.

Azonban csalódott vagyok, hogy a számunkra javasolt szöveg nem foglalkozik részletesebben a kikötői és a halászati politikával. Ez a kettő különösen érzékeny terület, mint tudjuk. Franciaországban a halászok blokád alatt tartják az Atlanti-óceán, a Csatorna, és a Fölközi-tenger kikötőit, természetesen a gázolaj-árak hirtelen megugrása és a Brüsszel által rájuk erőltetett kvótapolitika miatt.

Az ágazat válságban van strukturálisan csakúgy, mint gazdaságilag. A halászhajó-tulajdonosok már nem akarnak hajóikba beruházni, ezért a flotta elöregedik. A francia halászhajók átlagkora 25 év. Egyre kevesebben választják a halászatot pályájuknak a szakmára nehezedő kényszerek miatt.

Tisztelt elnök asszony! Az integrált tengerpolitikának figyelembe kell vennie ezeket az ágazati meggondolásokat és problémákat, és gyorsan meg kell fordítania a tendenciát, amely a halászati ágazat lassú és fájdalmas halálához vezet.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE).(PT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, Piecyk úr! Bárki, aki jelenleg elmegy a Berlaymont épület előtt egy óriási falragasztáblát lát, ezzel a felirattal „A lehetőségek óceánja”, ami az európai tengerészeti napra (ma ünnepeljük) és az európai tengerpolitikára utal.

Az Európai Bizottságnak teljesen igaza van és én is azt hiszem, hogy a tengerbe való befektetés, amit hajlandók vagyunk megtenni, kiváló lehetőséggel szolgál a hatalmas forrás felelősségteljes és versenyképes felhasználására.

Sajnálatos, hogy a világ tele van elvesztegetett lehetőségekkel, zátonyra futott, jó ötletekkel. Nem szabad, hogy ez legyen a sorsa az európai tengerpolitikának. Nem tehetjük meg, vagy inkább nem szabad megtennünk, hogy ne akarjuk, vagy ne tudjuk végrehajtani a tengerpolitikát, amint azt  Jarzembowski úr nagyon helyesen elmondta.

Az e kezdeményezés lehetőségébe vetett hitünk energiája nem szabad, hogy félmegoldásokra, vagy a nagyvonalúan hangzó, de a kívántnál lényegében sokkal kevésbé ambiciózus ötletek puszta hangoztatására forgácsolódjék el.

Sikerhez vezető utunk a következőket foglalja magába: határozott befektetés a kék technológiákba; a tengeri klaszterek hálózatának előmozdítása a legjobb gyakorlatok és a legfejlettebb technológiák kifejlesztésére; a legtöbb kihozása a tengerből az éghajlatváltozás elleni küzdelemben és megújuló energiaforrásként való felhasználásában; a tengeri szállítás és a parti idegenforgalom elősegítése; a tengeri régiók – különösem a legkülső régiók – elismerése, továbbá ezeknek a biztonságban az illegális bevándorlás és kereskedelem, a csempészet, valamint a terrorizmus elleni védelemben nyújtott fontos szerepre. Természetesen azt is biztosítanunk kell, hogy stratégiai és integrált elképzeléseink legyenek és fenntartható finanszírozással is bírjunk e politikák tekintetében.

Ezért én most közvetlenül a Bizottsághoz és képviselőtársaimhoz fordulok és azt mondom, hogy az általunk tanúsított ambíció nem lehet kevesebb, mint hogy építünk egy másik, az integrált tengerpolitikán alapuló európai érdekközpontot.

Ez a folyó nem fog többé soha ez alatt a híd alatt folyni. Azon tűnődöm, hogy vajon az Európai Bizottság és ez a Parlament képes lesz-e a saját kihívásaihoz felnőni.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE). (FR) Tisztelt elnök asszony! A ma első ízben megünneplésre kerülő európai tengerészeti nap egyik célkitűzése, hogy jövőbeli kilátásaik helyreállításával kifényezzük a tengeri foglalkozások imázsát. E foglalkozások munka- és foglalkoztatási körülményeinek javítása, és a karriertervek újbóli meghatározása mellett számos strukturális feltételnek is teljesülnie kell.

Ma Franciaország-szerte elkeseredett halászok veszik blokád alá a kikötőket, mert már nem hiszik el, hogy volna jövőjük. A halállomány védelmét szolgáló halászati korlátozásokon kívül – és amit elvben nem kérdőjelezek meg, bár eltűnődöm annak méltányosságán – az emelkedő üzemanyagárak most szintén csőddel fenyegetik őket.

Ez már problémát jelent Franciaországban, de valószínűleg át fog terjedni Európa más részeire a közeljövőben. Az Európai Unió tud cselekedni és kell is cselekednie ezen a területen a szerkezetátalakítás támogatásával és a kevésbé szennyező, üzemanyaghatékony vízi járművek bevezetésének ösztönzésével. Sürgősen segítséget kell nyújtania az e gazdasági válság által érintett vállalatoknak is, hogy azok felszínen tudjanak maradni. Azért hangsúlyozom ezt az utóbbi pontot, mert nem hagyhatjuk, hogy az első európai tengerészeti nap egybeessék egy teljes szakma halálával.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen (ALDE).(DA) Tisztelt elnök úr! Piecyk úr jelentése rámutat, hogy a tengerpolitikáról szólva konkrétabb intézkedéseket is meg kellene vitatnunk, és én nagyon egyetértek ezzel. Sehol sincs nagyobb szükség egy aktív tengerpolitikára, mint a Baltikumban. Ez az EU legszennyezettebb tengeri területe olyan nagyfokú szennyezettséggel, amely egyfelől a szárazföldről, másfelől a hajókról származik. Ehhez még hozzájárul az elmúlt idők háborúiból származó, lerakott lőszerek tömege. Tisztább környezetre van szükség a Baltikumban, de erős gazdasági fejlődést is szeretnénk itt látni és váltást a közúti közlekedés felé, amely enyhítené a parti hajóforgalomra nehezedő nyomást. Olyan megoldást kellene találni a hajók kibocsátásának csökkentésére, amely nem veszélyeztetné a part menti hajózás fejlődését. Úgy gondolom, hogy az előrevezető út a kibocsátásra vonatkozó politikai célkitűzések és a pénzügyi eszközök kombinációját megcélzó módszertani szabadságban keresendő. Remélem, hogy balti stratégiájával a Bizottság erősíteni fogja a környezetjavító munkát és tanul azokból a kísérleti projektekből, amelyek bekerültek a Parlament ez évi költségvetésébe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE). – Tisztelt elnök asszony! Skóciát képviselem, Európa egyik fő tengermelléki nemzetét. Az uniós partvonal hossza mintegy 68 000 km, amiből Skóciának 11 000 km jut. Tehát, ami a tengeri érdekeltségeket illeti, Skócia Európa szívében van. Sokat nyerhetünk a tengeri stratégiából és politikából, de sokat tudunk hozzáadni is.

Vannak ásványokban gazdag vizeink, energiánk és biológiai forrásaink, és ideális az elhelyezkedésünk a tengeri ügyek koncentrátoraként mind Európa, mind a tágabb világ számára. A tengeri országoknak megvannak a saját prioritásaik a tengereikben lévő erőforrásokra vonatkozó stratégia és politikák tekintetében. Bármelyik uniós politikának segítenie kell a tengeri nemzeteket céljaik elérésében, akár a kutatások finanszírozásával, az áru- és utasszállítás új útvonalai kidolgozásának megkönnyítésével, az energiaforrások összekötésével, a járművek biztonságának és az energiahatékonyság javításával.

Idézhetek a Piecyk-jelentés 34. cikkéből, amely kimondja, hogy az „integrált tengerpolitikát olyan irányban kellene fejleszteni az Európai Unióban, hogy elkerülje a KHP olyan kudarcait, mint például a túlzott központosítás”? Más szóval: adj hozzá értéket és ne vedd át a hatalmat hatásköröd ürügyén.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL).(EL) Tisztelt elnök asszony! A Bizottságnak az uniós tengerpolitikáról szóló közleménye a hajótulajdonosok és az ágazatban tevékenykedő monopóliumok nyereségességének biztosítását célozza.

Mit lehet mondani az integrált tengerpolitikára irányuló javaslatokról?

Először is, új privilégiumok kialakulását és a közösségi és kereskedelmi jogszabályok nemzetközi keretének átalakulását segítik elő. Minden egyéb mellett, megosztó politikával szociális problémákat teremtenek a hajóipar munkavállalói és a szigetrégiók lakosai számára.

Másodszor, a tengerpolitika egy kalap alá kerül a szállítással és a kapcsolódó ágazatokkal.

Harmadszor, gyökeres változásokat vezetnek be a képzés és a munkaügyi kapcsolatok terén a munkaerőnek olcsóbb munkaerővel való felcserélése érdekében. A munka mennyisége egyre nő az emberi életre és a környezetre háruló kockázatok növekedésével együtt.

Negyedszer, a kikötőket monopolista üzleti csoportoknak adják el.

Ötödször, az elnyomó mechanizmusokat erősítik a terrorizmus elleni küzdelem ürügyével.

Hatodszor, az olcsó lobogók a versenyképesség és az EU munkásellenes tengerpolitikájának szimbólumai. Nem véletlen, hogy a görög flotta kapacitásának 68%-a, és Németország hajókapacitásának 85%-a idegen ország lobogója alatt szeli a vizeket, pedig valójában uniós országban van székhelyük.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Mote (NI). – Tisztelt elnök asszony! délkelet-angliai választókerületem magában foglalja az Angol-csatorna – amely nevet ez a víztükör évszázadok óta magán visel - partvonalának, több mint felét.

Ennek ellenére, az Arc Manche régió legújabb térképei megváltoztatták az Angol csatorna nevét Nagy-Északi-tengerre a Bristoli-csatornáét pedig „Kelta-tengerre”. Kinek az engedélyével váltak hirtelen kilométerekké ezeken a térképeken a tengeri mérföldek?

Nos, azt gondolhatják, hogy ezek kis dolgok, de nem ott, ahonnan én jövök. A Bizottság teljességgel képtelen volt megérteni az efféle önkényes, abszurd ostobaságnak egy szigetlakó nemzetre való hatását, és sietteti azt a napot, amikor az Egyesült Királyság fogja magát és kisétál az EU-ból, és viszi magával az óránkénti 1,5 millió fontos klubtagsági díját.

 
  
MPphoto
 
 

  Struan Stevenson (PPE-DE). – Tisztelt elnök úr! Akkor nekünk most már van tengerészeti napunk, van integrált tengerpolitikánk és van Tengerészeti Főigazgatóságunk. Tényleg nagy utat tettünk meg, és azt hiszem, hogy a Parlament nevében gratulációval tartozunk a biztos úrnak, de Willi Piecyknek is, kemény munkájukért és fáradozásukért, amellyel hozzájárultak e célkitűzés eléréséhez.

Európa tengeri érdekeltségei hatással vannak polgáraink millióinak életére és foglalkozására. Külkereskedelmünk 90%-a és belkereskedelmünk 40%-a keresztülmegy az Európai kikötőkön. A globalizáció azt jelenti, hogy ezek a számok emelkedni fognak. Ha figyelembe vesszük az összes tengerparti és legkülső régiót, több mint 320 000 km-es partvonalunk az EU teljes lakossága egyharmadának ad otthont. A tengeren alapuló iparágaink és szolgáltatásaink, valamint e tengerparti régiók egyéb tevékenységei GDP-nk 40%-át teszi ki. De tengeri erőforrásainkra nem csak a kereskedelem szempontjából támaszkodunk: tengereink az élelem, energia, ásványok és a pihenés forrásai.

A tenger fontos éghajlatszabályozó is és már látjuk az éghajlatváltozás halállományra gyakorolt hatásait. Egy olyan időszakban, amikor nő a kereslet az egészséges tengeri protein iránt, a halállomány egyre jobban csökken. Ma már az Unión kívülről származó behozatal fedezi halfogyasztásunk 50%-át. A kritikusok mindig megpróbálják a halászokat hibáztatni tengeri erőforrásaink túlzott kizsákmányolása miatt, de ebben a globális felmelegedés, a környezetszennyezés és sok más tényező is szerepet játszik.

Ha valóra akarjuk váltani Európa tengeri érdekeltségeinek teljes potenciálját és ha valóra akarjuk váltani a tiszta, egészséges, biztonságos, termékeny és biológiai szempontból változatos óceánok és tengerek elképzelését, akkor egy olyan gazdálkodási tervet kell végrehajtanunk, amelynek célja minden területen a fenntartható fejlődés, ezt pedig úgy tudjuk elérni, ha minél több igazgatási feladatot ruházunk át regionális tanácsadó testületeinkre.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE).(PT) Először is szeretnék gratulálni a biztos úrnak és a Bizottságnak az ismertetett javaslathoz és az alkalmazott módszertanhoz, valamint szeretnék gratulálni Piecyk úrnak, ragyogó munkájához és a nyitottságához, amivel ezt a kitűnő jelentést elkészítette.

Egy régi tengeri nemzet, Portugália, és azon belül egy elszigetelt és legkülső régió, Madeira szülötteként erőteljesen támogatom ezt a jelentést, mert az – egyéb alapvető vetületek mellett – garantálja a legkülső területeknek a tengerpolitika hatékony végrehajtásában betöltött, helyzetükből, és az innováció, a kutatás és a környezet terén elért kiterjedt tapasztalataikból fakadó szerepének megfelelő elismerését.

Másodszor, a tengeri erőforrások kezelésében mutatkozó javulás és fenntartható kitermelésük, továbbá az éghajlatváltozás ellen folytatott megfelelő küzdelem, a parti területek kiemelt fejlesztése, a környezetbarát tengeri szállítás és a hatékony kikötői politika, a tengerkutatás támogatása, a szociális jogoknak a korábban megállapított nemzetközi követelményekkel összhangban történő előremozdítása, az egész életen át tartó tanulás és a turizmus támogatása érdekében, amely e tengerpolitika egyik alapvető tevékenysége.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Tisztelt elnök úr! szeretnék elismeréssel adózni Piecyk úr munkája iránt. Piecyk úr, megszoktuk, hogy nagyon jó jelentéseket várhatunk Öntől és ez a jelentés sem kivétel. Nagyon köszönjük!

Választókerületem a nyugat-pomerániai Szczecin. Van egy kikötőnk, egy hajógyárunk, hajótulajdonosaink, halászaink, és tengerhajózási igazgatásunk. Először is üdvözlöm az európai tengerészeti nap létrehozásáról szóló nyilatkozatot. Másodszor – e jelentés eredményeként – Szczecin, Gdynia, de Málta és más tengeri országok hajógyári munkásai is nagy reményeket fognak fűzni az új tengerpolitikához. A hajógyáripar globális ipar. A mi hajógyárainknak is hasonló körülmények között kell funkcionálniuk, mint a világ többi hajógyárának, ahol versenytársaink működnek.

Amire szükségünk van, az tehát – és itt Önhöz fordulok, biztos úr – körültekintő politika és Európa hajógyáraival való okos törődés.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE). (ES) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Én mint egy kiváló tengeri régió, Galícia európai polgára, büszke vagyok az előadó, barátom, Willi Piecyk által elvégzett kiváló munkára és szeretném megköszönni neki és a többi politikai képviselőcsoportnak is, hogy támogatták a tengeri kalózkodás jelenségének feléledésével kapcsolatos módosításaimat, ami sajnos újra szerepel a hírekben a két nemrég bekövetkezett eltérítést követően.

Helyes, ha aggodalmaink szerepelnek az állásfoglalásban, mert egy súlyos nemzetközi biztonsági problémával állunk szemben, amellyel foglalkozni kell.

Az elmúlt 10 év során 3 200 tengerészt raboltak el, ebből 500 megsebesült 160 pedig meghalt az ilyen típusú támadások során.

Nagyon egyszerű dolgot kérünk: olyan mechanizmust, amely segítségével a Közösség bármelyik országának nemzetközi vizeken lévő hadihajója segítséget nyújthat a közösségi hajóknak, legyenek azok halász-, vagy kereskedelmi hajók. Azt is kérjük Európától, hogy támogassa az ENSZ-nek a tengeri jog kiterjesztésére vonatkozó kezdeményezését.

Hölgyeim és uraim! Boldog európai tengerészeti napot!

 
  
MPphoto
 
 

  Jamila Madeira (PSE).(PT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! A 2006-os zöld könyvet követően a Piecyk úr kiváló jelentésében tárgyalt cselekvési terv egy sor intézkedéssel gazdagodott, amelyeket az európai integrált tengerpolitika összefüggésében kell meghozni.

Ezért átfogó elképzelés kialakításán kell munkálkodnunk, de nem csak magával a tengerrel kapcsolatban, hanem a parti területekkel és az összes azokkal kapcsolatos dologgal meglévő szoros kapcsolat tekintetében is: a foglalkoztatás, a környezeti kérdések, a regionális fejlődés, a gazdasági fejlődés, a tengerkutatásba és tehetségbe való beruházás, azaz az ágazati politikák egész sora tekintetében, amelyek egyszerre történő kezelése esetén lehetővé válik, hogy nagyobb kohéziót és sikert érjünk el a gyakorlatba átültetett politikák terén és ennélfogva nagyobb társadalmi, gazdasági, és környezeti fenntarthatóságot is, ami létfontosságú.

Pontosan emiatt hangsúlyozza ez a jelentés, hogy a kutatásnak és innovációnak központi szerepet kell játszania a regionális fejlesztés – tengerpolitika által közvetve vagy közvetlenül érintett összes tevékenységet támogató – potenciáljának fellendítésében.

A tengeri mobilitás alternatívái és a hullámenergia kihívása csak néhány az ígéretes dolgok közül, amelyeket már fejlesztenek, és amelyek bizonyára nagy elvárásokkal fognak találkozni a jövő gazdasági megoldásai tekintetében, és természetesen fenntarthatók és támogatást érdemelnek.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Tisztelt elnök asszony! Szeretnék én is gratulálni képviselőtársaim után, akik már nagyon helyesen gratuláltak előadónknak,  Piecyk úrnak, és akik már dicsérték az Európai Bizottság által elvégzett munkát.

Négy év telt el azóta, amióta a jelenlegi Bizottság megtette azt az ígéretét, amely talán az eddigi egyik legfontosabb politikai ígérete volt; helyénvaló megjegyezni, hogy igen jelentős lépések megtétele előtt állunk, ezért megérdemli a gratulációt a Bizottság.

Szeretném azonban hangsúlyozni a tengerpolitika ökoszisztémával kapcsolatos megközelítésének kérdését. Egy ilyen megközelítés nézetem szerint létfontosságú, és miután észrevettem, hogy a Bizottság legutóbbi közleménye eléggé szűkszavú volt a teljes végrehajtást illetően a több európai tengert érintő problémák miatt, szeretném megjegyezni, hogy meg kell vizsgálnunk a legkülső régiókat egyedi jellegzetességeik okán. A teljes mértékben integrált megközelítéssel nem találok semmilyen problémát ezekben a régiókban, és szeretném felhívni a Bizottságot arra, hogy tegye ezt, de minél hamarabb.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) A tengeri fuvarozás, a kikötők és a hajógyárak igencsak elfeledett ágazatok, bár jelentős a növekedési potenciáljuk. Megfelelő fejlesztési koncepcióra van szükség a versenyképes és biztonságos tengeri közlekedés, kikötők és a kapcsolódó ágazatok részére, amely magas szintű tengeri biztonságot garantálna.

A tengeri szállítás sokkal energia-hatékonyabb közlekedési mód, mint a közúti szállítás. Adjuk meg a fejlődési lehetőséget a hajógyáraknak Gdyniában, Gdańskban és Szczecinben is! Ne felejtsük el, hogy az EU külkereskedelmének csaknem 90%-a és belkereskedelmének csaknem 40%-a kikötőkön keresztül zajlik.

Európa kötődik a tengerekhez születése hajnalától kezdve. Ennek így kellett lennie, mert partvonalunk 70 000 kilométer hosszú, vagyis háromszor annyi, mint Afrika partvonalának hossza. Évek hosszú során a tenger gondoskodott őseinkről és jelentős jövedelem forrása volt számukra. A helyzet ma is ugyanez. Csak egy koordinált és integrált megközelítés és megfelelő cselekvés fogja számunkra lehetővé tenni, hogy hasznosítsuk azt a potenciált, amit tengereink kínálnak.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). – Tisztelt elnök asszony! Hozzászólásomban két, általam nagyon fontosnak tartott szempontot szeretnék hangsúlyozni. Az egyik a Duna folyó, amely összeköti az Északi-tengert a Fekete-tengerrel miután a kontinens két vége között folyik. A benne rejlő lehetőség nagyon messze van a kihasználttól, részben a folyó középső folyásánál elhelyezkedő, volt Jugoszláviában uralkodó helyzet miatt, amely megakadályoz minden kezdeményezést. De az oly közeli végső megoldás kilátásával nehéz lesz azt megindokolni, hogy miért nincs egy átfogó kezdeményezés, amely a kontinens fő vízi útjává alakítaná a Dunát, további gazdasági fejlődést hozva a partjai mentén élők számára.

A második szempont főleg politikai. Az Unió tengeri megközelítéseit más országokkal is megosztjuk, amelyek nem uniós tagállamok. Ezért az EU-nak gondoskodnia kell arról, hogy szomszédsági politikája és eszközei úgy legyenek megtervezve, hogy az integrált átfogó tengeri stratégia nagyratörő célját előremozdítsák.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). – (BG) A tengeri térségek minden bizonnyal azok a területek, amelyeken a legtöbb integrált politika a valóságban alkalmazásra kerül. A tengerek adják a környezetet, amelyben az országok, emberek, tevékenységek és politikák többirányú kommunikációja zajlik. Bulgáriában azt mondjuk: „A tenger összehoz mindenféle távoli dolgot.” Hangsúlyozom, hogy keleti határként a Fekete-tenger és a fekete-tengeri térség egyenlő bánásmódot kell, hogy élvezzen az összes többi tengerpolitikával.

A modern fejlődés súlyos kihívásokat állít a tengeri országok elé, de nemcsak eléjük. Egyfelől szükség van a környezet, a víz, a parti területek, és a biológiai sokféleség, az emberek foglalkoztatási lehetőségeinek védelemére, másfelől pedig ott van az a kihívás, hogy állítsuk a tengeri erőforrásokat a társadalom és az emberek fejlődésének szolgálatába. Több létfontosságú eleme van ennek a politikának. Szeretném figyelmüket a tengeri szállítás és minden, a tengerek átszelésével járó energiaprojekt szigorú felügyeletének szükségességére, valamint a fenntarthatóság és a megújuló tengeri energiák biztosítására irányítani.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). – Tisztelt elnök asszony! Örülök ma, hogy látjuk a közös tengerpolitikai megközelítés fontosságát. A hajózás, az éghajlatváltozás és a szennyezés kezelése közötti összefüggések létfontosságúak, ha meg akarjuk őrizni tengereink és óceánjaink közös készleteit.

Mindazonáltal remélem, hogy a következő évben többet is kihozhatunk május 20-ból és úgy vélem, hogy jövőre alkalom adódik minden egyes jelölt számára, hogy kihasználja a 2009-es európai választásokat, május 20-át tengereink és óceánjaink, valamint part menti közösségeink fontosságának hangsúlyozására.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, a Bizottság tagja. − Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársak! Ez a lebilincselő vita és az Önök által felhozott érdekes témák köre világosan mutatja ennek a Parlamentnek az iránt való elkötelezettségét, hogy előrelépjünk az Unió integrált tengerpolitikájának menetrendjében.

Biztosíthatom Önöket, hogy a Bizottság teljes mértében osztja ezt az elkötelezettséget. Sok felszólaló hozta fel, hogy nem mentünk elég messzire javaslatainkban és hogy lehettünk volna még nagyratörőbbek is, illetve, hogy annak kellett volna lennünk. Az Önök azzal kapcsolatos, igazi meggyőződése jeleként fogom fel ezeket a megjegyzéseket, hogy ez egy olyan politika, amely sikeres lesz és jelentős változást fog okozni az Európai Unió polgárai millióinak és azoknak az érdekelteknek, akikre óceánjaink hatással vannak.

Hadd ismételjem meg, hogy ez még csak az egész folyamat kezdete, és hogy ebben a szakaszban elsődlegesen arra kell összpontosítanunk, hogy biztosítsuk, hogy az eszközök a helyükön vannak rövid távon ahhoz, hogy alakítani és a helyes irányba vezetni tudjuk a folyamatot. Ezért ez a főcsapása ennek a Bizottság által tavaly októberben elfogadott cselekvési tervnek.

A finanszírozás kérdésében egyetértek Queiró úrral, miszerint a finanszírozás a legfontosabb kérdés, amely hatással lesz e politika sikerére. Eddig a különböző politikai területeken – mint például a halászatban – történt megtakarításból mozgósítottuk a finanszírozást. Ez nem vált a halászati programok kárára, hanem megtakarításokból származott és fel nem használt pénzekből. Az integrált tengerpolitika jövőbeli finanszírozásának kérdése kulcsfontosságú lesz a tárgyalásokon és a jövőbeli pénzügyi tervekben.

Engedjék meg, hogy akkor most rátérjek néhány eddig felmerült kérdésre, amelyekre azonnali választ szeretnék adni. Szeretném azonban biztosítani Önöket arról, hogy teljes figyelmet szentelünk minden, a vita során eddig említett témának.

Ami a hajók általi kibocsátásokat illeti, szeretnék emlékeztetni arra az igen fontos megállapodásra, amely az IMO-n belül nemrég született meg az SOx és a NOx tekintetében. Most pedig arra lenne szükség, hogy a CO2-ra koncentráljunk, először az IMO-n belül, és ha az nem sikerül, akkor pedig a mi kötelességünk cselekedni.

Szeretném hangsúlyozni, hogy az európai parti őrséget illetően Jarzembowski úr által – akire különösen odafigyeltem – felvetett kérdés nagyon érzékeny téma. Látom viszont a nemzeti parti őrségek vagy felügyeleti rendszerek összehangolt mechanizmusának kifejlesztését.

Ami az üzemanyagárak emelkedését illeti, hadd mondjam még egyszer, ennek nyilvánvalóan semmi köze a Brüsszelben hozott intézkedésekhez, ez nemzetközi probléma, és ez az új realitás. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megfelelő megoldást találjunk az ágazati struktúra megsegítésére, és az e valósággal való szembenézésre. E tekintetben épp most jutottunk megállapodásra Franciaországgal, és biztos vagyok benne, hogy e megállapodás részleteit közzé tesszük a következő napokban.

A kalózkodás kérdésében természetesen a Bizottság nagyon mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az előforduló esetek száma nő. Szükségét, de lehetőségét is látjuk annak, hogy kölcsönösen segítse, és támogassa egymást az uniós tagság az e fenyegetéssel való szembenézésben és további iránymutatást vár a Tanács és a tagállamok részéről.

Azokkal is egyetértek, akik erősebb regionális megközelítést kértek felszólalásaikban, és ebben az irányban fogunk továbbdolgozni. A felügyelettel kapcsolatos projekt a Földközi-tenger nyugati részén egy ilyen regionális megközelítésre épül, és reméljük, hogy példaként szolgálhat, amit más régiókra is ki lehet terjeszteni. Valójában meg fogjuk vizsgálni a balti- és a fekete-tengeri régiókat, amelyekre több felszólaló utalt ma reggel, amint azt elkezdtük a Fölközi-tengerrel kapcsolatban.

Nincs időm, hogy felvázoljam azokat a halászattal kapcsolatban már megtett vagy elképzelt rövid távú intézkedéseket, mint az IEU, a strukturális halászati gyakorlatok, az ökoszisztéma megközelítés, a visszaengedések, a kikötői stratégia, a tengeri közlekedés, a tengeri és tengerészeti kutatás, a tengeri környezet, energia, kormányzás, felügyelet és a tengerészek társadalmi kirekesztése, amelyek mindegyikével foglalkozunk. De biztosíthatom Önöket, hogy garantált a Bizottság az iránti elkötelezettsége, hogy ezt az új politikát előrevigye, kéz a kézben, különösen a Parlamenttel, és a tagállamokkal és az érdekeltekkel.

 
  
MPphoto
 
 

  Willi Piecyk, előadó. − (DE) Tisztelt elnök asszony! Végül is ez, sajnálatos módon, a probléma. Remélem, hogy legalább a biztos úr megért engem.

Először szeretnék mindazoknak köszönetet mondani, akik részt vettek a vitában. Meg vagyok győződve arról, hogy az integrált tengerpolitika, amint azt a Bizottság előterjesztette, a hajógyáraktól a hajókon, a kikötőkön és a halászati kutatáson át az idegenforgalomig, óriási lehetőség lesz az európaiak számára, ha ki is használják azt. Biztos úr, hallotta: a Bizottság rendelkezik a Parlament teljes támogatásával, hogy egy kicsit bátrabban, kicsit energikusabban haladjon előre. Tudok a nehézségekről a Tanáccsal kapcsolatban, de ez nem volna szabad, hogy megakadályozza Önt abban, hogy bátran átültesse az ötleteit a gyakorlatba és előmozdítsa azokat.

Ön megkereste az IMO-t. Ez természetesen jó dolog, ha az IMO határozott valamiben, az éghajlatvédelemben és csökkentésben, de tudja, hogy milyen fáradságos a tagállamoknak is IMO-határozatokat aláírni.

Jarzembowski úr említette a parti őrségnek. Ha mi mindketten meggyőzzük kormányunkat, hogy először neki is legyen parti őrsége, akkor remélem, hogy ezt el fogjuk érni. A Bizottságnak mellékesen még mindig van egy elvégzendő munkája ezzel kapcsolatban, mégpedig egy szerény felmérés elvégzése.

Végül, még mindig túl keveset tudunk a tengerekről. Ezért egy csomó kutatásra és pénzre van szükség az európaiaktól, hogy többet megtudjunk a tengerekről, és hogyha ezt mind kapcsolatba hozzuk az európai tengerészeti nappal, akkor valami jót is tettünk. Ahogy  Stihler asszony mondta: reméljük, hogy jövőre valami előrehaladásról is számot tudunk adni.

(Taps)

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − A vitát berekesztem.

Most rátérünk a szavazásra.

Írásbeli nyilatkozatok (142.cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), írásban. – (MT) Teljesen egyetértek azzal a kijelentéssel, hogy Európa tengereinek „a legtisztábbaknak kellene lenniük a világon (…) a legjövedelmezőbb gazdasággal, a legjobb kutatással és technológiával, a legkorszerűbb és legtisztább hajózással (…) és a leginnovatívabb ötletekkel”. Fel kell ismernünk azonban, hogy az e célok elérése érdekében a Bizottság integrált tengerpolitikára vonatkozó cselekvési tervének sokkal nagyratörőbbnek kell lennie.

Másfelől világos, hogy a cselekvési terv „túl kevés gyakorlati intézkedést tartalmaz”, és hogy el kell ismernünk, hogy az európai tengerpolitika nem áll készen az éghajlatváltozásból fakadó következmények vállalására, különösen a tengerek szintjének emelkedésére és a kikötők és a tengerparti régiók elöntésének egyre növekvő kockázatára.

A tagállamoknak minden tőlük telhetőt meg kell tenniük annak biztosítására, hogy az európai tengerpolitika jelentősen hozzájárul az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez. Továbbá a szárazföldi eredetű tengeri környezeti szennyezés jelentős részét képezi az általános szennyezésnek. Azzal zárnám, hogy a felkészülés érdekében a Bizottságot fel kell kérni arra, hogy terjesszen elő egy cselekvési tervet a szárazföldi eredetű szennyezés csökkentésére. Ami a tagállamokat illeti, azonnali cselekvésre kérjük fel őket az e területen meglévő jogszabályoknak a nemzeti jogba való átültetésére.

 
  
MPphoto
 
 

  Rumiana Jeleva (PPE-DE) írásban. – Nekünk itt Európában mindent meg kell tennünk azért, hogy biztosítsuk, hogy egy hatékony tengerpolitika van jelen, amely védelmet nyújt és elegendő figyelmet fordít a tengeri kérdésekre.

A jelentés hangsúlyozza azokat a területeket, ahol sikert értünk el, de rámutat a hiányosságokra is.

Szerintem egy ilyesfajta javulás biztosítása érdekében azok a kulcsfontosságú kérdések, amelyekkel foglalkozni kell a következők: összehangolt együttműködés és a regionális hatóságok, valamint a part menti közösségek megerősítése. Ezeket a helyi szereplőket be kell vonni mindenféle új stratégiába, mivel ők azok, akik bármifajta ilyen stratégia tényleges végrehajtását végzik.

A különböző part menti egységek közötti fokozott együttműködés módszerén keresztül többet kell tenni a helyi ökoszisztémák környezetvédelmének javításáért

Ráadásul a hajószerencsétlenségek – mint például a Fekete-tengeren néhány hónappal ezelőtt az olajszállító tartályhajók összeütközése – által okozott környezeti károk elkerülése érdekében egyértelmű, az európai és a közeli tengerekben folytatott tengeri tevékenységekkel kapcsolatos iránymutatásokat. Ez azt jelenti, hogy a tengerészeti tevékenységeket végző harmadik országokkal folytatott együttműködés fokozására van szükség. Adott esetben az Európai Uniónak késznek kell lennie arra, hogy segítse ezeket az országokat abban, hogy betartsák a remélhetőleg hamarosan meghozandó szigorúbb iránymutatásokat. Egy ilyen megközelítés mindannyiunk javát szolgálná.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE) , írásban. – (PL) Nem minden uniós tagállamnak van tengere, de a tenger kincsei kiaknázásának jelentőségét mindenki érti. A tengeri ipar, a part menti területek tengeri szolgáltatásai és tevékenységei becslések szerint a 27-ek Közössége teljes GDP-jének 40%-át teszik ki. Ez az oka annak, hogy elvárjuk azt, hogy további gyakorlati lépésekre kerüljön sor az integrált uniós tengerpolitikával kapcsolatban, olyan lépések, amelyek az Európai Bizottság zöld könyvét követik majd.

Erőfeszítéseket látunk a part menti hajózás lehetőségeinek jobb kihasználására vonatkozóan, ily módon enyhítve a szárazföldi utakra nehezedő terhet; sajnálatos, hogy az én országom hozzájárulása mindehhez milyen elenyésző. Bár úgy tűnik, hogy a gazdasági problémák háttérbe szorulnak a környezeti és az éghajlati prioritásokhoz képest.

Ez a tendencia jellemzi az uniós politikákat. A nehézséget azonban a harangjáték összehangolása okozza. A baltikumi védett területekkel kapcsolatos egyre erősödő vita csak egy példa a halászati ipar gazdasági érdekei és a természeti erőforrások védelmének aspektusai közötti feszültségre. Lengyel szempontból – azaz egy olyan ország szempontjából amelyik „épp most verekszi fel magát” – a gazdaság és a környezet közötti egyensúly megtalálása létfontosságú.

A vizsgálat tárgyát képező jelentés és az első európai tengerészeti nap megünneplése közötti kapcsolat nagyon örömteli. Azonban fontosabb lenne a közös tengerpolitikát pénzügyi és jogi eszközökkel felszerelni, hogy a végén nehogy csak formális ünneplés maradjon az egészből.

 
  
  

ELNÖKÖL:  PÖTTERING ÚR
elnök

 

8. Szavazások órája
MPphoto
 
 

  Elnök. − A következő napirendi pont a szavazások órája.

(A szavazás eredményét és egyéb részleteit lásd a jegyzőkönyvben)

 

8.1. A szakképesítések tagállamok közötti összehasonlíthatósága (A6-0132/2008, Jan Andersson) (szavazás)

8.2. Az állat-egészségügyi és zootechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítése (A6-0160/2008, Neil Parish) (szavazás)

8.3. Egy tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatása (kodifikált szöveg) (A6-0152/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (szavazás)

8.4. Az Üzemanyagcellák és Hidrogén közös vállalkozás létrehozása (A6-0145/2008, Pia Elda Locatelli) (szavazás)

8.5. Közösségi Dohányalap (A6-0164/2008, Sergio Berlato) (szavazás)

8.6. A PEACE program értékelése és stratégiák a jövőre nézve (A6-0133/2008, Bairbre de Brún) (szavazás)

8.7. A húsra és az állatállományra vonatkozó statisztikák (A6-0130/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (szavazás)
  

– A szavazás előtt:

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, előadó. − (DE) Tisztelt elnök úr! Valóban nagyon jól szórakozunk! A tartalom szempontjából ez egy nagyon fontos jelentés, de nem szeretnék most megjegyzést fűzni hozzá.

Nem volt vita, ezért megállapodtunk, hogy én szólok hozzá röviden. Ez a jelentés az együttdöntéssel foglalkozik. Vitatkoztunk a Tanáccsal a komitológiai eljárás ügyében. Az együttdöntési eljárás esetében teljesen természetesen – amint Ön keresztülvitte – ellenőrzéseket akartunk a szabályozási eljárásban, hogy a Parlament közbe tudjon avatkozni abban az esetben, ha változás következne be az igazgatási eljárásokban. A Tanács meg akarta tagadni ezt. Néhányszor veszekedésre került a sor a Tanáccsal, de végül mi győztünk. Ha a Szerződés – amit valaha Alkotmánynak hívtak – hatályba lép, akkor újra felül kell vizsgálnunk a komitológiai eljárást. Akkor biztosítanunk kell, hogy az többé nem történik meg, amit a Tanács egy ideje gyakorol, és hogy lényegében nem veszítjük el a befolyásunkat ezen a téren.

Azért mondom el ezt, hogy a képviselőcsoportok ezzel a kérdéssel is foglalkozzanak.

 

8.8. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások (A6-0172/2008, Anne Van Lancker) (szavazás)

8.9. Az Európai Parlament tervezett bevételei és kiadásai a 2009-es pénzügyi évre (A6-0181/2008, Janusz Lewandowski) (szavazás)

8.10. Nyersanyag- és árukereskedelem (A6-0134/2008, Jens Holm) (szavazás)

8.11. A legkülső régiókra vonatkozó stratégia: eredmények és kilátások (A6-0158/2008, Margie Sudre) (szavazás)

8.12. Az EU fogyasztóügyi politikai stratégiája 2007-2013 (A6-0155/2008, Lasse Lehtinen) (szavazás)
  

– A 3. módosításról való szavazás előtt:

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen, előadó. − Tisztelt elnök úr! A 3. módosításban, úgy hallom, valami kavarodás van a francia szöveggel. Az „adott esetben" kifejezést nem fordították le megfelelően franciára. Csak azt szeretném kérni, hogy lehetne-e ezt ellenőriztetni utána a szakértőkkel.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − Meglesz.

 

8.13. Az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén megvalósított előrehaladás az EU-ban (A6-0159/2008, Elizabeth Lynne) (szavazás)
  

– A szavazás előtt:

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. Tisztelt elnök úr! Képviselőcsoportunknak szándékában állt három újabb név szerinti szavazást kérni, de – ki tudja miért – a kérés valahol elveszett menet közben.

Szeretném, ha lehet, Önön keresztül, tisztelt elnök úr – ellenőriztem a titkárságon, hogy rendben van-e, ma ezt a hármat helyreállítani. Ezek a következők: 2. bekezdés, 4D módosítás; az eredeti szöveg 6. bekezdése; és végül a 36. bekezdés után a mi 12. módosításunk. Remélem, hogy méltányolni fogja, hogy ez egy nagyon érzékeny dokumentum és nem csak azt szeretnénk bevetetni a jegyzőkönyvbe, ami ellen voksolunk, hanem azt is, ami mellett.

 
  
  

(Az elnök megállapítja, hogy nincs ellenvetés ezzel a módosítással kapcsolatban.)

– Az 5. módosításról való szavazás előtt:

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in ’t Veld (ALDE). – Tisztelt elnök úr! Beszéltünk olyan országokról, amelyek nem megfelelő módon hajtották végre vagy ültették át a megkülönböztetésellenes irányelvet, de van egy olyan ország, amely egyáltalán nem hajtotta végre, és ezért a következő szóbeli módosítást javasolom: „Felhívja a cseh kormányt, hogy hatékonyan ültesse át a foglalkoztatási irányelvet, és felhívja a cseh parlamentet, hogy érvénytelenítse a cseh elnök vétójogát.”

 
  
  

(A szóbeli módosítást nem fogadják el.)

– Az 1., 16. és 17. módosításról való szavazás előtt:

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – Tisztelt elnök úr! Nagyon röviden: természetesen támogatom, hogy Ön szabad mérlegelése szerint értelmezheti az eljárási szabályzat cikkeit, de nagyon furcsának tűnik, hogy a PPE-DE képviselőcsoportja név szerinti szavazást akar bevezetni az utolsó pillanatban, miután a határidő már lejárt, mert azt mondják, hogy pozitívan akarják megmagyarázni érvelésüket, amikor módosításaik célja, hogy bekezdéseket töröljenek – töröljenek – ebből a jelentésből. Azt gondolom, hogy megpróbálják eltüntetni a saját csoportjukon belül történt elszólásaikat, inkább, mint hogy bármi pozitívat akarnának is mondani a megkülönböztetés elleni küzdelemmel kapcsolatban.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. −  Howitt úr! Valószínűleg az a helyzet, hogy azt az ügyet, amire szavazás vonatkozott, túl későn adták be, de én kérdeztem Önt, és ebből a szempontból túl későn kérte, hogy felszólalhasson. Ha azonnal kérte volna, talán máshogy szavaztunk volna.

 

8.14. Az Európai Unió integrált tengerpolitikája (A6-0163/2008, Willi Piecyk) (szavazás)

9. A szavazáshoz fűzött indokolások
  

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

 
  
  

- Jelentés: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Tisztelt elnök úr! Számos ellentmondás övezi a dohánytermelés és -fogyasztás témáját. Tudatában kell lennünk, hogy az EU területén történő dohánytermesztésnek valójában nincs hatása polgáraink dohánytermék fogyasztási szintjére. Ha korlátoznánk vagy beszüntetnénk a dohánytermelést Európában, nem eredményezné az elszívott cigaretták számának csökkenését. Importált dohányt használnának helyette. Teljes erőmmel támogatom egy nyilvános információs program kifejlesztését, amely tájékoztatna a dohányzás ártalmairól, ezt pedig a cigarettagyártóknak és dohánytermelőknek kell fizetniük.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Támogatom az információs kampányokat a dohány káros hatásairól, és az Európai Parlament állásfoglalását arról a hosszú távú tervről, hogy ezeket a kampányokat az európai dohánytermelőknek nyújtandó támogatásból levont 80 millió euróból finanszíroznák. Ez azt fogja jelenteni, hogy ez az összeg nem terheli majd az uniós költségvetést. Bár a nyersdohány-termelés mértéke Európában nagyon alacsony, alig éri el a világ termelésének 4%-át, mi vagyunk a világ vezető nyersdohány-importőrei és szükségleteink legtöbbje tekintetében harmadik országból érkező kínálatra támaszkodunk, ahol a dohányt helyben, és kevésbé szigorúan szabályozott körülmények között termelik, mint amelyek az európai dohányra vonatkoznak. Azonban ellenzem a dohánytermelés támogatását Európában, és nem csak általános elvként: az erre a területre elkülönített állami alapokat máshol is ki lehetne használni, ráadásul jobban.

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli (PSE).(EL) Tisztelt elnök úr! Mi, az Európai Parlament PASOK képviselőcsoportja  Berlato úr jelentése mellett szavaztunk. Úgy gondoljuk, hogy a nyilvánosságot továbbra is tájékoztatni kell a dohánnyal és a dohánytermékekkel kapcsolatos ügyekben.

Hasonló politikára lenne szükség az önfinanszírozású alapokkal kapcsolatban is, hogy a nyilvánosságot tájékoztassuk a más olyan termékekkel kapcsolatos egészségügyi kérdésekről is, mint a hús és a zsír.

Továbbá az olyan régiókban, mint például Görögország, ahol a dohánytermesztést drasztikusan csökkentették, nem látjuk be, hogy a támogatásokat miért ne lehetne jelenlegi formájukban továbbra is fenntartani 2013-ig.

 
  
  

- Jelentés: Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). – Tisztelt elnök úr! Először is bocsánatot kell kérnem a Parlamenttől, mint árnyékelőadó, hogy nem tudtam tegnap este itt lenni, mert a járatom késett. Ezért elnézést kérek.

Tisztelt elnök úr! Sokat írtak az észak-írországi békefolyamatról, és ez egy újabb nem jogalkotási jelentés. A kérdés az, használt-e? Igen, használt. Azt jelentette, hogy sok kisebb észak-írországi csoport, különösen női csoportok el tudtak indulni és szolgálni tudták területüket.

Méltányos volt az elosztás tekintetében? A válasz nem, nem volt az. Az elején a PEACE I egyáltalán nem volt igazságos; a PEACE II már jobb volt, és feltétlenül azt várom, hogy a PEACE III ismét javulást fog mutatni. A szakszervezeti közösségek nem kapják meg, ami járna nekik. Jobban oda kell figyelni, hogy a meglévő, határokon átnyúló testületek tisztelik-e az egyensúlyt a régión belül. Nincs semmi értelme a létezésüknek, ha nem. Rikító példája ennek az ICBAN, az a határokon átnyúló szervezet, amelynek véleményem szerint nem volna szabad több pénzügyi támogatást adni, amíg nem helyesbítik álláspontjukat.

Szeretnék tisztelettel adózni, tisztelt Elnök úr, azoknak az embereknek, akik a PEACE program kezdetétől fogva önként áldozták idejüket, hogy egy magasabb cél érdekében dolgozzanak mindenkiért, és bízom benne, hogy Észak-Írország előre fog lépni és virágozni fog. Az emberek nem kevesebbet érdemelnek, és figyelmeztetnék a sötét erőkre, amelyek még mindig ott vannak a régióban.

 
  
  

- Jelentés: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Tisztelt elnök úr! E jelentés mellett szavaztam, főleg két okból: először is, mert ez a jelentés elég nyomatékosan követeli, hogy a tagállamok hajtsák már végre a lisszaboni stratégiát, és ennélfogva a foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket is, és másodszor, mert követeli, hogy végre hozzanak már létre jó és megfizethető gyermekgondozási megoldásokat a tagállamokban. Ez nagyon fontos feltétele a családi élet és a munka összeegyeztethetőségének. Ez különösen az egyedülálló anyák érdekeit szolgálja, mert foglalkozási lehetőségek keletkeznek ily módon, a szegénységet pedig le lehet győzni. Ezért ezek pozitív stratégiák, amelyekre szükség van az egyes foglalkoztatáspolitikai intézkedések valóságba való átültetéséhez.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Tisztelt elnök úr! A foglalkoztatás olyan mutató, amely jelzi, hogy hogyan haladunk. Azonban nehéz nem észrevenni, hogy vannak bizonyos tökéletlenségek a társadalmi és a területi kohézió szférájában. A jólét szférájának tekintett EU-ban csaknem 80 millió ember – azaz az EU polgárainak 16%-a – él szegénységben vagy fenyegeti őket a szegénység. Sok munkahely rossz minőségű, és a fiatalok nem kapnak segítséget abban, hogy munkát kapjanak, a sok tapasztalt munkavállaló továbbdolgozhasson, és hogy a fogyatékkal élőket foglalkoztassák. Tartsuk szem előtt, hogy a gazdaságilag legfejletlenebb régióknak kell a legnagyobb problémákkal szembenézniük. Nagyarányú munkanélküliség, az idősek és a fogyatékkal élők alacsony aránya a foglalkoztatásban, azoknak a magas aránya, akik 12 hónapnál tovább maradnak ki a munkából, a nők, akiknek a munkaerőpiacon nehezebb a dolguk, mint a férfiaknak – ez csak néhány olyan probléma, amelyekkel szembe kell nézniük.

Lengyelországban ez a helyzet a „Keleti Fal” régiói körül érezhető. A Cseh Köztársaságban uralkodó helyzet dicsérendő: ott az elkövetkezendő elnökség egyik prioritásává tették a munkavállalók mozgásával kapcsolatos akadályokat csökkentését.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL)  Van Lancker asszony jelentése igazán úgy hangzik, mintha egy jó szándékból és vágyakból kialakított lista lenne. Jobb és jobban fizetett munkavállalási lehetőségek a nők, a fogyatékkal élők, és a bevándorlók számára, amit mindig egy levegővel mondanak ki, pedig három nagyon különböző csoportot érint. 2010-re a nyugdíjkorhatár átlagosan öt évvel való felemelése az EU-ban, tökéletes gyermekgondozási lehetőségek, mindössze néhány iskolából kimaradó munkanélküli, munkahelyek teremtése azok számára, akik négy éve munkanélküliek stb.

Ez mind szép és jó, de nincs karácsony. Ez itt egy Parlament; nem karácsonyi ünnepély. Van Lancker asszonynak igazán több esze lehetne. Mindketten olyan országban élünk, ahol, sajnos, az ország mindkét részén 10 millió ember követeli nagy hangon a foglalkoztatás kérdésének egyszerűen homlokegyenest ellenkező megoldását. Többé nincs szükség az egységes, európai szintű megoldásokra; épp ellenkezőleg, arra van szükség, hogy a tagállamoknak és a régióknak lehetősége nyíljék az olyan egyedi megoldások gyors és hatékony megtalálására, amelyekre helyi szinten szükségük van. Köszönöm.

 
  
  

- Jelentés: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Ez egy olyan első jelentés, amelyik a Parlament becsült bevételeit és kiadásait tárgyalja, és tény, hogy az intézmény iránti önelégültséget sugározza, aminek pont az ellenkezője lenne elvárható egy ilyen kezdeti jelentéstől.

Mindenki tudja, hogy mekkora pazarlás folyik ebben az intézményben. Hatalmas összegbe kerül, hogy két helyen dolgozunk, anélkül, hogy bármilyen hozzáadott értéket nyernénk vele. Minden évben roppant nagy mértékben nőnek ennek az intézménynek a működési költségei, ezúttal éppen úgy álcázva, mintha az a Lisszaboni Szerződés szükséges következménye volna, amelyet – legjobb tudomásom szerint – még csak el sem fogadtunk.

Aztán természetesen ott van az új Alapokmány a képviselők számára, egy olyan, az eurofanatikusok által kifőzött kotyvalék, amelynek szándéka, hogy a parlamenti képviselők és az általuk képviselt emberek közötti szoros kapcsolatot egy még határozottabb keresztvágással meglazítsa, ami, természetesen nagyon sokba fog kerülni, ugyebár? Mindezen okoknál fogva, és még sorolhatnám, a jelentés ellen szavaztam, igaz meggyőződésből.

 
  
  

- Jelentés: Margie Sudre (A6-0158/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Madeleine Jouye de Grandmaison, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. (FR) Tisztelt elnök úr! Sudre asszony jelentésével kapcsolatban – képviselőcsoportom támogatásával – számos kompromisszumos módosítást terjesztettem elő. Ezek a módosítások részben bekerültek, amiért szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak.

A módosítások a hozzáadott érték elismerésére vonatkoztak, amelyek a legkülső régióknak az űrkutatásban, a megújuló energiák, az energia önellátás és a biológiai sokféleség terén játszott szerepét érintik, valamint a közszolgáltatások fontosságát a legkülső régiók fejlesztésének tekintetében, a legkülső régiók Európai Kutatási Térségbe történő integrációja hiányának elismerését, a NET-BIOME program hasznos voltának elismerését, és a legkülső régiók képességét arra, hogy jelentősen hozzájáruljanak a meghatározott nemzetközi prioritásokhoz.

Másfelől pedig csalódott vagyok, hogy ez a jelentés elmulasztotta az átfogó fejlesztés társadalmi és kulturális fejezeteinek teljes mértékű integrációját és hogy a legkülső régiók regionális nyelveinek támogatása és elismerése, a rabszolgaság és a gyarmatosítás kutatásának finanszírozása, és guyanai őslakosok jogainak védelme, mind kimaradt.

Az is csalódással tölt el, hogy a jelentés nem kötelezi el jelentős mértékben magát a kutatási kapacitás fejlesztése mellett, hogy az beválthassa ígéretét.

Csalódtam, hogy a nemzeti területek és a legkülső régiók közötti postai és távközlési árak szabályozására vonatkozó javaslatomat ejtették.

Értékelésem részeként el kell mondanom, hogy csalódtam, hogy a cukor- és a banánpiac közös szervezésének területét érintő társadalmi és környezeti hatásvizsgálatára vonatkozó kérésemet elutasították.

Mégis a jelentés mellett szavaztam, mert kétségkívül értékes információkkal és eredményekkel szolgál a legkülső régiók számára.

 
  
  

- Jelentés: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Szeretnék a tegnap lefolytatott politikai töltésű vitához megjegyzést fűzni. Nem támogattam a szocialisták kollektív jogorvoslati javaslatát, mert véleményem szerint a felelős viselkedés az lenne, ha megvárnánk a hatásvizsgálatok eredményeit, azért, hogy meg tudjuk becsülni a kollektív jogorvoslat hatékonyságát, különös tekintettel a fogyasztókra háruló költségekre. Ezért ma szeretnék tiltakozni a tegnapi vitánk során képviselőtársam,  Gebhardt asszony által tett helytelen megjegyzések ellen, aki azt a benyomást kelti választóinkban, mintha kizárólag a szocialisták védenék a fogyasztók érdekeit, nem úgy, mint a demokraták, akik az ipar érdekeit védik. Az ilyen manipulatív politikai retorikának és demagógiának semmi köze sincs a valósághoz és tiltakozom ellene.

 
  
  

- Jelentés: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Teljes meggyőződéssel a Lynne-jelentés ellen szavaztam, mert véleményem szerint sokkal továbbmegy, mint számtalan, az e Parlament által a múltban elfogadott jelentés, amelyek önmagukban is igen megkérdőjelezhetők.

A Parlament most újra tágra nyitja kapuit egy mindent felölelő európai megkülönböztetésellenes politika előtt, amely alig hagy érintetlenül szociális tartományt. Már eddig is mondtam, de most akkor újra mondom, hogy a megkülönböztetés elleni küzdelem, ha szükség van rá, a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik, és Európa nem teheti meg, hogy magára vegye a rendőr, vagy a gondolatrendőrség szerepét e tekintetben.

Valóban, ha valaki figyelmesen elolvassa a Lynne-jelentést, arra a következtetésre jut, hogy kevesebb köze van a megkülönböztetés elleni tényleges küzdelemhez, mint a szólásszabadság még további aláásásához, különösen azzal, hogy a politikai korrektséget jogi státuszra emeli. Nem tudok ezzel egyetérteni, ezért teljes meggyőződésből a jelentés ellen szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Tisztelt elnök úr! Mindannyian egyetértünk abban, hogy minden elképzelhető intézkedést meg kell hozni a megkülönböztetés ellen. Ezért meggyőződésünket mi is négy irányelvben nyilatkoztattuk ki. Az ötödik most készül. Erre is van támogatás.

Mégis a jelentés ellen szavaztam, mert rossz stratégiát választ azzal, hogy nem a már meglévő jogszabályok végrehajtása mellett érvel, hanem ehelyett azonnal egy másik irányelvet követel, amely új hatóságokat, új bürokráciákat és új teszteljárásokat hozna magával. Ez azt jelenti, hogy megoldások helyett akadályokat kínál. Mindent egybevetve, így nem fog megszűnni a megkülönböztetés.

Az én teljes küldöttségem más úton jár. Az én küldöttségem azt szeretné, ha felkérnénk a tagállamokat végső soron arra, hogy hajtsanak végre mindent, ami már benne van a jelenlegi jogban, és ne lépjék meg a második lépést még az első előtt, amint azt a jelentés sugallja.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN).(PL) Tisztelt elnök úr! Az emberi jogok tiszteletben tartása az Európai Közösség alapvető feladata. Szomorú, hogy az Európai Unió nem kezeli ezt a legjobb módon. Ebben a szférában a helyzetet nem fogja megváltoztatni egy kétórás vita. De az Európai Bizottság és más illetékes intézmények intézkedései sem nyújtanak sok reményt a javulásra. Európa és a világ többi része még mindig küzd a faji, szexuális, kulturális és állampolgárságon alapuló megkülönböztetéssel. A pénzért és élvezetért, valamint a szervekért folytatott ember és gyermekkereskedelem minden évben egyre nő. Az erőszakos cselekedetek száma is nő és egyre több áldozat dönt úgy, hogy nem beszél, mivel egyáltalán nem hisz abban, hogy az államtól segítséget kap.

Az a benyomásom, hogy mi itt az Európai Parlamentben főleg a vállalkozások a vállalatok és a régiók hasznára munkálkodunk, és túl keveset teszünk az átlagemberekért, akik számára életszínvonaluk és az esélyegyenlőség a legfontosabb szempont. Intézkedéseink nem hozzák meg a kívánt eredményt; csak lelkiismeretünket nyugtatják meg azzal, hogy úgy érezzük, teszünk valamit. Itt az ideje a radikális változásoknak.

Ezért szavazok a jelentés ellen.

 
  
  

- Jelentés: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. Tisztelt elnök úr! A GUE/NGL képviselőcsoporton belül nagyfokú tolerancia tapasztalható a kisebbségek álláspontja iránt. Vannak olyan esetek, amikor ezek a kisebbségek szeretik azt mutatni az egész Parlamentnek, hogy az ő nézőpontjuk különbözik a képviselőcsoportunkban jelen lévő nagy többségétől.

Ez volt a helyzet nemrég a Macedónia és az Európai Unió kapcsolatáról szóló jelentésemmel kapcsolatos szavazás során. Egyik görög képviselőnk korlátozott felszólalási időt kapott képviselőcsoportunk véleményének tolmácsolására, és kijelentette, hogy az Európai Unió nem vehet fel több új tagot, minthogy akkor már az is jobb lenne, ha eltörölnénk, magát az Uniót. Valószínűleg ez a megjegyzés váltotta ki azt a félreértést, hogy képviselőcsoportom nem követi javaslataimat, hogy gyorsítsuk fel a tárgyalásokat ezzel a tagjelölt állammal. Ez azonban pusztán a Görög Kommunista Párt álláspontja volt, nem az egész képviselőcsoportunké, amelyik támogatta a javaslataimat, amint ennek a Parlamentnek a nagy többsége is.

Az utolsó vitában ma reggel, újra kialakult egy hasonló helyzet. Az integrált tengerpolitikáról szóló Piecyk-jelentésnek képviselőcsoportunkból két hozzászólója volt, a görög Pafilis és a portugál képviselő, Guerreiro. Nagyon fontos volt az általuk képviselt pártok számára, hogy lehetőséget kaptak a felszólalásra ezekben a témákban. Nemzeti vitáiban ez a két párt szereti a Piecyk-jelentést szimbólumként felhasználni mindarra, ami rossz a tengerészek és a kikötőmunkások munkakörülményeiben, és mindarra, ami a NATO-nak a tenger katonai célokra történő kihasználásához köthető.

Képviselőcsoportom többsége – beleértve a német és a holland küldöttséget – azon az állásponton van, hogy a Piecyk-jelentésnek semmi köze ezekhez a kérdésekhez. Kétszer is támogattuk a kikötőkre vonatkozó irányelv leszavazását, de nem ellenezzük általában a tengerpolitikát. Támogatjuk Piecyk úr javaslatait, amelyek olyan hasznos elemekre összpontosítanak, mint a környezet, a part menti részek, az oktatás és a munka minőségének védelme.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Tisztelt elnök úr! Megszavaztam ezt a jelentést, több okból. Először is az egyik legnagyobb kihívás, amellyel Európának meg kell birkóznia: az éghajlatváltozás. Ennek közvetlen kihatása van a tengeri területekre, különösen a vízszintek emelkedésével fenyegetett part menti régiókra. Másodszor a tengeri erőforrások jelentős kiaknázása, különösen a túlhalászás és az éghajlatváltozás jelenleg súlyos fenyegetést jelent a tengeri környezetre. Az óceánok és az éghajlat közötti kapcsolatok az EU éghajlatpolitikájának fő részét képezik. Harmadszor, a tengeri szennyezés csaknem 80%-a a szárazföldről származik. A környezetre leselkedő veszélyek – mint a tengerfenéken található hajóroncsok, a katonai lőszerek és a vegyi fegyverek – szintén jelentős veszélyt jelentenek. Negyedszer az intenzív halászat megbillentette az ökoszisztéma egyensúlyát, és a biológiai sokféleség stabilitását is megszüntette. Ötödször, az óceánok és a tengerek fontos szerepet játszanak az energiabiztonság biztosítására irányuló európai stratégiában. Egyfelől olaj, gáz, és megújuló energiák forrásai. Másfelől az energia szállításának eszközei és útjai, ily módon pedig növelik az energiabiztonságot. Ezért az óceánok és tengerek tekintetében fenntartható fejlesztési politikát kell kidolgoznunk.

 
  
  

A szavazáshoz fűzött írásbeli indoklások

 
  
  

− Jelentés: Jan Andersson (A6-0132/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), írásban. – (FR) Svéd képviselőtársam, Jan Andersson jelentése mellett szavaztam az egyszerűsített eljárás értelmében, amely megerősíti a szakképesítéseknek az Európai Közösség tagállamai közötti összehasonlíthatóságáról szóló 85/368/EGK európai parlamenti és a tanácsi határozatra irányuló javaslatot, amely határozat felszólította a tagállamokat és a Bizottságot meghatározott szakmákban a közösségi munkaköri leírások megfogalmazásában való együttműködésre, majd a tagállamokban elismert szakképesítéseknek az előzőekben megbeszélt munkaköri leírásokkal való összepárosítására.

Mivel ezt a határozatot nehéz volt alkalmazni, hatályon kívül helyezésének volt értelme. Az Európai Képesítési Keretrendszernek (EKK) foglalkoznia kellene a hatályon kívül helyezendő határozat korlátaival, azzal, hogy a képesítések átláthatóságának javítására összpontosít és az együttműködés decentralizált megközelítését vezeti be, ami tükrözi a képesítések egyre növekvő összetettségét Európában. Mindazonáltal ez a szerencsétlen ügy bizonyítja, hogy szükség van a közösségi jog egyértelművé tételére és egyszerűsítésére, hogy a polgárok megértsék és használni tudják mindennapi életükben.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), írásban. − (PL) A foglalkoztatásnak az Európai Unióban történő növekedése közvetlenül kapcsolódik a szakképzéshez és a képesítések kölcsönös elismeréséhez. Támogattam  Andersson úr jelentését, mert úgy érzem, hogy az uniós tagállamoknak kellene egy közös modellt készíteniük, amely segítségével hitelesíteni tudnák a szakképesítéseket, függetlenül attól, hogy azt melyik országban szerezték. Ez készségeik javítására fogja bátorítani a munkavállalókat, a tanulókat pedig arra, hogy tanuljanak, szerezzenek új tapasztalatokat, és javítsák idegennyelv-tudásukat Európa különböző részein.

Małopolska képviselőjeként, amely a tanulók számát tekintve a harmadik legnagyobb régió Lengyelországban, úgyszintén szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a fiatalok számára különös jelentőséggel bír okleveleik elismerése. Kivételesen fontos a külföldön tapasztalatot szerezni kívánó fiatalok számára minden lehetőség, ami a cserediákságot, és a képesítések összehasonlítását teszi lehetővé.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), írásban. − (PL) A négy elv egyike, amelyekre az Európai Unió közös piaca épül, az emberek szabad mozgásához kapcsolódik. Az emberek szabad mozgása adja meg a lehetőséget az EU polgárai számára, hogy munkát vállaljanak egy másik tagállamban.

A különböző oktatási rendszerek és a szakképesítéssel kapcsolatos szabályozás azonban gyakran nehézzé teszi a munkahelyek elfogadását a képesítés szerinti foglalkozásban. Ezért annyira fontos, hogy a szakképesítések összehasonlíthatók legyenek a tagállamokban. Az Európai Bizottság és az előadó nézete szerint az ezt a területet szabályozó  85/368/EGK határozat nem könnyítette meg megfelelően a szakképesítések összehasonlíthatóságát, és nem szolgálta egy másik tagállamban munkát kereső munkavállalók javát.

Ez húzódik meg azon döntés mögött, hogy a határozatot egy újabb és hatékonyabb eszközzel, az Európai Képesítési Keretrendszerrel kell felváltani, amely növeli az átláthatóságot, támogatja a képesítések átvitelét, és könnyebbé teszi a tanulmányi eredmények megítélését.

Örülök, hogy ez a lépés széleskörű támogatást vívott ki a különböző területek részéről, mint például: a szociális partnerek, az ipari és iparági szervezetek, az oktatási intézmények és a nem kormányzati szervek részéről. Ez garantálja, hogy a most folyamatban levő változásokat széles körben elfogadják majd.

Ezért én a határozat visszavonása mellett szavazok és úgy érzem, hogy az EKK a szakképesítések összehasoníthatóságát lehetővé tevő eszközként lehetőséget biztosít az embereknek arra, hogy könnyebben mozogjanak, és az olyan célok elérését is elősegíti, amelyek nem valósultak meg a 85/368/EGK határozat révén, ily módon biztosítva a nagyobb munkavállalói mobilitást az Európai munkaerőpiacon.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE), írásban. − Andersson úr jelentése mellett szavaztam, mert fontosnak tartom, hogy elháruljon minden lehetséges akadály a szakképesítések összehangolása előtt. Fontos, hogy a Tanács 85/368/EGK határozatát megszüntessük, hiszen végrehajtása nem volt eredményes a szakképesítések harmonizációja terén.

Ma már a határozatot pótolják más, frissebb és hatékonyabb európai szintű eszközök, mint például az Európai Képesítési Keretrendszer. Az EKK az élethosszig tartó tanulás elősegítésének eszközeként az általános jellegű és felnőttoktatás, a felsőoktatás, valamint a szakoktatás és képzés minden szintjét magába foglalja. Fontos tehát, hogy a tagországok minél nagyobb súlyt helyezzenek az oktatásra, hiszen ez a foglalkoztatás alapja. Az oktatás az általános műveltség és kultúra elsajátítása mellett pedig egy toleráns európai társadalom kialakításában is kiemelkedő szerepet játszik. A következő generációnak az energiahatékonyság és a környezetvédelem mellett meg kell tanulni a másság elfogadását és megbecsülését is.

Ám az oktatás többet rejt magában: lehetőséget nyújt a kisebbségeknek, a romáknak kultúrájuk megőrzésére és az integrációra. Már ma a kisebbségek körében egyre több a jól képzett fiatal, akik felkészültek arra, hogy megvédjék saját érdekeiket a helyi hatóságokkal és a kormánnyal szemben.

Ahhoz, hogy mindez általános legyen, fejlődésre van szükség a nyelvtanításban, több figyelmet kellene szentelni a kisebbségek kultúrájára az iskolákban, és maguknak a kisebbségeknek is aktívabb szerepet kellene vállalniuk a tanításban.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), írásban. − (DE) A gyakorlatban nem mindig sikerült minden nehézség elsimítása a szakképzés kölcsönös elismerése és a munka minőségének fenntartása tekintetében anélkül, hogy szükségtelen akadályokat emeltünk volna. E tekintetben nagyon riasztó, hogy a szolgáltatási irányelv bizonyos szempontból szabad kezet adott a külföldi szolgáltatóknak ahhoz, hogy azt csináljanak, amit akarnak, a hatékony ellenőrzés lehetőségeinek hiányában és megmagyarázatlan szankciók mellett, míg a hazai szolgáltatóknak szigorúan be kell tartaniuk a törvényt és a normákat.

Néhány év múlva hazai vállalkozásaink követelni fogják azoknak a szabályoknak az újbóli értékelését, amelyek a külföldi vállalatokra vonatkoznak, azért, hogy ne bukjanak bele a kíméletlen versenybe. Az aláígérés gyakorlatát folytató versenyt még mindig bátorítják a bérek, a munkakörülmények és a szociális biztonság tekintetében. Az EU-nak sem volna szabad ezt az irányzatot támogatni a „kék kártyával”. Van elég szakmunkásunk, fizessük is meg őket tisztességesen.

 
  
  

− Jelentés: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0152/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), írásban. – (FR) Lengyel képviselőtársam, Geringer de Oedenberg asszonynak a 96/100/EK (az 1997. március 1-jei HL L) irányelvvel és a 2001/38/EK (a 2001. július 10-i HL L) irányelvvel módosított, a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatásáról szóló, 1993. március 15-i 93/7/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatnak az együttműködési eljárás keretében első olvasatban való jóváhagyásáról szóló jelentése mellett szavaztam.

Csalódással tölt el, hogy az egységes szerkezetbe foglalás ilyen hosszú időt vesz igénybe; ne felejtsük el, hogy a Bizottság 1987. április 1-jén úgy határozott, hogy arra utasítja szolgálatait, hogy végezze el az összes jogszabály egységes szerkezetbe foglalását, legkésőbb a 10. módosítást követően, hangsúlyozva, hogy ez nem nagy dolog és hogy szolgálatainak arra kellene törekednie, hogy még rövidebb idő alatt kodifikálja az általa elvállalt szövegeket. A Európai Tanács soros elnöke (Edinburghban, 1992 decemberében) megerősítette ezeket az felszólításokat.

Végül pedig az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság, 1994. december 20-án megkötötte intézményközi megállapodását a gyorsított eljárás alkalmazására.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), írásban. − (RO) A Geringer-jelentés mellett szavaztam, mert egyetértek a jogellenesen egy tagállam területéről kiszállított kulturális tárgyaknak a jogos tulajdonoshoz való visszaszolgáltatásával.

Ez a jelentés támogatja a jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatásával kapcsolatban a tagállamok közötti közigazgatási együttműködés létrehozásáról szóló európai irányelv kibocsátását. Az irányelv előírja azt, hogy az egyes tagállamokban egy központi hatóságot kell létrehozni, amely kizárólag ezzel a kérdéssel foglalkozna és amely együttműködne a többi tagállamban létrehozott hasonló hatóságokkal és a Interpollal.

Ugyanakkor egy ilyen irányelv egyszerűsítené az Európai Unióban jelenleg meglévő igazgatási eljárást, és én személy szerint várom, hogy ezt a jogszabálytervezetet végrehajtsák.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), írásban. − Támogatom a tagállamokból jogellenesen kiszállított kulturális tárgyakkal kapcsolatos jogszabályok egységes szerkezetbe foglalását. A jelen jogszabályt többször módosították, és fontos, hogy világos jogi keret álljon a rendelkezésünkre, amelyen belül a tagállamok biztosíthatják az ellopott kulturális tulajdonuk visszaszolgáltatását.

Úgy vélem továbbá, hogy a kulturális tárgyakat vissza kell szolgáltatni a tagállamokon belül élő helyi közösségeknek, amikor egyértelmű helyi támogatást élvez egy ilyen kezdeményezés. Ebben az összefüggésben, teljes mértékben támogatom, például a lewisi sakkfigurák Skócia nyugati szigeteinek egy pontjára, és hasonlóképpen a Szent Ninian-sziget kincsének a Shetland-szigetekre történő visszaszolgáltatását.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI) , írásban. – (IT) Tisztelt Elnök úr, hölgyeim és uraim! Geringer de Oedenberg asszonynak a tagállamok területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatásáról szóló jelentése mellett szavazok.

Alapvető dolognak tartom, hogy a tagállamok együtt tudjanak működni a nemzeti kormányok közötti viták elrendezése és a kulturális vagyon európai szintű védelme fontosságának elismerése érdekében. A kulturális javak és műalkotások a tagállamok polgárainak örökségét képezik, akiknek minden joguk megvan azok látogatására és megcsodálására.

Valóban vannak olyan lopott műtárgyakkal kapcsolatos botrányok és vitás esetek, amelyek évtizedekre nyúlnak vissza. Minden kétséget kizáróan szükségesnek tartom a Közösség beavatkozását e helyzetek megoldására.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), írásban. − Bár a jelentés mellett szavaztam, fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat 13. cikke kimondja, hogy ezt az irányelvet 1993. január 1-jétől kell alkalmazni.

Hadd emlékeztessem Önöket arra, hogy az Észt Köztársaság Szovjetunió által 1940-ben történt illegális bekebelezése után számos műalkotást vittek el Észtországból a Szovjetunió különböző helyeire, amelyeket nem adtak vissza, és amely tárgyak között volt az elnöki gallér is. Remélem, hogy a Bizottság nem feledkezett el erről, és hamarosan előáll az 1993 előtti jogellenes elszállításokról szóló irányelvre irányuló javaslattal.

 
  
  

− Jelentés: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), írásban. – (FR) Olasz képviselőtársam, Locatelli asszonynak az üzemanyagcellákkal és a hidrogénnel foglalkozó közös vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról folytatott konzultációs eljárás szerint megírt jelentése mellett szavaztam. Európának az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiák arcvonalába való helyezése globális szinten, kiváló politika.

A üzemanyagcellák különálló, energiahatékony energiakonverterek, amelyek nagymértékben csökkentik az üvegházhatást okozó gázok termelését. Nagyfokú rugalmasságot kínálnak mivel hidrogént és más üzemanyagokat – például földgázt, etanolt és metanolt – használnak föl.

Létfontosságúvá vált egy közösségi eszköz létrehozása e közös technológiai kezdeményezéssel (KTK), hogy partnerségek jöjjenek létre az állami és a magánszektor között a kutatás területén a kutatási és technológiafejlesztési hetedik keretprogram (FP7) szerint. A KTK-k – amelyek főként az európai technológiai platformok munkája eredményeként jönnek létre – tükrözik az EU-nak a kutatás összehangolására vonatkozó erős elkötelezettségét az Európai Kutatási Térség erősítése és a versenyképességgel kapcsolatos európai célkitűzések elérése érdekében. Támogatom a kis- és középvállalkozásoknak nyújtandó növekvő segítség gondolatát.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), írásban. – (PT) Egyetértek az előadóval, hogy az Együttműködés egyedi programot kellene alkalmaznunk, amely az üzemanyagcellákat és a hidrogéntechnológiát azon hat terület közé sorolja, amelyek a KTK szempontjából lényegesek lehetnek.

Ez az üzemanyagcellákkal és hidrogénnel foglalkozó közös vállalkozást létrehozó javaslat a hidrogén- és üzemanyagcella-technológiával foglalkozó európai platform munkájának gyümölcse, célja pedig az környezeti technológiai cselekvési terv végrehajtásához való hozzájárulás

Az üzemanyagcellák nagyon csendesek, rendkívül hatékony energiakonverterek, amelyek használata az üvegházhatást okozó gázok és egyéb szennyezőanyagok jelentős, kumulatív csökkentéséhez vezet, miután hidrogénnel és más üzemanyaggal – mint a földgáz, az etanol és a metanol – működnek. A hidrogén mint rugalmas energiahordozó bevezetése pozitívan járulhat hozzá az energiabiztonsághoz és stabilizálhatja az energiaárakat, minthogy bármilyen elsődleges energiaforrásból elő lehet állítani, és mint olyan, sokféleséget vezethet be a szállítási lehetőségekbe, ami jelenleg nagymértékben olajfüggő.

Bár nagymennyiségű uniós finanszírozást tereltek az üzemanyagcella- és a hidrogénkutatásba, nem valószínű, hogy ezek a technológiák olyan hamar piacra fognak kerülni, amint azt remélnénk.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), írásban. − (ES) Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságban szavaztam, és ez akadályozott abban, hogy részt tudjak venni ebben a vitában, ezért szeretném megindokolni, hogy miért szavaztam a jelentés mellett.

A Parlament üdvözli ezt a KTK-t,

mert sok köze van az uniós prioritásokhoz: az energiához és az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez.

mert a négy előző KTK feldolgozása közben felhalmozódott tapasztalat nagyon sokat segít ennek a rendeletnek a kialakításában: a Bizottság már ismeri gondjainkat ezen új eszközt illetően, mint például a finanszírozás, a részvételi szabályok, az átláthatóság, a nyitás, és a folyamatosság feltételei stb.

mert jó munkát végzett az előadó. Az alábbi, javasolt módosítások mind-mind erősítik a Bizottság javaslatát: az EU e technológiák előfutárává válása, annak garantálása, hogy elsőbbséget élvez a hosszú távú kutatás, azon használati és terjesztési szabályok támogatása, amelyek a 7. keretprogramban részt vevőkhöz vannak igazítva, a Tudományos Bizottság megerősítése azzal a funkcióval, hogy ők jelölhetik ki a tudományos prioritásokat és megakadályozhatják, hogy a rendelet azt írja elő, hogy a konzorcium koordinátora egy ipari csoportból kerüljön ki.

A KTK-k jó eszközök a K+F kapacitásunk javítására feltéve, hogy azon célok szellemében hajtják őket végre, amelyek szellemében megfogantak. Kötelességünk annak biztosítása, hogy ez így legyen.

 
  
  

− Jelentés: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), írásban. – (IT) Üdvözlöm a Berlato-jelentést, amely a Közösségi Dohányalap finanszírozása 2012-ig történő meghosszabbításának lehetőségéről szól.

Az EU úgy érzi, hogy védenie kell ezt a fontos ágazatot, mert a támogatások teljes visszavonása óriási károkat okozna a termelésben, ami viszont negatív következményekkel járna az érintett régiók foglalkoztatását tekintve.

Néhány területen a dohány a mezőgazdasági exportok 35%-át is kiteheti, és egy potenciális termeléscsökkenés súlyos gazdasági és társadalmi kárt okozna, különösen, ha a helyi gazdaság már amúgy is nehéz helyzetben van.

Fontos annak hangsúlyozása, hogy a közösségi dohányalapra elkülönített finanszírozási összeget fogják majd felhasználni a dohányzás káros hatásaival kapcsolatos kezdeményezésekre, oktatásra és a tudatosság felkeltésére irányuló kampányokra.

Ezért remélem, hogy a dohányzásellenes kommunikációs alap kibővítésére vonatkozó javaslatot kollégáim is támogatják, ily módon védve a fogyasztók érdekeit is.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), írásban. – (FR) A dohánytámogatás 2006-os és 2007-es évi bizonyos mennyiségének átvitelével finanszírozott közösségi dohányalap elősegíti a dohányzás káros hatásaival kapcsolatos lakossági tudatosság felkeltésére irányuló kezdeményezéseket.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság javasolta a finanszírozás meghosszabbítását a pénzügyi terv végéig és 6%-ra növelte a százalékos arányt. A dohányfogyasztás nem változott Európában, és a fokozatos európai termeléscsökkenést dohányimport pótolja.

Ezzel egyidejűleg foglalkozni kell a dohánypiac közös szervezésének fenntartásával, és ennek következtében a 2010-től alkalmazandó 2004-es reform elhalasztásával a KAP állapotának felmérésekor, mert a függetlenítés a termelés csaknem teljes cserbenhagyását okozza bármiféle fenntartható alternatíva nélkül a gazdaság és a munkahelyek szempontjából, aminek máris nagyon súlyos következményei vannak az érintett vidéki területekre, viszont semmilyen hatása sincs a közegészségügyre.

Nem gondolom, hogy egymást kizáró dolgok a dohányzás elleni küzdelem, és az az átmeneti időszak meghosszabbítása, amely lehetővé tenné, hogy az európai termelők alternatívát találjanak a dohánytermesztésre ekként enyhítve a régióinkra gyakorolt negatív hatást.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), írásban. – (PT) A közösségi dohányalap finanszírozásának célja kizárólag a tájékoztató kezdeményezések előmozdítása a dohány okozta potenciális károkkal kapcsolatban. Az Európai Bizottság által előterjesztett javaslat a 2008. és a 2009. naptári évre nyújtott dohánytámogatás 5%-ának megfelelő összeg átcsoportosítását írja elő. A Parlament a maga részéről az odaítélt dohánytámogatás 6%-ának átcsoportosítását javasolja a 2009–2012 időszakra feltéve, hogy a termelők támogatása folytatódik.

Amint tudjuk, az Európai Bizottság sajnálatos módon a termelési támogatás függetlenítésének irányába mozdult el, ami nagy szerepet játszott a dohánytermelés csökkenésében Portugáliában, bár a dohányt továbbra is importálják a termelő országokból. A Bizottság még mindig a dohánytermelők támogatási rendszeréhez köti ezt az alapot azon az alapon, hogy ez az egyetlen rendelkezésre álló finanszírozási forrás. Ennek az érvelésnek megfelelően és annak a nézetnek az alapján, hogy a tájékoztató kampányok továbbra is értékesek lesznek, a módosítások megfelelőnek látszanak.

Lényegesnek tűnik a Bizottsághoz a csaknem az összes dohánytermelő tagállam részéről beérkezett azon legújabb kérés támogatása, hogy a Bizottság terjesszen elő egy olyan rendeletre irányuló javaslatot, amely meghosszabbítaná a jelenlegi dohánytámogatási rendszert 2013-ig, a KAP állapotfelmérésének részeként folyamatban lévő tárgyalásokon való megfontolás céljából.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), írásban. − Én a jelentés ellen szavaztam, mert olyasvalakiként, aki egészen az elejétől kezdve a dohánytermelés támogatása ellen érvelt, úgy gondolom, hogy kétségbeejtő lenne, ha a dohánytámogatás fokozatos megszüntetését elhúznánk 2009-ről 2012-ig.

Támogatom az Európai Bizottság javaslatát, amely jelzi, hogy nem indokolt a dohánytermeléshez köthető dohánytámogatás folytatására. Úgy hiszem, hogy teljességgel elfogadhatatlan a Parlament jelentése, amely megpróbálja a vitát újra megnyitni a támogatás 2009-ig történő fokozatos megszüntetéséről.

Nem látok semmilyen logikus okot a dohánytermelés támogatására, különösen a dohánynak az egészségre és az egészségügyi kiadásokra vonatkozó negatív következményei miatt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), írásban. − A közösségi dohányalapról szóló Berlato-jelentés ellen szavaztam. Az EU – több tagállammal együtt – kereste a dohányhasználat csökkentésének módját olyan intézkedésekkel, mint például a dohány reklámozásának megtiltása. Ezért durva képmutatás, ha az EU továbbra is támogatja a dohánytermelőket Európán belül.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer, Esko Seppänen, Søren Bo Søndergaard és Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), írásban. − Az Európai Parlamentnek a dohányalapról szóló állásfoglalása a dohány agrártámogatásának meghosszabbítását javasolja. Nevetséges, hogy az EU pénzzel támogassa a dohánytermesztést, de hogy ennek a pénznek egy részét dohányzásellenes kampányokra fordítsák, az meg képmutató dolog. Minden dohányra vonatkozó agrártámogatást azonnal meg kell szüntetni. A dohányzásellenes kampányok hasznosak, de könnyen lehet más módon finanszírozni ezeket.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), írásban. − Sergia Berlato közösségi dohányalapról szóló jelentése arra törekszik, hogy újra megnyissa a vitát a dohánytámogatás 2012-ig való meghosszabbításáról. Nem indokolt a termelőknek nyújtott dohánytámogatás sem közegészségügyi, sem gazdasági szempontból, ezért meghosszabbításukra egész egyszerűen nincs szükség.

Tényleg, ha az EU dohánnyal kapcsolatos álláspontját vesszük, akkor a jelentésben szereplő javaslatok nemcsak hogy képmutatónak, hanem erkölcstelennek is tartom. Ezért nem tudtam a jelentés mellett szavazni.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), írásban. – (EL) A Berlato-jelentés mellett szavaztam, akárcsak az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal „Confederal” képviselőcsoportja. A jelentés garantálja a közösségi támogatást a dohánytermelőknek egy további időszakra, és védelmet nyújt számukra a kedvezőtlen megkülönböztetés ellen a más mezőgazdasági termékek termelőivel szemben, amelyekre a támogatás tovább folytatódik Különösen fontos, hogy kihasználjunk minden lehetőséget, amelyeket a meglévő forrásaink megengednek. Meg kell akadályoznunk, hogy a dohánytermesztést feladják, és meg kell állítanunk a vidéki népesség kiáramlását ez alatt a terményre vonatkozó átmeneti időszak alatt.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), írásban. − (PL) A Berlato-jelentést megszavaztuk, de ez nem oldja meg a dohányzás és a dohánytermelés problémáját.

Mondhatják, hogy több éve halogatjuk már a döntést ezekkel a fontos kérdésekkel kapcsolatban. Ez a probléma mindaddig vissza fog térni és probléma marad, ameddig az emberek dohányoznak. Meg kell oldani, de ne a mezőgazdasági termelők kárára, akik a dohánytermeléshez kötötték magukat és akiknél már lényeges befektetési költségek merültek fel.

A dohánytermelés több tízezer családnak biztosít megélhetést, akiknek gyakran nincs más kereseti forrásuk, mint például Lengyelország azon régióiban, ahol a talaj szegény.

Ezért van szükségünk stratégiai döntésekre ma, amelyeket megfelelő gonddal hozunk meg, nem pedig a lobbistáktól érkező nyomás hatására, akik a nemzetközi rendszer részeként működő közvetítők és kereskedők érdekeit képviselik.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), írásban. – (IT) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretnék gratulálni Berlato úrnak és kifejezni támogatásomat a jelentéssel kapcsolatban.

A jelentés rendkívül kiegyensúlyozott és azt a ritka pozitív példát testesíti meg, amikor az EU mezőgazdasági és egészségügyi politikája integrálódik. Azzal, hogy azt javasolja, hogy növeli a dohánytermelőknek nyújtott támogatásból származó levonás százalékos értékét és 81 millió eurós kiegészítő támogatást biztosít a dohányzásellenes kampányok részére, a jelentés megelégedéssel tölti el mindkét tábort bizonyos érzékeny kérdésekkel kapcsolatban.

Másfelől ez a jelentés a termeléstől részben függő támogatásokat terjeszti ki a termelőkre úgy, hogy azzal az uniós költségvetésnek semmilyen további költséget nem okoz és anélkül, hogy megkülönböztetés lenne köztük és más agrárágazatok között, ezzel erősítve meg a Parlament által 2004 márciusában, Strasbourgban kifejtett álláspontját.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), írásban. − Tisztában vannak Önök azzal, hogy évek hosszú során ez a Parlament csak szájhősködött a dohányzásnak az egészségre gyakorolt káros hatásainak kidomborításában?

És mégis ez idő alatt az Európai Unió eurómilliókat adott támogatásként azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik ugyanezt a terméket termesztették.

Az ilyen politikai gyakorlat rendkívül képmutató.

A Mezőgazdasági Bizottság jelentése megpróbálja ismét megnyitni a vitát a dohánytámogatás 2012-ig történő meghosszabbításáról. Pedig a Bizottság javaslata, amelyre válaszként állítólag a jelentés készült, arról szól, hogy hosszabbítsuk meg a dohányalap finanszírozását, amit – mint tudjuk – a dohányzás káros hatásaira való figyelmeztetésre használtak.

A Mezőgazdasági Bizottság egy olyan bűvészmutatványt kísérelt meg, ami bármely első osztályú bűvészt büszkeséggel töltött volna el, de szerencsére észrevették, és leleplezték, hogy mi is ez a valóságban, nevezetesen: kísérlet a dohánytermelők részére folyósított támogatásra. Ennek ellen kell, hogy álljon a Parlament, mind erkölcsi, gazdasági mind pedig egészségügyi alapon.

A Bizottság álláspontja világos. A termeléshez kötött dohánytámogatás indokolatlan. Legfőbb ideje, hogy a Parlament ugyanezt az érvelést fogadja el azzal, hogy ellenáll a Mezőgazdasági Bizottság e kérdésben tanúsított álláspontjának. Ez az oka annak, hogy a jelentés ellen fogok szavazni.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), írásban. − Több mint félmillió uniós polgár hal meg évente a dohányfüggőség következtében. Az uniós adófizetőknek egyetlen centet sem szabad a közösségi dohányalapra költeniük. A közösségi dohányalapnak meg kellene szűnnie.

 
  
  

−Jelentés: Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), írásban. – (FR) Brit képviselőtársam, Brún asszonynak a PEACE Program (az Észak-Írországban a békét és a megbékélést célzó uniós egyedi támogatási program) értékeléséről szóló saját kezdeményezésű jelentése mellett szavaztam, amely jelentés hangsúlyozza, hogy a helyi felhatalmazás lényeges része a békeépítés folyamatának Észak-Írországban és hogy a civil társadalom ebben a folyamatban nagyban hozzájárult a helyi politikaalkotás és végrehajtás javításához.

Támogatom azt a gondolatot, hogy a programok résztvevői közötti együttműködés, amelyeket a PEACE és az IFI (Nemzetközi Alap Írországért) finanszíroznak, ne szűnjön meg, amikor a programok véget érnek.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), írásban. − A PEACE Programról szóló Brún jelentés mellett szavaztam, amely helyesen hangsúlyozza a helyi felhatalmazás jelentőségét a béke-építő folyamatban. A PEACE programok értékes hozzájárulást tettek az írországi békefolyamathoz és üdvözöljük a jövőben erre építő erőfeszítéseket.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), írásban. − Örömmel támogatom a PEACE programot és remélem, hogy továbbra is segíteni fogja az alulról jövő kezdeményezéseket a kis közösségekben.

 
  
  

- Jelentés: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0130/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), írásban. – (FR) Német képviselőtársam, Graefe zu Baringdorf jelentése mellett szavaztam, amely jelentés a húsra és állatállományra vonatkozó statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat módosítását javasolja, de oly módon, ami lehetővé tehetné az együttdöntési eljárásban az első olvasatban történő megállapodást. Az állatállományra vonatkozó statisztikák (évente kétszer a sertés- és a szarvasmarhafélék és évente egyszer a juh- és kecskefélék), a havi vágási statisztikák (a sertés-, szarvasmarha-, juh- és kecskefélék és a baromfi esetében a fej és a hasított test súlya szerint), valamint a hústermelési előrejelzések (a sertés-, szarvasmarha-, juh- és kecskefélékből származó hús esetében) létfontosságúak az uniós piacok irányítása tekintetében, de az időközben igen bonyolulttá vált hatályos jogszabályokkal sürgősen foglalkozni kellett. Ésszerűnek tűnik a baromfihúst is belevenni a sertés-, szarvasmarha-, juh- és kecskefélékből származó húsra vonatkozó statisztikák mellé.

 
  
MPphoto
 
 

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), írásban. − (RO) Az eljárások egyszerűsítése az európai intézmények egyik legnagyobb célkitűzése, mivel tisztában vannak azzal, hogy a túlszabályozás mind működésük, mind pedig a gazdasági szereplők hatékonysága és versenyképessége szempontjából terhet jelent. A romániai gazdálkodók és mezőgazdasági termelők számára a bürokratikus teher csökkentése olyan követelmény, amely azt a célt szolgálja, hogy teljes mértékben részesülhessenek az Európai Unióhoz való csatlakozás nyújtotta előnyökből.

A statisztikai jelentéseket mind az Eurostatnak, mind pedig – különösen – a nemzeti intézményeknek és vállalatoknak figyelembe kell venniük. A hús esetében a statisztikai adatok olyan képet nyújtanak, amely lehetővé teszi, hogy – intervenciós mechanizmusok létrehozása révén – megfelelő időben lehessen intézkedéseket tenni a piac szabályozása érdekében.

A statisztikai jelentéseknek egységesnek és helytállónak kell lenniük és megfelelő időben rendelkezésre kell állniuk, a közösségi piacon a termelőket, fogyasztókat vagy mindkét csoportot egyaránt érintő, nagyobb egyensúlyhiányok elkerülése érdekében.

E jelentésnek épp ez a küldetése, és én nagyon örülök ennek! Ugyanakkor a nemzeti hatóságoknak is szigorúan (és adott esetben határozottan) kell végrehajtaniuk az intézkedéseket, ami a válaszadók részéről komolyságot eredményezne.

Ezt a kérdést mind a statisztikai adatok gyűjtését és feldolgozását végző személynek, mind pedig az azokat beküldő gazdasági szereplőknek ugyanolyan gondosan kell kezelniük. A szigor mellett ez a rendelet ezen adatok egységességét is eredményezi az Európai Unió egész területén alkalmazandó közös normák révén.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), írásban. − Üdvözlöm Graefe zu Baringdorf úr jelentését a húsra és állatállományra vonatkozó statisztikákról szóló rendeletre irányuló javaslatról. A rendelet célja az e területen meglévő jogszabályok egyszerűsítése. A jelentésben szereplő ajánlások mellett szavaztam.

 
  
  

− Jelentés: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), írásban. – (FR) Belga képviselőtársam, Van Lancker asszony konzultációs eljárás keretében elkészített, a tagállamok foglalkoztatási politikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló jelentése mellett szavaztam.

Tisztelettel adózom képviselőcsoportunk előadója, kollégám és barátom, Morin asszony kiváló munkája előtt – különös tekintettel a rugalmas biztonság területére. Megkockáztatva, hogy egy kissé eltérünk a tárgytól – mivel e tanácsi határozat célja alapvetően inkább csak az, hogy ajánlásokat tegyen a tagállamok részére az Európai Közösséget létrehozó szerződés 128. cikkének megfelelően –, csalódott vagyok amiatt, hogy noha ez kötelessége lett volna az említett Szerződés 138. cikkének alkalmazásakor, a bizottság nem helyezi előtérbe a szociális partnereket, és nem jelenti ki, hogy eljött az ideje, hogy e szociális partnerek támogatásával alkossunk európai foglalkoztatási jogszabályokat az EK-Szerződés 139. cikkében megállapított eljárás alapján.

Nem lehet nagyra törő foglalkoztatáspolitikánk, ha nem a szociális partnerek támogatásával állapítjuk meg az európai munkaügyi jogszabályokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), írásban. – (IT) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A lisszaboni stratégia – különösen a félidős felülvizsgálatot követően – az EU legfontosabb stratégiai kötelezettségvállalását jelenti, és a növekedés és a foglalkoztatás területén végre konkrét eredmények is kísérik.

E tekintetben Van Lancker asszony – miközben elismeri, hogy a stratégiának megvan az az előnye, hogy hozzájárult a munkahelyteremtéshez – kifejezi azt a véleményt, miszerint javítani kell a minőséget és a biztonságot. Meg kell azonban állapítani, hogy a munkanélküliek számának folyamatos csökkentése ellenére nő a határozott idejű szerződésekkel foglalkoztatott emberek száma, aminek egyértelmű kihatásai és következményei vannak. A számadatok egyértelművé teszik, hogy figyelemmel kell kísérni az egyes tagállamokat annak biztosítása érdekében, hogy a foglalkoztatással kapcsolatos kérdéseket egyre inkább kiegyensúlyozott és a rugalmas biztonsággal jellemezhető megközelítéssel kezeljék: ez új munkahelyeket, egyszersmind általánosságban jobb feltételeket is jelent a munkavállalók számára.

Amint azt az előadó hangsúlyozza, a lisszaboni menetrendnek azonban még jobban figyelembe kell vennie a közös szociális célkitűzéseket: stratégiánk zászlajára most nemcsak a növekedést és foglalkoztatást, hanem az integráció jelszavát is fel kell tűzni!

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), írásban. – (PT) A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó első iránymutatások után tíz évvel még kevesebb a jogokkal felszerelkezett munkahely, ami már önmagában is jelzi, hogy a stratégia célja nem a jogokkal rendelkező foglalkoztatás előmozdítása. Másfelől – az Európai Unió egyre inkább neoliberális gazdasági iránymutatásai által kísért – említett iránymutatások folyamatos módosítgatása hozzájárult a munkahelyekkel kapcsolatos, egyre növekvő bizonytalansághoz.

Jóllehet az előadó belefoglalt a jelentésébe néhány mentegetőzést a szegénységre vagy a társadalmi integrációra vonatkozóan, nem említi, hogy el kell mozdulni a jelenlegi makrogazdasági és foglalkoztatási iránymutatásoktól, amelyek teljes mértékben neoliberálisak, és ahol a verseny és a rugalmasság uralkodik, épp ami miatt az ilyen javaslatok csupán ködösítések, és nem kezelik a probléma gyökerét.

Néhány más javaslat ráadásul a rugalmas biztonság előmozdítására vagy inkább a munkaerőpiac deregulációjára törekszik, védelmezve a korszerű munkajogi jogszabályokon, kollektív szerződéseken és munkaszervezeten keresztül a rugalmas és megbízható szerződéses rendelkezéseket, és a tagállamok felé azt jelzi, hogy saját cselekvési terveket kellene végrehajtaniuk a rugalmas biztonság Tanács által elfogadott közös elvei alapján.

Ezért a jelentés ellen szavaztunk.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), írásban. − A tagállamok foglalkoztatáspolitikáival foglalkozó Van Lancker-jelentés mellett szavaztam. A jelentés helyesen hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak oly módon kell iránymutatásokat végrehajtaniuk, amely a megkülönböztetés elleni küzdelemre törekszik, függetlenül attól, hogy az nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapul-e.

A jelentés arra is felszólítja a tagállamokat, hogy a foglalkoztatáspolitika végrehajtása során ismerjék el a nemzeti hagyományokat. Én úgy vélem, hogy Európa különféle tradíciói elismerésének valamennyi uniós politika középpontjában kellene állnia.

 
  
MPphoto
 
 

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE), írásban. − (PL) Én tartózkodtam a Van Lancker asszony foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokról szóló jelentéséről tartott szavazáson. A jelentésben sajnos nem sikerült elkerülni az ellentmondásokat. Egyrészt számos olyan kifejezést tartalmaz, mint például „tudásalapú társadalom”, „versenyképesség” és „technológiai kihívás”, míg másfelől a „foglalkoztatási biztonság”, a „stabil foglalkoztatás” és hasonlók biztosításának szükségességéről beszél. Az előbbiek a törekvéseket hangsúlyozzák, az utóbbiak pedig a jelenlegi állapotukban tartják meg a dolgokat. Nem érhető el előrehaladás a foglalkoztatás szerkezetének megbontása nélkül. Ez még soha nem történt meg a történelemben.

Ahelyett, hogy a meglévő munkahelyek és munkatípusok fenntartásaként értelmezett foglalkoztatási biztonságról beszélnénk, valami másról kellene szólnunk, nevezetesen a munkához való hozzáférés biztosításáról; olyan munkához való hozzáférésről, amely most, ebben a pillanatban megvan. Ennek kellene közös aggodalmunk tárgyát képeznie.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), írásban. – (FR) Az Európai Unióban nem túl jó a foglalkoztatási helyzet. A támogatott munkahelyeket nem számítva, a 2007-es 7,3%-os átlagos munkanélküliségi arány magasabb volt, mint a többi nagyobb gazdasági csoporté. Észak-Amerikában ez kevesebb mint 5%.

Az elénk terjesztett iránymutatások igen messze vannak attól, hogy javítsák a helyzetet, sőt, még rontanak is rajta. Az előadó által pozitív fényben vizsgált lisszaboni stratégia gazdaságainkat megnyitja a – különösen a valódi szociális dömpinget gyakorló kommunista Kínából eredő – tisztességtelen verseny előtt. Ezen túlmenően „a harmadik országok polgárai és az uniós polgárok közötti foglalkoztatási rések” csökkentésének követelésével a jelentés egyértelműen annak a bevándorlást favorizáló politikának a részét képezi, amelyet országainkban évekig követtek, és amely a harmadik világ nemzeteivé alakít át minket azáltal, hogy több mint 1,5 millió bevándorlót hozott be Európán kívülről.

A nemzeti preferencia helyreállítása – ami tisztességes pozitív megkülönböztetés –, a bevándorlás súlyának csökkentése, ezáltal pedig a vállalkozásainkat és munkavállalóinkat sújtó adóteher csökkentése, továbbá az európai piac védelme érdekében a közösségi preferencia elvének végrehajtása: ezek azok a főbb intézkedések, amelyeket meg kellene hozni az európai foglalkoztatás fejlesztése érdekében.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), írásban. − Üdvözlöm azt, hogy az előadó elmozdult a lisszaboni stratégia szociális dimenziójának megerősítése felé. A rugalmas biztonsággal kapcsolatos kiegyensúlyozott megközelítés bevezetésére, valamint az aktív integrációra vonatkozó záradék bevezetésére irányuló felhívás – érzésem szerint – Európában mindenütt megerősíti majd a foglalkoztatáspolitikát. A jelentés mellett szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), írásban. − (PL) A tagállami foglalkoztatáspolitikákról szóló jelentésben számos ellentmondás van.

Az előadó leírja, hogy a megújult lisszaboni stratégia – több más terület mellett – eredményeket idéz elő az EU-ban a GDP elmúlt években bekövetkezett növekedése és a munkanélküliség csökkentése terén, valamint hogy nincs szükség a foglalkoztatási iránymutatások teljes felülvizsgálatára, hanem elég pusztán módosításokat eszközölni egyes pontok esetében.

Az előadó továbbá megállapítja, hogy az elmúlt években 6 millió 18 és 24 év közötti fiatal maradt ki az iskolából, hagyta ott az oktatást, valamint hogy a munkanélküli fiatalok teszik ki az EU teljes munkanélküliségének 40%-át, ráadásul ez a százalékarány kétszer olyan magas a migránsok körében. Ezenfelül 78 millió ember él szegénységben, ami Lengyelország lakosságának kétszerese.

Az előadó ezután vizsgálja a munkahelyek számának a minőségük hanyatlása árán elért növekedését, valamint – a gyakran kényszer hatására kötött szerződéses feltételek mellett – részmunkaidőben és határozott időre alkalmazott emberek százalékarányának emelkedését.

A valóság önmagáért beszél, de mi nem mindig akarjuk meghallani. A valóság az, hogy a társadalom nem integrálódik, hanem megoszlik. A szegénység nem csökken, hanem évről évre egyre többeket érint. A munkaerőpiacon a nőkkel, idősekkel és migránsokkal szembeni megkülönböztetés nem csökken, a gondolkodásmódban és a cselekvésekben meglévő sztereotípiák pedig egyáltalán nincsenek eltűnőben.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), írásban. (SV) Nagyjából-egészében pozitív a jelentés tartalma, de álszent dolog a társadalmi felelősségről, a helyi gazdaságról és egyenlőségről szónokolni, és eközben annak biztosítására törekedni, hogy a közbeszerzési szabályok megtiltsák az ilyen dolgok figyelembevételét. Én ehhez nem adom a nevem. A jelentés hamis képet fest a valóságról, ezért tartózkodom a szavazástól.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), írásban. − (PL) Támogatom ezt a jelentést és Van Lancker asszony azon véleményét, hogy a tagállamok közös szociális célkitűzéseit jobban kellene tükrözni a lisszaboni menetrendben. Támogatom továbbá a jelenlegi növekedési és munkahely-teremtési lisszaboni stratégiának egy, a növekedésen, munkahelyteremtésen és integráción alapuló stratégiává történő átalakítását. Létfontosságúnak tartom a közös szociális normák uniós szinten történő előmozdítását. A minőségi munkahelyek megteremtésére – az európai társadalmi modell értékeinek megerősítése mellett – szükség van.

Véleményem szerint az EU fenntartható fejlődésre irányuló stratégiájának egyik legfontosabb feladata egy olyan integráló társadalom megteremtése, amelyben a célok és az operatív törekvések prioritást élveznek a szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett emberek számának korlátozása, valamint a nők, idősek és migránsok által a munkaerőpiacon játszott szerep fokozása és a fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása érdekében.

 
  
  

− Jelentés: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), írásban. − Ez a jelentés a 2009. évi költségvetési eljárásban néhány fontos iránymutatást határoz meg, és általánosságban erőteljesen egyetértünk az előadó azon eltökéltségével, hogy továbbra is tiszteletben kell tartani a parlamenti kiadások tekintetében önként vállalt 20%-os plafont.

2009 olyan év lesz, amely sok mindent megváltoztat a Parlament működésének mikéntjében, és úgy véljük, hogy e fegyelem megőrzése érdekében szorosan ellenőrizni kell valamennyi kiadási javaslatot annak biztosítása érdekében, hogy azok az adófizetőnél értéket eredményeznek a pénzért cserébe. Különösen nem kérünk elnézést azért, amiért emlékeztetjük a Parlamentet, hogy a legnagyobb egyösszegű megtakarítás, amit megvalósíthatna, az lenne, ha felhagyna a Parlament két székhelyen történő működtetésével. Erőteljesen támogatjuk továbbá az előadó azon javaslatait, hogy biztosítsák a Parlament strasbourgi épületeinek azbesztmentesítéséhez szükséges eszközöket.

A brit konzervatívok várják az előadó további gondolatait kellő időben, és ezért tartózkodtak az e jelentésre vonatkozó végső szavazástól.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), írásban. – (FR) Lengyel kollégámnak, Lewandowski úrnak a 2009-es pénzügyi év Parlament által becsült bevételeiről és kiadásairól szóló jelentése mellett szavaztam. Ennek a költségvetésnek óriási kihívásoknak kell megfelelnie, amilyen például a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése – ha a tagállamok ratifikálják –, az a tény, hogy 2009 a Parlament számára választási év, valamint a képviselők új statútumának hatálybalépése.

Bár nyilvánvalóan egyetértek azzal, hogy ébernek kell lennünk a költségvetési kiadások állapotával kapcsolatban, úgy vélem, hogy ellen kell szegülnünk a soknyelvűséggel (fordítás és tolmácsolás) kapcsolatos kiadásoknak, ami az Európai Unió politikai sikerének egyik feltétele. Ki kell továbbá dolgoznunk a lehetőségeket az európai parlamenti képviselők számára, hogy látogatókat fogadhassanak, mivel ezeket a látogatásokat igen nagyra tartják, és ezek segítenek a polgároknak abban, hogy többet tudjanak meg az Európai Unióról.

Végül pedig, véleményem szerint növelnünk kellene az európai parlamenti képviselők és az Európai Parlament bizottságainak személyzetét, függetlenségük és munkájuk megfelelő színvonalának biztosítása érdekében, például amikor más európai intézményekkel, lobbycsoportokkal vagy nemzeti parlamentekkel foglalkoznak.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), írásban. − (PL) A 2009-es év számos kihívással jár majd az Európai Parlament számára, amelyek mindenekelőtt a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével, a parlamenti választásokkal, a képviselők új statútumával, valamint a megbízatási időszak változásával kapcsolatosak. A 2009-es általános költségvetési szintnek meg kell felelnie a kihívásoknak, annak ellenére, hogy alatta marad a Parlament által önkéntesen vállalt, az igazgatási kiadások 20%-ában megszabott hagyományos korlátozásnak.

Érdemes megemlíteni az ez évi eljárásban egy, az Elnökség és a Költségvetési Bizottság korai és szorosabb együttműködését magába foglaló kísérleti szakasz alkalmazását minden olyan tétel esetében, amelyek jelentős költségvetési hatásokkal járnak. Az új megközelítés célja a rendelkezésre álló eszközök legésszerűbb alkalmazásának biztosítása, valamint a potenciális megtakarítások meghatározása.

Hangot kell adnom elégedettségemnek a képviselők új statútumával kapcsolatos kiadásokra vonatkozó érzékeny becslések miatt, különösen mivel fennáll a lehetősége az összeg egy későbbi szakaszban történő finomításának. Öröm látni továbbá a javasolt 65 új álláshely beépítését a 2009-re vonatkozó becslésekbe, a Parlament jogalkotási tevékenységének és a parlamenti képviselők részére nyújtott szolgáltatások megerősítésének elgondolása mellett, miközben ezen előirányzatok 15%-át egyidejűleg tartalékba helyezték. Szintén örömmel tölt el az a bejelentés, miszerint a 2008-as költségvetésben meghatározott prioritások továbbra is megmaradnak a tolmácsolással és a könyvtár analitikai szolgáltatásával kapcsolatban. Az ez évi költségvetési eljárás sikeres lezárása megkívánja, hogy haladéktalanul tárgyalásokat folytassunk és határozatokat hozzunk a Parlament ingatlanokkal kapcsolatos politikájára vonatkozóan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), írásban. – (PT) A költségvetési eljárás a Bizottság 2009-re javasolt közösségi költségvetésének benyújtásával immár elkezdődött.

A korábbi költségvetési eljárásokban az Európai Parlament költségvetése a többéves pénzügyi keret 5. tételében (igazgatási kiadások) kiosztott összeg megközelítőleg 20%-át tette ki. Az előadó azt javasolja, hogy a 2009-re szóló költségvetés esetében is hasonló szinteket tartsanak meg.

Egy ilyen döntés nem gátolná vagy veszélyeztetné a személyzet számának növelésére, valamint – az egyenlőség és az Európai Parlamentben meglévő valamennyi hivatalos nyelv használatához való jog, illetve az ez által előmozdított tevékenységek tiszteletben tartása mellett – a tolmácsolási és fordítási szolgáltatások javítására irányuló, már említett igényekre történő megfelelő reagáláshoz szükséges pénzügyi források rendelkezésre állását.

Ráadásul ez már ismétlődő probléma, mivel a tolmácsoláshoz és fordításhoz hasonló szolgáltatások javításának szükségességét gyakorta említik, a szükséges pénzügyi forrásokat azonban nem osztják ki; a kifejezetten a különböző nyelvek használatától való eltántorítás céljából alkotott szabályokat gyakorta alkalmazzák. Elég egy pillantást vetni az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésen elfogadott kritériumokra.

Másrészt a jelentés nem említi a munkavállalói jogok garantálását, különösen az utóbbi években a szolgáltatások EP általi fokozott kiszervezése tekintetében.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE), írásban. − (RO) Az Európai Parlamentnek észre kellene vennie a szolidaritás elvének fontosságát, amelynek értelmében az elmaradott vagy kevésbé fejlett régiókat – többek között pénzügyileg – támogatni kell az Európai Unió költségvetéséből. Sajnálatos módon Románia e téren – körülbelül egy évvel csatlakozása után – még mindig az élmezőny tagja a regionális szinten egy főre jutó bruttó hazai termék felső szintjét tekintve. 8 régió közül 6 szerepel az EU legkevésbé fejlett 15 régiója között, az északkeleti fejlesztési régió pedig, ahonnan én is származom, még mindig a 27 tagállam legszegényebb régiója.

Románia gazdasági növekedésének ritmusa jelenleg nem elég ahhoz, hogy igen gyorsan csökkentse a minket elválasztó szakadékokat és a mindenütt fellelhető egyenlőtlenségeket, a strukturális alapok rendkívül alacsony abszorpciója pedig minden bizonnyal az egyik oka annak, hogy az Európai Unió szegénységi listáján a vezető hely közelébe kerültünk. Ezért tette a központi igazgatási törvény politizálása Romániát az EU költségvetésének nettó befizetőjévé, ami miatt Románia nagyjából 1,1 milliárd eurót fizetett be tavaly.

Az egyetlen vigasz, hogy 16 millió eurót visszakap az ország amiatt, hogy 2007 volt az első olyan év, amelyben költségvetési többletet jegyeztek.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), írásban. – (EL) Az EU által a balközép és a jobbközép vezette kormányok közreműködésével kidolgozott foglalkoztatási iránymutatásokhoz lelkesen hozzájárultak az Európai Parlament kapitalizmust képviselő politikusai. A munkásosztály legbarbárabb kizsákmányolását mozdítják elő a lisszaboni stratégia céljának elérése érdekében, ami nem más, mint a plutokraták nyereségének korlátlan növelése.

Az EU és a kormányzati politika középpontjában a hírhedt rugalmas biztonság áll, amely a munkajogviszonyok teljes szétbomlasztását magyarázza ki. Az EU a munkanélküliséget használja a munkavállalók megfélemlítésének eszközéül. Megszünteti a kollektív megállapodásokat és a teljes munkaidős, állandó foglalkoztatást. Ezeket felváltják az egyénre szabott munkaszerződések és azok a főként részidős munkahelyek, amelyek aligha érnek valamit a munka-, bér-, szociális, biztosítási vagy nyugdíjjogok tekintetében. Az EU célja, hogy valamennyi tagállamban döntő csapást mérjen a szociális védelemre, a biztosításra és a nyugdíjakra. Az EU által kidolgozott, középkori munkafeltételek között az uniós foglalkoztatási iránymutatásokban körülírt „minta-munkavállaló” egy olyan „foglalkoztatható” személy, aki a részmunkaidős munka minden elképzelhető formájának feltételei mellett hajlandó dolgozni. Nincsenek jogai, az adott kor kapitalista igényeinek megfelelő, eldobható készségekre képezték ki és át. Állandóan mozgásban van újabb és újabb munkát keresve, bőven a nyugdíjkorhatáron túl vagy akár halálig dolgozik, és tömérdek vagyont termel, amit a plutokrácia zsákmányol ki.

 
  
  

− Jelentés: Jens Holm (A6-0134/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), írásban. – (FR) Svéd képviselőtársam, Holm úr nyersanyag- és alapanyag-kereskedelemről szóló saját kezdeményezésű jelentése mellett szavaztam. Egyetértek azzal az elgondolással, hogy biztosítani kell az Európai Unió nyersanyag-ellátását, valamint hogy biztosítani kell a nyersanyagokhoz való hozzáférést a világpiacokon, megjegyezve ugyanakkor, hogy az Európai Unió jelenleg nem biztosít olyan koherens stratégiát, amely lehetővé tenné, hogy gazdasága szembenézzen a nyersanyagokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos fokozott verseny miatt a versenyképessége előtt álló kihívásokkal.

Csalódott vagyok, hogy a jelentés nem tárgyalja a világban zajló valutamanipulációval kapcsolatos kérdéseket, ami – az alacsony átváltási arányokkal együtt – torzítja a tisztességes versenyt. A nyersanyagok közül az olaj megérdemelte volna, hogy kiemelt figyelemben részesüljön, én pedig megismétlem azon javaslatomat, hogy hozzunk létre egy, a nyersolajárak éves szabályozására szolgáló európai eszközt; amely javaslatra legalább is egy pillantást azért érdemes vetni, ha nem is a piaci erőkkel szembeni küzdelem érdekében – amelyeket el kell fogadnunk –, hanem a belső piacon történő alkalmazásuk hirtelenségének szabályozása és azon hatás finomítása céljából, amelyet a nyersolajár-emelkedések az érintett ágazatok (halászat, közlekedés stb.) költség/árláncában okoznak.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), írásban. – (FR) Úgy tűnik, hogy Holm úr jelentése eléggé egyértelműen megnevezi azokat a problémákat, amelyekkel a világ jelenleg a nyersanyagköltségekben bekövetkezett példátlan emelkedés miatt szembesül. A saját természeti erőforrásokkal nem rendelkező európai országok számára ez a versenyképességgel és ennélfogva a munkahelyekkel, ellátási biztonsággal, a nagyobb mértékű függőséggel stb. kapcsolatos problémákat jelenti, a szegényebb országok esetében pedig fejlődésüket veszélyezteti, az élelmiszerhiány miatti zavargásokat és ehhez hasonló történéseket okoz.

Noha néhány ok említésre kerül – különösen néhány olyan felemelkedő ország, mint Kína kizsákmányoló magatartása, valamint a mezőgazdasági termékek kereskedelmének liberalizációja –, elfednek vagy homályosítanak más okokat, mint például a spekulációt, Európa Brüsszelben kirajzolódó malthuszi agrárpolitikáját, magának a globális szabadkereskedelemnek az elvét stb.

Ami a megoldásokat illeti, egyértelmű, hogy a Parlament alapvetően a szabad és versenyképes piac szabályozási erényeiben hisz. Ez a piac azonban most fedi fel korlátait, ráadásul igen kegyetlenül. Az energia, az élelmiszer és a nyersanyagok nem olyan termékek, mint a többi: emberek túlélése függ tőlük. Itt az ideje, hogy Európa kereskedelmi kapcsolataiban Brüsszelből kiindulva védje meg saját és tagállamainak érdekeit legelsősorban, ahelyett, hogy mindenáron – emberi vagy társadalmi áldozatok árán – próbálkozzon egy globalista utópia megteremtésével.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), írásban. – (PT) Ez a jelentés a hagyományos nyersanyag- és alapanyag-kereskedelmen túlmutató vonatkozásokkal foglalkozik. Az új nemzetközi helyzetben a különböző termelési tényezőket és összetevőket – többek között az energiát – nyersanyagoknak lehet tekinteni. E termékek árainak növekedése komoly dolog az azokat a határokon túlról importáló európai ipar számára. A piacok reagálnak az egyre több, természeti és környezeti feltétellel szembesülő termelő részéről felmerülő keresletnövekedésre és reagálnak a pénzügyi spekulációra. Aggasztó, hogy ez a nemzetközi helyzet Európában a gazdasági növekedés elsöprésére képes árszinteket ösztönzött. Amint kialakul ez a tendencia, a forrásokért folytatott versenyfutás olyan nyomáshoz és hiányokhoz fog vezetni, amelyek valószínűleg igazgatók számos generációja számára fog kihívást jelenteni, és minden bizonnyal kihatnak majd a modern világ kormányzására.

Az Európai Parlament e jelentés segítségével hívja fel a Bizottságot, hogy a WTO-n belül vesse fel a nyersanyagpiacokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos kérdéseket. A célkitűzés a viszonosság megszerzése, ehhez pedig az egyik megfelelő út a WTO-n keresztül vezet. Az e termékekről folyó tárgyalások soha nem süllyedhetnek a regionális szint alá az integrációs, fejlődés és fenntarthatóság biztosítása érdekében. A nagyobb spekulációt és konfliktust megelőzendő, biztosítanunk kell, hogy az e forrásokkal rendelkező kereskedelmi partnereink tisztességes árat kapnak áruikért.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), írásban. – (PT) Nem osztjuk a nyersanyag-kereskedelmet illetően a jelentésben szereplő elgondolást.

Nem értünk egyet azzal a bírálattal, amely a harmadik országok által bevezetett politikák és intézkedések leírásakor így fogalmaz: „az alapanyagokhoz való szabad és tisztességes hozzáférés akadályozásának tendenciája figyelhető meg, amely korlátozza az EU vállalkozásainak (!) nyersanyagokhoz és alapanyagokhoz való hozzáférését”. Minden országnak elidegeníthetetlen és szuverén joga eldönteni, hogy hogyan használja fel nyersanyagait, vagy hogyan kereskedik alapanyagaival. Az egyes országokban élő emberek dolga dönteni forrásaik és a megteremtett jólét felhasználásáról.

A jelentés nem említi meg, hogy a tényleges probléma valójában az EU neoliberális modelljében rejlik. Újkori gyarmatosító törekvésektől átitatva arra törekszik, hogy sok országot az uniós országok számára nyersanyagot előállító termelő szerepébe helyezzen vissza, a technológiát és a piaci mechanizmusok ellenőrzését – beleértve a spekulációt – alkalmazva a gazdasági függőség és a multik általi kizsákmányolás előmozdítása érdekében.

Amire szükség van, az az uralkodó gazdasági és társadalmi modelltől való egyértelmű elszakadás, véget vetve az uralkodó–elnyomott viszonyoknak, megvédve a nemzeti szuverenitást, az egyes országok gazdasági potenciálját, valamint külkapcsolataikban a kiegészítő jelleget és a szolidaritást fejlesztve, a termelést pedig az emberek igényeinek kielégítéséhez és a bolygó megőrzéséhez igazítva.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm (GUE/NGL), írásban. − A nyersanyag- és alapanyag-kereskedelemmel foglalkozó jelentés számos, fejlődési szempontból lényeges kérdést fejt ki. A jelentés hangsúlyozza a spekuláció problematikus felbukkanását az inflálódó árakban és a piacokon tapasztalt ingadozás fokozódásában, amit szabályozni kell.

Több támogatásra szólít fel továbbá a fejlődő országok gazdaságának diverzifikálásához, és kiemeli, hogy mennyire fontos ezen országok számára a politikai tér ahhoz, hogy lehetővé váljon – nem utolsósorban – agrárágazatuk fejlesztése. A jelentés bírálja továbbá a húsfogyasztás növekedését, és kezelési módokat kér e tekintetben. A jelentés azonban olyan nézeteket is kifejt, amelyeket mi mélységesen aggasztónak találunk. Ez mindenekelőtt a nemzetközi versenyképességre helyezett ismételt hangsúlyra, valamint az európai ipar arra irányuló késztetésére vonatkozik, hogy biztosítsa a nyersanyagokhoz való olcsó hozzáférést.

Nem támogatjuk az erre helyezett hangsúlyt, és csupán arra a következtetésre juthatunk, hogy az EU neoliberális arca ismét megmutatkozott. Általánosságban a jelentés egy lépés a helyes irányba a Parlament kereskedelempolitikával kapcsolatos korábbi álláspontjaihoz képest.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), írásban. − Üdvözlöm Jens Holm nyersanyag- és alapanyag-kereskedelemről szóló jelentését. A nyersanyagokhoz való szabad és tisztességes hozzáférés fontos az EU gazdasága számára. Mindazonáltal a nyersanyagok és alapanyagok áringadozásának a fejlődő országokra gyakorolt hatásait is figyelembe kell venni. A jelentés mellett szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), írásban. – Néhány új hír – noha önmagukban jók, mégis – aggályokat vet fel a következmények tekintetében. Ez a helyzet részben a nyersanyagárak növekedésével kapcsolatban.

A jó hír az, hogy – amint azt több mutató is bizonyítja – a világ lakosságának egyre nagyobb aránya ér el számára korábban ismeretlen fogyasztási szintekre. A probléma viszont néhány következményben, mindenekelőtt abban a közvetlen következményben rejlik, amellyel a fogyasztás – és ennélfogva a kereslet – effajta növekedése járhat. A gazdaság törvényei még a torzult piacokra is érvényesek, a keresletben bekövetkezett növekedés pedig vagy a kínálat vagy pedig – mint ebben az esetben – az árak növekedését eredményezi. Ez történt most.

Az Európai Uniónak ösztönöznie kellene a piacok általános megnyitását, hogy egyre több termelő tudja kihasználni a keresletnövekedés nyújtotta előnyöket, továbbá elő kellene mozdítania a kereskedelem növekedését. Ugyanakkor kötelességünk közvetlen támogatást nyújtani azoknak, akiket közvetlenül sújtanak ezek az új körülmények: azoknak, akik nem képesek megbirkózni az alapvető áruk árának növekedésével. A piac torzulása ritkán jár pozitív hatásokkal – főként hosszú távon –, de semmi nem állíthat meg bennünket abban, hogy támogatást biztosítsunk azoknak, akiknek kevesebb jutott, sőt, épp ellenkezőleg.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), írásban. − (NL) Egyértelmű, hogy valami nagyon nem stimmel a nyersanyag- és alapanyag-kereskedelemmel. Sok a spekuláció manapság a nyersanyagárak körül. Az ásványi anyagok például eléggé drágák. Az ásványi anyagokban gazdag országok – természeti erőforrásaik ellenére – még mindig szegények vagy még szegényebbekké válnak.

A fejlődő országok saját élelmiszerellátásukban is bizonytalanok, annak ellenére, hogy rengeteg élelmiszert termelnek. A probléma az, hogy túlzottan alacsony árakon exportálnak óriási mennyiségű élelmiszert. Ráadásul az éghajlatváltozás arra kényszerít bennünket, hogy ezt az energiazabáló piacot másképp irányítsuk: az ásványi anyagok kitermelését vissza kell fogni, a helyi élelmiszertermelésnek és -fogyasztásnak pedig előnyt kell élveznie a mezőgazdasági termékek globális kereskedelmével szemben. Röviden: a nyersanyag- és alapanyag-kereskedelem – szabályozásának mai formájában – igencsak bomlasztó hatással bír és multilaterális megközelítést kíván.

A nyersanyag- és alapanyag-kereskedelemről szóló jelentés eredetileg tartalmazott egy jogos panaszt az EU által 2006 végén javasolt ultraliberális kereskedelempolitikával szemben. Mindeközben azonban ez olyannyira elhalkult, hogy már nem tudom támogatásomat nyújtani ehhez. Alig tartalmaz például jelentős politikai javaslatot. Ami még rosszabb, hogy a jelentés a nyersanyagokhoz és alapanyagokhoz való szabad hozzáférést az EU jogaként állítja be, ideális eszközként pedig a kétoldalú kereskedelempolitikát nyomja előre.

 
  
  

− Jelentés: Margie Sudre (A6-0158/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), írásban. – (FR) Francia kollégám és barátom, Sudre asszony saját kezdeményezésű jelentése mellett szavaztam, amelyet a legkülső régiókra irányuló stratégiáról szóló bizottsági közleményre válaszul írt. Támogatom azt az elgondolást, hogy a megtett intézkedések egyre inkább matematikai indokainak figyelembevétele nem szolgálhat ürügyként arra, hogy megkérdőjelezzük az Unió politikájának a legkülső régiók megsegítésével kapcsolatos részét, sem pedig arra, hogy a gazdasági szereplőket azzal tántorítsuk el, hogy túl nehezen teljesíthető feltételeket szabunk meg a számukra.

A közösségi beavatkozásoknak a kezdeményező kedv katalizátoraiként kell hatniuk, hogy a legkülső régiókból kiindulva – a köz- és magánszféra partnerségeinek keretében – kiválósági központok jöjjenek létre az olyan ágazatokra támaszodva, amelyek képesek javukra fordítani a kedvező adottságokat és a felgyülemlett szakmai ismereteket, például a hulladékkezelést, a megújuló energiaforrásokat, az energetikai önellátást, a biodiverzitást, a tanulói mobilitást, az éghajlattal foglalkozó kutatásokat vagy a válságkezelést. Végezetül pedig támogatom azt, hogy a jövőbeli közös bevándorlási politika szenteljen külön figyelmet a legkülső régiók helyzetének, amelyek mindegyike az EU külső határa. Sudre asszony munkája dicséretet érdemel, amiért szüntelenül és óriási hozzáértéssel, eltökéltséggel és részvéttel emel szót a legkülső régiók nevében.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE) , írásban. – (PT) Az e jelentésben szereplő, állásfoglalásra irányuló indítvány ajánlásokat tartalmaz a legkülső régiókra vonatkozó stratégia értékelésével és jövőbeli kilátásaival kapcsolatban, beleértve különösen a következőket:

– más mutatók alkalmazása a kohéziós szint mérésére a GDP kizárólagos használatán kívül;

– a kohéziós politika jobb összehangolása a közösségi politikákkal az ágazatokat átfogó megközelítésben, a kapcsolódási pontok bővítése érdekében, továbbá a legkülső régiók valós helyzetéhez még hatékonyabban hozzáigazított jelenlegi és jövőbeli európai politikák;

– a javukra szolgáló olyan politikák és intézkedések, amelyen nem átmeneti jellegűek, illeszkednek az eltérő igényeikhez, valamint megoldást kínálnak az állandó nehézségeikre;

– közösségi támogatás a legkülső régiók mezőgazdasága számára, valamint támogatási intézkedések előírása halászati ágazatuk tekintetében;

– egyedi elbánás a közlekedési ágazatban, különösen a polgári repülésnek a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe való felvételét illetően;

– a legkülső régiókra vonatkozó stratégia jövőjéről folytatott tárgyalás szükségessége, hogy velük kapcsolatban szerepeljen abban a lisszaboni stratégia végrehajtása;

– a jövőbeli közös bevándorlási politikában különös figyelmet kell fordítani a legkülső régiók helyzetére;

– a legkülső régiókat az Unió tengeri politikájának középpontjába kell helyezni;

– biztosítani kell a legkülső régiókra vonatkozó stratégia jövőbeli közösségi finanszírozását, valamint az elkülönültségük miatt fennálló hátrányos helyzetük ellensúlyozását.

A jelentés érdemes arra, hogy én és képviselőcsoportom is támogassuk. A jelentés elfogadására szólítottam fel és mellette szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), írásban. – (PT) Sajnáljuk, hogy a Parlament többsége elutasította az arra vonatkozó módosításainkat, hogy a legkülső régiókra vonatkozó uniós politika jövőjéről szóló, a mai plenáris ülésen elfogadott állásfoglalásra irányuló indítványba beépüljenek a Halászati Bizottságban jóváhagyott, a legkülső régiók érdekeit szolgáló értékes és fontos javaslatok.

Néhányan azzal érvelnek, hogy ez inkább regionális politikai, nem pedig halászati állásfoglalás. Ez tévedés. Az EP az állásfoglalásra irányuló indítvánnyal járul hozzá a legkülső régiókkal kapcsolatos közösségi politikák jövőjéhez, és itt a Parlamentben kell megmagyaráznunk a jóváhagyott javaslatokat, különösen az EP Halászati Bizottságában elfogadottakat – az EP tengerpolitikájára vonatkozó állásfoglalással is ez történt. Ezért próbáltuk meg ismét előterjeszteni azokat, de azért is, hogy következetesek legyünk az általunk Portugáliában képviselt nézettel.

Másfelől sajnáljuk azon javaslatunk elutasítását, amely egyértelműen kifejtette, hogy a legkülső régiókra vonatkozó közösségi támogatási intézkedéseknek állandó jellegűnek kell lenniük. Az előadó kimondja, hogy a cél éppen az, hogy ezekre az intézkedésekre már ne legyen szükség. Ez alapvetően egy (ál)érv, amely azon tény elfedésére szolgál, hogy a legkülső régiók által tapasztalt nehézségek jellegüket tekintve állandóak, és azokról minden költségvetésben vagy közösségi keretben tárgyalni kell.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), írásban. – (FR) Franciaországot igencsak aggasztja a legkülső régiókkal kapcsolatos uniós politika.

Létfontosságú, hogy a brüsszeli politikusok a mostaninál sokkal inkább és sokkal jobban figyelembe vegyék e régiók egyedi jellemzőit, különösen:

- a kereskedelempolitika révén, mivel a legkülső régiók termelése versenyben van az EU által biztosított, erőteljesen preferenciális feltételek előnyeit kihasználó szomszédos országok termelésével;

- a bevándorlási politika révén, mivel ezek a régiók különösen sérülékenyek a bevándorlással szemben, az illegális bevándorlók beáramlása pedig olyan gazdasági és társadalmi problémákat okoz, amelyek jóval túlmutatnak az ezek kezelésére szolgáló helyi kapacitáson;

- az állami támogatásra vonatkozó rendelkezéseken keresztül, és különösen az olyan adómentességek fenntartásával, amelyekből e régiók részesülnek, és amelyeket az európai jog nevében időről időre megkérdőjeleznek.

Engem különösen aggaszt a Saint-Barthélemy tekintetében meglévő jogi kettősség: ez a kicsi francia sziget 2007 óta rendelkezik területi joghatósággal, és mikor jogállását megváltoztatta, meg kívánta őrizni a gazdasági túléléséhez nélkülözhetetlen adómentességet. Úgy tűnik azonban, hogy az EU szerint a legkülső régiók közé tartozik, más szóval az Unió közösségi jog hatálya alá tartozó területe. Elfogadhatatlan volna, ha ez a kettősség veszélybe sodorná azt az autonómia iránti vágyat, amelyet a lakosság 95%-a egyértelműen kinyilvánított.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), írásban. − (RO) A hét legkülső régió tekintetében a legfőbb kérdés az, hogy – noha ezek az Európai Unió lakosságának 1%-át képviselik – olyan kényes gazdasági és társadalmi helyzettel kell megküzdeniük, amelyet tovább súlyosbít a kontinenstől távoli, elszigetelt elhelyezkedésük, a nehézkes felszín, domborzat és éghajlat, valamint a korlátozott számú terméktől való gazdasági függésük.

A Bizottság által felsorolt és az előadó által támogatott intézkedéseknek – mint például a versenyképesség javításának, a legkülső régiók megközelíthetőségével és a regionális földrajzi környezetbe történő integrációjukkal kapcsolatos nehézségek csökkentésének – kiemelt kezelésével hozzájárulhatunk e régiók társadalmi-gazdasági helyzetének javulásához, fejlődésüknek az Európai Unió más régióival való homogenizálásához, valamint a közösségi követelmények mellett ahhoz, hogy forrásaikat jó célra fordítsuk.

Ez egyúttal az egyik ok, amiért e jelentés mellett szavaztam, és szeretném hozzáfűzni, hogy több figyelmet kell fordítani a kikötőkre, mivel a 7 legkülső régióból 6 sziget. A kikötői infrastruktúra korszerűsítése hozzájárulhat az idegenforgalmi iparág, a termelési ágazat és a helyi piacok előmozdításához és fejlődéséhez.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), írásban. − (DE) Az Európai Unió legkülső régióinak támogatása összhangban áll az EU szolidaritással kapcsolatos gondolkodásmódjával – a megközelíthetőségük nehézsége által generált hátrányok csökkentése érdekében. Minden bizonnyal különösen azt kell biztosítanunk, hogy ezek a régiók ne veszítsék el mezőgazdasági önfenntartó képességüket, ami általánosságban az egész Európai Unióra is vonatkozik.

E tekintetben közös törekvésünknek annak kell lennie, hogy fenntartsuk a kisebb, családi mezőgazdasági üzemeket – például az ausztriai dombságokon gazdálkodó mezőgazdasági termelőket, valamint minden egyes hagyományos kis- és közép-, továbbá biotermelőt –, hogy folytathassák ökológiai szempontból hasznos munkájukat, mi pedig ne veszítsük el élelmiszerszuverenitásunkat a mezőgazdasági óriásüzemekkel szemben, illetve ne váljunk függővé a nagyobb mezőgazdasági konszernektől. Emiatt szavaztam a Sudre-jelentésre.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), írásban. – (PT) A legkülső régiók olyan egyedi jellemzőkkel bírnak, amelyeket elkezdtek figyelembe venni az európai növekedés és fejlődés előmozdítására irányuló intézkedésekben. Sokat kell még tenni e régiók további fejlődéséért és azért, hogy több előnyünk származzon ebből a más globális gazdasági blokkokkal határos területből.

A legkülső régiók javát szolgáló, ágazatokon átnyúló és egymást kiegészítő intézkedések segítettek e régiók gazdasági és társadalmi helyzetének javításában, de még mindig fontos dolgozni a jobb megközelíthetőségen, az erősebb versenyképességen és a jobb regionális integráción. Mindazonáltal még mindig vannak előttünk olyan nehézségek, amelyek figyelmen kívül maradtak, mint például a hagyományos mezőgazdaság megőrzése, a kulcsfontosságú ágazatok fejlesztésére szánt, megnövelt támogatása vagy a differenciált adórendszerek fenntartása. A legtöbbet kihozni a legkülső régiók egyedi javaiból – ez tehát az a stratégia, amely biztosítani fogja a legkülső régiók fenntartható fejlődését a vonzerő és az együttműködés tekintetében.

Az éghajlatváltozást, a demográfiai változást és a migráció kezelését, az agrár- és tengerpolitikát prioritássá tenni helyes intézkedés, amelynek ki kell egészülnie a legkülső régiók gazdaságainak szükséges diverzifikálásával, egyedi jellemzőivel, és a hatályban lévő szabályok lehető legteljesebb körű kiaknázásával, a legmegfelelőbb eszközöket használva fel a legkülső régiók által tapasztalt, egyedi problémák megoldásához.

 
  
  

− Jelentés: Lasse Lehtinen A6-0155/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), írásban. – (FR) Tartózkodtam finn képviselőtársamnak, Lehtinen úrnak a Közösség fogyasztóügyi politikai stratégiájáról (2007–2013) szóló bizottsági közleményről szóló saját kezdeményezésű jelentéséről tartott szavazástól.

Természetesen egyetértek azzal, hogy a 493 millió európai fogyasztónak kell az Unió előtt álló három kihívás – a növekedés, a foglalkoztatás és a polgárokkal meglévő szorosabb kapcsolatok kialakításának szükségessége – középpontjában állnia, valamint hogy ők képezik a gazdaság éltető erejét, mivel fogyasztásuk teszi ki az EU GDP-jének 58%-át.

Mindazonáltal továbbra is meggyőződésem, hogy míg sikeresek voltunk a belső piacon a verseny révén – más szóval, különös figyelmet fordítottunk a fogyasztókra –, úgy vélem, hogy a jelenlegi globális kihívásokra válaszul a termelőket kell aggályaink középpontjába állítanunk. Ezen túlmenően egy komoly jogi tanulmány hiányában jelentős fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy a jelentés milyen elhamarkodottan kezeli a fogyasztók termelőkkel szembeni kollektív keresetét, és azt kéri a Bizottságtól, hogy terjesszen elő átfogó, európai szintű javaslatot, amely minden fogyasztó számára kollektív fellebbezési mechanizmusokhoz való hozzáférést kínál fel a határokon átnyúló jogviták rendezésére.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), írásban. – (IT) Annak érdekében, hogy a fogyasztók számára jobb védelmet kínáljon, Lehtinen úr jelentése a vonatkozó területeken meglévő jogszabályok javítását javasolja, egyszerűsítve a jogszabályokat és elsimítva a regionális különbségeket. Az EU-nak kötelessége egy, a fogyasztói jogok védelmére, valamint a fogyasztói egészség megóvására irányuló, tényleges transznacionális gazdaságpolitika kidolgozása.

A kérdéses – és általam támogatott – javaslat célja, hogy harmonikus jogi keretet hozzon létre, hogy szilárd és integrált rendszert biztosítson a termékbiztonság tekintetében, valamint hogy belecsepegtesse az európai piacon meglévő árukba a valódi fogyasztói bizalmat, ezzel széles körű növekedést idézve elő a fogyasztás terén.

A hatékony fogyasztóvédelmi politika megvalósításához azonban az EU-nak óriási energiát kell fektetnie a piacfelügyelet javításába – adott esetben a nemzetközi együttműködés fokozásával –, valamint magukra a fogyasztókra irányuló oktató és tudatosító kampányokba: az európai piac mindaddig nem tudja megvalósítani teljes potenciálját, amíg a fogyasztókat meg nem győzik arról, hogy termékei teljesen biztonságosak.

Ez lehetővé tenné Európa számára, hogy egy olyan, valóban versenyképes piaccá váljon, amely ki tudja elégíteni és meg tudja védeni fogyasztóit, valamint arra tudja őket ösztönözni, hogy legyenek merészebbek: legyenek a piac valódi szereplői.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), írásban. − (PL) Azért támogattam Lehtinen úr jelentését, mert az európai fogyasztókat védő szabályozások átláthatósága e fogyasztók és az egymással versengő gyártók javát szolgálja. Az új tagállamokban végbement gazdasági változások a piaci jogalanyoknál új intézkedési elvek bevezetését idézték elő. A fogyasztóknak ma felkínált áruskála egyre színesebb, mind a termékek, mind pedig a szolgáltatások tekintetében. Mindazonáltal úgy vélem, hogy a fogyasztók helyzete – különösen az új tagállamokban, ahol még mindannyian emlékszünk a szabadpiac kezdetére – továbbra is viszonylag gyenge az óriáskonszernekkel szemben. Ehhez nagyobb mértékű átláthatóságra és a fogyasztók jogainak megfelelő védelmét garantáló, vonatkozó jogi keret korszerűsítésére van szükség.

Örömmel fogadtam továbbá a jelentésnek azt a részét, amelyben az előadó az unióbeli kis- és középvállalkozások támogatása mellett szólt. Régiómban, Małopolskában ezek a vállalkozások teszik ki az összes vállalkozás 95%-át, és legtöbbjük viszonylag új (30%-uk ötévesnél fiatalabb).

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke és Malcolm Harbour (PPE-DE), írásban. − Az EPP-ED képviselőcsoport erőteljesen támogatja az európai egységes piac fogyasztóinak tájékoztatására és pozíciójuk javítására irányuló, átfogó intézkedésprogramot. Azt akarjuk, hogy a fogyasztók maximálisan élvezzék egy 500 millió fogyasztóból álló, virágzó piacon – a világ legnagyobb kiskereskedelmi piacán – rendelkezésre álló választék, sokféleség és innováció előnyeit.

Azt akarjuk továbbá, hogy a fogyasztók gyorsan és hatékonyan élvezhessék jogorvoslathoz való jogukat, ha problémákkal szembesülnek. Támogatjuk a végső soron bírósági jogorvoslatokkal alátámasztott, nem bírósági eszközökön keresztüli igazságszolgáltatáshoz való könnyű és hatékony hozzáférést.

Ma azért tartózkodtunk a szavazástól, mert a PSE egy igen pozitív jelentést torpedózott meg azzal, hogy beszúrt egy, a kollektív jogok európai szintű végrehajtásával kapcsolatos, még teljes egészében kipróbálatlan és potenciálisan igen költséges jogi rendelkezésre irányuló felhívást. A Bizottság már most is kiterjedt konzultációkat folytat a fogyasztói jogok érvényesítésének egész kérdéséről. Még igen korai bármiféle következtetést levonni az esetlegesen szükséges változtatásokról. Sok mindent el lehet érni a meglévő jogorvoslati mechanizmusok javításával és a tagállamok közötti együttműködés fokozásával.

A PSE sérti a fogyasztói jogokat azzal, hogy megpróbálja elterelni a figyelmet arról, hogy valamennyi szinten határozottabb intézkedésekre van szükség a fogyasztói jogok érvényesítésének javítása érdekében, miközben ... (A szavazáshoz fűzött magyarázat lerövidítése a 163. cikkel összhangban).

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), írásban. – (PT) Egy valódi fogyasztóvédelmi politikának különböző elveket kell betartania.

Először is léteznie kell egy tisztességes jövedelemelosztó és -újraelosztó politikának, amely tisztességes béreken, a termelők – különösen a kis- és mikrogazdálkodók, -gyártók és -kereskedők tekintetében – a megfelelő megtérüléseken alapul annak érdekében, hogy ösztönözze az élelmiszerek előállítási helyéhez közel lévő piacokat, valamint hogy előmozdítsa az élelmiszerbiztonságot és -szuverenitást.

Másodsorban léteznie kell egy, a spekulatív kereskedelem és pénzügyek elleni küzdelemre irányuló, hatékony politikának, tájékoztatni kell a fogyasztókat és biztosítani kell az átláthatóságot.

A jelentés azonban kevés figyelmet fordít ezekre a kérdésekre; sőt, olyan álláspontot javasol, amely jobban foglalkozik a gazdasági és pénzügyi csoportok érdekeivel és a szolgáltatások liberalizálásával, mint a fogyasztók összességével, noha a jelentés egyes részeiben szerepel néhány pozitív javaslat, csakhogy ez egy teljes egészében neoliberális keretben történik, amelyben a fogyasztók képezik a teljes folyamat leggyengébb láncszemét.

A jelentés hangsúlyozza például, hogy különösen a szolgáltatási piac fokozott liberalizációjára van szükség a verseny előmozdítása érdekében, alacsonyabb árakat kínálva így a fogyasztóknak, amiről viszont jól tudjuk, hogy ellentmondásos, és csak a vállalkozások érdekeit szolgálja. Ezért nem tudtunk a jelentés mellett szavazni.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), írásban. − (PL) A fogyasztók vannak a közös piac központjában, és ezért a legfőbb kedvezményezetteknek is nekik kellene lenniük. Véleményem szerint azonban a fogyasztókat erőteljesen védő jogszabályok és a vállalkozások működésével kapcsolatos feltételek között egyfajta egyensúlyt kell fenntartani.

Senki sem becsüli le a fogyasztók azon jogát, hogy követeléseiket érvényesítsék. Úgy vélem azonban, hogy a fogyasztók számára különösen azt a lehetőséget kell biztosítanunk, hogy jogaikat gyorsan és hatékonyan érvényesíthessék. Szerintem a peren kívüli eszközökre különösen nagy hangsúlyt kell helyezni a fogyasztói panaszok vizsgálatakor. Ennek alátámasztásaként szeretném elmondani, hogy a Business Europe adatai szerint a fogyasztói jogokkal kapcsolatos viták 90%-át bíróságon kívül rendezik. Az eljárásokkal kapcsolatos költségtényező nem kevésbé jelentős itt, mivel ez sokkal alacsonyabb annál, mint amikor abban a bíróságok is részt vesznek.

Úgy vélem, hogy egy európai kollektív jogorvoslati rendszer létrehozására irányuló parlamenti felhíváson keresztül megszavazott módosítás nem garantálja a hatékonyabb fogyasztóvédelmet. Ezt a kérdést az Európai Bizottságnak kell megvizsgálnia, nekünk pedig az eredmények közzétételéig el kell halasztanunk a döntést. Elképzelhető, hogy ezt a kérdést megfelelően szabályozzák a tagállami jogszabályok. Ezenfelül attól tartok, hogy ez a rendszer olyan kereseti feltételeket fog teremteni, amelynek valódi kedvezményezettjei nem a fogyasztók, hanem az ügyvédek lesznek, akik profitálni fognak a lefolytatott eljárások díjainak emelkedéséből.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), írásban. (SV) Szerintem jó dolog, hogy az EU felelősséget vállal a fogyasztókért, ezért én a jelentés mellett szavaztam. Másrészt azonban ellenzem azokat az elgondolásokat, hogy harmonizáljuk a fogyasztóvédelmet az EU-ban és több országot is szólítsunk fel az euro elfogadására.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Søren Bo Søndergaard és Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), írásban. − A jelentés egy uniós fogyasztóvédelmi ombudsmani tisztség létrehozását javasolja. Szkeptikusak vagyunk ezzel az elképzeléssel szemben, jó néhány okból: ez a pozíció olyan jelentős kiadásokat idézhet elő, amelyek azzal a kockázattal járnak, hogy aláássák a fogyasztói szervezetek finanszírozását.

Emellett egy újabb európai szintű pozíció létrehozása azzal a veszéllyel jár, hogy túlságosan eltávolodik a polgároktól. Mindezek ellenére is támogatjuk a jelentést, mivel erősíti a fogyasztók kollektív jogorvoslathoz való hozzáférését, ami létfontosságú a fogyasztók határokon átnyúló, biztonságos vásárlások lebonyolítása iránti bizalmához.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), írásban. − A fogyasztóügyi politikai stratégiáról szóló Lehtinen-jelentés ellen szavaztam, mert – noha számos olyan dolog szerepelt a jelentésben, amellyel egyet tudtam érteni –, alapjában véve elutasítom a szolgáltatások fokozott liberalizációjára irányuló felhívást. Igaz, hogy bizonyos szolgáltatásoknak javára válhat a liberalizált gazdasági környezet, a szolgáltatások szabad mozgása pedig az EU négy alapvető szabadságának egyike.

Úgy vélem azonban, hogy közszolgáltatásokat az ezekkel kiszolgált közösségek és egyének javára kell nyújtani, és nem magánjellegű haszonszerzésre. Az egészségügy, oktatás és a létfontosságú közlekedési útvonalak területén a szolgáltatásoknak továbbra is állami tulajdonban kell maradniuk, nyilvánosan elszámoltathatónak kell lenniük és a tagállamok felelősségi körébe kell tartozniuk.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), írásban. − Lasse Lehtinennek az EU 2007–2013 közötti fogyasztóügyi politikai stratégiájáról szóló jelentése megismétli, hogy javítani kell az uniós fogyasztók pozícióját, továbbá fokozni kell jólétüket és védelmüket szerte az Unióban. Szavazatom azt tükrözi, hogy EU-szerte szükség van a jobb fogyasztóvédelemre.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), írásban. − (PL) Az EU 2007–2013 közötti fogyasztóügyi politikai stratégiája megmutatja a helyes irányokat a fogyasztóvédelem fejlesztéséhez, de azt azért meg kell mondani, hogy ad hoc intézkedéseket hozni még messze nem elég. Ki kell dolgoznunk egy, a további meghatározott és következetes lépésekre irányuló tervet, amelynek eredményeként a fogyasztóvédelem valamennyi uniós rendeletben helyet kap. Biztosítani kell, hogy maga a fogyasztóvédelem ne váljon az európai politika különálló területévé, hanem minden, az európai egységes piac létrehozására irányuló európai politikában szerepeljen.

Megfelelő védelmi mechanizmusok nélkül ez az egységes piac létrehozására irányuló, fontos európai projekt nem fog megvalósulni. Azt is szem előtt kell tartani, hogy az uniós fogyasztók védelmének van egy külső vetülete is – erre emlékeztet legalábbis az importált kínai játékokkal kapcsolatos legújabb probléma. Azt a célt kell kitűznünk, hogy megvalósítsuk a belső piacon értékesített összes termékbe vetett teljes körű fogyasztói bizalmat.

Ezen túlmenően egy valódi belső piacnak biztosítania kell a kollektív keresetek rendszerét. Ennek létrehozása során le kell vonnunk a következtetéseket a csoportos keresetek USA-beli rendszeréből, annak összes hátrányával együtt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), írásban. − (NL) Tisztelt elnök úr! Lehtinen úr jelentése elviekben támogatásomat élvezi. A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság által jóváhagyott formájában tartalmaz minden olyan alapvető kérdést, amellyel a Bizottság közleményére válaszul foglalkoznunk kell: egy horizontális megközelítés alkalmazása, a szerződéses jogra fordított figyelem, a fogyasztói szervezetek szerepének elismerése, az egyensúly szükségessége, a kkv-k egyedi jellege, a soft law és egy javított tudásbázis jelentőssége, valamint a szolgáltatási ágazatra fordítandó nagyobb figyelem szükségessége. A jogorvoslathoz való hozzáféréssel foglalkozó szakaszt is fontosnak tartjuk. Ez a közrend fenntartásának egyik vetülete. Sajnálatos azonban, hogy a plenáris ülésen elfogadták a 40. szakasznak azt a módosítását, amely még egy elemzés rendelkezésre állása előtt előnyben részesíti a csoportos kereseteket, a jelentésben kért vizsgálat alapján. A csoportos keresetek lényegében az eljárási jogba nyúlnak bele. Ezért elfogadhatatlan, hogy a kocsi húzza a lovat. Emiatt tartózkodtam a szavazástól.

 
  
  

− Jelentés: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), írásban. – (FR) Tartózkodtam a brit képviselőtársam, Lynne asszony által készített, a 2000. évi irányelvek átültetése óta az esélyegyenlőség és megkülönböztetésmentesség terén az Unióban elért előrehaladásról szóló, saját kezdeményezésű jelentésével kapcsolatos szavazásban.

Egyetértek a jelentésben megállapított elvek alapjaival, különösen a megkülönböztetésmentesség tekintetében olyan területeken, mint az oktatás, az egész életen át tartó tanulás, a foglalkoztatás, a szociális védelem, a lakhatás és az egészségügyi ellátás, az olyan csoportokról alkotott kép, akik a médiában és a reklámokban a megkülönböztetés áldozatául esnek, a fogyatékkal élők számára fizikai hozzáférés az információhoz, távközléshez, elektronikus kommunikációhoz, a különböző közlekedési módokhoz és közéleti találkozóhelyekhez, szociális ellátásokhoz, valamint a nyilvánosság rendelkezésére bocsátott árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés stb.

Mindazonáltal nem vagyok meggyőződve arról, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 13. cikke alapján új irányelvre van szükség. A politikai vitának folytatódnia kell. Folytatni is fogjuk …

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), írásban. − A konzervatív európai parlamenti képviselők iszonyodnak a megkülönböztetéstől annak valamennyi formájában: előterjesztettük az e jelentésre vonatkozó saját módosításainkat is, hogy ezt kristálytisztává tegyük. Miközben azonban a jelenleg is zajló megkülönböztetés bizonyos aspektusai még mindig problémát jelentenek, azért túlzás azt sugallni, hogy valamilyen módon a több uniós jogszabály volna a megoldás.

Az Egyesült Királyságnak már egész jogi korpusza van a megkülönböztetésre vonatkozóan, amelynek gyakorlati végrehajtása továbbra is nehézkesnek bizonyul. Jobban kell végrehajtani a meglévő jogszabályokat, és végrehajtásuk során jobban meg kell érteni a problémákat, még mielőtt rálépnénk a még több uniós irányelv ösvényére.

Ez a jelentés – egy újabb „átfogó és széles körű”, a megkülönböztetésmentességre irányuló uniós irányelvre felszólító, saját kezdeményezésű állásfoglalás – a legjobb esetben is politikai pózolás, legrosszabb esetben pedig egy, a Bizottsághoz intézett korlátlan felhívás, hogy álljon elő újabb és újabb, mindenkire egyformán alkalmazható uniós jogszabályokkal egy igen érzékeny területen.

Ahogyan azt az egyesült királyságbeli Kereskedelmi Kamara egyik tagja igen tömören megfogalmazta: „A legtöbb megkülönböztetés nem oldható meg további jogszabályokkal. Sokkal hasznosabban töltenénk az időt a felfogás megváltoztatására irányuló multikulturális és többféle hitvilággal foglalkozó eseményekkel.” Egyetértünk.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN) , írásban. − Ez a jelentés megpróbál túlmenni az EU részére a tagállamok által a megkülönböztetésellenesség területén biztosított hatáskörön. A Szerződések egyértelműen meghatározzák azokat a területeket, ahol az EU hatáskörrel rendelkezik arra, hogy jogszabályokat javasoljon, valamint azt, hogy a tagállamok mit tehetnek meg önállóan.

Ez a jelentés – amely saját kezdeményezésű jelentés, azaz nem tartozik hozzá a Bizottságtól érkező jogalkotási javaslat – túlmegy azon, amit a jelenlegi Szerződések megengednek, és túlmegy ezen akkor is, ha a Lisszaboni Szerződést ratifikálják. Valójában bármely, uniós hatáskörbe tartozó, a megkülönböztetésellenességre irányuló intézkedés tagállamaink kormányaira tartozik, és minden kormány vétójoggal rendelkezik. Ez NEM az Európai Parlament dolga.

A Szerződés szerint meglévő hatáskörök alapján valamennyi tagállamnak bele kell egyeznie a megkülönböztetésellenesség területén születő jogszabályokba. Írország valójában igen erőteljes, a megkülönböztetésellenességről szóló nemzeti jogszabállyal – azaz esélyegyenlőségi törvénnyel – rendelkezik és remek eredményeket tud felmutatni.

Ajánlatos a fogyatékkal élők jogainak javítása, és különösen az árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos korlátozások kezelése. Ez a jelentés azonban túlment az Unió hatáskörén, ennek megfelelően a Fianna Fáil küldöttsége elutasította.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), írásban. – (PT) Lynne asszonynak az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén az EU-ban elért előrehaladásról szóló jelentése mellett szavaztam, mivel szorgalmaznunk kell, hogy az Európai Bizottság szigorúan ellenőrizze a személyek közötti egyenlő bánásmódról szóló 2000/43/EK és 2000/78/EK irányelv átültetését és az ezen irányelveken alapuló nemzeti jogszabályok végrehajtását.

Hangsúlyoznám, hogy a nők különösen sérülékenyek a munkahelyi megkülönböztetéssel szemben, mindenekelőtt az anyasággal kapcsolatos döntéseik tekintetében.

Az Európai Unió egyik alapvető elve és alapelve a megkülönböztetés bármely formájával szembeni védelemhez való jog, mégis hiányoznak a hatékony jogi eszközök és a végrehajtás, úgyhogy fennáll a veszély, hogy minden értelmét elveszti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), írásban. – (PT) A jelentésben szerepel néhány pozitív aspektus, jelesül az ahhoz való ragaszkodás, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak véget kell vetniük a munkaszerződéseken alapuló valamennyi megkülönböztetésnek, azáltal hogy minden munkavállaló számára biztosítják az egyenlő bánásmódot, az egészség és a biztonság védelmét, a munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket, az egyesülés szabadságát és a képviseletet, a tisztességtelen elbocsátások elleni védelmet, a kollektív tárgyalást és a kollektív fellépést.

A jelentés hangsúlyozza továbbá a képzéshez való hozzáférés, valamint az oktatási és képzési időszakok lefedésével a megszerzett jogok folyamatos védelmének fontosságát, a jobb gondozási lehetőségeket, az olyan alapvető szociális jogok fenntartását, mint például a nyugdíjjogosultságok, képzési jogok, valamint a munkanélküliségi ellátások a személy foglalkoztatási helyzetében bekövetkezett változások során, a munkaszerződések között és az alkalmazotti jogviszony és az önálló vállalkozás között.

A fentiek ismeretében az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták képviselőcsoportja különböző szempontokból próbálta módosítani a jelentést, különösen a megkülönböztetésmentességről szóló irányelvvel kapcsolatos felhívás tartalmát illetően; nem jártak sikerrel, mivel ezt leszavazták.

A magunk részéről elutasítjuk a PPE-DE javaslatait és támogatjuk az előadót, noha a jelentés néhány pontjával nem értünk egyet.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), írásban. – (FR) A tagállamokban, különösen a foglalkoztatás terén jelentkező megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló Lynne-jelentés teljes egészében összhangban van a Parlament által ebben a témában elfogadott szövegekkel. Az általánosságok és a nőkre vagy a fogyatékkal élőkre vonatkozó néhány megjegyzés mögött egyáltalán nem nehéz észrevenni, hogy mi áll valójában és megszállottan az Önök figyelmének központjában: a bevándorlói közösségek.

A kérdés elkerülése érdekében szándékosan mindent egybegyúrnak: a nőkkel, a fiatalokkal, az idősekkel szembeni megkülönböztetést, az etnikai származáson alapuló megkülönböztetést stb., de még az állampolgárságon alapuló megkülönböztetést is. Ha van egyáltalán a megkülönböztetésnek egy olyan típusa, amely erkölcsileg, jogilag és politikailag is tökéletesen indokolható, akkor az épp a foglalkoztatás és a szociális ellátások tekintetében meglévő nemzeti és európai preferencia. Viszont az Önök „pozitív intézkedésre” – mivel az igazat nem merik kimondani – irányuló javaslatai igazi és tényleg hátrányos megkülönböztetést takarnak, amelynek első áldozatai maguk, a saját hazájukban lévő európaiak lennének, és máris azok. Önök szerint azonban az ilyen típusú megkülönböztetés normális.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), írásban. – (PL) Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság tagjaként teljes egészében támogatom Lynne asszony jelentését. Nincs kétségem afelől, hogy a hatályos nemzetközi jog és saját uniós ítéleteink – formális szempontból – kívánatosak és jó megoldást jelentenek. Ezért sajnálom, hogy hatálybalépésük folyamatosan akadályok egész sorába ütközik, még a mi Európánkban is, amely demokratikusabbnak és kevésbé megkülönböztető jellegűnek tűnhet.

Megdöbbentő, hogy esetleg fel kell szólítanunk az uniós tagállamokat, hogy tartsák teljes mértékben tiszteletben a 2000/78/EK irányelv rendelkezéseit, valamint hogy folyamatosan és szisztematikusan kövessék nyomon a megkülönböztetés valamennyi formájának a politikai, társadalmi és gazdasági életben való megszüntetése terén elért előrehaladást.

Ez különösen fontos hazám, Lengyelország polgárai számára, akik – kihasználva a közös piac és a személyek szabad mozgása nyújtotta előnyöket – sok uniós országban élnek és dolgoznak. Nagyon sajnálom, hogy azt kell mondanom, egyre nyilvánvalóbb a honfitársaimmal szembeni, pusztán az állampolgárságukon alapuló megkülönböztetés. Az ilyesfajta zavaró információ egyre gyakrabban lát napvilágot Németországból, Nagy-Britanniából és Írországból. Paradox lenne, ha az Európai Parlament ennyire erőteljesen és hatékonyan válna a megkülönböztetés megnyilvánulásaival szembeni küzdelem részesévé a világban, és mégsem lenne képes arra, hogy az emberi jogok tiszteletben tartásával otthon – azaz az uniós tagállamokban – megbirkózzon. Minden bizonnyal valamennyi uniós polgár megérdemli az egyenlő és megkülönböztetésmentes elbánást!

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), írásban. − (PL) Először is szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos egy vita lefolytatása és intézkedések megtétele a megkülönböztetés elleni küzdelem és az esélyegyenlőség területén.

Amint azonban arra maga az előadó is rámutat, néhány tagállam még mindig nem hajtotta teljes egészében végre a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmódról szóló (2000/43/EK) és a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló (2000/78/EK) irányelvet. Az ezek rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos problémák miatt úgy tűnik, hogy a megoldás az lenne, ha a megfelelő átültetésre, valamint az ezen irányelvek által megtestesített szabályozások hatékonyabb végrehajtásra összpontosítanánk.

A helyzet nem fog javulni azzal, ha az emberek több kategóriáját fedjük le több jogi szabályozáson keresztül. A legfontosabb az, hogy – főként tagállami szinten – a tudatosság felkeltésére irányuló oktatási és tájékoztató kampányokat és intézkedéseket folytassunk, mert ezek jelentik a helyes választ a szóban forgó problémákra. A megkülönböztetéssel és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos kihívások nem minden tagállamban azonosak.

Ezért is ellenzem, hogy egyre több jogalkotási aktust hozzunk létre, mivel ezektől még nem tűnnek el az esélyegyenlőség és a megkülönböztetés területén meglévő problémák.

Mindeközben azon a véleményen vagyok, hogy különálló megfontolást igényel a fogyatékkal élőkkel szembeni megkülönböztetés, akiknek különös helyzete egy tagállami szinten végrehajtandó, átfogó javaslat megfogalmazását teszi sürgősen szükségessé. Remélem, hogy az Európai Bizottság a közeljövőben hozzákezd ehhez a kezdeményezéshez.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), írásban. − Üdvözlöm Elizabeth Lynne „Az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén megvalósított előrehaladás az EU-ban” című jelentését. Szerintem nem szabad arra törekednünk, hogy a megkülönböztetések típusai között egyfajta hierarchiát mozdítsunk elő az EU-ban.

Konzervatív pártbeli kollégáink nyilvánvalóan másként látják, és megkérném őket arra, hogy találjanak magyarázatot arra az álláspontra, amelyet én alapjaiban védhetetlennek tartok. Egy, a 13. cikken alapuló horizontális irányelv kell nekünk, ezért én Lynne asszony jelentésére szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), írásban. − A PPE-DE képviselőcsoport Fine Gael-beli tagjai – Mairead McGuinness, Avril Doyle, Gay Mitchell és Colm Burke – tartózkodtak „Az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén megvalósított előrehaladás az EU-ban” című Lynne-jelentéssel kapcsolatos végső szavazáson.

Ez a jelentés hangsúlyozza és bírálja a 2000/78/EK irányelv „átültetésével és végrehajtásával kapcsolatos tagállami hiányosságokat” és a tagállamok általi átültetés és végrehajtás szigorúbb nyomon követésére, valamint az e területen meglévő uniós jogszabályok megerősítésére szólít fel.

Támogatjuk az uniós irányelvek teljes körű átültetésére és végrehajtására irányuló felhívást, de megjegyezzük, hogy néhány tagállammal szemben még mindig nem zárult le a jogsértési eljárás.

Erőteljesen támogatjuk a megkülönböztetés megszüntetésére irányuló intézkedéseket, beleértve akár a további intézkedéseket is, de ebben a szakaszban nem támogathatunk egy további uniós irányelvekre irányuló felhívást e területen. Fontos, hogy a meglévő uniós irányelveket teljes körűen végrehajtsák, a Bizottságnak pedig továbbra is biztosítania kell azok betartását tagállami szinten, mielőtt új uniós intézkedéseket kezdenénk mérlegelni.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), írásban. − (RO) E jelentés mellett szavaztam, és azt az elért előrehaladás – de különösen az esélyegyenlőség elérése és a megkülönböztetés elleni küzdelem érdekében szükséges jövőbeli intézkedések – tekintetében fontosnak tartom. E jelentés rendelkezései a jogszabályok egyik legprogresszívabb részét képezik, amelyek igen sok európai polgár számára tényleges előnyöket biztosítanak életminőségük javulása tekintetében.

A Bizottság által közölt adatok szerint az európai polgárok 51%-a vélekedik úgy, hogy országukban nem tesznek elég erőfeszítést a megkülönböztetés elleni küzdelem és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.

Az uniós polgárok 77%-a véli úgy, hogy a nők alacsony számban vannak jelen a vezetőpozíciókban, és 72%-a véli úgy, hogy az 50 év felettiek alacsony számban vannak jelen a munkahelyeken.

A jelentés sikerét két dolog garantálja: a lakosság lényeges támogatása a megkülönböztetéssel szembeni küzdelem érdekében történő intézkedések elfogadása iránt, amely intézkedések mindenki számára biztosítanák az esélyegyenlőséget, valamint a mi – európai szociáldemokraták – szilárd politikai elkötelezettségünk egy olyan társadalom felépítése iránt, ahonnan senkit nem rekesztenek ki, és ahol minden polgár egyenlő esélyekkel rendelkezik. Lynne asszony, gratulálok jelentéséhez!

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), írásban. – (PT) A megkülönböztetésmentesség aktív és energetikus megóvása nem keverendő össze a viszonylagossággal, amely szerint minden egyenlő, minden egyenértékű és minden választás, lehetőség vagy körülmény azonos értékekkel bír a jogrendben. A nagycsaládokat védő politikák előmozdítása például semmiféleképpen nem jelenti a megkülönböztetésmentesség elvének megsértését. Éppúgy, mint ahogyan az emberek közötti összes elképzelhető kapcsolattípusra vonatkozó jogi keret meghatározásának elutasítása sem hasonlítható a megkülönböztetés egyik fajtájához sem. Amit én támogatok, és aminek támogatása szerintem kötelességem a megkülönböztetésmentesség terén, az mindenekelőtt az egyéni szabadság tág fogalmának védelme, szemben a szabadságokról vallott kollektivista állami nézettel, amelyben csak az tekinthető megkülönböztetésmentesnek, amit az állam támogat. A társadalomnak lehetnek és vannak is preferenciái, amelyek az állami politikákban nyilvánulnak meg. Nem írhat elő és nem korlátozhat olyan magatartást, amely nem ütközik harmadik felek szabadságával.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), írásban. – (FR) Az Európai Unióban jelenleg nem kevesebb, mint öt irányelv létezik az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség tárgyában. 28 jogsértési eljárás zajlik az azokat át nem ültető tagállamokkal szemben. Ezt csak sajnálni lehet.

Mindazonáltal szisztematikusan kell-e előírnunk a nemek közötti egyenlőséget – erővel és elnyomás révén?

Szerintem nem, sőt, épp ellenkezőleg! Hagyjunk már fel a megkülönböztetésről folytatott értekezés az általi megbélyegzésével, hogy a kisebbségi csoportokat és néprétegeket – különösen a bevándorlókat – „jó”-nak minősítjük, az európaiakban pedig bűntudatot keltünk, mintha folyamatosan megkülönböztetést alkalmaznának.

Véget kell vetnünk ezeknek a baloldali szólamoknak, amelyek semmit nem tesznek azok megsegítése érdekében, akikkel szemben megkülönböztetést alkalmaznak, akiket viszont épp ezek bélyegeznek meg.

Helyezzünk nagyobb hangsúlyt az egyes emberek személyes felelősségére a mindenfajta megkülönböztetés megszüntetésével kapcsolatban, és arra, hogy nekik – kiváltképp a bevándorlóknak – kell alkalmazkodniuk a szabályainkhoz, jogszabályainkhoz és értékeinkhez.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), írásban. − (PL) A nem, az életkor vagy a fogyatékosság tekintetében mind a közvetett, mind pedig a közvetlen megkülönböztetés még mindig jelen van Európában.

A Pracuj.pl internetes portál egy kérdőívet küldött szét a dolgozó és a munkát kereső emberek, a munkáltatók, a tanulók és a diplomások körében. A kérdőív szerint az 50 év felettiek és a fogyatékkal élők azok a társadalmi csoportok, akikkel szemben a munkaerőpiacon legtöbbször alkalmaznak megkülönböztetést.

A munkaerőpiacon a megkülönböztetés legközkeletűbb megnyilvánulása az, hogy a munkáltatókat előítéletek és sztereotípiák vezérlik az állásra jelentkezők kiválasztásakor, ezt a válaszadók csaknem 62%-a tartja óriási problémának. Ezután jön az álláskínálathoz való egyenlőtlen hozzáférés/a megfelelő álláskínálat hiánya (56%), a határozatlan időtartamú munkajogviszony/munkaszerződés biztosítására való hajlandóság hiánya (44%) és egy adott környezet vagy iparág tekintetében az átlagosnál alacsonyabb fizetés (43%).

Az én véleményem az, hogy – az EU egyik alapelveként – a megkülönböztetésellenességre vonatkozó politikának igen határozott feladatot kell ellátnia ezen a téren.

 
  
  

− Jelentés: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström és Åsa Westlund (PSE), írásban. (SV) Úgy döntöttünk, hogy e saját kezdeményezésű jelentés mellett szavazunk, mivel jó néhány érdemleges megfontolást tartalmaz az EU tengeri környezeteinek fenntartható ökológiai és gazdasági kezelését szolgáló rendszer létrehozásával kapcsolatban.

Úgy döntöttünk továbbá, hogy az európai tengerészeti nappal kapcsolatos elképzelést is támogatjuk. Az uniós intézmények által elindított nagyszabású kampányokkal kapcsolatban van ok a szkepticizmusra, de ebben az esetben azért döntöttünk az elképzelés támogatása mellett, mert a tengerek környezetvédelmi helyzete sürgős kérdés.

Úgy gondoljuk azonban, hogy a jelentés olyan szakaszokat tartalmaz, amelyek értelmezhetők úgy, mint amelyek a kereskedelmi halászatra nézve túl kedvezőek. Az EU-ban jelenleg a halászflották a túlzott mértékű kapacitástól szenvednek, és a hanyatló halállomány miatt csökkenteni kell őket. Helytelen a kereskedelmi halászoknak munkahelyeket garantálni a halászatban. Az aktív szakképzési projektek az olyan intézkedések sokaságába tartoznak, amelyeket alkalmazni lehet a halászattól függő munkavállalók és régiók megsegítésére.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), írásban. – (FR) Német képviselőtársamnak, Piecyk úrnak az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról szóló, az ugyanezen tárgyban készült bizottsági közleményre válaszul elkészített, saját kezdeményezésű jelentése mellett szavaztam. A tengeri területek (két óceán – az Atlanti- és az Északi-sarki- – és négy tenger – a Balti-, az Északi-, a Földközi- és a Fekete-tenger) és Európa partvonala (70 000 km) Európa jóléte és virágzása szempontjából létfontosságú; ezek a kereskedelmi útvonalak, az éghajlat-szabályozók, élelmiszerforrások, energia- és természeti erőforrások, egyúttal népszerű élő- és nyaralóhelyek az európaiak körében.

Szeretném hozzáfűzni, hogy óriási víztartalékot jelentenek, a víz pedig ritka alapanyag lesz. A globalizációval és a gyors éghajlatváltozással összefüggésben sürgősen cselekedni kell az Európai Unió integrált tengerpolitikájának létrehozásával, azon felismerés alapján, hogy az Európa óceánjaival és tengereivel kapcsolatos kérdések egymással is összefüggenek. A tengeri felügyelet – amely létfontosságú a biztonság és a biztonságosság garantálásához a tengeri térség használata során –, a tengeri térség fejlesztése – amely alapvető tervezési eszköz az ökológiailag életképes döntések meghozatalához –, valamint egy teljes és hozzáférhető adat- és információforrás – mind igen érdekes, követésre érdemes utak.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), írásban. – (IT) Európának – részben stratégiai földrajzi elhelyezkedése miatt – nemzetközi példát kell mutatnia tengerpolitikájában, a megújuló energia felbecsülhetetlen forrásaként hasznosítva az óceánok és tengerek gazdasági potenciálját. Ehhez hasonlóan a tengeri erőforrások teljes egészében fenntartható felhasználása felé további előrelépést jelentene a regionális kiválósági központok létrehozása, valamint ösztönzés és támogatás biztosítása a part menti területeken már meglévő egyetemi kutatóközpontok számára, amit egy, az innováción, a kutatáson és az óceánok és tengerek tekintetében a környezetvédelmen alapuló cselekvési terv kísérne.

A jelentés azt is felveti, hogy a cselekvési tervnek jelentősen hozzá kell járulnia az üvegházhatást okozó gázkibocsátások csökkentéséhez tisztességes kibocsátáskereskedelmi rendszerek alkalmazása révén, az óceánokkal és tengerekkel mint megújuló energiaforrásokkal foglalkozó kutatás megszilárdításával, valamint a villamos energia és tengeri üzemanyagok tekintetében egyenlő adóelbánás bevezetésével. Ez azt jelentené, hogy a hajókat arra ösztönöznék, hogy kikötésük esetén szárazföldi alapú villamos energiát használjanak.

Végül pedig a tengeri felügyeletért felelős európai ügynökségek közötti koordinációra irányuló javaslat eltántorítana az európai hajók megtámadásától és megelőzné az ilyen támadásokat, ugyanakkor pedig fellépne az olyan illegális tevékenységek ellen, mint a csempészet, a kábítószer- és emberkereskedelem, ezzel pedig határozottan biztonságosabbá tenné a nemzetközi vizeket.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), írásban. − (PL) Megragadva az alkalmat, hogy Piecyk úrnak az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról szóló jelentését tárgyaljuk, szeretném felhívni a figyelmet a vízügyi keretirányelv végrehajtására, amely a Balti-tengerben és az Északi-tengerben a II. világháború után hátrahagyott vegyi fegyverek azonosítására és ártalmatlanítására irányuló fellépést ír elő. Az Északi Áramlat gázvezetéket övező tervekre utalok, amelynek megépítése megzavarhatja a Balti-tenger fenekén nyugvó, a II. világháborúból visszamaradt fegyverzetet. Az előzetes becslések szerint a vegyi lőszerek száma valahol 40 000 és 60 000 tonna közé tehető, és ebből körülbelül 12 000–13 000 tonna a mérgező hadászati anyag. E fegyverzet nagy részének még az elhelyezkedéséről sincs részletes információnk, úgyhogy a katasztrófa veszélye óriási. Ezen túlmenően, amikor a gázvezetékre megbízást adnak, a környezetre káros vegyi anyagokat is használhatnak. Ez igen súlyos következményekkel járó környezeti katasztrófához vezethet. Közvetlen fenyegetést jelent a Balti-tenger partjainál élő emberek életére és egészségére nézve. A jelentés megemlíti egy olyan helyzet megteremtését, amelyben „Európa óceánjai és tengerei lesznek a világon a legtisztábbak”. Ezért arra szólítom fel az Európai Uniót, hogy tegyen különös intézkedést egy integrált tengerpolitika érdekében, és tiltsa meg az európai lakosok biztonságát fenyegető projektek megépítését.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose és Britta Thomsen (PSE), írásban. − (DA) A hajózást be kell venni a CO2-kvótakereskedelembe.

A szocialista küldöttség azon munkálkodik, hogy a hajóforgalmat felvetesse a CO2-kvótakereskedelmi rendszerbe. Noha ez a közlekedési mód a legtöbb áruszállítási módhoz képest különösen környezetbarát, a hajózás a CO2-kibocsátások igen jelentős részét teszi ki, egyértelműen meghaladva például a légi közlekedés részesedését, amelynek a kvótakereskedelmi rendszerbe történő felvételét szintén tervezik.

Ezért ma a küldöttség az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról szóló jelentés azon pontja mellett szavazott, amely egyértelműen kimondja, hogy a hajózást fel kell vennünk a CO2-kibocsátások kereskedelmébe.

Ezért kihagytuk a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportjától származó, ugyanerre a kérdésre vonatkozó módosítási javaslatot. Nem egyértelmű, hogy a Zöldek módosítási javaslata egy, a kibocsátáskereskedelemmel kapcsolatos konkrét modellre vonatkozik-e? Ha ez a helyzet, akkor nem kaptunk magyarázatot arra, hogy pontosan mi is szerepel benne. Ezért jelenleg nem kívánunk egy meghatározott modellt elfogadni, amely – a legrosszabb esetben – veszélybe sodorhatná és késleltethetné a hajózásból eredő CO2-kibocsátások felvételére vonatkozó megállapodást.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin és Nils Lundgren (IND/DEM), írásban. (SV) Teljes egészében egyetértünk az ebben a jelentésben ismertetett nézetek némelyikével, például azzal, hogy sürgősen fel kell lépni a hajókból származó kén- és nitrogénoxid-kibocsátások ellen, valamint hogy a közös halászati politika túlságosan bürokratikus és centralizált.

A legtöbb előterjesztett javaslat azonban rossz. Nem látjuk tisztán, hogy milyen előnyökkel járna, ha az EU bevezetne egy „európai tengerészeti napot”. Hasonlóképpen megkérdőjelezzük azt is, hogy milyen haszna lehetne a tengeri kutatásra, valamint egy, az elsüllyedt hajók és víz alá került régészeti helyszínek tanulmányozására és feltérképezésére vonatkozó tervre szóló uniós finanszírozásnak, továbbá bíráljuk azt az elképzelést is, hogy az uniós intézményeknek foglalkozniuk kellene a tengeri területrendezés kérdésével.

A jelentés egy újabb példája annak, hogy az Európai Parlament hogyan próbál egyre több politikai területen befolyást szerezni. A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása – amit oly sokat emlegetnek, de ritkán alkalmazzák – éppen a hiánya miatt szembetűnő. Ezt nem fogadhatjuk el. Ezért a végső szavazáson a jelentés ellen szavaztunk.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), írásban. – (PT) Szerintünk pozitív hatással járhatna egy olyan, a tagállamok közötti együttműködésen alapuló tengerpolitika, amely többletértéket biztosít és előmozdítja az egyes országok által a tengerhez kapcsolódóan meghozott politikákat és intézkedéseket.

Mindazonáltal az EP olyan célkitűzéseket erősít meg az integrált tengerpolitikára vonatkozóan – noha kevésbé erőteljesen, mint a korábbi jelentésben –, amelyekkel nem tudunk egyetérteni.

A jelentés – amellett, hogy az egyes tagállamok kizárólagos gazdasági övezeteinek felhasználását föderalista és geostratégiai szemlélettel tölti meg – a Közösségen belüli tengeri közlekedésnek az egységes piacba való gyors integrációját, azaz liberalizációját javasolja; hangsúlyozza egy európai parti őrség, egy, az egyes tagállamok hatáskörébe tartozó terület létrehozására irányuló kezdeményezéseket; javasolja a hajózás integrálását a kibocsátáskereskedelembe – azaz még több tárgyalást; és paradox módon (vagy talán mégsem) kijelenti magáról, hogy annak kedvez, hogy a tengerpolitikát megfelelő módon figyelembe vegyék az uniós költségvetésben (?) 2013 után; azaz ismét egy centralizált uniós politikai és gazdasági hatóságot javasol, a semmiért cserébe (még akkor is, ha ez olykor elfogadható).

Az EP állásfoglalásra irányuló indítványa minden bizonnyal tartalmaz néhány olyan javaslatot, amellyel egyetértünk – némelyiket mi terjesztettük elő –, de ezek nem kárpótolnak az állásfoglalásra irányuló indítvány negatív tartalmáért.

Ezért ellene szavaztunk.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), írásban. − Az EU tengerpolitikájáról szóló Piecyk-jelentés mellett szavaztam. Különösen üdvözlöm azt a szakaszt, amely elismeri, hogy a KHP a szó szoros értelmében katasztrófa volt, és hogy az EU-nak tanulnia kell a kudarcaiból egy integrált tengerpolitika kidolgozása során.

Hazám, Skócia Európa tengerügyeinek középpontjában áll, és egy olyan uniós szintű politika előnyeiből részesülhetünk, amely különféle területeket fed le, mint például a környezet, a közlekedés, az idegenforgalom és a foglalkoztatás. El kell azonban ismerni Európa tengeri területeinek sokféleségét, a döntéseket pedig nem lehet mindenkire érvényes alapon meghozni, márpedig Európa kudarcot vallott halászati politikáját most ez jellemzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), írásban. – (FR) Azért szavaztam e szöveg mellett, mert létfontosságúnak tartom, hogy az Európai Unió a lehető leghamarabb felszerelkezzen egy integrált tengerpolitikával.

Az EU-nak tényleg sok haszna származna egy, a tengerrel kapcsolatos kérdésekre kiható, különböző ágazati politikák – mint például bizonyos társadalmi, ipari vagy környezetvédelmi politikák – végrehajtására, valamint egy tényleges „kölcsönös támogató rendszer” létrehozásának előmozdítására szolgáló koherens stratégia elfogadásából.

Üdvözlöm továbbá az éghajlatváltozás és szennyezés elleni küzdelem fokozására irányuló szándékot is, valódi innovációs központok létrehozásán keresztül, amelyek egyúttal az Unió part menti régiói számára a versenyképesség és a társadalmi jólét forrásaivá is válnak

Végül támogatom a jelentés javaslatait a tengerpolitika biztonsági aspektusaira, különösen a terület közös szabályainak kidolgozására vonatkozóan, valamint a közösségi tengeri térségeken belül a felügyeleti módszerek megosztására irányuló elgondolást. Ez lehetővé tenné számunkra a kalózkodás elleni küzdelmet – amely jelenség újbóli felbukkanását tapasztalhattuk meg az elmúlt években – és e területek természeti örökségének és régészeti kincseinek védelmét az olyan katasztrófák megelőzése érdekében, amelyek végzetes hatásokkal járnának az Unió partszakaszának fejlődésére nézve.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE) , írásban. − Willi Piecyk jelentése „Az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról” olyan kihívásokkal foglalkozik, amelyekkel Európa tengerészeti ipara most néz szembe. Ajánlásai segíteni fognak az e területen történő európai szintű döntéshozatal megkönnyítésében.

Csak egy integrált tengerpolitika létrehozásával lehet hatékonyan kezelni az olyan globális kérdéseket, mint a globalizáció és az éghajlatváltozás, valamint azoknak az óceánjainkra gyakorolt hatásai. A jelentés mellett szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI) , írásban. – (IT) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretnék hangot adni támogatásomnak Piecyk úrnak az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról szóló jelentése iránt.

Egyetértek azzal, hogy egy integrált tengerpolitikára nemcsak amiatt van szükség, mert az óceánok és tengerek képviselik az EU egyik legfontosabb gazdasági és kereskedelmi forrását, ezért pedig védeni kell azokat, hanem azért is, mert a tagállamok közötti hatékony és fenntartható összehangolt cselekvés javítaná irányításának és fejlesztésének módját. Az egyik olyan kérdés, amelyet alapvető fontosságúnak tartok, az az, hogy a tengeri forgalmat szabályozni és javítani kell az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos célkitűzésekkel összhangban, továbbá hogy a tengeri erőforrásnak – mint tiszta, alternatív, potenciális energiaforrásnak – kellene a figyelem középpontjában állnia.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), írásban. − Tengereink közös erőforrást képeznek. Összehangolt megközelítésre van szükségünk tengereink kiaknázásával és szennyezésével szemben. Ezt csak úgy érhetjük el, ha minden olyan uniós országban dolgozunk, amely érdekeltséggel rendelkezik a tengerpolitikában. Remélem, hogy jövőre még több uniós polgár tud majd részt venni az európai tengerészeti napon. Talán jövőre, amikor ez a nap épp az európai választások idejére esik, minden jelölt arra fogja felhasználni május 20-át, hogy felhívja a figyelmet a tengerpolitikai kérdésekre.

 

10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
  

(Az ülést 12.55-kor felfüggesztik és 15.00-kor újból megnyitják.)

 
  
  

ELNÖKÖL: MARTÍNEZ MARTÍNEZ ÚR
Alelnök

 

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet

12. Félrevezető „katalóguscégek” (például „európai városok útikönyvei”) (vita)
MPphoto
 
 

  Elnök. − A következő napirendi pont a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében Arlene McCarthy által a megtévesztő katalóguscégekre (pl. a „European City Guides”) vonatkozóan a Tanácshoz intézett, szóbeli választ igénylő kérdés (O-0078/2007 - B6-0152/2008) megvitatása.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy, szerző. − Tisztelt elnök úr! E szóbeli választ igénylő kérdés egyértelmű célja, hogy intézkedést és jogorvoslatot érjen el az egész Unióban azon kisvállalkozások ezrei részére, amelyektől nap mint nap euromilliókat csalnak ki az európai „ál-katalóguscégek”. Ez a Parlament több száz petíciót kapott, választási irodáinkba pedig tömegesen érkeznek a levelek olyan vállalkozásoktól, amelyek a kisvállalkozásokra irányuló ilyen elburjánzó csalások áldozataivá váltak.

Természetesen el kell ismernünk, hogy ezek a csalások már több mint 40 éve léteznek, az EADP által képviselt törvényesen működő katalóguskiadók szerint. Ez azonban kétségtelenül csalás, amely európai válaszlépést kíván. A European City Guide és más hasonló társaságok tulajdonosának, a Maiwolf holding társaságnak a szerkezete például olyan, nyilvántartásba vett európai álcégek bonyolult hálózata, amelyek jó néhány uniós tagállamban és az EGT-ország Svájcban és Liechtensteinben működnek és rendelkeznek székhellyel. A jogi lépések és a bíróságok által több tagállamban kiszabott bírságok ellenére továbbra is működik, kigúnyolva az EU bűnüldözési együttműködését. Ténylegesen hét évbe telt, mire a bíróságok bezáratták a társaságot Barcelonában, csak hogy azután Valenciában újrakezdhesse kereskedését. A Maiwolf Holding olyan társaságok hálózata, amelyek nemcsak uniós szinten művelik a csalást, hanem globális szinten is, és attól tartok, továbbra is elkerülik a törvény messzire nyúló karját.

A vállalkozásokkal elhitették, hogy azzal, ha a European City Guide-nak válaszolnak, egyszerűen csak egy, az adataikat naprakésszé tevő és helyreigazító információs kérdőívre válaszolnak. Elhitették velük, hogy ez ingyenes szolgáltatás, azután hirtelen egy euroezrekre rúgó számlát vágtak az arcukba, amelyet – ha egyáltalán említést tettek erről – csak apróbetűvel, félrevezető és megtévesztő módon tüntettek fel. Úgy tűnik, hogy ugyanez a Maiwolf holding társaság a tulajdonosa azoknak az adósságbegyűjtő cégeknek, amelyek azután zaklatják, megfélemlítik és megfenyegetik a vállalkozásokat, hogy fizessenek. Az „Állítsuk meg a European City Guide-ot!” nevű honlapot – amely a City Guide csalásai ellen küzd – szintén jogi lépésekkel fenyegették, internetszolgáltatójuknak be kellett őket szüntetnie, noha örömmel jelenthetem, hogy most ismét működnek.

E csaló cég sok tevékenysége egyértelműen sérti a megtévesztő reklámról szóló 1984-es irányelvet. Jobb és koordináltabb végrehajtásra van szükségünk azon kiskapuk vagy rések bezárásához, amelyeket e társaságok kihasználnak. Arról tájékoztathatom az elnökséget, hogy bizottságom felül fogja vizsgálni a megtévesztő reklámról szóló irányelv és természetesen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló új irányelv végrehajtását és átültetését. Különösen Ausztria példája érdekel bennünket a megtévesztő reklámról szóló irányelv átültetésével kapcsolatban, amelynek értelmében a vállalkozásokat csak akkor köthetik a szerződések, ha egyértelműen és kifejezetten aláírták annak feltételeit. Ez olyan minta, tisztelt elnökség, amelyet – remélem – Önök is követni fognak a többi tagállammal folytatott tárgyalásaikban.

A kisvállalkozásokat természetesen nem segíti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv, mivel nem tartoznak annak hatálya alá a vállalkozások közötti ügyletek – még a kisvállalkozások javára végzett ügyletek – sem. A tagállamoknak jobban ki kell használniuk a határokon átnyúló végrehajtási hálózatot annak érdekében, hogy ezeket a cowboy vállalkozásokat egyszer és mindenkorra kiszorítsák az üzletből és a működésből. Itteni kollégáimmal együtt osztozom azon sok kisvállalkozás frusztrációjában, amelyek nem hónapok, hanem immár évek óta szenvednek a zaklatástól és a pénzügyi veszteségtől.

Ha hiszünk abban – márpedig állítólag hiszünk abban –, hogy a kisvállalkozások jelentik az uniós gazdaság gerincét, akkor itt az ideje, hogy kiálljunk mellettük, megvédjük jogaikat és őket magukat e csalárd gyakorlatokkal szemben. Természetesen örülök Kuneva biztos asszony érdeklődésének és tevékenységeik nyomon követése iránti elkötelezettségének, a nyomon követés azonban egymagában nem biztosít eredményeket, és nem veszi célba aktívan ezeket a társaságokat. Szerintem elfogadhatatlan, hogy a vállalkozások panaszai süket fülekre találtak, és hogy a City Guide mögött álló kereskedő számára továbbra is engedélyezett, hogy e csalárd gyakorlatokat anélkül folytassa, hogy az európai jog teljes erejével szembe kellene néznie. Úgyhogy ma felszólítom a tagállamokat, hogy sürgősen intézkedjenek, ismerjék el annak súlyos és káros következményeit, ha megengedik ennek a csalónak, hogy tovább fosztogassa vállalkozásainkat. Azt akarom, hogy a tagállamok – és valójában az elnökség is – még ma, a vitánk során kötelezettséget vállaljanak arra, hogy intézkedni fognak, és nem csak arra, hogy megtárgyalják azokat a kérdéseket, amelyekről már oly sok éve tudunk.

Szorgalmazom ezért, hogy az elnökség válaszoljon ezekre a kérdésekre és működjön együtt velünk abban, hogy megoldást találunk a továbbra is e csalástól szenvedő vállalkozások számára.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, a Tanács soros elnöke. (SL) Szeretném megköszönni McCarthy asszonynak a kérdést. Köszönet illeti továbbá a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot. A McCarthy asszony által meghatározott keretek között próbálok meg válaszolni a kérdésre.

Ami az első kérdést illeti – nevezetesen, hogy mit tettek a tagállamok a csalárd katalógusszolgáltatások bezárására –, arról kell Önöket tájékoztatnom, hogy a Tanács eleddig nem kapott megoldási javaslatot a tagállamoktól. Hasonlóképpen nem tájékoztatták sem a tagállamok által az ilyen társaságok bezárása érdekében megtett intézkedésekről, sem pedig illetékes hatóságaiknak az ilyen társaságokra vonatkozó adatok cseréjével kapcsolatos szándékaikról.

Ami a második kérdést illeti – a megtévesztő reklámról szóló irányelv átültetésében meglévő joghézagok bezárására irányuló lépések megtétele – az Európai Bizottság felelős ezért az irányelvért és annak végrehajtásáért, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 211. cikkében megállapítottak értelmében. Véleményem szerint tehát az Európai Parlamentnek ezzel a kérdéssel az Európai Bizottsághoz kellene fordulnia.

E két kérdéshez azt is szeretném hozzáfűzni, hogy a Tanácsot még nem tájékoztatták arról, hogy a tagállamok milyen intézkedéseket kezdeményeztek annak érdekében, hogy felhívják az üzleti világ figyelmét a csalárd katalógusszolgáltatások jelentette kockázatra.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv hatályának kibővítésével kapcsolatos kérdésre vonatkozóan azonban megerősíthetem McCarthy asszony számára, hogy ez az irányelv nem terjed ki a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság által leírt ügyekre. Más szóval, nem tartoznak a hatálya alá a kis- és középvállalkozásokat célzó csalárd kereskedelmi gyakorlatok esetei.

Ennek oka az, hogy az érintett irányelv alkalmazási köre a vállalkozások és fogyasztók közötti kapcsolatokra korlátozódik. Ezen irányelv hatályának a vállalkozások közötti kapcsolatokra történő lehetséges kiterjesztését illetően mindössze annyit mondhatok, hogy a Tanács erről a kérdésről álláspontot fog elfogadni, amint megfelelő jogalkotási javaslatot terjesztenek elé.

Emlékeztetnem kell azonban Önöket arra, hogy a Tanács már az irányelv elfogadásakor tárgyalt arról a kérdésről, hogy a vonatkozó irányelv hatályának a vállalkozások közötti gyakorlatokra is ki kell-e terjednie. Emlékeztetném Önöket, hogy – a Bizottság mellett – a legtöbb tagállam szintén elvetette azt az elgondolást, hogy az irányelv hatálya kiterjedjen az olyan tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra is, amelyek nem a fogyasztót sértik.

Ettől függetlenül viszont hangsúlyoznom kell, hogy a társaságok – beleértve a kis- és középvállalkozásokat is – nem maradtak védtelenül az ilyen gyakorlatokkal szemben. Őket a megtévesztő reklámról szóló irányelv védi.

Azzal fejezem be, hogy az elnökség részéről kifejezetten egyetértek a bizottság azon véleményével, hogy a tisztességtelen és csalárd üzleti gyakorlatok elfogadhatatlanok bármely gazdasági területen. Úgy vélem továbbá, hogy az ilyen magatartás ellen fel kell lépni.

A tagállamok a saját jogszabályaikban előírtaknak megfelelően kezelik a tisztességtelen üzleti gyakorlatokat. A kérdésben Ön által említett European City Guide példája is legalább egy tagállamban megjelent a bíróságok előtt.

Még egyszer szeretném megköszönni Önnek a kérdést, és mindenesetre figyelmesen fogom hallgatni a vitát.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – (MT) Tisztelt elnök úr! Ha az ember kinyitja ezt a katalógust – mert ez egy nagy, vaskos kiadvány – akkor több száz oldalon keresztül olyan cégek ezreit találja meg, köztük sok kisvállalkozást, akik azért kerültek be ebbe a katalógusba, mert becsapták őket. Nem akartak szerepelni benne, de akaratuk ellenére belekerültek. A Parlament Petíciós Bizottsága 400 petíciót kapott az ebbe a csapdába esett kisvállalkozásoktól. Szerintem a kérdésnek három aspektusa van. Először is, az érintett kisvállalkozások csalás áldozatai. Másodszor van egy határokon átnyúló, transznacionális aspektus, amelynek ezért minket, Európában, az Európai Parlamentben, a Tanácsban és a Bizottságban érdekelnie kell. Harmadsorban a „European City Guides”-hoz hasonló társaságok a jogszabályi hiányosságokból profitálnak.

Mit tesz az Európai Parlament amellett, amit a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság tesz, amint arról McCarthy asszony beszámolt nekünk? A Petíciós Bizottság jelentést fog készíteni a kérdésről. Az előadó én leszek, jelentésemnek pedig négy célja lesz. Először is az lesz a célja, hogy növelje a tudatosságot ezzel a nagy horderejű problémával kapcsolatban. Másodsorban továbbra is arra fogja ösztönözni a Tanácsot, és különösen a Bizottságot, hogy tegyen egyértelmű intézkedést, mert ha ma nem tudnak intézkedni, akkor olyan helyzetbe kell kerülniük, hogy ezt megtehessék. Harmadsorban meg kell állapítanunk, hogy vannak-e jogalkotási hiányosságok, ez pedig a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság feladata. Végül pedig hasznos tanácsokat kell nyújtani az áldozatoknak. A Petíciós Bizottság konzultációkat fog tartani és találkozik az áldozatokkal és a szociális partnerekkel, valamint a Bizottsággal e jelentés elfogadása előtt, amelyet várhatóan ez év vége előtt fogadunk el.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska, a PSE képviselőcsoport nevében. – (PL) Tisztelt elnök úr! Csak elítélni lehet az olyan társaságok tevékenységeit, amelyek tisztességtelen kereskedelmi és forgalmazási gyakorlatokat folytatnak. Természetesen meg kell védenünk a fogyasztók jogait az ilyen álpiaci tevékenységekkel szemben és támogatnunk kell őket az olyan társaságok elleni küzdelmükben, amelyek a mai európai valóságban teljesen büntetlennek tartják magukat. Európa-szerte társaságok ezrei kerülnek be állítólagosan ingyenes reklámok révén a vállalkozási katalógusokba, amiért a valóságban fizetniük kell egy párszáz és párezer euro közötti összeget. Ezen értéktelen katalógusok kiadói – vállalkozási és reklámszempontból egyaránt – nemcsak különös iparágakat, mint például az idegenforgalmi ügynökségeket, szállodákat, orvosokat, éttermeket vagy akár a tudomány világát célozzák, hanem sajnos az állami ügynökségeket és intézményeket is megkörnyékezik. Ezért kérdezik az uniós polgárok, hogy hogyan lehet az, hogy az ilyen gyakorlatok értelmi szerzői – akiket végül is vezeték- és utónevük alapján e katalógusokat kiadó társaságok tulajdonosaiként azonosítottak – egész vagyonokra tudtak szert tenni csalárd és tisztességtelen gyakorlatok alkalmazásával, az európai kisvállalkozók félelmeiből hasznot húzva a védelmező társaságok és bíróságok orra előtt.

Következésképpen arra kérem a szlovén elnökséget – és inkább az elnökséghez, semmint a Bizottsághoz fordulok –, hogy kezdje el koordinálni a tagállamok által főként az információcsere terén megtett és az ilyesfajta csalárd gyakorlatokra kölcsönösen figyelmeztető intézkedéseket, nyújtson tájékoztatást e társaságok tulajdonosainak és testületeinek, valamint hogy javasolja az ilyen jellegű tevékenységekre vonatkozó szigorúbb büntetőjogi szankciók bevezetését. A jelenlegi helyzet fennmaradása alá fogja ásni az Európai Unió vállalkozásai és polgárai által az európai közös piacba vetett hitet, és sajnos elmossa a tisztességes üzletemberek és a maffiaszerű tevékenységek közötti különbségeket is.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, az ALDE képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök úr! Nagyon köszönöm McCarthy asszonynak és a Belső Piaci Bizottságnak e kérdés előterjesztését. Meg kell mondanom, azt kívánom, bárcsak erőteljesebb választ kaptunk volna a Tanácstól!

A helyzet teljességgel elfogadhatatlan, és egy vallomással fogom kezdeni. Az 1980-as évek elején ügyvédként praktizáltam az Egyesült Királyságban, de a praxist egy németországi ügyvéddel alapítottam. Elkezdtük kapni ezeket a felszólításokat, hogy egy European City Guide-ban reklámoztuk praxisunkat, és még ügyvédként is zaklatottnak és riadtnak éreztük magunkat. Ha tehát még az ügyvédeket is meg tudják félemlíteni ezek az emberek, akkor biztos, hogy az átlagos, kisebb kkv-kat még inkább.

Ebben az a furcsa, hogy az uniós jognak választ kellene erre nyújtania, és ezt láthatólag egyre inkább elmulasztja, még 20–30 évvel azután is, hogy ez elkezdődött. Valójában, ha az ember elolvas egy-két levelet ezektől az emberektől, még az uniós jogot is idézgetik az emberek számára, hogy – amúgy is már áldozatként – még jobban felzaklassák őket. És mit mond minderre a Tanács? Sajnálom, ez nem elég jó: hát, esetleg majd megnézzük a megtévesztő reklámot, és elgondolkodunk rajta. Harminc év után tényleg többre van szükségünk!

Mit kellene az embereknek tenniük? Alapos vitára van szükségünk arról, hogy újból meg kell-e határoznunk, hogy ki és mi is a fogyasztó. Ezt megpróbáltuk felvetni a szerződéses jogra vonatkozó tárgyalásaink során. Tovább és mélyebbre kell mennünk, ha kezelni akarjuk ezt a problémát.

Végül pedig, ha a tagállamok túl gyávák vagy rémültek ahhoz, hogy ezzel foglalkozzanak, akkor hadd javasoljak valami mást, ami talán egy kicsit vitatott lehet itt. Ha a Bizottság biztosítja számunkra a kollektív jogorvoslat anyagi rendszerét – nevezzük ezt csoportos keresetnek –, akkor talán a polgárok képesek lesznek arra, hogy maguk intézkedjenek, ha senki nem teszi meg helyettük. Na, ez például egy ötlet.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Tisztelt elnök úr! Négy év után végre tárgyalunk a European City Guides-ról. Le sem tudtam cipelni a panaszok ügyiratait, amint azt más kollégák már jelezték. Európa szélmalomharcot vív, mivel nem tud kapcsolatot teremteni polgáraival, pedig itt van egy ragyogó alkalom – és ezt a Tanácshoz intézem! – arra, hogy kapcsolatot teremtsünk azokkal az emberekkel, akiknek valódi problémájuk van, és akik európai parlamenti képviselőikhez fordulnak megoldásért.

Nemcsak a vállalkozások az érintettek. Hallottam olyan iskolatitkárokról, akik véletlenül írták ezt alá, de azóta rettegnek és fizetnek. A European City Guides tragédiája az, hogy azért működik, mert az embereket megfenyegetik és rettegnek. Akár fizetnek, akár nem, továbbra is zaklatják és bántják az embereket. Ez azonban európai probléma, ezért európai megoldást kíván. Az egyik szemem nevet, mert végre tárgyalunk erről, és mert kollégám, Simon Busuttil jelentést és tájékoztatót fog elkészíteni, de úgy vélem, hogy a Tanácsnak, sőt, a Bizottságnak is egy kicsit kezdeményezőbbnek kell lennie ez ügyben.

A kérdés igen konkrét és öt olyan témát vet fel, amelyekkel foglalkozni kell. Szerintem a probléma óriási, de számszerűsítenünk kell. Az információcsere nagyszerű ötlet, de frusztráltságot okozhat, ha utána nem cselekszünk. Meg kell szüntetnünk a joghézagokat. Írországban például az európai jogot idézik azoknak, akik csatlakoztak a European City Guides-hoz. Azt mondják nekik, hogy másik tagállamban perlik majd be, büntetik meg és szankcionálják őket. Saját magukat és munkatársaikat rendkívüli módon zaklató telefonhívásokat kapnak. Ez elfogadhatatlan. Határozottan újból meg kell fogalmaznunk, hogy ki is a fogyasztó, mert mint korábban mondtam, ez nem csak a vállalkozásokról szól. Megismételném a lényeget: itt a remek alkalom, hogy bizonyítsuk az embereknek Európában mindenütt, hogy tevékenyen kezeljük az őket közvetlen sújtó kérdéseket. Ragadjuk hát meg a pillanatot, és ne pazaroljuk el a mát a szavakra, tettek nélkül!

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – Tisztelt elnök úr! Sok ilyen csalárd katalóguscég hatalma abban áll, hogy egy másik tagállamban vannak, emiatt úgy tűnik, hogy – az EU valamiféle beavatkozása nélkül – érinthetetlenek. Félelmet plántálnak az emberekbe, akik közül sokan igen apró, jogi segítséggel vagy tanácsadással nem rendelkező kisvállalkozások, és sokan – évekig tartó zaklatás után – feladják, és inkább fizetnek.

A többi felszólalóhoz hasonlóan az én irodámat is elárasztották a panaszok, de általában önálló vállalkozók részéről: vízvezeték-szerelők, fogorvosok, orvosok azok az emberek, akiket a European City Guide megcélzott. Ezek az emberek úgy érzik, hogy egyedül vannak, hogy mindössze egyetlen rossz döntést hoztak, mégsem tudnak kikecmeregni belőle, és valamilyen módon majdhogynem magukat vádolják.

Hihetetlennek tartom, mikor azt hallom, hogy a tagállamok többsége nem akarja kiterjeszteni az irányelv hatályát, hogy a vállalkozások közötti kapcsolatokhoz is köze legyen. Azon tűnődöm, hogy ez azért van, mert a megcélzott társaságok kisvállalkozások, és nem a nagyobb társaságok az érintettek? Szerintem a polgároknak többre és jobbra van szükségük annál, mint amint most a Tanácstól és a Bizottságtól kapnak. Szerintem a jelenlegi helyzet nem elég jó, ezért felhívom a Tanácsot, hogy haladéktalanul tegyen valamit ez ügyben!

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). – Tisztelt elnök úr! Rögtön a tárgyra térnék. Hadd intézzem szavaimat a szlovén elnökséghez; szerintem remek munkát végeztek az elnökségük idején. Lenarčič miniszter úr, hadd mondjak Önnek négy dolgot, amelyeket szeretném, ha a versenyképességi miniszterek következő ülésén szóba hozna.

Az első dolog, hogy meg kellene kérnie a Bizottságot, hogy alkalmazza a SOLVIT-mechanizmust – amely elvileg nemcsak a piaccal kapcsolatos, hanem minden egyes, a belső piacra vonatkozó panasz kezelésére szolgál –, és hogy ezt határozottan napirendre kell tűznie. Köröztesse velük a független honlapokon már hozzáférhető információkat – mi pedig szégyellhetnénk magunkat, hogy valójában az ezzel érintett emberek azok, akik ezt saját maguktól felvállalták –, rengeteg általános információ van és ezt a hatáskörük részévé kell tetetnie. Ennek rögtön meg kell történnie! Ez tehát az Ön első dolga.

A második dolog, amit a kollégáinak meg kell mondania, hogy vállalkozási tájékoztató szolgálataiknak (merthogy vannak a kkv-kra irányuló szolgáltatásaik) szintén köröztetnie kell ezt az információt a saját nyelvükön, Önnek pedig épp csak egy szerény összeget kellene költségvetéséből kivennie arra, hogy valóban kifejtse a vállalkozásoknak, hogy mi is történik.

Harmadsorban, adja oda az információkat a bűnüldöző hatóságainak! És mondja meg a Bizottságnak és a fogyasztóvédelmi együttműködést irányító embereknek, hogy ezt vegyék fel a napirendre! Nem áll sokból. Az információ megvan. Nem olyan nehéz dolog ez. Szóval ezt a három dolgot kellene Önnek megtennie.

A negyedik pedig, amit szintén megtehetne, hogy azt mondja a kollégáinak: a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv értelmében teljes egészében jogellenesek ezek a gyakorlatok, ha azokat egyéni fogyasztókkal szemben végzik. Mindenki tudja, hogy ez így van. Az érintett társaságok pedig alapvetően a magánfogyasztók szerepét veszik fel. Az egyes tagállamokban azonban, a végrehajtás folyamatában (mellesleg meg kell mondanom, a tagállamok nem nagyon jeleskedtek a végrehajtásban, és még saját tagállamom is jócskán le van maradva), könnyedén szerepeltetetne egy olyan záradékot, amely kifejezetten felveszi a katalógusokat és kisvállalkozásokat a végrehajtásba. Ezzel sem lenne sok tennivaló.

Itt van tehát négy konkrét intézkedés. Úgyhogy Önre nézek, miniszter úr, és megnézzük majd a napirendet is, és elvárjuk, hogy ez szerepeljen a Versenyképességi Tanács következő napirendjén. Hogyan is mondogathatnánk a kisvállalkozásoknak, hogy vegyenek részt a belső piacban, ha még arra sem vagyunk képesek, hogy a legegyszerűbb óvintézkedést biztosítsuk a számukra egy olyan egyszerű esetben, mint ez? Ez a belső piaccal kapcsolatos kötelezettségeink szégyenletes elhanyagolása mindannyiunk részéről!

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – Tisztelt elnök úr! A European City Guide és a hasonló katalógusok alapvetően csak egy rakás csaló, jogszabályaink azonban nem voltak elég jók ahhoz, hogy kezelni tudjuk őket. Ezt a kérdést ugyanúgy a Bizottságtól is meg kellett volna kérdezni, már ami azt illeti, hogy mikor kíván új jogalkotási javaslatot kezdeményezni a vonatkozó jogszabályok szigorítása céljából, hogy kezelni tudjuk ezeket, de addig is a European City Guide és a hasonló katalógusok részéről érkező követelésekkel szembesülő kisvállalkozásokhoz szóló tanácsom igen egyszerű: ne fizessenek; ne vegyenek róluk tudomást; ne figyeljenek a nyomásra!

Létrejött egy szervezet, e katalógus áldozatainak szövetsége, az „Állítsuk meg a European City Guide-ot!”. Honlapjukat törölni kellett az internetszolgáltatójukkal szembeni, a honlapjuk bezáratására irányuló nyomás és jogi fenyegetések miatt. Ezért most az én saját honlapom ad otthont a honlapuknak, hogy továbbra is terjeszthessék az információkat arról, hogy a vállalkozások hogyan védhetik meg magukat. Határozott intézkedésre van szükségünk ebben az ügyben, mégpedig rövid időn belül.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN).(PL) Tisztelt elnök úr! Hadd gratuláljak McCarthy asszonynak a „European City Guides”-ra épülő reklámtársaságok tisztességtelen gyakorlatainak tárgyában nagyszerűen elkészített, szóbeli választ igénylő kérdéséért. A Petíciós Bizottság – amelynek elnöke én vagyok – Busuttil urat jelölte ki az e témáról szóló jelentés kidolgozására. Rettenetesen sok petíciót kaptunk, amelyek éppen ezt a gyakorlatot panaszolják. A biztos úr azt mondta, hogy a Bizottság nem kapott olyan jellegű panaszokat, amelyek arra sarkallnák, hogy vizsgálatot indítson a kérdésben, de – ahogy én látom – ez a vita, a Busuttil úr jelentése alapján lefolytatandó vita mellett megfelelő indokot fog szolgáltatni a Bizottságnak arra, hogy intézkedjen ebben az ügyben, mivel ezek a gyakorlatok igencsak tisztességtelenek és kisvállalkozásokat és átlagembereket, más szóval olyan embereket zaklatnak, akik mögött nem áll ott az ügyvédek egész serege, hogy megvédjék őket.

Szorgalmazom, hogy a Bizottság intézkedjen a kérdésben.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN). – Tisztelt elnök úr! 19 olyan üggyel foglalkoztam, ahol az emberek csalárd módon lettek kitéve kiadásoknak és adósságbehajtásnak a European City Guides miatt. E 19 ügy közül 17 három vagy kevesebb alkalmazottat foglalkoztató kisvállalkozás volt. E 17 közül hat idős, 60 év feletti ember volt, akik féltek kibontani az ügyvéd levelét.

Valójában itt az áruk értékesítéséről és a szolgáltatásnyújtásról szóló törvény és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv szerinti megtévesztés történt, amint arról Harbour úr is beszélt. Ez már önmagában is csalás, mivel ha az ember beleegyezik abba, hogy tesz valamit, akkor el is vár valamit cserébe, amit ellentételezésként kell felajánlani. Valójában itt a nyújtott szolgáltatásokat tekintetve megtévesztés történt. Szerintem – ahogy ezt néhány kollégám is mondta – ezzel a dologgal legjobban a Bizottság szintjén lehetne foglalkozni. Helyénvaló lenne azonban, ha a Versenyképességi Tanács és az egyes miniszterek figyelmét is felhívnák erre, és feljogosítanák őket olyan nemzeti szintű jogszabály bevezetésére, amit esetleg gyorsabban lehet megtenni, mint egy ilyen tárgyú, felülvizsgált európai irányelv előterjesztésével próbálkozni.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). – Tisztelt elnök úr! Csupán kollégáim szavait akarom elismételni. Fel kell hagynunk azzal, hogy körbe-körbe adogatjuk a labdát ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Fel kell hagynunk azzal, hogy megengedjük, hogy e társaságok fogócskázzanak velünk. Merthogy ezt a játékot játsszák. Miniszter úr, de én nem megyek el a plenáris ülésről anélkül, hogy valamiféle kötelezettségvállalást ne kapnék az intézkedésre.

Harbour úr adott Önöknek néhány ötletet, de én azt szeretném, ha Önök azokat a konkrét kérdéseket vetnék fel, amelyeket én is felvetettem a felszólalásom elején. Szeretném, ha a Tanács munkacsoportjában tárgyalnák az osztrák modellt, amely – a megtévesztő reklámról szóló irányelv értelmében – már tiltja ezeket a gyakorlatokat. Nem minden tagállam teszi ezt. Meg lehetne kérni más tagállamokat is, hogy álljanak be a sorba, vegyék át az osztrák modellt és tiltsák meg ezeket a gyakorlatokat nemzeti jogszabályaik módosításával.

Azt is szeretném, ha felkérné a Tanácsot, hogy egyezzen bele abba, hogy legyen egy határokon átnyúló végrehajtási hálózatunk a fogyasztók számára. Azt akarom, hogy utasítsa arra őket, hogy a határokon átnyúló végrehajtási hálózat keretében a katalóguscégek ügyét fogadják el, vizsgálják ki és cselekedjenek. Szerintem ez lehetővé teszi majd, hogy intézkedhessünk a határokon túl és megakadályozzuk, hogy ezek az emberek elmeneküljenek a jog messzire nyúló karjától. Ha ezt esetleg megtenné nekem, szerintem mindannyian valamivel boldogabban távoznánk innen.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, a Tanács soros elnöke. (SL) Köszönöm szépen, elnök úr, hogy engedélyt adott a felszólalásra. Szeretnék köszönetet mondani összes kollégánknak, akik részt vettek a vitában.

Először is hadd tegyek világossá valamit. A Tanácsban, az elnökségben, de még a tagállamokban sem támogatja senki a csalárd magatartás folytatását vagy akárcsak felbukkanását az Európai Unió által megalkotott belső piacon. Épp ellenkezőleg, és épp ezért ennyire örvendetes ez a vita és épp ezért üdvözlöm ezt én is személy szerint az elnökség nevében.

Másodsorban biztosíthatom Önöket, hogy az elnökség tudomásul vette a fokozott aktivitásra és azonnali intézkedésre irányuló egyhangú követeléseket. Számíthatnak ránk abban, hogy továbbadjuk e követeléseket partnereinknek a Tanácsban.

Harmadsorban nagyon örülök annak, hogy a Petíciós Bizottság úgy döntött, hogy külön jelentést készít, és örömmel várjuk Busuttil úr jelentését. Ez további lendületet adhat a megfelelő, európai szintű intézkedésekhez.

Szeretnék azonban valamit hangsúlyozni. McCarthy asszony, Ön említette Ausztria jó példáját. A jó példák minden bizonnyal másokat is a követésre ösztönöznek. És én is úgy vélem és remélem, hogy ebben ennek a vitának is szerepe lesz. Hangsúlyoznom kell viszont azt, hogy a Bizottság felelős az irányelvek átültetéséért.

Amint azt már említették – és Ön is így vélekedett kérdésében –, ez a kérdés két irányelvet érint. Ez a piaci szegmens nem tartozik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv hatálya alá. Az egyik megoldás az lenne, hogy újból meghatározzuk a fogyasztó fogalmát, vagy pedig kiterjesztjük az irányelv alkalmazási körét. Várakozásaim szerint mindkét lehetőség ott lesz előttünk, amikor erről a kérdésről határozunk.

Tudjuk, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv nem régóta van hatályban. Csak decemberben lépett hatályba, és szerintem hamarosan értékelnünk kell alkalmazásának mikéntjét.

Másodszor szeretném újból hangsúlyozni, hogy ez a terület a megtévesztő reklámról szóló irányelv hatálya alá tartozik. Az ilyesfajta svindlikben és csalásokban egyértelműen szerepet kap a megtévesztő reklám, ami azt jelenti, hogy bizonyos jogorvoslatok máris rendelkezésre állnak.

Végül hadd hangsúlyozzam megint, hogy igen élénk figyelemmel követtem a vitát, valamint hogy az elnökség közvetíti ennek a plenáris ülésnek a hangulatát a Tanács tagjai felé.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − A vitát lezárom.

Írásbeli nyilatkozatok (142. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE) , írásban. – A „European Cities Guide” és más hasonló szerveződések csalárd műveletek, amelyek kifejezetten a kkv-kat veszik célba. Arra buzdítják a társaságokat, hogy ingyenesként bemutatott katalógusszolgáltatásokra jelentkezzenek.

A félreérthető és bonyolult „apróbetűs rész” miatt azonban ezek a cselszövők azután rendkívül fenyegető és rosszindulatú stílusban kezdik el zargatni az embereket pénzért. Ironikus módon ezek a csalárd társaságok az uniós jogot idézik, hogy célpontjaikat még jobban megfélemlítsék.

Persze ezek a csalások a fogyasztó vagy a vállalkozások szempontjából semmiféle értéket nem képeznek. Valójában számos uniós jogszabályt csúfolnak meg, mint például a megtévesztő reklámról szóló 1984-es irányelvet. Ez a probléma szerte az EU országaiban nyilvánvaló, ezért sürgős intézkedést tesz szükségessé.

A megoldás kulcsa az uniós szintű együttműködés, mégpedig néhány erőteljes jogszabály formájában. Biztosítanunk kell, hogy az e kérdéssel foglalkozó uniós irányelvek közül semelyik ne tartalmazzon kiskapukat, és hogy azokat valamennyi tagállamban kielégítő módon végre is hajtsák.

Felszólítom a Tanácsot és a Bizottságot, hogy segítse a Parlament munkáját és tegyen olyan intézkedést, ami tükrözi a helyzet sürgető jellegét. Ha arra ösztönözzük a kkv-kat, hogy versengjenek az egységes piacon, akkor legalább is tudnunk kell garantálni a védelmüket e döbbenetes csalásokkal szemben.

 

13. Tiszteletben tartandó feltételek a nemzetközi közúti fuvarozói szakma gyakorlásához - Az autóbusszal történő nemzetközi személyszállítás (átdolgozott verzió) - A Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutás (átdolgozott verzió) (vita)
MPphoto
 
 

  Elnök. − A következő napirendi pont a következő jelentésekről folytatott együttes vita:

- (A6-0087/2008) Ţicău asszony jelentése a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében, a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD));

- (A6-0037/2008) Grosch úr jelentése a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében az autóbusszal végzett személyszállítás piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD));
és

- (A6-0038/2008) Grosch úr jelentése a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2007)0265 - C6-0146/2007 - 2007/0099(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Radovan Žerjav, a Tanács soros elnöke. (SL) Ţicău asszony, Grosch úr, hölgyeim és uraim! Az Európai Bizottság 2007 júliusában tette közzé jogalkotási aktustervezeteit. Ez a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályairól szóló rendeletre irányuló javaslat, a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló rendeletre irányuló javaslat és az autóbusszal végzett személyszállítás piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló rendeletre irányuló javaslat volt.

A portugál elnökség megkezdte a munkát a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló rendelettel kapcsolatban, a szlovén elnökség pedig folytatta ezt a munkát, illetve megnyitotta a másik két dokumentumot. A munkacsoportban folyó munkával párhuzamosan informális megbeszéléseket kezdtünk az Európai Parlament előadóival.

A Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács (TTE) áprilisi ülésén a miniszterek politikai vitát folytattak egy, a főbb kérdéseket tartalmazó csomag alapján, a következő eredményekkel. Először is, ami a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló rendeletet illeti, a kabotázs kulcskérdése még mindig megválaszolatlan. A legtöbb tagállam alapvetően támogatta azt a kompromisszumos döntést, miszerint hét nap alatt három kabotázsút megengedett a fogadó tagállamban történt kirakodást követően.

Azonban elég sok tagállam – akiket a Bizottság is támogatott – szólított fel arra, hogy legyen lehetséges a tranzitkabotázs is, a rakomány nélküli közúti forgalom elkerülése érdekében. Az elnökség jelenleg arra törekszik, hogy kompromisszumos megoldást érjen el a Tanácsban.

Másodsorban, ami a szakma gyakorlásáról szóló rendeletet illeti, kompromisszumot kell elérni a nemzeti elektronikus nyilvántartás és a fuvarozási vállalkozások nyilvántartása tárgyában. Valójában nemsokára megállapodunk e nyilvántartás létrehozásának időrendjében.

Harmadsorban, ami a nemzetközi autóbusszal végzett személyszállításról szóló rendeletet illeti, a vitának a munkacsoport szintjén kell folytatódnia. Megállapodtunk abban, hogy a másik két rendeletben szereplő megoldásokat analógia útján ebben a rendeletben is alkalmazni kell.

A szlovén elnökség arra fog törekedni, hogy politikai megállapodásra jusson e három rendeletre irányuló javaslatra vonatkozóan a TTE 2008. június 13-i ülésén. Szeretném hangsúlyozni, hogy megpróbáljuk majd az Önök által kért módosításokat a lehető legteljesebben figyelembe venni, így pedig – nagymértékben – közelíteni egymáshoz az álláspontjainkat.

A szlovén elnökség segíteni kíván az egységes piac megszilárdításában és befejezésében. Meggyőződésem, hogy a gyorsan növekvő közúti közlekedési ágazat továbbra is az egységes piac egyik alapja az áruk szabad mozgása és az utasszállítás tekintetében, valamint hogy a közösségi jogrendet korszerűsíteni kell annak érdekében, hogy még hatékonyabb legyen, nagyobb mértékű legyen az ellenőrzés, valamint hogy a tisztességes verseny biztosított legyen.

A szlovén elnökség feltétel nélkül támogatja a három, rendeletre irányuló javaslatban szereplő célokat. Szeretném kiemelni, hogy a szlovén elnökség tud az Európai Unió közlekedési piacán meglévő korlátozásokról, ami azt jelenti, hogy feladatát nemcsak a kabotázs szabályai és ellenőrzési mechanizmusainak megerősítésében látja, hanem a szakma gyakorlására vonatkozó egységes szabályok bevezetésében is.

Az elektronikus nyilvántartások különösen nagy segítséget nyújtanak majd a közlekedési szektor hatékonyságának és átláthatóságának javításában, és lényegesen le fogják csökkenteni az adminisztratív terhet illetően. Végül pedig köszönetet kell mondanom az európai parlamenti képviselőknek, és különösen az előadóknak, Grosch úrnak és Ţicău asszonynak a konstruktív eszmecseréért.

Hadd mondjam el még egyszer, hogy a szlovén elnökség minden tőle telhetőt meg fog tenni annak érdekében, hogy a különböző érdekek között egyensúlyt érjen el, valamint hogy biztosítsa, hogy az általunk elfogadott megoldások hatékonyabbá és versenyképesebbé tegyék majd az európai közúti fuvarozási ipart.

Ezen a ponton szeretném elmondani, hogy reményeim és szándékaim szerint folytatni fogjuk a konstruktív párbeszédet, és az Európai Parlament a lehető leghamarabb konszenzusra jut.

 
  
MPphoto
 
 

  Leonard Orban, a Bizottság tagja. − (RO) A nemzetközi közúti utas- és teherszállítási piachoz való hozzáférésre vonatkozó rendeletek és a közúti fuvarozói szakma gyakorlásának feltételeiről szóló rendelet egy csomagot alkot. Ezek a témák szétválaszthatatlanok. Nagy örömmel látom, hogy e három szöveget ma szavazásra bocsátják, hogy megállapítsák álláspontjukat az első olvasatban. Köszönet az előadóknak, Ţicău asszonynak és Grosch úrnak munkájukért, valamint mindazon képviselőknek, akik hozzájárultak a munkához. Gyors megállapodásra van szükség, a következő okokból: a 2007. márciusi Európai Tanács kifejezte erre vonatkozó szándékát; a szóban forgó ágazat – több mint 900 000 vállalkozás – harmonizálni akarja a szakma gyakorlására vonatkozó feltételeket azért, hogy lojális verseny és egyértelmű szabályok jellemezzék ezt a behatárolt, de kényes problémát, nevezetesen a kabotázst.

15 évvel a közúti fuvarozáshoz való hozzáférésre vonatkozó első rendeletek után a piac továbbra is töredezett, 27 nemzeti szabályozási variáció létezik a szakma gyakorlásának ellenőrzésére, valamint a szakma gyakorlásához szükséges jó hírnév fogalmának meghatározására vonatkozóan. Még egyszer emlékeztetném Önöket a kabotázs tekintetében az „ideiglenesség” fogalmának különböző értelmezéseire. Következésképpen épp itt volt az ideje annak, hogy ösztönözzük az előrehaladást a közúti fuvarozás területén a belső piac integrációját tekintve. Lehetőség van a gyors megállapodásra. Az az érzésem, hogy a Tanács és az Önök álláspontja még jobban irányítható egy közös pont felé. A szlovén és a francia elnökség segítségével szerintem hamarosan el lehet érni egy megállapodást. Biztosíthatom Önöket a támogatásomról – legalább is elvben – a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság által javasolt legtöbb módosítás tekintetében. Mivel a Bizottságnak az egyes benyújtott módosításokkal kapcsolatos részletes álláspontját már továbbították a Parlament megfelelő szolgálatához, fenntartásaim vagy észrevételeim csak egypár kérdésre irányulnak.

Az első, a kabotázs kérdése, amely – úgy tűnik – e csomag egyik lényeges eleme. Mégsem lesz jó egyetlen megoldás sem, ha nem ellenőrizhető. A Bizottság javaslatának alapvető minősége épp a bevezetett mechanizmus egyértelműségében, egyszerűségében és ellenőrizhetőségében rejlik: három művelet egy nemzetközi szállítás megtörténtét követő hét napon belül. A nemzetközi szállítással meglévő ilyen kapcsolatot általánosságban elismerik, és éppen emiatt értem meg a Grosch-jelentés 17. módosításában felvetett érdeket, amely a kabotázsműveleteknek egy tranzitországban való elvégzéséről a legrövidebb visszaúton rendelkezik. Mindazonáltal a javasolt kialakítás megnehezíti a módosítás ellenőrzését, emiatt én nem tudom támogatni. Másrészt az üresjáratok elkerülése érdekében úgy vélem, hogy tudnánk ellenőrizni egy olyan rendelkezést, amely kimondja, hogy a hét napon belül elvégzett három művelet közül az egyik egy tranzitországban legfeljebb három napon belül is elvégezhető. Nem lenne gondom egy erre vonatkozó módosítás támogatásával. Ugyanez a helyzet a 18., 37., 40., 44. és 47. módosítással, amelyek azt írják elő, hogy a kabotázsműveletek számára és időtartamára vonatkozó korlátozásokat fokozatosan kell megszüntetni a 2014-ben esedékes teljes megszüntetésükig.

Figyelembe kell vennünk a különböző tagállamok piaci realitásait. Az adóügyi, társadalmi és a bérfeltételek az elégséges harmonizáció hiányában még mindig igencsak egyenetlenek, és attól tartok, hogy ez 2014-ben sem lesz másképp. A javasolt csomag minden bizonnyal hozzájárul majd ehhez a harmonizációhoz a szakmához való hozzáférés ellenőrzése tekintetében, de önmagában nem tudja garantálni a harmonizáció elégséges mértékét. Ilyen körülmények között a kabotázs automatikus liberalizációja deformálódna, a versenyfeltételek pedig nem szilárdulnának meg. Ezért számomra megfelelőbbnek tűnik a kérdés ezt követő felülvizsgálatára vonatkozó záradék. Megemlíteném, hogy magától értetődően eddig a felülvizsgálatig a rendelet nem akadályozza meg, hogy a tagállamok bármilyen módon teljes egészében megnyissák kabotázspiacaikat, feltéve, hogy ezt a többi tagállammal szembeni megkülönböztetés nélkül, illetve a piaci hozzáférésre vonatkozóan hatályban lévő közösségi szabályok előtt a nemzeti kormányok között létrejött megállapodások értelmében teszik.

A 21. módosítás – jelenlegi megfogalmazásában – mellőzi ezeket az előírásokat, következésképpen a Bizottság nem tudja támogatni. Ami a szakma gyakorlását illeti, a jó hírnévvel és a súlyos jogsértésekkel kapcsolatos aspektus alapvető fontosságú. Úgy vélem, hogy az Önök által a súlyos jogsértés esetén a jó hírnévtől való megfosztásra vonatkozóan javasolt eljárás óriási visszatartó erővel bír, de még mindig megfelelő. Különösen örülök Ţicău asszony jelentése 104. módosításának, amely igen egyértelmű listáját közöl ezekről a jogsértésekről. Ezért támogatjuk a Parlament 6. cikkre vonatkozó javaslatát. Az Európai Cégnyilvántartás különös jelentőséggel bír a jó hírnév ellenőrzésének garantálásában. E tekintetben elvileg támogatjuk a 70., 72–78. és a 114. módosítást, amelyek az összekapcsolt nemzeti nyilvántartások gyors és fokozatos bevezetését írják elő.

Végül pedig a rendelettervezet lehetővé teszi a kisvállalkozások számára, hogy ún. külső szervezőket alkalmazzanak. Ezek más szóval olyan szervezők, akik nem közvetlenül e kisvállalkozásoknál dolgoznak. A 27. módosítás nem határozza meg e lehetőség korlátait, aminek – véleményem szerint – kivételnek kellene maradnia és nem válhat szabállyá. Ezért ezt nem tudom támogatni. Mégis támogatom a 109. módosítást, amely az 50 járműben meghatározott ésszerű korlátot írja elő. Végül pedig, ami a 12 nap kérdését illeti, emlékszem a Ţicău asszony jelentésében szereplő, korábbi 102. módosításra, amely az autóbuszok esetében az ún. 12-napos eltérés újbóli bevezetésére vonatkozott. Egyetértek a plenáris ülés azon döntésével, hogy megszavazza ezt a módosítást Grosch úr jelentésében a buszokra vonatkozóan. A Bizottság egyelőre nem fogadott el álláspontot ennek tartalmára vonatkozóan. Jelenleg a szociális partnerek dolgoznak ezen, és meg kell várnunk az első eszmecserék eredményét, hogy ne kapkodjuk el a jogalkotást. A kérdést még részletesebben meg kell majd vizsgálni, amint a partnerek megállapodásra jutnak, anélkül azonban, hogy lelassítanánk a folyamatot egy, a kabotázsra és a nyilvántartásra vonatkozó megállapodás elérése közben.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău, előadó. − (RO) Szeretném azzal kezdeni, hogy köszönetet mondok a Bizottságnak, a Tanácsnak, a társelőadóknak – különösen Grosch úrnak, Sterckx úrnak, Lichtenberger asszonynak – és mindazon kollégáknak, akikkel együtt dolgoztam e jelentés elkészítésekor. A közúti fuvarozói szakma gyakorlásáról szóló rendeletre irányuló javaslat azért fontos, mert a közúti fuvarozásban foglalkoztatott 4,5 millió embert és több mint 900 000 európai vállalkozást érint. Megpróbáltuk a lehető legátfogóbb konzultációkat lefolytatni az e területen dolgozókkal, és ebből a célból a közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság tavaly októberben nyilvános vitát tartott, hogy a lehető legtöbb véleményt gyűjtse össze a rendeletre irányuló javaslattal kapcsolatban. A rendelet a 96/26/EK irányelv helyébe lép, amelyet a tagállamok különböző módokon hajtottak végre. A rendeletre irányuló javaslat közös kritériumokat állapít meg, amelyek értelmében egy társaság gyakorolhatja a közúti fuvarozói szakmát, állandó székhellyel rendelkezhet, az irányítást egy operatív központból láthatja el, elegendő számú parkolóhelyhez férhet hozzá, megállapítja továbbá a pénzügyi helyzet bizonyítására, a jó hírnévre szolgáló kritériumokat, a szállításszervező szerepét és azokat a feltételeket, amelyeknek meg kell felelnie, és itt szeretném megemlíteni a szakmai alkalmassági és a jó hírnevet tanúsító bizonyítványt, valamint a tagállamok azon kötelességét, hogy hozzanak létre egymással összekapcsolandó nemzeti elektronikus nyilvántartásokat.

193 olyan módosítást nyújtottak be a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsághoz, amely változtatott a Bizottság javaslatán. Így a Parlament, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság egy olyan szöveget választott, amely csak a súlyos és igen súlyos jogsértésekre hivatkozik, amely utóbbit megfelelően meghatározza a rendelethez csatolt új függelék, a súlyos jogsértések tekintetében pedig a Bizottság fogja elkészíteni az olyan jogsértések jegyzékét, amelyek ismétlődő jellege a közúti fuvarozói engedély elvesztését vonhatja maga után. Ezt a listát szabályozási bizottsági eljárással fogják jóváhagyni. Ami a 2012. január 1-jéig összekapcsolni kívánt nemzeti elektronikus nyilvántartásokat illeti, ezeket egy, a Bizottság által 2010. január 1-jéig ismertetendő, minimális közös struktúrából kiindulva fogják kidolgozni. Az elektronikus nyilvántartásoknak lesz egy nyilvános és egy bizalmas része. A nyilvános rész a közúti fuvarozókra és a közúti szállításszervezőkre vonatkozó adatokat, a bizalmas rész pedig az elkövetett jogsértésekre és az érvényesített szankciókra vonatkozó adatokat fogja tartalmazni, és azokhoz csak az illetékes hatóság férhet hozzá, a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések betartása mellett. Hangsúlyozom, hogy e bizalmas adatok külön nyilvántartásokban is tárolhatók.

Ami a szakmai alkalmassági bizonyítvány megszerzését illeti, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság azt választotta, hogy megszünteti a meghatározott számú képzési órát, és ezt egy írásbeli vizsga letételének kötelezettségével váltja fel, amelyet az egyes tagállamok döntésének megfelelően esetlegesen egy szóbeli vizsga követ. Egy másik javasolt módosítás azt írja elő, hogy a szállításszervezővel szemben csak a neki felróható cselekmények miatt lehessen szankciókat alkalmazni. Így a szankcióra vonatkozó minden határozat megtámadható, a szankciókat pedig csak az erre vonatkozóan hozott jogerős döntést követően vezetik be az elektronikus nyilvántartásba.

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság úgy vélte, hogy elegendő, ha egy társaság pénzügyi kapacitását könyvvizsgáló vagy megfelelően akkreditált személy által megvizsgált éves számlák alapján bizonyítja, bankgarancia vagy más pénzügyi instrumentum – például biztosítás – alapján. Ezért az azonnal rendelkezésre álló pénzeszközökre vonatkozó minimális 80%-os korlátot megszüntettük egy, a tőkére és tartalékokra vonatkozó minimális küszöb javára. A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság azt is fontosnak tartja, hogy az euróban kifejezett értéket minden évben, ne pedig a Bizottság javaslata szerint, ötévente állapítsák meg. Javasoltuk továbbá a 22. cikk törlését a Bizottság javaslatából, amely bizonyos, prioritást élvező jogokat eltérően állapított meg a különböző tagállamok számára, és bevezettük az 52. módosítást, amely lehetővé teszi, hogy a vizsga alól mentesüljenek mindazok, akik bizonyítják, hogy a rendelet hatálybalépésének időpontja előtt tíz évig folyamatosan közúti fuvarozás szervezését végezték.

Javasoltuk a külső szervező által irányított gépjárművek számának 50-re, a társaságok számának pedig 4-re történő korlátozását. Ami a belső szállításszervezőt illeti, a szocialista képviselőcsoport a közvetlenül a szállításszervező által irányított járművek számának 250-re való korlátozását javasolja. Szerintünk erre azért van szükség, mert a szállításszervezőnek is tisztességes munkafeltételekkel kell rendelkeznie.

A nemzetközi utasszállítást végző buszsofőrök pihenőidejével kapcsolatban a 12 napos eltérésre vonatkozóan is benyújtottak két módosítást a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságban. Ezzel kapcsolatban még várunk egy, a munkáltatók és szakszervezetek között létrejött megállapodásra, emiatt a két módosítást újból be fogjuk nyújtani Grosch úr jelentésében.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch, előadó. − (DE) Tisztelt elnök úr! Én is szeretném megköszönni a hatékony együttműködést az előadónak, az árnyékelőadónak, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Úgy hiszem, megpróbáltunk egy mindenre kiterjedő csomagot összeállítani annak érdekében, hogy fenntarthassunk bizonyos koherenciát a három jelentés között.

Első pillantásra azt mondanám, hogy bizonyos mértékig a Parlament úttörő szerepet játszik. Talán azt reméltük, hogy egy nem hivatalos, háromoldalú tárgyaláson már elértünk valamiféle eredményt. Mindazonáltal a Parlament most irányt mutathat. Meggyőződésem, hogy a Tanács nagy haszonnal veheti át nagy részét annak, amit itt megvitattunk és elfogadtunk. Amint az említésre is került, a szállítási igazgatók fontos szerepet játszanak az állásokhoz való hozzáférésben. Úgy vélem, fontos, hogy a jövőben tudjunk arról, hogy egy ilyen nemzetközi ágazatban milyen a vállalati struktúra, ki felelős egyik oldalról a pénzügyekért és a megbízhatóságért, másik oldalról azonban a fuvarozás lényeges szabályozásáért is. Ha maholnap már nemzetközi környezetben dolgozunk, akkor tudnunk kell, hogy a partnerek hogyan szerveződnek, és hogy megbízhatunk-e bennük.

Adminisztrációs oldalról a lehető legegyszerűbben és legáttekinthetőbben próbáltuk ezt megszervezni. Mindazonáltal erősen számítunk a Tanács együttműködésére, mivel az általunk létrehozni kívánt információs hálózatnak átláthatónak, hatékonynak és azonnal hozzáférhetőnek kell lennie. Véleményünk szerint ezen a téren mindennemű késedelem szükségtelen, mivel a haladás rendkívül gyors lehet az informatika mai szintjének köszönhetően.

A munkahelyekkel szemben támasztott előfeltételek szintén egyértelműek. Nem akarunk semmilyen különleges feltételt szabni azokkal az emberekkel szemben, akik már rendelkeznek munkatapasztalattal, és bizonyították megbízhatóságukat. Szeretnénk azonban, ha ez rendszeres időközönként igazolható maradna. A piacra való bejutást tekintve, a buszközlekedés valamivel könnyebb. Itt is igyekeztük megkeresni az összefüggést a munkahelyekhez való hozzáféréssel.

Mi itt a Parlamentben egyelőre a súlyos jogsértésekre összpontosítottunk, ennek a témának adva elsőbbséget. Nem kívánunk foglalkozni az egyes országok közötti jövőbeni, kisebb jogsértésekre vonatkozó információcserével. Ha megfelelő adatokkal rendelkezünk a súlyos jogsértésekről, akkor máris óriási lépést tettünk előre.

Véleményünk szerint a meglévő szerződéseket nem szabad veszélyeztetni. Úgy véljük ezenkívül, hogy a városi tömegközlekedés már most is védelmet élvez saját szabályozói révén, és a tagállamokra hárul annak ellenőrzése, hogy vannak-e ezen a téren problémák.

A 12 napos szabály már természetesen megvitatás alatt áll, és – amint azt éppen említették – a Parlament már korábban is kérte a 12 napos szabály elfogadását, de annak idején a brit elnökség alatt ezt nem sikerült megoldani. A Parlament mindig egyértelmű volt ebben a kérdésben, mert mi nem csak a piacra gondolunk. A biztonsági szempontokat is figyelembe vesszük, és még egyszer elő akartuk venni ezt a témát. Remélem, hogy ez a Parlament talál időt és megfelelő módot a tárgy elfogadására.

Végezetül, a közúti fuvarozási piacra való bejutás: a kabotázs elhíresült fogalma természetesen rendkívül fontos ezen a téren. Egyszerű szavakkal kifejezve, arról szól a dolog, hogy valahogyan szabályozni kell azt, amit a szolgáltatási ágazatban szolgáltatási irányelvnek hívnak. Hogyan tudok én, egy harmadik országból érkező, szolgáltatást nyújtani egy másik országban? Tehetem-e ezt korlátlanul? Vonatkozik-e rám bármilyen szabályozás? Végtére is, ez a kulcskérdés. Itt nem nagy fuvarozó cégekről beszélünk, hanem kisebb vállalkozásokról. Egyfelől egyetértünk a környezetvédelmi szempontokkal, amikor el akarjuk kerülni az üresjáratokat, másrészről azonban – jól tudván, hogy jelenleg a szociális és pénzügyi feltételek országról országra nagy eltéréseket mutatnak – nem szabad ösztönöznünk a közvetlen dömpinget ebben a két ágazatban, még ezzel a szabályozással sem.

A kabotázs műveletek heti három alkalomra történő korlátozása – legalábbis az én véleményem szerint – egyértelmű kijelentés. Sokkal jobb, mint az „ideiglenesen” kifejezés, mely virtuálisan azt jelentette volna, hogy 27 tagállam 27 különböző jogszabállyal rendelkezne a következő néhány évben, ami biztosan nem szolgálta volna az ágazat érdekeit. Úgy vélem, a rendelet egyértelmű. Az a tény, hogy ezt elfogadható határidőn belül teljesíteni kell, véleményünk szerint – és most a magam nevében beszélek – tiszta sor, amennyiben a bér- és adókülönbségeket megszüntetik.

A kabotázst sokkal realisztikusabban vizsgáltuk, és ez azt jelenti, hogy az első kirakodás után már lehetőség van rá. A Bizottsággal ellentétben nekem az a véleményem, hogy a kabotázsra nemzetközi fuvarban, a visszaúton is lehetőség van.

Ezért szeretnénk azt is, ha némi összhang lenne a piacra való bejutásban, a súlyos jogsértések és az azokra vonatkozó információ tekintetében is, és ezenfelül az adminisztratív eljárásokat is egyszerűsíteni akarjuk.

Végezetül, még egyszer szeretnék magukhoz az egyes országokhoz szólni. Ezeknél a rendeleteknél, ahogy azokat ma megvitattuk és elfogadtuk – különös tekintettel a kabotázsra – nincs túl sok értelme nagyon elmerülni a részletekben, ha az egyes országok egészében véve nem kapják meg a szükséges forrásokat a kabotázs utak pontos nyomon követésére.

Ez nem olyan nagy munka. Meglátásunk szerint, végső soron egyrészt a menedzsmenti szintű dokumentáció harmonizálását vonja maga után, másrészt egy olyan pontra való eljutást, ahol a kabotázzsal kapcsolatos 2%-os összkiadást megfelelően nyomon lehet követni egész Európában; bizonyos országok esetében azonban ez az ágazatban végzett munka 30–40%-át is kiteheti.

Úgy gondolom, csak ekkor lesz értelme annak, amit itt csinálunk. Egyes részletek – amelyeket most figyelmen kívül hagyunk – szintén ekkor kapnak majd értelmet.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. (DE) Tisztelt elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Mindenekelőtt – csoportom nevében – gratulálni szeretnék mindkét előadónak, először Ţicău asszonynak, másodszor kollégámnak, Grosch úrnak. Nagyon jó munkát végeztek: megkísérelték összeegyeztetni a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság tagjainak különféle, egymással ütköző álláspontjait.

Képviselőcsoportunk elvben támogatja a Bizottság által javasolt, a közúti fuvarozói szakma gyakorlásához, az autóbuszos szolgáltatások piacra jutásához, valamint a nemzetközi közúti árufuvarozói piacra jutáshoz teljesítendő feltételekről szóló új szabályozást. Mindazonáltal, módosításaink a harmonizáció és liberalizáció felé megteendő további lépésekre irányulnak. Szeretnék rámutatni, hogy még mindig az európai belső piac elgondolását próbáljuk megvalósítani, amelyet tulajdonképpen 1958-ban kellett volna bevezetni. A Tanács hosszú ideig vonakodott, de az Európai Bíróság 1985-ban kimondta, hogy a közlekedési piacon is meg kell teremteni a belső piacot, így kissé határozottabbnak kell lennünk ezen a téren.

Rövid megjegyzést fűznék a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély témájához. Az az igény, hogy a Bizottság 2010-re állítson össze egy egységes nyilvántartást a közúti fuvarozási jogszabályok megsértésének esteiről, rendkívül fontos, mivel a tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy például egységes kritériumok alapján vonják vissza a fuvarozói engedélyeket. Nemcsak egy engedély kiadására kell gondolnunk, hanem annak visszavonására is. Ha ki akarjuk zárni a fekete bárányokat, döntenünk kell arról, hogy az engedélyek visszavonása milyen egységes szempontok szerint történjen, valamint remélem, hogy e tekintetben a Bizottság képes lesz 2010-re létrehozni egy egységes nyilvántartást.

A busszal történő személyszállítási szolgáltatás piacra jutása tárgyában úgy vélem, hogy végre lépésről lépésre valósággá kell tennünk a belső piacot. Ezért remélem, hogy a Bizottság támogatni fog bennünket abban, hogy elérhessük, ne kelljen többé egy másik tagállammal engedélyeztetni azokat a határt átlépő, menetrendszerű járatokat, amelyek 50km-nél nem mennek beljebb az adott országba. Ez nem más, mint a fejét felemelő protekcionizmus.

A nemzetközi közúti fuvarozási piacra jutás tárgyában a kabotázst meg kell állítanunk valahol. A közös belső piacon ennek nincs értelme. A közös belső piac lényege pontosan az, hogy minden vállalkozásnak a Közösség bármely részén tudnia kell szolgáltatásait kínálnia. Környezetvédelmi okokból azt üzenem Lichtenberger asszonynak, hogy ha meg akarom állítani az értelmetlen retúrjáratokat, akkor meg kell találnom annak az értelmes módját, hogy a szolgáltatónak lehetősége legyen más országokban is fuvart vállalni. Ne jöjjön nekem feltételekkel! Arról beszélünk, hogy 2014-re meg akarjuk szüntetni a kabotázst. Még van hat évünk. Ha nem tudjuk megoldani a feltételek bizonyos mértékű harmonizációját hat év alatt, akkor ez sosem fog sikerülni, és Ön még 3000-ben is a kabotázs szabályozásával lesz elfoglalva. Én ismerem az ilyen eseteket Hamburgból, mert mi mindig azt hittük, hogy a Hamburgon kívüli szomszédaink hihetetlenül alacsony béreket fizetnek majd. Hozzá kell látnunk a belső piac megteremtéséhez.

Legfontosabb hozzászólásom a 12 napos szabállyal kapcsolatos. Itt egyszerűen csak egyértelműen meg kell húznunk a határvonalakat. A 12 napos szabályra szükségünk van a különjárat formájában végzett nemzetközi buszos személyszállítás tekintetében. Nem sokra megyünk azzal, ha az üzemeltetők és a szakszervezetek azt mondják: „Közel járunk a megállapodáshoz”. Kötelező szabályozást kell elérnünk. Ki kell köveznünk az utat a vezetési és pihenőidők felülvizsgálatához. A végrehajtás részleteit – később – nagyon szívesen megvitatom a szakszervezetekkel és az üzemeltetőkkel, de az a Parlament feladata, hogy jogszabályba foglalja a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó rendelkezéseket. Egyértelmű javaslataink vannak, amelyeket a bizottság többsége támogatott, és kérem, hogy Önök holnap ennek megfelelően szavazzanak.

 
  
  

ELNÖKÖL: GÉRARD ONESTA
Alelnök

 
  
MPphoto
 
 

  Willi Piecyk, a PSE képviselőcsoport nevében. (DE) Tisztelt elnök úr! Jarzembowski úr, annak, hogy Hamburg városállamának jelenleg fekete-zöld kormánya van, az az oka, hogy a konzervatívok képesek egyet s mást megtanulni. Ez nagyon jó.

Mindenekelőtt szeretnék gratulálni Ţicău asszonynak, hiszen neki ez az első jelentése. Nagyon jó munkát végzett, ahogy természetesen Grosch úr is, akitől a Parlament már megszokta, hogy jó jelentéseket várjon el. Kissé megrémisztettek a kívülről feltett kérdések. Ezzel a három jelentéssel nem akarjuk újra feltalálni a közúti fuvarozást, hanem inkább azt kívánjuk meghatározni, hogyan lehet azt a legjobban megszervezni, és végezetül, hogy hogyan fokozzuk a biztonsági követelményeket, hiszen rengeteg vállalkozás kívánja használni az utakat. Végül arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a szociális védelem hogyan függ össze mindezzel.

A kabotázs felszabadítása sem igazán jelenthet semmi problémát. Mint azt már említettük, az üresjáratok senkinek nem jók. Nincs semmi értelmük. Biztosítanunk kell azonban, hogy a helyzet ne csússzon ki teljesen az ellenőrzésünk alól. Ezért volna értelme úgy szavazni holnap, hogy 2012-ben áttekintsük, mi valósult meg addig, és hogyan haladtak a dolgok, hogy legyen némi tartalékunk – és Grosch úrnak van is egy ilyen irányú módosítása, amit mi támogatunk. 2014-ig, amikor már mindennek teljes gőzzel működnie kell, el kellene ezt látni egy biztonsági záradékkal is. Abban az esetben, ha a piac komoly zavart szenvedne, egy adott tagállam azt mondhatja: „Meghúzom a vészharangot és a Bizottsághoz megyek. Olyan helyzet állt elő, amely orvoslást kíván.”

Utolsó megjegyzésem a 12 napos szabályra vonatkozik. Mindig is támogattam; annak idején is támogattuk. Most azonban új helyzet állt elő, amelyben a szakszervezetek és a fuvarozók megállapodásra jutottak. Ez problémát jelenthet a módosításoknál. Ezért holnap nagyon jó lenne, ha egy hónappal elhalasztanánk annak a jelentésnek az elfogadását, amelyik a buszokkal kapcsolatos részt tartalmazza, és ezzel később, júniusban foglalkoznánk, amikor már teljesen kész van. Ennek több értelme lenne és be tudnánk vonni az ágazatot is.

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (NL) Szeretnék idézni a fehér könyvből: „Manapság a kamionok már nem kénytelenek üresen visszatérni egy nemzetközi fuvarból. Még a származási országuktól eltérő tagállamban is vehetnek fel és szállíthatnak le árut. A közúti kabotázs realitássá vált”. Ezt az Európai Bizottság mondta ki, 2001-ben.

Azóta néhány tagállam ismét bevezetett néhány korlátozást, és így ismét egy széttöredezett piacunk van, ami 2001-ben még nem volt. Most mit mond a Bizottság? Ezt a töredezettséget szabályokba öntjük, hogy a töredezettség mindörökre fennmaradjon. Ezért nagyon csalódott vagyok – ezt még Barrot biztos úrnak is elmondtam – a Bizottság javaslata miatt, mivel az egy visszalépést jelent az 1993-as irányelvhez képest. Szerencsére tehettünk valamit ez ellen, de szerintem messze nem eleget.

Hiszen mit is teszünk? Eurómilliárdokat költünk arra, hogy a Galileo segítségével megtudjuk, hova mennek a szállítmányok. Ez azt jelenti, hogy a fuvarozó cég hatékonyan meg tudja szervezni tevékenységét az egész európai piacon, és akkor mi azt mondjuk, nem, állj, első a bürokrácia. Papírokat kell kitöltened, akkor is, ha elfoglalt vagy. Mindenféle dolgokat kell csinálnod, ami azt jelenti, hogy kevésbé hatékonyan tudsz dolgozni, esetleg üresen jönnek vissza a kamionjaid. Ez az, amit a Bizottság most mond, és nagyon csalódott vagyok, hogy a Bizottság ezt még le is meri írni.

Ebben az esetben ezért úgy gondolom, hogy a szociális tényező csak egy kifogás, amit nagyon könnyen elővesznek. Egyébként pedig, miért kellene a francia hatóságoknak felvennie a kapcsolatot egy belga fuvarozóval azért, hogy megtudják, nem foglakoznak-e kabotázzsal, vagy éppen túl sok kabotázsműveletük van-e Franciaországban? A belgiumi bérek magasabbak a franciaországinál, nem pedig alacsonyabbak. Ez nem szociális kérdés, hanem egy adott ország saját piacának védelme.

Ezért aztán az eredmény sokkal nagyobb környezeti károkozás lesz, amelyet majd néhány hét múlva egy bizottsági javaslat követ a környezetbarát közlekedésről. Gratulálok! Szerencsére mi és az előadó tehettünk egy-két dolgot e téren. Remélem, hogy sikerül ezeket elfogadtatni. 2014-re meg akarjuk valósítani a nyitott piacot, de ez véleményem szerint nem elég. Azt szeretném, ha ez már 2012-re megvalósulna. Azt sem hiszem, hogy új tanulmányokra lenne szükség. Ezúttal tényleg szélesre kell tárni a piacot – és egyetértek, Piecyk úr, az Ön módosításával – annak biztosítása érdekében, hogy be tudunk avatkozni, ha a piacon zavarok támadnának. Ezt az intézkedést azonban egy nyitott piacon kell megtenni, azonban nem új akadályoknak egy olyan piac elé gördítésével, ahol már így is több száz van.

Ţicău asszony jelentését illetően, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy szigorúan tekintsünk az ágazatba belépő kezdőkre. Egyébként néhány ponton még jobban megszigorítottam ezeket a követelményeket. Megköszönöm az előadónak, hogy ez ügyben konzultált velem. Ha szigorúak vagyunk a piaci szereplőkkel szemben, akkor biztosítanunk kell azt is, hogy a piac igazán nyitott legyen.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. (DE) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, a kabotázs jó ötletnek tűnik. Az üresjáratok elkerülése csökkenti a károsanyag-kibocsátást, és végül is, a szállítási ágazatnak is kötelessége végre elkezdeni a károsanyag-kibocsátás csökkentését. Kár, hogy a múltban ezzel a szabályozással sokszor visszaéltek a szociális előírások megszegése és a dömpingárak alkalmazása révén, hogy nagyobb piaci részesedéshez jussanak. Az előadó ezért nagyvonalúan olyan megközelítést választott, amely ezt is figyelembe veszi. Létfontosságú mindannak a nyomon követése, amit itt elhatározunk – és én is ezzel fordulok a tagállamokhoz. Különben ebből semmi nem fog működni. Ezért a csomag eme részével egyetértek.

Nem egészen ez a helyzet viszont a buszos személyszállítással kapcsolatos jelentéssel, ahol a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság egyes tagjai kifejezték azon kívánságukat, hogy a vezetési és pihenőidőre vonatkozó híres 12 napos szabályt ismét vegyük bele, és a nagyon jól szervezett buszos lobbi rengeteg adatot bocsátott a rendelkezésünkre hónapokon keresztül, hogy ezt elérje. Túl kevés erőfeszítést tettek azonban annak érdekében, hogy felmérjék az ágazatban dolgozó munkavállalók véleményét.

Ezt a rendeletet nem tudom támogatni – egyszerűen a módosítások miatt. Ha azonban a szociális partnereknek sikerül egyezségre jutniuk – úgy értem, a vállalatoknak és más érintett feleknek, hiszen ide olyan emberek is beletartoznak, akik nem tagjai egyetlen szakszervezetnek sem, mivel ebben az ágazatban nagyon alacsony a szakszervezeti tagság –, akkor szeretném, ha ezt a rendeletet is elfogadnák. Csak várjunk és meglátjuk! Tisztességes dolog, ha elismerjük a szociális partnerséget. Ezért azt javaslom, hogy halasszuk el ezt a részt és keressünk később jobb, körültekintőbb megoldást, annak érdekében, hogy ne kelljen utólag újratárgyalni, és ne kerüljünk olyan helyzetbe, ahol már semmi újat nem tudunk elérni.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (NL) Tisztelt elnök úr! Képviselőcsoportom úgy véli, a munkavállalók és fogyasztók folyamatos és javuló védelme fontosabb, mint a vállalkozások szabadságának folyamatos növelése az európai piacon belül. Ez a választás még nagyobb jelentőségű a határokon átnyúló, a távolsági busz- és kamionforgalom esetében, mint sok más ágazatban.

2007 áprilisa óta kell alkalmazni azokat a szabályozásokat a buszos személyszállításban, amelyek előírják, hogy a csoportos turistautakon a buszoknak hatnaponta egy napot állniuk kell, annak érdekében, hogy a vezető ne fáradjon el túlzottan. Kifejezetten egyetértünk ezen intézkedés célkitűzésével. Látjuk azonban, hogy ennek végrehajtási módja problémákat okoz, nem csak az üzemeltetőknek és az utasoknak, de maguknak a sofőröknek is. Korábban a végrehajtás jobbítását sürgettem, a szakszervezettel, az Szállítási Dolgozók Európai Szövetségével kötendő megállapodások révén. Jobb, ha a sofőrök garantált otthoni pihenőidőt kapnak, mint ha arra kényszerülnek, hogy útközben álljanak meg, meglepett és morgolódó utasok között. A megállapodás ezen a ponton jó, de visszautasítunk minden arra irányuló kísérletet, hogy ezt a védelmet egyoldalúan megszüntessék.

A közúri fuvarozási szektor elkeseredett, mert minden ország más szabályokat alkalmaz arra, hogy hozhatnak-e árut a nemzetközi fuvarból hazafelé. Ennek eredményeként a kamionok gyakran üresen térnek haza. Mindazonáltal, még túl korai lenne egész Európának átvennie azt a rendszert, ami egész elfogadhatón működik Hollandia, Belgium és Luxemburg között. Egy ilyen rendszert csak hasonló szintű bér- és szociális feltételekkel rendelkező országok között lehet bevezetni. Nincs kifogásunk a határokon átnyúló megoldások ellen, ha ezek minden sofőrnek tisztességes bért, kielégítő kilométerpénzt és megfelelő biztonsági intézkedéseket garantál. Másrészről ellenezzük, ha egy ilyen rendszerben visszaélnek az uniós tagállamok között fennálló nagy bérkülönbségekkel, a bérköltségek csökkentése érdekében. Ez azt jelentené, hogy mindenki, aki tisztességes bért kap, elveszítené az állását, és azok, akik az iparágban maradnak, például a lengyelországi vagy romániai jelenlegi munkafeltételek alapján dolgoznának.

Képviselőcsoportom azért nyújtotta be a fuvarozásról szóló jelentéshez a 45. és 46. módosítást, hogy a piac kabotázs felé történő megnyitását az egyenlő munkafeltételek fejlődésétől és egy 2012-ben elvégzendő értékeléstől tegyük függővé.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, az IND/DEM képviselőcsoport nevében. – (NL) Szeretném megköszönni Grosch úr és Ţicău asszony munkáját és három dolgot szeretnék hozzáfűzni.

Első megjegyzésem a Ţicău asszony javaslatában szereplő, a jogsértések listájára vonatkozó módosításhoz kapcsolódik, amely lista ahhoz vezethet, hogy egy fuvarozó engedélyét visszavonják. Ez a jogsértés-lista csomag alapvető része a csomagnak, és a belső piac potenciális korlátozását jelenti. Ezért jobb lenne, ha a jogsértések listáját együttdöntési eljárással, és nem komitológia útján lehetne módosítani. Ezért én ezt a változtatást támogató módosítást nyújtottam be, és remélem, Önök is mindannyian támogatni fogják.

Másodsorban szeretném hangsúlyozni a jogsértések listája alapos ellenőrzésének fontosságát. A ma délután megvitatott javaslatok célja a belső piac javítása. Ez azt is jelenti azonban, hogy fontos, hogy valóban egyenlő versenyfeltételeket alakítsunk ki. A tagállamoknak az e rendelet szerinti szabályokat egyformán kell majd végrehajtatniuk, és ezért arra kérem az Európai Bizottságot, hogy alaposan kövesse nyomon a rendelet tagállamok általi helyes alkalmazását.

Harmadik hozzászólásom azzal kapcsolatos, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek igyekeznek minimálisra szorítani a kabotázst. Ez teljesen ellentmond a belső piac alapelveinek, sőt, közvetetten a környezetet is szennyezi. Ezért én biztosan annak a módosításnak adom támogatásomat, amely 2012-től kezdődő hatállyal meg kívánja szüntetni a kabotázst érintő korlátozásokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Grosch úr javaslatai a közúti fuvarozás szabályozóinak egységes és szigorú alkalmazására irányulnak, amit támogatok; egyetértek azzal, hogy kritériumokat kell megállapítani, amelyeket még az előtt kell teljesíteni, mielőtt a tevékenységet elkezdhetik, valamint hogy az illetékes hatóságok általi felügyeletet egy egydokumentumos felismerő rendszer, illetve egy szankciórendszer segítségével kell növelni, és hogy engedélyt kell kérni azoktól az országoktól, amelyeken a szolgáltatók áthaladnak.

Képviselőtársaim kiváló munkája után, csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy – ahogy én látom – a nemzetközi kabotázs számára megengedett idő lerövidítése csak akkor lehetséges, ha valóban tisztességes és egyenlő megközelítéssel állapítjuk meg a szabályokat, hogy a dömping minden fajtáját kiküszöbölhessük, amely gyakran végződik az egyik fuvarozónak mások költségén történő gyarapodásával. Véleményem szerint a 2014-es határidő megfelelő, még akár ki is tolható.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE). – Tisztelt elnök úr! Egy darab jelentésre számítottuk a buszokról és kamionokról, és mindjárt hármat is kaptunk. A kérdés az, hogy ezek mind a jó irányba mennek-e? A kabotázst illetően, ebben a Parlamentben én vagyok a liberalizáció, és általában a kabotázs egyik legerősebb támogatója. Természetesen azonban, teljesen biztos akarok lenni abban, hogy valóban egyenlőek-e a versenyfeltételek ahhoz, hogy ez működjön. Nálunk, az Egyesült Királyságban más jármű- és útbiztonsági előírások vannak, földrajzilag elzártak vagyunk, különleges adórendszerünk van, amely eltér néhány más országétól, és vannak foglalkoztatási aggályok is: ezeket is figyelembe kell venni.

Tehát – bár úgy vélem, hogy a Bizottság javaslata nagyrészt világos, és üdvözlöm azt – úgy vélem, nagyon óvatosnak kell lennünk, ha a piacot a javasolt módon akarjuk megnyitni.

A kabotázs általános hatása kissé homályos, és tudom, hogy sok fuvarozó, az ágazatban érintett ember, komolyan aggódik. Úgy gondolom ezért, hogy józannak és kiegyensúlyozottnak kell lennünk ebben a témában, és mindenképpen szeretném látni a javaslat felülvizsgálatát a végrehajtástól számított négy éven belül, amelynek során az ágazat szereplőivel teljes körű konzultációt folytatnak.

Szerintem ez az egyetlen módja annak, hogy garantálhassuk az egyenlő versenyfeltételeket, és hogy a teljes liberalizáció hatása jó legyen.

Még egy dolgot szeretnék hozzátenni egy másik jelentéshez. Aggódom például azért, amikor a szabályozás mértéke Európában eléri az idős emberek önkéntesek által történő szállítását is.

Természetesen a jogszabály e csoportokra történő alkalmazása szükségtelen és káros is. Az európai jogszabályoknak mindig is a mobilitást és hozzáférést kell ösztönözniük. Szerintem ebben az estben Anglia gyönyörű tájain – mint amilyen az én yorkshire-i választókerületem is – semmilyen akadályt nem akarunk a vidék élvezetében, és ennek a sofőrök munkaidejének szabályozásával párosuló közúti szállítási csomagnak nem szabad oda vezetnie, hogy a vidéki területek tömegközlekedése múlt idővé váljon.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). – (ES) Tisztelt elnök úr! Külön szeretném megköszönni kollégáimnak, Ţicău asszonynak és Grosch úrnak türelmüket és abbéli képességüket, hogy össze tudták hozni a javaslatokhoz az összes árnyékelőadót, amely javaslatokat olykor nagyon jól támogattak, máskor ellentmondásosabbak voltak.

Az az igazság, hogy a Parlament megragadta az alkalmat, hogy átdolgozza ezeket a közúti fuvarozásról szóló szövegeket annak érdekében, hogy megpróbáljon javítani a jogszabályokon, és hogy a nyitás felé mozduljon el a kabotázs esetében, elvileg a módköziség, mivel más ügyekben is dolgozunk, a mozgás szabadságának elősegítése, és természetesen az üresjáratok megelőzése érdekében.

Ennek elérése érdekében egy olyan záradék megalkotásának lehetőségét javasoltuk, amely biztosítja majd, hogy a piaci liberalizáció nem vezessen zavarokhoz.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a központi indoknak a szociális dömpingnek kellene lennie; és ebből a célból tűzzük ki a 2014-es évet a kabotázs teljes szabadságának időpontjaként.

Azt is el kell mondani, hogy bizonyos mértékig ez a szöveg hitelesebb lesz, mert alapjában véve a súlyos jogsértésekre összpontosítottunk, mert ezek azok, amelyeket igazán nyomon lehet követni.

Természetesen visszautasítjuk a szomszédos országok közötti egyedi, privilegizált, kétoldalú kabotázsra irányuló javaslatot, mivel – amint azt egyik képviselőtársam helyesen mondta – ez csak továbbtördelné a piacot.

A buszokról szóló szöveggel kapcsolatban, tájékoztatni szeretném Önöket, hogy a Szocialista Frakció kérni fogja – jobban mondva, már kérte – a szavazás elhalasztását erről a jogalkotási szövegről, mert úgy gondoljuk, hogy ha – amint azt már közölték velünk – létrejön a megállapodás a munkáltatók, a munkavállalók képviselői és a szakszervezetek között, mondjuk a 12 napos szabály felülvizsgálata érdekében, akkor ezt el kell ismerni – még akkor is, ha néhány képviselőtársam ezt nem szeretné –, hogy ez bizonyos mértékig a hátsó ajtónál nyitja meg a felülvizsgálatot, amelyet nem magyaráztak el vagy világítottak meg eléggé, és ezért szükség van a munkáltatók és a szakszervezetek közötti megállapodás garanciájára.

Egyébként a nyilvánosság nem fogja érteni, miért szavazunk meg holnap egy olyan szöveget, mi már haszontalanná vált, mert létrejött egy megállapodás a Parlamenten kívül.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE).(NL) A kabotázs jelensége körüli viták éveken át heves érzelmeket váltottak ki. A meglévő szabályozást túl homályosnak tartják az „ideiglenes” szó használata miatt, amely sok tagállam számára kifogásként szolgál saját piacuk további jogtalan védelmére.

Annak érdekében, hogy ezt a témát egyszer és mindenkorra tisztázzuk, a Bizottság tavaly bevezetett egy új rendeletet, és – amint azt Sterckx úr az imént megállapította – nagy reményeket fűztem hozzá. A Bizottság azonban, figyelemre méltóan azt javasolta, hogy szigorúan ellenőrizni kell a kabotázs lehetőségeit. A jelenlegi bizottsági javaslat alapján a fuvarozóknak további korlátozásokkal kellene szembesülniük, nem pedig nagyobb szabadsággal. Ez valóban figyelemre méltó, tekintettel arra, hogy már a meglévő szabályozásokat is a teljes szabadság felé tett lépésnek tekintették – még az Európai Bizottság is – azok 1993-as elfogadása óta.

Természetesen európai megközelítésre van szükség. A szektor egyetlen napig sem válhat mindenféle nemzeti agyszülemények martalékává, amelyeknek célja a kabotázs lehetőségek minimálisra korlátozása. A bizottsági javaslat önmagában azonban nincs eléggé – vagyis őszintén szólva, egyáltalán nincs – összhangban sem a belső piac, sem pedig a lisszaboni stratégia alapelveivel és céljaival. A biztos úr beszédében a javaslat mellett elhangzott érvek – mint útbiztonság, környezetvédelem, az adminisztratív terhek csökkentése – egyik helyen sem szerepelnek.

A tervezés tekintetében a lehető legnagyobb hatékonysági fok elérése érdekében a szabadpiac egyszerűen létfontosságú. Végül is, minden korlátozás növekvő szállítási mozgáshoz vezet, függetlenül attól, hogy ennek van-e köze a kabotázshoz, mint ebben az esetben, vagy például a vezetési tilalmak teljesen abszurd egyvelegéhez. Ezért – ahogyan azt Sterckx úr teljesen egyértelműen kijelentette – a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport elkötelezett a teljesen szabad piac lehetőleg 2012. január 1-jére történő létrehozása mellett. A tagállamoknak is teljes szabadságot kell élvezniük abban, hogy a korlátlan kabotázzsal kapcsolatos rendelkezésekben ennél korábban állapodjanak meg, amennyiben ezt kívánatosnak tartják. Ezen kívül, mindenek felett egyértelműnek kell lennie, hogy a tervezett rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek mindenképpen érvényesek maradnak.

Nem értünk egyet azzal a megközelítéssel, miszerint „még egy tanulmány, és meglátjuk, hogyan tovább”. A bizottságok kijelölése és a 250. számú tanulmány nem vezet sehova, egy csomó vesződség, az ezzel járó költségek és más rossz viccek kivételével, ezt pedig már nagyon jól ismerjük. A szabadpiac jó hatással lesz majd az ágazatra, és a fogyasztóra is, és ezt kell mihamarabb elérni.

Egy utolsó dologgal szeretném zárni mondandómat: a Parlamentben – nagyon helyesen – egyértelmű többségben vannak azok, akik ki akarják hagyni a „ismételt kisebb jogsértésekre” való hivatkozást. Ennek nincs helye a rendeletben.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL). – (CS) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Az itt megvitatott három rendelet szorosan kapcsolódik az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgásához. Amikor 1957-ben megalkották a négy szabadságot, senki nem látta előre az Európai Unió új országaiban alkalmazott átmeneti szabályokat. Természetesen ellene vagyunk a 10 új tagállam csatlakozási szerződésében megfogalmazott korlátozásoknak. Ezek az országok még a schengeni határ megnyitása után is eleget tesznek a személy- és áruszállításra vonatkozó átmeneti rendelkezéseknek, ami a következőképpen foglalható össze: tiltott vagy korlátozott kabotázs. A kibocsátások csökkentéséről, és különösen a közúti fuvarozás hatékonyságáról szóló vitákon a szóban forgó rendeletekre vonatkozó követelmények némelyike szerintem kissé futurisztikusnak tűnik.

Emlékszem az üresjáratban közlekedő kamionokra a népi demokráciákban kivetett büntetésekre, és az úgynevezett „teljes kapacitású áruszállítási központokra”. Lehet, hogy valami hasonló szabályozáshoz kell visszatérnünk. Alapjában véve helyesen tesszük, amikor a közös területen megpróbáljuk harmonizálni a meglévő szabályok alkalmazását, a közös CMR okmányokon túlmenően. Ha leegyszerűsödik a piacra jutás, akkor a kabotázs korlátozásai részben enyhülnek, a szektor alapvető munkafeltételei pedig harmonizálódnak, mind a foglalkoztatás, mind pedig az egyes tagállamok azzal kapcsolatos hozzáállása tekintetében, hogy végrehajtassák az uniós rendeletet, és ezt mind a vállalkozók, mind a munkavállalók örömmel jóvá fogják hagyni. Ennek következtében, az általam előbb említett szempontokat átgondolva, a GUE/NGL képviselőcsoport támogatja a kérdéses javaslatokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE). – (DE) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Ha a menetrendszerű távolsági buszok sofőreinek törzsasztalai, a fuvarosok és a közérdek éber őrzői nem kritizálják a meglévő irányelvek felváltására és egyszerűsítésére tett javaslatainkat, akkor jó úton haladunk. Számomra ez a jó út, mert több alapvető dologhoz is hozzájárul: először is a közúti közlekedés biztonságának javításához, mert az ellenőrzések és az így nyert adatcsere fontosabb, mint egy új jogszabály, de azért is, mert egy szakmához való hozzáférés és az engedélyek kiadása így egységes minőségi szempontok alapján történik.

Másodszor hozzájárul a versenyt torzító tényezők kiküszöböléséhez, mert lehetővé teszi, hogy a szállítási ágazatbeli fekete bárányok tevékenységeit megállítsuk, küzdjünk a megkülönböztetés ellen és emeljük a szakma megbecsülését. Harmadszor, az üresjáratok csökkentése révén hozzájárul a környezetvédelemhez és az energiaforrások megőrzéséhez. Negyedszer, vonzóbbá teszi a buszos turizmust, mert ismét lehetővé válnak a 12 napos túrák. Ötödször, hozzájárul a bürokratikus előírások csökkentéséhez, mivel a nemzeti elektronikus nyilvántartásokat hálózatba kötjük, hozzáférésük könnyebbé válik, tervezzük továbbá a közösségi engedélyekre és a járművezetők bizonyítványaira vonatkozó egyszerűsített sablonokat is. Hatodszor, mozgásba hozzuk a szektor modernizációját.

Úgy vélem, a jövőbeni kabotázs szállítmányok jogbiztonsága különösen fontos, még akkor is, ha ezek jelenleg a szállítási piacnak csak 2-3%-át teszik ki. Minden egységes európai szabályozás jobb, mint a jelenlegi toldozott-foldozott megoldás. Ökológiai szempontból azonnal meg kellene nyitnunk az utat a kabotázs előtt, szociális és gazdasági szempontból azonban több értelme van annak, hogy jelenleg korlátozzuk azt. A célnak azonban az uniós cégek által végzett kabotázs szállítmányok mindenféle korlátozása eltörlésének kell lennie, amennyiben teljesítik az új engedélyezési feltételeket. Elvárom, hogy 2014-re konkrét lépések történjenek ebben az irányban. Ezenkívül, nem szabad meggátolnunk azokat a kétoldalú megállapodásokat, amelyek a piac gyorsabb megnyitását szolgálják.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui (PSE).(NL) Mindenekelőtt, szeretném megköszönni az előadók munkáját. Ez egy fontos rendeletcsomag, amely Európában nagyon sok emberre lesz jelentős, igen különleges hatással.

A leginkább szembetűnő dolog természetesen minden, ami a kabotázshoz kapcsolódik. E tekintetben szükséges volt, és most is az, hogy tisztázzunk néhány kérdést ahhoz, hogy a mércét mindenki számára egyforma magasra tegyük. A kabotázsra vonatkozóan meglévő szabályok értelmezése minden tagállamban másképpen történt, amely szükségessé tette a szabályok megalkotását. Továbbá, csak hogy teljesen egyértelmű legyek: a több kabotázs hatékonyabb fuvarozást eredményezhet, ami jó mind a gazdaságnak, mind a környezetnek, és ezért minden módon ösztönözni kell. Ugyanakkor annak is világosnak kell lennie, hogy ez nem vezethet szociális dömpinghez, és ezért a piac fokozatos megnyitásának együtt kell járnia a mindenkire egyformán érvényes szociális játékszabályok megalkotásával. A pénzügyi és munkafeltételekben megnyilvánuló különbségeket a lehető legjobban ki kell egyenlíteni, azaz lehetőleg a rosszabb feltételeket kell a jobbak szintjére emelni.

A piac 2014-es megnyitásának kompromisszuma ezért indokoltnak tűnik, feltéve, hogy elfogadják a 47. és 48. módosítást, hogy a Bizottság komolyan veszi a szociális és munkafeltételek eltéréseiről készítendő 2012-es tanulmányt, és különösen hogy a tagállamoknak pedig működni fog a saját riadórendszere még 2014 után is, amely a nemzeti fuvarozási piacon támadó komolyabb zavarok esetén bevethető. Egyértelműen meg kell határozni, hogy erre felkészülve mely tevékenységek megengedhetőek és melyek nem, és természetesen megfelelő felügyeletre is szükség van.

A buszsofőrök vezetési és pihenőideje tekintetében, számomra az is logikus lenne – mint azt már több tagállam is megemlítette –, hogy az erről való szavazást elhalasszuk, annak érdekében, hogy a múlt pénteken a munkáltatók és munkavállalók között kialakított kompromisszumot teljes egészben beépíthessük a jogszabályba. Közel a megegyezés, de még át kell ültetni jogi nyelvezetre. A megbeszélések eredménye bizonyítja, hogy a szociális párbeszéd európai szinten is működőképes. Jó egyensúlyt sikerült elérni, figyelembe véve a buszágazat specifikus jegyeit.

 
  
MPphoto
 
 

  Paweł Bartłomiej Piskorski (ALDE).(PL) Tisztelt elnök úr! Ilyen rövid beszédben csak a megvitatás alatt álló dokumentumokra vonatkozó alapvető dolgokkal tudok foglalkozni. Érdemes emlékezni arra, hogy célunk a szabadpiac, és szabadpiac ezeknek a szolgáltatásoknak – közúti közlekedés - a tekintetében is. Ebből a szempontból a most tárgyalt dokumentumok igazából egyfajta, csak erre az adott piacra koncentráló szolgáltatási irányelvnek tekinthetők.

Ebben az összefüggésben a második megfontolandó szempont az, hogy az általunk alkalmazott minden korlátozás és közvetett útvonal – mint amilyenek az átmeneti időszakra szóló megoldások, a kabotázs és a 2014-es év – csak részleges megoldás, és ezeknek nem szabad eltántorítaniuk bennünket a fővonaltól, a maximális piaci nyitottságtól.

Végezetül hangsúlyozni kell, hogy bizonyos, ehhez az adott piachoz tartozó egyedi korlátozások – mint pl. a munkaidő, valamint a környezetvédelemre és a közlekedésbiztonságra vonatkozó megoldások – nyilvánvalóan nagyon fontosak, de nem szabad elfelejtenünk, hol húzódnak a biztonság és a szociális tárgyalások határai.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL).(FR) Tisztelt elnök úr! Nem tárgyalhatunk komolyan a közúti áruszállításról anélkül, hogy ne vitassuk meg a veszélyes anyagok problematikáját. A ma elénk tárt szövegekben, és a többi európai jogszabályban, ez a probléma vagy alábecsült, vagy alacsony szinten foglalkoznak vele. Mégis, ha van olyan terület, ahol többet várunk Európától, ahol szigorúbb közösségi rendeleteket várunk, akkor ez az.

Minthogy sok vállalkozás közúton szállítja el veszélyes anyagait, nehogy Seveso-üzemnek nyilvánítsák őket, a veszélyes anyagoknak az Unióban közlekedő mennyisége egyre nő, továbbfokozva a nagyobb katasztrófák kockázatát.

A veszélyes anyagok közúti szállítása tárgyában jelentős képzési hiányosságok vannak, komoly eszközhiány az érintett járművek közösségi rendeletekkel összhangban lévő biztonságos parkolásának megoldásához.

A vegyes szállítmányok veszélyessége alaposan alábecsült. A külön-külön veszélytelen áruk veszélyessé válhatnak, ha azonos parkolóhelyen állnak; jelenleg az emberek egész egyszerűen nincsenek tisztában ezzel a veszéllyel.

Egy, a veszélyes anyagok közúti fuvarozásának biztonságával foglalkozó európai ügynökség létrehozása mellett érvelek, az valóban átfogó, uniós szintű biztonsági politika előmozdítása érdekében.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE). – Tisztelt elnök úr! Azzal szeretném kezdeni, hogy én kifejezetten a Ţicău-jelentéssel kívánok foglalkozni. Bár a javaslat nagyjából problémamentes, szeretnék néhány megjegyzést fűzni a szankciók kérdéséhez.

Fontos megértenünk, hogy szükségünk van közös szankciókra, de foglalkoznunk kell a közösségi végrehajthatóság kérdésével is. Bár ellenzem a még több bürokráciát, találnunk kell egy olyan rendszert, amelyben a gépjárművezetők és vállalataik könnyebben vonhatók eljárás alá, ha más tagállamban balesetet okoznak. Jelenleg ezek a cégek és a sofőrök megússzák a – például az Egyesült Királyságban elkövetett – jogsértések miatti eljárást, mivel az igazságszolgáltatás elé állításukhoz túl sok papírmunka szükséges. Ez különösen riasztó, ha belegondolunk, hogy információim szerint csak az én választókerületemben, az elmúlt öt évben 75%-kal megnövekedett a más tagállamokból érkező vezetők által okozott közúti közlekedési balesetek száma.

Rendszeresen fordulnak hozzám olyan emberek panasszal, akik teherautók és vezetőik okozta balesetben szenvedtek súlyos sérüléseket, és idegesítő, hogy a mai rendőri erők vagy képtelenek, vagy nem akarják felelősségre vonni ezeket a sofőröket. Ezért már nagyon várom a további fejleményeket ezen a területen, hogy megkönnyíthessük az utat ezeknek a felelőtlen embereknek a bíróság elé állításához.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Tisztelt elnök úr! Ezt a vitát igencsak különleges időpontban tartjuk – vagyis akkor, amikor éppen elvesztettük egyik jó közlekedési biztosunkat, Jacques Barrot-t –, és éppen új biztosra várunk. Érdekel egyébként, hogy a biztosi poszt új jelöltje hallgatja-e mai vitánkat, hiszen ez bizonyára minden szempontból indokolt lenne.

A közúti fuvarozási ágazatról beszélünk, egy olyan ágazatról, amely az elmúlt öt évben az uniós tagállamok közötti kereskedelem 40%-os növekedését tette lehetővé. Arról az ágazatról beszélünk, amely de facto mozgásban tartja Európát. Az a meglátásom, hogy itt a lehető legnagyobb szabadságra van szükség, a kabotázst is beleértve. Ugyanakkor azonban a lehető legnagyobb szilárdságra is szükségünk van, különösen az olyan gyakorlatok elleni küzdelemben, mint például a szélhámos távolsági busz üzemeltetők létezése, akik tényleg tönkreteszik a piacot. Az ő engedélyük visszavonásának szankciója nem alkalmazható, hiszen nincs, és soha nem is volt engedélyük.

Az ágazaton átívelően azonban több komoly fenyegetést látok: az üzemanyagár és annak emelkedése, a külső szállítási költségek internalizálása, a munkaidő kitöltésének módja, továbbá az a benyomásom, hogy a fuvarozó cégek nyereségessége általában véve csökken. Ezért szeretném felajánlani rendkívül lelkes támogatásomat Piecyk úr jelentéséhez, annak érdekében, hogy megtárgyalhassuk a buszos személyszállítás kérdését, és júniusban szavazhassunk arról.

Támogatom Sterckx úr álláspontját a piacnyitás következményeiről készítendő új tanulmány szükségességére vonatkozóan, de ezt össze kellene kapcsolni a közúti fuvarozói ágazat gazdasági jólétének felmérésével is.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE-DE). (ES) Tisztelt elnök úr! Először Ţicău asszony jelentésével kívánok foglalkozni. Ez a javaslat a fuvarozói foglalkozás korszerűsítésének kulcsa, valamennyi tagállamban a közös szabályoknak az említett szakma gyakorlására irányuló engedélyezésére történő egységes alkalmazásán keresztül.

E tekintetben nagy örömmel üdvözlöm a Bizottság javaslatát. Meg szeretnék ismételni ugyanakkor egy kérdést, amelyet a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságban a jelentésről folytatott vita során tettem fel. Ez a kérdés „jó hírnév” kifejezésre vonatkozik, amelyet felvetettem, azután a konszenzus érdekében visszavontam, és azt javasoltam, hogy helyette az „etikai normák” kifejezést használjuk. Ezt a követelményt semmilyen módon nem kérdőjelezem meg, ellenkezőleg, egyetértek azzal, hogy elő kell írni, hogy a szállítási igazgatóknak nem lehet a múltjában semmilyen komoly büntetőjogi ítélet, vagy a közúti közlekedésre vonatkozó közösségi jogszabályok súlyos megsértéséért kirótt szankció.

Mindazonáltal amellett vagyok, hogy változtassuk meg a kifejezést, mivel rossz gyakorlatot tételezünk fel egy olyan ágazatban, amely az egész európai gazdaság kulcsfontosságú ágazata, amely jólétet idéz elő, munkahelyeket teremt, és garantálja a személyek és áruk mobilitását.

Alaposan el kell gondolkodnunk, mielőtt azt feltételezzük valakiről, hogy a hírneve nem teszi őt alkalmassá egy szakma gyakorlására, ha ezt nem tudjuk bizonyítani.

Másodszor, szeretném kiemelni Grosch úrnak a közúti fuvarozási piacra való bejutásról szóló jelentésének a fontosságát. A rendeletre irányuló javaslat meghatározza a kabotázsműveleteket, véget vetve a mai jogbizonytalanságnak. Egy hétnapos nemzetközi szállítás alatt három egymást követő napra engedélyezi a fuvarozási tevékenységet. Tovább kell mennünk azonban annak érdekében, hogy a kabotázs mindennemű korlátozását megszüntessük és elérjük a nemzeti piacok nagyobb mértékű liberalizációját.

Végezetül üdvözlöm a bürokrácia visszaszorítását, amelyet a rendeletre irányuló javaslat a közösségi engedély új, egyszerűsített formája, a engedélyek másolatai és a gépjárművezetők igazolásai tekintetében bevezet, ami hozzájárul majd a közúti ellenőrzések miatt elszenvedett késedelmek csökkentéséhez.

Hölgyeim és uraim! A közlekedési ágazatot hatékonyabbá és versenyképesebbé kell tennünk.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE). – (RO) Szeretnék gratulálni a két előadó munkájához, és a Ţicău-jelentésre szeretnék kitérni. Üdvözlöm, hogy bevette a jelentésbe a közúti fuvarozói szakma minőségi gyakorlásához szükséges kritériumok bevezetését, az engedéllyel rendelkező fuvarozók minősége, nem pedig a szakmába való belépésük korlátozása érdekében. Függetlenül attól, hogy személyekről vagy árukról van-e szó, a közúti fuvarozói szakma az Unió gazdasági fejlődése szempontjából nélkülözhetetlen tevékenységek végzését jelenti, az európai térség gazdasági tevékenységének ösztönzésére irányuló lisszaboni célkitűzésekkel összhangban.

Hiszem, hogy e rendelet végrehajtása több álláslehetőséget fog eredményezni, valamint az Európai Unióban végzett közúti szállítások nagyobb fokú biztonságát és korrektségét fogja elérni. Még egyszer, gratulálok az előadóknak.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). (DE) Tisztelt elnök úr, biztos úr! Mi itt az Európai Unióban mindig büszkék vagyunk – és nagyon helyesen, többször igen, mint nem – arra, hogy megpróbáljuk megkeresni a középutat és hogy együttműködünk a megoldások keresésében, és hogy ez többnyire sikerül is. Ez nem mindig könnyű. Ţicău asszony és Grosch úr jelentéséről folytatott mai együttes vita néhány jó példát szolgáltat erre, és néhány rendkívül rosszat is: a 12 napos szabályt és a kabotázst nem csak egyszer említették.

A 12 napos szabály jó; remélhetőleg szociális előnyei is lesznek. Az alacsony költségű idegenforgalmi piac egy bizonyos ágazata számára ez azonban egyre növekvő problémává vált, és mi a fogyasztók érdekeit is figyelembe kívánjuk venni. Hallottuk, hogy történtek kísérletek egy jó kompromisszum elérésére, amelyhez talán valamivel több időre van szükség. Ha némi időn múlik a dolog – és tényleg ez a helyzet –, akkor esetleg mi is várhatunk egy kicsit.

Ugyanez vonatkozik a kabotázs szabályokra is. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a sokféle infrastruktúra jobb kihasználását szeretnénk látni. Ez természetesen sok területet érint, különösen a közlekedési ágazatot, a tagállamok érdekei pedig ebben rendkívül széles skálán mozognak. Nem vagyok egészen biztos abban, hogy amikor a kabotázsról lesz szó, akkor nem fog belejátszani a képbe némi „euromitológia” – egyszerűen a sok év miatt, amióta ezen vitatkozunk. Kíváncsi vagyok, hogy tényleg annyi üresjárat van-e azok között a kamionok között, amelyeket előzni vagyunk kénytelenek – vagy amelyeket olykor nem szabad megelőznünk – az autópályákon, mint ahogy azt mondják nekünk. Lehet, hogy érdekes lenne bevezetni a „nincs fuvarom” zászló használatát.

Mai vitánk középpontja azonban nem annyira az elfogadni tervezett jogszabály, hanem az, hogy mit fognak a tagállamok hatályba helyezni, alkalmazni és végrehajtani.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Savary (PSE).(FR) Tisztelt elnök úr! Mindenekelőtt szeretném megköszönni a két előadó kiváló munkáját, és remélem, hogy a francia elnökség alatt ennek a nagyon fontos közúti csomagnak nyilvánvalóan lesz jövője, és véglegesítésre kerül. Először két dologra szeretnék koncentrálni.

Az első a kabotázs, valamint az az időpont, amelyet az Európai Parlament – úgy tűnik – helyesen tűzött ki, azaz, automatikus liberalizáció 2014-re. Ebből a szempontból természetes torzulás jött létre a peremországok és a tranzitországok között. Az olyan országok, mint Franciaország, Németország és talán Ausztria természettől fogva a leginkább „kabotázsos” országok, és jó dolog az a tény, hogy épp most határoztuk meg a kabotázs definícióját, amelyben a kabotázs egy nemzetközi szállítást követően jön létre, de azt jelenti, hogy a szociális tényező jelentős torzulásokat fog eredményezni, miközben a közúti szállításban a származási ország alapelve a döntő, ha valami már mozgásban van. Ezért azt gondolom, hogy sokkal bölcsebb lett volna az automatikus liberalizációról hozott döntés előtt megvárni – amint azt eredetileg is terveztük – a Bizottság jelentését, amely lehetővé tenné számunkra a szociális torzulások számba vételét.

Második felvetésem a buszvezetők vezetési idejére vonatkozó eltéréshez kapcsolódik. Amint azt már említettem – anélkül, hogy elmélyednék a témában –, ezt az eljárást megvetendőnek tartom. A nyomásgyakorló csoportok sürgetésére előterjesztésre került egy módosítás, amely nem az eredeti szöveget módosítja. Ezt a kérdést egy új bizottsági javaslattal kellene megoldani, amely módosítaná az általunk „Markov-jelentésnek” nevezett anyagot. Arra is emlékeztetni szeretném Önöket, hogy a Markov-jelentés módosítását rendeleti formában terjesztjük elő, miközben a Markov-jelentés irányelv volt. Hölgyeim és uraim, nem vagyok – ó igen, rendelet volt, igazuk van, rendelet volt – de mindenesetre, úgy vélem, a formátumoknak azonosaknak kell lenniük, és nem szabad rászoknunk arra, hogy nyomásgyakorló csoportok ösztönzésére terjesszünk elő nem is az eredeti szövegre irányuló módosításokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Ari Vatanen (PPE-DE). – Tisztelt elnök úr! Nem mondom azt, hogy Grosch úr vagy Ţicău asszony jelentése áll hozzám közelebb, hanem úgy beszélek a kabotázsról, ahogy nagyra becsült kollégám, Savary úr tette. A kabotázsról folyó vita sok-sok éve zajlik. Amint azt az egyik érdekelt mondta: „A Tanács viselkedését egy csigáéhoz hasonlíthatjuk”; ilyen lassan haladt ebben a témában a Tanács, miközben a Parlament végre összehozta a jogszabályt. A kabotázs sokkal fontosabb, mint gondoljuk, és azt kell mondanom, hogy nem tudok igazán egyetérteni kedves barátommal, Savary úrral, amikor abbéli aggályát fejezi ki, hogy zavarok támadnak majd a szociális piacon.

Mit jelent, ha nem engedjük működni a kabotázst? Szükségtelenül magas szállítási költségeket fog jelenteni; rakomány nélküli, üres kamionok fognak ide-oda menni.

Mik az EU szándékai? Az EU szándéka a nyitott piac, és nekünk gondoskodnunk kell az uniós polgárokról. Ha sikerül csökkentenünk a szállítási költségeket, azzal az uniós polgárok járnak jól, és ezzel többletértéket nyújtunk mindennapi életükben.

Ebben az időszakban az emberek mindenütt azt kérdezik: „Mit csinál az EU?” Az egyszerű emberek szó szerint a pénzük után futnak, ahogy az árak emelkednek.

Nos, nem alkalmazhatunk ezzel egyidejűleg protekcionizmust. Lehetővé kell tennünk, hogy az emberek jobb életet élhessenek, és ha csökkenteni tudjuk a költségeket, gazdaságunk javulni fog, és ez az egyszerű emberek javára válik. Csak hogy egy példát hozzak: a Finnország és Oroszország közötti kereskedelemben minden fuvart átvettek az orosz kamionosok, és a finn polgároknak ez jó. Nem látom be, miért ne lenne jó egy francia polgárnak – én mindkét oldalon érdekelt vagyok – a kabotázs. Így igent kell mondanunk a jövőre.

 
  
MPphoto
 
 

  Radovan Žerjav, a Tanács soros elnöke. (SL) Természetesen mindenkivel egyetértek, aki úgy gondolja, hogy a kérdést sürgősen le kell zárni.

A kabotázs kétségkívül nagyon érzékeny téma. Ez a mai vitában is egyértelművé vált, az egyes tagállamok vonatkozásában is. Egyesek a teljes liberalizációt támogatják, mások a részleges liberalizáció mellett állnak, megint mások pedig alapvetően ellenzik a liberalizációt.

Természetesen fontos számunkra, hogy álláspontjainkat összeegyeztessük, a fennálló különbségek ellenére. Továbbá – és ezzel teljes szívemből egyetértek – tekintettel kell lennünk a kis- és középvállalkozásokra is, különösen pedig a környezetvédelmi szempontokra. Itt most mindenek felett arra gondolok, amit tranzitkabotázsnak hívnak, pedig szeretnék eltekinteni tőle.

A közúti üresjárat abszurd lenne – hogy ne mondjam, elfogadhatatlan. Mivel ebben eltérnek a vélemények, szerintem a kabotázs ágazat teljes liberalizációja előtt egy közbülső szakaszra vagy átmeneti időszakra lenne szükség.

Természetesen azt remélem, hogy a Parlament holnap elfogadja az Európai Unióban nyújtott kabotázsszolgáltatások harmonizációját elősegítő javasolt módosításokat, különös tekintettel az üresjáratok javasolt megszüntetésére, mint ahogy azt már hangsúlyoztam, és amelyet e pillanatban ismét szeretném kiemelni. Vagyis a kabotázsnak a visszaúton is lehetségesnek kell lennie.

A Parlament és a Tanács közötti véleménykülönbségek szerintem nem olyan nagyok, hogy megakadályozzák az előrehaladást vagy a viszonylag közeli jövőben történő megállapodást.

Mindazokkal is egyetértek, akik a nyomon követést és az ellenőrzést nagyon fontosnak tartják ezen a területen. Nézetem szerint ez egy elektronikus nyilvántartással megvalósítható, amelyet még létre kell hozni, és most hangsúlyoznom kell, hogy nagyon közel vagyunk az ütemterv és az elektronikus nyilvántartás tényleges létrehozása tárgyában születendő megállapodáshoz. Ez a hagyományos ellenőrzési formákra is vonatkozik, mint pl. a digitális tachográf és a fuvarlevél, amelyet talán Önök is ismernek.

A jogsértések is jelentős szerepet játszanak, amikor azok következménye a vezetéstől való eltiltás. Nyilvánvaló, hogy itt körültekintően és nagy érzékenységgel kell eljárnunk, és mindenekfelett fogékonynak kell lennünk a vállalatok iránt.

A buszos szállítás „12 napos szabályát” is többször megemlítették. A Tanács még ebben a kérdésben sem határozott. Ugyanakkor azt is tudjuk, és ezt világosan ki kell itt jelenteni, hogy a szociális partnerek párbeszédet folytatnak. Természetesen készek vagyunk ezt megvitatni, annak érdekében, hogy a Tanács és a Parlament mielőbb megállapodhasson.

Szeretném megköszönni a két előadónak, Grosch úrnak és Ţicău asszonynak még egyszer a konstruktív véleménycserét.

A szlovén elnökség mindenesetre mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a különféle véleményeket összehangolja, és biztosíthassa, hogy a végleges kompromisszumos szöveg elősegíti majd az európai közúti fuvarozási ágazat hatékonyabbá tételét és mindenekelőtt – hangsúlyozom – versenyképesebbé tételét.

Remélem és kívánom, hogy ez a gyümölcsöző eszmecsere folytatódik majd, és a lehető leghamarabb sikerül megállapodásra jutni az Európai Parlamenttel.

 
  
MPphoto
 
 

  Leonard Orban, a Bizottság tagja. − (RO) Örülök a közúti csomag alapvető szempontjaival kapcsolatos, körvonalazódó megállapodásnak. Különösen a nyilvántartásra és a súlyos jogsértések esetére kilátásba helyezett bizonyos alkalmasságok megvonásokra gondolok. Egyértelmű másrészről, hogy a kabotázs témája sokkal problematikusabb. Szeretném azonban emlékeztetni Önöket, hogy az ideiglenes kabotázs ma hatályos fogalma komoly jogbizonytalanságot eredményez. Ez a helyzet elfogadhatatlan a kérdéses ágazat számára. Egyetlen szabály sem tökéletes, de a Bizottság által javasolt szabály – egy héten belül, nemzetközi szállítás után három egymást követő művelet – legalább egyértelmű, és sokkal könnyebben ellenőrizhető.

Ez, ha a tagállamokat külön-külön nézzük, nem több kabotázst jelent, hanem jobban végzett kabotázst, ami egyrészt ellenőrizhetőbb, másrészt pedig logisztikai szempontból hatékony. Azoknak mondom, akik több kabotázst szeretnének, hogy a belső piac fokozatosan épül fel, és együtt kell járnia a harmonizációval. Ha már megemlítettem a harmonizációt, szeretném emlékeztetni Önöket, hogy a pénzügyi, bér- és szociális harmonizációval kapcsolatos egyes kérdések vagy a tagállamok hatáskörébe tartoznak vagy csak egyhangúság mellett érhetők el. Ezzel összefüggésben azt mondhatjuk, hogy a garanciák és biztonsági elemek nélküli teljes nyitás – figyelembe véve, hogy a kabotázs természeténél fogva ideiglenes –, visszavetne bennünket a mai jogi bizonytalanságba.

Ennek következtében, az Európai Bizottság elfogadja, hogy a kabotázs liberalizálása hosszú távú cél. Másrészt, gondosan nyomon kell követnünk a fejleményeket, és ezzel összefüggésben készek vagyunk 2012-ben jelentést készíteni.

Befejezésül, jegyeztem a 12 napos turistautak kapcsán számos alkalommal felhozott aggodalmakat. Ha az Európai Parlament a nemzetközi személyszállítás témájában történő szavazás elhalasztását támogatja, akkor az Európai Bizottság nem fogja ellenezni, mert valóban, mielőbb megállapodásra kell jutnunk a nyilvántartás és a kabotázs témájában, de ugyanakkor a lehető legátfogóbb megegyezést kell elérni a szociális partnerek között a 12 napos szabály tárgyában is.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău, előadó. − (RO) Először is, szeretném megköszönni minden kollégámnak elmondott véleményét. Úgy vélem, a közúti fuvarozói szakmába való bejutásról szóló rendelet hozzájárulhat a tagállamok által – különösen a pénzügyi kapacitás és a szakmai hozzáértés tekintetében – alkalmazott normák jobb harmonizációjához, és lehetővé teszi a szakma kölcsönös elismerését, professzionálisabbá téve ezzel a közúti fuvarozást, valamint növelve biztonságát és minőségét.

Ami a nemzetközi személyszállításban a buszvezetők pihenőidejére vonatkozó 12 napos eltérést illeti, ebben a kérdésben megállapodás várható a munkáltatók és szakszervezetek között, és emiatt a két módosítást újra előterjesztjük majd, a szociális partnerekkel történő megállapodás szerinti formában, a busszal történő személyszállítási szolgáltatások piacra jutásáról szóló jelentésben.

Még egyszer szeretném megköszönni kollégáimnak beszédeiket, valamint a Bizottság és a Tanács együttműködését.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. – A közös vitát lezárom.

A szavazásra holnap 12 órakor kerül sor.

 

14. A romák helyzete Olaszországban (vita)
MPphoto
 
 

  Elnök. – A következő napirendi pont a romák olaszországi helyzetével kapcsolatos bizottsági nyilatkozat.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, a Bizottság tagja. − (FR) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A Bizottság szigorúan elítéli a romák elleni erőszak minden formáját, és felkéri minden tagállam hatóságait, hogy biztosítsák a területükön élő összes ember személyes biztonságát. A Ponticelliben történt múlt heti események nem egy elszigetelt jelenséget képviselnek. A politikai populizmus által táplált rasszista erőszak, gyűlöletbeszéd és a média túlzott érdeklődése sok tagállamban megfigyelhető jelenség.

A Bizottság kategorikusan elutasítja a romák bármilyen stigmatizálását vagy bűnözőkhöz való hasonlítását. A tagállamok hatóságainak nem csak az ilyen magatartástól kell tartózkodniuk, hanem példát kell mutatniuk a rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemben is. Kötelességük kivizsgálni a rasszista támadásokat, és meg kell büntetniük azokat, akik az ilyen támadásokra bujtogatnak vagy azokat elkövetik.

Szeretnék valamire rávilágítani. Az Európai Unió lényege annak meghaladása, ami századokon át jellemezte Európa történelmét: a fajgyűlölet, a pogromok és a tűzzel való pusztítás. Európa azt hirdeti, hogy minden férfinak, nőnek és gyermeknek joga van az üldöztetés és megkülönböztetés elleni védelemre. Ez magában foglalja a társadalmi szolidaritás, a demokráciát és a jogállamiságot, valamint minden ember tiszteletben tartását, származástól, vallástól, bőrszíntől vagy életmódtól függetlenül.

Nem szabad szemet hunynunk azon valós problémák felett, amelyekkel Olaszországban és más országokban a romák szembesülnek. Mindenki látja a rendkívüli szegénységet, társadalmi kirekesztettséget, időszakos munkanélküliséget és az alacsony iskolázottságot, amelynek áldozatai. Ez a helyzet emberi szenvedéshez és társadalmi feszültségekhez vezet. A romákat a társadalom perifériájára szorítja. A tehetségek és a lehetőségek elvesztése kegyetlen dolog a romák számára, és veszteség Európa számára.

Miért áll fenn ez a helyzet? A romák nem kevésbé intelligensek a többségnél, és se nem koldusok, se nem született bűnözők. Mit tehetünk a helyzet megváltoztatásáért? Legyünk őszinték azzal kapcsolatban, hogy mit tehet a Bizottság, és mit kell tenniük a tagállamok kormányainak. Amint azt az Európai Tanács helyesen hangsúlyozta 2007. decemberi következtetéseiben – amelyeket az Önök Parlamentje is üdvözölt –, a tagállamoknak és az Uniónak minden tőlük telhetőt meg kell tenniük a romák integrációjának javításáért.

A polgárok Európai Unión belüli szabad mozgása kapcsán, a 2004/38/EK irányelv az uniós jog jól meghatározott elvein alapul. Számos rendelkezése már évtizedek óta hatályban van. Az irányelv az Európai Bíróság ilyen problémákra vonatkozó esetjogát is magában foglalja. Románia Európai Unióhoz csatlakozása után a románok ugyanazt a szabad mozgást élvezik, mint az Unió többi polgára. A románok már nem harmadik országból jött bevándorlók. A románok az Unió polgárai. Semmilyen körülmények között nem lehet őket kevésbé kedvezően kezelni, mint az Unió más polgárait, a Bizottság pedig gondoskodni fog arról, hogy jogaikat tiszteletben tartsák.

Az irányelv minden tagállam számra lehetővé teszi, hogy megtagadja a letelepedési jogot azoktól az uniós polgároktól, akik nem dolgoznak, és nem rendelkeznek elegendő forrással a területükön való megélhetésükhöz, hogy az ilyen emberek ne váljanak az adott ország szociális jóléti rendszerének terhévé. E források értékelése nem lehet automatikus, és figyelembe kell venni az egyén viselkedését is.

A szabad mozgásra vonatkozó szabályok nem a bűnözők javára születtek. Az irányelv lehetővé teszi olyan emberek kiutasítását, akiknek a viselkedése valódi, állandó és kellően komoly fenyegetést jelent az alapvető társadalmi érdekekre nézve. A bűnözés elleni küzdelmet a jogállamiság teljes tiszteletben tartásával kell végezni. A kiutasításról csak eseti alapon lehet dönteni, és be kell tartani az eljárási garanciákat és az alapvető feltételeket. Azonnali kiutasítás esetén megfelelően indokolni kell a sürgősséget. Uniós polgárok kiutasítása extrém intézkedésnek számít. Ez a Szerződés egyik alapvető szabadságának korlátozását jelenti.

A romák társadalmi integrációjának legtöbb lényegi szempontja – mint amilyen az oktatás, a foglalkoztatás, a társadalmi befogadás, a közegészségügy, az infrastruktúra és a lakásszolgáltatás javítása – mind-mind a tagállamok hatáskörébe tartozik. Az Európai Unió azonban kész arra, hogy felvállalja a nemzeti politikákat koordináló, támogató és megkönnyítő szerepét. Ha mindannyian megtanuljuk egymás befolyásolásának gyakorlását, lesznek eredményeink.

Azon a területen, ahol az Európai Uniónak egyértelmű hatásköre van, a megkülönböztetés elleni küzdelemben, kötelezettséget vállalok arra, hogy biztosítsam a közösségi jogszabályok alkalmazását. A 2000/43/EK irányelv tág hatállyal bíró, fontos eszköz. Nemzeti szintű végrehajtásának mindazonáltal a jogokra és kötelességekre összpontosító figyelemfelkeltésre irányuló kezdeményezésekkel kell kiegészülnie. A helyzet bármilyen mértékű javításának alapvető feltétele az egyenlő bánásmódért felelős testületek panaszainak aktív nyomon követése, és a civil szervezetek ezen ellenőrzési folyamatba történő, teljes körű bevonása.

Az elmúlt hét olaszországi eseményei közös erőfeszítést igényelnek a részünkről. Roma polgártársainknak a szolidaritásunkra van szükségük annak érdekben, hogy megtörhessék a kirekesztés és a reményvesztettség táplálta erőszak ördögi körét. Az erőszaknak ezt a kitörését én segélykiáltásként értelmezem. Politikai vezetőkként kötelességünk, hogy felajánljuk a reményt mindenkinek a problémák fenntartható megoldásának megkereséséhez. A társadalmi kirekesztés ellen lehet küzdeni, a strukturális alapok – különösen az Európai Szociális Alap – által finanszírozott célzott, testre szabott programokkal. Egy ilyen program az egész népesség életkörülményeit javíthatná, és így mind a kisebbségekét, mind pedig a többségét.

Az Európai Tanács és az Európai Parlament felhívására válaszolva, jelenleg azokat a közösségi eszközöket és politikákat tanulmányozzuk, amelyek végrehajthatók a romák integrációjának elősegítésére. Szeretném meghívni az olasz kormányt és a többi tagállam kormányait, hogy vitassák meg velünk a vizsgálat eredményét, és vegyék figyelembe az ebből levonható tanulságokat.

(Taps)

 
  
  

ELNÖKÖL: LUISA MORGANTINI
Alelnök

Nagyon köszönöm, Špidla biztos úr. Társadalmi szolidaritás, demokrácia, jogállamiság: örülnék, ha a Parlament nagyobb egyetértésben lenne ezekkel az értékekkel!

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. (HU) Köszönöm, elnök asszony! Tisztelt elnök asszony, kedves biztos úr, kedves képviselőtársaim. Olaszországban a romák helyzete – ugyanúgy, ahogy egész Európában – borzalmas, és több évtizede ez így van. Nagyon-nagyon keveset tettünk és nagyon keveset tesznek az általunk irányított vagy általunk támogatott, és a csoportjainkhoz, a saját politikai csoportjainkhoz tartozó kormányok is ennek megfékezésére.

Sem baloldali, sem jobboldali kormányok nem tudtak semmi változást elérni az elmúlt évtizedekben a romák befogadásával kapcsolatban, ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy itt rendszeresen napirendre tűzzük ezt a kérdést és beszéljünk róla, de ennél sokkal mélyebb elkötelezettséget szeretnénk kérni a politikai pártoktól, és azt gondolom, hogy programokra, megvalósított, valós integrációra van szükség Európában ahhoz a romáknak, hogy ne essenek áldozatul ilyen tömeghisztéria által okozott atrocitásoknak.

Én azt gondolom, hogy nem lehet beérni csupán a plenáris ülésen elmondott beszédekkel, és teljesen felesleges ezt a kérdést pártpolitikai kérdésnek felfogni, hisz szocialista, liberális és konzervatív kormányok sem tudtak semmit se tenni. Az a semmittevés, ami most Európában zajlik romaügyben, azt elutasítjuk, ugyanúgy, ahogy elutasítjuk a kollektív bűnösség elvére való hivatkozást is és ennek gyakorlatát is, és ugyanúgy, ahogy elutasítjuk a bűnözést is.

Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az olasz kormány mindent megtegyen annak érdekében, hogy betartsa ígéretét és a biztonsági csomagterve ne irányuljon egyetlen etnikai csoportra sem, elkerüljük a tömeges kiutasításokat, de ennél még sokkal fontosabbnak tartom azt a jelzést, amit mi küldhetünk innen Európából az országoknak. Azt a felelősséget, amit az Európai Bizottságnak kell vállalnia azért, hogy legyen egy szakmai minimum, legyen az országok között egy megegyezés arra, hogy hogyan fognak az európai romák helyzetén nagyon-nagyon gyorsan változtatni.

Én azt gondolom, hogy Európa erkölcsisége és versenyképessége szempontjából elengedhetetlen, hogy az üres beszéd helyett végre az akció, a komoly tervek megvalósítása vegye át a hangsúlyt, és a lényeg ez legyen. És én azt gondolom, hogy az a feladatunk, hogy ezt elősegítsük és megköveteljük. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, a PSE képviselőcsoport nevében. (DE) Tisztelt elnök asszony! Az Európai Parlament szocialista frakciója kérte ezt a vitát, és köszönöm Önnek, Špidla biztos úr, hogy megfogalmazta a legfontosabb elemeit annak, amit le kell mondani. Igen hálás vagyok továbbá nagyon egyértelmű szavaiért.

Engedjék meg ezért, hogy mindannyiunk védőbeszédével kezdjem. Mi itt a terem jobb- és baloldalán, közös értékeken osztozunk. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a Parlament sok konzervatív képviselője is egyetért velünk abban, hogy humanitárius megközelítést kell alkalmaznunk a megoldandó problémára.

Az emberi méltóság nem képezheti vita tárgyát az Európai Unióban. Táborok felgyújtása, emberek zaklatása az utcán – ez elfogadhatatlan! Ez a módszer egyáltalán nem old meg semmit. Köszönöm, Špidla biztos úr, hogy az európai politika eme legfőbb értékét felszólalása középpontjába állította.

Szeretnénk hozzájárulni a problémák megoldásához, ezért egy dolgot nagyon világossá akarok tenni. Az a probléma, amiről ma beszélünk, nem olasz probléma, hanem olyan probléma, amely – bár Olaszországban történik – valójában az egész Európai Unióban zajlik az elmúlt néhány évben. A probléma az, hogy a kisebbségek nem kellőképpen integrálódtak az európai társadalmakba, és a roma közösségek különösen szenvednek ettől, minden uniós országban.

Az olaszországiéhoz hasonló események, amelyekkel kapcsolatban most kifejeztük felháborodásunkat, más Európai Uniós országokban is megtörténtek. Ezért – ismét mondom – nem kell most Olaszországra mutogatnunk. Azon kell elgondolkodnunk, hogy hogyan tudjuk, az olasz hatóságokkal együtt, megoldani a problémát, elsősorban a roma közösség érdekében, amelynek azonnali, közvetlen segítségre van szüksége. Oly módon kell ezt megoldani továbbá, hogy az a helyhatóságok, kis- és nagyvárosok érdekeit is szolgálja, amelyek közül néhányat elborítanak a tőlük elvárt integrációs feladatok. Ezeknek a polgármestereknek is szükségük van a segítségünkre. Ezért nagyon bölcs dolog volt Öntől, biztos úr, az a javaslat, hogy azon gondolkodjunk, hogyan tudunk azonnali segítséget nyújtani az ilyen önkormányzatoknak, a rendelkezésre álló uniós alapok felhasználásával.

Úgy vélem, hogy az általunk megteendő erőfeszítéseket egyetlen irányba kell összpontosítani. Nem azon kell most vitatkozni, hogy kit lehet valamiért hibáztatni, vagy hogy ki mit nem tett meg. Kollektív erőfeszítést kell tennünk, és a közelmúlt eseményei szolgáljanak okot arra, hogy azt mondjuk, a roma közösségnek az kell, hogy minden uniós tagállam, az európai polgárok egész közössége hajlandó befogadni őket. Ahhoz is ragaszkodnunk kell, hogy a roma közösség engedje a társadalmunkba való integrálódást. Ennek lehetségesnek kell lennie, a közösség kulturális identitásának teljes tiszteletben tartása mellett.

Ma telefonon beszéltem Frattini úrral, Olaszország külügyminiszterével, és egyértelműen közöltem vele, hogy mi, a szocialista frakció, a Bizottsággal és a Tanáccsal együtt megoldást akarunk találni a legsürgetőbb problémákra, mert úgy vélem, nem szabad hagynunk, hogy a romák olyan emberek támadásainak célpontjává váljanak, akik ilyen nem megfelelő magatartással akarnak a jobboldali populista politizálás kedvében járni. Ez a mi közös feladatunk, ezért kezdeményeztük ezt a vitát.

(Taps)

 
  
MPphoto
 
 

  Viktória Mohácsi, az ALDE képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök asszony! Gratulálok biztos úrnak a tárgyban elhangzott kiváló beszédéhez. A Nápolyban május 13-án történt cigányellenes pogromokra és az azt követő olaszországi fejleményekre szeretnék reagálni. Múlt hétvégén ellátogattam Rómába és Nápolyba, hogy egyfajta helyszíni kutatómunkát végezzek, és személyesen beszélgettem az ott élő emberekkel. Sürgős beavatkozást kértem ezenkívül az olasz kormánytól az országban az alapvető jogok biztosítása és a romáknak a további erőszakos cselekményektől, rasszista agressziótól való megvédése érdekben, valamint azt, hogy hárítsa el az Olaszországban uralkodó ellenséges hangulatot. Február 23-án levelet írtam Silvio Berlusconinak. 88 más nem kormányzati szervezettel együtt komolyan aggódunk amiatt, hogy a véghezvitt politikai kampány negatív sztereotípiákkal azonosította a romákat, és az egész roma nemzetséget választási bűnbakként használta fel, ami teljességgel ellentétes az európai értékrenddel. Most láthatjuk a kampány hatását.

A roma vészhelyzetet akkor nyilvánították ki, amikor a média azt jelentette, hogy egy 16 éves roma lány Nápolyban megpróbált elrabolni egy hathónapos csecsemőt az édesanyjától. Tényfeltáró küldetésem eredménye szerint ez a történet nem igaz, a rendőrség soha nem kapott ilyen bejelentést, nem történt ilyen esetben nyomozás.

Május 13-án egy nagyjából hatvanfős tömeg Molotov-koktélokkal felgyújtott öt roma tábort Nápolyban. Hasonló erőszakos kitörések történtek más olasz nagyvárosokban is, például Milánóban. Ami igazán aggasztó, az az, hogy a nápolyi rendőröktől kapott információim szerint egyik esetben sem folytattak nyomozást. Meg kell mondanom, hogy az olasz kormány azokkal szemben tűnik erősnek, akik gyengék, és gyenge azokkal szemben, akik erősek. Amikor felhozzák a biztonság kérdését, először a Camorra által elkövetett szervezett bűnözéssel kellene foglalkozniuk. A bevándorlásról és a roma kérdésről akarnak beszélni, hogy eltereljék a figyelmet Olaszország igazi problémáiról. Remélem, hogy az olasz hatóságok biztosítani fogják a nápolyi és milánói események megfelelő szintű és hatékony kivizsgálását, és teljesen jogszerűen emelnek vádat minden felelős személy ellen, azokat a közhivatalnokokat is beleértve, akik fajgyűlöletet szító, ellenséges nyilatkozatokat tettek a romákról.

Felhívom az olasz hatóságokat, hogy teljes mértékben működjenek együtt a kormányközi intézményekkel, nemzetközi szervezetekkel és hazai civil társadalommal annak érdekben, hogy gyorsan és hatékonyan véget vethessenek a romák emberi jogi vészhelyzetének Olaszországban. Felhívom továbbá az Európai Bizottságot, hogy álljon elő egy európai roma stratégiával, amelynek célja, hogy a roma integráció elsődleges fontosságú legyen, valamint hogy vezesse és koordinálja a tagállamokat a roma polgárok jogainak tiszteletben tartása iránti felelősségük tekintetében.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! A Parlament nem a legjobb hely valamely kormány elleni polémiára; ez az a hely, ahol az európai polgárokat aggasztó és megrémítő kérdésekre adható közös megoldásokat megvitatjuk, megvizsgáljuk és keressük, és ami Olaszországban történik, az sok európait érint.

Az incidensek jelentőségükben és súlyosságukban nagy szóródást mutatnak: romák elleni támadásoktól, a bűnözői csoportok ellenőrzése alatt tartott egész területek leromlásától és szegénységétől, ahol olaszok és migránsok a semmiért vesznek össze, a tragikus hulladékválságig, majd végezetül Olaszország gyönyörű új esélyegyenlőségi minisztere által tett hihetetlen kijelentésekig, amelyek a homofóbia határát súrolják.

Ezért – steril polémia nélkül – maradjuk a tényeknél, és nézzük meg, mit tehetünk azért, hogy segítsünk és hogy javítsuk a helyzetet, ahelyett, hogy azt továbbrontanánk. Amit nem szabad tenni, az a tények tagadása. Miért foglalkozunk a romák európai és olaszországi helyzetének megvitatásával? Azért, mert a romák szenvedik el a legtöbb kisebbségi megkülönböztetést Európában, és a Parlament évek óta foglalkozik a kérdéssel. Nem vagyunk jótétlelkek, de szélsőségesen erőszakos események történtek, intolerancia és rasszizmus uralkodik, amit a nevén kell nevezni, ha rendbe akarjuk ezeket tenni.

Mint említettem, nem vagyunk jótétlelkek. A megoldás mélyén annak jogszerűségét keressük: ez alatt valamennyi szabály tiszteletben tartását értem. Ez olyan szabályokat jelent, amelyek visszatartják az embereket a lopástól és a köztulajdon jogtalan elfoglalásától, gyerekek koldulásra kényszerítésétől, a nők rabszolgasorban tartásától, de egyben olyan szabályokat is, amelyek tiltják a megkülönböztetést és a szegények zaklatását, és olyan emberek évtizedekig tartó elnyomását, akik már azt sem tudják, milyen nemzetiségűek is, és nem saját jószántukból vándorolnak, hanem mert annyiszor kellett már menekülniük, hogy csak útközben tudnak élni. Hölgyeim és uraim! Sok romának ez jelenti a valóságot Olaszországban és Európában.

Befejezésül szeretném megköszönni Špidla biztos úr hozzászólását, hogy bátran kiállt és tisztázott néhány olyan dolgot, amit mindig fenntartottunk a 2004/38/EK irányelv szellemében, és hogy ezeket hogyan értelmezte félre egyes helyeken az olasz kormány. Remélem, hogy az egyértelművé tétel bevezetésére irányuló munkája támogatásunkkal továbbfolytatódhat.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini, az UEN képviselőcsoport nevében. – (IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Talán a minden uniós polgárt érintő gazdasági, energetikai és biztonsági helyzet súlyossága meggyőzhette volna a Parlamentet, hogy magára vállalja az összes uniós országon végigsöpörni látszó félelemhullám megakasztását.

Tegnap azonban partizánakció-szerű döntéssel, más utat választott, de lehet, hogy ez csak a média kedvéért történt. Nyilvánvaló, hogy a döntés alapja nem politikai, hanem pártpolitikai. azon tény miatt, hogy ez egy állásfoglalás nélküli vita. Ez sokatmondó! Osztjuk a pápa szolidaritásról és nagylelkűségről vallott nézeteit. Mielőtt azonban szolidaritásról beszélhetünk, tiszteletben kell tartani a jogot. Olaszország híres a nagylelkűségéről. Míg más országok harmadik országok állampolgárokra lőttek, megint mások visszafordították a menekültszállító hajókat, vagy halászhálókba, roncsokba kapaszkodó embereket hagytak vízbe fulladni, addig Olaszország nagy kedvességgel és nagylelkűséggel befogadta a az uniós és nem uniós polgárokat is.

Természetesen törtnek atrocitások, és ezeket el kell ítélni, és a jelenlegi kormány ezt meg is tette. Nem értjük azonban, hogy Mohácsi asszony miért nem foglalkozott az olaszországi roma problémával tavaly, öt hónappal, vagy éppen másfél évvel ezelőtt. Miért most beszél erről a Parlament, öt héttel a szavazás előtt, miközben nem foglakozott a problémával akkor, amikor az nyilvánvalóan sürgető volt? Nem, Schulz úr; ha a vita címe „A romák helyzete Európában” lenne, akkor elhihetnénk, hogy ez általános probléma. Ez pártkérdés, mivel politikai megoldásokra van szükség.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Musacchio, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Egyetértek Špidla biztos úrral: eddig nem tapasztalt súlyú politikai cselekményeket és eseményeket látunk. Az Európai Parlament irányelveinek és nyilatkozatainak mindenkire érvényesnek kell lenniük, még Olaszországra is. Ezt a jelenlegi kormánynak címezzük, amelynek hatalomra jutása óta tett cselekedetei és nyilatkozatai adnak okot igazi aggodalomra, és megdöbbentettek bennünket. Ezt már az előző kormánynak is elmondtuk.

A megkülönböztetés elleni küzdelmet és a roma integráció iránti elkötelezettséget kegyelettel őrzik a parlamenti szavazatokban. A mobilitáshoz és a lakóhely megválasztásához való jog az európai polgárság alappillére. Európának meg kell könnyítenie határozatai végrehajtását. A nácik által is üldözött európai kisebbségként a romák állampolgári jogait el kell ismerni.

A közelmúlt eseményeit nagyon komoly dolognak tartom: ez a félelem – például a romafóbia – politikai kihasználása a választói konszenzus elnyerése céljára; a félelem a szavazatszerzés alapja. A politikát és a demokráciát megfojtják a folyamatban, a békés egymás mellett élést megmérgezik, és magát a civilizációt, amit Európának kellene gondoznia, elpusztítják. Ennek a vitának konkrét eredményeket kell hoznia: a tagállamok intézkedéseinek nyomon követését, a helyi intézkedések nyomon követését és a roma polgárok életkörülményeinek nyomon követését.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, az IND/DEM képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök asszony! Ami Olaszországban történik, az azt példázza, hogy mi történhet, amikor a valóság összeütközik az Európai Unió utópisztikus idealizmusával. Az EU idealizmusa abból áll, hogy a bevándorlás korlátlan, ellenőrizetlen és megkülönböztetésmentes eszközével képes megteremteni egy nagyszerű, új, határok nélküli államot. A valóság pedig az, hogy ez a tömeges és szabályozatlan bevándorlás komoly társadalmi problémákat von maga után. Pártom és én teljes mértékben elítéljük a közelmúltbeli olaszországi erőszakot, amit etnikai származásuk miatt követtek el bizonyos embercsoportok ellen.

Hallottunk közösségek befogadó társadalmakba való integrálásáról, de hogyan valósulhat ez meg, ha a bevándorlók száma ezt nem teszi lehetővé? Az EU küldetése az, hogy egy nagyszerű, határok nélküli államot teremtsen, és ez az utóbbi években nagy embertömegek mozgását idézte elő Európában, amelyhez hasonló a római birodalom bukása óta biztosan nem volt. Frattini úr, az új olasz külügyminiszter, szigorúbb bevándorlási törvényeket kíván bevezetni. Ez ugyanaz a Frattini úr, aki – amikor uniós biztos volt – azt mondta, hogy Európának legalább 20 millió új bevándorlóra van szüksége Afrikából és a harmadik világból. Most, hogy Frattini úr elhagyta az EU elefántcsonttornyát, és a valós politikai világban dolgozik, más hangot üt meg.

Az EU nyitott határok politikája azt jelenti, hogy egyetlen tagállam sem tudja ellenőrizni, hogy ki léphet be az országba, és ki nem. Nagy-Britanniában ez az infrastruktúra, a közüzemi és szociális szolgáltatások, valamint a lakáshelyzet elviselhetetlen megterheléséhez vezetett. Fokozódtak a megbetegedések és a bűnözés. Az én választókerületemben, Londonban a szervezett bűnözés nagy részét külföldi etnikumú bandák tartják a kezükben. Minden országnak ellenőrzött bevándorlási politikával kell tudnia rendelkezni, hogy megválogathassák, milyen és mekkora számú bevándorlót akarnak beengedni, az igények szerint. Az ijesztő, erőszakos olaszországi jelenetek annak közvetlen eredményei, hogy az Európai Unió átvette annak az ellenőrzését, aminek kizárólag a nemzeti államok hatáskörébe és ellenőrzése alá kellene tartoznia.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Ha nem tévedek, a spanyol szocialisták által Olaszország és annak a belbiztonsághoz való szuverén joga ellen felhozott, ismételt vádaskodások azoktól származnak, akik szigorúan ellenőrzik partvonalaikat, akik számára még friss a Ceuta és Melilla-ügy, akik úgy kezelik a katalán és baszk szeparatizmus kérdését, hogy egy kalap alá veszik a politikai polémiát a terrorizmussal.

Tudják-e a spanyol és az európai szocialisták, mennyire nagylelkű volt Olaszország a romákkal szemben? Tudják-e, mennyi olyan jóléti és pénzügyi támogatást, oktatást és egészségügyi ellátást kapnak a romák, amihez még az olasz állampolgárok sem jutnak hozzá? Tudják-e, hogy az antiszociális bűncselekmények hány százaléka írható ezeknek a „vándorlóknak” a rovására? Szeretném megkérdezni Špidla biztos úrtól, aki védi az olasz városokban az utcán kolduló, rózsát áruló, és a közlekedési lámpáknál szélvédőt mosó gyerekeket, röviden, a kizsákmányolt gyerekeket, akiknek gyakran az sem lehet tudni, kik a szüleik. Például miért nem végeznek mindezeknél a gyerekeknél DNS-vizsgálatot, azzal a kettős céllal, hogy megvédjék a kiskorúakat és megállapítsák származásukat? Úgy vélem, igazam van, amikor azt mondom, hogy erre már van precedens Argentínában az elveszett gyerekekre.

Véleményem szerint, biztos úr, nem szabadna roma táboroknak lenniük Olaszországban, vagy ami azt illeti, Romániában vagy bármely más európai uniós országban. Tulajdonképpen, ha lehetővé akarjuk tenni a romáknak identitásuk megfelelő kifejezését – saját védelmük és jobb önvezérlésük érdekében is – azt javaslom, hogy az EU hozzon létre egy roma államot, talán valahol Kelet-Európában, mivel a romák nagy része abból a régióból érkezik.

Ez véget vetne diaszpórájuknak, autonóm módon vezethetnék és irányíthatnák saját népüket, életminőségük és jólétük javulna, és ha megengedik, hogy ezt mondjam, a miénk is!

 
  
MPphoto
 
 

  Stefano Zappalà (PPE-DE).(IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Egy perc biztosan nem elég ennek a témának a megvitatásához. Elhangzott, hogy senki nem vádolja az olasz kormányt, de az általam hallott beszédekben gyakran felemlegették a populista jobboldali politikát.

Mohácsi asszony azt mondta, hogy a hathónapos csecsemővel összefüggő nápolyi incidens nem volt igaz. Frassoni asszony az olasz esélyegyenlőségi minisztert hibáztatta. Egy hat nappal azelőtt felesküdött kormány a célpontja a spanyol miniszterek indulatos vádjainak, miközben sokkal komolyabb incidensek történtek Spanyolországban.

Úgy vélem – sőt, meggyőződésem –, hogy sokkal elfogadhatóbb lett volna, ha a biztos úr általánosságban a polgárokkal és nem csak néhányukkal beszélt volna a szolidaritásról. Az egyetemes szolidaritás mellett vagyunk, és vagyok. Úgy vélem azonban, hogy a kormánynak kötelessége minden állampolgára biztonságát garantálni, és nem csak egyes polgárokét; kötelessége biztosítani, hogy minden gyermek azonos körülmények között élhessen, és nem csak egyes gyermekek; kötelessége törekedni az integrációra, de nem oly módon, hogy – mint egyes esetekben – bűnözők menedéke legyen. Mindenkit meg kell védenie.

Tisztelt elnök asszony! Ön rendkívül nagylelkű volt, kérem, engedje meg, hogy befejezzem ezt a gondolatot. Úgy vélem, hogy egy kormányt nem lehet és nem szabad megvádolni; különösen nem egy olyan kormányt, amelyet Olaszországban egy korábban soha nem látott többség választott meg. Úgy gondolom, hogy ezt a mindannyiunk által rendkívül érzékenynek és fontosnak tartott problémához komolyan kell hozzáfogni, és nem a politikai gesztusok szintjén. Én mindig támogattam azt az elgondolást, hogy a Parlamentnek, az Európai Uniónak egyszer és mindenkorra abba kell hagynia politikai pózolást, és hiteles integrációs politikával kell rendelkeznie anélkül, hogy az egyes kormányokat támadná.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianni Pittella (PSE).(IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Špidla biztos úrnak igaza volt, amikor azt mondta, hogy a roma táborok ellen Rómában és Nápolyban nemrég elkövetett támadások vagyon súlyos incidensek voltak, és ezeket olyan megoldások keresésével kell kezelni, amelyek nem mentik fel Európát a vád alól, nem keresnek bűnbakokat, és nem alkalmaznak diszkriminatív vagy megalázó nyelvezetet. Elnézést kérek Romagnoli úr nevében, akit most hallottunk. Az ilyen megnyilatkozások csak továbbfűtik azt a veszélyes klímát, amely bármikor erőszakba és rasszizmusba torkollhat.

Ez a vita, Zappalà úr, nem Olaszország vagy az olasz kormány bíróság elé állítása: a biztos úr az együttműködés világos üzenetét hozta. Meggyőző és konkrét válaszokat várunk az olasz kormánytól, két alapvető követelménnyel összhangban: integráció és biztonság, valamint befogadás, integráció és biztonság a joggal összhangban és az állam – nem pedig a milícia és a polgárőrség – által végrehajtva, ami visszatérést jelent országunk történelmének egy olyan sötét időszakába, amit nem szeretnénk viszontlátni. Ma ilyen szalagcímeket lehet látni: „Európa bíróság elé állítja Olaszországot”, vagy „Schultz elvtárs, Berlusconi ellensége, Olaszország ellen vonul”. Ez nevetséges.

Azt szeretném mondani, hogy Olaszország, egy nagyra becsült és civilizált értékeiért szeretett ország, arra kéri Európát, hogy töltse be a biztonság megerősítésében és az integráció előmozdításában vállalt szerepét.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Pannella (ALDE).(IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Egyszerűen csak azt akarom mondani, hogy az események súlyossága ellenére, amit, úgy vélem, mindenki elismer, egy bizonyos gondolkodási séma és a helyzettel kapcsolatos tudatlanság uralkodik Olaszországban és Európában, ami ijesztő számomra. Ez mindig valaki másnak a hibája. Követelem ezért az önvád kötelességét és jogát. 15 évig voltunk hatalmon Rómában és Nápolyban! Rómában, Nápolyban és egész Olaszországban egy gyalázatos televíziós kampány kezdődött. A bűnözés elítélésére fordított műsoridő aránya – amely megteremtette a félelem pszichózisát – 10%-ról 24%-ra emelkedett.

Tisztelt elnök asszony! Csak azt akarom mondani, hogy ahol nincs demokrácia, ott nincs béke sem a romák, sem az olaszok számára. Olaszország nem demokrácia; nincs jogrend. Elindulhatunk innen és vitatkozhatunk, és reménykedhetünk, de nem azzal az olcsó moralizálással, ami túl sokunknak a sajátja.

 
  
MPphoto
 
 

  Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE). – Tisztelt elnök asszony! Mélységesen csalódott vagyok, hogy azt kell tapasztaljam, Barroso elnök úr nem foglalkozik kellőképpen a roma problémákkal. Ennek a Parlamentnek a megbízatási ideje alatt két közös állásfoglalást fogadtunk el a romákról, egy, a roma nőkről szóló jelentést, és számos megbeszélést folytattunk az Európai Bizottsággal. Időközben nőtt a cigányellenesség, és nyilvánvalóan a rasszizmus általános elfogadottsága is. Eljött a cselekvés ideje.

A romák olaszországi esete egyértelmű példája a kormány által támogatott rasszizmusnak. A roma bűnbakok elleni olaszországi erőszak az 1930-as évek zsidóellenes és romaellenes pogromjaira emlékeztet. Berlusconi politikai taktikája olyan, mint Milošević etnikai tisztogatása a volt Jugoszláviában.

Az Önök szolidaritására szeretnék támaszkodni annak érdekben, hogy nyomást gyakoroljunk a Bizottságra és a Tanácsra egy uniós roma politika céljából. Meggyőződésem, hogy az EU elnöksége hallotta ezt a vitát, és a következő EU-csúcson komolyabban is meg fogja vizsgálni a roma kérdést.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (UEN).(IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Én is szeretném eloszlatni a félreértéseket. Az erőszak és a megkülönböztetés minden cselekedetét határozottan el kell ítélni, de fontolóra kell vennünk a helyzetet, különösen, hogy elkerüljük az álszentséget, vagy – ami még rosszabb – a helyzet politikai kihasználását. Elnézést kérek, hogy ilyen nyers vagyok, de szeretnék fátylat borítani azokra a próbálkozásokra, amelyeket ma sokan elkövettek ebben a teremben, hogy a romák jelenlegi olaszországi helyzetéért Silvio Berlusconit hibáztassák.

Veltroni úr és Bassolino úr talán többet tud a szégyenről, különösen amikor az illegális roma táborokban uralkodó mocsokról van szó. Mindazonáltal mindenkit szeretnék megkérni arra, hogy tegyen erőfeszítést a felelős és komoly magatartásra, amire most nagy szükségünk van mindazon késedelem és a megoldásra való felszólítások után, ami eddig süket fülekre talált.

Meg kell kétszereznünk erőfeszítéseinket és ki kell állnunk a roma táborokban abszolút embertelen és elfogadhatatlan körülmények között élő emberek mellett; meg kell feledkeznünk az anyáról, akinek a gyermekét majdnem elrabolták, és a nem egészen egy éve megerőszakolt és meggyilkolt Reggiani asszony családjáról, amely esettel sajnos foglalkozott ez a Parlament is.

Javaslataink, amelyeken éveken át dolgoztunk, egyértelműek: bekerültek mind a romák európai unióbeli helyzetéről szóló, tavalyi európai parlamenti állásfoglalásba, és a gyermekek jogairól szóló európai stratégiába is. Egy: meg kell oldani a roma táborok problémáját, ahol nem létezik egészség és biztonság; kettő: drasztikus intézkedések javasolása, mint például a szülői jogok gyakorlásának elvesztése az olyan szülők esetében, akik koldulásra, prostitúcióra és gyermekmunkára kényszerítik a gyerekeiket; három: a roma gyerekeknél az iskolából való kimaradás arányának csökkentése, ami néhány tagállamban eléri a 75%-ot; négy: a közösségi pénzalapok jobb felhasználása az olyan roma származásúak vonatkozásában, akik dolgoznak, integrálódni akarnak és iskolába járatják a gyerekeiket, de ugyanakkor el kell különíteni és haza kell küldeni a visszaeső bűnözőket.

Végezetül, az egész Európai Unióhoz szólok, mivel a probléma minden tagállamot érint, amint ezt – többek között – az Európa Tanács nemrég sajnálattal megállapította.

 
  
MPphoto
 
 

  Umberto Guidoni (GUE/NGL).(IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, Špidla biztos úr! Rendkívül aggódom az Olaszországban lezajlott közelmúltbeli események miatt. Boszorkányüldözéses hangulat van a románok és a romák ellen, büntető expedíciókat vezetnek, felgyújtják a vándortáborokat. Az olasz kormány rögeszmés biztonsági kampánnyal visel hadat, amely kétségbe vonja Európát, a Schengeni Szerződést és az EU-n belüli szabad mozgást.

A jogi kultúra szempontjából ismét foglalkozni kell a biztonság kérdésével, amit nem befolyásolhat a dolgok vészhelyzet jellegű aspektusa. A jogállamiság megköveteli, hogy a bűnelkövetésért való felelősség egyéni legyen; nem tulajdonítható kollektív kategóriáknak. Ha eltérünk ettől az alapelvtől, az veszélyes precedenst teremt, amely egész etnikai csoportok kriminalizálásához vezet. A biztonsági követelmény jogszerű, de nem hagyatkozhatunk a gyűlölet és idegengyűlölet politikai célú szítására tervezett kizsákmányolásra.

Ahelyett, hogy az illegális bevándorlást bűncselekménynek minősítené, az olasz kormánynak inkább az EU pénzalapjait kellene hatékonyabban felhasználnia az integrációs politikára. Röviden: ismét meg kell nyitnunk a vitát a megfelelő európai környezetben a romák kiutasításáról, és meg kell erősítenünk, hogy a meglévő jogszabályokat kell betartatni, az uniós polgárok mozgásszabadságának megkérdőjelezése nélkül, amely minden európai polgár elidegeníthetetlen joga.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Fiore (NI).(IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Azt szeretném mondani, hogy olyan kormányt vádolnak, amely két évig több százezer embert engedett be az országba, és ugyanakkor azt is megengedte, hogy ezek az emberek abszolút mocsokban éljenek, új al-proletariátust teremve ezzel. Azokat is vádolni kellene, akik nem gondolkodtak el egy moratórium lehetőségén, amikor Románia és más országok csatlakoztak az EU-hoz.

Nem hiszem, hogy Olaszország képes más olyan sürgető problémák mellett megbirkózni ezzel a kérdéssel, mint a hulladékgazdálkodás, a foglalkoztatás és a lakásellátás. A roma kérdés áthidalhatatlan probléma, mivel ezt a „szolidaritást” olyan táborok képviselik – amint azt a tegnapi Porta a porta műsorban [aktuális ügyekkel foglalkozó olasz tévéműsor] láthattuk –, amelyek elvileg legálisak, de ahol állandó a gyermekekkel folytatott rossz bánásmód, az egészségügyi körülmények pedig abszolút visszataszítóak.

Szerintem az egyetlen dolog, amit Olaszország tehet – és Európának támogatnia kell ebben –, az a következő: 1) Olaszország vonatkozásában legalább hat hónapra fel kell függeszteni a Schengeni Szerződést, mivel a Parlament is elismeri, hogy a roma vészhelyzet problémát jelent Olaszországban, tehát fel kell függeszteni a Schengeni Szerződést; 2) az illegális bevándorlást bűncselekménynek kell minősíteni Olaszországban, ahogy az más országokban is van; 3) tárgyalni kell Romániával, Boszniával, Macedóniával és Szerbiával – más szóval uniós tagállamokkal és harmadik országokkal is – az olaszországi roma populáció humánus hazatelepítéséről.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE-DE).(IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! A legjobbat szeretném feltételezni Schulz úrról, amikor azt mondja, hogy konstruktív megközelítést kíván a romák befogadása és azon elkerülhetetlen szabályok tekintetében, amelyeket a romáknak ugyanúgy be kell tartaniuk, mint másoknak, ha részt akarnak venni abban az együttélési projektben, amit Európai Uniónak hívunk.

Az utóbbi 18 hónap fokozódó erőszakos eseményeiben érintett emberek és olasz áldozatok jogainak és méltóságának állandó eróziója azon kormányok és intézmények által tanúsított ellentmondások példája, amelyek egyrészt megértést prédikálnak, másrészt hagyják, hogy emberek mocsokban éljenek, és a csőcselék igazságának keze által kifosszák, megerőszakolják és megöljék őket.

Ha tényleg eltökéltek vagyunk abban, hogy megoldást keressünk, Schulz úr, hölgyeim és uraim, akkor valljuk be, hogy nemcsak a Prodi-kormány omlott össze, hanem mind a bal-, mind a jobboldalnak erőfeszítést kell tennie egymás elfogadása irányában. Ez megkönnyíti egy olyan probléma felvállalását, amelyben egyébként a régi politikai iskola a váltságdíj megfizetésére kötelezne bennünket, és Berlusconi úr szellemét kellett volna felmutatnunk annak érdekben, hogy felmentve érezzük magunkat hibáink alól. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Severin (PSE). – Tisztelt elnök asszony! Olaszországban, egy tiszteletre- és szeretetreméltó országban, a populista retorika egyesült a szélsőjobb doktrínáival, és felszította az etnikumok közötti gyűlöletet, bátorította a romaellenes pogromokat, és előkészítette a talajt a faji törvényekhez. Egyfajta bizarr módon a romafóbia románellenességgel egyesült. Miközben élénken tiltakozunk a Burmában vagy más távoli helyeken megnyilvánuló embertelen magatartás és megkülönböztetés ellen, tegnap csak hattal voltak többen azok az európai parlamenti képviselők, akik úgy gondolták, hogy az olaszországi események többet igényelnek, mint egy egyperces szívélyes beszédet azoknál, akik szerint ez nem szokásos kérdés.

Az olaszországi probléma nem roma vagy román probléma, amint azt Daul úr tegnap mondta. A románok és a romák csak áldozatok. Az olaszok is áldozatok. Az olaszországi események és fejlemények csak annak a tendenciának a sokkoló megnyilvánulásai, amely látensen Európában sok más helyen is jelen van. És emiatt egész Európában elterjedhet – ez európai probléma. E probléma megakadályozásához és a romákkal kapcsolatos kihívással való megbirkózáshoz nem több elnyomásra, hanem több integrációra van szükség. Nem több rendőrségre, hanem több igazságszolgáltatásra van szükség, különösen szociális igazságra. Működő államokra van szükség, olyan médiára, amely soha nem téveszti össze a bűnözést a nemzetiségi hovatartozással, és egy olyan Európai Unióra, amely képes egy igazán átfogó és határozott európai stratégia megfogalmazására és kiemelésére, különösen a romák és általában az interkulturális kapcsolatok vonatkozásában. Ha nem megyünk át ezen a vizsgán, akkor Nápoly lángjai egész Európát felgyújtják.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). – (DE) Tisztelt elnök asszony! Az Európai Unióban több mint 10 millió szinti és roma él a társadalom perifériáján. A 2005-ben indult, „A Roma Integráció Évtizede” program egyelőre keveset változtatott ezen. Az olaszországi incidensek világosan mutatják, hogy az eddigi, a kirekesztés és a megkülönböztetés elleni intézkedéseknek csekély hatásuk volt, és nem hajtották azokat végre.

Januárban ismét felszólaltunk egy, a romákra vonatkozó integrációs stratégia érdekben, ma pedig megvitattuk és elfogadtuk a megkülönböztetésellenes keretirányelvet. Az Olaszország romák lakta vidékein történt pogromok mutatják, mennyire sürgős szükségünk van egy valódi, átfogó politikai megoldásra. Nincs szükségünk konfrontációra. A romák társadalmunkba történő tényleges integrációja jó bizonyítéka lenne annak, hogy a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok alapkövei képezik az EU alapjait.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN).(IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Mint tudják, honfitársaink feladata felkérni a kormányt, hogy realisztikusan küzdjön meg a bűnözési vészhelyzettel, beleértve a romabűnözést is anélkül, hogy felvenné a jótétlélek attitűdjét.

Az emberei jogok védelme minden eszközzel – ezt kellett volna tenni Ceutában, de ehelyett a Szocialista Internacionálé összeesküvően hallgatott. Schulz elvtárs, Ön is egyetértene ezzel? Mindenekfelett védjük meg a becsületes állampolgárokat mások jogellenességétől, a romákat is beleértve! Én, személy szerint azért fogok kampányolni, hogy hazám kormánya nyilvánítsa bűncselekménnyé, ha valaki egy bűnbanda tagja, az esetek nagy részében a tipikus roma bandáké, akik lopnak, betörnek, és mg súlyosabb bűncselekményeket is elkövetnek.

Az idegengyűlölő erőszak nem jellemző népünkre, különösen nem Campania és Nápoly népére. Ez a Camorra tulajdonsága, akik ellen harcolnunk kell. Az emberek biztonságot követelnek abban a tudatban, hogy ez nem zárja ki eleve a humanitárius és szolidaritási intézkedéseket. A biztonság mindazonáltal elsőbbséget élvez, és ugyanolyan fontos ennek garantálása.

Nem győzött meg bennünket a Bizottság üres beszéde: Olaszország és Európa polgárai védelmet kérnek az ellenőrizetlen bevándorlással és az olyan emberek beáramlásával szemben, akik nem dolgozni jönnek, hanem inkább emigráló bűnözők, semmint bűncselekményeket elkövető bevándorlók.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE-DE).(IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! A közrend nehéz helyzete, valamint a nyilvánosság számos erőszakos epizódot követő természetes reakciója, amely felrázta hazámban a közvéleményt, elvezetett oda, hogy az olasz kormány új biztonsági intézkedéseket fogadjon el. Úgy vélem, nyomatékosan vissza kell utasítanunk azoknak a próbálkozásait, akik az olasz minisztertanács által éppen ratifikáció alatt álló biztonsági csomagban található rendelkezéseket diszkriminatívként, rasszistaként, és a közösségi irányelveken kívül esőként határozzák meg.

A jogtalan letelepedés elleni szigorú intézkedések, a vízummal nem rendelkező migránsok kiutasítása, magasabb büntetési tételek a társadalomellenes bűncselekményeket elkövetőkre – ezek mind megfelelnek az európai jogszabályoknak. Olaszország befogadó ország, és az is marad, új integrációs politikát dolgoz ki, de nem kívánja többé tolerálni az illegális bevándorlók jelenlétét.

Minden uniós és harmadik országbeli polgárt szívesen látunk, amennyiben betartják a békés egymás mellett élés szabályait. Az Európai Uniónak és 27 tagállamának mind ki kell vennie a maga részét, figyelemmel kell kísérnünk a helyzetet annak érdekben, hogy biztosíthassuk az emberi jogok tiszteletben tartását egész Európában.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Fava (PSE).(IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! A tényeknél maradok, ha nem bánják. A tények azt mutatják, hogy Silvio Berlusconi kormánya ismét bevezeti az olasz jogrendbe a faji koncepciót, és gyors ütemben marginalizálja Olaszországot az EU-n belül, szisztematikusan megsértve a 2001/38/EK irányelv alapelveit, mindenekelőtt a személyek szabad mozgáshoz való jogának az alapelvét.

Ennek csak két következményét szeretném megemlíteni: az elsővel Nápolyban szembesülhettünk néhány nappal ezelőtt, amikor a Camorrát jelölték ki helyettes rendfenntartóknak, és Molotov-koktélokkal lakoltattak ki mindenkit, aki a város roma táboraiban tartózkodott. A másodikat Romagnoli úrtól hallottuk, aki egy olyan javaslattal állt elő, amely eredete biztosan nem szépíthető. Ez a javaslat egyáltalán nem eredeti: építsünk újjá, építsünk vagy találjunk ki egy olyan államot, ahova minden roma polgár bezárható. Emlékszem, hogy ugyanezt a javaslatot terjesztette elő Göbbels a cigányokkal és zsidókkal kapcsolatban az 1930-as évek náci Németországában a háború kitörése előtt, majd a cigányok és zsidók államát felcserélték a krematóriumokra. Ez a ma hallott javaslat mögötti üzenet.

 
  
MPphoto
 
 

  Romano Maria La Russa (UEN).(IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Csak egyszer akartam beszélni, de Fava úr után természetesen ismét hozzá kívánok szólni. Tisztelt elnök asszony! Nagyon sajnálom, de az alapján, ami ma itt elhangzott, úgy vélem, hogy ezt a vitát egy olyan tagállam és kormány ellen indított elítélő, vádaskodó és büntető célzatú támadás sugalmazta, amely kormányt elsöprő többséggel választottak meg. Némelyek számára azonban – sajnos – bűnnek számít, ha valaki nem baloldali kormányt vezet.

Az nem a mi hibánk, ha a romákat gyakorlatilag csak az általuk elkövetett lopások, rablások, gyermekrablások és koldulás tükrében lehet látni. A cigányokról ilyen kép él Olaszországban, ezt a romák alakították ki, legjobb erőfeszítéseink ellenére. Még mindig keresek egy olyan romát Olaszországban – és ha valaki tud ilyenről, kérem szóljon –, aki legálisan dolgozik és adót fizet.

Ne vádoljanak engem rasszizmussal, kérem, legyenek komolyak! Csak a becsületes európaiakat védem – maradjon csöndben és menjen vissza a patkóba, menjen vissza a patkóba! – Tisztelt elnök asszony, félbeszakítottak. Ne vádoljanak engem rasszizmussal, legyenek komolyak! Csak a becsületes európaiakat és a becsületes romákat védem. Minden tagállamban a saját állampolgárok biztonságának kell az elsőnek lennie, különben a polgárok feljogosítva érzik majd magukat, hogy saját maguk szolgáltassanak igazságot.

Ezért – befejezésül – arra kérem a spanyol parlamenti képviselőket és az európai parlamenti képviselőket, hogy szedjék össze magukat, maradjanak csendben, és a saját házuk táján seperjenek!

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − La Russa úr, Pannella úr, kérem: nem az olasz parlamentben vagyunk, kérem, viselkedjenek megfelelően – és hagyják abba a gesztikulálást, értik? Kérem, hagyjuk ezt abba, különben hívom a teremőröket!

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE-DE). – (HU) Köszönöm, elnök asszony! Keserűen jegyzem meg, hogy Tibet és Koszovó után megérkeztünk az Európai Unió területére. Ne felejtsük el, a romák is uniós polgárok, EU-s polgárok. A szociális kérdés és az idegengyűlölet mindig összefügg. Nagyon örültem volna, ha szocialista barátaink akkor is felemelték volna a hangjukat, amikor Walter Veltroni, a szocialista, ex-kommunista miniszterelnök-jelölt még polgármester korában összetévesztve a romákat és a románokat harsogva követelte a nemkívánatos elemek kitoloncolását.

Harmadszor, nem szabad elfelejtenünk, hogy a kisebbségi kérdés sokrétű: romák, újonnan bevándorlottak és nemzeti kisebbségek, de mind egyformák abban, hogy megoldást kell találnia minden európai uniós országnak a problémáikra. A minimum az, hogy 2009-től kisebbségi, emberi jogi bizottságunk legyen és egységes törvénykezés az Európai Unióban.

És befejezésképpen a megelőző stratégiáról csak annyit, hogy az EU ne csak tűzoltó szerepet vállaljon, hanem sokkal inkább úgy álljon hozzá a dolgokhoz, hogy szociális biztonság, az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása és a kisebbségek kulturális és területi autonómiája nélkül nincs Európa. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Barón Crespo (PSE).(ES) Tisztelt elnök asszony! Először is szeretném megköszönni Špidla biztos úr beszédét, beszéde egyértelműségét, és azt a sebességet, amivel a Bizottság reagált. Tisztelt elnök asszony! Kérem, engedje meg, hogy egy volt európai parlamenti képviselő, Juan de Dios Ramírez Heredia, az első spanyol cigány parlamenti képviselő nevében beszéljek, akit tizenöt évvel ezelőtt választottak meg, és aki küldött nekem egy levelet, amely így hangzik:

„Ön nagyon jól ismeri azokat a szomorú eseményeket, amelyek az utóbbi napokban több száz ártatlan cigány családnak okozott oly sok szerencsétlenséget, akik a rasszista erőszak áldozataivá váltak. Mi, az Unión Romaní, azért akarjuk ezt a vitát, hogy senki ne hagyhassa figyelmen kívül azt a tényt, hogy mindenáron meg kell védenünk az emberi jogokat és azt, hogy a jognak mindig felsőbbrendűnek kell lennie a politikai hevület felett.

Európai cigányokként hiszünk Európában. Senki nem védte állandóan jobban a határok nélküli Európát, mint a cigányok. Ezért úgy gondoljuk, az, hogy önkényes korlátokat emelnek a személyek Európán belüli szabad mozgása elé, komoly visszalépés lenne az európai integráció dolgában, amelyről annyira álmodunk.”

Engedje meg, tisztelt elnök asszony, hogy azzal fejezzem be, hogy Špidla biztos úrhoz szólok, aki Frattini alelnök úrral együtt három évvel ezelőtt itt a Parlamentben ismertetett egy tervet, a legális migráció menetrendjét. Úgy vélem, Frattini alelnök úr jó munkát végzett biztosként, és remélem, az olaszországi helyzet kezelésében is segíteni fog.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). – (HU) Köszönöm, elnök asszony! Nápoly városában megdöbbentő erővel tört felszínre az a társadalmi valóság, amelyet a tüneti kezelés ideig-óráig elfed. A baj a 27-ek Európájában tagállami szinten többé már nem kezelhető, hanem komplex közösségi fellépés után kiált.

A probléma nem nemzet és nemzet, nem régeik és újak, még csak nem is a roma és a nem roma lakosság közötti viszony kérdése. Ebben a válságban millió olyan uniós állampolgár kilátástalan élethelyzete válik láthatóvá, akik a társadalom szélén egyensúlyozva, munkanélküliség sújtotta városok külső kerületeiben, szükséglakásokban, egészségtelen körülmények között, megfelelő segítő és képzési szolgáltatások híján észrevétlenül küzdenek a túlélésért.

A szocialisták nem hallgatnak, tettek ezért, nemcsak beszéltek róla, és mondták azt is, hogy az egyesült Európában nem fogadható el, hogy a közbiztonság aktuális helyzetéért a roma populációt tegyék felelőssé.

Rajtunk áll, mennyit értünk meg a nápolyihoz hasonló eseményekből, és miként tudjuk hatékonyan felhasználni az orvoslásukhoz rendelkezésre álló közösségi eszközeinket. Az Európai Parlament romaügyi jelentéstevőjeként ajánlom együttműködésünket a biztos úrnak, és erre kérem képviselőtársaimat is.

 
  
MPphoto
 
 

  Giuseppe Gargani (PPE-DE).(IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Miután figyelmesen végighallgattam az egész vitát, szeretnék egy végső véleményt előterjeszteni.

A vita nagy részében nem ért fel a biztos úr jelentésének szintjéhez és Schulz úr azon felhívásához, hogy tekintsünk el az egyedi problémáktól és egy adott ország – ez esetben Olaszország – machinációitól, és az általános problémával foglalkozzunk, amely – és szerintem ebben mindannyian egyetértünk – a befogadás és a szolidaritás azok számára, akik belépnek más országokba, a romák számára, akiknek biztosan egyedi problémáik vannak, és ugyanakkor a biztonság és a jogszerűség kérdésével, mivel a biztonság és a jogszerűség támasztja alá azt, amit ajánlanunk kell, a befogadást és a szolidaritást.

Válaszolnunk kellett volna a biztos úr kérdésére, hogy mit tud tenni a Bizottság? Azt hiszem, Barón Crespo nemrég azt mondta, hogy a Bizottság, a Parlament támogatásával, iránymutatásokat adhat ki: európai irányelveket, amikor ezek átültetésre kerülnek. Mint a hulladékprobléma esetében, ugyanúgy a harmadik országbeli és az uniós polgárok esetében egy irányelv lehetne a megoldás, persze nem akkor, amikor sem a Parlament, sem a Bizottság és a Tanács nem használja ki szolidaritásukat, amikor ezt arra használják, hogy egy kizárólag Olaszországról szóló, manipulatív vitát folytassanak, ahol a kormány csak néhány napja, néhány órája van hivatalban.

Ha viszont másrészről az egész Parlament a szolidaritásra összpontosít – ahogyan azt a biztos úr elképzelte –, akkor szerintem képesek leszünk megoldást találni és eredményt elérni.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). – Tisztelt elnök asszony! Amikor mi, románok tagjelölt ország voltunk, többek között olyan emberek oktattak ki bennünket, mint a korábbi biztos, Frattini úr, a kisebbségek – így a romák - jogainak feltétlen tiszteletben tartásáról.

Most már tagok vagyunk, és roma népesség egy része, európai polgárként, más országokban telepedett le, például Olaszországban, az ott élő romákhoz csatlakozva, akik közül néhányan már 40 éve fennálló táborokban élnek.

Egyetértek azzal, hogy némelyikük bűncselekményeket követett el, és megfelelően meg kell őket büntetni. De az nem elfogadható, hogy általánosítsanak, és valamennyiük ellen agresszív, negatív érzéseket gerjesszenek, többek között hamis médiajelentésekkel. Ha toleráljuk az európai alapértékek ilyen nagymértékű megsértését, amely értékeket olyannyira szeretünk felidézni, és szemet hunyunk a felelősök felett, akkor a legrosszabbat hívjuk elő, ami rövidesen teljesen elszabadulhat, kiszámíthatatlan negatív következményekkel járva az egész Unióra nézve.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Weber (ALDE). – (RO) Ennek a vitának szerintem azt a címet is adhattuk volna, hogy „Az emberi jogok súlyos megsértése Olaszországban”, hiszen tulajdonképpen az olasz kormány cselekvésképtelenségével foglalkozunk, amikor egy közösség hihetetlen erőszak tárgyává vált, és ez azért vált lehetségessé, mert az utóbbi hónapokban sajnos az olasz sajtó egy része és néhány magas rangú politikus rasszista hangneme emlékeztet bennünket Európa közelmúltbeli történelmének legsötétebb időszakára.

Az olasz kormány kötelessége kinyomozni az erőszakos cselekmények értelmi szerzőit, akiket bíróság elé kell állítani, és az olasz igazságszolgáltatásnak kell határoznia róluk. Különben az olasz kormány súlyosan megsérti az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében foglaltakat. A nem állami szereplőknek, a bűnözőknek az olasz igazságszolgáltatás előtt kell felelniük. Az olasz kormány pedig az Európai Uniónak tartozik elszámolni. Ezt jelenti a Szerződés 6. cikkének szelleme.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (Verts/ALE). – (HU) Tisztelt képviselő asszony! Romániának becslések szerint több millió cigány állampolgára van, sorsukról inkább botránykrónikákból szerez tudomást a világ, ahelyett hogy egy felelős szociális és kisebbségpolitika foglalkozna tarthatatlan helyzetükkel. Ennek lehetünk tanúi a romániai cigányok által elkövetett olaszországi bűncselekmények kapcsán.

Sajnálatos és fájdalmas, hogy az Európai Parlament szociális ingerküszöbét is csupán a botrányos olaszországi események képesek elérni. Ennél is szomorúbb, hogy az ott történteket egyes politikai erők az olaszországi belpolitikába való beavatkozás szintjén kezelik, és a cigánykérdésből politikai tőkét próbálnak kovácsolni maguknak.

Másfelől viszont azt is vissza kell utasítanunk, hogy a romániai cigányok elleni közhangulatot egyes politikai erők általános románellenesség gerjesztésére használják fel. Az Olaszországban kialakult helyzet első rendben nem olasz belügy és nem pusztán romániai cigánykérdés, hanem az Unió területén élő cigányság európai ügye, mely az eseti és tüneti kezelésnél többet igényel és érdemel.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania (GUE/NGL). (IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Politikai és médiakampány folyik az olaszországi migránsok és romák kriminalizációja irányában. Ma több olasz parlamenti képviselő is megmutatta az olasz kormány valódi arcát, például Fiore, Borghezio és La Russa urak, akik – mint világosan hallhattuk – azt mondták, hogy Schengent fel kell függeszteni, az illegális bevándorlást bűncselekménynek kell minősíteni, és minden romát ki kell utasítani: ez ugyanaz, mintha minden romát bűnözőnek nyilvánítunk.

Ez a valódi olasz kormány. A kampány nyilvánvaló abból, hogy éppen most jelentették be egy különleges romaügyi biztos kinevezését. Ezután összefogdosták a romákat, ahelyett, hogy letartóztatták volna azokat, akik felgyújtották az olaszországi roma táborokat. Olyan nyilatkozatok, amelyeket itt hallottunk, az olasz kormány különféle minisztereitől is elhangzanak.

Ezért van az, Muscardini asszony, hogy most tartjuk ezt a vitát és nem korábban. Csak egy dolgot kell kimondani, és ezzel is kívánom befejezni: 200 000 roma él Olaszországban. Ezek közül 80 000 olasz állampolgár. A fennmaradó 120 000-ből 50 000 Olaszországban született. Ha megadnánk nekik az állampolgárságot, az valószínűleg megoldaná az olaszországi romaprobléma nagy részét.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, a Bizottság tagja. (CS) Hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy az Önök vitájának meghallgatása után beszélhetek. Engedjék meg, hogy röviden több témát is érintsek. Európa történelme világosan rámutat, hogy a rasszizmus, az etnikai gyűlölet és intolerancia előbb-utóbb mindig katasztrófában végződik. Azok, akik nem tanulnak a történelemből, néha ismét megtapasztalják a katasztrófát. Az emberi jogok fogalma Európának a történelmi leckére adott válasza. Az emberi jogok oszthatatlanok, és azokat egész Európában, minden tagállamban védeni kell, az összes alkotmányos rendszerben. Minden tagállamnak eleget kell tennie ennek, és megfelelő erőfeszítéseket kell tennie e kötelessége teljesítése érdekében.

Van még egy dolog, amit ebben az összefüggésben szeretnék megemlíteni. Ma délelőtt a szegénységről és a társadalmi kirekesztettségről vitáztunk. Igaz, hogy a szegénység Európában nagyon egyéni volt, nagy mértékben az egyéni körülményekhez kapcsolódott. Ez alól van azonban egy kivétel. Ha valaki a roma kisebbséghez tartozik, akkor néhány kivételtől eltekintve társadalmilag kirekesztett és szegény, gyakorlatilag Európa minden részén. Ez a realitás. Másrészt egyértelmű, hogy a roma polgárok helyzete nem minden országban egyforma, és léteznek hatékony projektek és módszerek helyzetük javítására. A vita azt is világosan megmutatta, hogy a kisebbségek kérdése nagyon összetett és – mint már említettem – azzal elsősorban a tagállamoknak kell foglalkozniuk, bár az Európai Uniónak és az Európai Bizottságnak is jut szerep. Nagyon örülök ezért, hölgyeim és uraim, hogy azt mondhatom, már júniusban a Tanács elé fogunk terjeszteni egy dokumentumtervezetet, amely megkísérli áttekinteni mindeddig hatástalan politikáinkat. Ez a sajnálatos igazság, és a probléma nagyon sok erőfeszítést igényel a részünkről.

A vita arra is egyértelműen rámutatott, milyen könnyű politikai eszközt kovácsolni ezekből a szélsőséges problémákból. Minden demokratikus erő feladata az olyan manipuláció megakadályozása, amely a kérdés bármiféle hatékony megközelítését ellehetetleníti.

Hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy kifejtették véleményüket, amelyek jól megvilágították az ügy számos oldalát. Talán csak egy dolgot szeretnék mg gyorsan hozzáfűzni: Önök sok különböző véleményt fejtettek ki, amelyek közül több is van, amit én nem támogatok. Ez normális dolog, mint ahogy Önök között is többen lehetnek, akik nem értenek velem egyet. Hallottunk azonban egy nézetet, ami teljességgel elfogadhatatlan. Nem emlékszem, ki adott hangot neki, de gondolom, Önök is észrevették.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − A vitát lezárom.

Köszönöm, Špidla biztos úr. Szeretném, ha a kérdést nyugodtan, humánusan és méltósággal tudnánk megvitatni, amint azt Pöttering elnök úr gyakran mondja.

Romagnoli úr, nem feledkeztem meg Önről. A 145. cikkre hivatkozva kérte, hogy személyes nyilatkozatot tehessen, ily módon a vita után kap lehetőséget a felszólalásra, és ennek most jött el az ideje. Egy percet kap. Szeretném Önt emlékeztetni arra, hogy a 145. cikk értelmében Ön nem beszélhet az ügy érdemében, csak arról, ha valami az Ön személyét érinti, illetve úgy gondolja, hogy bizonyos véleményt Önnek tulajdonítottak.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Úgy vélem, ez itt a szabad és jól nevelt vitatkozás helye, de megszűnik annak lenni, hogyha tolerálja a durvaságot és az esetleg alaptalan sértéseket.

Személy szerint én mindig elítéltem, és most is elítélem az erőszak és a megkülönböztetés minden formáját, minden időben és minden formában, forduljon az akár egyének, akár közösségek ellen; úgy vélem, ha megadjuk az önmeghatározás lehetőségét a palesztinoknak, akkor erre másnak is joga van, és én ezt értettem az alatt, amikor kifejtettem a véleményemet a romákról.

Sajnálom, hogy egyesek kiforgatták a szavaimat. Sajnálom, hogy néhány képviselőtársam olyan nevekkel illetett engem, amit nem érdemlek meg, és ezzel mindenki, aki ismer engem, egyet fog érteni. Az emberi jogokat senki nem akarja megkérdőjelezni. Nem vagyok rasszista, sem idegengyűlölő, de ragaszkodom, hölgyeim és uraim, a társadalmi rendhez való joghoz, amit itt mindenkinek védelmeznie kellene, valamin Olaszország teljes szuverenitásának jogához.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − Volt egy kéréssel kapcsolatos ügy, a Titkárság vizsgálja, mivel nem közölték, milyen jellegű kérés volt. Mint tudják, nincs állásfoglalás és nincs szavazás.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Tisztelt elnök asszony! Tisztában vagyok azzal, hogy nem mindenki kaphat szót a „catch the eye” eljárás szerint.

Nem értem azonban, hogy a kiválasztás miért azt jelenti, hogy kijelölünk egy-egy személyt, aki az egyes képviselőcsoportok nevében beszélhet. Ez jelentősen torzítja az Európai Parlamentben meglévő politikai súlyozást. Alapjában véve ez azt jelenti, hogy a kisebb képviselőcsoportok újra és újra sokkal nagyobb súlyt kapnak. Ez egy indokolt politikai aggodalom, és az Eljárási Szabályzatban szereplő „catch the eye” eljárásának nem ez a szándéka.

Azt is szeretném kérni, hogy a jövőben, ha valaki az Eljárási Szabályzatnak megfelelően felszólalásra jelentkezik, az tényleg kapja meg a felszólalási lehetőséget.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − A rendelkezésünkre álló időből öt perc maradt hátra. Erről az elnökök értekezlete döntött, és ez a megfelelő időtartam. Megjegyzését mindazonáltal feljegyzem.

Írásbeli nyilatkozatok (142. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE) , írásban. – (RO) A romániai bevándorlók és a roma népesség elleni, fokozódó erőszak Olaszországban a közelmúltban befejeződött választási kampányban teret nyert jobboldali és szélsőjobboldali pártok által szított, fasiszta jellegű, szélsőséges beszédek közvetlen eredménye.

Az olasz hatóságoknak figyelembe kell venniük azt a tényt, hogy az általuk elfogadni kívánt jogszabályi módosításoknak szigorúan meg kell felelniük az európai normáknak, nem tehetnek lehetővé semminemű kollektív kiutasítást, és nem szíthatnak idegengyűlöletet az Olaszországban letelepedett közösségi polgárok ellen.

A fő probléma igazából nem is a bűnözéssel függ össze. Az egyéni felelősséggel kapcsolatos, és mint ilyet, az olasz igazságszolgáltatásnak kell szankcionálnia, az olasz törvényeknek megfelelően. Az olasz társadalomba történő beilleszkedés következetes politikája és az olasz állam támogatása kell, hogy elsőbbséget élvezzen, ideértve az európai alapok felhasználását is.

Sajnálattal fogadtuk a bukaresti liberális kormány korábbi álláspontját és a Parlament ALDE képviselőcsoportjának véleményét, amely visszautasította a Románia által kijelölt európai biztos mandátumának kiterjesztését az európai kisebbségi ügyekre, ideértve a roma népességgel kapcsolatos ügyeket is.

Azaz Románia elvesztett egy fontos politikai emelőkart, valamint annak lehetőségét, hogy európai megoldásokat hozzon létre a romák európai társadalomba történő integrálásának kérdésében.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE) , írásban. – (RO) Üdvözlöm azt a tényt, hogy az Európai Parlament úgy határozott, hogy a roma közösség olaszországi helyzetéről vitát tart. Ez annak a jele, hogy a probléma láttatni kezdi igazi dimenzióját: az európai dimenziót. A romák kérdése annyira összetett, hogy csak az egész Európai Unió energiáinak mobilizálása révén mutathatunk fel konkrét megoldást egy, a történelmi időkből eredő problémára. Ezért van szükségünk kontinentális szintű stratégiára és összehangolt cselekvésre. Arra kérem az illetékes biztosokat, hogy ebben a témában sürgősen tegyenek javaslatot egy munkatervre.

Úgy vélem továbbá, hogy az is az európai fórumok kötelessége, hogy határozott álláspontot képviseljenek azzal a móddal kapcsolatban, ahogy az olasz hatóságok a szélsőséges intézkedések végrehajtását értelmezik. A nomád táborok felgyújtása, az éjszakai razziák, letartóztatási parancs nélküli őrizetbe vételek, és a hadsereg mozgósításával való fenyegetőzés a bűnözés elleni küzdelemben – mindezek a XXI. század fájdalmas intoleranciájának légkörét tükrözik, és veszélyes helyzetet képviselnek az EU jövőjére nézve.

Ha elérkezünk oda, hogy jogszabályokat hozzunk az etnikai és fajgyűlölet légkörére vonatkozóan, akkor úgy vélem, az EU feladata fontolóra venni a lehetséges szankciók elfogadását az Európai Uniót megalapozó értékeket sértő kormányokkal szemben.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE) , írásban. – (RO) A közelmúltbeli olaszországi események, valamint az új kormányt megalakító jobboldali és szélsőjobboldali pártok képviselőinek a romákkal szembeni idegengyűlölő álláspontja bizonyítja, hogy 2008 Európájában sajnos jelen van a fasiszta jellegű beszéd és cselekvés.

Ha a bűnözést etnikai alapra helyezik, az rendkívül veszélyes, és az a tény is, hogy a politikusok és a tömegmédia – azzal, hogy a média összemossa a romák által elkövetett bűncselekményeket – azt az elgondolást hirdeti, hogy minden bűnöző roma származású. A bűnözés egyéni, és az olasz állam törvényei szerint kell büntetni.

A romák elleni, szóbeli és tettleges erőszak olaszországi fokozódása európai probléma, annak lehetséges következményei miatt, és az olasz hatóságok romákra vonatkozó integrációs politikájának kell jelentenie a megoldást. Az Európai Unió több alapot is rendelkezésre bocsát a társadalmi integrációs programok finanszírozására, amelyeket az olasz végrehajtó hatalom fel tud, és fel is kell, hogy használjon.

Másodszor, a közösségi végrehajtó szervnek cselekednie kell az olasz munkaerőpiac egyes etnikai kategóriáit érintő megkülönböztetés tárgyában, mivel e pillanatban Olaszország távol áll a teljes foglalkoztatottság céljának elérésétől.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE-DE) , írásban. – (RO) Üdvözlöm az Európai Bizottságnak Vladimír Špidla biztos úr révén kinyilvánított álláspontját, amely elítéli a roma emberek elleni erőszakot, bárhol is éljenek.

Hangsúlyozom továbbá egy, a roma népességnek az európai országok gazdasági, társadalmi és politikai életébe történő integrálására vonatkozó európai stratégia szükségességét, bárhol is éljenek.

Ilyen európai stratégia hiányában időnként minden ország olyan politikák és eszközök alkalmazásával próbálja majd megoldani a romákkal kapcsolatos problémáit, amelyek összeegyeztethetetlenek az alapvető emberi jogokkal és a személyek európai térségen belüli szabad mozgásával. Vagyis arra emlékeztetem az Európai Bizottságot, hogy az Európai Parlament 2007 novemberében jóváhagyta az európai romastratégiáról szóló állásfoglalást.

Hazám, Románia nagy erőfeszítéseket tett a romák integrációja érdekében. Kezdett meglátszani az eredmény, de a folyamatban lévő programokhoz több időre van szükség ahhoz, hogy hatékonyságukat felmérhessük. E programok közül itt említem meg külön a romák közül kiválasztott szakemberek képzését közigazgatási és rendőri munkára, a roma gyerekek iskolából való kimaradásának csökkentését, valamint az egyetemekre való bejutásukat.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) , írásban. – (RO) Az Európai Unió egyik alapvető elve a személyek szabad mozgása. A szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségnek kellene biztosítania az európai polgárok biztonságát, és – különösen – jogaik tiszteletben tartását.

A romák jelenlegi olaszországi helyzete pontosan azokat a közös alapértékeket kérdőjelezi meg, amelyeken Európa kiépítése nyugszik. 2007. december 14-én írták alá és fogadták el az Európai Unió Alapjogi Chartáját. Az Európai Unió a 6. cikkben elismeri a Chartában kinyilvánított értékeket, amely így szól: „(…) az Unió az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás oszthatatlan és egyetemes értékein alapul”, valamint „Tevékenységei középpontjába az egyént állítja, létrehozva az uniós polgárság intézményét és megteremtve a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget”. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 19. cikke is kifejezetten kimondja, hogy tilos a kollektív kiutasítás.

Azt kérem az olasz kormánytól, hogy gondoskodjon az Olaszországban lévő román állampolgárok jogainak tiszteletben tartásáról és biztonságáról. Kérem az olasz kormányt, hozzon intézkedéseket az állampolgárságon alapuló vagy etnikai alapon megnyilvánuló megkülönböztetés minden formája ellen.

Kérem a Bizottságot, hogy a Szerződések őreként határozottan szankcionálja az európai polgárok alapvető jogainak megsértését, és ne engedje az emberek szabad mozgását korlátozó jogszabályok vagy intézkedések meghozatalát.

 
  
  

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
Alelnök

 

15. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
MPphoto
 
 

  Elnök. − A következő napirendi pont a kérdések órája (B6-0156/2008).

A következő kérdéseket intézik a Bizottsághoz.

Első rész

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − 29. kérdés, előterjesztette: Linda McAvan (H-0306/08)

Tárgy: Bioüzemanyagok kereskedelmi gyakorlatai

Milyen intézkedéseket hoz a Bizottság annak érdekében, hogy megállítsa az USA mezőgazdasági támogatásait kihasználó bioüzemanyag-kereskedelmi gyakorlatokat?

A gyakorlatban ez úgy működik, hogy Európából az Egyesült Államokba szállítják a biodízelt, ahol hozzáadnak némi üzemanyagot, ami lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy literenként 11p egyesült államokbeli támogatást igényeljen. Majd visszaszállítják, és a hazai árak alatt eladják. Becslések szerint az USA-ból Európába exportált bioüzemanyagnak mintegy 10%-a ilyen szélhámosságból származik. Ez nem jogellenes, de kockázatnak teszi ki az európai bioüzemanyag-ipart. Ezen kívül felesleges szállítással jár az Atlanti-óceánon, ami növeli az üvegházgázok kibocsátását.

Vajon a Bizottság által javasolt fenntarthatósági kritériumok megoldják-e ezt a problémát, és jogellenessé teszik-e az ilyen gyakorlattal érintett bioüzemanyagok európai értékesítését?

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, a Bizottság tagja. − Bár a Bizottság nem kommentálhatja a kérdésben említett gyakorlat mértékére vonatkozó állítást, osztja az egyesült államokbeli adókedvezményeknek az európai iparra gyakorolt hatásával kapcsolatos aggodalmakat.

Az állami támogatás láthatólag minden, az USA-ból exportált, vagy éppen ott eladott biodízelnek kedvez, származástól függetlenül.

Iparági adatok szerint az USA Európai Unióba irányuló exportja a 2006-os 100 000 tonnáról 2007-ben 1 millió tonnára nőtt, ami az európai piac mintegy 15%-ának felel meg.

Kollégám, Mandelson biztos úr több alkalommal is felvetette ezt amerikai kollégája, Susan Schwab kereskedelmi képviselőnél. A probléma egyik lehetséges megoldásaként javasolta például, hogy olyan változtatást hajtsanak végre az USA törvényhozásában, amely az Egyesült Államokban eladott árukra korlátozná a támogatásokat. Az Egyesült Államok részéről mindeddig nem történt elmozdulás, és az adókedvezmény továbbra is hatályos.

A Bizottság kész lenne megfontolni egy szubvencióellenes vizsgálatot, ha a kiegyenlíthető támogatás és sérelem elégséges bizonyítékát tartalmazó, megfelelően dokumentált panaszt kapna az európai uniós iparágtól.

A tisztelt képviselő asszony azt kérdezi, vajon a megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról szóló, idén januárban a Bizottság által elfogadott irányelvre irányuló javaslatában a Bizottság által javasolt fenntarthatósági követelmény megoldja-e majd a kérdésben említett kereskedelmi gyakorlat által okozott problémákat.

A megújuló energiáról szóló irányelvben előírt fenntarthatósági rendszer a bioüzemanyagok fenntarthatóságának biztosítását célozza. Úgy alakították ki, hogy előmozdítsa a fenntarthatóan előállított bioüzemanyagok felhasználását, és gátolja a gyengén teljesítő anyagok használatát. Önök is emlékeznek a 35%-os vitára. Emiatt a fenntarthatósági követelmény nem tud a tisztelt képviselő asszony kérdésében említett kereskedelmi gyakorlatokhoz hasonló gyakorlatokkal foglalkozni.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan (PSE). – Biztos asszony! Örülök, hogy foglalkozik ezzel. Úgy gondolom, ez botrányos, és megcsúfolja minden, az éghajlatváltozás terén végzett munkánkat. Fenntarthatósági követelményekben kifejezve, ha van egy üvegházhatású gázcsökkentő kritériumunk, akkor az ilyen fajta bioüzemanyagok nem ütköznének-e azzal, mivel fel-alá szállították az Atlanti-óceánon, növelve ezzel a szállításból eredő üvegházhatású gázok kibocsátását, ami jelenleg a világ CO2-termelésének 5%-át teszi ki?

Ha az iparág panaszára kell várnunk, valamint a jogellenes támogatásokkal kapcsolatos eljárás megindítására, akkor meddig fog ez tartani? Nekem az a félelmem, hogy mire sikerül valamit elérnünk, addigra az európai ipar már befejezi működését.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, a Bizottság tagja. − A megújuló energiáról szóló irányelvben a bioüzemanyagokból eredő üvegházhatású gázkibocsátásnak a fosszilis üzemanyag-kibocsátással összevetett számítási módja az életciklus-módszert követi, amely figyelembe veszi a bioüzemanyag Európai Unión belüli és kívüli szállításakor keletkező kibocsátási szintet is. E tekintetben hadd ismételjem meg mg egyszer, hogy a közlekedésből eredő üvegházhatású gázok csökkentése a bioüzemanyagokkal kapcsolatos politika egyik legfőbb célkitűzése.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − 30. kérdés, előterjesztette: Johan Van Hecke (H-0332/08)

Tárgy: Európai élelmiszersegély-program a legrászorultabbaknak

2005-ben az Európai Parlament jóváhagyta a legrászorultabbaknak nyújtott európai élelmiszersegély-program folyamatosságáról szóló írásbeli nyilatkozatot. A nyilatkozat nem csak egy állandó élelmiszersegélyezési programot és egy éves költségvetést támogatott, hanem annak kiterjesztésére is felszólított. A kiegyensúlyozott élelmiszeradagok kiosztásának biztosítására az Európai Parlament arra szólított fel, hogy nyissák meg a programot az olyan új ágazatok, mint a sertéshús, a baromfi és a tojás számára is.

Mariann Fischer Boel, mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos feladata lett a nyilatkozatban foglaltak nyomon követése. Az a helyzet, hogy három év elteltével mg mindig nincs jele egy új rendelet alapjainak, és csak szerény lépéseket tettek. Még teljesen homályos, milyen költségvetési finanszírozás áll rendelkezésre.

Az élelmiszersegély rendkívül fontos kérdés az Európai Unióban, ahol a lakosság 16%-a a szegélységi küszöb alatt él. Biztosítani tud-e a Bizottság egy európai szintű élelmiszersegély-programot? Párbeszédbe kezd-e ennek folyamán az e területen működő európai nem kormányzati szervezetekkel?

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, a Bizottság tagja. − Az európai élelmiszersegély-program 20 éve meghatározó mértékben járul hozzá a Közösségben élő, alultáplált emberek élelemszükségleteinek kielégítéséhez.

2006. április 4-én a Parlament támogató nyilatkozatot fogadott el a Közösségben élő legrászorultabbak élelmiszer-segélyezése európai programjára vonatkozóan. Ez a nyilatkozat felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy biztosítsanak többéves pénzügyi keretet, és vezessenek be egy sor rugalmassági intézkedést a program irányításába. Nagy hangsúlyt fektettek továbbá arra az igényre, hogy a rászoruló embereknek kiegyensúlyozott étkezést kell biztosítani.

Ez a program igazából még 1987-ben indult el, a hatalmas feleslegeket felhalmozó mezőgazdasági termelés idejében hozott sürgősségi intézkedésként. Az élelmiszersegély-program első éveiben főleg az intervenciós készletek kínálatára támaszkodott. Ahogy a közös agrárpolitika egymást követő reformjai következtében az utóbbi években csökkenni kezdtek a készletek, a Bizottság változtatások sorát vezette be a rendszer folyamatosságának biztosítására, és e változtatások közé tartozik az a lehetőség, hogy a piacon megvásárolhatók azok a termékek, amelyek az intervenciós készleteken belül nem állnak rendelkezésre, a termékek „családon belüli” kereskedelme, valamint annak a lehetősége is, hogy az intervenciós termékeket összekeverjék vagy egyesítsék a piacon vásárolt termékekkel.

A pénzügyi keretet is kiigazították, különösen az Európai Unió közelmúltbeli bővítésének figyelembe vétele céljából. A 2004-es 213 millió euróról idén, 2008-ban 305 millióra nőtt. A Bizottság tehát minden erőfeszítést megtett azért, hogy működésben tartson egy, az intervenciós készletekre alapuló programot, annak ellenére, hogy ezek a készletek eltűnőben vannak. Így igazából azt mondhatjuk, hogy a programot annak végső határaiig feszítettük.

Most elérkezett az ideje, hogy újragondoljuk ennek a programnak a jövőjét anélkül, hogy a tágabb perspektívát szem elől tévesztenénk. Ezzel a céllal a Bizottság szolgálatai már dolgoznak egy hatásvizsgálaton, amely a jövő lehetséges megoldásait vizsgálja. Az internetes konzultáció hatalmas részvételt vonzott, több mint 12 000 válasz érkezett, ami az európai polgároknak a kezdeményezés iránti nagyfokú érdeklődését bizonyítja.

A nem kormányzati szervezetek valójában létfontosságú szerepet játszottak a program végrehajtásában, és a jövőben is főszereplők maradnak. Egy áprilisban rendezett szemináriumon kifejezték azon kívánságukat, hogy az élelmiszersegély-program a Mezőgazdasági Főigazgatóság irányítása alatt maradjon, és hangsúlyozták azt az igényt is, hogy valamiféle többéves pénzügyi keretet kellene bevezetni, és az egyes termékek szélesebb választékát kellene nyújtani. A nem kormányzati szervezetek e kéréseit most vizsgáljuk, és szoros kapcsolatban maradunk velük.

A hatásvizsgálat elkészítése után – szándékaim szerint szeptemberben – javaslatot fogok a Parlament elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a rendszer folytatását, de a jövőre nézve nagyon szilárd alapon. Köszönöm e rendkívül fontos program iránti érdeklődését és figyelmét.

 
  
MPphoto
 
 

  Johan Van Hecke (ALDE).(NL) Tisztelt elnök asszony! Először és mindenekelőtt szeretném megköszönni a biztos asszonynak nagyon világos és teljes válaszát, amely perspektívát kínál az élelmiszersegély-program hosszabb távú folytonosságához is, a folyamatban lévő értékelés alapján.

Csak azt akartam megkérdezni, hogy ez az értékelés figyelembe veszi-e azt a tényt is, hogy nyilvánvalóan sokan még mindig ettől az élelmiszersegély-programtól függnek, és hogy az európai népesség csaknem 16%-a él a szegénységi küszöb alatt, és hogy figyelembe veszi-e a jelenlegi élelmiszerválságot és az élelmiszerárak látványos emelkedését.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, a Bizottság tagja. − Minden bejövő információt figyelembe veszünk, amit a folyamatra jellemző nagyon nyitott megközelítésünkből adódóan kapunk. A most rendelkezésre álló számok alapján, az Európai Unióban 13 millió ember részesül a rászorultaknak nyújtott speciális rendszerből. Amennyire ráláthatunk, az igények pillanatnyilag nem csökkennek.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Sok esetben a gyermekek szenvednek a legtöbbet a szegénységtől. Az élelem hiánya nemcsak fizikai fejlődésüket hátráltatja, hanem a koncentrációs képességet és az iskolai teljesítményt is rontja. Ez pedig a gyermek jövőbeni sikereire is hatással lehet. A tervezett élelmiszersegély-program keretében, milyen intézkedéseket tesznek ezen a problématerületen, hogy például iskolákon keresztül tudjanak működni?

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). (DE) Biztos vagyok abban, hogy jó javaslat lesz, különösen, hogy említette a kiegyensúlyozott táplálkozás szükségességét. Létfontosságú, hogy erre összpontosítsunk. Ebben az összefüggésben a Bizottság még egy kulcsfontosságú dolgot hozzátehetne, mégpedig, hogy a friss organikus termékekre koncentrál. Mindenkinek joga van olyan termékeket enni, amelyek esetleg kissé drágábbak, de sokkal egészségesebbek. Mennyiben fogják ezt figyelembe venni?

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, a Bizottság tagja. − Először is, most egyelőre a kapott ötleteket és információkat értékeljük ki.

Ebben az összefüggésben megpróbáljuk megítélni, hogy specifikus módon kell-e a pénzünket felhasználni. Még nem zárultak le a belső egyeztetések, de a gyermekekkel kapcsolatban elmondhatom: azt hiszem, rendkívül fontos, hogy mindenekelőtt a fiatalok legyenek jól tápláltak, és ezért még idén közzéteszünk egy elgondolást (és remélem, teljes támogatottságot kapok hozzá) egy iskolai gyümölcsprogramra vonatkozóan, olyan tagállamokkal közös finanszírozásban, amelyek bizonyos korú gyermekeknek fel tudják ajánlani a lehetőséget, hogy gyümölcsöt kaphassanak az iskolában. Úgy vélem, általában véve jó ötlet, ha egy jó szokás megteremtését kínáljuk a fiataloknak, ami remélhetőleg egész életükön át elkíséri majd őket.

A biotermelés elsőbbségével kapcsolatban: úgy vélem, az ördög és a mélykék tenger között kell választanunk, hiszen ha a biotermékeket választjuk, akkor kevesebb élelmünk lesz, és azt hiszem ez nagyon nehéz döntés lesz.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − 31. kérdés, előterjesztette: Alain Hutchinson (H-0338/08)

Tárgy: Spekuláció és élelmiszerválság

Az emelkedő árak és a világ élelmiszerválsága mögött jelentős tényező a pénzügyi spekuláció. Az árutőzsde különösen vonzza a befektetési alapok növekvő érdeklődését.

Kész-e elfogadni a Bizottság, hogy – kevesek javára – az olyan áruk, mint a rizs és a búza, a spekuláció középpontjába kerülnek, miközben ugyanakkor emberek milliói halnak éhen?

Szándékában áll-e gyakorlati lépéseket tenni annak érdekében, hogy véget vessen az összes pénzügyi spekulációnak, amely közvetlenül veszélyezteti milliók élelmezési biztonságát?

Szándékában áll-e továbbá előmozdítani olyan nemzetközi szintű mechanizmus végrehajtását, ami megakadályozza, hogy egyes országok olyan élelmiszerek exportját korlátozzák, amelyekből nagy készletekkel rendelkeznek, és általánosabb szinten, minden olyan politika folyatatását, aminek a közvetlen hatása a legsérülékenyebbeket fosztja meg az élelemhez való joguktól?

Második rész

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, a Bizottság tagja. − A Bizottság tényleg nagyon aggódik a jelenlegi magas árak hatása miatt, az Európai Unión belül és globálisabb összefüggésben is. A fejlődő országokra és a legsérülékenyebb rétegekre ténylegesen aránytalanul nagy csapást mért az éhezés, a rosszul tápláltság és társadalmi nyugtalanság ebből eredő kockázata.

A Bizottság által ma közzétett közleménye megpróbálja elemezni e magas árak alapvető okait. A Bizottság egy sor kezdeményezést tett az élelmiszerár-sokk rövid távú hatásainak ellensúlyozására, a mezőgazdasági árukínálat növelésére és hosszabb távon az élelmezési biztonság biztosítására, valamint az áremelkedésnek a szegényekre gyakorolt hatásával küzdő globális erőfeszítésekhez való hozzájárulásra.

Ami az alapokokat illeti, több tényező is egyidejűleg csökkenti a globális kínálatot: kedvezőtlen időjárási feltételek a kulcsfontosságú gabonatermelő és -exportáló országokban, főleg Oroszországban és Ukrajnában, amelyeket korábban a Szovjetunió kenyereskosarának hívtak. Ausztráliában három egymást követő évben is rossz volt az időjárás. Nőttek az energiaköltségek. Lassabban nőttek a hozamok, de nőtt a világ fogyasztása. Ezek, a kínálatra és keresletre irányuló közvetlen hatások jelentősen hozzájárulnak a mezőgazdasági áruk áraihoz és az általunk látott növekedésekhez.

Az élelmiszerárak emelkedésének háttérfüggönye előtt, valamint a pénzpiaci válság nyomában fokozódó aktivitást tapasztalhattunk az árukhoz kapcsolódó pénzpiacokon, az árkockázat lefedése vagy a befektetési portfoliók diverzifikálása céljából. Ezek a tevékenységek fokozódó ármozgásokhoz, az opciós és azonnali piacok ingadozásához vezethettek, és felnagyították az azokat megalapozó ármozgásokat, de a hosszú távú áralakulásra gyakorolt hatásuk továbbra is bizonytalan. Tehát a mai közleményben a Bizottság elkötelezi magát az árukhoz kapcsolódó pénzpiacokon mozgó, spekulatív befektetők tevékenységei és az ármozgásokra gyakorolt hatásuk szoros nyomon követése mellett.

A közlemény megállapítja, hogy néhány exportáló ország exportja tényleges visszafogásával reagált az emelkedő árakra. India exporttilalmat vezetett be, Vietnam és Thaiföld korlátozza a rizsexportot, Indonézia exportvámot vezetett be a pálmaolajra, Kazahsztán kiviteli tilalmat a búzára. Ezek az adók és exporttilalmak a hazai piac védelmét szolgálják a rövid távú kínálati hiánnyal és az ársokkal szemben. Továbbszűkítik azonban a nemzetközi mezőgazdasági piacokat, különösen az élelmiszer-importáló fejlődő országok kárára. Középtávú perspektívában ezek a korlátozások egyértelműen téves piaci jeleket küldenek, csökkentik a mezőgazdasági termelők beruházási és termelésnövelési kedvét, és hozzájárulnak a regionális piacok kibillent egyensúlyához.

Az exportkorlátozások nagyon is negatív hatásának kérdését a WTO ide vonatkozó, közelgő tanácskozásain és más illetékes nemzetközi fórumokon is fel kell vetni. A Bizottságnak továbbra is meggyőződése, hogy jelentős potenciális haszon rejtőzik a fejlődő országok számára a dohai fordulóban olyan új piaci lehetőségek formájában, amelyek segítenének pótlólagos exportbevételt előállításához, ösztönöznék a mezőgazdasági termelést, és megkönnyítenék az élelemhez jutást, csillapítva ezzel a jelenlegi élelmiszerár-emelkedést. A Bizottság ezért folytatja egy átfogó és kiegyensúlyozott dohai megállapodásra irányuló a munkát.

A Bizottság bízik abban, hogy számíthat a Ház támogatására a mai közleményben ismertetett politikai irány tekintetében, amely a jelenlegi, néhány területen már a fejünk felett összecsapó árprobléma adta feladatokkal való küzdelem alapját képezi.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE).(FR) Tisztelt elnök asszony, biztos asszony! Köszönöm a viszonylag hosszú és érdekes választ. Mindazonáltal a mezőgazdasági termékekkel összefüggő pénzügyi spekulációs válságot kiváltó egyik elemre vonatkozóan szeretném megkérdezni, hogy egyes európai bankok – különösen a KBC és a Deutsche Bank – botrányos viselkedése után, amelyek, mint tudják, etikátlan hirdetési gyakorlatot folytattak az élelmiszerspekulációval összefüggésben… Azt szeretném megkérdezni, hogy mit szándékozik tenni a Bizottság erre vonatkozóan.

Kollégámmal, Carlotti asszonnyal együtt május 6-án írtam egy levelet Barroso elnöknek, amelyről még nem kaptam visszaigazolást, de remélem, egy napon választ kapok. A levélben azt kértem, hogy tegyenek meg minden tiltó intézkedést, és itt idézek a szövegből: „olyan pénzügyi eszközök Európai Unión belüli kínálata, terjesztése vagy reklámozása kapcsán, beleértve a befektetési biztosítást és a befektetési alapokhoz kötött biztosítási termékeket is, ha azok hozama közvetlenül az élelmiszerek vagy nyersanyagok áremelkedésére való spekulációhoz kapcsolódik”.

Meg tudná mondani, hogy mik a Bizottság szándékai ezen a téren?

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, a Bizottság tagja. − Nagyon rövid leszek, mert első felszólalásomban már érintettem ezt a kérdést. Valószínűleg ezért volt olyan hosszú. A Bizottság ma ismertetett közleményében elkötelezi magát az árukhoz kapcsolódó pénzügyi piacokon tevékenykedő spekulatív befektetők, és e spekulációk árakra gyakorolt hatásának nyomon követése iránt.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Fogyasztókként azonnal megérezzük minden áremelés hatását. A spekulációk révén azonban, az árláncon keresztül vannak nyertesek és vesztesek, és a mezőgazdasági termékek előállítói gyakran a vesztesek oldalán találják magukat.

Az Ön véleménye szerint, mit lehetne tenni annak biztosítására, hogy a mezőgazdasági nyersanyagok áremelkedése arányban legyen az általános áremelkedéssel – más szóval, hogy biztosítani lehessen, hogy az áruk ára méltányos legyen, a mezőgazdasági termelők pedig tisztes életet élhessenek?

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Tisztelt elnök asszony! Bár teljes mértékben elismerem a kérdező jó szándékát és az előttünk álló probléma összetettségét, biztos asszony meg tudná-e erősíteni, hogy nem áll szándékában sem neki, sem más kollégának a biztosok testületében beavatkozni az árupiacok működésébe, ami többet árthat mit használhat, ha erre az útra lépnének?

Végül is egyetértünk, csak az oda vezető út eszközeiben nem, ezt szeretném mondani a kérdezőnek.