Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0278(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0173/2008

Predkladané texty :

A6-0173/2008

Rozpravy :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Hlasovanie :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0286

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 16. júna 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

25. Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (pokračovanie rozpravy)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Pokračujeme v rozprave o správe o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Majú slovo poslanci vyjadrujúci stanovisko svojich skupín.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann, v mene skupiny PPE-DE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, popri pozornosti venovanej rastu vývozu a výhodám globalizácie sa zdá, že sme prehliadali jednu skupinu. Mám na mysli ľudí, ktorí žijú v chudobe, ktorých je v Európe 78 miliónov vrátane 19 miliónov detí. Ide snáď o spôsob, ako sa naučiť s týmto vedomím žiť? Určite nie!

Mladí ľudia, ktorí nezvládajú školu a odchádzajú predčasne sú súčasťou tejto skupiny, podobne ako starší ľudia, ktorí napriek tomu, že celé desaťročia pracovali, dostávajú malé dôchodky, ktoré vystačia na len na základné potreby. Cítia sa marginalizovaní a v skutočnosti sú často ponechaní na to, aby sa trápili sami. V dôsledku tejto skutočnosti pre nich každodenný život predstavuje vážne duševné a fyzické napätie, ktoré je zosobnené v bývaní bez zabezpečenia práva užívania, v problematických nehnuteľnostiach, nebezpečenstve zdĺženia, alkohole a drogách – v živote bez dôstojnosti či sebaúcty. Výročné správy týkajúce sa chudoby z našich členských štátov by mali zvoniť na poplach.

Vlani som sa zúčastnil na diskusii nemeckej Spolkovej rady ako hosť. Diskutovalo sa o nižších triedach. Táto diskusia viedla k týždňom zapálenej verejnej diskusie. A to je to, čo obete chudoby potrebujú. Potrebujú, aby sa o nich vedelo, aby boli brané vážne, aby sa im ukázal spôsob, ako sa dostať zo zovretia chudoby. Marie Panayotopoulos-Cassiotouvá vypracovala veľmi dobrú správu, môžem to vyhlásiť v mene skupiny PPE-DE, ako aj v mene vlastnom, Marie, táto správa nám dáva zelenú na vyhlásenie roku 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Ak výsledkom európskeho roku nebudú len analýzy situácie, ale umožní ohrozeným cieľovým skupinám, aby sa aktívne začlenili a získali fórum, prostredníctvom ktorého môžu vyjadrovať svoje stanoviská, ak inštitúcie dosiahnu konkrétne výsledky namiesto vyhlasovania dobrých úmyslov, ak odborníci v oblasti vzdelávania navrhnú motivujúce učebné metódy, ktoré povedú k tomu, že viac žiakov úspešne ukončí školskú dochádzku a ak budú určené sociálne výhody, ktoré preukázateľne a výrazne obmedzujú riziko chudoby, mnohí ľudia, ktorí sa dnes ešte stále cítia marginalizovaní si konečne uvedomia svoje práva, ktoré ako súčasť našej spoločnosti majú.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Falbr, v mene skupiny PSE. – (CS) V prvom rade ďakujem kolegyni, pani Panayotopoulos-Cassiotouvej za dobrú správu a príjemnú spoluprácu. Chcel by som spomenúť dve záležitosti.

V mnohých z našich dokumentov sa objavujú pojmy „dôstojná práca“ a „dôstojné zamestnanie“. Skutočnosťou však zostáva, že stále viac pracovných miest je možné považovať za podradné, teda inými slovami za zosobnenie nekvalifikovanej, zle platenej práce. Počet ľudí, ktorí pracujú a žijú v chudobe sa neznižuje, čo dosvedčuje skutočnosť, že stále viac a viac zamestnávateľov zamestnáva ľudí protizákonne. Ďalšou ranou, ktorá ešte povedie k ďalšiemu zvýšeniu počtu chudobných je nedávno schválený návrh smernice o pracovnom čase, prostredníctvom ktorej sa zavádza možnosť pracovať spôsobom využívaným v niektorých čínskych priemyselných zónach.

Moja druhá poznámka sa týka nevyhnutnosti konečne zobrať na vedomie, že sa vôbec nezohľadňuje tendencia k privatizácii verejných a sociálnych služieb v niektorých štátoch Únie. Privatizácia verejných a sociálnych služieb tiež vedie k zvyšovaniu počtu ľudí žijúcich v chudobe. Chcel by som povedať, že moje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, v ktorých na túto skutočnosť upozorňujem, sú pravidelne odmietané. Veľmi by ma potešilo, keby sme namiesto zdrapov papiera a vyhlasovania európskych rokov už skutočne začali niečo robiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Sepp Kusstatscher, v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi začať zdôraznením, že veľmi schvaľujem myšlienku, že politické úsilie vyvíjané na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu by malo byť v centre pozornosti v Európe počas roku 2010.

Napriek tomu mi však dovoľte vysloviť niekoľko kritických poznámok. Spôsob, akým boli návrhy na zlepšenie ignorované, najmä kvôli nátlaku Rady, z dôvodu dosiahnutia dohody v prvom čítaní, ma veľmi pobúril. Vyzýval som k tomu, aby bolo na túto významnú iniciatívu vyčlenených viac prostriedkov v rámci rozpočtu na rok 2010, keďže boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je nesporným cieľom lisabonského programu, cieľom, ktorý bohužiaľ vôbec nebol dosiahnutý.

Rovnako som sa snažil zabezpečiť, aby veľké finančné zdroje, ktoré rozdeľuje Európska komisia, podliehali väčšej kontrole, najmä v kontexte európskeho roku 2010, s cieľom zistiť, či slúžia ako nástroj spravodlivejšieho delenia alebo či môžu v skutočnosti pomáhať bohatým, aby sa stali ešte bohatšími, pričom sa zriedka dostanú až k tým, ktorí žijú pod hranicou chudoby.

Som ďalším z tých, ktorí by uvítali diskusiu v rámci inštitúcií EÚ o zavedení bezpodmienečného základného príjmu, najmä o otázke, či by táto koncepcia predstavovala vhodný prostriedok na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Je mi veľmi ľúto, že tieto návrhy boli hneď zamietnuté. Podporujem iniciatívu európskeho roku, avšak považujem ju za príliš nezáväznú a primálo ovplyvňujúcu oblasť sociálnej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel, v mene skupiny UEN. (PL) Vážený pán predsedajúci, vyhlásenie roku 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je veľmi dobrou iniciatívou Rady. Mali by sme našim občanom pripomenúť, že eliminácia chudoby je jedným zo základných cieľov Európskej únie. Nepochybne to zvýši dôveru ľudí v naše európske inštitúcie a mám na mysli osobitne nové členské štáty.

V mojej krajine, v Poľsku, sa pristúpenie k EÚ v roku 2004, bohužiaľ, stále mnohým ľuďom spája s nárastom chudoby, najmä v prípade ľudí, ktorí žijú na vidieku a v malých mestách. V dôsledku tejto skutočnosti bola na voľbách do Európskeho parlamentu nízka účasť voličov, čo sa prejavilo vo výsledku týchto volieb. Európsky rok boja proti chudobe bude príležitosťou na preskúmanie situácie v tejto súvislosti a na mobilizáciu členských štátov k tomu, aby prijali konkrétne kroky na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Povrchné pozorovanie spoločnosti by mohlo budiť dojem, že kvalita života mnohých jednotlivcov a rodín v starých, ako aj v nových členských štátoch EÚ v nedávnej dobe prešla významnými zmenami, avšak, bohužiaľ, sú to zmeny k horšiemu. Je oveľa komplikovanejšie nájsť napríklad bývanie. Potrebujeme nové a aktuálne štatistické údaje týkajúce sa tejto skutočnosti.

Vo svete, ktorý je čím ďalej tým viac globalizovaný a ktorý je čoraz zložitejšie kontrolovať, by sa mala miera zodpovednosti štátu voči občanovi zvýšiť. Štáty by mali zabezpečiť, aby sa občania cítili bezpečne, aspoň na tej najzákladnejšej úrovni. Domnievam sa, že zásadným prínosom tohto európskeho roku bude informovanie každého jednotlivca o existencii tohto problému, zvýšenie povedomia a nárast solidarity, do ktorej patrí finančná solidarita, s chudobnými a sociálne vylúčenými ľuďmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Zimmer , v mene skupiny GUE/NGL. (DE) Vážený pán predsedajúci, Skupina ľavice v Európskom parlamente schvaľuje správu, ktorú predložila naša vážená pani kolegyňa, a tým schvaľuje cieľ Európskeho roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. V správe sa veľmi jednoznačne pomenúvajú široké vplyvy chudoby a sociálneho vylúčenia, nielen ako sociálneho problému, ale špecifickejšie ako osobného problému pre tých, ktorí trpia v zajatí chudoby. Niekoľko mojich kolegov už uviedlo číslo 78 miliónov ľudí vrátane 19 miliónov detí, ktorí v Európskej únii žijú v chudobe.

Avšak ak máme vyvinúť vážne úsilie zamerané na boj proti chudobe a jej odstránenie ako sociálneho problému, sú nevyhnutnými záväzné politické stratégie. Politické ciele a zaručené osobné právo na život bez chudoby a sociálneho vylúčenia sú na programe. Avšak toto sú presne tie skutočnosti, v prípade ktorých Európska únia neprijíma žiadne ustanovenia. Hlavné politické stratégie Európskej únie nemajú nič spoločné s bojom proti chudobe. Hospodársky rast a rast počtu pracovných miest neznižujú mieru chudobných obyvateľov. Dokonca aj v najbohatších členských štátoch Únie je registrovaný nárast počtu ľudí, ktorí žijú pod hranicou chudoby alebo na hranici ohrozenia chudobou. Najmä v Nemecku za uplynulé roky klesla úroveň nízkych príjmov, avšak vzrástol počet ľudí, ktorí ich dostávajú.

Zamestnanosť v EÚ inými slovami automaticky nevedie k prevencii chudoby a je mi ľúto, že musím povedať, že vedomie tejto skutočnosti v Európskej komisii a medzi členskými štátmi neviedlo k prijatiu žiadnych osobitných balíkov opatrení, ktoré by zahŕňali ciele, akými sú zavedenie minimálnej mzdy vyššej ako je hranica ohrozenia chudobou alebo riešenie problému základného sociálneho zabezpečenia, o ktorom hovoril pán Kusstatscher.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott, v mene skupiny IND/DEM. Vážený pán predsedajúci, oceňujem prácu pani Panayotopoulos-Cassiotouvej. Domnievam sa, že problém detskej chudoby musí byť urýchlene vyriešený.

Vzhľadom na štatistiku týkajúcu sa počtu detí ohrozených chudobou, ktorých je v Európe 19 miliónov je potrebné klásť väčší dôraz na ustanovenie rozhodujúceho významu rodiny a na z toho vyplývajúcu ochranu rodinného života. Inštitúcia rodiny si zasluhuje bezpodmienečný rešpekt a ochranu. Pre deti je to prirodzené prostredie. V rozvinutých krajinách sme zaznamenali trend, že z chudoby sa stáva skôr rodinný než regionálny fenomén. Hospodárska situácia dieťaťa je úzko prepojená s hospodárskou situáciou jeho rodičov. Nezamestnanosť rodičov je príčinou detskej chudoby.

Napriek tomu, že v Írsku majú rodiny primeraný príjem, môžu hypotéka, zdravotné poplatky a poplatky na auto pohltiť väčšinu tohto príjmu a na výživu a výchovu detí už veľa nezostáva. Ďalšie faktory, akým je napríklad závislosť rodičov od alkoholu alebo drog, vedú k nedostatku prostriedkov na zabezpečenie detí. Odlúčenie a rozvod tiež narúšajú financovanie rodiny na úkor detí. Je nevyhnutné, aby boli rodiny efektívne podporované hospodársky, ako aj sociálne, s cieľom zmierniť zahanbujúcu modernú situáciu, ktorou je detská chudoba v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE). - (PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, všimol som si, že správa, o ktorej dnes diskutujeme, odkazuje vyslovene na odstránenie chudoby skôr než len na boj proti chudobe ako sa pôvodne navrhovalo. Preto ma teší, že moje pozorovanie prinieslo výsledky a chcel by som za to poďakovať pani spravodajkyni Panayotopoulos-Cassiotouvej.

Európska únia si zvykla veľmi rýchlo a s veľkou solidaritou reagovať a pomáhať napríklad obetiam prírodných katastrof na celom svete, avšak ešte stále vo veľkej miere kľučkuje, keď ide o pomoc obetiam hospodárskych a sociálnych katastrof v rámci samotnej EÚ.

Hovorím to preto, že je pre mňa zložité pochopiť, prečo sa v správe venovanej riešeniu problému chudoby vôbec neodkazuje na zvyšovanie cien potravín. Šokuje ma to, pretože všetci vieme, že čím chudobnejšia je rodina, tým vyššie percento jej rozpočtu je vynakladané na potraviny. Preto sa domnievam, že by bolo užitočné istým spôsobom odkázať napríklad na nedávne oznámenie Komisie týkajúce sa zvyšovania cien potravinových výrobkov.

Rovnako sa domnievam, že odstránenie chudoby by sme nemali obmedzovať výlučne na územie EÚ. Tento boj nepozná hranice, keďže hovoríme o hodnotách, ktoré sú nevyhnutné pre ľudskú dôstojnosť.

Počas svojej histórie bola Európa vždy viac definovaná prostredníctvom svojej expanzie do sveta, než prostredníctvom vlastnej identity. Zo všetkých úloh, ktoré EÚ môže v 21. storočí splniť v záujme ľudskosti, bude odstránenie chudoby pravdepodobne najušľachtilejšou z nich. Preto dúfam, že počas roku 2010 bude táto záležitosť vo veľkej miere podporovaná.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE). – (SV) Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Dovoľte mi začať poďakovaním pani Panayotopoulos-Cassiotouvej za jej vynikajúco odvedenú prácu. Dovoľte mi tiež povedať, že o iniciatívu na vyhlásenie roku 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu považujem za vynikajúcu.

Ako povedal Vladimír Špidla, takýto rok môže zvýšiť povedomie a znalosti o daných štruktúrach, avšak to nepostačuje. Musia naň nadväzovať opatrenia, ako dnes už niektorí poslanci zdôraznili. V EÚ je vo všeobecnosti situácia celkom uspokojivá, avšak miera chudoby obyvateľstva sa neznižuje. Práve naopak, zvyšuje sa a len opakujem to, čo už bolo povedané, veľmi veľa z ľudí postihnutých chudobou sú ženy a deti. Prístupom je otvorená metóda koordinácie, avšak sú potrebné opatrenia vo veľkom množstve oblastí, nielen v niekoľkých. Zamestnanosť je samozrejme dôležitá, avšak rovnako významnými sú aj vzdelávanie, systémy sociálneho zabezpečenia a regionálna politika, v rámci ktorej je venovaná pozornosť zanedbávaným oblastiam. Existuje potreba činností zameraných na osobitné skupiny, akými sú zdravotne postihnutí ľudia a ľudia z iných častí sveta, ktorí trpia oveľa väčšou chudobou, ako iní. Dúfam, že tento európsky rok, okrem zvyšovania znalosti a povedomia, bude predstavovať začiatočný bod pre konkrétne opatrenia zamerané na obmedzenie chudoby v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Vážený pán predsedajúci, Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu bude vyvrcholením sociálneho programu na obdobie 2005 – 2010. Výbor pre sociálne veci prijal sériu spoločných ukazovateľov procesu sociálnej ochrany a integrácie, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí kompatibilnosť údajov.

Napriek skutočnosti, že Európska únia si je vedomá problému chudoby, ako aj významu opatrení zameraných na zvýšenie sociálnej súdržnosti, hospodársky rast v krajinách EÚ naďalej sprevádzajú rozdiely v príjmoch. V dôsledku tejto skutočnosti je prínos tohto rastu pre chudobných veľmi malý. V skutočnosti to znamená, že existuje pokles v úrovni sociálnej súdržnosti. Túto situáciu sprevádzajú iné faktory, ktoré majú tiež negatívne následky. Takmer jedna pätina detí v Európskej únii je ohrozená chudobou. V čase demografického poklesu by sme mali venovať osobitnú pozornosť deťom, najmä vyrastajúcim v rodinách s mnohými deťmi, ktoré čelia najväčším ťažkostiam. Avšak sú to práve tieto rodiny, ktoré sú diskriminované prostredníctvom vysokých sadzieb DPH na výrobky určené deťom.

Chcela by som pani spravodajkyni poďakovať osobitne za to, že upozornila na tento aspekt boja proti chudobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer (PPE-DE). - (SK) Pán predsedajúci, pán komisár, chcem privítať správu pani Panayotopoulosovej, ako aj rozhodnosť Komisie pokračovať v boji proti chudobe

Veľký rozsah chudoby je pravdepodobne jedným z najvýraznejších protirečení prosperujúcej Európy. Nie je náhoda, že každý kolega spomenul tie veľké čísla, milióny ľudí, ktorí žijú v riziku chudoby, ale čo je najviac zarážajúce, vysoký počet detí, ktoré sa narodia a žijú v riziku chudoby. Nie je potom prekvapujúce, že tieto deti nedokončia školu, že tých, ktorí opúšťajú školu pred dokončením je zarážajúco vysoké percento. Zaráža naozaj vysoké číslo, státisícové číslo detí žijúcich na ulici alebo v inštitúciách.

Problém je, že chudoba je dedičná vrátane sociálnej inklúzie. Dôsledky na životné šance získať vzdelanie, byť zúčastnený celoživotného vzdelávania zostáva pre ľudí sociálne vylúčených neuskutočniteľným projektom.

Rok boja proti chudobe, dúfajme, dáva dostatočný impulz na posilnenie princípu solidarity v národných politikách. Realizácia tohto princípu z hľadiska budúcich zmien v populačnej štruktúre však bude ešte zložitejšia. Analýzy udržateľnosti niektorých systémov verejných výdavkov a poistných systémov ukazujú, že v niektorých členských štátoch sú tieto systémy rizikové z finančného alebo aj sociálneho hľadiska, čo môže mať dramatický dopad na šírenie chudoby.

Súčasný rapídny rast cenovej úrovne nafty a potravín bezpochybne zaťaží rozpočty najnižších príjmových skupín. Teda dôvodov na to, aby rok boja proti chudobe nielen upriamil pozornosť, ale aby sa vytvorili zodpovedné špeciálne národné orgány, ktoré by mohli napomôcť koordináciu rôznych politík v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, je viac ako dosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Alejandro Cercas (PSE). - (ES) Vážený pán predsedajúci, tiež by som chcel pogratulovať Komisii a samozrejme pani spravodajkyni za to, že umožnili diskutovať o tejto záležitosti a za to, že prijali prvé kroky k tomu, aby bol rok 2010 významným v boji proti chudobe.

Ako bolo uvedené v Lisabone, toto je jeden z cieľov Európskej únie a často hovoríme my a rôzne zoskupenia Rady, že do roku 2010 musí dôjsť k významnému obmedzeniu chudoby, avšak bohužiaľ nič nesignalizuje, že by k tomu naozaj dochádzalo. Preto musíme vyvinúť dodatočné úsilie a využiť túto príležitosť na to, aby sme pripomenuli, že nárast vo vytváraní bohatstva nepredstavuje spravodlivé výhody pre všetkých.

Niektoré vrstvy obyvateľstva sú osobitne zraniteľné a potrebujú ochranu pred chudobou, pretože pre ľudí je veľmi zložité vymaniť sa z chudoby, ak sa už raz do jej zovretia dostali.

Z tohto dôvodu potrebujeme horizontálnu politiku, prostredníctvom ktorej budú vytvorené dôstojné pracovné miesta a možnosti vzdelávania, nielen ako súčasť tohto programu, ale ako súčasť všetkých programov Európskej únie, aby solidarita bola naďalej v centre Únie a aby sa jej nevenovali len hospodárske politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Vážený pán predsedajúci, dalo by sa povedať, že údaje, ktoré sme zhromaždili naozaj zmenšujú rozsah tohto problému. A to z dôvodu, že sa týkajú chudoby v Európskej únii v čase pred pristúpením Bulharska a Rumunska. Po pristúpení týchto dvoch relatívne veľmi chudobných krajín miera chudoby v EÚ výrazne stúpla. Nemali by sme túto skutočnosť zatajovať. Okrem toho nie každá siedma osoba v členských štátoch EÚ žije pod hranicou chudoby, ale skutočný podiel vo veľkej miere prevyšuje 16 %, v skutočnosti je podiel týchto osôb vyšší ako 20 %.

V tejto súvislosti by som chcel naliehavo vyzvať k tomu, aby financovanie Európskej únie pre všetky projekty, o ktorých sme diskutovali presahovalo 50 %. Ide o osobitne významnú skutočnosť najmä z hľadiska chudobnejších krajín. Obmedzenie sumy na 50 % je v skutočnosti rozhodnutím zameraným na obmedzenie skutočného boja proti chudobe.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE). - (PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár Špidla, dámy a páni, je úplne nevyhnutné uznať nescudziteľné práva sociálne najzraniteľnejších skupín a praktické uznanie takýchto práv bude zahŕňať pevný záväzok zo strany verejných a súkromných sociálnych zainteresovaných strán.

Rôzne rozmery sociálnej súdržnosti musia byť chránené prostredníctvom záväzku EÚ a členských štátov k odstráneniu chudoby a k boju proti sociálnemu vylúčeniu, podpore konkrétnych opatrení na rôznych úrovniach.

Rovnako sa požaduje kompletné a realistické monitorovanie chudoby a sociálneho vylúčenia, pán komisár, čo znamená, že sú potrebné spoľahlivé a porovnateľné ukazovatele dokazujúce rozvoj rôznych sociálnych, hospodárskych a kultúrnych dimenzií tohto fenoménu.

Vážené dámy a páni, chudobné ženy a rodiny s jedným rodičom sú osobitne náchylnými na chudobu a vylúčenie, a preto je im potrebné venovať osobitnú pozornosť a prislúchajúcu podporu.

A na záver by som potom, ako poďakujem pani spravodajkyni, chcel, pán predsedajúci, povedať, že rok 2010 bude musieť byť osobitne efektívnym rokom v oblasti boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ktorý je bojom, ktorý treba vo veľkej miere zdôrazňovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). - (PL) Vážený pán predsedajúci, rád by som upozornil na tri otázky, ktoré boli nastolené v rámci tejto diskusie. V prvom rade podľa najnovšej správy Európskej komisie v roku 2004 žilo okolo 100 miliónov občanov EÚ, teda 20 % z celkovej populácie, z menej než 60 % priemerného príjmu v EÚ, čo znamená, že títo ľudia žili z menej než 15 EUR na deň. V nových členských štátoch, akými sú Poľsko, Litva, Lotyšsko a Slovensko sa táto štatistika vzťahuje na takmer 80 % obyvateľstva.

Po druhé, riešenia, ktoré často predkladajú liberálni ekonómovia, podľa ktorých sú výrazné rozdiely v príjmoch dôležité pre hospodársky rast, by sa nemali zavádzať do hospodárskej a sociálnej praxe v krajinách EÚ. V roku 2006 boli krajinami s najnižšími rozdielmi v príjmoch Dánsko, Švédsko, Fínsko, Slovinsko a Česká republika a tieto krajiny sa už mnohé roky tešia stabilnému ročnému rastu HDP, čo je situácia dosť odlišná od krajín, ktoré majú najvyššie rozdiely v príjmoch, ktorými sú napríklad Lotyšsko, Litva, Portugalsko a Grécko, ako aj, bohužiaľ, moja vlastná krajina, Poľsko.

A na záver by som chcel povedať, že dúfam, že rok 2010 ako Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, upozorní všetkých činiteľov prijímajúcich rozhodnutia na skutočnosť, že chudoba a sociálne vylúčenie majú ničivý vplyv na hospodársky rast a sociálny rozvoj.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE).(RO) Vážený pán komisár, vážení kolegovia, veľmi dobre si uvedomujeme skutočnosti, ktoré nám Komisia pripomína. Existuje veľké množstvo Európanov, ktorí žijú v chudobe vrátane extrémnej chudoby. Tí, ktorí to nevedia by mali prijať obvinenie zo skutočnosti, že bohatá spoločnosť, ktorá je založená na zásadách spravodlivosti a solidarity, akou je tá naša, funguje takým spôsobom, že keby existovala krajina, kde by žili všetci chudobní Európania, v Európskom parlamente by mali viac kresiel ako Nemecko. Chudoba nie je abstraktný pojem, je to spôsob života, ktorý postihuje najmä ženy a deti. Ženy vrátane zamestnaných žien podliehajú väčšiemu ohrozeniu vzhľadom na štrukturálne rozdiely v odmeňovaní, ich koncentráciu v zle platených, slabo odborovými zväzmi podporovaných odvetviach a v neformálnom hospodárstve vzhľadom na ich podiel medzi rodinami s jedným rodičom. Chudoba je dedičná. Hospodárska chudoba rodičov prispieva ku kultúrnej chudobe detí prostredníctvom obmedzeného prístupu k vzdelávaniu, k politickej chudobe prostredníctvom nízkej účasti alebo vylúčenia z prijímania rozhodnutí, k sociálnej chudobe prostredníctvom nízkej účasti na občianskych aktivitách a izolácie. Vytvára väčšie nerovnosti ako chudoba súvisiaca z rôznej kúpnej schopnosti. Dodržanie minimálneho súladu medzi vyhláseniami a činnosťou nás núti urobiť viac než len zvýšiť povedomie občanov. Politické rozhodnutia sú nevyhnutné, s cieľom napraviť situáciu. V Únii nemôžeme hovoriť o nedostatku zdrojov, avšak môžeme hovoriť o ich niekedy nespravodlivom rozdelení, o pravidlách, ktoré podporujú vylúčenie. Ide o spoločnú zodpovednosť vrátane zodpovednosti spoločností, ktoré by vo vlastnom záujme mali pokročiť a dokázať, že financovanie nadácie na ochranu túlavých psov v susedstve nie je jediným prejavom spoločenskej zodpovednosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Vážený pán predsedajúci, vyhlásenie roku 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu nevyrieši problémy, s ktorými sa stretáva 80 miliónov ľudí v Európskej únii, ktorí žijú pod hranicou chudoby. Menovanie výborov, zvyšovanie byrokracie, stretnutia a zasadnutia im tiež žiadne potraviny neposkytnú.

Aby ste mohli bojovať proti chudobe, musíte inak pristupovať k otázke vytvárania a distribúcie bohatstva. Musíte jasne vyhlásiť, že globalizácia podporuje vytváranie nadmerného bohatstva pre niektorých a vedie k rapídnemu ochudobneniu iných. Bohužiaľ tých druhých je čoraz viac. Problém chudoby v EÚ bude naďalej narastať a existuje na to viacero dôvodov vrátane nespravodlivého rozdeľovania bohatstva, problémov s distribúciou potravín a zvyšovaním cien potravín, všeobecného rastu nákladov na život rodiny, demografickej situácie v Európe a vo svete, pretrvávajúcim rozdielom, zaostalosti niektorých regiónov spôsobených historickými skutočnosťami a vrátane neschopnosti vypracovať riadny model pomoci tým, ktorí ju potrebujú.

A na záver, keďže nie sme v situácii, aby sme problém chudoby riešili ako celok, dovoľte nám aspoň deťom a mladým ľuďom poskytnúť bezplatné vzdelanie a osobitné potraviny ako sa požaduje.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - (ES) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, chcel by som zdôrazniť jeden osobitný aspekt a budem hovoriť poľsky.

(PL) Vážený pán predsedajúci, snažíme sa pomôcť chudobným krajinám v Afrike a Južnej Amerike, pričom naše snahy majú len malý účinok, avšak neexistuje ospravedlnenie neschopnosti pomôcť chudobným v rámci Európskej únie. Máme tu regióny, kde sú ľudia veľmi chudobní, najmä deti. Chcel by som upozorniť na skutočnosť, že v budúcnosti sa prejavia vážne následky tohto problému, konkrétne fenomén tzv. euro-sirôt. Ide o deti migrantov, ktorí v rámci EÚ cestujú z jednej krajiny do druhej, pričom často svoje deti ponechávajú vlastnému osudu. Domnievam sa, že v budúcnosti nás psychologické následky tohto problému prídu veľmi draho. Z tohto dôvodu by sme mali urobiť všetko preto, aby sme tento problém odstránili už dnes.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE).(RO) Vážený pán predsedajúci, odstránenie chudoby a sociálneho vylúčenia je jedným z hlavných cieľov Európskej únie. Z tohto dôvodu by mal byť rok 2010 rozhodujúcim, pokiaľ ide o vykonávanie európskej stratégie v tejto oblasti. Zo 78 miliónov občanov, ktorí sú ohrození chudobou je 19 miliónov detí. Bohužiaľ, ešte stále neexistujú žiadne európske programy a fondy zamerané na skvalitnenie situácie, v ktorej žijú deti. Je pravdou, že Európska únia financuje programy distribúcie ovocia a mliečnych výrobkov v školách alebo poskytuje prostriedky na vzdelávanie žiakov, avšak domnievam sa, že potrebujeme koherentnú stratégiu a konkrétne programy určené deťom z chudobných rodín. Zároveň by sme sa mali zamerať aj na iné kategórie znevýhodnených ľudí a osobitne na skupinu mladých ľudí, pre ktorých musíme vytvoriť politiky a vyčleniť významný objem prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Okrem toho je dôležité zdôrazniť skutočnosť, že v súčasnosti nedokážeme vytvoriť priestor pre trvalo udržateľný sociálny rozvoj, ak nebudeme disponovať potrebnými finančnými zdrojmi. Domnievam sa, že vyčlenená suma vo výške 17 miliónov EUR nepostačuje vzhľadom na potreby v oblasti sociálneho začlenenia a boja proti chudobe, ktoré má v súčasnosti Európa. A na záver by som chcela dodať, že boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu by mal byť prepojený s existujúcimi programami. Európsky sociálny fond, ako aj európske programy Progress by sa mali využiť na financovanie priorít Európskeho roku boja proti chudobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, blahoželám vám k tejto vynikajúcej správe. Rovnako za veľmi kvalitnú správu ďakujem aj pani Panayotopoulos-Cassiotouvej. Som presvedčená o tom, že budeme hlasovať jednomyseľne v prospech uznesenia.

Avšak aj tak mám isté pochybnosti. Máme tu ďalší európsky rok, tentoraz venovaný boju proti extrémnej chudobe. Dnes je tomu 20 rokov, odkedy medzinárodné spoločenstvo vyhlásilo 17. október za Medzinárodný deň odstránenia chudoby. Tento deň sme oslavovali 17. októbra pred Európskym parlamentom v Bruseli, spolu s mojim kolegom, Ińigo Méndez de Vigom, ktorý predsedá delegácii tohto Parlamentu pri hnutí Štvrtý svet.

Chcela by som vás požiadať, aby ste si tento dátum poznačili vo svojich diároch. Dúfam, že 17. októbra bude zviditeľnená veľká solidarita európskych inštitúcii spolu so sloganom tohto dňa: „Kedykoľvek, keď sú muži a ženy odsúdení na život v extrémnej chudobe, porušujú sa ľudské práva. Spojiť sa, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto práv, je našou svätou povinnosťou.“

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (PSE). - (SK) V Európskej únii žije 78 miliónov ľudí ohrozených chudobou. Stúpajúce ceny surovín, energií a potravín ešte znásobujú riziko pre najviac zraniteľné skupiny.

Primerané zamestnanie významne znižuje riziko chudoby. Ale v mnohých prípadoch aj tí ľudia, ktorí majú zamestnanie, sú ohrození chudobou.

Doplnená Lisabonská stratégia podporuje rovnaké príležitosti pre všetkých ako cestu k sociálnej a medzigeneračnej solidarite a k vytvoreniu spoločnosti, v ktorej neexistuje chudoba. Preto vítam iniciatívu na zviditeľnenie problému chudoby a snahu o spoločný a koordinovaný postup.

Kampaň boja proti chudobe by mala zvýšiť citlivosť verejnej mienky a vyvolať dlhodobé úsilie v boji proti fenoménu chudoby. V tomto smere sa máme čo učiť od škandinávskych krajín, ktoré dokázali, že jedným z najúčinnejších spôsobov znižovania chudoby je aktívna politika trhu práce spojená s vytváraním dôstojných pracovných podmienok a silnou sociálnou ochranou.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Vítam návrh Komisie na vyhlásenie roku 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Chudoba je problémom v EÚ, ako aj na celom svete.

Chcela by som zdôrazniť niektoré z kritických aspektov chudoby a sociálneho vylúčenia, na ktoré by sme mali upriamiť väčšiu pozornosť, než aká im bola venovaná v minulosti.

V prvom rade len prostredníctvom obmedzenia detskej chudoby by sme boli schopní uniknúť zo začarovaného kruhu generácií odsúdených na život v chudobe a na sociálne vylúčenie.

Po druhé, takmer 10 % pracovníkov trpí chudobou z dôvodu nízkych miezd, zamestnania na polovičný úväzok a nízkej kvalifikácie. Je nevyhnutné presadzovať kvalitné zamestnanie založené na vzdelávaní zamestnancov.

Po tretie je nevyhnutné podporovať solidaritu v rámci spoločnosti, informovať všetkých jej členov o problémoch chudoby a sociálneho vylúčenia.

Chcela by som povzbudiť všetky inštitúcie EÚ a členské štáty k tomu, aby členom spoločnosti poskytli podrobnejšie informácie o boji proti chudobe a sociálnom vylúčení, s cieľom rozšíriť pocit spoločnej zodpovednosti a pomôcť rozptýliť predsudok o tom, že ide o finančnú záťaž spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, chudoba je veľmi komplexným problémom a môže mať rôzne formy. Jej podoba sa mení v závislosti od krajiny. V Európe nehovoríme o ľuďoch umierajúcich od hladu, ale hlavne o probléme ľudí s nízky príjmom, žijúcich v chudobnom obydlí, ktorí trpia chorobami, často alkoholizmom, pocitmi odcudzenia alebo neexistencie akýchkoľvek vyhliadok.

Chudoba je nebezpečný fenomén, najmä medzi deťmi, pretože v mnohých prípadoch je dedičná. Deti vyrastajúce v chudobe majú pred sebou komplikovanejšiu životnú cestu a bez pomoci zvonku sú odsúdené na neúspech a čaká ich osud ich rodičov.

Z tohto dôvodu je dôležité prijať všetky možné kroky na prelomenie začarovaného kruhu dedičstva chudoby. Posilňovanie sociálnej integrácie, znižovanie chudoby a boj proti sociálnemu vylúčeniu sú niektorými z výziev, ktorým čelí EÚ, najmä keď zohľadníme demografické zmeny, pričom mám na mysli starnutie obyvateľstva a príliv prisťahovalcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - (PT) Nepostačuje vyhlásiť Európsky rok boja proti chudobe v čase, keď je chudobou ohrozených okolo 20 % obyvateľstva Európskej únie. Dnešná situácia, ktorú zhoršujú sociálne nerovnosti, zvyšujúci sa počet málo platených pracovníkov, ktorí majú neisté pracovné miesta, a tak narastajúci počet chudobných ľudí a zvyšujúce sa ceny pohonných hmôt, si vyžaduje iné politiky na zabezpečenie sociálneho začlenenia detí, žien a rodín.

Sú potrebné opatrenia na zatraktívnenie práce, zvýšenie zamestnanosti s právami a zaručenie vysokokvalitných verejných služieb, dôstojného bývania a verejného a všeobecného sociálneho zabezpečenia.

Preto musí byť prioritne schválená Európska stratégia solidarity a sociálneho pokroku, ktorá nahradí lisabonskú stratégiu a Pakt stability, aby sme v roku 2010 netrpeli ešte väčšou chudobou ako dnes.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Andrés Naranjo Escobar (PPE-DE). - (ES) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel poďakovať našej pani spravodajkyni a pánovi komisárovi za túto iniciatívu.

Sociálne vylúčenie a chudoba sú dvomi stranami jednej mince a sú charakteristikami spoločnosti veľmi chudobných ľudí, spoločnosti, ktorá nie je sociálne súdržná. V konečnom dôsledku je pokrok, vážené dámy a páni, otázkou etiky.

Rok 2010 bude rokom boja proti chudobe. Už teraz vieme, že odstránenie sociálneho vylúčenia a chudoby bude dlhodobou a komplexnou úlohou, avšak ak vyťažíme maximum z každého eura investovaného do tohto programu, ak budeme schopní dostať sa k skupinám ľudí, ktorí potrebujú pomoc najviac, ak budeme schopní prebudiť svedomie verejnej mienky, budeme vytvárať európske občianstvo. Toto je veľká výzva.

Minulý týždeň občania Írska odmietli Lisabonskú zmluvu. Demagogická propaganda čerpajúca z celej série svetonázorov spôsobila zmätok v írskej spoločnosti, pričom vyprovokovala nepodložené obavy z globalizácie a do istej miery aj zmätok súvisiaci s budovaním nášho spoločného domova.

Z roku 2010, ktorý vyhlasujeme za rok boja proti chudobe musíme tiež urobiť rok európskeho občianstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komisie. (CS) Vážené dámy a páni, ďakujem za diskusiu, ktorá bola mimoriadne plodná a v ktorej sme sa zaoberali chodbou z rôznych hľadísk. Domnievam sa, že je evidentné už len zo skutočnosti, že Komisia predložila návrh, že neponecháva otázku chudoby bez pozornosti a že jej cieľom je postupne vytvoriť politické prostredie, ktoré umožní účinnejšie bojovať proti chudobe. Chcel by som tiež povedať, že Komisia sa zaoberá problematikou chudoby veľmi komplexne. Aj napriek niektorým z jej materiálov, z ktorých za najkonkrétnejší z poslednej doby považujem oznámenie o aktívnom začlenení, ktoré sa dotýka chudoby ako takej, Komisia zdôrazňuje význam kvalitných pracovných miest, pretože cieľom lisabonskej stratégie je viac kvalitnejších pracovných miest, Komisia si napriek tomu uvedomuje, že len prostredníctvom pracovného trhu nie je možné vyriešiť otázku chudoby v plnom rozsahu. Môžem spomenúť len detskú chudobu, ktorá nepochybne súvisí s kvalitou vzdelávacích systémov. Rovnako môžem spomenúť otázku chudoby medzi dôchodcami, ktorú tiež nie je možné riešiť priamo prostredníctvom nástrojov trhu práce.

Dovoľte mi, aby som spomenul ešte niekoľko iných otázok, ktoré považujem za dôležité. Komisia navrhuje financovanie dosahujúce výšku 17 miliónov EUR a v diskusii odznela myšlienka, že by mal byť posilnený podiel financovania vnútroštátnych projektov, najmä v niektorých krajinách. S týmto názorom Komisia nesúhlasí z jednoduchého dôvodu, pretože našim cieľom je poskytnúť čo najväčší počet, najväčšie množstvo prostriedkov, na účely čo najväčšej efektívnosti našich činností. Európsky rok boja proti chudobe je klasickým príkladom bežného demokratického politického postupu. Na to, aby sme dosiahli bod zlomu, aby sme zmenili politickú atmosféru, potrebujeme rozsiahlu a vecnú diskusiu na danú tému, a to je cieľom tohto európskeho roku.

Dovoľte mi, aby som sa teraz vyjadril k niektorým konkrétnym pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Súhlasím s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi týkajúcimi sa prepracovania názvov cieľov uvedených v článku 2 a zoznamu priorít pre činnosti v európskom roku, a zároveň súhlasím aj s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sa zameriavajú na problematiku rodovej rovnosti. Okrem toho vzhľadom na skutočnosť, že bolo predložených množstvo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, dovoľte mi predložiť Parlamentu presný zoznam pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov namiesto toho, aby som ich doslova citoval.

Dovoľte mi spomenúť len dva články – články 37 a 52 – ktorým by som sa chcel osobitne venovať. Dovoľte mi teda, aby som prečítal text vyhlásenia týkajúceho sa týchto dvoch článkov.

Komisia prikladá veľký význam tomu, aby sa na všetkých úrovniach uľahčila a podporila široká účasť na činnostiach spojených s Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu ako praktický prostriedok zabezpečenia jeho pozitívneho a trvalého vplyvu.

V súlade s rozhodnutím o európskom roku Komisia vypracuje spoločné usmernenia v strategickom rámcovom dokumente, v ktorom budú stanovené kľúčové priority na vykonávanie činností v rámci daného európskeho roku vrátane minimálnych noriem, pokiaľ ide o účasť vo vnútroštátnych orgánoch a na činnostiach.

Strategický rámcový dokument je určený vnútroštátnym implementačným orgánom (VIO) zodpovedným za vypracovanie vnútroštátneho programu pre daný európsky rok a za výber jednotlivých činností, ktoré budú navrhnuté na financovanie zo zdrojov Spoločenstva, ako aj iným príslušným subjektom.

V tejto súvislosti Komisia zdôrazní, aký význam má zjednodušenie prístupu zo strany všetkých mimovládnych organizácií vrátane malých a stredných podnikov. V záujme zabezpečenia čo možno najširšieho prístupu, môžu VIO rozhodnúť o tom, že nebudú požadovať o spolufinancovanie a že budú namiesto toho financovať niektoré činnosti v ich plnej výške.

To bol teda text vyhlásenia. Vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som zareagoval na jeden príspevok, konkrétne príspevok pána poslanca Falbra, ktorý nastolil otázku smernice o pracovnom čase a nastolil ju spôsobom, ktorý sa vo veľkej miere odlišuje od reality. A teda, aby som sa vyjadril úplne jasne, jednoduchý spôsob zhrnutia výsledku kompromisného riešenia, ku ktorému dospela Rada je takýto: „Naďalej zostáva 48-hodinový pracovný týždeň a možnosť uplatnenia výnimky sa znížila z rozsahu 78 hodín za pracovný týždeň na 60, resp. 65 hodín.“ Toto je teda jedna z podstatných častí kompromisu, a pretože bol tento kompromis spomínaný v rámci tejto diskusie, domnievam sa, že bolo vhodné na to reagovať.

Vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám opäť poďakoval za diskusiu, ktorá otvorila problematiku chudoby z jej najrôznejších aspektov a ktorá bola podľa môjho názoru veľmi podnetná. Bohužiaľ sa domnievam, že v tejto chvíli nie je možné reagovať na každý z príspevkov, ktoré tu odzneli, bez ohľadu na to, že väčšina z vašich stanovísk je zahrnutá do správy pani spravodajkyne, ktorej by som chcel znovu za jej správu poďakovať.

člen Komisie. (FR)

Stanovisko Komisie k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Parlamentu

Správa Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

Komisia súhlasí s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 6, 7, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 a 63 v ich celistvosti.

Komisia súhlasí len s podstatou a čiastočne, pričom žiada o preformulovanie týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 24, 25, 26, 30, 32, 37, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 64 a 66.

A na záver, Komisia zamieta pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 40 a 65. Osobitne, pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 37 a 52, ktoré sa týkajú účasti malých a stredných organizácií a možnosti spolufinancovania do výšky celkovej sumy nákladov určitých projektov, Komisia navrhuje, ako kompromisné riešenie, prijatie vyhlásenia v tejto súvislosti, ktoré vám prečítam a v ktorom sa zaväzuje začleniť podstatu obsahu týchto dvoch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov do strategického rámcového dokumentu, ktorý Komisia vypracuje, s cieľom určiť hlavné priority činností tohto európskeho roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou, spravodajkyňa. − (EL) Vážený pán predsedajúci, chcela by som pánovi komisárovi poďakovať za jeho vyjadrenie. Dúfam, že spoločné usmernenia obsiahnuté v strategickom rámcovom dokumente skutočne povedú vnútroštátne výbory pri plánovaní účinnej činnosti. Ako zdôraznil aj pán komisár, kľúčovým cieľom musí byť začlenenie všetkých, ktorí sú postihnutí chudobou dnes a ktorí ňou budú trpieť v budúcnosti.

Osobne sa domnievam, že chudobu nemožno odstrániť raz a navždy, pretože sa môže vyskytnúť napríklad v následku prírodnej katastrofy. Hovorili sme o katastrofách v Grécku a v iných krajinách spôsobených záplavami alebo požiarmi. Chudoba sa môže opätovne vyskytnúť alebo sa môže vrátiť v dôsledku medzinárodnej situácie. Preto musíme byť vždy pripravení. Z tohto dôvodu kladieme osobitný dôraz na prevenciu, čo vysvetľuje aj náš Deň za odstránenie chudoby, ktorým je 17. október, ako zdôraznila pani Záborská. Tento dátum sme zahrnuli do našej správy.

Toto potom nie sú opatrenia s nízkou či žiadnou právnou záväznosťou. Chceme, aby spĺňali všetky vnútroštátne potreby a domnievame sa, že riešenie problematiky chudoby znamená boj proti najväčšiemu ohrozeniu mieru a prosperity každého spoločenstva. Pán komisár je sám historikom a vie, že cisár Byzantskej ríše, ríše, ktorá pretrvala v Európe 1 000 rokov, podporoval boj proti chudobe v každom svojom prejave. Chudobu považoval za najväčšieho nepriateľa štátu hneď po rôznych nepriateľoch, s ktorými bojoval na svojich hraniciach.

Rovnako aj my v EÚ musíme s chudobou bojovať vnútorne, ako aj za jej hranicami. Musíme splniť slávne ciele milénia, aby sme mohli riešiť aj problematiku hospodárskych migrantov a nelegálnych prisťahovalcov, ktorí sem prichádzajú, pretože svoju vlastnú situáciu porovnávajú s našou.

A teda som presvedčená, že prostredníctvom kvalitného plánovania môžeme dosiahnuť dobré výsledky a všetkým vám ďakujem za vynikajúce príspevky.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. — (PL) Vážený pán predsedajúci, chcel by som poďakovať pani Panayotopoulos-Cassiotouvej za vynikajúcu správu a osobitne za upozornenie na záležitosť súvisiacu s prevenciou chudoby. Súhlasím s vyhlásením roku 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. V rámci diskusie o spomínanej správe by som chcel upozorniť na význam nájdenia východiska z chudoby prostredníctvom konkrétnych opatrení a nielen prostredníctvom vedenia diskusií o tomto probléme. V Európe žije v chudobe 78 miliónov ľudí, z ktorých 19 miliónov sú deti. Nesmieme zabúdať na význam rodiny, ktorá by mala byť chránená a ktorú by sme mali sociálne a hospodársky podporiť, s cieľom odstrániť neskutočnú chudobu medzi deťmi v Európe.

V tejto chvíli by bolo vhodné spomenúť príčinu chudoby. Chudobu spôsobuje výrazný nárast cien potravín a energií, ktorý v prvom rade vplýva na rodiny s viacerými deťmi, ako aj na starších občanov. Podľa Európskej komisie okolo 14 % Poliakov, Grékov a Portugalcov, ktorí majú stále zamestnanie, žije v chudobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE) , písomne.(RO) Ďakujem pani spravodajkyni za dobrú spoluprácu pri príprave tejto správy. V Európe jeden zo šiestich ľudí žije pod hranicou chudoby, čo je štatistický údaj, do ktorého neboli zahrnuté údaje z Rumunska a Bulharska.

Napriek tomu, že vo väčšine členských štátov sa rozdiel medzi ženami a mužmi, pokiaľ ide o chudobu, postupne znižuje a priemerný rozdiel predstavuje 2 %, pokiaľ ide o chudobu a pretrvávajúcu chudobu, chcela by som vás upozorniť na situáciu v nových členských štátoch. V Rumunsku a Bulharsku je podiel žien ohrozených chudobou o viac než desať percent vyšší než počet mužov v tejto kategórii. Ženy sú tiež v oveľa väčšej miere ohrozené sociálnym vylúčením.

Nemali by sme prehliadať skutočnosť, že myšlienky solidarity, sociálnej spravodlivosti a odstránenia chudoby sú výzvami, ktoré sa netýkajú len krajín Európskej únie, ale aj jej účasti na svetovej hospodárskej a politickej scéne.

Preto by som chcela privítať začlenenie otázky týkajúcej sa rozdielov medzi mužmi a ženami do konečného znenia textu do všeobecnejšieho článku. Rovnako považujem za významný vzťah Európskeho roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu s rozvojovými cieľmi milénia, a najmä s Medzinárodným dňom za odstránenie chudoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE) , písomne. (HU) Chudoba je komplexným, relatívnym a mnohostranným problémom, vedie k hospodárskym, sociálnym a kultúrnym otázkam. V každom prípade však musíme konať, s cieľom bojovať proti chudobe, pretože v roku 2006 žilo 16 % (78 miliónov) z celkového obyvateľstva dvadsiatich piatich členských štátov Európskej únie bod hranicou chudoby. Keď bola v marci roku 2000 spustená lisabonská stratégia, Rada Európskej únie vyzvala členské štáty a Komisiu, aby prijali kroky „prostredníctvom ktorých významným spôsobom prispejú k odstráneniu chudoby“ do roku 2010. Je veľmi dôležité, že dnes disponujeme opatrením týkajúcim sa chudoby, keďže na to, aby sme boli schopní problém riešiť, je nevyhnutné identifikovať jeho presnú povahu. Vítam skutočnosť, že rok 2010 sme vyhlásili za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Som presvedčená o tom, že v rámci tohto roku budeme schopní podporovať výmenu osvedčených postupov a začiatok nových iniciatív v každej oblasti, najmä v súvislosti s prevenciou chudoby, monitorovaním, finančnými mechanizmami a bojom proti chudobe detí.

Osobitne by sa malo poznamenať, že podľa empirických dôkazov sú ženy oveľa viac náchylnejšie na ohrozenie chudobou ako muži a osobitne to platí v prípade žien, ktoré sú viacnásobne znevýhodnené. Je nevyhnutné, aby sa zásada rovnakého zaobchádzania uplatňovala aj na boj proti chudobe, a preto aj v rámci Európskeho roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Skutočná rovnosť mužov a žien je základným predpokladom znižovania rizika chudoby, keďže ženy sa nestanú obeťou chudoby, ak majú vhodnú a primerane platenú prácu, ktorú dokážu zosúladiť so svojimi rodinnými záväzkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne.(RO) V ústave Medzinárodnej organizácie práce sa stanovuje: „Chudoba kdekoľvek na svete predstavuje nebezpečenstvo pre prosperitu kdekoľvek na svete.“ Z tohto dôvodu zdôrazňujem význam pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa prevencie chudoby a boja proti chudobe prostredníctvom vykonávania politík viacerých rozmerov na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí aktívna účasť občanov v spoločnosti a na pracovnom trhu.

Reformy v oblasti sociálnej ochrany a politiky aktívneho začlenenia významným spôsobom prispeli k urýchleniu hospodárskeho rastu a vytvoreniu väčšieho množstva pracovných miest v Európe. V prvom kvartáli roku 2008 zaznamenalo Rumunsko jeden z najvyšších hospodárskych rastov v EÚ, keďže došlo k zvýšeniu o 8,2 % (pričom európsky priemer je 2,5 % podľa štatistík Eurostatu), avšak napriek tomu sú ľudia s nízkym vzdelaním, bez kvalifikácie, najmä vo vidieckom prostredí, deti, mladí ľudia, zdravotne postihnutí ľudia a Rómovia vo významnej miere ohrození chudobou.

Blahoželám pani spravodajkyni k jej činnosti a považujem za nevyhnutné, aby sa politiky, ktoré pripravili členské štáty na základe európskych odporúčaní, zameriavali na prínosné zosúladenie hospodárskej konkurencieschopnosti občanov a ich sociálneho blahobytu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia