Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 4. juuni 2008 - Brüssel Uuendatud versioon

21. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
Protokoll
MPphoto
 
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca gli interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica.

 
  
MPphoto
 
 

  Εμμανουήλ Αγγελάκας (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποστηρίζουν την ανάγκη επέκτασης της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς και πρώτιστα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών στην Ευρώπη.

Με δεδομένη την ανεξέλεγκτη αύξηση της τιμής του πετρελαίου, την αυξημένη ζήτηση από μια σειρά χωρών των οποίων η οικονομία αναπτύσσεται ταχύτατα, τις περιφερειακές αναταραχές σε πετρελαιοπαραγωγές χώρες, καθώς και με δεδομένο το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή το φυσικό αέριο θα καλύψουν κατά ένα ποσοστό τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης, το θέμα της δημιουργίας πυρηνικών εργοστασίων τίθεται επί τάπητος.

Πολλά είναι όμως τα ερωτήματα που βασανίζουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι εγγυημένη η ασφαλής λειτουργία πυρηνικών εργοστασίων; Υπάρχουν τα κατάλληλα συστήματα που εγγυώνται την έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση προβλήματος στη λειτουργία; Και τέλος, πόσο ασφαλής είναι η διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων; Για όλα αυτά κρίνω σκόπιμο να διεξαχθεί, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συνεργασία με την Επιτροπή, διάλογος που θα καταλήγει σε σαφή συμπεράσματα που δεν θα προκαλούν σύγχυση στους Ευρωπαίους πολίτες. Καλώ τη Γαλλική Προεδρία να θέσει το θέμα αυτό ως σημαντική προτεραιότητα στην Ατζέντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Маруся Иванова Любчева (PSE). – Г-н Председател, уважаеми колеги, бих желала да обърна внимание на един проблем, който ни прави отговорни към бъдещето не само на Европейския съюз, но и на света. Става дума за трафика на деца.

В 21-ви век, век на високи технологии и прогрес, съществува този нехуманен и твърде жесток проблем, за да го премълчаваме или смесваме с други подобни проблеми. Трафикът на деца съществува. Той е посегателство не само върху правата на човека, а и посегателство върху бъдещето.

Всеки детски живот е дар и благо и неговото унищожаване е престъпление срещу човечеството. Трафикът на деца има жестоки последствия. Наричат го „модерното робство“. Следват го физическо и психическо малтретиране, сексуална експлоатация, убийства.

Необходими са общи усилия, сътрудничество, коопериране и обща политика, за да се ограничи и минимизира неговото съществуване. Европейската комисия трябва да създаде самостоятелна програма и действен план в рамките на стратегията за децата и да предприеме необходимите мерки за създаване на общи структури и политика.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). – Domnule Preşedinte, stimaţi colegi, dependenţa europeană de importuri de hidrocarburi a crescut, preţul la petrol a atins un nivel alarmant, iar Uniunea Europeană este tot mai vulnerabila în raport cu ţările OPEC şi Rusia.

Este nevoie de o abordare cu o voce comună a relaţiilor externe în domeniul energetic. Acordurile bilaterale între statele membre şi ţările terţe trebuie să întărească abordarea comună europeană şi nu să o slăbească. Acordurile semnate de Italia, Ungaria şi Bulgaria cu Rusia pentru construirea South STREAM, o conductă proiectată să ocolească fără motive economice un stat membru, care este România, afectează grav coeziunea politicii energetice europene şi reprezintă gesturi politice ce trebuie evitate între statele membre. Mă aşteptam de la Comisia Europeană la o reacţie mai fermă de condamnare a acestei situaţii.

În perspectiva pachetului privind securitatea energetică ce urmează să fie adoptat în a doua jumătate a acestui an, cred că trebuie să manifestăm un nivel de ambiţie comparabil cu cel manifestat în cazul pachetului „Energie - Schimbări climatice”. Trebuie ca principiul speaking with one voice să devină funcţional şi un mecanism privind acordurile cu ţările terţe, inspirat poate din domeniul nuclear, ar trebui propus de către Comisie. Dacă vrem să reuşim, va trebui să acţionăm numai împreună.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). – Herr Präsident! Reaktionäre Nationalisten schlugen am vergangenen Sonntag bei einer friedlichen Kundgebung in Moskau Homosexuelle brutal zusammen und hämmerten damit einmal mehr das Bild eines unfreien Russland in unser Bewusstsein ein. Schwule und Lesben werden noch immer massiv diskriminiert. In den letzten Jahren wurde der deutsche Grünen-Politiker Volker Beck bei Kundgebungen geschlagen und verhaftet. Man kann nicht oft genug betonen, wie schlecht es um die Zivilgesellschaft in Russland bestellt ist.

Ende Juni soll in Sibirien endlich ein neues EU-Russland-Abkommen verhandelt werden. Wir sind es den Menschen in Russland und in anderen autokratischen Systemen schuldig, dass das Thema der Energiesicherheit nicht alle anderen Bereiche überschattet. Menschenrechte und demokratische Grundfreiheiten müssen die Basis für dieses neue Abkommen bilden!

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski (UEN). – Panie Przewodniczący! Polskiemu przemysłowi stoczniowemu grozi całkowita likwidacja, albowiem Komisja Europejska żąda zwrotu kwot z pomocy publicznej. W efekcie pracę stracą tysiące robotników nad Bałtykiem a dziesiątki tysięcy robotników w fabrykach współpracujących w Polsce i w krajach Unii Europejskiej także.

Komisja Europejska zasłania się hasłem wolnej konkurencji, nie chcąc uwzględnić, że w okresie gwałtownych wzrostów cen na świecie pewne działy gospodarki trzeba chronić, co czynią państwa azjatyckie. Komisja Europejska nie chce pamiętać, że ponad półtora biliona marek pomocy otrzymały od rządu Niemiec landy wschodnie, w tym także stocznie położone nad Bałtykiem.

Pytam, czy ludzie i miejsce, z którego rozpoczął się ruch solidarności, obalenie muru berlińskiego, wyzwolenie Europy, mają paść ofiarą arbitralnych decyzji w Brukseli podjętych w interesie spekulantów, którzy na gruzach i gruntach stoczni chcą zbić fortunę. Żądamy takich decyzji Komisji Europejskiej, które umożliwią ratowanie i rozwój przemysłu stoczniowego w Polsce.

 
  
MPphoto
 
 

  Věra Flasarová (GUE/NGL). – Dámy a pánové, chci vás požádat o podporu přehodnocení rozhodnutí Evropské komise č. 318/2007, případně vrácení se k původnímu materiálu z roku 2005, na základě žádostí chovatelských organizací z Německa, Holandska, Belgie a České republiky obchodujících s exotickým ptactvem. Podstatou novely je zákaz dovozu exotických ptáků z volné přírody do Unie. Podmínky pro jejich dovoz jsou v praxi chovu malých ptáků těžko realizovatelné. Je zřejmé, že bylo využito mediální paniky okolo ptačí chřipky k prosazení výše uvedené normy. V EU je vybudován systém karanténních zařízení, ve kterých dochází k zachycení ptačích nemocí nebezpečných pro člověka. Chovatelé se zasloužili mnohokrát o návrat různých druhů zvířat do volné přírody. Respektují zákon o ochraně silně ohrožených druhů obsažených v CITESu. Zákazy jen vyvolávají protitlak a snahu je obcházet. Rozběhne se černý obchod, bude vzkvétat pašeráctví a porostou i ceny ptáků. Narůstat mohou i zdravotní rizika. Při zachování standardních a praxí ověřených veterinárních předpisů včetně Washingtonské úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin není třeba na tomto rozhodnutí setrvávat.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). – Panie Przewodniczący! Chciałam na forum Parlamentu Europejskiego zaprotestować przeciwko bezprawnemu wypowiedzeniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, podległy polskiemu rządowi, umowy z fundacją Lux Veritatis na realizację inwestycji geotermalnej dla Torunia, zapowiadając jednocześnie brak zwrotu poniesionych ogromnych kosztów na tę inwestycję przez fundację. Okoliczności wskazują, że decyzja podyktowana była pobudkami politycznymi i jest sprzeczna nie tylko z wewnętrznym prawem polskim, ale także prawem wspólnotowym, co dowodzi, że w imię walki z osobami postrzeganymi jako wrogowie polityczni nie przestrzega się ustawodawstwa oraz uniemożliwia wspieranie produkcji energii zasobów odnawialnych, łamiąc także podstawową dla Unii zasadę niedyskryminacji ze względów politycznych oraz wyznaniowych. Poprzednie władze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stwierdzają, że wniosek fundacji Lux Veritatis był sprawdzany bardzo dokładnie i nie wzbudzał żadnych wątpliwości

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – Vážení kolegovia, dovoľte mi informovať vás o prípade, ktorý sa nedávno udial na území Veľkej Británie. Náš občan, legálne pracujúci, o štyri dni prekročil lehotu na preregistrovanie svojho vozidla a za tento priestupok mu britská polícia hrozí zničením jeho vozidla. Pri vyšetrovaní polícia postupovala xenofóbne a hanlivo využívajúc jeho pasívnu znalosť anglického jazyka. Svojvoľné zadržiavanie všetkých jeho dokladov, poskytnutie zdrapu papiera vytrhnutého z novín namiesto oficiálneho dokladu o odňatí vozidla, nerešpektovanie dokladov, ako napríklad zelenej karty o európskom poistení či slovenského splnomocnenia, ktoré britské úrady takisto odmietli akceptovať. Za tento, podotýkam, priestupok pri prešľapoch britskej polície mu úrady hrozia zošrotovaním vozidla.

Chcem sa poďakovať poslancovi Chrisovi Daviesovi za jeho pomoc pri prešetrovaní tejto nešťastnej kauzy, ako aj ostatným europoslancom z Veľkej Británie, ktorí sa o prípad zaujímali. Verím, že postup britskej polície je ojedinelým a že takýto prístup k občanom, ktorí legálne pracujú na území, nie je pravidlom. Lehota na navrátenie vozidla vypršala včera a doteraz nemáme informáciu, či vozidlo bolo zničené alebo nie. V každom prípade náš občan však toto vozidlo nemá napriek tomu, že britské úrady dostali všetky doklady.

 
  
MPphoto
 
 

  Петя Ставрева (PPE-DE). – Г-н Председател, уважаеми членове на Европейския парламент, след десет дни, на 14 юни 2008 г., България ще се поклони пред делото и паметта на Александър Стамболийски – държавник, реформатор и водач на земеделското движение.

Застанал начело на управлението на България през 1919 г., след две национални крушения, той се посвещава на защитата на националната кауза, на модернизирането и демократичното обновление на страната. Свален е от власт чрез държавен преврат през 1923 г. Убит по най-жесток начин, той завинаги остава да живее чрез идеите си за свободна и независима България, избрала пътя на съзиданието и интеграцията в Европа.

И днес, 85 години след неговата гибел, уроците по държавност на Стамболийски звучат особено актуално, когато страната ни е част от Европейския съюз. Отстояването на националните интереси в голямото европейско семейство, запазването на националната идентичност успоредно с бързата адаптация към новите реалности трябва да консолидират усилията на всички нас, гражданите на обединена Европа, за които така наречените ценности не са просто понятие, а определен тип поведение, отношение и обществена реакция.

 
  
MPphoto
 
 

  Илияна Малинова Йотова (PSE). – Уважаеми г-н Председател, българските оперативни програми по европейските фондове бяха сред първите одобрени от Комисията за периода 2007-2013 г.

Трябва да си признаем, че като нова страна членка срещаме различни трудности при тяхната конкретна реализация. Проблемите се простират от недостатъчната информираност до нередности, дори злоупотреби, със средствата от фондовете – „болести“, които не подминават нито една страна членка на Европейския съюз.

Българското правителство отчита като една от най-важните си задачи усвояването на средствата. Това доведе до радикални реформи във всички институции, отговорни за фондовете. Назначен бе и вицепремиер, който да координира цялостно процеса.

Незадоволителните, засега, резултати по усвояването на средствата стават аргумент за злостна кампания на вътрешната опозиция, която неведнъж се опитва да злепоставя страната дори тук, в пленарната зала на Европейския парламент.

Позоваването на анонимни източници, предричащи апокалиптичен доклад на Комисията за България през юли, още преди да е започнало неговото писане, са внушения единствено за вътрешнополитическа употреба, но те не допринасят за решаването на проблемите. За съжаление, единствено подронват престижа на страната ми. Искам ясно да заявя, че българската държава предприема радикални мерки в съответните области и има категорична воля да се справи с възникналите проблеми.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Mr President, you are probably aware that the buildings of the European Parliament in Strasbourg contain a more widespread presence of asbestos than was originally anticipated. Work for upgrading purposes and, more recently, for removal of the asbestos has been carried out since 2004 – apparently while the buildings have been in use. This is, in my view, unwise and hazardous behaviour, because any work on asbestos-containing structures inevitably releases carcinogenic fibres into the atmosphere.

It is my opinion that the European Parliament in Strasbourg must not be used unless and until all asbestos is appropriately removed and the buildings have been thoroughly decontaminated. In the interest of public health and transparency, I request that the President of this House make a fully comprehensive statement on this matter of asbestos removal from the European Parliament in Strasbourg as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL). – Señor Presidente, estamos en estos momentos ante una crisis pesquera muy importante en el conjunto de la Unión Europea, que va a exigir de las Instituciones europeas una respuesta rápida. Creo que es imprescindible la creación de una Mesa tripartita, en la que estén presentes las administraciones públicas, los sindicatos y los armadores.

Para abordar de una vez por todas la crisis, no se pueden poner parches, hay que formular una propuesta estructural, completa, que aborde todo lo que es la crisis del sector. Apostamos, lógicamente, por una pesca responsable; hay que resolver la comercialización del producto; debemos abordar la falta de tripulación en las flotas, garantizar unas relaciones laborales justas y que los trabajadores salgan de la precariedad.

Creo que es muy importante en estos momentos apoyar, desde el Parlamento Europeo, una salida de esta crisis, porque afecta también al empleo de calidad, y que tenemos que estar a la altura de las circunstancias.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). – Mr President, my London constituent, Mr Budd Margolis informs me that his Lithuanian relative, Rachel Margolis, has published her memoirs recounting her experiences in the Second World War. She escaped from the Vilna Ghetto and then worked with the partisans fighting against the Nazis. The Lithuanian authorities are now using her memoirs as evidence to prosecute surviving Jewish partisans as war criminals. These include Yitzhak Arad, the former director of Israel’s Holocaust Centre, and Fania Brancovskaja, the librarian at the Yiddish Institute at Vilnius University.

Lithuania is under an obligation to prosecute surviving Second World War criminals but so far has not successfully prosecuted one. Jewish partisans who fought against the Germans and their collaborators are regarded by some as traitors to Lithuania.

On behalf of many of my Jewish and non-Jewish constituents, I ask: where is the justice in persecuting Jewish partisans who fought against the Nazis, while the murderers of the Jews go unpunished?

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Mr President, across Europe we have seen wholly justified protests by fishermen about the sky-high price of fuel. Some governments have faced up to their responsibilities; others, like my own, have not.

We are supposed to have a common fisheries policy, but in many regions of Europe the approach is anything but common. In my constituency local, small-trawler owners are paying a fuel bill of over EUR 2 000 per day. Their plea for short-term aid has fallen on deaf ears, even though it lies within the power of the local minister to pay de minimis aid under state rules. She has shamefully refused to do so. Yet in France and Spain, government action has been taken.

How can you have a viable common fisheries policy with such disparity on the basic commodity of fuel? I condemn Minister Gildernew’s indifference and call not just for short-term aid but a long-term fuel strategy for our fishing sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE). – A Uachtaráin, tá rialtas na hÉireann chun scéim náisiúnta leathanbhanda a lainseáil. Níl leathanbhanda le fáil in 10% den tír, agus tá formhór den 10% sin i mo cheantar féin – is é sin in iarthar na tíre agus i lár na tíre. Cé go bhfuil leathanbhanda ag fás, níl an ráta fáis sásúil ar chor ar bith agus níl sé ag teacht le meán an Aontais Eorpaigh.

In Éirinn, tá inúsáideacht leathanbhanda de 86% in áiteanna uirbeacha ach tá inúsáideacht i bhfad níos lú sna háiteanna iargúlta. Caithfimid rud éigin a dhéanamh. Bíonn éad orainn nuair a fheicimid an cás i dtuaisceart na tíre, áit a bhfuil leathanbhanda le fáil i chuile choirnéal. Ba mhaith liom go gcuirfeadh an Coimisiún Eorpach brú ar rialtas na hÉireann, ionas go mbeimid in ann na haidhmeanna atá i gClár Oibre Liospóin a bhaint amach.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE). – În scurt timp, vor fi date publicităţii rapoartele Comisiei Europene care vor reflecta progresele pe care România şi Bulgaria le-au efectuat în privinţa reformei din justiţie.

Astăzi, la un an şi jumătate de la integrare, la nivel european apar din ce în ce mai multe voci nemulţumite, mergându-se până acolo încât progresul realizat până acum să fie considerat insignifiant în comparaţie cu obiectivele asumate. Chiar dacă din opinia unor experţi se formulează deja o părere, conform căreia cele două ţări sud-est europene, România şi Bulgaria, ar fi fost acceptate mult prea devreme în Uniunea Europeană, consider că aceste două noi state trebuie ajutate şi susţinute în continuare de către Comisie şi Parlament.

Ţinând cont de faptul că anul viitor vor fi organizate alegeri pentru Parlamentul European, am convingerea că următoarele luni vor fi cruciale pentru ca Bulgaria şi România să-şi demonstreze pe deplin apartenenţa europeană.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, una questione di discriminazione linguistica interna al nostro Parlamento: l'interfaccia dei computer dei parlamentari funzionano soltanto con la lingua inglese. I nostri sistemi operativi, le possibilità di accedere ai file, si può navigare attraverso i nostri computer soltanto con i comandi della lingua inglese.

Questo mi pare assolutamente discriminatorio nei confronti di quei parlamentari che, non conoscendo l'inglese, vogliono direttamente gestire il lavoro sul proprio computer. È un problema di omologazione linguistica della quale gli amici esperantisti provano ad occuparsi alle Nazioni Unite e la francofonia non so bene di che cosa si occupi se non si occupa anche di questo. Ma io spero, Presidente, che si possa rimediare a questo, così come si possa rimediare alla discriminazione tecnologica in base alla quale ho presentato un'interrogazione scritta il 2 giugno scorso in un formato aperto – i cosiddetti ODF – diverso da quello di proprietà di Microsoft correntemente in uso e mi si è risposto dai servizi che non è possibile presentare interrogazioni in formato aperto.

Spero che queste discriminazioni linguistiche e tecnologiche possano subito essere superate.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, οι αυξήσεις στις τιμές όλων των ειδών πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, των μεταφορών και των υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις, τις δραστικές περικοπές στις κοινωνικές παροχές, έχουν επιφέρει αλλεπάλληλα πλήγματα στα λαϊκά εισοδήματα εξασφαλίζοντας όμως από την άλλη πλευρά τεράστια κέρδη για τους μονοπωλιακούς επιχειρηματικούς ομίλους.

Η ακρίβεια έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες σε όλα τα κράτη μέλη. Εμπαίζουν το λαό όσοι προσπαθούν να αποδώσουν τις ευθύνες για την ακρίβεια σε λίγους κακούς κερδοσκόπους, για να κρύψουν ότι αυτό που πυροδοτεί την ακρίβεια είναι τα κέρδη των μονοπωλίων, η πολιτική της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού, που αποτελούν τα θεμέλια της ύπαρξης και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδιαμορφώνουν και υλοποιούν τα κράτη μέλη και οι κυβερνήσεις τους. Η ακρίβεια ξεκινάει από τη μονοπώληση της παραγωγής και του εμπορίου που κυριαρχείται από τους επιχειρηματικούς ομίλους που λεηλατούν τα λαϊκά εισοδήματα και συνθλίβουν χιλιάδες μικρές μονάδες και επιχειρήσεις.

Καλούμε τους εργαζόμενους να κλιμακώσουν τους αγώνες τους για πραγματικές αυξήσεις μισθών, συντάξεων, κοινωνικών παροχών, για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, στα καύσιμα, για μείωση των τιμών των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUIGI COCILOVO
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). – A világszerte tapasztalható illegális fakitermelés körüli válságos helyzetben mérföldkő jelentőségű törvény született május 15-én az USA-ban. A Kongresszus a világon elsőként megalkotta az illegális kitermelésből származó fa importját tiltó törvényt. 2006-ban az Egyesült Államok importjának 10%-a illegálisan kitermelt fából származott. A törvény meghozatalát követően az elemzések kiemelték, hogy ez a törvény segíti az amerikai gyártók versenyhelyzetét, munkahelyeket véd, valamint hogy egyértelmű üzenet, amit az erdészközösségek meg fognak hallani.

Meddig és mire vár még az Európai Unió, kérdem? Szégyen és gyalázat, hogy ölbe tett kézzel várunk. De mi parlamenti képviselők is tudunk valamit tenni: javaslom, mindenki írja alá a pár hónapja beterjesztett 23-as számú petíciót, amelynek pont az a célja, hogy rávegyük a Bizottságot arra, hogy végre az Egyesült Államok után terjessze be a jogszabályt, amíg még van erdőnk. Köszönöm szépen.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). – Mr President, I want to draw your attention to the plight of one of my constituents, Alan Jones, from Knighton, a rural town in the West Midlands, who is a striking example of an entrepreneur in Europe who has been let down by the absence of high-speed broadband connection in rural areas. He wants to set up a small online company that will offer photo-framing services. He, as a person with a disability, working from home, would be ideal to start up a new business. However, there is only one Internet service provider who has a monopoly of broadband in the town and, although it is expanding, the connection is extremely slow and simply not conducive to running a business.

The Commission has a plan to bridge the digital divide and expand broadband to rural areas, and it urgently needs to solve the problems of Internet service providers and ensure there are adequate resources, and that areas are not lagging behind in terms of quality and high speed and low cost.

What I would like you to do, Mr President, is to make sure that the Commission ensures that entrepreneurs like Mr Jones are not prevented or frustrated from starting up businesses, which prevents the creation of much-needed jobs in rural areas.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Europos Komisija, kai kurie PPO nariai skuba pabaigti Dohos derybas dėl žemės ūkio ir rinkos atvėrimo pramoninėms prekėms – NAMA. Tam aiškiai turi įtakos ir JAV politinė situacija – rinkimai. Tačiau NAMA klausimai, lyginant su raundo suspendavimu 2006 m. yra akivaizdus regresas. Sparčiai besivystančios šalys praktiškai išlaiko nesumažėjusį rinkos apsaugos lygį. ES tarifai tekstilei ir aprangai sumažės nuo 12 iki 4 proc. Kylančių ekonomikų rinkos neatsivers, nes bus sumažinti ne jų taikomi tarifai, o maksimalių tarifų įsipareigojimai. Be to, Kinijai, kuri užvertė Europą ir pasaulį nekokybiškomis prekėmis, bus taikomas 18 metų pereinamasis laikotarpis. Siūlomas NAMA variantas nepriimtinas Lietuvos ir kitų ES šalių pramonei, pakenks jos konkurencingumui. Akivaizdus balansas tarp žemės ūkio ir NAMA. ES neturi tik savo ekonomikos sąskaita skubėti baigti Dohos derybas. Kviečiu Komisiją neskubėti ir tinkamai atstovauti ES valstybių interesams.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – Senhor Presidente, saúdo os pescadores de diferentes países da União Europeia, e, particularmente, de Portugal, pela sua luta em defesa do estratégico sector das pescas, do emprego e da garantia de salários e condições de vida dignas para milhares de pescadores e suas famílias.

Confrontados com uma Política Comum de Pescas e uma União Europeia indiferente à longa crise socio-económica que este sector atravessa, que se agudizou com o crescente aumento do preço e a especulação financeira sobre os combustíveis - gasóleo e gasolina -, os pescadores demonstraram que, afinal, há soluções e medidas que há muito deviam ter sido tomadas. Soluções e medidas que exigem que a União Europeia não continue a fazer “orelhas moucas”, adoptando novas políticas que defendam e promovam o sector das pescas e não a sua lenta agonia e ruína. As pescas têm futuro.

Não poderei terminar esta breve intervenção sem deixar de saudar os muitos milhares de trabalhadores que, amanhã, em Lisboa, se manifestarão em defesa das suas conquistas e direitos laborais.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – Pane předsedo, rozšíření schengenského prostoru se stalo skvělou zprávou pro občany v mé zemi. Symbolizovalo rovnoprávné postavení občanů České republiky v Unii. Bohužel dnes jsou noviny plné titulků o šikaně českých řidičů německou a rakouskou policií, neboť od dubna dochází k cíleným podrobným kontrolám autobusů a osobních aut s českou poznávací značkou na území Německa a Rakouska. Teprve po více jak měsíci plošných kontrol oznámilo Rakousko, že hodlá konat kontroly od června v souvislosti s Mistrovstvím Evropy ve fotbale. Budiž. Důrazně však protestuji proti plošným kontrolám českých řidičů na německém území. Jde o jednostranné, těžko vysvětlitelné opatření, které zhoršuje sousedské vztahy. Občané mi píší, že si přejí odvetu na české straně. To není dobrá situace a navíc to ovlivní politické klima před ratifikací Lisabonské smlouvy. Podala jsem již interpelaci a nyní žádám vás, kolegové z Německa, abyste tomu také věnovali pozornost u vás doma.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE). – Dragi colegi, doresc să salut programul de acţiuni iniţiat de Consiliul Europei, prin care se urmăreşte eliminarea tuturor formelor de violenţă în rândul copiilor şi îmi exprim convingerea că în anul 2009 pedeapsa corporală va fi pretutindeni interzisă.

Doresc să subliniez însă necesitatea unei campanii unitare la nivel european, prin care copiii să conştientizeze că violenţa asupra lor este contrară legii şi să mărturisească răul tratament la care sunt supuşi. În unele ţări membre ale Uniunii părinţii văd în pedeapsa fizică o metodă normală de educare, iar copii şi-au asumat acest rol negativ ca pe unul firesc.

Viitorul Uniunii Europene depinde de modul în care drepturile copiilor sunt respectate, iar la formarea lor trebuie să se aibă în vedere o abordare care să interzică violenţa sub orice formă a ei.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – Recentemente o Eurofundo divulgou que vinte e cinco por cento dos despedimentos em Portugal, entre 2003 e 2006, resultaram da deslocalização de empresas. Registe-se que várias multinacionais fizeram-no depois de terem recebido milhões de euros de ajudas comunitárias e de terem arrecadado muitos milhões de lucros, o que é inadmissível.

Há casos em que trabalhadores e trabalhadoras ainda não receberam as indemnizações a que têm direito, como acontece em Vila Nova de Gaia com a Brax, cujas trabalhadoras ainda ontem se deslocaram à porta do Tribunal a pedir o dinheiro das indemnizações, em dívida há cinco anos.

O desemprego está também a justificar uma cada vez maior precariedade do trabalho a que o Governo responde com mais tentativas de retrocesso nos direitos laborais. Por isso, daqui saúdo a jornada de luta que a CGTP, amanhã, promove em Lisboa, Portugal.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Mr President, I would just like to draw the attention of the House to the conference that is taking place in Rome on the global food crisis. We have expressed our concerns in this House about this issue in our recent resolution on food prices.

One of the key issues is the under-investment in agriculture, both in the developed and the developing world. The extent of that problem was brought home to me at a conference in Ireland just last week, when a Missionary Sister of the Holy Rosary, Nora MacNamara, mentioned very clearly that, when she was involved in agriculture many years ago in Africa, there was investment. And then, she said, Africa – or rather agriculture – became a dirty word when looking for funds to support projects in this area. We need to go back to our roots in terms of investing in agriculture.

Can I just say, in the debate on the Treaty of Lisbon in Ireland, that this Treaty will actually enhance the European Union’s role in the developing world and, in my view, will assist us in meeting the food crisis which we are now facing not just in Europe, but globally.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – Erdogan török miniszterelnök idén februárban, Kölnben rendkívül ellentmondásos beszédet tartott, amikor az asszimilációt az emberiség elleni bűntettnek nevezte. A szabad identitásválasztás talaján állva ez a kijelentés elfogadhatatlan, a kulturális sokszínűség megőrzése fontos cél, de az egyéntől a döntést nem lehet elvenni.

A nyugat-európai törökök számára a kettős identitás lehet a természetes állapot. Erdogan követelése a török anyanyelvű németországi egyetemet illetően irreális, mert több uniós országban még az őshonos, több száz éve ott élő nemzeti kisebbségeknek sincs saját állami egyeteme, mint a magyaroknak Erdélyben, ahol a kommunista diktatúra alatt megfosztották a magyar közösséget az önálló állami egyetemtől.

Fontos, hogy Törökország ne manipulálja Nyugat-Európában élő migráns kisebbségeit belpolitikai célokból. Jó lenne az is, ha Erdogan miniszterelnök saját háza táján söpörne: a kurdok helyzete, az örmények elleni népirtás elismerése és a nők egyenjogúsága terén.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – Domnule preşedinte, socialiştii europeni doresc ca Europa să devină un exemplu pentru întreaga lume în privinţa calităţii vieţii. Cele 27 de state membre construiesc astăzi, împreună, noua Europă socială care va asigura prosperitate pentru toţi cetăţenii Uniunii.

Din bugetul Uniunii pentru 2008, aproape 45% este dedicat creşterii, inovării, creării de locuri de muncă şi creşterii coeziunii economice şi sociale, iar 42,6% este dedicat agriculturii. Zonele rurale constituie 90% din teritoriul Uniunii.

În ciuda celor 41 de miliarde de euro alocate agriculturii în 2008, creşterea costurilor lucrărilor agricole şi creşterea preţului la energie fac preţurile produselor agricole să crească şi situaţia economică a agricultorilor să se deterioreze. Consider că politica de subvenţionare a agriculturii şi condiţii adecvate pentru promovarea investiţiilor în domeniu sunt răspunsul la o parte din provocările pe care le va avea Uniunea în următorii ani.

O agricultură performantă va permite ca toţi cetăţenii europeni să aibă acces la alimente sănătoase în cantităţi suficiente şi la preţuri accesibile. Alimentaţia sănătoasă este elementară pentru calitatea vieţii.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Questo punto dell'ordine del giorno è chiuso.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika