Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0223(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0193/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0193/2008

Keskustelut :

PV 04/06/2008 - 25
CRE 04/06/2008 - 25

Äänestykset :

PV 05/06/2008 - 6.5
CRE 05/06/2008 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0245

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 4. kesäkuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

25. Yhteisön järjestelmä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (EN) Esityslistalla on seuraavana Marie-Hélène Aubertin kalatalousvaliokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi (KOM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS)) (A6-0193/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää hänen laatimastaan mietinnöstä. Olen tyytyväinen, että kalatalousvaliokunta tukee voimakkaasti tätä tärkeää ehdotusta laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen eli IUU-kalastuksen torjumiseksi.

Kuten tiedätte, IUU-kalastus on suuri uhka kalakantojen kestävyydelle ja merten biologiselle monimuotoisuudelle ja heikentää yhteisen kalastuspolitiikan YKP:n keskeistä sisältöä. Ei liene tarvetta jatkaa IUU-kalastuksen tuhoisista maailmanlaajuisista ympäristöllisistä ja taloudellisista seurauksista, sillä kaikki ovat niistä tietoisia. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että IUU-kalastus on maailmanlaajuinen, etenkin kehitysmaita koskettava ilmiö. Tämän vuoksi ehdotus on väline, jota sovelletaan syrjimättömästi kaikilla vesialueilla tapahtuvasta IUU-kalastuksesta peräisin olevien kalataloustuotteiden kaupassa ja kaikkiin yhteisön kansalaisiin, jotka harjoittavat tai tukevat minkä tahansa lipun alla tapahtuvaa IUU-kalastustoimintaa.

Kansainvälinen yhteistyö on olennaisen tärkeää IUU-kalastuksen tehokkaassa torjunnassa. Tämän vuoksi yhteisö on jo aloittanut kahdenväliset neuvottelut kolmansien maiden kanssa. Komissio on myös laatinut tiiviissä yhteistyössä kehitysyhteistyön pääosaston ja EuropeAidin kanssa työohjelman, jolla kehitysmaita tuetaan ja autetaan asetuksen ja etenkin saaliiden dokumentointijärjestelmän täytäntöönpanemisessa kitkattomasti ja menestyksekkäästi. Työohjelma sisältää seminaareja ja työpajoja lukuisissa kolmansissa maissa.

Komissio on yhtä mieltä lähes kaikista ehdotuksessa esitetyistä tai puhemiehen välitysehdotukseen sisällytetyistä muutoksista.

Olen erittäin tyytyväinen, että mietinnössä tuetaan etenkin asetuksen soveltamista kaikkiin aluksiin ja esitetään saaliiden dokumentointijärjestelmää ja seuraamusten yhdenmukaistamista.

Asetuksen soveltaminen yhteisön aluksiin on tärkeä ominaisuus, jonka avulla varmistetaan syrjimättömyys ja yhdenmukaisuus WTO-sääntöjen kanssa. Lisäksi on tärkeää, että yhteisö osoittaa olevansa IUU-kalastustoiminnan torjunnan suhteen vakavissaan kohdistamalla asetuksen kaikkiin säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä rikkoviin aluksiin.

Saaliiden dokumentointijärjestelmää voidaan käyttää kalastustuotteiden jäljitettävyyden valvonnassa. Järjestelmä pohjautuu alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen nykyisiin käytäntöihin ja tullimääräyksiin ja sitä on tehokkuuden nimissä sovellettava kaikkiin kalastustuotteisiin, jalostetut tuotteet mukaan luettuina. Vesiviljelytuotteet ja tuotteet, joita yhteisössä kaupataan suhteellisen vähän, jätetään kuitenkin järjestelmän ulkopuolelle. Tämä voidaan tehdä neuvostossa käytävissä lopullisissa neuvotteluissa.

Seuraamusten yhdenmukaistaminen vahvistaa jäsenvaltioiden valmiuksia torjua IUU-toimintaa ja varmistaa, että sakkorangaistukset peittoavat selkeästi mitkä tahansa taloudelliset edut. Komissio uskoo vahvasti, että asetuksen noudattaminen taataan ennen kaikkea varoittavista, tehokkaista ja oikeasuhteisista seuraamuksista koostuvan järjestelmän ja liitännäistoimenpiteiden avulla.

Kiitän Marie-Hélène Aubertia vielä kerran mietinnöstään ja kiitän valiokuntaa siitä, että se on kiinnittänyt huomiota tähän erittäin tärkeään näkökohtaan. Mietintö edistää merkittävällä tavalla IUU-kalastuksen todella tehokasta torjuntaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert, esittelijä. – (FR) Arvoisa puhemies, Brysselin tämänpäiväiset tapahtumat antavat käsityksen Euroopan kalastusalan todellisista uhkakuvista, jos Euroopan unioni ei kykene toteuttamaan kalakantojen kestävää hallinnointia ja uudistamaan perusteellisesti nykyistä politiikkaansa. IUU-kalastuksen torjunta on tämän vaativamman ja johdonmukaisemman politiikan merkittävin tekijä. Kaupan maailmanlaajuistuminen, pääoman vapaa liikkuvuus sekä edistyminen liikenteen ja viestinnän aloilla ovat kuitenkin lisänneet laitonta kalastusta merkittävästi viime vuosina.

Tämänhetkinen tilanne ei ole enää kestävä. Eurooppalaiset kalastajat sekä kaikki sidosryhmät, kansalaisjärjestöt mukaan luettuina, vaativat yksimielisesti, että tähän kalavarojen tuhoutumista nopeuttavaan ja sääntöjen mukaan toimivien osapuolten kannalta kilpailua vääristävään ilmiöön vastataan tehokkaammin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jäsenvaltiot eivät ole kyenneet valvomaan ja määräämään laittomista toimista seuraamuksia odotetulla tavalla. Tässä suhteessa muutama kuukausi sitten julkaistu tilintarkastustuomioistuimen raportti on musertava.

Tämän vuoksi kalatalousvaliokunta, jonka valiokunta-aloitteinen mietintö EU:n helmikuussa 2007 annetusta toimintasuunnitelmasta oli hyväksytty ylivoimaisella enemmistöllä, oli erityisen tyytyväinen Euroopan komission viime lokakuussa esittämään kunnianhimoiseen ehdotukseen. Itse asiassa valiokunnassa ollaan tyytyväisiä siihen, että suurin osa sen suosituksista sisältyy komission lainsäädäntöehdotukseen. Tällaisia suosituksia ovat muun muassa IUU-alusluettelon julkaiseminen, satamavaltioiden harjoittaman tarkastustoiminnan tehostaminen, lippuvaltioiden pakolliset saalistodistukset ja IUU-kalastuksesta peräisin olevien tuotteiden tuonnista EU:n alueelle kieltäytyminen, seuraamusten tehostaminen ja yhdenmukaistaminen ja yhteisön varoitusjärjestelmä. Näin ollen komission ehdotukseen ei ole juuri lisättävää.

Kuten tiedätte, neuvostossa on kuitenkin käyty vilkasta keskustelua etenkin kolmesta asetuksen soveltamisalaan liittyvää asiakohdasta. Omalta osaltani olen tyytyväinen, että komission esittämä soveltamisala, joka koskee niin yhteisön kuin kolmansienkin maiden aluksia, on saatu varmistettua. Saalistodistuksen on myös arveltu olevan liian raskas tai monimutkainen, ja myös seuraamuksista on keskusteltu kiivaasti.

Asioista on keskusteltu myös kalatalousvaliokunnassa. Ymmärtääkseni valiokunnan tarkistukset ovat kuitenkin auttaneet selkeyttämään tekstiä ja auttaneet samalla säilyttämään uuden asetuksen pyrkimykset ja keskeiset tavoitteet. Mietintö hyväksyttiin yksimielisesti, ja haluan kiittää kollegoitani heidän osoittamastaan tuesta, joka auttoi varmistamaan lopputuloksen. Kalastusala on kriisissä, ja Euroopan parlamentti haluaa välittää erittäin vahvan viestin etenkin neuvostolle, joka on viivytellyt vastuunsa kantamisessa tällä alalla.

Arvoisa komission jäsen, IUU-kalastuksen torjunta on kuitenkin vain pieni osa laajempaa politiikkaa, joka sisältää myös valvontaa ja vakavia rikkomuksia koskevat asetukset. Ainakaan menettelytapojen selkeyttämisessä tästä jaosta ei ole ollut apua. Kalatalousvaliokunta odottaa edelleen komission selvitystä siitä, miten nämä kolme uutta asetusta on jäsennettävä. Samoin saalistodistuksen monimutkaisuutta koskevat huolenaiheet ovat vain tekosyy keventää tai lykätä tekstiä. Tarvitaan helposti ymmärrettäviä menettelyitä, joita riittävä määrä luotettavaa, tehokasta ja pätevää henkilöstöä voi soveltaa ja joita IUU-kalastuksesta eniten kärsivät kehitysmaat voivat käyttää. Odotamme, että komissio selkeyttää myös näitä asiakohtia ja sitoutuu niihin.

Lopuksi totean, arvoisa komission jäsen, että kalatalousvaliokunta luottaa komission määrätietoisuuteen – jota tiedämme löytyvän – lopettaa pian laiton kalastus, joka kohdistuu erityisesti korkeasti arvostettuihin ja tällä hetkellä reilusti liikakalastettuihin tonnikalaan ja turskaan. Tämä olisi konkreettinen vastaus kalatalousalan tämän hetken vakaviin ongelmiin. Kuten tiedätte, Euroopan kalatalousalan kestävän tulevaisuuden eteen on tehtävä vielä paljon töitä. Tulevina viikkoina päästään kuitenkin aimo askel eteenpäin, mihin olen erittäin tyytyväinen.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Varela Suanzes-Carpegna, kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon valmistelija. − (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, keskustelumme sijoittuu ajankohtaan, jolloin yhteisön kalatalousala on vakavimmassa kohtaamassaan kriisissä.

On useita syitä siihen, että alan kustannuksia ei kateta ja että tällä hetkellä ei ole kannattavaa lähteä kalaan. Yhtenä syynä ovat tuontikala ja laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastussaaliin tuonti Euroopan unioniin. Näin ollen kansainvälisen kaupan valiokunta tukee ehdotusta ja mietintöä, mutta ne eivät riitä.

Haluan käyttää tämän mahdollisuuden puhua Euroopan parlamentissa ja pyytää komissiota ja neuvostoa tekemään nopeasti jotain, jotta ala ei kuolisi, sillä jos mitään ei tehdä, ala romahtaa.

Pyydän arvoisaa komission jäsentä ja neuvostoa laatimaan ja hyväksymään nopeasti yhteisen hätäsuunnitelman, joka sisältää myös keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteet. Kamppailun keulassa kulkee Ranska, joten lähestyvä Ranskan puheenjohtajakausi tarjoaa loistavan tilaisuuden tehdä tästä tavoitteesta totta.

Komission on käytettävä aloiteoikeuttaan tehokkaammin – tukien, korvausten, rakenneuudistusten ja innovaatioiden avulla – alan kustannusten vähentämiseksi ja epäreilun tuontikilpailun taltuttamiseksi. Aika uhkaa loppua.

Kansainvälisen kaupan valiokunta halusi osallistua tähän keskusteluun, sillä IUU-kalastuksen kieltämisessä ei ole mieltä, jos Euroopan unioni avaa sille seuraavaksi markkinansa.

Onko liikaa pyydetty, että Euroopan unionissa myydään vain laillista kalaa?

Valvontaa, jäljitettävyyttä ja merkintää on lisättävä ja kehitettävä eli lyhyesti sanottuna tarvitsemme paremmat takeet siitä, mitä Euroopan unioniin tuodaan. Näin on toimittava paitsi Euroopan unionin tasolla, myös globaalisti monenvälisten ja kahdenvälisten kanavien välityksellä.

Välineenä voidaan käyttää myös kumppanuussopimuksia vastaavaan tekniseen tukeen ja koulutukseen yhdistettynä, ei luodaksemme uusia kaupan esteitä, vaan kaikkien osapuolten kannalta tehokkaita toimenpiteitä.

Pelissä on kokonaisen taloudenalan tulevaisuus, ja tämä taloudenala keskittyy Euroopan unionissa alasta erittäin riippuvaisille alueille, joten alaan liittyvät sosiaaliset seuraukset ovat suuret.

Elintarvikekriisin keskellä pelissä on niin ikään erittäin tärkeänä terveellisen ruoan lähteenä olevien kalavarojen kestävyys.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Gklavakis, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EL) Arvoisa puhemies, arvoisat komission jäsenet, hyvät naiset ja herrat, haluan kiittää Marie-Hélène Aubertia hänen mietinnöstään.

Yksi alan suurimmista ongelmista on laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus, joka vahingoittaa ennen kaikkea ympäristöä, mikä on maapallon kannalta erittäin suuri ongelma. IUU-kalastus vääristää kilpailua. IUU-kalastusta harjoittavat tahot ovat suotuisammassa asemassa kuin sääntöjen mukaan toimivat kalastajat, joita meillä on velvollisuus suojella. Ilmoittamaton kalastus aiheuttaa valtioille taloudellisia menetyksiä.

Äänestykseen tuodussa ehdotuksessa asetukseksi esitetään yhtenä toimena satamavaltion tarkastusjärjestelmän perustamista, minkä avulla estettäisiin laitonta kalastustoimintaa harjoittavien kolmansien maiden alusten pääsy satamiin. Ehdotus edellyttää laittomien kalasaaliiden maahantuonnin kieltämistä, laitonta ja ilmoittamatonta kalastusta harjoittavia aluksia koskevan luettelon laatimista, laittoman kalastustoiminnan saalishavainnoista varoittavan ennakkovaroitusjärjestelmän kehittämistä ja kalan tuonnin kieltämistä maista, jotka eivät noudata EU:n järjestelmää.

Asetuksessa on joitakin ristiriitaisia kohtia, kuten asetuksen soveltamisala. Osa jäsenvaltioista toivoo, että asetusta sovellettaisiin vain yhteisön vesien ulkopuolella kalastusta harjoittaviin yhteisön aluksiin, koska yhteisön vesillä tapahtuvaa kalastusta säädellään jo paljon. Lisäksi kalastuksen valvontaa koskeva perusasetus on tarkoitus tarkistaa vuoden 2008 loppuun mennessä. Mielestäni näissä kahdessa asetuksessa on päällekkäisyyksiä, eivätkä ne edistä yhteisen kalastuspolitiikan yksinkertaistamista.

Näin ollen on todettava, että aihe on erittäin tärkeä ja sitä on lähestyttävä asianmukaisesti. Asia on ratkaistava kurinalaisesti ja päättäväisesti, aina yhteistyössä kalastajien kanssa ja heidän arvokkaita mielipiteitään kunnioittaen.

Joka tapauksessa PPE-DE-ryhmä antaa tukensa Marie-Hélène Aubertin mietinnölle ja kiittää hänen tekemästään työstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, PSE-ryhmän puolesta. – (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, kuten esittelijä Marie-Hélène Aubert, jota haluan kiittää, jo mainitsi, kalatalousvaliokunta hyväksyi yksimielisesti hänen mietintönsä laittomasta kalastuksesta. Tämä seikka valottaa asiaa ehkä paremmin kuin mikään, mitä voin tällä hetkellä sanoa.

Ei ole kuitenkaan liioiteltua toistaa yhä uudelleen, että laiton kalastus on luontoon ja talouteen kohdistuva rikos, johon syyllistyneet jätetään valitettavan usein rankaisematta ja jota vastaan meidän on toimittava määrätietoisesta ja rohkeasti. Näin ollen haluan kiittää komission jäsentä Joe Borgia ja komissiota siitä, että ne reagoivat nopeasti Euroopan parlamentin helmikuussa 2007 esittämiin huolenaiheisiin ja esittivät asetusehdotuksen, joka ylittää kaikki odotukset ja joka ansaitsee erityiset kiitokset.

Vaikka sääntelyjärjestelmää on kehitetty, ilman jäsenvaltioiden sitoutumista ja riittävää henkilöstöä ja asianmukaista välineistöä on kuitenkin vaikeaa vastata kamppailuun, jota käydään erittäin vaikeissa olosuhteissa. Tämän vuoksi jäsenvaltiot on saatava mukaan.

Mietinnön ja sitä seuraavan asetuksen ansiosta Euroopan unioni ottaa kuitenkin merkittävän askeleen eteenpäin ja toimii kunnioitettavana ja ylpeänä esimerkkinä. Olen varma, että kehittäessään ehdotustaan edelleen komissio ottaa huomioon Euroopan parlamentin avun.

Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, pahoittelen, jos poikkean nyt työjärjestyksestä, mutta en voi olla käyttämättä tätä mahdollisuutta voimakkaan vetoomuksen esittämiseen. Polttoaineen hinnan noustessa kalastusala on vaikeuksissa. Kaikilla on vaikeaa, mutta eniten kärsivät kaikkein haavoittuvimmat.

Tiedän, että useat jäsenvaltiot, oma maani Portugali mukaan luettuna, ovat aikeissa pyytää tai ovat jo pyytäneet ratkaisujen etsimiseen tukea eurooppalaisesta viitekehyksestä ja etenkin Euroopan kalatalousrahaston joustavuuden lisäämistä nykyisen kriisin sosiaalisia vaikutuksia lieventävien toimenpiteiden hyväksymiseksi. Tiedän, ettei se ole välttämätöntä, mutta haluan vedota komission yhteisvastuullisuuteen ja avoimuuteen, jota komissio on aina osoittanut alan ongelmia kohtaan tyydyttävän ratkaisun löytymiseksi mahdollisimman nopeasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Elspeth Attwooll, ALDE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, ALDE-ryhmä antaa täyden tukensa Marie-Hélène Aubertin erinomaiselle mietinnölle. Mietinnössä esitetyt tarkistukset selkeyttävät ja joissakin tapauksissa kehittävät useita komission ehdotuksen näkökohtia. Muun muassa force majeure -tapauksissa sovellettavaan tukeen ja seuraamuksiin on tehty joitakin hyödyllisiä lisäyksiä.

Samoin erityisen tervetullut on syrjimättömyyden painottaminen asetuksen soveltamisessa, sillä IUU-kalastukseen on epäilemättä puututtava maailmanlaajuisesti, ja EU:n toimenpiteet ovat merkittävä askel tähän suuntaan.

Viime viikolla sain mahdollisuuden osallistua kalatalousvaliokunnan Norjaan matkanneeseen valtuuskuntaan. Meille kerrottiin, että viimeisten kolmen vuoden aikana ja etenkin Koillis-Atlantin kalastuskomission satamavaltion tarkastusjärjestelmän käyttöönotosta toukokuussa 2007 lähtien IUU-kalastus on vähentynyt alueella huomattavasti. Tarkastusjärjestelmään osallistuvat kaikki EU:n jäsenvaltiot sekä Norja, Islanti, Färsaaret ja Venäjä. Norjan kalatalous- ja rannikkoasioista vastaava ministeri kehui EU:n yhteistyötä tässä asiassa.

Olemme yhtä mieltä myös siitä, että paikalliset toimet voivat pikemminkin siirtää kuin ratkaista ongelman. Tämän vuoksi on erityisen mukavaa panna merkille, että tarkistuksissa 5, 6 ja 54 pyritään saattamaan minimiin kaikki kehitysmaihin kohdistuvat kielteiset vaikutukset. Haluan myös lisätä, että mielestäni EU:n vastuulla on erityisesti edistää kehitysmaiden tarkastus- ja valvontajärjestelmien kehittämistä, eikä ainoastaan niissä maissa, joiden kanssa EU on tehnyt kalastuskumppanuussopimuksia.

Lisäksi toivon, että komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto edistävät aktiivisesti satamavaltion tarkastusjärjestelmää koskevan sitovan sopimuksen tekemistä Yhdistyneiden Kansakuntien tasolla. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) on jo aloittanut sopimuksen valmistelut, ja saadessaan myötätuulta sopimus voitaisiin hyväksyä maaliskuussa 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää ryhmäni jäsentä Marie-Hélène Aubertia hänen tämän mietinnön yhteydessä menestyksekkäästi tekemästään työmäärästä.

Laittoman kalastuksen poistaminen on kaikkien kalastusvaltioiden ja -yhteisöjen edun mukaista. Kalavarojen menestyksekkäästä säilyttämisestä hyötyvät loppujen lopuksi itse kalastusyhteisöt. Kansainvälinen yhteistyö on olennaista luvattomien toimijoiden ja järjestäytyneiden rikollisten ympäri maailman harjoittaman laittoman kalastuksen poistamisessa.

Yhteisessä kalastuspolitiikassa kiinnitetään liialti huomiota tilintarkastustuomioistuimen hiljattain tekemään raporttiin valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Raportti pohjautuu arvatenkin kuudelta merkittävimmältä kalastusjäsenvaltiolta kerättyihin tietoihin. Näiden jäsenvaltioiden joukossa on myös Yhdistynyt kuningaskunta (Englanti ja Wales). Noin 70 prosenttia Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalasta sijaitsee Skotlannissa, mutta sitä koskevia tietoja ei raportissa oteta huomioon. Tahdon huomauttaa, että Skotlannissa kiintiöistä, hallinnasta ja täytäntöönpanosta vastaavat erityiset ja erilliset organisaatiot.

Kalastusvaltiossani on viime vuosina edistytty valvonnan kehittämisessä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on ostajien ja myyjien rekisteri sekä osoitetut purkusatamat. Asianmukainen täytäntöönpano on tietenkin olennaista, mutta merkitystä on myös järkevällä hallintajärjestelmällä, joka tarjoaa kannustimia säästäväiseen käyttöön takaamalla, että esimerkiksi Skotlannin kalastajat hyötyvät pitkällä aikavälillä säilyttämistoimenpiteistä, joita heidän on sovellettava ajoittain. Yhteinen kalastuspolitiikka (YKP) ei yksinkertaisesti tarjoa samanlaisia takeita.

Olin iloinen kuullessani komission jäsenen Joe Borgin kertovan hiljattain, että hän kannattaa YKP:n perusteellista uudistamista. Olen samaa mieltä. Mielestäni kalavarojen jokapäiväinen hallinta ja valvonta pitää palauttaa kalastusvaltioille, joilla on kalastusoikeudet loogisilla kalastusalueilla, kuten Pohjanmerellä, samoin on luovuttava mahdottomasta ajatuksesta, että kaikilla on yhtäläinen pääsy vesialueille ja vesiluonnonvarojen käyttöoikeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (PT) Vaikka GUE/NGL-ryhmällä on joitakin näkökohtia koskevia varauksia, ryhmä on tyytyväinen laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen estämistä, torjumista ja lopettamista koskevaan aloitteeseen ja on samaa mieltä mietinnön keskeisistä suuntaviivoista.

GUE/NGL-ryhmä korostaa muun muassa sitä, että aloitteessa muotoiltuja sääntöjä on tärkeää soveltaa kaikkiin aluksiin, kuuluivatpa ne sitten EU:n jäsenvaltioille tai kolmansille maille. Ryhmä haluaa kuitenkin korostaa, että näitä ehdotuksia ja tulevia yhteisön valvontaa koskevien sääntöjen tarkistuksia yhteensovitettaessa on säilytettävä jäsenvaltioiden toimivalta etenkin tarkastusmenettelyissä ja tarkastusten toteutuksessa. Mielestämme seuraamuksia koskevat kysymykset kuuluvat kunkin jäsenvaltion toimivaltaan.

Lopuksi haluan korostaa, että jos komissio vastaisi yhtä nopeasti alan oikeutettuihin vaatimuksiin kuin se on vastannut tähän aloitteeseen, alan sosioekonominen tilanne ei pääsisi huononemaan entisestään.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, IND/DEM-ryhmän puolesta.(SV) Arvoisa puhemies, tänään käsiteltävänä oleva asetus on laaja ja monimutkainen, ja haluan kiinnittää huomion vain muutamaan kohtaan.

Ensinnäkin ehdotus siitä, että laitonta kalastusta harjoittavien kalastajien on maksettava takaisin EU:lta saamansa tuki, on erittäin hyvä. Tilanne, jossa veronmaksajien on tuettava rikollista toimintaa, ei ole hyväksyttävissä. Toisaalta laitonta kalastusta harjoittavat kaikenlaiset alukset. Siten asetusta olisi sovellettava kaikkiin aluksiin, niin EU:n kuin kolmansienkin maiden aluksiin.

Toiseksi ehdotus saalistodistuksesta on myönteinen. Dokumentointiprosessi on laittoman kalastuksen torjunnassa merkittävässä asemassa. Suhtaudun kuitenkin varauksella yhteisiin maksimisakkoihin. Pelotevaikutteisten maksujen määräysvalta on annettava jäsenvaltioille.

Lopuksi katson, että yhteinen eurooppalainen kalastuspolitiikka on osoittautunut epäonnistuneeksi ja että sitä on tämän takia uudistettava. Laittoman kalastuksen torjuminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä niin alueellisten kalastusjärjestöjen kuin muidenkin kansainvälisten elinten kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). - (EN) Arvoisa puhemies, laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta on tehtävä loppu. Kannatan näin ollen mietinnön useita kohtia, mutta vastustan sen toissijaisuuteen kohdistuvaa hyökkäystä, jonka mukaisesti rikosoikeudellisista seuraamuksista ja tarkastajaryhmän perustamisesta vastaa EU. Samoin vastustan sitä tarpeetonta byrokratiaa, joka asetuksen soveltaminen EU:n aluksiin aiheuttaa, sillä aluksiin sovelletaan jo yhteisen kalastuspolitiikan tiukkoja säännöksiä.

Kalastajiemme toiminnan sääntelyä ei tarvitse lisätä puuttuessamme kolmansien maiden vilpilliseen toimintaan. Olen nähnyt, miten Yhdistyneen kuningaskunnan kalastajille on jaettu viime kuukausien aikana rikkomussakkoja, ja vastustan siten ehdotusta siitä, että omiin aluksiimme kohdistetaan lisää tiukempia sääntöjä ja rangaistuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez (PPE-DE).(ES) Arvoisa puhemies, kiitän Marie-Hélène Aubertia hänen mietinnöstään. Mielestäni mietinnössä ilmaistaan selkeästi Euroopan parlamentin poliittinen tahto tukea laittoman kalastuksen kaikkien muotojen kitkemiseen tarvittavia toimia, ja toiminta käynnistetään meitä itseämme koskettavalla päätöksellä yhteisön sulkemisesta laittomien kalastustuotteiden tuonnilta ja kaupalta.

Satamavaltiolle ja itse komissiolle ehdotuksen mukaisesti kuuluvaa vastuuta ei voida kuitenkaan ohittaa. Kyseessä on asetus, jonka sanamuoto on erittäin kunnianhimoinen ja joka velvoittaa jäsenvaltioita olemaan erittäin valppaita ja olemaan säästelemättä aineellisia voimavaroja tai henkilöstövoimavaroja (yksi koko valvontapolitiikan heikoista kohdista) ryhdyttäessä sanoista tekoihin. Valitettavasti tämä merkitsee jälleen kerran sitä, että toiminta edellyttää oman poliittisen tahtomme lisäksi muiden osapuolten poliittista osallistumista.

Laittomasta kalastuksesta aiheutuvat, ei ainoastaan biologisiin luonnonvaroihin vaan myös laillisiin kalastajiin kohdistuvat tuhot ovat olleet merkittäviä jo vuosien ajan. Tällä hetkellä suuri osa alan toimijoista on kapinamielellä tuottavuuden laskettua roimasti jälleen kerran, ennen kaikkea dieselin hintojen nousun vuoksi. Menetyksiä lisäävät myös muut seikat, joista pahennusta näissä olosuhteissa herättää erityisesti halpojen ja alkuperältään epäilyttävien tuontituotteiden runsas tuonti.

Mainittakoon esimerkkinä, että pelkästään viimeisten viiden kuukauden ajan dieselin hinta on noussut Espanjassa 38 prosenttia, ja samanaikaisesti miekkakalan, joka on erinomainen esimerkki tuontikalasta, hinta on pudonnut 40 prosenttia. Mikään liiketoimintamuoto millään alalla ei menesty tällaisessa taloudellisessa ympäristössä, mutta jos nyt löytyy poliittista tahtoa valvoa tuontia tiukasti, yhteisön tuottajille maksetut hinnat elpyvät todistetusti ennalleen. Olen nähnyt näin tapahtuvan aiemminkin.

Arvoisa komission jäsen, pyydän teitä ja jäsenvaltioita panemaan asetuksen päättäväisesti toimeen mahdollisimman nopeasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Arnaoutakis (PSE).(EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, tahdon kiittää ja onnitella esittelijää hänen ensiluokkaisesta mietinnöstään.

Kuten Euroopan unioninkin, meidän on vihdoinkin ymmärrettävä, että mitä pidemmälle kontrolloimaton tilanne päästetään, sitä vakavammin vaarannamme merikalastuksen ja maailmanlaajuisen meriekosysteemin tulevaisuuden. EU:n on siirryttävä heti byrokraattisten, monimutkaisten ja jäsenvaltioidensa usein täytäntöönpanematta jättämien asetusten unionista maailmanlaajuisia aloitteita tekeväksi toimijaksi, joka ei pelkää etujen vaarantumista tai taivu kansainvälisten tai muiden paineiden alla. Siten koko maailmanlaajuinen kalastusyhteisö ymmärtänee, hyväksyy ja lopulta sopii laittoman ja ilmoittamattoman kalastuksen saattamisesta minimiin. Tämänkaltaisen aloitteen edellytyksenä on tietysti maailmanlaajuisesti hyväksytty sopimus kalatalouden säilyttämisestä. Muiden Euroopan parlamentin jäsenten tavoin haluan ilmaista huoleni Euroopan kalastajien suuresta kriisistä. Arvoisa komission jäsen, näihin asiakohtiin on tartuttava välittömästi ja ongelmat ratkaistava.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Kazimierz Chmielewski (PPE-DE).(PL) Arvoisa puhemies, neuvoston asetus on mielenkiintoinen esimerkki ennalta ehkäisevästä lainsäädännöstä ja kestävien kalakantojen säilyttämistä uhkaavaan laittomaan kalastukseen kohdistetusta asetuksesta. Ehdotettujen ratkaisujen selkeys on merkittävin syy sille, että tämä asiakirja voi osoittautua tehokkaaksi, sillä siinä määritellään tarkasti lainsäätäjän tavoitteet.

Esittelijä on ymmärtänyt loistavasti asetuksen erityisluonteen ja tarjoaa epätavallisen hyödyllisiä tulkintoja, jotka helpottavat merkittävimpien säädösten avautumista. Eteläisen ja itäisen Itämeren maiden hallitukset ovat ottaneet laajasti kantaa tähän tärkeään lainsäädäntöaloitteeseen. Asiantuntijaympyröissä kritisoidaan tosin edelleen neuvoston ehdottamia rangaistuksia laitonta kalastusta harjoittaville kalastajille.

Jälleen kerran on kysyttävä: otetaanko tehokasta rangaistustakuuta kauaskantoisen virallistamisen avulla hakevassa ajatuksessa huomioon Euroopan merien erilaiset pyyntimahdollisuudet? Eikö lainsäädännössä pitäisi ottaa huomioon mahdollisuus säätää rangaistustaso kalakantojen ja pyydettyjä lajeja koskevien sitovien kiintiöiden mukaisesti? Uskon, että hiljattain annetun kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n muutettu arvio Itämeren ekosysteemistä on liennytys kalastuspolitiikasta kalavarojen suojeluun kohdistettujen Euroopan unionin vallankumouksellisten toimien mukauttamisprosessissa.

Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunta oli kaukokatseinen antaessaan erityisen täydentävän tarkistusasiakirjan, jossa asetuksen ensimmäinen soveltamisvuosi nähdään siirtymä- ja sopeutumisaikana, jonka aikana jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavat toimet annettujen määräysten toteuttamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, maailman kalatalousala on kriisissä. EU:n kalatalousala on kriisissä, jota meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden hintojen 30 prosentin nousu viime kuukausien aikana vielä pahentaa. Kalastajat marssivat Brysselin ja jäsenvaltioiden kaduilla. Arvoisa komission jäsen, vastaustanne odotetaan kiihkeästi. Asiantuntijoiden mukaan kestämättömistä taloudellisista paineista kestämättömiin ympäristöpaineisiin siirtymisen seurauksena 75 prosenttia kalatalousalasta kulutetaan loppuun ja ylihyödynnetään. Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus on maailmanlaajuinen ongelma, joka pahentaa nykyistä kalatalouskriisiä.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) mukaan IUU-kalastuksen osuus on jopa 30 prosenttia joidenkin merkittävien kalatalouksien kokonaissaaliista, ja tiettyjen lajien saaliit saattavat olla sallittuihin määriin verrattuna jopa kolminkertaiset. IUU-kalastus heikentää kestävää kalataloutta, vahingoittaa ja tuhoaa meren elinympäristöjä ja uhkaa vastuunsa kantavien kalastajien sekä kalastuksesta riippuvaisten yhteisöjen elintuloa. Laiton kalastus myös vaarantaa etenkin kalaa eläinvalkuaisen päälähteenä käyttävien ihmisten elintarviketurvan.

Kaukaisilla vesialueilla sääntelemättömästi, laittomasti ja ilmoittamatta pyytävien kalastusalusten harjoittaman laajamittaisen teollisen pohjatroolauksen sivusaaliit vaikuttavat erityisen tuhoisasti paikallisiin kalastajiin ja kalakantoihin. Yli kolmannes maailman saaliista heitetään pois kalojen sopimattoman koon vuoksi tai siksi, että saalis on saatu vahingossa. EU:n harhaanjohtavat kalastussäädökset ovat rohkaisseet täysin kestämättömiä toimintatapoja, joita ovat muun muassa jättimäisten kalasaaliiden poisheitto, koska sivusaaliin tuominen maihin on – järjenvastaisesti – laitonta, vaikka sivusaaliin tutkimismahdollisuus antaisi tiedemiehille korvaamatonta tietoa.

Koska useimmat syvänmeren kalakannat ovat äärimmäisen alttiita nopealle ehtymiselle, tämänkaltaista kalastusta ei välttämättä ole enää olemassa, kun asetukset pannaan täytäntöön. Haluan kysyä arvoisalta komission jäseneltä, onko hän tarkastellut alusten satelliittipaikantamista, saaliiden sähköisiä dokumentointijärjestelmiä ja suljettua televisiojärjestelmää aluksella laittoman kalastuksen mahdollisina torjuntatoimina, kuten muissa oikeuskäytännöissä tehdään.

Asetuksen asianmukainen täytäntöönpano edellyttää tarkastus- ja valvontatoimista vastaavien tahojen syvempää integroitumista yhteisön tasolla. Se edellyttää niin ikään sitä, että kalastajat ja muut sidosryhmät kantavat vastuunsa politiikasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, Euroopan unionilla on velvollisuus ja vastuu ottaa merkittävä rooli laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumisessa, ja EU hoitaa rooliaan joidenkin valvontaa, tarkastuksia ja seuraamuksia tiukentavien täytäntöönpanoaloitteiden avulla.

Kunnianhimoisin tavoite on kuitenkin luonteeltaan ehkäisevä: tuotteiden jäljitettävyys kalastusaluksesta lopulliseen määränpäähänsä on tehtävä mahdolliseksi ja taattava. Tämä johtuu siitä, että vaikka näiden laittomien toimien aiheuttamat vahingot taloudelliselta ja meriympäristön suojelun kannalta ovatkin merkittävät, ovat korkealaatuisten tuotteiden takaaman kuluttajansuojan ja kalastajien toiminnan suojelemista koskevat tavoitteet yhtä tärkeitä. Siihen, että kalastajien toiminta on uhatumpi kuin koskaan aiemmin, on useita syitä, osa taloudellisia ja osa rakenteellisia.

Nämä tärkeät yhteiskunnalliset tavoitteet ohjaavat Euroopan unionia tämän asetuksen aiheena olevan laittoman kalastuksen torjunnassa, lannistamisessa ja poistamisessa, mikä vahvistaa Euroopan unionin sitoutumista varmistaa yhdenmukaisuus yhteisön vesillä sovellettavien yhteisen kalastuspolitiikan säännösten kanssa.

Marie-Hélène Aubertin mietinnön hyväksyminen yksimielisesti valiokunnassa on tärkeä merkki tahdosta saattaa ehdotetut toimet voimaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Petya Stavreva (PPE-DE). - (BG) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, mietinnössä käsitellään erittäin tärkeitä merten suojelua ja laittoman kalastuksen torjuntatoimia koskevia näkökohtia.

Tarve muuttaa nykyistä oikeudellista kehystä pohjautuu yhteisön ekosysteemejä ja kalatalouksia uhkaavan ilmiön laajenemiseen. Esittelijä panee merkille myös sen keskeisen seikan, että jäsenvaltiot eivät noudata yhteistä kalastuspolitiikkaa.

Nykyiset seuraamukset vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen, mikä syrjii joitakin Euroopan unionin kalastajia. Siten laittoman ja ilmoittamattoman kalastuksen estämiseksi ja torjumiseksi on erittäin tärkeää kehittää yhteistyötä, koordinointia ja hyvien käytäntöjen vaihtamista Euroopan maiden välillä.

Kalastusalan tarpeisiin räätälöidyn valvontajärjestelmän perustaminen on merkittävä edistysaskel. Ympäristötuhojen lisäksi laittomalla kalastuksella on myös taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia, joiden vuoksi laillinen kalastusala menettää miljardeja euroja.

Laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta peräisin olevien kalatuotteiden tuonnin kieltäminen Euroopan unioniin voi myös vaikuttaa laittomasta kalastuksesta saatuun taloudelliseen hyötyyn. Valvontapolitiikka ja rikkomusten vakavat seuraamukset luovat pohjan kalavarojen paremmalle hallinnalle.

Myös useita vaikeuksia kokeneet Bulgarian kalastajat protestoivat. Näin ollen meidän on tehtävä vastuuntuntoisia päätöksiä alan tulevaisuudesta. Tuen Marie-Hélène Aubertin mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, kiitän Marie-Hélène Aubertia hänen mietinnöstään.

Kuluttajien tiedonpuutteeseen sääntelemättömän, ilmoittamattoman ja laittoman kalastuksen ongelmasta on kiinnitettävä huomiota, ja siitä on keskusteltava täällä parlamentissa.

Kuten muut puhujat ovat todenneet, laillinen kalastusala on vakavasti uhattuna ja laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus on vain osa ongelmaa. Polttoainekustannukset ovat kalastajille merkittävä ongelma, ja komission on vastattava kriisiin, jossa jäsenvaltioiden kalastajat ovat jakaneet kalaa ilmaiseksi ja vieneet sitä protestina kaduille. Laittomasta kalastuksesta aiheutuvan ongelman osasyynä saattaa olla oikeusalan ylenmääräinen sääntely – mutta tästä keskusteltaneen erikseen.

Asiassa on saavutettava maailmanlaajuinen sopimus, mutta meidän on ryhdyttävä toimiin omalla pihallamme, ja byrokratian lisäämisen – mistä meitä usein syytetään – sijaan meidän on varmistettava, että käyttöön otettavat säännöt ovat tehokkaita ja tarttuvat ongelmiin niiden syntysijoilla, jotta emme tuhoa sekä taloutta että ympäristöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Arvoisa puhemies, edessämme on todellakin erinomainen mietintö – onnittelut esittelijälle. Kuten komissio on jo todennut, ehdotus on hyvä, mutta haluan korostaa kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon valmistelijan, Daniel Varela Suanzes-Carpegnan viestiä, että tämä on juuri sellainen väline, jolla vastataan tehokkaasti kalatalousalalla tällä hetkellä vallitsevaan kriisiin.

Kalastajia koskettava kriisi johtuu nimenomaan siitä, ettei kalastusalalla noudateta kestävyyssääntöjä, ja toivon, että otamme tästä opiksi. Ongelmana on, että kello tikittää, eikä aika pysähdy lainsäädäntöprosessimme vuoksi, ja kuten aiemmat puhujat ovat jo todenneet, tästä näkökulmasta, arvoisa komission jäsen, toimeen on ryhdyttävä erittäin nopeasti, sillä muussa tapauksessa haasteisiin vastataan liian myöhään.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, mikäli viiden minuutin catch-the-eye -puheita ei ole vielä pidetty, myös henkilöt, jotka eivät ole osallistuneet keskusteluun, voivat esittää kysymyksen komission jäsenelle. Olen tehnyt näin useita kertoja sen jälkeen, kun menettely ilman puhujalistaa otettiin käyttöön. Luvallanne haluaisin näin ollen esittää erityisen kysymyksen komission jäsenelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (EN) Minulle on ilmoitettu, että voin sallia vain kaksi puheenvuoroa. Voitte käyttää puheenvuoron.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, en halua erikoiskohtelua, mutta viiden minuutin catch-the-eye -puheet ovat mahdollisia.

Voisiko komission jäsen Joe Borg kommentoida meriliikenteessä käytettäviä polttoaineita koskevien tukien soveltamista joissakin, mutta ei kaikissa jäsenvaltioissa sekä tukien tasavertaista lähestymistapaa? Miten tämä voidaan sovittaa yhteiseen kalastuspolitiikkaan – korostan sanaa yhteinen – ja voidaanko toiminta sovittaa yhteen kilpailupolitiikan sääntöjen kanssa? Etenkin meriliikenteessä käytettävän polttoaineen hinnan 30 prosentin nousun vuoksi vakavassa taloudellisessa kriisissä tällä hetkellä olevaa kalastusyhteisöä on autettava. Voitteko vastata tarkasti juuri tähän kysymykseen, kuten useat puhujat ovat pyytäneet?

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, ensinnäkin tärkeää aihetta koskevan keskustelun taso osoittaa, että olemme vahvasti sitoutuneita IUU-ongelman ratkaisemiseen tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti. IUU-kalastus on toimintaa, joka uhkaa paitsi kalakantoja, myös rehellisten kalastajien tulevaisuutta Euroopan unionissa ja muualla.

Jotta ponnistukset tuottaisivat tulosta, meidän on varmistettava kolmen ratkaisevan tärkeän periaatteen noudattaminen. Ensinnäkin ehdotuksen soveltamisala on pidettävä laajana. Toiseksi käyttöönotettavan dokumentointijärjestelmän on oltava tehokas, mutta on varmistettava, ettei lopputuloksena synny tarpeetonta taakkaa. Ehdottamamme seuraamusjärjestelmän on oltava sellainen, että seuraamukset toimivat tehokkaina rangaistustoimina ja ovat siten luonteeltaan varoittavia.

Näihin kolmeen periaatteeseen liittyen olen saanut vahvistuksen, että jäsenvaltioiden kanssa on saatu selvitettyä useita soveltamisalaa, dokumentointijärjestelmää ja seuraamuksia koskevia ongelmia. Näin on tehty laimentamatta tai vähentämättä ehdotuksen tehokkuutta. Seuraamuksista on todettava, että yksi suurimmista valvontaan liittyvistä ongelmista on jäsenvaltioiden soveltamien seuraamusten laaja kirjo, ja tasavertaista sääntökehystä on peräänkuuluttanut johdonmukaisesti ja jatkuvasti nimenomaan ala itse. Tämän vuoksi olemmekin ehdottaneet tasoja, joita on sovellettava oikeasuhteisesti ja tehokkaasti.

Yhteisen kalastuspolitiikan uudistamista koskevan laajemman asiakysymyksen osalta voin vahvistaa, että komissio on alkanut pohtia asiaa ja käy neuvostossa periaatekeskustelun tulevien kuukausien aikana. Itse asiassa ajatuksena on pitää epävirallinen ministerikokous syyskuussa. Käsiteltävänä on myös ylenmääräinen sääntely, ja tavoitteena on yksinkertaistaa voimassa olevaa sääntelyjärjestelmää.

Haluan myös sanoa, että olen täysin samaa mieltä Marie-Hélène Aubertin kanssa siitä, että tehokas IUU-kalastuksen torjunta antaa kalastajille paremmat valmiudet kohdata nykyisen kaltaisia ongelmia ja vaikeuksia, ja tähän toteamukseen ovat päätyneet muutkin puheenvuoron käyttäneet parlamentin jäsenet. Olen kuitenkin myös samaa mieltä siitä, että tämä ei riitä.

Kuten avauspuheenvuorossani totesin, komissio on sitoutunut käsittelemään tehokkaasti kehitysmaiden ongelmaa. Kehitysmaita auttaviin toimenpiteisiin ryhtyminen on keskeisessä asemassa, mikäli aiomme ratkaista ongelman, eikä vain siirtää sitä.

Valvontaongelmien suhteen haluan vakuuttaa esittelijälle, että komissio aikoo antaa kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä vahvan ehdotuksen, joka yhdistetään tai yhdenmukaistetaan käsiteltävänä olevaan IUU-ehdotukseen. Näin ehdotukset ovat yhdenmukaisia ja niiden avulla saadaan samat tulokset.

Polttoainekriisiin vastaavat keskipitkän ja pitkän aikavälin toimet ovat jo käytettävissä alan rakenneuudistuksen rinnalla. Huomiota kiinnitetään markkinoiden toimintaan, minkä muutamat puhujat ovat ottaneet esille, sillä tällä hetkellä kalastajat vastaavat lisääntyneistä kustannuksista, eikä niitä siirretä muilla sektoreilla vallitsevan tavan mukaisesti kuluttajille. Syyn selvittämiseksi asiaa on siten tarkasteltava.

On järjestelmiä, jotka johtavat tilanteeseen, jossa kalastaja päätyy vastaamaan itse lisääntyvistä kustannuksista, eikä niitä siirretä kuluttajalle.

Kalastajille tarjotaan myös joitakin mahdollisuuksia saada apua välittömästi, mikäli tämä liittyy alan rakenneuudistukseen pelastus- ja rakenneuudistusavun muodossa. Minun on kuitenkin sanottava, että tarkastelen asiaa itsekin ja keskustelen siitä kollegojeni kanssa, ja tavoitteena on yrittää löytää muita keinoja ja tapoja auttaa kalastajia kohtaamaan uusi todellisuus mahdollisimman pian. On kuitenkin korostettava, että tämä edellyttää vakaata ja määräaikaista sitoutumista rakenneuudistukseen, koska ongelmana on myös ylikapasiteetti. Ylikapasiteettia koskevaan ongelmaan on tartuttava, tai se toistuu niin kauan kuin polttoaineen hinnat pysyvät nykyisellä tasollaan tai pahimmassa tapauksessa vielä nousevat, kuten jotkut merkit antavat ymmärtää.

Näin on toimittu Ranskassa, kun komissio ja Ranska pääsivät sopimukseen maan kalatalousalan rakenneuudistuksen auttamiseen kohdistettavasta toimenpidepaketista. On tosin myönnettävä, että tämä ei riittänyt tai tyydyttänyt Ranskan kalastajia.

Minun on korostettava, että komission vastaus edellyttää jäsenvaltioiden yhteistyötä ja aktiivista osallistumista. Komissio ei voi toimia yksin. Tässä suhteessa ymmärrän ja kannatan sitä, että kriisi otetaan esille ja siitä keskustellaan kesäkuun neuvostossa.

Avril Doylen esittämään kysymykseen meriliikenteessä käytettäviä polttoaineita koskevien tukien soveltamisesta joissakin, mutta ei kaikissa jäsenvaltioissa vastaan, että komission käytössä olevien tietojen mukaisesti nämä eri jäsenvaltioiden myöntämät tuet ovat joko vähämerkityksisiä tukia – jäsenvaltiot voivat myöntää vähämerkityksisen tuen edellytykset täyttävää tukea – tai kuuluvat edellä viittaamieni rakenneuudistusohjelmien piiriin. Komissio on antanut pelastus- ja rakenneuudistustukea koskevan tiedonannon ja sopimuksen tekeminen – jos komissio näyttää rakenneuudistusohjelmalle vihreää valoa – lisää tukea koskevia mahdollisuuksia etenkin muussa tapauksessa mahdottoman valtiontuen osalta.

Vähämerkityksisten tukien ja rakenneuudistusohjelmien tukien piiriin kuulumattomia tukia koskevia tietoja tarkastellaan. Esimerkiksi Ranskalle on juuri ilmoitettu, että vakuutusjärjestelmän muodossa maksettu summa on kerättävä uudelleen. Komissio toteuttaa siis toimia varmistaakseen, että yhteisön kilpailusääntöjä noudatetaan asianmukaisesti. Päätän puheenvuoroni toteamalla, että nykyiseen kriisiin on vastattava etsimällä keinoja ja tapoja löytää välittömiä ratkaisuja, joiden edellytyksenä on kuitenkin kalatalousalan vahva lyhyen aikavälin sitoutuminen toteuttaa rakenneuudistus, jolla kapasiteetti sovitetaan kestävään pyyntiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert, esittelijä. – (FR) Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää komission jäsentä ja kaikkia keskusteluun osallistuneita. Luonnollisesti olemme käsitelleet myös alaa tällä hetkellä koskettavan vakavan kriisin taustatekijöitä. Kiitän komission jäsentä yrityksestä antaa tarkkoja vastauksia asiasta esitettyihin kysymyksiin, vaikka yksityiskohtaisen vastauksen antaminen tietyillä aloilla on selkeästi vaikeaa. Joka tapauksessa on valitettavaa, että Euroopan unionia – tai Brysseliä – syytetään järjestelmällisesti kaikesta. Uskon, että nyt saattaisi olla hyvä tilaisuus näyttää, että Euroopan unioni – Brysseli – ei ole osa ongelmaa, vaan ratkaisua. Euroopan unioniin kohdistuvaa kaunaa ihmetellessä on myönnettävä, että jäsenvaltiot ja joukko teollisuuden toimijoita ovat vuosien ajan laiminlyöneet vastuutaan asettamalla etusijalle lyhyen aikavälin edut kuvitellen voivansa hyötyä niistä hetken aikaa, mutta kieltäytyen huomaamasta, että tämänkaltainen toiminta ajaa koko alan katastrofin partaalle.

Tämä on tilanne nyt. Miten löydetään välittömiä ratkaisuja vuosia pitkittyneeseen tilanteeseen? Tilanne ei ole helppo. Puhujat ovat esittäneet joitakin ehdotuksia. Onnistuminen on kuitenkin mahdotonta, jos emme toteuta suoria ja rajuja toimenpiteitä tai jos emme hyödynnä kaikkia tarpeellisia keinoja, sillä näitä tekstejä ei saateta voimaan ilman taloudellisia ja inhimillisiä voimavaroja, ja jos emme hyväksy laittoman kalastuksen varalle nykyistä huomattavasti varottavampia seuraamuksia. Tämän ei pitäisi olla liian vaikeaa viime aikoina määrättyjen sakkojen vähäisen määrän huomioon ottaen.

Älykästä ja kestävää toimintaa ja käytäntöjä on myös kannustettava ja palkittava. Kestävän kalatalouden hallinnan kannalta pitkälle vaatimusten mukaisia ja innovatiivisia käytäntöjä soveltavista kalastajista ja kalastusyrityksistä tuntuu usein, ettei heidän toimintansa saa tunnustusta ja arvostusta. Uskon myös, että laittoman kalastuksen torjunnassa ja muilla tässä kokouksessa käsitellyillä aloilla, kuten jätteen tai resurssien hallintaa ja kiintiöitä koskevilla aloilla, on niin ikään otettava käyttöön huomattavasti palkitsevampi strategia, joka on ennakoiva ja askel oikeaan suuntaan, mikä ei mielestäni ole tilanne tällä hetkellä.

Päätän puheenvuoroni toteamalla, että uskon tämän mietinnön antavan meille mahdollisuuden käsitellä kaikkia näitä asiakohtia. Luonnollisestikaan tämä käyty keskustelu ei yksinään ratkaise kaikkia ongelmia. Voisin kuvitella, että keskustelua jatketaan seuraavan mietinnön yhteydessä, vaikka keskustelua olisi aika laajentaa hierarkkisesta komission sekä hallitusten ja teollisuuden edustajien välisestä keskustelusta huomattavasti laajempaan ja horisontaalisempaan poikkitieteelliseen kuulemiseen. Näin saataisiin vastauksia ja Euroopan unioni ja parlamentti voisivat hoitaa rooliaan ja kantaa velvollisuutensa etsiä ratkaisuja kriisissä olevalle toiminnanalalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina 5. kesäkuuta 2008.

Kirjalliset kannanotot (142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Euroopan parlamentti on horjuttanut laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta, joka on todellinen kansainvälinen ongelma.

Hyväksytyt toimenpiteet täydentävät tehokkaasti nykyistä järjestelmää. Viittaan erityisesti satamavaltion tarkastusjärjestelmän käyttöönottoon saalistodistuksen myöntävään satamaan saapuvien alusten osalta sekä IUU-alusten yhteisöön saapumisen kieltämiseen. Lisäksi olen tyytyväinen IUU-saaliin tuonnin kieltämiseen ja IUU-kalastusta harjoittavia aluksia koskevan luettelon julkaisemiseen.

Uusien eurooppalaisten sääntöjen lisäarvo johtuu myös kehitetystä yhteisön hälytysjärjestelmästä, jonka epäily IUU-kalastuksesta käynnistää. Seuraamusjärjestelmää on myös vahvistettu ja IUU-alusten oikeus julkiseen tukeen on kielletty, mikä tarkoittaa tarvittaessa myös saadun julkisen tuen takaisinmaksua.

Ennen kaikkea olen yrittänyt kamppailla sen puolesta, että Euroopan parlamentti kiinnittäisi laittoman kalastuksen torjunnassa erityishuomiota syrjäisimpiin alueisiin niiden erityisen herkän ekosysteemin vuoksi. Tämä lähettää vahvan viestin häikäilemättömille laivastoille ja auttaa jarruttamaan epäreilua kilpailua, joka tukahduttaa kalastajamme hitaasti mutta varmasti.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö