Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0099(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0038/2008

Rozpravy :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

Hlasovanie :

PV 21/05/2008 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0218

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 21. mája 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Vysvetlenia hlasovania
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

− Kalendár schôdzí Európskeho parlamentu na rok 2009

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, mám krátku poznámku k parlamentnému kalendáru na budúci rok. Aj keď sme sa dohodli, že parlamentné voľby budú v období od 4. do 7. júna, čím sa skráti moje päťročné funkčné obdobie o jeden týždeň, som veľmi rád, že voľby nebudú od období od 11. do 14. júna. Pretože aj v Estónsku bývajú voľby väčšinou v nedeľu, no keby sa európske voľby konali 14. júna, teda v deň národného smútku, ktorým sa pripomína hromadná deportácia vykonaná sovietskymi úradmi v roku 1941, potom by v celom Estónsku boli vlajky na pol žrde. Nebol by to práve najveselší deň pre voľby do Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, toto bolo posledné hlasovanie o kalendári v tomto volebnom období a päťkrát sme zamietli pokusy o napadnutie Štrasburgu ako sídla Parlamentu a stanovenie jediného sídla Parlamentu prostredníctvom iracionálnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

No musím povedať, že je potrebné vykonať komplexnú reformu, pretože v konečnom dôsledku ide o peniaze a emisie CO2. Chcem upozorniť, že ak by sme sa mali sústrediť na dvanásť plenárnych týždňov v roku a keby sme plne využívali všetkých päť dní počas týchto týždňov, potom by sme vôbec nepotrebovali drahé a nepotrebné malé plenárne schôdze v Bruseli a mohli by sme ich nahradiť týždňami vo volebných obvodoch. Tak by sme boli bližšie pri svojich občanoch a mali viac času na skutočnú prácu. Bolo by to oveľa lacnejšie, znížili by sme emisie CO2 a to všetko môžeme dosiahnuť naším vlastným rozhodnutím bez úpravy zmlúv. Pokiaľ sa nezmení Zmluva o EÚ, mali by sme pokiaľ možno najrozumnejšie a najefektívnejšie využívať platné zmluvy. Preto som presvedčený, že by sme mali prijať prístup, ktorý navrhujem.

 
  
  

− Správa: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, keď sa toto nariadenie dostalo do prvého čítania v Parlamente, postavila som sa proti pokusom o umožnenie uskladňovania ortuti, nielen v soľných baniach, ale aj v podzemných zariadeniach prispôsobených na odkladanie odpadu. Bolo jasné, že anhydritové bane boli zahrnuté do rozšírenej definície a to bolo veľmi znepokojujúce pre obyvateľov Billinghamu v mojom volebnom obvode, ktorí bojujú proti plánom použiť bývalé anhydritové bane pod ich domami na odkladanie odpadu. Žiaľ, text, o ktorom sa hlasovalo dnes v druhom čítaní, znovu zaviedol možnosť uskladňovať ortuť aj na iných skládkach ako v soľných baniach, a to v hlbokých podzemných masívoch tvrdých hornín. Keďže sa teraz môžu aj billinghamské anhydritové bane dostať na zoznam povolených skládok podľa tejto definície, považovala som za potrebné zdržať sa hlasovania o kompromisnom balíku, pretože v druhom čítaní nie je záverečné hlasovanie, a to aj napriek tomu, že veľmi súhlasím so zákazom vývozu ortuti z Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE-DE). – (SL) Táto správa ma potešila, pretože obsahuje všetky prvky potrebné na rýchle vyriešenie tohto problému. Som rád, že Parlament, Komisia a Rada dosiahli kompromisný postoj, čím sme aktívne prispeli k dynamike procesu. Iné riešenie by mohlo spôsobiť dlhodobé zdržanie konečného riešenia.

Ďakujem.

 
  
  

− Správa: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Dnes už nie je únosné, aby sa vážne zločiny proti ochrane životného prostredia a verejného zdravia v niektorých štátoch, napríklad v Taliansku alebo na Cypre, považovali doteraz iba za priestupok. Preto som odporučila smernicu, ktorá ukladá všetkým krajinám povinnosť do dvoch rokov upraviť sankcie v trestných zákonníkoch, a to aj napriek výhradám euroskeptikov. Na druhej strane zas Česká republika a mnoho ďalších krajín bude musieť zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť pre právnické osoby, čo je pre postsocialistické krajiny historicky neznámy inštitút a budeme sa musieť rozhodnúť, či si vyberieme nemecký model, v ktorom delikty právnických osôb rieši správne súdnictvo, či pôjdeme cestou pravej trestnej zodpovednosti podľa vzoru Francúzska, Británie alebo po novom aj Slovinska, a či sa bude trestať právnická osoba ako celok alebo jej manažment. Obávam sa, že tie dva roky, čo máme na transpozíciu, nebudú stačiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). – Vážený pán predsedajúci, ja som hlasoval proti tomuto opatreniu. Zdá sa, že klimatické panikárstvo a ekologizmus naberajú čoraz väčšmi charakter náboženstva. Sú založené na viere a nie na faktoch. Možnosť vyrovnať emisie oxidu uhličitého pripomína stredoveký predaj pápežských odpustkov. No a teraz pán Nassauer zavádza niečo ako „zákon o eko-rúhačstve“.

Mám vážne výhrady proti tomu, aby sa takéto environmentálne otázky riešili vo všetkých prípadoch prostredníctvom trestného práva a nie občianskeho. Skutočný problém však predstavuje rozšírenie európskeho práva. Ľudia, ktorých zastupujem, chcú mať obchod a spoluprácu v Európe, ale nechcú mať politickú úniu a nechcú európsky právny systém. Mali by sme odmietnuť akýkoľvek ďalší návrh na vytvorenie európskej zodpovednosti a právomocí v týchto oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, zdá sa, že táto správa odstraňuje odkazy na konkrétne sankcie, no obsahuje odkazy na to, aké druhy činnosti by sa mali považovať za kriminálnu činnosť v rámci členských štátov. Tak si teda predstavme situáciu, že niekto v mojom volebnom obvode, v Londýne, najlepšom meste na svete, hlavnom meste najlepšej krajiny na svete, spácha čin, ktorý sa v rámci anglického práva nepovažuje za trestný čin (pričom anglické právo sa vytváralo na základe tradície zvykového práva a rozumu), no ktorý sa preto, že sme sa rozhodli uvaliť tento zákon EÚ zhora a nechali sme rozum bokom, na občanov môjho volebného obvodu, odrazu posudzuje ako trestný čin podľa práva Európskej únie.

Kam to vedie? Ako budú reagovať moji voliči? No ja vám teda poviem, ako budú reagovať. Povedia: „Čo je toto za nezmysel? Čo má znamenať to, že niečo, čo rozumné anglické zákony nepovažujú za trestný čin, je trestným činom podľa európskeho práva? Mali by sme z Európskej únie vystúpiť!“ Z tohto dôvodu musíme byť opatrní, aby sme Veľkú Britániu nevyhnali z Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Giuseppe Gargani (PPE-DE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, žiadal som predsedu o slovo už vo chvíli po prijatí správy pána Nassauera o návrhu smernice Európskeho parlamentu o ochrane prostredníctvom trestného práva.

Osobitne som chcel zablahoželať spravodajcovi, pretože táto správa má obrovský význam. Vo výbore prebehla veľká debata a napokon sme dospeli k veľmi inteligentnému a kvalitnému kompromisu po zakročení pani Monicy Frassoniovej. Naozaj cítim potrebu upozorniť na túto konkrétnu oblasť práce výboru a osobitne zablahoželať pánovi spravodajcovi Nassauerovi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE).(PL) Pokiaľ ide o správu pána Nassauera, musím povedať, že som hlasoval za jej prijatie. Aj keď všetky členské štáty prijali rovnaké ustanovenia, uplatňujú ich rôznymi spôsobmi. Podporuje sa tým neželané správanie, keď nezodpovední podnikatelia presídľujú svoju hospodársku činnosť do krajín, v ktorých sú tresty za delikty proti životnému prostrediu miernejšie. Týka sa to najmä nových členských štátov únie. Treba zdôrazniť, že čoraz častejšie zaznamenávame páchanie trestných činov v rámci zločineckých organizácií a že trestné činy proti ochrane životného prostredia naberajú cezhraničné rozmery.

Súhlasím so stanoviskom spravodajcu, že právny rámec definovaný v návrhu smernice predstavuje dôležitý prínos k účinnej ochrane životného prostredia a môže zaručiť jednotné a zodpovedné vykonávanie zákonov o ochrane životného prostredia v rámci Spoločenstva. Primerane vyškolení úradníci sú nevyhnutnou podmienkou účinného vykonávania zákonov a skutočného zníženia počtu trestných činov proti životnému prostrediu. Preto je návrh jasne špecifikovať povinnosti členských štátov v tomto zmysle úplne na mieste.

Mám ešte jednu užitočnú poznámku pre svojho britského kolegu, ktorý sa možno borí s nedorozumením. My nevytvárame nové právne predpisy Spoločenstva, aby sme uvalili sankcie. Ukázalo sa, že to nie je možné. Ale trváme na tom, aby každý členský štát transponoval potrebné právne predpisy v rámci svojho vlastného právneho systému, aby sa v celej Európe uplatňovali rovnaké tresty za podobné trestné činy.

 
  
  

− Správa: Fiona Hall (A6-0077/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Pre euroskeptikov je dnešný deň, 21. máj, ďalším klincom do ich rakvy, pretože sme odhlasovali spoločné rozhodnutie s Radou, ktoré umožní prenos práv 27 krajín v oblasti telekomunikačného spektra na Európsku úniu, a demonštruje to význam Európskej únie. To, čo nemôžu úspešne zvládnuť členské štáty, zverujú teda do rúk Únii v záujme európskych občanov. Dnes ide o odstránenie legislatívnych prekážok v ďalšom vývoji družicových mobilných služieb pre krízovú komunikáciu, pre záchranu životov, zdravia a majetku pol miliardy občanov. Pre lode a lietadlá tento systém už funguje, ale vďaka moderným technológiám by odteraz mohol ponúknuť ďalšie funkcie, napríklad obojsmerný multimediálny prenos, mobilné televízne vysielanie alebo širokopásmové pripojenie na internet. Toto rozhodnutie by však nemalo byť normou v oblasti telekomunikácií. Výhradné práva na využívanie ostatných častí spektra zostávajú aj naďalej v rukách vnútroštátnych regulačných orgánov. Dúfam, že v euroskepticky naladených krajinách ako Česká republika či Británia venujú médiá dostatočnú pozornosť tejto téme, ktorá je dobrou správou pre občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, som rád, že môžem podporiť túto správu, pretože ide skôr o príklad spolupráce, ako o príklad nátlaku. Ja som vlastne kedysi pracoval v tejto oblasti. Bol som poradcom spoločností pre mobilné družicové služby.

Jedným z problémov, ktorým tieto spoločnosti museli čeliť, bola skutočnosť, že nerozumeli trhu. Na konci deväťdesiatych rokov asi piati prevádzkovatelia spustili globálne satelitné služby. Aj napriek ich najlepším odhadom absolútne nepochopili trh, pretože si mysleli, že tento trh je ako medzinárodný obchodný cestujúci, ale technológiu na tomto trhu predstihol úspešný vývoj mobilných technológií.

Som rád, že dávame týmto spoločnostiam príležitosť, aby sa znovu pokúsili vytvoriť celosvetový trh mobilných satelitných služieb, ktorý bude, podľa mňa, veľkým prínosom najmä pre ľudí v rozvojových krajinách bez dosahu pozemných sietí. Preto vítam túto správu a hlasoval som za jej prijatie.

 
  
  

− Správa: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Ouzký (PPE-DE).(CS) Ja by som chcel vysvetliť svoje hlasovanie o správe Karla Heinza Florenza. V záverečnom hlasovaní som hlasoval proti tejto správe a chcem zdôrazniť ako predseda Výboru pre životné prostredie, že to nebolo z toho dôvodu, že by som si neuvedomoval dôležitosť tejto témy, alebo že by som chcel akýmkoľvek spôsobom odmietnuť alebo spochybniť prácu spravodajcu. Nesúhlasím s niektorými tvrdeniami a formuláciami, ktoré sa mi nielenže zdali politicky nekorektné, ale v niektorých prípadoch dokonca aj nepravdivé. Rozhodnutie Tabling Office o neprípustnosti návrhu bez odôvodnenia považujem za rovnako neprijateľné, škandalózne a v niektorých prípadoch aj za mylné. Ďakujem za pochopenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE).(CS) Ani ja som nemohol hlasovať za správu kolegu Florenza, pretože čokoľvek, čo sa označí a prezentuje ako vedecké fakty, sa musí podávať s citom pre vedecké stanoviská obidvoch skupín vedcov, tých, ktorí súhlasia, aj tých, čo nesúhlasia. Formulácie v správe sa prezentujú ako jasný vedecký konsenzus. Nie je to však pravda. Skupina oponentov je tiež významná. V debate sa často zvýrazňovala zásada predbežnej opatrnosti. Prosím, používajme ho aj pri príliš striktne a jednoznačne vyvodených záverov v súvislosti s politikou zmeny klímy. Ako geológ vás môžem ubezpečiť, že Zem sa v minulosti veľa ráz oteplila oveľa viac ako o tie démonizované 2 °C a nič tragické sa nestalo. Ľudstvo napokon vždy žilo v neustálej klimatickej zmene.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Hlasovala som za návrh dočasnej správy spravodajcu Karl-Heinz Florenza, v ktorej vedecké poznatky o klimatických zmenách hrajú dôležitú úlohu. Zároveň však vyjadrujem poľutovanie nad tým, že niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy kolegu Březinu a 40 poslancov, hlavne pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 15 neboli prípustné v tejto správe, pretože by vylepšili text správy. Vedci svoje tvrdenia neustále revidujú, preto musíme byť otvorení novým myšlienkam.

Časť globálnej klimatickej zmeny spôsobená ľudskou činnosťou z veľkej časti spočíva v odvodnení územia. Z tohto dôvodu zadržiavanie dažďovej vody v území a odvádzanie len prirodzených prebytkov vody v území je predpokladom k zabezpečeniu environmentálnej bezpečnosti, globálnej stability a v neposlednej miere aj k udržaniu rastu ekonomiky. Verím, že nová vodná paradigma bude takouto novou myšlienkou najbližších desaťročí a stane sa programovým vyhlásením ľudstva na udržanie civilizácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Vážený pán predsedajúci, dnes sme prijali veľmi dôležitú správu o boji proti zmene klímy. Existujú blízke súvislosti medzi zmenou klímy a problémami v súvislosti s energiou. Čoraz častejšie zažívame veľké suchá, povodne, vysúšanie veľkých území a roztápanie ľadovcov. Každému už dnes musí byť jasné, že sa naša klíma mení. Pre rastúce teploty sa objavujú sociálne, ekologické a finančné problémy.

Ak naozaj chceme chrániť našu planétu, našu Zem, potom my všetci, všetky krajiny a spoločnosti v celom svete musíme spomaliť alebo zastaviť ďalšie zvyšovanie množstva emisií CO2 a ďalších skleníkových plynov. Musíme podporovať ekologicky priaznivé investície spolu s čistými energiami a energeticky úspornými zariadeniami. Predovšetkým však musí byť našou prioritou, aby sme presvedčili ľudí o potrebe šetriť energiou a zlepšili ich vedomosti a informovanosť. Určite sa ukáže, že toto je najrýchlejšia cesta k výsledkom.

Musíme nájsť kompromisné riešenie obmedzenia emisií skleníkových plynov v Únii. Nové členské štáty by sa mali posudzovať inak ako rozvinutejšie členské krajiny, aby mali prvé možnosť dobehnúť tie druhé a odstrániť rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Kurt Joachim Lauk (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, najskôr sa chcem vyjadriť k správe pána Florenza, ktorá, podľa môjho názoru, zhrnula veľmi dobrým spôsobom súčasný vedecký konsenzus. Napriek tomu som hlasoval proti nej. Otázka klímy je veľmi dôležitá a súhlasím s tým, že musíme konať. Vedecký konsenzus v tejto otázke je však len dočasný, ako ktorýkoľvek iný vedecký konsenzus za posledných sto rokov, pretože všetky trvali krátko. V každom prípade sa od nich vzďaľujeme.

Správa, ktorú máme pred sebou, nám neponúka dostatok možností. Ba čo viac, konkrétne opatrenia, ktoré navrhuje, sú jednostranné. Musíme zabezpečiť, aby sa Európa sama nepripravila o niektorú zo svojich hospodárskych schopností. Európa nedokáže sama zachrániť svet. Je nutné, aby sa okamžite k úsiliu Európy pripojili aj ďalšie krajiny pri riešení tohto celosvetového problému. To je jediný možný spôsob uplatnenia vedeckého konsenzu. Nemôžeme niesť túto ťarchu predsa sami.

Vzhľadom na to pociťujem, že v správe chýba katalóg opatrení, ktoré sú potrebné na zmiernenie zmeny klímy. Pravdepodobne ju nemôžeme úplne zastaviť. Vychádzajúc z týchto poznatkov vyjadrujem presvedčenie, že opatrenia, ktoré trvalo zmenia naše priemyselné štruktúry, sa nemôžu prijímať na základe takéhoto, iba dočasného, vedeckého konsenzu.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). – Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti Florenzovej správe. Klimatické panikárstvo sa okrem iných mýtov vyznačuje aj presvedčením, že existuje vedecký konsenzus, na ktorom sa dohodli všetci vedci. Keďže som členom Dočasného výboru pre klimatické zmeny, viem prečo sa so správou pána Florenza stalo to, čo sa stalo. Pri jej príprave bola vypočutá iba jedna strana argumentov, a tak sa dospelo k záveru, že v tejto debate vládne konsenzus.

Počas dnešnej rozpravy nám pán Booth pripomenul Oregonskú deklaráciu, ktorú podpísalo 30 000 vedcov z odboru, ktorá spochybňuje celý základ, na ktorom stojí klimatické panikárstvo. Tu niet konsenzu, pretože silná a stále rastúca časť vedeckej obce zastáva opačný názor. A my medzičasom spôsobíme obrovskú hospodársku škodu ľuďom, ktorých zastupujeme, pretože sa pustíme do márneho pokusu, vopred odsúdeného na neúspech, aby sme ovplyvnili pomyselný problém, ktorý podľa mienky mnohých ľudí vôbec nejestvuje.

Práve hospodárske škody, ktoré týmto spôsobíme, nás ukrižujú, a ukrižujú predovšetkým Európu, pretože rozvojové krajiny ako Čína a India majú dosť zdravého rozumu, aby sa nenechali pomýliť.

 
  
  

− Správa: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) My, zástupcovia strany Ataka, sme hlasovali proti takzvanej správe o pokroku Turecka, pretože nevidíme nič, čo by sa dalo označiť za pokrok.

V Turecku vidíme iba štát, ktorý riadi islamistická strana s islamistickým prezidentom na čele. Štát, ktorý sa ani len nepriblížil k uznávaniu ľudských práv, štát, ktorý utláča celý národ a vedie vojnu aj teraz, kým tu diskutujeme, proti celému národu, aby ho vyhubil! A týmto národom sú Kurdi. Je to štát vo veľkej miere militaristický, v ktorom vládne tajná vojenská junta a turecká politika mení smer podľa toho, ako si povedia generáli. Je to štát, ktorý neustále okupuje územie členského štátu EÚ, ešte aj teraz, kým tu diskutujeme.

S takýmto štátom nemôžeme rokovať, kým sa tieto vážne problémy skutočne neodstránia.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Podľa mňa je správa pani Oomen-Ruijtenovej ďalšou premrhanou príležitosťou, pretože sme mohli konečne vyriešiť tému možného prijatia Turecka do Európskej únie. Správa je, podľa môjho názoru, zameraná na množstvo vedľajších záležitostí, no jadro problému spočíva jednoznačne v tom, že Turecko v žiadnom prípade nie je európskou krajinou, nikdy nemôže byť európskou krajinou, a preto neprichádza do úvahy, aby neeurópska krajina vstúpila do Európskej únie. To je celé!

Musím sa ešte mimochodom zastaviť pri tom, že ma prekvapil môj socialistický kolega, pán Swoboda, keď, okrem iného, povedal, že je vonkoncom neprijateľné, že sa v Turecku zakazujú politické strany. Chcem pripomenúť, že v mojej krajine v roku 2004 bola jednoducho zakázaná a rozpustená najväčšia flámska strana krajiny, Vlaams Blok, ktorá získala 24 % hlasov. Nepamätám si, žeby vtedy socialisti nejako protestovali. Naopak, ich solidarita je vyhradená iba pre islamistických fundamentalistov, čo aj vidno.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Vážený pán predsedajúci, niekoľko rokov hovorím, že zmluva o privilegovanom partnerstve medzi Úniou a Tureckom by priniesla oveľa viac úžitku ako prísľub vstupu do Európskej únie. Hodnotiaca správa, žiaľ, potvrdzuje, že aj napriek tomu, že sa začali prístupové rokovania, kodanské kritériá ešte vždy nie sú splnené. A nejde pritom iba o jednu oblasť, ale ide o slobodu vierovyznania, práva menšín, rovnaké príležitosti najmä pre ženy, korupciu, kurdskú a cyperskú otázku a, samozrejme, vplyv armády na riadenie štátu. Spolu so spravodajkyňou však vítam úsilie vlády o pokrok, ktorý však nevidíme. Naopak, Turecko zakazuje politickú stranu, má nový paragraf 331 na stíhanie spisovateľov a intelektuálov za urážku tureckosti a takisto narastá politicky a nábožensky motivované nepriateľstvo a násilie. Vražda Hranta Dinka a ďalšie vraždy neboli doteraz vyriešené. Nuž ale, oceňujem vyváženosť a úprimnosť dnešnej správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Vážený pán predsedajúci, prijali sme dôležitú správu. Mali by sme oceniť a podporiť zmeny vykonané v Turecku v súlade s prístupovými rokovaniami. Vzhľadom na osobitnú geopolitickú pozíciu je Turecko strategickým partnerom Únie, pokiaľ ide o jej rokovania s krajinami v oblasti Čierneho mora, Strednej Ázie a Stredného Východu. Turecko je tiež veľmi významným partnerom Európskej únie v zmysle bezpečnosti energií, pretože energetické zdroje z oblasti Kaspického mora a Čierneho mora sa dopravujú do Európy cez územie Turecka. Turecko má, okrem toho, aj veľký hospodársky potenciál. Má dynamicky sa rozvíjajúce hospodárstvo, obrovský vnútorný trh a veľký podiel obyvateľov v aktívnom veku na trhu práce. Som presvedčený, že toto všetko v budúcnosti prispeje k rozvoju hospodárstva Európy.

Za zmienku stojí ešte jedno hľadisko prijatia Turecka. Ako islamská krajina, ktorá by bola zároveň členskou krajinou Únie, by mohla zohrať dôležitú úlohu pri rozvoji vzťahov medzi Západom a islamským svetom.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za správu pani Oomen-Ruijtenovej, hoci obsahuje mnoho kompromisných formulácií. Preto som hlasoval za, lebo v úvode obsahuje rozhodujúcu vetu, že otvorenie rokovaní je začiatkom dlhodobého procesu s otvoreným záverom. Toto je jediný dôvod, pre ktorý som mohol hlasovať za správu. Chcem jasne povedať, že moja strana, Kresťanská sociálna únia vždy bola a aj bude proturecky naladená. Propagovali sme a vykonali veľa práce pre colnú úniu, ktorú tento Parlament schválil väčšinou iba jedného hlasu. Dalo by sa povedať, že to vtedy bol môj hlas. My sme podporili Turecko v NATO a v mnohých ďalších veciach.

Musím ale zároveň povedať, že Turecko nie je európskou krajinou a súhlasím s názorom pani Roithovej, že správnym riešením je privilegované partnerstvo, na mieru šitý osobitný status. Toto riešenie nakoniec dosiahneme. Mali by sme sa vrátiť z tejto slepej uličky, ktorá údajne vedie k prijatiu Turecka. K vstupu nedôjde, takže by bolo úprimnejšie a výhodnejšie pre obidve strany, keby sme sa spojili čo najskôr a dohodli sa na inej ceste, ceste k partnerstvu rovných, bez spoločných inštitúcií, ale so spoločnými záujmami a praktickým programom spolupráce, na ktorom sa dohodneme.

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Deß (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, aj keď správa pani Oomen-Ruijtenovej obsahuje na viacerých miestach kritiku Turecka, hlasoval som proti jej prijatiu, pretože, podľa mňa, cieľom prístupových rokovaní nemôže byť úplné členstvo Turecka. Pán Posselt to už spomenul. Myslím si, že by sme toto privilegované partnerstvo mali Turecku čo najskôr ponúknuť. Turecko nie je súčasťou Európy, ani neplní úlohu mosta k islamským krajinám.

V sudánskom Dárfúre je rokmi prítomné prenasledovanie kresťanov. Turecko malo veľa rokov na to, aby sa podieľalo na zastavení týchto zločinov proti kresťanom v Sudáne. Nevšimol som si však zatiaľ v tomto smere ani jeden krok Turecka. Preto som hlasoval proti správe: lebo Turecko sa nehodí do úlohy úplného člena Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). – (BG) Vážený pán predsedajúci, podporila som správu o pokroku Turecka, aj keď existuje niekoľko rizík na ceste tejto krajiny do Európskej únie.

Za správu som hlasovala na základe skutočnosti, že obsahuje zmienky o ochrane ľudských práv, práv žien v dvoch dôležitých oblastiach – v oblasti reprodukčného zdravia a rovnakých príležitostí, najmä pokiaľ ide o prístup k vzdelaniu.

Ďalšia vec, ktorú chcem poznamenať, sa týka záruk, ktoré sa v správe vyžadujú vo vzťahu k susedskej politike. Je potrebné ešte vyriešiť ďalšie problémy v súvislosti so susednými krajinami, a jedným z týchto problémov je aj otázka bulharských utečencov z Trácie. Táto otázka sa týka aj základných ľudských práv. Jej rozmery prekračujú majetkové a finančné hľadisko. Ešte dôležitejší je jej morálny aspekt. Bez toho, aby sme sa príliš zaoberali minulosťou, by sme radi videli v budúcnosti jasné kroky a dodržiavanie dohody podpísanej medzi našimi dvomi krajinami, preto som túto správu podporila.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

− Kalendár schôdzí Európskeho parlamentu na rok 2009

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. − Podporil som všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa kalendára, ktoré znižujú náš čas strávený v Štrasburgu a zvyšujú čas strávený v Bruseli. Súčasná situácia je bizarná, toto pobehávanie medzi Bruselom a Štrasburgom, ktoré spôsobuje veľké náklady z hľadiska času a peňazí. Mali by sme sa stretávať na jednom mieste.

Nesúhlasím však so sťažnosťou pána Stevensona v súvislosti so súčasným štrajkom v doprave. Uznávame a podporujeme právo na štrajk. Naše námietky voči Štrasburgu nevychádzajú zo žiadneho napadnutia práv zamestnancov vo Francúzsku, ale z míňania prostriedkov, ku ktorému dochádza na základe súčasných inštitučných predpisov.

Hlasoval som proti tomu, aby sme urobili výnimku, pokiaľ ide o pondelok, keď je pravoslávna veľká noc, ak sa nepostaráme o to, aby sme odložili stretnutie zo 14. júla. Sekulárne oslavy si zaslúžia rovnaké zaobchádzanie ako náboženské sviatky.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) My vlastne chceme, aby sa všetky rokovania Európskeho parlamentu realizovali v Bruseli a chceli by sme, aby sa čo najskôr skončil tento cirkus cestovania medzi Bruselom a Štrasburgom.

Preto sme hlasovali za návrhy, aby sme vypustili pondelňajšie schôdze a schôdze vo štvrtok popoludní počas rokovaní v Štrasburgu v nádeji, že nakoniec úplne zrušíme zasadnutia v Štrasburgu.

Európsky parlament by mal mať jedno sídlo a jedno pracovné miesto. Je poľutovaniahodné, že existujú členské štáty, ktorých politický vodcovia sa vyhlasujú za silných zástancov európskej myšlienky, no zároveň nechcú povoliť ani o centimeter, pokiaľ ide o ich národné záujmy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Vo všeobecnosti som za návrh kalendára schôdzí 2009. Som však presvedčený, že pozmeňujúce návrhy, ktoré požadujú predĺženie času stráveného v Štrasburgu by neprispeli k účinnému fungovaniu parlamentu. Efektivita a logika si naozaj vyžaduje, aby sme mali iba jedno sídlo parlamentu, v Bruseli. Moje názory na túto otázku sa prejavili v tom, ako som hlasoval.

 
  
  

− Správa: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Považujeme za pozitívne uznanie ekologických a sociálnych problémov, ktoré vyplývajú zo zatvorenia ortuťových baní v spoločenstve. Zároveň považujeme za pozitívne uznanie toho, že je potrebné ďalej pokračovať v projektoch a v ich iniciatívach a ich podpore na základe dostupných finančných nástrojov, aby príslušné oblasti dokázali nájsť uskutočniteľné riešenia pre miestne životné prostredie, miestne aktivity v otázke ochrany životného prostredia, zamestnanosti a hospodárstva.

Dohodli sme sa aj na tom, že uchádzač o povolenie musí prijať potrebné opatrenia, v podobe finančnej záruky alebo rovnocenného mechanizmu, aby zabezpečil, že záväzky vyplývajúce z povolenia (vrátane údržbových operácií po zatvorení) boli splnené a aby sa mohli vykonať operácie zatvorenia.

Schválilo sa, že sektory priemyslu, ktoré získavajú ortuť čistením zemného plynu alebo ako vedľajší produkt ťažby a tavenia neželezných kovov, musia Komisii poskytovať príslušné údaje, ale aj kompetentným úradom príslušných členských štátov. Komisia bude tieto informácie uverejňovať.

Myslíme si takisto, že je správne poskytovať technickú pomoc rozvojovým krajinám a krajinám s hospodárstvami v prechode, najmä pomoc, ktorá umožňuje presun k alternatívnym technológiám bez využívania ortuti a v konečnom dôsledku odstránenie používania a vypúšťania ortuti a jej zmesí.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasovala som za túto správu, ktorej cieľom je presunúť zákaz vývozu ortuti na termín 15. marca 2011, tri mesiace pred dátumom, ktorý navrhla Rada. Ortuť sa môže získavať recykláciou odpadu (napríklad žiariviek alebo batérií), očisťovaním zemného plynu alebo priemyselným spracovaním neželezných kovov.

Som rada, že okrem kovovej ortuti sa zákaz týka aj výrobkov, ktoré obsahujú ortuť, ktoré nebude možné predávať ani distribuovať v Európskej únii, teda ide o rumelku a zmesi ortuti.

Zároveň je nesmierne dôležité, aby sa tento zákaz, tak ako sa uvádza v správe, nevzťahoval na zmesi využívané na výskum a vývoj, v liekoch alebo analytických procesoch.

Uskladnenie musí byť bezpečné v súlade s odporúčaním správy aj Rady. Ortuťový odpad dočasne uskladnený na obdobie dlhšie ako jeden rok musí byť uložený hlboko pod zemou v masívoch tvrdých hornín alebo v zariadeniach na povrchu takým spôsobom, aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu ľudského zdravia a životného prostredia pred jeho spracovaním.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Vo všeobecnosti podporujem správu Dimitriosa Papadimoulisa o zákaze vývozu a bezpečnom uskladnení kovovej ortuti. Posunutie dátumu zákazu vývozu na rok 2010 nám umožňuje zlepšiť súdržnosť s celkovou stratégiou Európskej únie v súvislosti s ortuťou. Podporujem aj rozšírenie druhov ortuti, ktorých sa zákaz týka. Myslím si, že skôr, ako tento zákaz nadobudne platnosť, je potrebné vykonať ďalší výskum v súvislosti s metódami bezpečného uloženia ortuti. Hlasoval som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Vari nemá pokrytectvo žiadne hranice? Európska komisia oprávnene navrhuje zákaz použitia ortuti a vytvorenie vhodných infraštruktúr na jej uskladnenie, vzhľadom na jej vysokú toxickosť a stupeň rizika pre verejné zdravie. Komisia však trvá na podpore žiariviek, aby sa šetrila energia, aj keď vie, že každá žiarivka obsahuje najmenej päť miligramov ortuti, čo je nebezpečné množstvo, ak sa pozrieme na počet žiariviek vo všetkých domácnostiach a na pracoviskách.

Zdá sa, že na prvom mieste je zisk. Investície a zisk monopolov sa musia ochraňovať, hoci zjavne na úkor verejného zdravia. Európska únia zakazuje používanie ortuti, no zároveň spoločnostiam umožňuje predávať žiarivky, ktoré ortuť obsahujú, aby mohli zvýšiť svoj zisk z predaja.

Zodpovednosť za verejné zdravie sa potom zveruje do rúk týchto spoločností. Musia sa postarať o zber odpadu, ale vieme, že tento odpad končí na smetiskách a v odpadkových košoch. Celá spoločnosť, a nielen tí, ktorí používajú žiarivky, je potom vystavená veľkému riziku kontaminácie. Samozrejme, preto sa môžu vo všeobecnosti uskladňovať na skládkach odpadov. Naozaj preto, aby sa zabránilo protestom, ktoré by ovplyvnili predaj, sa nepodnikli ani najzákladnejšie kroky v informovaní verejnosti o ohrození, ktorému je vystavená v prípade úniku obsahu týchto žiaroviek do prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. – (PL) Ortuť patrí v životnom prostredí k najsilnejším jedom. V normálnych podmienkach je tento kov tekutý a má vysokú stlačiteľnosť. Nepodlieha biologickému rozkladu, takže v prostredí zostáva veľmi dlho. Ortuť sa zhromažďuje v potravinovom reťazci a následne sa môže dostať vo veľkom množstve do ľudského tela.

Rozvoj priemyslu má za následok využívanie ortuti, pretože je to kov so špeciálnymi vlastnosťami, ktorý sa dá lacno získať. Zdá sa, že je veľmi ťažké obmedziť používanie ortuti vo výrobe energeticky úsporných žiariviek. Mali by sa však vytvoriť účinné systémy zberu takéhoto odpadu spolu s bezpečnou technológiou recyklácie, aby sme zabránili ďalšiemu znečisťovaniu životného prostredia.

Jeden z najvážnejších prípadov otravy ľudí zmesou ortuti sa stal v Japonsku v období rokov 1953 až 1960. Veľké množstvo obyvateľov v zálive pri meste Minamata ochorelo a hlavným symptómom choroby bolo poškodenie nervovej sústavy s častými smrteľnými následkami.

Európska únia by mala urobiť všetko pre to, aby zabezpečila bezpečné uskladnenie ortuti. Vývoz kovovej ortuti musíme zakázať.

 
  
  

− Správa: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za prijatie správy, ktorú vypracoval môj ctený nemecký kolega, pán Hartmut Nassauer, a o ktorej sme hlasovali v prvom čítaní spolurozhodovacieho postupu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva. Podporujem pozíciu opätovného začlenenia tohto mechanizmu do prísnej jurisdikcie Spoločenstva obmedzením platnosti smernice iba na prípady porušovania právnych predpisov Spoločenstva v otázkach ochrany životného prostredia, čím umožníme členským štátom, aby si určovali tresty, ktoré budú uplatňovať v prípade porušenia takýchto zákonov. Táto pozícia vychádza zo stanoviska Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, ktorý vyniesol rozhodnutie o tom, že Európska únia má právomoc prijímať trestné opatrenia iba v prípadoch „oprávnenej potreby“, inými slovami, v otázkach spoločnej dopravy a politiky ochrany životného prostredia. Treba zdôrazniť, že cieľom smernice je zaviazať členské štáty, aby si v rámci vlastných právnych predpisov určili sankcie za vážne porušenie práva Spoločenstva v súvislosti s ochranou životného prostredia bez toho, aby sa zaviedli povinnosti týkajúce sa uplatňovania týchto trestov, ktoré sa môžu vymerať v jednotlivých prípadoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl (IND/DEM), písomne. − Na základe cezhraničného charakteru ekologických trestných činov sme presvedčení, že vytvorený súbor minimálnych noriem a sankcií v súvislosti s ekologicko-trestnou činnosťou na medzinárodnej úrovni môže byť užitočným nástrojom na udržiavanie súdržnej, komplexnej a účinnej stratégie ochrany životného prostredia. Nemyslíme si však, že Európska únia má, alebo že by mala mať právomoc vytvárať trestné opatrenia v otázkach, ktoré sa týkajú prvého piliera. Preto som dnes hlasovala proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Je dôležité, že spravodajca uznal, že podľa rozhodnutia Súdneho dvora z 23. októbra 2007 vo veci C-440/05 trestné právo a pravidlá trestnoprávneho konania nepatria do právomoci Spoločenstva, a preto nie je možné určiť druh a stupeň trestov, ktoré by sa mali uplatňovať. Preto sa prijali určité úpravy návrhu smernice Európskej komisie, ktorý nebol prijateľný.

Ďalej je dôležité, že Komisia a Rada uznali tieto pozmeňujúce návrhy, napriek tomu však trvajú na možnosti, aby zákonodarný orgán Spoločenstva mohol od členských štátov vyžadovať, aby prijali opatrenia v súvislosti so sankciami takéhoto druhu, aby sa zabezpečilo, že zákony, ktoré vydávajú v oblasti ochrany životného prostredia sú úplne účinné.

Keďže sa dostatočne nevysvetlila úloha členských štátov v celom tomto procese, rozhodli sme sa zdržať záverečného hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), písomne. − Hlasovala som za túto správu, pretože umožní trestnoprávne sankcie za vážne ekologické trestné činy. Členské štáty musia zaujať rázny postoj k ochrane životného prostredia a zabezpečiť prísne dodržiavanie tejto smernice.

Hlasujem najmä za to, aby sa do smernice včlenila príloha vysvetľujúca, ktoré právne predpisy podliehajú trestnoprávnym sankciám. Príloha je dôležitá na to, aby bol z právneho hľadiska väčší prehľad, o ktoré oblasti právnych predpisov Spoločenstva ide. Mala by uviesť zoznam existujúcich právnych noriem, pri ktorých bude mať táto smernica právomoc ukladať sankcie a mala by umožniť aj zahrnutie budúcich právnych predpisov.

Okrem toho príloha zabezpečí, že smernica sa obmedzí na vykonávanie práva Spoločenstva a vykonávanie vnútroštátnych právnych predpisov a nebude mať vplyv na čisto vnútroštátne právo.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Proces prijatia spoločného trestného práva v Európskej únii, a teda pozbavenie členských štátov ich suverénneho výhradného práva na to, aby mohli nezávisle rozhodovať o tom, aké druhy správania považujú za trestné činy, ale aj možnosti stanoviť rozsah trestov, je už na ceste.

Pôsobivá presilová hra Súdneho dvora Európskych spoločenstiev na základe rozhodnutia z 13. septembra 2005 vo veci známej ako ochrana životného prostredia mu zaručila právomoc zasahovať do trestného práva členských štátov v prípadoch porušenia právnych predpisov o ochrane životného prostredia.

Teraz, v úplne novej fáze, vznikla myšlienka vytvoriť harmonizovaný súbor porušení, ktoré sa budú trestať na základe trestného práva vo všetkých členských štátoch a harmonizovať tresty v prípadoch porušenia ekologických zákonov.

Súdny dvor sa zmocnil tohto práva a presúva ho na Komisiu s úplným pohŕdaním voči krajinám, národným ústavám, parlamentom a riadnemu uplatňovaniu zákonov.

Tí z nás, ktorí sú zástancovia suverenity a bránia slobody a práva krajín rozhodovať samostatne, odmietajú takéto postupy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Hlasoval som za Nassauerovu správu o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva. Kým trestné právo hmotné je a musí zostať v právomoci členských štátov, je rovnako jasné, že ochrana životného prostredia je niečo, čo sa dá najlepšie koordinovať na úrovni Európskej únie. Som spokojný, že kompromisný balík umožní Európskej únii zaujať prvé miesto v ochrane životného prostredia a rešpektovať integritu národných právnych systémov.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Navrhovaná smernica otvára cestu zavedeniu jednotného trestného práva EÚ pre členské štáty. Využíva ochranu životného prostredia a obavy zamestnancov z ekologických problémov na podporu prijatia spoločného trestného práva Európskej únie. Dokonca sa zrieka pravidla jednomyseľnosti členských štátov, ktoré doposiaľ platilo vo veciach trestného práva. Toto otvára cestu pre acquis communautaire a Európskej únii dáva právomoc vykonávať a vymáhať tresty vždy, keď uzná za vhodné. V záverečnej analýze sa opakuje zmienka o európskej ústave. Odteraz jej uplatňovanie vystupuje pod novým menom Lisabonská zmluva, a pritom ešte ani nebola ratifikovaná, ani nenadobudla účinnosť. Toto je nebezpečný vývoj na úkor národov Európy.

Vyzbrojenie Európskej únie právomocou prijímať jednotné trestné právo bez jednomyseľnej dohody členských štátov sa rovná zrušeniu jedného zo základných zvrchovaných práv národov – práva rozhodovať o tom, aké konanie predstavuje trestný čin a určiť druh a stupeň trestov. Tým sa zavádza prednosť práva Spoločenstva pred národnými právnymi predpismi a dokonca aj národnými ústavami. Cieľom je nanútiť priamo občanom Európy vôľu právne odsúhlaseného európskeho kapitálového monopolu. Zároveň sa práva jednotlivcov a demokratické slobody národov drasticky obmedzia.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), písomne. ? (PL) Všetci sme povinní starať sa o naše životné prostredie. Svet si však túto povinnosť príliš dobre neplní. Má skôr tendenciu neuznávať jej význam a odkladať ju na neskôr.

V roku 1998 Európska rada prijala rozhodnutie ochraňovať životné prostredie prostredníctvom trestného práva. Prijatie novej smernice znamená, že teraz je jasne vymedzený súbor trestných činov, ktoré podliehajú trestom vo všetkých krajinách. Myslím si, že treba zdôrazniť aj zodpovednosť výrobcov, vývozcov, dovozcov a dopravcov výrobkov a služieb, ktoré poskytujú, aby sa zabezpečilo, že nebudú žiadne medzery v zákonoch alebo možnosti vyhnúť sa zodpovednosti.

Potrebné sú však zdroje, napríklad na zabezpečenie základného vybavenia a tréning zamestnancov, aby sa mohli nové zásady riadne vykonávať a mohol sa znižovať počet trestných činov proti ochrane životného prostredia. Som presvedčený, že by sa mali poskytnúť prostriedky z rozpočtu Európskej únie, aspoň pre nové členské krajiny, pretože práve tie budú musieť stihnúť v krátkom čase urobiť najviac práce.

Iba ak budú všetky členské štáty solidárne spolupracovať, bude možné dosiahnuť stanovené ciele. Bez takejto solidarity sa regionálne rozdiely jednoducho ešte viac prehĺbia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE), písomne. – (PL) Ja som hlasoval za správu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (KOM(2007)0051), pretože zavedením nových právnych ustanovení a zavedením spoločného zoznamu trestných činov proti ochrane životného prostredia pre celé Spoločenstvo sa zabezpečí účinnejšie vykonávanie právnych predpisov Spoločenstva.

Aj keď všetky členské štáty prijali rovnaké ustanovenia, uplatňujú ich rôznymi spôsobmi. Podporuje sa tým neželané správanie, keď nezodpovední podnikatelia presídľujú svoju hospodársku činnosť do krajín, v ktorých sú tresty za delikty proti životnému prostrediu miernejšie. Týka sa to najmä nových členských štátov únie. Treba zdôrazniť, že čoraz častejšie zaznamenávame páchanie trestných činov v rámci zločineckých organizácií a že trestné činy proti ochrane životného prostredia naberajú cezhraničné rozmery.

Súhlasím so stanoviskom spravodajcu, že právny rámec stanovený v návrhu smernice predstavuje dôležitý prínos k účinnej ochrane životného prostredia a môže zaručiť jednotné a zodpovedné vykonávanie zákonov o ochrane životného prostredia v rámci Spoločenstva. Primerane vyškolení úradníci sú nevyhnutnou podmienkou účinného vykonávania zákonov a skutočného zníženia počtu trestných činov proti životnému prostrediu. Preto je návrh jasne špecifikovať povinnosti členských štátov v tomto zmysle úplne na mieste. Schválením súboru trestných činov proti životnému prostrediu a trestov za ne sa vytvorí veľmi užitočný nástroj na spoločné uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia v celej Európskej únii.

 
  
  

– Správa: Gábor Harangozó (A6-0061/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu svojho maďarského kolegu Gábora Harangozóa, ktorá v prvom čítaní spolurozhodovacieho postupu mení a dopĺňa návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zisťovaní štruktúry poľnohospodárskych fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby. Podporujem myšlienku, aby sa umožnili výnimky členským štátom, ktoré si želajú uplatniť prieskum štruktúry fariem v roku 2009 a nie v roku 2010 pre desaťročné sčítanie ľudu v roku 2011. Podporujem aj všetky ďalšie navrhnuté zjednodušenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne. − (PT) Návrh nariadenia je oprávnený na základe nového politického prístupu Komisie v zmysle zjednodušenia právnych predpisov a lepšej regulácie.

Súhlasím s návrhom Komisie, ktorého cieľom je zjednodušiť postupy na základe zníženia vnútorných kontrol a zároveň udržať potrebný stupeň dôkladnosti, ktorý si vyžadovali predchádzajúce právne predpisy pri výkone štrukturálnych prieskumov rastlinnej a živočíšnej výroby, poľnohospodárskej práce a používania zariadení.

Návrh okrem toho s cieľom zjednodušenia zavádza iba jeden nový typ kontroly a žiadnym spôsobom nevyžaduje, aby členské štáty upravovali svoje správne systémy.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), písomne. − (PT) Keďže poľnohospodárske dotácie pochádzajú z verejných financií, je nevyhnutné, aby sa zabezpečilo ich spravodlivé rozdelenie na základe objektívnych kritérií. Preto súhlasíme s potrebou vykonať prieskumy, aby sa určili podmienky pre poľnohospodárske podniky. Nemôžeme však dovoliť, aby uplatňovanie týchto zásad spôsobilo ďalšie byrokratické zaťaženie farmárov, predovšetkým malých a stredných farmárov, ktorí majú obmedzené zdroje, alebo zdroje nemajú. Podobne nesmie žiadnym spôsobom zabrániť farmárom, pre technické a iné chyby, o ktorých ani nevedia, v získaní podpory, na ktorú majú nárok, čo sa stávalo v Portugalsku pri satelitnom rozpoznávaní a identifikácii.

Preto pociťujeme ako pozitívnu skutočnosť, že sa v správe uznávajú výrazné metodologické a technické ťažkosti v mnohých členských štátoch a trvá sa na tom, aby Komisia poskytla farmárom potrebnú technickú a poradenskú pomoc v súvislosti so satelitným rozpoznávaním poľnohospodárskych podnikov. V tejto súvislosti chceme opäť upozorniť na potrebu, aby úrady členských štátov zabezpečili prístup k informáciám a použitie údajov zozbieraných pri satelitnom rozoznávaní výhradne na určené účely.

 
  
  

– Správa: Sylvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu svojej rumunskej kolegyne Silvie-Adriany Ţicăuovej o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa zavádzajú spoločné pravidlá pre podmienky, ktoré sa musia splniť pri vykonávaní povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.

Predchádzajúca smernica 96/26/ES o prístupe k povolaniu prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a jej štyri nariadenia o prístupe na trh nákladnej dopravy, s dereguláciu cien medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy, ktorá sa vykonávala niekoľko rokov, formovala vnútorný trh nákladnej dopravy, ale žiaľ s minimálnou kvalitou nákladnej dopravy, aj keď otvorenie trhu na základe nariadení vytvorilo väčšiu súťaž.

Skúsenosti ukázali, že tieto opatrenia sa uplatňujú nesprávne, alebo nerovnomerne, pretože sú nejasné a neúplné a nie je možné ich ďalej uplatňovať pre zmeny v sektore. Spoločnosti sú stále predmetom nerovnakej kontroly a sledovania v závislosti od členských štátov, v ktorej majú veľmi odlišné úrovne profesionálneho odborného vzdelania a finančných prostriedkov. Preto vznikla naliehavá potreba právnych predpisov, ktoré budú vyžadovať podmienky v súvislosti s bezúhonnosťou, finančnou situáciou a odbornými kvalifikáciami, ako aj vykonávanie vzájomného uznávania niektorých dokumentov, ktoré sú potrebné na získanie povolenia prevádzky.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) popri kritike niektorých hľadísk, ktoré obsahuje tento návrh nariadenia, jeho obsah by sme nemali hodnotiť bez toho, aby sme zohľadnili jeho úlohu pri zvyšovaní liberalizácie medzinárodnej cestnej nákladnej a osobnej dopravy, ktorú podporuje Európska komisia a inštitúcie Európskej únie so spolurozhodovacími právomocami, teda Európsky parlament a Rada.

V skutočnosti túto ústrednú myšlienku zohľadňuje aj sama Európska komisia vo svojom návrhu: „smernica 96/26/ES o prístupe k povolaniu prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy, štyri nariadenia o prístupe na trh cestnej dopravy, spolu s dereguláciou cien medzinárodnej dopravy, ktorá sa realizovala pred niekoľkými rokmi, formovali vnútorný trh cestnej dopravy.“ Inými slovami, „spoločné požiadavky na povolenie povolania“ sa stanovili, zatiaľ čo „otvorenie trhu v dôsledku nariadení vytvorilo väčšiu súťaž.“

Ako sme zdôraznili, v súvislosti s návrhom nariadenia o spoločných pravidlách pre prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy, tento návrh je zameraný na zvýšenie liberalizácie medzinárodnej cestnej dopravy, takže sa usiluje podporiť väčšiu súťaž medzi prevádzkovateľmi v sektore, ktorý je už teraz zaplavený nespočetnými výdavkami na svojich zamestnancov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Harmonizácia existujúcich pravidiel je veľmi dôležitá ako prostriedok optimalizácie cestnej dopravy v Európe. Okrem toho v týchto súvislostiach je účelnejšie nariadenie, ako smernica.

Pravidlá upravujúce povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy musia spĺňať presne určené kritériá, ak chceme na svojich cestách dosiahnuť najväčší možný stupeň bezpečnosti. Tieto pravidlá musia zahŕňať požiadavky a aj sankcie.

Kľúčovým prostriedkom je monitorovanie a kontrola údajov, ktoré sa musia vykonávať s úplným rešpektovaním osobného súkromia. Je veľmi dôležité, aby národné elektronické registre, ktoré obsahujú tieto údaje, boli navzájom spojené, aby sa mohli údaje porovnávať, a regulácia tak mohla plniť svoj účel.

Nesúhlasím s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 7 a 102, v ktorých vidím pokus o oslabenie pravidla šiestich dní. Opätovné zavedenie pravidla dvanástich dní, ktoré sme už aj zamietli, by nebolo zlučiteľné s podstatou tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. − (PT) Správa pani Ţicău je súčasťou balíka opatrení, ktoré spolu s dvomi ďalšími správami majú za cieľ regulovať činnosť v oblasti cestnej dopravy

Táto činnosť je veľmi dôležitá v rámci európskeho hospodárskeho priestoru, pretože umožňuje vytvorenie otvoreného trhu s hospodárskou súťažou, na ktorý sme v súčasnosti takí pyšní.

Podľa tohto nového návrhu musia spoločnosti zamestnávať manažéra dopravy s odbornou kvalifikáciou, ktorý bude zodpovedný za riadenie činnosti dopravnej spoločnosti. Naďalej budú platiť podmienky, ktoré už boli stanovené skôr pre povolenie tohto povolania, teda bezúhonnosť, finančné postavenie a odborná spôsobilosť.

Toto prepracovanie má za cieľ sprehľadniť existujúce právne predpisy a zabezpečiť, aby boli náročnejšie, v zmysle bezpečnosti a účinnosti v tomto druhu hospodárskej činnosti.

Preto vítam prácu, ktorú vykonala spravodajkyňa s cieľom zvýšiť zodpovednosť v oblasti bezpečnosti a záruk záväzkov v tomto odvetví, ale aj opatrení pre odbornú spôsobilosť, ktorá si vyžaduje vzdelanie na vysokej úrovni a vzájomné uznávanie diplomov a licencií.

 
  
  

– Správa: Mathieu Grosch (A6-0038/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu, ktorú vypracoval môj ctený kolega Mathieu Grosch, o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, o spoločných pravidlách pre prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy, ktoré je zamerané na spojenie textov regulujúcich prístup na trh medzinárodnej cestnej a nákladnej dopravy, ktoré v súčasnosti upravujú predchádzajúce nariadenia a smernice. V rámci vnútorného trhu sa medzinárodná doprava medzi členskými štátmi úplne liberalizovala, aj keď ešte stále existujú určité obmedzenia v oblasti kabotáže. Vítam tieto vysvetlenia a zjednodušenia a sprísnenie trestov za porušenie predpisov, ktoré sú spáchané v iných členských štátoch, ako tých, kde spoločnosti sídlia.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Toto je ďalší krok smerom k ďalšiemu nástroju zameranému na zvýšenie liberalizmu medzinárodnej nákladnej dopravy, so zámerom podporiť väčšiu súťaž medzi prevádzkovateľmi v sektore, ktorý je naozaj zaplavený veľkými nákladmi na svojich zamestnancov.

Jeden so súčasných cieľov je nájsť spôsob ako uľahčiť začlenenie prevádzok kabotáže cestnou dopravou, inými slovami – vykonávanie až troch dopravných operácií v rámci medzinárodnej jazdy, za predpokladu, že sa vykonajú do siedmych dní na trhu, ktorý už teraz je taký liberalizovaný, že toto bude mať podstatný vplyv na financie a prežitie národných prevádzkovateľov.

Toto rozhodnutie bude mať škodlivé následky aj pre pracovníkov v nákladnej doprave. Vidíme to napríklad v návrhu väčšiny tohto parlamentu, aby sa odstránil odkaz na termín „pracovný čas“ a ponechali sa iba termíny „čas jazdy“ a „čas oddychu.“ Inými slovami, aby sa umožnili dlhšie pracovné hodiny, čo nepriaznivo ovplyvní pracovné podmienky a bezpečnosť pracovníkov. Ak berieme do úvahy nedávne rozhodnutia Súdneho dvora, tak ani odkaz na smernicu 96/71/ES o striedaní pracovníkov neochráni pracovné práva mnohých zamestnancov tohto odvetvia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. − (PL) Hlasoval som za prijatie tejto správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie) (KOM(2007)0265 – C6-0146/2007 – 2007/0099 (COD)).

Súhlasím so spravodajcom, že prijatie návrhu komisie je nevyhnutné na zjednodušenie a ujasnenie zásad platných pre nákladnú dopravu.

Podporujem správu pána Groscha, ktorej cieľom je poskytnúť príležitosti susedným členským štátom, aby otvorili svoj trh ešte viac pre kabotážne dopravné operácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Hlasoval som za správu Mathieua Groscha o prístupe na trh medzinárodnej nákladnej dopravy. Spojením existujúcich nariadení a smernice 2006/94/ES sa zjednoduší a zlepší prístup na trh nákladnej dopravy.

Podporujem návrh spravodajcu, že obmedzenia kabotáže sa musia zmierniť a že pravidlá upravujúce kabotáž sa musia zladiť s pravidlami, ktoré platia pre cezhraničnú nákladnú dopravu v rámci vnútorného trhu. Preto je dôležité, aby sme jasne vymedzili kabotáž, aby sme mohli zaistiť jednotný prístup.

Aj keď je potrebné vyhýbať sa jazdám naprázdno v mene ochrany životného prostredia a účinnosti a aj keď je takisto potrebné podporovať kabotáž na ceste domov z iných krajín, podľa obmedzení stanovených v správe, nesmieme zabudnúť na to, že takéto obmedzenia zároveň oslabujú postavenie železníc.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Hlasujeme proti správe o prístupe k cestnej doprave. Liberalizuje trh cestnej dopravy Spoločenstva a otvára cestu medzinárodným dopravcom na národné trhy dopravy. Medzinárodná a vnútorná cestná doprava tovarov a cestujúcich sa tak odovzdáva do rúk monopolov. Následky sú katastrofálne pre malé a stredné dopravné spoločnosti a predovšetkým pre zamestnancov a vodičov, ktorých monopolné skupiny budú využívať ešte viac.

Návrh Európskeho parlamentu sa ubral ešte väčšmi spiatočníckou cestou ako návrh Komisie. Odstraňuje dokonca aj minimálne požadované obmedzenia a požaduje úplnú liberalizáciu trhu medzinárodnej a národnej dopravy.

Možnosť neobmedzeného nakladania a prekladania tovarov v členských štátoch a neobmedzený čas, ktorý môžu vozidlá a zamestnanci stráviť v iných členských štátoch po vykonaní operácií výhradne medzinárodnej dopravy, má za cieľ znížiť cenu práce. Spôsobí však porušenie práv na ochranu mzdy, práce a poistenia zamestnancov medzinárodnej dopravy a podporí zvýšenú koncentráciu činností v nadnárodných spoločnostiach, čim sa spustoší tento sektor, ak sa ich činnosť nebude kontrolovať, a zníži sa aj kvalita ponúkaných služieb.

Hnutie pracujúcej triedy musí vehementne odmietnuť tento návrh a preukázať nepodriadenosť a neposlušnosť voči politike EÚ, ktorá je proti ľuďom a proti ochrane pri práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. − (PT) Tento návrh predstavuje súčasť balíka opatrení v rámci sektora cestnej dopravy. Tento konkrétny návrh má za cieľ zlepšiť súdržnosť Spoločenstva v oblasti cestnej nákladnej dopravy, spojením dvoch existujúcich nariadení, čim sa zabezpečí väčšia účinnosť vykonávania pravidiel a umožní sa uplatňovanie koncepcie kabotáže. Stanovuje zároveň opatrenia na zjednodušenie a normalizáciu vydávania licencií Spoločenstva a vodičských osvedčení, čím sa znížia administratívne výdavky a odstránia prieťahy, najmä v prípade cestných kontrol.

Členské štáty budú takisto môcť posilniť svoje komunikačné systémy, čo zlepší systém oznamovania priestupkov spáchaných cestným dopravným podnikom v členskom štáte, v ktorom má sídlo. Som presvedčený o tom, že tento text je nesmierne dôležitý pre rozvoj tohto odvetvia na európskom trhu a dodá mu potrebnú účinnosť, reguláciu a štruktúru, ktorá prispieva k otvorenému, regulovanému a spravodlivému trhu.

 
  
  

– Správa: Fiona Hall (A6-0077/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu svojej britskej kolegyne Fiony Hall, ktorá vykonala vynikajúcu prácu a upravila v prvom čítaní spolurozhodovacieho postupu návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o výbere a povolení systémov zabezpečujúcich mobilné satelitné služby (MSS). Ako spravodajca za svoju politickú skupinu PPE-DE som bojoval za optimálne geografické rozdelenie služieb na území EÚ. Som veľmi rád, že som prispel k požiadavke, aby žiadosti museli obsahovať záväzok, že navrhovaný mobilný satelitný systém poskytne službu s pokrytím najmenej 60 % celkovej plochy členských štátov od začiatku poskytovania služby. Okrem toho navrhovaná služba musí byť zabezpečená vo všetkých členských štátoch pre najmenej 50 % populácie a najmenej na 60 % celkovej plochy každého členského štátu, najneskôr do času, ktorý určí uchádzač, ale zároveň tento termín musí byť najneskôr do siedmych rokov od uverejnenia textu. Napokon žiadosti budú obsahovať aj záväzok zo strany uchádzača, že umožní sprístupnenie mobilného satelitného systému na účely verejnej ochrany a služieb pomoci pri prírodných katastrofách.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa obsahuje pozitívne body, ktoré vítame. Najmä sú to návrhy významu mobilných satelitných služieb, ktoré pokryjú oblasti mimo hlavných mestských centier členských štátov a poskytnú najlepšie možné služby s cieľom premostiť digitálnu priepasť, ale aj argument, že hneď na začiatok územie pokryté službou navrhovaných satelitných služieb sa musí určiť v dostatočnej miere tak, že sa bude investovať do schopnosti pokrytia týchto systémov.

Nemôžeme si však nevšímať súvislosti, v ktorých sa tieto návrhy objavujú, najmä liberalizáciu a pokrok vnútorného trhu telekomunikácií. Preto sme museli hlasovať proti tejto správe.

Zároveň nesúhlasíme s tým, že členské štáty by sa mali vzdať svojich národných práv na rozdelenie frekvencií, pretože mobilné satelitné služby majú veľký satelitný dosah a je ťažké vyhnúť sa interferencii cez štátne hranice. V skutočnosti vo februári 2007 uznala Komisia svojím rozhodnutím to, že členské štáty by si mali ponechať právo udeľovať povolenie na prevádzku doplnkových pozemných komponentov na svojom území.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. (SV) Správa o výbere a povolení systémov zabezpečujúcich mobilné satelitné služby je o spôsobe, akým zabezpečíme spoločný európsky systém satelitných služieb, ktorý je dôležitým faktorom posilnenia neustálej konkurencieschopnosti Európy v modernom technologickom výskume a priemysle. Správa je dobrá a zameriava sa na zlepšenie práce v tejto oblasti. Je tu však jedna rozhodujúca otázka, ktorá sa týka pokrytia tejto služby, ktorá spôsobuje problémy z hľadiska Švédska, pretože sa dohodlo na kompromise o 60 % celkovej plochy Európskej únie. Znamená to, že časti Švédska nebudú pokryté z hľadiska technológie rozvoja a výskumu. Preto som sa rozhodol zdržať sa hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE), písomne. – (FR) Prijatie tohto rozhodnutia je rozhodujúcim krokom na posilnenie elektronických komunikačných systémov.

Cieľ je jednoduchý: zabezpečiť pre každého vysokorýchlostný prístup na internet a poskytnúť mobilné multimediálne služby a služby verejnej ochrany v prípade prírodných alebo ľudských katastrof.

Realizované prostriedky zodpovedajú očakávaniam našich spoluobčanov, najmä pokiaľ ide o prístup na internet – služba pre 50 % populácie a najmenej 60 % každého členského štátu predstavuje účinný prostriedok na premostenie digitálnej priepasti a môže sa využívať zároveň aj vo vidieckych oblastiach.

Toto rozhodnutie je dokonca ešte väčším úspechom, lebo zabezpečuje oveľa väčšiu harmonizáciu riadenia vysielacieho spektra na celoeurópskej úrovni, čo, musím pripomenúť, je veľmi zriedkavým zdrojom.

Je to zároveň výsledok želaní všetkých členských štátov poskytnúť komunikačnému priemyslu prostriedky na vytvorenie služieb na európskej úrovni, ktorý bol doteraz príliš rozkúskovaný.

Skrátka, mobilné satelitné služby (MSS) budú úspechom v priemyselnom zmysle, ale aj posilnením kultúrnej rôznorodosti a kultúrneho pluralizmu v médiách.

 
  
  

– Správa: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za iniciatívnu správu, ktorú pripravil môj nemecký kolega Klaus-Heiner Lehne o zjednodušení podnikateľského prostredia pre spoločnosti v oblasti práva spoločností, účtovníctva a auditu v odpovedi na oznámenie Európskej komisie v tejto veci.

Tak ako moji kolegovia poslanci, aj ja vítam všeobecný zámer Komisie znížiť administratívnu záťaž podnikov v Európe. Nemôžeme však záťaž zmenšovať za cenu právnej a účtovnej neistoty, keď na vnútorný trh začínajú prenikať malé a stredné podniky. Som rád, že Parlament neschválil návrh na zvýšenie minimálnych limitov uvedených v oznámení pre mikrosubjekty, pod ktorými sú subjekty oslobodené od povinnosti plnenia požiadaviek účtovníctva, auditu a sprístupnenia informácií v súlade s európskym právom. Takisto som veľmi rád, že Parlament hlasoval za úpravu, ktorú som navrhol vo výbore a ktorá sa vtedy neprijala. Navrhujem v nej začatie konzultácií vzhľadom na potrebu a uskutočniteľnosť vytvorenia európskeho regulačného orgánu pre účtovnícke a audítorské služby.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. − (IT) Pán predseda, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Klaus-Heinera Lehneho o zjednodušení podnikateľského prostredia pre spoločnosti, pretože som presvedčený o potrebe „nových“ reforiem v oblasti práva spoločností, účtovníctva a auditu. Právo obchodných spoločností je teraz silno a, podľa mňa, pozitívne ovplyvnené európskymi pravidlami. Musíme zabrániť tomu, aby sa vytvorili nepotrebné a nadmieru byrokratické požiadavky a zároveň sa vyhnúť kolízii so zaťažením, ktoré je už zakotvené vo vnútroštátnych pravidlách.

Tieto reformy musíme zamerať na zjednodušenie platných pravidiel a zníženie byrokratickej a administratívnej záťaže, najmä v účtovníctve. Zjednodušenie bude veľkým prínosom pre podniky, hlavne malé a stredné podniky, ktoré spravidla nemajú právne a účtovné oddelenia. Som presvedčený, že zrozumiteľné pravidlá, ktoré sa dajú ľahko dodržiavať, v prvom rade posilnia dodržiavanie zákonov. Zároveň sa pomocou jasných, ľahko rozoznateľných pravidiel, podporí aj vytváranie pozitívneho a činorodého hospodárskeho prostredia.

Verím, že práca príslušného výboru a pána spravodajcu Lehneho priniesla spravodlivý kompromis medzi požiadavkami na dodržiavanie zásady subsidiarity a vytvorenie harmonizovanej cesty pre členské štáty, ktoré sa podieľajú na spoločnom úsilí zjednodušiť pravidlá pre obchodné spoločnosti na európskej úrovni.

Musíme zabrániť vzniku byrokratických prekážok, ktoré utlmujú dynamiku a podnikavosť do takej miery, že ich zadúšajú.

 
  
MPphoto
 
 

  Sharon Bowles (ALDE), písomne. − Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11 d vyzýva, aby sme zrušili odsek 26. Existujú dva spôsoby výkladu odseku 26. Niektorí majú obavy, že by to mohla byť výzva na zásadu „jeden podiel, jeden hlas“, a preto hlasovali za zrušenie tohto odseku. Nie je to môj výklad. Odsek sa konkrétne zmieňuje o „konkrétnych osobitných prekážkach voľného pohybu kapitálu“ a odkazuje na konkrétne rozhodnutie týkajúce sa spoločnosti Volkswagen. Ja si to vysvetľujem tak, že odsek vyzýva Komisiu, aby napravila osobitné a extrémne protekcionistické opatrenia. Preto som hlasoval proti tejto úprave a za zachovanie odseku ako vyhlásenia proti protekcionizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), písomne. – (PL) Som zástancom zjednodušenia postupov výkazníctva a metód komunikácie medzi verejnou správou a podnikateľmi. V súčasnosti sú byrokratické postupy, ktoré musia podnikatelia dodržať, neprimerane zložité. Správa navrhuje zlepšiť komunikáciu a zaviesť normu XBRL. Je to otvorená norma, takže je ľahko prístupná aj pre najmenšie spoločnosti.

Z tohto dôvodu som sa rozhodol podporiť túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Evans (PPE-DE), písomne. − Spolu so svojimi britskými konzervatívnymi kolegami chcem jasne povedať, že sme rázne proti odseku 23 tejto správy, ktorý podporuje vytvorenie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmu právnických osôb (CCCTB) v Európskej únii.

Viackrát sme vysvetlili náš politický prístup k tejto veci, v ďalších bodoch je táto správa vyvážená, pretože podporuje zjednodušenie podnikateľských pravidiel, takže má našu podporu v zmysle tohto vysvetlenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Správa je vo všeobecnosti zameraná na zjednodušenie a zmenšenie objemu právnych predpisov Spoločenstva vzhľadom na to, že sa tým predovšetkým uľahčí podnikanie malých a stredných podnikov. Pravdaže, toto zjednodušenie môže priniesť určité pozitívne prvky a my bežne podporujeme zjednodušovanie opatrení, ktoré sa týkajú právnych predpisov Spoločenstva, ak sa nimi v konečnom dôsledku zníži byrokracia. Nemôžeme však hlasovať v prospech správy, ktorá na jednej strane vyzýva k zjednodušeniu a na druhej strane nalieha, aby sme vytvorili nové právne rámce Spoločenstva.

Nasledovné návrhy správy boli príčinou toho, že sme sa zdržali hlasovania, pretože sú podozrivé a negatívne: zákony o možnej spolupráci medzi daňovými úradmi členských štátov s cieľom harmonizovať údaje vyžadované od podnikov, revízia štatútu európskej spoločnosti s cieľom priblížiť ho k ostatným právnym predpisom Spoločenstva, vytvorenie nového právneho rámca pre podniky a zavedenie nového spoločného konsolidovaného základu dane z príjmu právnických osôb s vysvetlením, že potom bude štatút európskej spoločnosti účinnejší a užitočnejší.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), písomne. – (PL) V oznámení Komisie o zjednodušení podnikateľského prostredia pre spoločnosti v oblasti práva spoločností, účtovníctva a auditu sa navrhujú opatrenia zamerané na zníženie administratívnej záťaže európskych spoločností a zabezpečenie ich účinnej konkurencieschopnosti na celosvetovej úrovni. Členské štáty nielen nevyužívajú voliteľné opatrenia na zníženie byrokracie, ale dokonca často odporujú koncesiám Spoločenstva prostredníctvom prísnejších vnútroštátnych predpisov, čím zbavujú miestne spoločnosti príležitostí zjednodušiť postupy v súlade s právnymi predpismi Únie.

Komisia by sa preto mala zamerať na podnecovanie členských štátov, aby harmonizovali triedenie požiadaviek v súvislosti s výkazníctvom v oblasti finančných informácií. Mala by pritlačiť na členské štáty, aby zaviedli nové technológie s cieľom znížiť náklady. Okrem toho riešenie spočívajúce vo vytvorení spoločného konsolidovaného základu dane z príjmu právnických osôb by zaistilo užitočnejší a účinnejší štatút európskej spoločnosti. Vítame aj návrh vyňať takzvané mikropodniky z rozsahu uplatňovania smerníc o účtovníctve. V praxi by to znamenalo, že by boli oslobodené od povinnosti viesť účtovné záznamy, podávať ročnú finančnú správu a zverejňovať výkazy, ktoré vyžadujú európske právne predpisy.

Navrhované zmeny sú určite vhodné. Lenže je potrebné ešte viac zjednodušiť acquis Únie v oblasti práva obchodných spoločností a zabezpečiť jeho účinné uplatňovanie v členských štátoch, ak majú byť európske spoločnosti schopné úspešne konkurovať na čoraz náročnejšom svetovom trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Podporil som správu pána Lehneho o zjednodušení podnikateľského prostredia pre spoločnosti. Európska únia zohráva rozhodujúcu úlohu pri zabezpečení fungovania podnikov v konkurenčnom prostredí, no podniky a členské štáty sú často zaťažené príliš zložitými pravidlami. Preto vítame kroky, ktoré vedú k zjednodušeniu podnikateľského prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), písomne. − (RO) Hlasovala som za túto správu, ale nazdávam sa, že by sme mali zaviesť komplexnejší balík opatrení, aby sme mohli zabezpečiť zjednodušenie európskeho podnikateľského prostredia.

Mám na mysli najmä problémy pri zakladaní podniku. Z údajov Eurostatu vyplýva, že v členských štátoch EÚ sa dĺžka potrebná na splnenie všetkých administratívnych formalít pri zakladaní podniku pohybuje od jedného dňa až do niekoľkých mesiacov. Okrem toho niektoré členské štáty obsadili miesta hlboko pod priemerom krajín OECD v rebríčku jednoduchosti podnikania v rôznych krajinách sveta. V neposlednom rade rôzne pravidlá v dvadsiatich siedmich členských štátoch v súvislosti s právom obchodných spoločností bránia medzinárodnému pohybu kapitálu a zakladaniu nových podnikov v iných členských štátoch, ako je štát pôvodu.

Myslím si, že tieto dva prvky sú nevyhnutné na splnenie cieľov hospodárskeho rastu Lisabonskej stratégie, a preto by ich mali európske právne predpisy pre obchodné spoločnosti viac podporovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), písomne. – (PL) Pán predsedajúci, Európska únia nie je považovaná za územie, na ktorom sú opatrenia týkajúce sa prevádzky podnikov práve najjednoduchšie vo vzťahu k ich uplatňovaniu. Všeobecný dojem je v skutočnosti taký, že toto územie je regulované viac, ako je bežné vo svete, čo spôsobuje ťažkosti najmä malým podnikom. Ako sa uvádza v oznámení Komisie z 10. júla 2007, musíme privítať každý krok k zjednodušeniu týchto ustanovení. Najdôležitejší a najžiaducejší účinok zjednodušenia je podpora malých spoločností v rozširovaní prevádzky na spoločnom európskom trhu. Zatiaľ tento trh nie je veľmi prístupný pre podniky zo strednej a východnej Európy.

Ak máme dosiahnuť tento cieľ, je potrebné harmonizovať vnútroštátne ustanovenia a okrem toho zrušiť nepotrebné predpisy, ktoré presahujú dve Komisiou navrhnuté možnosti. Nevyžaduje si to však harmonizáciu daňových systémov, ktorú vo svojej správe odporúča pán Lehne v odseku 23, v podobe takzvaného ľahkého vzorca na konsolidáciu základu dane z príjmu právnických osôb. Spravodajca uprednostňuje druhú možnosť navrhnutú Komisiou, ktorá nie je taká ďalekosiahla. Vzhľadom na súčasnú tendenciu Európskej únie častej regulácie, by to však určite viedlo k zvratu tohto nežiaduceho trendu, ktorý v konečnom dôsledku obmedzuje možnosti európskych firiem konkurovať na svetovom trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), písomne. − (NL) Oznámenie Komisie prináša základné otázky, ktoré rozhodnú o podobe európskej politiky v súvislosti s právom obchodných spoločností a účtovníctvom. Lehneho správa ponúka na tieto otázky dobré odpovede, s ktorými môžem súhlasiť. Obsahuje však jeden problematický bod, v ktorom Komisia navrhuje zavedenie kategórie takzvaných mikrosubjektov. Ide o menšie podniky pod konkrétnymi limitmi, ktoré by mali byť oslobodené od európskych povinností finančného výkazníctva a účtovníctva. V Lehneho správe sa uprednostňuje tento prístup a dokonca sa odporúča zvýšiť tieto prahové hodnoty. 75 % podnikov v Belgicku by bolo potom oslobodených od súčasných požiadaviek transparentnosti. Na prvý pohľad môže zrušenie účtovného systému pre malé podniky vyzerať ako veľké zjednodušenie byrokracie, ale vzhľadom na význam finančných informácií pre všetky zainteresované strany (napríklad pre veriteľov) by to mohlo naopak viesť k ešte väčšej byrokracii a výdavkom. Keďže nebudú existovať všeobecne uznávané postupy finančného výkazníctva, od podnikov sa bude vyžadovať poskytovanie údajov à la carte, teda všetkými možnými spôsobmi. Okrem toho prichádzajú malé podniky o užitočný nástroj vnútorného monitorovania spoločnosti, ktorý je pre malé a stredné podniky iste dôležitý. Preto som sa zdržala záverečného hlasovania.

 
  
  

– Správa: Britta Thomsen (A6-0165/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. – (PL) Vážený pán predsedajúci, vyššie vzdelanie sa stalo prístupnejším a väčší počet žien dosahuje univerzitné vzdelanie. Napriek tomu sú ženy stále slabo zastúpené na najvyšších akademických postoch. Hoci väčšina prednášajúcich sú ženy (viac ako 50 %), väčšinou majú nižšie akademické funkcie.

Som zástancom myšlienky podpory opatrení v prospech rodín na základe zavedenia pohyblivého pracovného času a lepších služieb opatrovania detí. Rovnako som za to, aby sme zabezpečili prístup k sociálnemu zabezpečeniu v zahraničí a zaviedli podmienky rodičovskej dovolenky, ktoré umožnia ženám aj mužom slobodu voľby. Prestávky v kariére, ktoré absolvujú vedkyne z rodinných dôvodov, by nemali negatívne vplývať na ďalšie možnosti rozvoja ich kariéry, pretože v súčasnosti majú muži oproti ženám nespravodlivú výhodu v súvislosti s napredovaním vo vedeckej kariére.

Podporil som správu pani Thomsen, pretože som presvedčený, že sa v nej správne riešia otázky týkajúce sa rodových stereotypov, ktoré sa stále vyskytujú v mnohých členských štátoch Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. − (PT) Hlasovala som za správu Britty Thomsen o ženách a vede, pretože považujem za podstatné, aby sme zabezpečili rovnaký prístup k vedeckým kariéram pre obidve pohlavia. Faktory ako stereotypy spojené s prírodnými vedami alebo prekážky vytvorené pre náročnosť zladenia osobného a rodinného života s profesionálnou kariérou spôsobujú veľké množstvo nevýhod a ťažkostí pre vedkyne a výskumníčky, ktoré sú pre ne často vylúčené z oblasti vedeckého výskumu.

Rozdiely medzi mužmi a ženami v súvislosti so zastúpením na riadiacich akademických a vedeckých postoch, rozdielne platy a nároky osobného života si vyžadujú opatrenia na odstránenie týchto rodových stereotypov vo vede, aby sme viac žien prilákali na cestu vedeckej kariéry a odstránili existujúci nepomer.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Vieme, že v oblasti vyššieho vzdelávania je vyššie zastúpenie žien ako mužov, no pokiaľ ide o voľbu kariéry vo výskume, muži stále prečíslujú ženy. Veľký nárast zastúpenia žien vo vyššom vzdelaní neviedol ani k primeranej zmene pomeru žien k mužom v istých oblastiach štúdia alebo povolaní, ani neodstránil platové rozdiely na základe pohlavia.

Ako zdôraznila spravodajkyňa, výskumníčky stále tvoria menšinu vo vláde a v sektore vyššieho školstva, pričom obidva sektory vykazujú celoeurópsky priemer zastúpenia žien 35 %. Vo všetkých krajinách však tieto dva sektory vykazujú väčší podiel výskumníčok ako podnikateľský sektor s celoeurópskym priemerom zastúpenia žien 18 %, no objavujú sa veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami. K štátom, ktoré majú najmenej žien v ekonomickom výskume, patrí Nemecko (11,8 %), Rakúsko (10,4 %) a Holandsko (8,7 %), kým Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko majú v tejto oblasti viac ako 40 % zastúpenie žien. Rozdelenie výskumníkov a výskumníčok podľa hlavných vedných odborov ukazuje rozdielne vzorce pre mužov a ženy. Spomedzi výskumníkov vo vyššom školstve pracuje 54 % v prírodných vedách a technických odboroch, kým zo všetkých výskumníčok je to len 37 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Zlepšený prístup žien k činnosti na vedeckom poli má rozhodujúci význam, ako uvádza spravodajkyňa. Spôsob, akým môžeme dosiahnuť tento výsledok v jednotlivých krajinách, je však pre každú krajinu iný, podľa jej kultúrnych a ďalších osobitných charakteristík. Tento problém sa prejavuje inak v každom z dvadsiatich siedmich štátov Európskej únie, takže aj riešenia musia byť rôzne. Situáciu žien nie je možné zovšeobecňovať pre všetkých 27 členských štátov. Strana Junilistan je presvedčená, že cesta k zrovnoprávneniu v praxi sa musí naplánovať na vnútroštátnej úrovni.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli hlasovať proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písomne. – (PL) Keďže som profesorkou s mnohoročnou pracovnou skúsenosťou na poľskej univerzite, uvedomujem si veľkosť výziev, ktorým čelíme, a preto podporujem správu pani Thomsen. Správa vychádza zo zaujímavého prístupu k problému rodovej diskriminácie v oblasti vedy a určuje sociálne, kultúrne a finančné prekážky spôsobujúce stále trvajúce nedostatočné zastúpenie žien.

Je nás málo v štátnom sektore a v sektore vyššieho vzdelania, iba 35 %, a iba 18 % v súkromnom sektore. Ako máme potom vybudovať vedomostnú spoločnosť, rozvíjať európsku vedu a hospodárstvo a riešiť výzvy Lisabonskej stratégie a plniť očakávania Európy na prahu dvadsiateho prvého storočia bez zapojenia žien do vedeckej činnosti? Musíme vytvoriť podmienky, ktoré umožnia ženám dosiahnuť širšie zastúpenie vo svete vedy, čím sa pre ne otvoria dvere do univerzitných laboratórií. Musíme ženám umožniť, aby realizovali svoje ambície na najvyššie akademické posty. Získanie titulu v oblasti vedy závisí od akademických úspechov a šanca ženy, aby sa stala napríklad vedúcou katedry je trikrát menšia ako šanca muža. Je to, žiaľ, tak a nemôžeme to vysvetliť iba na základe väčších rodinných povinností žien.

Máme málo žien v rozhodovacích orgánoch európskych inštitúcií vyššieho školstva, a preto je ťažké v týchto inštitúciách realizovať politiku rodovej rovnosti. Stačí poukázať na hanebný príklad vedeckej rady Európskej rady pre výskum. Z jej dvadsiatich dvoch členov je iba päť žien!

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. – (PL) V celej Európskej únii sa postupne zväčšuje účasť žien na trhu práce. Ani Poľsko nie je výnimkou, hoci účasť žien na trhu práce v Poľsku zostáva pod priemerom Únie. Chcela by som zdôrazniť, že v Poľsku zastávajú ženy viac zodpovedných postov ako v západnej Európe.

Som presvedčená, že našou dôležitou úlohou je zvýšiť odbornú činnosť žien. V tejto súvislosti je dôležité zamyslieť sa nad situáciou vedkýň, pretože sa podobá situácii všetkých žien, ktoré musia čeliť nevyhnutnosti zladiť pracovné povinnosti s rodinným životom.

Nemyslím si však, že nanucovanie rovnakého zastúpenia je spôsob, ktorým by sme mali zvyšovať účasť žien na trhu práce. Rozhodnutia o zamestnaní by sa mali prijímať najmä na základe odbornej spôsobilosti a schopností, ktoré ženy získajú primeraným vzdelaním. Návrh, ktorého cieľom je zvýšiť transparentnosť náborových postupov a konkurzov na vedúce funkcie a udeľovanie grantov na vedecký výskum, sa však zdá byť primeraný. Tieto zmeny by mali sprevádzať aj reformy trhu práce.

Veda v Európskej únii potrebuje podporu. Mali by sme propagovať vedecké a technické štúdiá ako atraktívne kurzy pre obidva rody, pretože veda má veľký význam pre hospodársky pokrok. Preto by sme mali podporovať mladých ľudí, aby študovali na vysokých školách tohto druhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Hlasoval som za správu Britty Thomsen o ženách vo vede, pretože ženy sú stále nedostatočne zastúpené v oblasti vedy. Správa navrhuje dôležité kroky na dosiahnutie rovnováhy medzi mužmi a ženami v akademickej sfére.

Propagácia akademickej kariéry žien musí v tomto zmysle zorávať rozhodujúcu úlohu. Veľký význam má aj odbúranie rodových stereotypov. Súčasný trend pripisovať jednotlivým akademickým disciplínam ženské a mužské atribúty škodí rovnováhe medzi pohlaviami.

Pomocou nových programov a náborových postupov je možné zabezpečiť, aby boli skúsenosti a odborná kvalifikácia kandidátov dôležitejšie ako ich pohlavie. Toto musí platiť aj pre možnosti povýšenia a platové triedy. Nezáväzný cieľ dosiahnuť pomer najmenej 40 % žien a 40 % mužov vo výberových komisiách je jedným zo spôsobov, ako sa dá odstrániť nerovnovážny stav medzi pohlaviami na akademických postoch, no schopnosti a odborná kvalifikácia uchádzačov musia byť vždy na prvom mieste.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne. − (RO) Hlasovala som za správu o situácii žien vo vede, ktorú považujem za rozhodujúcu na splnenie cieľov rastu a rozvoja Lisabonskej stratégie.

V nových členských štátoch Európskej únie je pomer výskumníčok približne 40 % v porovnaní s približným zastúpením 11 % v západných krajinách, no, žiaľ, veľká časť z nich je zamestnaná v oblastiach s najnižšími investíciami do výskumu a rozvoja.

Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na význam článku o integrácii rodinného hľadiska prostredníctvom možností flexibilného pracovného času a vytvorenia zariadení starostlivosti o deti, aby sa mohol zladiť rodinný život s pracovnou kariérou.

Verím, že rýchla realizácia ustanovení tejto správy zabezpečí podstatnú podporu, aby sme do roku 2010 dosiahli 25 % zastúpenie žien vo výskume na vedúcich postoch. Blahoželám pani Britte Thomsen k jej správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), písomne. − (ES) Zo zdravotných dôvodov som sa nemohla zúčastniť a zapojiť do diskusie, preto chcem vysvetliť, prečo túto správu podporujem. Táto správa je vynikajúcim a komplexným dielom, ktoré zahŕňa všetky hlavné problémy týkajúce sa zabezpečenia rovnovážneho zastúpenia žien a mužov vo vede a technike.

Zároveň je to správa dobre načasovaná, pretože ak Európska únia potrebuje na splnenie svojich cieľov do roku 2010 700 000 nových výskumníkov, potom je pravý čas, aby Komisia a členské štáty zaviedli konkrétne opatrenia navrhnuté v tejto správe a napravili túto anomáliu.

Ženy a muži majú rovnaké schopnosti a spôsobilosti. V skutočnosti je dnes na univerzitách viac žien ako mužov a dosahujú aj lepšie výsledky. Toto je objektívne dokázané.

Okrem toho by mali vlády najmä podporiť väčšie zastúpenie žien vo vede a technike, lebo ak využívame iba polovicu mozgov, nie je to inteligentné ani efektívne.

Som rada, že Parlament konečne inicioval dôkladné preskúmanie tejto otázky.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), písomne. – (FR) Polopravdy, chybné tvrdenia a sexistické narážky primárne poznačujúce mužov – toto je v skratke obsah tejto správy.

Rovnosť mužov a žien a lepšia integrácia žien v rámci odbornej kariéry sa nemôže dosiahnuť autoritárskym a represívnym spôsobom. Takto môžu byť výsledky iba negatívne a kontraproduktívne.

Samozrejme, je pravda, že ďalšie odkladanie riešenia otázok integrácie, platových rozdielov alebo nedostatočných možností kariéry predstavujú pre ženy mnoho, najmä v oblasti vedy a výskumu.

Znovu opakujem, že iba prostredníctvom dialógu, uplatňovaním nereštriktívnych opatrení na podporu dievčat, aby dlhodobo študovali vedecké odbory a aktívnou podporou žien počas ich kariéry môžeme v konečnom dôsledku ženám pomôcť napredovať v spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. (SV) V správe Britty Thomsen sa uvádza, že výskumníčky predstavujú v Európskej únii menšinu. Majú menšie finančné istoty a počas svojej odbornej kariéry výrazne viac trpia pre svoje rodinné povinnosti. Situácia je vážna principiálne, ale aj pokiaľ ide o následky v praxi. Moderné hospodárstva a demokracie si nemôžu dovoliť negatívne zaobchádzať s vynikajúcimi akademikmi a akademičkami. Preto som hlasoval za túto správu.

Musím však zdôrazniť, že niektoré časti správy sa nedostali do hlasovania a nerozumiem, na základe čoho boli vypustené. V odseku 7 sa požaduje, aby sa vek zohľadnil ako kritérium kvality spolu s rodinnou situáciou vrátane počtu osôb, ktoré výskumník alebo výskumníčka vyživuje. Myslím si, že toto by bolo ťažké uplatniť v praxi a mohlo by to byť dokonca aj kontraproduktívne. Vždy existuje riziko zjednodušenia rodových úloh, ak hovoríme o kvalitách, ktoré sa častejšie vyskytujú u vedkýň, alebo ak chceme vytvárať absolútne normy na meranie úspešnosti výskumníkov.

Na druhej strane z celého srdca podporujem výzvu, aby sa zaviedli nezáväzné ciele, ktoré vyžadujú najmenej 40 % zastúpenie obidvoch pohlaví v rôznych vedeckých výboroch. Ďalej súhlasím aj s kritikou na margo Európskej únie, ktorá niekedy v oblasti rovnosti trochu zle zamieri. Politika zastúpenia sa nesmie podceniť, aj keď zároveň treba dať pozor, aby sa z nej nestalo náboženstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. – (PL) Ženy predstavujú veľký prínos pre vedecký pokrok. Príkladom toho je poľská nositeľka Nobelovej ceny za fyziku a chémiu Marie Skłodowska-Curie. Podľa tejto slávnej vedkyne boli pomenované ulice, nemocnice a univerzita.

Pri výbere vedeckej kariéry musia ženy čeliť väčšej výzve ako muži. Súvisí to okrem iného s pôrodom a výchovou detí. Preto musíme vedkyne podporovať prostredníctvom vytvorenia preferenčných podmienok počas materskej dovolenky a prostredníctvom špeciálnych príspevkov pre ženy, ktoré zároveň vychovávajú deti aj vedecky pracujú.

V protiklade k tomu, čo obhajuje návrh uznesenia, ktorý dnes máme pred sebou, nie je vhodné, aby sme nanucovali percentuálne zastúpenie žien na akademickej pôde alebo vo výboroch rôzneho druhu s cieľom zabezpečiť rodovú rovnosť. O kariére a vedeckej práci by nemalo rozhodovať pohlavie, ale osobitné schopnosti a vedomosti danej osoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne. − (SK) Ďakujem pani Thomsenovej za správu, ktorá poukazuje na určitý typ diskriminácie voči ženám v oblasti vedy a výskumu. Napriek tomu, že ženy reprezentujú viac ako 50 % európskych študentov, len v 15 % zastávajú vyššie posty vo vede a výskume.

Univerzitné štúdium je zriedkavo sledované výsledkom, ktorý zodpovedá významnej časovej i finančnej investícii. Ženy často obetujú počas dlhoročných štúdií súkromný i rodinný život alebo ich musia zladiť. Spoločnosť by mala mať záujem spolupracovať a podporovať občanov, ktorí disponujú vysokým intelektuálnym potenciálom a premietnuť ho do kultúrneho, duchovného, historického a aj vedeckého vlastníctva národa. Špeciálne materstvo vplýva na kariérny postup žien a paradoxne ich trestá v možnosti obsadiť významné posty, realizovať sa, byť spravodlivo odmenené a neponúka im adekvátnu kompenzáciu za sociálnu investíciu, akou je porodiť a vychovať deti, ktoré sú zodpovedné za zajtrajšok.

Riešenie vidím v úpravách v oblasti štúdia pre mladé ženy, vzdelávania a práce na diaľku, vzdelávania počas celého života až po povzbudenie otcov v podpore matiek, ktoré sa chcú stať vedkyňami. Aj štát nesie zodpovednosť za podporu žien angažujúcich sa vo vedeckej práci a podporiť ich počas štúdia, pri zladení rodinného a pracovného života, v oblasti spravodlivého odmeňovania, pomocou priamych sociálnych dávok a v čo najprirodzenejších formách pomoci pri starostlivosti o deti.

 
  
  

– Správa: Johannes Blokland (A6-0156/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Demontáž lodí má aj naďalej významný sociálny a ekologický dosah, a to vzhľadom na spôsob, akým sa uskutočňuje, ktorý môže škodiť životnému prostrediu, ako aj z dôvodu rastúceho množstva stavaných lodí za posledné roky. To vysvetľuje pretrvávajúci význam inovácie a rozvoja lodiarskeho priemyslu v členských štátoch s cieľom zlepšovať lode a dosiahnuť, aby boli menej škodlivé pre životné prostredie.

IMO (Medzinárodná námorná organizácia) spolupracuje od roku 2005 s Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) a Programom OSN pre životné prostredie (UNEP), aby vypracovala záväzné medzinárodné predpisy o neškodnej demontáži lodí. V súčasnosti prebiehajú rokovania o návrhu dohovoru, ktorý by sa mal prijať do roku 2009, ale do platnosti by mal vstúpiť o niekoľko rokov neskôr.

Podľa súčasného návrhu by sa dohovor nevzťahoval na vojnové lode alebo iné lode, ktoré sú vo vlastníctve štátu. Doposiaľ sa nedosiahla žiadna dohoda o normách mimo rámca IMO, základných normách pre činnosti v oblasti recyklácie lodí, povinnosti predkladať správy (vrátane medzištátneho oznámenia) a o donucovacích nástrojoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Vítam správu pána Bloklanda o Zelenej knihe o demontáži lodí. Demontáž lodí je nebezpečný obchod, ktorý má vysokú cenu z hľadiska ľudského života, ako aj životného prostredia. Je neprijateľné pre EÚ, aby zatvárala oči pri vývoze lodí do rozvojových krajín, kde sa majú demontovať. Tieto lode sú v skutočnosti nebezpečným odpadom a je veľmi dôležité, aby EÚ zabránila takémuto vývozu. Vítam podporu tohto Parlamentu pre zmeny a doplnenia, ktoré priniesla moja skupina, a ktoré zdôrazňujú naliehavosť podniknutia krokov v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − V správe pána Johannesa Bloklanda o Zelenej knihe o demontáži lodí ide o dosiahnutie toho, aby demontáž lodí bola trvalo udržateľná z hľadiska životného prostredia a zo sociálneho hľadiska. Cieľom správy je riešiť problémy, s ktorými sa stretávame v tomto odvetví, najmä závažnú problematiku zdravia a bezpečnosti ľudí pracujúcich v lodeniciach v Bangladéši a Indii. Z tohto dôvodu som hlasoval za odporúčania správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. − (PT) Európsky záujem o životné prostredie a pracovné podmienky v tretích krajinách si v skutočnosti zaslúži našu dohodu. Vývoz podmienok úzko súvisiacich s biedou, či už ide o životné prostredie, prácu alebo iné hľadisko, nemôže nikdy tvoriť súčasť nášho pohľadu na celosvetový obchod a výmenu. Je však nesmierne dôležité, aby sme neodporovali takémuto pozitívnemu a modernému postoju k niektorým hodnotám, kde skutočnosť, že sa zameriavame iba na jednu stranu, zatemňuje väčší obraz.

Prijatie tvrdých opatrení na zastavenie činností, ktoré sú v skutočnosti sociálnym alebo environmentálnym dumpingom, ale ktoré tiež vedú k zničeniu hospodárskeho odvetvia v tretích krajinách, a preto spôsobujú ešte väčšiu biedu pre mimoriadne citlivú časť obyvateľstva, nie je v súlade s tým, čo obhajujeme. Účinnejším a vhodným riešením sú postupné reformy a zavedenie na mieru vypracovaných noriem, ktoré podporujú rozvoj. Biedu a ľudskú potupu nezastavíme tak, že ako alternatívu ponúkneme biedu a ľudskú potupu.

 
  
  

– Správa: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne.(FR) Hlasoval som za predbežnú správu môjho nemeckého kolegu, pána Karl-Heinza Florenza, o vedeckých faktoch klimatických zmien, ktorú preskúmal dočasný parlamentný výbor.

Vedecký konsenzus o pôvode a príčinách zmeny klímy je osvedčený a uznávaný na celom svete. Vedecký dôkaz zo všetkých kontinentov a väčšiny oceánov poukazuje, že veľa prírodných systémov už bolo postihnutých regionálnymi klimatickými zmenami spôsobenými historickými emisiami CO2 z priemyselných krajín. Takisto bolo vedecky dokázané, že základné príčiny globálneho otepľovania sú prevažne spôsobené človekom.

Vítam skutočnosť, že správa zdôrazňuje potrebu ďalšej analýzy a výskumu týkajúcich sa dôsledkov zmeny klímy, ako sú vplyvy na hospodársku konkurencieschopnosť, energetické náklady a sociálny rozvoj v Európe, úloha využívania pôdy, lesov a odlesňovanie, úloha morského životného prostredia a výpočet externých nákladov zmeny klímy v priemysle, ako aj v odvetví dopravy vrátane vplyvov znečistenia spôsobených leteckou dopravou.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Posledná medzivládna konferencia o zmene klímy a rôzne konferencie v rámci Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) poukázali, že skleníkové plyny vyrobené človekom sú príčinou zmeny klímy, a že zvýšenie svetovej teploty sa musí zastaviť na 2 °C nad úrovňou pred industrializáciou.

Preto súhlasím s Dočasným výborom pre klimatické zmeny a spravodajcom, pokiaľ ide o potrebu naliehavejších, dôležitých štúdií o vplyve zmeny klímy, sledovaní javov, ako sú dezertifikácia, topenie ľadových prikrývok, zmeny v morskom životnom prostredí, katastrofálne atmosférické udalosti a tak ďalej. Najnovšia správa Európskej environmentálnej agentúry poukazuje na potrebu vyvinúť viac úsilia na splnenie cieľov z Kjóta, ako aj iných cieľov súvisiacich s redukciou, ktoré boli stanovené na Rade EÚ v marci 2007.

V zmysle balíka opatrení pre oblasť energetiky a klímy v správe na tému Obmedzenie globálnej klimatickej zmeny na 2 stupne Celzia som presvedčený, že ďalšie opatrenia možno uskutočniť s cieľom zlepšiť energetickú účinnosť, ktorá by priniesla značné úspory pri emisii skleníkových plynov. Zahŕňalo by to systém značenia uvádzajúci stopu skleníkových plynov. Nazdávam sa, že jednotlivci, európski občania a ľudia tretích krajín by mali byť priamo zapojení do podpory informovanosti a aktívnej účasti v boji proti zmene klímy prostredníctvom malých krokov, ktoré vedú k úspore energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE), písomne. (DE) Zmena klímy je vážnym problémom a predstavuje pre ľudstvo obrovskú výzvu. Nie je však celkom jasná skutočnosť, do akej miery je výsledkom ľudskej činnosti. Najnovšie vedecké objavy určite nemožno považovať za pevný a stály dôkaz a ešte stále prechádzajú zmenami; nie sú trvalé a konečné. Okrem toho správa sa odvoláva na údajné fakty, ktoré sú v skutočnosti falošnými predstavami.

Domnienky a falošné výroky však nemôžu slúžiť ako základ pre rozvoj akýchkoľvek racionálnych, účinných, cenovo prístupných a sociálne prijateľných opatrení. Preto som hlasoval proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. (SV) Dnes sme hlasovali za predbežnú správu o vedeckých faktoch klimatických zmien. Dosiahnutie čo najlepších výsledkov pri spĺňaní politických výziev zmeny klímy si vyžaduje silnú podporu a odhodlanie. V tejto súvislosti chceme zdôrazniť, aké je dôležité zabezpečiť, aby bol výskum bezplatný, a že kritika a overovanie sú nevyhnutným predpokladom na pokrok a rozvoj všetkých druhov výskumu. Obmedzovanie tejto možnosti je nielen ohrozením samotného výskumu, ale tiež obmedzovaním práva týkajúceho sa vyjadrenia názorov každého jednotlivca.

Chudoba je najväčší znečisťovateľ a úsilie zmierniť zmenu klímy nie je v rozpore s rastom a modernizáciou. Nevyhnutnou podmienkou na pokrok chudobných krajín smerom k blahobytu, a tým aj na rozvoj zdrojov a možností investovania do modernejšej a neškodnej technológie je, aby mohli voľne obchodovať s tovarom. V tejto súvislosti akékoľvek tarify na oxid uhličitý alebo na podobné dovozy predstavujú nevhodné riešenie, ktoré je v rozpore so samotným účelom.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. (PT) Hlasovala som za predbežnú správu Dočasného výboru pre klimatické zmeny o vedeckých faktoch klimatických zmien (zistenia a odporúčania pre rozhodovací proces), pretože som presvedčená, že jasný vedecký konsenzus o ľudskom pôvode zmeny klímy si naliehavo vyžaduje zvýšenú činnosť zo strany politických mocí s dôrazom najmä na zníženie emisií skleníkových plynov a na budúcu medzinárodnú dohodu o zmene klímy.

Nárast a šírenie vedeckých poznatkov súvisiacich s javom zmeny klímy umožní ľudom, aby si boli čoraz viac vedomí potreby zmeniť svoj životný štýl a umožní, aby rozhodovacie procesy boli spoľahlivejšie, informovanejšie a účinnejšie. Podpora výskumu v oblasti hospodárskych a sociálnych vplyvov zmeny klímy musí byť prioritou.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Toto je ďalšia správa, ktorá napriek tomu, že na začiatku uvádza niektoré správne vyhlásenia o súčasnej situácii, dosahuje malý alebo žiadny pokrok vzhľadom na potrebné riešenia. Nie je jasná v súvislosti s odporúčanými opatreniami a obmedzuje sa na zoznam niektorých vágnych návrhov a ospravedlnení. Zdá sa, že je viac zameraná na uvedenie do činnosti nových spoločností, ktoré sa snažia vytvoriť ešte väčšie zisky z nových aktivít v oblastiach životného prostredia a energetiky na úkor zmeny klímy.

Preto chcem poznamenať, že by bolo dobré preukázať rovnakú snahu a vytrvalosť a takisto záujem vzhľadom na iné globálne problémy, ktorým sa nevenuje pozornosť alebo ktoré sú obmedzené iba na zoznam dlhotrvajúcich záujmov: odstránenie liečiteľných chorôb, ochrana pôdy a domovov, vyčerpanie vyčerpateľných zdrojov, najmä uhľovodíkov, a tak ďalej.

Na záver, spravodajca si myslí, že je stanovený vedecký základ zmeny klímy a odporúča, aby dočasný výbor Európskeho parlamentu pokračoval vo svojej práci a na konci mandátu predložil Parlamentu správu obsahujúcu odporúčania súvisiace s činnosťami alebo iniciatívami, ktoré je potrebné uskutočniť v rámci budúcej integrovanej politiky EÚ o zmene klímy. Budeme očakávať túto budúcu správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne. − (PT) O vedeckých faktoch uvedených v tejto správe podrobne diskutovali svetoví odborníci počas stretnutí Dočasného výboru pre klimatické zmeny, a preto ich nemožno spochybniť bez uváženia.

Podobne ako správu pána Florenza, vítam aj štvrtú správu Medzivládneho panela pre zmenu klímy (IPCC) ako najkomplexnejšiu štúdiu o zmene klímy. Súhlasím, že je bezpodmienečne nevyhnutné zabrániť zvýšeniu globálnej teploty o viac ako 2 ºC, a vyhnúť sa tak najkatastrofickejšiemu scenáru tým, že budeme poukazovať na to, aby sa podporovali odvážne ciele EÚ týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov.

Keďže ide o najdôveryhodnejší súhrn informácií, ktorý je v súčasnosti dostupný, a ktorý zabraňuje šíreniu vracajúcich sa myšlienok niektorých izolovaných extrémistov, ktorí aj naďalej skúmajú, či ľudská činnosť je skutočne hlavnou príčinou globálneho otepľovania, správa pána Florenza vysiela jasný signál, že Európsky parlament bude zastávať svoje nekompromisné a odvážne stanovisko v boji proti zmene klímy. Preto má moju podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) V roku 1960, keď bol schválený prínos plánovania, francúzsky parlament hlasoval za mieru rastu v oblasti hospodárstva na každý rok a rozhodol na tomto základe, a odvtedy sa ukázalo, že niekoľko po sebe nasledujúcich rokov bol aktuálny nárast presne taký, ako sa hlasovalo. Rovnaký dojem mám aj zo znenia správy pána Florenza: dojem, že Parlament sa snaží hlasovať o svetovej teplote.

Dovoľte mi, aby som to objasnil: nekritizujem potrebu človeka chrániť svoje životné prostredie, chrániť nekonečnú rozmanitosť prírody, alebo z hospodárskeho hľadiska, nájsť prostriedky na lepšie využívanie prírodných zdrojov s cieľom ich zachovania. Je to rituálna obeť pre nové náboženstvo klímy a jej nové autority, tých jednostranne zmýšľajúcich vedcov, ktorí preklínajú všetkých, ktorých práca odporuje ich nedotknuteľným záverom.

Ide o systematickú stigmatizáciu človeka, podľa všetkého hriešnu bytosť, najmä západného a európskeho sveta. Je to inštitucionalizované pokánie. Ide o priemyselnú a hospodársku samovraždu samotnej Európy na oltári takzvaného globálneho otepľovania, bez žiadneho prínosu pre celosvetové životné prostredie, ale s ešte horšími ľudskými a sociálnymi dôsledkami pre obyvateľstvo Európy. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − (FR) Hlasoval som za správu pána Florenza o klimatických zmenách a myslím si, že je správne, že Parlament sa vážne zaoberá touto otázkou. Úsilie v boji proti zmene klímy si vyžaduje činnosť na všetkých úrovniach, a inštitúcie EÚ, ako aj národy Európy musia spolupracovať, aby sa posúvali smerom k hospodárstvu s nízkymi emisiami oxidov uhlíka.

Hlasovanie o správe prichádza v rovnaký deň, keď sa uskutočňuje v Aberdeene významná konferencia o energetike. Škótska vláda oznámila svoj úmysel, aby sa Škótsko stalo hlavným mestom Európy v oblasti zelenej energie. Táto vláda plne podporuje ciele EÚ v oblasti získavania energie z obnoviteľných zdrojov a zaviazala sa, že Škótsko bude vyrábať nenukleárnu energiu, a že 50 % dopytu po energii bude do roku 2020 vyrábať z obnoviteľných zdrojov. Dúfam, že ostatné národy v Európe budú brať Škótsko ako dobrý príklad v boji proti zmene klímy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Vedecké objavy dokazujú ľudský pôvod súčasného trendu globálneho otepľovania a správa pána Florenza potvrdzuje túto skutočnosť. Je nevyhnutné vyvinúť činnosť na úrovni EÚ v boji proti zmene klímy a obmedziť zvýšenie teploty na najviac 2 °C nad úroveň pred industrializáciou. Na rozdiel od niektorých členov z Konzervatívnej strany v plnej miere prijímam tieto fakty a hlasoval som za správu pána Florenza s názvom Vedecké fakty o klimatických zmenách: zistenia a odporúčania pre rozhodovací proces.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. − (DE) Naše úsilie možno odhodiť do mora, keď v Európe investujeme do najnovších technológií neškodiacich životnému prostrediu a do obnoviteľných zdrojov energie bez ohľadu na náklady, a krajina ako Čína každý týždeň uvádza do prevádzky novú uhoľnú elektráreň.

Nachádzame sa v smiešnej situácii, keď pri zasiahnutí katastrofou pomáhame národom, ktoré urýchľujú zmenu klímy prostredníctvom prudkej industrializácie a nadmerného využívania zdrojov, a ktoré nie sú pripravené konať zdržanlivo, tak ako to očakáva Západ, a najmä Európa. Očakáva sa, že budeme chrániť životné prostredie, často v neprospech nášho priemyslu a dovozu, a potom dokonca poskytovať znečisťovateľom humanitárnu pomoc v prípade katastrofy.

Pokiaľ nebudeme všetci spokojní s globálnou situáciou, v ktorej akákoľvek nádej na zlepšenie bude vždy iba ilúziou, musíme dôrazne zvýšiť tlak na tých šesť krajín, ktoré sú zodpovedné za takmer 50 % globálnych emisií skleníkových plynov.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Predbežná správa Dočasného výboru pre klimatické zmeny neobsahuje žiadne nové nápady, myšlienky alebo odporúčania, ktoré by boli užitočné pre ľud Európy v súvislosti s ochranou životného prostredia. Zvečňuje dobre známu protiľudovú politiku EÚ, ktorou poskytuje „zelené“ výhovorky v súvislosti s nahromadením kapitálu. Obmedzuje sa na opakovanie rozhodnutí Medzivládneho panela pre zmenu klímy.

Správa usudzuje, že strop globálneho otepľovania 2 ˚C je „strategickým cieľom“ EÚ, a zároveň pripúšťa, že „takáto úroveň otepľovania by mala zásadný vplyv na našu spoločnosť a životný štýl jednotlivcov“. Nezmieňuje sa o zodpovednosti, ktorú prevzali kapitalisti pri nadmernom využívaní prírodných zdrojov. Namiesto toho, aby žiadala aspoň opatrenia, ktoré by umožnili niesť monopolom zodpovednosť, uznáva v plnej miere viacnárodnú propagandu, ktorú obviňujeme za zhoršenie klimatických podmienok a zdôrazňuje, že „je nevyhnutné zmeniť aj životný štýl jednotlivcov“.

Dohody uzavreté v Kjóte, Bali atď. sa ukázali ako neúčinné: ich hlavným cieľom nie je ochrana životného prostredia, ale ochrana kapitálu a jeho prínosu. Speňažujú životné prostredie a rozvíjajú nový výnosný hospodársky sektor: tzv. zelené hospodárstvo. Riešenie environmentálnych problémov nepredložia mnohonárodné spoločnosti a monopoly zodpovedné za dnešnú situáciu, ale ľudia, ktorí znášajú dôsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), písomne. – (PL) História nás učí, že nové vedecké objavy môžu dokázať, že teórie, o ktorých sa v minulosti domnievalo, že sú pravdivé, neboli skutkovo podložené. Verím, že veda týkajúca sa zmeny klímy, ktorá potvrdzuje globálne otepľovanie, ešte nie je dostatočne odôvodnená. Určite sa neosvedčila do takej miery, aby sme ju vzali do úvahy s jasným vedomím, a aby sme navrhli zákon, ktorého výsledkom by bolo zakorenenie osobitného správania v členských štátoch Európskej únie.

Môžeme pozorovať nárast priemernej teploty globálnej atmosféry. Doposiaľ sa však nenašla žiadna odpoveď na otázku, do akej miery je táto skutočnosť spôsobená ľudskou činnosťou.

Vedecký svet nie je jednotný, pokiaľ ide o túto tému. Niektorí vedci sa domnievajú, že hlavné klimatické zmeny sú prírodným cyklickým úkazom, ktorý ovplyvňuje svet milióny rokov. Tvrdia, že títo vedci, ktorí upozorňujú na vplyv ľudských bytostí v súvislosti so zmenou klímy, tak robia s cieľom získať financie na výskum a šíria obavy medzi obyvateľstvom.

Ostatní vedci uvádzajú, že schopnosť ľudských bytostí predpovedať dlhodobé klimatické zmeny je veľmi obmedzená. Tvrdia, že Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) vedú skôr politici ako vedci. Navyše tvrdenie, že väčšina vedcov podporuje stanovisko, že zmena klímy je spôsobená činnosťou ľudských bytostí, je neisté.

Vyššie uvedené protiargumenty sú ľahko dostupné. Takisto sú nevyvrátiteľné a vzbudzujú pochybnosti a nastoľujú otázku: môže sa akýkoľvek druh jednotného politického prístupu budovať na neistých vedeckých argumentoch, ktoré predložili lobistické skupiny?

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), písomne. – (FR) Som za správu pána Florenza, ktorú predložil v mene Dočasného výboru pre klimatické zmeny, keďže sa v nej analyzuje dosah a vplyv zmeny klímy v takom rozsahu, v akom sú doložené vedeckými dôkazmi.

Tvrdenie, že náklady na zmenu klímy zodpovedajú 5 % a 20 % HDP do roku 2050, pokiaľ sa neuskutočnia niektoré mimoriadne odvážne opatrenia, by sa nás malo týkať.

Aj keď všetky členské štáty urobili doposiaľ výrazný pokrok, musíme byť napriek tomu omnoho ambicióznejší v úsilí znížiť emisie.

Musíme byť tiež opatrní v súvislosti s podporou biopalív a ich potenciálnymi škodlivými účinkami na zásoby potravín vo svete, ako aj na odlesňovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. − (PT) Vedecké diskusie nemôžu zahŕňať diskusie o domnienkach, a pochybnosti o správnosti väčšiny názorov nemožno chápať ako negativizmus alebo ako politickú voľbu. Navyše nedávne udalosti, ako diskusia o nechcených a neočakávaných dôsledkoch snáh zvýšiť výrobu biopalív, jasne ukazujú, aké máme nepretržité pochybnosti o jedinej vedeckej istote, ktorú musíme prijať bez váhania.

Na druhej strane v diskusiách o možnostiach výberu, ktoré nám dávajú vedecké fakty, máme možnosť politickej voľby. Aj keď sa nepovažujem za vedecky kompetentnú osobu, aby som vyjadroval názor na prvú otázku, domnievam sa, že mám povinnosť tak konať. Tvrdil som a rád by som zdôraznil, že v dôsledku pozitívnych vplyvov globalizácie čelíme predpokladanému nárastu spotreby (najmä energie) spôsobenému obrovským množstvom obyvateľstva a musíme nájsť vedecké odpovede a technologické riešenia. Niektoré zmeny správania, na strane jednotlivcov, ako aj skupín, sú jednoznačne vítané. Základné riešenia, ktoré potrebujeme, však nájdeme iba vo vede.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE), písomne. (DE) Hlasoval som proti tejto správe v konečnom hlasovaní, pretože boj proti zmene klímy beriem vážne a nesúhlasím s dogmatickými a apokalyptickými vyjadreniami, ktoré šíria obavy medzi ľuďmi v Európe. Správa predkladá vedecké dôkazy s 60 — 70 % pravdepodobnosťou ako dokázané fakty.

Keby som bol jedným zo štyroch jazdcov apokalypsy v Jánovej knihe zjavení, radšej by som sedel na bielom ako na bledom koňovi. Zmena klímy je citlivou problematikou, ktorú nemôžeme obmedziť na nejaké heslá.

 
  
  

– Správa: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Zdržal som sa hlasovania o správe z vlastnej iniciatívy mojej holandskej kolegyne, pani Rie Oomen-Ruijtenovej, o správe o pokroku Turecka za rok 2007 na ceste k pristúpeniu, aj keď podobne ako Výbor pre zahraničné veci vítam záväzok pána premiéra Erdoğana, aby sa rok 2008 stal rokom reforiem a naštartoval Turecko na ceste za modernou a prosperujúcou demokraciou založenou na sekulárnom štáte a pluralitnej spoločnosti.

Radi by sme však pripomenuli úlohu Turecka, aby zabezpečilo dobré susedské vzťahy s Gréckom a Bulharskom a potrebu zabezpečiť komplexné nastolenie cyperskej otázky založenej na zásadách EÚ.

Navyše Turecko neodpovedá na výzvu týkajúcu sa ukončenia hospodárskej blokády Arménska a nastolenia procesu zmierenia, ktorý by umožnil slobodné a otvorené diskusie o minulých udalostiach. Tieto rokovania sú dôležité pre EÚ a Turecko, odkedy Turecko prijalo acquis Spoločenstva. Rokovania by však nemali za žiadnych okolností vopred odsudzovať konečné politické rozhodnutie o pristúpení Turecka k EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Jim Higgins, Mairead McGuinness a Gay Mitchell (PPE-DE), písomne. − Delegácia Fine Gael skupiny PPE-DE hlasovala za celkovú správu pani Oomen-Ruijtenovej o pokroku Turecka v roku 2007. Podporujeme reformy, ktoré Turecko uskutočňuje na ceste za demokraciou, dobrou správou a právnym štátom. Tieto kroky sú pozitívne pre Turecko, ako aj pre EÚ a podporujeme reformné snahy Turecka.

My, dolupodpísaní, sme však hlasovali proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 14 vzťahujúcemu sa v správe na odsek 16, ktorá zahŕňa výrazy „sexuálne a reprodukčné práva“. Hlasovali sme proti tejto časti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z dôvodov, ktoré sú uvedené v našom spoločnom vyhlásení Parlamentu na plenárnom zasadnutí dňa 13. marca 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. − Hlasoval som za správu pani Oomen-Ruijtenovej o pokroku Turecka na ceste k členstvu EÚ v roku 2007. Verím, že Turecko sa dokáže pripojiť k Únii. V súčasnosti existujú problémy v otázkach odborových zväzov a ľudských práv a práv menšín, ako sú Kurdi a kresťania. Pokrok sa však uskutočňuje, hoci pomaly, a treba ho uznať.

Podporil som pozmeňujúce a doplňujúce návrhy vzťahujúce sa na arménsku genocídu. Viem, že sa to stalo už dávno, ale národ sa musí zmieriť so svojou históriou a Turecku sa zatiaľ nepodarilo vyrovnať s touto krvavou škvrnou, ktorú uchováva v pamäti. Nemala by to byť posledná prekážka na ceste k členstvu v EÚ, ale, úprimne povedané, nemôžeme túto skutočnosť zamiesť pod turecký koberec.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Pripomienky pani Oomen-Ruijtenovej v správe o pokroku Turecka na ceste k pristúpeniu poukazujú, aj keď by sa žiadali ďalšie dôkazy, že Turecko vzhľadom na svoju civilizáciu, zmýšľanie, tradície – samozrejme, to všetko s najväčšou úctou – nie je európskou krajinou. Okrem toho príčiny nekonečných problémov, na ktoré sa naráža počas prístupových rokovaní, nie je potrebné hľadať niekde inde.

Francúzske predsedníctvo, ktoré začalo 1. júla, môže znamenať príležitosť vyzdvihnúť túto dôležitú nejednoznačnosť: predpoklad náklonnosti Turecka k Európe, ako je uvedené v zmluve z roku 1963. Na rozdiel od svojich volebných sľubov pán Sarkozy teraz hovorí, že si praje pokračovať v rokovaniach a začať nové rokovania v oblastiach, ktoré „nesúvisia priamo s pristúpením“, podľa demagogickej a pokryteckej formulácie, ktorá nevyrieši žiadne problémy akéhokoľvek druhu. Kto môže byť presvedčený, že diskusie sa týkajú iba „kvázi pristúpenia“?

Obávam sa, že jediným zámerom francúzskej ústavy zachovať povinnú konzultáciu ľudu pri akomkoľvek novom pristúpení k Európe, je ponechať na samotných občanoch zodpovednosť za 45 rokov politickej a diplomatickej zbabelosti, ktorá nie je prisúdená samotnému Turecku, ale iba jej vláde.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Aj napriek niektorým nezrovnalostiam, faktom zostáva, že Turecko je strategicky dôležité na dosiahnutie snáh EÚ, najmä v súvislosti so súčasnou prehlbujúcou sa krízou kapitalistického systému.

Zatiaľ čo pretrvávajú pochybnosti o konečnom postavení — plného člena EÚ alebo budúcej stredomorskej únie – je isté, že EÚ sa snaží nájsť riešenia, ktoré by najlepšie plnili záujmy dôležitých hospodárskych a finančných skupín v hlavných krajinách, najmä v Nemecku.

Turecko ponúka obrovský trh, ktorý prebúdza rôzne chute a túžby. Je to rozľahlá krajina s veľkým množstvom lacnej pracovnej sily a s početnými odberateľmi, ktorí však nemajú povolenie pripomínať si prvý máj, ako bolo možné nedávno pozorovať pri krutom potlačení členov odborových zväzov a demonštrantov tureckými bezpečnostnými silami. Je to rozsiahle územie, ktoré zastáva dôležitú geostrategickú pozíciu medzi Európou, Áziou a Blízkym východom, ktoré zohráva dôležitú úlohu pri konfliktoch týkajúcich sa vlastníctva a prístupu k energetickým zdrojom Strednej Ázie (ako je projekt Nabucco), a ktoré zohráva kľúčovú úlohu v partnerstve USA – NATO – EÚ.

Turecko je tiež krajinou, ktorej orgány vojensky a ilegálne okupujú časť územia členského štátu EÚ, konkrétne Cypru.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písomne. − (CS) Aj keď v návrhu uznesenia Európskeho parlamentu je citovaných mnoho dokumentov, chýbajú v ňom základné informácie. Táto krajina je kandidátskou krajinou od roku 1963. Podmienky na začatie rokovaní sa diskutovali po celý čas. Tzv. kodanské kritéria z roku 1993 nenájdete v úvodných predhovoroch návrhu uznesenia.

Pokiaľ sa začítame do správy o pokroku Turecka v roku 2007, ktorú preložila Európska komisia, zistíme, že aj napriek uskutočnenému pokroku nie je vykonávanie prijatých zákonov v oblasti národnostných menšín na zodpovedajúcej úrovni. Skutočnosť, že približne 10 % práceschopného obyvateľstva Turecka pracuje v krajinách EÚ, poukazuje na rozsiahlosť dlhodobých vzťahov medzi Tureckom a EÚ. Prekvapiť nás môže doposiaľ diskutabilné vykonávanie pravidiel v hospodárskej oblasti. Aj napriek tomu, že tieto pravidlá sú zahrnuté v tureckých právnych predpisoch, pri riešení konkrétnych prípadov sa často stretávame s veľmi „neeurópskym“ prístupom.

Môžeme konštatovať, že pokrok Turecka je síce významný, ale v mnohých oblastiach sa rozdiel medzi Tureckom a väčšinou krajín EÚ (vrátane balkánskych štátov) výrazne nezmenšil. Osobitný vplyv armády na politický systém krajiny a silné postavenie sunitského islamu sú najviditeľnejšie znaky tureckej spoločnosti, ktorými sa líši od krajín EÚ. Správa presne zobrazuje súčasnú situáciu spoločnosti. Aj keď odsek 12 uznesenia nie je vyvážený, skupina GUE/NGL nebude hlasovať proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne. – (FR) Správa pani Oomen-Ruijtenovej zobrazuje autizmus vodcov Európy v Bruseli, keď odmietajú skutočnosť, že Turecko je ázijská krajina.

Zaslepenosť ich vedie k odmietnutiu predvídateľných dôsledkov ich pristúpenia. S obyvateľstvom presahujúcim 100 miliónov do roku 2020 bude mať Turecko najväčší počet obyvateľov, a preto bude dôležitým štátom v európskych inštitúciách. To znamená, že náš Parlament podstupuje riziko, že mu bude dominovať nie skupina PPE-DE alebo socialistická skupina, ale islamisti AKP. Turecko bude tiež krajinou, ktorá bude dostávať najväčšiu pomoc: Turecké regióny budú pohlcovať veľkú väčšinu štrukturálnych fondov a desať miliónov farmárov zničí spoločnú poľnohospodársku politiku.

Odmietnutie prijať skutočnosť tiež vedie naše vlády k tomu, že ignorujú prianie ľudu Európy. Po tom, čo sa zaviedla Zmluva o Ústave pre Európu vo Francúzsku, ktorú krajina v roku 2005 odmietla, pán Sarkozy je pripravený odstrániť článok 88.5 ústavy, čím sa bude o pristúpení nových členov EÚ rozhodovať v referende.

Ak sa Bruselu podarilo presadiť pristúpenie Turecka, mali by sme dať podnet, aby naše národy opustili takúto organizáciu, ktorá by bola európska, iba čo sa týka názvu, a mali by sme vybudovať novú Európu, európsku Európu: Európu národov.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písomne. (DE) Hlasovala som za správu o pokroku Turecka na ceste k členstvu EÚ v roku 2007.

Pri čítaní nemeckých novín Die Welt však musím vyjadriť svoje znepokojenie, keďže Turecko, ktoré je zobrazované ako umiernená islamská krajina, vydalo zákon, ktorý zakazuje nákup a podávanie vína v pohároch na verejnosti.

Víno je európsky kultúrny prínos, ktoré sa legálne vyrába vo väčšine členských štátov EÚ a ktoré možno konzumovať vo všetkých členských štátoch.

Takýto zákon je nezlučiteľný s plným členstvom v EÚ. Všetky legálne vyrobené produkty – ktoré zahŕňajú aj víno – sú tovary, ktorých voľný pohyb v rámci vnútorného trhu musí byť zabezpečený. Takýto zákaz tiež porušuje antidiskriminačné pravidlá EÚ. Krajina, ktorá obmedzuje voľný pohyb akéhokoľvek legálne vyrobeného tovaru z iných členských štátov, nemôže byť plným členom EÚ.

Predseda vlády pán Erdoğan sa zaviazal, že rok 2008 bude rokom reforiem, ktoré urobia z Turecka modernú demokraciu založenú na sekulárnom štáte a pluralitnej spoločnosti.

Vzhľadom na turecký zákaz predaja a konzumácie vína v pohároch musím položiť otázku, či tento prísľub neznamená iba „slová, obyčajné a neúčinné slová“.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Správa pani Rie Oomen-Ruijtenovej o pokroku Turecka za rok 2007 je komplexnou a podnecujúcou analýzou o pokroku krajiny na ceste k pristúpeniu. Vyzerá to tak, že Turecko uskutočnilo pokrok v oblastiach, ako sú sloboda prejavu a reforma súdnictva. Takisto sú vítané návrhy vlády uskutočniť reformu článku 301, ktorý je prekážkou úplnej demokratickej slobody v krajine. Samozrejme, je potrebné ďalšie úsilie v oblastiach, ktoré sa týkajú práv menšín v krajine a záujem o súčasný prípad, ktorý je na Ústavnom súde. Podporujem odporúčania správy a hlasoval som za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), písomne. − (SK) Vítam správu kolegyne Oomen-Ruijtenovej k pokroku Turecka za rok 2007, ktorá vyzýva tureckú vládu na splnenie všetkých reformných sľubov a modernizáciu krajiny. Zároveň by som chcel zdôrazniť môj dlhodobý názor, ktorý je aj názorom veľkej väčšiny Európanov, že EÚ by nemala Turecku ponúkať perspektívu plného členstva. Turecko sa nachádza tak geograficky, ako i kultúrne a duchovne mimo priestoru európskej identity. Navyše rozpočet nie je a nebude schopný zniesť záťaž, ktorú by spôsobilo plné členstvo Turecka. Podporujem však víziu vybudovania úzkej spolupráce, tzv. strategického partnerstva medzi EÚ a Tureckom. V tomto zmysle vnímam aj význam predloženej správy.

Oceňujem, že Turecko dosiahlo v roku 2007 určitý pokrok vo viacerých oblastiach. Naďalej však pretrváva veľmi žalostná situácia v oblasti dodržiavania ľudských práv. V kontexte tejto správy by sme mali dôraznejšie naliehať na zlepšenie postavenia národnostných menšín (najmä kurdskej) a na nastolenie úplnej slobody slova a náboženskej slobody. V tejto súvislosti chcem vyjadriť svoju podporu výzve k úplnému zrušeniu článku 301 tureckého trestného zákona a k okamžitému povoleniu znovuotvorenia pravoslávneho seminára v Halki. Treba tiež požadovať, aby Turecko očistilo svoju historickú pamäť a priznalo skutočnosť arménskej genocídy, ako aj protiprávnosť svojho vojenského zásahu na Cypre.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Turecko opäť ukazuje, že nie je pripravené na členstvo v EÚ tým, že potláča svoje menšiny, uskutočňuje letecké útoky na susediace krajiny a najnovšie nesúhlasilo s vymenovaním vedúcej rakúskej archeologickej skupiny na výkopové práce v Efeze, podľa všetkého z dôvodu protitureckých poznámok, ktoré vyjadril člen jej rodiny. Drobné doplnenia a zmeny trestného zákona, ktoré zakazujú ponižovanie a hanobenie Turecka a Turkov odvádzajú pozornosť Bruselu od používania násilných prostriedkov proti demonštrantom a od vojenského útoku proti severnému Iraku.

Vzhľadom na nedostatočnú pripravenosť Turecka na členstvo v EÚ je jedinou možnosťou prerušenie prístupových rokovaní; alternatívou by mohlo byť vedenie rozhovorov o privilegovanom partnerstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Každá správa o Turecku je vyjadrením imperialistickej konkurenčnej koncepcie EÚ v súvislosti s touto krajinou. Táto konkrétna správa si zvolila, že podporí tureckú vládu tým, že sa pokúsi prehnaným spôsobom zdôrazniť pokrok Turecka, ktoré urobilo v rôznych oblastiach, čo je však v rozpore so skutočnosťou. Ako zvyčajne správa ospevuje demokratické práva, a to aj napriek dobre známej autokratickej a represívnej politike tureckej vlády, ako nedávno potvrdilo kruté potlačenie demonštrácií pri príležitosti prvého mája. Správa toleruje tureckú politiku namierenú proti Kurdom.

V správe sa nepriamo podporujú turecké útoky na území Iraku. Zatiaľ čo sa odsudzuje „násilie“, ktorého sa dopustilo PKK a „iné teroristické skupiny“, iba sa odporúča tureckej armáde, aby sa nezúčastňovala akýchkoľvek „neprimeraných vojenských operácií“.

V správe sa úmyselne prehliada pretrvávajúca tureckú okupácia Cypru a kategoricky a bezvýhradne sa vyhýba požiadaniu o stiahnutie tureckých vojenských síl.

V správe sa víta aktívna účasť Turecka v imperialistických misiách a zásahoch EÚ a NATO. Vzhľadom na postavenie Turecka v imperialistickom systéme a jeho konkurencieschopnosť v širšom priestore, EÚ sa snaží využiť proces pristúpenia vo svoj prospech s cieľom získať kontrolu energetických a geostrategických zdrojov v rovnakom priestore.

Z tohto dôvodu hlasujeme proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), písomne. (FR) Správa pani Oomen-Ruijtenovej je mimoriadne vyvážená: vítajú sa legislatívne iniciatívy, ktoré uskutočnili turecké orgány v procese pokračovania reforiem, ale takisto sa nalieha na Rusko, aby urýchlilo tempo reforiem s cieľom zaručiť rešpektovanie zásad právneho štátu.

Podobne musí byť nastolená aj kurdská otázka vrátane jej kultúrnych a hospodárskych aspektov.

Rovnako sa musí v novom návrhu ústavy zakotviť aj otázka rovnakých príležitostí pre ženy.

Turecká vláda sa tiež vyzýva, aby rešpektovala pluralizmus a náboženskú rôznorodosť v sekulárnom demokratickom štáte.

Rokovania môžu pokračovať iba pri pridržiavaní sa zásad a hodnôt Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. − (PT) Pokrok uskutočnený v nedávnych rokoch v rôznych oblastiach spoločnosti, hospodárstva a politiky, nám dáva dobrý dôvod na to, aby sme si všimli, ako túžba pripojiť sa k Európskej únii môže úspešne viesť k dôležitým reformám v krajinách, kde tá možnosť existuje. Keďže to platí aj pre Turecko, a keďže rokovania vždy ostali otvorené, už nie je potrebné zdôrazňovať význam, ako naplno využiť túto príležitosť s cieľom podporiť najkomplexnejšie a najdôležitejšie reformy v Turecku, a to bez ohľadu na výsledok rokovaní.

Spolu s uznaním, ktoré sa nachádza v tejto správe – a takisto s vyhláseniami vydanými vysokými úradníkmi EÚ, najmä predsedom Komisie –, sa nemôžeme zastaviť len preto, že sme zaujatí voči súdnemu konaniu vznesenému proti strane AK. Aj keď uprednostňujeme skutočnosť, že sa neuskutočnil žiadny vojenský zásah, stále ľutujeme túto snahu získať prostredníctvom súdov to, čo odmietli volebné urny. Na druhej strane, pretrvávajúce pochybnosti o skutočných úmysloch strany AK sú tiež znepokojujúce. Ochrana náboženskej slobody, tak ako ju chápeme v Európskej únii, si zaslúži našu dohodu. Rozsiahle zavedenie jedného náboženstva do celej spoločnosti by bolo neprijateľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), písomne. − V súvislosti s podporením správy by som rád pripomenul, že prvý prejav, ktorý som predniesol v tomto Parlamente 13. decembra 2004, sa týkal pokroku Turecka na ceste k pristúpeniu a s dôrazom na to, že aj v minulosti sme zvažovali ich členstvo, Turecko by malo najprv uznať legitímnu vládu gréckych Cyperčanov, priznať arménsku genocídu z roku 1915 a zlepšiť situáciu najväčšieho národa na svete bez štátnej príslušnosti, Kurdov.

Počas štyroch rokov sa nevyriešil ani jeden z týchto problémov. Vo vzťahu Turecka k Cypru nenastal žiadny výrazný pokrok, žiadny náznak ochoty priznať zločiny minulosti. Namiesto toho turecká armáda uskutočňuje bez povolenia tureckého parlamentu genocídu proti Kurdom. Európska únia musí zaujať tvrdšie stanovisko k Turecku a zastaviť rokovania, pokiaľ sa nevyriešia vyššie uvedené problémy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Toubon (PPE-DE), písomne. (FR) Francúzska delegácia UMP hlasovaním proti správe Výboru pre zahraničné veci o situácii v Turecku chcela naznačiť, že Komisia, vlády členských štátov a Európsky parlament konajú nesprávne, keď aj naďalej živia ilúziu o pristúpení Turecka.

UMP nie je proti správe pani Rie Oomen-Ruijtenovej, ktorá je vynikajúcou prácou, ale proti odmietnutiu vziať do úvahy realitu Turecka a jeho politiku, ktorá je v rozpore s projektom európskej integrácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som proti tejto správe a navrhovanému uzneseniu s cieľom vyhlásiť ešte raz svoj nesúhlas s princípom pristúpenia Turecka k EÚ. Európska komisia, vlády členských štátov a Európsky parlament konajú nesprávne, keď aj naďalej živia túto ilúziu, ktorou klamú tureckých, ako aj európskych obyvateľov. Odmietam sa pričleniť k politickému postoju, ktorý nezohľadňuje realitu Turecka a jeho politiku, ktorá je v rozpore s projektom európskej integrácie.

Ak Európa predstavuje priestor spoločných hodnôt, nemôžeme zatvárať oči pred znepokojujúcimi sklonmi tureckých orgánov týkajúcich sa zásad právneho štátu, slobody vyjadrenia a myslenia, alebo rešpektovania práv menšín. Príliš šetrná príprava tureckých orgánov v súvislosti s ich povinnosťami je strategická chyba, ktorá ich odďaľuje od uskutočňovania pokroku, a nie od pristúpenia k EÚ, ale aby mohol turecký ľud využívať svoje základné práva a sociálny a hospodársky rozvoj v Turecku.

Privilegované partnerstvo pomôže Turecku splniť tieto ciele s ohľadom na integritu oboch strán.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia