Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0163(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0131/2008

Dezbateri :

PV 22/05/2008 - 6
CRE 22/05/2008 - 6

Voturi :

PV 22/05/2008 - 9.3
CRE 22/05/2008 - 9.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0227

Stenograma dezbaterilor
Joi, 22 mai 2008 - Strasbourg Ediţie revizuită

11. Explicaţii privind votul
Proces-verbal
  

Explications de vote orales

 
  
  

- Proposition de résolution B6-0217/2008

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - Panie Przewodniczący! Ceny żywności rosną i będą rosły wraz z problemem żywnościowym. Jest kilka powodów tego, że na rynku będzie nam brakowało żywności i że będzie przybywało ludzi potrzebujących jej, a nawet głodujących. Pierwszym z nich jest przede wszystkim zwiększony przyrost naturalny w krajach trzecich. Drugim – niewystarczająca produkcja żywności i jej zła dystrybucja. Trzecim – gra na rynku żywnościowym różnych grup interesów. Czwartym – Wspólna Polityka Rolna, która doprowadziła do znacznego ograniczenia produkcji żywności w nowych państwach członkowskich. I dopóki ta polityka nie zmieni się, kiedy nie uwolni się produkcji żywności i naszych rezerw, także będzie przyczyniała się do niedoboru żywności i podwyższonych cen. Piątym problemem są liczne kataklizmy, które od nas są niezależne, ale niestety powodują liczne straty i komplikacje.

Wniosek jest jeden: problem żywnościowy jest problemem najważniejszym, bo przecież dotyczy bezpieczeństwa biologicznego. Wymaga on pełnej solidarności, nie tylko Unii Europejskiej, ale także całego świata. Dlatego uzyskał on moje poparcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - Mr President, I supported the new paragraph to be added after paragraph 12, which calls on the Commission and Member States ‘to acknowledge the EU’s dependence on imports of vegetable proteins from third countries’, with the very important result of establishing, first, ‘workable import rules based on GM thresholds’ and, secondly, of reducing ‘unnecessary delays in the EU GM approval system’.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - W ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować niepokojący wzrost cen żywności na rynkach światowych. Drożejąca żywność, a także znaczny wzrost cen energii to przyczyny wzrostu inflacji. Politycy i ekonomiści próbują zdiagnozować zaistniałą sytuację i ustalić przyczyny tego zjawiska. Wskazuje się przede wszystkim na takie czynniki jak: zmiany w gospodarce światowej, w tym wyższe ceny energii, niższe zbiory, produkcja biopaliw.

Na problem rosnących cen żywności wpływ ma także zwiększenie popytu na żywność oraz poprawa zasobności społeczeństwa w krajach szybko rozwijających się, takich, jak Indie czy Chiny. Rosnące ceny żywności dotykają zarówno producentów, jak i konsumentów.

Zmiany na rynku żywnościowym na świecie zmuszają nas do poważnych refleksji czy przemyślenia od nowa strategii bezpieczeństwa żywnościowego. Najistotniejsze jest jednak, aby podejmowane działania, mające na celu właśnie poprawę sytuacji na rynkach żywnościowych, nie miały charakteru działań ad hoc, a doprowadziły do trwałej stabilizacji.

Zbyt mało wagi przywiązuje się do stabilizacji poziomu produkcji i utrzymania odpowiedniej ilości zapasów, które ograniczyłyby wahania poziomu produkcji, spowodowane zmianami klimatycznymi czy też innymi czynnikami.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - Panie Przewodniczący! W przypadku sprawozdania dotyczącego wzrostu cen produktów spożywczych w Unii Europejskiej głosowałam za poprawką 21, a przeciw poprawce 28. Niestety maszyna głosująca wówczas nie zareagowała.

Chciałam jednak zwrócić też uwagę na fakt, że limity w produkcji towarów żywnościowych, kwotowanie tej produkcji w sytuacji, w której w Europie głodują dzieci, jest nie do zaakceptowania i zwracam się do Komisji Europejskiej o ponowne rozważenie tej kwestii. W trakcie prac parlamentarnych jest sprawozdanie pani poseł Zimmer, dotyczące ubóstwa w Europie, w szczególności ubóstwa dzieci, a w tym głodu wśród dzieci europejskich. Do tego nie powinniśmy dopuszczać.

 
  
  

- Proposition de résolution B6-0233/2008

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - Rada v roku 2001 oslobodila občanov USA od vízovej povinnosti. Porovnateľná výnimka sa, žiaľ, neuplatňuje pre všetkých občanov Európskej únie. USA stále vyžadujú vízovú povinnosť v prípade štátnych príslušníkov niektorých členských štátov, v súčasnosti Bulharska, Českej republiky, Estónska, Grécka, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Rumunska a Slovenska. Kritérium je počet zamietnutých žiadostí o víza, ktoré je stanovené na hranici 10 %. Postup ich udeľovania je podľa výpovedí žiadateľov častokrát založený na netransparentných kritériách.

Na jednej strane platí, že od nadobudnutia platnosti Amsterdamskej zmluvy v roku 1999 je Rada zodpovedná za určovanie pravidiel vo vízovej politike EÚ. Na druhej platí pravidlo, že Spojené štáty sú ochotné vyjednávať o zaradení štátov do Visa Waiver programu len bilaterálne, keďže je to v súlade s ich vnútroštátnou legislatívou a do tohto programu môžu vstupovať len krajiny a nie medzinárodné spoločenstvá.

Vítam uznesenie Európskeho parlamentu o rokovaniach medzi EÚ a Spojenými štátmi, ktoré je výsledkom intenzívnych diskusií v Európskom parlamente. Verím, že odstráni všetky pochybnosti o legitímnych snahách nových členských štátov zotrieť rozdiely medzi starými a novými členskými štátmi EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - Panie Przewodniczący! U podstaw Unii Europejskiej leży fundamentalna zasada solidarności, partnerskiej współpracy i niedyskryminacji ze względu na narodowość. Polityka wizowa prowadzona przez USA i towarzyszące jej wymagania powodują jednak zachwianie tych zasad. Państwa członkowskie są bowiem zmuszone do indywidualnych negocjacji w sprawie kwestii leżącej w dużej mierze w zakresie kompetencji Wspólnoty.

Kwestia ograniczeń wizowych dotyka przede wszystkim nowych państw członkowskich, które, same nie stosując ograniczeń czy innych wymogów w stosunku do Stanów Zjednoczonych, nie mogą – jak widać – liczyć na wzajemność ze strony tego kraju.

Problem ten nie może być rozwiązywany indywidualnie, przez każde państwo na własną rękę. Tutaj konieczna jest kompleksowa regulacja, która obejmie wszystkie państwa Unii. Należy podkreślić, że jeżeli prowadzona przez Stany Zjednoczone polityka wizowa nie ulegnie zmianie, z całą pewnością wpłynie to na relacje transatlantyckie.

 
  
  

- Rapport : Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - Panie Przewodniczący! Problem zdrowotności zwierząt narasta i to z kilku powodów. Pierwszym z nich jest wzrost wielkości farm hodowlanych i związana z tym koncentracja zwierząt. Drugim jest brak środków na skuteczne zwalczanie chorób zwierzęcych.

Pierwszy problem możemy rozwiązać tylko poprzez ograniczenie hodowli w dużych farmach i stadach, poprzez działania prawne i administracyjne oraz uruchomienie systemu wsparcia dla gospodarstw mniejszych, a zwłaszcza rodzinnych.

Drugi niewątpliwie zależy od zabezpieczenia w budżecie Unii Europejskiej niezbędnych środków na zwalczanie chorób zwierzęcych. Oczywiście są również i inne bardzo ważne przyczyny, których nie wolno nam lekceważyć, takie, jak: transport zwierząt, niedostateczny system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami, niewystarczająca profilaktyka, w tym szczepienia ochronne.

Sprawozdanie posła Janusza Wojciechowskiego wskazuje na te problemy i dlatego poparłem go w głosowaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE). - Panie Przewodniczący! Chciałbym pogratulować posłowi Wojciechowskiemu i sprawozdania, i wyniku dzisiejszego głosowania. Inicjatywa Komisji, dotycząca zmiany podejścia do zdrowia zwierząt oraz dotychczasowa strategia działań jednoznacznie wskazuje na konieczność podjęcia prac nad udoskonaleniem przepisów w tym zakresie, poprawienia spójności z innymi politykami oraz zwiększenia efektywności legislacyjnej.

Proponowane w strategii nowe podejście pozwoli zmniejszyć zagrożenia występowania chorób zakaźnych wśród zwierząt. Wiem o tym dobrze, również jako lekarz weterynarii. Przyczyni się również ono do wzrostu gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności rolników i przedsiębiorstw europejskich oraz zapewni nowy dostęp do rynków eksportowych.

Właściwe standardy zdrowia i bezpieczeństwa zwierząt są ponadto gwarancją odpowiedniej polityki handlowej na terenie Wspólnoty. Polityka ta, ulegając przemianom pod wpływem serii następujących po sobie poważnych kryzysów i ognisk chorób, które wystąpiły w ostatnich latach, udowodniła, iż wymaga dokładnej analizy działań prowadzonych do tej pory. Uważam, iż dzięki temu projektowi, Unia Europejska będzie promować innowacyjność, naukę i badania dla zapewnienia lepszych środków zwalczania chorób zwierząt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - Panie Przewodniczący! W sprawozdaniu pana Wojciechowskiego, z przykrością muszę stwierdzić, że dziesięcioma tylko głosami nie przeszła poprawka dotycząca warunków transportu zwierząt. Świadczy to o zaniku naszej wrażliwości. Mam nadzieję, że w przyszłości dokumenty takie będą korygowane.

 
  
  

Explications de vote écrites

 
  
  

- Rapport : Kyösti Virrankoski (A6-0188/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Devido ao atraso na adopção dos novos programas estruturais e, posteriormente, dos programas operacionais apresentados pelos Estados-Membros, não foram executadas verbas do Orçamento comunitário de 2007 referentes ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Regional (FEADER) e ao Fundo Europeu das Pescas (FEP), no montante global de 3.525 milhões de euros.

Parte deste montante transitou já para o Orçamento de 2008, mas 2.034 milhões de euros permanecem ainda por executar.

Este projecto de orçamento rectificativo, entre outros aspectos, propõe a transferência de parte desse montante não executado para o orçamento actualmente em vigor (772 milhões de euros) e que o montante remanescente seja transferido para anos posteriores.

Tais atrasos têm sérias repercussões na implementação dos programas e, claro está, são as micro, pequenas e médias empresas, a pequena agricultura e a agricultura familiar, entre outros exemplos, que mais sentem essas consequências, para mais tendo em conta a agudização da crise financeira e socioeconómica em resultado das políticas neoliberais.

Aliás, face ao aumento dos preços alimentares, do preço dos combustíveis e à revisão em baixa do crescimento económico dos vários países da UE, tais verbas deveriam ser utilizadas para promover o investimento público para a dinamização da economia e a urgente melhoria do rendimento dos trabalhadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), na piśmie. − Druga poprawka, wniesiona do realizowanego już budżetu na rok 2008, tradycyjnie zawiera kilka elementów, które nie mają logicznego związku ze sobą. Jest to często cecha amending budget, utrudniająca ocenę propozycji. Zasadniczą sprawą jest jednak jakość uzasadnienia oraz formalna zgodność projektu z Regulaminem Finansowym. W pełni uzasadnione jest włączenie do budżetu roku 2008 niewykorzystanych środków strukturalnych ERDF, EAFRD i EFF (w wysokości łącznej 771.6 mln euro), co odpowiada treści i duchowi Porozumienia Interinstytucjonalnego z roku 2006, kiedy przewidywaliśmy opóźnienia w wdrożeniu nowej Perspektywy Finansowej. W momencie głosowania tej modyfikacji budżetowej można odnotować z satysfakcją, iż ponad 500 z 580 programów operacyjnych na lata 2007–2013 jest już zatwierdzonych, co oznacza przejście do fazy realizacji bieżacej siedmiolatki. Sprawozdawca Parlamentu widzi też celowość modyfikacji planów kadrowych dwóch agencji, mianowicie European Medicines Agency oraz European Maritime Safety Agency, zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej, co stanowi elementy uzupełniające wstępny projekt budżetu korygującego nr 2/ 2008. Tego typu uzupełnienia przyjmowane są chętniej, aniżeli tendencja do mnożenia agencji wykonawczych i regulacyjnych Unii.

 
  
  

- Rapport : Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Il tentativo strategico di rilancio della competitività europea, proposto nella strategia di Lisbona e da ultimo ribadito nel Consiglio competitività del novembre 2007, ha portato l'UE ad intensificare i propri sforzi per incrementare il potenziale d'innovazione e di crescita europeo rispetto ai suoi concorrenti mondiali.

La chiave di un vero e proprio slancio nelle attività di ricerca e sviluppo sta nelle PMI che, spinte dalla lotta per la sopravvivenza sul mercato, sono portate per loro stessa natura all'innovazione. Tuttavia talvolta l'accesso all'attività di ricerca e sviluppo può risultare particolarmente oneroso dal punto di vista economico e burocratico.

Per questo motivo sostengo la presente relazione che sottolinea la necessità che l'UE si faccia portatrice del pensiero "prima i piccoli" e sostenga con particolare cura il potenziale creativo e di originalità delle PMI che costituiscono ancora parte trainante dell'economia europea.

Credo che una politica a favore della piccola imprenditoria debba essere fatta di sussidi e di indispensabili aiuti alla ricerca: in questo senso hanno funzionato il programma "Best" che ha consentito lo scambio di buone pratiche tra PMI, il PIC e il 7 programma quadro. Tuttavia ritengo altresì indispensabile una serie di misure rivolte alla facilitazione dell'attività d'impresa quali la riduzione delle barriere al mercato interno, l'eliminazione degli ostacoli burocratici, nonché un comportamento delle banche che favorisca il prestito alle PMI.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), in writing. − The Fine Gael Delegation in the EPP-ED welcomes Ms Jordan-Cizeli's report on a mid-term review of industrial policy. With regard to paragraph 7 of the report, we acknowledge the right of those Member States who wish to consolidate the European market in defence equipment and improve the global competitiveness of the EU defence industry, on the strict understanding that Ireland's military neutrality (as outlined explicitly in a declaration to the Treaties) is fully respected.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. O relatório do Parlamento Europeu, aliás na sequência da própria comunicação da Comissão Europeia, esquece os enormes impactos sociais das indústrias existentes e persiste numa caminhada neoliberal que poderá garantir lucros elevados às grandes empresas, mas não assegura o emprego com direitos e a melhoria da qualidade de vida das populações.

Sendo certo que a indústria nos países da União Europeia contribui em mais de 80% para as despesas de I&D do sector privado e que os seus produtos inovadores representam cerca de 73% das exportações da UE, a verdade é que o relatório insiste na criação de um mercado interno aberto e competitivo a nível dos serviços e da indústria, o que só interessa aos grandes grupos económicos, dado que pode pôr em causa as micro, pequenas e médias empresas e uma percentagem elevada de emprego, o que pode afectar os rendimentos dos trabalhadores e de muitos pequenos empresários, e, portanto, a sua actividade como consumidores.

Por último, também discordamos do reforço do papel do sector da defesa da União Europeia, mesmo que isso possa ter implicações no aumento da indústria de armamentos. A nossa proposta de progresso e desenvolvimento social é acompanhada de uma perspectiva de paz, e não de guerra.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. Votei a favor deste relatório pela importância que confere a temas que me parecem essenciais, nomeadamente a promoção das pequenas e médias empresas (PME) na União Europeia.

Ao representarem mais de 90% do tecido empresarial europeu, as PME têm não só um papel económico no seio da União como também social pela sua contribuição notável para o emprego e crescimento.

Neste contexto, iniciativas como a da Comissão Europeia para a redução em 25% de burocracias desnecessárias enfrentadas por estas empresas e a promoção do investimento na qualidade dos recursos humanos e na investigação são de saudar.

O sector industrial da UE tem ainda grande potencial para melhorar, tanto na concretização da investigação e inovação em oportunidades de negócio como na própria antecipação destas oportunidades para uma mais célere adaptação às mutações do mercado.

A melhoria do enquadramento regulamentar, nomeadamente no que diz respeito ao sistema de patentes, de forma a facilitar o acesso ao mercado interno e o fomento do espírito empreendedor europeu são factores chave para o aumento da nossa competitividade industrial. Neste contexto a promoção de clusters regionais também me parece muito positiva.

Parece-me claro que uma indústria europeia próspera é crucial para o alcance dos objectivos de Lisboa.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), na piśmie. − Polityka przemysłowa ma istotne znaczenie dla realizacji celów strategii lizbońskiej. Powinna ona tworzyć warunki ramowe dla rozwoju przedsiębiorstw, inwestycji przemysłowych, innowacji i tworzenia nowych miejsc pracy.

Cieszy mnie, że w tym kontekście zwrócono szczególną uwagę na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią przecież 99,8% przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku europejskim. To właśnie te przedsiębiorstwa najbardziej odczuwają skutki nadmiernej biurokracji. W przeliczeniu na jednego pracownika mała firma ponosi średnio około dziesięć razy wyższe koszty w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych niż duże przedsiębiorstwa.

Ponadto MŚP mogą mieć większe trudności z dostępem do rynków niż duże przedsiębiorstwa. Nie możemy zapominać, iż to MSP za sprawą innowacji i elastyczności przyczyniają się w znaczny sposób do wzrostu gospodarczego oraz poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich. Dlatego tak ważne jest przedstawienie kompleksowych rozwiązań, które przyczynią się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych, zwiększenia dostępu MŚP do rynku wewnętrznego oraz przetargów publicznych oraz pomogą im odpowiadać na nowe wyzwania. Propozycje tego typu mają znaleźć się w zapowiadanej przez Komisję Karcie Małego Biznesu.

Zgadzam się ze stanowiskiem sprawozdawcy, iż poprawa warunków regulacyjnych na poziomie europejskim musi być połączona z zaangażowaniem państw członkowskich. Bez działań krajowych w zakresie ograniczania obciążeń administracyjnych nie uda się osiągnąć wymiernych korzyści gospodarczych.

 
  
  

- Rapport : Bernard Léhideux (A6-0131/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), na piśmie. − Postanowiłem zagłosować przeciwko sprawozdaniu A6-131/2008. To następny dokument wpisujący się w tendencję do tworzenia bezsensownych bytów, obciążających budżet wspólnotowy. Pomimo istnienia 4 funduszy strukturalnych, funduszu spójności, 7. ramowego programu i kilkudziesięciu agencji unijnych, które zajmują się wyłącznie dojeniem budżetu wspólnotowego powstaje następna, która z całą pewnością będzie kosztować europejskiego podatnika określone pieniądze, ale o faktycznym zwalczaniu bezrobocia i ułatwianiu (a właściwie nieutrudnianiu) życia pracodawcom nikt tutaj nie wspomina.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Foi lamentável o que se passou hoje na votação em sessão plenária. O PPE apresentou uma proposta de emenda que punha em causa o acordo já conseguido com o Conselho e que visava melhorar o seu funcionamento, garantir melhores condições de apoio no estudo e análise dos mercados de trabalho nacionais e locais, na sua ligação com o Parlamento Europeu, que passaria a ter um papel reforçado no seu funcionamento e no seu controlo.

Com a aprovação da proposta do PPE, embora por uma margem estreita, todo o consenso obtido foi posto em causa. Assim, ao contrário do que estava previsto, tem de se realizar uma segunda leitura, pelo que o relatório vai voltar a ser debatido na Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, por estarmos numa área legislativa de co-decisão.

Daí o nosso voto final de abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The European Training Foundation plays a valuable role in the development of vocational training systems in third countries. I believe that this Parliament should play a full part in the ETF’s functioning and have accordingly been able to support the rapporteur’s position.

 
  
  

- Proposition de résolution - Liban (B6-0271/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Junilistan sympatiserar med många delar av betänkandet. Vi välkomnar utvecklingen av ett fredligt och demokratiskt Libanon och ser gärna att EU:s medlemsländer aktivt medverkar i fredsprocessen. Vi anser dock att detta arbete ska ske inom ramen för varje medlemslands självständiga utrikespolitik, särskilt då den politiska situationen i Libanon rör känsliga frågor som medlemsstaternas regeringar i vida utsträckning är oense om. EU bör lämna plats åt FN i frågor som dessa, istället för att försöka konkurrera för att utveckla en egen utrikespolitik. FN är den internationella organisation som har bäst förutsättningar för att skapa en varaktig lösning av konflikten i Mellanöstern och komma till rätta med den politiska situationen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. A recente evolução da situação no Líbano não pode ser analisada à margem do agravamento da situação no Médio Oriente, onde se reforça a escalada de ingerência e de intervenção e ocupação militar dos Estados Unidos e seus aliados, procurando assegurar o domínio desta estratégica região.

A presente resolução - cuja proposta inicial foi ultrapassada pelos acontecimentos - para além de branquear a acção do Governo libanês no agravamento da recente situação no Líbano, branqueia igualmente as manobras de ingerência, de tentativa de bloqueio e de pressão exercidas por Israel e pelos EUA na situação interna deste país, de que são exemplo as manobras militares realizadas por Israel, o estacionamento da 6ª Esquadra dos Estados Unidos na região ou a promoção do boicote à Cimeira de Damasco (refira-se que, ao mesmo tempo que escamoteia o papel dos EUA e dos seus aliados na região, a maioria do PE aponta o dedo, uma vez mais, aponta o dedo à Síria e ao Irão).

A resolução insiste ainda em posições políticas que têm como objectivo imiscuir-se na situação interna do Líbano, omitindo que o agravamento da situação no Médio Oriente se deve, em primeiro lugar, à ocupação militar por parte de Israel dos territórios da Palestina, da Síria e mesmo do Líbano.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − The situation in Lebanon is preoccupying. The agreement in Doha between the government and opposition leaders has provided the country with an opportunity to hopefully move towards relative peace and stability.

While the vote is yet to be made on the nomination of General Michel Sleiman as president, signs that all sides are prepared to negotiate are encouraging. I believe that the EU should continue to support measures to ensure that we no longer witness the violence and political upheaval suffered by the Lebanese people. I voted in favour of the motion for a resolution.

 
  
  

-Proposition de résolution - Hausse des prix des produits alimentaires dans l'UE et dans les pays en développement (B6-0217/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − Vi har valt att rösta för resolutionen eftersom de ökande livsmedelspriserna utgör ett problem för livsmedelsförsörjningen i världen. 

 

Vi beklagar dock att parlamentet blundar för att EU:s protektionistiska jordbrukspolitik bidrar till att stora delar av världen saknar en väl fungerande livsmedelsproduktion.

 

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), par écrit. – La crise alimentaire mondiale (83 % de hausse des prix) qui se traduit actuellement par des émeutes de la faim dans les pays en développement et une réduction du pouvoir d'achat des consommateurs européens les plus modestes est, selon moi, liée:

- à la spéculation boursière sans précédent sur les prix des produits alimentaires de base, qui profite d'une façon inacceptable des tensions et de la forte volatilité des marchés agricoles;

- au développement des cultures à des fins énergétiques, aux dépens des cultures alimentaires essentielles;

- aux lacunes de la politique européenne de développement;

- au fait que le soutien aux cultures d'exportation, dans les pays en développement, s'est fait au détriment des cultures vivrières et de l'autosuffisance alimentaire; et

- aux règles actuelles du commerce mondial qui génèrent des conditions particulièrement inéquitables pour les petits et moyens agriculteurs, en particulier dans les PVD.

Au-delà de l'action d'urgence, nous devons, lors du bilan de santé de la PAC, redéfinir nos moyens d'intervention sur les marchés mondiaux (infrastructures, stocks d'intervention, gestion des risques, prospectives et modélisation économique de l'évolution des prix, etc.), revenir sur le découplage des aides et repenser globalement nos modèles de production agricoles pour qu'ils soient productifs et durables.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Não posso deixar de registar alguma contradição entre esta resolução do Parlamento Europeu e as propostas de revisão da Política Agrícola Comum que a Comissária responsável pelo pelouro da Agricultura aqui apresentou esta semana.

Foi particularmente chocante que a Comissária tivesse ignorado todo o drama social e o forte impacto da escalada no aumento dos preços dos alimentos que se tem verificado nos últimos meses, para o que muito contribuiu o abandono da terra e o desaparecimento de muitos milhares de explorações agrícolas, insistindo em cortar os míseros apoios que recebem cerca de 70 mil pequenos agricultores portugueses, ao propor um limiar mínimo, mas esquecendo-se de indicar um limiar máximo.

É conhecido o efeito negativo da última reforma da PAC, designadamente o desligamento das ajudas à produção. Por isso, é particularmente grave que, no actual contexto, tenha anunciado a supressão total dos pagamentos associados à produção ainda existentes (com excepção apenas das vacas em aleitamento, dos caprinos e ovinos), transferindo-os para o regime de pagamento único, ao mesmo tempo que avança no desmantelamento progressivo de organizações comuns de mercado importantes e no desmantelamento do sistema de quotas leiteiras, na supressão da intervenção em áreas como o trigo duro, o arroz e a carne de suíno, fomentando ainda mais o abandono da terra e da actividade agrícola.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), in writing. − I voted for this resolution to support particularly paragraphs 16 and 35 that call for the developed world to clamp down on agricultural subsidies.

The call by French agriculture minister, Michel Barnier, for Europe to establish a food security plan and resist further cuts in Europe’s agriculture budget is ill-thought out. After serving on the Parliament’s Budget Committee for eight years, where I became well-versed in the anomalies of the CAP, I believe such a move would be counterproductive. It would raise world food prices at a time of crisis and do nothing for the long-term health of European agriculture.

France will soon take over the EU Presidency, and a review of the EU budget is overdue. President Sarkozy must grasp the opportunity to begin real reform of the agricultural subsidies within the CAP and allow the EU to fulfil its responsibilities to the developing world.

The UK Government, on the other hand, was right to call for a trade deal to allow poorer countries greater access to developed world markets. This could help the world’s 100 million people in poor countries who would otherwise be pushed deeper into poverty. However, more must still be done at EU level.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), por escrito. O crescimento económico mundial e a política dos biocombustíveis criaram um paradoxo. Dado o nível de riqueza atingido mundialmente, é grave que muitas famílias se debatam para comer. O mercado é condicionado por uma concentração demográfica nos aglomerados urbanos sem precedentes, pelo abandono da agricultura para as actividades terciárias, e pelo consumo de bens alimentares básicos noutros elementos complexos da cadeia alimentar, caso da pecuária.

Os biocombustíveis introduziram um ladrão no campo e um convidado inesperado à mesa. A concorrência entre fontes de energia e alimentação orquestra os seus preços.

Enfrentamos problemas de escassez, de sustentabilidade, de segurança e ecológicos. As políticas de auto-suficiência respondem ao desaparecimento de reservas estratégicas e temem-se guerras. Dadas as restrições anunciadas de venda de grãos, o volume das colheitas deste ano será crucial. A especulação é tal que Bancos Centrais alertam para o risco inflacionista subjacente e na Índia foi proibida a negociação de contratos de futuros sobre alimentos.

Urge reverter a situação em favor dos agricultores, que ainda não sabem que frutos colherão, especialmente os mais pequenos, vítimas de políticas agrícolas perversas e incongruentes. A técnica e a ciência que outrora divergiram encontram assim uma nova oportunidade da qual todos beneficiaremos.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Sob a pressão da agudização da crise capitalista a nível mundial, mesmo que com limitações, a resolução aprovada não deixa de constituir uma denúncia das consequências das políticas da UE quanto à agricultura, pondo a nu os reais e inaceitáveis objectivos da PAC e dos acordos da OMC.

No entanto, a resolução não aponta os verdadeiros responsáveis pela gravíssima situação actual, nem retira as devidas consequências do diagnóstico que apresenta, ao não colocar em causa as políticas que estão na origem daquela, entre outros exemplos:

Não afirma a soberania alimentar como questão central para o assegurar do direito à alimentação;

Não coloca a elevação dos rendimentos da pequena agricultura e da agricultura familiar como condição necessária para a preservação da agricultura, do mundo rural e da segurança alimentar;

Não exige a saída da agricultura da OMC, que a produção agro-alimentar deixe de ser tratada como uma vulgar mercadoria e a revisão do acordo de Blair House;

Não exige a ruptura com a PAC, o fim do desligamento das ajudas da produção, a aplicação de um verdadeiro plafonamento e modulação em prol da pequena agricultura e da agricultura familiar e uma justa redistribuição entre países e produções, promovendo o pleno desenvolvimento da produção agro-pecuária de cada país.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), in writing. − We have entered into a period characterised by food insecurity. Prices have risen dramatically and the demand for food is rising faster than supply. A combination of climatic factors (such as prolonged droughts) and the use of grain in the production of biofuels has further aggravated the situation.

This current state of affairs is particularly worrying in the context of the developing world. In poorer countries such as Haiti, food shortages have already led to incidents of riots and civil unrest. As this resolution points out, the priority of the international community should be to ensure food autonomy and self sufficiency for developing countries.

However, rising food prices do not only affect poorer nations. The EU must now take action in order to stabilise this situation. First and foremost, we should be encouraging our farmers to produce more. Moreover, a more sensible balance regarding the use of grain for food supply and energy production needs to be achieved. A review of the CAP Health Check would be an ideal forum in which to address these issues.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), na piśmie. − Głosowałem za przyjęciem rezolucji dotyczącej wzrostu cen produktów spożywczych w UE i w krajach rozwijających się. Problem ten ma wymiar ogólnoświatowy. Liczne są przyczyny takiego stanu rzeczy. Można pośród nich wymienić rosnący popyt na żywność, wzrost cen paliw, klęski ekologiczne (a zwłaszcza susze), zmniejszenie areału roślin przeznaczonych do konsumpcji bądź na pasze (kosztem zwiększania obszarów przeznaczonych na tzw. rolnictwo energetyczne) itp. Popieram więc pomysł ONZ na moratorium w sprawie biopaliw.

Widoczne są także próby spekulacji finansowych na rynku żywnościowym. Nie bez znaczenia są również błędne i zbędne kwoty limitujące produkcję rolną, np. kwoty mleczne ograniczające produkcję mleka i jego przetworów w Polsce. Fatalne skutki w krajach najuboższych przynosi rozdawnictwo lub sprzedaż po symbolicznych cenach żywności pochodzącej z naszych nadwyżek. Taka pomoc jest wskazana jedynie w sytuacjach katastrof czy klęsk. Inaczej niszczy ona kompletnie tamtejszych rolników, którym nie opłaca się ani uprawa roli, ani hodowla zwierząt. Rosnące szybko ceny żywności i brak pracy mogą prowadzić także do destabilizacji społecznej w tych krajach.

Słyszeliśmy ostatnio o dramatycznym przypadku sprzedania przez mieszkańca Afganistanu swej córki, by za uzyskane w ten sposób pieniądze utrzymać resztę rodziny. Pamiętajmy o inflacjogennym oddziaływaniu wzrostu cen żywności. Oby nie uruchomiło to efektu spirali gwałtownego wzrostu wszystkich cen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − 850 million people across the world go hungry everyday. This crisis requires swift and effective action from the EU and its Member States. I join the calls for an impact assessment of the role of retailers in the food chain and the Commission and Member States to analyse discrepancies in prices charged by farmers for their produce and those charged by major retailers.

Indeed, this crisis is of a global scale and much needs to be done in developing countries. We should therefore be focusing on helping developing countries in areas such as agriculture, rural development and agribusiness. I voted in favour of the resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), par écrit. – À une heure où la flambée des prix des produits alimentaires est des plus préoccupantes, une résolution du Parlement européen apparaît plus que jamais nécessaire.

D'une part, la pénurie alimentaire qui sévit dans de nombreux pays du monde est proprement inacceptable. Des mesures d'urgence doivent être proposées pour mettre un terme à la famine qui affecte, en ce moment même, les populations les plus vulnérables des pays en développement. Outre ces mesures d'urgence, qui ne permettront pas d'apporter une solution à long terme au problème, l'UE doit mettre en place une stratégie, en accord avec les organisations internationales (notamment la Banque mondiale, le FMI, la FAO et l'OMC). Une stratégie de fond qui devra intégrer l'ensemble des causes de la crise: évolution des habitudes alimentaires en Asie, essor rapide des cultures de biocarburants, etc.

D'autre part, au sein de l'Union européenne, la hausse inquiétante du prix du panier du consommateur offre l'occasion d'une réflexion approfondie sur la réforme de la politique agricole commune. À l'heure du bilan de santé, des propositions concrètes doivent être faites pour mettre un terme à cette inflation au sein même du marché intérieur, mais aussi pour assurer l'autosuffisance alimentaire de l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), in writing. − When I participated in the election observation mission in Nigeria last April, I came across the shocking fact that Nigeria, once an exporter of agricultural products, had become an importer of food. The demographic situation in the developing countries has increased the demand for food drastically, but ongoing military conflicts, the fight against deadly diseases, such as HIV/AIDS, malaria and tuberculosis as well as ineffective administration have distracted the governments of developing countries from responding to this need.

I supported the European Parliament resolution on rising food prices in the European Union and developing countries and hope that the European Union will continue improving its development policies and engage further in fair international trade.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. − Resolutionen om stigande matpriser i världen hade kunnat bli ett värdefullt tillskott till den aktuella debatten om EU:s jordbrukspolitik och dess konsekvenser.

Ändå blev resultatet en besvikelse. I första delen slår man fast att viljeriktningen går mot ökad reglering och nya varulager – trots att de höga matpriserna för första gången på länge gjort jordbruket till en verkligt lukrativ sektor.

I andra delen talar man om "rätten till mat" i tredje världen och vikten av att prioritera föda framför bränsle. Samtidigt spretade slutresultatet i omröstningen vad gäller fördelar och nackdelar med biobränslen åt alla håll!

Politik består av målkonflikter och det viktigaste för en politiker är att kunna hitta en balans och prioriteringsordning dem emellan. Det gjorde inte den här resolutionen. Därför lade jag ned min röst.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), schriftlich. Der Anstieg der Lebensmittelpreise muss unbedingt aufgehalten werden, sonst steuern wir auf große Schwierigkeiten zu. Wir brauchen vielschichtige Strategien, die auf der einen Seite die Produktion von Lebensmitteln wieder ankurbeln – wie beispielsweise durch die vorübergehende Aussetzung der Stilllegungsprämie –, aber auch eine bessere Koordination und Verteilung der Lebensmittel erlauben. Den armen Ländern, die von den steigenden Preisen am stärksten betroffen sind, muss möglichst schnell, wohl organisiert und vor allem nachhaltig aus der Krise geholfen werden. Große Agrarexportländer wie Argentinien oder die USA müssen hier global handeln und dürfen nicht nur an ihr eigenes Wohl denken.

Bei der Debatte um Biokraftstoffe darf nicht außer Acht gelassen werden, dass ihre Produktion auf 2 % der EU-Anbaufläche nur eine sehr geringe Auswirkung auf die Lebensmittelpreise hat. Biotreibstoff soll nicht zu Lasten der Nahrungsmittelproduktion gehen, daher müssen wir uns intensiv um die Biotreibstoffproduktion der „zweiten Generation“ bemühen. Dann wäre Biomasse Grundlage des Kraftstoffes, also im Prinzip biologischer Abfall, der sonst kaum Verwendung findet.

 
  
  

-Proposition de résolution - Négociations entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'exemption de visa (B6-0233/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Na sequência da implementação da reforma legislativa americana relativa ao reforço dos requisitos de segurança ao abrigo do Visa Waiver Programme, os EUA decidiram propor memorandos de entendimento individuais a cada EM, numa tentativa de dividir para reinar.

Esses acordos são inaceitáveis, não só por não respeitarem a competência comunitária nesta matéria, mas também porque põem em causa o princípio da cooperação leal e originam um tratamento desigual entre os cidadãos dos vários EM, em matéria de vistos.

Aplaudo a atribuição de um mandato à Comissão (no âmbito da competência comunitária) para negociar um acordo entre a UE e os EUA, onde deverá ser garantido um tratamento uniforme com condições iguais para todos os cidadãos da União em termos de isenção de vistos, caso queiram entrar no território americano (como, aliás, a União já aplica em relação a todos os cidadãos americanos que queiram entrar na União).

É importante que estas negociações se desenrolem com celeridade e impregnadas de um espírito de unidade europeia, de forma a que, em 2009, todos os EM possam já participar no regime reformado de isenção de vistos dos EUA.

Considero, no entanto, que só existirão as condições propícias para tal se os acordos bilaterais entretanto celebrados forem anulados. Aguardo, assim, o parecer do serviço jurídico do PE, que espero possa confirmar esta posição.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), in writing. − The adoption of the 'Motion for a resolution on negotiations between the European Union and the United States with regard to visa exemptions' is welcomed by the EPP-ED.

It marks an important step in coordinating activities of Member States and the European Commission in their negotiations with the United States. It recognises that discrimination of a large group of EU citizens is unacceptable and shows solidarity on the part of those Member States already in the programme with those who still face inconvenient and sometimes demeaning visa application procedures. It draws attention to the fact that reasons for visa refusal are non-transparent. A rapid fall in the rate of refusal in some countries and not others creates suspicions that countries outside visa waiver are not treated on the same terms by the United States.

Representing Poland, a country outside the visa waiver regime, I trust that the resolution will lead to a speedy and satisfactory conclusion of an agreement allowing all EU citizens to travel to the US on the same terms. The EU and Member States have made a concerted effort to resolve the problem. We are hopeful that the United States will meet this initiative with an open and positive response.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Da presente resolução retiramos:

Que, apesar de a UE ter logrado um acordo de reciprocidade com vários países, mas não em relação aos EUA - pelo que a Comissão Europeia propôs, em 2006, o restabelecimento temporário da obrigação de visto para os titulares de passaportes diplomáticos e de passaportes de serviço/oficiais, a fim de acelerar os progressos para o estabelecimento da reciprocidade, relativamente a este país -, o Conselho não deu seguimento a esta proposta, que a resolução caracteriza como simbólica.

Que a situação se tornou complicada em termos jurídicos, quando os EUA reformaram o seu regime de isenção de vistos, com base na dita luta contra o terrorismo, acrescentando medidas de segurança (incluindo o acesso a dados e informações de cidadãos de países terceiros), exigindo de outros países que desejam participar no programa de isenção de vistos a assinatura de um Memorando de entendimento bilateral e das suas normas de execução vinculativas.

E que, face às exigências dos EUA, os diferentes Estados-Membros da UE se dividiram, evidenciando, afinal, as suas prioridades...

A resolução insere-se no esforço de limitar os danos, no entanto, em nossa opinião, sem salvaguardar princípios que consideramos fundamentais, como a soberania dos Estados e os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), na piśmie. − Popieram rezolucję PE dotyczącą negocjacji wizowych z USA. Należy je prowadzić w imieniu wszystkich członków Unii. Rząd USA oraz rządy krajów, które podjęły już negocjacje bilateralne powinny uwzględnić podmiotowość UE i jej kompetencje traktatowe.

Potrzebne są jasne zasady rozmów dwustronnych o ruchu bezwizowym ze Stanami Zjednoczonymi, istnieją jednak sprawy leżące w gestii Unii. Tu potrzebna jest wzajemność. Niestety, w odniesieniu do Polski, która jednostronnie zniosła obowiązek wizowy wobec obywateli USA już 15 kwietnia 1991 r., ta asymetria jest bardzo jaskrawa. Nie przekonują mnie argumenty, że rozstrzyga o tym nazbyt wysoki wskaźnik odmów wizowych.

Te odnowy wynikają, moim zdaniem, często z arbitralnej decyzji urzędnika amerykańskich służb konsularnych, który - niekiedy nie wiadomo na jakiej podstawie - wnioskuje, że ktoś nielegalnie przedłużyłby wizytę w USA. Takie domniemania są dalece nieobiektywne i czasami wręcz uwłaczające. Również kurs dolara wobec złotówki nie daje już rozsądnego argumentu dotyczącego pracy na czarno. Dziś ważne są wyjazdy turystyczne, biznesowe, wizyty u przyjaciół czy rodziny. Uważam, że tracą na tym także Stany Zjednoczone, zamykając swe granice przed sojusznikami i utrzymując je nieszczelnymi wobec potencjalnych terrorystów. Jak budować współpracę transatlantycką nie ufając swym sojusznikom? - To nie jest pytanie tylko retoryczne. Wielu moich wyborców zwraca uwagę na ten problem

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), in writing. − Europe's citizens have come together to enjoy the benefits of a European Union which can express itself not only in Europe but without. Nowhere is this more obvious than in the treatment of its citizens when travelling abroad. Visas are already not asked for by the USA for many EU countries. Whilst I understand the legitimate right of the USA to make up its own mind on the issue, I feel there is a rational argument in favour of extending this right to all of the EU's citizens. I feel that a properly negotiated agreement with the USA should reflect the non-discrimination approach required by the Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), în scris. − Am votat pentru rezoluţia Parlamentului European privind negocierile dintre Uniunea Europeana şi Statele Unite cu privire la Programul de scutire de vize (visa waiver).

Am votat pentru amendamentul oral propus de deputatul socialist Lambrinidis, deoarece acesta solicită excluderea oricărei forme de discriminare directă sau indirectă între cetăţenii europeni, inclusiv pe bază de naţionalitate. Astfel, se atrage atenţia asupra consecinţelor lipsei de coordonare dintre instituţiile comunitare şi statele membre, în negocierile internaţionale.

De asemenea, am votat în favoarea amendamentului 8, amendat oral de colega Gacek. Noul text exprimă nemulţumirea Parlamentului European privind situaţia existentă în care doar cetăţenii a 12 state membre, printre care şi România, nu sunt scutiţi de vize pentru Statele Unite ale Americii.

Am votat pentru amendamentul 1 depus de Grupul Socialiştilor Europeni care solicită Comisiei să garanteze, în temeiul principiului cooperării loiale, aplicarea unui tratament egal tuturor cetăţenilor din statele membre în privinţa scutirii de vize. Am votat pentru amendamentul 2 depus de Grupul Socialiştilor Europeni deoarece el constată că, la reuniunea din 13 martie 2008 a Troicii ministeriale din domeniul JAI, SUA au recunoscut competenţa Comunităţii de a negocia acorduri internaţionale privind politica în domeniul vizelor.

 
  
  

-Proposition de résolution - Situation tragique en Birmanie (B6-0244/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente a proposta de resolução comum sobre a Birmânia, pois tendo em consideração a dramática situação que se verifica no país, é urgente restabelecer a democracia e o respeito pelos direitos humanos.

Lamento o comportamento das autoridades da Birmânia perante o ciclone que devastou o país, provocando milhares de mortos e desalojados, e condeno vigorosamente a conduta do regime birmanês face a esta tragédia, impedindo o acesso às equipas de apoio humanitário e recusando o socorro das vítimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Den humanitära katastrof som inträffat i Burma är en enorm tragedi och Junilistan instämmer i att den burmesiska regeringens hantering av situationen har varit under all kritik. Hjälp måste nå fram till de hundratusentals drabbade människorna. Det är prioritet nummer ett. Vi sympatiserar därför starkt med resolutionen i dess kritik mot Burmas regering, som har satt sin egen makt före medborgarnas överlevnad. Däremot är det inte EU:s uppgift att fördöma och uppmana andra länder att sätta tryck på Burma att öppna sina gränser. Inte heller är det upp till EU att uppmana Internationella brottmålsdomstolen att åtala Burmas regering. Det är det globala samfundet som genom FN ska hantera dessa centrala folkrättsliga frågor. Tyvärr finns en tendens hos EU att ta katastrofer till hjälp för att flytta fram sin egen position inom utrikespolitiken.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Expressamos o nosso profundo pesar pelas vítimas do ciclone ocorrido nos passados dias 2 e 3 de Maio que atingiu várias regiões de Mianmar (Birmânia).

Sem dúvida, consideramos que deverão ser desenvolvidos todos os esforços diplomáticos, nomeadamente no quadro das Agências da ONU, para prestar o urgente socorro e apoio às vítimas, procurar minimizar o número de vítimas mortais, dar resposta aos problemas com que se confrontam as populações e dar início às actividades de reconstrução das inúmeras infra-estruturas destruídas, em cooperação com as autoridades birmanesas, aliás como a resolução sublinha.

No entanto, discordamos de iniciativas que, com base na denominada ingerência humanitária, não deixarão de dificultar e colocar em causa os esforços actualmente empreendidos pelas Agências da ONU, pela ASEAN e diversos países da região para o encontrar de soluções que ajudem a ultrapassar actuais obstáculos e a minorar o sofrimento das populações atingidas.

Iniciativas que, instrumentalizando de forma inaceitável a situação dramática de milhares e milhares de seres humanos, visam, em primeiro lugar, usar a catástrofe humanitária para fins políticos e como uma oportunidade para alcançar objectivos geoestratégicos, comprometendo, afinal, a premente ajuda humanitária que tanto dizem urgente e necessária. No fundo, promovendo situações que poderão acrescentar à tragédia natural a tragédia da guerra...

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I fully support the resolution dealing with the tragic situation in Burma. The original natural disaster of the cyclone has now been overtaken by the man-made disaster created by the Burmese Government’s response. The Burmese Government has a moral and legal duty towards its citizens and must allow international aid in to prevent the situation becoming even more serious.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − The tragic situation in Burma demands urgent attention. In so far rejecting international aid, the Burmese regime has proven their disregard for the seriousness of the situation at hand. For the victims of Cyclone Nargis, this is not an issue of politics, but of survival. I join my colleagues in urging the military regime to accept offers of assistance from the international community.

Indeed, our Asian partners also have a role to play in putting pressure on the regime in Rangoon. I reiterate my view that, in encouraging other ASEAN countries to reconsider Burma’s membership, Rangoon would encounter strong pressure to finally acknowledge the rights and freedoms that its population have been, and are still, crying out for. I join my colleagues in voting in favour of this motion.

 
  
  

-Proposition de résolution - Catastrophe naturelle en Chine (B6-0242/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Signor Presidente, voglio innanzitutto dare atto alla Commissione di aver da subito dato risposte all'emergenza seguita al terremoto del 12 maggio. Le cronache dicono che sono crollate fabbriche, scuole e anche abitazioni civili, che in certe aree il sisma ha abbattuto l'80 per cento degli edifici, che in alcune città sono collassati gli edifici scolastici seppellendo gli studenti e che, purtroppo, le fabbriche chimiche hanno disperso tonnellate di materiale inquinante nel terreno.

Stavolta riusciamo a seguire, in tutta la sua crudezza, questa strage in diretta grazie alla stampa ed alle dichiarazioni – che non appaiono reticenti – delle autorità cinesi. Va notato che, rispetto alla follia del vicino regime birmano, in Cina in questa occasione c'è un'apertura ai soccorsi e agli aiuti internazionali. Come ha assicurato in più riprese il Commissario Michel, l'Europa deve proseguire nella sua azione umanitaria nella disastrata provincia di Sichuan.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Hjälp och pengar till de människor i Kina som drabbats av naturkatastrofen är ett måste för att hantera denna tragiska situation. Men sådan hjälp kan medlemsländerna själva erbjuda, direkt till den olycksdrabbade regionen. Hjälpen behöver inte gå via EU. Det finns andra internationella organisationer som är bättre skickade att samordna den humanitära hjälpen. FN är, med sin långa erfarenhet och globala räckvidd, ett tydligt exempel på detta. Vi anser att denna resolution är ännu ett försök av EU att agera utrikespolitiskt och använda sig av en katastrof för att ta ytterligare steg mot en federal stat som bedriver utrikespolitik.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Expressamos o nosso profundo pesar pelas vítimas do sismo ocorrido no passado dia 12 de Maio, que atingiu várias províncias e regiões autónomas da República Popular da China, assim como a nossa solidariedade para com o povo chinês que, neste momento de sofrimento, tem demonstrado tanta coragem e entreajuda.

Como tem sido salientado, as autoridades chinesas empreendem, com notável celeridade e eficiência, a urgente tarefa de prestar socorro e apoio às vítimas, procurando minimizar o número de vítimas mortais, dar resposta aos problemas com que se confrontam as populações e dar início às actividades de reconstrução das inúmeras infra-estruturas destruídas.

Daí a necessidade de os diferentes Estados-Membros e a UE disponibilizarem prontamente meios e ajuda de emergência que contribuam para este gigantesco esforço das autoridades chinesas de prestar ajuda às populações afectadas pelo terramoto.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I join my colleagues in saluting China's efforts in helping its people following the earthquake in Sichuan province. What we are seeing with China is an example to other states in the region faced with the massive destruction caused by such natural disasters.

I also agree that the EU should be actively helping China with reconstruction efforts. I voted in support of the resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. − Hlasovala som za Uznesenie Európskeho parlamentu o prírodnej katastrofe v Číne. Zemetrasenia sú jednou z najsmrtonosnejších a najničivejších prírodných katastrof na svete a spôsobujú obrovské straty na životoch a rozsiahle škody na majetku.

Zemetrasenie v Číne o sile 7,8 stupňa šokovalo obyvateľov na celom svete. Obrovské množstvo ľudských životov a ťažká situácia všetkých, ktorí trpia dôsledkami zemetrasenia sú strašnými dôsledkami ničivého zemetrasenia hlavne v provincii Sechuan. Vyjadrujem hlbokú sústrasť a solidaritu čínskemu ľudu a početným obetiam.

Je chvályhodné, že čínske orgány na katastrofu včas reagovali prijatím krízových opatrení. Treba oceniť pripravenosť Číny prijať zahraničnú pomoc. Potešujúcim signálom je skutočnosť, že čínske a zahraničné médiá môžu poskytovať podrobné a presné informácie o katastrofe.

Oceňujem, že do dnešného dňa EÚ poskytla viac ako 10miliónov EUR. Čína však viac ako finančnú pomoc potrebuje praktické skúsenosti Európanov. Z tohto dôvodu je potrebné sprístupniť najlepšie postupy pri poskytovaní pomoci civilnému obyvateľstvu a pri zmierňovaní následkov. Je potrebné aplikovať seizmické znalosti EÚ a zistiť dôvody nedostatočnej stability objektov. Seizmická oblasť Sechuan by sa mala zmeniť na laboratórium pod holým nebom, aby sa preskúmali možnosti a využili poznatky pre obnovu provincie.

 
  
  

-Proposition de résolution - Traité mondial visant à l'interdiction des armes à l'uranium (B6-0219/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Ett förbud mot denna typ av vapen måste genomföras på ett globalt plan, genom FN, och på initiativ av nationalstater, inte av Europaparlamentet. Vi är emot en gemensam europeisk säkerhetspolitik som leder till ett Europas förenta stater. Därför har vi röstat emot resolutionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Tendo plena consciência do carácter recuado da resolução, votámo-la favoravelmente, essencialmente, pelo conteúdo dos seus pontos 7 e 8, onde se:

Reitera o apelo a todos os Estados-Membros da UE e aos países da NATO para que imponham uma moratória à utilização de munições com urânio empobrecido, redobrem esforços com o fim de se alcançar uma proibição completa e ponham sistematicamente termo à produção e aquisição deste tipo de armamento;

E se insta os Estados-Membros e o Conselho a tomarem a iniciativa da elaboração de um tratado internacional com vista a lograr a proibição do desenvolvimento, da produção, da armazenagem, da transferência, dos ensaios e da utilização de munições contendo urânio, bem como a destruição ou a reciclagem das que já existem (mesmo que o PE tenha condicionado, inaceitavelmente, esta exigência).

No entanto, não podemos deixar de salientar que a maioria do PE foge ao apontar de responsabilidades na utilização para fins militares do urânio empobrecido. Isto é, procura branquear os crimes cometidos pela NATO, EUA e seus aliados no Kosovo, no Afeganistão ou no Iraque (aliás, onde para além de serem utilizadas munições com urânio empobrecido, foram usadas bombas de fragmentação ou fósforo branco).

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I fully support calls for the establishment of an international treaty to ban depleted uranium weapons. The use of these weapons causes fatal diseases amongst both military personnel and the civilian population. The EU has a moral duty to take a lead on this issue and work towards the total elimination of these weapons.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − EU Member States and the Council must take the lead in negotiating an international treaty aimed at introducing a ban on the development, production, stockpiling, transfer, testing and use of uranium weapons.

Indeed, I feel that the treaty must not stop there. States must not be given the opportunity to continue using old stocks of these weapons whose impact on health and the environment remains, in my view, uncertain. Existing stocks must be destroyed or recycled. I voted in favour of this resolution.

 
  
  

-Proposition de résolution - REACH (B6-0237/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Esta resolução dá continuidade ao processo REACH, relativamente ao qual nos abstivemos por considerarmos que não ia ao encontro dos legítimos direitos e preocupações dos consumidores, das pequenas e médias empresas, da protecção dos trabalhadores e da protecção do ambiente. Considerámos que o equilíbrio necessário entre protecção da saúde dos trabalhadores, defesa do ambiente e desenvolvimento industrial não estava plenamente alcançado, por não terem sido devidamente assegurados os direitos dos consumidores, com a limitação do direito à informação e do direito à saúde dos trabalhadores. Igualmente, não teve em devida conta as micro e PME ao, inevitavelmente, aumentar os custos para o registo de substâncias, sem o apoio adequado, e até das grandes empresas que já manifestaram o desejo de substituir os químicos perigosos.

Agora, refere-se às medidas para racionalizar e acelerar os procedimentos internos da Comissão de validação e aceitação regulamentar de novos métodos alternativos de ensaio, em que a Comissão afirma assegurar um processo mais transparente que envolva a consulta de todas as partes interessadas na fase preparatória de qualquer proposta relativa a um regulamento de adaptação ao progresso técnico dos métodos de ensaio. Mantivemos a mesma posição, esperando que haja efectivamente mais transparência.

 
  
  

- Rapport: Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport Wojciechowski sur une nouvelle stratégie de santé animale. Élue de la circonscription Massif central-Centre, je suis particulièrement préoccupée par l'épizootie de fièvre catarrhale ovine qui sévit actuellement en Europe et qui est très sérieuse du fait de sa durée, de sa propagation, de la diffusion des différents sérotypes de la maladie dans des zones jusque-là indemnes et des conséquences socio-économiques graves découlant des limitations à la circulation des bêtes et au commerce. Je pense que la Commission, dans le cadre d'un plan d'action de santé animale, doit améliorer sa capacité de réaction face à des épizooties animales aussi graves par le biais du financement de la recherche, de l'indemnisation des pertes, d'avances sur les paiements, etc. J'ai voté contre l'amendement n° 12 qui évoque le fait que le transport d'animaux vivants sur de longues distances est susceptible d'accroître les risques et qu'il faudrait plafonner à neuf heures le temps de transport des animaux destinés à l'abattage. Par contre, j'ai voté pour l'amendement n° 3 qui estime que pour le bien-être des animaux, la qualité du transport est plus importante que sa durée. Il existe sur ce dossier un règlement spécifique strict dont nous devons plutôt contrôler la mise en application.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Consideramos que o relatório apresenta um conjunto de medidas positivas que é necessário valorizar e a que a Comissão deverá dar seguimento, nomeadamente:

- a necessidade de uma contribuição comunitária substancial nas doenças importantes, a fim de garantir a igualdade de tratamento e de oportunidades sempre que estas estejam para além dos recursos financeiros dos países e dos produtores em causa;

- o reconhecimento de que os produtores da UE se defrontam com custos mais elevados devido às normas mais exigentes em vigor na UE, devendo ser protegidos face às importações de produtos de origem animal obtidos segundo normas menos exigentes;

- a necessidade de a Comissão ajudar os agricultores a fazer face aos elevados custos incorridos com a aquisição dos equipamentos necessários para o registo dos animais.

No entanto, mantemos algumas críticas, designadamente na área do financiamento público, o qual deve ser reforçado, para não ter de estabelecer seguros privados que visem reparar prejuízos de erradicação de doenças. Não podemos estar de acordo com a possibilidade de ser acometida toda a responsabilidade pela erradicação de doenças aos agricultores, através do pagamento de um seguro privado.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. A estratégia de saúde animal para 2007-2013, proposta pela Comissão Europeia, merece o meu apoio, uma vez que considero necessário iniciar rapidamente o debate entre as instituições europeias no sentido de se criarem futuras propostas de legislação.

De facto, é necessário priorizar acções ao nível europeu, criar um enquadramento de saúde animal moderno, melhorar a prevenção e a monitorização, assim como a investigação científica.

Aprovo, assim, o relatório Wojciechowski, não deixando de frisar que, ao nível das restrições ao transporte de animais para abate, sou contra qualquer tipo de imposições suplementares, dado que a legislação existente já contém suficientes provisões no sentido de minorar o sofrimento animal.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Detta betänkande behandlar en mycket viktig fråga. Men som alltid föreslår jordbruksutskottet höjda anslag i olika sammanhang från EU till jordbruket. Därför tvingas vi rösta nej till betänkandet i dess helhet, även om vi principiellt är för åtgärder för ökad djurhälsa inom unionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted against paragraph 52 of the Wojciechowski report which gives support for the principle of electronic tagging. Proposals in this area have not been proportionate and the Commission must rethink its strategy. Sheep farming plays a vital role in many parts of rural Scotland and the EU must act in such a way as to protect these rural economies, not impose additional burdens on sheep farmers.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur une nouvelle stratégie de santé animale pour l'UE car je suis clairement en faveur de l'agriculture durable et je ne peux que soutenir les initiatives politiques et les pratiques visant à promouvoir celle-ci.

La santé et le bien-être du bétail de rapport sont essentiels afin de pouvoir assurer la santé publique par le biais de la production d'aliments sains. La santé animale est étroitement liée à la santé humaine compte tenu du risque de transmission directe ou indirecte de certaines maladies animales à l'homme.

Les très fortes concentrations d'animaux dans les systèmes d'élevage intensif présentent un risque accru de propagation de maladies et entravent la lutte contre celles-ci. Je reconnais la nécessité de promouvoir des mesures visant à assurer la sécurité biologique dans les exploitations, mais il faut toutefois veiller à ne pas surcharger les critères de l'éco-conditionnalité.

Pourtant, je regrette que la communication de la Commission n'accorde pas plus de valeur aux experts vétérinaires, qui, à mon avis, sont les plus à même de mettre en œuvre une stratégie efficace dans la lutte pour la protection de la santé animale.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I welcome Janus Wojciechowski's report. The report incorporates measures aimed at improving food safety as well as animal health. There have been some calls from our SNP and Conservative colleagues to vote against the mandatory introduction of electronic and DNA-based genetic identification and registration of animals at EU-Level.

In a time when the threat of outbreaks of new and existing animal diseases is acute and expected to be more so due to climate change, it appears sensible to have a secure and robust animal movement system with such identification and registration methods. These views are reflected in the way I voted.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), par écrit. – Après des débats tendus et de nombreux amendements déposés en COMAGRI, le rapport Wojciechowski, tel qu'il a été adopté, propose des modifications substantielles aux propositions de la Commission européenne. Ces amendements apportent un équilibre certain au rapport et permettront de modifier et d'améliorer efficacement le cadre législatif régissant la santé animale dans l'Union européenne.

Sur la question des fortes concentrations d'animaux dans les systèmes d'élevage intensif, le vote de la COMAGRI a permis de modérer la position initiale du rapporteur, en reconnaissant qu'elles peuvent s'avérer problématiques lorsque des mesures inappropriées de lutte contre les maladies sont mise en œuvre.

En outre, l'amendement déposé en plénière au nom du PPE-DE, au sujet du transport des animaux sur de longues distances, devrait permettre à l'UE de limiter la souffrance trop souvent inutile du bétail destiné à l'abattage, tout en conservant d'excellentes conditions sanitaires.

Les autres mesures proposées par le rapport, notamment pour favoriser le recours à la vaccination d'urgence, accentuer le sentiment de responsabilité des éleveurs ou encore clarifier le rôle de chacun dans le financement de la future stratégie, vont dans le bon sens et sont aptes à renforcer la législation de l'Union européenne pour la santé animale.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), in writing. − I welcome this report, which highlights the needs for high animal health status in the EU, which can only be achieved by an EU action plan. In relation to animal transport, we must only make legislation in this area based on scientific findings. Attempts to specify journey times are narrow and ill-focused. Attention must be paid to ensuring compliance with existing transport regulations. Quality of transportation, not duration is critical. This is why I welcome the exclusion from this report of a specific journey time. Lastly, the EU must insist that our animal health and welfare standards are accepted internationally and that these concerns are taken into account at the WTO.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), in writing. − This issue is of vital concern for many millions of Europe's citizens, particularly in the south-east of England. The most controversial issue has been the transportation of animals which is a function of this report.

I welcome any impetus which can be given to improving animal welfare during the process of transportation. Of course, an element of this is that veterinary surgeons are properly resourced in carrying out checks and can be certain of an enhanced Veterinary Fund to rely on for this activity.

Similarly, those farmers who deal with livestock transportation should benefit from insurance instruments which protect them for indirect losses.

 
  
  

-Proposition de résolution - Stratégie pour la 3e réunion des parties à la Convention sur l'accès à l'informatique, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (B6-0238/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Desde 2001 que se debate a aplicação da Convenção de Aarhus, a qual entrou em vigor em 30 de Outubro desse ano. Como a maioria das 35 partes nesta Convenção são Estados-Membros da União Europeia, cabem-lhes especiais responsabilidades na criação dos mecanismos necessários à sua aplicação.

Igualmente importante é garantir disposições específicas, à semelhança de direitos já previstos na Convenção, que melhorem a participação pública, a nível regional e global, também noutras convenções e tratados que se ocupam de questões relevantes para o ambiente.

O Parlamento e o Conselho já adoptaram três instrumentos legislativos para aplicar a Convenção de Aarhus, mas persistem dificuldades. Assim, embora haja alguns aspectos pouco claros na Resolução do Parlamento Europeu, na sua generalidade demos-lhe o nosso apoio por considerarmos que é importante contribuir para que se criem condições universais de acesso à justiça e aos processos que envolvam questões de ambiente.

Esperamos, pois, que, nesta terceira sessão da reunião das partes signatárias, a realizar em Riga, na Letónia, entre 11 e 13 de Junho de 2008, haja alguns avanços positivos no processo.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Junilistan stödjer Århuskonventionen, men vi anser att de nationella parlamenten på egen hand ska avgöra sina respektive ståndpunkter under konferensen om Århuskonventionen i Riga.

De medlemsländer som inte har ratificerat Århuskonventionen ska självfallet självständigt fatta beslut om de vill ratificera eller inte. Europaparlamentet ska enligt vår uppfattning inte komma med uppmaningar om det.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. − Olen työstänyt Århusin sopimusta aktiivisesti jo vuodesta 2000, jolloin käsittelimme ensimmäistä pilaria, kansalaisen oikeutta ympäristöä koskevaan tietoon, ja pian sen jälkeen toista pilaria, kansalaisten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon. Tavatessani paikallisia ympäristöaktiiveja Kazakstanissa nämä länsimaiset itsestäänselvyydet saivat silmissäni uuden ulottuvuuden.

Århusin sopimus on merkittävä saavutus kansalaisen osallistumis- ja tiedonsaantioikeuksien parantamiseksi ja osa toimivaa demokratiaa, ja siksi ymmärrän hyvin parlamenttimme kantaa, että myös puuttuva elementti, kansalaisten oikeus muutoksenhakuun tulisi palauttaa. Minulla on kuitenkin sympatiani neuvostoa kohtaan heidän pelätessään, että kansalaisoikeuksia käytettäisiin muutoksenhaun osalta väärin hidastamaan hankkeita tai antamaan avoin toimintakenttä järjestöjen varainkeruukampanjoille. Neuvoston huoli demokratian hyväksikäytöstä on tältä osin perusteltua. Mutta on tärkeää, että asia nostetaan uudelleen esille; maailma ja yhteiskuntamme muuttuu koko ajan, ja poliittisten päätösten tulee kestää nykyhetken tarkastelu.

Juuri tästä syystä pidän kokousta valmistelevan päätöslauselmamme kohdasta, jossa Århusin yleissopimusta halutaan laajentaa koskemaan kaikkia kestävän kehityksen periaatteita. Tällöin kestävän kehityksen kriteerit täyttyvät Århusin sopimuksen avoimuuden, osallistumismahdollisuuden ja vastuullisuuden periaatteiden kautta. Tässä piileekin Århusin sopimuksen idea: se itsessään synnyttää laajaa proaktiivista ympäristöajattelua, erityisesti kansalaisten keskuudessa, luoden näin uusia mahdollisuuksia vallitsevien käytäntöjen parantamiseen. Riikan kokous on erinomainen tilaisuus sopimuksen väliarvioinnille, ja olen vakuuttunut, että samalla tiellä on hyvä jatkaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), per iscritto. − Signor Presidente, la convenzione di Arhus riconosce che ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente che garantisca la sua salute e il suo benessere e il dovere di tutelare l'ambiente, inoltre che per affermare questo diritto e adempiere a tale obbligo i cittadini devono aver accesso alle informazioni, poter partecipare ai processi decisionali e avere accesso alla giustizia in materia ambientale.

L'articolo 1 della convenzione afferma che ciascuna parte della convenzione garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali. Un maggiore coinvolgimento in questo processo delle istituzioni nazionali ed europee rappresentative dei cittadini riveste una grande importanza, anche perché si possa realizzare non solo un pieno accesso alle informazioni in materia ambientale, ma soprattutto vigilare affinché le informazioni date siano prima di tutto corrette. Troppe infatti sono le tesi, con basi scientifiche più o meno fondate, contraddittorie tra loro. È necessario stabilire regole per evitare allarmismi a volte esagerati e per fare della tutela ambientale un dovere per tutti, cittadini e istituzioni.

Per questo ritengo, esprimendo da parte del gruppo UEN il voto favorevole alla risoluzione, che nella delegazione dell'Unione europea che parteciperà alla riunione delle parti della convenzione in programma dall'11 al 13 giugno 2008 sia necessaria una rappresentanza la più ampia possibile di questo Parlamento.

 
  
  

-Rapport: Johan Van Hecke (A6-0171/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Há aspectos da resolução que têm mais importância do que outros...

Há políticas que, pela sua importância estrutural, condicionam todas as outras... Um exemplo...

Ao não se colocar em causa os Acordos de Parceria Económica (APE), apenas referindo a necessidade de não condicionar a ajuda ao desenvolvimento aos países que aceitem uma maior liberalização dos seus mercados, deita-se por terra tudo o que de positivo possa resultar da dita ajuda.

Os APE condicionam a soberania dos países, impõem um modelo que favorece as multinacionais da UE, condicionam a produção dos países, não às múltiplas necessidades próprias dos seus povos, mas, pelo contrário, às exigências de um mercado cada vez mais liberalizado.

Pelo que, considerando positivo que se devam excluir do âmbito da ajuda ao desenvolvimento as despesas militares, que sejam destinados meios efectivos para o desenvolvimento e melhoria dos serviços públicos, que se deve pôr definitivamente termo aos desvios da ajuda em benefício de objectivos que não se enquadram de modo algum no âmbito do desenvolvimento, estas medidas só serão efectivas se, ao mesmo tempo, rejeitarmos a liberalização do comércio e os instrumentos de domínio e de ingerência inscritos nos APE.

Só ultrapassando esta contradição, é que poderá estabelecer-se uma ajuda verdadeiramente solidária e respeitadora da soberania nacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm and Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), in writing. − I believe that much can still be done in order to enhance the effectiveness of aid from the EU and its member states, and the report by Johan van Hecke encompasses important insights. However, I would like to underline that I do not support the phrasing in paragraph 1 stating that the EU should speak with one voice and more harmonisation is necessary.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor del informe sobre efectividad, a pesar de no estar totalmente a favor. En primer lugar, porque los Estados miembros no cumplen con su palabra, lo que hace que todo el trabajo que realizan las Instituciones europeas no sirva para nada. Además, tampoco se habla claramente sobre el papel que los Estados miembros se comprometieron a desempeñar («ayudantes de la aplicación de la ayuda a los países socios») y el que están desempeñando realmente (financian solamente aquellas iniciativas prioritarias para sus propias economías), sin prestar atención al desarrollo social y económico de los países (huérfanos).

En segundo lugar, porque se pide más eficacia y más transparencia a la hora de financiar los proyectos. Eficacia: por supuesto que sí. Pero si transparencia significa más auditorias, más consultas, más controles... en definitiva, más pérdida de dinero y tiempo en asuntos burocráticos, que más que facilitar entorpecen la labor de MUCHA gente, entonces, la transparencia juega en contra de la eficacia. Y yo abogo por que la transparencia sea una herramienta útil para lograr la eficacia, y que ésta última prevalezca siempre.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I welcome Mr Van Hecke's follow-up to the Paris Declaration of 2005 on Aid Effectiveness. The aid system must remain true to its primary goal of reducing poverty. Indeed, for aid to be effective it must make use of local systems and fully engage with the recipient.

I also support the call for the Commission and EU Member States to make significant efforts in meeting the objective outlined in the Millenium Development Goals to devote 0.7% of Europe's GNP to public development aid by 2015. I believe that the report reflects these views and I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), na piśmie. − Deklaracja paryska z 2005 roku ustanowiła program skuteczności pomocy międzynarodowej, polegający przede wszystkim na walce z ubóstwem. Dokument określa konkretne zobowiązania, które mają promować większą skuteczność pomocy w oparciu o współpracę międzynarodową. Wydaje się, że będzie to skuteczna pomoc w pełnym tego słowa znaczeniu oraz że ci, którzy potrzebują tej pomocy, otrzymają ją i nie będą musieli ponosić jej kosztów.

Niestety, zdarza się, że osoby otrzymujące „pomoc” muszą za nią zapłacić. W wielu przypadkach jest to instrument uzależniania ekonomicznego słabych od silnych, biednych od bogatych. Na początku lat sześćdziesiątych pewien Hindus obserwujący „pomoc” krajów rozwiniętych dla swojej ojczyzny skomentował ją na forum Światowej Organizacji Żywnościowej w ten sposób: „Na litość boską, przestańcie nam już pomagać”. Wierzę, że tym razem będzie inaczej.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). - Mr President, I would do almost anything to serve this Parliament, but even I have limits. I almost reached my limit yesterday evening when I put the Aarhus Convention debate ahead of asparagus consumption on the famous asparagus evening. I ‘deserted before dessert’, only to find the debate had been cancelled. My question is, are we allowed to attach our unused speeches to the minutes of the session, since the answer from the Commissioner is there anyway?

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate