Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0223(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0193/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0193/2008

Συζήτηση :

PV 04/06/2008 - 25
CRE 04/06/2008 - 25

Ψηφοφορία :

PV 05/06/2008 - 6.5
CRE 05/06/2008 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0245

Συζητήσεις
Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

25. Κοινοτικό σύστημα πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΙΝΝ) (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος . Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης της Marie-Hélène Aubert, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (COM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS)) (A6-0193/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της όσον αφορά την εν λόγω έκθεση. Διαπίστωσα με ικανοποίηση τη θερμή στήριξη της Επιτροπής Αλιείας προς αυτήν τη σημαντική πρόταση για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας.

Όπως γνωρίζετε, η ΠΛΑ αλιεία συνιστά σοβαρή απειλή για τη βιωσιμότητα των αλιευτικών αποθεμάτων και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, γεγονός που υπονομεύει την ίδια την ουσία της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Δεν πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να επεκταθώ περαιτέρω στις καταστροφικές συνέπειες που επιφέρει η ΠΛΑ αλιεία παγκοσμίως στο περιβάλλον και στην οικονομία, καθώς ήδη τις γνωρίζετε καλά. Ωστόσο, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι η ΠΛΑ αλιεία αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο πλήττει κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες. Για αυτόν τον λόγο η πρόταση αποτελεί μέσο που δεν εισάγει διακρίσεις, που ισχύει για όλες τις κοινοτικές εμπορικές συναλλαγές αλιευτικών προϊόντων προερχόμενων από ΠΛΑ αλιεία, σε όλα τα ύδατα και για όλους τους υπηκόους της Κοινότητας που συμμετέχουν σε ή στηρίζουν δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας που διενεργούνται υπό οποιαδήποτε σημαία.

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί το κλειδί για την αποτελεσματική εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας. Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει διμερείς επαφές με τρίτες χώρες. Η Επιτροπή έχει επίσης ορίσει ένα πρόγραμμα εργασίας, σε στενή συνεργασία με τη ΓΔ Ανάπτυξης και την EuropeAid, για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών προκειμένου να τις βοηθήσει στην ομαλή και επιτυχή εφαρμογή του κανονισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά το καθεστώς πιστοποίησης αλιευμάτων. Το εν λόγω πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει σεμινάρια και εργαστήρια σε μεγάλο αριθμό τρίτων χωρών.

Η Επιτροπή μπορεί να συμφωνήσει σε σχεδόν όλες τις προτεινόμενες τροπολογίες, οι οποίες είτε καλύπτονται από την έκθεση είτε ενσωματώνονται στο συμβιβαστικό κείμενο της Προεδρίας.

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η έκθεση στηρίζει συγκεκριμένα την εφαρμογή του κανονισμού σε όλα τα σκάφη, το καθεστώς πιστοποίησης αλιευμάτων και την εναρμόνιση των κυρώσεων.

Η συμπερίληψη των κοινοτικών σκαφών αποτελεί σημαντικό στοιχείο το οποίο θα διασφαλίσει τη μη διάκριση και τη συνέπεια με τους κανονισμούς του ΠΟΕ. Είναι επίσης σημαντικό να επιδείξει η Κοινότητα σοβαρότητα στην καταπολέμηση των δραστηριοτήτων ΠΛΑ αλιείας, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα σκάφη που παραβιάζουν τους κανόνες διατήρησης και διαχείρισης.

Το καθεστώς πιστοποίησης αλιευμάτων αποτελεί το μέσο με το οποίο θα διασφαλίζεται ο έλεγχος της ανιχνευσιμότητας των αλιευτικών προϊόντων. Εμπνευσμένο από τις σημερινές πρακτικές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας και τους τελωνειακούς κανονισμούς, πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα αλιευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και των επεξεργασμένων προϊόντων, προκειμένου να είναι αποτελεσματικό. Τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα με περιορισμένες κοινοτικές εμπορικές συναλλαγές θα εξαιρεθούν ωστόσο από το πεδίο εφαρμογής του. Μπορεί αυτό να γίνει κατά τις τελικές διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο.

Οι εναρμονισμένες κυρώσεις θα ενισχύσουν την ικανότητα των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη των ΠΛΑ δραστηριοτήτων και να διασφαλίζουν ότι οποιοδήποτε οικονομικό πλεονέκτημα θα υπερκαλύπτεται από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα. Η Επιτροπή πιστεύει ακράδαντα ότι ένα σύστημα αποτρεπτικών, αναλογικών και εναρμονισμένων κυρώσεων και συνοδευτικών μέτρων αποτελεί το κλειδί για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό.

Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την κ. Aubert για την έκθεση καθώς και την επιτροπή για την προσοχή της σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Η έκθεση αυτή αποτελεί σημαντική συνεισφορά για την πραγματικά αποτελεσματική καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert, εισηγήτρια. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, τα γεγονότα που εκτυλίσσονται σήμερα στις Βρυξέλλες μας δείχνουν σε ποιο βαθμό απειλείται το μέλλον της ευρωπαϊκής αλιείας εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατορθώσει να εφαρμόσει την αειφόρο διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων και μια εκ βάθρων μεταρρύθμιση των υφιστάμενων πολιτικών της. Η καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας αποτελεί μείζον στοιχείο αυτής της επιπλέον απαιτητικής και συνεκτικής πολιτικής. Ωστόσο, η παγκοσμιοποίηση των εμπορικών συναλλαγών, η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και η πρόοδος στις μεταφορές και στις επικοινωνίες οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της παράνομης αλιείας τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα η κατάσταση είναι πλέον ανυπόφορη. Οι Ευρωπαίοι αλιείς, όπως και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΚΟ, ζητούν ομόφωνα την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου το οποίο επιταχύνει την καταστροφή των πόρων και οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος εκείνων που τηρούν τους κανόνες. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν ήταν σε θέση να ελέγχουν και να επιβάλλουν κυρώσεις, όπως θα έπρεπε να κάνουν. Ως προς αυτό, η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύθηκε πριν από μερικούς μήνες είναι καταδικαστική.

Για αυτόν τον λόγο η φιλόδοξη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοινώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο έτυχε ιδιαίτερα καλής υποδοχής από την Επιτροπή Αλιείας, η οποία είχε ήδη εγκρίνει, με συντριπτική πλειοψηφία, μία έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ του Φεβρουαρίου 2007 για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας. Στην πραγματικότητα, χαιρόμαστε που η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής ενσωματώνει τις περισσότερες συστάσεις μας. Αυτές περιλαμβάνουν τη δημοσίευση ενός καταλόγου σκαφών ΠΛΑ αλιείας, ενισχυμένους κρατικούς λιμενικούς ελέγχους, υποχρεωτικά πιστοποιητικά αλιευμάτων για το κράτος σημαίας και κατά συνέπεια άρνηση εισαγωγής αλιευτικών προϊόντων που αποκτήθηκαν μέσω ΠΛΑ αλιείας στην ΕΕ, ενισχυμένες και εναρμονισμένες κυρώσεις καθώς και κοινοτικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Επομένως, δεν λείπουν πολλά από την πρόταση της Επιτροπής.

Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, τρία σημεία αποτέλεσαν το αντικείμενο έντονων συζητήσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, ιδιαίτερα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Από την πλευρά μου, χαίρομαι που τελικά καταφέραμε να εξασφαλίσουμε το πεδίο εφαρμογής που προτείνατε, το οποίο εκτείνεται τόσο στα σκάφη της Κοινότητας όσο και των τρίτων χωρών. Το πιστοποιητικό αλιευμάτων θεωρήθηκε επίσης υπερβολικά χρονοβόρο ή περίπλοκο αλλά και το επίπεδο και η φύση των κυρώσεων συζητήθηκαν έντονα.

Τα ίδια ζητήματα τέθηκαν και στην επιτροπή μας. Ωστόσο, πιστεύω ότι οι τροπολογίες μας τελικά βοήθησαν να αποσαφηνιστεί το κείμενο διατηρώντας παράλληλα τις φιλοδοξίες και τους βασικούς στόχους του νέου κανονισμού. Η έκθεση εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου για την στήριξή τους, γεγονός που βοήθησε να εξασφαλιστεί αυτό το αποτέλεσμα. Με έναν τομέα σε κρίση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να στείλει σήμερα ένα ισχυρό μήνυμα, με στόχο κυρίως το Συμβούλιο, το οποίο έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να επωμιστεί τις ευθύνες του στο θέμα αυτό.

Κύριε Επίτροπε, ο αγώνας κατά της ΠΛΑ αλιείας αποτελεί ακόμα ένα μέρος μόνο της ευρύτερης πολιτικής συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού ελέγχου και εκείνου των σοβαρών αδικημάτων. Το λιγότερο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι ο διαχωρισμός αυτός δεν βοήθησε στην αποσαφήνιση των διαδικασιών. Ακόμα περιμένουμε από εσάς διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να διαρθρωθούν αυτοί οι τρεις νέοι κανονισμοί. Παρομοίως, οι ανησυχίες όσον αφορά την πολυπλοκότητα του πιστοποιητικού αλιευμάτων αποτελούν απλώς μια δικαιολογία προκειμένου να αλλοιωθεί ή να αναβληθεί το κείμενο. Χρειαζόμαστε καθολικά κατανοητές διαδικασίες οι οποίες θα εκτελούνται από επαρκή αριθμό αξιόπιστου, αποδοτικού και ικανού προσωπικού και θα είναι προσβάσιμες στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες εν πάση περιπτώσει είναι τα κύρια θύματα της ΠΛΑ αλιείας. Σε αυτό το ζήτημα επίσης, αναμένουμε διευκρινίσεις και δεσμεύσεις από μέρους σας.

Τέλος, βασιζόμαστε στην αποφασιστικότητά σας, κύριε Επίτροπε - που ξέρουμε ότι διαθέτετε σε μεγάλο βαθμό - προκειμένου να δοθεί το συντομότερο ένα τέλος στην παράνομη αλιεία που πλήττει κυρίως τον ερυθρό τόνο και τον βακαλάο, ιδιαίτερα δημοφιλή είδη τα οποία επί του παρόντος υπεραλιεύονται. Αυτό τουλάχιστον θα έδινε μια συγκεκριμένη απάντηση στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος της αλιείας. Χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά, όπως γνωρίζετε, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για την ευρωπαϊκή αλιεία. Ωστόσο, θα γίνει ένα σημαντικό βήμα τις ερχόμενες εβδομάδες και χαίρομαι για αυτό όσο και εσείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Varela Suanzes-Carpegna, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. − (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση αυτή διεξάγεται κατά τη διάρκεια της σοβαρότερης κρίσης στον κλάδο της κοινοτικής αλιείας μέχρι τώρα.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους δεν καλύπτεται το κόστος στον κλάδο και για τους οποίους δεν επιφέρει κέρδη σήμερα η ενασχόληση με την αλιεία. Μεταξύ των λόγων αυτών είναι και οι εισαγωγές αλιευμάτων και η είσοδος της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια στηρίζουμε την πρόταση και την έκθεση, ωστόσο δεν επαρκούν.

Θα ήθελα να αδράξω αυτήν την ευκαιρία και να μιλήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να ζητήσει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να κάνουν κάτι επειγόντως και να μην επιτρέψουν να χαθεί ο εν λόγω κλάδος, καθώς θα οδηγηθεί σε κατάρρευση, αν συνεχιστεί η τωρινή κατάσταση

Ζητώ από τον Επίτροπο και το Συμβούλιο να ετοιμάσουν και να εγκρίνουν ένα κοινό επείγον σχέδιο έκτακτης ανάγκης το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Η Γαλλία ηγείται αυτής της μάχης και η επικείμενη γαλλική Προεδρία αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για να επιτευχθεί αυτό.

Η Επιτροπή πρέπει να ασκήσει πιο ενεργά το δικαίωμα πρωτοβουλίας της – με ενισχύσεις, αποζημιώσεις, αναδιαρθρώσεις, καινοτομίες – προκειμένου να περιοριστεί το κόστος που επιβαρύνει τον κλάδο και να κατασταλεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός στις εισαγωγές. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν.

Θέλαμε να συμμετέχει η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου στη συζήτηση αυτή, διότι δεν έχει νόημα να απαγορευθεί η ΠΛΑ αλιεία αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίξει την αγορά της σε αυτή.

Θεωρείται υπερβολικό να ζητάμε να πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο τα νόμιμα αλιεύματα;

Χρειαζόμαστε περισσότερους ελέγχους, περισσότερη ανιχνευσιμότητα καθώς και περισσότερη και καλύτερη σήμανση, εν συντομία, περισσότερες εγγυήσεις για το τι εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να γίνει όχι μόνο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω πολυμερών και διμερών διαύλων.

Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα πρέπει επίσης να αποτελούν εργαλείο για την επίτευξη αυτού, από κοινού με την αντίστοιχη τεχνική βοήθεια και κατάρτιση προκειμένου να μη δημιουργηθούν νέοι φραγμοί στο εμπόριο αλλά να θεσπιστούν μέτρα που θα είναι αποτελεσματικά για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σε αυτό επαφίεται το μέλλον ενός ολόκληρου οικονομικού κλάδου, ο οποίος συγκεντρώνεται κατά πολύ σε περιοχές που εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από αυτόν και, κατά συνέπεια, επιφέρει τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις.

Σε αυτό επίσης επαφίεται η βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων που αποτελούν πρωταρχική πηγή υγιεινών τροφίμων, σε μια εποχή όπου επικρατεί επισιτιστική κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Γκλαβάκης, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ την κ. Aubert για την έκθεσή της.

Η παράνομη, ανεξέλεγκτη, αδήλωτη, λαθραία αλιεία είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου, διότι πρώτα και κύρια κάνει πολύ ζημιά στο περιβάλλον, είναι το κορυφαίο πρόβλημα του πλανήτη. Στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Αυτοί που λαθραία, ανεξέλεγκτα και παράνομα αλιεύουν, βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση από τους νόμιμους τους οποίους καλούμεθα να προστατεύσουμε. Η αδήλωτη αλιεία σημαίνει διαφυγή εσόδων για την πολιτεία.

Η πρόταση κανονισμού που ψηφίζουμε, προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός καθεστώτος ελέγχου από το κράτος λιμένα που θα απαγορεύει την είσοδο στα σκάφη τρίτων χωρών που εμπλέκονται σε δραστηριότητες παράνομης αλιείας. Η πρόταση προβλέπει την απαγόρευση εισαγωγής αλιευμάτων από παράνομη αλιεία· τη δημιουργία ενός καταλόγου σκαφών που εμπλέκονται στην παράνομη και αδήλωτη αλιεία· την ανάπτυξη κοινοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, όταν υπάρχουν υποψίες ότι έχουν εντοπιστεί αλιεύματα που προέρχονται από παράνομη αλιεία· την απαγόρευση της εισαγωγής αλιευμάτων από χώρες που έχει διαπιστωθεί ότι δεν συνεργάζονται στα πλαίσια του καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπάρχουν κάποια σημεία τριβής στον κανονισμό όπως, για παράδειγμα, το πεδίο εφαρμογής του. Κάποια κράτη μέλη ζητούν να το περιορίσουν σε αλιευτικές αρμοδιότητες των κοινοτικών σκαφών εκτός κοινοτικών υδάτων, καθώς ήδη υπάρχει πληθώρα διατάξεων για τον έλεγχο της αλιείας εντός κοινοτικών υδάτων. Επί πλέον, μέχρι το τέλος του 2008 αναμένεται και η αναθεώρηση του βασικού κανονισμού για τον έλεγχο της αλιείας. Θεωρώ ότι θα υπάρξει επικάλυψη των δύο κανονισμών και δεν θα διευκολύνουν τη διαδικασία απλούστευσης της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό κι έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Με αυστηρότητα και αποφασιστικότητα και πάντοτε σε συνεργασία με τους αλιείες, που θέλουμε και τη γνώμη τους και τη συμμαχία τους.

Πάντως, στηρίζουμε την έκθεση της κ. Aubert, την οποίαν ευχαριστούμε για την εργασία της.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση Aubert σχετικά με την παράνομη αλιεία εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Αλιείας, όπως ανέφερε ήδη η εισηγήτρια, την οποία και συγχαίρω. Αυτό από μόνο του ρίχνει περισσότερο φως στο θέμα από ό,τι μπορώ να πω στο σημείο αυτό.

Ωστόσο, δεν γίνεται να μην επαναλαμβάνουμε ότι η παράνομη αλιεία αποτελεί έγκλημα κατά της φύσης και κατά της οικονομίας, έγκλημα το οποίο δυστυχώς συχνά παραμένει ατιμώρητο και κατά του οποίου πρέπει να δράσουμε με αποφασιστικότητα και θάρρος. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Borg και την Επιτροπή που αντέδρασαν εγκαίρως στις ανησυχίες που εξέφρασε το Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2007, με το να υποβάλουν μια πρόταση κανονισμού πέρα από κάθε προσδοκία και που δίκαια αξίζει τον έπαινό μας.

Παρόλα αυτά, όσο βελτιωμένο και αν είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο, χωρίς τη δέσμευση των κρατών μελών και χωρίς να διατεθεί επαρκές υλικό και ανθρώπινο δυναμικό, δεν θα είναι εύκολη η επιτυχία σε μια μάχη όπου η πρόοδος παρεμποδίζεται από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να συμπλεύσουμε με τα κράτη μέλη.

Σε κάθε περίπτωση, με αυτήν την έκθεση και τον επακόλουθο κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα και δίνει το παράδειγμα που μας εξυψώνει και μας γεμίζει περηφάνια. Είμαι σίγουρος ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να επιδοκιμάζει τις συνεισφορές του Κοινοβουλίου με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της πρότασής της.

Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, να με συγχωρήσετε που αυτήν την στιγμή παραβιάζω το πρωτόκολλο, όμως δεν μπορώ να προσπεράσω την ευκαιρία να απευθύνω μια θερμή έκκληση. Ο κλάδος της αλιείας περνάει δύσκολες ώρες εξαιτίας των αυξήσεων στην τιμή των καυσίμων. Αυτήν την στιγμή πλήττονται όλοι, περισσότερο όμως οι πιο ευάλωτοι.

Γνωρίζω ότι ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μου, της Πορτογαλίας, σκοπεύουν, ή το έχουν ήδη κάνει, να ζητήσουν τη στήριξή σας προκειμένου να βρεθούν λύσεις εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, χρησιμοποιώντας δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας με ευελιξία με σκοπό να εγκριθούν μέτρα που ενδέχεται να μετριάσουν τις κοινωνικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης. Ξέρω πως δεν χρειάζεται, όμως επιτρέψτε μου να επικαλεστώ την αλληλεγγύη σας και το πνεύμα ειλικρίνειας που πάντα επιδεικνύατε στα προβλήματα του κλάδου προκειμένου να βοηθήσετε στην εύρεση μιας ικανοποιητικής λύσης όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Elspeth Attwooll, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα ALDE επιθυμεί να εκφράσει την πλήρη υποστήριξή της στην εξαιρετική έκθεση της κ. Aubert. Οι τροπολογίες που προτείνει αποσαφηνίζουν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αναπτύσσουν διάφορες πτυχές της πρότασης της Επιτροπής, συμπεριλαμβάνοντας και ορισμένες χρήσιμες προσθήκες σχετικά με τις επιδοτήσεις και τις κυρώσεις ανωτέρας βίας.

Η έμφαση που δίνεται στην ανάγκη για μη διάκριση στην εφαρμογή του κανονισμού είναι επίσης ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη, διότι αναμφισβήτητα η ΠΛΑ αλιεία είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμια βάση και τα μέτρα της ΕΕ αποτελούν σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχα την τύχη να συμμετέχω σε μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αλιείας στη Νορβηγία. Πληροφορηθήκαμε ότι τα τελευταία τρία έτη, και συγκεκριμένα από την εισαγωγή του καθεστώτος ελέγχου από το κράτος λιμένα για την Επιτροπή Αλιείας Βορειοανατολικού Ατλαντικού τον Μάιο του 2007, έχει διαπιστωθεί σημαντική μείωση της ΠΛΑ αλιείας στην περιοχή. Το καθεστώς αυτό καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς επίσης και τη Νορβηγία, την Ισλανδία, τις Νήσους Φερόες και τη Ρωσία. Πράγματι, ο Υπουργός Αλιείας και Ακτών της Νορβηγίας μίλησε με πολύ επαινετικά λόγια για τη συνεργασία της ΕΕ στο θέμα αυτό.

Αλλά υπάρχει επίσης συμφωνία ως προς το ότι τα μέτρα σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση του προβλήματος και όχι την επίλυσή του. Για αυτόν τον λόγο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να εξετάσουμε τις τροπολογίες 5, 6 και 54, οι οποίες επιδιώκουν να κάνουν περισσότερα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι πιστεύω πως έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη να συμβάλλουμε στη βελτίωση των συστημάτων επιθεώρησης και ελέγχου στις αναπτυσσόμενες χώρες και στο να επιτευχθεί αυτό όχι μόνο στις περιπτώσεις των χωρών εκείνων με τις οποίες έχουμε υπογράψει συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης.

Επιπλέον, ελπίζω ότι η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα δράσουν εξίσου ενεργά για την προώθηση της έγκρισης μιας δεσμευτικής σύμβασης σχετικά με τον έλεγχο του κράτους λιμένα σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο του FAO και, με την κατάλληλη θέληση, θα μπορούσε να εγκριθεί τον Μάιο του 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο από την Ομάδα μου, Marie-Hélène Aubert, για το σημαντικό έργο που επιτέλεσε με επιτυχία στην εν λόγω έκθεση.

Η εξάλειψη της παράνομης αλιείας είναι σαφέστατα προς το συμφέρον όλων των κρατών και των κοινοτήτων που ασχολούνται με την αλιεία. Εξάλλου, οι ίδιες οι κοινότητες που ασχολούνται με την αλιεία είναι που θα επωφεληθούν από την επιτυχή διατήρηση των πόρων. Είναι ουσιαστική η διεθνής συνεργασία για την επιτυχή εξάλειψη της παράνομης αλιείας από πειρατές και οργανωμένους εγκληματίες παγκοσμίως που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής έχει δοθεί υπερβολική προσοχή στην πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με θέματα ελέγχου και επιβολής. Η έκθεση βασίστηκε σε στοιχεία που υποτίθεται ότι συγκεντρώθηκαν από τα έξι σημαντικότερα αλιευτικά κράτη μέλη. Ωστόσο, τα στοιχεία εκείνα που ανέφεραν τα κράτη μέλη συμπεριελάμβαναν το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία και Ουαλία). Η Σκοτία κατέχει περίπου το 70% της αλιείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν συμπεριλήφθηκε σε εκείνα τα στοιχεία. Θα ήθελα μόνο να επισημάνω ότι στη Σκοτία υπάρχουν διαφορετικές και ξεχωριστές ποσοστώσεις, διαχείριση και διαφορετικοί και ξεχωριστοί οργανισμοί για την επιβολή.

Έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο και στο δικό μου αλιευτικό κράτος τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη βελτίωση των ελέγχων. Έχουμε την καταχώριση των αγοραστών και των πωλητών και έχουμε ορίσει λιμάνια εκφόρτωσης. Η σωστή επιβολή είναι βεβαίως σημαντική, όμως εξίσου σημαντικό είναι και ένα συνετό καθεστώς διαχείρισης το οποίο θα παρέχει κίνητρα για τη διατήρηση, με την εγγύηση ότι στους αλιείς της Σκοτίας, για παράδειγμα, θα διασφαλίζεται ότι θα επωφελούνται μακροπρόθεσμα από τα μέτρα διατήρησης που θα πρέπει να εφαρμόζουν κάθε τόσο. Η κοινή αλιευτική πολιτική απλώς δεν παρέχει τέτοιου είδους εγγύηση.

Χάρηκα όταν σας άκουσα, Επίτροπε Borg, να λέτε πρόσφατα ότι τάσσεστε υπέρ της εκ βάθρων μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Συμφωνώ. Προτείνω να επιστρέψουμε την καθημερινή διαχείριση και τον έλεγχο των πόρων στα ίδια τα κράτη που ασχολούνται με την αλιεία, τα οποία διαθέτουν δικαιώματα αλιείας σε λογικές αλιευτικές περιοχές όπως η Βόρεια Θάλασσα και να εγκαταλείψουμε την ανεφάρμοστη ιδέα ότι μπορούμε να έχουμε ισότιμη πρόσβαση στα ύδατα και τους πόρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Παρά ορισμένες πτυχές για τις οποίες διατηρούμε επιφυλάξεις, επικροτούμε την πρωτοβουλία για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και συμφωνούμε με το γενικό περιεχόμενο της έκθεσης.

Μεταξύ άλλων σημείων, τονίζουμε τη σημασία να εφαρμόζονται σε όλα τα σκάφη οι κανόνες που παρουσιάζονται σε αυτήν την πρωτοβουλία, είτε αυτά προέρχονται από τις χώρες της ΕΕ είτε από τρίτες χώρες. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η εναρμόνιση των προτάσεων με την αναθεώρηση των κοινοτικών κανόνων περί ελέγχου μελλοντικά πρέπει να διαφυλάσσει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, δηλαδή σε θέματα διαδικασιών και διενέργειας επιθεωρήσεων. Επιπλέον, πιστεύουμε ακόμη ότι το γενικότερο πλαίσιο των ζητημάτων που αφορούν τις κυρώσεις εμπίπτει στην αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους.

Τέλος, θα ήθελα απλώς να τονίσω ότι, αν η Επιτροπή μπορούσε να ανταποκριθεί τόσο γρήγορα στα εύλογα αιτήματα του κλάδου όπως έκανε με την εν λόγω πρωτοβουλία, τότε ο κλάδος δεν θα ήταν αντιμέτωπος με τη συνεχή επιδείνωση της κοινωνικο-οικονομικής του κατάστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.(SV) Κυρία Πρόεδρε, ο κανονισμός που συζητείται σήμερα είναι και ευρείας εφαρμογής αλλά και περίπλοκος και θα ήθελα μόνο να τονίσω μερικά σημεία.

Πρώτον, είναι πολύ καλή η πρόταση να επιστρέφουν οι αλιείς που συλλαμβάνονται για παράνομη αλιεία τις επιδοτήσεις που έλαβαν από την ΕΕ. Είναι ανεπίτρεπτη μια κατάσταση κατά την οποία οι φορολογούμενοι υποχρεώνονται να επιδοτούν εγκληματικές δραστηριότητες. Από την άλλη πλευρά, η παράνομη αλιεία ασκείται με όλα τα είδη σκαφών. Θα πρέπει επομένως η πρόταση να καλύπτει όλα τα σκάφη, τόσο τα σκάφη της ΕΕ όσο και τα σκάφη των τρίτων χωρών.

Δεύτερον, είναι θετικό το προτεινόμενο πιστοποιητικό αλιευμάτων. Η διαδικασία πιστοποίησης διαδραματίζει βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της παράνομης αλιείας. Ωστόσο, έχω περισσότερες επιφυλάξεις για τις ανώτερες κοινές ποινές. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να ενεργούν με δική τους ευθύνη με την επιβολή αποτρεπτικών προστίμων.

Τέλος, νομίζω ότι η ευρωπαϊκή κοινή αλιευτική πολιτική αποδείχτηκε αποτυχία και πρέπει να αναθεωρηθεί. Προκειμένου να καταπολεμηθεί πραγματικά η παράνομη αλιεία, θα πρέπει να συνεργαστούμε σε διεθνές επίπεδο, τόσο με τους περιφερειακούς αλιευτικούς οργανισμούς όσο και με άλλους διεθνείς φορείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). - (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία είναι πράγματι κάτι που πρέπει να εξαλειφθεί. Επομένως, υπάρχουν πολλά στην εν λόγω έκθεση με τα οποία συμφωνώ, όμως, οφείλω να απορρίψω την επίθεσή της στην επικουρικότητα, καθώς απαιτεί να ορίζει η ΕΕ τις ποινικές κυρώσεις αλλά και με τη δημιουργία ενός πυρήνα επιθεωρητών της ΕΕ. Παρομοίως, αντιτίθεμαι στην ανώφελη πρόσθετη γραφειοκρατία που συνεπάγεται η εφαρμογή του κανονισμού σε σκάφη που φέρουν τη σημαία της ΕΕ, καθώς αυτά υπόκεινται ήδη στις αυστηρές διατάξεις της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Δεν χρειάζεται να επιβάλουμε περισσότερη νομοθεσία στους δικούς μας αλιείς για να αντιμετωπίσουμε τις τρίτες χώρες που συνεχίζουν τις παράνομες δραστηριότητές τους. Έχοντας διαπιστώσει τους τελευταίους μήνες την επιβολή ορισμένων προστίμων σε ντόπιους αλιείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσωπικά απορρίπτω την πρόταση ότι χρειαζόμαστε περισσότερους και αυστηρότερους κανονισμούς και ποινές στους δικούς μας στόλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez (PPE-DE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Aubert για την έκθεσή της. Νομίζω ότι εκφράζει σαφέστατα την πολιτική βούληση του Κοινοβουλίου να στηρίξει οποιεσδήποτε ενέργειες είναι απαραίτητες προκειμένου να εξαλειφθεί η παράνομη αλιεία σε όλα τα πλαίσια αλλά και, ξεκινώντας από το πλαίσιο που μας επηρεάζει, να αποκλείσει την Κοινότητα από τις εισαγωγές και το εμπόριο προϊόντων παράνομης αλιείας.

Δεν μπορούμε, ωστόσο, να παρακάμψουμε την ευθύνη που αναλογεί στο κράτος λιμένα αλλά και στην ίδια την Επιτροπή σύμφωνα με την εν λόγω πρόταση. Μιλάμε για έναν κανονισμό πολύ φιλόδοξο στη διατύπωσή του, που θα υποχρεώσει τα κράτη μέλη να είναι εξαιρετικά προσεκτικά και να μην φείδονται υλικού ή ανθρώπινου δυναμικού – ένα από τα αδύναμα σημεία ολόκληρης της πολιτικής ελέγχου – προκειμένου να μετατρέψουν τα λόγια σε πράξη. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει για άλλη μια φορά ότι χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε και άλλες πολιτικές βουλήσεις εκτός από τις δικές μας.

Η ζημιά που προκαλεί η παράνομη αλιεία, όχι μόνο στους βιολογικούς πόρους αλλά και στους νόμιμους αλιείς, είναι σημαντική κάθε μέρα εδώ και χρόνια. Σήμερα, ένα μεγάλο τμήμα του κλάδου βρίσκεται σε κατάσταση εξέγερσης ως απάντηση σε άλλη μια μαζική πτώση της κερδοφορίας. Μια από τις σοβαρότερες αιτίες είναι φυσικά η αύξηση στις τιμές του ντίζελ. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που προστίθενται στις ζημίες, μεταξύ των οποίων και η μαζική είσοδος εισαγόμενων προϊόντων σε χαμηλές τιμές και αμφιβόλου προέλευσης, κάτι που, υπό αυτές τις συνθήκες, είναι ιδιαίτερα σκανδαλώδες.

Ενδεικτικά: τους τελευταίους πέντε μήνες μόνο αυτού του έτους, στην Ισπανία η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε κατά 38% ενώ η τιμή του ξιφία, που αποτελεί κατεξοχήν εισαγόμενο είδος, έπεσε κατά 40%. Δεν υπάρχει επιχείρηση σε κανέναν κλάδο που να μπορεί να επιβιώσει σε τέτοιο οικονομικό πλαίσιο, αλλά παρόλα αυτά αποτελεί αποδεδειγμένο γεγονός το ότι, όταν υπάρχει πολιτική βούληση για στενή παρακολούθηση των εισαγωγών, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν – και αυτό μπορώ να αυτό το πιστοποιήσω – οι τιμές που καταβλήθηκαν από τους παραγωγούς της Κοινότητας ανακτήθηκαν αμέσως.

Για αυτό λοιπόν ζητώ από εσάς, κύριε Επίτροπε, και από τα κράτη μέλη να είστε αυστηροί στην εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού κατεπειγόντως.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Αρναουτάκης (PSE). - Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να τη συγχαρώ για την πραγματικά εξαίρετη δουλειά που έχει κάνει στην έκθεσή της.

Πρέπει επί τέλους, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να κατανοήσουμε ότι, όσο αφήνουμε αυτό το ανεξέλεγκτο καθεστώς να εξελίσσεται, τόσο υποθηκεύουμε το μέλλον της θαλάσσιας αλιείας και του παγκόσμιου θαλάσσιου οικοσυστήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει άμεσα, όχι μόνον ως μια ένωση γραφειοκρατικών, πολύπλοκων και πολλές φορές ανεφάρμοστων ακόμη και από τα μέλη της κανονισμών, σε μια παγκόσμια πρωτοβουλία χωρίς να φοβάται τα μεγάλα συμφέροντα και χωρίς να υποκύπτει σε διεθνείς ή άλλες πιέσεις, ώστε όλη η παγκόσμια κοινότητα που ασχολείται με την αλιεία να κατανοήσει, να αποδεχθεί και τελικά να συμφωνήσει για την ελαχιστοποίηση της παράνομης και λαθραίας αλιείας. Προαπαιτούμενο σε αυτήν την πρωτοβουλία θα είναι βεβαίως μια παγκόσμια αποδεκτή συμφωνία για τη διατήρηση των αλιευμάτων. Και θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τη φωνή μου στη φωνή των υπολοίπων συναδέλφων Ευρωβουλευτών για τη μεγάλη κρίση που έχουν οι Ευρωπαίοι αλιείς. Πρέπει, κύριε Επίτροπε, να δούμε άμεσα αυτά τα θέματα και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Kazimierz Chmielewski (PPE-DE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, ο κανονισμός του Συμβουλίου αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα προληπτικής νομοθεσίας, ενός κανονισμού σχεδιασμένου κατά των παράνομων αλιευμάτων, μια πρακτική που απειλεί τη συντήρηση ενός βιώσιμου επιπέδου αλιευτικών αποθεμάτων. Η σαφήνεια των προτεινόμενων λύσεων αποτελεί τον κύριο λόγο για τον οποίο το συγκεκριμένο έγγραφο έχει μια ευκαιρία να είναι αποτελεσματικό – ένας ακριβής ορισμός των προθέσεων του νομοθέτη.

Η εισηγήτρια έχει κατανοήσει πολύ καλά τον ειδικό χαρακτήρα του κανονισμού, παρέχοντας ασυνήθιστα χρήσιμες ερμηνείες που απλά διευκολύνουν την αποκρυπτογράφηση των σημαντικότερων διατάξεων. Οι κυβερνήσεις των χωρών της νότιας και ανατολικής Βαλτικής ανταποκρίθηκαν ευρέως σε αυτήν την σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία. Σε κύκλους ειδικών, ωστόσο, συνεχίζονται ακόμα οι διαφωνίες σχετικά με τα κριτήρια που πρότεινε το Συμβούλιο για την τιμωρία των αλιέων που αλιεύουν παράνομα.

Τίθεται για άλλη μια φορά το ερώτημα: η ιδέα επιδίωξης εγγυήσεων ότι θα υφίσταται αποτελεσματική τιμωρία μέσα από τη μεγαλόπνοη επισημοποίηση του εν λόγω κανονισμού λαμβάνει υπόψη τη διαφοροποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων στις ευρωπαϊκές θάλασσες; Δεν θα έπρεπε η μεταγενέστερη νομοθεσία να λάβει υπόψη της τη δυνατότητα να εξαρτάται το επίπεδο των ποινών από τα αλιευτικά αποθέματα και τις δεσμευτικές αλιευτικές ποσοστώσεις για τα είδη που αλιεύονται; Πιστεύω ότι η τροποποιημένη αξιολόγηση του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου (ICS) που δημοσιεύθηκε πρόσφατα όσον αφορά το οικοσύστημα της Βαλτικής αποτελεί ανακοίνωση για περιορισμό της αυστηρότητας της πολιτικής αλιείας, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσαρμογής των επαναστατικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουν στην προστασία των αποθεμάτων.

Η Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε την προνοητικότητα να συμπληρώσει ένα ειδικό έγγραφο τροπολογίας το οποίο χαρακτηρίζει το πρώτο έτος εφαρμογής του κανονισμού ως μεταβατική περίοδο, περίοδο προσαρμογής, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ευθυγραμμιστούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, η αλιεία στον κόσμο βρίσκεται σε κρίση. Η αλιεία στην ΕΕ βρίσκεται σε κρίση, επιβαρυμένη εξαιτίας μιας αύξησης κατά 30% στις τιμές των καυσίμων πλοίων τους τελευταίους μήνες. Οι αλιείς βρίσκονται στους δρόμους μας στις Βρυξέλλες και στα κράτη μέλη μας. Αναμένεται επειγόντως, κύριε Επίτροπε, η ανταπόκρισή σας. Μεταβαίνοντας τώρα από την μη βιώσιμη οικονομική πίεση στη μη βιώσιμη περιβαλλοντική πίεση, οι ειδικοί αναφέρουν ότι το 75% των αποθεμάτων έχει εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό και υφίσταται υπερεκμετάλλευση. Η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα που επιβαρύνει την τωρινή κρίση στην αλιεία.

Σύμφωνα με τον FAO, στη συνολική ΠΛΑ αλιεία αναλογεί το 30% των συνολικών αλιευμάτων που προέρχονται από σημαντικούς τόπους αλιείας και τα αλιεύματα συγκεκριμένων ειδών μπορεί να είναι έως και τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο. Η ΠΛΑ αλιεία υπονομεύει τη βιώσιμη αλιεία, βλάπτει και καταστρέφει τα θαλάσσια ενδιαιτήματα και απειλεί τα βιοποριστικά μέσα των υπεύθυνων ψαράδων και των κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία. Η παράνομη αλιεία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων, ιδιαίτερα για εκείνους που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ψάρια ως πηγή ζωικής πρωτεΐνης.

Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, εξαιτίας κυρίως της εκτεταμένης βιομηχανικής αλιείας με τράτες βυθού, η οποία διεξάγεται με άναρχο, παράνομο και λαθραίο τρόπο από στόλους αλιείας ανοικτής θάλασσας, έχει καταστροφικές επιπτώσεις στους ντόπιους αλιείς και στα αλιευτικά αποθέματα. Πάνω από το ένα τρίτο των αλιευμάτων στον κόσμο απλώς απορρίπτεται εξαιτίας του ακατάλληλου μεγέθους των ψαριών ή απλώς εξαιτίας ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Άστοχοι κανονισμοί της ΕΕ ενθάρρυναν εντελώς μη βιώσιμες πρακτικές, όπως την απόρριψη σε μαζική κλίμακα, καθώς είναι, παραδόξως, παράνομη η εκφόρτωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, η εξέταση των οποίων θα ήταν πολύτιμη για τους επιστήμονες.

Η εξαιρετική ευπάθεια των περισσότερων αλιευτικών αποθεμάτων ανοικτής θάλασσας στην ταχεία εξάντληση σημαίνει ότι η εν λόγω αλιεία δεν θα υφίσταται πλέον έως ότου εφαρμοστούν οι κανονισμοί. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο αν έχει εξετάσει τις δυνατότητες για εντοπισμό των σκαφών μέσω δορυφόρου, για ηλεκτρονικά συστήματα τεκμηρίωσης για τα αλιεύματα καθώς και για τηλεόραση κλειστού κυκλώματος επί των σκαφών ως πιθανά μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας όπως συμβαίνει σε άλλες δικαιοδοσίες.

Η σωστή εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού θα απαιτήσει υψηλό βαθμό ενσωμάτωσης σε κοινοτικό επίπεδο των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για επιθεώρηση και έλεγχο. Θα απαιτήσει επίσης από τους αλιείς και τους άλλους ενδιαφερομένους να αναλάβουν την ευθύνη της πολιτικής και να την οικειοποιηθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το καθήκον και την υποχρέωση να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και το πράττει με ένα πακέτο πρωτοβουλιών επιβολής, ενισχυμένων ελέγχων, επιθεωρήσεων και κυρώσεων.

Ο πιο φιλόδοξος στόχος, ωστόσο, έχει προληπτικό χαρακτήρα: να καταστεί δυνατή και να διασφαλιστεί η ανιχνευσιμότητα των προϊόντων από την αλίευση έως τον τελικό προορισμό. Και αυτό διότι, ενώ είναι σοβαρή η ζημιά που προκαλείται από τέτοιες παράνομες δραστηριότητες στην οικονομία και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, είναι εξίσου σημαντική η επίτευξη των στόχων για την προστασία του καταναλωτή με υψηλής ποιότητας προϊόντα και η διαφύλαξη του επαγγέλματος του αλιέα. Το εν λόγω επάγγελμα βρίσκεται σε κίνδυνο περισσότερο από ποτέ εξαιτίας πολλών παραγόντων, κάποιοι από τους οποίους είναι οικονομικοί, όμως κάποιοι από αυτούς είναι διαρθρωτικοί.

Αυτοί οι σημαντικοί κοινωνικοί στόχοι είναι που οδηγούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρόληψη, αποθάρρυνση και εξάλειψη της παράνομης αλιείας, πράγμα που αποτελεί το θέμα του εν λόγω κανονισμού, και που ενισχύει τη δέσμευσή της να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις της κοινής αλιευτικής πολιτικής στα ύδατα της Κοινότητας.

Η ομόφωνη ψήφος υπέρ της έκθεσης Aubert στην επιτροπή αποτελεί σημαντικό σημάδι της βούλησης να εφαρμοστούν να προτεινόμενα μέτρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Petya Stavreva (PPE-DE). - (BG) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εν λόγω έκθεση θίγει πολύ σημαντικά ζητήματα σε σχέση με την προστασία των θαλασσών και τα μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

Η ανάγκη για αλλαγή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου προκύπτει από την αυξανόμενη έκταση που λαμβάνει αυτό το φαινόμενο το οποίο απειλεί οικοσυστήματα και αλιεία στην Κοινότητα. Η εισηγήτρια σημειώνει επίσης το σημαντικό γεγονός της παράλειψης εκ μέρους των κρατών μελών να ακολουθήσουν την κοινή αλιευτική πολιτική.

Οι υφιστάμενες κυρώσεις ποικίλλουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, γεγονός το οποίο δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος κάποιων αλιέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί η συνεργασία, ο συντονισμός και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών έτσι ώστε να προληφθεί και να αποτραπεί η παράνομη και λαθραία αλιεία.

Η δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου με γνώμονα τις ανάγκες του κλάδου της αλιείας αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου. Εκτός από τη ζημιά στο περιβάλλον, η παράνομη αλιεία έχει οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που οδηγούν τη νόμιμη αλιεία σε απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η απαγόρευση εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία μπορεί να επηρεάζει επίσης τα κέρδη από την παράνομη αλιεία. Η πολιτική ελέγχου και οι σοβαρές κυρώσεις για τις παραβιάσεις αποτελούν θεμέλια για την καλύτερη διαχείριση των αλιευτικών πόρων.

Οι αλιείς στη Βουλγαρία διαμαρτύρονται επίσης, καθώς αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Επομένως, πρέπει να λάβουμε υπεύθυνες αποφάσεις για το μέλλον του κλάδου. Εκφράζω την υποστήριξή μου στην έκθεση της κ. Aubert.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE).(EΝ) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Aubert για την έκθεση αυτή.

Ένα ζήτημα που πρέπει να τονιστεί είναι η έλλειψη ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με το πρόβλημα της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και αυτό αποτελεί ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί περισσότερο.

Όπως ανέφεραν και άλλοι, ο κλάδος της νόμιμης αλιείας απειλείται σοβαρά και ο αντίκτυπος αυτής της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας αποτελεί μέρος μόνον του προβλήματος. Το κόστος των καυσίμων αποτελεί μείζον ζήτημα για αυτούς και χρειαζόμαστε κάποια αντίδραση από την Επιτροπή για την κρίση που οδήγησε τους αλιείς στα κράτη μέλη στο να χαρίζουν ψάρια και να διαμαρτύρονται στους δρόμους. Ίσως μέρος του προβλήματος που έχουμε με την παράνομη πλευρά της αλιείας να αποτελούν οι περιττές κανονιστικές ρυθμίσεις της νομοθεσίας – αλλά ίσως αυτό να αποτελεί άλλο θέμα για συζήτηση.

Ναι, χρειαζόμαστε διεθνή συμφωνία περί αυτού, όμως πρέπει να ξεκινήσουμε από εμάς, και ό,τι και αν κάνουμε, εκτός από επιπλέον γραφειοκρατία για την οποία πολύ συχνά κατηγορούμαστε σε αυτήν τη θέση, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι κανονισμοί που θεσπίζονται είναι αποτελεσματικοί και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του, έτσι ώστε να μην καταστρέψουμε τόσο την οικονομία όσο και το περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Κυρία Πρόεδρε, πράγματι έχουμε να κάνουμε με μια εξαιρετική έκθεση - συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας. Η πρόταση, όπως ήδη ανέφερε η Επιτροπή, είναι μια καλή πρόταση, όμως θα ήθελα να τονίσω το μήνυμα που έδωσε ο συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, ότι δηλαδή αυτό ακριβώς είναι το είδος του μέσου που μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε μια κρίση όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε σήμερα στον κλάδο της αλιείας.

Ακριβώς επειδή δεν τηρούνται στην αλιεία οι κανόνες βιωσιμότητας οι αλιείς αντιμετωπίζουν αυτήν την κρίση, και αυτό αποτελεί το ουσιαστικό μάθημα που ελπίζω να αποκομίσουμε όλοι από αυτό το γεγονός. Το πρόβλημα είναι ότι τα περιθώρια στενεύουν και ο χρόνος δεν σταματά για χάρη της νομοθετικής μας διαδικασίας, και από αυτήν την άποψη, κύριε Επίτροπε, πρέπει κατεπείγοντως να ληφθούν μέτρα, όπως ήδη αναφέρθηκε στον παρόν Κοινοβούλιο, διότι διαφορετικά θα χάσουμε την ευκαιρία να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, εάν είναι διαθέσιμα πέντε λεπτά από τη διαδικασία έκτακτων παρεμβάσεων, ακόμα και άτομα που συνέβαλαν στη συζήτηση μπορούν να υποβάλουν ερώτηση στον Επίτροπο. Το έχω κάνει αρκετές φορές από τότε που καθιερώθηκε η διαδικασία έκτακτων παρεμβάσεων. Επομένως, με την άδειά σας, θα ήθελα να θέσω μια ειδική ερώτηση στον Επίτροπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος . Με ενημέρωσαν ότι επιτρέπεται να δεχθώ μόνο δύο ομιλητές. Ευχαρίστως να σας δώσω τον λόγο.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, δεν θέλω προνομιακή μεταχείριση όμως υπάρχει η δυνατότητα για πέντε λεπτά έκτακτης παρέμβασης.

Θα μπορούσε ο Επίτροπος Borg να σχολιάσει τη χορήγηση επιδοτήσεων για καύσιμα πλοίων σε ορισμένα κράτη μέλη και όχι σε άλλα καθώς και την ισότιμη προσέγγιση στις επιδοτήσεις; Πώς αυτό μπορεί να συμβαδίσει με την κοινή αλιευτική πολιτική – με έμφαση στο κοινή – και συμβαδίζει με τους κανόνες της πολιτικής ανταγωνισμού; Πρέπει να βοηθήσουμε την αλιευτική κοινότητα που αυτήν την στιγμή βρίσκεται σε σοβαρή οικονομική κρίση, ιδιαίτερα με την αύξηση κατά 30% στις τιμές καυσίμων των πλοίων. Μπορείτε να είστε σίγουρος ότι στην απάντησή σας θα αναφερθείτε ειδικά σε αυτό, όπως ζητήθηκε από αρκετούς ομιλητές;

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, το επίπεδο της συζήτησης για αυτό το σημαντικό θέμα καταδεικνύει ότι συμμεριζόμαστε την ισχυρή δέσμευση να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ΠΛΑ αλιείας με αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Η αλήθεια του ζητήματος είναι ότι η ΠΛΑ αλιεία δεν αποτελεί μόνο μια δραστηριότητα που απειλεί τη βιωσιμότητα των αλιευτικών αποθεμάτων αλλά και μια δραστηριότητα που απειλεί το μέλλον των έντιμων αλιέων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προκειμένου να έχουμε επιτυχία στις προσπάθειές μας, πρέπει να διασφαλίσουμε τρεις σημαντικές αρχές. Η πρώτη είναι να παραμείνει εκτενές το πεδίο εφαρμογής της πρότασης. Δεύτερον, το καθεστώς πιστοποίησης που θα θεσπιστεί πρέπει να είναι αποτελεσματικό αλλά και να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν περιττές επιβαρύνσεις εξαιτίας του. Και το καθεστώς κυρώσεων που προτείναμε πρέπει να είναι τέτοιο ώστε οι κυρώσεις να λειτουργούν ως αποτελεσματικά ποινικά μέτρα και, επομένως, να είναι αποτρεπτικές από τη φύση τους.

Ως προς αυτές τις τρεις αρχές, άκουσα διαβεβαίωση ότι κατορθώσατε να ξεκαθαρίσετε διάφορα ζητήματα με τα κράτη μέλη όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, το καθεστώς πιστοποίησης και τις κυρώσεις. Το κατορθώσατε χωρίς να χαθεί ή μειωθεί η αποτελεσματικότητα της πρότασης. Ειδικά για τις κυρώσεις, επιτρέψτε μου να πω ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για την εκτέλεση ελέγχων είναι το γεγονός ότι το σύνολο των κυρώσεων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη ποικίλλει τόσο που ο ίδιος ο κλάδος ζητά συνέχεια με επιμονή ίσους όρους σε αυτόν τον τομέα. Για αυτόν τον λόγο τουλάχιστον προτείναμε διαβαθμίσεις που θα πρέπει να εφαρμόζονται με αναλογικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Όσον αφορά το ευρύτερο ζήτημα σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι έχουμε ξεκινήσει να το μελετούμε και θα πραγματοποιήσουμε μια συζήτηση προσανατολισμού στο Συμβούλιο τους επόμενους μήνες. Μάλιστα, πρόθεσή μας είναι να πραγματοποιηθεί μια ανεπίσημη υπουργική σύνοδος τον Σεπτέμβριο. Ασχολούμαστε επίσης με τις περιττές κανονιστικές ρυθμίσεις, με σκοπό την απλοποίηση του ισχύοντος κανονιστικού καθεστώτος.

Επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι συμφωνώ πλήρως με την παρατήρηση που έκανε η κ. Aubert ότι ο αγώνας κατά της ΠΛΑ αλιείας, αν έχει αποτέλεσμα, θα βοηθήσει τους αλιείς να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτήν την στιγμή, και η επισήμανση αυτή έγινε και από κάποιους άλλους βουλευτές που παρενέβησαν. Ωστόσο, συμφωνώ επίσης ότι αυτό δεν είναι αρκετό.

Όσον αφορά το ζήτημα των αναπτυσσόμενων χωρών, δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό αποτελεσματικά, όπως ανέφερα στις εναρκτήριες παρατηρήσεις μου. Η λήψη μέτρων για την ενίσχυση των αναπτυσσόμενων χωρών είναι σημαντική αν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα και όχι απλά να το μετατοπίσουμε.

Όσον αφορά τα ζητήματα ελέγχου, επιτρέψτε μου να διαβεβαιώσω την εισηγήτρια ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια αξιόλογη πρόταση κατά το τρίτο τρίμηνο αυτού του έτους η οποία θα συγχωνευθεί ή θα εναρμονιστεί με την πρόταση περί της ΠΛΑ αλιείας που έχουμε μπροστά μας. Με αυτόν τον τρόπο και οι δύο θα συγκλίνουν και θα πετυχαίνουν τα ίδια αποτελέσματα.

Όσον αφορά την κρίση των καυσίμων, ήδη υπάρχει η δυνατότητα των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων που είναι σε ισχύ. Αυτό θα γινόταν σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση του κλάδου. Θα εξετάσουμε τα ισχύοντα μέτρα αγοράς – το σημείο αυτό έθιξαν κάποιοι βουλευτές που παρενέβησαν – και που λειτουργούν με τέτοιον τρόπο που το αυξανόμενο κόστος επιβαρύνει τους αλιείς και δεν μεταβιβάζεται στον καταναλωτή, όπως συμβαίνει σε άλλους κλάδους. Συνεπώς πρέπει να διερευνήσουμε το θέμα αυτό προκειμένου να ανακαλύψουμε το γιατί.

Υπάρχουν ισχύοντα συστήματα που οδηγούν σε μια κατάσταση κατά την οποία ο αλιέας είναι αυτός που τελικά πλήττεται, που τελικά πρέπει να επωμιστεί μόνος του το αυξανόμενο κόστος, σε σύγκριση με τα συστήματα όπου το κόστος μεταβιβάζεται στους καταναλωτές.

Προσφέρουμε επίσης στους αλιείς κάποιες δυνατότητες παροχής άμεσης βοήθειας, αν αυτή συνδέεται με αναδιάρθρωση με τη μορφή ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Ωστόσο, πρέπει να πω στο παρόν Σώμα ότι εξετάζω και συζητώ το ζήτημα με τους συναδέλφους μου με σκοπό την προσπάθεια εύρεσης άλλων τρόπων και μέσων με τα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε τους αλιείς να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα αυτήν τη νέα πραγματικότητα. Όμως πρέπει να τονίσω ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί εφόσον υπάρχει σταθερή και καθορισμένη δέσμευση για την αναδιάρθρωση, διότι υπάρχει και το πρόβλημα της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας. Κατά συνέπεια, αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, θα έχουμε ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα για όσο διάστημα οι τιμές των καυσίμων παραμένουν ως έχουν, ή, ακόμα χειρότερα, αν συνεχίσουν να αυξάνονται σύμφωνα με τις ενδείξεις.

Αυτό κάναμε με τη Γαλλία, όπου επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και της Γαλλίας για ένα πακέτο μέτρων που σκοπό έχουν να βοηθήσουν στην αναδιάρθρωση του κλάδου της αλιείας στη Γαλλία. Οφείλω να παραδεχτώ ότι αυτό δεν ήταν αρκετό και δεν ικανοποίησε τους γάλλους αλιείς.

Πρέπει να τονίσω ότι, προκειμένου να ανταποκριθεί η Επιτροπή, χρειαζόμαστε επίσης τη συνεργασία και την ενεργή δέσμευση των κρατών μελών. Δεν μπορούμε να δράσουμε μόνοι μας. Εν προκειμένω, αντιλαμβάνομαι ότι το επικείμενο Συμβούλιο του Ιουνίου θα θίξει και θα συζητήσει την εν λόγω κρίση και προσωπικά το επικροτώ αυτό.

Ως προς την ερώτηση που έθεσε στο τέλος η κ. Doyle σχετικά με τη χορήγηση επιδοτήσεων από ορισμένα κράτη μέλη και όχι από άλλα, οι πληροφορίες της Επιτροπής είναι ότι οι επιδοτήσεις αυτές που χορηγήθηκαν από διαφορετικά κράτη μέλη είτε εμπίπτουν στις παραμέτρους του κανόνα de minimis (και κάθε κράτος μέλος μπορεί να χορηγεί επιδοτήσεις για όσο διάστημα εμπίπτει στο όριο του κανόνα de minimis) είτε είναι στο πλαίσιο προγραμμάτων αναδιάρθρωσης στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Υπάρχει η ανακοίνωση σχετικά με τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης και, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία – αν η Επιτροπή δώσει το πράσινο φως για πρόγραμμα αναδιάρθρωσης – τότε, υπάρχουν κάποιες δυνατότητες σχετικά με τις επιδοτήσεις, σχετικά με την κρατική βοήθεια, οι οποίες διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατές.

Όπου είχαμε πληροφορίες σχετικά με άλλες επιδοτήσεις που δεν καλύπτονται ούτε από τον κανόνα de minimis ούτε δόθηκαν στο πλαίσιο προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, τις διερευνούμε. Υπάρχει για παράδειγμα μόνο μια κοινοποίηση προς τη Γαλλία ότι το ποσό που καταβλήθηκε με τη μορφή ασφαλιστικού συστήματος πρέπει να ανακτηθεί. Έτσι όντως αναλαμβάνουμε δράση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται πιστά οι ευρωπαϊκοί κανόνες σχετικά με τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, θα ήθελα να καταλήξω λέγοντας ότι η άμεση κρίση είναι τέτοια που πρέπει να τη χειριστούμε πολύ προσεκτικά προκειμένου να βρούμε τρόπους και μέσα με τα οποία θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις άμεσου χαρακτήρα που θα προϋποθέτουν όμως βραχυπρόθεσμα την ύπαρξη σταθερής δέσμευσης για την αναδιάρθρωση του κλάδου της αλιείας ώστε να αντιστοιχούν τα επίπεδα παραγωγικής ικανότητας με ό,τι μπορεί να αλιευτεί κατά βιώσιμο τρόπο από τις θάλασσες.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert, εισηγήτρια. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή. Προφανώς, καλύψαμε επίσης και το πλαίσιο της σοβαρής κρίσης που πλήττει αυτήν την στιγμή τον κλάδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που προσπάθησε να δώσει ακριβείς απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν για αυτό το θέμα, αν και είναι σαφώς δύσκολο να εισέλθει σε λεπτομέρειες σε ορισμένους τομείς. Εν πάση περιπτώσει, είναι λυπηρό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση - ή οι Βρυξέλλες - θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνη για τα πάντα. Πιστεύω μάλιστα ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση – οι Βρυξέλλες – δεν αποτελεί μέρος του προβλήματος αλλά μέρος της λύσης. Ομολογουμένως, όταν βλέπουμε τη δυσαρέσκεια που υπάρχει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβανόμαστε σε ποιο βαθμό τα κράτη μέλη και ένας αριθμός μελών του κλάδου έχουν αποποιηθεί τις ευθύνες τους με την πάροδο των ετών, θέτοντας σε προτεραιότητα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα, σκεπτόμενοι ότι για κάποιο καιρό μπορεί να επωφεληθούν από αυτά αλλά αρνούμενοι να αντιληφθούν ότι, ενεργώντας κατά αυτόν τον τρόπο, οδήγησαν έναν ολόκληρο κλάδο στα πρόθυρα της καταστροφής.

Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε τώρα. Πώς μπορούμε να βρούμε στιγμιαίες λύσεις σε μία κατάσταση που συνεχίζεται εδώ και χρόνια; Δεν είναι εύκολο. Κάνατε κάποιες προτάσεις. Ωστόσο, δεν θα επιτύχουμε αν δεν λάβουμε αυστηρά και δραστικά μέτρα, αν δεν χρησιμοποιήσουμε όλα τα απαραίτητα μέσα, διότι τα κείμενα αυτά δεν θα τεθούν σε ισχύ χωρίς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, με τη θέσπιση πολύ πιο αποτρεπτικών κυρώσεων από αυτές που υπάρχουν σήμερα σε σχέση με την παράνομη αλιεία. Αυτό τουλάχιστον δεν θα είναι πολύ δύσκολο, λαμβάνοντας υπόψη τον χαμηλό αριθμό προστίμων που επιβλήθηκαν πρόσφατα.

Πρέπει επίσης να παρέχουμε πολύ περισσότερη ενθάρρυνση και επιβράβευση για τις έξυπνες και βιώσιμες συμπεριφορές και πρακτικές. Συχνά, οι αλιείς και οι αλιευτικές εταιρείες που χρησιμοποιούν πρακτικές που είναι ταυτόχρονα εξαιρετικά σύμμορφες με τους κανόνες και καινοτόμες ως προς τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας αισθάνονται ότι δεν αναγνωρίζονται και δεν επιβραβεύονται. Πιστεύω επίσης ότι, τόσο όσον αφορά την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας όσο και τους άλλους τομείς που καλύφθηκαν, όπως η διαχείριση των αποβλήτων και των πόρων καθώς και το θέμα των ποσοστώσεων, πρέπει να βρούμε μια στρατηγική που θα επιβραβεύει περισσότερο εκείνους που προοδεύουν και βαδίζουν προς τη σωστή κατεύθυνση, κάτι το οποίο μου φαίνεται πως δεν ισχύει σήμερα.

Συμπερασματικά, πιστεύω ότι η έκθεση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία να θίξουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Σαφώς, από μόνη της η συζήτηση δεν θα λύσει τα προβλήματα. Υποθέτω ότι αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί στην επόμενη έκθεση, αν και είναι καιρός να πραγματοποιηθεί μια ευρεία διαβούλευση, να λήξουν οι διαπραγματεύσεις από την κορυφή προς τη βάση μεταξύ της Επιτροπής, των κυβερνήσεων και αντιπροσώπων του κλάδου και να πραγματοποιηθεί μια πιο ευρεία, οριζόντια και διατομεακή διαβούλευση. Αυτό θα μας προσφέρει απαντήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο για άλλη μια φορά θα μπορέσουν να εκπληρώσουν το ρόλο τους και να αναλάβουν το καθήκον τους προκειμένου να βρεθούν λύσεις για τον εν λόγω κλάδο που βρίσκεται σε κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος . Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε ένα επιπλέον χτύπημα στην παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία που αποτελεί πραγματικό πρόβλημα σε διεθνές επίπεδο.

Τα εγκριθέντα μέτρα συμπληρώνουν αποτελεσματικά τον υφιστάμενο μηχανισμό. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στη θέσπιση ενός καθεστώτος ελέγχου από το κράτος λιμένα των σκαφών που εισέρχονται στον λιμένα που να περιλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικού αλιευμάτων και την απαγόρευση εισόδου των σκαφών ΠΛΑ αλιείας. Επικροτώ επίσης την απαγόρευση της εισαγωγής ΠΛΑ αλιευμάτων και τη δημοσίευση ενός καταλόγου σκαφών που εμπλέκονται σε ΠΛΑ αλιεία.

Η προστιθέμενη αξία αυτών των νέων ευρωπαϊκών κανόνων προκύπτει επίσης από την ανάπτυξη ενός κοινοτικού συστήματος συναγερμού όταν υπάρχει υποψία εντοπισμού ΠΛΑ αλιείας. Έχει ισχυροποιηθεί επίσης το σύστημα κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης πρόσβασης των σκαφών ΠΛΑ αλιείας σε κρατικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις καθώς και της επιστροφής των κρατικών ενισχύσεων ή επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν, όπου θεωρείται απαραίτητο.

Και το σημαντικότερο, άσκησα με επιτυχία πιέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να εστιάσει στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης αλιείας, λόγω της εξαιρετικής ευπάθειας των οικοσυστημάτων τους. Αυτό στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους αδίστακτους στόλους, γεγονός που θα βοηθήσει στην πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού, ο οποίος αργά αλλά σταθερά θέτει τους αλιείς μας εκτός αγοράς.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου