Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 4. júna 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

21. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predseda. Ďalším bodom sú jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu .

 
  
MPphoto
 
 

  Emmanouil Angelakas (PPE-DE).(EL) Pán predsedajúci, prednedávnom v EÚ vzrástli požiadavky na rozšírenie jadrovej energie na mierové účely, najmä aby sa vyhovelo energetickým požiadavkám v Európe.

Problémom je neočakávaný rast cien ropy, rastúci dopyt veľkého počtu krajín s rýchlo rastúcimi ekonomikami, regionálne nepokoje v krajinách produkujúcich ropu a taktiež skutočnosť, že obnoviteľné zdroje energie alebo zemného plynu pokryjú iba zlomok energetických potrieb Európy. Preto sa stala témou diskusie výstavba jadrových elektrární.

Európskych občanov znepokojuje množstvo otázok. Je možné zaistiť bezpečné fungovanie jadrových elektrární Sú k dispozícii systémy skorého varovania, aby zaistili adekvátnu správu pre prípad ohrozenia? A nakoniec, ako bezpečné je narábanie s jadrovým odpadom? Vzhľadom na všetky tieto otázky verím, že by iniciatíva Európskeho parlamentu a Komisie mohla viesť k jasnému dialógu, k jednoznačným záverom pre európskych občanov. Vyzývam francúzske predsedníctvo, aby vo svojom programe zaradilo túto tému medzi skutočné priority.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). – (BG) Pán predsedajúci, milí kolegovia, rada by som vás upozornila na tému, ktorá nás robí zodpovednými za budúcnosť Európskej únie a celého sveta. Ide o nezákonné obchodovanie s deťmi.

V dvadsiatom prvom storočí, v dobe moderných technológií a pokroku, tento problém pretrváva a je veľmi neľudský a brutálny na to, aby sme ho ignorovali alebo zamenili za iné problémy. Obchodovanie s deťmi jestvuje. Nie je to iba neoprávnený zásah do ľudských práv; ale je to aj zásah do budúcnosti.

Život akéhokoľvek dieťaťa je požehnaním a jeho zničenie je zločin proti ľudstvu. Obchodovanie s deťmi má ťažké následky. Nazýva sa „moderné otroctvo“. Nasleduje fyzické a duševné týranie, sexuálne zneužívanie, vražda.

Potrebujeme spojiť naše úsilie a spolupracovať na spoločnej politike, aby sme obmedzili a minimalizovali jeho existenciu. Európska komisia by mala pripraviť zvláštny program a akčný plán v rámci stratégie pre deti a podniknúť opatrenia nevyhnutné na založenie spoločných štruktúr a politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE).(RO) Pán predsedajúci, milí kolegovia, Európska závislosť od dovozu vodíkových palív vzrástla, cena ropy dosiahla alarmujúcej hranice a Európska únia je stále viac závislá od krajín OPEC a Ruska.

Je potrebné pristupovať spoločne k zahraničným vzťahom v energetickej oblasti. Bilaterálne zmluvy medzi členskými štátmi a tretími krajinami musia posilniť spoločný európsky prístup, a nie ho oslabiť. Dohody s Ruskom, podpísané s Talianskom, Maďarskom a Bulharskom v rámci výstavby ropovodu South STREAM, ktorý je navrhnutý tak, aby sa vyhol členskému štátu, ako je Rumunsko, a to bez akýchkoľvek ekonomických dôvodov, závažne narušujú súdržnosť európskej energetickej politiky a predstavujú politické stratégie, ktorým sa musia členské štáty vyhnúť. Pri posudzovaní tejto situácie Európskou komisiou som očakával prísnejší postoj.

Ak ide o právne predpisy o energetickej bezpečnosti, ktoré budú prijaté v druhej polovici tohto roka, myslím si, že by sme mali preukázať mieru úsilia porovnateľnou s právnymi predpismi „Energie – Zmeny klímy“. Zásada hovoriť jedným hlasom musí začať fungovať v praxi a Komisia by mala navrhnúť mechanizmus dohôd s tretími krajinami, inšpirovaný napríklad sférou jadrovej energie. Ak chceme byť úspešní, musíme postupovať spoločne.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE).(DE) Pán predsedajúci, predošlú nedeľu reakční nacionalisti brutálne zbili homosexuálov na mierovom zhromaždení v Moskve, čím sa v našom povedomí opäť vynoril obraz neslobodného Ruska. Diskriminácia homosexuálov a lesbičiek tu pretrváva vo veľkom meradle. V posledných rokoch bol na zhromaždení zbitý a uväznený nemecký politik zo Strany zelených Volker Beck. Často ani nie je možné dostatočne vyjadriť, ako zle je riadená občianska spoločnosť v Rusku.

Koncom júna sa na Sibíri bude konečne rokovať o novej zmluve EÚ – Rusko. Sme to dlžní Rusom a občanom ďalších autokratických režimov, pretože téma energetickej bezpečnosti zatienila všetky ďalšie sektory. Ľudské práva a základné demokratické slobody musia tvoriť základ novej zmluvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski (UEN).(PL) Pán predsedajúci, poľskému lodnému priemyslu hrozí totálne uzavretie, lebo Európska komisia požaduje vrátenie prostriedkov poskytnutých na verejnú pomoc. Dôsledkom toho tisícky zamestnancov v Pobaltí príde o zamestnanie a ďalšie desiatky tisíc robotníkov v továrňach, ktoré spolupracujú s lodenicami v Poľsku, ako aj v ďalších krajinách EÚ, budú taktiež bez roboty.

Európska komisia sa skrýva za sloganom voľnej súťaže a nechce si pritom priznať, že v období obrovského nárastu cien v celosvetovom meradle je potrebné niektoré ekonomické odvetvia chrániť, ako to robia ázijské krajiny. Európska komisia si nechce spomenúť, že východným krajinám poskytla pomoc vo výške viac ako pol miliardy mariek nemecká vláda, ktorá zahŕňala tiež baltské lodenice.

Pýtam sa, či ľudia a miesto, kde sa zrodilo hnutie Solidarita – pád Berlínskeho múru, oslobodzovanie Európy –, sa musí stať obeťou svojvoľných rozhodnutí realizovaných v Bruseli v záujme špekulantov, ktorí očakávajú, že zarobia na štrku a pôde lodeníc. Žiadame, aby Európska komisia urobila rozhodnutie, ktoré umožní, aby bol lodný priemysel v Poľsku zachránený a naďalej sa rozvíjal.

 
  
MPphoto
 
 

  Věra Flasarová (GUE/NGL). – Dámy a páni, chcem vás požiadať o podporu prehodnotenia nariadenia Európskej komisie (ES) č. 318/2007, respektíve návrat k pôvodnému materiálu z roku 2005, na základe žiadosti chovateľských organizácií z Nemecka, Holandska, Belgicka a Českej republiky obchodujúcich s exotickým vtáctvom. Podstatou novely je zákaz dovozu exotických vtákov z voľnej prírody do Únie. Podmienky pre ich dovoz sú v praxi – v chove malých vtákov ťažko realizovateľné. Je zrejmé, že bola využitá mediálna panika okolo vtáčej chrípky k presadeniu hore uvedenej normy. V EÚ je vybudovaný systém karanténnych zariadení, v ktorých dochádza k zachyteniu vtáčích chorôb nebezpečných pre človeka. Chovatelia sa zaslúžili viackrát o návrat rôznych druhov zvierat do voľnej prírody. Rešpektujú zákon o ochrane silno ohrozených druhov obsiahnutých v CITES-e. Zákazy len vyvolávajú protitlak a snahu ich obchádzať. Rozbehne sa čierny obchod, bude kvitnúť pašeráctvo a porastú aj ceny vtákov. Narastať môžu aj zdravotné riziká. Pri zachovaní štandardných a praxou overených veterinárnych predpisov vrátane Washingtonskej zmluvy o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín nie je treba na tomto rozhodnutí trvať.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM).(PL) Pán predsedajúci, rada by som využila fórum Európskeho parlamentu na vyjadrenie nesúhlasu s neoprávneným ukončením zmluvy Národného fondu pre ochranu životného prostredia, ktorý je podriadený poľskej vláde, s nadáciou Lux Veritatis o realizácii geotermálnej investície pre Toruň, pričom fond zároveň vyhlasuje, že nebudú splatené vysoké sumy, ktoré nadácia vynaložila na túto investíciu. Okolnosti naznačujú, že toto rozhodnutie je spôsobené politickými dôvodmi a porušuje nielen domáce poľské právo, ale aj právo Spoločenstva, čo dokazuje, že v mene boja proti ľudom, ktorí sú vnímaní ako politickí nepriatelia, sa právo nerešpektuje a podpora pre obnoviteľnú energiu nie je prípustná, čo teda porušuje základnú zásadu EÚ, zásadu nediskriminácie z politických alebo náboženských dôvodov. Predošlé orgány Národného fondu pre ochranu životného prostredia a vodného hospodárstva uvádzajú, že využitie nadáciou Lux Veritatis bolo veľmi pozorne posudzované a v žiadnom prípade sa neodporúča.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Vážení kolegovia, dovoľte mi informovať vás o prípade, ktorý sa nedávno udial na území Veľkej Británie. Náš občan, legálne pracujúci, o štyri dni prekročil lehotu na preregistrovanie svojho vozidla a za tento priestupok mu britská polícia hrozí zničením jeho vozidla. Pri vyšetrovaní polícia postupovala xenofóbne a hanlivo využívajúc jeho pasívnu znalosť anglického jazyka. Svojvoľné zadržiavanie všetkých jeho dokladov, poskytnutie zdrapu papiera vytrhnutého z novín namiesto oficiálneho dokladu o odňatí vozidla, nerešpektovanie dokladov, ako napríklad zelenej karty o európskom poistení či slovenského splnomocnenia, ktoré britské úrady takisto odmietli akceptovať. Za tento, podotýkam, priestupok pri prešľapoch britskej polície mu úrady hrozia zošrotovaním vozidla.

Chcem sa poďakovať poslancovi Chrisovi Daviesovi za jeho pomoc pri prešetrovaní tejto nešťastnej kauzy, ako aj ostatným europoslancom z Veľkej Británie, ktorí sa o prípad zaujímali. Verím, že postup britskej polície je ojedinelým a že takýto prístup k občanom, ktorí legálne pracujú na území, nie je pravidlom. Lehota na navrátenie vozidla vypršala včera a doteraz nemáme informáciu, či vozidlo bolo zničené alebo nie. V každom prípade náš občan však toto vozidlo nemá napriek tomu, že britské úrady dostali všetky doklady.

 
  
MPphoto
 
 

  Petya Stavreva (PPE-DE). – (BG) Pán predsedajúci, členovia Európskeho parlamentu, o desať dní, 14. júna 2008, Bulharsko vzdá poctu pamiatke a životnému dielu štátnika a vodcu roľníckeho hnutia v krajine, Alexandrovi Stambolijskému.

V Bulharsku sa dostal k moci v roku 1919 po dvoch národných katastrofách, venoval svoje úsilie národným záležitostiam, modernizácii a demokratickej obnove krajiny. Bol zosadený počas štátneho prevratu v roku 1923. Bol veľmi brutálne zavraždený, ale jeho myšlienky o voľnosti a nezávislosti Bulharska a európskej integrácii ostali nesmrteľné.

Stambolijského lekcie štátnictva sú dnes mimoriadne relevantné, 85 rokov po jeho tragickom úmrtí, kedy je Bulharsko členom Európskej únie. Ochrana národných záujmov vo veľkej európskej rodine, zachovanie národnej identity ruka v ruke s rýchlym prispôsobovaním sa novým podmienkam, by mali upevniť úsilie nás všetkých občanov zjednotenej Európy, pre ktoré nie sú hodnoty iba pojmom, ale postojom, prístupom a sociálnou odpoveďou.

 
  
MPphoto
 
 

  Iliyana Malinova Yotova (PSE). – (BG) Pán predsedajúci, bulharské pracovné programy v rámci fondov EÚ boli medzi prvými, ktoré boli schválené Komisiou na obdobie rokov 2007 – 2013.

Musíme si priznať, že byť novým členským štátom predstavuje čeliť rôznym problémom pri realizácii jednotlivých programov. Problémy súvisia s nedostatkom informácií, neregulérnosťou a dokonca zneužívaním zdrojov z fondov EÚ – „poruchám“, ktorých nezostane ušetrený žiadny z členských štátov.

Bulharská vláda považuje využitie fondov za hlavnú úlohu. Preto uskutočnila radikálne reformy vo všetkých inštitúciách, ktoré sú zodpovedné za fondy EÚ. Bol menovaný zástupca predsedu vlády, aby zaistil celkovú koordináciu tohto procesu.

Doterajšie neuspokojivé výsledky čerpania fondov sa stali dôvodom na intenzívnu kampaň domácej opozície ktorá sa dokonca opakovane pokúsila diskreditovať krajinu tu, v Európskom parlamente.

Vyjadrenia anonymných zdrojov, ktoré predpovedajú zlú júlovú správu Komisie o situácii v Bulharsku, a to dokonca ešte predtým, ako ju Komisia vôbec začala písať, sú len informáciami pre potreby domácej politiky, ale neprispievajú k vyriešeniu problémov. Bohužiaľ jediné, k čomu prispievajú, je spochybňovanie dobrého mena mojej krajiny. Chcem veľmi dôrazne vyhlásiť, že bulharský štát v tejto sfére podnikne radikálne opatrenia, a že má pevnú vôľu na to, aby prekonal existujúce problémy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Pán predsedajúci, nepochybne ste si vedomý toho, že budovy Európskeho parlamentu v Štrasburgu obsahujú oveľa väčšie množstvo azbestu, ako sa pôvodne očakávalo. Rekonštrukčné práce, a v poslednom čase najmä odstraňovanie azbestu sa začali realizovať od roku 2004 – očividne v čase, keď sa budovy využívali. To je podľa môjho názoru nerozumné a hazardné konanie, lebo akékoľvek práce s materiálmi, ktoré obsahujú azbest, vyvolávajú uvoľňovanie karcinogénnych látok do atmosféry.

Podľa môjho názoru by sa Európsky parlament v Štrasburgu nemal používať dovtedy , kým nebude všetok azbest zodpovedajúcim spôsobom odstránený a budovy nebudú dôkladne asanované. V záujme verejného zdravia a transparentnosti požadujem, aby predseda tohto Parlamentu čím skôr urobil komplexné vyhlásenie o tejto záležitosti, teda o odstránení azbestu z budovy Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL).(ES) Pán predsedajúci, v súčasnosti čelíme v celej Európskej únii veľkej kríze v oblasti rybolovu, ktorá si žiada rýchlu odpoveď zo strany európskych orgánov. Domnievam sa, že je dôležité, aby sme vytvorili trojstranný výbor, ktorý zahŕňa verejné orgány, odbory a majiteľov lodí.

Aby sme sa vyrovnali s touto krízou raz a navždy, nemôžeme iba zaretušovať diery, ale potrebujeme sformulovať kompletný, štrukturálny návrh, ktorý bude zahŕňať všetky aspekty krízy v tejto oblasti. Samozrejme, že sa zasadzujeme za zodpovedný rybolov ; musíme vyriešiť uvádzanie výrobkov na trh; musíme sa vyrovnať s nedostatkom ľudí, zaistiť spravodlivé zamestnanecké vzťahy a nájsť východisko z tejto situácie, ktorá spôsobuje neistotu u zamestnancov.

Myslím si, že v súčasnosti je veľmi dôležité, aby Európsky parlament podporil riešenie tejto krízy, pretože tá taktiež ovplyvňuje kvalitu zamestnanosti, a my musíme byť schopní sa vyrovnať s nastávajúcimi okolnosťami.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). – Pán predsedajúci, môj londýnsky volič pán Budd Margolis ma informoval, že jeho litovská príbuzná, Rachel Margolisová, publikovala svoje spomienky, kde popisuje svoje zážitky z druhej svetovej vojny. Utiekla z geta vo Vilniuse a potom spolupracovala s partizánmi proti nacistom. Litovské úrady teraz využívajú jej spomienky ako dôkazový materiál pri obžalobe židovských partizánov obvinených z vojnových zločincov. Týka sa to tiež Izáka Arada, bývalého riaditeľa Izraelského centra pre holokaust, a Fanie Brancovskej, knihovníčky Židovského inštitútu na Vilniuskej univerzite.

Litva sa zaviazala trestne stíhať žijúcich zločincov z obdobia druhej svetovej vojny, ale doposiaľ žiadneho nedostala pred súd. Židovskí partizáni, ktorí bojovali proti Nemcom a kolaborantom, sú považovaní za zradcov Litvy.

V mene svojich židovských aj nežidovských voličov sa pýtam: kde je spravodlivosť pri prenasledovaní židovských partizánov, ktorí bojovali proti nacistom, zatiaľ čo vrahovia týchto židov zostávajú nepotrestaní?

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Pán predsedajúci, po celej Európe som videl absolútne oprávnené protesty rybárov proti prehnane vysokým cenám paliva. Niektoré vlády odolávajú tejto povinnosti; iné, ako tá moja, nie.

Očakáva sa od nás spoločná politika rybolovu, ale v mnohých európskych regiónoch je prístup rôzny a nie spoločný. V mojom volebnom obvode platia majitelia malých rybárskych lodí za palivo viac ako 2 000 EUR denne. Ich žiadosť o krátkodobú pomoc nebola vypočutá, aj keď je v právomoci miestnej ministerky uhradiť minimálnu pomoc podľa vládnych nariadení. Ministerka to hanebne odmietla urobiť. Vo Francúzsku a v Španielsku to však vláda urobila.

Ako je potom možné mať spoločnú politiku rybolovu, keď existuje taká nerovnosť v prípade základnej komodity? Odsudzujem ľahostajnosť ministerky Gildernewovej a vyzývam nielen ku krátkodobej pomoci, ale aj k dlhodobej palivovej stratégii pre náš rybársky sektor.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE). – (GA) Pán predsedajúci, írska vláda sa chystá spustiť národnú širokopásmovú schému. Širokopásmová lokálna sieť je nedostupná pre 10 % krajiny a väčšina z týchto 10 % sa nachádza v regióne, odkiaľ pochádzam – na západe a v strede krajiny. Aj napriek tomu , že rozsah širokopásmovej siete rastie, miera rastu nie je dostatočná a nezhoduje sa s priemerom Európskej únie.

V Írsku je v mestských oblastiach 86 % dostupnosť širokopásmovej siete, ale v oblastiach vidieka je dostupnosť oveľa nižšia. S tým sa musí niečo urobiť. Závidíme severnej časti krajiny, kde je širokopásmová sieť všade dostupná. Bol by som rád, keby Európska komisia vyvinula na írsku vládu tlak, aby sme mohli dosiahnuť ciele Lisabonskej stratégie.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE).(RO) Už veľmi skoro budú uverejnené správy Európskej komisie odrážajúce pokrok, ktoré dosiahlo Rumunsko a Bulharsko v oblasti reforiem súdnictva.

Dnes, rok a pol po integrácii, stále viac nespokojných ľudí hovorí o európskej úrovni, čo má za následok, že pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol, sa považuje v porovnaní s predpokladanými cieľmi za zanedbateľný. Aj keď podľa niektorých znaleckých posudkov malo byť Rumunsko a Bulharsko prijaté do Európskej únie oveľa skôr, myslím si, že Komisia a Parlament by týmto dvom novým členským štátom mali aj naďalej pomáhať a podporovať ich.

Keď zoberieme do úvahy, že sa v budúcom roku budú konať voľby do Európskeho parlamentu, som presvedčený, že nasledujúce mesiace budú pre Bulharsko a Rumunsko dôležité, aby dokázali plne využiť svoje členstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som vyzdvihol tému jazykovej diskriminácie v Parlamente: rozhranie funkcií počítačov členov Parlamentu je iba v angličtine. Riadenie našich operačných systémov a prístup k súborom v našich počítačoch sú možné len príkazom v anglickom jazyku.

Považujem to za celkom diskriminačné voči členom Parlamentu, ktorí nevedia anglicky, ale aj napriek tomu by radi robili svoju prácu priamo na svojich počítačoch. Ide o problém jazykovej autorizácie, ktorý sa naši priatelia z esperantského hnutia pokúšajú vyriešiť v OSN, ale nie som si celkom istý, čo vyrieši frankofónne hnutie, ak sa tomuto problému nebudeme tu u nás venovať. Dúfam, pán predsedajúci, že tento problém bude odstránený a že sa náprava bude týkať tiež technologickej diskriminácie, s ktorou som sa stretol, keď som 2. júna položil otázku na písomné zodpovedanie v otvorenom formáte – v ODF formáte –, odlišnom od formátu Microsoftu, ktorý sa v súčasnosti používa. Odpoveď, ktorú som dostal z oddelenia, ktoré je za to zodpovedné, bola, že nie je možné predkladať otázky v otvorenom formáte.

Dúfam, že tieto formy jazykovej a technologickej diskriminácie budú čím skôr prekonané.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL).(EL) Pán predsedajúci, cenový nárast všetkého spotrebného tovaru, dopravy a služieb v kombinácii s nízkymi mzdami a dôchodkami a drastickými škrtmi v oblasti sociálnych dávok spôsobili opakované poškodenie príjmov ľudí a súčasne došlo k tvorbe enormných ziskov monopolov.

Vo všetkých členských štátoch nekontrolovateľne vzrástli ceny pre obyčajné rodiny pracujúcej triedy. Tí, ktorí sa snažia obviniť z vysokých cien niekoľko zlých špekulantov, klamú ľudí. Skrývajú fakt, že vysoké ceny sú spôsobované ziskami monopolov a politikami voľného trhu a konkurencie, ktoré sú základom samotnej EÚ a jej politík, ktoré vytvorili a zaviedli členské štáty a ich vlády. Vysoké ceny spôsobujú monopoly v oblasti výroby a obchodu, ktorej dominujú obchodné skupiny pustošiace príjmy ľudí a ničiace tisícky malých obchodov a podnikov.

Vyzývame zamestnancov, aby zintenzívnili svoj boj za zvýšenie reálnej mzdy, dôchodkov, sociálnych dávok a za zrušenie DPH na bežný spotrebný tovar, služby všeobecného záujmu a paliva, aby sa znížili ceny verejných služieb.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN COCILOVO
podpredseda

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Dňa 15. mája vznikol v USA právny predpis, ktorý je míľnikom v kríze týkajúcej sa nelegálnej ťažby dreva, ktorú môžeme zažiť kdekoľvek na svete. Kongres bol prvým na svete, ktorý prijal podobný zákon, ktorý zakazuje dovoz nelegálne vyťaženého dreva. V roku 2006 pochádzalo 10 % dovozu do Spojených štátov z nelegálne vyťaženého dreva. Po prijatí tohto zákona analýzy zdôrazňovali, že tento zákon napomáha konkurencieschopnosti amerických tovární, chráni prácu a vysiela jasný signál lesníckym spoločnostiam.

Moja otázka je nasledujúca: ako dlho bude ešte Európska únia čakať a na čo vlastne čaká? Je urážajúce a potupné, že sedíme so založenými rukami. Ale my, členovia Parlamentu, môžeme niečo urobiť: Odporúčam, aby každý podpísal petíciu 23, ktorá bola prezentovaná pred niekoľkými mesiacmi, a ktorej cieľom je, aby sme presvedčili Komisiu, aby konečne, po Spojených štátoch, predstavila tieto právne predpisy, dokedy ešte máme lesy. Mnohokrát ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). – Pán predsedajúci, chcem upozorniť na nepríjemnú situáciu jedného z mojich voličov, Alana Jonese z Knightonu, vidieckeho mestečka v stredozápade krajiny, ktorý je neobyčajným príkladom európskeho podnikateľa, ktorý bol nechaný napospas osudu v dôsledku absencie vysokorýchlostného pripojenia na vidieku. Chce založiť malú online spoločnosť, ktorá by ponúkala rámovanie fotografií. Bolo by preňho ideálne, keby ako zdravotne postihnutá osoba pracujúca z domova, mohol začať nový druh podnikania. Avšak v oblasti, kde býva, je iba jediný poskytovateľ internetových služieb, ktorý má monopol na širokopásmové pripojenie v meste, a aj keď pripojenie rozširuje, je extrémne pomalé a jednoducho neposkytuje spojenie vhodné pre tento druh podnikania.

Komisia plánuje prekonať rozdiely v digitálnych technológiách a rozšíriť širokopásmové pripojenie do vidieckych oblastí; naliehavo musí vyriešiť problém poskytovateľov internetových služieb a zaistiť primerané zdroje, aby tieto oblasti nezaostávali za inými, pokiaľ ide o kvalitu a rýchlosť pripojenia a nízke náklady.

Bola by som rada, pán predsedajúci, keby ste ma uistili, že Komisia zaistí, aby sa podnikateľom, ako je pán Jones, nekládli prekážky v ich podnikaní, a neboli tým odradzovaní od svojich zámerov, lebo takýto postup bráni vzniku mnohých potrebných pracovných príležitostí na vidieku.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Európska komisia a členovia WTO (Svetovej obchodnej organizácie) súria, aby sa dokončili rozhovory z Dauhy o poľnohospodárstve a otvorení trhu pre priemyselný tovar, NAMA. Je zrejmé, že na súčasnú situáciu v Spojených štátoch majú vplyv voľby. Avšak v porovnaní s očakávaniami z roku 2006 je téma NAMA zrejmým krokom späť. Rozvinutým krajinám sa darí ponechať problematiku životného prostredia celkom bezo zmeny. Textilné a odevné clá výrobkov z EÚ budú znížené z 12 na 4 %. Trhy rozvíjajúcich ekonomík sa neotvoria, lebo nie je potrebné znížiť clá, ale záväzky maximálnych ciel. Okrem toho sa uplatní na Čínu, krajinu, ktorá zaplavuje Európu a zvyšok sveta tovarom nízkej kvality, osemnásťročné prechodné obdobie. Predložený projekt NAMA je neprijateľný pre Litvu a ďalšie krajiny EÚ, lebo by ohrozil ich konkurencieschopnosť. Je tu jasne viditeľná rovnováha medzi poľnohospodárstvom a NAMA. EÚ by nemala naliehať na dokončenie rozhovorov z Dauhy predovšetkým vzhľadom na vlastnú ekonomiku. Apelujem na Komisiu, aby nenaliehala a spravodlivo zastupovala záujmy krajín EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL).(PT) Pán predsedajúci, chcel by som zablahoželať rybárom z rôznych krajín Európskej únie, a predovšetkým z Portugalska, k ich boju na ochranu strategického odvetvia rybárstva, pracovných miest, slušných miezd a životných podmienok pre tisícky rybárov a ich rodín.

Rybári, konfrontovaní spoločnou politikou rybolovu a Európskou úniou, ktorá je ľahostajná k tejto dlhodobej sociálnoekonomickej kríze v tomto sektore, ktorá je čoraz viac akútna z dôvodu rastu cien a finančnej špekulácie s palivami – naftou a benzínom –, konečne ukázali, že existujú riešenia a opatrenia, ktoré mali byť už dávno vykonané. Riešenia a opatrenia vyžadujúce, aby Európska únia už prestala byť hluchá a prijala nové politiky, ktoré budú chrániť a podporovať odvetvie rybolovu, a nepredlžovala agóniu a skazu. Rybolov má budúcnosť.

Nemôžem ukončiť tento svoj krátky prejav bez toho, aby som nevyjadril uznanie tisíckam pracovníkov, ktorí budú zajtra štrajkovať v Lisabone na obranu svojich pracovných práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – Pán predsedajúci, rozšírenie Schengenského priestoru sa stalo skvelou správou pre občanov mojej krajiny. Symbolizovalo rovnoprávne postavenie občanov Českej republiky v Únii. Bohužiaľ sú dnes noviny plné titulkov o šikane českých vodičov nemeckou a rakúskou políciou, lebo od apríla dochádza k cieleným podrobným kontrolám autobusov a osobných vozidiel s českou poznávacou značkou na území Nemecka a Rakúska. Až po viac ako mesiaci plošných kontrol oznámilo Rakúsko, že hodlá robiť kontroly od júna v súvislosti s Majstrovstvami Európy vo futbale. V poriadku. Dôrazne však protestujem proti plošným kontrolám českých vodičov na nemeckom území. Ide o jednostranné, ťažko vysvetliteľné opatrenia, ktoré zhoršujú susedské vzťahy. Občania mi píšu, že si želajú odvetu z českej strany. To nie je dobrá situácia a navyše to ovplyvní politickú klímu pred ratifikáciou Lisabonskej zmluvy. Podala som už interpeláciu a teraz žiadam vás, kolegovia z Nemecka, aby ste tomu taktiež venovali pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE).(RO) Vážení kolegovia, rada by som privítala spoločný program iniciovaný Radou Európy, ktorý sa zameriava na odstránenie všetkých foriem násilia na deťoch, a som presvedčená, že v roku 2009 budú fyzické tresty zakázané na celom svete.

Ešte by som rada zdôraznila potrebu spoločnej kampane na európskej úrovni, prostredníctvom ktorej si deti uvedomia, že násilie voči nim je protiprávne a že musia nahlásiť akékoľvek zlé zachádzanie, ktorému boli vystavené. V niektorých členských štátoch EÚ rodičia považujú fyzické tresty za bežnú výchovnú metódu a deti sa domnievajú, že je to normálne.

Budúcnosť Európskej únie je závislá od spôsobu, akým budú rešpektované práva detí, a počas ich výchovy a vzdelávania musíme mať na pamäti prístup, ktorý zakazuje akúkoľvek formu násilia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Nadácia Eurofound prednedávnom informovala, že 25 % prebytku Portugalska z obdobia rokov 2003 – 2006 je dôsledkom presídľovania jednotlivých spoločností. Záznamy ukazujú, že niekoľko nadnárodných spoločností tak urobilo potom, ako pomocou Spoločenstva získali milióny eur a premenili tak dotáciu vo svoj zisk, čo je neprijateľné.

Sú tu prípady zamestnancov, ktorí ešte nedostali odškodnenie, na ktoré majú nárok, ako v prípade spoločnosti Vila Nova de Gaia and Brax, ktorej zamestnanci včera išli pred budovu Súdneho dvora, aby žiadali odškodné, ktoré im už dlhuje cez päť rokov.

Nezamestnanosť slúži ako ospravedlnenie stále neistejšej zamestnanosti, na ktorú vláda odpovedá zvýšeným úsilím odsunúť do pozadia pracovné práva. Preto vítam akciu, ktorú zajtra organizuje Všeobecná konfederácia portugalských pracujúcich (CGTP) v portugalskom Lisabone.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Pán predsedajúci, len by som rada upozornila Parlament na konferenciu o celosvetovej potravinovej kríze, ktorá sa koná v Ríme. Naše záujmy v tejto záležitosti sme v Parlamente vyjadrili v nedávnom uznesení o cenách potravín.

Jednou z kľúčových tém sú nedostatočné investície v poľnohospodárstve, rovnako v rozvinutom, ako aj v rozvojovom svete. Rozsah tohto problému som si uvedomila minulý týždeň na konferencii v Írsku, keď misijná sestra komunity Holy Rosary, Nora MacNamaraová, veľmi zreteľne pripomenula, že keď sa pred mnohými rokmi zapojila do poľnohospodárstva v Afrike, investovalo sa tam. A potom, povedala, sa Afrika – alebo skôr poľnohospodárstvo – stalo nečistým slovom pri hľadaní prostriedkov na podporu projektov v tejto oblasti. Potrebujeme sa vrátiť k našim koreňom a investovať do poľnohospodárstva.

V diskusii o Lisabonskej zmluve v Írsku môžem len povedať, že táto zmluva v skutočnosti posilní pozíciu Európskej únie v rozvojovom svete a podľa môjho názoru nám pomôže pri riešení potravinovej krízy, ktorej v súčasnosti nečelíme iba v Európe, ale na celom svete.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Vo februári tohto roku mal pán Erdogan, turecký predseda vlády, v Kolíne veľmi kontroverzný prejav, v ktorom nazval asimiláciu zločinom proti ľudskosti. Z pozície slobody voľby vlastnej identity je toto tvrdenie neprijateľné; zachovanie kultúrnej odlišnosti je dôležitým cieľom, ale rozhodnutie musí byť urobené jednotlivcom.

Prirodzeným riešením pre Turkov v západnej Európe môže byť dvojaká identita. Erdoganova požiadavka, aby sa turečtina používala na nemeckých univerzitách, je nereálna, vzhľadom na to, že v mnohých krajinách Únie žijú pôvodné národnostné menšiny, ktoré po stáročia nemali svoju vlastnú štátnu univerzitu, ako napríklad Maďari v Sedmohradsku, kde bola maďarská menšina počas komunistickej diktatúry zbavená nezávislej štátnej univerzity.

Je dôležité, aby Turecko kvôli dosiahnutiu cieľov svojej vnútornej politiky nemanipulovalo s menšinami prisťahovalcov, ktorí žijú v západnej Európe. Bolo by taktiež dobré, keby si predseda vlády zamietol pred vlastným prahom, najmä ak ide o situáciu Kurdov, uznanie genocídy Arménov a rovnosť práv žien.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Pán predsedajúci, európski socialisti dúfajú, že Európa bude príkladom pre celý svet, ak ide o kvalitu života. 27 členských štátov teraz buduje novú sociálnu Európu, ktorá prinesie prosperitu všetkým občanom Európskej únie.

Z rozpočtu Únie na rok 2008 je takmer 45 % určených na rast, inovácie, tvorbu pracovných miest a na ekonomickú a sociálnu súdržnosť, 42,6 % potom na poľnohospodárstvo. Poľnohospodárske oblasti predstavujú 90 % rozlohy Európskej únie.

Napriek tomu, že v roku 2008 bolo 41 miliónov EUR pridelených pre poľnohospodárstvo, nárast nákladov na poľnohospodárske práce a nárast cien energií so sebou priniesol taktiež nárast cien poľnohospodárskych produktov a spôsobil zhoršenie ekonomickej situácie. Domnievam sa, že politika dotácií pre poľnohospodárstvo a primerané podmienky na podporu investícií v tejto oblasti sú odpoveďou na niektoré výzvy, s ktorými sa Únia stretne v nasledujúcich rokoch.

Rozvinuté poľnohospodárstvo poskytne všetkým európskym občanom prístup k zdravým potravinám a dostatočnému množstvu za primerané ceny. Zdravá výživa je základným aspektom kvality života.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. Týmto je tento bod skončený.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia