Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 4. kesäkuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

21. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. (IT) Esityslistalla on seuraavana minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista.

 
  
MPphoto
 
 

  Emmanouil Angelakas (PPE-DE).(EL) Arvoisa puhemies, EU:ssa on viime aikoina ollut yhä enemmän vaatimuksia ydinenergian käytön lisäämisestä rauhanomaisiin tarkoituksiin ennen kaikkea Euroopan energiatarpeiden tyydyttämiseksi.

Ongelma on öljyn hinnan hallitsematon nousu, nopeasti kasvavien talouksien maiden kysynnän lisääntyminen, alueelliset häiriöt öljyntuottajavaltioissa sekä se, että uudistuvilla energialähteillä ja maakaasulla katetaan ainoastaan vähäinen osa Euroopan energiatarpeista. Tämän vuoksi ydinvoimaloiden rakentaminen otetaan keskusteluiden aiheeksi.

Monet kysymykset huolestuttavat Euroopan kansalaisia. Voidaanko ydinvoimaloiden turvallinen toiminta taata? Onko käytössä ennakkovaroitusjärjestelmiä, joilla varmistetaan tarpeelliset ilmoitukset toiminnallisen ongelman sattuessa? Lopuksi, miten turvallista on ydinjätteen käsittely? Kaikkien näiden syiden vuoksi katson, että Euroopan parlamentin aloitteesta, johon komissio osallistuu, olisi hyödyllistä käydä keskusteluja, joiden perusteella Euroopan kansalaiset voisivat tehdä selkeitä ja yksiselitteisiä päätelmiä. Pyydän puheenjohtajavaltiota Ranskaa toteuttamaan nämä toimet painopistealana.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE).(BG) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin kiinnittää huomionne kysymykseen, josta olemme vastuussa Euroopan unionin ja koko maailman tulevaisuuden vuoksi. Kyse on lapsilla käytävästä kaupasta.

Tämä ongelma esiintyy yhä 21. vuosisadalla, korkean teknologian ja edistyksen aikakaudella, ja se on liian epäinhimillinen ja brutaali sivutettavaksi tai sotkettavaksi muihin ongelmiin. Lapsilla käydään kauppaa. Ihmisoikeuksien rikkomisen lisäksi sillä tuhotaan tulevaisuutta.

Kaikkien lasten elämä on ilonaihe, ja sen tuhoaminen on ihmiskuntaa vastaan kohdistuva rikos. Lapsilla käytävällä kaupalla on kauhistuttavia seurauksia. Sitä kutsutaan nykyajan orjuudeksi. Kyse on fyysisestä ja henkisestä huonosta kohtelusta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja murhasta.

Meidän on yhdistettävä ponnistelumme ja tehtävä yhteistyötä yhteisen toimintalinjan mukaisesti sen olemassaolon vähentämiseksi. Komission pitäisi laatia erillinen ohjelma ja toimintalinja lapsia koskevan strategian puitteissa ja toteuttaa toimia, joita tarvitaan yhteisten rakenteiden ja toimintalinjan perustamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE).(RO) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Euroopan riippuvuus hiilivetyjen tuonnista on lisääntynyt, öljyn hinta on saavuttanut hälyttävän tason, ja Euroopan unioni on yhä riippuvaisempi öljynviejämaiden järjestön jäsenvaltioista ja Venäjästä.

Energia-alan ulkosuhteisiin tarvitaan yhteistä lähestymistapaa. Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisillä kahdenvälisillä sopimuksilla on vahvistettava Euroopan yhteistä lähestymistapaa eikä heikennettävä sitä. Italian, Unkarin ja Bulgarian Venäjän kanssa tehdyt sopimukset South Stream -kaasuputken rakentamisesta − jolla pyritään ilman taloudellisia syitä kiertämään Romanian kaltainen jäsenvaltio − vaikuttaa vakavasti Euroopan energiapolitiikan yhtenäisyyteen ja on osoitus poliittisista strategioista, joita on vältettävä jäsenvaltioissa. Odotin, että Euroopan komissio olisi tuominnut ponnekkaammin tämän tilanteen.

Kun otetaan huomioon energiaturvallisuutta koskeva lainsäädäntö, joka hyväksytään kuluvan vuoden toisella puoliskolla, katson, että meillä pitäisi olla energia- ja ilmastonmuutospakettiin verrattavissa oleva tavoitetaso. Yhdellä äänellä puhumista koskeva periaate on saatava toimimaan. Komission pitäisi ehdottaa järjestelmää sopimuksien tekemisestä kolmansien maiden kanssa mahdollisesti ydinenergia-alan esimerkin mukaisesti. Jos haluamme menestyä, meidän on toimittava yhdessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, viime sunnuntaina taantumukselliset kansallismieliset hakkasivat homoseksuaaleja rauhankokouksessa Moskovassa ja siten toivat jälleen kerran mieliimme kuvan Venäjästä, joka ei ole vapaa. Mies- ja naispuolisia homoseksuaaleja syrjitään edelleen huomattavasti. Viime vuosina Saksan vihreiden poliitikko Volker Beck hakattiin ja pidätettiin joukkokokouksissa. Ei voida painottaa tarpeeksi, miten huonosti kansalaisyhteiskunta on järjestäytynyt Venäjällä.

Kesäkuun loppupuolella Siperiassa neuvotellaan vihdoin EU:n ja Venäjän välisestä uudesta sopimuksesta. Olemme velkaa Venäjän ja muiden itsevaltaisten järjestelmien kansalle, että energian toimitusvarmuutta koskeva kysymys ei jätä varjoon muita aloja. Tämän uuden sopimuksen perustana on oltava ihmisoikeudet ja perustavanlaatuiset demokraattiset vapaudet.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, Puolan laivanrakennusteollisuus uhkaa joutua suljetuksi, koska komissio pyytää palauttamaan julkisesta tuesta myönnettyjä avustuksia. Tämän toimen seurauksena Itämerellä tuhannet työntekijät menettävät työpaikkansa sekä kymmenet tuhannet laivanrakennusteollisuuden kanssa yhteistyössä olevien tehtaiden työntekijät sekä Puolassa että muissa EU:n valtioissa joutuvat myös työttömiksi.

Komissio kätkeytyy vapaata kilpailua koskevan iskulauseen taakse. Se ei halua itse myöntää, että maailmanlaajuisen nopean hinnannousun aikana talouden tiettyjä osia on suojeltava. Näin tehdään Aasian valtioissa. Komissio ei halua muistaa, että Saksan itäiset osavaltiot saivat enemmän kuin puolitoista miljardia Saksan markkaa tueksi Saksan hallitukselta, ja tätä tukea myönnettiin Itämeren alueella sijaitseville telakoille.

Kysyn, pitääkö niiden ihmisten ja sillä paikalla, jossa syntyi solidaarisuusliike − Berliinin muurin murtuminen, Euroopan vapauttaminen − joutua Brysselin mielivaltaisten päätösten uhriksi, joilla hyödytetään keinottelijoita, jotka pyrkivät samaan omaisuuden telakoiden raunioista ja maa-alasta. Vaadimme, että komissio tekee päätöksen, jonka nojalla Puolan laivanrakennusteollisuus voidaan pelastaa ja jolla sitä voidaan kehittää.

 
  
MPphoto
 
 

  Věra Flasarová (GUE/NGL).(CS) Hyvät naiset ja herrat, haluaisin pyytää tukenne sille, että komission asetusta (EY) N:o 318/2007 tarkastellaan uudestaan tai että palataan vuoden 2005 alkuperäiseen sanamuotoon. Syynä ovat eksoottisilla linnuilla Saksassa, Alankomaissa, Belgiassa ja Tšekin tasavallassa kauppaa käyvien jalostajien pyynnöt. Tarkistus koskee pääasiassa luonnossa elävien eksoottisten lintujen tuontikieltoa unioniin. Kun otetaan huomioon pienten lintujen kasvattamista koskeva käytännön tilanne, niiden tuonnille asetettuja ehtoja on vaikea täyttää. On selvää, että lintuinfluenssaan liittyvää tiedotusvälineiden lietsomaa paniikkia käytettiin hyväksi, jotta kyseiset normit saatiin käyttöön. EU:lla on käytössä karanteenijärjestelmä, jota käyttämällä ihmiselle vaaraa aiheuttavat siipikarjan taudit torjutaan. Kasvattajat ovat monesti edistäneet useiden eläinlajien palauttamista luontoon. He kunnioittavat lainsäädäntöä, jolla suojellaan villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevassa yleissopimuksessa lueteltuja kaikkein uhanalaisimpia lajeja. Kiellot johtavat vain vastakkaisiin paineisiin ja yrityksiin kiertää ne. Syntyy musta pörssi, salakuljetus kukoistaa ja lintujen hinnat nousevat. Tämän seurauksena myös terveysriskit voivat lisääntyä. Jos normeja ja käytännössä todistettuja eläinlääkintäsäännöksiä, kuten Washingtonissa tehtyä villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaa yleissopimusta noudatetaan, tätä asetusta ei ole tarpeen pitää voimassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM).(PL) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää täällä Euroopan parlamentissa vastalauseen siitä, että Puolan hallituksen alainen ympäristönsuojeluun liittyvä kansallinen rahasto päätti lainsäädännön vastaisesti sopimuksensa Lux Veritatis -säätiön kanssa. Tarkoituksena oli toteuttaa maalämpöinvestointi Toruńissa. Samalla se ilmoitti, että kyseinen säätiö ei saa mitään korvauksia tähän investointiin käyttämistään valtavista summista. Olosuhteet osoittavat, että tämä päätös tehtiin poliittisten näkökohtien vuoksi. Päätös on sekä Puolan kansallisen että yhteisön lainsäädännön vastainen. Se osoittaa, että poliittisiksi vihollisiksi miellettyjä ihmisiä vastaan suoritettujen toimien vuoksi lainsäädäntöä ei noudateta ja tukea uusiutuvalle energialle ei sallita. Näillä toimilla rikotaan EU:n poliittisesta vakaumuksesta tai uskonnosta riippumattoman tasa-arvoisen kohtelun perusperiaatetta. Ympäristönsuojelua ja vedenjakelua koskevan kansallisen rahaston aikaisemmat viranomaiset ilmoittivat, että Lux Veritatis -säätiötä arvioitiin erittäin huolellisesti, eikä minkäänlaisia puutteita havaittu.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI).(SK) Hyvät naiset ja herrat, haluaisin ilmoittaa teille vastikään Yhdistyneessä kuningaskunnassa sattuneesta tilanteesta. Siellä asuva laillisessa työssä oleva Slovakian kansalainen ylitti auton uudelleenrekisteröinnin määräajan neljällä päivällä, ja tämän rikkomuksen vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan poliisi uhkasi tuhota hänen ajoneuvonsa. Poliisi käyttäytyi tutkintaa tehdessään muukalaisvihamielisesti ja herjaavasti sekä käytti hyväkseen hänen passiivista englanninkielen taitoaan. Kaikki hänen asiakirjansa vietiin ilman mitään kunnon syytä, hänelle annettiin sanomalehtipaperia virallisen ajoneuvon takavarikointia koskevan todistuksen sijaan. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset eivät myöskään hyväksyneet hänen asiakirjojaan, kuten eurooppalaista autovakuutustodistusta (vihreä kortti) tai slovakialaista lupaa. Tämän rikkeen vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan poliisi ja viranomaiset uhkasivat tuhota hänen ajoneuvonsa.

Haluaisin kiittää kollegani Chris Daviestä avusta tämän valitettavan asian tutkinnassa sekä muita Yhdistynyttä kuningaskuntaa edustavia parlamentin jäseniä, jotka kiinnittivät huomiota asiaan. Uskon, että näissä Yhdistyneen kuningaskunnan poliisin toimissa oli kyse vain yksittäistapauksesta ja että tällainen suhtautuminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa laillisesti työskenteleviin kansalaisiin on poikkeus eikä sääntö. Ajoneuvon palauttamista koskeva määräaika päättyi eilen, ja tällä hetkellä meillä ei ole mitään tietoa, onko kyseinen ajoneuvo tuhottu. Joka tapauksessa kyseinen kansalainen ei ole saanut takaisin ajoneuvoaan, vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat saaneet kaikki tarvittavat asiakirjat.

 
  
MPphoto
 
 

  Petya Stavreva (PPE-DE).(BG) Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kymmenen päivän kuluttua, 14. kesäkuuta 2008, Bulgaria osoittaa kunnioitusta Aleksandăr Stambolijskille, valtiomiehelle, uudistajalle ja maan agraariliikkeen johtajalle.

Hän tuli valtaan Bulgariassa vuonna 1919 kahden kansallisen onnettomuuden jälkeen ja omistautui kansalliselle aatteelle ja maan uudistamiselle sekä demokraattiselle uudenaikaistamiselle. Hänet kukistettiin vallankaappauksessa vuonna 1932. Hänet surmattiin erittäin julmasti, mutta hän elää ikuisesti vapaan ja itsenäisen Bulgarian ajatuksessa, ja Bulgaria on valinnut tien kohti Euroopan rakentamista ja yhdentymistä.

Nyt, 85 vuotta hänen traagisen kuolemansa jälkeen, Stambolijskin opetukset valtiomiestaidosta ovat erityisen tärkeitä, koska Bulgaria on Euroopan unionin jäsen. Kansallisten etujen suojelu suuressa eurooppalaisessa perheessä, kansallisen identiteetin suojeleminen samalla, kun mukaudutaan nopeasti uuteen todellisuuteen, lujittaa meidän kaikkien, yhdistyneen Euroopan kansalaisten, ponnisteluja. Arvot eivät ole meille vain onttoja käsityksiä. Ne muodostavat mallin käytöksellemme, asenteellemme ja yhteiskunnalliselle vastauksellemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Iliana Malinova Iotova (PSE).(BG) Arvoisa puhemies, komissio hyväksyi Bulgarian toimintaohjelman ensimmäisten toimien joukossa päätettäessä EU:n rahoituksesta kaudelle 2007−2013.

Meidän on myönnettävä, että joudumme uutena jäsenvaltiona useisiin vaikeuksiin niiden erityislaatuisen täytäntöönpanon vuoksi. Ongelmat vaihtelevat riittämättömistä tiedoista epäsäännöllisyyksiin ja jopa EU:n rahastojen väärinkäytöksiin, ”häiriöihin”, joilta yksikään EU:n jäsenvaltio ei välty.

Bulgarian hallitus pitää varojen käyttöä merkittävänä tehtävänä. Tämän vuoksi on toteutettu radikaaleja uudistuksia kaikissa EU:n rahastoista vastuussa olevissa toimielimissä. On nimitetty apulaispääministeri koordinoimaan koko prosessia.

Varojenkäytön epätyydyttäviä tuloksia käytetään perusteina kansallisen opposition kiihkeässä kampanjassa. Oppositio on toistuvasti yrittänyt saattaa maan huonoon valoon jopa täällä, Euroopan parlamentin istuntosalissa.

Nimettömien lähteiden viittauksissa ennakoitiin, että komissio antaa Bulgarialle heinäkuussa tuhoa ennustavan kertomuksen, vaikka komissio ei ollut edes vielä alkanut laatia sitä. Kyseessä on vain kotimaisia poliittisia tarkoituksia varten esitettyjä vihjauksia, mutta niillä ei edistetä ongelmien ratkaisemista. Valitettavasti ainoa asia, joka niillä saadaan aikaan, on kotimaani arvostuksen heikentäminen. Haluaisin ilmoittaa hyvin selvästi, että Bulgarian valtio toteuttaa radikaaleja toimia kyseisillä aloilla ja että se pyrkii vahvasti ratkaisemaan nykyiset ongelmat.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, olette todennäköisesti tietoinen siitä, että Euroopan parlamentin Strasbourgin rakennuksissa on paljon enemmän asbestia kuin alun perin ennakoitiin. Uudistamistöitä ja hiljattain asbestin poistoa koskevia töitä on toteutettu vuoden 2004 jälkeen ilmeisesti samanaikaisesti, kun rakennukset ovat olleet käytössä. Tämä on mielestäni harkitsematonta ja vaarallista, koska asbestia sisältäviä rakenteita koskevissa töissä päästetään väistämättä ilmaan syöpää aiheuttavia kuituja.

Mielipiteeni on, että Euroopan parlamentin rakennusta Strasbourgissa ei saa käyttää ennen kuin kaikki asbesti poistetaan asianmukaisesti ja rakennukset puhdistetaan perusteellisesti. Kansanterveyden ja avoimuuden vuoksi vaadin, että parlamentin puhemies antaa tyhjentävän lausunnon, joka koskee asbestin poistamista Euroopan parlamentin Strasbourgin rakennuksista mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL).(ES) Arvoisa puhemies, edessämme on tällä hetkellä erittäin vaikea kalastusalan kriisi kaikkialla Euroopan unionissa, ja siihen vaaditaan yhteisön toimielimiltä nopeaa vastausta. Minusta on erittäin tärkeää, että luodaan kolmen osapuolen komitea, johon osallistuvat julkisviranomaiset, ammattiliitot ja alusten omistajat.

Jotta kriisi selvitetään lopullisesti, emme voi vain soveltaa väliaikaisia toimia. Meidän on tehtävä täydellinen ja rakentava ehdotus, jolla katetaan tämän alan kriisin jokainen näkökohta. Edistämme luonnollisesti vastuullista kalastamista. Meidän on ratkaistava tuotteen markkinointi. Meidän on myös vastattava miehistön puutteeseen aluksilla sekä varmistettava moitteettomat työolot sekä se, että työntekijät eivät joudu epävakaaseen taloudelliseen tilanteeseen.

Minusta on tällä hetkellä erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti antaa tukensa, jotta kriisistä löydetään ulospääsytie. Kriisi vaikuttaa myös työn laadukkuuteen. Meidän on voitava vastata olosuhteisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM).(EN) Arvoisa puhemies, Lontoon vaalipiirini asukas Budd Margolis ilmoitti minulle, että hänen liettualainen sukulaisensa Rachel Margolis on julkaisut muistelmat kokemuksistaan toisessa maailmansodassa. Hän pakeni Vilnan juutalaiskorttelista ja toimi sen jälkeen natseja vastaan taistelevien partisaanien kanssa. Liettuan viranomaiset käyttävät hänen muistelmiaan näyttönä, jonka avulla vielä hengissä olevia juutalaispartisaaneja voidaan syyttää sotarikollisiksi. Heihin lukeutuvat Israelin Holokaustikeskuksen entinen johtaja Yitzhak Arad ja Vilnan yliopiston jiddišin instituutin kirjastonhoitaja Fania Brancovskaja

Liettua on velvollinen asettamaan hengissä olevat toisen maailmansodan aikaiset sotarikolliset syytteeseen, mutta toistaiseksi yksikään syyte ei ole mennyt läpi. Jotkut pitävät saksalaisia vastaan taistelleita juutalaispartisaaneja ja heidän kanssaan yhteistyötä tehneitä Liettuan pettureina.

Kysyn juutalaisten ja muiden kuin juutalaisten vaalipiirini asukkaiden puolesta, missä on oikeus, jos kerran vainotaan natseja vastaan taistelleita juutalaispartisaaneja, mutta juutalaisia murhanneita ei rangaista?

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). (EN) Arvoisa puhemies, olemme nähneet kalastajien protestoivan täysin oikeutetusti kaikkialla Euroopassa polttoaineiden huimaavan korkeaa hintaa. Jotkut hallitukset ovat toimineet vastuullisesti, mutta eräät, kuten oma hallitukseni, eivät ole näin toimineet.

Meillä pitäisi olla yhteinen kalastuspolitiikka, mutta monilla alueilla Euroopassa tämä lähestymistapa on kaikkea muuta kuin yhteinen. Omassa vaalipiirissäni paikalliset pienten troolareiden omistajat maksavat yli 2 000 euron laskun joka päivä. Heidän pyyntönsä lyhyen aikavälin tuesta on kaikunut kuuroille korville, vaikka paikallisella ministerillä on toimivalta myöntää vähämerkityksistä tukea valtion säädösten mukaisesti. Hän kieltäytyi siitä häpeällisesti. Valtio ryhtyi kuitenkin toimiin Ranskassa ja Espanjassa.

Miten yhteinen kalastuspolitiikka voi olla mahdollinen, kun polttoaineen kaltaisen perushyödykkeen kohdalla on niin suuria eroja? Tuomitsen ministeri Michelle Gildernewin välinpitämättömyyden, enkä pyydä ainoastaan lyhytaikaista apua, vaan kalastuksen alan pitkän aikavälin polttoainestrategiaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE). (GA) Arvoisa puhemies, Irlannin hallitus aikoo ottaa käyttöön kansallisen laajakaistasuunnitelman. Laajakaistaa ei ole saatavilla 10 prosentilla maa-alastamme, ja suurin osa siitä sijaitsee omalla alueellani, Irlannin länsi- ja keskiosassa. Vaikka laajakaistan käyttö lisääntyy, kasvutahti ei ole tyydyttävä, eikä se ole Euroopan unionin keskiarvon mukainen.

Irlannissa 86 prosentilla kaupunkialueista voidaan käyttää laajakaistaa, mutta laajakaistan saatavuus maaseutualueilla on paljon pienempi. Jotain on tehtävä. Kadehdimme tilannetta maan pohjoisosassa, jossa laajakaistaa voidaan käyttää jokaisella alueella. Haluaisin, että komissio painostaa Irlannin hallitusta, jotta me saavutamme Lissabonin toimintasuunnitelman tavoitteet.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE).(RO) Piakkoin julkaistaan komission kertomukset, joissa käsitellään Romanian ja Bulgarian edistymistä oikeuslaitoksen uudistamisessa.

Tällä hetkellä, puolitoista vuotta yhdentymisen jälkeen, yhä useammat tyytymättömät henkilöt ovat saaneet äänensä kuuluville Euroopan tasolla ja niin voimakkaasti, että tähän asti saavutettua kehitystä pidetään mitättömänä oletettuihin tavoitteisiin verrattuna. Vaikka jotkut asiantuntijat tukevat näkökantaa, jonka mukaan Romania ja Bulgaria olisi pitänyt hyväksyä Euroopan unioniin paljon aikaisemmin, katson, että komission ja Euroopan parlamentin on avustettava ja tuettava näitä kahta uutta jäsenvaltiota.

Kun otetaan huomioon ensi vuonna pidettävät Euroopan parlamentin vaalit, olen vakuuttunut, että seuraavien kuukausien aikana on välttämätöntä, että Bulgaria ja Romania osoittavat kuuluvansa Euroopan unioniin.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin ottaa puheeksi kielellistä syrjintää parlamentissa koskevan kysymyksen. Parlamentin jäsenten tietokoneiden käyttöliittymä toimii ainoastaan englanniksi. Käyttöjärjestelmämme ja tiedostojen käyttäminen on mahdollista ainoastaan, jos hallitsemme englannin kielen taidon.

Mielestäni tällä syrjitään ehdottomasti niitä Euroopan parlamentin jäseniä, jotka haluaisivat työskennellä suoraan tietokoneillaan, mutta jotka eivät hallitse englannin kieltä. Kyseessä on kielellisen hyväksymisen ongelma, jota esperantoa kannattavan liikkeen ystävämme pyrkivät torjumaan Yhdistyneissä Kansakunnissa. En ole ihan varma, mitä ranskankielisten maiden liikkeen pitäisi käsitellä, jos se ei käsittele tämänkaltaisia kysymyksiä. Toivon, arvoisa puheenjohtaja, että tämä ongelma saadaan ratkaistua ja että saadaan korjattua tekninen syrjintä, jonka kohtasin, kun laadin 2. kesäkuuta kirjallisen kysymyksen avoimena tiedostona, ODF-tiedostona, joka poikkeaa tällä hetkellä käytettävästä Microsoftin tiedostosta. Asiasta vastaava yksikkö vastasi minulle, että kysymyksiä ei voida laatia avoimena tiedostona.

Toivon, että tällaiset kielelliset ja tekniset syrjivät toimet saadaan viipymättä korjattua.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL).(EL) Arvoisa puhemies, kaikkien yleisten markkinoiden kulutushyödykkeiden, liikenteen ja palveluiden hinnannousu yhdessä matalien palkkojen, eläkkeiden ja sosiaalietuuksien äärimmäisten leikkauksien kanssa ovat vaikuttaneet toistuvasti kielteisesti tulolähteisiin ja samalla antaneet valtavaa voittoa monopoliyritysryhmille.

Hinnat ovat nousseet kaikkien jäsenvaltioiden työläisperheiden kannalta rajusti. Ne tahot, jotka yrittävät siirtää vastuun korkeista hinnoista muutamille keinottelijoille, pettävät ihmisiä. He salaavat sen, että korkeita hintoja aiheuttavat monopolien voitot, vapaat markkinat ja kilpailupolitiikka, jotka ovat koko EU:n ja sen toimintalinjojen perusta ja jotka jäsenvaltiot ja niiden hallitukset ovat suunnitelleet ja toteuttaneet. Korkeat hinnat alkavat tuotanto- ja kauppamonopolista, jota hallitsevat ihmisten tulonlähteitä ryöstävät liikeyritykset. Ne murskaavat tuhansia pieniä yksiköitä ja yrityksiä.

Pyydämme, että työntekijät tehostavat taisteluaan reaalipalkkojen, eläkkeiden ja sosiaalietuuksien nostamiseksi sekä kulutustuotteiden, yleistä etua koskevien palveluiden ja polttoaineen arvonlisäverosta luopumiseksi, jotta vähennetään julkisten palveluiden hintaa.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). - (HU) Yhdysvalloissa otettiin 15. kesäkuuta käyttöön uusi lainsäädäntö. Se on merkkipaalu laitonta puunhakkuuta koskevassa kriisissä, joka on havaittavissa kaikkialla maailmassa. Yhdysvaltain kongressi antoi ensimmäisenä maailmassa lainsäädännön, jolla kielletään laittomasti kaadetun puuaineksen tuonti. Vuonna 2006 10 prosenttia Yhdysvaltain tuonnista oli peräisin laittomasti hakatusta puusta. Lainsäädännön käyttöönoton jälkeen arvioissa on korostettu, että tällä lailla edistetään Yhdysvaltojen tehtaiden kilpailukykyä, suojellaan työpaikkoja ja sillä annetaan selkeä viesti, jota metsäalan yhteisöt kuuntelevat.

Kysyisin, kuinka kauan Euroopan unioni odottaa tässä asiassa, ja miksi se viivyttelee. On häpeällistä, että odottelemme tekemättä mitään. Me Euroopan parlamentin jäsenet voimme kuitenkin tehdä jotain. Suosittelen, että kaikki allekirjoittavat vetoomuksen 23, joka esitettiin pari kuukautta sitten ja jonka tavoitteena on, että me taivuttelemme komission ottamaan viimeinkin, Yhdysvaltojen jälkeen, käyttöön lainsäädännön niin kauan, kun meillä on vielä metsiä. Paljon kiitoksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiinnittää huomionne vaalipiirini erään asukkaan, West Midlandsin maaseudulla sijaitsevassa Knightonin kaupungissa asuvan Alan Jonesin, ahdinkoon. Hän on huomiota herättävä esimerkki yrittäjästä, joka on joutunut ongelmiin, koska maaseutualueella ei ole laajakaistayhteyttä. Hän haluaa perustaa pienen verkkoyhtiön, joka tarjoaa valokuvien kehystyspalveluita. Koska kyseessä on kotoa käsin työtä tekevä vammainen henkilö, uuden yrityksen perustaminen olisi ihanteellista. Kaupungissa toimii ainoastaan yksi Internet-palveluntarjoaja, jolla on yksinoikeus kaupungin laajakaistaan, ja vaikka se on laajentumassa, yhteys on erittäin hidas ja ei yksinkertaisesti riitä liiketoiminnan harjoittamiseen.

Komissiolla on suunnitelma kaventaa digitaalista kuilua ja laajentaa laajakaistan käyttöä maaseutualueilla. Sen on kiireellisesti ratkaistava Internet-palveluntarjoajia koskevat ongelmat sekä varmistettava, että käytössä ovat riittävät resurssit ja että alueet eivät jää jälkeen laadun, nopeuden ja matalien kustannusten osalta.

Voisiko arvoisa puhemies varmistaa, että komissio takaa sen, että Alan Jonesin kaltaisia yrittäjiä ei estetä tai haitata, kun he yrittävät perustaa yrityksen? Näillä toimilla estetään paljon tarvittavien työpaikkojen perustamista maaseutualueille.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Euroopan komissio sekä Maailman kauppajärjestön jäsenet kiirehtivät saamaan päätökseen maataloutta koskevat Dohan neuvottelut ja avaamaan muiden kuin maataloustuotteiden markkinoillepääsyä (NAMA) koskevaa asiaa. Yhdysvaltojen nykyisen tilanteen, vaalien, merkittävä vaikutus on kouriintuntuva. Kuitenkin, verrattuna kierroksen keskeyttämiseen vuonna 2006, NAMA on selvä takaisku. Korkeasti kehittyneet valtiot ovat onnistuneet pitämään ympäristötilanteen melkein muuttumattomana. EU:n tekstiili- ja vaatetullit laskevat kahdestatoista neljään prosenttiin. Kehittyvien markkinoiden taloudet eivät avaudu, koska tulleja ei vähennetä, vaan enimmäistulleja koskevia velvoitteita rajoitetaan. Lisäksi Kiinaan sovelletaan 18 vuoden ylimenokautta. Sieltä tulvii Eurooppaan ja muualle maailmaan heikkolaatuisia hyödykkeitä. Ehdotettu NAMA-hanke ei ole hyväksyttävä Liettualle eikä muille EU:n jäsenvaltioille, sillä se vaarantaisi niiden kilpailukyvyn. Maataloustuotteiden ja muiden kuin maataloustuotteiden markkinoillepääsyssä on ilmeinen tasapaino. EU:n ei pitäisi kiirehtiä täydentämään Dohan neuvotteluita pelkästään sen taloutta koskevien näkökohtien vuoksi. Kehotan komissiota toimimaan kaikessa rauhassa ja edustamaan EU:n jäsenvaltioiden etuja oikeudenmukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL).(PT) Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella Euroopan unionin eri valtioiden ja erityisesti Portugalin kalastajia heidän toimistaan puolustaa tuhansien kalastajien ja heidän perheidensä strategista kalastuselinkeinoa, työpaikkoja, palkkoja ja kunnollisia elinoloja.

Vastassa on yhteinen kalastuspolitiikka ja Euroopan unioni, joka suhtautuu välinpitämättömästä tämän alan pitkään jatkuneeseen sosiaalis-taloudelliseen kriisiin, joka on yhä pahentunut polttoaineen − dieselin ja bensiinin − hintojen nousun ja taloudellisen keinottelun vuoksi. Kalastajat ovat viimein osoittaneet, että on olemassa ratkaisuja ja toimenpiteitä, joita olisi pitänyt toteuttaa jo kauan sitten. Nämä ratkaisut ja toimenpiteet edellyttävät, että Euroopan unioni ei enää sulje niiltä korviaan ja että se toteuttaa uusia toimintalinjoja, joilla suojellaan ja edistetään kalatalousalaa, eikä aiheuteta sille hitaasti kärsimystä ja tuhoa. Kalastuksella on tulevaisuus.

En voi lopettaa tätä lyhyttä puhetta antamatta tunnustusta tuhansille työntekijöille, jotka osoittavat huomenna mieltään Lissabonissa saavutustensa ja työoikeuksien puolustamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Arvoisa puhemies, Schengenin alueen laajentuminen oli erinomainen uutinen maani kansalaisille. Se oli osoitus siitä, että Tšekin tasavallan kansalaiset ovat tasa-arvoisia unionin muiden valtioiden kansalaisten kanssa. Surullista on, että tämänpäiväisten lehtien otsikoissa on uutisia siitä, että Saksan ja Itävallan poliisit hätyyttivät Tšekin tasavallan kuljettajia. Huhtikuusta lähtien Tšekin rekisterikilvillä ajavia linja-autoja ja yksityisiä ajoneuvoja on järjestelmällisesti ja yksityiskohtaisesti tutkittu Saksassa ja Itävallassa. Vähän yli kuukausi sen jälkeen, kun yleiset tarkastukset alkoivat, Itävalta ilmoitti järjestävänsä kesäkuusta lähtien valvontaa jalkapallon maailmanmestaruuskisojen yhteydessä. Tämä on ihan hyvä asia. Vastustan kuitenkin voimakkaasti Tšekin tasavallan kuljettajien yleistä tarkastamista Saksassa. Tämä on yksipuolinen päätös. Sitä on vaikeaa ymmärtää, ja se huonontaa naapuruussuhteita. Kansalaiset lähettävät minulle kirjeitä ja pyytävät, että Tšekin tasavallan viranomaiset vastaisivat asiassa samalla mitalla. Tämä tilanne ei ole hyvä, ja se vaikuttaa myös poliittiseen ilmapiiriin ennen Lissabonin sopimuksen ratifiointia. Olen jo tehnyt asiasta tutkimuspyynnön, ja pyydän nyt, että parlamentin saksalaiset jäsenet tarkastelevat tätä asiaa kotimaassaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE).(RO) Hyvät kollegani, pidän erittäin myönteisenä Euroopan neuvoston käynnistämää ohjelmaa, jolla pyritään poistamaan kaikki lapsiin kohdistuvan väkivallan muodot. Olen vakuuttunut, että vuonna 2009 ruumiillinen kuritus kielletään kaikkialla maailmassa.

Haluaisin kuitenkin korostaa tarvetta luoda yhtenäinen Euroopan tason kampanja, jonka perusteella lapset saavat tietoa siitä, että heihin kohdistuva väkivalta on lainvastaista ja että heidän on ilmoitettava huonosta kohtelusta. Joissakin EU:n jäsenvaltioissa vanhemmat pitävät ruumiillista kuritusta normaalina koulutusmenetelmänä, ja lapset luulevat, että kuritus on normaalia.

Euroopan unionin tulevaisuus on riippuvainen siitä, miten lasten oikeuksia kunnioitetaan, ja heidän koulutuksensa aikana meillä olisi oltava mielessä lähestymistapa, jolla kielletään kaikki väkivallan muodot.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö ilmoitti äskettäin, että 25 prosenttia irtisanomisista vuosina 2003–2006 aiheutui yritysten toiminnan siirroista. On huomattava, että useat monikansalliset yritykset irtisanoivat työntekijöitä sen jälkeen, kun ne olivat saaneet miljoonia euroja yhteisön tukea ja keränneet miljoonavoiton. Tätä ei voida hyväksyä.

On myös käynyt niin, että työntekijät eivät ole vieläkään saaneet oikeutettuja korvauksiaan. Näin on esimerkiksi Vila Nova de Gaian ja Braxin tapauksessa. Näiden yritysten työntekijät esittävät asian eilen tuomioistuimessa ja pyysivät korvauksia, joita ilman he ovat olleet jo viiden vuoden ajan.

Työttömyyttä käytetään tekosyynä yhä epävarmempaan työntekoon. Hallitus vastaa tähän toimilla, jotka vievät yhä enemmän työntekijöiden oikeuksia. Pidän siksi myönteisenä Portugalin työntekijäjärjestön CGTP:n huomenna Lissabonissa pitämää protestitilaisuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiinnittää parlamentin huomion Roomassa järjestettävään maailmanlaajuista elintarvikekriisiä koskevaan konferenssiin. Olemme parlamentissa ilmaisseet huolenaiheemme tästä asiasta vastikään annetussa päätöslauselmassa elintarvikkeiden hinnasta.

Yksi keskeisistä seikoista on maatalouden investointien vähyys sekä kehittyneessä että kehittyvässä maailmassa. Käsitin tämän ongelman laajuuden viikko sitten Irlannissa järjestetyssä konferenssissa, kun Holy Rosaryn lähetyssisar Nora MacNamara mainitsi erittäin selvästi, että kun hän osallistui maanviljelyyn monia vuosia sitten Afrikassa, siihen investoitiin. Sen jälkeen hän sanoi, että Afrikkaa, tai pikemminkin maataloutta, pidettiin huonona asiana, kun etsittiin rahoitusta tämän alan hankkeiden tueksi. Meidän on palattava alkuperäisiin toimiin maatalouden investoinneissa.

Haluaisin sanoa Irlannissa käytävään keskusteluun Lissabonin sopimuksesta, että tämä sopimus itse asiassa kohentaa Euroopan unionin tehtävää kehittyvässä maailmassa ja mielestäni tarjoaa meille apua elintarvikekriisissä, joka esiintyy Euroopan lisäksi koko maailmassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE).(HU) Turkin pääministeri Tayyip Erdogan esitti tämän vuoden helmikuussa erittäin kiistanalaisen puheen Kölnissä, missä hän piti sopeuttamista rikoksena ihmiskuntaa vastaan. Tätä lausuntoa ei voida hyväksyä sen näkökannan vuoksi, että oman identiteetin valinta on vapaata. Kulttuurisen monimuotoisuuden säilyttäminen on tärkeä päämäärä, mutta tätä päätöstä ei voida poistaa yksittäisiltä henkilöiltä.

Länsi-Euroopan turkkilaisten luonnollisena valintana voi olla kaksoisidentiteetti. Pääministeri Erdoganin vaatimus turkinkielisestä yliopistosta Saksassa ei ole realistinen. Monissa unionin jäsenvaltioissa elävillä kansallisilla vähemmistöillä, jotka ovat eläneet maassa satoja vuosia, ei ole omaa yliopistoa. Esimerkkinä ovat Transylvanian unkarilaiset. Unkarinkielinen yhteisö jäi ilman itsenäistä yliopistoa kommunistisen diktatuurin aikana.

On tärkeää, että Turkki ei manipuloi Länsi-Euroopassa asuvia maahanmuuttajien vähemmistöjä sisäpoliittisten tavoitteiden vuoksi. Olisi myös hyvä, että pääministeri Erdogan panisi kotimaassaan järjestykseen kurdien tilanteen ja että hän tunnustaisi armenialaisten kansanmurhan ja naisten tasavertaiset oikeudet.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Arvoisa puhemies, Euroopan sosialistit haluavat, että Euroopan elämänlaadusta tulee esimerkki koko maailmalle. 27 jäsenvaltiota rakentavat nyt uutta sosiaalista Eurooppaa, jolla varmistetaan Euroopan unionin kaikkien kansalaisten vauraus.

Euroopan unionin vuoden 2008 talousarviosta lähes 45 prosenttia käytetään kasvuun, innovaatioon, työpaikkojen luomiseen ja taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, ja 42,6 prosenttia käytetään maatalouteen. Maaseutualueet muodostavat 90 prosenttia koko Euroopan unionista.

Huolimatta siitä, että maatalouteen myönnetään 41 miljardia euroa vuonna 2008, maatalouden toimintakustannusten sekä energiahintojen kasvu on johtanut maataloustuotteiden hinnannousuun, ja huonontanut taloudellista tilannetta. Katson, että maatalouden tukipolitiikka sekä alan investointien edistämisen riittävät edellytykset ovat vastaus joihinkin haasteisiin, joita unioni kohtaa tulevina vuosina.

Kehittyneen maatalouden ansiosta kaikilla Euroopan kansalaisilla on mahdollisuus saada terveellisiä elintarvikkeita riittävästi ja kohtuulliseen hintaan. Terveellinen ruoka on elämänlaadun perusasia.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (IT) Kohdan käsittely on päättynyt.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö