Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 4. juni 2008 - Bruxelles EUT-udgave

21. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager.

 
  
MPphoto
 
 

  Emmanouil Angelakas (PPE-DE). - (EL) Hr. formand! Der har på det seneste lydt gentagne høje krav inden for EU om en udvidelse af den fredelige udnyttelse af atomenergi, først og fremmest for at kunne imødekomme Europas energibehov.

Problemet er den ukontrollerede stigning i olieprisen, det voksende behov fra en række lande med hastigt voksende økonomier, regionale uroligheder i olieproducerende lande samt det faktum, at vedvarende energikilder og naturgas kun vil kunne dække en brøkdel af Europas energibehov. Som følge heraf er opførelsen af atomkraftværker bragt op til debat.

Der er mange spørgsmål, der bekymrer Europas borgere. Er det muligt at garantere sikkerheden i forbindelse med driften af kernekraftværker? Eksisterer der advarselssystemer, der tidligt og tilstrækkelig klart advarer om eventuelle driftsproblemer? Og endelig, hvor sikker er håndteringen af atomaffald? Derfor tror jeg, at det på Parlamentets initiativ og i samarbejde med Kommissionen ville være nyttigt med en dialog, som kan føre til klare utvetydige konklusioner for Europas borgere. Jeg vil opfordre det franske formandskab til at sætte dette emne højt på dagsordenen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). - (BG) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne henlede Deres opmærksomhed på et problem, som gør os ansvarlige for fremtiden for EU og verden set i et større perspektiv. Det drejer sig om handel med børn.

I det 21. århundrede - tiden med højteknologi og fremskridt - eksisterer dette problem stadig, og det er for inhumant og brutalt til at blive ignoreret eller forvekslet med andre problemer. Handel med børn finder sted. Det er en krænkelse, ikke blot af menneskerettighederne, men også af fremtiden.

Ethvert barns liv er en velsignelse, og ødelæggelse heraf er en forbrydelse mod menneskeheden. Handel med børn har grusomme følger. Det kaldes "moderne slaveri". Med dette følger fysisk og psykisk mishandling, seksuel udnyttelse og drab.

Der er brug for, at vi forener vore kræfter og bestræbelser og samarbejder i en fælles politik om at reducere og minimere problemet. Kommissionen bør udarbejde et særskilt program og en handlingsplan inden for rammerne af strategien for børn samt træffe de nødvendige foranstaltninger til at etablere fælles strukturer og politik.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE).(RO) Hr. formand! Kære kolleger! Den europæiske afhængighed af import af hydrogenbrændstof er steget, oliepriserne har nået et alarmerende højt niveau, og EU er i stadig stigende grad sårbar over for OPEC-landene og Rusland.

Der er behov for en fælles indsats med hensyn til at pleje udenrigsforbindelserne på energiområdet. De bilaterale aftaler mellem medlemsstater og tredjelande skal styrke frem for at svække den fælles europæiske tilgang. Aftalerne, som er indgået af Italien, Ungarn og Bulgarien med Rusland med hensyn til konstruktionen af rørledningen South Stream, skal forhindre, at en medlemsstat, som f.eks. Rumænien, uden økonomiske grunde i særlig grad påvirker den europæiske energipolitiks samhørighed og fremfører politiske strategier, som skal undgås blandt medlemsstaterne. Jeg forventede en mere fast holdning hos Kommissionen med hensyn til fordømmelse af denne situation.

Med hensyn til lovgivningen om energisikkerhed, som skal vedtages i anden halvdel af dette år, mener jeg, at vi bør vise et ambitionsniveau på højde med det, der gælder for lovgivningen vedrørende energi og klimaændringer. Princippet om at "tale med én stemme" skal føres ud i praksis, og Kommissionen bør foreslå en mekanisme vedrørende aftaler med tredjelande, eventuelt med inspiration fra atomenergiområdet. Hvis vi vil opnå succes, må vi handle samlet

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). - (DE) Hr. formand! Sidste søndag slog reaktionære nationalister brutalt homosexuelle ved en fredsmarch i Moskva og naglede således endnu en gang billedet af et ufrit Rusland ind i vores bevidsthed. Der forekommer stadig i høj grad forskelsbehandling af bøsser og lesbiske. I de seneste år er den tyske grønne politiker Volker Beck blevet slået og arresteret ved fredsmarcher. Det kan ikke understreges ofte nok, hvor dårligt organiseret civilsamfundet er i Rusland.

I slutningen af juni skal en ny aftale mellem EU og Rusland endelig forhandles i Sibirien. Vi skylder det russiske folk og andre autokratiske regimer ikke at tillade, at emnet energisikkerhed overskygger alle andre sektorer. Menneskerettigheder og grundlæggende friheder må danne baggrund for denne nye aftale.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski (UEN). - (PL) Hr formand! Den polske skibsværftindustri er truet af fuldstændig lukning, fordi Kommissionen kræver tilbagebetaling af beløb udbetalt som offentlig støtte. Følgerne af dette vil være, at tusindvis af ansatte ved Østersøen mister deres job, og at titusindvis af ansatte på fabrikker, som arbejder sammen med skibsværfterne, såvel i Polen som i andre EU-lande, ligeledes vil være uden arbejde.

Bag sloganet om fri konkurrence gemmer der sig Kommissionens manglende indrømmelse af, at der i en periode med massive prisstigninger på globalt plan er behov for at beskytte visse dele af økonomien i lighed med de asiatiske lande. Kommissionen vil ikke erkende, at de østlige "Länder" modtog over 1,5 million tyske mark i støtte fra den tyske regering, og dette omfattede skibsværfter ved Østersøen.

Jeg undrer mig over, om det folk og det sted, hvor solidaritetsbevægelsen begyndte - Berlinmurens fald, Europas befrielse - skal blive ofre for arbitrære beslutninger truffet i Bruxelles af hensyn til spekulanterne, som søger at skabe profit af skibsværfternes murbrokker og jord. Vi anmoder om, at Kommissionen træffer afgørelser, som vil gøre det muligt at redde og udvikle skibsværftsindustrien i Polen.

 
  
MPphoto
 
 

  Věra Flasarová (GUE/NGL). - (CS) Mine damer og herrer! Jeg anmoder om Deres støtte til en gennemgang af Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007 eller af det oprindelige materiale fra 2005 på anmodning fra avlsorganisationer, der handler med eksotiske fugle i Tyskland, Nederlandene, Belgien og Den Tjekkiske Republik. Ændringsforslaget vedrører grundlæggende forbuddet mod import af eksotiske fugle fra naturen til Unionen. I betragtning af den praktiske situation for avl af mindre fugle er betingelserne for deres import vanskelige at opfylde. Det er klart, at mediehysteriet omkring fugleinfluenza blev udnyttet til at gennemføre ovennævnte standard. EU anvender et system med karantænefaciliteter, hvorved fjerkræssygdomme, der udgør en trussel mod mennesker, opdages. I en række tilfælde har opdrættere medvirket til, at flere forskellige dyrearter har kunnet vende tilbage til naturen. De overholder loven, som beskytter de mest truede arter, der er opført i CITES. Et forbud vil blot føre til modstrid og forsøg på at omgå det. Det sorte marked vil gå i gang, smugleriet vil blomstre, og priserne på fugle vil stige. Sundhedsricisiene kan også stige som følge heraf. Hvis de standardiserede, afprøvede og testede veterinærforordninger overholdes, herunder Washingtonkonventionen om international handel med truede, vilde dyre- og plantearter, er det ikke nødvendigt at bevare denne forordning.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). - (PL) Hr. formand! Jeg vil gerne anvende Europa-Parlamentets forum til at protestere mod den kontrakt, som den nationale miljøbeskyttelsesfond, der er underordnet den polske regering, har indgået med fonden Lux Veritatis om at gennemføre en geotermisk investering for Toruń, mens den samtidig meddeler, at ingen af de store beløb, som fonden har brugt på denne investering, vil blive refunderet. Omstændighederne viser, at denne beslutning er truffet af politiske hensyn, og den er i modstrid ikke blot med den nationale polske lovgivning, men også med fællesskabslovgivningen, hvilket beviser, at loven ikke overholdes i forbindelse med bekæmpelsen af personer, der betragtes som politiske fjender, og der gives ikke tilladelse til støtte til fornyelig energi, hvilket også giver næring til det grundlæggende EU-princip om ikkediskrimination af politiske eller religiøse årsager. De tidligere myndigheder for den nationale miljøbeskyttelses- og vandforvaltningsfond anfører, at ansøgningen fra fonden Lux Veritatis er kontrolleret meget grundigt og på ingen måde fundet uregelmæssig.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). - (SK) Hr. formand! Mine damer og herrer! Jeg vil oplyse Dem om en hændelse, som for nylig har fundet sted i Det Forenede Kongerige. En slovakisk borger, som arbejdede lovligt i landet, overskred fristen for genregistrering af sit køretøj med fire dage, og på grund af denne forseelse truede britisk politi med at destruere hans køretøj. Under deres undersøgelser opførte politiet sig på fremmedhadsk og fornærmende vis og udnyttede hans passive kendskab til engelsk. Alle hans dokumenter blev konfiskeret uden gyldig grund, han fik udleveret et stykke avispapir i stedet for et officielt certifikat for køretøjskonfiskering, og hans dokumentation, som f.eks. hans europæiske bilforsikring (Green Card) eller slovakiske godkendelse, blev heller ikke accepteret af de britiske myndigheder. På grund af denne forseelse, og dermed mener jeg blot en forseelse, truede britisk politi og de britiske myndigheder med at skrotte hans køretøj.

Jeg vil gerne give udtryk for min taknemmelighed over for parlamentsmedlem hr. Chris Davies for hans hjælp med at undersøge denne uheldige sag samt over for de øvrige britiske medlemmer, som har vist interesse for denne sag. Jeg har fuld tillid til, at en sådan handling fra britisk politis side er et enkeltstående tilfælde, og at denne holdning over for borgere, som arbejder lovligt i Det Forenede Kongerige, snarere er undtagelsen end reglen. Fristen for tilbagelevering af køretøjet udløb i går, og vi råder endnu ikke over oplysninger om, hvorvidt køretøjet er blevet destrueret eller ej. Under alle omstændigheder råder vores borger ikke over sit køretøj, selv om de britiske myndigheder har modtaget al nødvendig dokumentation.

 
  
MPphoto
 
 

  Petya Stavreva (PPE-DE). - (BG) Hr. formand, mine damer og herrer! Om 10 dage, den 14. juni 2008, vil Bulgarien ære Alexander Stamboliiskis minde og livsværk - en statsmand, reformist og leder af landets landbrugsbevægelse.

Han kom til magten i Bulgarien i 1919 efter to nationale katastrofer og helligede sig den nationale sag, modernisering og demokratisk fornyelse af landet. Han blev indsat ved et statskup i 1923. Han blev dræbt på yderst brutal vis, men forbliver udødelig med sine idéer om et frit og uafhængigt Bulgarien på vej mod opbygning og integrering i Europa.

Stamboliiskis lære i statsmandskab synes særlig relevant i dag 85 år efter hans tragiske død, hvor Bulgarien er medlem af EU. Beskyttelsen af nationale interesser i den store europæiske familie, bevarelsen af den nationale identitet side om side med den hurtige tilvending til nye situationer bør samle kræfterne hos alle os, som er borgere i et forenet Europa, og for hvem værdier ikke blot er et vagt begreb, men en bestemt adfærd, holdning og social løsning.

 
  
MPphoto
 
 

  Iliana Malinova Iotova (PSE). - (BG) Hr. formand! De bulgarske operationelle programmer inden for rammerne af EU-fondene var blandt de første til at blive godkendt af Kommissionen for perioden 2007-2013.

Vi må indrømme, at vi som ny medlemsstat konfronteres med mange vanskeligheder i forbindelse med hver enkelt specifik gennemførelse. Problemerne spænder lige fra utilstrækkelig information til uregelmæssigheder, selv misbrug af ressourcer fra EU-fondene - "forstyrrelser", som ingen EU-medlemsstat spares for.

Den bulgarske regering betragter fondsanvendelse som en større opgave. Den har indført radikale reformer i alle institutioner med ansvar for EU-fonde. Der er udpeget en vicepremierminister for at sikre den overordnede koordinering af processen.

De hidtil utilfredsstillende resultater af fondsanvendelse bliver argumenter i en stærk kampagne for den hjemlige opposition, som gentagne gange har forsøgt at stille landet i dårligt lys, selv her i Europa-Parlamentets plenarsal.

Henvisningerne til anonyme kilder, der forventer en apokalyptisk rapport fra Kommissionen for Bulgarien i juli endnu inden denne har indledt arbejdet med at udfærdige den, er udelukkende forslag til hjemlige politiske formål, og bidrager ikke til løsning af problemerne. Desværre er det eneste, der opnås med disse, at mit lands gode ry og røgte undermineres. Jeg vil gerne understrege kraftigt, at den bulgarske stat træffer radikale foranstaltninger på de respektive områder og har en stærk vilje til at løse de eksisterende problemer.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). - Hr. formand! De er sandsynligvis klar over, at Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg indeholder en mere omfattende forekomst af asbest end oprindeligt antaget. Siden 2004 har der været udført restaureringsarbejder og senest fjernelse af asbest - tilsyneladende mens bygningerne har været i brug. Dette er efter min opfattelse uklogt og farligt, idet enhver form for arbejde med asbestholdige strukturer uundgåeligt frigiver kræftfremkaldende fibre i luften.

Jeg mener ikke, at Europa-Parlamentet i Strasbourg må anvendes, medmindre og indtil al asbest er fjernet på korrekt vis og bygningerne er blevet helt renset. Af hensyn til den offentlige sundhed og gennemsigtighed anmoder jeg om, at formanden for denne forsamling hurtigst muligt afgiver en fuldt forståelig erklæring om denne sag om asbestfjernelse fra Europa-Parlamentet i Strasbourg.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL). - (ES) Hr. formand! Vi står i øjeblikket med en meget alvorlig fiskerikrise i hele EU, som kræver et hurtigt svar fra de europæiske institutioner. Jeg synes, at der er hårdt brug for at nedsætte et trepartisudvalg med deltagelse af de offentlige forvaltninger, fagforeningerne og rederne.

For én gang for alle at få klaret denne krise er det ikke nok med lappeløsninger, der er brug for at udforme et fyldestgørende strukturelt forslag, som behandler hele sektorens krise. Vi går naturligvis ind for et ansvarligt fiskeri, markedsføringen af produktet skal løses, vi skal klare manglen på mandskab på fiskerflåderne, vi skal sikre nogle ordentlige arbejdsforhold for arbejdstagerne og en vej ud af denne vanskelige situation.

Efter min mening er det meget vigtigt, at vi nu fra Europa-Parlamentets side støtter en løsning på denne krise, for den berører også kvalitetsbeskæftigelse, og derudover skal vi være på højde med omstændighederne.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - (EN) Hr. formand! En af mine vælgere fra London, hr. Budd Margolis, har underrettet mig om, at hans litauiske slægtning, Rachel Margolis, har offentliggjort sine erindringer om sine oplevelser under Anden Verdenskrig. Hun flygtede fra Vilnaghettoen og arbejdede derefter sammen med partisanerne, som kæmpede mod nazisterne. De litauiske myndigheder anvender nu hendes erindringer som bevis med henblik på at forfølge overlevende jødiske partisaner som krigsforbrydere. Disse omfatter Yitzhak Arad, den tidligere direktør for Israels holocaustcenter, og Fania Brancovskaja, bibliotekar ved jiddishinstituttet på Vilnius' universitet.

Litauen er forpligtet til at retsforfølge overlevende krigsforbrydere fra Anden Verdenskrig, men har hidtil ikke haft success med at retsforfølge nogen. Jødiske partisaner, som kæmpede mod tyskerne og deres kollaboratører anses af nogle for at være forrædere over for Litauen.

På vegne af mange af mine jødiske og ikkejødiske vælgere stiller jeg spørgsmålet: Hvor er retfærdigheden i at retsforfølge jødiske partisaner, som kæmpede mod nazisterne, mens jødernes mordere ikke straffes?

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). - (EN) Hr. formand! Rundt omkring i Europa har vi oplevet fuldt begrundede protester fra fiskere over den tårnhøje brændstofpris. Visse regeringer har levet op til deres ansvar, og andre, som f.eks. min egen, har ikke.

Vi formodes at have en fælles fiskeripolitik, men i mange regioner i Europa er tilgangen alt andet end fælles. I min lokale valgkreds betaler indehavere af mindre trawlere hver dag en brændstofregning på over 2.000 euro. Deres bøn om kortsigtet støtte er faldet for døve øren, selv om det ligger inden for den lokale ministers beføjelser at udbetale minimumsstøtte i henhold til statsreglerne. Hun har på skammelig vis nægtet dette. I Frankrig og Spanien har regeringerne nu skredet til handling.

Hvordan kan man have en bæredygtig fælles fiskeripolitik med en sådan ulighed med hensyn til et så grundlæggende produkt som brændstof? Jeg fordømmer minister Gildernews ligegyldighed og opfordrer ikke blot til kortsigtet støtte, men også til en langsigtet brændstofstrategi for vor fiskerisektor.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE). - (GA) Hr. formand! Den irske regering er ved at indføre en national bredbåndsordning. Bredbånd er utilgængeligt i 10 % af landet, og hovedparten af disse 10 % befinder sig i den region, jeg kommer fra - hovedsagelig den vestlige og indre del af landet. Selv om bredbånd er i vækst, er vækstraten ikke tilfredsstillende og harmonerer ikke med gennemsnittet for EU.

I Irland er bredbånd tilgængeligt i 86 % af byområderne, men tilgængeligheden af bredbånd i landområderne er meget mindre. Der må gøres noget. Vi misunder situationen i den nordlige del af landet, hvor bredbånd er tilgængeligt i alle områder. Jeg ønsker, at Kommissionen lægger pres på den irske regering, således at vi kan opnå Lissabondagsordenens mål.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE).(RO) Om kort tid vil Kommissionens rapporter blive offentliggjort og vidne om de fremskridt, som Rumænien og Bulgarien har gjort med hensyn til retsreformen.

I dag halvandet år efter integrationen udtaler et stigende antal utilfredse personer sig på europæisk plan om, at de fremskridt, som er opnået til dato, anses for at være ubetydelige i forhold til de formodede mål. Selv om eksperter til en hvis grad medgiver, at Rumænien og Bulgarien skulle have været optaget i EU meget tidligere, mener jeg, at disse to nye medlemsstater skal hjælpes og støttes yderligere af Kommissionen og Europa-Parlamentet.

I betragtning af at valget til Europa-Parlamentet finder sted næste år, er jeg overbevist om, at de kommende måneder vil være afgørende for Bulgarien og Rumænien med hensyn til fuldt ud at bevise deres europæiske medlemskab.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne rejse et spørgsmål om sproglig forskelsbehandling i Europa-Parlamentet: grænsefladen på parlamentsmedlemmernes computere fungerer kun på engelsk. Der er kun mulighed for at navigere vore styresystemer og få adgang til filer ved hjælp af vore computere, hvis vi mestrer engelsk.

For mig at se er dette fuldstændig diskriminerende over for de parlamentsmedlemmer, som gerne vil udføre deres arbejde direkte på deres egne computere, selv om de ikke kan engelsk. Dette er et problem om sproggodkendelse, som vore venner i esperantobevægelsen forsøger at komme til livs i FN, og jeg undrer mig over, hvad frankofonibevægelsen beskæftiger sig med, hvis den ikke også tager sig af dette problem. Hr. formand, jeg håber, at dette problem kan blive løst, og at der også kan findes en løsning på den teknologiske forskelsbehandling, jeg oplevede, da jeg fremsatte en forespørgsel til skriftlig besvarelse den 2. juni i et åbent format - ODF-formatet - som er forskelligt fra Microsoftformatet, der i øjeblikket anvendes. Svaret, jeg modtog fra den ansvarlige afdeling, var, at det ikke var muligt at fremsætte spørgsmål i et åbent format.

Jeg håber, at disse former for sproglig og teknologisk forskelsbehandling straks ophører.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL). - (EL) Hr. formand! Prisstigningerne på alle forbrugsvarer på massemarkedet og på transport og serviceydelser har sammen med lave lønninger og pensioner samt drastiske nedskæringer i sociale velfærdsydelser gentagne gange gjort et stort indhug i folks indtægter, samtidig med at de har skabt enorme fortjenester til monopolforetagender.

Priserne er steget helt ukontrolleret for almindelige arbejderfamilier i alle medlemsstater. De, der prøver at give nogle få onde spekulanter skylden for de høje priser, narrer befolkningen. De skjuler det faktum, at de høje priser er stimuleret af monopolforetagendernes fortjenester samt den frie markedspolitik og konkurrencepolitik, som er selve hjørnestenene i EU og dets politikker, således som de er blevet udformet og gennemført af medlemsstaterne og deres regeringer. Høje priser begynder med monopoler inden for produktion og handel, som domineres af virksomhedskoncerner, der udplyndrer folk og knuser tusindvis af små firmaer og virksomheder.

Vi opfordrer arbejderne til at intensivere kampen for reelle lønstigninger, pensioner, sociale velfærdsydelser og afskaffelse af momsen på almindelige forbrugsvarer, forsyningspligtydelser og brændstof, så de offentlige forsyningsselskabers priser sænkes.

 
  
  

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
Næstformand

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). - (HU) Hr. formand! Den 15. maj blev der indført en lov i USA, som udgør en milepæl i krisen om ulovlig skovhugst, som opleves verden over. Kongressen var den første i verden til at indføre en sådan lov, som forbyder import af ulovligt hugget træ. I 2006 var 10 % af al import til USA produceret med ulovligt hugget træ. Efter lovens vedtagelse har analyser understreget, at denne lov bidrager til amerikanske fabrikkers konkurrencedygtighed, beskytter job og sender en klar besked, som skovsamfundene vil være lydhøre over for.

Mit spørgsmål lyder således: Hvor længe vil EU vente, og hvad venter det på? Skammer det sig og finder det det skandaløst, at vi venter med foldede arme? Men vi parlamentsmedlemmer kan gøre noget. Jeg opfordrer alle til at underskrive andragende 23, som blev fremført for et par måneder siden, og hvis mål er, at vi skal overbevise Kommissionen om endelig at indføre lovgivning, efter USA, mens vi stadig har skove.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne henlede Deres opmærksomhed på situationen for en af mine vælgere, Alan Jones, fra Knighton, en provinsby i den vestlige indre del af landet, som er et slående eksempel på en virksomhedsleder i Europa, som er blevet ladt i stikken på grund af manglende bredbåndsforbindelse af høj hastighed i landområderne. Han ønsker at etablere et mindre onlinefirma, som skal tilbyde billedindramningstjenester. Da han lider af et handicap, vil det være ideelt for ham at arbejde hjemme i forbindelse med opstarten af ny virksomhed. Der er imidlertid kun en internetudbyder, som har monopol på bredbånd i byen, og selv om den udvider, er forbindelsen yderst langsom og kan ganske enkelt ikke anvendes til at drive virksomhed.

Kommissionen har planer om at slå bro over det digitale skel og udvide bredbånd til også at omfatte landområder, og den må omgående løse internetudbydernes problemer og sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer, samt at områderne ikke sakker bagud med hensyn til kvalitet, høj hastighed og lav pris.

Jeg vil gerne anmode Dem om at sikre, at Kommissionen sørger for, at virksomhedsledere som hr. Jones ikke forhindres i eller i frustration undlader at opstarte virksomhed, hvilket vil hindre oprettelsen af tiltrængte job i landområderne.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). - (LT) Hr. formand! Kommissionen og medlemmer af WTO har travlt med at afslutte Dohaforhandlingerne om landbrug og åbning af markedet for industrivarer, NAMA. Den væsentlige påvirkning fra den nuværende situation med valget i USA er åbenlys. I forhold til suspenderingen af runden i 2006 er NAMA-spørgsmålet imidlertid tydeligvis et skridt baglæns. Det lykkes højt udviklede lande at fastholde en næsten uændret miljøsituation. EU's tekstil- og beklædningspriser vil falde fra 12 til 4 %. De nye markedsøkonomiers markeder vil ikke åbnes, da det ikke er priserne, men forpligtelsen til maksimumpriser, der skal indskrænkes. Desuden skal der gælde en 18-årig overgangsperiode for Kina, landet som invaderede Europa og resten af verden med lavkvalitetsvarer. Det planlagte NAMA-projekt er uacceptabelt for Litauen og andre EU-lande, da det vil sætte deres konkurrencedygtighed på spil. Der er åbenlys balance mellem landbruget og NAMA. EU bør ikke haste afslutningen af Dohaforhandlingerne igennem alene på baggrund af økonomien. Jeg opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage sig tid til dette og repræsentere EU-landenes interesser rimeligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). - (PT) Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske fiskere fra forskellige lande i EU, navnlig fra Portugal, med deres kamp for at beskytte den strategiske fiskerisektor samt job, værdige lønninger og livsbetingelser for tusindvis af fiskere og deres familier.

Stillet over for en fælles fiskeripolitik og et EU, som forholder sig passivt over for den langvarige socioøkonomiske krise, som denne sektor lider under, og som er tiltaget så meget desto mere på grund af prisen på og financiel spekulation i brændstof - diesel og olie - har fiskerne endelig vist, at der findes løsninger og foranstaltninger, som skulle have været truffet for længe siden. Løsninger og foanstaltninger, som kræver, at EU ophører med at vende det døve øre til, vedtager nye politikker, som beskytter og fremmer fiskerisektoren, ikke dens langsomme dødskamp og undergang. Fiskeriet har en fremtid.

Jeg kan ikke afrunde dette korte indlæg uden at takke de tusindvis af arbejdstagere, som vil demonstrere i Lissabon i morgen for at forsvare deres opnåelser og arbejdsrettigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Hr. formand! Udvidelsen af Schengenområdet var rigtig gode nyheder for mit lands borgere - et symbol på tjekkiske borgeres ligeværd med de øvrige Unionslande. Desværre er dagens aviser fulde af overskrifter om tjekkiske chauffører, der chikaneres af tysk og østrigsk politi. Siden april har der fundet systematisk og omfattende kontrol af busser og privatbiler med tjekkiske registreringsplader sted i Tyskland og Østrig. Efter blot over en måned med general kontrol meddelte Østrig, at landet ville forestage kontrol fra juni i forbindelse med det europæiske fodboldmesterskab. Dette er kun rimeligt. Jeg modsætter mig imidlertid på det kraftigste general kontrol af tjekkiske chauffører i Tyskland. Dette er en ensidet beslutning, som vanskeligt lader sig forklare, og den skader naboforholdene. Jeg modtager skrivelser fra borgere, der anmoder de tjekkiske myndigheder om at gøre gengæld. Dette er ikke nogen god situation, og den vil desuden påvirke det politiske klima forud for ratificeringen af Lissabontraktaten. Jeg har allerede fremført en anmodning, og jeg beder nu de tyske medlemmer om at se på denne sag hjemme i Tyskland.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE). - (RO) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne hilse det fælles program på initiativ fra Europarådet velkommen, som sigter mod at fjerne al form for vold mod børn, og jeg er overbevist om, at i 2009 vil fysisk afstraffelse være forbudt i hele verden.

Jeg vil hermed gerne understrege behovet for en fælles kampagne på europæisk plan, der sigter mod at gøre børn opmærksomme på, at vold mod dem er ulovligt, og at de må angive enhver form for dårlig behandling, de udsættes for. I visse EU-medlemsstater betragter forældre fysisk afstraffelse som en normal opdragelsesmetode, og børnene formoder, at dette er normalt.

EU's fremtid afhænger af den måde, hvorpå børns rettigheder overholdes, og i forbindelse med deres opdragelse må vi undgå enhver form for vold.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - (PT) Hr. formand! Eurofound har for nylig oplyst, at 25 % af overskuddet i Polen mellem 2003 og 2006 stammede fra virksomhedsomlægninger. Oplysninger har vist, at adskillige multinationale selskaber har anvendt denne praksis efter at have modtaget millioner af euro i fællesskabsstøtte og efter at have høstet millioner i fortjeneste, hvilket er uacceptabelt.

Der findes arbejdstagere, som stadig ikke har modtaget den godtgørelse, de er berettiget til, som i tilfældet i Vila Nova de Gaia og Brax, hvis arbejdstagere i går gik rettens vej for at anmode om de godtgørelsesbeløb, de har haft krav på i fire år.

Arbejdsløshed fungerer også som en berettigelse for en stadig mere prekær beskæftigelse, som regeringen reagerer på med flere forsøg på at forringe arbejdstagernes rettigheder. Jeg hilser derfor den aktionsdag velkommen, som Portugals fagforening CGTP afholder i morgen i Lissabon, Portugal.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne lige henlede forsamlingens opmærksomhed på den konference, der finder sted i Rom om den globale fødevarekrise. Vi har i denne forsamling givet udtryk for vor bekymring over dette problem i vor seneste beslutning om fødevarepriser.

Et af hovedspørgsmålene er underinvesteringen i landbruget i såvel de udviklede lande som landene i udvikling. Jeg fik kendskab til problemets omfang på en konference i Irland så sent som i sidste uge, da en nonne fra Holy Rosary, Nora MacNamara, i meget entydige vendinger nævnte, at der forekom investeringer, da hun for mange år siden beskæftigede sig med landbrug i Afrika. Og hun fortalte, at Afrika - eller snarere landbruget - var et fyord, når der blev søgt om fondsmidler til støtte af projekter i området. Vi er nødt til at vende tilbage til vore rødder med hensyn til investering i landbruget.

Lad mig blot i forbindelse med debatten om Lissabontraktaten i Irland nævne, at denne traktat rent faktisk vil øge EUs rolle i udviklingslandene og efter min mening hjælpe os med at løse den fødevarekrise, vi lige nu står over for ikke blot i Europa, men globalt.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). - (HU) Hr. formand! I februar dette år holdt hr. Erdogan, Tyrkiets premierminister, en yderst kontroversiel tale i Köln, hvori han kaldte assimilation en forbrydelse mod menneskeheden. Set ud fra en betragtning om frihed til at vælge sin identitet er denne erklæring uacceptabel; bevarelse af den kulturelle diversitet er et vigtigt mål, men valget kan ikke tages fra den enkelte.

Den naturlige situation for tyrkere i Vesteuropa kan være dobbelt identitet. Erdogans krav om et tyrkisksproget universitet i Tyskland er urealistisk, idet det i mange lande i Unionen forekommer, at det oprindelig hjemmehørende nationale mindretal, som har boet der i flere hundrede år, ikke har deres eget statsuniversitet, som f.eks. ungarerne i Transsylvanien, hvor det ungarske samfund ikke matte have et uafhængigt statsuniversitet under det kommunistiske diktatur.

Det er vigtigt, at Tyrkiet ikke manipulerer de migrantmindretal, som bor i Vesteuropa af indenrigspolitiske hensyn. Det ville desuden være ønskeligt, hvis premierminister Erdogan ville rydde op i egen bolig med hensyn til kurdernes situation, erkendelse af det armenske folkedrab og lige rettigheder for kvinder.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Hr. formand! De europæiske socialdemokrater håber, at Europa bliver et godt eksempel for hele verden med hensyn til livskvalitet. De 27 medlemsstater opbygger nu et nyt socialt Europa, som vil bringe velstand for alle borgere i EU.

I Unionens budget for 2008 er næsten 45 % afsat til vækst, innovation, jobskabelse samt økonomisk og social samhørighed, og 42,6 % er afsat til landbruget. Landområderne udgør 90 % af EU's territorium.

Trods de 41 millioner euro, som er afsat til landbruget i 2008, medførte de øgede priser på landbrugsarbejde og de øgede energipriser en stigning i landbrugsprodukternes priser og bevirkede, at den økonomiske situation forværredes. Jeg mener, at tilskudspolitikken for landbruget og passende betingelser for fremme af investeringer på området er løsningen på en del af de udfordringer, som Unionen vil stå over for de kommende år.

Et udviklet landbrug vil give alle europæiske borgere adgang til sunde fødevarer og tilstrækkelige mængder til overkommelige priser. Sund kost er et essentielt apekt af livskvaliteten.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik