Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 21 Μαΐου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Καλωσόρισμα
 3.Επιστημονικά δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος: συμπεράσματα και συστάσεις για τη λήψη αποφάσεων (συζήτηση)
 4.Έκθεση προόδου για την Τουρκία για το 2007 (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2009 (ψηφοφορία)
  5.2.Απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ασφαλής αποθήκευσή του (A6-0102/2008, Δημήτριος Παπαδημούλης) (ψηφοφορία)
  5.3.Προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (A6-0154/2008, Hartmut Nassauer) (ψηφοφορία)
  5.4.Έρευνες σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής (A6-0061/2008, Gábor Harangozó) (ψηφοφορία)
  5.5.Όροι που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα (A6-0087/2008, Silvia-Adriana Ţicău) (ψηφοφορία)
  5.6.Πρόσβαση στην αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) (A6-0037/2008, Mathieu Grosch) (ψηφοφορία)
  5.7.Πρόσβαση στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) (A6-0038/2008, Mathieu Grosch) (ψηφοφορία)
  5.8.Επιλογή και αδειοδότηση συστημάτων που παρέχουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (A6-0077/2008, Fiona Hall) (ψηφοφορία)
  5.9.Απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εταιρείες στους τομείς του εταιρικού δικαίου, της λογιστικής και των ελέγχων (A6-0101/2008, Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)
  5.10.Γυναίκες και επιστήμη (A6-0165/2008, Britta Thomsen) (ψηφοφορία)
  5.11.Βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων (Πράσινη Βίβλος) (A6-0156/2008, Johannes Blokland) (ψηφοφορία)
  5.12.Επιστημονικά δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος: συμπεράσματα και συστάσεις για τη λήψη αποφάσεων (A6-0136/2008, Karl-Heinz Florenz) (ψηφοφορία)
  5.13.Έκθεση προόδου για την Τουρκία για το 2007 (A6-0168/2008, Ria Oomen-Ruijten) (ψηφοφορία)
 6.Ρευματοπάθειες (γραπτή δήλωση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Η τραγική κατάσταση στη Βιρμανία (συζήτηση)
 11.Φυσικές καταστροφές στην Κίνα (συζήτηση)
 12.Παγκόσμια συνθήκη με σκοπό την απαγόρευση των όπλων ουρανίου (συζήτηση)
 13.Ώρα των Ερωτήσεων(ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 14.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής - Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση (συζήτηση)
 17.REACH (Σχέδιο κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση μεθόδων δοκιμών) (συζήτηση)
 18.Μια νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2013) (συζήτηση)
 19.Η στρατηγική για την τρίτη συνεδρίαση των μερών της Σύμβασης σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη δημόσια συμμετοχή στη διαδικασία λήψεως απόφασης και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1385 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1468 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου