Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 21 maj 2008 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Välkomsthälsning
 3.Vetenskapliga fakta om klimatförändringar: slutsatser och rekommendationer för beslutsprocessen (debatt)
 4.2007 års framstegsrapport om Turkiet (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Europaparlamentets sammanträdeskalender - 2009 (omröstning)
  5.2.Exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (A6-0102/2008, Dimitrios Papadimoulis) (omröstning)
  5.3.Straffrättsliga påföljder till skydd för miljön (A6-0154/2008, Hartmut Nassauer) (omröstning)
  5.4.Undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket och om produktionsmetoder inom jordbruket (A6-0061/2008, Gábor Harangozó) (omröstning)
  5.5.Villkor för rätten att yrkesmässigt bedriva vägtransporter (A6-0087/2008, Silvia-Adriana Ţicău) (omröstning)
  5.6.Gemensamma regler för tillträde till marknaden för busstransporter (omarbetning) (A6-0037/2008, Mathieu Grosch) (omröstning)
  5.7.Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (omarbetning) (A6-0038/2008, Mathieu Grosch) (omröstning)
  5.8.Mobila satellittjänster (MSS) (A6-0077/2008, Fiona Hall) (omröstning)
  5.9.Ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision (A6-0101/2008, Klaus-Heiner Lehne) (omröstning)
  5.10.Kvinnor och vetenskap (A6-0165/2008, Britta Thomsen) (omröstning)
  5.11.Grönbok om bättre nedmontering av fartyg (A6-0156/2008, Johannes Blokland) (omröstning)
  5.12.Vetenskapliga fakta om klimatförändringar: slutsatser och rekommendationer för beslutsprocessen (A6-0136/2008, Karl-Heinz Florenz) (omröstning)
  5.13.2007 års framstegsrapport om Turkiet (A6-0168/2008, Ria Oomen-Ruijten) (omröstning)
 6.Reumatiska sjukdomar (skriftlig förklaring): se protokollet
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Den tragiska situationen i Burma (debatt)
 11.Naturkatastrof i Kina (debatt)
 12.Globalt fördrag om förbud mot uranvapen (debatt)
 13.Frågestund (frågor till rådet)
 14.Valprövning: se protokollet
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 16.Översyn av industripolitiken efter halva tiden – Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi (debatt)
 17.Reach (förordningen om testmetoder) (debatt)
 18.En ny strategi för djurhälsa för Europeiska unionen (2007-2013) (debatt)
 19.Kommissionens strategi inför det tredje mötet mellan parterna i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (795 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1895 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy