Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 4. června 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

21. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
Zápis
MPphoto
 
 

  Předseda. − Dalším bodem jsou jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám.

 
  
MPphoto
 
 

  Emmanouil Angelakas (PPE-DE).(EL) Pane předsedající, v EU nedávno vzrostly požadavky ohledně rozšíření jaderné energie pro mírové účely, zejména aby se vyhovělo energetickým požadavkům v Evropě.

Problémem je neočekávaný nárůst ceny ropy, rostoucí poptávka velkého počtu zemí s rychle rostoucími ekonomikami, regionální nepokoje v zemích produkujících ropu a také skutečnost, že obnovitelné zdroje energie nebo zemního plynu pokryjí pouhý zlomek energetických potřeb Evropy. Proto se stala tématem diskuse výstavba jaderných elektráren.

Evropské občany znepokojuje mnoho otázek. Lze zaručit bezpečný provoz jaderných elektráren? Existují vhodné systémy včasného varování, aby zajistily adekvátní zprávu v případě provozního problému? A konečně, jak bezpečné je zacházení s jaderným odpadem? Vzhledem ke všem těmto otázkám věřím, že by iniciativa Evropského parlamentu ve spolupráci s Komisí by mohla vést k jasnému dialogu, k jednoznačným závěrům pro evropské občany. Vyzývám francouzské předsednictví, aby ve svém programu zařadilo toto téma na seznam skutečných priorit.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). – (BG) Pane předsedající, milí kolegové, ráda bych vás upozornila na téma, které nás činí zodpovědnými za budoucnost Evropské unie a celého světa. Jedná se o nezákonné obchodování s dětmi.

V jednadvacátém století, v době moderních technologií a pokroku, tento problém přetrvává a je příliš nelidský a brutální na to, abychom jej ignorovali nebo zaměnili za jiné problémy. Obchodování s dětmi existuje. Není to pouze neoprávněný zásah do lidských práv; ale je to i zásah do budoucnosti.

Život jakéhokoliv dítěte je požehnáním a jeho zničení je zločin proti lidstvu. Obchodování s dětmi má kruté následky. Nazývá se „moderní otroctví“. Následuje fyzické a duševní týrání, sexuální zneužívání, vražda.

Potřebujeme spojit naše úsilí a spolupracovat na společné politice, abychom omezili a minimalizovali jeho existenci. Evropská komise by měla připravit zvláštní program a akční plán v rámci strategie pro děti a podniknout opatření potřebná pro založení společných struktur a politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE).(RO) Pane předsedající, milí kolegové, evropská závislost na dovozu vodíkových paliv vzrostla, cena ropy dosáhla alarmující hranice a Evropská unie je stále více závislá na zemích OPEC a na Rusku.

Je zapotřebí přistupovat k zahraničním vztahům v energetické oblasti se společným úsilím. Dvoustranné smlouvy mezi členskými státy a třetími zeměmi musí posílit společný evropský přístup, nikoliv jej oslabit. Dohody s Ruskem, podepsané Itálií, Maďarskem a Bulharskem v rámci budování ropovodu South STREAM, který je navržen tak, aby se vyhnul členskému státu jako Rumunsko, a to bez jakýchkoli ekonomických důvodů, vážně narušují soudržnost evropské energetické politiky a představují politické strategie, kterým se musí členské státy vyhnout. Při posuzování této situace Evropskou komisí jsem očekával přísnější postoj.

Pokud jde o právní předpisy o energetické bezpečnosti, které budou přijaty ve druhé polovině tohoto roku, domnívám se, že bychom měli prokázat míru úsilí srovnatelnou s mírou úsilí v případě právních předpisů „Energie – Změny klimatu“. Zásada hovořit jedním hlasem musí začít fungovat v praxi a Komise by měla navrhnout mechanismus ohledně dohod se třetími zeměmi, inspirovaný třeba oblastí jaderné energie. Pokud chceme být úspěšní, musíme jednat společně.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE).(DE) Pane předsedající, minulou neděli reakční nacionalisté brutálně zbili homosexuály na mírovém shromáždění v Moskvě, čímž do našeho povědomí kladivem znovu vtloukli obraz nesvobodného Ruska. Diskriminace gayů a lesbiček je zde stále ve velkém měřítku. V nedávných letech byl na shromáždění zbit a uvězněn německý zelený politik Volker Beck. Často ani nelze dostatečně vyjádřit, jak špatně je řízena občanská společnost v Rusku.

Na konci června se konečně bude jednat o nové smlouvě EU-Rusko na Sibiři. Jsme dlužni lidem Ruska a dalších autokratických režimů, že téma energetické bezpečnosti nesmí zastínit všechny ostatní sektory. Lidská práva a základní demokratické svobody musí tvořit základ této nové dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski (UEN).(PL) Pane předsedající, polskému lodnímu průmyslu hrozí úplné uzavření, protože Evropská komise požaduje vrácení prostředků poskytnutých na veřejnou pomoc. Důsledkem toho bude, že tisíce zaměstnanců na Baltu ztratí svou práci a desetitisíce dělníků v továrnách, které spolupracují s loděnicemi, jak v Polsku, tak i ostatních zemích EU, budou rovněž bez práce.

Evropská komise se skrývá za sloganem volné soutěže a nechce si přitom přiznat, že v období obrovského nárůstu cen v celosvětovém měřítku je zapotřebí některá ekonomická odvětví chránit, jak to dělají asijské země. Evropská komise si nechce vzpomenout, že východní země dostaly na pomoc více než půl miliardy marek od německé vlády, která zahrnovala také loděnice umístěné na Baltu.

Ptám se, zda lidé a místo, kde začalo hnutí za solidaritu – pád Berlínské zdi, osvobozování Evropy –, se musí stát obětí svévolných rozhodnutí učiněných v Bruselu v zájmu spekulantů, kteří očekávají, že vydělají na štěrku a půdě loděnic. Požadujeme, aby Evropská komise učinila rozhodnutí, která umožní, aby lodní průmysl v Polsku byl zachráněn a rozvíjel se.

 
  
MPphoto
 
 

  Věra Flasarová (GUE/NGL). – Dámy a pánové, chci vás požádat o podporu přehodnocení rozhodnutí Evropské komise č. 318/2007, případně vrácení se k původnímu materiálu z roku 2005, na základě žádostí chovatelských organizací z Německa, Holandska, Belgie a České republiky obchodujících s exotickým ptactvem. Podstatou novely je zákaz dovozu exotických ptáků z volné přírody do Unie. Podmínky pro jejich dovoz jsou v praxi chovu malých ptáků těžko realizovatelné. Je zřejmé, že bylo využito mediální paniky okolo ptačí chřipky k prosazení výše uvedené normy. V EU je vybudován systém karanténních zařízení, ve kterých dochází k zachycení ptačích nemocí nebezpečných pro člověka. Chovatelé se zasloužili mnohokrát o návrat různých druhů zvířat do volné přírody. Respektují zákon o ochraně silně ohrožených druhů obsažených v CITESu. Zákazy jen vyvolávají protitlak a snahu je obcházet. Rozběhne se černý obchod, bude vzkvétat pašeráctví a porostou i ceny ptáků. Narůstat mohou i zdravotní rizika. Při zachování standardních a praxí ověřených veterinárních předpisů včetně Washingtonské úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin není třeba na tomto rozhodnutí setrvávat.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM).(PL) Pane předsedající, ráda bych využila fóra Evropského parlamentu k vyjádření protestu proti neoprávněnému ukončení smlouvy Národního fondu pro ochranu životního prostředí, který je podřízený polské vládě, s nadací Lux Veritatis o realizaci geotermální investice pro Toruń, přičemž fond zároveň prohlašuje, že nebudou splaceny obrovské sumy, které nadace vynaložila na tuto investici. Okolnosti naznačují, že toto rozhodnutí bylo nadiktováno politickými důvody a porušuje nejen domácího polské právo, ale i právo Společenství, což dokazuje, že ve jménu bitvy proti lidem, kteří jsou vnímáni jako političtí nepřátelé, se právo přehlíží a podpora pro obnovitelnou energii není přípustná, což tedy porušuje základní zásadu EU, zásadu nediskriminace z politických nebo náboženských důvodů. Bývalé orgány Národního fondu pro ochranu životního prostředí a vodního hospodářství říkají, že využití nadací Lux Veritatis bylo velmi pečlivě sledováno a v každém případě je nežádoucí.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Dámy a pánové, ráda bych vás informovala o incidentu, ke kterému nedávno došlo ve Spojeném království. Slovenský občan, který tam legálně pracoval, o čtyři dny překročil termín pro obnovu registrace svého vozidla a za jeho přestupek mu britská policie hrozila zničením jeho vozidla. Během vyslýchání se policie chovala xenofobním a urážejícím způsobem, využívajíc jeho pasivní znalosti angličtiny. Všechny jeho doklady byly bezdůvodně zabaveny, dostal útržek novin namísto oficiálního certifikátu o zabavení vozidla a britské orgány neakceptovaly ani jeho dokumentaci – evropskou kartu pojištění (zelenou kartu) nebo slovenské ověření. Za tento přestupek, pouze za přestupek, britská policie a úřady hrozily zničením jeho vozidla.

Chtěla bych vyjádřit svou vděčnost svému kolegovi poslanci panu Chrisovi Daviesovi za jeho pomoc při vyšetřování této nešťastné události stejně jako dalším britským poslancům, kteří projevili zájem o tento případ. Věřím, že tento čin britské policie byl ojedinělým incidentem a že její přístup vůči občanům, kteří legálně pracují ve Spojeném království, je spíše výjimkou než pravidlem. Termín k navrácení jeho vozidla včera vypršel a doposud nemáme informaci o tom, zda vozidlo bylo nebo nebylo zničeno. Tak či onak náš občan nemá své vozidlo, i když britské úřady obdržely všechny potřebné doklady.

 
  
MPphoto
 
 

  Petya Stavreva (PPE-DE). – (BG) Pane předsedající, členové Evropského parlamentu, za deset dní, 14. června 2008, Bulharsko vzdá hold památce a životnímu dílu Alexandra Stambolijského, státníka a vůdce rolnického hnutí v zemi.

V Bulharsku získal moc v roce 1919 po dvou národních katastrofách, věnoval své úsilí národním záležitostem, modernizaci a demokratické obnově země. Byl svržen ve státním převratu v roce 1923. Byl velmi brutálně zavražděn, ale jeho myšlenky o volnosti a nezávislosti Bulharska na cestě k budování a evropské integraci zůstaly nesmrtelné.

Stambolijského lekce státnictví jsou zvláště relevantní dnes, 85 let po jeho tragické smrti, kdy je Bulharsko členem Evropské unie. Ochrana národních zájmů ve velké evropské rodině, zachování národní identity ruku v ruce s rychlým přizpůsobováním se novým podmínkám by měly upevnit úsilí nás všech, občanů jednotné Evropy, pro které hodnoty nejsou pouhým pojmem, ale postojem, přístupem a sociální odpovědí.

 
  
MPphoto
 
 

  Iliyana Malinova Yotova (PSE). – (BG) Pane předsedající, bulharské pracovní programy v rámci fondů EU byly mezi prvními, které byly schváleny Komisí na období 2007 až 2013.

Musíme si přiznat, že být novým členským státem znamená čelit různým problémům při provádění jednotlivých programů. Problémy sahají od nedostatečných informací až po neregulérnost, dokonce zneužívání zdrojů z fondů EU – „poruchy“, kterých nezůstane ušetřen žádný z členských států.

Bulharská vláda považuje využití fondů za hlavní úkol. Proto provedla radikální reformy ve všech institucích zodpovědných za fondy EU. Byl jmenován zástupce předsedy vlády, aby zajistil všeobecnou koordinaci tohoto procesu.

Dosud neuspokojivé výsledky používání fondů se staly důvodem intenzivní kampaně domácí opozice, která se opakovaně pokusila zdiskreditovat zemi dokonce zde, ve sněmovně Evropského parlamentu.

Vyjádření z anonymních zdrojů, které předpovídají strašnou zprávu Komise pro Bulharsko v červenci, dokonce předtím než ji vůbec začala psát, jsou jen podněty pro účely domácí politiky, ale nepřispívají k řešení problémů. Bohužel jediné, k čemu vedou, je zpochybňování dobrého jména mé země. Chci velmi jasně prohlásit, že bulharský stát v této sféře podnikne radikální opatření a že má pevnou vůli k tomu, aby překonal stávající problémy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Pane předsedající, nepochybně jste si vědom toho, že budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku obsahují mnohem větší množství azbestu, než se původně očekávalo. Práce ke zlepšení stavu a v poslední době spíše odstraňování azbestu se začaly provádět od roku 2004 – očividně v době, kdy se budovy používaly. To je podle mého názoru nerozumné a hazardní chování, protože jakékoli práce s materiály, které obsahují azbest, nevyhnutelně uvolňují karcinogenní látky do atmosféry.

Podle mého názoru by se Evropský parlament ve Štrasburku neměl používat, dokud všechen azbest nebude odpovídajícím způsobem odstraněn a budovy nebudou důkladně asanovány. V zájmu veřejného zdraví a transparentnosti požaduji, aby předseda tohoto Parlamentu co nejdříve učinil komplexní prohlášení o této záležitosti, tedy o odstranění azbestu z budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL).(ES) Pane předsedající, v současné době čelíme v celé Evropské unii velké krizi v oblasti rybářství, která vyžaduje rychlou odpověď ze strany evropských orgánů. Domnívám se, že je podstatné, abychom vytvořili třístranný výbor zahrnující veřejné orgány, odbory a majitele lodí.

Abychom se vyrovnali s touto krizí jednou a provždy, nemůžeme pouze zaretušovat praskliny, ale potřebujeme zformulovat kompletní, strukturální návrh, který bude zahrnovat všechny aspekty krize v této oblasti. Samozřejmě se zasazujeme za zodpovědné rybářství; potřebujeme vyřešit uvádění výrobku na trh; potřebujeme se vyrovnat s nedostatkem posádky v loďstvu a zajistit spravedlivé zaměstnanecké vztahy a východisko z této situace nejisté pro pracovníky.

Domnívám se, že v současné době je velmi důležité, aby Evropský parlament podpořil řešení této krize, protože ta také ovlivňuje kvalitu zaměstnanosti, a my musíme být schopni se vyrovnat s nastávajícími okolnostmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). – Pane předsedající, můj londýnský volič pan Budd Margolis mě informoval, že jeho litevská příbuzná, Rachel Margolisová, publikovala své vzpomínky, kde líčí své zážitky z druhé světové války. Utekla z ghetta ve Vilniusu a pak spolupracovala s partyzány proti nacistům. Litevské úřady nyní využívají jejích vzpomínek jako důkazu obžaloby přeživších židovských partyzánů jako válečných zločinců. Týká se to také Jicchaka Arada, bývalého ředitele Izraelského centra pro holocaust, a Fanie Brancovské, knihovnice Židovského institutu na Vilniuské universitě.

Litva se zavázala trestně stíhat přeživší zločince z druhé světové války, ale doposud žádného nedostala před soud. Židovští partyzáni, kteří bojovali proti Němcům a jejich kolaborantům, jsou považováni za zrádce Litvy.

Jménem svých židovských i nežidovských voličů se ptám: kde je spravedlnost v pronásledování židovských partyzánů, kteří bojovali proti nacistům, zatímco vrazi těchto židů zůstávají nepotrestáni?

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Pane předsedající, napříč Evropou jsem viděl plně oprávněné protesty rybářů proti přehnaně vysokým cenám paliva. Některé vlády čelí své zodpovědnosti; jiné, jako ta moje, ne.

Očekává se od nás společná rybářská politika, ale v mnoha regionech Evropy je přístup jakýkoli, jen ne společný. V mém volebním obvodě platí majitelé malých rybářských lodí za palivo více než 2 000 EUR denně. Jejich žádost o krátkodobou pomoc nebyla vyslyšena, i když je v pravomoci místní ministryně zaplatit minimální pomoc podle vládních nařízení. Ministryně hanebně odmítla tak učinit. Nicméně ve Francii a ve Španělsku tak vláda učinila.

Jak lze mít realizovatelnou společnou rybářskou politiku s takovou nerovností v případě základní komodity? Odsuzuji lhostejnost ministryně Gildernewové a vyzývám nejen ke krátkodobé pomoci, ale i k dlouhodobé palivové strategii pro náš rybářský sektor.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE). – (GA) Pane předsedající, irská vláda se chystá spustit národní širokopásmové schéma. Širokopásmová lokální síť je nedostupná pro 10 % země a většina z těchto 10 % se nachází v regionu, odkud pocházím – na západě a ve středu země. Přestože rozsah širokopásmové sítě roste, míra růstu není dostatečná a neshoduje se s průměrem Evropské unie.

V Irsku činí dostupnost širokopásmové sítě v městských oblastech 86 %, ale v oblastech venkova je dostupnost této sítě mnohem nižší. S tím se musí něco udělat. Závidíme situaci severní části země, kde je širokopásmová síť dostupná všude. Byl bych rád, kdyby Evropská komise vyvinula na irskou vládu tlak, abychom mohli dosáhnout cílů Lisabonské strategie.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE).(RO) Brzy budou zveřejněny zprávy Evropské komise odrážející pokrok, kterého dosáhlo Rumunsko a Bulharsko ohledně reforem v oblasti justice.

Dnes, rok a půl po integraci, stále více nespokojených lidí hlasitě hovoří o evropské úrovni, což má za následek, že pokrok, kterého se doposud dosáhlo, se považuje ve srovnání s předpokládanými cíli za zanedbatelný. Třebaže podle některých znaleckých posudků mělo být Rumunsko a Bulharsko přijato do Evropské unie již mnohem dříve, domnívám se, že Komise a Parlament by těmto dvěma novým členským státům měli nadále pomáhat a podporovat je.

Když vezmeme v úvahu, že se příští rok budou konat volby do Evropského parlamentu, jsem přesvědčen, že následující měsíce budou pro Bulharsko a Rumunsko podstatné, aby plně dokázaly své evropské členství.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych vyzdvihl téma jazykové diskriminace uvnitř Parlamentu: rozhraní funkcí počítačů členů Parlamentu je pouze v angličtině. Řízení našich operačních systémů a přístup k souborům na našich počítačích jsou možné jen příkazem v anglickém jazyce.

Připadá mi to zcela diskriminační vůči členům Parlamentu, kteří neumí anglicky, ale přesto by rádi dělali svou práci přímo na svých vlastních počítačích. Jedná se o problém jazykové autorizace, který se naši přátelé z esperantského hnutí pokoušejí vyřešit v OSN, ale nejsem si příliš jistý, co frankofonní hnutí vyřeší, pokud se tímto problémem nebudeme zabývat také zde. Doufám, pane předsedající, že tento problém bude odstraněn a že se náprava bude týkat také technologické diskriminace, se kterou jsem se setkal, když jsem 2. června předložil otázku k písemnému zodpovězení v otevřeném formátu – v ODF formátu –, odlišném od formátu Microsoftu, který se v současnosti používá. Odpověď, kterou jsem dostal od oddělení, které je za to zodpovědné, byla, že nelze předkládat otázky v otevřeném formátu.

Doufám, že tyto formy jazykové a technologické diskriminace budou brzy překonány.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL).(EL) Pane předsedající, cenový nárůst veškerého spotřebního zboží, dopravy a služeb v kombinaci s nízkými mzdami a důchody a drastickými škrty v oblasti sociálních dávek způsobily opakované poškození příjmů lidí za vzniku enormních zisků monopolů.

Ve všech členských státech nekontrolovatelně vzrostly ceny pro obyčejné rodiny pracující třídy. Ti, kdo se snaží obvinit z vysokých cen několik špatných spekulantů, klamou lidi. Zakrývají fakt, že vysoké ceny jsou poháněny zisky monopolů a politikami volného trhu a konkurence, které jsou základem samotné EU a jejích politik, které vytvořily a zavedly členské státy a jejich vlády. Vysoké ceny začínají monopoly v oblasti výroby a obchodu, které dominují obchodní skupiny plenící příjmy lidí a ničící tisíce malých obchodů a podniků.

Vyzýváme zaměstnance, aby zintenzivnili svůj boj za zvýšení reálné mzdy, důchodů, sociálních dávek a za zrušení DPH na běžné spotřební zboží, služby obecného zájmu a paliva, aby se snížily ceny veřejných služeb.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN COCILOVO
Místopředseda

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Dne 15. května vznikl v USA právní předpis, který je milníkem v krizi týkající se nelegální těžby dřeva, kterou můžeme zažít kdekoli na světě. Kongres byl prvním na světě, kdo přijal podobný zákon, který zakazuje dovoz nelegálně vytěženého dřeva. V roce 2006 pocházelo 10 % dovozů do Spojených států z nelegálně vytěženého dřeva. Po přijetí tohoto zákona analýzy zdůrazňovaly, že tento zákon napomáhá konkurenceschopnosti amerických továren, chrání práci a vysílá jasný vzkaz, kterému by měly lesnické společnosti naslouchat.

Má otázka zní: jak dlouho bude ještě Evropská unie čekat a na co čeká? Je ostudné a potupné, že čekáme se založenýma rukama. Ale my, členové Parlamentu, můžeme něco udělat: Doporučuji, aby každý podepsal petici 23, která byla prezentována před několika měsíci a jejímž cílem je, abychom přesvědčili Komisi, aby konečně, po Spojených státech, představila tyto právní předpisy, dokud ještě máme lesy. Děkuji mnohokrát.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). – Pane předsedající, chci upozornit na nepříjemnou situaci jednoho z mých voličů, Alana Jonese z Knightonu, venkovského městečka na středozápadě země, který je pozoruhodným příkladem podnikatele v Evropě, který byl ponechán na holičkách absencí vysokorychlostního připojení ve venkovských oblastech. Chce založit malou online společnost, která by nabízela služby rámování fotografií. Jako pro zdravotně postiženou osobu pracující z domova by pro něj bylo ideální zahájit nový druh podnikání. Nicméně je zde pouze jeden poskytovatel internetových služeb, který má monopol na širokopásmové připojení ve městě, a přestože se připojení rozšiřuje, je extrémně pomalé a jednoduše neumožňuje spojení vhodné pro tento druh podnikání.

Komise plánuje překonat rozdíly v digitálních technologiích a rozšířit širokopásmové připojení do venkovských oblastí; naléhavě musí vyřešit problém poskytovatelů internetových služeb a zajistit přiměřené zdroje, aby tyto oblasti nezaostávaly, pokud jde o kvalitu a rychlost připojení a nízké náklady.

Byla bych ráda, pane předsedající, kdybyste mě ujistil, že Komise zajistí, že se podnikatelům jako pan Jones nebude bránit v započetí podnikání ani od něj nebudou odrazováni, neboť takový postup brání vzniku mnoha potřebných pracovních příležitostí ve venkovských oblastech.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Evropská komise a členové WTO (Světové obchodní organizace) pospíchají, aby dokončili rozhovory z Dohá o zemědělství a otevření trhu pro průmyslové zboží, NAMA. Je zřejmé, že na současnou situaci ve Spojených státech mají vliv volby. Nicméně ve srovnání s očekáváním kola jednání v roce 2006 je téma NAMA zřejmým krokem zpět. Vyspělým zemím se daří ponechat situaci životního prostředí takřka beze změny. Cla na textil a oděvy z EU budou snížena z 12 na 4 %. Trhy rozvíjejících se ekonomik se neotevřou, neboť není třeba snížit cla, ale závazky maximálních cel. Kromě toho se uplatní na Čínu, zemi, která zaplavuje Evropu a zbytek světa zbožím nízké kvality, osmnáctileté přechodné období. Předložený projekt NAMA je nepřijatelný pro Litvu a další země EU, protože by ohrozil jejich konkurenceschopnost. Je zde jasně viditelná rovnováha mezi zemědělstvím a NAMA. EU by neměla pospíchat s dokončením rozhovorů z Dohá jedině z důvodu své vlastní ekonomiky. Naléhám na Komisi, aby nepospíchala a spravedlivě zastupovala zájmy zemí EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL).(PT) Pane předsedající, chtěl bych blahopřát rybářům z různých zemí Evropské unie, a zejména z Portugalska, k jejich boji za ochranu strategického odvětví rybářství, pracovních míst, slušných mezd a životních podmínek pro tisíce rybářů a jejich rodin.

Konfrontováni se společnou rybářskou politikou a Evropskou unií, která je lhostejná k této dlouhodobé sociálněekonomické krizi v tomto sektoru, jež je stále více akutní kvůli nárůstu cen a finanční spekulaci s palivy – naftou a benzínem –, rybáři konečně ukázali, že existují řešení a opatření, která měla být provedena již dávno. Řešení a opatření vyžadující, aby Evropská unie přestala být hluchá k přijetí nových politik, které budou chránit a podporovat rybářský sektor, a neprodlužovala agonii a zkázu. Rybolov má budoucnost.

Nemohu uzavřít tento krátký projev, aniž bych vyjádřil uznání tisícům pracovníků, kteří budou zítra demonstrovat v Lisabonu za obranu svých skutků a pracovních práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – Pane předsedo, rozšíření schengenského prostoru se stalo skvělou zprávou pro občany v mé zemi. Symbolizovalo rovnoprávné postavení občanů České republiky v Unii. Bohužel dnes jsou noviny plné titulků o šikaně českých řidičů německou a rakouskou policií, neboť od dubna dochází k cíleným podrobným kontrolám autobusů a osobních aut s českou poznávací značkou na území Německa a Rakouska. Teprve po více jak měsíci plošných kontrol oznámilo Rakousko, že hodlá konat kontroly od června v souvislosti s Mistrovstvím Evropy ve fotbale. Budiž. Důrazně však protestuji proti plošným kontrolám českých řidičů na německém území. Jde o jednostranné, těžko vysvětlitelné opatření, které zhoršuje sousedské vztahy. Občané mi píší, že si přejí odvetu na české straně. To není dobrá situace a navíc to ovlivní politické klima před ratifikací Lisabonské smlouvy. Podala jsem již interpelaci a nyní žádám vás, kolegové z Německa, abyste tomu také věnovali pozornost u vás doma.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE).(RO) Milí kolegové, ráda bych přivítala společný program iniciovaný Radou Evropy, který se zaměřuje na odstranění veškerých forem násilí na dětech, a jsem přesvědčena, že v roce 2009 budou fyzické tresty zakázány na celém světě.

Ještě bych ráda zdůraznila potřebu společné kampaně na evropské úrovni, jejímž prostřednictvím si děti uvědomí, že násilí vůči nim je protiprávní a že musí přiznat jakékoli špatné zacházení, jemuž byly vystaveny. V některých členských státech EU rodiče považují fyzické tresty za běžnou metodu výchovy a děti se domnívají, že je to normální.

Budoucnost Evropské unie závisí na způsobu, jakým budou respektována práva dětí, a během jejich výchovy a vzdělávání musíme mít na paměti přístup, který zakazuje jakoukoli formu násilí.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Nadace Eurofound nedávno informovala, že 25 % přebytku Portugalska v období 2003 až 2006 pochází z přesídlování společností. Záznamy ukazují, že několik nadnárodních společností tak učinilo poté, co získaly miliony eur pomoci Společenství a přeměnily je v zisk, což je nepřijatelné.

Jsou zde případy zaměstnanců, kteří ještě nedostali odškodnění, na které mají nárok, jako v případě společnosti Vila Nova de Gaia and Brax, jejíž zaměstnanci šli včera před budovu Soudního dvora, aby požádali o odškodnění, které se jim dluží již pět let.

Nezaměstnanost slouží jako ospravedlnění stále nejistější zaměstnanosti, na kterou vláda odpovídá zvýšeným úsilím odsunout do pozadí pracovní práva. Tudíž vítám den akce, který pořádá zítra Všeobecná konfederace portugalských pracujících (CGTP) v portugalském Lisabonu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Pane předsedající, jen bych ráda upozornila Parlament na konferenci o celosvětové potravinové krizi, která se koná v Římě. Naše zájmy v této záležitosti jsme v Parlamentu vyjádřili v nedávném usnesení o cenách potravin.

Jedním z klíčových témat jsou nedostatečné investice v zemědělství, jak ve vyspělém, tak i rozvojovém světě. Rozsah tohoto problému jsem si uvědomila minulý týden na konferenci v Irsku, když misijní sestra komunity Holy Rosary, Nora MacNamarová, velmi zřetelně připomněla, že když se před mnoha lety zapojila do zemědělství v Africe, investovalo se tam. A potom, řekla, se Afrika – nebo spíše zemědělství – stalo nečistým slovem při hledání prostředků k podpoře projektů v této oblasti. Potřebujeme se vrátit k našim kořenům a investovat do zemědělství.

V diskusi o Lisabonské smlouvě v Irsku mohu jen říci, že tato smlouva skutečně posílí roli Evropské unie v rozvojovém světě a podle mého názoru nám pomůže při řešení potravinové krize, které v současnosti nečelíme pouze v Evropě, ale na celém světě.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) V únoru tohoto roku měl pan Erdogan, turecký předseda vlády, v Kolíně velmi kontroverzní projev, v němž nazval asimilaci zločinem proti lidskosti. Z pozice svobody volby vlastní identity je toto tvrzení nepřijatelné; zachování kulturní odlišnosti je důležitým cílem, ale rozhodnutí musí být učiněno jednotlivcem.

Přirozeným řešením pro Turky v západní Evropě může být dvojí identita. Erdoganův požadavek, aby se turečtina používala na německých univerzitách, je nereálný, vzhledem k tomu, že v mnoha zemích Unie žijí původní národní menšiny, které po staletí neměly svou vlastní státní univerzitu, jako Maďaři v Sedmihradsku, kde během komunistické diktatury byla maďarská komunita zbavena nezávislé státní univerzity.

Je důležité, aby Turecko kvůli dosažení cílů své vnitřní politiky nemanipulovalo s menšinami přistěhovalců, kteří žijí v západní Evropě. Bylo by také dobré, kdyby si předseda vlády zametl před svým vlastním prahem, zejména pokud jde o situaci Kurdů, uznávání genocidy Arménů a rovnost práv žen.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Pane předsedající, evropští socialisté doufají, že se Evropa stane příkladem pro celý svět, pokud jde o kvalitu života. 27 členských států nyní buduje novou sociální Evropu, která přinese prosperitu všem občanům Evropské unie.

Z rozpočtu Unie na rok 2008 je takřka 45 % je určeno na růst, inovace, tvorbu pracovních míst a na ekonomickou a sociální soudržnost, 42,6 % pak na zemědělství. Zemědělské oblasti představují 90 % území Evropské unie.

Přestože v roce 2008 bylo 41 milionů EUR přiděleno na zemědělství, nárůst nákladů na zemědělské práce a nárůst cen energií se sebou přinesl také nárůst cen zemědělských produktů a způsobil zhoršení ekonomické situace. Domnívám se, že politika dotací pro zemědělství a náležité podmínky pro podporu investic v této oblasti jsou odpovědí na některé výzvy, s nimiž se Unie v následujících letech setká.

Vyspělé zemědělství umožní všem evropským občanům přístup ke zdravým potravinám a jejich dostatečnému množství za dostupné ceny. Zdravá výživa je základním aspektem kvality života.

 
  
MPphoto
 
 

  Předseda. − Tímto je tento bod ukončen.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí