Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0223(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0193/2008

Predkladané texty :

A6-0193/2008

Rozpravy :

PV 04/06/2008 - 25
CRE 04/06/2008 - 25

Hlasovanie :

PV 05/06/2008 - 6.5
CRE 05/06/2008 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0245

Rozpravy
Streda, 4. júna 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

25. Systém Spoločenstva proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. − Ďalším bodom je správa pani Marie-Hélene Aubertovej v mene Výboru pre rybné hospodárstvo o návrhu nariadenia Rady o zavedení systému Spoločenstva na prevenciu a odstránenie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu a na odrádzanie od neho (KOM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS)) (A6-0193/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, člen Komisie. − Vážená pani predsedajúca, najprv dovoľte, aby som sa poďakoval spravodajkyni za jej prácu v súvislosti s touto správou. Som potešený veľkou podporou, ktorú Výbor pre rybné hospodárstvo venuje tomuto dôležitému návrhu na prevenciu a odstránenie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu a na odrádzanie od neho.

Ako iste viete, nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov predstavuje najväčšiu hrozbu pre udržateľnosť populácií rýb a biologickú rozmanitosť morí a narúša samotnú podstatu spoločnej politiky rybolovu. Myslím si, že nie je potrebné ďalej rozširovať celosvetové ekologické a ekonomické dôsledky nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu, a všetci to dobre vieme. Nesmieme však zabúdať, že nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov je celosvetovým javom, ktorý postihuje najmä rozvojové krajiny. Návrh je preto nediskriminačným nástrojom, ktorý sa vzťahuje na celý trh Spoločenstva s rybími produktmi, ktoré pochádzajú z nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu, na všetky vody a na všetkých štátnych príslušníkov Spoločenstva, ktorí pod akoukoľvek vlajkou uskutočňujú alebo podporujú činnosti spojené s nezákonným, neohláseným a neregulovaným rybolovom.

Medzinárodná spolupráca je veľmi dôležitá na skutočné odstránenie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu. Komisia preto už nadviazala dvojstranné kontakty s tretími krajinami. Komisia takisto v spolupráci s generálnym riaditeľstvom pre rozvoj a úradom pre spoluprácu EuropeAid vymedzila program na podporu rozvojových krajín, aby im mohla pomôcť plynule a úspešne zaviesť nariadenia, ktoré sa týkajú najmä systému osvedčení o úlovku. Tento program zahŕňa semináre a workshopy v niekoľkých tretích krajinách.

Komisia súhlasí s väčšinou pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú začlenené priamo do návrhu alebo do kompromisného znenia predsedníctva.

Som veľmi šťastný, že v správe sa podporuje najmä zavedenie nariadenia pre všetky plavidlá, systému osvedčení o úlovku a harmonizácie sankcií.

Začlenenie plavidiel Spoločenstva je dôležité, pretože vylúči diskrimináciu a zabezpečí súlad s pravidlami WTO. Takisto je dôležité, že Spoločenstvo preukazuje, že chce s nezákonným, neohláseným a neregulovaným rybolovom skutočne bojovať tým, že zahŕňa všetky plavidlá porušujúce pravidlá o zachovaní a riadení.

Systém osvedčení o úlovku je nástrojom, ktorý zabezpečí možnosť vypátrať rybie produkty. Nachádza inšpiráciu v súčasných postupoch regionálnych organizácií pre riadenie rybolovu a v colných predpisoch, a aby bol účinný, musí sa uplatňovať na všetky rybie produkty, vrátane spracovaných produktov. Produkty akvakultúry a produkty pre okrajový trh Spoločenstva však budú mimo jeho dosah. Môžeme to uskutočniť počas záverečného rokovania v Rade.

Harmonizácia sankcií posilní schopnosť členských štátov prijímať opatrenia zamerané na prevenciu činností spojených s nezákonným, neohláseným a neregulovaným rybolovom, a na zabezpečenie toho, že akýkoľvek ekonomický prospech bude väčší ako kompenzácia vyplývajúca z uložených pokút. Komisia je naozaj presvedčená, že systém odrádzajúcich, primeraných a harmonizovaných sankcií a sprievodných opatrení je základom pre splnenie nariadenia.

Ešte raz by som rád poďakoval pani Aubertovej za jej správu a výboru za jeho záujem o túto veľmi dôležitú tému. Táto správa je obrovským prínosom pre skutočne účinný boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélene Aubert, spravodajkyňa. – (FR) Vážená pani predsedajúca, udalosti dnešného dňa v Bruseli ukazujú, do akej miery je ohrozená budúcnosť európskeho rybolovu, pokiaľ Európska únia nebude schopná zaviesť udržateľné riadenie populácií rýb a dôkladnú reformu existujúcej politiky. Boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu je hlavnou súčasťou tejto náročnej a súdržnej politiky. Globalizácia obchodu, voľný pohyb peňazí a rozvoj dopravy a komunikácie však vedú k výraznému nárastu nezákonného rybolovu počas posledných rokov.

Táto situácia je dnes neudržateľná. Európski rybári a všetky zainteresované strany, vrátane mimovládnych organizácií, jednomyseľne požadujú, aby sa proti tomuto javu – ktorý urýchľuje ničenie zdrojov a má za následok nekalú súťaž namierenú proti tým, ktorí pravidlá dodržiavajú – bojovalo s väčšou účinnosťou. Neznamená to však, že členské štáty by neboli schopné sledovať a sankcionovať nezákonnú činnosť tak, ako by mali. V tomto ohľade je dôkazom správa Dvora audítorov, vydaná pred niekoľkými mesiacmi.

Preto bol ambiciózny návrh Európskej komisie, ktorý bol prednesený v októbri minulého roku, veľmi dobre prijatý Výborom pre rybné hospodárstvo, ktorý už schválil drvivou väčšinou správu z vlastnej iniciatívy o akčnom pláne EÚ z februára 2007 o nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom rybolove. Naozaj nás teší, že do legislatívneho návrhu sa začlenila väčšina našich odporúčaní. Tie sa týkajú uverejnenia zoznamu plavidiel spojených s nezákonným, neohláseným a neregulovaným rybolovom, posilnenia štátnej prístavnej inšpekcie, povinného osvedčenia o úlovku pre štát vlajky a následného odmietania dovozu produktov, ktoré pochádzajú z nezákonného rybolovu, do EÚ, posilnenia a harmonizácie sankcií a varovného systému Spoločenstva. V návrhu Komisie preto chýba len veľmi málo.

Ako však iste viete, predmetom vášnivej diskusie v Rade boli tri body, najmä pokiaľ ide o rozsah nariadenia. Za seba môžem povedať, že som potešená, že sme konečne dokázali zabezpečiť rozsah, ktorý ste navrhovali, a ktorý zahŕňa plavidlá Spoločenstva a tretích krajín. Osvedčenie o úlovku sa tiež považovali za ťažkopádne a komplikované a úroveň a charakter sankcií sa takisto stali predmetom ostrej diskusie.

O tejto téme sa už diskutovalo aj v rámci nášho výboru. Dúfam však, že naše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy konečne pomohli objasniť znenie a zároveň zachovali ambície a hlavné ciele nového nariadenia. Správa sa prijala jednomyseľne a svojim kolegom by som sa rada poďakovala za podporu, ktorá pomohla zabezpečiť takýto výsledok. Toto odvetvie prechádza krízou a Európsky parlament chce dnes vyslať jasný signál určený predovšetkým Rade, ktorá reagovala príliš pomaly na to, aby mohla v tejto oblasti prijať akúkoľvek zodpovednosť.

Vážený pán komisár, boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu je stále iba jednou zo súčastí širšej politiky, ktorá zahŕňa aj kontrolné nariadenie a závažné priestupky. Bez toho, aby sme celú záležitosť zveličovali, toto rozdelenie nepomáha objasniť toto nariadenie. Stále čakáme na Vaše vysvetlenie, akú budú mať tieto tri nové nariadenia štruktúru. Obavy týkajúce sa zložitosti osvedčení o úlovku sú takisto iba zámienkou na oslabenie či odloženie textu. Potrebujeme všeobecné a zrozumiteľné postupy, ktoré môžu byť realizované dostatočným množstvom spoľahlivého, výkonného a kvalifikovaného personálu, a ktoré sú dosiahnuteľné pre rozvojové krajiny, ktoré sú hlavnou obeťou nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu. Aj v tomto prípade očakávame vysvetlenie a Vaše záväzky.

Na záver, pán komisár, spoliehame sa na Vaše rozhodnutie -- ktoré je, ako vieme, dôležité – rýchlo zastaviť nezákonný rybolov, ktorý sa týka predovšetkým tuniaka obyčajného a tresky, veľmi cenných druhov, ktoré sa dnes masívne lovia až k zdecimovaniu. To by predstavovalo aspoň jasnú reakciu na závažný problém súčasného rybného hospodárstva. Ako viete, stále máme pred sebou veľa práce s cieľom zabezpečiť udržateľnú budúcnosť európskeho rybolovu. Dôležitý krok sa však vykoná počas nasledujúcich týždňov, čo ma teší, takisto ako Vás.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Varela Suanzes-Carpegna, navrhovateľ stanoviska Výboru pre medzinárodný obchod − (ES) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážené dámy a vážení páni, táto rozprava sa koná v čase najväčšej krízy v odvetví Rybolovu v Spoločenstve.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo v tomto odvetví nedochádza k pokrytiu nákladov a prečo rybolov v súčasnosti nie je príliš ziskový. Dovoz rýb a vstup nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu do Európskej únie sú niektorými z týchto dôvodov. Podporujeme preto návrh a správu, ktoré však nie sú dostatočné.

Rád by som využil túto príležitosť vystúpiť v Európskom parlamente na to, aby som požiadal Komisiu a Radu, aby rýchlo prijali nejaké kroky a nenechali toto odvetvie zaniknúť, pretože ak sa situácia bude aj naďalej vyvíjať týmto smerom, nastane kolaps.

Žiadam komisára a Radu, aby pripravili a prijali spoločný bezodkladný plán pre stav núdze, ktorý bude zahŕňať aj strednodobé aj dlhodobé opatrenia. Francúzsko vedie tento boj a nadchádzajúce francúzske predsedníctvo je jedinečnou príležitosťou, aby sa tak stalo.

Komisia potrebuje aktívnejšie uplatňovať právo na iniciatívu – s pomocou, odškodnením, reštrukturalizáciou, inováciami – aby znížila náklady, ktoré trápia toto odvetvie, a zabránila nekalej súťaži pri dovoze. Čas beží.

Chceli sme, aby sa Výbor pre medzinárodný obchod zúčastnil tejto rozpravy, pretože nemá zmysel zakázať nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov, aby mu potom Európska únia otvorila svoje trhy.

Chceme príliš mnoho, keď žiadame, aby sa v Európskej únii predávali iba legálne ulovené ryby?

Potrebujeme väčšiu kontrolu, viac možností na sledovanie a viac lepšieho značenia, stručne – viac záruk, pokiaľ ide o to, čo prichádza do Európskej únie. Nesmie sa to robiť iba prostredníctvom Európskej únie, ale celosvetovo, prostredníctvom multilaterálnych a bilaterálnych ciest.

Dohody o spolupráci by mali byť takisto nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa, spolu s príslušnou technickou podporou a školením, aby sme nevytvárali nové obmedzenia pre obchod, ale skôr opatrenia účinné pre všetky zainteresované strany.

V tom spočíva budúcnosť celého ekonomického odvetvia, ktoré sa v rámci Európskej únie sústreďuje do oblastí, ktoré sú od neho veľmi závislé, a preto má obrovský sociálny vplyv.

Takisto v tom spočíva udržateľnosť zdrojov rybolovu, ktoré sú hlavným zdrojom zdravej stravy, najmä v čase potravinovej krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Gklavakis, v mene skupiny PPE-DE. – (EL) Vážená pani predsedajúca, vážení komisári, vážené dámy a vážení páni, dovoľte, aby som poďakoval pani Aubertovej za jej správu.

Nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov je jedným z hlavných problémov tohto odvetvia, pretože, a to je najdôležitejšie, významne poškodzuje životné prostredie, a to je hlavným problémom celej planéty. Ničí aj konkurenciu. Tí, ktorí sa dopúšťajú nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu, majú omnoho výhodnejšie postavenie, ako tí, ktorí sa riadia zákonmi a ktorých musíme chrániť. Neohlásený rybolov je pre štát stratou príjmu.

Jedným z opatrení uvedených v návrhu nariadenia, o ktorom hlasujeme, je vytvorenie systému štátnej prístavnej inšpekcie, ktorá by znemožnila prístup plavidlám tretích krajín zapojených do nezákonného rybolovu. Návrh obsahuje zákaz dovozu rýb z nezákonného rybolovu; vytvorenie zoznamu plavidiel, ktoré sa podieľajú na nezákonnom a neohlásenom rybolove; vývoj varovného systému Spoločenstva v prípade podozrenia, že sa odhalili ryby z nezákonného rybolovu; zákaz dovozu rýb z krajín, ktoré boli označené ako krajiny, ktoré nespolupracujú so systémom EÚ.

Nariadenie má aj sporné body, akým je napríklad rozsah platnosti. Niektoré členské štáty vyžadujú, aby bola obmedzená na zodpovednosť za rybolov plavidiel Spoločenstva vo vodách mimo Spoločenstva, pretože v súvislosti s kontrolou rybolovu vo vodách Spoločenstva existuje už mnoho predpisov. Okrem toho očakávame prepracovanie základných nariadení o kontrole rybolovu do konca roku 2008. Som presvedčený, že nastane duplikácia oboch nariadení, a že sa neuľahčí proces zjednodušenia spoločnej politiky rybolovu.

Na záver mi dovoľte povedať, že je to veľmi významná téma, a že tak by sme ju mali aj chápať. Musíme sa s ňou vyrovnať dôsledne a rozhodne a vždy v spolupráci s rybármi, ktorých názory a pomoc potrebujeme.

V každom prípade podporujeme správu pani Aubertovej a ďakujeme za jej prácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, v mene skupiny PSE. – (PT) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážené dámy a vážení páni, ako už uviedla spravodajkyňa, správa pani Aubertovej o nezákonnom rybolove bola Výborom pre rybné hospodárstvo jednoznačne prijatá, k čomu spravodajkyni blahoželám. Táto skutočnosť zrejme objasní celý problém viac, ako som v tejto chvíli schopný povedať.

Nikto nemôže poprieť, že nezákonný rybolov je zločin proti prírode a proti hospodárstvu, zločin, ktorý často nie je potrestaný, a proti ktorému musíme zakročiť rozhodne a s odvahou. Rád by som preto poďakoval pánovi komisárovi Borgovi a Komisii za ich včasnú reakciu na obavy, ktoré vyjadril Parlament v roku 2007, a predloženie návrhu nariadenia, ktorý predbehol všetky očakávania a oprávnene si zaslúži náš obdiv.

V každom prípade, akokoľvek je právny rámec vylepšený, bez záväzkov členských štátov a bez dostatočných ľudských zdrojov a materiálu nikdy nemožno ľahko dosiahnuť úspech v boji, kde sú veľmi ťažké podmienky pre pokrok. Musím preto získať aj členské štáty.

V každom prípade, táto správa a následné nariadenia sú znakom toho, že Európska únia urobila dôležitý krok a poskytla príklad, ktorý nás povznáša a napĺňa hrdosťou. Som presvedčený, že Komisia bude aj naďalej vítať príspevky Parlamentu s cieľom ďalšieho zlepšovania návrhu.

Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, ospravedlňujem sa, pokiaľ práve porušujem protokol, ale nemôžem nevyužiť túto príležitosť a uviesť naliehavú obhajobu. Odvetvie rybolovu prechádza veľmi ťažkým obdobím pre zvyšovanie cien palív. Každý v tejto chvíli trpí, ale najviac tí najzraniteľnejší.

Viem, že niekoľko členských štátov vrátane mojej krajiny, Portugalska, má v úmysle požiadať vás alebo tak už urobilo, o podporu pri hľadaní riešenia v rámci Európy, najmä prostredníctvom flexibilného využitia Európskeho fondu rybného hospodárstva pri prijímaní opatrení, ktoré by zmiernili sociálne dôsledky súčasnej krízy. Viem, že to nie je potrebné, ale dovoľte mi apelovať na vašu solidaritu a princíp otvorenosti, ktoré ste už mnohokrát ukázali, v rámci pomoci s čo najrýchlejším nájdením uspokojivého riešenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Elspeth Attwooll, v mene skupiny ALDE. – Vážená pani predsedajúca, skupina ALDE by rada vyjadrila plnú podporu vynikajúcej správe pani Aubertovej. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré prináša, vysvetľujú a v niektorých prípadoch rozvíjajú najrôznejšie aspekty návrhu Komisie, vrátane niektorých užitočných dodatkov vzhľadom na podporu a sankcie z vyššej moci.

Dôraz kladený na podporu nediskriminácie pri uplatňovaní nariadenia je veľmi vítaný, pretože niet pochýb, že musíme bojovať s nezákonným, neohláseným a neregulovaným rybolovom celosvetovo, a opatrenia EÚ sú významným krokom týmto smerom.

Minulý týždeň som mala tú česť zúčastniť sa delegácie Výboru pre rybné hospodárstvo do Nórska. Dozvedeli sme sa, že počas posledných troch rokov, konkrétne do okamihu zavedenia systému štátnej prístavnej inšpekcie pre komisiu pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku v máji 2007, sa významne znížil objem nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu v danej oblasti. Tento systém zahŕňa všetky členské štáty a Nórsko, Island, Faerské ostrovy a Rusko. Nórsky minister pre rybolov a námorné záležitosti potom hovoril o spolupráci s EÚ v tejto oblasti veľmi pochvalne.

Takisto sa objavuje názor, že miestne opatrenia môžu problém odsunúť inde, namiesto jeho vyriešenia. Preto je dobré zamerať sa najmä na návrhy 5,6 a 54, ktoré sa snažia urobiť viac pre zníženie negatívneho vplyvu na rozvojové krajiny. Takisto by som chcela povedať, že som presvedčená, že sme zodpovední najmä za pomoc pri zlepšovaní inšpekčných a kontrolných systémov v rozvojových krajinách, a musíme to robiť nielen v krajinách, s ktorými máme dohody o partnerstve v oblasti rybolovu.

Dúfam, že Komisia, Parlament a Rada budú aktívne pomáhať prijímať záväzné dohody týkajúce sa štátnej prístavnej inšpekcie na úrovni OSN. V rámci Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo už začali prípravy, a s trochou dobrej vôle by sa mohli prijať v marci 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton, v mene skupiny Verts/ALE. – Vážená pani predsedajúca, rád by som poďakoval kolegyni z mojej skupiny, pani Marie-Hélene Aubertovej, za prácu, vďaka ktorej predložila túto správu.

Je samozrejme v záujme všetkých štátov a skupín, ktoré sa zaoberajú rybolovom, aby sa odstránil nezákonný rybolov. Sú to predsa samotné združenia, ktoré sa zaoberajú rybolovom, ktoré budú mať najväčší prospech zo zachovania zdrojov. Medzinárodná spolupráca je nevyhnutná pre úspešné odstránenie nezákonného rybolovu, ktorý realizujú piráti a organizovaní zločinci na celom svete.

V oblasti spoločnej politiky rybolovu sa venovalo veľa pozornosti nedávnej správe Dvora audítorov o kontrole a vymáhaní. Táto správa vychádza z informácií získaných zrejme zo šiestich najdôležitejších štátov, ktoré sa zaoberajú rybolovom. Tieto informácie, ktoré uviedli členské štáty, zahŕňali aj Veľkú Britániu (Anglicko a Wales). Škótsko pokrýva približne 70 % rybolovu Veľkej Británie a na zozname nebolo uvedené. Rád by som len pripomenul, že v Škótsku existujú rozdielne a oddelené normy, riadenie a výkonné organizácie.

Moja krajina, ktorá sa zaoberá rybolovom, urobila počas posledných rokov pokrok v rámci zlepšovania týchto kontrol. Máme registráciu predávajúcich a kupujúcich a vymedzili sme prístavy na vylodenie. Dobrá vymáhateľnosť je samozrejme dôležitá, nemenej dôležitý je však aj rozumný režim riadenia, ktorý poskytne motiváciu na zachovanie napríklad tým, že škótski rybári budú mať záruky dlhodobého zisku založené na opatreniach na zachovávanie, ktorými sa niekedy musia riadiť. Spoločná politika rybolovu však túto záruku neposkytovala.

Pán komisár, mal som radosť, keď ste nedávno povedali, že ste zástancom dôkladnej reformy spoločnej politiky rybolovu. Súhlasím. Dodávam: „Vráťme každodenné riadenie a kontrolu zdrojov tým krajinám, ktoré sa rybolovom zaoberajú, a ktoré majú oprávnenie na rybolov v logicky príslušných oblastiach rybolovu, akou je napríklad Severné more. Opusťme nefunkčnú myšlienku, že môžeme mať rovnaký prístup k vodám a zdrojom.“

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro, v mene skupiny GUE/NGL. – (PT) Napriek tomu, že máme výhrady k niektorým bodom, vítame tento podnet, ktorého cieľom je prevencia a odstránenie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu a odrádzanie od neho, a súhlasíme s celkovou myšlienkou správy.

Okrem iného zdôrazňujeme, že je dôležité, aby navrhnuté pravidlá platili pre všetky plavidlá, či už z krajín EÚ alebo tretích krajín. Radi by sme však zdôraznili, že ak má byť tento návrh v budúcnosti v súlade s pravidlami Spoločenstva o kontrole, musí zabezpečiť kompetencie členských štátov, najmä v súvislosti s postupmi a uskutočňovaním inšpekcií. Takisto sme presvedčení, že všetky otázky týkajúce sa sankcií budú patriť do kompetencie jednotlivých členských štátov.

Na záver by som rád zdôraznil, že pokiaľ bude Komisia reagovať na aktuálne potreby odvetvia tak rýchlo, ako prišla s týmto podnetom, odvetvie nebude musieť čeliť stálemu zhoršovaniu socioekonomickej situácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, v mene skupiny IND/DEM. – (SV) Vážená pani predsedajúca, nariadenie, o ktorom dnes hovoríme, má široký záber a je pomerne zložité a ja by som chcela uviesť len niekoľko bodov.

Po prvé, návrh, aby rybári pristihnutí pri nezákonnom rybolove vrátili dotácie, ktoré dostali od EÚ, je veľmi dobrý. Nemôžeme dopustiť, aby boli daňoví poplatníci nútení podporovať kriminálnu činnosť. Na druhej strane, nezákonný rybolov sa uskutočňuje na všetkých typoch plavidiel. Návrh by preto mal zahŕňať všetky plavidlá, to znamená plavidlá EÚ aj plavidlá tretích krajín.

Po druhé, navrhované osvedčenie o úlovku je správne. Systém osvedčení je dôležitý pre boj proti nezákonnému rybolovu. V tomto smere však mám niekoľko pochybností, pokiaľ ide o spoločnú výšku maximálnej pokuty. Členské štáty by mali mať možnosť zodpovedne samostatne rozhodovať pri stanovovaní odrádzajúcej výšky sadzby.

Na záver, som presvedčená, že spoločná európska politika rybolovu sa ukázala byť chybná a musí sa zreformovať. Aby sme skutočne dokázali bojovať s nezákonným rybolovom, musíme spolupracovať na medzinárodnej úrovni s regionálnymi rybárskymi organizáciami a ďalšími medzinárodnými orgánmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Vážená pani predsedajúca, nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov je potrebné odstrániť. S mnohými bodmi v tejto správe súhlasím, musím však vystúpiť proti útoku na možnosť samostatného rozhodovania tým, že EÚ by mala stanoviť sankcie a vytvoriť skupinu inšpektorov. Takisto som proti veľkému nárastu administratívy pri uplatňovaní nariadenia na plavidlá pod vlajkou EÚ, pretože tie už podliehajú prísnym predpisom spoločnej politiky rybolovu.

Nepotrebujeme ďalšie nariadenie pre našich vlastných rybárov na to, aby sme sa vyrovnali s tretími krajinami, ktoré vykonávajú kriminálnu činnosť. Potom, čo som videl trestné pokuty uložené miestnym rybárom vo Veľkej Británii, som osobne proti návrhu ďalších prísnejších nariadení a trestov pre naše vlastné loďstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez (PPE-DE).(ES) Vážená pani predsedajúca, rada by som sa poďakovala pani Aubertovej za jej správu. Myslím si, že jasne vyjadruje politickú vôľu Parlamentu podporovať akúkoľvek činnosť nevyhnutnú na odstránenie nezákonného rybolovu vo všetkých smeroch tým, že v prvom rade uzatvára Spoločenstvo pred dovozom produktov pochádzajúcich z nezákonného rybolovu a obchodom s nimi.

Nemôžeme sa však vyhnúť zodpovednosti, ktorá podľa návrhu patrí štátu prístavu a samotnej Komisii. Hovoríme o nariadení, ktoré je veľmi ambiciózne, pokiaľ ide o znenie, a ktoré prinúti členské štáty k opatrnosti a šetreniu s materiálmi a ľudskými zdrojmi – ktoré predstavujú jedno zo slabých miest celej inšpekčnej politiky – aby sa tak slová zmenili na činy. Znamená to, žiaľ, že okrem našej vlastnej vôle musíme získať aj ďalšie politické odhodlanie.

Škoda, ktorú nezákonný rybolov spôsobuje biologickým zdrojom a rybárom, ktorí dodržiavajú zákony, je už dlhú dobu významná. V súčasnosti je veľká časť tohto odvetvia vo fáze vzbury, ktorá je výrazom reakcie na opätovné drastické zníženie ziskov; jednou z príčin tejto skutočnosti je samozrejme rast cien nafty. Existujú však ďalšie faktory, ktoré sú príčinou prehlbovania straty, a napríklad obrovský objem dovozu tovaru podozrivého pôvodu za nízke ceny cez naše hranice je za týchto okolností zahanbujúci.

Uvediem príklad: iba počas posledných piatich mesiacov tohto roku stúpla cena nafty v Španielsku o 38 %, kým cena mečúňa, ktorý predstavuje importovaný druh par excellence, klesla o 40 %. Neexistuje žiadny druh podnikania v žiadnom odvetví, ktorý by takúto ekonomickú situáciu prežil, napriek tomu je dokázané, že pokiaľ existuje politická vôľa podrobne sledovať dovoz, ako to bolo v minulosti – môžem to dosvedčiť – ceny zaplatené výrobcom Spoločenstva sa okamžite zvýšili.

Vážený pán komisár, naliehavo Vás preto žiadam, aby ste spolu s členskými štátmi boli neústupní pri uplatňovaní nariadenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Arnaoutakis (PSE). – (EL) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážené dámy a vážení páni, rád by som poďakoval spravodajkyni a zablahoželal jej k vynikajúcej správe.

Ako Európska únia si musíme konečne uvedomiť, že čím viac umožňujeme rozvoj tohto nekontrolovateľného stavu, tým viac zapredávame budúcnosť morského rybolovu a celosvetový morský ekosystém. EÚ by mala okamžite podniknúť kroky a nesprávať sa iba ako únia nariadení, ktoré sú byrokratické a zložité, a ktoré členské štáty často ani neuplatňujú, mala by urobiť prvý krok na celosvetovej úrovni bez toho, aby sa bála ohrozenia hlavných záujmov, či podliehania medzinárodným alebo iným tlakom. Takýmto spôsobom celé celosvetové spoločenstvo zaoberajúce sa rybolovom pochopí, príjme a nakoniec aj schváli znižovanie nezákonného a neohláseného rybolovu. Nevyhnutným predpokladom takejto iniciatívy je samozrejme prijatie dohody o udržiavaní rybolovu na celosvetovej úrovni. Rád by som takisto vyjadril svoje obavy, ktoré máme spolu s mojimi kolegami poslancami EP, pokiaľ ide o veľkú krízu, v ktorej sa nachádzajú európski rybári. Vážený pán komisár, musíme okamžite vyhodnotiť tieto problémy a zaoberať sa nimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzislaw Kazimierz Chmielewski (PPE-DE).(PL) Vážená pani predsedajúca, nariadenie Rady je zaujímavým príkladom preventívnej legislatívy, je to nariadenie, ktoré smeruje proti nezákonným úlovkom a činnostiam, ktoré ohrozujú zachovanie udržateľnej úrovne populácií rýb. Zrozumiteľnosť navrhovaných riešení je hlavným dôvodom na to, aby tento mimoriadny dokument mohol nadobudnúť účinnosť – presne definované zámery zákonodarcov.

Spravodajkyňa správne pochopila osobitnú povahu nariadenia a poskytla veľmi užitočný výklad, ktorý jednoducho pomáha pochopiť väčšinu dôležitých predpisov. Vlády južných a východných pobaltských štátov reagovali do veľkej miery na tento dôležitý právny podnet. V odborných kruhoch však stále prebiehajú spory týkajúce sa kritérií navrhnutých Komisiou v súvislosti s trestaním rybárov, ktorí realizujú nezákonný rybolov.

Znovu sa ponúka otázka: uvažujeme pri hľadaní záruky efektívneho potrestania pomocou ďalekosiahlej formalizácie o rozdielnosti kapacity úlovkov v európskych moriach? Nemala by sa v rámci následnej právnej úpravy zvažovať možnosť vytvoriť hladinu pokút v závislosti od zásob rýb a záväzných kvót pre lovené druhy? Verím, že nedávno schválené hodnotenie ICES v súvislosti s baltským ekosystémom predstavuje správu o topení v politike rybolovu, v spôsoboch prehodnocovania prevratných krokov Európskej únie zameraných na ochranu populácií.

Výbor Európskeho parlamentu pre rybné hospodárstvo predvídavo vyhotovil osobitný dodatkový dokument, ktorý považuje prvý rok zavedenia nariadenia za prechodné obdobie, obdobie prispôsobovania sa, aby mohli členské štáty prijať kroky potrebné na spoluprácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – SKVážená pani predsedajúca, svetový rybolov sa nachádza v kríze. Rybolov EÚ je v kríze aj v dôsledku 30 % nárastu cien palív pre loďstvo, ktorý nastal v posledných mesiacoch. Rybári vyšli do ulíc v Bruseli aj v ďalších členských štátoch. Vážený pán komisár, naliehavo sa očakáva Vaša reakcia. Ak sa teraz posunieme od neudržateľného ekonomického nátlaku k neudržateľnému tlaku na životné prostredie, odborníci uvádzajú, že 75 % rybárskych oblastí je do značnej miery vyčerpaných alebo spustošených. Nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov je celosvetovým problémom, ktorý umocňuje súčasnú krízu rybolovu.

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo uvádza, že celkovo predstavuje nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov až 30 % celkových úlovkov v niektorých dôležitých rybárskych oblastiach, a že úlovky určitých druhov by mohli byť až trikrát vyššie, ako je povolené. Nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov ničí udržateľnosť rybárskych oblasti, poškodzuje a ničí morský ekosystém a ohrozuje živobytie zodpovedných rybárov a spoločností závislých od rybolovu. Nezákonný rybolov ohrozuje aj zabezpečovanie potravín, najmä pre občanov, ktorí sú do značnej miery závislí od rýb, ako hlavného zdroja živočíšnych bielkovín.

Vedľajšie úlovky majú hlavne pre rozsiahle používanie priemyselných vlečných sietí, ktoré často realizujú nezákonne, neregulovane a neohlásene vzdialené rybárske lode, zničujúci vplyv na miestnych rybárov a populácie rýb. Viac ako jedna tretina svetových úlovkov sa jednoducho vyhodí pre nedostatočnú veľkosť či náhodný úlovok. Zavádzajúce nariadenia EÚ pre rybolov podporujú úplne neudržateľné postupy, ako je obrovská miera vyhadzovania, pretože je – úplne nepochopiteľne – nezákonné vylodiť vedľajšie úlovky, ktorých skúmanie by pre vedcov bolo bezcenné.

Vysoká náchylnosť väčšiny zásob hlbinných rýb na rýchle zdecimovanie znamená, že rybárske oblasti by mohli prestať existovať už v čase, keď nariadenia nadobudnú účinnosť. Rada by som sa pána komisára opýtala, či zvážil možnosť satelitného sledovania plavidiel, systémy elektronickej dokumentácie úlovku a možnosť CCTV na palube ako možné opatrenia zamerané na boj proti nezákonnému rybolovu, podobne ako je tomu v rámci iných súdnych právomocí.

Náležité zavedenie tohto nariadenia si bude vyžadovať vysokú mieru integrácie na úrovni Komisie, pokiaľ ide o služby zodpovedné sa inšpekciu a kontrolu. Takisto si bude vyžadovať, aby rybári a ďalšie zainteresované strany prijali zodpovednosť a prihlásili sa k tejto politike.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE).(IT) Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a vážení páni, Európska únia má povinnosť a záväzok zohrávať dôležitú úlohu v boji proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu, a robí to pomocou svojho balíčka donucovacích krokov, posilňovania kontroly, inšpekcií a sankcií.

Najambicióznejší cieľ však má preventívny charakter: umožniť a zabezpečiť sledovateľnosť produktov od ulovenia do cieľového miesta určenia. Dôvodom je, že závažná je nielen škoda spôsobená touto nezákonnou činnosťou z hľadiska ekonomického a z hľadiska ochrany morského prostredia, je nevyhnutné aj prijať kroky zamerané na ochranu spotrebiteľov pomocou veľmi kvalitných výrobkov a na zabezpečenie pracovných miest rybárov, pretože tieto oblasti nie sú menej dôležité. Tieto pracovné miesta sú ohrozené viac, ako kedykoľvek predtým, z mnohých ekonomických aj štrukturálnych dôvodov.

Práve tieto dôležité sociálne ciele vedú Európsku úniu k prevencii, odstráneniu nezákonného rybolovu a k odradzovaniu od neho, ktorý je predmetom tohto nariadenia posilňujúceho záväzok dôslednejšie sa riadiť predpismi spoločnej politiky rybolovu vo vodách Spoločenstva.

Jednomyseľné hlasovanie za správu pani Aubertovej vo výbore je jasným znakom vôle uplatniť navrhované opatrenia v praxi.

 
  
MPphoto
 
 

  Petya Stavreva (PPE-DE). – (BG) Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci Európskeho parlamentu, táto správa sa týka veľmi dôležitej témy ochrany morí a opatrení zameraných na boj proti nezákonnému rybolovu.

Potreba zmeniť existujúci právny rámec je dôsledkom nárastu tohto javu, ktorý ohrozuje ekosystém a rybárske oblasti Spoločenstva. Spravodajkyňa spomína takisto dôležitú skutočnosť, že členské štáty sa neriadia spoločnou politikou rybolovu.

Existujúce sankcie sa medzi jednotlivými štátmi odlišujú, čo niektorých rybárov v Európskej únii diskriminuje. Je preto veľmi dôležité zlepšiť spoluprácu, koordináciu a výmenu osvedčených postupov medzi európskymi krajinami, aby sme predchádzali nezákonnému a neohlásenému rybolovu a odrádzali od neho.

Vytvorenie kontrolného systému riadeného podľa potrieb rybárskeho odvetvia je obrovským krokom vpred. Okrem poškodzovania životného prostredia má nezákonný rybolov aj ekonomické a sociálne dôsledky, ktoré sú príčinou toho, že zákonný rybolov utrpí ďalšie straty v hodnote miliárd eur.

Zákaz dovozu rybích produktov z nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu do Európskej únie môže takisto ovplyvniť zisky z nezákonného rybolovu. Politika kontroly a prísne sankcie za porušovanie poskytujú základy pre lepšie riadenie zdrojov rýb.

Rybári protestujú aj v Bulharsku, pretože musia čeliť mnohým ťažkostiam. Musíme preto urobiť zodpovedné rozhodnutia pre budúcnosť odvetvia. Podporujem správu pani Aubertovej.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, rada by som poďakovala pani Aubertovej za jej správu.

Jednou témou, ktorá by sa mala zdôrazniť, je nedostatok povedomia spotrebiteľov o probléme neregulovaného, neohláseného a nezákonného rybolovu, a to je fakt, o ktorom by sme mali hovoriť.

Ako už uviedli iní, odvetvie zákonného rybolovu je vážne ohrozené a dôsledky nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu sú iba časťou tohto problému. Hlavným problémom sú náklady na pohonné hmoty a my potrebujeme reakciu Komisie na krízu, keď rybári v členských štátoch rozdávajú ryby a vychádzajú protestovať do ulíc. Časť problému, ktorý máme s nezákonným rybolovom, je spôsobená pravdepodobne nadmernou reguláciou právneho odvetvia – to je však téma pre inú diskusiu.

Áno, potrebujeme celosvetovú dohodu týkajúcu sa tohto problému, musíme však začať doma a namiesto zvyšovania byrokracie, z ktorého sme tak často obviňovaní, musí každá naša činnosť zabezpečiť, že nariadenia zavádzané do praxe sú účinné a riešia samotnú príčinu problému, aby sme nezničili hospodárstvo a životné prostredie.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Vážená pani predsedajúca, máme pred sebou skutočne výbornú správu – blahoželám našej spravodajkyni. Tento návrh, ako už uviedla Komisia, je dobrý, napriek tomu by som rád zdôraznil oznámenie, ktoré nám predniesol navrhovateľ stanoviska Výboru pre medzinárodný obchod pán Daniel Varela Suanzes-Carpegna, takže to, že ide o presne o ten nástroj, ktorý nám umožní účinne reagovať na krízu, ktorú v súčasnosti v odvetví rybolovu očakávame.

Práve z tohto dôvodu, že v odvetví rybolovu sa nedodržiavajú pravidlá udržateľnosti, čelia rybári tejto kríze, čo pre nás môže byť vhodným príkladom, z ktorého sa dúfam budeme môcť poučiť. Problém je, že čas beží a nezastaví sa ani pre naše zákonodarstvo a z tohto hľadiska, pán komisár, musíme čo najrýchlejšie prijať opatrenia, ako už bolo uvedené, pretože v opačnom prípade by sme mohli zmeškať vlak, pokiaľ ide o reakciu na tieto problémy.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, pokiaľ sa pri postupe „catch the eye“ nevyužije päť minút, aj tí, ktorí prispeli k rozprave, môžu pánovi komisárovi položiť otázku. Sama som tak už niekoľkokrát urobila od doby, keď bol zavedený postup „catch the eye“. S Vaším súhlasom by som preto rada položila pánovi komisárovi konkrétnu otázku.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. − Bolo mi povedané, že môžem prijať iba dvoch rečníkov. Som ochotná udeliť Vám slovo.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, nepožadujem žiadne zvláštne výhody, sú tu však možnosti vďaka postupu „catch the eye.“

Mohol by pán komisár Borg prehovoriť o poskytovaní dotácií na pohonné hmoty pre lode v niektorých členských štátoch a nie v iných, a najmä o spravodlivom prístupe k dotáciám? Ako môžu byť v súlade so spoločnou politikou rybolovu – s dôrazom na spoločnú – a v súlade s pravidlami politiky hospodárskej súťaže? Musíme pomôcť rybárskemu odvetviu, ktoré sa práve nachádza v ťažkej hospodárskej kríze, najmä pre 30 % nárast cien pohonných hmôt pre lode. Môžete odpovedať konkrétne na túto otázku, ktorú už položilo niekoľko rečníkov?

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, člen Komisie. − Vážená pani predsedajúca, úroveň tejto rozpravy o veľmi dôležitej téme ukazuje, že máme spoločný veľký záväzok skutočne a úplne sa venovať problému nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu. Je jasné, že táto činnosť ohrozuje udržateľnosť populácií rýb, je to však aj činnosť, ktorá ohrozuje budúcnosť poctivých rybárov v Európskej únii a mimo nej.

Aby naše úsilie skončilo úspechom, musíme zabezpečiť tri základné zásady. Prvá znie, aby rozsah návrhu zostal úplný. Druhou je, aby zavedený systém oceňovania bol efektívny a v dôsledku nespôsobil žiadnu nežiaducu záťaž. A ďalej, aby systém sankcií, ktoré navrhujeme, fungoval ako účinné trestné opatrenia, ktoré majú odrádzajúci účinok.

V súvislosti s týmito zásadami som zachytil tvrdenie, v rámci členských štátov ste dokázali vyriešiť niektoré problémy, ktoré sa týkali rozsahu, oceňovania a sankcií. Urobili ste to bez toho, aby ste zmiernili alebo obmedzili účinnosť návrhu. Dovoľte mi poznámku ohľadne problému sankcií, a to, že hlavným problémom kontroly je skutočnosť, že rozsah sankcií ukladaných jednotlivými členskými štátmi je tak rozdielny, že v tejto oblasti vyžaduje súlad samotné odvetvie rybolovu. Aj z tohto dôvodu sme navrhli úroveň, ktorá by sa mala úmerným a primeraným spôsobom dodržiavať.

Zo širšieho pohľadu na reformu spoločnej politiky rybolovu môžem potvrdiť, že problémom sme sa začali zaoberať a v nasledujúcich mesiacoch chystáme orientačnú rozpravu v Rade. Hlavnou myšlienkou je zorganizovať neformálne rokovanie ministrov v septembri. Takisto sa zaoberáme nadmernou reguláciou s vidinou zjednodušenia existujúcej praxe.

Dovoľte, aby som takisto spomenul, že úplne súhlasím s poznámkou pani Aubertovej, že účinný boj s nezákonným, neohláseným a neregulovaným rybolovom pomôže rybárom lepšie sa vyrovnať s problémami a ťažkosťami, ktorým teraz čelia, čo uviedli aj ďalší poslanci vo svojich vystúpeniach. Takisto však súhlasím, že to nie je dostatočné.

V súvislosti s problematikou rozvojových krajín sme zaviazaní tieto problémy účelne riešiť, ako som uviedol vo svojej úvodnej poznámke. Pokiaľ chceme problémy riešiť a nie ich iba presúvať, je veľmi dôležité prijať opatrenia zamerané na pomoc rozvojovým krajinám.

Pokiaľ ide o kontrolu, spravodajkyňu by som chcel ubezpečiť, že Komisia v treťom štvrťroku tohto roku predloží prevratný návrh, ktorý bude s návrhom o nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom rybolove, ktorý máme pred sebou, zlúčený a harmonizovaný. Vďaka tomu budú zhodné a dosiahnu rovnaké výsledky.

Pokiaľ ide o krízu v oblasti pohonných hmôt, máme už vhodné možnosti strednodobých a dlhodobých opatrení, ktoré by prebiehali v kombinácii s reštrukturalizáciou odvetvia. Budeme sledovať opatrenia na trhu – tento bod spomenulo niekoľko vystupujúcich členov – ktoré majú za následok, že rastúce náklady zostávajú na rybároch a neprenášajú sa na spotrebiteľov, ako je tomu v iných odvetviach. Celú vec preto musíme poriadne preveriť, aby sme zistili, prečo to tak je.

Existujúci systém spôsobuje, že sú to práve rybári, ktorí trpia, ktorí musia sami znášať rastúce náklady namiesto toho, aby sa prenášali na spotrebiteľov.

Rybárom ponúkame takisto možnosť poskytovania okamžitej pomoci, pokiaľ sa viaže na reštrukturalizáciu, vo forme podpory na záchranu a reštrukturalizáciu. Tu však musím povedať, že túto skutočnosť sledujem a diskutujem o nej s kolegami a snažíme sa nájsť ďalšie spôsoby a prostriedky, ako by sme mohli rybárom pomôcť čeliť novým skutočnostiam počas tak krátkej doby. Musím však zdôrazniť, že tak môžeme urobiť len vtedy, ak máme k dispozícii pevne stanovený a časovo ohraničený záväzok reštrukturalizácie, pretože narážame aj na problém nadmerného objemu. V prípade, že túto skutočnosť nezačneme riešiť, budeme narážať na stále sa opakujúci problém, pokiaľ ceny pohonných hmôt zostanú na dnešnej úrovni alebo – v horšom prípade – sa ešte zvýšia, ako naznačujú príslušné informácie.

Urobili sme tak vo Francúzsku, kde sa medzi Francúzskom a Komisiu dosiahla dohoda o balíčku opatrení zameraných na pomoc miestnemu rybárskemu odvetviu pri reštrukturalizácii. Musím priznať, že to nebolo dostatočné a francúzski rybári neboli spokojní.

Musím zdôrazniť, že Komisia potrebuje spoluprácu a aktívne zapojenie sa všetkých členských štátov, aby mohla zareagovať. Nemôžeme konať sami. V tejto súvislosti chápem, že téma krízy bude predmetom diskusie v Rade na budúci jún, a osobne to vítam.

Pokiaľ ide o otázku, ktorú úplne na záver položila pani Doylová, ktorá sa týka poskytovania dotácií niektorými členskými štátmi a niektorými nie, informácia, ktorú má Komisia, je taká, že táto podpora poskytnutá niektorými členskými štátmi patrí do parametrov de minimis (a každý členský štát môže udeľovať dotácie, pokiaľ patria za hranice de minimis) alebo do reštrukturalizačných programov, o ktorých som už hovoril. Existuje oznámenie, ktoré sa týka podpory na záchranu a reštrukturalizáciu, a pokiaľ dosiahneme dohodu – ak Komisia povolí reštrukturalizačné programy – existujú určité možnosti udeľovať dotácie v súvislosti so štátnou pomocou, čo by inak nebolo možné.

Pokiaľ máme informácie o dotáciách, ktoré nepatria ani do de minimis, ani do reštrukturalizačných programov, preskúmame ich. Objavilo sa oznámenie týkajúce sa Francúzska, že suma poskytnutá vo forme systému poistenia, sa musí vrátiť. Prijímame preto kroky, aby sme zistili, či sa riadne dodržiavajú pravidlá Európskej únie týkajúce sa hospodárskej súťaže. Na záver by som však povedal, že súčasná kríza je tak závažná, že k nej musíme pristupovať veľmi opatrne, aby sme našli spôsoby a prostriedky na okamžité riešenie, ktoré by však takisto podmienili jasný krátkodobý záväzok rybárskeho odvetvia k reštrukturalizácii, aby sme mohli dosiahnuť stav, v ktorom je miera objemu v súlade so skutočnými možnosťami toho, čo sa dá v mori uloviť.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélene Aubert, spravodajkyňa. – (FR) Vážená pani predsedajúca, najprv by som chcela poďakovať pánovi komisárovi a všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto rozpravy. Hovorili sme samozrejme aj o pozadí závažnej krízy, ktorá v súčasnosti postihla toto odvetvie. Rada by som poďakovala pánovi komisárovi za snahu poskytnúť jasné odpovede na otázky týkajúce sa tejto témy, aj napriek tomu, že je určite ťažké hovoriť o niektorých oblastiach podrobnejšie. V každom prípade je škoda, že Európska únia – či Brusel – sú stále z niečoho obviňovaní. Skutočne verím, že toto je dobrá príležitosť ukázať, že Európska únia – Brusel – nie sú súčasťou problému, ale súčasťou riešenia. Je pravda, že kedykoľvek sme svedkami nenávisti, ktorú Európska únia vyvoláva, uvedomíme si, do akej miery sa členské štáty a mnohí členovia priemyselného odvetvia dlhú dobu vyhýbali prijatiu zodpovednosti a dávali radšej prednosť krátkodobým záujmom v presvedčení, že nejaký čas im budú prinášať zisk, a odmietali pripustiť, že pokiaľ tak robia, smeruje celé odvetvie na začiatok katastrofy.

A tu sa práve nachádzame. Ako môžeme nájsť okamžité riešenia problému, ktorý sa ťahá roky? Nie je to ľahké. Urobili ste niekoľko návrhov. Nebudeme však úspešní, pokiaľ neprijmeme prísne a drastické opatrenia a pokiaľ nevyužijeme všetky potrebné prostriedky na prijatie sankcií vzhľadom na nezákonný rybolov, ktoré sú viac odrádzajúce, ako tie, ktoré existujú, pretože tieto dokumenty sa nepresadia bez finančných a ľudských zdrojov. Aspoň toto by nemalo byť také zložité, ak vezmeme do úvahy nízky počet pokút udelených v poslednej dobe.

Takisto potrebujeme zaistiť viac podpory a uznania pre rozumné a udržateľné spôsoby správania a postupy. Rybári a rybárske podniky, ktoré prijali tieto postupy, ktoré sú úplne vyhovujúce a inovatívne, pokiaľ ide o udržateľné riadenie rybolovu, majú pocit, nie sú dostatočne uznávaní a doceňovaní. Takisto verím, že v súvislosti s nezákonným rybolovom a ďalšími uvedenými problémami, ako sú kvóty na riadenie odpadu a zdrojov, že potrebujeme lepšiu stratégiu oceňovania, ktorá znamená krok správnym smerom a lepšiu budúcnosť, čo sa mi v súčasnej dobe zdá byť tento prípad.

Na záver by som rada uviedla, že som presvedčená, že táto správa je pre nás šancou zaoberať sa všetkými týmito otázkami. Samotná diskusia však problémy nevyrieši. Dúfam, že táto diskusia bude pokračovať v ďalšej správe, pretože je najvyšší čas, aby sme začali rozhovory, ktoré vyústia do direktívneho rokovania medzi Komisiou, vládami a zástupcami priemyselného odvetvia a bude širšie, horizontálnejšie a viac prierezové. Získame tak odpovede a Európska únia a Parlament budú znovu môcť plniť svoju úlohu a svoje povinnosti hľadať riešenia pre toto odvetvie, ktoré sa nachádza.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok, 5. júna 2008.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), písomne. – (FR) Európsky parlament uštedril ďalšiu ranu nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu, ktorý predstavuje skutočný medzinárodný problém.

Prijaté opatrenia účinne dopĺňajú existujúce mechanizmy. Odkazujú najmä na zavedenie systému štátnej prístavnej inšpekcie pre plavidlá plávajúce do prístavu, kde by sa vydávali osvedčenia o úlovku, a na zákaz vstupu plavidiel spojených s nezákonným, neohláseným a neregulovaným rybolovom. Takisto vítam zákaz dovozu rýb, ktoré pochádzajú z nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu, a takisto vítam uverejnenie zoznamu plavidiel, ktoré sú spojené s nezákonným, neohláseným a neregulovaným rybolovom.

Pridaná hodnota týchto nových európskych pravidiel pramení z rozvoja varovného systému Spoločenstva pre prípad podozrenie odhalenia rýb, ktoré pochádzajú z nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu. Takisto sa posilnil systém sankcií, vrátane zákazu prístupu k verejnej pomoci alebo dotáciám pre plavidlá spojené s nezákonným, neohláseným a neregulovaným rybolovom a vrátenia získanej verejnej pomoci a dotácií v prípade potreby.

Okrem toho som úspešne lobovala v Európskom parlamente, aby sa v rámci boja proti nezákonnému rybolovu sústredil na vzdialené regióny, pretože ich ekosystémy sú veľmi krehké. Táto skutočnosť predstavuje jasný signál pre bezohľadné loďstvá, ktorý pomôže boju proti nekalej hospodárskej súťaži, ktorá pomaly, ale iste vyraďuje našich rybárov z tohto druhu podnikania.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia