Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0289(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0200/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0200/2008

Συζήτηση :

PV 04/06/2008 - 22
CRE 04/06/2008 - 22

Ψηφοφορία :

PV 05/06/2008 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0252

Συζητήσεις
Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

22. Γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0200/2008) του Helmuth Markov, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/97, αριθ. 1933/2006 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 964/2007 και αριθ. 1100/2006 της Επιτροπής (COM(2007)0857 – C6-0051/2008 – 2007/0289(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να απολογηθώ εκ μέρους του Peter Mandelson, ο οποίος δεν μπορεί να παρίσταται εδώ για να συζητήσει με το Σώμα τον κανονισμό σχετικά με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ). Μου ζήτησε να μιλήσω εξ ονόματός του.

Σας ευχαριστώ για το έργο σας καθώς και για τις πολύτιμες παρατηρήσεις σας επί της πρότασης σχετικά με τον κανονισμό για ένα ΣΓΠ για την περίοδο 2009-2011. Η Επιτροπή θεώρησε σημαντικό να μπορέσει το Κοινοβούλιο να εκφράσει την άποψή του, και εκτιμούμε πραγματικά τις προσπάθειες που καταβάλατε προκειμένου να εξετάσετε τις προτάσεις και να γνωμοδοτήσετε, ακόμη και σε ένα μάλλον σύντομο χρονοδιάγραμμα. Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε τη γνωμοδότηση καθώς και την ευκαιρία να συνεργαστούμε μαζί σας και να σας εξηγήσουμε τη θέση της Επιτροπής.

Το ΣΓΠ αποτελεί ένα σημαντικό προ-αναπτυξιακό μέσο της κοινοτικής εμπορικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εκτιμά το γεγονός ότι στη γνωμοδότηση αναγνωρίζεται ότι το ΣΓΠ της ΕΕ είναι το σημαντικότερο από τα συστήματα αυτού του είδους των ανεπτυγμένων χωρών και ότι συνεχίζει να συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου για την προώθηση της ανάπτυξης και τη μείωση της φτώχειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Συμμεριζόμαστε τον στόχο που εξέφρασε το Κοινοβούλιο ότι το εν λόγω σύστημα θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί με σταθερότητα, διαφάνεια και προβλεψιμότητα. Οι πτυχές αυτές είναι σημαντικές για τις ίδιες τις δικαιούχους χώρες, καθώς παρέχει σε αυτές και στους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ μια σταθερότερη βάση για τη λήψη των δικών τους αποφάσεων όσον αφορά τις εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι και οι τρεις βασικές συνιστώσες του συστήματος –το γενικό ΣΓΠ για όλους τους δικαιούχους, το «ΣΓΠ Συν» για όσες χώρες αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον αφορά την τήρηση των διεθνών προτύπων ορθής διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης, και η πρωτοβουλία «Όλα εκτός όπλων» (ΟΕΟ) για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες– λειτουργούν σωστά και σύμφωνα με τους γενικούς προσανατολισμούς πολιτικής που έχουν καθοριστεί για την περίοδο 2006-2015. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η βασική προσέγγιση που διέπει τον προτεινόμενο κανονισμό για την περίοδο 2009-2011 είναι να υπάρχει συνέχεια επί της ουσίας, σε συνδυασμό με κάποια τεχνική ενημέρωση.

Συνεργαζόμαστε ενεργά με τα κράτη μέλη του Συμβουλίου, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κανονισμού. Η Προεδρία έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη της συμφωνίας αυτής πριν από το τέλος του Ιουνίου. Αυτό είναι κάτι που έχει την υποστήριξη της Επιτροπής, καθώς είναι σημαντικό να ληφθεί έγκαιρα κάποια απόφαση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δικαιούχες χώρες και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών φορέων, θα έχουν επαρκή ενημέρωση για τις αλλαγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν τον επόμενο Ιανουάριο.

Ένας άλλος πολύ σημαντικός λόγος για να λάβουμε έγκαιρα κάποια απόφαση είναι ότι όσες χώρες επιθυμούν να αιτηθούν της μεταχείρισης που προβλέπεται στο πλαίσιο του «ΣΓΠ Συν» θα πρέπει να το πράξουν έως και το τέλος Οκτωβρίου και, κατά συνέπεια, χρειάζονται να έχουν το συντομότερο δυνατό κάποια επιβεβαίωση για τα σχετικά κριτήρια και για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι κάποια από τα σχόλια και τις προτάσεις του Κοινοβουλίου σχετίζονται στην πραγματικότητα με ζητήματα που εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού, αν και βέβαια πρόκειται για σημαντικά ζητήματα από πλευράς ανάπτυξης.

Η μεταρρύθμιση των κοινοτικών προτιμησιακών κανόνων καταγωγής, ακόμη και για τους σκοπούς του ΣΓΠ, προωθείται ξεχωριστά υπό τη διεύθυνση του Επιτρόπου Kovαcs.

Επίσης, ορισμένα σχόλια αφορούν την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επαρκείς και καλής ποιότητας ενισχύσεις για το εμπόριο, με στόχο να τις βοηθήσουμε να αναπτύξουν την εμπορική τους ικανότητα και να αξιοποιήσουν το εμπορικό τους δυναμικό, προκειμένου να προωθήσουν οι ίδιες την οικονομική τους μεγέθυνση και βιώσιμη ανάπτυξη. Στο σημείο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη καταστήσει σαφή την ισχυρή της δέσμευση και, στην κοινοτική στρατηγική «βοήθεια για το εμπόριο» του Οκτωβρίου 2007, έθεσε μια σταθερή βάση, πάνω στην οποία μπορούν να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις.

Εν κατακλείδι, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι εκτιμούμε πάρα πολύ το ενδιαφέρον που επέδειξε το Κοινοβούλιο για τις εν λόγω προτάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Helmuth Markov, εισηγητής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η αναπτυξιακή συνεργασία και το εμπόριο αποτελούν συνήθως τις σημαντικότερες εξωτερικές δυνάμεις που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας χώρας. Οι μη αμοιβαίες δασμολογικές προτιμήσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες συνιστούν ένα σημαντικό και διεθνώς αναγνωρισμένο μέσο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια.

Επί του παρόντος, βρίσκονται σε ισχύ τρία είδη καθεστώτων. Πρώτον, το γενικό καθεστώς που ισχύει για όλες τις δικαιούχους χώρες.

Δεύτερον, το καθεστώς κινήτρων του ΣΓΠ+, το οποίο παρέχει επιπρόσθετα οφέλη στις χώρες που εφαρμόζουν ορισμένα διεθνή πρότυπα όσον αφορά τα ανθρώπινα και εργατικά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση των ναρκωτικών και τη χρηστή διακυβέρνηση.

Τρίτον, το ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, το οποίο θεωρητικά τους παρέχει πρόσβαση, χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις, στην κοινοτική εσωτερική αγορά για όλα τα εμπορεύματα εκτός όπλων. Η προσωπική μου άποψη στο σημείο αυτό είναι ότι είναι εξαιρετικά ολέθριο το γεγονός ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει κανένας νομικά δεσμευτικός κανονισμός που να απαγορεύει τις εξαγωγές όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις χώρες αυτές.

Όλες οι δασμολογικές προτιμήσεις στον κόσμο δεν ωφελούν σε τίποτε, αν οι βίαιες συγκρούσεις καταστρέφουν τις βάσεις για μια λειτουργική εθνική οικονομία.

Η έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας πραγματοποιεί βελτιώσεις στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το ΣΓΠ για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2009 έως τον Δεκέμβριο του 2011 στα ακόλουθα σημεία:

Πρώτον, βελτιώσεις στην εφαρμογή και αποτελεσματικότητα. Αυτό συνεπάγεται επίσης συντόμευση της τροπολογίας και των προθεσμιών ελέγχου από τρία χρόνια σε περιόδους ενός έτους.

Δεύτερον, ανάπτυξη των κανόνων για μια μεταρρυθμιστική διαδικασία, στην οποία θα περιλαμβάνονται κατά περίπτωση οι δικαιούχοι.

Τρίτον, συνεκτικότητα με το πολυμερές πλαίσιο του ΠΟΕ και κατά συνέπεια, φυσικά, με τους στόχους του αναπτυξιακού γύρου της Ντόχα. Μεταξύ αυτών, καθώς και μεταξύ των απαραίτητων αξιολογήσεων επιπτώσεων σχετικά με την αναπτυξιακή ικανότητα των μέσων της κοινοτικής εμπορικής πολιτικής, συγκαταλέγεται, πρώτον, το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση των κοινοτικών κανόνων καταγωγής πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη θέση σε εφαρμογή του νέου ΣΓΠ και, δεύτερον και κυριότερο, το ότι πραγματοποιούνται βελτιώσεις στους κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις για τις δικαιούχους χώρες. Σκέφτομαι, για παράδειγμα, τη δυνατότητα διαπεριφερειακής σώρευσης. Αυτό σημαίνει ότι ένα προϊόν που έχει παραχθεί σε μια περιφερειακή αλλά διασυνοριακή παραγωγική διαδικασία δεν θα στερείται της αποδοχής του ΣΓΠ λόγω ανούσιων κανόνων καταγωγής.

Τέταρτον, εξασφάλιση του δημοκρατικού και κοινοβουλευτικού ελέγχου όσον αφορά την εφαρμογή και προσαρμογή, ενδεχομένως, του κανονισμού που βρίσκεται επί του παρόντος σε ισχύ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι χαιρετίζω το γεγονός ότι η Επιτροπή συμπεριέλαβε στην παρούσα φάση το Κοινοβούλιο στη διαδικασία διαβούλευσης, αλλά ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει στο μέλλον να λαμβάνει κοινές αποφάσεις σχετικά με τα ζητήματα αυτά σε τακτική βάση. Από αυτό, συμπεραίνω ότι η Επιτροπή θα εξετάσει αυτήν τη φορά σοβαρά τις τροπολογίες μας αντί κατά βάση να τις αγνοήσει, όπως συνέβη πριν από δύο χρόνια στην περίπτωση της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας για τη μεταρρύθμιση.

Και ένα σχόλιο σχετικά με το καθεστώς κινήτρων του ΣΓΠ+: νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, όταν αξιολογούμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης –όχι μόνο στις εμπορικές σχέσεις–, να μην χρησιμοποιούνται για τις διάφορες χώρες διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Ωστόσο, είναι ταυτόχρονα απολύτως σαφές ότι μια βιαστική εγκατάλειψη των εμπορικών προτιμήσεων μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τον πληθυσμό μιας αναπτυσσόμενης χώρας καθώς επίσης και για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτήν.

Η απόφαση σχετικά με το πόσο σωστά ή λανθασμένα εφαρμόζονται στην πραγματικότητα οι διεθνείς συμφωνίες που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού και με το αν το σύστημα προτιμήσεων θα πρέπει ενδεχομένως να εγκαταλειφθεί, θα πρέπει κατά συνέπεια να εξετάζεται με πολύ μεγάλη προσοχή.

Θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για την τροπολογία 37 που κατατέθηκε εδώ, η οποία μας υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να εξετάζουμε κάθε ενδεχόμενο, έτσι ώστε οι χώρες που δεν συγκαταλέγονται στις λιγότερο ανεπτυγμένες και δεν έχουν υπογράψει καμία συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης να μπορούν να απολαμβάνουν ένα νέο εμπορικό πλαίσιο, το οποίο θα παρέχει εμπορικές προτιμήσεις που τουλάχιστον αντιστοιχούν σε αυτές της Συμφωνίας της Κοτονού.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και την Επιτροπή Ανάπτυξης –και τον κ. Kaczmarek που κάθεται εκεί –για τη συνεργασία τους και την προθυμία τους να κάνουν συμβιβασμούς. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου μπόρεσε να εγκρίνει ομόφωνα την παρούσα έκθεση, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης.

Υπήρξε εκτεταμένη συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή –πραγματοποιήσαμε τακτικές συζητήσεις επ’ αυτού– και, ως εκ τούτου, ελπίζω ότι ο κανονισμός θα μπορέσει να τεθεί έγκαιρα σε ισχύ, όπως προβλέπεται, και ότι δεν θα υπάρξουν διαφορές μεταξύ της τρέχουσας και της νέας περιόδου δασμολογικών προτιμήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης. − (PL) Κύριε Πρόεδρε, η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει το εμπόριο ως έναν θεμελιώδη παράγοντα ανάπτυξης. Η ενεργότερη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών στις πολυμερείς σχέσεις αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στάδιο στην πορεία για την εξάλειψη της παγκόσμιας φτώχειας. Κατά συνέπεια, το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων δεν βοηθά την ανάπτυξη του κοινοτικού εμπορίου. Χρησιμεύει πρωτίστως για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ανεπτυγμένων. Οι κύριοι στόχοι του συστήματος θα πρέπει κατά συνέπεια να είναι η μείωση της φτώχειας και η διευκόλυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και η υλοποίηση των Στόχων της Χιλιετίας.

Ως συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης, θα ήθελα να επισημάνω ότι η έκθεση του κ. Markov είναι πολύ καλή και θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον εισηγητή όσο και την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου για το ότι έκαναν δεκτή τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης. Αυτές οι δύο επιτροπές δεν συνεργάζονταν πάντοτε τόσο αρμονικά όπως σε αυτήν την περίπτωση, επομένως θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες.

Μεταξύ των ζητημάτων που θεωρήσαμε από κοινού ότι είναι πολύ σημαντικά είναι: η ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του συστήματος –με στόχο την αύξηση της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου και του δημοκρατικού ελέγχου, καθώς και για να διευκολυνθεί η καθιέρωση της αρχής της χώρας καταγωγής–, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η εφαρμογή των προτιμήσεων, για παράδειγμα μέσω της διαπεριφερειακής σώρευσης, κάτι που θα προωθήσει ταυτόχρονα την περιφερειακή συνεργασία στις φτωχότερες χώρες· η ίση μεταχείριση όλων των χωρών ως υποψηφίων για το ΣΓΠ+, ανεξάρτητα από το πότε θα ικανοποιήσουν τα κριτήρια του συστήματος· και τελευταίο, και εξίσου σημαντικό, η πιο διεισδυτική, ολοκληρωμένη και λεπτομερής ανάλυση του αντικτύπου του συστήματος πριν από την επόμενη αναθεώρησή του για την περίοδο 2013-2014.

Το Κοινοβούλιο θα ήθελε να γνωρίζει τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του συστήματος. Βασικό σημείο για αυτό είναι το να γνωρίζει την έκταση, στην οποία το σύστημα δασμολογικών προτιμήσεων βοηθά να περιοριστεί η φτώχεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Godelieve Quisthoudt-Rowohl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, το σύστημα που είναι σήμερα υπό συζήτηση χρησιμεύει στην καταπολέμηση της φτώχειας και της υστέρησης. Τρία σημεία μου φαίνονται σημαντικά εδώ. Πρώτον, καθόσον πρόκειται τώρα για τη συνέχιση του συστήματος: θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία τόσο κατά την είσοδο στο σύστημα όσο και κατά την έξοδο από αυτό, σε περίπτωση μεταβολής των παραμέτρων σε ένα κράτος. Με άλλα λόγια: ένα κράτος που ήταν κάποτε δικαιούχο πρέπει να παραμένει πάντοτε δικαιούχο; Δεν θεωρώ ότι πρέπει να ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η ΕΕ έχει επίσης ένα καθήκον απέναντι στους δικούς της πολίτες, τους εργαζομένους και τους καταναλωτές. Το πλεονέκτημα που προκύπτει θα πρέπει να είναι αμοιβαίο και όχι πάντοτε μονόπλευρο.

Δεύτερον, επικροτούμε το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να ενημερωθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου. Ωστόσο, θα θέλαμε επίσης μια αξιολόγηση του εν λόγω συστήματος. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να προβαίνει σε συγκρίσεις με άλλα προτιμησιακά μέτρα, όπως για παράδειγμα με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Επισημαίνουμε ρεαλιστικά ότι, από στατιστικής πλευράς, ανοίγει συνεχώς ένα χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, παρά τα ποικίλα μέτρα της ΕΕ και παρά τα μέτρα των κρατών μελών. Οι προσπάθειές μας που σίγουρα έχουν καλή πρόθεση εξακολουθούν να οδηγούν στα σωστά αποτελέσματα; Οφείλουμε να θέτουμε στον εαυτό μας το ερώτημα αυτό.

Τρίτον, τα προτιμησιακά μέτρα, όπως για παράδειγμα το ΣΓΠ που συζητούμε εδώ, θα πρέπει να συνδέονται με τα ακόλουθα κριτήρια. Πρέπει να είμαστε κάπως αυστηροί στο σημείο αυτό. Πρώτον, με την προαγωγή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Δεύτερον, με τη δημιουργία στις δικαιούχους χώρες ενός ελάχιστου πλαισίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Με τα παραπάνω επιθυμούμε να παράσχουμε βοήθεια, κάτι που επισημαίνεται με σαφήνεια και στην έκθεση. Εντούτοις, δεν θα πρέπει να κάνουμε πίσω, για χάρη της ίδιας μας της αξιοπιστίας.

Θέλω στο σημείο αυτό να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή για την αποτελεσματική του συνεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όταν το Κοινοβούλιο εξέφρασε την άποψή του σχετικά με την εφαρμογή του ΣΓΠ για την περίοδο 2005-2008, η Επιτροπή δεν έκρινε ότι έπρεπε να ενσωματώσει τις προτάσεις του. Σήμερα υποστηρίζουμε την προτεραιότητα αυτή, ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλακεί περισσότερο στην κατανομή και την παρακολούθηση των διαφόρων ΣΓΠ.

Επίσης, πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, και ιδιαίτερα των κοινωνικών εταίρων. Κατά τον έλεγχο της εφαρμογής των κύριων συμβάσεων που διέπουν την κατανομή του ΣΓΠ+, αυτοί αντιπροσωπεύουν μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών. Στο σημείο αυτό, με χαροποιεί το ότι ο νέος κανονισμός θα είναι αυστηρότερος όσον αφορά τον σεβασμό των διατάξεων για τη χρηστή διακυβέρνηση που σχετίζονται με τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. Η Ένωση πρέπει να έχει πίστη στις αξίες της και να ενθαρρύνει τους εμπορικούς της εταίρους όχι μόνο να επικυρώνουν τις συμβάσεις της, αλλά και να τις εφαρμόζουν συγκεκριμένα.

Για τον λόγο αυτόν, ζητούμε από την Επιτροπή να ενσωματώσει μια από τις προτάσεις μας, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να συνεχίσει το ΣΓΠ+ να λειτουργεί ως κίνητρο. Επί του παρόντος, μια χώρα που δεν είναι επιλέξιμη για το ΣΓΠ+, θα πρέπει από το 2009 να περιμένει ωσότου θεσπιστεί ο νέος κανονισμός το 2012, προκειμένου να μπορέσει να υποβάλει εκ νέου αίτηση. Θα θέλαμε να είναι δυνατό να μπορεί μια χώρα να υποβάλλει αιτήσεις κάθε χρόνο, έτσι ώστε να δίνεται στις αναπτυσσόμενες χώρες ένα πραγματικό κίνητρο να εφαρμόσουν τις εν λόγω συμβάσεις το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να επωφεληθούν από το ΣΓΠ+.

Τέλος, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους την ανάγκη να αναθεωρηθούν οι κανόνες καταγωγής, προκειμένου να υπάρχει ένα συνολικό, απλοποιημένο και εναρμονισμένο σύστημα που να βασίζεται στην ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης, κάτι που παραμένει και η πρωταρχική του αποστολή. Οι υπολογισμοί της εθνικής προστιθέμενης αξίας θα πρέπει, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των φτωχών χωρών, οι οποίες δεν θα μπορούν να επωφεληθούν, εάν οι κανόνες καταγωγής είναι πολύ περιοριστικοί. Το ΣΓΠ παρέχει στην Ένωση ένα μέσο όχι μόνο για την προώθηση της ολοκλήρωσης των αναπτυσσόμενων χωρών στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου, αλλά και για τη διάδοση της χρηστής διακυβέρνησης.

Οι προτάσεις του Κοινοβουλίου θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και στα δύο επίπεδα. Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή θα τις ενσωματώσει στο κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (GA) Κύριε Πρόεδρε, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός οικονομικής βοήθειας προς τον τρίτο κόσμο. Εντούτοις, οι χώρες του τρίτου κόσμου δεν χρειάζονται μόνο χρήματα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν οι οικονομίες των χωρών αυτών. Υποστηρίζω σθεναρά το εμπόριο μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού.

Δεν μπορώ να συμφωνήσω με τις συζητήσεις του ΠΟΕ στη Γενεύη. Η συμφωνία που προσφέρεται σε καμία περίπτωση δεν θα ωφελήσει την ευρωπαϊκή γεωργία· δεν θα βοηθήσει την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη –ή και στην Ιρλανδία. Εντούτοις, δεν είμαστε οι μόνοι που είναι δυσαρεστημένοι. Και η Αμερική είναι επίσης δυσαρεστημένη. Και από τις 152 χώρες που συμμετέχουν στο παγκόσμιο εμπόριο, φαίνεται ότι μόνο δύο είναι ικανοποιημένες.

Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να χαιρετίσω την απόφαση της Ένωσης Γεωργών στην Ιρλανδία να αποδεχθεί και να υποστηρίξει τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Σε περίπου μια εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί στην Ιρλανδία το δημοψήφισμα για τη Συνθήκη. Θέλω επίσης να πω ότι θα θέλαμε να επικυρωθεί και να υιοθετηθεί η Συνθήκη, έτσι ώστε να είμαστε περισσότερο ισχυροί και ενωμένοι στη διαδικασία που συνεπάγεται στο μέλλον συζητήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, με κάθε ειλικρίνεια, θα έπρεπε να είμαι υπέρ αυτής της έκθεσης που επιδιώκει να βοηθήσει τα υπανάπτυκτα έθνη. Εξάλλου, το σύστημα προτιμήσεων της Βρετανικής Κοινοπολιτείας ήταν εξαιρετικά επωφελές για τα λιγότερο ευκατάστατα μέλη της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, αλλά υποθέτω ότι δεν θέλετε να ακούσετε πώς μια κακή μετα-ιμπεριαλιστική δύναμη βοήθησε στην πραγματικότητα τους φτωχότερους γείτονές της.

Το πρόβλημα είναι ότι τα προγράμματα της ΕΕ καταλήγουν πάντοτε να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που σχεδιαζόταν. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, η οποία είχε ως στόχο να διατηρήσει τα αποθέματα ψαριών, έχει αποδειχθεί καταστροφική, με αποτέλεσμα η ΕΕ, με τις ψήφους αυτού του Σώματος, να έχει χορηγήσει άδειες σε κοινοτικούς αλιευτικούς στόλους να λεηλατούν τις θάλασσες των χωρών του τρίτου κόσμου τη μια μετά την άλλη, προκαλώντας φτώχεια και πείνα εκεί που κάποτε υπήρχε τουλάχιστον ένα επίπεδο επιβίωσης. Η περιττή παραγωγή ζάχαρης πωλείται με καθεστώς ντάμπινγκ στον τρίτο κόσμο, ενώ η λύση είναι προφανώς να μειωθεί η ευρωπαϊκή παραγωγή και όχι να χρησιμοποιείται καλύτερα. Ο χαμηλής ποιότητας ευρωπαϊκός καπνός που καλλιεργείται κάθε χρόνο με τη βοήθεια 18 εκατομμυρίων ευρώ από τα χρήματα των φορολογουμένων μας διατέθηκε με καθεστώς ντάμπινγκ εκεί όπου έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά. Τώρα, μας λένε ότι τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν σε εκστρατείες κατά του καπνίσματος και όχι για την παροχή βοήθειας προς τον τρίτο κόσμο.

Τα κοινοτικά προγράμματα ενισχύσεων αποτελούν τυπικό παράδειγμα για το ότι δίνουμε με το ένα χέρι και παίρνουμε πίσω με το άλλο. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική περιορίζει τις εισαγωγές, πλήττοντας τα αναπτυσσόμενα έθνη, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει τα περιττά αποθέματά της στον τρίτο κόσμο. Με τον τρόπο αυτόν, οι φτωχοί ντόπιοι αγρότες δεν έχουν πλέον δουλειά, επομένως είναι σαν να τραβάμε το χαλί κάτω από τα πόδια των χωρών που το ΣΓΠ έχει ως στόχο να βοηθήσει. Οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται τόσο πολύ που ο πρώην ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, προειδοποιεί για μια επανάσταση που θα έχει ως αιτία τα τρόφιμα. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η ΕΕ προωθεί τους στόχους για τα βιοκαύσιμα, κάτι που θα επηρεάσει την παραγωγή τροφίμων στον τρίτο κόσμο περισσότερο από οπουδήποτε αλλού.

Επομένως, αυτό το Σώμα μπορεί να είναι όλο ενθουσιασμό για το πώς το ΣΓΠ της ΕΕ θα συνδράμει τα λιγότερο ανεπτυγμένα έθνη, όμως η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικές της ΕΕ θα βοηθήσουν απλώς να διασφαλιστεί ότι οι φτωχοί θα παραμείνουν φτωχοί, οι πεινασμένοι θα παραμείνουν πεινασμένοι και τα λιγότερα ανεπτυγμένα έθνη θα παραμείνουν υπανάπτυκτα.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επαναλάβω τη σημασία που έχει το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) για την οικονομική και εμπορική ανάπτυξη των δικαιούχων χωρών.

Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου έχουν βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την πρόταση κανονισμού για την περίοδο 2009-2011 και έχουν εστιάσει σε πτυχές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις συνθήκες χρήσης του συστήματος από τις εν λόγω δικαιούχους χώρες, όπως είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την καλύτερη αξιοποίηση των εμπορικών οφελών του ΣΓΠ.

Αξίζει επίσης να επισημάνουμε ότι ορισμένες χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την ένταξή τους στο ειδικό καθεστώς κινήτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στο ΣΓΠ+, το οποίο είναι περισσότερο ευνοϊκό, καθώς επίσης και το γεγονός ότι θα μπορούν να το κάνουν αυτό κάθε χρόνο. Εντούτοις, νομίζω ότι ορισμένες από τις τροπολογίες που ενέκρινε η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου προχωρούν περισσότερο από όσο πρέπει.

Η τροπολογία 8 σχετικά με τη δυνατότητα των χωρών που δεν είναι τελικές αποδέκτριες εξαγωγών να επωφελούνται από το περισσότερο ευνοϊκό ΣΓΠ+ και το καθεστώς της πρωτοβουλίας «Όλα εκτός όπλων» θα μπορούσε να είναι επιζήμια για ορισμένες χώρες που αξίζουν πραγματικά να ενταχθούν στα καθεστώτα αυτά. Εν γένει, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερη σύγχυση κατά την εφαρμογή του ΣΓΠ και των κανόνων καταγωγής. Πρόκειται για ένα ζήτημα που θα πρέπει να το αφήσουμε για την επόμενη αναθεώρηση των κανόνων καταγωγής.

Επίσης, πιστεύω ότι πρέπει να επισημάνω, όπως έκαναν και ορισμένοι συνάδελφοί μου, το πόσο σημαντικό είναι να υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελέτες, οι οποίες θα αξιολογούν τις επιπτώσεις του ΣΓΠ στις δικαιούχους χώρες. Νομίζω, εντούτοις, ότι η εν λόγω μελέτη θα πρέπει να επικεντρώνεται στις καθαρά εμπορικές πτυχές και να μην καλύπτει άλλους τομείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο του παρόντος κανονισμού.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του ίδιου του Προέδρου της επιτροπής, του κ. Markov, ότι οι τροπολογίες μας ενισχύουν τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την εφαρμογή του κανονισμού. Αυτό που εξετάζεται στον κανονισμό είναι ο μελλοντικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εμπορική πολιτική από τη στιγμή που θα υιοθετηθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, κάτι που ελπίζω ότι θα γίνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Erika Mann (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να κάνω μια πολύ σύντομη παρατήρηση στην Επίτροπο. Η Επίτροπος ανέφερε ορθά ότι το ΣΓΠ+ αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και συνδέεται, όπως είπε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, με τους Στόχους της Χιλιετίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θυμάμαι πολύ καλά ότι, όταν συζητούσαμε για πρώτη φορά αυτό το σύστημα, είπαμε ότι έπρεπε να αξιολογήσουμε και να επαναξιολογήσουμε πόσο πολύτιμο θα είναι το σύστημα αυτό για τις χώρες και για εμάς τους ίδιους.

Υπάρχει ένα θέμα, στο οποίο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας και το οποίο μπορεί να γίνει πολύπλοκο και δύσκολο στο μέλλον, όσον αφορά τις χώρες που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του συστήματος, αλλά διαθέτουν πολύπλοκο περιβάλλον. Για παράδειγμα, η Σρι Λάνκα, η οποία πολύ θα ήθελε να εκπληρώσει τους στόχους, αλλά εξαιτίας των πολλών προϋποθέσεων –και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες– ίσως να μην μπορέσει να το καταφέρει.

Δεν υποστηρίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε το σύστημά μας. Θέλω απλώς να ζητήσω από την Επιτροπή –όπως έκανε ήδη και ο συνάδελφός μου Kader Arif– να είναι πολύ προσεκτική κατά την αξιολόγηση κάθε επιμέρους περίπτωσης. Σας ζητώ να επανέλθετε στην επιτροπή μας και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, όταν θα έχετε πραγματοποιήσει την αξιολόγηση, και στη συνέχεια να επανέλθετε στο Σώμα αυτό και να μας επιτρέψετε να αξιολογήσουμε και να συζητήσουμε το θέμα που ανέφερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE). - (SV) Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι πιστεύω ότι το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων είναι ένα εξαιρετικά καλό αναπτυξιακό μέσο, καθώς συνδέει με πολύ σαφή τρόπο το εμπόριο και την ανάπτυξη και παρέχει δασμολογικές παραχωρήσεις και, κατά συνέπεια, πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές σε όσες χώρες καταβάλλουν κάποια προσπάθεια. Είναι επίσης σημαντικό να το χρησιμοποιούμε πραγματικά ως αναπτυξιακό εργαλείο.

Τώρα συζητούμε για μια τεχνική αναθεώρηση και είναι σημαντικό να μην δυσκολεύουμε τα πράγματα για όσους χρειάζονται περισσότερο την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά θα πρέπει, αντίθετα, να ενισχύσουμε την αναπτυξιακή διάσταση. Νομίζω ότι, από πολλές απόψεις, η παρούσα αναθεώρηση το καταφέρνει αυτό με εξαίρετο τρόπο και προωθεί το εργαλείο αυτό προς την σωστή κατεύθυνση, δεν διανύει όμως ολόκληρη την απόσταση.

Σκέφτομαι για παράδειγμα το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μία μόνο ομάδα προϊόντων, δηλαδή τα υποδήματα. Όπως αναμφίβολα γνωρίζετε, το ΣΓΠ θέτει μια κατώτατη τιμή που λέει ότι μια χώρα πρέπει να επιτύχει περισσότερο από το 50% της αξίας των εξαγωγών της, προκειμένου να εξασφαλίσει το καθεστώς του ΣΓΠ. Προς στιγμήν, το Βιετνάμ δεν επιτυγχάνει το 50%. Αυτό οφείλεται σε εμάς, οφείλεται στην Ευρώπη –πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό– και στο ότι έχουμε επιβάλει στο Βιετνάμ δασμούς στο Βιετνάμ, συγκεκριμένα επί των εξαγωγών υποδημάτων. Ανεξάρτητα από αυτό, το Βιετνάμ συνεχίζει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές των υποδημάτων του, και κυρίως οι φτωχές Βιετναμέζες.

Επομένως, διερωτώμαι: γιατί να μην μπορεί το Βιετνάμ να διατηρήσει την προτίμησή του; Εξάλλου, πρόκειται μόνο για ένα 3,5%. Δεν είναι ότι θα βγει χαμένο ή ότι θα έχει αδασμολόγητη πρόσβαση· απλώς θα του επιβάλλονται κάπως χαμηλότεροι δασμοί. Εξάλλου, στο μέλλον θα έχουμε με το Βιετνάμ μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Επομένως, διερωτώμαι: γιατί να το αποκλείσουμε τώρα από το σύστημα, όταν πρόκειται να το εντάξουμε και να απορροφήσουμε τις εξαγωγές αυτές μέσω μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών;

Για τον λόγο αυτόν, ελπίζω ότι θα εξετάσετε το ζήτημα αυτό κατά την επόμενη περίοδο εφαρμογής, έτσι ώστε καμία χώρα να μην καταλήγει σε αυτό το σημείο, σε αυτό το κενό στο οποίο νομίζω ότι ωθούμε το Βιετνάμ σε σχέση με το ΣΓΠ.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (PSE). (PT) Το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα βασικό μέσο της εμπορικής πολιτικής για την προώθηση της ανάπτυξης και την εξάλειψη της φτώχειας στις περισσότερο ευάλωτες χώρες και περιφέρειες του κόσμου, μέσω της σταδιακής τους ενσωμάτωσης στο διεθνές εμπορικό σύστημα.

Όπως ειπώθηκε ήδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τρεις τύπους καθεστώτων που έχουν ως στόχο την προώθηση της ανάπτυξης. Κατά κύριο λόγο, οι ισχύοντες μηχανισμοί λειτουργούν καλά, αλλά θα μπορούσαν φυσικά να βελτιωθούν περαιτέρω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει ενεργά, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι όντως θα πραγματοποιηθούν αυτές οι βελτιώσεις. Κατά βάση, η παρούσα έκθεση στοχεύει ξεκάθαρα σε αυτόν τον στόχο.

Οι προτάσεις που περιέχει για αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα, όπως η μεταρρύθμιση και η διασαφήνιση των κανόνων καταγωγής, φαίνονται να είναι πολύ σημαντικές, όσον αφορά την προώθηση της αρχής της περιφερειακής συσσωμάτωσης, την αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα προκύψουν από την έκβαση των σημερινών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ντόχα και το αίτημα για την παροχή περισσότερης τεχνικής συνδρομής στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, έτσι ώστε οι τελευταίες να μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από τη βοήθεια αυτήν.

Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί τείνουν προς μια κατεύθυνση: να καταστήσουμε τα μέσα αυτά χρησιμότερα για τις φτωχότερες χώρες, συμβάλλοντας αποφασιστικά, με τον τρόπο αυτόν, στην επίτευξη του απώτερου στόχου τους, δηλαδή στην καταπολέμηση της υστέρησης, της φτώχειας και της απόλυτης αδικίας που εξακολουθούν να υπάρχουν στον κόσμο εξαιτίας της υπανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, όπως πολλοί από τους συναδέλφους μου σήμερα στο Σώμα, χαιρετίζω τις τροπολογίες που έχουν ως στόχο να βελτιώσουν τις προτάσεις της Επιτροπής, σύμφωνα με τις προτάσεις του εισηγητή. Αυτό δεν μπορούμε να το λέμε συχνά στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και ούτε υπάρχει συχνά αυτή η συναίνεση μεταξύ των κομμάτων. Η πρότασή του είναι να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικότερο σύστημα που να ανταποκρίνεται καλύτερα στα συμφέροντα των δικαιούχων χωρών, να αναπτύξουμε κανόνες για μια μεταρρυθμιστική διαδικασία που να είναι καλύτερα ρυθμισμένη, να διασφαλίσουμε ότι ο κανονισμός θα συνάδει με τον δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο, να ευθυγραμμίσουμε το ΣΓΠ με τον ΠΟΕ και τον Γύρο της Ντόχα και, επίσης, να βελτιώσουμε τη διαφάνεια του ΣΓΠ.

Στο πνεύμα αυτό, θα ήθελα να παροτρύνω τους συναδέλφους μου να υποστηρίξουν τη συνολική διακομματική εκστρατεία που ζητεί να υπάρχει πραγματικό εμπόριο και της οποίας είμαι συμπρόεδρος μαζί με τον Abdi Abdirahman, τον Εκπρόσωπο της Ανατολικο-αφρικανικής Νομοθετικής Συνέλευσης. Ζητούμε πέντε πράγματα: να καταργήσουμε τις γεωργικές επιχορηγήσεις, να καταργήσουμε τους γεωργικούς δασμούς, να καταστήσουμε περισσότερο φιλελεύθερους τους κανόνες καταγωγής, να σταματήσουμε να υποστηρίζουμε τις διεφθαρμένες κυβερνήσεις μέσω της άμεσης δημοσιονομικής στήριξης και να προσδώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη βοήθεια για το εμπόριο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επενδύσουμε σε πράγματα όπως οι υποδομές, και να προσφέρουμε στις χαμηλού εισοδήματος χώρες κίνητρα με σκοπό να απομακρύνουν τους μεταξύ τους φραγμούς.

Εντούτοις, θα πρέπει επίσης να καλέσουμε τις κυβερνήσεις των φτωχότερων χωρών να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κάνουν το ίδιο και για τα βασικά χρειώδη. Από ηθικής πλευράς, είναι λάθος να πληρώνουν οι φτωχοί περισσότερα για τρόφιμα και φάρμακα, εξαιτίας των κρατικών εισαγωγικών δασμών. Ναι, η ΕΕ θα πρέπει να ανοίξει τις αγορές της, όμως αυτό το καλό έργο υπονομεύεται συχνά, αν οι άλλες κυβερνήσεις περιορίζουν την πρόσβαση και διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τις τιμές καθαρά για ιδεολογικούς λόγους.

Επομένως, θα πρέπει όλοι να εργαστούμε από κοινού προκειμένου να καταργήσουμε τους εμπορικούς δασμούς που καταδικάζουν τους φτωχούς. Θα πρέπει να δώσουμε τέλος στις κρατικές επιδοτήσεις που προωθούν την τυραννία και θα πρέπει να είμαστε πάντοτε φίλοι με όσους επιθυμούν να αγωνιστούν για να εξέλθουν από τη φτώχεια, διότι με τη βοήθειά μας θα δώσουν τέλος στην παγκόσμια πείνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση σήμερα αφορά την αλλαγή στους προτιμησιακούς συντελεστές των τελωνειακών δασμών για τις αναπτυσσόμενες χώρες, για τα επόμενα τρία χρόνια. Υποστηρίζω πλήρως την έκκληση που περιέχεται στην έκθεση του κ. Helmuth Markov για περισσότερη ευελιξία. Οι τροπολογίες της κ. Quisthoudt-Rowohl είναι σημαντικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει μια πολύ πιο λεπτομερή ανάλυση των επιπτώσεων που θα έχει το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων στις οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών και να εξετάσει τις επιπτώσεις του στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην προστασία των καταναλωτών. Η ανάπτυξη των φτωχότερων χωρών δεν επηρεάζεται μόνο από το ΣΓΠ, αλλά και από τα μη δασμολογικά μέτρα, την ανθρωπιστική βοήθεια ή –αντιθέτως– από τις κυρώσεις σε σχέση με τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των διεθνών συμφωνιών. Κατά συνέπεια, πρέπει να επιμείνουμε σε μια σοβαρή και εις βάθος ανάλυση των επιπτώσεων που θα έχουν όλα αυτά τα μέτρα στις αναπτυσσόμενες χώρες: μόνο όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα, θα πρέπει να τροποποιήσουμε τους δασμούς κατά έναν πιο ευέλικτο τρόπο από ό,τι σήμερα. Η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να είναι αποκομμένη. Οι τροποποιήσεις θα πρέπει να συμβαδίζουν με όλα τα άλλα μέτρα. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τον τρόπο, με τον οποίο συντονίζεται η αναπτυξιακή μας πολιτικής με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, αν στόχος των ενεργειών μας είναι η μείωση της φτώχειας στις χώρες του τρίτου κόσμου και η οικονομική ολοκλήρωση, τότε το σύστημα δασμολογικών προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινείται πραγματικά προς την σωστή κατεύθυνση για την επίτευξή του. Ταυτόχρονα, πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι απαραίτητο να καταβάλλουμε προσπάθειες για την επίτευξη μέγιστης διαφάνειας στο τελωνειακό σύστημα.

Για τον λόγο αυτόν, πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να παρακολουθούμε τη διαδικασία αυτήν και στο τέλος κάθε σταδίου θα άξιζε τον κόπο να ρίχνουμε εδώ στο Σώμα μια ματιά, σε διαδοχικές συζητήσεις, στα αποτελέσματα των λύσεων που εφαρμόζονται επί του παρόντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, εντυπωσιάστηκα από τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις των αξιότιμων βουλευτών, ιδιαίτερα από το γεγονός ότι σχεδόν όλες είναι επικριτικά εποικοδομητικές. Όλοι συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να βελτιώσουν αυτήν την πρόταση.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο Peter Mandelson θα δώσει προσοχή στη συνεισφορά σας –δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό– και θα λάβει σοβαρά τις τροπολογίες σας και δεν θα τις αγνοήσει. Γνωρίζω τον Peter κάπως καλύτερα. Δεν είναι το είδος ανθρώπου που θα αγνοούσε τέτοιου είδους προτάσεις και σκέψεις, αλλά θα ήθελε να τις εξετάσει και από τις δύο πλευρές– αυτό που έχει στο μυαλό του είναι να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες (ειδικότερα τις λιγότερο ανεπτυγμένες, όπως ανέφερε ο κ. Kaczmarek). Ωστόσο, στόχος είναι να είμαστε όχι μόνο αντικειμενικοί αλλά και προβλέψιμοι.

Όσον αφορά την πρόσκληση της κ. Mann να επανέλθουμε (και είμαι βέβαιη ότι το ζητεί από τον Peter Mandelson, αν και θα με χαροποιούσε και εμένα να επανέλθω), είμαι σίγουρη ότι θα δεχθεί την πρόσκληση.

Ο κ. Ó Neachtain το έθεσε σε ευρύτερο πλαίσιο και είμαι ικανοποιημένη με τις συζητήσεις του ΠΟΕ στη Γενεύη. Ο Peter Mandelson δεν θα εκπλαγεί με τις απόψεις του αξιότιμου βουλευτή. Και ο κ. Kamall μας παρότρυνε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να είμαστε φιλικοί με όσους επιθυμούν να εργαστούν. Σας ευχαριστώ και πάλι για όλες τις προτάσεις.

Το σχέδιο του κειμένου βρίσκεται στο Συμβούλιο, όπου τα κράτη μέλη θα εξετάσουν τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, για να διασφαλίσουν ότι θα καθοριστούν κατευθυντήριες γραμμές για τη σταθερότητα του ΣΓΠ για την περίοδο 2005-2015.

Για ποιον λόγο δεν εισάγει η Επιτροπή σημαντικές αλλαγές; Έπειτα από έναν χρόνο εργασιών, είναι πολύ νωρίς να εξάγουμε συμπεράσματα, αυτό όμως είναι κάτι στο οποίο αναμφίβολα θα επανέλθουμε.

Όσον αφορά τις ερωτήσεις του κ. Kaczmarek και του κ. Audy: οι απώτεροι στόχοι του συστήματος είναι πράγματι η εκπαίδευση και εκρίζωση της φτώχειας. Ταυτόχρονα, η ΕΕ παρέχει ένα κίνητρο για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των προτύπων εργασίας και, ιδιαίτερα, της εργασίας των παιδιών.

Όσον αφορά τη βοήθεια: οι δασμολογικές προτιμήσεις του ΣΓΠ παρέχουν στις ανεπτυγμένες χώρες πρόσβαση στην αγορά. Τα προγράμματα ενισχύσεων στηρίζονται στην κοινή στρατηγική της ΕΕ «βοήθεια για το εμπόριο», η οποία, μεταξύ άλλων στόχων, υποστηρίζει ότι επιτρέπει στις αναπτυσσόμενες χώρες να επωφεληθούν από το ΣΓΠ.

Η κ. Mann και ο κ. Fjellner ανέφεραν τη Σρι Λάνκα. Επί του παρόντος, η Σρι Λάνκα επωφελείται από το ΣΓΠ+. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα σταματήσει στο μέλλον να επωφελείται από τα καθεστώτα του ΣΓΠ. Η κατάσταση κάθε χώρας αξιολογείται με προσοχή, διαφάνεια και σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών. Μια ερώτηση ζητούσε να πραγματοποιείται η διαδικασία εφαρμογής του ΣΓΠ+ συχνότερα από ό,τι κάθε τρία χρόνια –ήδη έθιξα το θέμα αυτό–, επομένως ας συμφωνήσουμε ότι πρέπει να είναι ευέλικτη, αλλά δεν θα πρέπει να επιμείνουμε απλώς στον έναν χρόνο.

Η κ. Mann ρώτησε με ποιον τρόπο θα αξιολογείται η εφαρμογή του ΣΓΠ+. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας του καθεστώτος ΣΓΠ+ βασίζεται στα πορίσματα των μηχανισμών παρακολούθησης που έχουν καθοριστεί υπό την αιγίδα του σχετικού διεθνούς οργανισμού, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και άλλοι οργανισμοί, καθώς και στον νομισματικό μηχανισμό που επισημαίνεται στις ίδιες τις συμβάσεις και έχει δημοσιοποιηθεί από τους οργανισμούς αυτούς. Αυτό επιτρέπει να είναι οι διαδικασίες αναθεώρησης σαφείς και αμερόληπτες.

Θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα του κ. Arif σχετικά με την κατάσταση της Επιτροπής στις δικαιούχους χώρες που επωφελούνται από το ΣΓΠ+, όσον αφορά την εφαρμογή των συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα σχετικά πρότυπα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των σημερινών δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ+ όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις του ΣΓΠ+.

Θα αναφέρω απλώς το παράδειγμα του Ελ Σαλβαδόρ (που, όπως γνωρίζετε, είναι δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ+), σχετικά με το οποίο η Επιτροπή, έπειτα από διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ, άρχισε να διερευνά πρόσφατα αν η χώρα αυτή συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του ΣΓΠ+. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μια από τις προτεραιότητες της Επιτροπής είναι η ορθή εφαρμογή του κοινοτικού καθεστώτος συναλλαγών. Προσδίδουμε μεγάλη προσοχή στη συμμόρφωση των δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ+ και τα ζητήματα αυτά τίθενται τακτικά στις διμερείς επαφές μας με τις χώρες αυτές.

Όσον αφορά τους νέους κανόνες καταγωγής του ΣΓΠ και τον τρόπο με τον οποίο θα συμβάλλουν στους στόχους του ΣΓΠ: οι εν λόγω κανόνες συζητούνται επί του παρόντος στο πλαίσιο μιας συνολικής και ευρείας μεταρρύθμισης των κανόνων καταγωγής. Της διαδικασίας αυτής ηγείται η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, επομένως αυτό αφορά τον συνάδελφό μου, κ. Kovács. Στόχος είναι να καταστούν οι κανόνες καταγωγής περισσότερο φιλικοί προς την ανάπτυξη και η διαδικασία αυτή στηρίζεται στις διαβουλεύσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Το τελευταίο σημείο αφορά τα υποδήματα στο Βιετνάμ, το οποίο ήταν ένα από τα παραδείγματα. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν συγκεντρώσει την πλήρη προσοχή τους στον αποκλεισμό –ή τη διαβάθμιση, διότι είναι σωστό να χρησιμοποιούμε αυτήν την λέξη για τα βιετναμέζικα προϊόντα που εμπίπτουν στον τομέα 12 (μιλώ τώρα για τα υποδήματα της συνδυασμένης ονοματολογίας που επωφελούνται από τον προτεινόμενο κανονισμό του ΣΓΠ για την περίοδο 2009-2011). Η Επιτροπή βρίσκεται επίσης σε στενή επαφή με το Βιετνάμ σχετικά με το ζήτημα αυτό, προκειμένου να παράσχει όλη την απαιτούμενη συνδρομή και εμπειρογνωμοσύνη.

Όσον αφορά τη διαβάθμιση του Βιετνάμ σε σχέση με τον τομέα 12, αυτή προκύπτει από την τεχνική και αντικειμενική εφαρμογή των διατάξεων του ΣΓΠ και αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι βιετναμέζικες εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων είναι περισσότερο ανταγωνιστικές στην κοινοτική αγορά. Επιπρόσθετα, το Βιετνάμ έχει διαφοροποιήσει επιτυχώς τη βάση των εξαγωγών του. Πρόκειται για ένα θετικό σημείο που συνεπάγεται ότι τα υποδήματα δεν θα είναι πλέον τόσο κυρίαρχα. Αυτό είναι ένα άλλο, σημαντικό δείγμα της αύξησης της ανταγωνιστικότητας. Επομένως, η πρόταση της Επιτροπής για τη διαβάθμιση του Βιετνάμ βασίζεται σε εκτεταμένους στόχους και στατιστικές αναλύσεις που εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλες τις δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ+.

 
  
MPphoto
 
 

  Helmuth Markov, εισηγητής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρξε ευρεία συμφωνία σε αυτό το Σώμα όσον αφορά το γεγονός ότι το ΣΓΠ+ είναι ένα πολύ θετικό σύστημα. Θα με χαροποιούσε φυσικά να ρωτήσω την Επιτροπή ή τον κ. Mandelson, ο οποίος ωστόσο δεν βρίσκεται εδώ, με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε στην πραγματικότητα να πιέσουμε τις χώρες των Άνδεων, για παράδειγμα δύο χώρες που θα ήθελαν πολύ να διατηρήσουν το ΣΓΠ, να συνάψουν τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών ως μέρος των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και σύνδεσης. Ο Ισημερινός και η Βολιβία επιθυμούν να διατηρήσουν το ΣΓΠ+. Επομένως, θα μπορούμε να εμπλακούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Και πραγματικά θα έχει κάποιο αποτέλεσμα για τις χώρες αυτές.

Το δεύτερο ερώτημα είναι εάν θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να αναπτύξουμε περαιτέρω το ΣΓΠ+ σε ένα ΣΓΠ++ ή όχι. Οι προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιόν μας είναι εντελώς καινούργιες. Έχουμε την αλλαγή του κλίματος και τις αυξανόμενες τιμές των τροφίμων. Θα μπορούσαμε ίσως να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να εισαγάγουμε νέες παραγράφους και νέα πρότυπα αξιολόγησης. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, κυρία Επίτροπε, για ότι κάνατε κάποιες πολύ σαφείς δηλώσεις σχετικά με τη Σρι Λάνκα, διότι αυτό το ζήτημα απασχόλησε και την επιτροπή μου, και η κ. Mann το έφερε εις πέρας με αποφασιστικότητα ακόμη μια φορά.

Τέλος, θέλω να εκφράσω ακόμη μια φορά τις ευχαριστίες μου σε όλους εκείνους, με τους οποίους χρειάστηκε να συνεργαστώ. Απολαύσαμε αυτήν την καλή συνεργασία. Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει κάποια μικρή πρόοδο και ότι το σημερινό ΣΓΠ+ είναι ιδιαίτερα πολύτιμο και απαραίτητο ως μέρος των εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω επίσης ότι δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς.(RO) Από την καθιέρωσή του, το ΣΓΠ ήταν ένα από τα κύρια εργαλεία της κοινοτικής εμπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Ο κύριος στόχος της ΕΕ και της αναπτυξιακής πολιτικής του ΣΓΠ είναι να συμβάλουν στη μείωση της φτώχειας, στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στη χρηστή διακυβέρνηση, αρχές που αναγνωρίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις και μέσα, όπως είναι η Διακήρυξη της Χιλιετίας, η Διακήρυξη του Ρίο του 1992 και η διακήρυξη του ΔΟΜ του 1998.

Με την εφαρμογή του ΣΓΠ το 1971, η ΕΕ διευκόλυνε το διεθνές εμπόριο με τις αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, παρέχοντάς τους την απαραίτητη τεχνική συνδρομή για την τήρηση των διεθνών συμβάσεων και δημιουργώντας το απαραίτητο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να επωφεληθούν από το διεθνές εμπόριο και το ΣΓΠ. Ταυτόχρονα, κατόπιν εξακριβωθείσας κοινοποίησης, και έπειτα από κοινοποίηση στο ΕΚ, η ΕΕ μπορεί να εφαρμόσει την κύρωση της προσωρινής απόσυρσης από το προτιμησιακό καθεστώς όσων χωρών παραβιάζουν τα κριτήρια ένταξης στον κατάλογο των δικαιούχων χωρών.

Η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, της συμμετοχής των δικαιούχων χωρών-στόχων και της παγίωσης του δημοκρατικού ελέγχου από μέρους του ΕΚ.

Καθώς τόσο το ΣΓΠ όσο και ο κατάλογος των δικαιούχων χωρών αναθεωρούνται κάθε τρία χρόνια, ζητείται από το Συμβούλιο να μην καθυστερήσει την υποβολή τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να εγκριθούν από το ΕΚ, προκειμένου να αποφευχθούν κενά στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

Τα συγχαρητήριά μου στον εισηγητή.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου