Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0219/2008

Keskustelut :

PV 21/05/2008 - 12
CRE 21/05/2008 - 12

Äänestykset :

PV 22/05/2008 - 9.9
CRE 22/05/2008 - 9.9

Hyväksytyt tekstit :


Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 21. toukokuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

12. Uraania sisältävät ammukset kieltävä kansainvälinen sopimus (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. (IT) Esityslistalla on seuraavana keskustelu:

Elly de Groen-Kouwenhovenin, Angelika Beerin ja Carolina Lucasin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Luisa Morgantinin GUE/NGL-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeckin ALDE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomesin PSE-ryhmän puolesta, Ģirts Valdis Kristovskisin UEN-ryhmän puolesta sekä Karl von Wogaun ja Stefano Zappalàn PPE-DE-ryhmän puolesta neuvostolle esittämästä suullisesta kysymyksestä uraania sisältävät ammukset kieltävästä kansainvälisestä sopimuksesta (O-0029/2008/tark. – B6-0153/2008)

ja

Elly de Groen-Kouwenhovenin, Angelika Beerin ja Carolina Lucasin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Luisa Morgantinin GUE/NGL-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeckin ALDE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomesin PSE-ryhmän puolesta, Ģirts Valdis Kristovskisin UEN-ryhmän puolesta sekä Karl von Wogaun ja Stefano Zappalàn PPE-DE-ryhmän puolesta komissiolle esittämästä suullisesta kysymyksestä uraania sisältävät ammukset kieltävästä kansainvälisestä sopimuksesta (O-0030/2008/tark. – B6-0154/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Elly de Groen-Kouwenhoven, laatija. − (EN) Arvoisa puhemies, YK:n yleiskokous hyväksyi joulukuussa 2007 ylivoimaisella enemmistöllä päätöslauselman, jossa kehotetaan tarkastelemaan uudelleen uraania sisältävien ammusten siviileille ja armeijan henkilöstölle aiheuttamia terveysriskejä.

Kiitämme Saksaa, Irlantia ja Italiaa ainoina YK:n päätöslauselmaa kannattaneina Nato-maina. Syynä kannatukseen saattaa olla se, että monet niiden sotilaista ovat palanneet kotiin kuolemaan johtavine tauteineen ja/tai heidän lapsensa ovat myöhemmin olleet vakavasti epämuodostuneita. Kehotamme tämän vuoksi EU:n muita jäsenvaltioita seuraamaan niiden esimerkkiä ja toimittamaan YK:n pyytämät terveysraportit.

Köyhdytettyä uraania on käytetty Balkanilla, Irakissa ja Afganistanissa. Köyhdytetty uraani on jätettä, ja se on hyvin halpaa materiaalia aseissa käytettäväksi. Maailmassa arvioidaan olevan sitä 1,3 miljoonaa tonnia. Paljon mikrogrammaa pienempi määrä ihmiskehossa voi aiheuttaa kuoleman. Säteilyn lisäksi köyhdytetty uraani on myrkyllinen kemiallinen yhdiste. Kukaan ei kerro sotajoukoille tai valtioiden väestöille, missä köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia käytetään. Maailman terveysjärjestön asiantuntijoiden tuoreimmat havainnot köyhdytetyn uraanin haitallisista vaikutuksista on sensuroitu.

Pyydämme EU:ta tiedottamaan kansalaisilleen ja kohteena olevien valtioiden kansalaisille. Kehotamme komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että kansainvälinen sopimus saadaan aikaan mahdollisimman pian.

Komission ja neuvoston on korkea aika taata kaikkien raporttien saatavuus ja aloittaa lisätutkimukset, joita parlamentti on pyytänyt vuodesta 2001 alkaen, yksityiskohtaisen tiedon saamiseksi asiasta. Samalla toistamme vetoomuksemme köyhdytetyn uraanin kieltämiseksi ennalta varautumisen periaatteen perusteella.

 
  
MPphoto
 
 

  Annemie Neyts-Uyttebroeck, laatija. − (NL) Taistelu uraanin käytön kieltämiseksi aseissa ja ammuksissa kaikkialla maailmassa on osa yleistä asevalvontaa ja aseistariisuntaa koskevaa taisteluamme. Keskitämme huomion siviileille äärimmäisen vaarallisiin ja haitallisiin aseisiin ja ammuksiin, jotka ovat vaarallisia vielä kauan konfliktin päättymisen jälkeen, kuten maamiinoihin, rypälepommeihin ja aseisiin, jotka sisältävät uraania. Tiedän kyllä, että on jokseenkin ironista puhua aseista, jotka ovat vaarallisempia ja haitallisempia kuin muut, mutta juuri tästä on kyse. Tämän vuoksi keskitymme niihin aseisiin, joilla voi olla pahimmat vaikutukset viattomaan siviiliväestöön.

Euroopan parlamentti vaati marraskuussa 2006 tällaisten uraania sisältävien ammusten käytön keskeyttämistä. Kotimaani Belgia hyväksyi lain, jolla ei pelkästään keskeytetä, vaan tosiasiallisesti kielletään uraania sisältävien ammusten kaikenlainen käyttö, ja voin mielestäni olla tästä ylpeä. Kysyn nyt komissiolta ja neuvostolta, mitä toimia ne aikovat toteuttaa käytön keskeyttämisen yleistämiseksi ja yleisen kiellon tukemiseksi.

Lisäksi, kuten edellinen puhuja perusteellisesti selitti, uraania sisältävillä aseilla vaikuttaa olevan haitallisia vaikutuksia myös niitä käyttäville tai niiden käytölle altistuville sotilaille. Vaikka tätä ei vielä olisikaan täysin varmennettu, neuvoston on suotavaa varmistaa, etteivät Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan mukaisiin operaatioihin osallistuvat sotilaat ja muu henkilöstö altistu tällaisille riskeille. Tämän vuoksi kysyn neuvostolta, mitä konkreettisia toimenpiteitä on toteutettu sen varmistamiseksi, että tällaisiin operaatioihin osallistuvat sotilaat ja muu henkilöstö eivät altistu näille riskeille ja että myöskään niiden alueiden väestö, joilla operaatiot toteutetaan, ei altistu riskeille. Olen kiitollinen vastauksestanne.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes, laatija. − (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hiljattain Lontoon The Times -lehdelle lähettämässään kirjeessä yhdeksän entistä sotilaskomentajaa vetosi Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukseen, jotta se liittyisi rypälepommien vastaiseen kampanjaan. Heidän perustelunsa oli sama kuin jalkaväkimiinojen yhteydessä esitetty: olipa ase kuinka hyödyllinen tahansa lyhyellä ajanjaksolla, armeijan logiikan mukaan se, että aiheutetaan umpimähkäistä haittaa pitkällä ajanjaksolla on riittävä peruste oikeuttamaan niiden käytön lopettamisen vastuullisissa asevoimissa.

Samaa logiikkaa sovelletaan köyhdytettyä uraania sisältäviin ammuksiin. Euroopan sotilasjärjestöorganisaatio Euromil seuraa tiiviisti asiaa ja sen kanta, joka perustuu sotilashenkilöstöltä kaikkialta Euroopasta saatuihin tietoihin, on ehdoton: on luovuttava köyhdytettyä uraania sisältävistä ammuksista mahdollisimman pian.

Euroopan parlamentti on jo vaatinut näiden aseiden kieltämistä kokonaan, ja YK:n yleiskokous hyväksyi viime joulukuussa päätöslauselman, johon sisältyi köyhdytettyä uraania sisältäviä aseita ja ammuksia koskevan asian ottamisen esityslistalle yleiskokouksen 63. istunnossa. Tällä vahvistettiin, että Euroopan parlamentti on oikeassa ajaessaan tätä asiaa ja pyytäessään myös neuvostoa osallistumaan voimakkaasti aseistariisuntaa ja humanitaarista oikeutta koskevaan keskusteluun.

Joukossamme olevien epäilijöiden vasta-argumentit eivät kelpaa. Aivan perustavaa laatua oleva ennalta varautumisen periaate edellyttää näiden aseiden leimaamista jo ennen kuin laaja-alainen seikkaperäinen näyttö niiden umpimähkäisestä ja syöpää aiheuttavasta vaikutuksesta korvataan kiistattomalla tieteellisellä näytöllä.

Mitä sanovat ihmiset, vieläpä tämän päivän epäilijät, meistä poliitikoista kymmenen vuoden kuluttua, kun näiden aseiden haitalliset vaikutukset ovat selviä ja kiistattomia, jos emme siihen mennessä ole tehneet mitään poistaaksemme ne käytöstä? Sanovatko he samaa kuin nyt jalkaväkimiinoista: kuinka he saattoivat odottaa niin kauan!

 
  
MPphoto
 
 

  Ģirts Valdis Kristovskis, laatija. − (LV) Hyvät kollegat, aluksi haluan korostaa, että kehotan kotimaatani Latviaa allekirjoittamaan YK:n joulukuussa 2007 antaman päätöslauselman. Toiseksi kehotan korkeaa edustajaa toimittamaan perustellun lausunnon päätöslauselman sisältämästä aloitteesta. Kolmanneksi kehotan Euroopan unionia varmistamaan, että jäsenvaltioiden välillä kulkee tieto siitä, minkä tyyppisiä ammuksia operaatioissa voidaan käyttää. Minulla on erityistä henkilökohtaista kokemusta köyhdytetystä uraanista. Olin viiden ja puolen vuoden ajan Latvian puolustusministeri. Minun vastuuaikanani Latvia liittyi Yhdysvaltojen koalitioon Irakin sodassa. Tuolloin heräsi monesti epäilyjä köyhdytetyn uraanin käytöstä Irakissa. Kansainvälinen yhteisö vastasi nopeasti kysymykseen. Latvian joukot eivät käyttäneet köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia. Minua vaadittiin Latviassa kuitenkin kuukausien ajan ottamaan poliittinen vastuu tapahtumista koalition ministerinä. Valitettavasti koalitioministerinä minulle ei ollut kerrottu köyhdytetyn uraanin käytöstä. Tämä on täysin tuomittavaa. EU:n jäsenvaltioiden on vakavasti arvioitava tällaisten ammusten tarvetta asevalikoimassaan, ja lisäksi myös Euroopan unionin on pidettävä huolta siitä, että jäsenvaltioiden on vaihdettava keskenään tietoa köyhdytetyn uraanin mahdollisesta käytöstä operaatioissa. Kiitos mielenkiinnostanne.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (IT) Hyvä Ģirts Valdis Kristovskis, en keskeyttänyt teitä, koska selostuksenne Latvian ministerinä oli hyvin tärkeä, mutta korostan, että ylititte aikarajan huomattavalla tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Stefano Zappalà, laatija. − (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tästä aiheesta on puhuttu paljon jo aiemmin, ja olen valitettavasti sitä mieltä, että on puhuttava vielä paljon ennen lopullisen ratkaisun löytämistä. Saman totesivat kollegani aiemmin ja selittivät asian hyvin.

Eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet toimenpiteitä kieltääkseen tällaisten aseiden tuotannon ja kaiken käytön kaupallisissa tai hyökkäystarkoituksissa. Parlamentti on pyytänyt sitä monta kertaa, on olemassa valokuva- ja todistusaineistoa, ja on perusteltua epäillä, että Italian armeijan henkilöstöä on kuollut tällaisille aseille altistumisen seurauksena.

YK:n päätöslauselmassa ilmaistaan laaja huoli, ja asiaa koskevia perusteellisia tutkimuksia on vaadittu monesti. Ennalta varautumisen periaatteen on Euroopan unionin lainsäädännön mukaan edellytettävä yleistä käytön keskeyttämistä ainakin siihen asti, kunnes on saatu lopullista tieteellistä tietoa.

Mikään ei kuitenkaan ole vielä johtanut odotettuun tulokseen. Köyhdytettyä uraania käytetään edelleen sotatoimialueilla, niin kaupungeissa kuin maaseudulla. On selvää, että kemiallinen aine läpäisee maaperään ja siirtyy pohjavesikerroksiin ja satoon. Tämän vuoksi on myös selvää, että maaperän kanssa kosketuksissa olevat uraanihiukkaset hajaantuvat pohjamaahan, saastuttavat maanalaisia vesivaroja ja maataloustuotteita, mistä luonnollisesti seuraa sairauksien leviäminen altistuneiden väestönosien joukossa ja vähemmässä määrin maailmanlaajuisesti vesisyklissä ja ainesten kierrossa, varsinkin jatkuvasti laajentuvassa globaalissa markkinajärjestelmässä.

Kieltämättä vaaran lopullisesti todistavia tutkimuksia ei vielä ole, mutta ei voida kiistää sitä, että nyt tiedossamme olevat parametrit eivät sulje pois vaaran olemassaoloa. Pelkästään tämän toteamuksen on pakotettava edistyneet demokratiat tutkimaan asiaa syvällisemmin ja tekemään päätöksiä.

Mielestäni varsinkaan Euroopan unioni ei voi enää pysyä toimettomana. Unionilla on selkeät velvoitteet jäsenvaltioitaan kohtaan, selkeät velvoitteet muuta maailmaa kohtaan ja selkeät velvoitteet omia kansalaisiaan kohtaan. Unionilla on käytettävissään taloudelliset resurssit, eikä rajoituksia tieteen ja käytettävissä olevien laboratorioiden suhteen. Toimettomana pysyminen on ehdottomasti valinnan tulos, se ei johdu resurssien ja keinojen puutteesta.

Tämän kaiken huomioon ottaen on selvää, etteivät neuvosto ja komissio voi estää kansalaisten, joko siviilien tai armeijan henkilöstön, lähettämistä sellaisille alueille maailmassa, jossa on tämän tyyppisiä ammuksia ja niitä on käytetty, mutta ne eivät myöskään voi välttää jokaisen mahdollisen aloitteen tekemistä varhaisessa vaiheessa vaikuttaakseen niiden valmistukseen ja käyttöön ja valmistautuakseen tieteellisen tiedon valossa niiden täydelliseen kieltoon ja lopulliseen tuhoamiseen.

Tähän me pyrimme toivoen, että neuvosto ja komissio osoittaisivat vastuuntuntonsa käytännössä, koska tämä ei ole epämääräinen poliittinen asia, vaan kansanterveyteen liittyvä seikka.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, neuvoston puheenjohtaja. − (SL) Arvoisa puhemies, paljon kiitoksia. Kiitän neuvoston puolesta parlamentin jäseniä, jotka esittivät kysymyksen uraania sisältävien aseiden yleisestä kiellosta tai yleistä kieltoa koskevasta sopimuksesta.

Arvoisat parlamentin jäsenet tietenkin ovat todennäköisesti tietoisia siitä, ettei tällaista sopimusta vielä ole. Sopimusta köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden sääntelystä monenkeskisellä tasolla ei ole olemassa. Tiedetään myös, että neuvostossa ei olla asiasta yksimielisiä.

Yhdistyneissä Kansakunnissa käytiin hiljattain keskustelua köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden vaikutuksista, ja viime vuoden lopulla YK:n ensimmäinen komitea antoi päätöslauselman nimeltä ”Köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden ja ammusten käytön vaikutuksesta”. Kuten täällä on jo mainittu, EU:n jäsenvaltiot äänestivät eri tavoin tästä päätöslauselmasta. Sanoisin hyvin erilaisin tavoin: viisi sen puolesta, neljä sitä vastaan ja muut äänestivät tyhjää. Nähdäkseni tämä kuvaa varsin hyvin nykytilannetta maailmassa.

Luvallanne pyrin lyhyesti vastaamaan varsinaisiin esitettyihin kysymyksiin.

Ensimmäisen kysymyksen osalta, joka koskee Euroopan parlamentin biologisista aseista ja epäinhimillisistä tavanomaisista aseista antamaa päätöslauselmaa, haluan korostaa, että Euroopan unioni on ollut, on edelleen ja on vastaisuudessakin aktiivinen kansainvälisissä pyrkimyksissään panna täytäntöön biologisia ja myrkyllisiä aseita koskevan yleissopimuksen. EU:lla oli muun muassa merkittävä asema vuoden 2006 toisessa seurantakonferenssissa, ja se toimii aktiivisesti myös vuonna 2011 pidettävään seuraavaan konferenssiin asti kestävässä asiantuntijaohjelmassa.

Euroopan unioni sekä sen jäsenvaltiot osallistuvat aktiivisesti tavanomaisia aseita koskevasta yleissopimuksesta parhaillaan käytäviin neuvotteluihin, joihin sisältyy keskustelu rypälepommien humanitaarisista seurauksista. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet saamaan neuvotteluin aikaan tämän vuoden loppuun mennessä laillisesti sitovan välineen, jossa otetaan huomioon kaikki rypälepommeja koskevat näkökohdat.

Toisen kysymyksen osalta haluan selittää, että tähän mennessä köyhdytettyä uraania sisältävät aseet eivät ole kuuluneet Euroopan unionin joukkotuhoaseita koskevaan strategiaan. Parhaillaan käydään silti keskustelua siitä, onko näitä ammuksia lainkaan mahdollista sisällyttää joukkotuhoaseisiin. Itse asiassa jotkut ovat sitä mieltä, että tavanomaisia aseita koskeva yleissopimus kattaa jo köyhdytetyn uraanin, kun taas toiset katsovat, että yleissopimukseen sisältyvää pöytäkirjaa nro 3 olisi laajennettava siten, että se kattaisi myös köyhdytettyä uraania sisältävät ammukset ja taistelukärjet. Lyhyesti sanottuna keskustelu jatkuu edelleen.

Kolmannen kysymyksen osalta haluan tehdä selväksi, että sotilasvälineitä ja -varusteita koskevat valinnat, myös Euroopan unionin toteuttamissa operaatioissa käytettyjä ammuksia koskevat valinnat, kuuluvat jäsenvaltioiden käyttämään toimivaltaan, ja koska monenkeskistä sopimusta tästä asiasta ei ole, en voi tarjota mitään lisätietoja köyhdytetyn uraanin käytöstä.

Neljännestä kysymyksestä, joka koskee Euroopan unionin operaatioihin osallistuvien sotilaiden ja siviilien turvallisuusmääräyksiä, haluan korostaa, että Eurooppa-neuvoston hyväksymän operatiivisen suunnitelman puitteissa operaation komentaja kantaa vastuun turvallisuusmääräyksistä ja hänen on toteutettava tarpeellisiksi katsomansa toimenpiteet. Hänen on tietysti samalla otettava huomioon myös operatiiviset rajoitukset.

Kaikissa Euroopan unionin siviilioperaatioissa tämä vastuu on operaation johtajalla, joka toimii siviilioperaation komentajan johdolla.

Viimeiseen, Eurooppa-neuvoston, Yhdysvaltojen, kansalaisjärjestöjen ja siviiliväestön välistä vuoropuhelua koskevaan kysymykseen voin vastata vain, että tähän mennessä asiaa ei ole käsitelty Yhdysvaltojen kanssa käytävässä vuoropuhelussa – eikä siitä ole keskusteltu muidenkaan kysymyksessä mainittujen osapuolten kanssa. Seuraan joka tapauksessa mielenkiinnolla asiasta käytävää lisäkeskustelua.

Kiitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, komission jäsen. − (FR) Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, parlamentin marraskuussa 2006 antamassa päätöslauselmassa kehotetaan Euroopan unionia ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa tiettyjä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen kolmannen pöytäkirjan soveltamisalan laajentamiseksi köyhdytetyn uraanin käytön lopettamiseksi. Haluan muistuttaa parlamenttia siitä, että se pyytää toimia, jotka, kuten tiedätte, ylittävät komission toimivallan, koska yhteisö ei ole yleissopimuksen allekirjoittaja. Lisäksi perussopimusten mukaan yhteisön toimielimillä ei ole toimivaltaa sotilasasioissa. En kuitenkaan halua antaa vaikutelmaa, että komissio suhtautuisi välinpitämättömästi tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen (CCW) kattamien aseiden tuotantoon, varastointiin ja käyttöön liittyviin ongelmiin tai epäinhimillisiin aseisiin yleensä. Sen kanta on itse asiassa varsin erilainen.

Komissio on sitoutunut täysin neuvoston viime vuonna hyväksymän yhteisen menettelytavan soveltamiseen CCW-sopimuksen ja sen pöytäkirjojen yleisen luonteen hyväksi. Tänä vuonna on järjestetty kolme seminaaria, yksi Latinalaista Amerikkaa ja Karibiaa käsittelevä seminaari Santo Domingossa maaliskuussa ja kaksi Afrikan maita koskevaa seminaaria Loméssa viime kuussa. Näiden seminaarien johdosta Dominikaaninen tasavalta on jo ilmoittanut olevansa halukas ratifioimaan sopimuksen nopeasti, ja Surinam ilmoitti olevansa valmis ottamaan seuraavat askeleet kohti ratifiointia. Komissio tukee myös biologisia aseita koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja seuraa aloitteita uuden välineen luomiseksi rypälepommien herättämiin humanitaarisiin huoliin vastaamiseksi CCW-sopimuksen ja Oslon rauhanprosessin yhteydessä.

Komissio on myös toteuttanut toimia vastatakseen pommien aiheuttamiin ongelmiin. Esimerkiksi vuonna 2006 osoitettiin viisi miljoonaa euroa sirpalepommien raivaamiseen Libanonissa.

Toisen kysymyksen osalta nyt saatavilla olevat tieteelliset tulokset eivät riitä vahvistamaan sitä, että köyhdytettyä uraania sisältävät sotatarvikkeet aiheuttavat terveysriskejä taistelualueiden siviiliväestölle tai näillä alueilla palvelevalle sotilashenkilöstölle. Tämä kanta esitetään myös YK:n, WHO:n ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n sekä Euroopan komission Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklan nojalla perustaman asiantuntijaryhmän selvityksessä, jossa todetaan seuraavaa: ”Saatavilla olevan tiedon perusteella päätellään, että altistuminen köyhdytetylle uraanille ei voi tuottaa havaittavia terveysvaikutuksia realististen olettamusten perusteella arvioiduin saatavin annoksin”, lainaus päättyy. Komissio on halukas tarkastelemaan asiaa uudelleen. Se takaa myös edelleen henkilöstönsä terveyden ja noudattaa WHO:n sääntöjä henkilöstön palveluksen aikana, johon liittyy mahdollinen altistuminen köyhdytetylle uraanille.

Euromilin kanssa käytävän vuoropuhelun osalta voidaan todeta, että komissio on tietenkin halukas keskustelemaan kaikkien kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa.

Viimeisen kysymyksen osalta komissiolla ei ole tällä hetkellä aikomuksia tehdä taloudellisia sitoumuksia näillä aloilla.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Adam BIELAN

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Hybášková, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (CS) Köyhdytettyä uraania sisältävät aseet merkitsevät valtavaa taakkaa ympäristölle. Väite, jonka mukaan niiden haitallisia vaikutuksia ei ole näytetty toteen, kuulostaa aivan naurettavalta kaikkien niiden mielestä, jotka ovat joskus nähneet niiden käytön seurauksia. Likaiset pommit lyövät pirstaleiksi kaikkein nykyaikaisimpien panssarivaunujen monta senttiä paksut panssarilevyt. Niiden tuhovoima on valtava. Niillä on vaikutusta ihmisten terveyteen. Ne tappavat armotta. Ei ole epäilystäkään tarpeesta lopettaa niiden kauppa, tuotanto, käyttö ja varastointi. Parlamentti ja unioni rakentavat vaiheittain Euroopan asevoimia ja Euroopan puolustusta. Tulevaisuudessa olemme sekä Naton että Yhdysvaltojen kumppaneita. Meidän on oltava uskottava kumppani. On huvittavaa nousta seisomaan ja huutaa: ”Vaadin köyhdytetyn uraanin käytön lopettamista”. yhtä huvittavaa on kehottaa neuvostoa laatimaan tutkimusta vaikutuksista. Ensin on saavutettava poliittinen yksimielisyys Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja kenties Tšekin tasavallan kaltaisten jäsenvaltioiden välillä. Sitten meidän on aloitettava yhteistyö YK:n kanssa, tehtävä pohjatyö köyhdytetyn uraanin kieltoa koskevaa yleistä sopimusta varten. Siihen liittyy sellaisen valmistuksen vaiheittaista kieltämistä koskevan suunnitelman valmisteleminen, jonka kaikki jäsenvaltiot voivat hyväksyä, sekä uraanin varastoimista ja myymistä koskeva kielto, jolla asetetaan määräaika käytön lopullisen kiellon voimaantulolle. Sitten meidän on järjestettävä konferenssi, jossa suunnitelma hyväksytään, ja aloitettava menettely, joka johtaa näiden aseiden lopulliseen kieltämiseen.

Tarvitaan tarkka analyyttinen tutkimus, jossa arvioidaan sivuvaikutuksia. Ensisijaisesti tarvitsemme kuitenkin poliittista yhteistyötä, jolla käynnistetään vaiheittain etenevä prosessi poliittisen tahdon löytämiseksi ja kansainvälisen tunnustuksen, yksimielisyyden ja päätöksen aikaansaamiseksi. Prosessi kestää vuosia. Olisi hienoa, jos Euroopan unioni olisi osapuolena uudessa köyhdytetyn uraanin kaikenlaisen sotilaskäytön kieltävässä uudessa sopimuksessa. Tämän vuoksi meidän on toimittava vastuullisesti. Älkäämme salliko tyhmän huutelun, ammatillisen tietämättömyyden ja keskeneräisen työn vaarantaa EU:n uskottavuutta. Meidän on edelleen osallistuttava kumppaneina tähän merkittävään peliin.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne, ALDE-ryhmän puolesta. – (EN) Yhdistyneessä kuningaskunnassa sadat veteraanit uskovat altistumisen köyhdytetylle uraanille ensimmäisessä Persianlahden sodassa aiheuttaneen heille kroonisia sairauksia ja vammoja, ja Irakissa on näyttöä siitä, että köyhdytetyn uraanin käyttö on aiheuttanut sen, että syntyy yhä enemmän yksisilmäisiä tai silmättömiä vauvoja. Seitsemän tai kahdeksan silmättömän vauvan isät altistuivat köyhdytetylle uraanille Irakin sodassa vuonna 1991.

Vähintään 17 valtiolla on edelleen köyhdytettyä uraania sisältäviä aseita asevarastoissaan, myös kolmella EU:n jäsenvaltiolla Ranskalla, Kreikalla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla. Tarvitsemme kiireesti kansainvälisen sopimuksen köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden käytön, kehittämisen, tuotannon, varastoinnin, siirtämisen ja testauksen välittömästä keskeyttämisestä sekä olemassa olevien varastojen kierrättämisestä tai tuhoamisesta. Toivon kaikkien tukevan tätä päätöslauselmaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański, UEN-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, jo varovaisuus on aivan riittävä syy köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden tosiasialliseen eliminoitiin pyrkimiseksi. On todellakin nopeutettava tällaisten aseiden käytöstä seuraavia vaikutuksia ihmisiin ja luonnonympäristöön koskevia asiantuntijatutkimuksia. On kuitenkin välittömästi saatettava voimaan tällaisten aseiden käytön keskeyttäminen, ja asiaa on tarkasteltava Euroopan uuden turvallisuusstrategian yhteydessä. Meidän on nyt vastattava haasteeseen ja aloitettava YK:n järjestelmään perustuvan kansainvälisen sopimuksen työstäminen. Sopimuksella säänneltäisiin tällaisten aseiden käyttöä, tuotantoa, varastointia ja testausta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, tätä keskustelua on odotettu kauan. Olen iloinen, että käymme sen tänään. Monet valtiot, varsinkin länsimaat, käyttävät köyhdytettyä uraania ammuksissaan sodassa sen suuren läpäisykyvyn vuoksi erityisesti panssaroituja ajoneuvoja vastaan. Köyhdytettyä uraania sisältävät sotatarvikkeet sisältävät kuitenkin hyvin myrkyllisiä kemiallisia aineita – toisin sanoen ne ovat myrkyllisiä – ja ne ovat myös radioaktiivisia. Köyhdytetty uraani on ydinenergiateollisuuden sivutuote, jota syntyy uraanin rikastamisesta tai ydinaseiden tuotannossa. Lyhyesti sanoen myös ydinenergia käyttö liittyy tähän ongelmaan.

Köyhdytettyä uraania sisältävillä ammuksilla on pitkän ajanjakson vaikutuksia. Kohteeseen osuttaessa köyhdytetty uraani vapautuu korkeassa lämpötilassa ja palaa köyhdytetyiksi uraanioksideiksi, joka muuttuu hienoksi alfa-radioaktiiviseksi myrkylliseksi pölyksi, jota sisäänhengitetään ja joka voi levitä tuulen ja veden välityksellä. Pölyä on vaikea poistaa ympäristöstä ja se kertyy sisäänhengityksen myötä keuhkoihin. Tunnemme Persianlahden syndrooman ja Balkanin syndrooman, olemme voineet tarkkailla samaa ilmiötä yhä uudelleen, kun taisteluihin osallistuneet sairastuvat keuhkosyövän kaltaisiin syöpiin altistuttuaan köyhdytetyn uraanin oksideille. Tällaiset syövät ovat lisääntyneet myös niiden alueiden väestössä, joilla näitä ammuksia on käytetty.

On mielenkiintoista, että köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten sotakäytön tehokkuus on itse asiassa varsin rajallinen, vaikka niiden käyttö aiheuttaa lukemattomia riskejä. Nato käytti köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia hyökkäyssodassa Jugoslaviaa vastaan. Yhdysvaltojen joukot ovat käyttäneet yhteensä 300 tonnia köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia Irakissa. Valtiossa ja erityisesti Bagdadissa epämuodostuneina syntyneiden lasten osuus on lisääntynyt. Afganistanin hallitus on vaatinut selvitystä köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten käytöstä Afganistanissa ja sanoo, että Yhdysvaltojen asevoimat eivät kertoneet näiden ammusten käytöstä erityisesti valtion itäosissa. Pääasiassa Israel käytti köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia Libanonin sodassa, ja niitä käytettiin laajalti myös ensimmäisessä Persianlahden sodassa. Kontaminaation saaneiden taistelijoiden määräksi arvioidaan 66 000 henkilöä.

Ongelma on aivan ilmeinen. Ensimmäiset sotaeläkkeet köyhdytetyn uraanin vaikutusten vuoksi on myönnetty brittiläisen Kenny Duncanin kaltaisille veteraaneille. Jos köyhdytetty uraani olisi esimerkiksi kosmetiikkavalmiste tai elintarviketuotannossa käytettävä aine, se oli kielletty jo vuosia sitten. Joukkoja neuvotaan käyttämään suojavaatteita käsitellessään köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia. Euroopan sotilasjärjestöorganisaatio Euromil on vaatinut näitä ammuksia ampuvien aseiden kieltoa. Belgia on kieltänyt köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten käytön, ja me kiitämme sitä tästä. YK:n aseistariisunnan ja kansainvälisen turvallisuuden komitea äänesti 122 äänellä puolesta ja kuudella äänellä vastaan 35:n äänestäessä tyhjää kehotuksesta laatia raportti köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden ja ammusten haitallisista vaikutuksista. Kuuteen vastaan äänestäneeseen kuuluivat Tšekin tasavalta, Ranska, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta. Köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten tuotanto ja käyttö on kiellettävä.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, köyhdytetyn uraanin käyttö hyökkäystarkoituksessa on kansainvälisen oikeuden vastaista. On olemassa kiistatonta näyttöä sen tosiasiallisesta myrkyllisyydestä ihmiselle ja ympäristölle. Olen samaa mieltä siitä, että asiaa on tarkasteltava huolellisesti osana Euroopan turvallisuusstrategiaa, ja katson, että unionin jäsenvaltioiden on kiellettävä nämä aseet kokonaan ja ehdoitta.

Molemmissa kysymyksissä esitetään arviointeja ja tuodaan esiin perusteltuja toisiinsa liittyviä seikkoja, jotka on dokumentoitu hyvin laajasti. Käytän tilaisuutta esittääkseni esimerkiksi huomion, että Balkanilla taistelleet italialaiset sotilaat odottavat edelleen kohtuullista korvausta, ja pelkään, etteivät he tule sitä koskaan saamaan. Koska vaikuttaa mahdottomalta korjata menneisyydessä aiheutettuja vahinkoja, unionin on annettava määrätietoinen ja voimakas merkki tulevaisuudelle kieltämällä tämän tyyppisten aseiden valmistus, varastointi ja markkinoille saattaminen unionin jäsenvaltioissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luisa Morgantini, laatija. − (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, katson, että Jana Hybáškován reaalipolitiikkaa koskeva vetoomus on esitetty väärässä yhteydessä ja että se on kaiken kaikkiaan kyyninen. Toimettomuus tai piittaamattomuus on valtionsalaisuuksien tavoin tuomittavaa silloin, kun on kyse ihmisten terveydestä.

Uraania sisältävien aseiden käytöllä on tuhoisia ja korjaamattomia seurauksia. Räjähtäessään uraaniammukset altistavat hienolle myrkylliselle pölylle. Ne saastuttavat ilman, maaperän ja veden, kulkeutuvat hengityselimiin ja lisäävät kasvainten, leukemian ja epämuodostumien todennäköisyyttä. Jokainen niitä käyttävä syyllistyy selkeästi kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomiseen. Vuoden 1991 Persianlahden sodasta alkaen armeijan henkilöstöön kuuluneiden uhrien omaisten yhdistys on laskenut 50 kuolemantapausta pelkästään Italiassa. Puolustusministeri kertoi hiljattain kuolemantapauksia olleen 77, ja että sairauksista kärsivien määrän arvioidaan olevan useista sadoista noin kahteen tuhanteen.

Vuodesta 1991 vuoteen 2003 käytettiin 2 000 tonnia köyhdytettyä uraania. Noin 70 prosenttia Irakin alueesta on saastunut, emmekä vielä tänäänkään ole varmoja köyhdytetyn uraanin aiheuttamien kauheiden inhimillisten kustannusten laajuudesta. Olen nähnyt Irakin Basran sairaalassa epämuodostuneita lapsia. Olen nähnyt heidän kehoonsa aiheutetut kauheat vauriot. Tuhannet kasvottomat siviilit elävät ja kuolevat edelleen säteilyn saastuttamalla alueella Irakissa, Afganistanissa, Kosovossa, Bosniassa ja Somaliassa epätietoisina kohtalostaan.

Olemme vuodesta 2001 alkaen Euroopan parlamentissa pyrkineet saamaan aikaan käytön keskeyttämisen. Vahvistimme tavoitteemme vuonna 2006 antaessamme päätöslauselman kemiallisista aseista ja epäinhimillisistä tavanomaisista aseista. YK:n vuonna 2007 ylivoimaisella enemmistöllä antamassa päätöslauselmassa kehotetaan Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioita tutkimaan terveyshaittoja. Kuusi valtiota äänesti päätöslauselmaa vastaan: Yhdysvallat ja Israel sekä valitettavasti monta Euroopan unionin jäsenvaltiota, nimittäin Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Tšekin tasavalta ja Alankomaat. Niiden olisi pikemminkin pitänyt seurata Belgian esimerkkiä. Belgia päätti maaliskuussa 2007 ensimmäisenä valtiona maailmassa kieltää kokonaan köyhdytetyn uraanin käytön sen myrkyllisyyden vuoksi.

Muiden, ilokseni kaikkia poliittisia kantoja edustavien kollegojen kanssa kannatin voimakkaasti tätä keskustelua, koska on tärkeää toimia kansainvälisen, humanitaarisen ja ympäristöä koskevan oikeuden rikkomista vastaan ja varmistaa, että sotilashierarkiassa, valtioissa ja sotateollisuudessa omaksutaan täysi vastuu. Laiminlyönnit ja sotasalaisuudet, suojelua ja ennalta varautumisen periaatetta koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen voivat lakaista uraaniin liittyvät vaarat maton alle ja näin menetetään mahdollisuus estää suuri määrä kuolemantapauksia.

Näillä perusteilla toistan päätöslauselmassamme esittämämme kehotukset, varsinkin mahdollisimman laajan avoimuuden varmistamiseksi merkitsemällä saastuneet alueet ja ennen kaikkea toteuttamalla ajatus välittömästä käytön keskeyttämisestä lopullisen kiellon aikaansaamiseksi pian, sillä köyhdytettyä uraania sisältävät aseet ja rypälepommit vaativat edelleen uhreja. Esimerkiksi Libanonissa Israelin armeija heitti yli miljoona rypälepommia kyliin ja koteihin muutaman viimeisen tunnin aikana ennen vetäytymistään.

Nyt on toimittava. Kiitos neuvostolle ja komissiolle niiden vastauksista, mutta myös niiden halusta toimia komission jäsenen Michelin mainitsemista rajoituksista huolimatta, jotta vapaudumme uraania sisältävistä aseista ja rypälepommeista.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE).(PL) Köyhdytetty uraani on 70 prosenttia lyijyä raskaampaa. Kineettisen energiansa vuoksi hyvinkin pienen kaliiberin ammus voi läpäistä panssariajoneuvon panssarikilven. Tämän vuoksi sotavoimat käyttävät köyhdytettyä uraania. Maailmassa on noin puolitoista miljoonaa tonnia köyhdytettyä uraania. On helppo ymmärtää houkutus käyttää sitä. On kuitenkin paljastunut, etteivät nämä aseet olekaan niin tehokkaita kuin odotettiin. Irakissa tuhoutuneista panssariajoneuvoista 70 prosenttia tuhottiin muun tyyppisillä aseilla.

Näiden aseiden käytön seurauksia koskeva kysymys on luonnollisesti ratkaisematta. On todettava selkeästi, ettei lopullista vastausta vielä ole. Loppujen lopuksi tuhannet ihmiset ovat työskennelleet vuosia uraanikaivoksissa ilman ilmeisiä sairastumisvaikutuksia. Asiaan liittyy kuitenkin edelleen epäilyksiä, joten on määrättävä käytön keskeyttämisestä, jotta asia voidaan ratkaista lopullisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Fiore (NI).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, köyhdytetyn uraanin käytöstä aiheutuvien vahinkojen luonne ja laajuus ovat sellaisia, ettei ole sopivaa kuvata niitä toissijaisiksi. Vahinko kohdistuu toisiaan seuraavina aaltoina vihollisen joukkoihin ja aseita käyttäviin joukkoihin: esimerkkejä ovat Persianlahden syndrooma ja Balkanin syndrooma.

Seuraavaksi kymmenien vuosien ajan seuraukset koskevat siviiliväestöä, sotatoimialueiden asukkaita, jotka sisäänhengittävät ja nielevät köyhdytettyä uraania sen saastutettua pohjavedet ja elintarvikeketjun, ja jotka kärsivät näin säteilyvaikutuksista. Korkeimman hinnan raskasmetallien säteilyn aiheuttamista tyypillisistä vahingoista, jotka ovat meidän kaikkien tiedossa, maksavat lapset, kasvavat ihmiset ja varsinkin syntymättömät lapset. Tämän osoittaa geneettisten epämuodostumien ja lasten kasvainten räjähdysmäinen lisääntyminen alueilla, joilla uraania on käytetty.

BBC:n Yhdistyneessä kuningaskunnassa hiljattain toteuttama tutkimus osoitti, että 24 tuntia Balkanin massiivisten pommitusten jälkeen Pohjois-Englannin ilmakehän radioaktiivisuusarvot olivat ennätyksellisen korkeat. Ehdotamme tämän vuoksi sekä köyhdytetyn uraanin kieltoa että myös niiden käyttöön seurauksista tietoisina syyllistyneiden ja kieltoa rikkovien syyttämistä sotarikoksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - (EN) Arvoisa puhemies, kun nyt puhumme radioaktiivisista aseista, parlamentti on ollut yllättävän hiljaa Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen – ja näin valitettavasti myös EU:n kansalaisen – radioaktiivisella aseella toteutetusta kuolemantapauksesta Lontoossa joulukuussa 2006. Viittaan tietysti Alexander Litvinenkoon, joka murhattiin valtion tukeman terrorismin kautta polonium-210:lla.

Rikoksen pääepäilty on Andrei Lugovoi, joka on tällä hetkellä Venäjän parlamentin jäsen, jota ei Venäjän perustuslain mukaan voida luovuttaa toiselle valtiolle. Samalla estetään Litvinenkon leskeltä tutkinta Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimissa, jossa voitaisiin selvittää murhan todistusaineistoa ilman rikoksesta epäiltyjä koskevaa oikeudenkäyntiä.

Murha oli Venäjän sotatoimi Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ei halua myöntää asiaa. Jos kuitenkin halutaan keskustella radioaktiivisista aseista, miksei keskustella Litvinenkon murhasta ja sen kauaskantoisista seurauksista?

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, neuvoston puheenjohtaja. (SL) Puhun lyhyesti. Kiitän tästä keskustelusta. Toistan, että neuvosto on erittäin aktiivinen ulkoista turvallisuutta koskevissa asioissa joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian mukaisesti. Strategioiden osalta neuvoston ensisijaisia tavoitteita päivitetään jatkuvasti, ja alan uusinta kehitystä tarkastellaan jatkuvasti ja sisällytetään sitten myös päivitettyihin asiakirjoihin.

Tästä on esimerkkinä neuvoston toimenpide tietyn tyyppisten aseiden kieltoa ja rajoittamista koskevan yleissopimuksen yleisen hyväksymisen tukemiseksi.

On mielenkiintoista, että yleissopimuksen viidennessä pöytäkirjassa pyritään vähentämään mahdollisimman paljon räjähtävän sotajätteen syntymistä sotilaallisten konfliktien jälkeen. On myös mielenkiintoista, että köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden suurimmat tuottajat ja käyttäjät ovat jo allekirjoittaneet edellä mainitun yleissopimuksen.

Vielä on liian aikaista ennustaa mitään. Olen maininnut tilanteen neuvostolle, sillä tämä käy ilmi yleiskokouksen ensimmäisen komitean päätöslauselman äänestystuloksista. Päätöslauselma on mainittu tänään monta kertaa. Toivokaamme, että tämän kaltaiset keskustelut Euroopan parlamentissa edistävät osaltaan yksimielisyyden saavuttamista neuvostossa. Asiaa kuitenkin käsitellään lisää lähitulevaisuudessa.

Kiitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, komission jäsen. − (FR) Puhun lyhyesti, arvoisa puhemies. Panen luonnollisesti tarkoin merkille täällä esitetyt erinomaiset huomiota ja erityiset ehdotukset, jotka aion todellakin välittää kollegalleni Benita Ferrero-Waldnerille ja komissiolle.

Minun on kuitenkin muistutettava parlamentille, että komission toimivalta on hyvin rajallinen. Sillä on luonnollisesti valta valittaa ja manata; se voi esittää ehdotuksia, mutta siihen toimivalta rajoittuukin. Haluan tehdä tämän selväksi.

Panen kuitenkin merkille hyvin selvän viestin siitä, että avoimuus on taattava, kuten Luisa Morgantini esitti. Olen tästä todellakin samaa mieltä. Hän ehdottaa käytön keskeyttämistä, ja minä välitän ehdotuksen eteenpäin. Olen myös ymmärtänyt tarpeen päivittää tähän mennessä tehtyjä tutkimuksia tai sen mahdollisuutta. Ei ole syitä, miksi tutkimuksia ei voitaisi jälleen päivittää.

Tahdon teidän joka tapauksessa tietävän, että raportoin komissiolle kaikista täällä kuulemistani hienoista puheenvuoroista ja perusteluista, ja uskon, että aikanaan aloitteita tehdään. Ajatukset kuitenkin välitetään eteenpäin joka tapauksessa, ja osana prosessia on vapaaehtoishenki, uskokaa minua, sillä me luonnollisesti toivomme kaikkien muiden Euroopan valtioiden voivan toimia Belgian tavoin. En sano tätä pelkästään siksi, että kyseessä on Belgia, mutta olen tietysti iloinen siitä, että kyseessä on kotimaani. Tätä te kenties toivoitte. Täällä on todellakin kuultu hyödyllisiä ja inspiroivia ajatuksia, mutta haluan teidän tietävän, että välitän edelleen kaikki täällä vakaumuksella ja vilpittömästi esitetyt ehdotukset, huomautukset ja pyynnöt.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (PL) Olen vastaanottanut kuusi työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettyä päätöslauselmaesitystä(1).

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina 22. toukokuuta 2008.

(Istunto keskeytettiin klo 17.35 ja sitä jatkettiin klo 18.00.)

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António DOS SANTOS

 
  

(1) Ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö