Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 17. júna 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

2. Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Hneď na začiatku budeme hlasovať o žiadosti o naliehavý postup, ktorá sa týka návrhu nariadenia Rady o uzatvorení protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie od 1. augusta 2008 do 31. júla 2012 (KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)).

Odovzdávam slovo pánovi Morillonovi, aby nám predstavil stanovisko Výboru pre rybné hospodárstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon (ALDE).(FR) Vážený pán predsedajúci, táto žiadosť (niektorí z prítomných v tomto Parlamente si na to pravdepodobne spomenú, vážený pán predsedajúci, vážený pán úradujúci predseda Rady) sa týka skutočnosti, že koncom minulého roka sme museli opätovne rokovať o praktických ustanoveniach uplatňovania tejto dohody o partnerstve s Mauritánskou republikou.

Tieto opätovné rokovania si vyžadovali úzku spoluprácu medzi pánom Louisom Michelom, komisárom pre rozvoj a humanitárnu pomoc, a pánom komisárom Borgom, za čo im chcem vyjadriť svoje uznanie. Výsledkom tejto spolupráce bolo zriadenie spoločného výboru, ktorý v súlade s požiadavkami Mauritánskej islamskej republiky vypracoval dohodu, s ktorou sú spokojné obe zmluvné strany, Európska únia i Mauritánska republika.

To znamená, že v súčasnosti ide o to, aby sme od 1. augusta boli schopní vyplácať Mauritánskej republike oprávnené odmeny. Po dohode so všetkými politickými skupinami žiadame Komisiu, aby preložila hlasovanie o tejto správe z tejto parlamentnej schôdze na júlovú parlamentnú schôdzu. Hlavným dôvodom je umožniť našej poverenej spravodajkyni, pani Fragaovej Estévezovej, aby nám mohla v stredu 25. júna podrobne vysvetliť všetky ustanovenia tejto správy tak, aby sme o nej mohli hlasovať ráno vo štvrtok 26. júna, a teda by táto správa mohla byť na programe nášho nasledujúceho, júlového plenárneho zasadnutia. Myslím si, že takýto postup by mal uspokojiť všetkých troch partnerov a samozrejme aj Mauritánsku republiku.

 
  
  

(Parlament zamietol žiadosť o naliehavý postup)(1)

 
  

(1)Ďalšie podrobnosti: pozri zápisnicu

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia