Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 4. juni 2008 - Bruxelles EUT-udgave

Årsrapport om FUSP 2006 - Årlig betænkning om gennemførelsen af den europæiske sikkerhedsstrategi, ESFP (forhandling)
MPphoto
 
 

  Angelika Beer, for Verts/ALE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Nu vil jeg ikke gentage al rosen og endnu en gang understrege, hvor vi faktisk er enige. Det er kravet om en sammenhængende udenrigs- og sikkerhedspolitik, som hr. Saryusz-Wolski har formuleret for os, og naturligvis spørgsmålet om parlamentarisk kontrol og gennemsigtighed. Når vi vender tilbage til vores egne medlemsstater, registrerer vi i alle diskussioner, at jo mere EU engagerer sig i udenrigs- og sikkerhedspolitikken, desto mere ønsker og må vi reklamere for disse instrumenter til gennemsigtighed og legitimitet i befolkningen derhjemme.

Jeg vil nævne de punkter, der er omdiskuterede, og som ingen hidtil har nævnt. Vi har, hr. Verheugen, ved den første forhandling talt med kommissær Ferrero-Waldner om udkastet til hr. Kuhnes betænkning, og hun har præcis som min gruppe understreget, at det er godt, at vi tænker videre, at vi ikke blot diskuterer en revision af den europæiske sikkerhedsstrategi, men forsøger at skabe et fælles ideal, nemlig spørgsmålet om human security og responsibility to protect. De, der har fulgt med i, hvad der siden er sket, vil have oplevet denne mærkelige koalition af Karl von Wogau fra de konservative og Tobias Pflüger fra kommunisterne. Den relevante passus er blevet strøget med støtte fra begge grupper, og vi vil på ny fremsætte forslag om den. For hvis vi ikke tager denne politiske udfordring op, vil vi miste vores troværdighed i forhold til, hvordan vi behandler dette emne, altså forebyggelse af konflikter, men også spørgsmålet om, hvordan vi agerer, når det drejer sig om Darfur, når det drejer sig om Tchad, eller ved andre konflikter, som vi må frygte for.

Det andet, jeg finder absurd, selv om vi endnu ikke har opnået nogen enighed herom, er, at den konservative gruppe under hr. Wogau fremsætter forslag om, at vi fremover skal inddrage USA's nationale sikkerhedsstrategi i forbindelse med for den europæiske sikkerhedsstrategi og dennes revision. Det er fuldstændigt absurd, fordi denne politik er mislykkedes, og vi ved, at den amerikanske regering har indkasseret et nederlag med denne eskalering, unilateralismen, og at dette har kostet mange menneskeliv. At sige, at vi skal medtage dette i vores fremtidige europæiske udenrigspolitik, det anser jeg for at være mere end absurd!

Som tredje punkt vil jeg nævne noget meget vigtigt, nemlig spredningen. Hr. Solana, også jeg ønsker Dem held og lykke. Vi har brug for en dialog, også med Iran. Men jeg vil også spørge vores kolleger om følgende: Når vi taler om energisikkerhed, der jo udgør en del af den udvidede sikkerhed, er det så svaret, når Sarkozy som fremtidig rådsformand annoncerer, at han globalt vil kaste atomteknologi på markedet uden begrænsninger, uden kontrolmuligheder? Hvor er vores troværdighed så henne? For det første nedruster vi ikke nukleart, hvilket vi egentlig burde. For det andet udbreder vi denne teknologi, selv om vi ved, at den også altid kan misbruges til militære formål. Jeg tror, at vi begår en fejl her, og derfor vil vi fremsætte et ændringsforslag herom.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik