Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2256(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0184/2008

Indgivne tekster :

A6-0184/2008

Forhandlinger :

PV 04/06/2008 - 27
CRE 04/06/2008 - 27

Afstemninger :

PV 05/06/2008 - 6.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0247

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 4. juni 2008 - Bruxelles EUT-udgave

27. Gennemførelse af handelspolitikken ved hjælp af effektive import- og eksportegler og -procedurer (forhandling)
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Jean-Pierre Audy for Udvalget om International Handel om effektive import- og eksportregler og -procedurer til fordel for handelspolitikken (2007/2256(INI)) (A6-0184/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy, ordfører. - (FR) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Toldunionen kan i 2008 fejre 40-års-fødselsdag. Den var et af de første skridt hen imod europæisk integration. Toldunionen åbnede mulighed for at ophæve alle toldafgifter EU-landene imellem og vedtage en fælles toldsats udadtil. Toldunionen er en afgørende forudsætning for et velfungerende indre marked og behørig gennemførelse af Unionens handelsaftaler. Inden for toldunionen er effektive import- og eksportprocedurer helt afgørende for Unionens konkurrenceevne og for beskyttelsen af dens borgere.

Hr. kommissær! De offentliggjorde for nylig toldstatistikkerne for 2007. De viser, som De påpegede, nye og alarmerende tendenser. Plagiering er fortsat en alvorlig trussel mod vores sundhed, vores sikkerhed og vores økonomi, anførte De. Der er mange bekymrende forhold, når det gælder hensynet til beskyttelsen af forbrugerne, og min betænkning indeholder flere forslag, som vedrører overholdelse af de europæiske standarder, navnlig hvad angår sundhed og sikkerhed.

Et andet eksempel er spørgsmålet om cigaretsmugling. Det blev rejst her i Europa-Parlamentet i september 2007, og jeg var personligt ordfører for min politiske gruppe i det spørgsmål. Problemets omfang blev dengang klarlagt, og der blev afdækket svagheder i vores ordning for fællesskabsforsendelse. Udvalget om International Handel sætter på baggrund heraf spørgsmålstegn ved kvaliteten af vores toldsystem, og hvorvidt det er egnet til at imødegå de udfordringer, der er indbygget i globaliseringen af samhandelen, samtidig med at borgerne forventer, at Unionen sikrer dem beskyttelse. Det er forslag, der indgår i Lissabontraktaten, som er under ratificering i medlemsstaterne. I artikel 1, punkt 4, hedder det således, at det er et af Unionens mål i forbindelserne med den øvrige verden at beskytte borgerne.

På internationalt plan knytter den største usikkerhed sig til udfaldet af Verdenshandelsorganisationens forhandlinger inden for rammerne af Doharunden. En aftale synes at ligge langt ude i fremtiden. Vi ved alle, at vi, hvis de multilaterale handelsforhandlinger bryder sammen, kommer til at opleve bilateral konkurrence, og ingen er i tvivl om, at det i den sammenhæng er den stærkeste, der overlever, og at vi vil have behov for en stærk og effektiv toldunion. I Verdenstoldorganisationen som sådan gøres der færre fremskridt med hensyn til effektivitet og global harmonisering af toldprocedurerne i kølvandet på de sikkerhedsmæssige hensyn, der opstod i USA efter attentaterne i september 2001.

Hvad angår international samhandel, påpeger betænkningen dog, at for strenge import- og eksportprocedurer kan udgøre en ikketoldmæssig hindring for samhandelen. Jeg opfordrer Kommissionen til navnlig at være opmærksom på de små og mellemstore virksomheder, som betragter uforholdsmæssigt strenge toldprocedurer som nogle af de væsentligste hindringer for den internationale handel. Toldsystemet bør bidrage til at lette samhandelen, og det foreslås i betænkningen, at dette forhold gøres til genstand for en separat global aftale, som behandles uafhængigt af Doharunden.

Betænkningen omhandler også de mange spørgsmål, der knytter sig til varernes toldklassificering og værdi, og til hvorvidt de er omfattet af toldpræferencer eller ej, og der udtrykkes ønske om, at Kommissionen er opmærksom på de berørte industrisektorers ønsker.

Endelig vil jeg understrege, at den vedblivende mangel på harmonisering efter min opfattelse helt klart er en af årsagerne til svækkelsen af det europæiske toldsystem. Jeg forstår på Dem, hr. kommissær, at reformen af toldkodeksen er et af de områder, De prioriterer højt, og at opgaven i sig selv er så kompleks, at der ikke er grund til at kombinere den med en institutionel reform. Jeg vil imidlertid gerne foreslå, at man undersøger mulighederne for at skabe integrerede og samordnede nationale toldmyndigheder som et skridt på vejen hen imod en fællesskabsmyndighed med ansvar for toldunionen, og jeg opfordrer til debat herom. En stadig mere omfattende harmonisering af toldreglerne indebærer nemlig, at toldfunktionen i praksis bliver identisk i hele Unionen.

Udvikling på fællesskabsplan kræver tid, navnlig når det gælder udvikling, der påvirker medlemsstaternes beføjelser, og set i lyset heraf er det efter min opfattelse på tide at tage dette spørgsmål op. Spørgsmålet er symbolsk, da det markerer afslutningen på mere end 40 års stadig mere omfattende toldintegration, og samtidig er det pragmatisk, da målet er en mere effektiv administration af toldprocedurerne i en verden, som bliver stadig mere kompleks, som er i hastig udvikling og ikke venter på os.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, medlem af Kommissionen. - (EN) Fru formand ! Jeg er glad for, at De giver mig lejlighed til at reagere på den betænkning, Jean-Pierre Audy har forberedt, og som Udvalget om International Handel godkendte enstemmigt den 6. maj. Jeg komplimenterer ordføreren for hans helt igennem fyldestgørende understregning af, hvordan toldlovgivning og toldtjenester bidrager afgørende til en effektiv implementering af vores fælles handelspolitik, og for hans identificering af de alvorlige udfordringer, Unionen står over for på det område.

Min tjeneste gør sit bedste for at sikre, at internationale handelsaftaler eller -reguleringer fuldt ud tager hensyn til de fordele, men også de nødvendige begrænsninger, som ligger i toldbegreber og -procedurer. Den forsvarer også aktivt Fællesskabets interesser i de internationale organisationer, som har at gøre med toldspørgsmål, dvs. først og fremmest Verdenstoldorganisationen og WTO.

Det er især tilfældet, når det drejer sig om oprindelsesreglerne, både i præferencehandelsordninger og i ikkepræferencehandelsordninger. Den 27. maj blev Udvalget om International Handel underrettet om, hvordan det skred frem med at reformere disse regler i Den Generelle Toldpræferenceordning. Efter at have set de forskellige indlæg er jeg sikker på, at Kommissionen vil få medlemsstaternes støtte til at færdiggøre denne reform.

Det samme vil være tilfældet i WTO-forhandlingerne om at lette samhandelen. På dette stadium er Kommissionen stadig overbevist om, at en handelslettelsesaftale skal være en af grundpillerne i afslutningen af Doharunden, og at den ikke må opgives. Naturligvis må de resultater, der allerede er nået i forhandlinger om handelslettelser, under ingen omstændigheder tabes på gulvet.

Der er blevet taget væsentlige skridt som svar på de trusler, som varemærkeforfalskninger og farlige produkter udgør. Der er skrevet nye procedurer ind i toldlovgivningen, som skal garantere sikkerhed. Den moderniserede EF-toldkodeks, som bliver offentliggjort i dag, og e-toldbeslutningen, som blev offentliggjort i januar, er betydningsfulde milestene blandt toldlovgivningens konstante, men dynamiske bidrag til beskyttelse af Europas borgere og til vores økonomis konkurrenceevne gennem lettelser af den legitime samhandel. De er eksempler på godt samarbejde mellem forskellige institutioner.

Betænkningen understreger også helt berettiget, at der er et behov for mere harmonisering og ensartethed i implementering af toldlovgivning og for at forbedre vore toldsystemers organisation og administration.

Efter min mening kan følgende initiativer sikre mere harmonisering i implementeringen af toldlovgivning. For det første det igangværende arbejde med at føre den moderniserede toldkodeks og e-toldbeslutningen ud i livet. For det andet et nyt og målrettet program til overvågning af korrekt og ensartet anvendelse af toldlovgivningen. For det tredje skal der i samarbejde med medlemsstaterne foretages en vurdering af behovet og mulighederne for at ensarte sanktionerne for overtrædelse af toldlovgivningen. "Told 2013"-programmet er også et vigtigt redskab på det område.

Som afslutning vil jeg berøre de punkter i betænkningen, som vedrører USA's beslutning om 100 %-scanning. Kommissionen bruger alle mulige kanaler for at gøre det klart for myndighederne i USA, at de er slået ind på en forkert vej til sikring af forsyningskæden. Kommissionen overrakte i april en grundig rapport, skrevet med bidrag fra medlemsstaterne, som understreger de negative konsekvenser, det skridt har for de europæiske havne, den internationale samhandel og trafikken på verdenshavene.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová,. for PPE-DE-Gruppen - (CS) Fru formand ! Jeg hilser den betænkning, min kollega hr. Audy har skrevet på eget initiativ, velkommen. Betænkningen beskriver vigtigheden af en konsekvent implementering af toldprocedurer, så det indre marked kan fungere ordentligt. Desværre forvrides vores hjemmemarked mere og mere af illegal import fra tredjelande. Det drejer sig ikke bare om smugling, varemærkeforfalskning og toldunddragelse, vores marked bliver også oversvømmet af varer, som ikke lever op til europæiske sikkerhedsstandarder, selv om mange af dem bærer godkendelsesstempler. Desværre har toldmyndighederne ikke de tilstrækkelige ressourcer til effektiv grænsekontrol. Vores komité var i Antwerpen vidne til, at der kun bliver undersøgt en halv % af containerne dagligt. Alt dette underminerer tilliden til det indre marked, det skader forbrugere og de europæiske producenter, som ikke på egen hånd kan hamle op med den form for unfair konkurrence. Selv om vores Toldunion nu har eksisteret i 40 år, anvender medlemsstaterne stadig ikke toldreglerne tilstrækkelig ensartet. For eksempel er der betydelige forskelle i reglerne for tarifering af varer efter værdi og præference- eller ikke præferenceoprindelse. Jeg er enig med ordføreren i, at vi ville være tjent med mere harmonisering på det område. Kommissionen bør også tage hensyn til de berettigede indvendinger mod den ensartede anvendelse af merværdikriteriet, som tekstilindustrien er kommet med. Alt for strenge og komplicerede toldregler vanskeliggør særligt de små og mellemstore virksomheders adgang til verdensmarkedet. Det er klart, at Europas konkurrencedygtighed ville få stor gavn af simplificering, modernisering og harmonisering af regler og procedurer for import og eksport.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis, . for PSE -Gruppen - (PT) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer ! Jeg vil indlede med en lykønskning til hr. Audy for en betænkning af høj kvalitet, både hvad angår de idéer og de forslag, den indeholder.

Det forholder sig faktisk sådan, som det også siges udtrykkeligt i betænkningen, at toldvæsenet i dag er et instrument med mange funktioner. Det har stadig den oprindelige fiskale betydning, men det har også en økonomisk betydning og en stadigt mere væsentlig rolle som sikkerhedsværn for europæisk erhverv og for europæiske forbrugere.

Økonomisk set skal det naturligvis lette den internationale handel, og Unionen kan kun være interesseret i, at det sker. Men det skal også varetage en sikkerhedsfunktion. Toldvæsenet skal forhindre og tage kampen op mod forfalskning og varemærkepirateri. Det skal sætte en stopper for en helt igennem unfair konkurrence, der underminerer europæiske virksomheder, særligt i de mere følsomme sektorer. Det skal også sikre miljø og sundhed, dvs. goder, som vores samfund vurderer højere og højere. Det er derfor, vi er nødt til at gøre flere fremskridt.

Set fra vores side er ordførerens oplæg et godt oplæg, fordi det følger princippet om harmonisering af toldsystemerne. Fællesskabet har en handelspolitik, og det har en toldpolitik, men vi har også en serie nationale administrative systemer, der ikke altid samarbejder på den mest hensigtsmæssige måde. De europæiske producenter og forbrugere ville have stor fordel af det, hvis vi kunne gøre hurtigere fremskridt mod harmonisering. De fremskridt skal nås med nye procedurer, der giver bedre koordinering, og som skaber forudsætningerne for en effektiv harmonisering af toldadministration på unionsniveau. Europas borgere ville have stor gavn af det, både som producenter og som forbrugere.

Der er endnu et emne, som jeg finder meget vigtigt og af stor betydning for små og mellemstore virksomheder. Emnet bliver berørt i betænkningen, og det blev taget op af den forrige taler. Når vi bliver generet af unfair konkurrence, går det især ud over vores små og mellemstore virksomheder, og vores toldsystemer er ikke altid i stand til at håndtere de risici. Her må vi satse massivt og selv forbedre koordineringen med de små og mellemstore virksomheder. De har ikke altid ekspertise i regler og procedurer, og de er derfor hæmmede i deres adgang til verdensmarkedet.

Jeg vil slutte, som jeg begyndte, med en lykønskning til forfatteren af denne betænkning, som jeg mener er af stor betydning for Europa og dette specifikke, meget væsentlige område for toldsystemet.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk,. for UEN-Gruppen - (PL) Fru formand ! Når jeg på vegne af UEN-Gruppen tager ordet i denne forhandling, er det for at henlede opmærksomheden på tre ting.

For det første er der mange af de lande, som er med i forhandlinger om handelslettelser, selv WTO-medlemmer, som ikke respekterer sociale og miljømæssige standarder. Det betyder en formindskelse af de markedsmæssige produktionsomkostninger, men det betyder også, at der ikke er tale om fair konkurrence. Hvis vi letter adgangen for varer fra de lande, må vi også tage det aspekt i betragtning, ellers vil mange erhvervssektorer i Europa pr. automatik blive udraderet.

For det andet er åbningen af det europæiske marked for tredjelandes landbrugsprodukter til gengæld for, at de lande åbner deres marked for europæiske industriprodukter, egentlig en virkeliggørelse af hr. kommissær Madelsons idé om, at EU i WTO-forhandlingerne skal gøre indrømmelser over for tredjelande, fordi det tjener mere på eksport af industrivarer, end det taber på at svække beskyttelse af landbruget. Men desværre betyder det en yderligere undergravning af Europas landbrugsmæssige potentiale.

Og endeligt for det tredje må Kommissionen reagere langt mere prompte end hidtil på tredjelandes overtrædelser af aftaler om adgang til det europæiske marked, og hvis eksport fra de pågældende lande skader europæisk produktion, må Kommissionen handle uden tøven og ikke med flere måneders forsinkelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). - (FR) Fru formand, hr. kommissær! Toldmørket har sænket sig over os i aften. Først hr. Markovs betænkning om generelle toldpræferencer og dernæst hr. Audys betænkning om ikketoldmæssige hindringer for samhandelen eller med andre ord regler og procedurer for import og eksport, også betegnet administrativ protektionisme eller farisæiske toldskranker. I WTO tales der meget om at reducere GATT-satserne, men samtidig praktiserer vi en behændig protektionisme i form af toldkontingenter, maksimaltold - i Europa er der 110 sådanne tilfælde af maksimaltold, og indrømmet 430 i Canada - og progressiv importtold, som forhindrer små lande i at opnå industrialisering, hvortil kommer listen over følsomme produkter og den generelle toldpræferenceordning, som beror på menneskerettigheder og det subjektive spillerum i forbindelse med oprindelsesregler, toldværdi og toldpositioner. I Europa arbejdes der med mere end 5.000 toldpositioner. Alene inden for landbrugssektoren opereres der med 2.726 toldpositioner. Det skal siges, at Japan har 1.890 og USA 1.779 toldpositioner. Hvad gør vi så med en vare i forhold til toldpositionerne? Hvordan klassificerer vi eksempelvis en mumie, som indføres fra Egypten til brug for en udstilling? Den klassificeres som tørret fisk!

Audy-betænkningen omhandler alle disse problemer, og det anerkendes, at USA er vendt tilbage til maccartismen i toldmæssig sammenhæng med sin jagt efter sikkerhed eller måske rettere jagt på usikkerheden. Det er slut med den pacifisme i toldmæssig sammenhæng, pave Johannes Paul II opfordrede til i sin berømte homilie fra 1978 - åbn staternes grænser, de politiske og økonomiske systemer, "non avere paura", frygt ikke. Man frygter. Derfor har Doharunden efter 10 år ikke udmøntet sig i nogen aftale, hvorimod Uruguayrunden kun - om jeg så må sige - krævede otte års indsats.

Hvad er årsagen til problemet? Problemet har sin rod i det forhold, at toldafgifter er en 2.000 år gammel opfindelse, som går tilbage til det gamle Rom og de romerske afgifter. Nu befinder vi os som bekendt i det 21. århundrede, og der er behov for at udvikle en ny toldteknologi. Denne er heldigvis udviklet af videnskabsmænd og omfatter fradragsberettigede toldafgifter, toldafgifter, som kan tilpasses forskelle med hensyn til produktionsomkostningerne, toldafgifter, som kan tilbagebetales, som kan handles på børsmarkedet, og som kan ændres med henblik på at bistå udviklingslandene.

Det er, hr. kommissær, denne nye toldteknologi, De bør præsentere under forhandlingerne i WTO, og som bør erstatte vores forældede toldsystem.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). - (BG) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer ! Vi debatterer en meget vigtig betænkning i dag. En effektiv handelspolitik er et instrument til sikring af integration regionalt og i bredere forstand.

Import og eksport på grundlag af effektive regler og procedurer gør det muligt for os at beskytte Europas indre økonomiske rum. Ånden i betænkningen er objektiv og kritisk, men også konstruktiv. Den fokuserer på flere teser, dvs. på gensidigt udbytte regionalt, unilateralt og multilateralt, de fælles fremtidsudsigter regionalt og på forbedring af Unionens konkurrenceevne ved hjælp af markedsbaserede instrumenter, der kan forhindre, at europæiske produkter presses ud af markedet.

Handel er helt afgørende for den økonomiske vækst i visse lande. Derfor er import- og eksportregler af afgørende vigtighed. Deres implementering og kontrol er af stor betydning, særligt for nye medlemsstater som Bulgarien, hvor et højere eksportniveau er afgørende for, om der er et handelsunderskud.

I det tilfælde bliver adgang til tredjelandsmarkeder af afgørende betydning. Når varer fra de nye medlemsstater har svært ved at komme ind på eksterne markeder, selv om de lever op til alle krav, så skaber det betingelser for ulige behandling. Vi har derfor behov for konsistens i lovgivningen og i de reguleringer, der skal implementere den.

De nationale toldmyndigheders arbejde er af afgørende betydning for, om et handelssystem kan fungere effektivt. Man kan her særligt henvise til udvidelsen af deres arbejdsområde, så det også omfatter kampen mod falsknerier og svindel, beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret og forbrugerbeskyttelse.

De nationale toldmyndigheder skal samarbejde på velorganiseret vis. Det er lige så vigtigt at tage initiativer, der inden for rammerne af medlemsstaternes administrative praksis kan motivere toldmyndighederne, som at understøtte og beskytte deres arbejde.

Man må kunne overveje etableringen af særlige centre i de lande, der har en nøgleposition i samhandelen med tredjelande eller regionalt.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Fru formand! Der er et emne, som endnu ikke er blevet diskuteret. Jeg vil spørge kommissæren, hvilke skridt Unionen indtil dato har taget mod de bestemmelser, USA har taget i brug. Hvordan koordinerer vi efter hans mening bedst handelsprocedurerne inden for rammerne af de transatlantiske relationer? Og kan hr. kommissær egentlig se en mulighed for at tilvejebringe en god balance mellem sikkerhedsinitiativer og behovet for mere fleksibilitet i de økonomiske forbindelser mellem Europa og USA? Jeg henviser her til de krav for containere, som også bliver omtalt i min kollega hr. Audys betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, medlem af Kommissionen. - (EN) Fru formand ! Jeg vil først takke Dem for Deres interesse og for Deres bidrag til forbedring af vores lovgivning og praksis på toldområdet. Jeg vil understrege, at de to lovdokumenter - om modernisering af EF-toldkodeksen og e-toldbeslutningen - vil få Unionens toldtjeneste til at fungere bedre, hurtigere og desuden billigere. Jeg står naturligvis til rådighed for Parlamentet med oplysninger om hovedtrækkene af udviklingen inden for toldlovgivningen og implementeringen af den.

Den 1. april vedtog Kommissionen en ny meddelelse om en strategi for videreudvikling af Toldunionen, som fandt støtte i en rådsresolution. De toldinitiativer, som bliver resultatet af denne meddelelse, vil understøtte toldsystemerne, så de kan give passende og balancerede svar på de udfordringer, de står over for - dvs. på den ene side at varetage en sikker og pålidelig varekontrol ved de ydre grænser og på den anden side at lette samhandelen. Med det formål forestiller man sig med initiativet, at det nuværende transaktionbaserede princip i toldkontrol og -procedurer bliver opgivet og erstattet med et systembaseret princip, hvor man koncentrerer sig om de økonomiske operatørers forsyningskæde. Dette nye princip forudsætter nye arbejds- og kontrolmetoder og i fremtiden tillige en risikostyringsstrategi for toldsystemerne. Det vil også sikre, at vi til sin tid får en platform med de bedst mulige operationelle strukturer for arbejde med medlemsstaterne og for en effektiv Toldunion.

Om fru Roithovás spørgsmål vedrørende den amerikanske Kongres' 100 %-scanninginitiativ: Allerede før det blev vedtaget af Kongressen, forsøgte vi på mange forskellige måder at få lovforslaget ændret, men det lykkedes os ikke. USA's regering viste stor forståelse, for den erkendte også, at der ville være tale om et unilateralt skridt i strid med vores bilaterale og multilaterale politik. USA's regering indså, at det helt sikkert ikke ville forbedre sikkerheden, men tværtimod skabe et falsk indtryk af sikkerhed, der ville bortlede ressourcer og opmærksomhed fra de reelle sikkerhedsinitiativer.

Vores tilgangsvinkel er en fremtidig accept af sikkerhedsstandarder, af sikkerhedskontrol og af sikkerhedskontrollens resultater, men også den gensidige accept af toldhandelspartnerskabet, dvs. på USA-siden af CT-pakten og på EU-siden af begrebet den Autoriserede Økonomiske Operatør. Jeg nævner dette, fordi der i forbindelse med SMV'erne var en henvisning til det faktum, at det Autoriserede Økonomiske Operatørsystem er et godt system, der gør livet nemmere og lettere for de små og mellemstore virksomheder.

For nylig præsenterede vi et informationsmateriale for den amerikanske regering. I april overrakte vi en betænkning til Michael Chertoff og til USA's Customs and Border Protection. Heri forklarede vi, hvilke vanskeligheder vi venter at få med 100 %-scanningen: besværligheder for samhandelen, forstyrrelser af handelsruter og af bilaterale handelsrelationer. Bare for at give Dem et tal: I løbet af et enkelt år modtager USA flere end 10 millioner containere. Vi sender omtrent to millioner containere fra EU, og systemet skal, hvis det sættes i værk, dække flere end 700 havne verden over. Så De kan forestille Dem, hvilke problemer det vil give. Vi håber på, at ikke bare USA's regering, men også de lovgivende forsamlinger lidt efter lidt vil indse, at det helt sikkert ikke vil give øget sikkerhed, men skabe meget alvorlige problemer i bilateral og multilateral handel.

Og så til sidst - som det fremhæves i betænkningen, har Toldunionen 40-års-jubilæum i 2008. Det år vil også været året for en ny start på det område for Unionen og medlemsstaterne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy, ordfører. - (FR) Fru formand, hr. kommissær Kovǎcs! Tak for Deres svar. Og lad mig tilføje en tak til Kommissions medarbejdere, som jeg har samarbejdet med, til medlemmerne af Udvalget om International Handel, ikke mindst Philippe Musquar, og til ordførerne for de politiske grupper, bl.a. Francisco Assis. Endvidere glæder det mig at se fru Lyubcheva igen. Vi samarbejdede for nylig om en anden sag.

Fru Roithová, det er helt berettiget, at De henleder opmærksomheden på problemet med 100 % scanning, og i den forbindelse tak til Dem, hr. kommissær, for den beslutsomhed, hvormed De har erklæret at ville forsvare os. Det er ikke første gang, EU er under angreb fra USA's side, hvad disse spørgsmål angår. En sag om vores toldsystem har således været indbragt for WTO's tvistbilæggelsesorgan. Vi vandt sagen, i øvrigt takket være Deres medarbejderes indsats, hr. kommissær. De gør ret i at forsvare os.

Hr. Martinez fremlagde sin teori om inverterede toldafgifter. Han fremlagde den for mig allerede i december 2005, hvor vi var i Hongkong. Jeg har stadigvæk ikke forstået teorien, men jeg har bevaret håbet om en skønne dag at forstå, hvordan man anvender inverterede toldafgifter på mumier og tørret fisk.

Jeg vil gerne takke alle de politiske grupper for den støtte, de har ydet til min betænkning. Jeg tror, det nu står klart, at verden tidligere ville have afgjort internationale konflikter ved militær krig, mens denne form for krig i dag er afløst af økonomisk og social krig - i en verden, som bliver stadig mere kompleks, og hvor tempoet er højt. I stedet for døde har vi nu arbejdsløse, og vi ved ikke længere med sikkerhed, hvem der er fjenden. I forbindelse med denne verdensomspændende økonomiske og sociale krig har vi brug for en stærk toldunion og import- og eksportsystemer, som beskytter vores virksomheder, borgerne og EU i almindelighed - og beskyttelse er ikke ensbetydende med protektionisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen kl. 11.00.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik