Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0195(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0191/2008

Συζήτηση :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Ψηφοφορία :

PV 18/06/2008 - 6.1
CRE 18/06/2008 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0294

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 17 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

11. Εσωτερική Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Όροι πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας – Υπηρεσία συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών στον τομέα της ενέργειας – Προς ένα ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση επί των ακόλουθων εκθέσεων:

A6-0191/2008 της κ. Morgan, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/54/EΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD)

A6-0228/2008 του κ. Vidal-Quadras, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαΐκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1228/2003 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρισμού (COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD)

A6-0226/2008 του κ. Chichester, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαΐκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)) και

A6-0202/2008 της κ. De Vits, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς Προστασίας των Καταναλωτών, σχετικά με την πορεία προς έναν ευρωπαΐκό χάρτη δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας (2008/2006(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Κατά τη διάρκεια της σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου, τα θέματα ενέργειας κατείχαν υψηλή θέση στην ημερήσια διάταξη. Θέματα όπως η αξιοπιστία εφοδιασμού, η λειτουργία των αγορών ενέργειας και η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος αποτελούν πράγματι θέματα στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες.

Καθίσταται επίσης ολοένα και πιο σαφές ότι η ενέργεια είναι ένας τομέας που πρέπει να προσφέρει νέες γνώσεις και νέες υπηρεσίες, αν θέλουμε η ευρωπαϊκή οικονομία να παραμείνει ανταγωνιστική στον κόσμο. Εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων και τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν για την αειφόρο ανάπτυξη και για την ενίσχυση μιας αποτελεσματικής αγοράς ενέργειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε τους στόχους που τέθηκαν τότε και διατύπωσε προτάσεις τις οποίες το Συμβούλιο μελέτησε με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η τρίτη δέσμη μέτρων για το φυσικό αέριο και την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε έναν πολύ σημαντικό νομοθετικό φάκελο για τη σλοβενική Προεδρία. Ο κύριος σκοπός αυτής της δέσμης είναι να συνεχιστεί η διαδικασία ελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς και η αύξηση της αποδοτικότητας και διαφάνειάς της. Συμβαδίζοντας με την πρόταση της Επιτροπής, κατά τη μελέτη αυτού του φακέλου, το Συμβούλιο αντιμετώπισε και τις πέντε νομοθετικές προτάσεις ως μια πλήρη δέσμη και, ως εκ τούτου, όπου καθίστατο δυνατό, διατήρησε τις ίδιες λύσεις και σε εκείνα τα έγγραφα που αφορούσαν την ηλεκτρική ενέργεια και την αγορά φυσικού αερίου.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ενέργειας στις 6 Ιουνίου, η σλοβενική Προεδρία εξασφάλισε ευρεία υποστήριξη για βασικά στοιχεία της δέσμης των πέντε νομοθετικών προτάσεων. Το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της ευρείας συναίνεσης είναι, φυσικά, η τρίτη επιλογή, της οργάνωσης επιχειρήσεων ενέργειας. Την ίδια περίοδο, εγκρίθηκαν εδώ και οι δύο αρχικές προτάσεις της Επιτροπής. Αυτές οι προτάσεις ορίζουν είτε τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, είτε την υιοθέτηση ενός ανεξάρτητου συστήματος λειτουργίας, ενώ τα κράτη μέλη συμφώνησαν και με την τρίτη επιλογή, η οποία επιτρέπει τη λειτουργία ενός ανεξάρτητου φορέα εκμετάλλευσης του υπό σύσταση δικτύου μεταφοράς.

Επιτρέψτε μου να συνοψίσω εν συντομία τα πιο σημαντικά και ίσως και τα πιο ευαίσθητα σημεία της συμφωνίας αυτής, η οποία εκτίθεται και ενώπιον τούτου του σεβαστού Κοινοβουλίου. Η επιλογή ενός ανεξάρτητου φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου μεταφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χώρες στις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος της νέας οδηγίας, τα δίκτυα μεταφοράς θα αποτελούν τμήμα μιας καθετοποιημένης επιχείρησης. Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στον τομέα του φυσικού αερίου όσο και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διατηρούν την κυριότητα του δικτύου μεταφοράς με την προϋπόθεση ότι η διαχείρισή του γίνεται από ανεξάρτητο επιχειρηματία.

Όσον αφορά την οργάνωση του συστήματος μεταφοράς και τον διαχειριστή του συστήματος στο πλαίσιο μιας καθετοποιημένης επιχείρησης, έχει αποδειχθεί ότι μια σειρά από απαιτήσεις καθορίζουν την ανεξαρτησία του διαχειριστή του συστήματος, την ισορροπημένη και αμερόληπτη λειτουργία του, την ασφάλεια διενέργειας των απαραίτητων επενδύσεων, καθώς επίσης και την προστασία των συμφερόντων της ίδιας της καθετοποιημένης επιχείρησης.

Αυτό θα εξασφαλίσει τα εξής:

1. ανεξαρτησία του φορέα, των διευθυντικών στελεχών και των εποπτικών αρχών,

2. αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων,

3. δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο δίκτυο,

4. δίκαιη προώθηση των επενδύσεων, ακόμα και σε επίπεδο διεθνών συνδέσεων,

5. ανεξάρτητη πρόσβαση σε μέσα και πόρους για το έργο των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων μεταφοράς, εξασφαλίζοντας, σε τελική ανάλυση, επιπλέον δικαιοδοσία για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τους ανεξάρτητους φορείς δικτύων μεταφοράς.

Ένα άλλο στοιχείο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο αφορά στις επενδύσεις τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο πιστεύει ότι το κείμενο θα πρέπει να εξασφαλίζει μια προσέγγιση μη προστατευτικού χαρακτήρα των δικτύων ελέγχου τρίτων χωρών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρξει εγγύηση ότι οι εταιρείες τρίτων χωρών θα τηρούν τους ίδιους κανόνες λειτουργίας που ισχύουν για τις επιχειρήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα συμφέροντα τρίτων χωρών, καθώς και των επιχειρήσεών τους που επιδιώκουν καλές εταιρικές σχέσεις με ενεργειακές επιχειρήσεις στα κράτη μέλη. Επιπλέον, θα πρέπει να αναλύσουμε επίσης το φάσμα ενεργειακών επενδύσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει και από τις δύο πλευρές.

Ένας άλλος πολύ σημαντικός τομέας είναι οι επενδύσεις και ο σχεδιασμός δικτύων ανάπτυξης, ιδιαίτερα η διαμόρφωση του δεκαετούς σχεδίου της ΕΕ για την ανάπτυξη δικτύων. Μέσα από ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες διαβούλευσης, θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια συνεκτική και αποτελεσματική προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα, ιδίως όσον αφορά τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων μεταφοράς, καθώς και τους κύριους παράγοντες της αγοράς και τον οργανισμό.

Στο πλαίσιο δημιουργίας του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, η Προεδρία θεωρεί ότι επιτύχαμε στη δημιουργία ενός πραγματικά ανεξάρτητου οργανισμού με αποτελεσματική διαχείριση. Τα καθήκοντά του επικεντρώνονται στους τομείς της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας, και θα αντιμετωπίσει ειδικότερα το ζήτημα των διασυνοριακών συνδέσεων.

Άλλα σημαντικά στοιχεία της συμφωνίας αφορούν τη δημόσια ιδιοκτησία, τη διαχείριση των διασυνοριακών ζητημάτων, την ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία, τη λειτουργία της αγοράς, την προστασία των καταναλωτών και τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να υιοθετηθούν από τις επιτροπές της Επιτροπής στις διαδικασίες της επιτροπολογίας.

Με αυτά τα λίγα στοιχεία ήλπιζα να σας παρουσιάσω μια σύντομη επισκόπηση των βασικών στοιχείων της συναίνεσης που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο. Είμαι πεπεισμένος ότι το συμβιβαστικό κείμενο αποτελεί επίσης μια καλή βάση για την τριάδα της επόμενης Προεδρίας και για τη συνεργασία με το σεβαστό αυτό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα από όλα να συγχαρώ όλους τους εισηγητές, την κ. Morgan, τον κ. Chichester, τον κ. Vidal-Quadras και την κ. De Vits, για τις εξαιρετικές εκθέσεις, καθώς και τους σκιώδεις εισηγητές και όλα τα μέλη των επιτροπών που συμμετείχαν. Οι προθεσμίες ήταν πολύ μικρές και η δέσμη δύσκολη και περίπλοκη. Εκτίμησα δεόντως το έργο που επιτελέστηκε κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών και το πολύ υψηλό επίπεδο συμμετοχής των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επιτρέψτε μου να επισημάνω και πάλι τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Γνωρίζω ότι είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το Κοινοβούλιο.

Με αυτήν τη μεγαλεπήβολη δέσμη, η Επιτροπή έχει έναν στόχο: το συμφέρον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φυσικά, το άνοιγμα της αγοράς ως έχει δεν μπορεί να σταματήσει την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Ωστόσο, ακριβώς σε μια τέτοια περίοδο υψηλών τιμών, πρέπει να διασφαλίσουμε έναν πραγματικά αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας, ώστε να εγγυηθούμε ότι ο αντίκτυπος αυτών των τιμών θα είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένος για τους πολίτες μας. Ήδη αρκετοί από τους πολίτες της Ευρώπης επωφελούνται από την αύξηση των επιλογών και του ανταγωνισμού που κρατά τις τιμές στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο και ενισχύει τα επίπεδα εξυπηρέτησης και ασφάλειας.

Για πάρα πολλούς από τους πολίτες της Ευρώπης, ωστόσο, η διαδικασία ανάπτυξης μιας πραγματικά ανταγωνιστικής αγοράς βρίσκεται ακόμα πολύ μακριά από την ολοκλήρωσή της, και οι ίδιοι δεν διαθέτουν την όποια δυνατότητα επιλογής προμηθευτή.

Το θέμα δεν αφορά μόνο στις καλύτερες τιμές, αλλά και στη δυνατότητα περισσότερων επιλογών. Η εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού απαιτεί μαζικές επενδύσεις σε νέα δίκτυα μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Αν αφήσουμε την κατάσταση ως έχει, οι επενδύσεις αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν στον βαθμό που απαιτείται.

Επιπλέον, μια λειτουργική εσωτερική αγορά αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του αγώνα της ΕΕ για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Χωρίς ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει σωστά και οι στόχοι μας όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πολύ απλά θα αποτύχουν.

Όλοι συμφωνούμε για την ανάγκη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολυάριθμες αδυναμίες του υφιστάμενου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Πράγματι, στην έκθεση Vidal-Quadras, της 10ης Ιουλίου 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέδειξε την αποφασιστικότητά του για την επίτευξη μιας φιλόδοξης πολιτικής στον τομέα της ενέργειας.

Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ με περισσότερες λεπτομέρειες σε ορισμένα από τα θέματα των εκθέσεων. Φυσικά, οι εκθέσεις είναι πολύ σημαντικές και, επομένως, θα επικεντρωθώ σε ορισμένα μόνο στοιχεία.

Πολλές από τις τροπολογίες που προτείνονται μπορούν να υποστηριχθούν από την Επιτροπή. Η πλειοψηφία των τροπολογιών για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, όπως προτείνονται στην έκθεση του κ. Morgan, είναι ευπρόσδεκτες και συμβαδίζουν με τον στόχο της έκθεσης της κ. De Vits. Η έμφαση στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων είναι επίσης ευπρόσδεκτη. Μια σειρά τροπολογιών επίσης διευκρινίζουν ή συμπληρώνουν την πρόταση της Επιτροπής με χρήσιμο τρόπο, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου, τις εξουσίες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

Σε μια σειρά από ζητήματα, η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης τον γενικότερο στόχο της επιτροπής, αν και διατηρεί ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με την ακριβή διατύπωση των προτάσεων.

Εγώ πάλι θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών και η καταπολέμηση της φτώχειας στον τομέα της ενέργειας αποτελούν προϋποθέσεις για την εφαρμογή του ανοίγματος της αγοράς και θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθούν. Η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά τη διατύπωση, προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της επικουρικότητας. Η ρύθμιση των τιμών δεν θα πρέπει επίσης να παρεμποδίσει τις σωστές επενδύσεις και την είσοδο στην αγορά.

Εν συνεχεία, όσον αφορά την έκθεση της κ. De Vits σχετικά με τον Χάρτη Δικαιωμάτων των Καταναλωτών, θεωρώ ότι τόσο η έκθεση όσο και οι περισσότερες από τις προτεινόμενες τροπολογίες άπτονται άμεσα του αντικειμένου. Πολλές από τις ιδέες συμπεριλαμβάνονται και στην έκθεση της κ. Morgan, και η Επιτροπή συμφωνεί με πολλές από αυτές, αν μη τι άλλο με την ανάγκη πληρέστερης και ταχείας πληροφόρησης των καταναλωτών. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή θα προτείνει σύντομα στα κράτη μέλη την κατάρτιση ενός αναλυτικού καταλόγου καταναλωτών ενέργειας με σκοπό τη συλλογή και παροχή σχετικών πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με την αγορά ενέργειας στην οποία ανήκουν.

Πράγματι, συμφωνώ ότι τα νέα δικαιώματα των καταναλωτών που θα ανακύψουν πρέπει να εισαχθούν στην τρέχουσα νομοθετική διαδικασία και ότι στόχος του χάρτη είναι μια πληρέστερη παρουσίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας και η καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματα αυτά.

Η προσπάθεια εναρμόνισης όλων των παροχών των δημόσιων υπηρεσιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι δύσκολη. Ωστόσο, η Επιτροπή θα ελέγχει την ορθή εφαρμογή των οδηγιών, ιδίως για να εξασφαλίσει τον καθορισμό των ευάλωτων καταναλωτών σε εθνικό επίπεδο και ότι τα εθνικά καθεστώτα στήριξης είναι διαθέσιμα με τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό.

Επιπλέον, το Φόρουμ των Πολιτών για την Ενέργεια θα είναι η κινητήρια δύναμη για να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικές αγορές λιανικής στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Μετά τη διάσκεψη για τα δικαιώματα των καταναλωτών ενέργειας στις 6 Μαΐου, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια διαδικασία διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως τις ανησυχίες της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, αλλά πιστεύουμε ότι η οδηγία για την εσωτερική αγορά δεν αποτελεί την καλύτερη βάση για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Πιστεύουμε ότι οι στόχοι της επιτροπής μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της νέας οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που συζητούμε σήμερα.

Όσον αφορά τον αγώνα κατά της δημιουργίας μιας αγοράς συγκεντρωτικού χαρακτήρα, συμμεριζόμαστε την άποψη της επιτροπής ότι ο αγώνας αυτός είναι απαραίτητος, αλλά θεωρούμε ότι η πρόταση της Επιτροπής ήδη παρέχει το δικαίωμα και την εξουσία στις ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να λάβουν μέτρα για την ορθή λειτουργία της αγοράς.

Σε δύο σημαντικά σημεία, ωστόσο, δεν συμμερίζομαι πλήρως τα συμπεράσματα της επιτροπής: τη χρήση της επιτροπολογίας και κάποια θέματα σχετικά με τον ρόλο του οργανισμού.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση της επιτροπολογίας, η γενικότερη κατάργηση της εν λόγω διαδικασίας θα καθιστούσε αναποτελεσματική την όλη διαδικασία ανάπτυξης γρήγορων και αποτελεσματικών, καινούργιων και λεπτομερών κωδίκων αγοράς. Αυτοί είναι απαραίτητοι για τη στροφή προς πραγματικά ολοκληρωμένες ενεργειακές αγορές εντός χρόνων και όχι δεκαετιών. Το πιο σημαντικό θέμα είναι η ικανότητα να καταστούν νομικά δεσμευτικοί, για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, οι τεχνικοί κώδικες που εγκρίθηκαν υπό την εποπτεία του οργανισμού. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να τους εγκρίνει με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο, μέσω της διαδικασίας της επιτροπολογίας. Διαφορετικά, δεν θα μπορούσαν να είναι νομικά δεσμευτικοί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Σε γενικές γραμμές, χρειαζόμαστε κατευθυντήριες γραμμές, ακριβώς για να έχουμε έναν ισχυρό οργανισμό, σύμφωνα με τη θέση που εκφράζεται στις εκθέσεις των κκ. Chichester και Vidal-Quadras. Χωρίς κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο οργανισμός δεν θα μπορούσε να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις για επιμέρους παράγοντες της αγοράς.

Εφόσον λάβουμε υπόψη αυτά τα ουσιώδη στοιχεία, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες της επιτροπής, η Επιτροπή θα μπορούσε να δεχθεί, ωστόσο, τη διαγραφή ορισμένων από τις διαδικασίες της επιτροπολογίας οι οποίες, κατά τη γνώμη μας, είναι λιγότερο σημαντικές.

Σε ό,τι αφορά τον οργανισμό, η Επιτροπή επιθυμεί την ίδρυση ενός οργανισμού με ισχυρές αρμοδιότητες. Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί τις τροπολογίες που παρέχουν γενικά καθήκοντα στον οργανισμό, αλλά και εξασφαλίζουν μια πιο ανοικτή και διαφανή διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να υπερβούμε τη Συνθήκη ΕΚ.

Μια σειρά τροπολογιών που προτάθηκαν από την επιτροπή όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού δεν είναι συμβατές με τις αρχές της απόφασης Meroni. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τον βαθμό της διακριτικής ευχέρειας που διαθέτει ο οργανισμός. Συμφωνώ απόλυτα με την ανάγκη για έναν ισχυρό και αποτελεσματικό οργανισμό και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προσέγγιση που προτάθηκε από την Επιτροπή, όπου ο Οργανισμός θα αναπτύξει κώδικες που, αφενός μεν, αφορούν πραγματική και ουσιαστική διακριτικότητα και, αφετέρου, εγκρίνονται στη συνέχεια μέσω της επιτροπολογίας.

Δεν θα ολοκληρώσω πριν αναφερθώ στο ζήτημα του αποτελεσματικού διαχωρισμού των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων από την παραγωγή και την προμήθεια. Οι ισχύοντες κανόνες σημαίνουν ότι ένας μεγάλος αριθμός των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων μπορούν πράγματι να κάνουν διακρίσεις εις βάρος των νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερα ασφυκτική επίδραση στις επενδύσεις στο δίκτυο και στην εισαγωγή νέας δυναμικής.

Στόχος μας, επομένως, είναι να βρεθεί μια προσέγγιση που θα εξαλείψει πλήρως την εγγενή σύγκρουση συμφερόντων των κάθετα ολοκληρωμένων φορέων εκμετάλλευσης δικτύων, παρέχοντάς τους παράλληλα τα κατάλληλα κίνητρα για να επενδύσουν και να διαχειρίζονται το δίκτυο χωρίς διακρίσεις.

Το Συμβούλιο κατέληξε σε γενική συμφωνία σε όλα τα βασικά μέρη της δέσμης του Συμβούλιο Ενέργειας της 6ης Ιουνίου. Ο στόχος, μετά την ψήφο σας, είναι να επιτύχουμε την έγκριση της δέσμης, σε δεύτερη ανάγνωση, στα τέλη του τρέχοντος έτους. Αν η διαδικασία καθυστερήσει, ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην εγκριθεί η δέσμη πριν από τις εκλογές του 2009. Βασίζομαι στο Κοινοβούλιο και στην επερχόμενη γαλλική Προεδρία να αξιοποιήσουν πλήρως τους επόμενους μήνες προκειμένου να επιτευχθεί συνολική συμφωνία.

Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι κατά το Συμβούλιο Ενέργειας της 6ης Ιουνίου, η Επιτροπή επιφυλάχθηκε επισήμως να λάβει θέση σχετικά με τη δέσμη, κυρίως προκειμένου να λάβει υπόψη την αυριανή ψήφο σας.

Αξιότιμοι βουλευτές, επιδείξατε ιδιαίτερο ζήλο στην όλη διαδικασία εξ’ αρχής. Προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μαζί σας επί των προτάσεων αυτών, κατά τους προσεχείς μήνες, προς το συμφέρον των ευρωπαίων καταναλωτών ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Eluned Morgan, εισηγήτρια. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει την έκθεση για την ηλεκτρική ενέργεια αύριο, αυτό θα αποτελέσει μια ένδειξη για τις ενεργειακές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη ότι θέλουμε τον καταναλωτή και πάλι στη θέση του οδηγού.

Πριν μιλήσουμε για το πλέον επίμαχο θέμα της παρούσας οδηγίας, θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένους από τους τομείς όπου καταφέραμε να επιτύχουμε συναίνεση εντός του Κοινοβουλίου μέχρι σήμερα.

Δεν υπάρχει κανείς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει αντιληφθεί τη μαζική αύξηση των τιμών της ενέργειας κατά τους τελευταίους μήνες. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας προσπαθώντας να μας πείσουν ότι το θέμα της «ενεργειακής φτώχειας» θα πρέπει να αποτελεί σταθερά θέμα στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ. Εξάλλου, το σύστημα εμπορίας εκπομπών και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν ευρωπαϊκούς στόχους και επιδρούν στις τιμές της ενέργειας.

Σεβαστήκαμε την επικουρικότητα, κύριε Επίτροπε, στο αίτημά μας κάθε κράτος μέλος να προτείνει τους δικούς του ορισμούς της ενεργειακής φτώχειας και ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Έτσι, αν το Συμβούλιο θέλει να υπάρξει συμφωνία για αυτήν τη δέσμη, θα πρέπει να κατανοήσει ότι αυτό αποτελεί βασική απαίτηση του Κοινοβουλίου.

Υπάρχουν ήδη πολλά δικαιώματα για τους καταναλωτές, στον τομέα της ενέργειας, χωρίς αυτά να είναι ενισχυμένα. Ζητήσαμε, λοιπόν, από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να χρησιμοποιήσουν κίνητρα και κυρώσεις για την προστασία του καταναλωτή.

Αναφέραμε, επίσης, τα πρόσθετα δικαιώματα που πρέπει να απολαύει ο καταναλωτής όπως οι προσιτές τιμές για τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, ευκολότερους τρόπους αλλαγής προμηθευτή, καλύτερη εκπροσώπηση των καταναλωτών, ειδικά όταν αυτοί έχουν παράπονα, και μια δίκαιη συμφωνία για άτομα που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Πιστεύουμε ότι εντός 10 ετών θα πρέπει να λάβουμε μια σειρά έξυπνων μέτρων, τα οποία θα αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση, και οι εταιρείες θα πρέπει να είναι δημιουργικές στον τρόπο που χρεώνουν την ενέργεια και όχι να επιβραβεύουν εκείνους που κάνουν μεγαλύτερη χρήση, όπως ισχύει σήμερα. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ώστε αυτές να εισέλθουν στο δίκτυο και να εξασφαλίσουμε τον στόχο του 20%.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για συστήματα μεταφοράς μιλάμε για μονοπώλια, οπότε σαφώς υπάρχει ανάγκη για πολύ αυστηρούς κανονισμούς.

Θα θέλαμε να δούμε μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των αρχών ανταγωνισμού. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο σημείο όπου δεν θα υπάρχει μία εταιρεία να δεσπόζει στο 70% της αγοράς, όπως συμβαίνει με το ήμισυ των χωρών της ΕΕ.

Τώρα, σε ό,τι αφορά στο πιο αμφιλεγόμενο τμήμα της έκθεσης – το θέμα του διαχωρισμού. Είναι σαφές ότι το ισχύον σύστημα δεν λειτούργησε. Υπάρχει μια υποψία ότι κάποιοι δεν παίζουν δίκαια. Δίνουν προτεραιότητα πρόσβασης στη δική τους εταιρεία, βάζουν εμπόδια που αποθαρρύνουν τον ανταγωνισμό. Γι’ αυτό πιστεύω, ως εισηγήτρια, ότι ο πλήρης διαχωρισμός του ενεργειακού εφοδιασμού από εταιρείες μεταφοράς ή ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός –όπως προτάθηκε αρχικά από την Επιτροπή– αποτελούν τις μόνες επιλογές για τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας.

Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να άρουμε τη σύγκρουση συμφερόντων. Μπορείτε να δημιουργείτε όσα στεγανά θέλετε, αλλά δεν θα υπάρξει κίνητρο για τις εταιρείες να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό στην αγορά όσο τους ανήκουν οι εταιρείες μεταφοράς.

Χρειαζόμαστε ίσους όρους ανταγωνισμού: έχουμε ανάγκη για ευκολότερη πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε ΜΜΕ, αλλά, ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, χρειαζόμαστε ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επενδύσεις του ενός τρισεκατομμυρίου που είναι αναγκαίες για την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με υπεκφυγές, δεν θα δώσουμε ένα σαφές μήνυμα στους επενδυτές και τα φώτα μπορεί να σβήσουν στην Ευρώπη. Το ζήτημα δεν θα εξαφανιστεί και, αν σβήσουν τα φώτα, μπορεί να πέσουν και κυβερνήσεις.

Λοιπόν, ποιος αντιστέκεται σε αυτήν την προοπτική; Η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, η Ελλάδα και η Βουλγαρία: νομίζουν ότι η ενίσχυση αυτών των στεγανών αρκεί. Ορισμένοι υποψιάζονται, μάλιστα, ότι υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια προστασίας των εθνικών πρωταθλητών που ναι μεν είναι στην ευχάριστη θέση να επενδύουν σε άλλες αγορές, αλλά είναι απρόθυμοι να επιτρέψουν σε άλλους να εισέλθουν στις αγορές τους. Εάν δεν υποστηρίξουμε αυτό το μοντέλο όμως, είναι πιθανό να μην δούμε μείωση τιμών με οποιοδήποτε άλλο μοντέλο.

Γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο κατέληξε σε μια άτυπη συμφωνία για το θέμα αυτό. Εκείνοι έχουν προτείνει την ενίσχυση των προαναφερθέντων στεγανών. Πολλοί από εμάς, όμως, έχουμε την αίσθηση ότι αυτό δεν αρκεί για τους ευρωπαίους καταναλωτές και επιμένουμε σε μια πιο σκληρή θέση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές και κυρίως όλους όσοι συνεργάστηκαν στη σύνταξη αυτού του πολύ σύνθετου φακέλου.

 
  
MPphoto
 
 

  Alejo Vidal-Quadras, εισηγητής. (ES) Κύριε Πρόεδρε, η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί, για πολλούς λόγους, την αχίλλειο πτέρνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως λόγω της απροθυμίας ορισμένων κυβερνήσεων ή κάποιων επιχειρηματικών ελίτ να αναγνωρίσουν ότι για την επίτευξη μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά, ανοικτή στον ανταγωνισμό, στην οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τους προμηθευτές τους και στην οποία δεν θα υπάρχουν εμπόδια στη ροή ενέργειας από τη Στοκχόλμη προς την Αθήνα και από τη Λισαβόνα προς τη Βιέννη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, που απέχει πολύ ακόμα, έχουμε να καλύψουμε πολύ χαμένο έδαφος και να άρουμε πολλά εμπόδια.

Στην έκθεση σχετικά με τη ρύθμιση, της οποίας είμαι ο εισηγητής, και η οποία εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα στην επιτροπή, επισημαίνεται η σημασία της αύξησης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, η ανάγκη εναρμόνισης των τεχνικών κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η σκοπιμότητα του να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στις ρυθμιστικές αρχές του οργανισμού και η καλύτερη κατανομή των αρμοδιοτήτων των φορέων εκμετάλλευσης του συστήματος. Έτσι αυτοί θα μπορέσουν να αναλάβουν την εκπόνηση κωδίκων δικτύου και τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την κατάρτιση αυτών των κωδίκων, δίνοντας την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να προτείνουν κώδικες για τους εαυτούς τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών.

Οι προτάσεις αυτές προκύπτουν από την επιθυμία που έχει ήδη εκφράσει το Κοινοβούλιο, να υπάρχει δηλαδή ένα ευρωπαϊκό όργανο συντονισμού των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, με την ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις για θέματα ευρωπαϊκής εμβέλειας, αποφεύγοντας την επικάλυψη με αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, και να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων εκμετάλλευσης του συστήματος που θα αναπτύξουν τις αναγκαίες τεχνικές ρυθμίσεις για να διασφαλιστεί η ρευστότητα στην ευρωπαϊκή αγορά. Από την άποψη αυτή, η έκθεσή μου είναι απολύτως σύμφωνη με τις εκθέσεις Chichester και Paparizov.

Προκειμένου να επιτευχθεί η εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, χρειάζεται η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων και κανονισμών, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι παράγοντες χρησιμοποιούν τους ίδιους κανόνες, να προωθήσουμε τις διασυνδέσεις και να υπάρξουν ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές με ενισχυμένες εξουσίες για τη διασφάλιση των επενδύσεων.

Η έκθεση της καλής μου φίλης κ. Morgan εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό τις σωστές απαντήσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Το θέμα του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση μεταξύ μας, που μερικές φορές υπήρξε αρκετά σκληρή. Ωστόσο, εξακολουθούμε να είμαστε φίλοι, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Ευρώπη θα έχει μέλλον.

Νομίζω ότι μιλάμε για ένα θέμα στο οποίο το εθνικό συμφέρον διαδραματίζει κύριο ρόλο, στο οποίο τα διάφορα μοντέλα αγοράς συγκρούονται, και στο οποίο υπάρχουν επικρατούσες καταστάσεις που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ωστόσο, είναι ακριβώς αυτές οι ανισότητες που μας εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό να σημειώνουμε πρόοδο, και δεν νομίζω ότι η σύνταξη ενός κατάλογου με πιθανά μοντέλα αποτελεί τη λύση.

Ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά σίγουρα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς, αν και σίγουρα δεν αρκεί από μόνος του.

Μερικές από τις ιδέες της κ. Morgan είναι αμφισβητήσιμες, όπως η θέσπιση κοινωνικών τιμολογίων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας, διότι έτσι διατρέχουμε τον κίνδυνο να παρέμβουμε στις αγορές.

Το Συμβούλιο κατέληξε σε γενική συμφωνία σχετικά με τη δέσμη εδώ και πάνω από μία εβδομάδα. Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ανάγνωση πριν από το καλοκαίρι. Ωστόσο, για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να μεταφέρω μαζί με τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, αγαπητό και σεβαστό μου φίλο κ. Lenarčič την επιθυμία του Κοινοβουλίου να διαπραγματευθεί μια συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση η οποία θα είναι ικανοποιητική για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

Η κοινοβουλευτική περίοδος πλησιάζει στο τέλος, και προσεγγίσεις του τύπου «ή αυτό ή τίποτε» θα ήταν λάθος, διότι, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, το Κοινοβούλιο αντιδρά πολύ άσχημα όταν δεν γίνεται σεβαστό ή αισθάνεται ότι έχει τεθεί υπό υπερβολική πίεση.

Δεν είναι η στιγμή να χωριστούμε σε εκείνους που υιοθετούν μια σκληρή γραμμή και σε εκείνους που υιοθετούν μια πιο ήπια γραμμή ή ενεργούν αποκλειστικά και μόνο υπό τη σκοπιά των εθνικών συμφερόντων. Ήρθε η ώρα για μια λογική, ισορροπημένη και, με την καλύτερη έννοια της λέξης, ευρωπαϊκή προσέγγιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester, εισηγητής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, πρώτα από όλα θα ήθελα να αναγνωρίσω τη σημαντική συμβολή του προκατόχου μου, συνεισηγητή, κ. Brunetta, που έπρεπε να φύγει από το Κοινοβούλιο για να αναλάβει μια άλλη θέση στην πατρίδα του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για την εποικοδομητική διάθεση συνεργασίας που επέδειξαν, η οποία μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε μια ευρεία συναίνεση.

Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόκληση να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο να αφήσουμε τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές από μόνες τους να κάνουν ό,τι θέλουν και στο να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή. Προκειμένου οι αγορές να λειτουργήσουν ομαλά, ο ρόλος του ρυθμιστή είναι απολύτως απαραίτητος. Η υπηρεσία αυτή θα συμπληρώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα κανονιστικά καθήκοντα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, παρέχοντάς τους ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ τους, μέσω ρυθμιστικής εποπτείας της συνεργασίας των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, αναθέτοντας στον Οργανισμό τη δυνατότητα ανάληψης ατομικών αποφάσεων και εξουσιών και μέσω ενός γενικού συμβουλευτικού ρόλου. Ο Οργανισμός θα έχει συμβουλευτικό ρόλο έναντι της Επιτροπής όσον αφορά τη ρύθμιση θεμάτων αγοράς, κάτι που έχει μεγάλη σημασία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με τον κανονισμό αυτόν, έχουμε πειστεί για την ανάγκη να προχωρήσουμε πέρα από τις προτάσεις της Επιτροπής για τον Οργανισμό με στόχο τη δημιουργία ενός οργανισμού με μεγαλύτερη ανεξαρτησία και περισσότερες εξουσίες στη λήψη αποφάσεων. Προκειμένου ο Οργανισμός να συμβάλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χρειαστεί πιο εκτεταμένες αρμοδιότητες και μεγαλύτερη ανεξαρτησία από την Επιτροπή, προκειμένου να διεκπεραιώσει τις διασυνοριακές καταστάσεις και να προσφέρει αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

Γι’ αυτό και προτείναμε την ενίσχυση της εξουσίας λήψης αποφάσεων για τον Οργανισμό, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη τεχνικών κωδίκων, όπως μόλις ανέφεραν οι συνάδελφοί μου, και στα επενδυτικά σχέδια των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, καθώς και μεγαλύτερη κανονιστική και οικονομική ανεξαρτησία. Ωστόσο, μαζί με τη μεγαλύτερη δύναμη και την ανεξαρτησία θα πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη λογοδοσία ιδίως προς το Κοινοβούλιο, αλλά και στους εμπλεκόμενους φορείς. Προτείναμε, λοιπόν, να ενισχύσουμε την απαίτηση του Οργανισμού για διαβούλευση, για διαφάνεια και για λογοδοσία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πρέπει να τονίσω ότι επιδιώξαμε να διασφαλίσουμε τη συνοχή και τη συνέπεια μεταξύ αυτής της έκθεσης και του παρόντα κανονισμού με τα άλλα μέρη της δέσμης. Έχουμε επίγνωση των θεμάτων που προκύπτουν από την απόφαση Meroni, αλλά παρόλα αυτά είμαστε της άποψης ότι οι προτάσεις μας είναι κατάλληλες.

Οι προτεινόμενες αλλαγές στη δομή έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν την πιο αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ των αναγκών για ρυθμιστική ανεξαρτησία, αφενός, και τον κατάλληλο πολιτικό έλεγχο, αφετέρου. Μια βασική αρχή για εμένα, και για όλους μας, είναι ότι η ανεξαρτησία του Οργανισμού είναι απαραίτητη όχι μόνο για την αποτελεσματικότητά του, αλλά και για την αξιοπιστία του. Επομένως, προτείνουμε την ενίσχυση του ρόλου των ρυθμιστικών αρχών, μια προθεσμία για την εξασφάλιση της ταχείας λήψης αποφάσεων και αύξηση της οικονομικής ανεξαρτησίας του Οργανισμού.

Το μέλλον της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και η ανάπτυξή της μετά την εφαρμογή της τρίτης δέσμης ενέργειας θα απαιτήσουν από τον Οργανισμό να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, και αυτός είναι ο λόγος που η ισχύς και η ανεξαρτησία του Οργανισμού πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο από όσο προτείνει η Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Mia De Vits, εισηγήτρια. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι η έκθεση Morgan και η έκθεσή μου για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Ενέργειας πρέπει να εξεταστούν από κοινού. Σήμερα ο διαρθρωτικός διαχωρισμός του τομέα της ενέργειας είναι πιο απαραίτητος από ποτέ, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό. Το ερώτημα είναι και παραμένει: είναι προς όφελος του καταναλωτή; Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζω ότι στη χώρα μου, το Βέλγιο, οι λογαριασμοί ενέργειας των καταναλωτών θα είναι κατά μέσο όρο 300 ευρώ υψηλότεροι το 2008 σε σύγκριση με το 2007. Γνωρίζω ότι οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για αυτό – αλλά σίγουρα όχι εξ ολοκλήρου.

Τα στοιχεία της Επιτρόπου Kuneva αποκαλύπτουν, για παράδειγμα, ότι 20-32% των Βρετανών που έχουν αλλάξει πάροχο εκμεταλλευόμενοι το άνοιγμα της αγοράς βρίσκονται σήμερα σε χειρότερη θέση από πριν. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι καταναλωτές να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας και αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει στις μέρες μας. Υπάρχει πραγματικό κενό κατανοητών πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα αυτά, εξ ου και η ανάγκη για ένα ισχυρό, σαφές, κατανοητό έγγραφο απαρίθμησης των υφιστάμενων δικαιωμάτων: έναν χάρτη.

Η κ. Morgan ήδη μίλησε σχετικά με το τι πρέπει να περιέχει αυτός ο χάρτης. Θα ήθελα να προσθέσω δύο ακόμη στοιχεία. Οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να αλλάξουν πάροχο: φυσικά. Δωρεάν και μέσα σε έναν μήνα: ασφαλώς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να συγκρίνουν προσφορές, ωστόσο, και γι’ αυτό είναι σημαντικό οι συμβάσεις και τα τιμολόγια να είναι τυποποιημένα. Για να είναι σε θέση να κάνουν τη σύγκριση, οι καταναλωτές πρέπει να έχουν μια γενική άποψη της σημερινής κατανάλωσης ενέργειας και να ενημερώνονται για την κατανάλωση τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο. Η κ. Morgan μίλησε και για αυτό –και θα υποστηρίξω αυτές τις ιδέες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται και στην έκθεσή μου– τους «έξυπνους μετρητές», για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και για τα εθνικά σχέδια δράσης στον τομέα της ενέργειας που πρέπει να συνταχθούν για τον σκοπό αυτόν. Όλα αυτά αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Όσον αφορά τα κοινωνικά τιμολόγια, θα ήθελα να πω στον κ. Vidal-Quadras ότι, κατά την άποψή μας, η εφαρμογή τους θα πρέπει να καταστεί δυνατή, αποτελώντας ένα αποτελεσματικό μέσο για τα κράτη μέλη. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που θα πω αναφορικά με τα κοινωνικά τιμολόγια, κύριε Vidal-Quadras. Δεν πιστεύω ότι σε αυτό το πλαίσιο θα έχουμε δυσκολίες να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να υπάρξουν σημεία αναζήτησης πληροφοριών με φυσική υπόσταση. Ας μην ξεχνάμε ότι το ψηφιακό χάσμα παραμένει απίστευτα μεγάλο ακόμα και σήμερα.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω με κάτι που μπορεί να αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό σημείο. Κατά την άποψή μας, εάν οι καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και, επομένως, να είναι καλά ενημερωμένοι, θα πρέπει να τους στέλνεται ένα αντίγραφο του χάρτη που θα απαριθμεί τα υφιστάμενα δικαιώματά τους με τρόπο σαφή και πλήρη, κάθε φορά που ετοιμάζονται να υπογράψουν οποιαδήποτε σύμβαση. Αυτό ζητάμε, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο: να καταρτιστεί ένας κατάλογος με τα υφιστάμενα δικαιώματα των καταναλωτών και να παρέχεται στους καταναλωτές με τη μορφή ενός ευανάγνωστου εγγράφου. Ως εκ τούτου, δεν μπορώ να καταλάβω τη θέση της Επιτροπής, του Επιτρόπου Piebalgs, ή των άλλων Ομάδων. Πριν από λίγους μήνες, η Επιτροπή εξήγγειλε έναν χάρτη. Τώρα, λίγους μήνες μετά, το μόνο που έχουμε καταφέρει είναι να καταρτίσουμε έναν απλό, ενημερωτικό κατάλογο σημείων προς έλεγχο. Είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε παραπέρα. Για τον λόγο αυτόν, καλώ τις άλλες Ομάδες να υποστηρίξουν την τροπολογία που κατέθεσε η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν προσπαθούμε να ανακαλύψουμε εκ νέου τον τροχό. Απλώς ζητούμε οι καταναλωτές να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους με ένα αντίγραφο που θα αποστέλλεται σε αυτούς κάθε φορά που θα συνάπτουν μια σύμβαση. Αν το σοβαρότερο πρόβλημα σήμερα –όπως επισημαίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή– είναι η σαφής πληροφόρηση, ή μάλλον η έλλειψη αυτής, πιστεύω ότι η πρότασή μας προσφέρει μια λύση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Hudacký, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. − (SK) Η ενεργειακή κατάσταση στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο μάς υποχρεώνει να αναζητήσουμε νέες αποτελεσματικές λύσεις για την εξασφάλιση εφοδιασμού των κρατών μελών σε λογικές τιμές, υπό τον όρο της περαιτέρω ελευθέρωσης των αγορών ενέργειας, τη μεγαλύτερη διαφάνεια της αγοράς και την αποφυγή διακρίσεων.

Χαιρετίζω την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτύχει κάποια πρόοδο και να δημιουργήσει έναν χώρο με σαφείς κανόνες και σχέσεις μεταξύ των σχετικών μερών στην αγορά ενέργειας. Από τη μία πλευρά, το γεγονός αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός καλύτερου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και, από την άλλη μεριά, πρέπει να δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό κανονιστικό μηχανισμό ικανό να προλαμβάνει καταστάσεις κρίσης.

Ωστόσο, οι προθέσεις και η πραγματικότητα είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Παρά το γεγονός ότι έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων και συμβιβαστικών προτάσεων, η ενεργειακή δέσμη εξακολουθεί να προκαλεί πολλά ερωτηματικά και αβεβαιότητες. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον διαχωρισμό του ιδιοκτησιακού καθεστώτος παραγωγής και της μεταφοράς στο πλαίσιο των καθετοποιημένων επιχειρήσεων.

Είναι αυτό πραγματικά το πιο αποτελεσματικό μοντέλο προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός, άμβλυνση των διακρίσεων, χαμηλότερες τιμές και υψηλότερες επενδύσεις; Οι πολυάριθμες αναλύσεις οι οποίες θα έπρεπε να επιβεβαιώσουν αυτά τα πλεονεκτήματα, φέρουν μια σειρά από αντεπιχειρήματα που σκορπούν αντικειμενικές αμφιβολίες σχετικά με τα οφέλη αυτά.

Η γνώμη μου είναι μάλλον απλή, αλλά συνοδεύεται από συζητήσεις τόσο με τους υποστηρικτές όσο και με τους πολέμιους του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού. Τα κράτη μέλη που διαθέτουν άλλα μοντέλα πρέπει σίγουρα να είναι σε θέση να κάνουν μια επιλογή. Οκτώ από αυτά πρότειναν τον λεγόμενο τρίτο δρόμο, κάτι που πρότεινα ως εισηγητής γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, ως εναλλακτική λύση για το μοντέλο διαχωρισμού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Πράγματι, η προαναφερθείσα επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει την πρόταση αυτή. Πριν φθάσουμε στα τελικά συμπεράσματα, θα πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσο κάθε προτεινόμενο μοντέλο είναι λειτουργικό, προσφέρει συνεχή παροχή ενέργειας, είναι διαφανές, δεν προκαλεί διακρίσεις, και αν η διαφάνεια και η αποφυγή διακρίσεων μπορούν ή δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω μιας πιο αποτελεσματικής ρύθμισης.

Πρέπει επίσης να ελέγξουμε αν και κατά πόσον η προτεινόμενη λύση αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος της ατομικής ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο αυτό, νομίζω ότι η συμβιβαστική τροπολογία 166, που κατατέθηκε από 40 βουλευτές, η οποία επιτρέπει την εφαρμογή του λεγόμενου τρίτου δρόμου, αποτελεί τη βέλτιστη λύση υπό τις δεδομένες συνθήκες και σέβεται τις απαιτήσεις ενός σημαντικού αριθμού κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariela Velichkova Baeva, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων . − (BG) Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού 1228 σχετικά με την πρόσβαση στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας έχει ως στόχο να επιτύχει τη σύσταση της κοινοτικής ενεργειακής αγοράς. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων υπογραμμίζει τη βελτίωση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, εξαλείφοντας τους υφιστάμενους φραγμούς πρόσβασης στο δίκτυο για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά και προωθώντας τις επενδύσεις που είναι ζωτικής σημασίας για τις εθνικές οικονομίες και τους ιδιώτες καταναλωτές. Η περιφερειακή συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων θα συμβάλλει στη διοχέτευση πόρων προς τη διασύνδεση και τη διαφοροποίηση των προμηθευτών ενέργειας. Για τη χώρα μου, τη Βουλγαρία, που αποτελεί σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό αποτελεί ευκαιρία για να ενσωματωθεί ενεργά στο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ενεργειακός τομέας εξαρτάται από τη ζήτηση, την προσφορά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι οποιεσδήποτε αποφάσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη την ώθηση που έχει δοθεί στον τομέα της ενέργειας και τη στρατηγική του σημασία για την ανάπτυξη των σύγχρονων οικονομιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Lipietz, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων μετέβη στο Παρίσι για να εξετάσει όλες αυτές τις οδηγίες. Επίσης, συναντηθήκαμε και με συνδικαλιστικές οργανώσεις και με επιχειρήσεις του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Όλοι έχουν αγωνιστεί για έναν ισχυρότερο οργανισμό σε σχέση με ό,τι προτείνεται από την Επιτροπή. Είμαστε εξοικειωμένοι με τη νομολογία του Δικαστηρίου και έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η Επιτροπή πρότεινε να μην αλλάξει η Συνθήκη, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες δυσκολίες.

Γι’ αυτό, κατά τη γνώμη της, η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων συνιστά ενίσχυση όσων σχετίζονται με την παρακολούθηση, τις συστάσεις και την εξουσία αναστολής, αλλά αντιτίθεται στο να δοθούν στον Οργανισμό αρμοδιότητες διοικητικής αστυνόμευσης μέχρι του σημείου επιβολής προστίμων.

Μόνο η Επιτροπή έχει αυτήν τη διοικητική εξουσία αστυνόμευσης. Πιστεύω ότι, υπό αυτό το πρίσμα, μπορούμε να λάβουμε υπόψη τις Συνθήκες, όπως αυτές ισχύουν, καθώς και τις ανάγκες για ρύθμιση της αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. (HU) Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η δυσαρέσκεια μεταξύ των καταναλωτών ενέργειας έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της ανόδου των τιμών και της έλλειψης ρυθμιστικής διαφάνειας. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο, είναι τόσο σημαντικό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει σύντομα την ευλογία του σε μια δέσμη νομοθετικών μέτρων που θα βοηθήσουν να εξασφαλιστεί ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Είμαι πεπεισμένος ότι η απότομη αύξηση των τιμών και η αύξηση της αδυναμίας των καταναλωτών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανεπαρκή λειτουργία της αγοράς. Σε πολλά κράτη μέλη, είναι αλήθεια ότι οι καταναλωτές ανταγωνίζονται τους προμηθευτές και όχι το αντίθετο.

Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, η ελευθέρωση της αγοράς προς το παρόν σημαίνει υψηλότερες τιμές και επιδείνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, εξ αιτίας του άτακτου τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται η ελευθέρωση της αγοράς ως αποτέλεσμα λανθασμένων χειρισμών της κυβέρνησης. Η έγκριση της δέσμης των εκθέσεων που συζητούμε σήμερα θα μπορούσε να θέσει τέλος σε αυτήν την κατάσταση. Η νέα νομοθεσία μπορεί να επιτρέψει επιτέλους τον πραγματικό ανταγωνισμό στην ενεργειακή αγορά, και οι προμηθευτές ίσως χρειαστεί στην πραγματικότητα να ανταγωνίζονται για τους καταναλωτές.

Επιπλέον, η ενεργειακή δέσμη δημιουργεί επίσης καλύτερες προϋποθέσεις για το είδος των επενδύσεων που είναι απολύτως ζωτικής σημασίας για το μέλλον του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Θα αποτελέσει κίνητρο για την ενεργειακή απόδοση, και πιστεύω ότι θα διευκολύνει τη διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ένα άλλο ιδιαίτερα θετικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των προτάσεων είναι ότι ενισχύουν τις διατάξεις σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, η τήρηση των οποίων είναι συχνά ελλιπής. Ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτήν τη χρονική στιγμή είναι ότι οι καλπάζουσες τιμές της ενέργειας αποτελούν σημαντική αιτία της φτώχειας. Κατά τη γνώμη μου, οι προσπάθειες στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής θα πρέπει πάντα να αξιολογούνται με γνώμονα την ικανοποίηση των καταναλωτών. Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς μια αποτελεσματικότερη ρύθμιση. Η δέσμη προτάσεων θα τονώσει τον ανταγωνισμό και, ταυτόχρονα, θα βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού. Ελπίζουμε ότι η έγκριση αυτής της δέσμης θα εξασφαλίσει ότι στο μέλλον οι καταναλωτές ενέργειας στην Ευρώπη δεν θα αντιμετωπίσουν παράλογες τιμές λόγω ρυθμιστικής ανεπάρκειες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. − (RO) Αγαπητοί συνάδελφοι, το αρχικό σχέδιο του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών παρείχε στο Κοινοβούλιο δύο δυνατότητες: να απορρίψει ένα άχρηστο όργανο ή να δημιουργήσει ένα πιο αποτελεσματικό όργανο.

Επέλεξε τη δεύτερη λύση, όχι ενάντια στη ρήτρα Meroni, αλλά στο πλαίσιο που ορίζουν οι διατάξεις της Συνθήκης. Οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις διάφορες επιτροπές, οι οποίες σε γενικές γραμμές συγκλίνουν, έχουν αλλάξει σημαντικά τα αρχικά προνόμια. Κατά συνέπεια, αυτήν τη στιγμή, αναμένουμε ότι, μέσω της δραστηριότητάς του, ο Οργανισμός θα ενισχύσει τον ρόλο των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και θα υποστηρίξει τη λειτουργία τους, θα επιτρέψει την τεχνική εναρμόνιση των ευρωπαϊκών δικτύων, ως προϋπόθεση για μια πραγματική εσωτερική αγορά και θα καταστήσει δυνατή την αμοιβαία προμήθεια ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών, θα λάβει υπόψη το συμφέρον των καταναλωτών και θα παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας.

Αναμένουμε ο Οργανισμός να αποτελέσει ένα χρήσιμο μέσο για την εφαρμογή της κοινής ενεργειακής πολιτικής. Αυτό δε σημαίνει ότι η παροχή αυτών των προνομίων θα μειώσει τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το Κοινοβούλιο στην εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής, ούτε ότι οι αποφάσεις τεχνικού χαρακτήρα θα υποκαταστήσουν τις πολιτικές αποφάσεις. Ο τελικός στόχος μας παραμένει η παροχή επαρκούς ενέργειας σε προσιτές τιμές για όλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. − (PL) Κύριε Πρόεδρε, τα οφέλη που θα προσκομίσουμε από την ενεργειακή δέσμη που έχει εγκριθεί θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές αποφάσεις. Μόνο οι ηγέτες της Γαλλίας κατάφεραν να καταστήσουν σε μεγάλο βαθμό τους τομείς οικονομίας και ενέργειας ανεξάρτητους από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στους ηγέτες των άλλων χωρών έλειπε η φαντασία.

Η απρόβλεπτη μαζική αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου μάς υποχρεώνει να αποφασίσουμε σχετικά με το πεδίο ανάπτυξης της ατομικής ενέργειας ή άλλων πηγών. Πώς πρέπει να αξιοποιήσουμε το δίκτυο ώστε να αποφύγουμε μια κρίση; Οι προτεινόμενοι κανονισμοί πρόσβασης στο δίκτυο των διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας και οι κοινές αρχές για την εσωτερική αγορά ενέργειας θα πρέπει να προωθήσουν τον πλήρη συγχρονισμό των δικτύων των χωρών της παλαιάς Ευρώπης και των νέων χωρών. Αυτό θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και θα οδηγήσει σε περιορισμό των τιμών της ενέργειας μέσω της αύξησης του ανταγωνισμού.

Ο Οργανισμός για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας που έχει ιδρυθεί θα πρέπει, σε συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά, να διασφαλίζει ότι η αγορά λειτουργεί ομαλά. Οι εξουσίες του Οργανισμού θα πρέπει να αυξηθούν, ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς.

Υποστηρίζω ρύθμιση που προωθεί τον ανταγωνισμό και την επέκταση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την κ. Morgan για την αποτελεσματική σύνταξη της έκθεσής της.

Θα ήθελα μόνο να προσθέσω κάτι απαντώντας στην παρέμβαση που έκανε νωρίτερα σήμερα: μην επιτρέψετε στα κράτη μέλη να αποποιηθούν των ευθυνών τους για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και τη διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών τους. Μην επιτρέψετε σε καμία κυβέρνηση να παραιτηθεί από την ευθύνη αυτή.

Κατόπιν τούτου, θα ήθελα να τονίσω αυτό που πιστεύω ότι είναι το πιο βασικό ερώτημα σε αυτήν τη συζήτηση, και συγκεκριμένα: είναι οι ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές αρκετά καλές; Λειτουργούν σωστά; Επαρκεί η νομοθεσία για την ευημερία των καταναλωτών, τις χαμηλές τιμές, τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και για την καλύτερη αξιοποίηση όλων των πηγών ενέργειας, αν μη τι άλλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;

Η απάντηση θα ήταν δικαίως «όχι», αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της αλλαγής του κλίματος, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και τη σύνδεση των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας μεταξύ τους.

Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση και ίσους όρους ανταγωνισμού για τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας ανοιχτό και θεμιτό ανταγωνισμό. Αυτήν την προοπτική πρέπει να εξετάσουμε στη συζήτηση για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο έχει την ευθύνη να προβεί σε συμβιβασμό μεταξύ των μελών του. Επίσης, το Κοινοβούλιο έχει ευθύνη να συμβάλει στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής λύσης και έχουμε κοινή ευθύνη.

Ζητώ τόσο από τη σημερινή όσο και από την επόμενη Προεδρία να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτό το ζήτημα. Οι ενεργειακές αγορές του σήμερα δεν είναι επαρκούν. Έχουμε κοινή ευθύνη για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης, και γι’ αυτό ελπίζω ότι και εσείς θα ακούσετε το Κοινοβούλιο και εμείς θα ακούσουμε τη γνώμη σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Reino Paasilinna, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές και όλους τους υπόλοιπους, αλλά κυρίως την κ. Morgania, η οποία έφερε εις πέρας ένα αρκετά επιβαρυντικό έργο. Εμείς προτείνουμε, μεταξύ άλλων, οι καταναλωτές να έχουν το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση έλλειψης ποιότητας και μη παροχής των προσυμφωνημένων υπηρεσιών. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν προμηθευτή γρήγορα και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το ενεργειακό υπόβαθρο ενός προϊόντος: για παράδειγμα, τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον.

Τόσο η Ομάδα μου όσο και η πλειοψηφία της επιτροπής υποστήριξε την Επιτροπή για το θέμα του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα διαχωρισμού για τους παραγωγούς ενέργειας, καθιστώντας τους φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων ανεξάρτητους από τους ιδιοκτήτες των ενεργειακών δικτύων. Με άλλα λόγια, δεν πιστεύουμε στο «μεγάλο» μοντέλο. Έχασε με μικρή διαφορά στην ψηφοφορία.

Σε ορισμένες χώρες ο ανταγωνισμός λειτουργεί, και είναι εύκολο για τον καταναλωτή να κάνει επιλογές. Σε άλλες, όμως, αυτό εξακολουθεί να είναι σχεδόν αδύνατον. Οι περισσότερες χώρες έχουν ανοίξει τις αγορές τους. Μερικές, όμως, συνεχίζουν την παλιά πολιτική προστατευτισμού, έχοντας αναλάβει τις αγορές και άλλων χωρών ταυτόχρονα.

Σε πολλές χώρες καθίσταται πρακτικά αδύνατον για νέες ενεργειακές εταιρείες να ανταγωνίζονται ισότιμα στην αγορά. Πρέπει να γίνει κάτι και γι’ αυτό. Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού, στη μείωση των επενδύσεων και σε παράλογες τιμές για τους καταναλωτές.

Περίπου το 77% της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγεται από ορυκτά καύσιμα. Οι τρέχουσες σπάταλες στον τρόπο χρήσης της ενέργειας έχουν φθάσει στο τέλος, καθώς τα λιγοστά αποθέματα ορυκτών γίνονται όλο και πιο σπάνια, με ολοένα και λιγότερους να τα ελέγχουν. Μόνο σε μια βιώσιμη και επιτυχημένη αγορά είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, με τη βιομηχανία να βασίζεται σε πηγές ενέργειας που δεν προκαλούν εκπομπές, και μια Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργειακά αυτάρκη.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Λουξεμβούργο θα μπορούσε να προσεγγίζει τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου, αν και με κάποια επιπλέον στοιχεία. Για παράδειγμα, η προστασία των καταναλωτών πρέπει να ενισχυθεί. Πρόκειται για επιθυμία του Κοινοβουλίου. Στην πρόταση που έχουμε ενώπιόν μας η Επιτροπή εξακολουθεί να διαθέτει υπερβολικά πολλές εξουσίες. Η διαδικασία της επιτροπολογίας δεν πρέπει να αποτελέσει βασική αρχή της νομοθεσίας. Δεν αποτελεί βασική αρχή.

Χρειαζόμαστε ξεχωριστούς κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε σχέση με την εφαρμογή των νέων οδηγιών. Οι διαδικασίες επί παραβάσει της ΕΕ είναι αναποτελεσματικές, πολύ αργές και έντονα πολιτικού χαρακτήρα. Στόχος μας είναι να επιτύχουμε μια αρμονία κατά τη διάρκεια της γαλλικής Προεδρίας, και ελπίζω ότι η επικείμενη Προεδρία θα αναλάβει τα καθήκοντά της με επιτυχία, έτσι ώστε το παρόν θέμα να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (LT) Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, κ. Morgan, και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους συναδέλφους μου σκιώδεις εισηγητές για το εποικοδομητικό τους έργο. Το έγγραφο αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας ενωμένης και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας στην ΕΕ. Πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα, δεδομένου ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού εντός της αγοράς και των συμφερόντων των καταναλωτών.

Κατά τη γνώμη μου, η τροποποιημένη συμφωνία συνάδει κατά το μεγαλύτερο μέρος με τους στρατηγικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής των περισσότερων κρατών μελών, που είναι η δημιουργία μιας αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ.

Θα ήθελα να επισημάνω μόνο κάποια στοιχεία. Πρώτον, στο πλαίσιο της οδηγίας, το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία. Σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά σχέδια που αποσκοπούν στην εξάλειψη των ενεργειακών νησίδων, όπως η Λιθουανία και άλλες χώρες της Βαλτικής, καθώς και ορισμένες άλλες περιοχές, είναι εξαιρετικά σημαντική η πολιτική βούληση, από κοινού με τη γενική πολιτική της ΕΕ βάσει κοινών οικονομικών όρων.

Είναι σημαντικό η ιδέα της συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς με σκοπό την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς όντως να γίνει πράξη και να μην αποτελεί απλώς θέμα συζήτησης. Θα ήθελα, λοιπόν, να ζητήσω από τους συναδέλφους μου βουλευτές να υποστηρίξουν την τροπολογία 168. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε απόφαση σχετικά με το θέμα των διασυνδέσεων.

Δεύτερον, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αρχή της αμοιβαιότητας παραμένει ζωτικής σημασίας στις σχέσεις με παράγοντες από τρίτες χώρες.

Τρίτον, η θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εξουσία λήψης αποφάσεων.

Τέταρτον, το θέμα της ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών δεν πρέπει να υπερεκτιμηθεί. Ο διορισμός τους πρέπει να είναι διαφανής και ανοικτός και οι δραστηριότητές τους ανεξάρτητες από οποιαδήποτε επιρροή πολιτικής ή εκτελεστικής διακυβέρνησης. Οι ρυθμιστικές αρχές όλων των κρατών μελών θα πρέπει να είναι συντονισμένες.

Βήμα προς βήμα, τόσο η κοινή αγορά ενέργειας όσο και η κοινή ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να αναπτυχθούν, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού σε συνδυασμό με την υψηλότερη αποδεκτή τιμή για όλους τους καταναλωτές. Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό, τόσο το καλύτερο.

 
  
MPphoto
 
 

  Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συνταχθώ με τους συναδέλφους μου βουλευτές και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των εισηγητών για την εν λόγω δέσμη και θα ήθελα να είμαι η πρώτη που θα απαντήσει σε μια κατηγορία που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη γερμανική συζήτηση για την ενεργειακή δέσμη, ειδικά για τον διαχωρισμό της παραγωγής και των δικτύων μεταφοράς.

Εμείς οι Ευρωπαίοι κατηγορούμαστε πάντα ότι θέλουμε να κάνουμε τη ζωή δύσκολη για τις μεγάλες, επιτυχημένες εταιρείες. Δεν παρατήρησα κανένα τέτοιο αρνητικό προσανατολισμό στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις επιτροπές –σε καμία περίπτωση. Κατά την άποψή μου, πρόκειται για έναν θετικό κατάλογο που δεν εκπροσωπείται αρκετά συχνά από τις Βρυξέλλες. Θέλουμε δίκαιες τιμές για την ενέργεια, ιδιαίτερα για την ηλεκτρική ενέργεια. Θέλουμε διαφανή τιμολόγηση, δίκαιες συνθήκες αγοράς – ακόμη και για τις νέες και μικρότερες εταιρείες παραγωγής. Θέλουμε, επίσης, καλύτερες προϋποθέσεις για την αποκέντρωση – μια σημαντική προϋπόθεση για την οργάνωση των δικτύων διανομής, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποδοτικότητα. Αυτό που, επίσης, είναι καίριας σημασίας για εμάς είναι να θέσουμε τέλος στη σπατάλη που παρουσιάζεται παντού στις υποδομές που υπάρχοντος δικτύου. Αν αυτά δεν αποτελούν έναν θετικό κατάλογο στόχων για αυτήν την ενεργειακή δέσμη, τότε δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το βελτιώσουμε.

Πολλοί συνάδελφοι βουλευτές που δεν συμφωνούν με την απόφαση της πλειοψηφίας της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας υποστηρίζουν ότι η αγορά, αν λειτουργεί χωρίς πολιτικές επιρροές, μπορεί να επιτύχει μόνη της όλους αυτούς τους στόχους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η λεγόμενη αγορά ενέργειας στην Ευρώπη ώθησε έως το υψηλότερο δυνατό επίπεδο τις τιμές, οι οποίες ακόμα ανεβαίνουν. Σε ορισμένες χώρες, δεν υπάρχει απολύτως καμία διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών. Υπάρχει συνεχής συγκέντρωση στην αγορά ενέργειας, ενώ οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι επιτυγχάνονται είτε με μη ικανοποιητικό τρόπο είτε στην καλύτερη περίπτωση με μέτριο τρόπο.

Ο διαχωρισμός της παραγωγής και των δικτύων μεταφοράς είναι ένα σημαντικό βήμα που μας φέρνει πιο κοντά στους θετικούς στόχους αυτής της νέας ενεργειακής πολιτικής. Υπό το πρίσμα της ψηφοφορίας στην Ιρλανδία το περασμένο Σαββατοκύριακο, είναι ανεπιθύμητο μια γερμανο-γαλλική πολιτική σύμπραξη να αντιταχθεί στις προτάσεις του Κοινοβουλίου και στις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής, καθώς πρόκειται για κλασικό θέμα αντιστάθμισης. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, η κ. Άνγκελα Μέρκελ και ο κ. Νικολά Σαρκοζί, υποστηρίζουν τις εγχώριες εταιρείες προς το παρόν.

Εμείς θέλουμε να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών και το θέμα της πραγματικής ή όχι θωράκισης του μέλλοντος του ενεργειακού τομέα. Η πλειοψηφία των πολιτών δεν θα επέλεγαν μια Ευρώπη των εταιρειών, αλλά μια Ευρώπη των καταναλωτών και της δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Romano Maria La Russa, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παρά τις ωραίες προτάσεις που ενέκρινε η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, η οποία χαιρέτισε θερμά τη θέση που προτείνεται στην έκθεση Morgan –και θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια για το εξαιρετικό έργο που έχει γίνει–θεωρώ, και λυπάμαι που το λέω, ότι κάποιες πρόσφατες θέσεις που ανέκυψαν προορίζονται, κατά τη γνώμη μου, να ανατρέψουν τα θετικά επιτεύγματα της επιτροπής.

Αναφέρομαι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, που αφήνουν ελάχιστα περιθώρια για μια συγκεκριμένη αλλαγή προσέγγισης στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στον ανταγωνισμό αγοράς ενέργειας. Το Συμβούλιο προτείνει το μοντέλο ΔΟΕ, το οποίο στην πραγματικότητα συνάδει με τον τρίτο δρόμο. Αυτή η θέση δεν μου φαίνεται καθόλου σύμφωνη με το έργο της επιτροπής, η οποία υιοθέτησε με σημαντική πλειοψηφία τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό και την πλήρη αντίθεσή της στη δημιουργία εναλλακτικών συστημάτων, για να μην αναφέρω τον περιθωριακό ρόλο του Οργανισμού. Αναρωτιέμαι, λοιπόν, ποιο είναι το νόημα της δημιουργίας ενός οργανισμού, αν πρόκειται να έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα;

Αν και προσπαθήσαμε να ξεπεράσουμε τη σημερινή πολυμορφία των νομοθετικών πλαισίων, σύμφωνα με το Συμβούλιο θα επιδεινώναμε την κατάσταση και θα δημιουργούσαμε ακόμη μεγαλύτερη στρέβλωση. Επομένως, ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα ασκήσει την ψήφο του με ευαισθησία και θα εμμείνει στη γραμμή που ορίζεται στην έκθεση της κ. Morgan.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. MORGANTINI
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Miloslav Ransdorf, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (CS) Θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Επίτροπος Piebalgs βρίσκεται σε άσχημη θέση, και έχει ουσιαστικά καταστεί θύμα των γραφειοκρατών που μας αναγκάζουν να λαμβάνουμε βιαστικές αποφάσεις, χωρίς να το καλοσκεφτούμε. Επίσης, είναι αλήθεια ότι τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι αξιόπιστα. Τα στοιχεία που μας διέθεσαν προέρχονται από το 2003/2004, ενώ οι αγορές ενέργειας ελευθερώθηκαν ουσιαστικά πλήρως τον Ιούνιο του 2007, και οι πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των παλαιών και των νέων κρατών μελών δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμη. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι οι πρακτικές πληροφορίες που προέκυψαν από τις πρώτες δύο ενεργειακές δέσμες δεν έχουν αξιολογηθεί. Πιστεύω ότι επιπρόσθετα σε αυτήν την κριτική, η οποία ισχύει και για την υποτίμηση των κινδύνων όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια των κρατών μελών – κίνδυνοι οι οποίοι είναι ιδιαίτερα υψηλοί λόγω του ότι κατέκλυσε την αγορά μεγάλος όγκος περιουσιών χωρίς οποιονδήποτε μηχανισμό ασφάλειας που θα διασφάλιζε ότι δεν θα κατέληγε σε λάθος χέρια– πρέπει να παρασχεθούν και ορισμένες θετικές λύσεις.

Πιστεύω ότι ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει τις αρμοδιότητες που θα του επιτρέψουν να προλαμβάνει τις διακοπές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ότι η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να επιβάλλει ένα δικαιοστάσιο για τις τιμές σε περίπτωση που ο μέσος όρος των τιμών της ενέργειας από έτος σε έτος αυξηθεί περισσότερο από 30% σε όλα τα κράτη μέλη. Αν η μέση αύξηση στα κράτη μέλη φτάσει το 30%, ο Επίτροπος Piebalgs και οι συνάδελφοί του πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλουν ένα δικαιοστάσιο για τις τιμές, όπως καταδεικνύει επί του παρόντος η εμπειρία ορισμένων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα των αλιέων και των οδικών μεταφορέων. Πιστεύω ότι αυτό το μέτρο θα τύχει θετικής ανταπόκρισης στα κράτη μέλη της ΕΕ και θα ενισχύσει το κύρος της Κοινότητάς μας.

 
  
MPphoto
 
 

  John Whittaker, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, οι παρούσες εκθέσεις φέρουν τη συνήθη λίστα επιθυμιών ασύμβατων στόχων: ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, επαρκής ενεργειακή αγορά, μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, εναρμονισμένοι κανόνες για όλες τις χώρες και φθηνή ενέργεια για τους συνταξιούχους. Ωστόσο, φθηνή ενέργεια για ορισμένους σημαίνει ότι εμείς οι υπόλοιποι καλούμαστε να πληρώσουμε για αυτήν.

Ίσως πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε φιλίες αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις να παράσχουν επιδοτούμενη ενέργεια σε αυτούς που υποφέρουν από τη λεγόμενη «ενεργειακή ένδεια». Δεν υπάρχει κανένας τομέας δραστηριότητας στον οποίο η ΕΕ θα δείξει εμπιστοσύνη στις εθνικές κυβερνήσεις να πράξουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι καλύτερο για τον λαό τους; Αυτό που όφειλαν να επισημάνουν οι εν λόγω εκθέσεις, αλλά δεν το έκαναν, είναι το ανόητο των στόχων για τον άνθρακα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου είναι υψηλή και ενδέχεται να παραμείνει υψηλή, ωστόσο το κόστος της ενέργειας για τους καταναλωτές θα είναι ακόμη πιο υψηλό προκειμένου να επιδοτηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η ειρωνεία είναι ότι η σταθερά υψηλή τιμή του πετρελαίου είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται για να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Θα μειώσουν την κατανάλωση και θα υποκινήσουν την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών πολύ πιο αποτελεσματικά από οποιονδήποτε αριθμό στόχων και οδηγιών. Ποιος ξέρει; Μπορεί εν τέλει να ανακαλύψουμε ότι η αιολική ενέργεια είναι βιώσιμη.

Στο τέλος, θα είναι πολύ δύσκολο να επιβληθούν εναρμονισμένοι κανόνες διαχωρισμού των δραστηριοτήτων στα 27 κράτη μέλη, ανεξαρτήτως των οφελών που αυτό ενδέχεται να επιφέρει ή όχι. Οι χώρες θα ήταν πραγματικά ανόητες να στηρίζονται υπερβολικά στους γείτονές τους για τον ενεργειακό τους εφοδιασμό. Όταν τα φώτα σβήσουν, όταν στα νοσοκομεία η παροχή ρεύματος διακοπεί, τα εθνικά συμφέροντα θα επικρατήσουν ανεξαρτήτως των εντολών από την προτεινόμενη ρυθμιστική αρχή της ΕΕ. Έτσι έχουν τα πράγματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). - (CS) Συμφωνώ ιδιαίτερα ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν τη δύναμή τους να συνάπτουν ελεύθερα σχέσεις ιδιοκτησίας μεταξύ των παραγωγών ενέργειας και των δικτύων μεταφοράς. Χαιρετίζω, επίσης, την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Αναφορικά με την πρόσβαση στα διευρωπαϊκά δίκτυα, θεωρώ τους άμεσους δημόσιους διαγωνισμούς ως καλή λύση. Βέβαια, το προϊόν είσπραξης από τους διαγωνισμούς πρέπει να επενδύεται στους δασμούς. Συμφωνώ, επίσης, ότι ο Οργανισμός για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών για την Ενέργεια πρέπει να λειτουργεί βάσει της αρχής ότι σε κάθε χώρα αναλογεί μία ψήφος.

Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, οφείλω να πω ότι δεν έχω πειστεί ότι ο διαχωρισμός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, η διενέργεια διαγωνισμών ή η σύσταση ενός ακόμη οργανισμού είναι οι καλύτεροι τρόποι επίτευξης καλύτερων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα αυξανόμενων τιμών στην ενέργεια και αυξανόμενης κατανάλωσης ενέργειας, και αυτό, κατά τη γνώμη μου, απαιτεί την ανέγερση περισσότερων εργοστασίων παραγωγής ενέργειας και, συγκεκριμένα, τη μαζική ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς. Είναι, επίσης, απαραίτητο να στηρίξουμε και να προωθήσουμε την πυρηνική ενέργεια ως επιλογή καθαρής και ασφαλούς πηγής ενέργειας. Πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε την πυρηνική ενέργεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Nickolay Mladenov (PPE-DE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο, μαζί με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, πιστεύει σθεναρά ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών στον ενεργειακό τομέα της Ευρώπης πρέπει να δηλώνονται ρητώς και να προστατεύονται σωστά. Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι οι μηχανισμοί οφείλουν να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες που υφίστανται επί του παρόντος στα συστήματά μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμφωνούμε, επίσης, ότι χρειαζόμαστε ένα μέσο με το οποίο να καθορίσουμε και να παγιώσουμε τα ενεργειακά δικαιώματα που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθεσίες. Συμφωνούμε ότι αυτό το μέσο πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής επικοινωνίας, της οποίας σημαντικό μέρος αποτελεί και ο κατάλογος ελέγχου της Επιτροπής.

Η έκθεση την οποία συνέταξε η κ. De Vits –και θα ήθελα να την επαινέσω για το έργο της μαζί με το έργο των άλλων σκιωδών εισηγητών– αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, το οποίο συμβάλλει σε αυτήν τη συζήτηση. Απαντάει σε ορισμένα βασικά ερωτήματα τα οποία μας θέτουν οι ευρωπαίοι πολίτες, και θα ήθελα να εστιάσω εν συντομία σε ορισμένα από αυτά τα ερωτήματα.

Οι ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να πληρώνουν αυτό που καταναλώνουν και θέλουν να γνωρίζουν τι πληρώνουν. Επομένως, αρχικά η έκθεση αναφέρεται έντονα στην ανάγκη διαφανών τιμών και επιμένει ότι οι εν λόγω τιμές πρέπει να βασίζονται μόνο στην κατανάλωση, ότι τα τιμολόγια πρέπει να αναπτυχθούν βάσει των βέλτιστων πρακτικών που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει να είναι συγκρίσιμα και ότι πρέπει να υπάρχουν προσομοιωτές τιμολόγησης προκειμένου οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν ποια εταιρεία προσφέρει την καλύτερη επιλογή.

Οι καταναλωτές θέλουν να έχουν τη δυνατότητα επιλογής και θέλουν να υπάρχει προστασία έναντι του φόβου αποσύνδεσής τους από το δίκτυο, και για αυτόν τον λόγο η έκθεση εστιάζει ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο. Αναφέρεται στην ανάγκη παροχής εγγυήσεων κατά της αποσύνδεσης και χρήσης αυτών μόνο ως έσχατης λύσης στα κράτη μέλη.

Τέλος, θίγει το ζήτημα των ευάλωτων καταναλωτών. Συμφωνώ ιδιαίτερα με τον Gunnar Hökmark, ο οποίος ανέφερε νωρίτερα ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε στα κράτη μέλη να αποποιηθούν τις ευθύνες τους. Την ευθύνη προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών έχουν τα κράτη μέλη: για αυτόν τον λόγο πληρώνουμε, άλλωστε, τους φόρους μας.

Κυρίες και κύριοι, σας καλώ να ψηφίσετε αύριο υπέρ της έκθεσης όπως έχει υποβληθεί στην Ολομέλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Laperrouze (ALDE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η ομιλία μου θα επικεντρωθεί στο ζήτημα του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, παρόλο που δεν πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό ζήτημα. Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι ασχοληθήκαμε ήδη υπερβολικά με αυτό το ζήτημα.

Ο διαχωρισμός ή μη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν είναι το ζήτημα. Η διαχείριση ενός δικτύου απαιτεί βιομηχανική εμπειρογνωμοσύνη. Η ηλεκτρική ενέργεια δεν μπορεί να αποθηκευτεί· η συχνότητα και η τάση του δικτύου πρέπει να διατηρείται σύμφωνα με τη ζήτηση της αγοράς. Με τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, η Επιτροπή εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τους κινδύνους της κερδοσκοπίας ή της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, της βιομηχανικής διαχείρισης και της ασφάλειας των δικτύων δεν έχει αναλυθεί, κατά την άποψή μου, επαρκώς.

Πέρα από αυτό το ζήτημα, έχουμε κατορθώσει να προωθήσουμε τον ρόλο ενός από τους βασικούς παράγοντες στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς: των ρυθμιστικών αρχών. Πρέπει να τους δοθούν πραγματικές εξουσίες προκειμένου να είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους. Μέσω του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, οι ρυθμιστικές αρχές θα έχουν να διαδραματίσουν έναν ζωτικής σημασίας ρόλο όσον αφορά τα διασυνοριακά ζητήματα και την εναρμόνιση των τεχνικών κωδίκων για τη διασφάλιση της καλύτερης και πιο ασφαλούς λειτουργίας των δικτύων μας.

Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη έχει υποβάλει τρεις τροπολογίες: η πρώτη είναι να υπογραμμιστεί ότι η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς πρέπει να εξαρτάται από τα συμφέροντα του ιδιώτη και βιομηχανικού καταναλωτή. Αυτό εξυπακούεται, αλλά αξίζει να επαναληφθεί. Η δεύτερη αφορά τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια τα οποία υπόκεινται σε συμμόρφωση με ορισμένες αρχές. Αυτά δεν πρέπει να θεωρούνται ως εμπόδιο στον ανταγωνισμό αλλά ως παράγοντας σταθεροποίησης. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι αυτό απαιτούν οι βιομηχανικοί καταναλωτές. Τέλος, η τρίτη υποβάλλεται για να προκαλέσει συζήτηση. Αποτελεί ερώτημα της Επιτροπής, κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους παράγοντες της αγοράς, που εξετάζει το ενδεχόμενο να μετακινηθεί προς ευρωπαϊκό φορέα δικτύου μεταφοράς. Αυτό μπορεί να είναι ένα μακρινό ενδεχόμενο, ωστόσο αποτελεί ένα ενδιαφέρον σημείο προς εξέταση. Το μέλλον της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να θεωρηθεί εγγυημένο με ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, αυτή η αγορά δεν είναι αγορά, αλλά ένοπλη ληστεία: μια ληστεία που κοστίζει στους καταναλωτές της ΕΕ περίπου 70 δισ. ευρώ ετησίως σε μη δικαιολογημένα απρόσμενα κέρδη που καταλήγουν σε 10 ή 12 μεγάλα ενεργειακά ολιγοπώλια στην Ευρώπη. Κατανοώ απόλυτα ότι αυτές οι εταιρείες θέλουν η κατάσταση να παραμείνει ως έχει. Πώς διατηρούν αυτά τα μη δικαιολογημένα απρόσμενα κέρδη; Αρχικά, εμποδίζετε τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό. Λυπάμαι, αλλά η Γαλλία και η Γερμανία δεν είναι μικρά περιφερειακά κράτη μέλη της ΕΕ. Αν δεν προβούν σε διαχωρισμό, δεν θα έχουμε ποτέ ένα πραγματικά ολοκληρωμένο δίκτυο και δεν θα επιλύσουμε ποτέ τη σύγκρουση μεταξύ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εμπορίας της και διευκόλυνσης του ανταγωνισμού μέσω του δικτύου σας.

Το δεύτερο ζήτημα –και αυτό είναι που συμβαίνει επί του παρόντος– είναι ότι προσπαθούν να διαφύγουν της ρύθμισης τόσο από τις ρυθμιστικές αρχές όσο και από τις αρχές των καρτέλ. Κατά συνέπεια, θέλουν να δημιουργήσουν περιφερειακές αγορές. Ωστόσο, αν δεν έχουμε έναν ισχυρό οργανισμό στην ΕΕ, αυτές οι περιφερειακές αγορές θα αποτελούν ρυθμιστικό ουδέτερο έδαφος. Η E.ON, η RWE και η EDF είναι πολύ μεγάλες για μια περιφερειακή αφορά – τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις χώρες της Μπενελούξ. Επομένως, χωρίς έναν ισχυρό οργανισμό της ΕΕ και καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των ρυθμιστικών οργανισμών και των αρχών των καρτέλ, αυτή η ληστεία των 70 δισ. ευρώ θα συνεχιστεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Eugenijus Maldeikis (UEN).(LT) Θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας τους εισηγητές για την ισορροπημένη εργασία τους και την εξαιρετική συνεργασία τους. Είχαν να αντιμετωπίσουν μια μάλλον δύσκολη πρόκληση, καθώς η Επιτροπή είχε προτείνει μια ιδιαίτερα περίπλοκη, καινοτόμα προσέγγιση ως προς το κείμενο, τη δέσμη των κειμένων. Η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (το μοντέλο που θεσπίστηκε διαμέσου των δεκαετιών) βασίστηκε στις εθνικές κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες, οι οποίες λειτουργούσαν εντός των αγορών τους, προστατεύοντάς τες.

Κατά την άποψή μου, έχουμε τρεις βασικούς φορείς και τρεις βασικές ιδέες: την ανάπτυξη της διαδικασίας συγκέντρωσης σε ευρωπαϊκή κλίμακα, την άρση των εθνικών περιορισμών μέσω της εφαρμογής της αρχής των δραστηριοτήτων διαχωρισμού. Θεωρώ τη δεύτερη αρχή ως τη βελτίωση της διαδικασίας συγκέντρωσης μέσω της σύστασης ενός ευρωπαϊκού οργανισμού με στόχο την επίτευξη καλύτερου συντονισμού με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, γεγονός που είναι ιδιαίτερα καλό και οι περισσότεροι από εμάς το υποστηρίζουμε.

Η τρίτη αρχή, η οποία δεν διευκρινίστηκε, και, κατά την άποψή μου, παραμένει αρκετά συγκεχυμένη και θέτει αρκετά ζητήματα, είναι η αρχή της απομόνωσης από επενδύσεις τρίτων στα ευρωπαϊκά συστήματα μεταφορών, το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως… Η Επιτροπή δεν παρείχε σαφείς απαντήσεις αναφορικά με το όραμά της για το μέλλον και τους πολιτικούς, δημοσιονομικούς και οικονομικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι συνέπειες της εφαρμογής αυτής της αρχής θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ενεργειακή πολιτική ή τη γενική πολιτική της ΕΕ.

Υπάρχει άλλο ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να θίξω: οι τάσεις της αγοράς που αναφέρθηκαν και η αρχή των δραστηριοτήτων διαχωρισμού δεν είναι αρκετά ισχυρές για να αλλάξουν τη φύση ενός φυσικού μονοπωλίου σε μια ενεργειακή αγορά, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες απομονωμένες αγορές, αλλά και περιφερειακές αγορές· επομένως, οι πολιτικές συμφωνίες θα πρέπει να επιτευχθούν σε ευρεία κλίμακα σε τέτοιες συνθήκες…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). - (FI) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το πιο βέβαιο τελικό αποτέλεσμα της ελευθέρωσης και της εναρμόνισης των ενεργειακών αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό λόγω του μηχανισμού τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τον κατέδειξε ο κ. Turmes.

Η τιμή της αγοράς καθορίζεται στις χονδρικές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας. Εκεί, η αγορά όλης της ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται από το πιο υψηλό κόστος παραγωγής του πιο ακριβού προϊόντος. Όταν η πιο ακριβή μορφή ενέργειας βασίζεται στον άνθρακα, η ανταλλαγή είναι μια μηχανή κέρδους για τους παραγωγούς της υδροηλεκτρικής και της ατομικής ενέργειας. Οι ίδιες εταιρείες κερδίζουν επίσης από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ. Τα δικαιώματα εκπομπών στις ανταλλαγές προστίθενται, επίσης, στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, για την παραγωγής της οποίας δεν απαιτούνται.

Πρέπει να πάρουμε ένα μάθημα από τις εμπειρίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η ΜΚΟ που είναι γνωστή ως «Public Citizen» εκτιμά ότι στις 14 πολιτείες όπου η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπόκειται σε ρύθμιση, αυτή είναι κατά 52% υψηλότερη από ό,τι στις 36 πολιτείες όπου υπόκειται σε ρύθμιση. Το πρόβλημα του μηχανισμού τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας έχει παραβλεφθεί στην έκθεση της κ. Morgan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM). - (SV) Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μονοπωλείται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό σε όλες τις βιομηχανικές χώρες. Η οικονομική έρευνα κατέδειξε ότι οι εθνικές οικονομίες θα ωφελούνταν σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή του ανταγωνισμού στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά σε αυτήν την περίπτωση είναι σημαντικό να διαλυθούν οι κάθετα ολοκληρωμένες δομές. Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας δεν πρέπει να διαχειρίζονται και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες· υπάρχει η ανάγκη διαχωρισμού του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ένας μικρός αριθμός χωρών της ΕΕ προβαίνουν σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Αυτές είναι οι σκανδιναβικές χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες και η Ισπανία. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν υπήρξαν απαραίτητα. Οι χώρες το κάνουν εκδηλώνοντας έτσι τα δικά τους συμφέροντα. Η αντίθεση είναι έντονη σε πολλές μεγάλες χώρες, για παράδειγμα στη Γαλλία και στη Γερμανία, που ενδιαφέρονται περισσότερο για ένα κράτος της ΕΕ παρά για την ευημερία που προσφέρει η ελεύθερη εσωτερική αγορά.

Υπάρχουν ισχυροί λόγοι που υποστηρίζουν την επιτάχυνση του ρυθμού από την ΕΕ. Η αποτελεσματικότητα και η ευημερία θα αυξηθεί για όλους τους Ευρωπαίους αν ο ανταγωνισμός στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλάβει την τεράστια αγορά της ΕΕ στο σύνολό της. Θα πρέπει να ασκηθεί πολιτική πίεση στα κράτη μέλη που δεν επιθυμούν αυτόν τον ανταγωνισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, είτε σας αρέσει είτε όχι, η Ιρλανδία έχει ψηφίσει. Τώρα οφείλετε να σεβαστείτε την απόφασή της. Η Ευρώπη έχει την ευκαιρία του αιώνα, και με αυτό εννοώ ότι η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να καταστεί δημοκρατική και αποτελεσματική. Για την ενεργειακή αγορά, αυτό σημαίνει να μην είστε επιφυλακτικοί. Υψώστε το ανάστημα στους γίγαντες, τις RWE, τις EDF – δείτε την ουσία του πράγματος, εκεί όπου έγκειται το πρόβλημα, διενεργήστε τον διαχωρισμό και εφαρμόστε την αρχή της επικουρικότητας. Είναι πιθανό να πρόκειται για κάτι ιδεαλιστικό, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την ΕΕ του σήμερα, που ελέγχεται από συμφέροντα ομάδων πίεσης και τα κέντρα εξουσίας τους. Από την άλλη, αν δεν αλλάξετε τίποτα σε αυτόν τον τομέα, και αν δεν λάβετε υπόψη σας την ψήφο της Ιρλανδίας και δεν αποφανθείτε ότι η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη είναι νεκρή, τότε η ευκαιρία του αιώνα για μια δημοκρατική Ευρώπη και για μια θεμιτή ενεργειακή αγορά θα καταστεί ένας κόσμος στον οποίο εξτρεμιστές, τόσο της Αριστεράς όσο και της Δεξιάς, καθορίζουν την πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Reul (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είχαμε συμφωνήσει όλοι ότι το ζήτημα ήταν καλύτερες τιμές, περισσότερες επενδύσεις στα δίκτυα μεταφορών και διασυνοριακές συνδέσεις για τη δημιουργία μεγαλύτερου ανταγωνισμού και μιας αγοράς η οποία δεν ελέγχεται τόσο πολύ από μία ή λίγες εταιρείες.

Τότε, όταν σταθμίζαμε τα γεγονότα, διαπιστώσαμε ότι αυτά που παρείχε η Επιτροπή δεν έβγαζαν καθόλου νόημα. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη, κανένα γεγονός που να αποδεικνύει ότι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός οδηγεί σε καλύτερες τιμές και μεγαλύτερες επενδύσεις. Δεν είναι αλήθεια – ή μπορείτε να μου πείτε γιατί οι τιμές είναι υψηλότερες στο Ηνωμένο Βασίλειο; Υπάρχουν εκεί περισσότερες επενδύσεις από ό,τι στην Ισπανία; Υπάρχει εκεί μικρότερος ή μεγαλύτερος ανταγωνισμός από ό,τι σε άλλες χώρες; Τα γεγονότα αποδεικνύουν σαφώς ότι δεν υπάρχει κοινή λύση για όλους.

Το λογικό είναι, επομένως, να αναζητηθεί ένας συμβιβασμός μέσω του οποίου τα κράτη μέλη τα οποία επιθυμούν να πετύχουν αυτόν τον στόχο –ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί– ακολουθώντας διαφορετικό δρόμο αν είναι ελεύθερα να το πράξουν. Αυτό είναι το υπόβαθρο της προσπάθειας σε μια τρίτη επιλογή, έναν τρίτο τρόπο. Παρεμπιπτόντως, είναι ενδιαφέρον ότι εμείς στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο σχετικά με αυτό κατά τους τελευταίους μήνες. Υπάρχουν άλλες επιτροπές οι οποίες έχουν καταψηφίσει τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό. Στη δική μας επιτροπή, υπάρχει ένας νέος συμβιβασμός για το φυσικό αέριο, τον οποίο επεξεργάστηκαν η κ. Laperrouze και ο κ. Vidal-Quadras. Υπάρχει επίσης ένας νέος συμβιβασμός εντός του Συμβουλίου. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την εκ νέου ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί αύριο για την ηλεκτρική ενέργεια προκειμένου να επαναφέρουμε τα πράγματα στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν πριν από πολλούς μήνες. Ωστόσο, αυτό έχει παραγκωνιστεί· αυτό δεν θα είναι το αποτέλεσμα.

Ένα κοινοβούλιο το οποίο θέλει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη πρέπει να είναι ανοιχτό σε αυτές τις νέες συνθήκες και αλλαγές. Καθ’ όλη αυτήν τη διαδικασία ενεργούσαμε με υπερβολική σπουδή και συνεχώς μας έλεγαν ότι έπρεπε να εργαζόμαστε πολύ γρήγορα, με μεγάλη βιασύνη, θα μπορούσαμε ακόμη να δοκιμάσουμε το πείραμα εξεύρεσης έξυπνων λύσεων που να κινούνται προς την κατεύθυνση της απόφασης του Κοινοβουλίου. Γι’ αυτό, σας προτρέπω να υπερβείτε τις γραμμές των κομμάτων σας και να ψηφίσετε για τις προτάσεις που παρουσιάσαμε εδώ, για να βρούμε συμβιβασμούς στο ίδιο πλαίσιο με αυτό που ψηφίσαμε αναφορικά με το φυσικό αέριο και με αυτό που ψήφισε το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE). - (HU) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σημειώσαμε τεράστια πρόοδο το περασμένο έτος, γιατί η θέσπιση κοινής ενεργειακής πολιτικής αποτελεί τεράστιο βήμα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για το είδος της ενεργειακής πολιτικής που προωθεί ταυτόχρονα τα στρατηγικά συμφέροντα των κρατών μελών της ΕΕ, τα δικαιώματα και την προστασία των κατοίκων της ΕΕ, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, και τη διατήρηση του περιβάλλοντός μας. Αυτές οι πέντε προτάσεις αυξάνουν την προοπτική επίτευξης τέτοιου είδους ολοκλήρωσης της αγοράς που δεν θα μεταμορφώσει απλά τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες λειτουργούν στον ενεργειακό τομέα, που δεν θα διαχωρίσει ούτε και θα αυξήσει απλά τη διαφάνεια της παραγωγής και της μεταφοράς ενέργειας και των λειτουργιών ενεργειακού εφοδιασμού, αλλά και που θα δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα από ποτέ στα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των καταναλωτών ενέργειας. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συντονισμού, ο στόχος του ελέγχου του θεμιτού ανταγωνισμού της αγοράς, της υποκίνησης της διασυνοριακής εμπορίας ενέργειας και της διασφάλισης ότι πληρούνται τα υψηλά πρότυπα ως απάντηση στις απαιτήσεις των καταναλωτών πρέπει να ανατεθεί σε μια αρχή στην οποία θα παραχωρηθούν ευρύτερες εξουσίες από ό,τι μέχρι στιγμής, και η οποία θα είναι ανεξάρτητη τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και από τον ενεργειακό τομέα. Για αυτόν τον λόγο, το ευρωπαϊκό νομοθετικό σώμα έχει κινηθεί αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της σύστασης ενός Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Το σχέδιο έκθεσης που συνέταξε ο συνάδελφός μου βουλευτής κ. Brunetta και που στη συνέχεια ανέλαβε ο κ. Chichester έχει αυτό ως στόχο του. Χάρηκα που είχα την ευκαιρία να εργαστώ μαζί τους ως σκιώδης εισηγητής, εκπρόσωπος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΣΚ). Θεωρώ μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι, με τη σύσταση ενός υπεύθυνου, ανεξάρτητου και ισχυρού ευρωπαϊκού οργανισμού, αυτό το σχέδιο κανονισμού που εκπονήθηκε από κοινού δεν θα προαγάγει απλά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, αλλά θα βοηθήσει και στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου ενθάρρυνσης των περιφερειακών αγορών και της ανάπτυξης των δικτύων. Ως Σοσιαλιστές εμμείναμε στη δημιουργία μιας ισχυρής και ανεξάρτητης αρχής, καθώς γνωρίζουμε ότι σε μια ελευθερωμένη ευρωπαϊκή αγορά όλοι θέλουν να αγοράζουν το φθηνότερο και να πωλούν το ακριβότερο. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε πραγματικά μια τέτοια ρυθμιστική αρχή που θα αναλάβει δράση για την καταπολέμηση οποιωνδήποτε στρεβλώσεων της αγοράς που ενδέχεται να προκύψουν. Είναι προς το συμφέρον της Ουγγαρίας και όλων των άλλων μικρών κρατών μελών να δημιουργήσουν μια ισχυρή αρχή, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της, στην καθιέρωση της συνεργασίας, στη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς και στην εξασφάλιση των αναπτυξιακών επενδύσεων.

Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι ο ευρωπαϊκός ενεργειακός εφοδιασμός δεν είναι ένα ιδεολογικό ζήτημα. Ο κόσμος έχει αλλάξει διά παντός. Ολόκληρες ήπειροι αρχίζουν να ανταγωνίζονται η μία την άλλη στον ενεργειακό τομέα, και ας είμαστε ειλικρινείς ως προς αυτό: κανείς δεν μπορεί να αποκοπεί από την ηλεκτρική ενέργεια ή τη μηχανοκίνηση. Ο στόχος της ενεργειακής πολιτικής είναι να διασφαλίσει την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Ωστόσο, θα ήθελα να κλείσω αναφέροντας ότι η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι οι καταναλωτές πρέπει να αντιμετωπίζονται ως το βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι οι συντηρητικοί συνάδελφοί μας δεν υποστηρίζουν το να καταστεί υποχρεωτικός ο Χάρτης του Καταναλωτή. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolf Klinz (ALDE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, τα τελευταία λεπτά έγινε μεγάλος λόγος για τη βιομηχανία. Χαίρομαι που η κ. De Vits εξετάζει το θέμα των δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας με ιδιαίτερα άμεσο τρόπο στην έκθεσή της. Μάλιστα, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και ότι μπορούν να είναι σίγουροι ότι τα δικαιώματά τους τηρούνται.

Αντίθετα από την κ. De Vits, ωστόσο, δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε εντελώς νέους νόμους – σίγουρα όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι περισσότερο ζήτημα σωστής και κατάλληλης εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο. Επομένως, χρειαζόμαστε ισχυρές εποπτικές αρχές οι οποίες θα το αναλάβουν, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει επαρκής διαφάνεια προκειμένου οι καταναλωτές να γνωρίζουν πραγματικά τα δικαιώματά τους. Ο Χάρτης μπορεί να παράσχει σημαντικό συμπλήρωμα, όχι υπό την έννοια του να καταστεί ένα δεσμευτικό νομικό έγγραφο, αλλά υπό την έννοια του να παράσχει ένα σημείο αναφοράς για την πολιτική και την οικονομία συνοψίζοντας τη νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή που σχετίζεται με την ενέργεια.

Όλοι γνωρίζουμε –είναι αυτονόητο– ότι οι πολίτες μας μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και την οικονομία μόνο αν έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη παροχή ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σίγουρα σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλοι, ακόμη και οι φτωχοί και οι φτωχότεροι των φτωχών λαμβάνουν αυτό που δικαιούνται. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι η Βρυξέλλες είναι σε θέση να επιβάλλουν μειωμένες τιμές. Αυτό θα πρέπει να το αφήσουμε στα κράτη μέλη και στη βιομηχανία των κρατών μελών. Διαφορετικά, αυτό που θα εισαγάγουμε δεν θα είναι τίποτα περισσότερο από ένας μηχανισμός αναδιανομής. Το καλύτερο σενάριο θα ήταν να συνδεθεί η προστασία των φτωχών με τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Έξυπνες λύσεις όπως ψηφιακοί μετρητές μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμοι σε αυτό το σημείο. Ως προς αυτό, υποστηρίζω την εισαγωγή τους από τη βιομηχανία εντός της επόμενης δεκαετίας. Έτσι, οι καταναλωτές θα γνωρίζουν ακριβώς πόσο καταναλώνουν και θα μπορούν να προβαίνουν σε σχετικό προγραμματισμό και να εξοικονομούν ενέργεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου, όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές, να συγχαρώ τους εισηγητές. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο έκανε κάτι σπουδαίο σήμερα για τους καταναλωτές της Ευρώπης, αλλά θα ήθελα να εστιάσω ειδικότερα σε ένα ζήτημα και σε μία τροπολογία. Πρόκειται για την τροπολογία 161 στην έκθεση της κ. Morgan, που ζητά καλύτερη πρόσβαση στο δίκτυο για τις επιχειρήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ελπίζω ότι η τροπολογία θα είναι επιτυχής κατά την αυριανή ψηφοφορία. Επί του παρόντος, ζητώ ισχυρότερη δράση εκ μέρους της Επιτροπής σε περιπτώσεις όπου οι εθνικές αρχές αποτελούν στην πραγματικότητα μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης.

Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει η Ofgem, η εθνική μας αρχή, η οποία διαθέτει έναν μηχανισμό τιμολόγησης βάσει γεωγραφικής θέσης για την πρόσβαση στο δίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο στην πραγματικότητα κάνει διακρίσεις σε βάρος επιχειρήσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός της Σκωτίας, της χώρας μου. Θα ήθελα να υπάρξει ευρωπαϊκός συντονισμός και δράση σε μεγαλύτερο βαθμό κατά των μεμονωμένων επιχειρήσεων στα κράτη μέλη, όπου αυτές αποτελούν μέρος του προβλήματος. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει μια καλή αρχή προς αυτήν την κατεύθυνση σήμερα και προσβλέπω στη συνέχεια αυτής της προσπάθειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN). – (PL) Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για τις εκθέσεις, οι οποίες θίγουν τα πιο σημαντικά καταναλωτικά και πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ήπειρός μας. Ο διαχωρισμός της διανομής από την παραγωγή και την εμπορία ενέργειας είναι μεγάλης σημασίας τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τους βιομηχανικούς καταναλωτές. Όπου εισάγεται ο διαχωρισμός, οι τιμές της ενέργειας σημειώνουν πτώση ή πιο βραδεία αύξηση. Σε χώρες όπου διενεργήθηκε ο διαχωρισμός, η μέση αύξηση της τιμής της ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές ανήλθε στο 3% κατά τη διάρκεια των ετών 1998-2006. Όπου δεν πραγματοποιήθηκε ο διαχωρισμός, η τιμή της ενέργειας αυξήθηκε κατά 28%. Παρόμοιες τάσεις είναι εμφανείς στην αγορά του βιομηχανικού καταναλωτή.

Η ενέργεια σήμερα, ωστόσο, είναι και ζήτημα ασφάλειας εφοδιασμού – με άλλα λόγια, ζήτημα πολιτικής. Το ρωσικό κρατικό μονοπώλιο έχει αυξανόμενες επενδύσεις σε 16 χώρες της ΕΕ. Στη Γερμανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία η Gazprom έχει πρόσβαση ακόμα και σε ιδιώτες καταναλωτές. Αυτός είναι επαρκής λόγος για εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας στις εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες. Διαφορετικά, θα είμαστε απροστάτευτοι και θα πληρώσουμε για αυτό με την ασφάλειά μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). – Πρόεδρε, οι προτάσεις για την αγορά ενέργειας έχουν ως κοινό παρονομαστή την αναδιάρθρωση της αγοράς ενέργειας προς όφελος των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και την αποδυνάμωση των δημόσιων παρόχων ενέργειας, στους οποίους όμως θα παραμείνει το βασικό κόστος.

Στη χώρα μου, όπου η αγορά ενέργειας ελέγχεται από δημόσιους παρόχους προς όφελος των πολιτών, κάτι τέτοιο θα έχει δυσμενέστατες συνέπειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί να παραδοθεί στο κεφάλαιο η βάση της πυραμίδας για τον καθορισμό των τιμών στα υπόλοιπα αγαθά, αφού η ενέργεια καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το κόστος της παραγωγικής διαδικασίας που θα μετακυλιστεί αυξητικά στον καταναλωτή.

Στην εποχή μας της ολοένα και μεγαλύτερης ζήτησης ενέργειας και της διαρκούς αύξησης της τιμής του πετρελαίου, η άφεση της ενεργειακής αγοράς στο έλεος των ιδιωτικών ενεργειακών κολοσσών θα είναι καταστροφική, με πιθανή και τη δημιουργία καρτέλ. Η δε θεωρία της ρύθμισης των τιμών μέσω του ανταγωνισμού αποδεικνύεται απλά ένας μύθος, αφού στην πράξη έχει οδηγήσει στη δημιουργία ολιγοπωλίων σε μια σειρά από τομείς της οικονομίας και στην εξόντωση της αγοράς και των καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, σίγουρα, δεδομένων των τιμών-ρεκόρ για το πετρέλαιο, η ενεργειακή ανεξαρτησία για την Ευρώπη πρέπει επιτέλους να τεθεί ως ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας! Η ΕΕ πρέπει να περιορίσει την υφιστάμενη εξάρτησή της από τις χώρες του Κόλπου. Πρέπει να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τις άλλες χώρες πέρα από τη Ρωσία χωρίς να καταστούμε υπερβολικά ανεξάρτητοι. Θα πρέπει, επίσης, να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσουμε σε σχέση με το Ιράν μακροπρόθεσμα. Αν μια μελέτη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δείχνουμε υπερβολική ευπιστία στις αόριστες υποσχέσεις των δικτατόρων της κεντρικής Ασίας και στις ανεπιβεβαίωτες αναφορές αποθήκευσης πετρελαίου σε σχέση με το σχέδιο για τον αγωγό Nabucco, τότε θα πρέπει να αναπτύξουμε μια εποικοδομητική σχέση με το Ιράν, το οποίο διαθέτει, άλλωστε, το δεύτερο μεγαλύτερο απόθεμα πετρελαίου στον κόσμο.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ολοένα αυξανόμενα κέρδη των χωρών του Κόλπου, χάρη στις ραγδαία αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου, χρησιμοποιούνται, επίσης, για την προώθηση του ισλαμικού φονταμενταλισμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός είναι και ένας ακόμη λόγος για τον οποίο, κατά τη γνώμη μου, εμείς στην ΕΕ πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο σε παρόχους εναλλακτικής ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο, καθώς επίσης και τους εισηγητές για τις εξαιρετικές εκθέσεις τους και την καλή δουλειά που έκαναν για την κατάρτιση οδηγιών που ενδέχεται να ενοποιήσουν την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Μακροπρόθεσμη επένδυση, αρχή της αλληλεγγύης, πρόσβαση στην αγορά, ρύθμιση της διασυνοριακής ροής – οι σημαντικοί στόχοι αυτών των κανονισμών αφορούν ακριβώς αυτά. Ας μην ξεχνάμε ότι, σε τελική ανάλυση, προτεραιότητα είναι ο καταναλωτής – και σε αυτό στοχεύουν όλοι αυτοί οι κανονισμοί: προστασία του καταναλωτή, των συμφερόντων των χρηστών και της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας έχουμε επίσης υπόψη μας ότι οι κανονισμοί μας δεν θα παράσχουν λύση σε κάθε πρόβλημα, όπως στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου, ούτε θα εμποδίσουν την αύξηση στην τιμή της ενέργειας που συνδέεται με την εισαγωγή του κόστους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά θα απλοποιήσουν σημαντικά και θα στηρίξουν τις ενέργειές μας προς όφελος των καταναλωτών ενέργειας.

Ας παραδεχτούμε ότι, ναι, γνωρίζουμε ότι η λύση που προτείνεται στην έκθεση της κ. Morgan πιθανότατα δεν θα είναι οριστική. Αυτό που έχουμε εδώ είναι μια πολύ καλή βάση για συζήτηση με το Συμβούλιο για το θέμα μιας οριστικής λύσης. Αυτή η οριστική λύση, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, πρέπει να διαφοροποιείται ελαφρώς από τις λύσεις στη δεύτερη δέσμη, διαφορετικά η εισαγωγή της τρίτης δέσμης δεν θα έχει κανένα νόημα. Την ίδια στιγμή, οι λύσεις για το φυσικό αέριο πρέπει να είναι παρόμοιες με τις λύσεις για την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να είναι ίδιες. Σήμερα, διαβλέπουμε καθαρά ότι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός θα είναι πολύ πιο μεγαλεπήβολος από ό,τι αυτός του φυσικού αερίου. Αυτό οφείλουμε να το δεχτούμε και να το σεβαστούμε.

Αυτό το σημείο είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό – η πρόσβαση τρίτων στην αγορά, η πρόσβαση σε μέρη από τρίτες χώρες. Για αυτόν τον λόγο και αυτό είναι βασικό ζήτημα, προκειμένου να μην δοθούν προνόμια σε επενδυτές που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτή είναι μία από τις πιο δύσκολες συζητήσεις που είχαμε ποτέ, και διενεργήθηκε με τον δέοντα τρόπο και με σεβασμό προς όλα τα μέρη.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt (PSE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα που, στην έκθεση του κ. De Vits, έχουμε ενώπιόν μας μια πολύ καλή έκθεση και θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου που οι συνάδελφοί μου βουλευτές συμφωνούν ως προς την αλληλεγγύη, τη διαφάνεια και την προστασία των καταναλωτών. Πιστεύω ότι αυτό είναι υπέροχο.

Ωστόσο, οφείλω να πω ένα πράγμα: βρίσκω τη δεξιά του Κοινοβουλίου κυνική και δυσπιστώ στα λεγόμενά τους. Δυσπιστώ στα λεγόμενά τους γιατί δεν υποστηρίζουν τον δεσμευτικό χάρτη των δικαιωμάτων των καταναλωτών – κάτι το οποίο είναι απίστευτα σημαντικό προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Τους βρίσκω κυνικούς γιατί όλοι στο Κοινοβούλιο στήριξαν ομόφωνα την ιδέα ότι οι επιβάτες των αεροπορικών μεταφορών πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα δικαιώματα, και οι επιβάτες των αεροπορικών μεταφορών δεν είναι και οι φτωχότεροι άνθρωποι της κοινωνίας μας. Για τους φτωχότερους, ωστόσο, οι οποίοι πραγματικά χρειάζεται να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, αυτό δεν θα παρασχεθεί.

Επομένως, σας ζητώ με πάσα σοβαρότητα να επανεξετάσετε το θέμα. Παρακαλώ, βεβαιωθείτε ότι αυτός ο Χάρτης θα καταστεί υποχρεωτικός.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (ALDE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτή η δέσμη καταφθάνει στο Κοινοβούλιο εν μέσω της μεγάλης πρόκλησης που θέτει η ενέργεια για το μέλλον της κοινωνίας μας.

Αυτό που καταδεικνύουν η μη βιώσιμη και συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου, οι φαύλες συνέπειες της χρήσης των βιοκαυσίμων στη διαθεσιμότητα των τροφίμων και οι μεγάλες ενεργειακές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών είναι ότι η ανάληψη δράσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί πια αναγκαιότητα αλλά είναι απόλυτα ζωτικής σημασίας. Πάνω από όλα, χρειαζόμαστε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα δημιουργήσει τελικά μια ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, μια αγορά ικανή να ρυθμίζει τον εαυτό της με ισορροπημένο τρόπο, που έχει εθνικές και ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, που εγγυάται την ανταγωνιστικότητα, τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα και για τους καταναλωτές, που επιτρέπει σε μεγάλες επιχειρήσεις να παραμείνουν ισχυρές και, ταυτόχρονα, επιτρέπει σε νέες οντότητες να ιδρυθούν και να αναπτυχθούν, που σημειώνει πρόοδο και όχι οπισθοδρόμηση. Υπό αυτήν την έννοια, ευελπιστούμε ότι, για την ηλεκτρική ενέργεια, ο διαχωρισμός δεν σημαίνει οπισθοδρόμηση, δηλαδή δεν θα χαθεί έδαφος όσον αφορά τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε πολλές χώρες ως προς τον διαχωρισμό του δικτύου. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια αγορά που να παρέχει σιγουριά για τους επενδυτές και τους φορείς, αλλά και πραγματικές ευκαιρίες για τους καταναλωτές, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις είτε για ιδιώτες. Θα ήθελα να κλείσω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι πρέπει να ενισχύσουμε πραγματικά τη δύναμη των καταναλωτών προσφέροντας ασφάλεια, εγγυήσεις και δίκαιες τιμές.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle (UEN).(LV) Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και την πλειονότητα των συναδέλφων μου βουλευτών για την πραγματικά ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μαζί με τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης θα μας επιτρέψει πράγματι να μειώσουμε τις τιμές στο μέλλον. Δύο θέσεις –ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός και η μεταφορά– είναι και θα παραμείνουν το βασικό μοντέλο για πραγματικά αποκεντρωμένη παραγωγή και ασφάλεια για τα δίκτυα που παρέχουν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Έχω ακόμη ένα όνειρο το οποίο θα ήθελα να δω να πραγματοποιείται μέσα από αυτήν τη δέσμη: ότι θα δημιουργηθεί επιτέλους το ενοποιημένο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και ότι τα κράτη της Βαλτικής θα συγκαταλέγονται και αυτά στα μέλη αυτής της εταιρικής σχέσης δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου συναντήσαμε αναρίθμητα εμπόδια τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι σε μια Ευρώπη που υποφέρει καθημερινά από τον ολοένα αυξανόμενο πληθωρισμό και από τις καλπάζουσες τιμές που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο κόστος της ενέργειας, το να μιλάμε για έναν ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων του καταναλωτή αποτελεί σαφέστατα καθήκον μας, και για αυτόν τον λόγο υποστηρίζω την έκθεση και ευχαριστώ τόσο τους συναδέλφους μου βουλευτές όσο και την Επιτροπή.

Είναι σωστό να τονιστεί ότι ο ενεργειακός εφοδιασμός είναι προϋπόθεση ζωτικής σημασίας για τη συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Ωστόσο, αφενός υπάρχει η ήδη ισχύουσα νομοθεσία, αφετέρου, συχνά, τα δικαιώματα των πολιτών δεν γίνονται σεβαστά ως προς τις τιμές, τις χρεώσεις ή τη διαφάνεια των χρεώσεων, με κανόνες που εισάγουν διακρίσεις και που συχνά εμποδίζουν τη σύγκριση των χρεώσεων.

Συνεπώς, μπορώ μόνο να ελπίζω ότι η κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, που συμμορφώνεται πάντοτε με την κρίσιμη αρχή της επικουρικότητας –όπως επισημαίνει και η εξαιρετική έκθεση της κ. De Vits– είναι ζωτικής σημασίας. Η έγκριση της τρίτης δέσμης, κατά την άποψή μου, θα διασφαλίσει επίσης την καλύτερη προστασία των καταναλωτών, καθώς και των επαγγελματιών χρηστών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Βακάλης (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι το τρίτο ενεργειακό πακέτο έχει διαιρέσει τις πολιτικές ομάδες. Ιδιαίτερα εξ αιτίας του «ownership unbundling».

Είναι προφανές ότι η διαίρεση αυτή δεν έχει ρίζες ιδεολογικές, αλλά οφείλεται στις διαφορετικές εσωτερικές πραγματικότητες και βάσεις εκκίνησης των διαφόρων κρατών μελών, ακολούθησε δε την αντίστοιχη διαίρεση των κρατών μελών στο Συμβούλιο. Αυτές οι εσωτερικές πραγματικότητες οφείλουν να γίνουν σεβαστές αν δεν θέλουμε να δούμε εσωτερικές κοινωνικές αναστατώσεις.

Προσωπικά ασπάζομαι πλήρως την ιδέα του «ownership unbundling» ωστόσο, αντιλαμβάνομαι πολύ καλά ότι σε καμιά περίπτωση αυτός ο διαχωρισμός δεν θα μπορούσε να επιβληθεί στη χώρα μου αυτή τη στιγμή. Απαιτείται να μεσολαβήσει κάποιος χρόνος για την προσαρμογή όλων των εμπλεκομένων στα νέα δεδομένα.

Το Συμβούλιο μετά από μακροσκελείς και κοπιώδεις διαπραγματεύσεις πέτυχε συμβιβασμό στο θέμα της τρίτης λύσης. Θεωρώ, ως εκ τούτου, ότι είναι δική μας υποχρέωση σε αυτό το δύσκολο θέμα να στηρίξουμε το συμβιβασμό, βελτιώνοντάς τον ενδεχομένως σε επί μέρους σημεία με την πείρα που διαθέτουμε.

Είναι σημαντικό, αγαπητοί συνάδελφοι, να βγούμε όλοι από έναν συμβιβασμό με ψηλά το κεφάλι. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον από τη μια πλευρά δεν διακυβευτούν ζωτικά εθνικά συμφέροντα ορισμένων κρατών μελών και από την άλλη δεν κάνουμε εκπτώσεις στις βασικές αρχές ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας που οφείλουν να διέπουν τη δράση των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ενέργειας και των ρυθμιστών ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους εισηγητές για την καλή δουλειά που έκαναν, και ειδικότερα θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για τη θέση της κ. Morgan αναφορικά με τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, αφενός, μεταξύ των δραστηριοτήτων παραγωγής και εφοδιασμού και, αφετέρου, μεταξύ της ιδιοκτησίας δικτύων και της λειτουργίας τους.

Οι μεγάλες κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες το καθιστούν προφανώς ιδιαίτερα δύσκολο για τους νέους ανταγωνιστές να εισέλθουν στην αγορά, και ειδικότερα καθιστούν δύσκολη την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλα αυτά μας απομακρύνουν από τους στόχους μας για την ανταγωνιστικότητα και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος που έχουμε θέσει εμείς οι Ευρωπαίοι για τους εαυτούς μας.

Γι’ αυτό, θα ήθελα να καλέσω τη μειονότητα που τάσσεται κατά του διαχωρισμού να παραμερίσει τα εθνικά της συμφέροντα, τα οποία εξαφανίζονται βραχυπρόθεσμα, και να λάβει μέτρα για ένταξή της στη διαδικασία οικοδόμησης μιας Ευρώπης ισχυρής και ασφαλούς ως προς τον ενεργειακό εφοδιασμό της.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι, ενώ η πρόσβαση στο δίκτυο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ουσιώδης για την επίτευξη των στόχων μας, η ανάπτυξη της δυνατότητας ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι εξίσου σημαντική, ειδικότερα για τις πιο απομονωμένες χώρες της ενεργειακής μας αγοράς.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που έλαβε υπόψη της αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά σήμερα συνεχίζει να αντανακλά, κατά την άποψή μου, τη δομή μιας παλαιότερης αγοράς στην οποία κυριαρχούσαν εθνικά και περιφερειακά μονοπώλια, και αυτό παρά τα προφανή οφέλη που συνεπάγεται η ελευθέρωση στους ευρωπαίους καταναλωτές ως προς τις τιμές, τη μείωση του κόστους και την αποδοτικότητα. Αυτό σημαίνει ότι η ελευθέρωση των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας είναι ακόμη μια διαδικασία σε εξέλιξη. Για παράδειγμα, πρέπει ακόμη να προχωρήσουμε στις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες και να θέσουμε τέλος στην κρατική κυριαρχία της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και να την ελευθερώσουμε, όπως κάναμε με τον τομέα της διανομής. Χαιρετίζω, επίσης, την πρόοδο που σημειώνουμε στη διασφάλιση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού ως απαραίτητου μέτρου για την τελική ολοκλήρωση της ελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς.

Επιπρόσθετα στη φιλελευθεροποίηση, η Ευρώπη πρέπει επίσης να στηρίξει την ανάπτυξη τερματικών και τεχνολογιών υγραερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία παγκόσμιας εμπορικής αγοράς για το υγραέριο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από μία αποκλειστική πηγή φυσικού αερίου. Η διαφοροποίηση και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού πρέπει τώρα να βρίσκεται τόσο υψηλά στην ημερήσια διάταξη όσο και η ελευθέρωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). - (SL) Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές για την εξαίρετη δουλειά τους. Η Ευρώπη άρχισε να ελευθερώνει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου πριν από μία δεκαετία, και τώρα έχουμε αρχίσει να πλησιάζουμε αυτά τα γνήσια, πολυπόθητα αποτελέσματα. Τα προτεινόμενα μέτρα θέτουν στο επίκεντρο τον καταναλωτή, ο οποίος σε μια εσωτερική αγορά που λειτουργεί εύρυθμα θα είναι σε θέση να επιλέξει μεταξύ των παρόχων και να διαλέξει τον καλύτερο σύμφωνα με την προσωπική του κρίση. Διαβλέπω ότι μια ανοιχτή και διαφανής εσωτερική αγορά θα διασφαλίσει, επίσης, την πρόσβαση στην αγορά για τις μικρές εταιρείες και θα αυξήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα, θα βελτιώσει τις συνθήκες για επένδυση σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σε δίκτυα μεταφοράς, θα αυξήσει την ασφάλεια εφοδιασμού και θα προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη.

Η βασική προϋπόθεση για μια εσωτερική αγορά που λειτουργεί εύρυθμα είναι οι σταθεροί και σαφείς κανόνες που ισχύουν για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά. Διαφορετικά μοντέλα σε μεμονωμένα κράτη μέλη σίγουρα δεν θα οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου που έχουμε θέσει.

Επιτρέψτε μου με αυτήν την ευκαιρία να συγχαρώ τη σλοβενική Προεδρία. Πράγματι, η Προεδρία εστίασε αποκλειστικά στον συντονισμό και στην εξεύρεση συμβιβασμού και, παρά τα ισχυρά εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών, πέτυχε ομοφωνία στο Συμβούλιο.

Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οδός προς τον συμβιβασμό δεν είναι εύκολη. Οι πιέσεις, και από τα κράτη μέλη, είναι ισχυρές. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα επιβεβαιώσει τον συμβιβασμό στον οποίο καταλήξαμε στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Παρά τις διαφορές στις θέσεις του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, πιστεύω ότι ο συμβιβασμός που προτείνεται από το Κοινοβούλιο αποτελεί καλή βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις και συντονισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τέλος, θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ελπίδα ότι με την εκπλήρωση των στόχων της τρίτης δέσμης ελευθέρωσης, η γαλλική Προεδρία θα καταβάλει μέγιστη προσπάθεια για τον συντονισμό των εργασιών, για την αναζήτηση συμβιβασμού και για τον απόλυτο παραμερισμό των ιδιωτικών συμφερόντων. Επίσης, προσβλέπω σε παρόμοια δέσμευση για την εξεύρεση κατάλληλων κοινών λύσεων εκ μέρους της Επιτροπής. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Επίτροπο Piebalgs, ο οποίος δήλωσε στην αρχή ότι πρέπει να καταλήξουμε σε κοινή συμφωνία μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, αυτό που με εκπλήσσει ιδιαίτερα σε σχέση με αυτήν τη συζήτηση είναι ότι, παρόλο που ορισμένοι από τους συναδέλφους μου βουλευτές θέλουν να καθορίσουν λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγεται ο ανταγωνισμός –και υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να γίνει αυτό– δεν είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν για περαιτέρω διαφάνεια, για περισσότερα κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας, για ευκαιρίες ώστε να μπορούν οι καταναλωτές ενέργειας να υποβάλουν καταγγελίες ή να καταπολεμήσουν την ενεργειακή ένδεια. Αυτά είναι ακριβώς τα σημεία τα οποία πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας στην έκθεση Morgan και, φυσικά, και στην έκθεση De Vits. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να μεταδώσουμε στους πολίτες της Ευρώπης αύριο: πρέπει να μεταδώσουμε το μήνυμα ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να επηρεάζονται από την πλήρη ισχύ των αυξήσεων στις τιμές, αλλά ότι πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες αποφυγής τους μέσω της αύξησης του ποσού της ενέργειας που εξοικονομείται, και ειδικότερα με την ύπαρξη μεγαλύτερης διαφάνειας προκειμένου να είναι σε θέση να επιλέγουν άλλους παρόχους ενέργειας. Πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί στους πολίτες αυτή η ελευθερία επιλογής και επίσης, να τους δοθεί η δυνατότητα να καταγγέλλουν αντιεπαγγελματικές συμπεριφορές όταν αυτές προκύπτουν. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στην κ. Morgan για αυτό το μέρος της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, έχοντας ακούσει όλους τους συναδέλφους μου σήμερα το απόγευμα, εκπλήσσομαι πραγματικά που όλοι συμφωνούμε στην ανάγκη για μια ευρωπαϊκή ενιαία ενεργειακή αγορά, παρόλο που αισθάνομαι ότι πρέπει να εστιάσουμε στην ενεργειακή απόδοση προκειμένου οι καταναλωτές να πληρώνουν όσο το δυνατόν λιγότερα. Συμφωνούμε, λοιπόν, όλοι όσον αφορά τον στόχο που πρέπει να επιτευχθεί, αλλά όχι στον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί.

Δεν αναφέρθηκε κανείς ιδιαίτερα στη συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Συμβούλιο στις 6 Ιουνίου, η οποία δεν απαιτεί απαραίτητα τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, της παραγωγής και της διανομής. Τώρα, αν ο διαχωρισμός και η ενιαία αγορά είχαν προκαλέσει πτώση στις τιμές της ενέργειας, θα ήταν προφανές. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ισπανία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, και η Επιτροπή δεν υπήρξε ποτέ σε θέση να το αποδείξει.

Συνεπώς, ας σταματήσουμε να κατηγορούμε ορισμένες εταιρείες οι οποίες έχουν πράγματι τη βιομηχανική εμπειρογνωμοσύνη και έχουν δείξει ότι μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Όταν θέλουμε διασύνδεση, όταν θέλουμε αλληλεγγύη, τα κράτη μέλη προτιμούν αναμφίβολα να είναι ελεύθερα να επιλέγουν μεταξύ διαφορετικών μοντέλων.

Ας θέσουμε τέλος σε αυτόν τον μονοδιάστατο τρόπο σκέψης που απορρίπτει την τρίτη λύση, που κατηγορεί το «γαλλογερμανικό καρτέλ». Γνωρίζουμε ότι η αγορά από μόνη της δεν μπορεί να επιλύσει το ζήτημα των μονοπωλίων, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν παντού. Τα κράτη μέλη έχουν προχωρήσει προς μια αποδεκτή δέσμη στην οποία μπορούν να γίνουν μικρές προσαρμογές για τη βέλτιστη λειτουργία της. Αν δεν την εγκρίνουμε, διατρέχουμε τον κίνδυνο να μην έχουμε στη διάθεσή μας κανένα απολύτως κείμενο, ενώ οι πολίτες μας βρίσκονται σε αναμονή. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν θα ήθελα να δω τους καλούς στη μία πλευρά του Κοινοβουλίου και τους κακούς –δηλαδή αυτούς που εξακολουθούν να θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Συμβούλιο– στην άλλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Niebler (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι όλοι έχουμε τα ίδια αισθήματα όσον αφορά την κατάσταση στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Δεν έχουμε ακόμη μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά· έχουμε εθνικές αγορές και μονοπώλια ή μικρούς ομίλους που ασκούν τον έλεγχο στις εθνικές αγορές. Είμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπου οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται καθημερινά και εμείς εξαρτόμαστε από την εισαγόμενη ενέργεια. Όλοι βλέπουμε την κατάσταση υπό το ίδιο πρίσμα και συμφωνούμε, επίσης, ως προς τον στόχο.

Πολλά κράτη μέλη έχουν μιλήσει για αυτό. Θέλουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό, πτώσεις των τιμών και περισσότερες επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς. Θέλουμε οι διασυνδέσεις να επεκταθούν προκειμένου να επιτραπεί η διασυνοριακή ανταλλαγή. Δεν θέλουμε η αγορά να συγκεντρωθεί γύρω από λίγους μόνο μεγάλους πάροχους. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θέλουμε να το πετύχουμε αυτό, και εδώ ερχόμαστε στην κρίσιμη καμπή. Πολλοί βουλευτές του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που μίλησαν σήμερα, πιστεύουν ότι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός αποτελεί πανάκεια. Εγώ πιστεύω ότι αν ακολουθήσουμε μόνο αυτόν τον τρόπο, τότε δεν κοιτάζουμε τη σφαιρική εικόνα. Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος!

Επιτρέψτε μου να αναφέρω ορισμένες χώρες· και η κ. Grossetête ανέφερε την κατάσταση εκεί. Στην Ισπανία, δύο εταιρείες, η Endesa και η Iberdrola, παράγουν το 48,3% και το 28% της ηλεκτρικής ενέργειας αντίστοιχα. Στη Σουηδία, η Vattenfall ηγείται, παράγοντας και αυτή σχεδόν το 48% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται· ενώ στην Ιταλία η αγορά συσπειρώνεται γύρω από την ENEL, η οποία έχει μερίδιο της αγοράς που ισούται με το 43,9%. Κανείς δεν μπορεί να μου πει ότι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός θα επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή τη διάσπαση της αγοράς και τη δημιουργία ανταγωνισμού.

Συνεπώς, θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συναδέλφους μου βουλευτές να στηρίξουν αύριο τις τροπολογίες 165 και 168, αντί να συνεχίσουν να κοιτάζουν μόνο μέρος της εικόνας. Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα στην έκθεση της κ. Morgan, τα βρίσκω ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Τα συγχαρητήριά μου στην κ. Morgan· έχει επιδείξει μεγάλη ενεργητικότητα και αφοσίωση. Ωστόσο, όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο θέμα, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει και μια δεύτερη λύση για τις χώρες οι οποίες έχουν διαχωρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς με διαφορετικό τρόπο. Οι χώρες στις οποίες το κράτος εξακολουθεί να κατέχει το 100% των συστημάτων παραγωγής και μεταφοράς –όπως η Σουηδία, για παράδειγμα– δεν θα χρειαστεί να αλλάξουν. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να πει ότι αύριο θα εγκρίνουμε μια δέσμη η οποία περιλαμβάνει ίσες ανταγωνιστικές συνθήκες. Αυτό είναι πλάνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Glante (PSE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, απολογούμαι για την καθυστερημένη άφιξή μου. Οι αποστάσεις τις οποίες πρέπει να διανύσει κανείς με τα πόδια σε αυτό το κτήριο είναι ιδιαίτερα μεγάλες και οι ανελκυστήρες είναι ορισμένες φορές ιδιαίτερα αργοί. Το ζήτημα που συζητούμε σήμερα και για το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο δεν είναι απαραίτητα ζήτημα Δεξιάς ή Αριστεράς –παρόλο που είναι αλήθεια ότι έχουμε και αυτό το είδος συζήτησης στο Κοινοβούλιο– αλλά ένα μάλλον επίμαχο ζήτημα σχετικά με τα μέσα που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου μας. Συμφωνούμε στον στόχο, και η κ. Niebler μόλις τον επισήμανε: θέλουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά· θέλουμε τιμές με μεγαλύτερη διαφάνεια· θέλουμε τιμολόγηση που να είναι εύκολα κατανοητή. Τα μέσα επίτευξής του ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο.

Συγκαταλέγομαι σε αυτούς που προχωράνε βάσει του ότι η επιλογή της εξεύρεσης μιας τρίτης λύσης μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα και μέσο. Έχουμε συμπεριλάβει αυτές τις εισηγήσεις εδώ και τονίσαμε επανειλημμένα ότι αυτό δεν έχει απλά εγκαινιάσει την τρίτη λύση, την αρχική εισήγηση του Συμβουλίου, αλλά ότι έχουμε εισαγάγει επίσης επιπρόσθετα ρυθμιστικά στοιχεία, γιατί η τρίτη λύση που κατέφθασε σε εμάς από το Συμβούλιο δεν ήταν επαρκής.

Από αυτήν την οπτική γωνία, θα μιλήσουμε για αυτό εκ νέου, θα εκτιμήσουμε την κατάσταση και θα επιτρέψουμε σε αυτήν τη δεύτερη και την τρίτη λύση να υπάρξει ως επιπλέον επιλογή. Αυτό που είναι ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι εμείς στην Ευρώπη επιτυγχάνουμε ενιαίους κανονισμούς και ότι οι ρυθμιστικές αρχές στα κράτη μέλη διαθέτουν τις σχετικές αρμοδιότητες και την ανεξαρτησία για να εφαρμόσουν αυτό που αποφασίζουμε εδώ, γιατί σε τελική ανάλυση, αυτές είναι που οφείλουν να ανταποκριθούν επί τόπου.

Οι τελευταίες εβδομάδες μας έδωσαν δύο συνοπτικά παραδείγματα της λειτουργίας της Επιτροπής για την εποπτεία των καρτέλ και τον ανταγωνισμό, παρόλο που ο συγχρονισμός δεν επιτρέπει τη διακοπή για περισυλλογή. Ωστόσο, μια εταιρεία που παραβιάζει την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία αξίζει να τιμωρηθεί· αυτό είναι όλο. Δεν κάνω καμία παραχώρηση σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, πρέπει να συζητήσουμε αν ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός είναι πραγματικά το μέσο με το οποίο πρέπει να εξοπλιστούμε εμείς και οι ρυθμιστικές αρχές ή αν πρέπει να προσφέρουμε μεγαλύτερη ευελιξία.

Ελπίζω ότι η αυριανή ψήφος θα είναι τέτοια που θα μας επιτρέψει την επίτευξη συμβιβασμού. Διαφορετικά, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο για να αναζητήσουμε και να βρούμε κάποιον συμβιβασμό. Σας ευχαριστώ πολύ και συγνώμη και πάλι για την καθυστέρησή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE).(NL) Κυρία Πρόεδρε, μιλώντας εξ ονόματος της ολλανδικής αντιπροσωπείας τους Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια κ. Morgan με όλη την ειλικρίνεια για τον τρόπο με τον οποίο συνέταξε την παρούσα πρόταση. Υποστηρίζουμε τον διαχωρισμό. Μάλιστα, αυτό έχει ήδη εφαρμοστεί με καλά αποτελέσματα στις Κάτω Χώρες, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς τόσο στον τομέα του φυσικού αερίου όσο και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να το εφαρμόσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα, επίσης, να αναφέρω σχετικά με αυτό το ζήτημα ότι η κ. Kroes, η Επίτροπος Ανταγωνισμού, έχει συμβάλει και αυτή στην ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω αυτού που πράττει επί του παρόντος με την RWE και την E.ON. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη.

Η άλλη πτυχή είναι η ενεργειακή ένδεια, και για αυτόν τον λόγο θεωρούμε την παρούσα έκθεση μια εξαιρετική έκθεση του Κοινοβουλίου και ελπίζουμε να εγκριθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα σχετικά με το πώς ο Χάρτης Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Ενέργειας θα κάνει πραγματικά τη διαφορά. Ένας μικρός κοινοτικός οργανισμός στο Μάντσεστερ ζήτησε τη βοήθειά μου για τη διαλεύκανση μιας καταγγελίας με τον πάροχο ενέργειας του. Για μια πενταετία η εταιρεία κατέγραφε τις ενδείξεις του μετρητή, αλλά δεν έστελνε κανέναν λογαριασμό. Τον Μάρτιο του 2008, η ομάδα έλαβε ένα τιμολόγιο για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που ανερχόταν στις 7 540,37 στερλίνες, εξωθώντας τους στο χρέος.

Η διασφάλιση του ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν τα δικαιώματά τους –σε αυτήν την περίπτωση το απλό δικαίωμα του να λαμβάνουν λογαριασμούς σε τακτά διαστήματα– είναι θεμελιώδες και δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγχουν την ενέργεια που καταναλώνουν. Σε μια περίοδο όπου κάθε καταναλωτής σε κάθε χώρα στην Ευρώπη αντιμετωπίζει το πρόβλημα των διογκωμένων λογαριασμών ενέργειας, πρέπει να δώσουμε στους καταναλωτές τις πληροφορίες και τα μέσα για να διαχειριστούν τους λογαριασμούς τους, να μειώσουν την κατανάλωση και το κόστος και, ταυτόχρονα, να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Προτρέπω την Επιτροπή να είναι τολμηρή ως προς την έγκριση του χάρτη δικαιωμάτων, τη συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές, τα κράτη μέλη και τις εταιρείες για την προληπτική προώθηση και δημοσιοποίηση των εν λόγω δικαιωμάτων, και την εγκατάλειψη της ιδέας μιας λιγότερο αυστηρής λίστας ελέγχου, η οποία δεν θα οδηγήσει σε μια δίκαιη συμφωνία για τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν σήμερα τις περίπλοκες ενεργειακές προκλήσεις και τιμές. Αν μπορούμε να έχουμε χάρτη δικαιωμάτων για τους επιβάτες των αεροπορικών μεταφορών, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε και έναν χάρτη για τους καταναλωτές ενέργειας; Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ενέργειας στο Παρίσι έχει διαπιστώσει ότι θα βιώσουμε την έλλειψη ενέργειας το 2012. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να στρέψουμε επειγόντως την προσοχή μας στη δημιουργία κινήτρων και στη μεγαλύτερη επένδυση στα δίκτυα μεταφοράς και στην παραγωγή. Η υφιστάμενη οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια παρέχει ένα καλό κίνητρο και για τη μείωση των περιόδων έγκρισης προκειμένου να αποφευχθεί η γενική διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας το 2012.

Είναι, επίσης, σημαντικό να ενισχυθούν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, προκειμένου να μπορέσουμε να ασκήσουμε την ανάλογη πίεση για τα συμφέροντα της δικής μας βιομηχανίας στις γειτονικές χώρες. Θα ήταν, επίσης, καλό αν υπήρχε ένας ρυθμιστικός οργανισμός για πυρηνικά θέματα, ο οποίος θα ήταν σε θέση να εκδίδει αποφάσεις για την ασφάλεια σύμφωνα με το γαλλικό μοντέλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλει, επίσης, να συζητηθεί αυτήν την εβδομάδα στο Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια κ. Morgan. Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού για την Ένωση απαιτεί τεράστιες επενδύσεις και οι επενδυτές χρειάζονται ένα προβλέψιμο περιβάλλον, το οποίο να ενθαρρύνει τις μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επενδύσεις.

Στο πλαίσιο της αλλαγής του κλίματος, η Ένωση έχει σκοπό, έως το 2020, το 20% τουλάχιστον της ενέργειάς της να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η πρόσβαση στο δίκτυο για τη μεταφορά της ενέργειας είναι ουσιώδης. Τα τελευταία χρόνια, σημειώθηκε ραγδαία αύξηση στις τιμές της ενέργειας και οι ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να τους δώσουν απάντηση στα προβλήματά τους. Η προσβασιμότητα και η διαθεσιμότητα της ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ζωή.

Η σύσταση του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας θα διασφαλίσει την καλύτερη προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών ενέργειας. Θεωρώ ότι η τροπολογία 18 στην έκθεση Chichester εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή για την προτεινόμενη δέσμη κειμένων για τη δημιουργία μιας ρεαλιστικής εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ΕΕ, καθώς και την κ. Morgan, η οποία, στην έκθεσή της, μας παρουσίασε μια εκτίμηση ειδικών για την κατάσταση της αγοράς μαζί με πιθανές λύσεις.

Χαίρομαι που η προσοχή έχει στραφεί στην ύπαρξη «ενεργειακών νησίδων». Η Λιθουανία αποτελεί μέρος μιας τέτοιας «νησίδας» ως προς την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και ως προς τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο. Η κατάσταση αυτής της χώρας μετά το κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού Ignalina το 2009 θα καταστεί απρόβλεπτη λόγω της αποκλειστικής εξάρτησής της από τη Ρωσία. Συνεπώς, η ενσωμάτωση σε ένα κοινό σύστημα μεταφοράς σε επίπεδο ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας.

Η προτεινόμενη εφαρμογή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ως του μοναδικού μέσου εγγύησης της ανεξαρτησίας των διαχειριστών μεταφοράς μαζί με τον αποκλεισμό των τρίτων χωρών από τον έλεγχο των συστημάτων μεταφοράς και των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς, η προτεραιότητα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών – αυτά είναι τα μέσα τα οποία θα εγγυηθούν την ενεργειακή ασφάλεια στην ΕΕ και την ευημερία των πολιτών της.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Remek (GUE/NGL). - (CS) Κυρίες και κύριοι, ως σκιώδης εισηγητής για την έκθεση του συναδέλφου μου βουλευτή κ. Chichester, υπήρξα ένας από τους υποστηρικτές της πρότασης ότι σε περίπτωση ψήφου στον Οργανισμό για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, το αρχικό σχέδιο της Επιτροπής για μία ψήφο ανά χώρα να παραμείνει αναλλοίωτο. Η εφαρμογή της λεγόμενης «σταθμισμένης» ψηφοφορίας θα έδινε πλεονέκτημα στα μεγαλύτερα κράτη μέλη εις βάρος των μικρότερων. Η πλειοψηφία στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας υποστήριξε την πιο δίκαιη αρχή, και πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και κατά τη ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Η πλειοψηφία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών της ενεργειακής αγοράς υποστηρίζει, επίσης, τη σύσταση ενός οργανισμού ο οποίος να είναι κάτι περισσότερο από μία ακόμη γραφειοκρατική λέσχη συζήτησης χωρίς εξουσίες. Η εφαρμογή άνισων συνθηκών σε μεμονωμένες χώρες θα υποτιμήσει ουσιαστικά την προσπάθεια δημιουργίας ενός σεβαστού και εύρυθμα λειτουργούντος οργανισμού. Διαφορετικές εθνικές ενεργειακές αγορές προέκυψαν υπό την επίδραση διαφορετικών συνθηκών και εξακολουθούν να μην έχουν δικτυωθεί επαρκώς. Ο Οργανισμός έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην επίτευξη πραγματικής διασύνδεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, υποστηρίζω σθεναρά τον διαχωρισμό μεταξύ παραγωγής και μεταφοράς, αλλά θα ήθελα να αναφέρω ότι πρέπει να είναι διεξοδική και αμφιβάλλω αν μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε κρατικό ιδιοκτησιακό καθεστώς σε οποιονδήποτε τομέα. Αυτό το αναφέρω εν μέρει λόγω της εμπειρίας που είχα στην εκλογική μου περιφέρεια, τη Βόρεια Ιρλανδία, όπου ενταχθήκαμε πρόσφατα σε ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιρλανδία, πολλά υποσχόμενη όσον αφορά την επίδρασή της στη σταθερότητα των τιμών.

Η εμπειρία μας έδειξε κάτι μάλλον διαφορετικό. Πριν από μερικές εβδομάδες επισκέφτηκα έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές της εκλογικής μου περιφέρειας. Πριν από τρία χρόνια πλήρωναν ελάχιστα περισσότερα από τον μέσο όρο των τιμών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα, στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιρλανδία, πληρώνουν 76% περισσότερο από τον μέσο όρο των τιμών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρακτικά έχουν αποσυνδεθεί χωρίς να έχουν κερδίσει οποιοδήποτε πλεονέκτημα, και ο κυριότερος λόγος είναι, πιστεύω, ότι η εν λόγω ενιαία αγορά δημιουργήθηκε χωρίς επαρκή ενασχόληση με το ζήτημα του κρατικού μονοπωλίου της ESB.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE).(NL) Κυρία Πρόεδρε, για να μην μακρηγορώ, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πραγματική ύφεση στις επενδύσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικότερα στα διασυνοριακά δίκτυα. Τώρα, υπάρχει ανάγκη για μια νέα νομοθετική δέσμη, και ο Επίτροπος Piebalgs γνωρίζει, όπως και οι συνάδελφοί μου βουλευτές, πόσο σημαντικούς θεωρώ τους ίσους όρους ανταγωνισμού. Ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός είναι, επομένως, η καλύτερη επιλογή. Ευτυχώς, το Συμβούλιο για την Ενέργεια διαπίστωσε ότι επί του παρόντος οι εν λόγω ίσιοι όροι ανταγωνισμού δεν υφίστανται.

Η απαγόρευση των εξαγορών από οριζόντιες μη διαχωριζόμενες επιχειρήσεις κατά τα επόμενα έτη είναι, επομένως, δικαιολογημένη· δεν θα γίνεται επιλεκτική διαλογή μικρών ζωτικών επιχειρήσεων από μη διαχωριζόμενους οργανισμούς. Αυτό δίνει στους οργανισμούς στις Κάτω Χώρες, στους παραγωγούς όπως η Nuon και η Essent, τη δυνατότητα να αναπτύξουν μια ευρωπαϊκή προοπτική. Δημιουργεί ένα «διάστημα ανάπαυλας» για την ερχόμενη περίοδο. Από αυτήν την άποψη, υποστηρίζω ολόθερμα τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό που προτείνεται στην έκθεση της κ. Morgan.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, συγχαίρω την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά της και στηρίζω τη θέση της για την εξασφάλιση μιας πιο δίκαιης συμφωνίας για τους καταναλωτές.

Η κ. Morgan υπέδειξε ορθώς ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα μέσω του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιοριστεί η συγκέντρωση ισχύος των μεγάλων εταιρειών και να επιτραπεί η καλύτερη πρόσβαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η καλύτερη ρύθμιση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και καλύτερων τιμών για τους καταναλωτές, και ανησυχώ ιδιαίτερα που οι διογκούμενες τιμές της ενέργειας θέτουν τους Ευρωπαίους ολοένα και περισσότερο σε κίνδυνο ενεργειακής ένδειας, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, που είναι οι πλέον ευάλωτοι.

Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην ενεργειακή ασφάλεια, είναι απολύτως απαραίτητη μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Πρόσφατα, αντιμετωπίσαμε προβλήματα με τον ενεργειακό εφοδιασμό και αυτή η έκθεση ορθώς επιδιώκει να επιλύσει ορισμένα από αυτά.

Έλαβα πληθώρα επιστολών από τους πολίτες της εκλογικής μου περιφέρειας που υποστηρίζουν την τροπολογία 159, η οποία θα εμπόδιζε τα κράτη μέλη από το να επιτρέψουν την ανέγερση νέων εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εκπέμπουν περισσότερα από 350 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά παραγόμενο κιλοβάτ.

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE).(PT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η περιφερειακή ολοκλήρωση των διασυνοριακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να ειδωθεί όχι μόνο υπό το πρίσμα αυτών που συζητούνται σήμερα, αλλά και σε σχέση με τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς για την ηλεκτρική ενέργεια.

Επιπλέον, τα ποικίλα ενεργειακά ζητήματα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αξίζουν πιο εμπεριστατωμένης προσέγγισης που προσβλέπει στο μέλλον. Για αυτόν τον λόγο, αναλάβαμε την πρωτοβουλία στη δημόσια συζήτηση της αξιολόγησης επιστημονικών και τεχνικών επιλογών (STOA) του Κοινοβουλίου, καταρτίζοντας ενεργειακά σενάρια για τις ερχόμενες δεκαετίες, με τη χρήση του 2030 ως σημείου αναφοράς. Το Κοινοβούλιο και ορισμένες κοινοβουλευτικές ομάδες διαφωνούν σχετικά με το ζήτημα του διαχωρισμού των δικτύων μεταφοράς ενέργειας και των εταιρειών ενέργειας. Αυτό ορισμένες φορές σχετίζεται περισσότερο με εθνικές καταστάσεις παρά με πολιτικές και στρατηγικές επιλογές.

Ωστόσο, θα ήθελα να γίνω απόλυτα σαφής σε αυτό το ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Προσωπικά, τάσσομαι υπέρ του σαφούς διαχωρισμού μεταξύ των δικτύων/εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και της εταιρείας ή του φορέα που διαχειρίζεται τα δίκτυα. Πιστεύω ότι αυτή είναι η πιο ευεργετική λύση για τους καταναλωτές που εγγυάται τη δυνατότητα σύστασης μιας πραγματικά εσωτερικής αγοράς για την ηλεκτρική ενέργεια, κάτι που πρέπει να αποτελεί στόχο μας ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως ευρωπαίοι πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Οι ευρωπαίοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έχουν το δικαίωμα σε μια καθολική υπηρεσία, δηλαδή έχουν το δικαίωμα να εφοδιάζονται με καθορισμένη ποιότητα, σε λογικές τιμές εύκολα και σαφώς συγκρίσιμες και διαφανείς.

Χαιρετίζω το γεγονός ότι η έκθεση της συνάδελφού μου βουλευτού, κ. De Vits, σχετικά με την πρόταση για τον Χάρτη Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Ενέργειας, περιλαμβάνεται και στη συζήτηση για την τρίτη ενεργειακή δέσμη. Επί του παρόντος, τα δικαιώματα των καταναλωτών ενέργειας ορίζονται σε διάφορα έγγραφα της ΕΕ, αλλά συχνά δεν μεταφέρονται στην εθνική νομοθεσία. Χαιρετίζω την προσπάθεια της εισηγήτριας να καταστήσει τα δικαιώματα των καταναλωτών πιο διαφανή. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν την ελευθερία να επιλέξουν και τη δυνατότητα να αλλάξουν τον πάροχό τους ατελώς. Πρέπει να ξέρουν τι πληρώνουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που ενσωμάτωσε στην έκθεσή της τις τροπολογίες μου, στις οποίες ζητούσα από τα κράτη μέλη να παράσχουν οικονομική στήριξη στις οργανώσεις των καταναλωτών στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι οργανώσεις των καταναλωτών καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια εξ ονόματος των καταναλωτών ενέργειας, ιδιαίτερα των ευάλωτων καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Άννυ Ποδηματά (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, θέλω πρώτα απ’ όλα να ενισχύσω τα όσα είπε η εισηγήτρια κ. Morgan για την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών, και ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων, απέναντι στις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων, για την ανάγκη αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας και τη δυναμική προώθηση των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όσον αφορά όμως το μεγάλο θέμα της δημιουργίας μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς ενέργειας, η επίτευξη του στόχου αυτού δεν εξαρτάται μόνον από τη χάραξη και την εφαρμογή ενιαίας στρατηγικής, αλλά και από τη συνειδητοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε εταίρου.

Δεν είναι απόλυτη και αναγκαία συνθήκη ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός, ώστε να υπάρξουν επενδύσεις οι οποίες θα βελτιώσουν το δίκτυο. Οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στα έργα εκσυγχρονισμού, μπορεί να οφείλονται και στη στρεβλή ενεργειακή πολιτική, η οποία αντιμετωπίζει την ενέργεια ως προϊόν, η διάθεση του οποίου στοχεύει πρωτίστως στην αύξηση της κερδοφορίας και όχι στη βελτίωση του συστήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Θα ήθελα πρώτα να εκφράσω μια γενική σκέψη. Είναι γεγονός ότι στο Συμβούλιο συμφωνούμε, φυσικά, με τη διαπίστωση ότι η εσωτερική ενεργειακή αγορά δεν είναι ούτε καλή ούτε ικανοποιητική. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, αφιερώσαμε πολλά έτη προσπαθώντας να καταλήξουμε σε συμφωνία για τη σύσταση μια σωστής εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να καθιερώσουμε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού και ίσων ευκαιριών για όλους τους παράγοντες σε αυτήν την αγορά.

Στις 6 Ιουνίου, όπως προανέφερα, το Συμβούλιο σημείωσε τεράστια πρόοδο. Σήμερα, αρκετοί ομιλητές, συμπεριλαμβανομένης της κ. Morgan και πολλών άλλων, τόνισαν ότι ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος σύστασης μιας σωστής εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή είναι και η άποψη του Επιτρόπου, καθώς και της πλειοψηφίας των κρατών μελών. Ωστόσο, ο συμβιβασμός είναι απαραίτητος προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αυτός ο συμβιβασμός δεν είναι εύκολος, αλλά είμαστε σε θέση να τον διασφαλίσουμε.

Ο συμβιβασμός σημαίνει ότι υπάρχουν τρεις διαθέσιμες επιλογές, και η εκτίμηση της Προεδρίας είναι ότι η εφαρμογή αυτών των επιλογών σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανόνες μπορεί να μας οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου θα υπάρχουν ίσοι όροι για όλους τους παράγοντες στην εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, αφού δημιουργηθούν συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.

Επιτρέψτε μου να θίξω και ορισμένα άλλα σημεία. Αναφέρθηκε αρκετές φορές το ζήτημα της ένδειας ή μάλλον της ενεργειακής ένδειας. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ειδικά σε συνθήκες όπου οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται αλματωδώς. Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι αυτή είναι ευθύνη και καθήκον κάθε κράτους μέλους σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας – και όπως τονίστηκε από τον κ. Hökmark και ορισμένους άλλους, τα κράτη μέλη έχουν καθήκον να διασφαλίσουν την πρόσβαση στην ενέργεια για τους φτωχούς.

Το ζήτημα της προστασίας του καταναλωτή αναφέρθηκε αρκετές φορές. Μάλιστα, αρκετές ομιλίες καταπιάστηκαν με αυτό. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το κείμενο της Προεδρίας, ή ο συμβιβασμός της Προεδρίας, περιέχει μια πολύ σημαντική διάταξη στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή. Απαιτεί οι καταναλωτές να ενημερώνονται επαρκώς για την ενέργεια που καταναλώνουν, για το κόστος που αυτή η κατανάλωση συνεπάγεται, και να ενημερώνονται αρκετά συχνά προκειμένου να είναι σε θέση να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις των δαπανών τους. Επιπλέον, προβλέπεται φυσικά και η δυνατότητα αλλαγής παρόχου ανά πάσα στιγμή, καθώς και η άμεση και συστηματική ενημέρωση σχετικά με τις τιμές που ορίζουν οι πάροχοι.

Αρκετές ομιλίες, συμπεριλαμβανομένης αυτής του κ. Turmes, αναφέρθηκαν στις εξουσίες του Οργανισμού. Ο Οργανισμός δεν θα υφίσταται μόνο στα χαρτιά. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα όπου εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, ο Οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις, γεγονός που αποτελεί σπουδαία καινοτομία.

Αρκετές ομιλίες, και ιδιαίτερα η ομιλία του κ. Biruti, του κ. Zile και άλλων, αναφέρθηκαν στο πρόβλημα των μικρών και απομονωμένων συστημάτων. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το κείμενο της συμφωνίας στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο προτείνει παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις για αυτές τις χώρες και για αυτές τις αγορές, μέχρι και την αποκατάσταση της απομόνωσής τους.

Λίγα λόγια και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η δέσμη μας, η δέσμη του Συμβουλίου, προτείνει την προτεραιότητα πρόσβασης στα δίκτυα για ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.

Συμπερασματικά, θα ήθελα να αναφέρω τα εξής: θα ήθελα να χαιρετίσω την αποφασιστικότητα που επέδειξε ο κ. Vidal-Quadras για να διασφαλίσει την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου στη δεύτερη ανάγνωση. Αυτή είναι και η επιθυμία του Συμβουλίου. Η Προεδρία συμφωνεί ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 6 Ιουνίου δημιούργησε τη δυνατότητα κατάληξης σε τέτοια συμφωνία μέχρι το τέλος τους τρέχοντος έτους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό υπό το πρίσμα της φιλοδοξίας μας να καταλήξουμε σε συμφωνία για το κλίμα και την ενεργειακή δέσμη όσο το δυνατόν πιο νωρίς το 2009.

Από αυτήν τη συζήτηση έχω διαπιστώσει ότι οι θέσεις του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου δεν απέχουν και τόσο πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν τη συζήτηση. Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για το Συμβούλιο στις περαιτέρω εργασίες του και στην επίτευξη κοινής συμφωνίας εντός της επιθυμητής προθεσμίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση εστίασε περισσότερο στα νοικοκυριά, ενώ η πρόταση της Επιτροπής δεν αφορά μόνο τα νοικοκυριά: σίγουρα αφορά και τη βιομηχανία. Με όλο τον σεβασμό προς τους ευάλωτους καταναλωτές, αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά. Δεν μπορείτε να επιδοτείτε διαρκώς τα πάντα, γιατί αυτό σημαίνει να παίρνεις κάτι από κάποιον και να δίνεις σε κάποιον άλλο· γνωρίζω ότι θα υπάρξουν ευάλωτοι καταναλωτές για τους οποίους οφείλουμε να φροντίσουμε, αλλά βασικά αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι μια εύρυθμα λειτουργούσα διασυνδεδεμένη ευρωπαϊκή αγορά που να βασίζεται στις αξίες και τις εμπειρίες που συλλέξαμε από άλλους τομείς.

Η ενεργειακή αγορά μόλις πρόσφατα άρχισε να αναπτύσσεται και χρειάζεται κάποιο χρόνο για να τεθεί σε εφαρμογή, αλλά πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση δείχνει πραγματικά ότι η πρόταση της Επιτροπής θίγει όλους τους βασικούς τομείς με τον σωστό τρόπο.

Υπήρξαν κάποιες αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο η αλλαγή είναι απαραίτητη. Πιστεύω ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη: αυτό έχουν καταδείξει όχι μόνο οι ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής, αλλά και η έρευνα στον τομέα του ανταγωνισμού. Η έκθεση Vidal-Quadras του Κοινοβουλίου ανέφερε ότι χρειαζόμαστε αλλαγή και προτάσεις.

Πρόσφατα, είχαμε και κάποιες εξελίξεις στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Η δυσκολία είναι ότι αν μπορείτε να εντοπίσετε αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά, αυτό γίνεται πάντα εκ των υστέρων: επιβάλλετε πρόστιμα, ωστόσο ο καταναλωτής έχει ήδη πληρώσει το τίμημα. Επομένως, απαιτείται διαρθρωτική αλλαγή και πιστεύω ότι οι προτάσεις που έχουμε κάνει ανταποκρίνονται σε αυτήν την απαίτηση.

Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα όπου πιστεύω ότι υπερβαίνουμε τα όρια απλά μιας πρότασης ενεργειακής αγοράς. Ας αρχίσουμε με τον Οργανισμό. Συμφωνώ απόλυτα ότι ένας ανεξάρτητος Οργανισμός είναι βασικός. Η δυσκολία που αντιμετωπίζω είναι το γεγονός ότι έχουμε και τη νομολογία η οποία θέτει περιορισμούς, και η Επιτροπή θα καταστεί όσο το δυνατόν πιο ισχυρή, εντός των νόμιμων ορίων, αν συσταθεί ο Οργανισμός.

Ως προς την επιτροπολογία, κατανοώ τις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου για την επιτροπολογία, αλλά αυτή είναι η διαδικασία που έχουμε στη διάθεσή μας και πρέπει να την αξιοποιήσουμε για την επίτευξη του αποτελέσματος.

Ως προς την παραβίαση, ήταν ο κ. Paasilinna αυτός ο οποίος ανέφερε ότι αυτή είναι η διαδικασία που έχουμε στη διάθεση μας και ότι πρέπει να την αξιοποιήσουμε γιατί δεν έχουμε άλλη.

Υπήρχε και το ζήτημα των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Υπάρχει η επικουρικότητα, αλλά οι αερομεταφορές είναι ένα ζήτημα μάλλον διασυνοριακό. Πιστεύω ότι ο Ενεργειακός Χάρτης συνδέεται περισσότερο με την επικουρικότητα. Θέσαμε ένα καλό παράδειγμα, αλλά πρέπει πράγματι να συμπεριλάβουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία; Έχω ορισμένες αμφιβολίες. Δεν εναντιώνομαι απαραίτητα σε αυτό, αλλά υπάρχει ένα όριο μεταξύ του σημείου όπου τελειώνει η ευρωπαϊκή νομοθεσία και του σημείου όπου αρχίζει η εθνική νομοθεσία εν προκειμένω. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι αυτά είναι τα ζητήματα και ότι το Κοινοβούλιο σίγουρα θα βρει τη σωστή προσέγγιση.

Θα ήθελα να κλείσω ευχαριστώντας και πάλι την κ. Morgan, την κ. De Vits, τον κ. Giles Chichester και τον κ. Alejo Vidal-Quadras για τις εξαιρετικές τους εκθέσεις. Πιστεύω ότι η συζήτηση κατέδειξε σαφώς ότι υπάρχει σημαντική εσωτερική συζήτηση, και προσβλέπω στην αυριανή ψηφοφορία, γιατί η έκθεση του κ. Vidal-Quadras μας άνοιξε τον δρόμο για την υποβολή της πρότασης. Ξέρω ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εργαστούν για να βρουν μια ισορροπημένη λύση. Και οι δύο πλευρές είναι έτοιμες. Πολλά εξαρτώνται από την αυριανή ψηφοφορία, από τη θέση του Κοινοβουλίου, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πολιτική βούληση για επίτευξη συμφωνίας και ότι η πρόταση θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής περιόδου προς όφελος των καταναλωτών μας, και πιστεύω ότι αυτό είναι υπέροχο.

Η θέση της Επιτροπής για τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Έκθεση Morgan (A6-0191/2008)

Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχτεί τις τροπολογίες 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 61, 65, 70, 71, 73, 74, 77, 83, 84, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 111,112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 146, 147, 148, 149, 150, 151 και 152.

Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχτεί τις τροπολογίες 10, 11, 16, 24, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 55, 59, 60, 66, 68, 72, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 95, 98, 100, 109, 110, 115, 117, 121, 125, 127, 138, 153, 155, 165, 166 και 167 εν μέρει.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχτεί τις τροπολογίες 3, 7, 9, 13, 27, 28, 31, 32, 37, 49, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 67, 69, 75, 76, 78, 81, 90, 91, 96, 103, 104, 116, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 171 και 176.

Έκθεση Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχτεί τις τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 και 29.

Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχτεί τις τροπολογίες 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 28, 31 και 32 εν μέρει.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχτεί τις τροπολογίες 13, 19, 23, 26, 27, 30 και 33.

Έκθεση Chichester (A6-0226/2008)

Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχτεί τις τροπολογίες 1, 6, 9, 10, 12, 16, 45, 48, 49, 53, 54, 64 (αναφορικά με την παράγραφο 3), 64 (παράγραφος 4), 66, 72 και 75.

Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχτεί τις τροπολογίες 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 19 (παράγραφος 1α), 19 (παράγραφος 1da), 19 (παράγραφος 1δβ), 19 (παράγραφος 1δε), 19 (παράγραφος 1δστ), 19 (παράγραφος 1δη), 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 57, 58, 59, 61, 64 (παράγραφος 1), 68, 70, 74 και 76 εν μέρει.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχτεί τις τροπολογίες 8, 17, 18, 19 (παράγραφος 1γ), 19 (παράγραφος 1δ), 19 (παράγραφος 1δγ), 19 (παράγραφος 1δδ), 19(1δζ), 20, 21, 22, 25, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 46, 50, 52, 55, 56, 60, 62, 63, 64 (παράγραφος 2), 64 (παράγραφος 5), 64 (παράγραφος 7), 64(8), 65, 67, 69, 71 και 73.

 
  
MPphoto
 
 

  Eluned Morgan, εισηγήτρια. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνέβαλαν σε αυτήν την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Θα ήθελα να αναφερθώ σε όσα ανέφερε ο κ. Hökmark για την ανάπτυξη του καλύτερου δυνατού συστήματος για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού, της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας. Οφείλω να πω ότι η θέση του Συμβουλίου προχωράει πολύ μακριά. Έχω απογοητευτεί από την ανεπίσημη επίτευξη συμφωνίας στο Συμβούλιο, γιατί έχει προσαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό στη βούληση της μειοψηφίας. Κατανοώ μεν ότι υπάρχει η ανάγκη συμβιβασμού, αλλά πιστεύω ότι το Συμβούλιο προχώρησε πολύ μακριά.

Επίσης, έχω απογοητευτεί διότι η Επιτροπή δεν υπήρξε πιο σταθερή στην υπεράσπιση της θέσης της – μην ξεχνάτε ότι τη θέση σας υπερασπιζόμαστε τώρα. Θα ήθελα απλά να σας υπενθυμίσω ότι έχετε υποχωρήσει, ενώ εμείς όχι – εμείς υπερασπιζόμαστε τη δική σας θέση.

Αυτό που έχουμε επί του παρόντος δεν είναι αρκετό. Έχουμε μεγάλους βιομηχανικούς χρήστες ενέργειας που μας πλησιάζουν και μας ζητούνε ιδιαιτέρως να προβούμε σε διαχωρισμό, αλλά όταν τους λέμε ότι θα προσπαθήσουμε να το πράξουμε και τους ζητούμε να έρθουν να μας το ζητήσουν δημόσια, λένε ότι δεν μπορούν να το πράξουν γιατί είναι ευάλωτοι! Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής δεν έχει τον έλεγχο –ο καταναλωτής δεν ελέγχει την αγορά– και αυτό συνιστά πρόβλημα.

Πιστεύω ότι υπήρξε μια παρανόηση στο ζήτημα των ειδικών τιμών για τους ευάλωτους καταναλωτές. Υποστηρίζω αυτό το ζήτημα. Θέλω να υπάρξουν ειδικές τιμές για τους ευάλωτους καταναλωτές. Ωστόσο, δεν ζητούμε από την ΕΕ να το πράξει: ζητούμε από τα κράτη μέλη να το πράξουν και να λάβουν αυτό το ζήτημα σοβαρά υπόψη τους. Εμείς, οι Σοσιαλιστές, ακούμε όσα λένε οι πολίτες των εκλογικών μας περιφερειών: ότι οι υψηλές τιμές τους τσακίζουν και ότι επί του παρόντος υποφέρουν πραγματικά, και θέλουμε το ζήτημα της ενεργειακής ένδειας να τεθεί στην ημερήσια διάταξη των κρατών μελών. Επί του παρόντος δεν βρίσκεται καν εκεί. Μόνο μία χώρα στην Ευρώπη διαθέτει ορισμό της ενεργειακής ένδειας. Θέστε το στην ημερήσια διάταξη στα κράτη μέλη, γιατί επί του παρόντος δεν βρίσκεται εκεί!

 
  
MPphoto
 
 

  Alejo Vidal-Quadras, εισηγητής. (ES) Θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία και την υπέροχη ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της σύνταξης των εν λόγω εκθέσεων, ιδιαίτερα με την κ. Morgan, τον κ. Chichester και όλους τους σκιώδεις εισηγητές.

Θα διαπιστώσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι το ζήτημα είναι να γνωρίζουμε τι θέλουμε και κατά πόσο όλοι θέλουμε το ίδιο πράγμα, γιατί αυτό που δεν μπορεί εύλογα να υποστηρίξει κανείς είναι ότι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός είναι ένα είδος μαγικού πασπαρτού που ανοίγει κάθε πόρτα και που θα μας δώσει τη λύση σε όλα μας τα προβλήματα. Κανείς δεν το έχει πει αυτό.

Ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του συστήματος μεταφοράς και της παραγωγής είναι απαραίτητη προϋπόθεση, η οποία συμβάλλει, διευκολύνει και καθιστά δυνατή τη σωστή λειτουργία της αγοράς, την πρόσβαση στην αγορά τρίτων χωρών και την εγγύηση των επενδύσεων. Φυσικά, δεν επιλύει όλα τα προβλήματα. Ποιος είπε ότι θα το έκανε; Κανείς.

Στη χώρα μου, για παράδειγμα, όπου υπάρχει ιδιοκτησιακός διαχωρισμός, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ο οργανισμός των ρυθμιστικών αρχών δεν είναι αρκετά ανεξάρτητος. Υπάρχει τιμολογιακό έλλειμμα, υπάρχουν ρυθμιζόμενες τιμολογήσεις που στρεβλώνουν την αγορά. Είμαστε ενεργειακή νησίδα που χρειάζεται περισσότερες διασυνδέσεις. Αυτό σημαίνει ότι αν προβούμε σε ιδιοκτησιακό διαχωρισμό όλα αυτά θα επιλυθούν; Όχι, γιατί αυτό οφείλεται σε άλλες αιτίες που δεν έχουν καμία σχέση με τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό. Θα διαπιστώσουμε αν χρησιμοποιούμε τη λογική, πέρα από τα πολιτικά και εθνικά συμφέροντα.

Συνεπώς, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, δεν μπορώ να ομιλώ εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, γιατί είμαι ένας από τους 785 βουλευτές του ΕΚ, αλλά μπορώ να σας δώσω μια εικόνα, μετά από 9 έτη στο Κοινοβούλιο, και μπορώ να σας πω το εξής: υπάρχει θέληση για επίτευξη συμφωνίας, υπάρχει θέληση για διαπραγμάτευση, υπάρχει καλή θέληση, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, αλλά πείτε στο Συμβούλιο ότι η καλή θέληση πρέπει να είναι αμοιβαία. Αν είναι αμοιβαία, όπως συνέβη στην περίπτωση της αγοράς φυσικού αερίου, θα μπορέσουμε να βρούμε συνταγές που να εκπληρώνουν τον στόχο μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester, εισηγητής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση υπήρξε συναρπαστική, το Κοινοβούλιο διαφωνεί σε διαφορετική βάση από τη συνηθισμένη, δηλαδή τον ανταγωνισμό Δεξιάς/Αριστεράς ή Βορρά/Νότου, και υπήρξε ιδιαίτερα ενδιαφέρον για εμένα, ιδιαίτερα ως βρετανό Συντηρητικό, να διαπιστώνω πώς οι συνάδελφοί μου από ορισμένα κράτη μέλη ελίσσονται και στρίβουν και στριφογυρίζουν στην απελπισμένη προσπάθειά τους να αποφύγουν την αλλαγή. Δεν πίστευα ποτέ ότι οι γερμανοί συνάδελφοί μου θα ήταν πολύ πιο συντηρητικοί (με μικρό «σ», δηλαδή ανθιστάμενοι στην αλλαγή) από εμένα.

Όταν πρωτοήλθα στο Κοινοβούλιο, ήμουν ένθερμος υποστηρικτής και συνήγορος αυτού που λεγόταν ιδιωτικοποίηση –ο κ. Allister το ανέφερε πρωτύτερα– δηλαδή της αφαίρεσης της ιδιοκτησίας αυτών των εταιρειών από το κράτος και της δυνατότητας πιο αποτελεσματικής λειτουργίας τους από ιδιωτικές επιχειρήσεις και όχι από το κρατικό μονοπώλιο. Αντιλαμβάνομαι ότι επί του παρόντος αυτή είναι μια τρομακτική ιδέα στην Ευρώπη, αλλά μπορεί η ύστατη κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να οδηγηθούμε να βρίσκεται πέρα από τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, στην ιδιωτικοποίηση.

Μπορώ να πω ότι εγώ προσωπικά είμαι πεπεισμένος για τη σημασία αντιμετώπισης της ένδειας καυσίμων: πιστεύω ότι η παρεμπόδιση της τιμολογιακής μεταρρύθμισης μπορεί να είναι η λύση. Φαίνεται αρκετά παράδοξο να θέτουμε την οριακή τιμή της ενέργειας χαμηλότερα από την αρχική τιμή, και μέσω αυτού να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση όταν ζούμε πέραν πάσης αμφιβολίας σε μια εποχή όπου θέλουμε να ενθαρρύνουμε την εξοικονόμηση και την αποδοτικότητα και να καταστήσουμε πιο δαπανηρή την περαιτέρω κατανάλωση.

Μπορεί οι δυνάμεις της αγοράς να το κάνουν εκ μέρους μας: η τιμή του πετρελαίου κάνει τους ανθρώπους στη χώρα μου να αλλάζουν τις συνήθειές τους και διαπιστώνω –και χαίρομαι να το επισημαίνω στους γερμανούς συναδέλφους μου– ότι η E.ON είδε τα οφέλη των δυνάμεων της αγοράς στην απόφασή της να διαχωρίσει την υπηρεσία διανομής της.

Ενδέχεται να χρειαστούμε μια τέταρτη δέσμη στο μέλλον, αλλά συγχαίρω την κ. Morgan για όσα έχει πετύχει έως τώρα. Ας κρατήσουμε αυτήν την πορεία: αύριο επιδιώκουμε μεγάλη πλειοψηφία, γιατί εν τέλει οι καταναλωτές αγορών που δεν έχουν υποστεί διαχωρισμό θα κοιτάξουν τις υπόλοιπες αγορές που έχουν διαχωριστεί και θα πουν: «Αυτό θέλουμε, παρακαλώ.»

 
  
MPphoto
 
 

  Mia De Vits, εισηγήτρια. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου που οι σημερινοί ομιλητές δεν συζήτησαν μόνο για τον διαχωρισμό, αλλά και για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ενόψει της ψηφοφορίας της Πέμπτης, θα ήθελα απλά να ζητήσω υποστήριξη για τρεις τροπολογίες που επιδιώκουν να βελτιώσουν περαιτέρω τα εν λόγω δικαιώματα των καταναλωτών και να ενημερώνουν τους πολίτες συστηματικά για το ποσό που καταναλώνουν. Δεν πιστεύω ότι είναι υπερβολικό να ζητάω η ενημέρωση αυτή να γίνεται τέσσερις φορές ετησίως. Υπάρχει, επίσης, η σκέψη των «έξυπνων μετρητών» και της επιβολής προθεσμίας για την ανάπτυξή τους, δηλαδή 10 έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Τέλος, όσον αφορά το θέμα των εθνικών σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας, θα ήθελα απλά να πω στον κ. Vidal-Quadras ότι απλά παραθέτουμε τις κοινωνικές τιμές ως παράδειγμα ενός πιθανού μέσου. Υπάρχουν τρεις τροπολογίες για τις οποίες ζητούμε υποστήριξη, προκειμένου να βελτιώσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Συμπερασματικά, κυρία Πρόεδρε, έχω απογοητευθεί από την απάντηση του Επιτρόπου, στην οποία αφήνει τους τομείς των δικαιωμάτων των καταναλωτών στα κράτη μέλη στο όνομα της επικουρικότητας. Θα ήθελα να του πω ότι κινούμαστε προς μια ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά και ότι αύριο ενδέχεται οι βρετανοί πολίτες να έρθουν αντιμέτωποι με έναν γερμανό πάροχο. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά σημαίνει ότι πρέπει επίσης να είμαστε σε θέση να δώσουμε στους καταναλωτές μια ευρωπαϊκή απάντηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία επί των εκθέσεων Morgan, Vidal-Quadras και Chichester θα πραγματοποιηθεί αύριο.

Η ψηφοφορία επί της έκθεσης De Vits θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2008.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), γραπτώς. (RO) Αναφορικά με την έκθεση «Chichester» σχετικά με τον Οργανισμό για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, υποστηρίζω τη σύσταση του εν λόγω Οργανισμού και την παροχή αυξημένων αρμοδιοτήτων σε αυτόν.

Αναφορικά με την τροπολογία για την εγκατάσταση της έδρας του εν λόγω θεσμικού οργάνου στις Βρυξέλλες, καταρχάς, θα ήθελα να ζητήσω τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας σχετικά με την αρμοδιότητά μας, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να λάβουμε απόφαση σχετικά με αυτό το θέμα, γιατί προσωπικά έχω την αίσθηση ότι αυτό το θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου.

Όσον αφορά την πόλη των Βρυξελλών, ομολογώ ότι δεν έχω τίποτα εναντίον της ίδιας της πόλης....μπορώ να πω ότι μου αρέσει κιόλας.

Ωστόσο, πιστεύω ότι η ψήφος των Ιρλανδών την περασμένη εβδομάδα είναι ένα νέο εξαιρετικά σημαντικό πολιτικό μήνυμα, συμπεριλαμβανομένης της άποψης που έχουν οι πολίτες για τους γραφειοκράτες των Βρυξελλών και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στον «κλειστό» κύκλο των Βρυξελλών.

Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να αισθάνονται ότι συμμετέχουν και βρίσκονται κοντά στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είναι σημαντικό όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες να αισθανθούν ότι εκπροσωπούνται και τα θεσμικά όργανα πρέπει να εδρεύουν σε ολόκληρη την Ένωση.

Ας φέρουμε τα θεσμικά όργανα ποιο κοντά στον πολίτη και ας εμπλέξουμε τους πολίτες στην ευρωπαϊκή συζήτηση! Αν συγκεντρώνουμε τα πάντα στις Βρυξέλλες, θέτουμε σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Απορρίπτω εξολοκλήρου την ιδέα εγκατάστασης της έδρας αυτού του νέου θεσμικού οργάνου στις Βρυξέλλες.

 
  
MPphoto
 
 

  Desislav Chukolov (NI), γραπτώς. (BG) Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η έννοια «ενεργειακή μαφία» υπάρχει σε αρκετές χώρες του κόσμου. Είναι ένας περιεκτικός όρος τον οποίο χρησιμοποιούμε τακτικά για να αναφερθούμε σε καταστάσεις που αφορούν την ενέργεια και είναι αδιαφανείς. Αντίθετα με άλλες χώρες, ωστόσο, η ενεργειακή μαφία στη Βουλγαρία έχει καταστήσει σαφές ότι πρόκειται να μπει στην πολιτική, και αυτό όχι μέσω δίκαιων και διάφανων εκλογών, αλλά με τον τρόπο που ενεργούσε ανέκαθεν, εξαγοράζοντας.

Το νεοσύστατο Ηγετικό Κόμμα εισέρχεται στην πολιτική αρένα στην χώρα μου με έναν ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο, θυμίζοντας ενίοτε το ύφος του Κινήματος για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες (MRL) ως προς τη σκληρότητα και την αναλγησία. Και τα δύο κόμματα εξαγοράζουν ψήφους αλλά, ενώ το MRL ενεργεί αποκλειστικά για το συμφέρον της Τουρκίας, το Ηγετικό Κόμμα και ο ηγέτης του, ο Hristo Kovachki, ενεργούν αποκλειστικά για το δικό τους συμφέρον.

Κατά τις πρόσφατες εκλογές που διενεργήθηκαν στη χώρα μου, οι πολίτες ειδοποιήθηκαν ταχυδρομικώς ότι οι λογαριασμοί από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας θα μειώνονταν υπό την προϋπόθεση ότι θα ψήφιζαν αυτό το κόμμα.

Κυρία Πρόεδρε, ασκείστε την επιρροή σας στους βούλγαρους πολιτικούς προκειμένου να εμποδίσετε μια κατάσταση η οποία, μετά τις εκλογές τους 2009, μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το Κοινοβούλιο βουλευτές του ΕΚ που να έχουν εκλεγεί με αυτόν τον άδικο και άσχημο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω απόλυτα την έκθεση των συναδέλφων μου και θα το έκανα και αυτοπροσώπως αν αυτό ήταν δυνατόν. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αναγείρουμε νέους σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα.

Η βιομηχανία άνθρακα βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της επανάστασης, ενώ πλησιάζει με ταχείς ρυθμούς η 25η επέτειος της απεργίας των ανθρακωρύχων. Αυτή η επανάσταση βασίζεται στις τεχνολογίες καθαρού άνθρακα και δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα που αναπτύσσονται στο ανθρακωρυχείο Hatfield κοντά στο Doncaster. Οι τεχνολογίες καθαρού άνθρακα και δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) σημαίνουν ότι το 90% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ενός σταθμού παραγωγής ενέργειας δεσμεύονται και μεταφέρονται σε γεωλογική αποθήκη. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να ανατρέψει τον τρόπο με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο ικανοποιεί τις ενεργειακές του απαιτήσεις.

Επιπρόσθετα στα οφέλη της χρήσης ενός φυσικού πόρου που διαθέτουμε σε αφθονία, οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται εντός ενός εκκολαπτόμενου οργανισμού καθαρού άνθρακα θα μπορούσαν να αποβούν ζωτικής σημασίας για τις κοινότητες ορυχείων που βιώνουν την οικονομική και κοινωνική ύφεση εδώ και 25 χρόνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Δέχομαι με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη θέση του Κοινοβουλίου για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Ενέργειας, και ιδιαίτερα την πρόταση χρέωσης του καταναλωτή βάσει της πραγματικής ενέργειας που κατανάλωσε.

Ελπίζω ότι αυτό θα οδηγήσει στην κατάρτιση των λογαριασμών σε kWh για όλους τους ιδιώτες καταναλωτές φυσικού αερίου, και όχι, όπως στην Πολωνία, για παράδειγμα, σε κυβικά μέτρα.

Η τιμολόγηση σύμφωνα με την ενεργειακή αξία και όχι τον όγκο του φυσικού αερίου που καταναλώνεται θα τύχει αναμφισβήτητης αποδοχής από τους καταναλωτές, οι οποίοι υποψιάζονται, δικαιολογημένα ή μη, ότι πληρώνουν για «αέρα».

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Συμφωνώ με τον Επίτροπο ότι αν συμφωνήσουμε να συνεχίσουμε με το υφιστάμενο status quo, προστατεύοντας περισσότερο τα εθνικά συμφέροντα παρά υποστηρίζοντας τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και αξίες, τότε η ΕΕ δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις δραματικές προκλήσεις που έχει ενώπιόν της.

Για αυτόν τον λόγο, η ΕΕ χρήζει πραγματικής μεταρρύθμισης.

Υποστηρίζω σθεναρά τη σύσταση μιας εθνικής ρυθμιστικής αρχής – ενός αποτελεσματικού οργανισμού με επαρκή αρμοδιότητα να επιβλέπει τη θεμιτή λειτουργία της κοινής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, το βασικό σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι το εξής: καθώς η ΕΕ βασίζεται στις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού, έχουμε δεσμευθεί να διασφαλίσουμε όχι μόνο στην θεωρία αλλά και σε πραγματικές συνθήκες ότι σε κάθε κράτος μέλος ο καταναλωτής θα είναι σε θέση να επιλέγει ελεύθερα και χωρίς οποιεσδήποτε δυσκολίες μεταξύ διαφορετικών παραγωγών και διανομέων ηλεκτρικής ενέργειας και να αποφασίζει ποια είναι η καλύτερη προσφορά. Επομένως, η πραγματική πρόκληση για τα κράτη μέλη είναι να αποφασίσουν μεταξύ των συμφερόντων των καταναλωτών και των συμφερόντων των μεγάλων εταιρειών. Οι δισταγμοί που σχετίζονται με την τοποθέτηση του ιδιώτη, του καταναλωτή, στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας οδηγούν εύλογα σε γεγονότα όπως η αρνητική ψήφος της Ιρλανδίας και η ολοένα αυξανόμενη αδιαφορία των πολιτών μας προς την ΕΕ.

Ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός είναι βασική προϋπόθεση για τη μεταρρύθμιση. Η «τρίτη λύση» δεν είναι μια λύση αξιόπιστη.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται τα γεγονότα, οι ενεργειακές προτεραιότητες της ΕΕ –η περιβαλλοντική προστασία, η ασφάλεια και η ελευθέρωση της αγοράς– εξακολουθούν να είναι σημαντικές, αλλά η ιεράρχησή τους χρήζει επαναξιολόγησης. Η βαθμιαία άνοδος των τιμών για τους μεταφορείς ενέργειας, με κοινωνικές εντάσεις και ανησυχίες, καθώς και η επιθετική πολιτική της Gazprom – όλα αυτά απαιτούν ταχείες αντιδράσεις και εκθέτουν την ανάγκη για ασφαλή και φθηνό εφοδιασμό. Εν τω μεταξύ, οι φιλόδοξοι στόχοι που τέθηκαν για την περιβαλλοντική προστασία και ο αγώνας κατά της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και συνεπάγονται προκλήσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και να πολλαπλασιάσουν τις κοινωνικές εντάσεις.

Είναι λυπηρό που στον κύκλο των 27 χωρών μας δεν υπάρχει αποφασιστικότητα για τη δημιουργία μιας κοινής και ανταγωνιστικής ενεργειακής αγοράς. Η απομονοπώληση βρίσκει σθεναρή αντίσταση σε αρκετές χώρες που, κατά τα άλλα, θεωρούνται οι ηγέτες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Υπάρχει, επίσης, έλλειψη αλληλεγγύης στις επαφές με εξωτερικούς παρόχους πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι διμερείς διαπραγματεύσεις, όπως αυτές που ξεκινήσαμε στα δυτικά και στα ανατολικά της ΕΕ με την Gazprom, αποδυναμώνουν τη διαπραγματευτική μας θέση. Διευκολύνουν την εμπλοκή μας σε ενεργειακούς εκβιασμούς με τα κράτη μέλη που συνδέονταν ιστορικά με έναν μονοπωλιακό πάροχο.

Οι διαφορές στα εθνικά συμφέροντα γίνονται αισθητές στην οικοδόμηση της ενιαίας ενεργειακής αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται αποδείξεις ότι είναι σε θέση να φτάσει σε ικανοποιητικούς συμβιβασμούς παρά τις διαφορές. Δεν υπάρχει κανένας τομέας πιο σημαντικός από την ενέργεια, και εδώ πρέπει να καταδειχθεί η δυνατότητα οικοδόμησης ενότητας πέρα και πάνω από τις διαφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), γραπτώς. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η πρόσβαση στην ενέργεια σε εύλογες τιμές είναι ένα από τα στοιχεία που επιταχύνουν την κοινωνική ολοκλήρωση και την πρόσβαση στη γνώση και την εκπαίδευση. Ο ενεργειακός εφοδιασμός έχει σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες λειτουργούν στην κοινωνική και οικονομική ζωή τους. Δυστυχώς, συχνά συμβαίνει οι καταναλωτές, ιδιαίτερα οι ιδιώτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να έχουν περιορισμένες δυνατότητες να καταστήσουν τα συμφέροντά τους γνωστά με αποτελεσματικό τρόπο, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην ενέργεια.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κράτη μέλη δεν έχουν αποβάλει ικανοποιητικά το καθήκον να παρέχουν στοχευμένες δημόσιες υπηρεσίες που φτάνουν στις λιγότερο προνομιούχες κοινωνικές ομάδες. Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Ενέργειας πρέπει να επιλύσει ορισμένα από τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα. Αυτός ο Χάρτης οφείλει να βασίζεται στην ιδέα της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών με πλήρη εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες πρακτικές στη σφαίρα της προστασίας του καταναλωτή μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Οι πάροχοι ενέργειας και οι διαχειριστές των δικτύων πρέπει να υποχρεώσουν τους εαυτούς τους να λειτουργούν με σεβασμό προς το περιβάλλον και περιορίζοντας τα ραδιενεργά απόβλητα στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εγγύηση του δικαιώματος συνειδητής επιλογής της πηγής ενέργειας από τον καταναλωτή πρέπει επίσης να τεθεί ως ζήτημα προτεραιότητας.

Πρέπει, επίσης, να τεθούν όρια στις τυπικές διαδικασίες που προκύπτουν κατά την αλλαγή παρόχου· οι καταναλωτές πρέπει να προστατεύονται ενάντια στις αθέμιτες πρακτικές πώλησης και πρέπει να συσταθούν οργανώσεις καταναλωτών. Πάνω από όλα, ωστόσο, πρέπει να βρεθεί λύση στο πρόβλημα της ενεργειακής ένδειας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε πολλούς σημαντικούς τομείς της ζωής.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. WALLIS
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου