Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0195(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0191/2008

Dezbateri :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Voturi :

PV 18/06/2008 - 6.1
CRE 18/06/2008 - 6.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0294

Stenograma dezbaterilor
Marţi, 17 iunie 2008 - Strasbourg Ediţie revizuită

11. Piaţa internă a energiei electrice - Condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică - Agenţia de cooperare între autorităţile de reglementare din sectorul energetic - Către o Cartă europeană a drepturilor consumatorilor de energie (dezbatere)
Proces-verbal
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego jest wspólna debata nad

– sprawozdaniem sporządzonym przez Eluned Morgan w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)) (A6-0191/2008), oraz

– sprawozdaniem sporządzonym przez Alejo Vidala-Quadrasa w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)) (A6-0228/2008), oraz

– sprawozdaniem sporządzonym przez Giles'a Chichestera w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)) (A6-0226/2008), oraz

– sprawozdaniem sporządzonym przez Mię De Vits w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie Europejskiej karty praw odbiorców energii (2008/2006(INI)) (A6-0202/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Energetska vprašanja so bila v času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije visoko na dnevnem redu. Zanesljivost oskrbe delovanja energetskih trgov in trajnostno ravnanje z okoljem so namreč zadeve, ki so strateškega pomena za Evropsko unijo in njene državljane.

Vse bolj postaja jasno tudi, da je energetika področje, ki mora ponuditi nova znanja in nove storitve, če želimo, da bo evropsko gospodarstvo v svetu še naprej konkurenčno. Pred več kakor letom dni so se predsedniki vlad in držav članic zavezali k trajnostnim ciljem in krepitvi učinkovitih energetskih trgov. Tudi Evropski parlament je podprl tedaj zastavljene cilje in oblikoval predloge, ki jih je Svet z velikim zanimanjem preučil.

Tretji sveženj za trg z zemeljskim plinom in električno energijo je bil za slovensko predsedstvo zelo pomemben zakonodajni dosje. Njegov glavni namen, glavni namen tega svežnja, je nadaljevati proces liberalizacije energetskih trgov ter povečati njihovo učinkovitost in preglednost. V skladu s predlogom Komisije je Svet pri preučevanju tega dosjeja vseh pet zakonodajnih predlogov obravnaval kot en celovit sveženj in zato smiselno ohranil enake rešitve za dokumente v zvezi s trgom za elektriko in zemeljskim plinom.

Slovensko predsedstvo je na zasedanju Sveta Evropske unije za energijo, dne 6. junija, doseglo široko podporo ključnim elementom svežnja petih zakonodajnih predlogov. Najpomembnejši element tega širokega soglasja je vsekakor tretja opcija organiziranosti energetskih podjetij. Ob tem sta bila hkrati sprejeta tudi prvotna predloga Komisije, ki opredeljujeta bodisi popolno lastniško ločevanje, bodisi neodvisnega sistemskega operaterja, države članice pa so soglašale tudi s tretjo opcijo, ki omogoča vzpostavitev neodvisnega upravljavca prenosnega omrežja.

Dovolite mi, da v kratkem povzamem pomembnejše in morda tudi najobčutljivejše točke tega dogovora, ki jih boste obravnavali tudi v tem visokem zboru. Opcijo neodvisnega upravljavca prenosnega omrežja bodo lahko uporabile države, v katerih bo prenosno omrežje ob začetku veljavnosti nove direktive spadalo v vertikalno integrirano podjetje. Uporabi se lahko tako za sektor zemeljskega plina kakor tudi elektrike. Ta opcija dopušča družbam, da zadržijo lastništvo prenosnega omrežja pod pogojem, da z njim upravlja neodvisni upravljavec.

Za organiziranost prenosnega sistema in operaterja sistema je v okviru vertikalno integriranega podjetja postavljena vrsta zahtev, ki opredeljujejo neodvisnost sistemskega operaterja, uravnoteženo in nepristransko upravljanje, varnost izvajanja potrebnih investicij in tudi zaščito interesov vertikalno integriranega podjetja samega.

S tem bo zagotovljeno naslednje:

1. neodvisnost upravljavca, vodstva in nadzornih organov,

2. zagotovljeno bo izogibanje konfliktu interesov,

3. zagotovljen bo pošten in nediskriminatoren dostop do omrežja,

4. zagotovljeno bo pravično spodbujanje naložb tudi za mednarodno povezovanje,

5. zagotovljen bo neodvisen dostop do sredstev in virov za delo upravljavcev prenosnih omrežij, ter nazadnje, zagotovljene bodo dodatne pristojnosti nacionalnih regulatorjev v zvezi z neodvisnimi upravljavci prenosnih omrežij.

Drugi element soglasja, doseženega v Svetu, zadeva naložbe tretjih držav v Evropski uniji. Svet meni, da bi moralo besedilo zagotoviti takšno obravnavo nadzora tretjih držav nad omrežji, ki ne bo protekcionistično. Hkrati mora biti podano jamstvo, da bodo družbe tretjih držav spoštovale enaka pravila, kakor veljajo za podjetja Evropske unije. Ob tem je treba upoštevati interese tretjih držav in njihovih podjetij, ki si želijo dobrih partnerskih odnosov z energetskimi podjetji v državah članicah. Poleg tega bo treba analizirati tudi vrsto že začetih energetskih naložb na obeh straneh.

Zelo pomembno področje so tudi naložbe in načrtovanje razvoja omrežij, zlasti izdelava desetletnega načrta Evropske unije za razvoj omrežja. Zagotovljen je dosleden in učinkovit pristop na vseh ravneh, predvsem kar zadeva upravljavce prenosnih omrežij, v odprtem in preglednem posvetovalnem procesu, pa tudi vse pomembne akterje in agencijo.

V zvezi s slednjo, se pravi Agencijo za sodelovanje regulatorjev, predsedstvo ocenjuje, da smo uspeli oblikovati resnično neodvisno agencijo z učinkovitim vodenjem. Njene naloge se osredotočajo na področja mednarodnega in regijskega sodelovanja, predvsem pa bo reševala problematiko čezmejnih povezav.

Še en pomemben element dogovora zadeva javno lastništvo, obravnavo čezmejnih primerov, okrepljeno regionalno sodelovanje, delovanje trga in varstvo potrošnikov ter smernice, ki naj bi jih sprejeli odbori Komisije v postopkih komitologije.

V teh nekaj točkah sem vam želel predstaviti kratek pregled glavnih elementov doseženega soglasja Sveta. Prepričan sem, da je kompromisno besedilo dobra podlaga tudi za naslednji predsedujoči trio in za sodelovanje s tem visokim zborom.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission. − Mr President, I would like first of all to congratulate all the rapporteurs, Ms Morgan, Mr Chichester, Mr Vidal-Quadras and Ms De Vits, on their excellent reports, as well as the shadow rapporteurs and all the members of the committees involved. The deadlines have been very short and the package is challenging and complicated. I have greatly appreciated all the work done over these few months and the very high level of involvement of the Members of the European Parliament.

Let me again highlight the key challenges that we are facing. I know that they are of particular concern to this House.

With this far-reaching package, the Commission has one objective in mind: the interests of the citizens of the European Union.

Of course, market opening cannot as such stop oil prices from increasing. However, exactly at a time of high prices, we need to ensure truly effective competition on our energy markets to guarantee that the effects of these prices on our citizens are as limited as possible. Already now, some of Europe’s citizens have benefited from more choice and from more competition to keep prices as low as possible, as well as increasing standards of service and security.

For far too many of Europe’s citizens, however, the process of developing real competitive markets is far from complete, and they are not in a position to make a real choice of supplier.

This is not just about better prices and more choice. Ensuring security of supply will need massive investments in new networks over the next couple of decades. If we allow the status quo to continue, these investments will just not be made to the extent needed.

Furthermore, a functioning internal market is one of the key elements of the EU’s efforts to tackle climate change. Without competitive electricity and gas markets, an emissions trading scheme will never work properly and our aims regarding renewable energy will quite simply fail.

We all agree on the need for legislative reforms to remedy the numerous shortcomings of the current legislative and regulatory framework. Indeed, in the Vidal-Quadras report of 10 July 2007, the European Parliament showed its determination in achieving such an ambitious policy in the field of energy.

Let me now turn to some of the issues of the reports in more detail. Of course, the reports are very substantial and I will, therefore, focus on only some elements.

Many amendments that are being proposed can be supported by the Commission. The majority of amendments on strengthening consumer rights in Ms Morgan’s report are welcomed, and go hand in hand with the intention in the report from Ms De Vits. The emphasis on stronger regional cooperation of network operators is also welcomed. A number of amendments also usefully clarify or complement the Commission’s proposal, in particular as regards the role of the network operator, the powers of national regulators and an effectively well-functioning and secure internal energy market.

On a number of issues, the Commission also supports the overall objective of the committee, although it may have some reservations about the precise wording of the proposals.

I again would like to emphasis that the protection of vulnerable customers and the fight against energy poverty are essential to the implementation of market opening and should definitely be strengthened. The Commission will look carefully at the wording in order to respect the principle of subsidiarity. Price regulation should also not prevent proper investment signals and market entry.

Further, as regards the report by Ms De Vits on the Consumer Charter, I find the report and most of the proposed amendments very relevant. Many of the ideas have also been taken up in Ms Morgan’s report, and the Commission can agree with many of these, not least on the need for better information to be rapidly delivered to consumers. As you know, the Commission will shortly propose to Member States an energy consumer checklist designed to help collect and deliver relevant information to consumers about their energy markets.

Indeed, I agree that possible new consumer rights need to be introduced into the ongoing legislative process and that the purpose of the charter is to better communicate on energy consumer rights and thus render them more well-known with consumers.

It will be difficult to attempt to harmonise all public service obligations at EU level. However, the Commission will monitor the correct implementation of the directives, especially to ensure that vulnerable consumers are being defined at national level and that national support schemes are being made available in a transparent and effective way.

In addition, the Citizens’ Energy Forum will be the driving force to establish competitive retail markets in the EU, while at the same time ensuring that vulnerable consumers are protected. Following the Conference on the Rights of Energy Consumers on 6 May, the Commission has launched a process of consultation with all parties concerned.

On energy efficiency and promotion of renewables, the Commission fully shares the concerns of the Committee on Industry, Research and Energy, but we believe that the Internal Market Directive is not the best place to discuss this subject. We believe the objectives of the committee can be pursued in the context of the new renewables directive presently under discussion.

Regarding the fight against market concentration, we share the committee’s view that this is essential, but consider that the Commission’s proposal already gives the right and powers to regulators to take measures to ensure proper market functioning.

On two important points, however, we do not fully share the conclusions reached by the committee: the use of comitology and some issues on the role of the Agency.

On the use of comitology, the general deletion of this procedure would render ineffective the whole process of developing rapidly and efficiently new, very detailed market codes. They will be essential for moving towards truly integrated energy markets in years rather than decades. The most important issue is the ability to make legally binding on all network operators the technical codes adopted under the oversight of the Agency. For this purpose, the Commission needs to be able to adopt them in a fast and effective manner through the comitology procedure. Otherwise, they could not be legally binding within a reasonable timeframe.

In more general terms, guidelines are needed, precisely to have a strong Agency, in line with the position in the reports by Mr Chichester and Mr Vidal-Quadras. Without guidelines to frame its powers, the Agency would simply be unable to issue binding individual decisions on market players.

Provided these essential elements are preserved, in order to take account of the committee’s concerns, the Commission could, however, accept the deletion of some of the comitology procedures which, in our opinion, are less essential.

On the Agency, the Commission wants to establish an Agency with strong powers. The Commission can accept amendments which give general tasks to the Agency, and also ensures more open and transparent consultation with stakeholders. However, it is not possible to go beyond the EC Treaty.

A number of amendments proposed by the committee regarding the decision-making powers of the Agency are not compatible with the principle established by the Meroni judgment. This concerns in particular the degree of discretionary power conferred to the Agency. I fully agree with the need for a strong and effective Agency and believe that this can be achieved through the approach suggested by the Commission where the Agency will develop codes that involve real substantive discretion and that these are then adopted through comitology.

I will not end without tackling the issue of the effective unbundling of network operation from generation and supply. The current rules mean that a large number of network operators can effectively discriminate against new entrants. This has an especially stifling effect on investments in the grid and the introduction of new capacity.

The objective that we face, therefore, is to find an approach that will fully remove the inherent conflict of interest of vertically integrated network operators while providing them with the proper incentives to invest and to manage the grid in a non-discriminatory manner.

The Council reached a broad agreement on all essential parts of the package at the Energy Council of 6 June. The objective, following your vote, is to be in a position to achieve the adoption of the package at second reading at the end of this year. If the process is delayed, the package would be at risk of not being adopted before the 2009 elections. I count on Parliament and on the incoming French presidency to make full use of the months ahead in order to reach an overall agreement.

Let me stress that at the Energy Council of 6 June the Commission formally reserved its position on the package, notably to take into account your vote tomorrow.

Honorable Members, you have provided a strong input to this process since its beginning. I look forward to continuing to work together with you on these proposals in the coming months in the interest of European energy consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Eluned Morgan, rapporteur. − Mr President, I hope that if Parliament adopts the electricity report tomorrow, it will be an indication to energy companies all over Europe that we want the consumer back in the driving seat.

Before talking about the most controversial aspect of this directive, I would like to dwell on some of the areas where we have managed to find a consensus within Parliament so far.

There cannot be anyone within the European Union who has not noticed the massive increase in energy prices in recent months. All over the European Union there are people struggling to pay their energy bills so we believe that the issue of ‘energy poverty’ should be placed firmly on the EU agenda. After all, the ETS system and the renewables targets are European and they impact on energy prices.

We have respected subsidiarity, Commissioner, in our request that Member States should come up with their own definitions of energy poverty and an action plan for dealing with the problem. So, if the Council want a deal on this package, they need to understand that this is a central requirement of Parliament.

Already many rights for consumers exist in the energy field but they are not enforced. So we have asked the national regulatory authorities to use incentives and sanctions to ensure the consumer is protected.

We have also listed additional rights which should be enjoyed by the consumer such as affordable prices for low-income families, an easier way to switch suppliers, increased representation for the consumer, especially when they have complaints, and a fair deal for people in rural and remote areas.

We believe there should be a roll-out of smart meters within 10 years, which should boost energy efficiency, and companies should be creative in the way they charge for energy and not reward people who use more as is currently the case. Priority access should be given to renewables to enter the grid so that we can reach that 20% target.

We have got to understand that when we talk about transmission systems we are talking about monopolies, so clearly there is a need for very strict regulation.

We would like to see much better cooperation between national regulatory authorities and competition authorities. In this way, we might get to a point where we do not have almost half of the countries in the EU where one company dominates over 70% of the market.

Now to the most controversial part of the report – the issue of unbundling. The clear thing is that the current system has not worked. There is a suspicion that some are not playing fair. They are giving priority access to their own company; they put obstacles in place which could stifle competition. That is why I believe, as rapporteur, that total separation of energy supply from transmission companies or full ownership unbundling – as was suggested initially by the Commission – should be the only option for electricity companies.

It is only in this way you will remove the conflict of interest. You can build as many Chinese walls as you want, but there will be no incentive for companies to encourage competition in the market if they also own transmission companies.

We need a level playing field: we need easier access for renewables and SMEs, but, probably more than anything else, we need a stable regulatory framework for the one trillion-worth of investment that is necessary in the EU market. If we fudge this issue now, we will not be giving a clear signal to those investors and the lights could go off in Europe. This issue will not go away and, if the lights go out, governments can fall.

So, who is resisting this? Germany, France, Austria, Luxembourg, Greece and Bulgaria: they think that strengthening these Chinese walls will be enough. Some suspect also that there is an effort to protect national champions who are happy to invest in other markets but are reluctant to allow others into their markets. We should not oversell the model however, we are not likely to see a reduction in prices under any model.

We know that the Council has come to an informal agreement on this issue. They have suggested the strengthening of these Chinese walls. Many of us, however, feel that this will not be enough for European consumers and have suggested sticking to a tough position.

I would like to thank the shadow rapporteurs in particular and everybody involved in this package for the cooperation on this very complex dossier.

 
  
MPphoto
 
 

  Alejo Vidal-Quadras, Ponente. − Señor Presidente, la energía sigue siendo, por muchas razones, uno de los talones de Aquiles de la Unión, principalmente por la resistencia de ciertas elites gobernantes o empresariales a reconocer que la consecución de una política energética común pasa obligatoriamente por un mercado interior integrado, abierto a la competencia, donde los consumidores puedan elegir libremente su suministrador y donde la energía fluya desde Estocolmo hasta Atenas y de Lisboa a Viena sin obstáculos mayores. Para alcanzar este objetivo, todavía lejano, nos queda mucho camino por recorrer y muchas barreras por eliminar.

En el informe sobre el Reglamento del que soy ponente, que se ha aprobado en comisión prácticamente por unanimidad, hemos puesto de relieve la importancia de aumentar las interconexiones entre Estados miembros, la necesidad de armonizar las normas técnicas a nivel europeo, la conveniencia de otorgar mayor poder a la agencia de reguladores, de asignar mejor las responsabilidades de los operadores de sistema, para que se encarguen de redactar los códigos de red y de consultar a las partes interesadas, durante la elaboración de los códigos, dándoles también la posibilidad de proponer códigos por sí mismos, siempre que no contradigan las directrices marco.

Estas propuestas derivan del deseo, que expresó ya el Parlamento, de contar con un organismo europeo de coordinación para reguladores nacionales, con capacidad de decidir sobre temas de ámbito europeo, evitando solapamientos con las decisiones tomadas a nivel nacional, así como de poner en marcha una red europea de operadores de sistema que desarrollen las normas técnicas necesarias para asegurar la fluidez del mercado europeo. En este sentido, mi informe es plenamente consistente con los informes Chichester y Paparizov.

Para alcanzar un mercado interior de la electricidad debemos conseguir normas y reglamentaciones armonizadas, asegurar que todos los actores jueguen con las mismas reglas, fomentar las interconexiones y disponer de reguladores independientes y con poderes suficientes para asegurar las inversiones.

El informe de mi buena amiga, la señora Morgan, contiene en gran medida las respuestas adecuadas para afrontar estos problemas. El tema de la separación de propiedad ha dado pie a muchos debates, por momentos bastante intensos, entre nosotros. Sin embargo, seguimos siendo amigos, lo cual demuestra que Europa tiene futuro.

Yo entiendo que estamos hablando de un tema en el que el interés nacional juega un papel principal, en el que se contraponen diferentes modelos de mercado, en el que hay situaciones consolidadas que hemos de tener en cuenta. Pero son precisamente estas asimetrías las que impiden en gran parte que progresemos y no creo que elaborar una lista variada —a la carta— de modelos sea la solución.

La separación de propiedad no es una panacea, pero es una condición necesaria —aunque seguramente no suficiente— para alcanzar un mercado único integrado.

Algunas de las ideas de la señora Morgan son más discutibles, como las tarifas sociales para afrontar el problema de la pobreza energética, porque haciendo esto correríamos el riesgo de interferir con los mercados.

El Consejo alcanzó un acuerdo general sobre el paquete hace más de una semana. Nosotros finalizaremos nuestra primera lectura antes del verano. Pero, para terminar, quisiera transmitir al representante del Consejo, nuestro querido y respetado amigo, señor Lenarčič, la voluntad del Parlamento de negociar un acuerdo en segunda lectura satisfactorio para la Unión Europea en su conjunto.

Se acaba la legislatura y los planteamientos de «lo tomas» o «lo dejas» serían equivocados, porque este Parlamento, señor Presidente del Consejo, reacciona muy mal cuando no se le respeta o se siente excesivamente presionado.

No es el momento para dividirnos en blandos y duros o para actuar bajo el prisma exclusivo del interés nacional. Es el momento de planteamientos sensatos, equilibrados y, en el mejor sentido de la palabra, europeos.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester, rapporteur. − Mr President, first of all I would like to acknowledge the major contribution of my immediate predecessor and, as it were, co-rapporteur, Mr Brunetta, who had to leave this House for another post in his mother state. I would like to thank the shadows for their constructive cooperative approach, which enabled us to create a broad consensus.

It is an interesting challenge to find the right balance between leaving the national regulatory authorities alone to do their own thing and to create an EU regulator. For markets to function well, the role of regulator is absolutely crucial. This agency would complement at European level the regulatory tasks performed by the NRAs and do so by providing a framework for them to cooperate with each other by regulatory oversight of the cooperation between transmission system operators by giving the Agency individual decision powers and by giving it a general advisory role. The Agency would have an advisory role vis-à-vis the Commission as regards market regulation issues and that is an important function.

In the course of the debate on this regulation we have become more convinced of the need to go beyond the Commission’s proposals for the Agency to create an agency with more independence and more decision-making powers. If the Agency is to contribute effectively to the development of an integrated competitive energy market for the European Union, the Agency will need more extensive powers and be independent of the Commission in order to handle cross-border situations and deliver effective cooperation between the TSOs and the NRAs – the National Regulatory Authorities.

So we proposed new decision-making powers for the Agency, in particular over the development of the technical codes which my colleagues just mentioned, and the investment plans of the TSOs and a greater regulatory and financial independence. However, with that greater power and independence should come greater accountability to Parliament in particular, but to stakeholders as well. We have therefore proposed to increase the Agency’s requirement to consult, its requirement for transparency and its accountability to Parliament.

I should emphasis that we have sought to ensure coherence and consistency in this report and this regulation with the other parts of the package. We have been aware of the issues raised by the Meroni judgment, but nevertheless are of the view that our proposals are appropriate.

The proposed changes to the structure are designed to secure the most effective balance between the needs for regulatory independence and appropriate political control on the other hand. A key principle for me, and for us, is that the independence of the Agency is critical, not only for its effectiveness, but also for its credibility. We therefore propose a stronger role for the board of regulators, a time limit to ensure speedy decision-making and increased financial independence for the Agency.

The future of the European energy market and its development after the implementation of the third energy package will require an important role to be played by the Agency, and that is why the power and independence of the Agency must be enhanced over and above the level proposed by the Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Mia De Vits, Rapporteur. − Voorzitter, geachte collega's, ik denk dat het verslag Morgan en mijn verslag over een Handvest betreffende de rechten van de energieconsument samen gezien moeten worden. Structurele ontvlechting van de energiesector is vandaag meer dan ooit nodig, maar het mag geen doel op zich zijn. De vraag is en blijft: wordt de consument er beter van? Dat is niet evident. Als we de zaken op het terrein zien, stel ik voor mijn land België vast dat de consument in 2008 gemiddeld 300 euro meer zal betalen voor zijn energiefactuur dan in 2007. Ik besef dat dit voor een groot deel te wijten is aan de stijgende olieprijs, maar zeker niet volledig.

Uit de cijfers van mevrouw Kuneva blijkt bijvoorbeeld dat 20 tot 32% van de Britten die sinds de openstelling van de markt van operator veranderden, er vandaag slechter aan toe is dan voordien. Vandaar dat het absoluut nodig is dat de consument zijn rechten kent op het vlak van de energiesector. Dit is vandaag absoluut niet het geval. Er is juist een gebrek aan begrijpelijke informatie over deze rechten. Vandaar dus de nood aan een sterk, duidelijk en begrijpelijk document dat de bestaande rechten opsomt, een handvest.

Mevrouw Morgan heeft het er reeds over gehad wat daarin moet staan. Ik zou er nog een paar elementen aan willen toevoegen. Dat de consument van operator moet kunnen veranderen, ja, gratis en binnen de maand, vast en zeker, maar daarom moet de consument ook de aanbiedingen kunnen vergelijken en vandaar dat het belangrijk is dat er ook standaardcontracten en standaardfacturen zijn. Om te kunnen vergelijken moet de consument juist zicht hebben op zijn actuele energiegebruik en minstens viermaal per jaar op de hoogte worden gebracht van zijn actuele verbruik. Mevrouw Morgan had het er ook over - en ik steun die ideeën; ze staan ook in mijn verslag, de smart meter - bestrijding van de energiearmoede en de nationale actieplannen die daartoe moeten worden opgesteld, zijn een flinke stap in de goede richting.

Voor wat betreft de sociale tarieven, zou ik de heer Vidal-Quadras willen zeggen dat toepassing ervan ons inziens voor de lidstaten een mogelijkheid, een adequaat instrument moet zijn. Dat is het enige, mijnheer Vidal-Quadras, wat wij ten aanzien van sociale tarieven kwijt willen. Het lijkt mij dus niet onmogelijk om dat te steunen.

Daarnaast lijkt het belangrijk dat er fysieke contactpunten zijn waar men informatie kan bekomen. De digitale kloof blijft immers vandaag nog een ongelooflijke realiteit.

Tenslotte misschien wel het belangrijkste. Wil de consument op de hoogte zijn van zijn rechten en dus goed geïnformeerd zijn, dan is het volgens ons noodzakelijk dat hij een kopij waarin de bestaande rechten duidelijk en begrijpelijk opgesomd staan bij het afsluiten van een contract toegestuurd krijgt. Dat is wat onze fractie vraagt, niet meer en niet minder, de bestaande rechten samenbrengen en de consument deze in een leesbaar document bezorgen. Ik begrijp dan ook de houding van de Commissie niet, commissaris Piebalgs, en ook de houding van de andere fracties niet. Men kondigde als Commissie enkele maanden geleden een charter aan; we zijn nu enkele maanden verder en we zijn enkel beland bij een eenvoudige, informatieve checklist. Ons lijkt het nodig een stap verder te zetten. Daarom doe ik een oproep aan de andere fracties om het amendement van de Socialistische Fractie te steunen. Wij vinden werkelijk het warm water niet uit, wij vragen gewoon dat de consument van de bestaande rechten op de hoogte wordt gebracht door hem of haar een kopij te sturen bij het afsluiten van een contract. Als het grootste probleem vandaag - en dat wordt vastgesteld door de Europese Commissie - duidelijke informatie en het gebrek daaraan is, wel, dan denk ik dat ons voorstel daarvoor een oplossing brengt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Hudacký, spravodajca Výboru pre hospodárske a menové veci požiadaného o stanovisko. − Energetická situácia v Európe, ako aj inde vo svete, nás núti hľadať nové účinné riešenia, ako zaistiť bezpečnosť dodávok v jednotlivých členských krajinách s primeranými cenami za predpokladu ďalšej liberalizácie energetického trhu prostredníctvom vyššej transparentnosti trhu a nediskriminačného pôsobenia všetkých dotknutých hospodárskych subjektov.

Oceňujem snahu Európskej komisie dosiahnuť pokrok, vytvoriť priestor pre jasné pravidlá a vzťahy medzi relevantnými subjektmi v rámci energetického trhu, čo by malo na jednej strane vytvoriť lepšie konkurenčné prostredie a na druhej strane získať účinný regulačný mechanizmus, ktorý by svojimi zásahmi predchádzal krízovým stavom.

Úsilie je však jedna vec a realita druhá. Predložený energetický balíček, aj napriek mnohým diskusiám a kompromisným návrhom, vytvára naďalej mnoho otáznikov a neistôt. Všetci dobre vieme, že tzv. kameňom úrazu je návrh Komisie ohľadom vlastníckeho oddelenia výroby od prenosu v rámci vertikálne integrovaných spoločností.

Predstavuje tento model skutočne najúčinnejší spôsob pre viac konkurencie, menej diskriminácie, nižšie ceny a viac investícií? Napriek mnohým analýzam, ktoré mali tieto výhody potvrdiť, je aj mnoho protiargumentov, ktoré tieto výhody objektívne spochybňujú.

Môj pohľad je vcelku jednoduchý, ale overený diskusiami so zástancami, ako aj odporcami vlastníckeho oddelenia. Členské štáty, kde existujú iné modely, musia mať predsa voľbu. Osem z nich prišlo s návrhom tzv. tretej cesty, ktorú som aj ako predkladateľ stanoviska pre trh s elektrinou vo výbore ECON ponúkol ako alternatívu pri akceptovaní modelu s vlastníckym oddelením.

Tento návrh bol mimochodom v spomínanom výbore aj odobrený. Skôr než urobíme definitívne závery, mali by sme sa uistiť, či každý uvažovaný model je funkčný, či zabezpečuje plynulú dodávku energií, či je transparentný a nediskriminačný a či sa jeho transparentnosť a nediskriminačný prístup dá dosiahnuť účinnejšou reguláciou alebo nie.

Rovnako nám musí byť jasné, či navrhované riešenie neporušuje právo na súkromné vlastníctvo. V tejto súvislosti si myslím, že kompromisný návrh č. 166 predložený štyridsiatimi poslancami, ktorý umožňuje uplatnenie modelu tzv. tretej cesty, je optimálnym riešením daného stavu a rešpektovaním požiadaviek významného počtu členských krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Мариела Величкова Баева, докладчик по становището на комисията по икономически и парични въпроси. − Предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент 1228 за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия е насочено към пълноценно доизграждане на енергийния пазар на Общността. Становището на Икономическата комисия акцентира върху подобряването на конкурентната среда и преодоляването на съществуващите бариери за достъп до мрежата на нови пазарни участници и стимулиране на инвестициите, решаващи за националните икономики и отделните потребители. Регионалното сътрудничество и взаимодействието между преносните оператори способстват за насочването на ресурси в изграждането на междусистемни връзки и диверсификация на доставките. За моята страна, България, като гранична за Европейския съюз, това е възможност за активно интегриране в Европейската електрооенергийна мрежа. Двигателите в енергийната сфера са търсенето, предлагането и екологичнияt ефект. Решенията следва да отчитат инерцията в енергийния сектор, както и стратегическото му значение за развитието на съвременните икономики.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Lipietz, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et monétaires. − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, nous nous sommes rendus avec la commission économique à Paris pour étudier l'ensemble de ces directives et nous avons rencontré aussi bien les syndicats que les réseaux de transport d'électricité.

Tous ont plaidé pour une agence plus forte que celle que proposait la Commission. Nous n'ignorons pas la jurisprudence de la Cour de justice et nous avons bien enregistré que la Commission proposait de ne pas changer le traité pour contourner les difficultés.

C'est pourquoi notre commission économique recommande, dans son avis, de renforcer tout ce qui se rapporte à la surveillance, aux recommandations, à la suspension des décisions, mais de ne pas accorder à cette agence un pouvoir de police administrative allant jusqu'à imposer des amendes.

En effet, seule la Commission a ce pouvoir de police administrative. Je crois que dans ce cadre, on peut à la fois tenir compte des traités dans l'état où ils sont et des nécessités de la régulation du marché.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk, Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság fogalmazója. − Köszönöm a szót, elnök úr! Biztos úr! Tisztelt képviselőtársaim! A növekvő árak és az átláthatatlan szabályozás következtében az elmúlt években érzékelhetően nőtt az elégedetlenség az energiafogyasztók körében. Éppen ezért különösen nagy jelentősége van annak, hogy az Európai Parlament rövidesen áldását adja az árampiac hatékonyabb működését elősegítő törvénycsomagra. Meggyőződésem, hogy az árak megugrása és az egyre erősebb fogyasztói kiszolgáltatottság jelentős mértékben a piac elégtelen működésének köszönhető. Sok tagállamban ma még a fogyasztók versenyeznek a szolgáltatókért, és nem pedig fordítva.

Magyarországon például a liberalizáció ma magasabb árakat és romló szolgáltatási színvonalat jelent, köszönhetően a kormányzat hibájából felemás módon megvalósuló piacnyitásnak. Ennek a helyzetnek vethet véget a ma tárgyalt jelentéscsomag elfogadása. Az új szabályozással végre valódi verseny jöhet létre az energiapiacon, és lehetővé válhat, hogy most már valóban a szolgáltatók versengjenek a fogyasztókért.

Az energia-csomag a fentiek mellett kedvezőbb feltételeket teremthet azon befektetéseknek, amelyek elengedhetetlenek Európa energiaellátásának jövője szempontjából. Előmozdítja az energiahatékonyság ügyét, és meggyőződésem szerint megkönnyíti a megújuló energiák elterjedését is. Üdvözlendő az is, hogy a javaslatok megerősítik a számos esetben be nem tartott fogyasztóvédelmi rendelkezéseket. Ez már csak azért is kiemelten fontos, mivel az energiaárak elszabadulása a szegénység egyik legjelentősebb előidézőjévé vált. Úgy vélem, hogy az energiapolitikai törekvéseket minden esetben a fogyasztói elégedettség tükrében kell vizsgálnunk. Most fontos lépést teszünk a hatékonyabb szabályozás irányába. A javaslatcsomag úgy biztosítja a verseny élénkülését, hogy közben javítja az ellátás biztonságát is. Elfogadása reményeink szerint lehetővé teszi, hogy az európai fogyasztóknak a jövőben ne kelljen az elégtelen szabályozás miatt megfizethetetlen árakkal szembesülniük. Köszönöm szépen, elnök úr!

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu, Rap avis IMCO. − Stimaţi colegi, proiectul iniţial al Agenţiei de cooperare a reglementatorilor a pus Parlamentul în faţa a două posibilităţi: să respingă o instituţie inutilă sau să creeze una mai eficientă.

S-a optat pentru a doua soluţie, nu în ciuda clauzei Meroni, ci în limitele prevederilor tratatului. Amendamentele, în general convergente adoptate în comisii, au modificat substanţial prerogativele iniţiale. Drept urmare, în acest moment, ne aşteptăm ca prin activitatea sa, Agenţia să întărească rolul regulatorilor naţionali şi să le sprijine funcţionarea, să permită armonizarea tehnică a reţelelor europene, drept condiţie pentru o piaţă internă reală şi să facă posibilă furnizarea reciprocă de energie între statele membre, să ia în considerare interesul consumatorilor şi să monitorizeze atent evoluţiile pe piaţa energetică.

Ne aşteptăm ca Agenţia să fie un instrument util al politicii energetice comune. Nu ne aşteptăm ca acordarea acestor prerogative să reducă responsabilităţile Comisiei Europene faţă de Parlament şi în îndeplinirea politicii energetice, nici ca deciziile de ordin tehnic să se substituie celor politice. Energie suficientă şi la preţuri accesibile tuturor rămâne obiectivul nostru final.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, autor projektu opinii Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. − Panie Przewodniczący! Uzyskanie korzyści z przyjętego pakietu energetycznego w dużym stopniu będzie zależało od decyzji politycznych. Jedynie przywódcy Francji uniezależnili w dużym stopniu energetykę i gospodarkę od importu gazu i ropy. Innym brakowało wyobraźni.

Nieprzewidziany, gwałtowny wzrost cen gazu i ropy zmusza nas do określenia w jakim zakresie rozwijać energetykę atomową i inne źródła. Jak wykorzystać sieć, by ograniczyć kryzys? Proponowane uregulowania dotyczące dostępu do sieci w transgranicznej wymianie energii elektrycznej oraz wspólne zasady dotyczące wewnętrznego rynku energii powinny sprzyjać pełnej synchronizacji sieci krajów starej Europy i krajów nowych. Zapewni to większe bezpieczeństwo dostaw energii i może sprzyjać ograniczeniu jej cen przez zwiększenie konkurencji.

Powołana Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, współdziałająca z podmiotami działającymi na rynku, powinna zabezpieczyć jego operatywne funkcjonowanie. Uprawnienia jej powinny być zwiększone w miarę potrzeb rynku.

Popieram uregulowanie sprzyjające konkurencji i rozbudowę energetyki.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark, on behalf of the PPE-DE Group. – Mr President, I would firstly like to congratulate Mrs Morgan on her efficient work on the report.

I would just like to say one thing in response to her intervention earlier today: do not let Member States run away from their responsibility to fight energy poverty and secure the well-being of their citizens; do not let any government abdicate that responsibility.

Having said that, I would like to emphasise what I think is the most fundamental question in this discussion, namely: Are the European energy markets good enough? Are they functioning well enough? Is the legislation good enough regarding consumers’ well-being, low prices, industry and competitiveness, and the opportunities to make the best use of all energy sources, not least renewables?

I think it is fair to say that the answer is ‘no’ if we are to respond to the challenges of climate change, to decrease energy dependency and to connect the European energy markets with each other.

That is why we need reform and why it is important to get a level playing field opening up for new entrants, ensuring that we have open and fair competition. It is in this perspective that we need to look at the discussion about ownership unbundling. I think the Council has a responsibility to make a compromise among its members. Parliament also has a responsibility to try to contribute to the best possible solution and we have a common responsibility.

I ask both the current presidency and the incoming presidency to take this question seriously. The energy markets of today are not good enough. We have a common responsibility to achieve the best possible solution and that is why I hope you will listen to Parliament and we will listen to you.

 
  
MPphoto
 
 

  Reino Paasilinna, PSE-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, kiitän esittelijöitä ja kollegoita yhteistyöstä ja erityisesti jäsen Morgania, joka on saanut raskaan urakan päätökseen. Ehdotamme muun muassa, että kuluttajilla olisi oikeus korvaukseen, jos sovittua palvelua ja sen laatua ei saavuteta. Kuluttajat saisivat oikeuden vaihtaa toimittajaa nopeasti ja saada tietoa energian taustasta, esimerkiksi ympäristövaikutuksista.

Omistajuuden eriyttämistä koskevassa asiassa sekä minun ryhmäni että valiokunnan enemmistö tukivat komission linjaa. Energian tuottajat on eriytettävä energiaverkkojen omistajista riippumattomiksi siirtoverkonhaltijoiksi, eli niin kutsuttuun suureen malliin me emme usko. Se hävisi niukasti äänestyksessä.

Joissakin maissa kilpailu toimii ja kuluttajien on helppo tehdä valintoja, toisissa maissa taas tämä on yhä lähes mahdotonta. Useimmat maat ovat avanneet markkinansa, jotkut taas jatkavat vuosikymmeniä jatkunutta protektionismiaan samalla, kun ne valtaavat muiden markkinoita.

Monissa maissa uusien energiayritysten on käytännössä mahdotonta päästä kilpailemaan tasapuolisesti markkinoilla. Tähän me haluamme puuttua. Tilanne on johtanut kilpailun vääristymiseen, heikkoihin investointeihin ja kohtuuttomiin kuluttajahintoihin.

Peräti 77 prosenttia Euroopan unionin energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Nykyinen tuhlaileva energiankäyttötapa on tullut tiensä päähän, sillä fossiilivarannot ovat niukat, ja ne vähenevät ja keskittyvät yhä harvempien käsiin. Vain sujuvasti toimivilla markkinoilla voidaan kehittää tehokas päästökauppajärjestelmä, päästöttömiin energialähteisiin perustuva teollisuus ja energiaomavarainen Euroopan unioni.

Viime perjantaina Luxemburgissa saavutettu sopimus voisi olla lähellä sitä, mitä parlamentti haluaa, joskin muutamin lisäyksin. Esimerkiksi kuluttajansuojaa on vahvistettava. Tämä on parlamentin tahto. Komissiolla on käsiteltävänä olevassa esityksessä vieläkin liikaa valtaoikeuksia. Komitologiamenettely ei saa muodostua lainsäädännän perusperiaatteeksi. Se ei ole perusperiaate.

Uusiin direktiiveihin tarvitaan erilliset, seuraamuksia koskevat säännökset, mitä tulee täytäntöönpanoon. Unionin rikkomismenettely on tehoton, liian hidas ja liian poliittinen. Tavoitteenamme on saavuttaa sopu Ranskan puheenjohtajakauden aikana, ja toivon, että tuleva puheenjohtajavaltio omaksuu tehtävänsä hyvin, jotta kyseinen asiakokonaisuus voidaan saada päätökseen ennen vuoden loppua.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, ALDE frakcijos vardu. – pirmiausia sveikinu pranešėją, p. Morgan, ir dėkingas kolegoms, šešėliniams pranešėjams, už konstruktyvų darbą. Šis dokumentas – tai žingsnis į vieningos ir konkurencingos Europos Sąjungos energetinės rinkos kūrimą. Turime jį žengti, nes tai neišvengiama sąlyga norint užtikrinti konkurenciją rinkoje ir vartotojų interesus.

Pataisytas dokumentas, manau, didele dalimi atitinka daugelio valstybių narių strateginius siekius energetikos politikoje, t. y., sukurti efektyvią ir integruotą Europos Sąjungos vidaus rinką.

Paliesiu tik kelis aspektus. Pirmas: direktyvos kontekste išlieka svarbus energijos tiekimo saugumo klausimas. Elektros jungtims, likviduosiančioms energetines salas, tokias kaip Lietuva su kitomis Baltijos valstybėmis bei kitus regionus, svarbu ir politinė valia, ir Europos Sąjungos bendra politika pagrįsta bendrais finansais.

Privalome ne tik kalbėti, bet ir įgyvendinti tinklų operatorių bendradarbiavimo idėją, peraugančią į idėją turėti bendrą Europinę elektros tiekimo tinklų bendrovę. Todėl prašau paremti 168 pataisą. Tai padėtų spręsti ir jungčių klausimus.

Antra: be abejo, labai svarbus abipusiškumo principo taikymas santykiuose su trečiųjų šalių rinkos žaidėjais.

Trečia: Europinės agentūros įsteigimas padės bendradarbiavimui tarp nacionalinių reguliuotojų; prisidės prie energetikos vidaus rinkos konsolidavimo. Agentūrai turi būti suteikta pakankamai galių ir savarankiškumo.

Ketvirta: ypač svarbus Nacionalinių reguliuotojų nepriklausomumo užtikrinimas, jų narių paskyrimas turi būti skaidrus ir atviras, o veikla visiškai nepriklausoma nuo politikų ir vykdomosios valdžios. Visų valstybių narių reguliavimo institucijų įgaliojimai turėtų būti suderinti.

Žingsnis po žingsnio sukursime ir bendrą rinką, ir bendrą energetikos politiką, užtikrinančią tiekimo saugumą bei optimalią priimtiną kainą visiems vartotojams. Norisi tą padaryti greičiau.

 
  
MPphoto
 
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Auch ich möchte mich für die sehr gute Zusammenarbeit unter den Berichterstattern zu diesem Paket bedanken und möchte als erstes auf einen Vorwurf reagieren, der in der deutschen Diskussion um das Energiepaket und insbesondere um die Entflechtung von Erzeugung und Netz eine sehr große Rolle spielt.

Uns wird als Europäern eigentlich permanent vorgeworfen, wir wollten große und erfolgreiche Unternehmen quälen. Eine solche negative Orientierung habe ich in den Debatten, die wir in den Ausschüssen geführt haben, überhaupt nicht vorgefunden. Es ist meiner Meinung nach eine Positivliste, die gar nicht oft genug von Brüssel vertreten werden kann. Uns geht es um faire Preise für Energie, insbesondere für Elektrizität. Uns geht es um transparente Preisbildung, um faire Marktbedingungen – auch für neue und kleinere Erzeugungsunternehmen. Uns geht es um bessere Bedingungen für Dezentralität – eine wichtige Voraussetzung bei der Organisation der Netze, um erneuerbare Energien und Effizienz tatsächlich berücksichtigen zu können. Und es geht uns auch darum, in den bisher vorhandenen Netzstrukturen die Verschwendung, die ja überall stattfindet, zu beenden. Wenn das nicht ein positiver Gesamtkanon ist, der da in diesem Energiepaket beinhaltet ist, dann weiß ich nicht, was positiv sein soll.

Viele Kollegen, die nicht richtig finden, was der Industrieausschuss mehrheitlich beschlossen hat, sagen, alle solche Ziele kann der Markt, wenn er funktioniert und man ihn politisch in Ruhe lässt, selbst schaffen. Aber bisher hat eben der so genannte Energiemarkt in Europa Preise auf höchstem Niveau geschaffen, Tendenz steigend. Es herrscht völlige Intransparenz in einigen Ländern bei der Preisbildung, wachsende Konzentration im Energiemarkt und die Klimaziele, die Umweltziele, werden bisher nur ungenügend oder allenfalls mittelmäßig erfüllt.

Die Entflechtung von Erzeugung und Netz ist ein wichtiger Schritt, um uns den positiven Zielen der Energiepolitik näher zu bringen. Es ist auch im Lichte des Votums der Iren am letzten Wochenende nicht gut, wenn sich ein deutsch-französisches Politikkartell gegen die Vorschläge des Parlaments und auch gegen die ursprünglichen Vorschläge der Kommission stellt, denn das ist eine klassische Auseinandersetzung der Abwägung. Die Deutschen und die Franzosen, Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, unterstützen im Moment heimische Unternehmen.

Was wir berücksichtigt haben wollen, sind die Interessen der Verbraucher und ist die Frage: Machen wir unsere Energiewirtschaft wirklich zukunftsfähig oder nicht. Die Mehrheit der Bürger würde sich nicht für das Europa der Konzerne, sondern an dieser Stelle für das Europa des Verbraucherschutzes und der Fairness entscheiden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

 
  
MPphoto
 
 

  Romano Maria La Russa, a nome del gruppo UEN. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nonostante i buoni propositi assunti dalla commissione ITRE, che ha accolto con grande favore la posizione sostenuta dalla relazione Morgan – a cui vanno, fra l'altro, le mie congratulazioni per l'ottimo lavoro svolto dall'onorevole – mi duole constatare che recentemente sono emerse posizioni con l'intento, a parer mio, di modificare quanto di buono è stato raggiunto in commissione.

Mi riferisco alle conclusioni tratte dal Consiglio, le quali lasciano poco spazio per una svolta concreta per la creazione di un mercato dell'energia competitivo e concorrenziale. Il Consiglio propone il modello "ITO", molto simile alla terza via di fatto. Non mi sembra affatto una posizione questa di coerenza nei confronti del lavoro della commissione ITRE, che ha sostenuto a larghissima maggioranza la piena separazione proprietaria e la completa opposizione all'instaurazione di regimi alternativi. Per non parlare del ruolo marginale dell'agenzia. E allora mi chiedo: perché creare un'Agenzia se poi la stessa deve solo svolgere un ruolo meramente consultivo?

Se intendevamo superare l'attuale eterogeneità, diversità dei quadri normativi, seguendo il Consiglio, peggioreremo la situazione e creeremo ancora più distorsioni. Mi auguro dunque che il Parlamento eserciti il proprio voto con coscienza e aderisca alla linea sostenuta dall'on. Morgan.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUISA MORGANTINI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 
 

  Miloslav Ransdorf, za skupinu GUE/NGL. – Chtěl bych říci, že pan komisař Piebalgs je v těžké situaci a fakticky je obětí spiknutí byrokratů, kteří nás ženou velmi rychle k nepromyšlené akci, a je také pravda, že máme k dispozici data, která nejsou spolehlivá. Údaje, které nám dali k dispozici, jsou z let 2003 až 2004 a trh s energií byl vlastně otevřen až v červnu 2007 v plné míře a nejsou vyhodnoceny zkušenosti, které se týkají rozdílů mezi novými a starými členskými zeměmi. Také je třeba říci, že zkušenosti z prvních dvou energetických balíčků nebyly vyhodnoceny. Jsem přesvědčený, že kromě této kritiky, která zahrnuje i nedoceněná rizika, které jsou v energetické bezpečnosti členských zemí, protože když se vrhne velká masa majetku na trh, aniž vlastně by bylo zajištěno, že se nedostane do nepovolaných rukou, tak jsou příliš vysoká, je třeba dát i některá pozitivní řešení.

Myslím si, že pokud jde o agenturu, měla by být vybavena takovými pravomocemi, aby mohla předcházet výpadkům elektrické energie, a také by měla Komise dostat do rukou možnost vyhlásit cenové moratorium v případě vzestupu cen energií nad 30 % v meziročním průměru ve všech členských zemích. V případě 30% nárůstu v průměru členských zemích by měl pan komisař Piebalgs a jeho kolegové dostat šanci vyhlásit cenové moratorium, jak ukazuje teď zkušenost některých občanů Evropské unie a konkrétně rybářů a dopravců nákladních automobilů. Myslím si, že je to opatření, které by se setkalo s pozitivní odezvou v zemích Evropské unie a zvýšilo by prestiž našeho Společenství.

 
  
MPphoto
 
 

  John Whittaker, on behalf of the IND/DEM Group. – Madam President, these reports bring the usual wish list of incompatible objectives: security of energy supply, an efficient energy market, reduction of CO2, harmonised rules for all countries and cheap energy for pensioners. Well, cheap energy for some means that the rest of us pay for it.

Perhaps we think we shall win friends by forcing governments to provide subsidised energy to those suffering from so-called ‘energy poverty’. Is there no area of activity in which the EU will trust national governments to do what they think is best for their own peoples? One thing that these reports should highlight, but do not, is the foolishness of the targets for carbon and renewable energy. The oil price is high and likely to remain high, yet the cost of energy to consumers is going to be higher still in order to subsidise renewables.

Ironically, sustained high oil prices are just what is needed to reduce CO2 emissions. They will reduce consumption and stimulate the development of alternative sources far more effectively than any number of targets and directives. Who knows? We may eventually find that wind power becomes viable.

In the end it will be very hard to impose harmonised unbundling rules across 27 Member States, irrespective of the benefits that this may or may not bring. Countries would indeed be foolish to rely too heavily on their neighbours for energy supplies. When the lights go out, when hospitals have no power, national interests are going to prevail irrespective of orders from the proposed EU regulator. That is how things are.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). - Velmi podporuji, aby členským státům byla ponechána pravomoc určit si svobodně vlastnické vztahy mezi výrobci energie a přenosovými soustavami. Vítám i posílení nezávislosti pravomocí a povinností národních regulátorů. Pokud jde o přístup do sítě pro přeshraniční obchod, považuji za užitečné explicitní aukce. Za samozřejmé považuji, že výnosy z aukcí budou vkládány do tarifů. A za samozřejmý považuji i návrh, že Agentura pro spolupráci regulátorů bude fungovat na principu jedna země jeden hlas.

Dámy a pánové, zároveň však musím upozornit na to, že možnost výběru vlastnictví, aukce ani další agentura nejsou zásadní cestou ke zlepšení fungování trhu s elektřinou. Tváří v tvář rostoucí ceně a spotřebě energie je podle mě nezbytné budovat další elektrárny a zejména masivně posilovat přenosové sítě. A rovněž je nutné podporovat a propagovat jádro jako čistý a bezpečný zdroj energie. Je třeba přestat se jaderné energie bát.

 
  
MPphoto
 
 

  Nickolay Mladenov (PPE-DE). - Madam President, I believe that this House, along with the Council and Commission, believes very strongly that consumer rights in the energy sector in Europe should be clearly stated and well protected. We are all convinced that mechanisms need to address the shortcomings that currently exist in our systems across the European Union.

We also all agree that we need a tool with which to clarify and consolidate energy rights that exist in European and national legislation. We agree that this tool should be part of a broader communication strategy, of which the Commission’s checklist is an important part as well.

The report that Mrs De Vits has authored – and I would like to commend her on her work along with the work of the other shadows – is an important step contributing to this debate. It answers some of the key questions that European citizens are asking us and I would like to focus very briefly on some of these questions.

European citizens want to pay for what they consume and they want to know what they pay for. So firstly, the report talks very strongly about the need to have transparent prices and insists that these prices should be based only on consumption, that invoices should be developed along best practices existing in the European Union, that they should be comparable and that tariff simulators should exist so that consumers can see which company offers them a better choice.

Consumers want to have a choice and they want to be protected from the fear of being disconnected from the grid, and that is why the report focuses special attention on this. It talks about the need to provide safeguards against disconnection and to use this only as a last resort in Member States.

Finally, it addresses the question of vulnerable consumers. I agree very much with Gunnar Hökmark who said earlier that we should not let Member States get away from their responsibility. The responsibility to protect vulnerable consumers lies with the Member States: that is what we pay our taxes for.

Ladies and gentlemen, I call on you to vote tomorrow in favour of the report as it has been submitted to plenary.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Laperrouze (ALDE). - Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, j'entamerai mon intervention sur la question de la séparation patrimoniale bien que j'estime que cette question ne soit pas la plus importante. Au contraire, je pense que nous avons perdu du temps, trop de temps sur cette question.

Être ou ne pas être séparés, là n'est pas la question. Gérer un réseau nécessite un savoir-faire industriel. L'électricité ne se stocke pas, il s'agit de maintenir la fréquence et la tension du réseau en fonction des demandes du marché. Or, à travers la séparation patrimoniale, la Commission n'écarte pas les risques d'une gestion spéculative ou politique du réseau. La question de la propriété, de la gestion industrielle, de la sécurité des réseaux n'a pas été, à mon sens, suffisamment analysée.

Au-delà de cette question, nous sommes parvenus à faire progresser un acteur-clé du fonctionnement du marché intérieur, les régulateurs. Ils doivent être dotés de véritables compétences leur permettant d'assurer leurs droits et leurs devoirs. Au travers de l'agence de coopération, les régulateurs auront un rôle central sur tout ce qui concerne les questions transfrontalières et sur l'harmonisation des codes techniques commerciaux afin de garantir un meilleur fonctionnement et une meilleure sécurité des réseaux.

Mon groupe a déposé trois amendements: le premier vise à préciser que les intérêts du consommateur particulier et industriel doivent être au centre du fonctionnement du marché intérieur. Il s'agit d'une évidence biblique, mais qu'il est pourtant bon de répéter. Le second porte sur les contrats à long terme sous réserve du respect de quelques principes. Ils doivent être perçus non comme un élément de restriction de la concurrence mais comme un élément de stabilité. Il est à souligner que cette demande émane des consommateurs industriels. Enfin, le troisième est là pour stimuler la réflexion. Il s'agit en effet que la Commission, en consultation avec tous les acteurs du marché, réfléchisse à la mise en place d'un opérateur européen de réseaux de transport. Cet objectif ultime est certes lointain, mais il est intéressant que l'on y réfléchisse. L'avenir du marché intérieur de l'électricité pourrait ainsi être mieux assuré avec un réseau européen du transport de l'électricité.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). - Madam President, this market is not a market, but a hold-up: one costing EU consumers something like EUR 70 billion a year in undue windfall profits going to 10 or 12 big energy oligopolies in Europe. I can fully understand that these companies want to keep this going. How do they keep those undue windfall profits? First, you prevent ownership unbundling. I am sorry, but France and Germany are not small peripheral EU Member States. If they do not unbundle, we will never have a really integrated grid and we will never solve the conflict between producing electricity, trading it and facilitating competition through your grid.

The second issue – and that is what is happening now – is that they are trying to escape regulation both from the regulatory authorities and from the cartel authorities. Therefore they want to create regional markets. However, if we do not have a strong EU agency, these regional markets will be a regulatory no-man’s-land: E.ON, RWE and EDF are too big for a regional market – France, Germany and the Benelux countries. Therefore, without a strong EU agency and a better interface between regulatory agencies and cartel authorities, this EUR 70 billion hold-up will continue.

 
  
MPphoto
 
 

  Eugenijus Maldeikis (UEN). - Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjams už puikų, darnų darbą ir puikų bendradarbiavimą. Jiems teko nelengvas iššūkis, nes Komisija pasiūlė labai sudėtingą, naują požiūrį ir dokumentą, dokumentų paketą, nes Europos elektros energetikos rinka (dešimtmečiais susiklostęs modelis) rėmėsi nacionalinėmis, vertikaliai integruotomis kompanijomis, kurios dirbo savo rinkose ir jas saugojo.

Manau, kad dokumento pakete yra trys pagrindiniai vektoriai ir trys pagrindinės mintys: t. y., išplėtoti koncentracijos procesą europiniu mastu, panaikinant nacionalinius apribojimus per veiklos atskyrimo principo įdiegimą; antras principas, tai aš matau centralizacijos proceso stiprinimą, įkuriant europinę agentūrą ir gerinant koordinavimą su nacionaliniais reguliuotojais, kas yra iš tiesų puiku ir daugelis iš mūsų tam pritaria.

Trečias principas, kuris liko neatskleistas ir, mano požiūriu, liko labai miglotas ir kelia daug klausimų – tai yra izoliacijos principas nuo trečiųjų šalių investicijų į perdavimo tinklus Europoje, kuris iš esmės gali... nepavyko gauti aiškių atsakymų, kaip Komisija mato tolesnę ateitį, kokios politinės, finansinės, ekonominės rizikos gali kilti, kaip to principo taikymas gali atsiliepti ateityje tiek energetikai, tiek visai Europos Sąjungos politikai.

Noriu pabrėžti dar vieną dalyką, kad tie rinkos impulsai ir veiklos atskyrimo principas nėra pakankankamas pakeisti natūralios monopolijos prigimtį, energetikos rinkoje, nes išlieka izoliuotos rinkos, regionalinės rinkos, ir čia reikalingi platūs politiniai greta šio dokumento susitarimai ...

(Pirmininkas nutraukė Parlamento nario kalbą)

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). - Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, Euroopan unionin sähkömarkkinoiden vapauttamisen ja yhdenmukaistamisen varmin lopputulos on sähkön hinnan nousu. Se johtuu sähkön hinnoittelumekanismista, kuten jäsen Turmes todisti.

Markkinahinta määräytyy tukkusähköpörsseissä. Pörsseissä kaiken sähkön hinnan määrää kaikkein kalleimman tuotteen kaikkein kallein tuotantokustannus. Kun kalleinta on kivihiilisähkö, pörssi on vesi- ja atomisähkön tuottajien voittoautomaatti. Samat yhtiöt hyötyvät myös EU:n päästökauppajärjestelmästä. Pörssissä päästöoikeudet lisätään myös sellaisen sähkön hintaan, jonka tuottamiseen niitä ei tarvita.

Meidän on otettava oppia Yhdysvaltojen kokemuksista. Kansalaisjärjestö Public Citizen on laskenut, että niissä 14 osavaltiossa, joissa sähkön hintaa ei säädellä, se on 52 prosenttia korkeampi, kuin niissä 36 osavaltiossa, joissa sitä säädellään. Sähkön hinnoittelumekanismin ongelma on jäänyt huomioon ottamatta Morganin mietinnössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM). - Elmarknaden har varit mer eller mindre monopoliserad i alla industriländer. Ekonomisk forskning har visat stora samhällsekonomiska vinster av att elmarknaden blir en konkurrensmarknad, men då är det viktigt att även bryta upp vertikala bindningar. Elproducenter bör inte också hantera eldistributionen till kunderna, det krävs en s.k. unbundling av elbranschen. Ett fåtal EU-länder genomför sådana reformer. Det gäller de nordiska länderna, Storbritannien, Nederländerna och Spanien. EU:s institutioner har inte behövts. Länderna gör det i eget välförstått intresse. Motståndet är stort i många viktiga länder, t.ex. Frankrike och Tyskland, som är mera intresserade av EU-staten än av det välstånd som en fri inre marknad ger.

Det finns ett starkt motiv för att EU ska driva på dem. Effektiviteten och välståndet stiger för alla européer om konkurrensen i elsektorn omfattar hela den väldiga EU-marknaden. Det som krävs är politiskt tryck på de medlemsstater som inte vill ha konkurrens.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Frau Präsidentin! Aber Irland hat gewählt. Respektieren Sie, was in Irland entschieden worden ist. Dann hat Europa eine Jahrhundertchance, das heißt, Europa muss endlich demokratisch und effizient werden. Für den Energiemarkt heißt das: Trauen Sie sich ran an die großen Tiger, an die RWE, an die EDF, trauen Sie sich in die Mitte hineinzugehen, wo das Problem ist, entflechten Sie und seien Sie gleichzeitig subsidiär. Das ist möglich, das wäre visionär, das hat aber nichts mit der bisherigen EU zu tun, die sich von Lobbyinteressen und entsprechenden Kraftzentren leiten lässt. Aber wenn Sie nichts in diesem Bereich ändern, und wenn Sie die Abstimmung in Irland nicht berücksichtigen und den Reformvertrag für tot erklären, dann wird aus der Jahrhundertchance für ein demokratisches Europa und auch für einen fairen Energiemarkt eine Welt, in der Linksextreme und Rechtsextreme das Sagen haben werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Reul (PPE-DE). - Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir waren uns darin einig, dass es um bessere Preise geht, um mehr Investitionen in Netze und grenzüberschreitende Verbindungen, um mehr Wettbewerb und um weniger Monopole und Oligopole.

Dann haben wir bei der Betrachtung der Fakten festgestellt, dass die Fakten, die die Kommission vorgelegt hat, hinten und vorne nicht stimmen. Es gibt nämlich keinen Beweis dafür, keine Fakten dafür, dass ownership unbindling bessere Preise und mehr Investition bedeutet. Das stimmt nicht. Oder erklären Sie mir, warum die Preise in Großbritannien höher sind? Sind in Spanien mehr Investitionen? Gibt es da weniger oder mehr Wettbewerb als in anderen Staaten? Die Fakten zeigen eindeutig, dass es diese eine Lösung, die angeblich die Lösung für alle Probleme dieser Welt ist, nicht gibt.

Deswegen ist es eigentlich nur klug, einen Kompromiss zu suchen, wie man Mitgliedstaaten, die andere Wege gehen wollen, um dieses Ziel, das erreicht werden muss, zu erreichen, diesen Weg auch eröffnen kann. Das ist der Hintergrund des Versuchs einer dritten Option, eines dritten Weges. Es ist übrigens interessant, dass wir uns im zuständigen Ausschuss für Industrie auf der Strecke der letzten Monate schon ein Stück bewegt haben. Es gibt andere Ausschüsse, die gegen das ownership unbundling gestimmt haben. Es gibt in unserem Ausschuss beim Gas einen neuen Kompromiss, den die Kollegin Laperrouze und Kollege Vidal-Quadras erarbeitet haben. Es gibt auch im Rat einen neuen Kompromiss. Wollen wir wirklich ernsthaft beim Strom morgen wieder das beschließen, was vor vielen Monaten mal der Stand der Dinge war. Das ist doch längst überholt, das wird auch nicht das Ergebnis sein.

Ein Parlament das ernst genommen werden will, das muss sich auf diese neuen Gegebenheiten und Veränderungen einlassen. Wir sind durch das ganze Verfahren gehetzt und immer wieder ist mir gesagt worden: Wir müssen ein bisschen schneller machen, wir müssen uns beeilen, wir können ja in Richtung des Beschlusses des Parlaments noch den Versuch unternehmen, kluge Lösungen zu finden. Deswegen bitte ich sehr darum, dass Sie morgen den Vorschlägen, die hier vorliegen, Kompromisse zu finden in Richtung dessen, was wir beim Gas beschlossen haben und dessen, was der Rat beschlossen hat, über alle Parteigrenzen hinweg zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE). - Elnök asszony! Biztos úr! Hatalmas lépést tettünk meg egy év alatt, mert hatalmas lépést jelenthet az egész Unió számára egy közös energia-politika. Egy olyan energiapolitika, amely egyszerre szolgálja az Unió tagállamainak stratégiai érdekeit, az európai lakosok jogait és védelmét, az európai gazdaság versenyképességét és növekedését, valamint környezetünk megóvását. Egy olyan piacintegrációt vetít előre az öt javaslat, amelyben az energiaipari vállalatok működésének átalakításán az energiatermelési, -átviteli, -elosztási feladatok szétválasztásán és átláthatóbbá tételén túl az energiafogyasztók alapvető jogai és őket megillető védelem is minden korábbinál nagyobb hangsúlyt kap. A piaci verseny tisztaságát, a határon átívelő energiakereskedelem serkentését, a fogyasztói igények minőségi kielégítését a jelenleginél nagyobb hatáskörrel felruházott, ipartól és kormányoktól független hatóságnak kell majd felügyelniük egy európai koordináció keretében. Ezért mozdult határozottan az európai törvényhozás az Európai Energia-szabályozási és Együttműködési Ügynökség létrehozásának irányába. A Brunetta képviselőtársam készítette jelentéstervezet, melyet később Chichester képviselő úr vett át, ezt a célt szolgálja. Örülök, hogy szocialista társjelentéstevőként velük dolgozhattam. Jelentős sikernek tekintem ezt a közösen megalkotott törvényjavaslatot, amely egy komoly, függetlenséggel rendelkező, erős, európai ügynökség létrehozásával elősegíti mind a tagállami szabályozó hatóság együttműködését, mind a legfőbb cél, a regionális piacok kialakulását és a hálózatok fejlesztését. Ragaszkodtunk szocialistaként az erős és független hatóság létrehozásához, hiszen tudnunk kell, hogy egy liberalizált európai piacon mindenki ott akar vásárolni, ahol legolcsóbb, és mindenki ott akar eladni, ahol a legdrágább. Ezért igazán szükség lesz egy olyan szabályozó hatóságra, amely fellép a lehetséges piaci torzulások ellen. A magyar érdek és az összes többi kisebb tagállam érdeke pontosan ez: egy erős hatóság létrehozása, amely biztosítja a hatóság függetlenségét, és együttműködését, a piac átláthatóbbá tételét és a fejlesztési beruházások megvalósulását.

Elnök úr! Mindenkit emlékeztetek, az európai energiaellátás nem ideológiai kérdés. A világ örökre megváltozott. Földrészek kapcsolódnak be az energiaversenybe, és mondjuk ki bátran: senkit nem lehet elzárni az elektromosságtól vagy a motorizációtól. Az energiapolitika célja Európa ellátásbiztonsága és versenyképessége. Ennek ellenére mégis azzal szeretném zárni, hogy a szocialisták úgy gondolják, hogy a fogyasztót kell az európai energiapolitika központi elemeként kezelni. Nagyon sajnáljuk, hogy konzervatív képviselőtársaink nem támogatják a fogyasztói charta kötelezővé tételét. Köszönöm a figyelmüket.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolf Klinz (ALDE). - Frau Präsidentin! Wir haben in den letzten Minuten sehr viel über die Industrie gesprochen. Ich freue mich, dass Mia De Vits in ihrem Bericht sehr stark auf die Rechte der Energieverbraucher eingeht. In der Tat geht es darum, sicherzustellen, dass die Verbraucher ihre Rechte kennen und dass sie auch die Sicherheit haben, dass ihre Rechte tatsächlich befriedigt werden.

Im Gegensatz zu Mia De Vits glaube ich allerdings nicht, dass wir hier grundsätzlich neue Gesetze brauchen; schon gar nicht auf europäischer Ebene. Es geht ja eigentlich darum, dass die Gesetze die schon bestehen, richtig und adäquat in nationales Recht umgesetzt werden. Wir brauchen also starke Aufsichtsbehörden, die dafür Sorge tragen, und wir müssen sicherstellen, dass wir genügend Transparenz haben, so dass die Verbraucher tatsächlich ihre Rechte kennen. Hierfür kann die Charta eine sinnvolle Ergänzung darstellen, aber nicht in dem Sinne, dass sie nun ein bindendes Rechtsdokument wird, sondern einfach in der Form, dass sie durch Zusammenfassung der Verbraucherschutzgesetze auf dem Energiebereich tatsächlich eine Art Richtwert für Politik und Wirtschaft darstellt.

Wir alle wissen, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass unsere Bürger nur dann am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben in sinnvoller Weise teilnehmen können, wenn sie auch Zugang zu einer angemessenen Energieversorgung haben. Insofern ist es sicher richtig, dass wir dafür Sorge tragen, dass alle, auch die Armen und die Ärmsten, hier ihre Rechte bekommen. Ich glaube allerdings nicht, dass es darum geht, von Brüssel aus Sozialtarife vorzuschreiben. Das sollten wir den Mitgliedstaaten und der Industrie in den Mitgliedstaaten überlassen. Andernfalls führen wir wiederum nichts anderes ein als Umverteilungsmechanismen. Das Beste wäre, wenn wir in der Tat den Schutz der Armen mit den Effizienzmaßnahmen koppeln, die notwendig sind, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Hier können intelligente Lösungen wie digitale Zähler tatsächlich nützlich sein. Insofern habe ich nichts dagegen, dass wir versuchen, die Industrie zu ermuntern, diese innerhalb von zehn Jahren einzuführen. Dann weiß der Verbraucher genau, wie viel er verbraucht, kann sich darauf einstellen und sparsam sein.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). - Madam President, I echo the congratulations to our rapporteurs made by previous speakers. I think Parliament has done a good job today for Europe’s consumers, but I focus particularly on one issue and one amendment. That is Amendment 161 to the Morgan report, pushing for better access to the grid for renewable operators. I hope that amendment will be successful when we vote on it tomorrow. I call now for stronger action on the part of the Commission in cases where the national authorities are actually part of the problem rather than part of the solution.

By way of example, in the United Kingdom we have Ofgem, our national authority, which has a locational pricing mechanism for access to the UK grid that actually discriminates against renewable operators within Scotland, my country. I would like to see a greater degree of European coordination and action against the individual Member State operators where they are part of the problem. I think we have made a good start towards that today and look forward to seeing more of it.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN). - Gratuluję sprawozdania, które dotyka najważniejszych problemów konsumenckich i politycznych naszego kontynentu. Rozdział dystrybucji od wytwarzania i obrotu energią ma kluczowe znaczenie dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych. Tam gdzie wprowadzono rozdział, ceny energii spadają lub rosną wolniej. W krajach gdzie przeprowadzono rozdział średni wzrost cen energii dla gospodarstw domowych w latach 1998-2006 wyniósł 3%. Tam gdzie tego zaniechano ceny energii wzrosły o 28%. Podobne tendencje są widoczne na rynku odbiorców przemysłowych.

Jednak energia to dziś także bezpieczeństwo dostaw, a więc polityka. Rosyjski monopol państwowy posiada rosnące inwestycje w 16 krajach Unii. W Niemczech, we Francji, we Włoszech Gasprom posiada dostęp nawet do konsumentów indywidualnych. To wystarczający powód do egzekwowania zasady wzajemności w relacjach handlowych z państwami trzecimi. Inaczej będziemy bezbronni, za co zapłacimy naszym bezpieczeństwem.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). - Κυρία Πρόεδρε, οι προτάσεις για την αγορά ενέργειας έχουν ως κοινό παρονομαστή την αναδιάρθρωση της αγοράς ενέργειας προς όφελος των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και την αποδυνάμωση των δημόσιων παρόχων ενέργειας, στους οποίους όμως θα παραμείνει το βασικό κόστος.

Στη χώρα μου, όπου η αγορά ενέργειας ελέγχεται από δημόσιους παρόχους προς όφελος των πολιτών, κάτι τέτοιο θα έχει δυσμενέστατες συνέπειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί να παραδοθεί στο κεφάλαιο η βάση της πυραμίδας για τον καθορισμό των τιμών στα υπόλοιπα αγαθά, αφού η ενέργεια καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το κόστος της παραγωγικής διαδικασίας που θα μετακυλιστεί αυξητικά στον καταναλωτή.

Στην εποχή μας της ολοένα και μεγαλύτερης ζήτησης ενέργειας και της διαρκούς αύξησης της τιμής του πετρελαίου, η άφεση της ενεργειακής αγοράς στο έλεος των ιδιωτικών ενεργειακών κολοσσών θα είναι καταστροφική, με πιθανή και τη δημιουργία καρτέλ. Η δε θεωρία της ρύθμισης των τιμών μέσω του ανταγωνισμού αποδεικνύεται απλά ένας μύθος, αφού στην πράξη έχει οδηγήσει στη δημιουργία ολιγοπωλίων σε μια σειρά από τομείς της οικονομίας και στην εξόντωση της αγοράς και των καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). - Frau Präsidentin! Spätestens jetzt, angesichts der Rekordpreise für Erdöl, muss die Energieautonomie für Europa eine Frage ersten Ranges sein. Die EU ist gefordert, die bestehende Abhängigkeit von den Golfstaaten zu verringern. Nicht nur mit Russland müssen wir unser Verhältnis verbessern – ohne dass daraus ein erdrückendes Abhängigkeitsverhältnis entstehen darf. Wir werden uns auf lange Sicht wohl auch etwas in Bezug auf den Iran überlegen müssen. Wenn eine Studie zu dem Schluss kommt, dass wir bezüglich des Pipeline-Projekts Nabucco zu sehr auf vage Versprechungen zentralasiatischer Diktatoren und unbestätigte Meldungen von Erdölvorräten vertrauen, dann werden wir zum Iran, der immerhin die weltweit zweitgrößten Erdölreserven besitzt, ein konstruktives Verhältnis finden müssen.

Vergessen darf auch nicht werden, dass die dank rasant steigender Ölpreise stets wachsenden Profite der Golfstaaten immer wieder auch zur Förderung des islamischen Fundamentalismus in der Welt verwendet werden. Auch aus diesem Grund ist es meines Erachtens ein Gebot der Stunde, dass wir in der EU verstärkt in alternative Energieträger investieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). - Pani Przewodnicząca! Gratuluję panu komisarzowi, a także sprawozdawcom, za świetne sprawozdania i za dobre przygotowanie takich dyrektyw, które mogą ujednolicić europejski rynek energii. Długofalowe inwestycje, zasada solidarności, dostęp do rynku, regulacje transgranicznego przepływu – to wszystko są ważne cele tych regulacji. Pamiętajmy, że najważniejszy na końcu jest konsument – i temu służą te wszystkie regulacje – ochrona konsumentów, interesów użytkowników, energii w Unii Europejskiej. Pamiętajmy także, że nasze regulacje nie rozwiążą wszystkich problemów, np. wzrostu cen ropy, czy też nie zapobiegną one wzrostowi cen energii w związku z wprowadzeniem kosztu emisji CO2, ale znacznie uproszczą i wesprą nasze działania na rzecz użytkowników energii.

Powiedzmy sobie tak, mamy świadomość, że rozwiązanie ze sprawozdania pani Morgan nie będzie prawdopodobnie ostateczne. Mamy tutaj wobec tego bardzo dobrą podstawę do dyskusji z Radą na temat ostatecznego rozwiązania. To rozwiązanie ostateczne, jeśli chodzi o prąd elektryczny, powinno być w miarę odległe od tych rozwiązań w drugim pakiecie, bo inaczej wprowadzenie trzeciego pakietu nie miałoby sensu. Równocześnie rozwiązania dla gazu powinny być zbliżone do rozwiązań dla elektryczności, ale absolutnie nie muszą być identyczne. Dzisiaj wyraźnie rysuje się taki kierunek, że rozdzielenie własnościowe dla rynku energii będzie mocniejsze i dalej idące niż dla gazu. Powinniśmy to zaakceptować i uszanować.

Ten punkt jest również bardzo ważny – dostęp stron trzecich do rynku, dostęp stron z krajów trzecich. Dlatego to jest także kluczowa sprawa, aby nie uprzywilejować tych, którzy inwestują spoza Unii Europejskiej.

Chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, że to jedna z najtrudniejszych dyskusji jakie mieliśmy, prowadzona bardzo merytorycznie i z szacunkiem dla wszystkich.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt (PSE). - Frau Präsidentin! Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Bericht De Vits einen sehr guten Bericht auf dem Tisch liegen haben, und ich freue mich, dass alle Kolleginnen und Kollegen einer Meinung sind, was Solidarität, Transparenz und Verbraucherschutz angeht. Das finde ich ganz wunderbar!

Aber ich muss eines sagen: Jene auf der rechten Seite dieses Hauses finde ich gleichzeitig unglaubwürdig und zynisch. Unglaubwürdig, weil Sie nicht dafür sind, dass wir eine verpflichtende Charta der Rechte der Verbraucher haben – etwas, was unheimlich wichtig ist, damit die Bürger überhaupt wissen, welche Rechte sie haben – und zynisch, weil wir alle gemeinsam hier in diesem Haus dafür waren, dass Fluggäste diese Rechte kennen, und Fluggäste sind ja nicht die ärmsten in unserer Gesellschaft. Aber die ärmsten Leute, die genau das wissen müssen, werden es nicht haben.

Deswegen bitte ich Euch wirklich: Überlegt es noch einmal und sorgt dafür, dass wir verpflichtend diese Charta der Rechte aufstellen!

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (ALDE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, questo pacchetto arriva al Parlamento nel bel mezzo della grande sfida che l'energia rappresenta per il futuro della nostra società.

L'aumento insostenibile, inarrestabile dei prezzi del greggio, gli effetti perversi del ricorso ai biocarburanti sulla disponibilità di cibo e la grande fame di energia che hanno i paesi in sviluppo ci dicono che l'azione dell'Unione europea non è più solo una necessità ma un'indispensabilità. Innanzitutto, occorre un quadro normativo che crei finalmente un mercato europeo dell'elettricità e del gas, un mercato che sappia regolarsi con equilibrio, che abbia soggetti regolatori nazionali ed europei, che assicuri competitività, apertura, trasparenza ed efficacia anche per i consumatori, che consenta alle grandi imprese di rimanere forti e nello stesso tempo ai nuovi soggetti di nascere e crescere, che faccia passi avanti e non indietro. In tal senso auspichiamo che l'unbundling per l'elettricità non faccia come il gambero, cioè vada indietro rispetto alle buone prassi già realizzate in molti paesi di separazione della rete. Un mercato che dia certezza all'investimento e agli operatori ma anche opportunità vere ai consumatori, siano esse imprese o singoli. Termino, Presidente, dicendo che occorre davvero rafforzare il peso dei consumatori dando certezza, garanzie e prezzi equi.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle (UEN). - Vispirms gribu pateikties komisāra kungam un lielākai daļai savu kolēģu par patiesi liberālu pieeju elektroenerģētikas tirgum, kas kopā ar energoefektivitātes pasākumiem īstenībā varēs mums ļaut mazināt cenas nākotnē. Divas tēzes īpašumu nošķiršana un pārvade ir un paliks pamatmodelis īstai decentralizētai ražošanai un garants no atjaunojamiem resursiem ražotas elektroenerģijas piekļuves tīkliem. Un man arī ir vēl viens sapnis no šīs paketes, ka arī beidzot tiks izveidots vienots Eiropas elektroenerģijas tīkls un arī Baltijas valstis būs daļa no šīs elektroenerģijas tīkla apgādes apvienības locekļiem, kurā mums ir bezgala daudz šķēršļu gan Eiropas Savienības iekšpusē, gan ārpus tās. Paldies!

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, credo che parlare, in un'Europa che è morsa giorno dopo giorno vieppiù dall'inflazione e da un caro vita galoppante dovuto in gran parte dal prezzo dell'energia, di una Carta europea dei diritti dei consumatori sia da parte nostra assolutamente doveroso e, anzi, condivido la relazione e di questo ringrazio sia la collega che, ovviamente, la Commissione.

È giusto sottolineare come l'approvvigionamento energetico sia una precondizione indispensabile per poter partecipare alla vita economica e sociale. Nonostante, fra l'altro, ci sia una normativa già in vigore, spesso i diritti dei cittadini non sono rispettati quanto a prezzi, a tariffe e alla trasparenza delle stesse, a norme discriminatorie che spesso impediscono anche la comparazione delle tariffe stesse.

Pertanto, posso solo auspicare che l'azione congiunta dell'Unione e degli Stati, sempre nel rispetto – come anche l'ottima relazione della collega De Vits sottolinea – dell'indispensabile sussidiarietà, è comunque essenziale. Anche l'adozione del terzo pacchetto, a mio parere, serve a garantire una migliore protezione dei consumatori come dei piccoli e medi utenti professionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Βακάλης (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι το τρίτο ενεργειακό πακέτο έχει διαιρέσει τις πολιτικές ομάδες. Ιδιαίτερα εξ αιτίας του "ownership unbundling".

Είναι προφανές ότι η διαίρεση αυτή δεν έχει ρίζες ιδεολογικές, αλλά οφείλεται στις διαφορετικές εσωτερικές πραγματικότητες και βάσεις εκκίνησης των διαφόρων κρατών μελών, ακολούθησε δε την αντίστοιχη διαίρεση των κρατών μελών στο Συμβούλιο. Αυτές οι εσωτερικές πραγματικότητες οφείλουν να γίνουν σεβαστές αν δεν θέλουμε να δούμε εσωτερικές κοινωνικές αναστατώσεις.

Προσωπικά ασπάζομαι πλήρως την ιδέα του "ownership unbundling" ωστόσο, αντιλαμβάνομαι πολύ καλά ότι σε καμιά περίπτωση αυτός ο διαχωρισμός δεν θα μπορούσε να επιβληθεί στη χώρα μου αυτή τη στιγμή. Απαιτείται να μεσολαβήσει κάποιος χρόνος για την προσαρμογή όλων των εμπλεκομένων στα νέα δεδομένα.

Το Συμβούλιο μετά από μακροσκελείς και κοπιώδεις διαπραγματεύσεις πέτυχε συμβιβασμό στο θέμα της τρίτης λύσης. Θεωρώ, ως εκ τούτου, ότι είναι δική μας υποχρέωση σε αυτό το δύσκολο θέμα να στηρίξουμε το συμβιβασμό, βελτιώνοντάς τον ενδεχομένως σε επί μέρους σημεία με την πείρα που διαθέτουμε.

Είναι σημαντικό, αγαπητοί συνάδελφοι, να βγούμε όλοι από έναν συμβιβασμό με ψηλά το κεφάλι. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον από τη μια πλευρά δεν διακυβευθούν ζωτικά εθνικά συμφέροντα ορισμένων κρατών μελών και από την άλλη δεν κάνουμε εκπτώσεις στις βασικές αρχές ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας που οφείλουν να διέπουν τη δράση των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ενέργειας και των ρυθμιστών ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE). - Señora Presidenta, yo quisiera felicitar a todos los ponentes por su buen trabajo y, de una manera especial, declarar mi apoyo a la posición de la señora Morgan, en lo que se refiere a la separación efectiva de la propiedad entre las actividades de generación y suministro por una parte y, por otra, las de propiedad y explotación de la red.

Es obvio que las grandes empresas integradas verticalmente dificultan la llegada de nuevos competidores al mercado y, en particular, el desarrollo e instalación de fuentes de energía renovables. Todo ello nos aleja de los objetivos de competitividad y de lucha contra el cambio climático que nos hemos marcado como europeos.

Por ello, quiero invitar a la minoría contraria a la separación a dejar de lado los intereses nacionales, perecederos a corto plazo, y a dar pasos para avanzar en la línea que nos va a llevar a construir una Europa energéticamente fuerte y segura.

Y, para terminar, quiero destacar que, si bien el acceso a la red de las energías renovables es fundamental para conseguir nuestros objetivos, no lo es menos el potenciar la capacidad de interconexión eléctrica, sobre todo para aquellos países más aislados en nuestro mercado energético.

Agradezco también a la ponente que haya considerado esta cuestión.

 
  
MPphoto
 
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). - Madam President, the European energy market today continues to reflect, in my opinion, an old market structure dominated by national or regional monopolies, and this in spite of the evident benefits that liberalisation brings for European customers in terms of price, cost reduction and efficiency. This is to say that liberalisation of the gas and electricity markets is still a work in progress. For instance, we still need to move forward in eastern European countries to end state-owned domination of electricity production and to liberalise it, as we did in the distribution sector. I also welcome the steps that we are taking to ensure ownership unbundling as a necessary measure to finally complete our liberalisation of the energy market.

In addition to liberalisation, Europe must also support the development of LPG and LNG terminals and technologies. We need to encourage the creation of a world trade market for LPG and LNG to ease Europe’s dependency on a single source for natural gas. Diversification and security of energy supply must now be as high on our agenda as liberalisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). - Najprej želim čestitati kolegom poročevalcem in poročevalcem v senci za dobro opravljeno delo. Evropa je začela z liberalizacijo trga z električno energijo in plinom že pred desetletjem in prav zdaj smo najbližje tistim pravim dolgo želenim rezultatom. S predlaganimi ukrepi je v središče postavljen potrošnik, ki bo na dobro delujočem notranjem energetskem trgu lahko izbiral med dobavitelji ter se za najboljšega odločil po lastni presoji. Pričakujem, da bo odprt in transparenten notranji trg zagotovil dostop na trg tudi manjšim podjetjem ter tako povečal konkurenčnost, izboljšal razmere za naložbe v elektrarne in prenosna omrežja, povečal varnost dobave in spodbudil trajnostni razvoj.

Glavni predpogoj za dobro delujoč notranji trg so enotna in jasna pravila, ki veljajo za vse sodelujoče na trgu. Različni modeli v posameznih državah članicah gotovo ne vodijo do zastavljenega cilja.

Dovolite mi, da ob tej priložnosti čestitam slovenskemu predsedstvu. Le-to se je namreč popolnoma posvetilo koordiniranju in iskanju kompromisa ter kljub močnim nacionalnim interesov držav članic doseglo dogovor v Svetu.

Tudi v Evropskem parlamentu pot do kompromisa ni lahka. Pritiski, tudi s strani držav članic, so veliki. Upam, da bo Evropski parlament potrdil kompromis, ki smo ga pripravili v odboru ITRE. Kljub razlikam med stališči Sveta in Parlamenta menim, da je predlagani kompromis Evropskega parlamenta dobra osnova za nadaljnja pogajanja in usklajevanja med evropskimi institucijami.

Ob koncu naj izrazim še pričakovanje, da bo tudi francosko predsedstvo v uresničevanje ciljev tretjega liberalizacijskega svežnja vložilo maksimalen trud, da bo koordiniralo delo, iskalo kompromis in odrinilo lastne interese povsem ob stran. Podobno zavzetost, da pravočasno najdemo skupno rešitev, pričakujem tudi od Evropske komisije. In v tem smislu sem hvaležna komisarju Piebalgsu, ki je začetku dejal, da moramo skupen dogovor najti do konca tega leta. (aplavz)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). - Frau Präsidentin! Was mich an dieser Debatte besonders wundert, ist, dass einige Kolleginnen und Kollegen zwar im Detail genau vorschreiben wollen, wie der Wettbewerb stattzufinden hat – und da gibt es mehrere Möglichkeiten –, aber nicht bereit sind, über mehr Transparenz, über mehr Energiesparanreize, über Beschwerdemöglichkeiten für Energieabnehmer oder über den Kampf gegen Energiearmut zu reden. Aber genau das sind die Punkte im Bericht Morgan, die ich für ganz entscheidend halte – natürlich auch im Bericht der Kollegin De Vits. Das ist es, was wir morgen den Bürgerinnen und Bürgern Europas als Signal geben müssen: Wir müssen sagen, dass die Leute nicht von der vollen Wucht der Preisanstiege getroffen werden dürfen, sondern dass es Möglichkeiten geben muss, durch mehr Energiesparen auszuweichen und vor allem auch mehr Transparenz zu haben, um auch andere Energieversorger wählen zu können. Den Bürgern diese Wahlfreiheit zu geben und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich zu beschweren, wo es um Missbrauch geht – das halte ich für ganz entscheidend. Ich bin der Kollegin Morgan für diesen Teil ihres Berichts sehr dankbar!

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE). - Madame la Présidente, en écoutant tous mes collègues cet après-midi, je suis un peu surprise parce que nous sommes tous d'accord sur la nécessité d'avoir un grand marché européen de l'énergie, mais je me dis que nous avons surtout à travailler sur l'efficacité énergétique afin que la facture des consommateurs soit la moins lourde possible. Nous sommes donc tous d'accord sur l'objectif à atteindre mais pas sur les moyens pour y accéder.

Je n'ai pas beaucoup entendu parler ou je n'ai pas entendu beaucoup de références à l'accord qui a été obtenu au Conseil le 6 juin dernier, qui n'impose pas nécessairement le découplage de la propriété, de la production et de la distribution. Or, si la dissociation patrimoniale et le grand marché avaient entraîné une baisse des prix de l'énergie, cela ce saurait. Ce n'est pas le cas en Espagne, ce n'est pas le cas en Grande-Bretagne et la Commission n'a jamais pu le démontrer.

Cessons donc de diaboliser certaines grandes compagnies qui, en réalité, ont un savoir-faire industriel et qui ont su démontrer leur efficacité. Quand on veut des interconnexions, quand on veut que la solidarité joue, il est sans doute préférable que les États membres se retrouvent libres de recourir à plusieurs modèles.

Mettons fin à cette pensée unique qui refuse la troisième voie, qui accuse un soi-disant cartel franco-allemand. On sait que le marché seul ne règle pas la question des monopoles, lesquels monopoles sont d'ailleurs présents partout. Les États membres ont fait un pas vers un paquet acceptable qui peut être amélioré par petites touches. Nous risquons, si nous ne l'acceptons pas, de ne pas avoir de texte du tout, alors que nos concitoyens sont dans l'attente. Je voudrais surtout que, dans ce Parlement, il n'y ait pas, d'un côté, les bons et, de l'autre, les mauvais, ceux qui souhaitent quand même trouver un accord avec le Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Niebler (PPE-DE). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wir alle beurteilen die Situation im europäischen Binnenmarkt einheitlich. Wir haben noch keinen europäischen Binnenmarkt, wir haben nationale Märkte und wir haben Monopole oder Oligopole auf den nationalen Märkten. Wir haben die Situation, dass jeden Tag die Energiepreise steigen und dass wir von Energieimporten abhängig sind. Die Situation beurteilen wir gleich, wir sind uns auch alle im Ziel einig.

Es wurde von vielen Kolleginnen und Kollegen angesprochen: Wir wollen mehr Wettbewerb, sinkende Preise, mehr Investitionen in die Netze, den Ausbau der Interkonnektoren, um auch grenzüberschreitenden Austausch zu haben. Wir wollen keine Marktkonzentration auf wenige große Anbieter. Die große Frage ist, wie wir das erreichen wollen, und daran scheiden sich die Geister. Da gibt es viele Kollegen, die sich auch heute geäußert haben, die sagen: ownership unbundling, also eigentumsrechtliche Entflechtung, das ist das Allheilmittel. Ich sage: Wenn wir nur auf diesen Weg setzen, dann sind wir auf einem Auge blind. Das kann es nicht sein.

Lassen Sie mich auf einige Länder Bezug nehmen; die Kollegin Grossetête hat es ja auch angesprochen, wie die Situation da aussieht. In Spanien liegt der Anteil von Endesa an der erzeugten Leistung bei 48,3 %, der Anteil von Iberdrola bei 28 %. In Schweden haben wir mit Vattenfall einen Platzhirsch, da liegt der Anteil an der erzeugten Leistung auch bei fast 48 %; und wir haben eine Marktkonzentration in Italien durch ENEL, das auf einen Marktanteil von 43,9 % kommt. Es kann mir doch keiner erzählen, dass wir mit dem Instrument ownership unbundling das erreichen, was wir haben wollen, nämlich hier den Markt aufzubrechen und Wettbewerb zu schaffen.

Deshalb bitte ich alle Kollegen, morgen die Änderungsanträge 165 und 168 zu unterstützen und nicht auf einem Auge blind zu sein. Alles andere, was im Bericht Morgan steht, finde ich gut. Mein Kompliment an Frau Morgan: Sie hat sehr engagiert daran gearbeitet. Aber in dem Punkt denke ich, sollten wir auch für die Länder einen zweiten Weg öffnen, die eben anders entbündelt haben. Die Länder, in denen der Staat noch 100 % an der Erzeugung und am Vertrieb des Netzes hält, dürfen das so beibehalten, wie beispielsweise Schweden. Da kann doch keiner davon sprechen, dass wir morgen ein Paket verabschieden, wo es gleiche Wettbewerbsbedingungen gibt. Das ist doch ein Trugschluss!

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Glante (PSE). - Frau Präsidentin! Entschuldigen Sie, dass ich vorhin zu spät gekommen bin. Das Haus hat manchmal lange Wege und sehr langsame Fahrstühle. Die Frage, über die wir heute diskutieren und morgen abstimmen, ist nicht unbedingt eine Frage von links oder rechts – diese Debatten haben wir in diesem Haus natürlich auch –, sondern wir haben hier eine Streitfrage um die Instrumente zur Erreichung eines Ziels. Beim Ziel sind wir uns einig – das hat die Kollegin Niebler gerade unterstrichen: Wir wollen mehr Wettbewerb auf dem europäischen Markt, wir wollen transparentere Preise, wir wollen überschaubare Preise. Die Instrumente dazu sind jedoch sehr unterschiedlich.

Ich gehöre zu denen, die davon ausgehen, dass die Option eines dritten Weges auch ein Instrument sein kann. Wir haben diese Vorschläge hier eingebracht und ausdrücklich immer wieder betont, dass wir nicht nur den dritten Weg, den ursprünglichen Vorschlag des Rates, hier auf den Weg gebracht haben, sondern wir haben zusätzliche Regulierungskomponenten eingebracht, weil uns das, was als dritter Weg vom Rat kam, auch ein bisschen zu wenig war.

Unter diesem Gesichtspunkt sollten wir noch einmal darüber reden und in uns gehen und diesen zweiten und dritten Weg als zusätzliche Option gestatten. Wichtig ist vielmehr, dass wir in Europa eine einheitliche Regulierung bekommen, dass die Regulierer in den Mitgliedstaaten einheitliche Kompetenzen und Unabhängigkeit bekommen, um das durchzusetzen, was wir hier beschließen, denn sie sind es schlussendlich, die vor Ort reagieren müssen.

Dass die Kartellaufsicht und die Wettbewerbsaufsicht durch die Kommission funktioniert, haben wir ja an zwei prägnanten Beispielen der letzten Wochen gesehen, obwohl das Timing einen manchmal ein bisschen grübeln lässt. Aber ein Unternehmen, das sich kartellrechtlich missbräuchlich verhält, hat eine Strafe verdient – Punkt, aus. Da mache ich keine Abstriche. Aber wir sollten uns darüber unterhalten, ob das Instrument, das wir uns und den Regulierern dazu an die Hand geben, wirklich das ownership unbundling sein muss oder ob wir etwas mehr Flexibilität anbieten sollten.

Ich hoffe, dass die Abstimmung morgen so ausgeht, dass wir doch noch einen Kompromiss finden. Ansonsten werden wir sicherlich mit dem Rat einen Kompromiss suchen müssen und ihn auch finden. Vielen Dank und nochmals Entschuldigung für meine Verspätung.

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE). - Voorzitter, ik spreek namens de Nederlandse delegatie van de sociaal-democraten en ik wil de rapporteur Eluned Morgan heel erg complimenteren met de manier waarop zij dit advies heeft voorbereid. Wij zijn voorstander van unbundling. Wij hebben dat ook al duidelijk in de praktijk gebracht in Nederland en hebben daar goede ervaringen mee, ook inclusief de investeringen en de goed functionerende markt in deze sector, zowel de gas- als de elektriciteitssector. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat ook op Europees niveau door te zetten. Ik wil ook daarbij even noemen dat mevrouw Kroes, de commissaris voor mededinging, haar steentje heeft bijgedragen aan deze ontwikkeling, ook door wat zij nu op dit moment doet met de RWE en de EON. Ik denk dat dat dus een belangrijke ontwikkeling is.

Het andere punt is, de energiearmoede en daarom vinden wij dit ook een ontzettend sterk verslag van het Parlement en we hopen dat het doorgezet wordt.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). - Madam President, I should like to give an example of where the Charter on the Rights of Energy Consumers can make a real difference. A small community organisation in Manchester asked for my help in resolving a complaint with its energy supplier. For five years the company was reading the meter but failing to send any bills. In March 2008, the group received an invoice for five years’ electricity use totalling GBP 7 540.37, pushing them into debt.

Ensuring consumers are aware of their rights – in this case the simple right to receive a regular bill – is fundamental to putting consumers in control of their energy consumption. At a time when every consumer in every country across Europe is facing soaring energy bills, we must give consumers the information and tools to manage their bills, cut their use and costs and, at the same time, contribute to cutting CO2 emissions.

I urge the Commission to be bold in taking forward a charter of rights, working with regulators, Member States and companies to proactively promote and publicise these rights, and to abandon the notion of a watered-down checklist, which will not deliver a fair deal for consumers faced with today’s complex energy challenges and prices. If we can have a charter of rights for air passengers, why can we not have one for energy consumers? Commissioner, I should like you to answer that question.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). - Frau Präsidentin! Die Europäische Energieagentur in Paris hat festgestellt, dass wir 2012 einen Energieengpass haben werden. Also ist es notwendig, sich intensiv damit zu beschäftigen, wie wir Anreize setzen können, dass mehr in Netz und in Produktion investiert wird. Die vorliegende Richtlinie ist ein guter Anreiz, auch die Genehmigungszeiten zu verkürzen, so dass wir 2012 nicht zu einem Blackout kommen.

Es ist auch wichtig, die nationalen Regulatoren zu stärken, so dass wir in den Nachbarländern die Möglichkeit haben, dementsprechend die Interessen der eigenen Industrie durchzusetzen. Es wäre auch gut, wenn wir einen Regulator für Nuklearfragen bekämen, der sich in diesem Bereich für Sicherheit und Sicherung nach dem französischen Modell ausspricht. Das wäre etwas, das diese Woche auch beim Rat besprochen werden sollte.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - Felicit pe doamna raportor Morgan. Siguranţa aprovizionării cu energie a Uniunii necesită investiţii imense, iar investitorii au nevoie de un mediu predictibil care să încurajeze investiţiile pe termen mediu şi lung.

În contextul schimbărilor climatice, Uniunea şi-a propus ca, până în 2020, cel puţin 20% din energie să provină din surse regenerabile. Accesul la reţeaua pentru transportul energiei este esenţial. În ultimii ani am asistat la creşterea rapidă a preţurilor la energie, iar cetăţenii europeni aşteaptă din partea instituţiilor europene un răspuns la problemele lor. Accesibilitatea şi disponibilitatea energiei sunt esenţiale pentru viaţa economică şi socială.

Înfiinţarea Agenţiei pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energiei va asigura o mai bună protecţie a intereselor consumatorilor de energie. Consider că amendamentul 18 din raportul Chichester este de competenţa Consiliului.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). - Norėčiau pasveikinti Komisiją, kuri inicijavo paketą dokumentų, skirtą ES realiam energetikos vidaus rinkos sukūrimui ir pranešėją ponią Morgan, kurios pranešime kvalifikuotai įvertinta situacija elektros rinkoje ir pateikti sprendimų pasiūlymai.

Džiaugiuosi, kad atkreiptas dėmesys į „energetikos salų“ egzistavimą. Tokiai salai elektros, beje ir dujų, srityje priklauso Lietuva. Jos situacija 2009 metais uždarius Ignalinos atominę jėgainę taps sunkiai prognozuojama dėl visiškos priklausomybės nuo Rusijos. Todėl regionų integracija į bendrą ES elektros energijos sistemą yra gyvybiškai svarbi.

Pasiūlytas nuosavybės, kaip vienintelės galimybės užtikrinti perdavimo sistemos operatoriaus nepriklausomybę, įgyvendinimas, draudimas trečiosioms šalims kontroliuoti perdavimo sistemas ar perdavimo sistemos operatorius, vartotojo interesų ir apsaugos prioritetas – tai priemonės, kurios padės ES užtikrinti energetinį saugumą ir piliečių gerovę.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Remek (GUE/NGL). - Vážení přítomní, jako stínový zpravodaj ke zprávě kolegy Chichestera jsem patřil k zastáncům návrhu, aby v případě hlasování v Agentuře energetických regulátorů zůstal zachován původní záměr Komise, tedy jeden stát jeden hlas. Prosazení tzv. váženého poměru hlasů by zvýhodnilo velké státy proti menším členským zemím. Výbor ITRE významnou většinou spravedlivější princip podpořil a věřím, že tomu tak bude i na hlasování v plénu. Vznik agentury, která nebude dalším byrokratickým debatním klubem bez pravomocí, chtěla i většina národních regulátorů energetických trhů a nerovné podmínky pro jednotlivé země by prakticky znehodnotily snahu vytvořit respektovanou a fungující agenturu. Národní energetické trhy vznikaly za rozdílných podmínek a dosud nejsou efektivně propojeny a agentura má šanci ke skutečnému propojení přispět.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). - Madam President, I strongly support unbundling between generation and transmission, but I would say that it needs to be thorough and I question whether it can sit comfortably with any state ownership in either sector. I say that in part from the experience of my own constituency, Northern Ireland, where we have recently entered a single electricity market on the island of Ireland, with much promise about what that would do for stability of prices.

The experience has been rather different. A couple of weeks ago I visited one of the largest consumers in my constituency. Three years ago they were paying just marginally more than the average UK price. Today, under the single electricity market in Ireland, they are paying 76% more than the average UK price. In effect they have been decoupled without gaining any advantage, and the primary reason is, I believe, because that single market was created without adequately dealing with the issue of the state monopoly of the ESB.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). - Voorzitter, kortheidshalve, de investeringen op de elektriciteitsmarkt zijn de afgelopen jaren echt achtergebleven, zeker ook in de grensoverschrijdende netten. Het is daarom nodig om nu met een nieuw wettelijk pakket te komen en commissaris Piebalgs weet evenzeer als de collega's hoezeer dat level playing field mij na aan het hart ligt. Eigendomsplitsing is dan de beste variant. Gelukkig heeft de energieraad ingezien dat dat level playing field er in de huidige situatie niet is.

Het verbod op overname door horizontale niet-gesplitste bedrijven in de komende jaren is dan ook terecht. Geen cherry picking van kleinere vitale bedrijven door niet-gesplitste organisaties. Dat geeft organisaties in Nederland, producenten zoals Nuon en Essent, de mogelijkheid om zich in Europa te oriënteren; er is sprake van een adempauze in de komende tijd. Vanuit die optiek ondersteun ik van harte die eigendomssplitsing die nu in het verslag van mevrouw Morgan wordt voorgesteld.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). - Madam President, I congratulate the rapporteur on her excellent work and support her position on getting a fairer deal for consumers.

Mrs Morgan has rightly indicated that this is best achieved through ownership unbundling and that means we need to reduce the concentration of power of large companies and allow better access for small and medium-sized enterprises.

Better regulation of electricity and gas markets is critical to ensuring fair competition and better prices for consumers and I am deeply concerned that soaring energy prices are putting Europeans increasingly at risk of energy poverty, especially the elderly, who are the most vulnerable.

Given the current conditions in energy security, we absolutely need a well-functioning gas and electricity market in Europe. Recently we have experienced problems with the supply of energy and this report rightly seeks to resolve some of these.

I have received a number of letters from my constituents in support of Amendment 159 which would prohibit Member States from authorising the construction of new power stations that emit more than 350 g of carbon dioxide per kilowatt produced.

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE). - Senhora Presidente, caros Colegas, a integração regional dos mercados transfronteiriços da electricidade deve ser vista numa perspectiva não só desta fase que se discute hoje, como num cenário de criação do mercado único europeu da energia eléctrica.

Por outro lado, o conjunto das questões energéticas no quadro europeu merece uma abordagem mais alargada e com outra perspectiva de futuro. Daí a iniciativa que tomámos no Painel STOA deste Parlamento, estabelecendo cenários energéticos para as próximas décadas com uma referência-base em 2030. O Parlamento e alguns grupos parlamentares estão em boa parte divididos na questão da separação (unbundling) entre redes de transporte de energia e empresas energéticas. Por vezes isso tem correspondência mais em situações de carácter nacional do que em opções políticas e estratégicas.

Mas caros colegas, quanto a esta questão gostaria de ser bem claro. Pessoalmente sou a favor de uma nítida separação entre as redes/empresas que operam na rede eléctrica e a empresa ou entidade que gere as redes. Julgo que essa é a solução mais benéfica para os consumidores e que garante a possibilidade de criação de um verdadeiro mercado interno da electricidade, o que deve ser um dos nossos objectivos como parlamentares e cidadãos europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - Európski spotrebitelia elektrickej energie a plynu majú právo využívať univerzálnu službu, čiže právo na dodávky presne stanovenej kvality za primerané, ľahko a jasne porovnateľné a transparentné ceny.

Vítam, že v rozprave o treťom energetickom balíčku nechýba ani správa kolegyne De Vits, zaoberajúca sa návrhom Charty ochrany spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov energie sú v súčasnosti zakomponované v rozličných dokumentoch EÚ a často nie sú transponované do vnútroštátnych právnych predpisov. Oceňujem snahu pani spravodajkyne sprehľadniť práva spotrebiteľov. Spotrebitelia musia mať možnosť slobodnej výmeny dodávateľa bez akýchkoľvek prekážok. Musia rozumieť, za čo platia. Ďakujem pani spravodajkyni, že do svojej správy zakomponovala aj moje pozmeňujúce návrhy, v ktorých som vyzvala členské štáty, aby poskytli finančnú podporu spotrebiteľským organizáciám v oblasti poradenstva. Spotrebiteľské organizácie sa veľmi aktívne venujú spotrebiteľom energie, hlavne zraniteľným skupinám spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Άννυ Ποδηματά (PSE). - Κυρία Πρόεδρε, θέλω πρώτα απ’ όλα να ενισχύσω τα όσα είπε η εισηγήτρια κ. Morgan για την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών, και ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων, απέναντι στις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων, για την ανάγκη αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας και τη δυναμική προώθηση των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όσον αφορά όμως το μεγάλο θέμα της δημιουργίας μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς ενέργειας, η επίτευξη του στόχου αυτού δεν εξαρτάται μόνον από τη χάραξη και την εφαρμογή ενιαίας στρατηγικής, αλλά και από τη συνειδητοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε εταίρου.

Δεν είναι απόλυτη και αναγκαία συνθήκη ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός, ώστε να υπάρξουν επενδύσεις οι οποίες θα βελτιώσουν το δίκτυο. Οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στα έργα εκσυγχρονισμού, μπορεί να οφείλονται και στη στρεβλή ενεργειακή πολιτική, η οποία αντιμετωπίζει την ενέργεια ως προϊόν, η διάθεση του οποίου στοχεύει πρωτίστως στην αύξηση της κερδοφορίας και όχι στη βελτίωση του συστήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Dovolite najprej eno splošno misel. Namreč v Svetu se prav gotovo strinjamo s konstatacijo, da stanje na notranjem energetskem trgu ni dobro, ni zadovoljivo. Prav zato se že dolga leta trudimo doseči dogovor o vzpostavitvi pravega notranjega trga na področju plina in električne energije za vzpostavitev prave konkurence in vzpostavitev enakih pogojev za vse akterje na tem trgu.

6. junija, kot sem že povedal, je bil v Svetu dosežen pomemben napredek. Več razpravljavcev danes je poudarilo, med njimi gospa Morgan pa tudi številni drugi, da je popolna lastniška ločitev najučinkovitejši način, da se vzpostavi pravi notranji trg na področju plina in elektrike. To je tudi stališče Komisije, to je pa tudi stališče večine držav članic. Vendar ne glede na to, za dosego dogovora je bil potreben kompromis. Ta kompromis ni bil lahek, vendar nam ga je uspelo doseči.

Kompromis pomeni, da so na razpolago tri opcije in ocena predsedstva je, da nas uporaba teh opcij v skladu s predvidenimi pravili lahko privede do položaja, ko bodo vzpostavljeni enakopravni pogoji za vse akterje na notranjem trgu plina in elektrike, ko bo vzpostavljena prava konkurenca.

Dovolite mi še nekaj drugih točk. Omenjeno je bilo nekajkrat vprašanje revščine oziroma energetske revščine. To je zelo pomembno vprašanje, zlasti v pogojih, ko skokovito rastejo cene energije. Vendar dejstvo je, da je to odgovornost in dolžnost posameznih držav članic v skladu z načelom subsidiarnosti – in to je poudaril tudi gospod Hökmark in nekateri drugi – da so države članice dolžne poskrbeti za dostop do energije tudi revnejšim.

Večkrat je bilo omenjeno vprašanje varstva potrošnikov. Prav precejšnje število razpravljavcev je o tem razpravljalo. Naj poudarim, da besedilo predsedstva oziroma kompromis predsedstva vsebuje prav pomembna določila na področju varstva potrošnikov. Še posebej zahteva, da so potrošniki ustrezno informirani o svoji potrošnji energije, o stroških, ki s tem nastanejo, da so informirani dovolj pogosto, da lahko uravnavajo svojo porabo. In seveda predvidena je tudi možnost, da zamenjajo dobavitelja kadar koli in tudi da se jih promptno in sproti obvešča o cenah, ki jih določajo ponudniki.

Nekaj razpravljavcev, med njimi gospod Turmes, je omenilo pristojnosti agencije. Agencija ne bo papirnati tiger. Agencija bo zlasti o zadevah, ki bodo vključevale dve ali več držav članic, imela možnosti tudi obvezujočih odločitev, kar je pomembna novost.

Nekaj razpravljavcev je omenilo problem manjših in izoliranih sistemov, zlasti poslanci gospod Biruti, gospod Zīle in drugi. Naj povem, da tekst dogovora, ki je bil dosežen v Svetu, predvideva derogacije oziroma izjeme za takšne države oziroma za takšne trge vse dokler njihova izolacija ne bo odpravljena.

Morda še beseda o obnovljivih virih. Naš paket, paket Sveta, predvideva prednostni dostop energije, pridobljene iz obnovljivih virov, do omrežij.

Naj končam z naslednjim: rad bi pozdravil odločenost, ki jo je izrazil gospod Vidal-Quadras, da Evropski parlament in Svet dosežeta dogovor v drugem branju. To je tudi želja Sveta. Predsedstvo verjame, da smo z dogovorom, ki je bil dosežen 6. junija, ustvarili možnosti, da do takšnega dogovora pride do konca letošnjega leta. To je še posebej pomembno v luči naše ambicije doseči dogovor o podnebno energetskem svežnju čim prej v letu 2009.

Ugotavljam po tej razpravi, da si stališča Sveta in Evropskega parlamenta niso daleč narazen. Zahvalil se bi rad poročevalcem in vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Mislim, da bo ta razprava zelo koristila Svetu pri nadaljnjem delu in pri doseganju našega skupnega dogovora v želenem roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission. − Madam President, today’s debate very much focused on households, and the Commission proposal goes beyond households: it is definitely also industry. With all due respect to vulnerable consumers, what we are trying to achieve is a well-functioning market. You cannot ever subsidise everything because it means taking from somebody to give to someone else; I know that there will be vulnerable consumers that we should pay due attention to, but basically what we are trying to achieve is a well-functioning interconnected European market based on the values and experiences that we have in other fields.

The energy market has only recently started to develop and it takes some time to put into place, but I believe that today’s debate really shows that the Commission proposal addresses all the main areas correctly.

There have been slight doubts about whether the change is necessary. I believe that change is necessary: not only the Commission’s annual reports, but also the competitive sector inquiry has demonstrated this. Parliament’s Vidal-Quadras report said that we need a change and we need proposals.

On the ground we have also had some developments in competition law recently. The difficulty is that if you can discover anti-competitive behaviour, it is all ex-post: you impose fines but the consumer has already paid the price. So it is structural change that is necessary and I believe that the proposals we have made are a response to it.

There are a couple of issues where I believe we are going beyond just an energy market proposal. Let us start with the Agency. I completely agree that an independent Agency is a key. The difficulty I have is that we also have case-law which draws boundaries, and the Commission is made as strong as possible, within legal boundaries, if we have an Agency.

On comitology, I understand Parliament’s questions about comitology but this is the procedure that we have and we should use this procedure to achieve the result.

On infringement, it was Mr Paasilinna who said that this is the procedure we have, and we should use it because we do not have another procedure.

There was a question about consumer rights. There is subsidiarity, but aviation is more of a cross-border issue. I believe the Energy Charter is more closely related to subsidiarity. We set a good example, but should we really bring in European legislation? I have some doubts. I am not necessarily against it, but there is a boundary between where European legislation is needed and where national law starts in this respect. At any rate I believe these are the issues, and Parliament will surely find the right approach.

I shall finish by thanking Mrs Morgan, Mrs De Vits, Giles Chichester and Alejo Vidal-Quadras once again for their excellent reports. I think that the debate clearly showed that there was a lot of internal debate, and I am looking forward to the vote tomorrow, because the Vidal-Quadras report paved the way for us to make the proposal. I know that Council and Parliament will need to work to find a balanced solution. Both sides are ready. Much depends on the vote tomorrow where Parliament will stand, but I clearly understand that there is political will to find agreement and we will have the proposal adopted during this legislature for the benefit of our consumers, and I think that is great.

Commission’s position on amendments by Parliament

Morgan report (A6-0191/2008)

The Commission can accept Amendments 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 61, 65, 70, 71, 73, 74, 77, 83, 84, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 111,112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 146, 147, 148, 149, 150, 151 and 152.

The Commission can accept Amendments 10, 11, 16, 24, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 55, 59, 60, 66, 68, 72, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 95, 98, 100, 109, 110, 115, 117, 121, 125, 127, 138, 153, 155, 165, 166 and 167 in part.

The Commission cannot accept Amendments 3, 7, 9, 13, 27, 28, 31, 32, 37, 49, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 67, 69, 75, 76, 78, 81, 90, 91, 96, 103, 104, 116, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 171 and 176.

Vidal-Quadras report (A6-0228/2008)

The Commission can accept Amendments 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 and 29.

The Commission can accept Amendments 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 28, 31 and 32 in part.

The Commission cannot accept Amendments 13, 19, 23, 26, 27, 30 and 33.

Chichester report (A6-0226/2008)

The Commission can accept Amendments 1, 6, 9, 10, 12, 16, 45, 48, 49, 53, 54, 64 (regarding paragraph 3), 64 (paragraph 4), 66, 72 and 75.

The Commission can accept Amendments 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 19 (paragraph 1a), 19 (paragraph 1da), 19 (paragraph 1db), 19 (paragraph 1de), 19 (paragraph 1df), 19 (paragraph 1dh), 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 57, 58, 59, 61, 64 (paragraph 1), 68, 70, 74 and 76 in part.

The Commission cannot accept Amendments 8, 17, 18, 19 (paragraph 1c), 19 (paragraph 1d), 19 (paragraph 1dc), 19 (paragraph 1dd), 19(1dg), 20, 21, 22, 25, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 46, 50, 52, 55, 56, 60, 62, 63, 64 (paragraph 2), 64 (paragraph 5), 64 (paragraph 7), 64(8), 65, 67, 69, 71 and 73.

 
  
MPphoto
 
 

  Eluned Morgan, rapporteur. − Madam President, I should like to thank all those who contributed to a very interesting debate.

I would like to reflect a little on what Mr Hökmark said about developing the best possible system to ensure security of supply, sustainability and competitiveness. I must say that the position the Council has come up with goes too far. I am disappointed with the informal agreement in Council, because it has bent too much to the will of the minority. I understand, of course, that there is a time and a place and a need for compromise, but I think it has gone too far.

I am also disappointed with the Commission for not being firmer in defending its own position – do not forget that it is your own position that we are defending now. I would just like to remind you that you have backtracked and we have not – we are defending your position.

What we have at the moment is not good enough. We have large industrial energy users coming up to us and asking us privately to unbundle, but when we tell them that we will try to do that and ask them to come and say that to us publicly, they say they cannot do that as they are vulnerable! That means that the consumer is not in charge – the consumer is not in control of the marketplace – and that is problematic.

I think there has been a misunderstanding on the matter of special tariffs for vulnerable customers. I stand by this issue. I want to see special tariffs for vulnerable customers. However, we are not asking the EU to do this: we are asking Member States to do it and to take this issue seriously. We, the Socialists, in particular, have listened to what our constituents are saying: that high prices are hurting and that they are really suffering at the moment, and we want the issue of energy poverty put on the agenda in the Member States. It is not even there at the moment. Only one country in Europe has a definition of energy poverty. Put it on the agenda in your Member States because it is not there now!

 
  
MPphoto
 
 

  Alejo Vidal-Quadras, Ponente. − Sean mis primeras palabras para agradecer la excelente colaboración y el estupendo clima que ha habido en el trabajo de preparación de estos informes, sobre todo con la señora Morgan, con el señor Chichester y con todos los ponentes alternativos.

Vamos a ver, queridos colegas, de lo que se trata aquí es saber qué es lo que queremos y si todos queremos lo mismo, porque lo que no se puede decir, en buena lógica, es que la separación de propiedad es una especie de llave mágica universal que abre todas las puertas y nos va a traer la solución a todos los problemas. Nadie ha dicho eso.

La separación de propiedad de la red de transporte y la generación es una condición necesaria que ayuda, que facilita, que posibilita que el mercado funcione correctamente, que terceras partes puedan entrar en el mercado y que las inversiones queden garantizadas. Pero por supuesto que no soluciona todos los problemas. ¿Quién ha dicho eso? Nadie lo ha dicho.

En mi país, por ejemplo, donde hay separación de propiedad, hay muchos problemas. La agencia de reguladores no es bastante independiente. Hay déficit tarifario, hay tarifas reguladas que distorsionan el mercado. Somos una isla energética que necesita más interconexiones. ¿Quiere eso decir que, si tenemos separación de propiedad, todo eso se va a solucionar? No, porque eso obedece a otras causas que nada tienen que ver con la separación de propiedad. Vamos a ver si usamos la lógica, aparte de la política y los intereses nacionales.

Por consiguiente, señor Presidente del Consejo, yo no puedo hablar en nombre de este Parlamento, porque soy un diputado entre 785, pero le puedo dar una impresión, fruto de nueve años en esta Casa, y le digo una cosa: hay voluntad de llegar a un acuerdo, hay voluntad de negociar, hay buena voluntad, señor Presidente del Consejo, pero transmítale al Consejo que esa buena voluntad ha de ser recíproca. Y si es recíproca, podemos llegar, como ha pasado en el caso del mercado del gas, a fórmulas que cumplan nuestro objetivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester, rapporteur. − Madam President, this has been a fascinating debate, the House is divided on a different basis from our normal left/right or even north/south antagonism and it has been intriguing to me, particularly as a British Conservative, to see how my colleagues from certain Member States have wriggled and twisted and turned in their desperate efforts to prevent change. I never thought my German colleagues would be much more conservative (with a small ‘c’, as in ‘resistant to change’) than myself.

When I first came to this Parliament, I was a strong supporter and advocate of something called privatisation – Mr Allister mentioned this a while back – that is to say, removing ownership of these enterprises from the state and allowing private enterprise to run them more efficiently than a state monopoly does. Now I appreciate that this is an alarming concept in Europe, but it may be that the ultimate direction in which we should go is beyond ownership unbundling to privatisation.

Can I say that I personally am persuaded of the importance of addressing fuel poverty: I think that block tariff reform could be a way to go. It seems quite extraordinary that we should be putting the marginal price of energy lower than the initial price, and thereby encouraging consumption when surely we live in an age when we want to encourage conservation and efficiency and make it more expensive to consume more.

It may be that market forces will do the business for us: the oil price is making people in my country change their habits and I notice – and I enjoy reminding my German colleagues of this – that E.ON has seen the benefit of market forces in its decision to unbundle its distribution service.

We may need a fourth package in the future, but I congratulate Mrs Morgan on what she has achieved so far. Hold the line: we look for a big majority tomorrow, because eventually those who are consumers in markets which are not unbundled will look to the other markets that are unbundled and say: ‘We want that please’.

 
  
MPphoto
 
 

  Mia De Vits, Rapporteur. − Voorzitter, ik ben verheugd dat men het vandaag niet alleen gehad heeft over unbundling, maar dat men het ook gehad heeft over de rechten van de consument. Ik zou voor de stemming op donderdag nog even willen aandringen op steun voor drie amendementen om die rechten van de consument nog te verbeteren en de consument regelmatig te informeren over het gebruik. Ik denk dat het niet te veel is, als we zeggen dat dit vier keer per jaar zou moeten gebeuren. Voorts het idee van de smart meters, daar een termijn op plakken, te weten tien jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn.

Tenslotte op het punt van de nationale actieplannen voor de energiearmoede, wil ik nog even zeggen aan Alejo Vidal-Quadras dat wij alleen de sociale tarieven aanhalen als voorbeeld voor de lidstaten om deze te hanteren als mogelijk instrument. Dat zijn drie amendementen waarvoor wij steun vragen teneinde de rechten van de consument te verbeteren.

Ik ben tenslotte ontgoocheld, Voorzitter, over het antwoord van de commissaris, die verbruikersrechten uit naam van de subsidiariteit overlaat aan de lidstaten. Wel commissaris, wij gaan naar die Europese markt van energie. Morgen zal dus een Britse inwoner geconfronteerd worden met een Duitse leverancier. Dan denk ik dat we vanuit dié Europese markt van energie ook een Europees antwoord aan de verbruiker moeten kunnen geven.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione sulle relazioni Morgan, Vidal-Quadras e Chichester si svolgerà mercoledì 18 giugno 2008.

La votazione sulla relazione De Vits si svolgerà giovedì 19 giugno 2008.

Dichiarazioni scritte (articolo 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. În ceea ce priveşte raportul „Chichester” privind Agenţia de Cooperare a Autorităţilor de Reglementare, susţin înfiinţarea acestei Agenţii şi acordarea de competenţe sporite acesteia.

În privinţa amendamentului privind stabilirea sediului acestei instituţii la Bruxelles, doresc, în primul rând, să solicit opinia serviciului juridic în legătură cu competenţa noastră, a Parlamentului European, de a ne pronunţa în legătură cu acest subiect pentru că, personal, am sentimentul că acest subiect este de competenţa Consiliului.

În privinţa oraşului Bruxelles vă mărturisesc, că n-am nimic cu oraşul în sine.....chiar îmi place.

Cred însă că votul dat de irlandezi săptămâna trecută este un nou semnal politic extrem de important inclusiv în legătură cu percepţia cetăţenilor despre birocraţii de la Bruxelles şi despre modul în care se iau deciziile în cercul « închis » de la Bruxelles.

Este nevoie ca toţi cetăţenii europeni să se simtă parte şi aproape de procesul decizional european. Este important ca toţi cetăţenii europeni să se simtă reprezentaţi, instituţiile trebuie să aibă locaţii pe tot cuprinsul Uniunii.

Să aducem instituţiile aproape de cetăţeni şi să implicăm cetăţenii în dezbaterea europeană! Dacă centralizăm totul la Bruxelles, vom pune în pericol construcţia europeană.

Resping în mod categoric stabilirea sediului acestei noi instituţii la Bruxelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Десислав Чуколов (NI), в писмена форма. Г-н Председател, уважаеми колеги,

в доста страни по света съществува понятието „енергийна мафия“. С това общо название сме свикнали да наричаме нечистите неща в енергетиката. За разлика от другите страни обаче енергийната мафия в България отправя ясна заявка да влезе в политиката и то не минавайки през честни и прозрачни избори, а както винаги е свикнала да действа - с помощта на парите.

Новосформираната партия „Лидер“ навлиза в политическия живот у нас изключително агресивно и на моменти дори се доближава до грубостта и безпардонността на ДПС. И двете партии купуват гласове, но докато ДПС работи изключително за интересите на Турция, партия „Лидер“ и нейния лидер Христо Ковачки работят само за собствена сметка.

На последните избори у нас бяха пускани съобщения до гражданите, че ако гласуват за тази партия, ще им бъдат опростени енергийните сметки.

Г-н Председател, използвайте влиянието, което имате сред политиците у нас, за да не се допусне след изборите през 2009г. в тази зала да има избрани депутати по този нечестен и грозен начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. I fully support my colleague’s report, and would have done so in person had it been possible. However, I do not believe that this means we cannot build new coal-fired power stations.

The coal industry is once again at the forefront of a revolution, with the 25th anniversary of the miners’ strike fast approaching. This revolution is based on the clean coal and carbon capture and storage (CCS) technologies that are being developed at the Hatfield colliery near Doncaster. CCS technologies would mean that 90% of a power station’s CO2 emissions are captured and then transferred to geological storage. Such technology could revolutionise the way in which the UK satisfies its energy requirements.

In addition to the benefits of using a natural resource that we possess in abundance, the jobs created within a nascent clean coal agency could give a lifeline to mining communities that have seen a quarter of a century of economic and social decline.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), na piśmie. Z dużą satysfakcją przyjmuję stanowisko Parlamentu w sprawie Europejskiej Karty Praw Odbiorców Energii, a szczególnie propozycję, aby konsument był obciążony na podstawie rzeczywistego zużycia energii.

Mam nadzieję, że doprowadzi to do naliczania rachunków dla wszystkich indywidualnych odbiorców gazu w KWh a nie, jak np. w Polsce, w metrach sześciennych.

Rachunek za wartość energetyczną, a nie za wolumen zużytego gazu na pewno spotka się z aprobatą konsumentów, którzy mają podejrzenie, uzasadnione lub nie, że płacą za „powietrze”.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), in writing. I agree with the Commissioner that if we agree to continue with the present status quo, protecting national interests more than standing up for common European interests and values, then the EU will be unable to address the dramatic challenges we face.

That is why the EU needs real reform.

I strongly advocate a national regulator – an efficient Agency having sufficient authority to supervise the fair functioning of the common electricity market.

However, my key point is this: as the EU is based on the principles of free competition, we are committed to ensuring, not only in theory but also in real life, that in each Member State the consumer will be able to choose freely and without any difficulties between different electricity producers and distributors and to decide which is the best offer. So the real challenge for the Member States is to decide between consumers’ interests and those of the big companies. Hesitations about putting the individual, the consumer, into the centre of our activities lead logically to events such as the Irish negative vote and the increasing indifference of our citizens towards the EU.

Full ownership unbundling is a key condition for reform. The ‘third way’ is not a credible solution.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), na piśmie. Panie Przewodniczący! Rozwój wydarzeń sprawia, że priorytety Unii Europejskiej w zakresie energii - ochrona środowiska, bezpieczeństwo i liberalizacja rynku - zachowują ważność, ale konieczne jest przewartościowanie ich hierarchii. Spirala cen nośników energii, napięcia i lęki społeczne oraz ofensywa Gazpromu - wszystko to zmusza do szybkich reakcji i eksponuje wymóg bezpieczeństwa oraz taniości dostaw. Natomiast ambitne cele, stawiane w ramach ochrony środowiska i walki z ociepleniem klimatu, mają charakter długofalowy i niosą wyzwania, które mogą obniżać konkurencyjność europejskiej gospodarki i mnożyć napięcia społeczne.

Można ubolewać, że w gronie 27 krajów brakuje determinacji w tworzeniu wspólnego, konkurencyjnego rynku energii. Demonopolizacja napotyka na opór kilku krajów, które skądinąd zaliczają się do liderów integracji europejskiej. Brakuje też solidarności w kontaktach z zewnętrznymi dostawcami ropy i gazu. Bilateralne układy, na przykład te, zawierane na zachodzie i wschodzie Unii Europejskiej z Gazpromem, osłabiają naszą pozycję przetargową. Ułatwiają szantaż energetyczny wobec tych krajów członkowskich, które historycznie związane były z monopolistycznym dostawcą.

Różnice interesów narodowych dają znać o sobie w budowie jednolitego rynku energii. Unia Europejska potrzebuje dowodów, iż potrafi osiągać zadawalające kompromisy pomimo różnic. Nie ma ważniejszej dziedziny, niż energetyka, w której powinna być zademonstrowana zdolność budowania jedności ponad podziałami!

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), na piśmie. Panie Przewodniczący! Dostęp do energii po przystępnych cenach jest jednym z elementów przyspieszających integrację społeczną, dostęp do wiedzy oraz edukacji. Dostawy energii wpływają znacząco na funkcjonowanie obywateli w życiu społecznym i gospodarczym. Niestety, często zdarza się, iż konsumenci, a w szczególności osoby prywatne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mają ograniczone możliwości skutecznego reprezentowania swoich interesów w zakresie dostępu do energii.

Według dostępnych danych, państwa członkowskie wywiązały się z obowiązku świadczenia ukierunkowanych usług publicznych docierających do najmniej uprzywilejowanych grup społecznych w sposób niezadowalający. Europejska Karta Praw Odbiorców Energii powinna rozwiązać część istniejących problemów w tym zakresie. Karta owa ma być oparta na idei współdziałania państw członkowskich z pełnym zastosowaniem zasady pomocniczości, biorąc pod uwagę fakt, iż niektóre praktyki z zakresu ochrony konsumentów mogą wywołać różne skutki w różnych państwach członkowskich.

Dostawcy energii, jak i operatorzy sieci powinni zobowiązać się do działania z poszanowaniem środowiska, ograniczając w miarę możliwości wytwarzanie odpadów radioaktywnych. Priorytetową kwestię stanowić również powinno zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz zagwarantowanie konsumentom prawa do dokonania świadomego wyboru źródła energii.

Należy również ograniczyć formalności podczas zmiany dostawcy, chronić odbiorców przed nieuczciwymi praktykami sprzedaży oraz powołać organizacje konsumenckie. Przede wszystkim należy jednak rozwiązać problem ubóstwa energetycznego w celu umożliwienia wszystkim obywatelom brania udziału w wielu istotnych dziedzinach życia.

 
  
  

IN THE CHAIR: Diana WALLIS
Vice-President

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate