Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0092(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0231/2008

Ingediende teksten :

A6-0231/2008

Debatten :

PV 17/06/2008 - 5
CRE 17/06/2008 - 5

Stemmingen :

PV 17/06/2008 - 7.25
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0287

Debatten
Dinsdag 17 juni 2008 - Straatsburg Uitgave PB

5. Aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op 1 januari 2009 (debat)
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Aan de orde is het verslag (A6-0231/2008) van de heer Casa, namens de Commissie economische en monetaire zaken, over het voorstel voor een beschikking van de Raad overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op 1 januari 2009 (COM(2008)0249 – C6-0198/2008 – 2008/0092(CNS)).

Dames en heren, ik zou Slowakije en de Slowaakse medeparlementsleden willen feliciteren met dit succes voor hun land en voor de eurozone.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, lid van de Commissie. (FR) Mevrouw de Voorzitter, allereerst zou ik namens de Commissie mijn dank willen uitspreken aan de Commissie economische en monetaire zaken en de rapporteur, de heer Casa, voor het uitstekende werk dat zij hebben verricht bij de beoordeling van de vraag of Slowakije voldoet aan de convergentiecriteria voor de overgang op de eenheidsmunt.

Nu Slowakije gaat toetreden tot de eurozone, gaat deze uit zestien leden bestaan, waarvan vier afkomstig zijn uit de groep landen die in 2004 tot de Europese Unie is toegetreden.

Dit is de vijfde uitbreiding van de eurozone sinds de introductie van de eenheidsmunt in 1999. Dat is een duidelijk bewijs dat deze openstaat voor alle lidstaten, mits zij voldoen aan de in het Verdrag uiteengezette voorwaarden.

De toetreding van Slowakije tot de eurozone is de bekroning van de opmerkelijke vooruitgang die de Slowaakse economie de laatste tien jaar heeft geboekt. Het land kan nu profiteren van alle belangrijke voordelen die de Economische en Monetaire Unie biedt, zoals uiteengezet in het afgelopen mei aangenomen verslag van de Commissie over tien jaar EMU.

Het verslag toont ook aan dat het, om volledig van de voordelen van de euro te kunnen profiteren, noodzakelijk is een gezond macro-economische beleid te voeren om de concurrentiepositie van het land te beschermen zodra de wisselkoers onherroepelijk vaststaat. Dit betreft onder meer fiscale discipline, een verantwoord loonbeleid en structurele hervormingen, met name ten aanzien van het functioneren van de arbeidsmarkt.

Als hier niet duidelijk aan is voldaan, bestaat het gevaar dat de inflatie een reëel en aanzienlijk probleem wordt. Dit punt is expliciet opgenomen in het verslag van de heer Casa, waarmee de Commissie het geheel eens is.

De ECOFIN-Raad heeft op 3 juni het verslag van de Commissie over het voldoen van Slowakije aan de convergentiecriteria goedgekeurd. De Europese Raad die op donderdag en vrijdag in Brussel bijeenkomt, zou, zodra de mening van het Parlement ontvangen is, de politieke steun voor de Slowaakse overgang naar de eenheidsmunt moeten bevestigen, hetgeen dan in juli wordt bekrachtigd door de ECOFIN-Raad.

Volgende week zal de Commissie de definitieve wisselkoers tussen de Slowaakse kroon en de euro voorstellen, hetgeen eveneens formeel wordt goedgekeurd door de ECOFIN-Raad in juli.

In dit opzicht zou ik de Commissie economische en monetaire zaken en de heer Casa willen danken voor het werk waarmee zij enkele maanden terug zijn begonnen om het Parlement in staat te stellen zijn mening te geven binnen de strakke uiterste data die onze drie instellingen zijn gegund om een goed oordeel te vormen van het voldoen aan de criteria door de desbetreffende lidstaat, en voor het feit dat zij genoeg tijd hebben overgelaten om de praktische regelingen te treffen voor de overgang naar de euro op 1 januari 2009.

 
  
  

VOORZITTER: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa, rapporteur. − (MT) Wij staan voor een belangrijk moment, aangezien wij in dit Parlement opnieuw gaan praten over uitbreiding van de eurozone met een voormalig communistisch land, een land dat, evenals mijn eigen land, Malta, in 2004 is toegetreden tot de Europese Unie, en een land dat zijn economie geheel moest herstructureren om aan de in het Verslag opgenomen criteria te voldoen. Dit was geen eenvoudige opgave. Wij zijn maanden lang in conclaaf geweest met de Commissie, met de Europese Centrale Bank, met de Slowaakse regering en met het hele Slowaakse maatschappelijk middenveld, om te zorgen dat het proces Slowakije ook werkelijk zou helpen te voldoen aan alle in het Verslag opgenomen criteria.

Nadat de Commissie verslag had uitgebracht, hebben wij als Parlement een proces van debat en raadpleging doorlopen, dat werkelijk heel waardevol was, ook voor mij, omdat ik zo kon ervaren wat de Commissie zei, en niet alleen wat de Europese Centrale Bank of de Slowaakse regering zei. Daarnaast heb ik kunnen ervaren hoe het Slowaakse volk deze historische stap waarnam, die deo volente januari volgend jaar gaat worden genomen.

Zoals de commissaris zojuist al voor mij zei, heeft Slowakije van vandaag een grote verantwoordelijkheid. Flink wat landen staan achter Slowakije in de rij, waarvan het merendeel evenals Slowakije een communistisch verleden heeft en graag deel uit wil gaan maken van de eurozone, die zo belangrijk is voor de Europese Unie. Daarom heeft het land waarover wij vandaag praten de verantwoordelijkheid zich bestendig te betonen ten aanzien van de convergentie, en met name ten aanzien van het inflatietempo dat zelfs in mijn verslag onderwerp van veel discussie was. Uit de statistieken die wij vandaag voor ons hebben liggen blijkt echter dat wij in de gehele eurozone de nodige problemen kennen, en wij kunnen Slowakije daar niet los van zien. Wij kunnen namelijk zien dat het inflatietempo in feite in 21 landen van de Europese Unie is gestegen. Derhalve moeten wij niet alleen zorgen dat Slowakije een bestendig inflatietempo behoudt, maar moeten wij evengoed zorgen dat het inflatietempo in alle landen die deel uitmaken van de zone wordt gereduceerd. Iedereen weet van de problemen waar wij vandaag de dag voor staan, zoals de olieprijzen die bepaald geen positieve invloed hebben op onze situatie, en wij moeten dan ook gaan bedenken hoe wij deze substantiële kwestie gaan oplossen.

Zoals ik al zei, is er voor het eerst een delegatie van het Parlement op bezoek gegaan bij Slowakije en ik zou ervoor willen pleiten dat naar alle landen die willen toetreden tot de eurozone een delegatie van het Parlement wordt gestuurd, omdat dit een mogelijkheid biedt om te horen en te leren over hoe de economie in dat specifieke land het werkelijk doet.

Wat de Commissie aangaat was ik wel enigszins teleurgesteld door de herbeoordeling die zij heeft verricht nadat het convergentieverslag al officieel gepubliceerd was. Ik vind niet dat dit Parlement dient te worden behandeld zoals de Commissie dat heeft gedaan, en dat wij op zijn minst hadden moeten worden geraadpleegd. Ik begrijp dat de herbeoordeling niet lang van te voren kan worden gepubliceerd vanwege de mogelijkheid van speculatie, maar dit Parlement vereist dat wanneer vergelijkbare maatregelen worden genomen nadat het convergentieverslag reeds is samengesteld, wij als Parlement worden geraadpleegd, zelfs als de laatste momenten van deze besluitvorming nog niet zijn aangebroken.

Verder zou ik iedereen die mij heeft geholpen bij het opstellen van dit verslag willen bedanken, waaronder alle schaduwrapporteurs van alle politieke fracties, mijn coördinator en de commissievoorzitters, die altijd uitermate coöperatief waren ten aanzien van dit verslag. Tot slot zou ik de Slowaakse bevolking willen danken en wens ik hen het allerbeste bij de historische stap die zij nu gaan nemen. Wij moeten vóór deze belangrijke stap stemmen, niet alleen in het belang van Slowakije, maar ook in het belang van de hele Europese Unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Radwan, namens de PPE-DE-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ook ik zou de rapporteur willen bedanken. Zelf heb ik de laatste paar dagen nog een aantal aanvullende gedachten gehad over de toetreding van Slowakije tot de eurozone.

De Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese democraten zal vóór dit verslag stemmen. Op basis van de gebeurtenissen omtrent de overgang van de Slowaakse kroon naar de euro, hebben wij opnieuw substantiële amendementen en compromisvoorstellen ingediend omdat deze wijziging, die een fluctuatie betekende van meer dan de toegestane 15 procent, ook in het Parlement veel stof heeft doen opwaaien. Alles wat wij kunnen doen is de Commissie vragen – en niet zozeer vragen, als wel eisen – dat zij ons in dit opzicht te hulp schiet, in de zin dat ten aanzien van toekomstige overgangen naar de eenheidsmunt de criteria die reeds zijn vastgelegd in het Verslag, nader worden gespecificeerd.

Sinds mijn aantreden als lid van het Europees Parlement was ik er altijd bij als er weer een nieuw land overstapte op de gemeenschappelijke munt. Elke keer kregen wij met nieuwe argumenten te maken, waaronder ook het argument dat “de eerdere lidstaten het uiteindelijk ook op deze manier konden doen.” Dit houdt nooit op zo. Ik acht het dan ook van groot belang als wij het toetreden tot de eurozone minder gaan zien als een kwestie van nationale eer, maar dat wij ons ten doel stellen de criteria objectiever te maken, hetgeen ook ten goede komt aan de toetredende lidstaat.

De opwaartse herwaardering van de Slowaakse kroon met meer dan 17 procent is in economische zin zeker gerechtvaardigd. Of het juist was om de herwaardering gelijk te plannen met het toetreden tot de eurozone is een andere zaak. Wij moeten daarom al het mogelijke in het werk stellen om te zorgen dat de euro en de algehele economie iets goeds bereiken, in plaats van dat wij ons beperken tot het gezichtspunt van een politieke situatie van beperkte duur, Europees dan wel nationaal.

Laat ik kort vertellen wat er donderdag is gebeurd. Ik denk dat het verkeerd is als het Europees Parlement dit keer op keer negeert, en wij zullen hier morgen een belangrijk debat over hebben. Vandaag zullen wij stemmen over de vraag of Slowakije mag toetreden tot de eurozone en in juli zal de ECOFIN-Raad hetzelfde doen. Donderdag waren wij er getuige van hoe een lid van de eurozone zei dat het niet had dat de Europese Unie was zoals ze was. Hoge vertegenwoordigers van uw eigen land kwamen vervolgens met vergelijkbare opmerkingen, commissaris.

De euro is nooit een doel op zich geweest. De euro was altijd alleen maar een merkteken langs de weg naar verdere ontwikkeling van de Europese Unie. Nu vraagt iedereen dezelfde vraag (al is de Raad hier tot mijn spijt niet vertegenwoordigd): waar moet het nu heen met Europa? Wat zijn de volgende specifieke stappen? Sommigen praten over de kern van Europa, anderen over alternatieven, weer anderen zeggen dat wij moeten stoppen met uitbreiden, en nog weer anderen gedragen zich alsof er niets zal veranderen. Daarom zullen wij het opnieuw proberen met de euro, en ook daarna zullen wij het opnieuw weer proberen.

Toch zullen wij als wij deze beslissingen nemen, rekening moeten houden met de politieke realiteit in de Europese Unie, ook als wij vandaag gaan stemmen. Ik heb er zeer gemengde gevoelens over of het simpelweg negeren van de stemming – en dat is de realiteit in Europa – wel de juiste weg is.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Rosati, namens de PSE-Fractie. – (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik zou willen beginnen met de heer Casa te bedanken voor zijn voortreffelijke verslag. Ik kan hieraan toevoegen dat de PSE-Fractie dit verslag zal steunen.

Ook zou ik willen benadrukken dat wij voor het eerst te maken hebben met de toetreding tot de eurozone van een Midden-Europees land, dat een verleden heeft als communistische staat uit het Sovjetblok. Ik zie dit niet alleen als een symbolische gebeurtenis, maar ook als een belangrijke stap op weg naar Europese integratie. Het betekent een succes voor de monetaire Unie, aangezien deze wordt aangevuld met een dynamische en concurrerende economie die niet bezwaard is met staatsschulden, en dit zal zonder meer bijdragen aan een sterkere eurozone. Daarnaast is het ook een mijlpaal voor Slowakije, dat met succes aan alle lidmaatschapscriteria heeft voldaan en nu kan gaan profiteren van de voordelen van een gemeenschappelijke munteenheid. Dit succes is met name van belang en ook zeer nodig omdat de uitkomst van het mislukte referendum in Ierland het vertrouwen in de toekomst van Europese integratie heeft geschaad. De toetreding van Slowakije tot de eurozone laat zien dat het proces van steeds grotere Europese integratie nog altijd voortgaat, en ik geloof dat zelfs de grootste Eurosceptici niet in staat zullen zijn dit proces tegen te houden.

De opname van Slowakije in de club landen die gebruikmaakt van de eenheidsmunt is een bevestiging dat de consistente economische en structurele hervormingen vanaf het moment van hun introductie uitbetalen en tot goede resultaten leiden. Op het moment is Slowakije een van de snelst ontwikkelende landen van de Europese Unie. Commissaris Špidla wees hier al op. Een van de redenen achter dit succes wordt in feite gevormd door de hervormingen, en in dit opzicht zijn dank en erkenning aan de regering van Mikuláš Dzurinda en de huidige regering van Robert Fico zeker op hun plaats. De eerste heeft de hervormingen ingezet, en de tweede zet ze nu voort.

De overgang van Slowakije naar de euro vormt ook een grote uitdaging, met name voor de Slowaakse regering, die zal moeten zorgen dat de overgang die nu op stapel staat, op een georganiseerde wijze verloopt, zodat er geen prijsstijgingen worden doorgevoerd en de publieke steun in Slowakije voor de nieuwe munteenheid voor de toekomst behouden blijft.

Terwijl ik mijn Slowaakse medeparlementsleden feliciteer met dit succes, zou ik als Pools Parlementslid gelijk de hoop uit willen spreken dat mijn land zich hier snel bij zal voegen.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, Slowakije heeft inderdaad in een klein aantal jaren verbazingwekkende resultaten behaald. Wie had kunnen bedenken dat Slowakije als een van de eerste nieuwe lidstaten zou toetreden tot de eurozone? Dat betekent nog niet dat het meeste werk verricht is; integendeel, dat moet nog beginnen. In hun beoordeling en analyse hebben de Commissie en de Europese Centrale Bank aangegeven dat de vraag of de inflatie op de lange termijn op het gewenste niveau kan worden gehouden, open blijft. Slowakije is zich zeer bewust van dit probleem. Anders zou de ongekende stap van het herwaarderen van de landelijke munteenheid, de kroon, met meer dan 17 procent om gelijk te kunnen worden geschakeld met de euro, onzinnig zijn. Ik kan alleen maar een beroep doen op Slowakije om geen aanleiding te geven voor een herhaling van wat er in Slovenië gebeurd is, waar de inflatie de pan uit rees zodra het land was toegetreden tot de eurozone.

De stap die u hebt genomen om de kroon te laten herwaarderen, geeft blijk van het feit dat u het probleem van de inflatie serieus neemt. Het is juist dat hierdoor geïmporteerde inflatie, met name in het geval van energieproducten, enigszins in de hand kan worden gehouden. Dat betekent niet dat maatregelen op overige vlakken minder urgent worden; deze zijn dat evenzeer. Zoals commissaris Špidla al aangaf, spelen een restrictief fiscaal beleid, loonstijgingen die gericht blijven op het vergroten van de productiviteit en niet op de wensen van de werknemers, en mobilisatie van de arbeidsmarkt hierbij een rol. Het is bekend dat er tussen de diverse regio’s in Slowakije zeer verschillende omstandigheden heersen. In sommige regio’s is er een bovengemiddelde werkloosheid, terwijl er in andere regio’s weer een gebrek aan geschoolde werkers is.

De heer Radwan heeft helemaal gelijk. Toetreding tot de eurozone is niet alleen een economische stap, maar ook een politieke. Indertijd was dit bedoeld als toetreding tot een fase die zou worden voltooid met een nog veel uitgebreidere integratie. Ik hoop dat Slowakije door middel van gematigde, juiste en structureel georiënteerde beleidsmaatregelen hieraan zal bijdragen en zal laten zien dat zijn toetreding uiteindelijk kan worden bijgeschreven als een succes.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, namens de UEN-Fractie. – (PL) Mijnheer de Voorzitter, door namens de UEN-Fractie in dit debat het woord te voeren, zou ik de aandacht willen vestigen op de volgende punten. Met betrekking tot de nieuwe lidstaten herinnert de Europese Commissie ons wederom aan de noodzaak dat aan alle criteria van Maastricht wordt voldaan voordat kan worden toegetreden tot de eurozone. Ondertussen doet zij er echter wel het zwijgen toe over het feit dat op het moment dat de Euro werd geïntroduceerd, veel van de oude lidstaten niet aan deze criteria voldeden.

Ten tweede is, ondanks de wijzigingen in het stabiliteits- en groeipact die van voordeel zijn voor landen zoals Duitsland en Frankrijk, de typisch inschikkelijke houding die de Commissie met betrekking tot het voldoen aan de criteria van Maastricht aanneemt ten aanzien van de grootste landen, nog altijd niet gewijzigd. De Commissie heeft in het verleden aanzienlijke begrotingstekorten getolereerd, en dan met name een niveau van een staatsschuld dat hoger was dan 60 procent van het BNP, en het lijkt erop dat zij dit nog altijd tolereert. In 2006 bedroeg de staatsschuld van de vijftien oude lidstaten gemiddeld 63 procent van het BNP, en maar liefst de helft van de landen in de eurozone had een staatsschuld die hoger was dan 60 procent van het BNP. In dit licht zijn de prestaties van Slowakije in de vorm van een tekort van 2,2 procent, of een staatsschuld van niet meer dan 29 procent, met een inflatie van 2,2 procent, in het bijzonder de moeite van het vermelden waard.

De toetreding van Slowakije tot de eurozone is een belangrijke gebeurtenis voor alle nieuwe lidstaten. Zij hebben stuk voor stuk een relatief laag BNP per hoofd van de bevolking, grote inkomstenverschillen binnen hun bevolking, een lage mate van welvaart en een relatief laag algeheel prijsniveau. De gevolgen van de introductie van de euro in Slowakije, in het bijzonder...

(De spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl, namens de IND/DEM-Fractie. – (DA) Mijnheer de Voorzitter, Slowakije wil deelnemen aan de euro, hetgeen ik het land moeilijk kwalijk kan nemen, maar toch zou ik van deze gelegenheid gebruik willen maken om te vragen om enige nuchterheid. Al met al zouden wij kunnen zeggen dat de euro voor het eerst een echte test ondergaat. Om diverse redenen hebben wij te maken met prijsstijgingen, niet alleen in Europa, maar wereldwijd. De inflatie loopt op en de verwachtingen zijn dat deze dat alleen maar meer zal doen. Als valuta is de euro nog nooit zo op de proef gesteld. De Europese Centrale Bank opereert op basis van een maximaal inflatietempo van 2 procent. De enige manier waarop de ECB dit plafond kan afdwingen is door de rentetarieven te verhogen, zodat in een poging om de inflatie te drukken de mate van activiteit verhoogd wordt. Als zij hiertoe overgaat is er reden om voor recessie te vrezen. Het stabiliteits- en groeipact is er exclusief op gericht te zorgen dat het begrotingstekort niet meer bedraagt dan 3 procent van het BNP. Deze beperking van de economische groei geeft ons des te meer reden om te vrezen voor een recessie in Europa. Als ik Slowakije was, zou ik hoe dan ook afzien van het afschaffen van de eigen munteenheid ten gunste van de euro, totdat de laatste heeft aangetoond haar eerste test in een economische crisis te kunnen doorstaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (NI). - (SK) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, commissaris, van het verleden kunnen wij veel leren. In de jaren negentig kon het merendeel van de leden van de eurozone niet voldoen aan de convergentiecriteria. De meeste van deze landen hadden te stellen met excessieve begrotingstekorten, staatsschulden en inflatie.

In het referentiejaar 1997 had Duitsland het moeilijk om te voldoen aan de grenswaarde ten aanzien van de hoogte van de staatsschuld, en bijgevolg werden ook landen die deze waarde aanzienlijk overschreden, zoals België en Italië, getolereerd. Sommige landen in de ontluikende eurozone zochten zelfs hun toevlucht in zogenaamde “creatieve boekhouding”, d.w.z. procedures waardoor de economische resultaten beter leken dan ze in werkelijkheid waren. Alhoewel er wel wat oprispingen waren, slaagden de meeste leden van de eurozone er nadien in om onder de paraplu van de euro, een sterke eenheidsmunt, de problemen op te lossen en dit blijvend te doen. Toch moet ik erop wijzen dat deze landen niet aan alle criteria inzake tekorten hebben voldaan. Daarom moeten diegenen die nu hun vinger heffen naar landen die toetreding tot de eurozone aanvragen, oppassen dat zij niet de eerste steen werpen.

De Republiek Slowakije heeft niet alleen aan de convergentiecriteria voldaan, maar deed dit ook nog eens ruim van tevoren. De ontwikkeling van de Slowaakse parameters is lange tijd bijgehouden en was geheel transparant. Angst voor toekomstige inflatie, zoals uitgedrukt door de Europese Centrale Bank, kan in het algemeen worden toegepast op alle leden van de eurozone, aangezien de Europese economie zich niet in een vacuüm ontwikkelt. Bewijs hiervan is onder meer de huidige stijging van de mondiale voedselprijzen.

Dienovereenkomstig verwelkom ik het positieve standpunt van de Europese Commissie en het Europees Parlement, zoals verwoord in het verslag van de rapporteur, de heer Casa, betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Slowakije op 1 januari 2009. Dit standpunt is niet alleen een technische stellingname, maar ook een belangrijk politiek gebaar, dat voor de overige kandidaten voor toetreding tot de eurozone een signaal vormt dat hun inspanningen kunnen leiden tot een tastbaar resultaat.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Hudacký (PPE-DE). - (SK) Ik zou willen beginnen mijn dank uit te spreken aan de rapporteur, de heer David Casa, voor zijn uitstekende en evenwichtige verslag, en voor zijn pragmatische aanpak van de evaluatie van afzonderlijke amendementen.

De toetreding van Slowakije tot de eurozone komt niet uit de lucht vallen. Het is de natuurlijke uitkomst van de enorme inspanningen van de Slowaakse regeringen, die, met name tussen 1996 en 2006, een solide economische basis hebben gecreëerd door middel van radicale economische hervormingen op het gebied van financiën, belasting en sociale zaken.

Deze hervormingen hebben, tezamen met directe buitenlandse investeringen, Slowakije in staat gesteld een constante en aanzienlijke economische groei te realiseren. De voortdurende inspanningen om het doel te bereiken, gekoppeld aan de degelijke leiding van de Slowaakse regeringen en de nationale centrale bank, hebben ervoor gezorgd dat aan alle criteria van Maastricht voor toetreding tot de eurozone wordt voldaan zonder extra stimuleringsmiddelen zoals verborgen inflatie of de kunstmatige versterking van de Slowaakse munteenheid, de kroon.

Sommige leden van de Commissie economische zaken hebben hun zorgen geuit over de duurzaamheid van deze criteria op de lange termijn, met name een laag inflatietempo. Ik ben er echter van overtuigd dat Slowakije over alles beschikt wat nodig is om op de lange termijn aan deze criteria te blijven voldoen, op voorwaarde echter dat er een standaard fiscaal beleid wordt ingevoerd en er verder structurele hervormingen worden uitgevoerd. De ontwikkeling op het vlak van de energie- en voedselprijzen zijn een mondiaal probleem, en zullen dat ook blijven. Slowakije is echt geen land dat de grenzen van het overeengekomen kader zal schenden.

Ter afsluiting zou ik in het bijzonder de Slowaakse bevolking willen feliciteren, die deze fundamentele en radicale hervormingen hebben geaccepteerd en daarom ons grootste lof verdienen voor het behalen van dit positieve resultaat.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE). (FR) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, ik geloof dat dank aan de rapporteur, de heer Casa, op zijn plaats is. Wij hebben een evenwichtig verslag tot onze beschikking ter ondersteuning van het politieke besluit dat wij gaan nemen: de toetreding van Slowakije tot de eurozone. Dit is het eerste land van de Visegradlanden dat tot de eurozone toetreedt en ik geloof dat dit vanuit een politiek oogpunt van zeer groot belang is, hetgeen ook hier benadrukt mag worden.

Voor de Slowaakse bevolking betekent dit het einde van het ene en het begin van het volgende avontuur. Het is het einde van de voorbereiding en het bereiken van een positie die voldoet aan de criteria van Maastricht. De ervaring heeft ons echter geleerd dat het moeilijkste pas begint als het land daadwerkelijk tot de eurozone toetreedt. In het geval van Slowakije kunnen wij stellen dat er nog altijd veel moet gebeuren ten aanzien van het beheren van de inflatie en het creëren van een overschot, alsmede ten aanzien van de sociale samenhang en het doorvoeren van de structurele hervormingen. Om dit te bereiken geloof ik dat de mechanismen die wij bespreken, van nut kunnen zijn. Hierdoor kan de Economische en Monetaire Unie in de toekomst de lidstaten beter ondersteunen en beter met hen samenwerken ten aanzien van hun gebruik van hun munteenheid.

De veelbesproken criteria van Maastricht zullen niet worden gewijzigd. Er is niemand die daarom vraagt. Wel is het zo dat zij moeten worden geïnterpreteerd en moeten worden beoordeeld in een gewijzigde context. De Economische en Monetaire Unie bestaat nu tien jaar en wij weten allemaal wat er mis is in de zin van het evenwicht tussen economisch beleid en monetair beleid, en zelfs in de zin van haar externe representatiefheid.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE). - (SV) Wie zou in de dagen van het leiderschap van Slowakije door Vladimir Mečiar hebben gedacht dat het land niet alleen zou toetreden tot de EU, maar ook al tien jaar daarna zou overstappen op de euro. Het is een waarlijk Slowaaks wonder. De rapporteur wijst op de voordelen die de euro brengt, maar ook op de risico’s en problemen die kunnen ontstaan. Het is een goede zaak dat Slowakije zich heeft aangesloten bij de opvattingen van de ECB ten aanzien van het risico van verhoogde inflatie bij de overgang naar de euro, en ik denk dat het na raadpleging inderdaad noodzakelijk was geweest de kroon te herwaarderen. Enerzijds geeft het blijk van een goed instinct en anderzijds biedt het vertrouwen voor goed toekomstig economisch beleid als lid van de eurozone.

Mijnheer de Voorzitter, ik hoop dat mijn land zich in de nabije toekomst eveneens het belang, zowel economisch als politiek, zal realiseren van volledige deelname aan de EU-samenwerking. Alhoewel referenda dezer dagen niet al te populair meer zijn, hoop ik toch dat Zweden in de periode 2010-2011 een referendum kan houden, waarbij dan uiteraard vóór introductie van de euro in het land zal moeten worden gestemd.

De financiële crisis toont aan wat een sterke Europese munteenheid en een effectieve centrale bank kunnen betekenen voor de bescherming van de groei en de economie van de EU. Door voortdurend strikte criteria voor toetreding aan te houden en met alle opbouwende steun die beschikbaar is voor elk land dat deel uit wil maken van de eurogroep, zal de economie van de EU alleen maar sterker worden.

 
  
MPphoto
 
 

  Zsolt László Becsey (PPE-DE). - (HU) Hartelijk dank dat ik hier het woord mag voeren. Er is een groot moment aangebroken. Het Parlement en later de Raad in formele wettelijke zin gaan beslissen of het eerste land uit de voormalige Raad voor Wederzijdse Economische Bijstand en een van de voormalige Warschaupactlanden wordt toegelaten tot de eurozone. Ik feliciteer de heer Casa, onze rapporteur, met zijn uitstekende werk.

Het doet mij zeer veel deugd dat Slowakije heeft voldaan aan alle criteria die zijn opgenomen in de kwantitatieve voorwaarden van het EG-Verdrag als voorwaarden voor toetreding tot de eurozone. Deze prestatie is de vrucht van tien jaar hard werken. De enige reden om een oordeel uit te spreken over de vraag of deze kandidaat-lidstaat voldoet aan de criteria, is geloof ik dat wij anders onderscheid maken tussen de lidstaten die eerder zijn toegetreden tot de eurozone en lidstaten die dat in de toekomst zullen doen. Losjes omschreven duurzaamheidscriteria – met name ten aanzien van inflatie of staatsschuld – of reële convergentie kunnen geen onderwerp zijn van een afzonderlijke kwantitatieve analyse in dit verslag, aangezien alle lidstaten in de eurozone op gelijke wijze moeten worden vertrouwd vanaf het moment dat zij meedoen aan het doorvoeren van duurzaamheid. Dit is met name het geval als de desbetreffende lidstaat in vergelijking met de overige leden van de eurozone een lage of dalende staatsschuld heeft. Dit is een cruciale vraag voor het toekomstige uitbreidingsproces.

De Slowaakse regering neemt een enorme verantwoordelijkheid op zich. Zodra de wisselkoers is bevroren, met andere woorden met ingang van juli, moet zij aantonen niet alleen aandacht te hebben voor Slowakijes eigen lidmaatschap van de eurozone, maar ook verantwoordelijkheid te dragen voor de overige landen in deze zone. In dit opzicht zal Slowakije alle middelen moet aanwenden die het tot zijn beschikking heeft om de inflatie te controleren, met andere woorden binnen de referentielimiet te houden. Daarbij zal het moeten aantonen dat de begrijpelijke angst die is uitgedrukt door diverse leden van dit Parlement en de Europese Centrale Bank (ECB) – namelijk dat zodra de ingrijpende overgang van de wisselkoers heeft plaatsgevonden, Bratislava niet in staat is of wellicht onwillig is om de rem te houden op de inflatiedruk als gevolg van de importprijzen en het dichten van de prijzenkloof – niet worden verergerd door een onbetrouwbare houding.

Verder is dit niet de tijd of de plaats om overige onopgeloste kwesties met betrekking tot de uitbreiding van de eurozone te bespreken. Vragen zoals: hoe zorgen wij dat kandidaat-lidstaten hun aanvraag op tijd indienen, hoe omschrijven wij wat wij bedoelen met de discipline ten aanzien van de tijdsindeling tussen het moment dat de Commissie een mening vormt en tot een besluit komt, hoe omschrijven wij het concept van reële convergentie, en hoe lang kunnen wij in de praktijk verwachten dat de wisselkoers stabiel kan worden gehouden in het geval van een waardevermeerdering, dienen afzonderlijk te worden beantwoord. Deze kwesties dienen hier niet op een selectieve en discriminerende manier te worden behandeld, en dat is ook waarom ik er vandaag van af zie om over deze kwesties te stemmen. Mijnheer de Voorzitter, ik dank u dat u mij gelegenheid heeft gegeven het woord te nemen.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Beňová (PSE). - (SK) De afgelopen jaren heeft de Slowaakse Republiek tal van moeilijke hervormingen ondergaan en de huidige regering heeft met succes de armere groepen in de samenleving die hierdoor werden getroffen, gecompenseerd. Vanaf het moment dat de regering op verantwoorde en gewetensvolle wijze naast de compensatie in verband met deze hervormingen, ook de taak op zich heeft genomen aan de verplichte criteria te voldoen en te zorgen voor een soepel algeheel overgangsproces dat is geculmineerd in het aannemen van de euro op 1 januari 2009, is Slowakije uitgegroeid tot een van de succesvolste economieën van het moment (en dat niet alleen binnen de Unie), en is het land er ook in geslaagd het arbeidscijfer omhoog te krijgen. Al met al lijkt dit erop te wijzen dat het nieuwe criterium van permanente duurzame inflatie in de toekomst geen onoverkomelijk probleem zal zijn voor Slowakije.

Het is een oprechte wens van de Slowaakse regering dat de aanneming van de euro op 1 januari 2009 geen ernstige gevolgen heeft voor de armere groepen in de samenleving. Dientengevolge heeft de regering al stappen ondernomen om deze mensen te beschermen en voor deze mensen een comfortabel kader te creëren voor de periode van voorbereiding op de nieuwe munteenheid en nadien het gebruik ervan.

De Slowaakse regering wil binnenkort gaan praten over een moratorium op de prijzen van bepaalde basislevensmiddelen. Een andere vergelijkbare stap is de poging van de Slowaakse regering om binnen de gehele samenleving consensus te bereiken over de kwestie van overgang naar de euro. De regering heeft ook de regionale en plaatselijke overheden, professionele kringen, het maatschappelijk middenveld, en de kerken in dit programma betrokken.

Dames en heren, laat mij afsluiten met te zeggen dat samenwerking en wederzijds respect, en niet ongefundeerde en vaak populistische kritiek, in alle opzichten de enige succesvolle weg voorwaarts vormen voor de Unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, het is nogal een vreemde dag voor ons. Ooit leefden wij in hetzelfde land, Tsjecho-Slowakije, en vandaag kunnen wij, Tsjechen, de Slowaken geluk wensen met hun overgang naar de euro.

Slowakije kreeg een week geleden groen licht om toe te treden tot de eurozone. De Slowaakse regering en de Slowaakse Centrale Bank zijn zich terdege bewust van het feit dat het een zware taak zal zijn om te voldoen aan de belangrijkste criteria, en dan niet op de korte termijn, maar op de middellange en lange termijn.

De Slowaakse economie is bezig aan te haken bij de economieën van de rest van de Europese Monetaire Unie. Dat kan leiden tot extra druk op de prijzen en de inflatie, maar ik weet zeker dat de Slowaken in staat zijn dit probleem het hoofd te bieden. Dat is echter niet waarover ik het vandaag wil hebben.

Vandaag zou ik iets anders willen benadrukken, iets dat ik persoonlijk het Slowaakse verhaal zou willen noemen, ofwel de weg naar de eurozone. De realiteit dat Slowakije toetreedt tot de eurozone is gebaseerd op een gezond fundament en op de opmerkelijke resultaten van de Slowaakse economie. Hierbij mag in alle eerlijkheid de rol van de voormalige centrumrechtse regering van Slowakije, geleid door de zeer vaardige premier Mikuláš Dzurinda, niet onvermeld blijven. Nadat alle belangrijke structurele hervormingen waren uitgevoerd, heeft de Slowaakse economie weten te voldoen aan alle belangrijke criteria, zoals reductie van de staatsschuld en beheersing van de inflatie. De vormgever van deze hervormingen was de regering en het kabinet van de heer Dzurinda. Ik wens de Slowaken alle goeds in de eurozone.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (PSE). - (SK) In de loop van de afgelopen zes jaar is de Slowaakse economie gegroeid met een gemiddeld percentage van ruim 6,5 procent per jaar. Afgelopen jaar bedroeg de groei zelfs meer dan 10 procent. Volgens alle indicatoren voldoet Slowakije zelfs ruimschoots aan de criteria.

De Slowaakse regering is zich bewust van de situatie ten aanzien van de werkelijke en nominale convergentie van de Slowaakse economie en het potentiële effect op de toekomstige economische en inflatoire ontwikkeling. Naar haar mening is de consolidatie van Slowakije in overeenstemming met het stabiliteits- en groeipact. Overeenkomstig de goedgekeurde driejarige begroting, is het primaire fiscale doel om per 2010 een tekort te bereiken van 0,8 procent. Op basis van de overeengekomen gegevens is het doel om in 2011 een evenwichtige begroting te bereiken. Dat komt neer op een begrotingsoverschot van 1,3 procent, indien de tweede pijler buiten beschouwing wordt gelaten.

De Slowaakse regering heeft de nodige maatregelen getroffen om de inflatie binnen de perken te houden. In juni is een moderniseringsprogramma aangenomen, met onder andere structurele hervormingen van de arbeidsmarkt, consolidatie van de staatsfinanciën en steun voor onderwijs, wetenschap en onderzoek. Ik zou willen beklemtonen dat vertegenwoordigers van de bedrijfsgemeenschap, ondernemers, werkgevers, vakbonden, gepensioneerden, de Slowaakse steden en dorpen, en de banken stuk voor stuk vóór de aanneming van de euro in Slowakije zijn. De sociale partners van de regering hebben een verklaring getekend waarin zij verklaren de loonstijgingen te laten overeenkomen met de groei van de productiviteit. Dit zal enorm bijdragen aan de duurzaamheid van de inflatie in Slowakije.

Ik zou de rapporteur en de schaduwrapporteurs willen danken voor hun correcte aanpak op basis van cijfers, feiten en analyses. De Slowaakse functionarissen en de Slowaakse bevolking willen graag bijdragen aan de ontwikkeling van de Europese economie, en zo aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van de euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Aangezien de euro een belangrijk symbool is van hoe in Europa barrières worden weggenomen en mensen worden samengebracht, vormt de aanneming van de euro door Slowakije een nieuwe historische stap in het proces van Europese integratie.

De voorbereidingen voor de aanneming van de euro door Slowakije zijn al begonnen voordat Slowakije toetrad tot de Europese Unie. De voormalige Slowaakse regering van Mikuláš Dzurinda keurde al in 2003 een strategie goed voor overgang naar de euro. Er zijn belangrijke hervormingen doorgevoerd die van Slowakije zowel economisch als politiek een succesvol land hebben gemaakt.

Omdat de inflatie in Slovenië is toegenomen nadat het land toetrad tot de eurozone, heeft het probleem van de duurzaamheid van inflatie en de staatsschuld in Slowakije voor de nodige ongerustheid gezorgd. Ik ben het niet eens met de opvatting van sommigen van mijn collega’s dat er aanvullende criteria nodig zijn om toezicht te houden op de economische stabiliteit van Slowakije.

Slowakije voldoet aan alle criteria van Maastricht, en deze vormen de voorwaarde voor aanneming van de euro. Het is te laat voor een debat over het bijstellen van de criteria van Maastricht voor snelgroeiende economieën. In plaats daarvan zou ik liever de reden willen noemen voor de wijziging van de spilkoers, die door de Duitse Parlementsleden is gepresenteerd als een negatief fenomeen. De spilkoers vertegenwoordigt bij twee gelegenheden de economische ontwikkeling van ons land, die bovenal gebaseerd was op productiviteitsgroei.

Ik roep de Slowaakse regering op de op de Slowaakse bevolking gerichte campagne te intensiveren, met name de informatievoorziening aan kwetsbare groepen. Ik denk dat niet alleen gedurende de zes maanden voorafgaand aan de toetreding tot de eurozone, maar ook gedurende twaalf maanden na aanneming van de euro, dubbele prijsvermelding verplicht moet zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat een goed concurrerende bedrijfsomgeving zal resulteren in meer keuzen voor de consument, hetgeen de beste remedie is om prijsstijgingen in de hand te houden. Ik geloof dat Slowakije ook zal leren van de ervaringen van overige landen die reeds zijn toegetreden tot de eurozone.

Tot slot zou ik mijn collega, de heer David Casa, willen danken voor zijn steun aan de Slowaakse toetreding tot de eurozone. Ik twijfel er niet aan dat zijn naam in de geschiedenisboeken van de Slowaakse Republiek zal worden opgenomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisa Ferreira (PSE).(PT) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, tien jaar na zijn geboorte is de euro een onmiskenbaar succes, en vandaag de dag vormt het een van de pijlers voor het vertrouwen bij de bevolking in het Europese project. Daarom verwelkom ik deze uitbreiding van de eurozone. In aansluiting op identieke besluiten ten aanzien van andere lidstaten, wordt de zone nu uitgebreid met Slowakije.

Als wij echter het tienjarig jubileum van de euro noemen, moeten wij ook refereren aan de lessen die wij onderweg hebben opgedaan, lessen ten aanzien van de duurzaamheid van het proces en de effecten op de reële convergentie die gekoppeld zijn aan de eenheidsmunt. Misschien is er enige ruimte voor verbetering van de toepassing van de toetredingscriteria en misschien moet er ook worden nagedacht over de duurzaamheid en de geldigheid van dit proces voor de oude en de nieuwe leden. In het geval van Slowakije geeft de herwaardering van de valuta met 17 procent, al was deze gepland en overeenkomstig de criteria in het Verdrag, toch wel wat stof tot nadenken.

Zoals ik zei, verdienen deze vragen een serieus debat waarin het Europees Parlement een actieve stem moet hebben, en de Sociaal-democratische Fractie wenst dan ook dat de euro aan meer bijdraagt dan alleen maar financiële stabiliteit. Het moet ook een instrument zijn om de reële convergentie, de werkgelegenheid en de vooruitgang van de Unie een impuls te geven. Wij zullen voorstellen dit vraagstuk nader uit te diepen tijdens het EMU@10-debat, d.w.z. de viering van tien jaar euro.

Ondertussen zou ik toch nog even de rapporteur en de schaduwrapporteurs willen feliciteren en daarnaast mijn erkentelijkheid en lof willen betuigen voor de uitzonderlijke inspanningen van Slowakije, zijn regering en zijn sociale partners, en voor het succes dat zij reeds hebben behaald. Ik hoop dat zij even succesvol zullen zijn bij hun aanstaande deelname aan het europroject en ik wens hen in dit opzicht het allerbeste.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Mijnheer de Voorzitter, het is een goede zaak dat Slowakije nu de gelegenheid krijgt om zich bij de eurozone aan te sluiten. Stelt u zich eens voor hoe de toestand er de afgelopen jaren in Europa zonder de euro zou hebben uitgezien. Dan zouden de valuta van de afzonderlijke lidstaten een gemakkelijke prooi voor speculanten zijn geweest, net als vroeger met Soros. Zoals het geval-Italië heeft aangetoond, is het echter niet altijd zo gunstig stevig aan de euro gebonden te zijn. Als we Slowakije een advies zouden kunnen geven – maar dit land moet natuurlijk zijn eigen beslissingen nemen – , dan zou dat advies luiden om eens goed na te denken over de opt-out-clausule. Zeker als we kijken wat er nu op Europees niveau gebeurt. We lopen nu namelijk het risico dat de EU-Top niet in staat zal blijken de tekenen des tijds goed te verstaan. Het gevaar is dat we dan gewoon verder gaan alsof er niets aan de hand is: “business as usual”. De afstand tussen de burgers en Europese elite wordt nu zo groot dat het hele Europese project gevaar begint te lopen. En dat terwijl we nu allemaal zouden moeten werken aan het realiseren van een heuse democratie.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). - (SK) Ik wil de rapporteur, de heer Casa, graag bedanken voor al zijn werk aan dit verslag. Post-communistisch Slowakije heeft het afgelopen decennium, en zeker in de jaren onder de regering van Mikuláš Dzurinda, een hele reeks sociale en economische hervormingen doorgevoerd, met als resultaat dat de economie nu aan de Maastricht-criteria voldoet.

De invoering van de euro in Slowakije zal veranderingen teweeg brengen. Het is van belang dat we de burgers op deze veranderingen voorbereiden en dat we ze ervan weten te overtuigen dat het overstappen op de euro voor hen gunstige gevolgen zal hebben. Het is dus zaak het nodige vertrouwen in de nieuwe munt te kweken en voldoende informatie te verschaffen. Een aantal Slowaakse ondernemingen heeft uit eigen vrije wil reeds aangegeven dat ze zich bij de overgang naar de euro aan de zogenaamde “gedragscode voor bedrijven” zullen houden. Ze hebben zich ertoe verbonden klanten, partners en burgers de nodige informatie te verschaffen en verder beloofd de overstap niet te misbruiken om daar zelf beter van te worden.

Ik geloof dat deze maatregelen zullen bijdragen tot meer vertrouwen in het gemeenschappelijke Europese project in ons land. Ik ben er verder van overtuigd dat het Europees Parlement vóór de toetreding van Slowakije tot de eurozone zal stemmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloš Koterec (PSE). - (SK) De nieuwe munt zal voor de maatschappij en de burgers een nieuw begin inluiden. Net als bij elke belangrijke verandering bestaat er ook hier enige bezorgdheid over de afloop. Ik ken de toestand in Slowakije; ik ben ervan overtuigd dat alles goed zal aflopen en alle bezorgdheid zal verdwijnen zodra het jaar 2009 een paar maanden oud is.

Dat vertrouwen is gebaseerd op twee belangrijke gegevens. Om te beginnen is algemeen bekend dat Slowakije op alle punten voldoet aan de Maastrichtse macro-economische criteria – dat toont aan dat Slowakije formeel gereed is om de euro in te voeren. Slowakije zal er verder voor zorgen dat het aan die criteria blijft voldoen. Bovendien is het zo dat de regering, het parlement, de sociale partners en de gehele maatschappij serieus nadenkt over oplossingen voor de praktische problemen die zouden kunnen voordoen bij het overstappen op de nieuwe munt.

Prijzen zullen overal in twee valuta worden aangegeven, en is reeds een mechanisme opgezet om te verzekeren dat de overstap naar de euro niet wordt misbruikt. Er zijn verder maatregelen genomen om de burgers te informeren en te helpen met praktische problemen bij het gebruik van de euro. Ik ben ervan overtuigd dat Slowakije een voorbeeldig en stabiel lid van de eurozone zal zijn – een probleemvrij geval dat als reclame voor de Europese Unie kan dienen.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Ik wil de Commissie graag gelukwensen met haar besluit om Slowakije het groene licht te geven en dit land vanaf 1 januari volgend jaar tot de eurozone toe te laten. De invoering van de euro in Slowakije is een lichtend voorbeeld voor andere landen – het zal ze aanzetten een extra inspanning te doen aanvullende maatregelen te nemen teneinde aan de convergentiecriteria te voldoen.

Slowakije zal tot de eurozone toetreden op een moment waarop de EU en de rest van de wereld in een erg ingewikkelde economische situatie verkeren, met stijgende brandstofprijzen en een sterkere inflatie. Elk land dat tot de eurozone wil worden toegelaten – of reeds is toegelaten – kan daarom lering trekken uit het voorbeeld van Slowakije.

Nu Slowakije op het punt staat het 16de lid van de eurozone te worden, wil ik er verder graag op wijzen hoe belangrijk het is dat de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank komt te beschikken over een doeltreffende besluitvormingsprocedure. Helaas is er echter nog geen beslissing genomen met betrekking tot het rotatiesysteem. Het is volgens mij heel belangrijk dat we met de invoering van dat systeem niet wachten tot het aantal bestuursleden op 18 uitkomt. We moeten ervoor zorgen dat het zo snel mogelijk wordt ingevoerd, aangezien Slovenië voorbereidingen zal moeten treffen voor toetreding tot de eurozone en deze zone beslist verder zal worden uitgebreid.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE).(MT) Ik wil mijn collega, de heer Casa, graag feliciteren; ik weet dat hij veel energie heeft gestoken in het opstellen van dit verslag en ik wens hem alle succes. Daarnaast wil ik Slowakije – dat binnenkort de euro zal invoeren – graag gelukwensen. Ik ben afkomstig uit een land dat de euro dit jaar heeft ingevoerd, en ik kan u verzekeren dat – ondanks de offers en de inspanningen die een land zich moet getroosten om tot de eurozone toe te treden – opname in die zone een bron van trots en tevredenheid is voor de landen die daarin slagen.

Ik wil graag aangeven dat uit dit debat blijkt dat een “Europa met twee snelheden” wel degelijk mogelijk is. Ik zeg dat omdat er vorige week in Ierland een referendum is gehouden. Iedereen weet wat daar de uitkomst van is geweest. Het is daarom volgens mij van belang dat we laten zien dat een Europa met verschillende snelheden ook vooruit kan. We zullen met deze mogelijkheid rekening moeten houden als we denken over de verdere evolutie van de Europese integratie.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE).(LT) Litouwen heeft zich er in het Toetredingsverdrag toe verbonden tot de eurozone toe te treden. Maar elke keer dat een besluit nemen om een land het groene licht te geven en de euro in te voeren – en dat is tijdens deze wetgevingsperiode nu al vier keer gebeurd – proberen we de criteria van Maastricht te verscherpen of een andere interpretatie te geven.

Dat bevestigt dat we nog steeds onze vraagtekens zetten bij de toepassing van deze criteria. Helemaal aan het begin hebben wij – de vertegenwoordigers van Litouwen en die van andere landen – gesuggereerd om deze kwestie op het niveau van de Raad en het Parlement te bespreken. Op die suggesties is steeds negatief gereageerd. We zouden eigenlijk eens met elkaar moeten gaan praten om precies vast te stellen welke factoren en praktische bezwaren een succesvolle uitbreiding in de weg staan. In plaats daarvan nemen we nu voor elk land een afzonderlijk, min of meer arbitrair besluit.

Ik wil er graag op wijzen dat het zonneklaar is dat we een heel strikt fiscaal moeten voeren en dat we onder geen beding mogen toestaan dat …

(De spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Mijnheer de Voorzitter, dat de Europese eenwording en de ratificatie van het nieuwe verdrag zoveel tijd in beslag neemt, heeft vermoedelijk te maken met het feit dat Europeanen de welvaart die door de interne markt is gecreëerd als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. De douane-unie bestaat nu precies 40 jaar en het is jammer dat we die verjaardag niet uitbundiger vieren. De gemeenschappelijke munt heeft in de tien jaar die ze nu bestaat veel succes geboekt en ook dat is een viering waard. Regeringen in de eurozone zijn verplicht begrotingsdiscipline te betrachten en daarom is die zone macro-economisch gezien zo stabiel en ongevoelig voor met de mondialisering samenhangende schokken. Als Tsjechisch europarlementariër wil ik Slowakije graag gelukwensen met zijn toetreding tot de eurozone. Dit succes is voor een groot deel toe te schrijven aan de heer Dzurinda en de hervormingen die hij vijf jaar geleden heeft doorgevoerd. Links kan nu met recht een overwinning vieren, en dat is omdat links bij het aanvaarden van de regeringsverantwoordelijkheid toetreding eurozone als een zaak van nationaal belang is gaan beschouwen. Ik hoop dat de Tsjechische eurosceptici daar een lesje van leren en dat de Slowaken ons ooit kunnen gelukwensen. Dat zal helaas nog wel vijf jaar duren en mogelijk langer.

 
  
MPphoto
 
 

  Werner Langen (PPE-DE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, de Slowaakse economie heeft een gunstige evolutie doorgemaakt. We gaan nu, na een vrij heftig debat over de vraag of Slowakije al dan aan de criteria voldoet, stemmen over de toetreding van Slowakije tot de eurozone.

Ik wil de rapporteur, de heer Casa, graag bedanken voor het feit dat hij in zijn verslag aandacht heeft besteed aan de bezwaren die zijn geopperd. Het hervormingsproces en de daarmee samenhangende veranderingen komen niet tot een halt wanneer een land tot de eurozone toetreedt. Integendeel: met die toetreding begint de uitdaging pas werkelijk. Inflatie is een probleem in Slowakije, en zal dat ook nog wel enige tijd blijven. Het is niet voor niets dat er al twee revaluaties zijn uitgevoerd – de meest recente met 17,65 procent. En ik zeg u nu al dat de Slowaakse koruna nog vóór de vaststelling van de uiteindelijke wisselkoers opnieuw gerevalueerd zal worden We moeten er dus allemaal toe bijdragen dat reële convergentie kan plaatsvinden. Ik hoop dat de Raad en de ministers van financiën de reserves van het Parlement serieus nemen en dat de Commissie een open discussie zal voeren over dit proces.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, lid van de Commissie. (CS) Dames en heren, Slowakije krijgt nu de gelegenheid om tot de eurozone toe te treden. Dat is mogelijk geworden door de socio-economische vooruitgang die Slowakije heeft weten te boeken. Krediet voor deze prestatie komt toe aan de elkaar opvolgende regeringen van Slowakije: ze hebben zich steeds op deze kwestie weten te concentreren. Ik geloof dat de Slowaakse leiders hebben laten zien dat ze niet alleen bereid, maar ook in staat zijn de nodige hervormingen door te voeren. Dat de gelegenheid tot toetreding zich nu voordoet, heeft ook te maken met consistentie van het beleid van de Europese Unie en het Europese project. Slowakije heeft de uitdaging aanvaardt en voldoet nu aan al de nodige criteria. Daarom kan dit land nu de euro invoeren – er zijn geen reserves meer. Ik geloof dat dit heel belangrijk is. Uitbreiding van de eurozone met een volgend land, Slowakije, zal de Europese intergratie zeker verdiepen. Niet alleen de Slowaakse zal daarvan profiteren; toetreding van zeer succesvolle en snel groeiende economie is ook gunstig voor de Europese Unie als geheel.

In het debat is soms de vrees voor inflatie geuit. Het is in zekere zin normaal dat men daar bang voor is. Er zijn echter ook heel sterke aanwijzingen dat de Slowaakse regering heel consistent zal zijn in haar optreden. Geen enkele regering is er overigens bij gebaat inflatie in de hand te werken. Maar kans op inflatie is er natuurlijk altijd. In alle documenten en in alle debatten heeft men de Slowaakse regering daarop gewezen. Wat de revaluatie van de Slowaakse munt betreft: die is binnen de verwachte limieten gebleven. Ieder land en iedere regering krijgt in dit proces een zekere mate van flexibiliteit om zo op de best denkbare wijze te reageren op dit heel bijzondere moment – het moment waarop de euro wordt ingevoerd. En men is binnen dat kader gebleven. Invoering van een nieuwe munt is geen alledaagse gebeurtenis. Het is een heel bijzonder moment en lidstaten moeten in een dergelijke situatie enige bewegingsvrijheid krijgen. De definitieve vaststelling van de waarde is een heel lastige opgave, maar ook al gaat het hier om een heel bijzondere operatie, het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. De eurozone is al eerder uitgebreid en al zo vaak met goed gevolg.

Dames en heren, ik wil Slowakije graag gelukwensen met dit enorme succes. Ik herhaal dat deze enorme stap voorwaarts het resultaat is van de inspanningen van de elkaar opvolgende regeringen en het begrip en het doorzettingsvermogen van het Slowaakse volk.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa, rapporteur. − (MT) Ik wil al mijn collega’s graag bedanken voor hun bijdrage aan de discussie. Ook ik geloof dat we het er in dit Parlement wel over eens zijn dat Slowakije gereed is tot de eurozone toe te treden. Een aantal amendementen heeft de steun van een reeks politieke fracties.

We hebben hier als sprekers in dit debat – en dat geldt voor mij dus ook – te maken met een historisch moment. Een aantal van deze sprekers heeft reeds aangegeven dat dit een club is die niet alleen de grootste en sterkst ontwikkelde landen als lid toelaat, maar ook al diegenen die bereid zijn de regels van de EU te aanvaarden. Daarom hebben we nu een zone die toegankelijk is voor iedereen die aan de in het Verdrag vastgelegde criteria voldoet. Mijn collega’s hebben er terecht op gewezen dat dit voor Slowakije geen eenvoudige opdracht is geweest en dat het land ook de eerstvolgende maanden een moeilijke tijd zal doormaken.

Ik besluit mijn interventie met een woord van dank voor iedereen die me geholpen tot dit punt te geraken. Ik hoop oprecht dat het Slowaakse volk zal kunnen voortbouwen op de successen die het tot nu toe heeft geboekt. Ik hoop verder dat de prestaties van dit land in een aantal sectoren zal overslaan op iedereen die er zo hard aan gewerkt heeft om dit niveau te bereiken.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Het debat is gesloten.

Aan de orde zijn de stemmingen.

 
  
  

VOORZITTER: HANS-GERT PÖTTERING
Voorzitter

 
Juridische mededeling - Privacybeleid