Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2600(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0309/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0309/2008

Keskustelut :

PV 17/06/2008 - 14
CRE 17/06/2008 - 14

Äänestykset :

PV 19/06/2008 - 5.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0307

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 17. kesäkuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

14. Siipikarjan ruhojen tuonti (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (EN) Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma siipikarjan ruhojen tuonnista.

 
  
MPphoto
 
 

  Androula Vassiliou, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, olen 28. toukokuuta järjestetyn kollegion kokouksen yhteydessä käynyt kattavia keskusteluja kollegojeni kanssa luvasta käyttää antimikrobisia käsittelyaineita siipikarjan ruhojen pinnan puhdistamiseen. Kuten tiedätte, vuoden 2004 hygienia-asetuksissa neuvosto ja parlamentti hyväksyivät mahdollisuuden poistaa pinnan epäpuhtaudet muilla aineilla kuin juomakelpoisella vedellä.

Jotta voimme hyväksyä aineiden käytön lihan puhdistamisessa, voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää positiivista, todisteisiin perustuvaa komitologiapäätöstä, jolla osoitetaan aineiden käytön olevan vaaratonta terveydelle ja ympäristölle.

Haluan muistuttaa teitä siitä, että Yhdysvallat on esittänyt pyynnön hyväksyä neljän antimikrobisen käsittelyaineen käyttö siipikarjan ruhojen puhdistuksessa. Tämän vuoksi olemme pyytäneet lukuisia tieteellisiä lausuntoja, joissa arvioidaan neljän antimikrobisen käsittelyaineen käytön riskejä terveyden, ympäristön ja antimikrobisen resistanssin näkökulmasta.

Tieteellisten lausuntojen pohjalta päätimme tehdä ehdotuksen. Tieteellisten lausuntojen myötä voimme edetä antimikrobisen käsittelyn hyväksymistä koskevan ehdotuksen suhteen, mutta emme hinnalla millä hyvänsä. Lausuntojen mukaan on välttämätöntä laatia lukuisia riskien hallintaa koskevia ehtoja. Ehdottaessani tätä tekstiä tosiasia on se, että oli kyseessä mikä kaupallinen kumppani tahansa, minkäänlainen kansainvälinen sitoumus ei saa heikentää elintarviketurvallisuuden periaatetta ja EU:n kuluttajien terveyden suojelua.

Siksi on tarpeen varmistaa, että näiden aineiden käyttö ei korvaa velvollisuutta noudattaa hygieniavaatimuksia elintarvikeketjussa, kuten yhteisön lainsäädännössä on määrätty, ja että tällainen käyttö ei korvaa aikaisempia huonoja hygieniaolosuhteita. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on itse asiassa ilmoittanut antamassaan lausunnossa, että antimikrobiset aineet voidaan nähdä hyödylliseksi välineeksi, jolla täydennetään Euroopan unionissa jo käytössä olevia hygieniakäytäntöjä.

Tästä syystä olen asettanut tiukat, mutta oikeasuhteiset edellytykset. Näillä edellytyksillä voimme taata ehdotuksen, joka on kansanterveyden ja turvallisuuden näkökulmasta puolustettavissa. Ehdotamme seuraavia edellytyksiä. Ensinnäkin käytetään vain yhtä ainetta. Altistumisaika ja aineiden koostumus on määritelty. Siipikarjan ruhot huuhdellaan juomakelpoisella vedellä. Lopullisen tuotteeseen ei jätetä jäämiä aineen käytön jälkeen. Huuhtelun tehokkuutta on valvottava sen varmistamiseksi, että jäämiä ei ole. Asettamalla nämä edellytykset voimme varmistaa, että antimikrobisten aineiden käytöllä ei korvata huonoja hygieniaolosuhteita ja että lopputuotteeseen ei jää jäämiä.

Haluaisin myös korostaa, että antimikrobinen käsittely ainoastaan vähentää bakteerien määrää, eikä se korvaa hyviä hygieniakäytäntöjä, jotka muodostavat keskeisen edellytyksen. Lisäksi antimikrobista käsittelyä voidaan harjoittaa yhtä lailla kolmansissa maissa kuin Euroopassakin, ja sitä sovelletaan niin parvien kuin siipikarjan ruhojenkin käsittelyyn. Aiomme säilyttää kokonaisvaltaisen lähestymistavan salmonellan vähentämiseen tuotantoketjun kaikissa vaiheissa: ruokinnassa, tiloilla ja teurastamoissa.

Lisäksi ehdotus sisältää määräyksiä asianmukaisista pakkausmerkinnöistä. Kuluttajalla on oikeus tiedonsaantiin samalla tavoin kuin lisäaineiden kaltaisten hyväksyttyjen aineiden kohdalla. Näin ollen suosittelemme kahta vaihtoehtoista kuvausta: Asianmukaiset ympäristöä säästävät lääkitsemistoimenpiteet jätevesien laatuvaatimusten osalta, kuten ympäristöasioiden pääosasto on ehdottanut. Nämä koostuvat edellytyksistä, jotka liittyvät jäteveden keräämiseen ja käsittelyyn teurastamoissa.

Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä ehdotuksessa määrätään suoritettavaksi tarkastus kahden vuoden kuluessa luvan hakemisesta. Tarkastuksen yhteydessä on mahdollista kerätä elintarvikealan toimijoilta lisätietoja aineiden käytöstä, niin että antimikrobista resistanssia koskevat tieteelliset kysymykset voidaan ratkaista. Tämä tarkastus siirtää todistustaakan elintarvikealan toimijoille komission tieteellisten elinten sijaan.

Kun ehdotus esitettiin elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle 2. kesäkuuta, 26 jäsenvaltiota vastusti ehdotusta ja yksi pidättäytyi äänestämästä. Komissio aikoo nyt toimittaa ehdotuksen ministerineuvoston päätettäväksi.

Pohditte varmasti, miksi komissio eteni tämän ehdotuksen suhteen EU:n vastustuksesta huolimatta. Ensinnäkin siksi, että lainsäädännöllisissä puitteissa säädetään mahdollisuudesta hyväksyä näiden aineiden käyttö. Toiseksi koska on esitetty hyväksymispyyntö, jota ei ollut mahdollista jättää vastausta vaille ottaen huomioon myös kansainväliset sitoumuksemme. Lopuksi koska on olemassa tieteellisiä lausuntoja, jotka osoittavat, että voisimme edetä aineiden hyväksymisen suhteen, jos niiden käyttöön liitetään useita tiukkoja edellytyksiä, kuten me teimme. Näin ollen oli komission tehtävänä kantaa institutionaalinen vastuunsa ja laatia ehdotus.

Se, mitä tapahtuu seuraavaksi, on osa päätöksentekoprosessia. Tässä mielessä olen pannut merkille teidän vahvan kantanne. Neuvostoa pyydetään nyt ottamaan kantaa tekstiin. Kuten tiedätte, jos jäsenvaltioiden määräenemmistö vastustaa ehdotusta, sitä ei hyväksytä. Näemme lopputuloksen Ranskan puheenjohtajakaudella.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Sturdy, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, komission jäsen sanoi, että kemikaali kloori ei ole vaarallinen aine. Jos tämä pitää paikkansa, miksi sen käyttö kanoihin on kielletty Euroopan unionissa?

Toiseksi, arvoisa komission jäsen, te sanoitte, että meillä on velvollisuuksia suhteessa Yhdysvaltoihin. Osallistumme Maailman kauppajärjestön WTO:n neuvotteluihin ja kuulumme Maailman kauppajärjestöön, mutta – korjatkaa, jos olen väärässä – Yhdysvalloista peräisin olevan kananlihan tuonti ei ole kielletty, jos se täyttää EU:n standardit. Miksi ihmeessä laadimme Euroopan unionissa lainsäädäntöä, kun itse asiassa tuhlaamme aikaamme?

Olemme juuri hyväksyneet puhdasta vettä koskevasta direktiivistä laaditun mietinnön. Olemme poistaneet tekstistä useita kemikaaleja, mutta silti olemme lisäämässä kloorin jälleen tekstiin. Te mainitsitte perustellusti 2. kesäkuuta, että äänestyksessä 26 oli vastaan ja yksi pidättäytyi äänestämästä. Se, joka pidättäytyi äänestämästä, oli Yhdistynyt kuningaskunta. Teidän on muistettava, että Yhdistynyttä kuningaskuntaa hallitsee supermarkettien ahneus. Sanoisin teille, että syy Yhdistyneen kuningaskunnan äänestyskäyttäytymiseen on se, että supermarketit painostivat maata halvan ruoan suhteen. Uskon, että tällä on itse asiassa haitallinen vaikutus.

Sanotte, että tuotteisiin ei jää jäämiä. Voitteko laittaa kätenne sydämellenne, arvoisa komission jäsen, ja sanoa, että pystytte valvomaan tätä, koska menneisyydessä meillä on ollut ongelmia EU:n alueelle tuotujen tuotteiden kanssa? Olin vastuussa Euroopan unionin alueella olevissa ja EU:n alueelle tuotavissa elintarvikkeissa olevia kemikaaleja koskevan mietinnön laatimisesta, ja meillä on todellisia ongelmia niiden valvonnassa.

Uskon, että asetutte alttiiksi todellisille riskeille, jotka eivät koske ainoastaan kansanterveyttä. Tämä ei ole kauppaa koskeva kysymys – tämä koskee kansanterveyttä ja yleistä luottamusta tuotteeseen. Viimeinen asia, jota haluamme, on menettää kansalaisten luottamus Euroopan unionia ja tuottamaamme ruokaa kohtaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira, PSE-ryhmän puolesta. (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin haluan kiittää niitä parlamentin jäseniä, jotka ovat osallistuneet tämän päätöslauselman laadintaan. Haluaisin korostaa, että kaikki poliittiset ryhmät tukevat tätä. Mistä johtuu tällainen yksimielisyys? Epäilemättä siitä, että se heijastaa tyytymättömyyttämme komission asenteeseen ja lähestymistapaan, joka perustuu demokratian kieltämiseen. Euroopan parlamentti on törmännyt tähän jo useiden viikkojen ajan tässä asiassa.

Komission päättäväisyys olla huomioimatta Euroopan parlamentin jäsenten ja asiantuntijoiden lausuntoja kloorilla käsitellyn kananlihan tuonnista on todella järkyttävää. Kyllä, komission jäsen Verheugen johtaa neuvotteluita Yhdysvalloissa olevan kollegansa kanssa alueiden välisen kaupan edistämiseksi, mutta voiko hän tehdä sen uhraamalla eurooppalaiset työterveysstandardit? Miten komissio on voinut näyttää vihreää valoa tämänkaltaiselle hankkeelle ehdottaen ainoastaan pakollisia pakkausmerkintöjä ja määräysten tarkistamista kahden vuoden kuluttua? Voiko komissio kertoa, miksi se ei ole omaksunut ennakoivaa lähestymistapaa huomattuaan, että sillä ei ole riittävästi tietoa näistä aineista? Viittausten puuttuminen Yhdysvaltojen tautien ehkäisyn ja valvonnan keskuksen päätelmiin on myös erikoista, koska muutama viikko sitten laitos paljasti salmonellasta, listeriasta ja muista bakteereista johtuvien tartuntojen ja saastumisen lisääntyneen. Miksi meidän pitäisi ottaa käyttöön menetelmä, jota ei ole vielä kokeiltu ja testattu?

Toinen muistamisen arvoinen asia on se, että EU:n elintarviketurvallisuuslainsäädännön täytäntöönpano vaati vuosien työn ja yhteistyötä alan ammattilaisten kanssa, jotka suostuivat panostamaan asiaan täyttääkseen Euroopan kansalaisten odotukset. Tämä koko elintarvikeketjua koskeva lähestymistapa on kestävin keino taudinaiheuttajien tason laskemiseksi. Tämä oli tekemämme valinta. Oletteko todella sitä mieltä, että luottamuksellinen ja vahva kumppanuussuhde on mahdollista rakentaa, jos emme vahvista omia periaatteitamme ja arvojamme Yhdysvalloissa toimiville kumppaneillemme? Minulla on vielä yksi kysymys: sovellettaisiinko maahantuotuihin tuotteisiin samoja sääntöjä kuin Euroopan siipikarjaan?

Lopuksi haluan huomauttaa tämän päätöksen olevan yhä käsittämättömämpi, koska Euroopan komissio on päättänyt ryhtyä vastahyökkäykseen Maailman kauppajärjestöä vastaan sen riitojenratkaisuelimen hormonikäsitellyn lihan suhteen tekemän päätöksen takia. Minusta tämä on aiheuttanut valtavaa hämmennystä ja väärinkäsityksiä kuluttajien keskuudessa, jotka ovat kohdanneet tämän täysin vastakkaisen kannan. Se asettaa kyseenalaiseksi Euroopan komission poliittisen linjan elintarvikkeiden terveellisyyden ja turvallisuuden osalta.

Eurooppa-neuvosto antaa piakkoin lausuntonsa komission ehdotuksesta. Pyydämme sitä ottamaan huomioon parlamentin ja elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean kannan: terveyden asettamisen kaupan edelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, voin ainoastaan yhtyä Robert Sturdyn ja Anne Ferreiran sanoihin. En oikeastaan ymmärrä, miksi komissio halusi välttämättä esittää nämä ehdotukset 28. toukokuuta. Yhdysvaltojen painostus on varmasti ollut valtava. Tämä painostus on luonteeltaan taloudellista. Yhdysvallat on menettämässä sijaansa Euroopan unionin markkinoilla sekä ehkä myös uusissa jäsenvaltioissa, jotka liittyivät unioniin vuonna 2004.

Mitä panen merkille kaikista toteutetuista tutkimuksista? Panen merkille, että Yhdysvaltojen lähestymistapa antimikrobiseen käsittelyyn ei ole todella tehokas. Salmonella- tai kampylobakteeri-infektioiden määrä ei ole laskenut. Toisaalta oma lähestymistapamme on erittäin tehokas. Me kannatamme ”maatilalta ruokapöytään” -lähestymistapaa, joka kattaa kaikki vaiheet pellolta kuluttajan pöytään saakka. Komission vuoden 2000 valkoisen kirjan jälkeen olemme antaneet vahvaa lainsäädäntöä elintarvikkeiden alalla. En halua nähdä sen heikentyvän.

Viljelijätkään eivät halua tätä, koska he ovat investoineet tähän lähestymistapaan. He eivät halua kohdata epäoikeudenmukaista kilpailua muualla maailmassa toimivilta kilpailijoilta. Sitä paitsi he eivät ole yksin, vaan heillä on kuluttaja- ja ympäristöliikkeiden tuki. Haluaisin sen vuoksi pyytää komission jäsentä harkitsemaan asiaa uudelleen ja perumaan ehdotuksen: hän ei saa tukea ehdotukselle neuvostolta eikä tältä parlamentilta.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski, UEN-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän puolesta haluan sanoa, että kannatan täysin esitettyä päätöslauselmaa. Ymmärrän päätöslauselman sisältämien ehdotusten koko sisällön. Tässä asiakirjassa on otettu esille erittäin tärkeä asia. Maatalouden tilanteesta ja myös kansainvälisen kaupan tilanteesta käymissämme keskusteluissa olemme lukuisia kertoja vaatineet noudattamaan periaatetta, jonka mukaan samoja vaatimuksia on sovellettava sekä Euroopan unionin alueen tuottajiin että niihin toimijoihin, jotka tuovat tuotteitaan Euroopan markkinoille. Tätä periaatetta ei ole yleisesti otettu huomioon, ja sitä ei erityisesti ole huomioitu maataloustuotannon alalla. Meidän on vaadittava tämän periaatteen noudattamista. Emme voi jatkaa sellaisen menettelyn käyttöä, jossa tiettyjä standardeja sovelletaan Euroopan unionin alueella toimiviin tuottajiin ja erilaisia standardeja sovelletaan henkilöihin, jotka tuovat tuotteitaan Euroopan markkinoille.

Siipikarja-alan tilanne on hyvin vaikea useissa Euroopan maissa. Kotimaani Puola on yksi näistä maista. Minulla on henkilökohtaisesti ollut mahdollisuus osallistua moniin tätä aihetta koskeviin keskusteluihin. Siipikarjaorganisaatiot ovat huomauttaneet, että kilpailuedellytykset ovat epäoikeudenmukaiset, ja että Euroopan markkinat ovat alttiina epäoikeudenmukaiselle kilpailulle suhteessa maailman muihin maihin. Olen tyytyväinen siihen, että tämä aloite otettiin esille, koska juuri tällä suunnalla se joutuu luomaan tasa-arvoiset kilpailuedellytykset, sillä perustavanlaatuinen oikeus edellyttää sitä. Kannatan siksi tätä päätöslauselmaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (EL) Arvoisa puhemies, poistamalla Yhdysvalloista peräisin olevien kanojen tuontikiellon Euroopan komissio osoittaa jälleen kerran, että se asettaa monikansallisten elintarvikealan yritysten edut ihmisten terveyden ja työntekijöiden edelle.

Yhdysvallat on jo vuosikymmenien ajan pyrkinyt edistämään hormonikäsitellyn lihan tuontia. Nyt se tekee samaa tuottamiensa kanojen osalta. Aikaisempina vuosina kielto perustui kloorin ja kanojen loispesun vaarallisuuteen. Tiedeyhteisön mukaan kloorilla käsitellyt kanat vaarantavat kuluttajien ja teurastamotyöntekijöiden terveyden ja aiheuttavat syöpää aiheuttavia jäämiä sisältävää vaarallista jätettä.

Yhdysvalloissa käytettävät aineet aiheuttavat edelleen syöpää, eikä tiedeyhteisö ole muuttanut käsitystään. Kysymys kuuluu, mikä on johtanut siihen, että komissio antoi periksi Yhdysvaltojen ja monikansallisten yritysten painostukselle, ja mitä se saa vastineeksi tästä kantansa muuttamisesta?

Elintarvikkeiden tuotantoketju on yhä suuremmassa määrin monikansallisten elintarvikeyritysten otteessa. Vain muutama päivä sen jälkeen, kun skandaali auringonkukkaöljyn ja mineraaliöljyn sekoittamisesta kävi ilmi, ja havaittiin, että lainsäädäntö sallii öljyn kuljetuksen terveydelle vaarallisten nesteiden kuljetukseen käytettävissä säiliöissä, Euroopan komissio ilmoitti silmää räpäyttämättä kloorilla käsiteltyjä kanoja koskevan tuontikiellon poistamisesta.

Elintarvikeskandaali seuraa toistaan. EU siirtää vastuun tarkastuksesta niille, jotka olisi tarkastettava, se pakoilee omaa vastuutaan aivan kuten jäsenvaltioiden hallituksetkin. Se siirtää vastuun kuluttajille sillä perusteella, että heillä on oikeus valita, mikäli tuotepakkaukset on merkitty.

Työntekijät vaativat asianmukaisesti tarkastettuja ja terveellisiä elintarvikkeita kohtuulliseen hintaan. Koska työntekijät, heidän järjestönsä ja tiedeyhteisö vastustavat kiellon poistamista, komission on tarkistettava päätöksensä. Kloorilla käsitellyn kananlihan kulutusta koskevan kiellon on pysyttävä voimassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE). - (DE) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, transatlanttinen kauppa on tällä hetkellä arvoltaan noin 600 miljardia euroa vuodessa. Nyt komissio ehdottaa, että avaisimme markkinat siipikarjan lihalle, joka on desinfioitu klooripitoisella nesteellä. Olen erittäin pahoillani siitä, että komissio ei ole onnistunut vaatimaan pääsyä Yhdysvaltojen markkinoille – ja saada siihen lupaa – meidän kloorilla käsittelemättömän siipikarjan lihamme osalta. Haluaisin kuitenkin sanoa, että periaatteessa kannatan komission ehdotuksia, koska tieteellisten asiantuntijoiden raportit ovat ratkaisevia. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti kovin tyhjentävän asiantuntijalausunnon, emmekä enää tarvitse muita asiantuntijaraportteja.

Täällä, kuten myös Atlantin toisella puolella, kukaan ei halua nähdä elintarvikkeiden asettavan ihmisten terveyttä vaaraan, mutta jos on todellakin olemassa epäilyjä Yhdysvalloissa käytettävien aineiden suhteen, kysyn itseltäni, miksi näiden aineiden käyttö on Euroopan unionissa sallittu lisäaineena eläinten rehuissa, juomakelpoisessa vedessä ja muissa elintarvikkeissa?

Tiedän, kuinka merkittävinä monet EU:n jäsenvaltiot pitävät elintarvikkeiden laatua ja turvallisuutta. Tämä on ymmärrettävää, sillä mitä esimerkiksi Ranska olisi ilman kukkoa viinissä? Tätä tuotetta, jota viedään Ranskasta muihin maihin ja joka on tunnettu ympäri maailmaa, valmistetaan myös vietäväksi Yhdysvaltoihin käsiteltynä kloorilla kyseisen maan menetelmän mukaisesti. Ilmeisesti tämä menetelmä on niin hyvä, että sen katsotaan soveltuvan Euroopasta muihin maihin vietäviin laadukkaisiin tuotteisiin.

Oma näkemykseni on, että tämä on melko epärehellinen keskustelu. Komissio on tehnyt selviä ehdotuksia eurooppalaisten kuluttajien turvallisuuden takaamiseksi. Mielestäni erityisesti pakkausmerkintöjen on oltava selkeitä ja näkyviä, jotta kuluttajat todella tietävät, mitä he ostavat. Mutta tiedän myös, että kuluttajat valitsevat joka tapauksessa eurooppalaisen siipikarjan lihan.

Pyydän kaikkia keskustelun osapuolia lopettamaan piileskelyn väitettyjen ympäristöön liittyvien tai terveydellisten perusteiden takana ja kertomaan selkeästi, mistä tässä on kysymys. Meidän on oltava rehellisiä, ja rehellisyys politiikassa on tärkeää erityisesti silloin, kun jostakin aiheesta on keskusteltava Yhdysvaltojen kaltaisten ystävien kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (PSE).(PT) Ymmärrän tarpeen parantaa kauppasuhteita Yhdysvaltoihin, ja tämän osalta haluaisin onnitella komissiota sen tekemästä työstä tällä alalla. On kuitenkin olemassa tiettyjä rajoja, ja yksi näistä on eurooppalaisten tuottajien ja kuluttajien oikeutettujen etujen turvaaminen. Uskon, että tässä nimenomaisessa tapauksessa meillä on edessämme tilanne, jossa näitä rajoja selvästi rikotaan.

Tässä on kaksi eri asiaa, ehkä jopa kaksi ristiriitaista asiaa, jotka liittyvät terveyden ja ympäristön suojeluun. Eurooppalaisesta näkökulmasta keskeinen huolenaihe on turvallisuuden takaaminen ravintoketjun kaikissa vaiheissa. Yhdysvaltojen näkökulmasta tavoitteena on vain ratkaista asia prosessin loppuvaiheessa.

Emme voi luopua tätä alaa koskevista vakaumuksistamme, tavoistamme ja normeistamme, ja meidän ei tule vain pyrkiä siihen, että niitä kunnioitettaisiin Euroopassa, vaan meidän pitäisi pikemminkin yrittää tuoda niitä esiin kansainvälisellä näyttämöllä. Standardien kansainvälisen toteuttamisen suhteen Euroopan unioni on hyvin hataralla pohjalla, jos se luopuu standardien suojelun varmistamisesta Euroopassa.

Juuri tästä syystä uskon, että on tärkeää korostaa tarvetta ilmaista selkeästi vastustuksemme komission ehdotukselle tällä alalla.

Ympäristön suojeluun, kansanterveyteen ja Euroopan kuluttajien perusoikeuksiin liittyvät keskeiset kysymykset ovat vaakalaudalla. Lisäksi asiaan liittyy kysymyksiä, jotka koskevat myös eurooppalaisia tuottajia. Tämä johtuu siitä, että heidät on pakotettu noudattamaan näitä standardeja, ja muutaman viime vuoden aikana tuottajat ovat joutuneet toteuttamaan merkittäviä pyrkimyksiä varmistaakseen näiden vaatimusten noudattamisen. Nyt yhtäkkiä heidät jätettäisiin täysin kykenemättömiksi vastustamaan kilpailua tällä tasolla.

Tämän vuoksi terveen ja tasapuolisen kilpailun nimissä olemme sitä mieltä, että Euroopan unionin on keskityttävä eurooppalaisten tuottajien suojeluun. Ottaen tämän huomioon ja kyseenalaistamatta pyrkimyksiä parantaa kauppasuhteita Yhdysvaltojen kanssa – sillä ne ovat elintärkeitä Euroopan unionille – katson tämän ehdotuksen olevan huono ja haluaisin luonnollisesti ilmaista tukeni päätöslauselmaesitykselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE). (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, päätös poistaa veto-oikeus lähes kaikkien osalta Euroopan unionin alueelle tuotavia kloorattuja kanoja koskevassa asiassa on todellinen oppikirjatapaus siitä, mitä komissio, jonka on tarkoitus suojella Euroopan kansalaisten yleistä etua, ei enää voi eikä sen tulisi tehdä.

Kuten kaikki elintarvikealat, myös siipikarjan ja erityisesti kanojen kasvattajat ovat viime vuosikymmenien aikana ponnistelleet valtavasti. He ovat tehneet merkittäviä investointeja, jotta he pystyisivät noudattamaan standardeja. Heihin sovelletaan yhteensä 70:tä asetusta, direktiiviä ja muuta eurooppalaista päätöstä.

Kuten tiedämme, alalla vallitsee kova kilpailu Euroopassa, mutta kilpailijoita löytyy myös Brasiliasta ja Yhdysvalloista. Koska kukaan ei ole vielä maininnut sitä, täytyykö meidän muistuttaa teitä lintuinfluenssan puhkeamisesta Euroopassa – tämä oli vain kolme vuotta sitten – jolloin siipikarjan lihan kulutus väheni yli 20 prosenttia? Miksi meidän pitäisi nyt altistaa tämä ala kilpailun vääristymiselle suhteessa Yhdysvaltain viljelijöihin, joihin ei sovelleta samoja turvallisuus- ja terveys rajoitteita?

Tämän lyhyen katsauksen tarkoituksena on korostaa olennaisia kysymyksiä tässä asiassa. Ehkä asiassa ei ole kyse ympäristöstä ja terveydestä, tai ainakin näin olen kuullut sanottavan. Haluaisin kuitenkin lisäselvityksiä ja tutkimuksia aiheesta.

Arvoisa komission jäsen, meidän kielteinen suhtautumisemme on pääasiassa teollinen ja kulttuurinen päätös ja viime kädessä poliittinen päätös.

Se on kulttuuriin liittyvä päätös, koska eurooppalaisilla on oikeus valita elintarvikkeensa. Kuten tiedämme, eurooppalaiset ovat hyvin kiintyneitä perinteisiinsä ja monimuotoisuuteen, mistä Ranskan maatalousministeri Michel Barnier hiljattain muistutti meitä.

Toiseksi se on teollinen päätös. Olen jo maininnut Euroopassa noudatettavat tuotantomenetelmät, lait ja korkeat standardit. Hyvän kauppasopimuksen on myös oltava oikeudenmukainen. Komissio ei pysty vakuuttamaan meitä siitä, että se, että unionin alueelle tuodaan 300 000 tonnia kloorilla käsiteltyä kananlihaa ilman korvausta, olisi hyvä uutinen Euroopan siipikarja-alalle.

Lopulta kyseessä on poliittinen päätös. Nyt olen tulossa asian ytimeen, koska tämä on ennen kaikkea luottamuskysymys: kysymys luottamuksesta tuottajien keskuudessa ja kuluttajien luottamuksesta. Ottaen huomioon nykyisen ilmapiirin voiko komissio todella sallia itsensä halveksia – ja olen nyt saavuttamassa lopun, arvoisa puhemies – neuvoston, Euroopan parlamentin, maatalousalan toimijoiden ja useiden omien jäseniensä mielipidettä? Mielestäni kysymyksen esittäminen on jo vastaus itsessään.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - (SV) Kiitoksia, arvoisa puhemies. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tehtävänä on määrittää, onko jokin on vaarallista. Euroopan komission ja parlamentin tehtävänä on määrittää, onko jokin sopusoinnussa yleisten toimintaperiaatteiden, kuten hyvän karjanhoidon, kanssa, varmistaa, että kuluttajia ei johdeta harhaan ja ylläpitää korkealaatuista ympäristöä ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti. Näin ollen tämä ehdotus on epäeettinen ja sopimaton, ja se edustaa haitallista tapaa käsitellä kanoja. Lisäksi elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea on lähes yksimielisesti menetelmää vastaan. Haluan lisätä uuden ulottuvuuden: huijarit ovat jo pitkään käyttäneet klooria kanojen käsittelyyn, jotta liha näyttäisi erityisen vaaleanpunaiselta ja tuoreelta. Onko meidän suosittava huijareita kanankasvattajien sijaan, jotka ovat investoineet miljoonia euroja – eikä vähiten kotimaassani – tilanteen parantamiseksi?

Muutamat pakkausmerkintöjä koskevat säännöt eivät ratkaise asiaa etenkään ravintoloiden kaltaisissa paikoissa.

Kääntäkäämme tämä voitoksemme nyt, perukaamme ehdotus ja edetkäämme sekä parlamentin että neuvoston yksimielisten päätösten perusteella ja ilmoittakaamme Yhdysvalloille, että emme hyväksy siellä käytössä olevia menetelmiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, osallistuessani keskusteluun siipikarjan tuonnista EU:n markkinoille haluan tuoda esiin kolme asiaa.

Ensinnäkin haluan huomauttaa, että Euroopan unionissa tuotettujen maataloustuotteiden on täytettävä erittäin tiukat ympäristöön, hygieniaan ja terveyteen liittyvät vaatimukset, ja näiden vaatimusten täyttäminen lisää tuotantokustannuksia merkittävästi. Tällöin eurooppalaiset maataloustuotteet ovat hinnan osalta suhteellisen kilpailukyvyttömiä maailman markkinoilla. Toiseksi, ottaen huomioon tämän tilanteen, Euroopan komission ehdotukset muuttaa asetuksia Yhdysvalloista peräisin olevan klooratun siipikarjanlihan tuonnin mahdollistamiseksi on nähtävä täysin kohtuuttomiksi erityisesti eurooppalaisten kuluttajien osalta. Kolmanneksi ja viimeiseksi on todettava, että Euroopan komission ehdotuksen on tarkoitus olla jonkinlainen erityinen ele unionilta, jolla pyritään varmistamaan hyvä ilmapiiri keskusteluja varten ja lisäämään ystävällisiä yhteyksiä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä ennen kesäkuussa pidettävää kokousta.

Kannatan lämpimämpiä suhteita, mutta toivoisin, että tämä ei tapahtuisi monien EU:n kansalaisten terveyden kustannuksella.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papastamkos (PPE-DE).(EL) Arvoisa puhemies, EU:n jäsenvaltioiden asiantuntijat vastustavat lähes yksimielisesti komission ehdotusta poistaa kloorilla käsitellyn siipikarjanlihan tuontikielto.

Vaikka nämä tuonnit tapahtuisivatkin komission ehdottamalla tavalla, ne ovat vastoin turvallisille, korkealaatuisille ja ravintoarvoltaan korkeille tuotteille Euroopan kansalaisten keskuudessa vallitsevaa tasaista kysyntää.

Euroopan siipikarjankasvatusala on panostanut vahvasti unionin tiukan sääntelykehyksen noudattamiseen, ja sitä sovelletaan koko elintarvikeketjuun tuotantovaiheesta jakeluun saakka. Euroopan siipikarjankasvatusalan kilpailukykyä valvotaan, ja tiedämme komission ehdotuksen olevan osoitus tuesta Yhdysvaltojen eduille transatlanttisessa talousneuvostossa.

Kansainvälisen kaupan valiokunnan jäsenenä periaatteessa kannatan kauppakumppaneidemme kanssa ilmenevien erimielisyyksien silottelua. En kuitenkaan missään olosuhteissa voi hyväksyä ratkaisuja, jotka vaarantavat kansalaisten terveyden ja vaikuttavat haitallisesti eurooppalaiseen elintarvikemalliin. Tämä koskee sekä keskustelun kohteena olevaa tapausta että Maailman kauppajärjestössä vireillä olevaa euro-atlanttista kiistaa, joka liittyy geneettisesti muunneltujen organismien tuontiin.

EU:n on noudatettava elintarvikkeiden laatua, hygieniaa ja turvallisuutta koskevia tiukkoja sääntöjä. Vastustamme näiden sääntöjen muuttamista löyhemmiksi. Kansainvälisiä standardeja ja tuotantomenetelmiä on tarpeen vahvistaa.

Kehotamme näin ollen neuvostoa pitämään kloorilla käsitellyn siipikarjanlihan tuontikiellon voimassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE).(ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, eurooppalaisen siipikarjankasvatuksen alalla sekä muilla eläintuotannon aloilla eletään vaikeita aikoja. Tässä yhteydessä on vielä yllättävämpää, että komissio on niin nopeasti pyytänyt Eurooppaa sallimaan kloorilla käsitellyn siipikarjanlihan tuonnin unionin alueelle. Tämän pyynnön tarkoituksena näyttää olevan vain ja ainoastaan Yhdysvaltojen kaupallisten tarpeiden ja toiveiden täyttäminen.

Minun ei tarvitse muistuttaa teitä siitä, että Euroopassa siipikarja-alalle ei myönnetä suoraa tukea Euroopan unionin yhteisestä maatalouspolitiikasta siitä huolimatta, että vuodesta 1997 lähtien tuottajia on kielletty käyttämästä aivan samoja aineita, joiden käytön komissio haluaa nyt hyväksyä. Lisäksi tuottajia valvotaan kattavasti koko tuotantoketjun osalta, jotta voidaan estää bakteerien kehittyminen ja noudattaa yhteisön tiukkoja hygieniavaatimuksia.

Suhteessa kolmansien maiden tuottajiin komissio kuitenkin katsoo, että klooripesu yksinään on enemmän kuin riittävää, ja mielestäni tämä tarkoittaa, että tuottajiemme ponnistelut ovat ja ovat olleet täysin turhia.

Jos sallitte minun ilmaista asian näin, mielestäni ei ole mahdollista, että me olisimme niin typeriä ja he olisivat niin älykkäitä. Mielestäni meidän on vastustettava komission pyyntöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther de Lange (PPE-DE). (NL) Arvoisa puhemies, olemme jo kuulleet lukuisia lausuntoja tässä keskustelussa, enkä todellakaan haluaisi toistaa kaikkea, mutta mielestäni tässä on vaakalaudalla kaksi perustavanlaatuista asiaa.

Ensimmäinen seikka on oikeudenmukainen kilpailu – tasapuoliset toimintaedellytykset – eurooppalaisten tuottajien ja kolmansien maiden tuottajien välillä. Euroopan siipikarja-ala on eurooppalaisten sääntöjen perusteella investoinut miljoonia euroja salmonellan ja muiden epäpuhtauksien kehittyneeseen torjuntaan tuotantoketjun kaikissa vaiheissa. Sellaisten tuotteiden hyväksyminen, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, on uhka reilulle kilpailulle, jonka pitäisi olla kauppapolitiikkamme kulmakivi. Kaikkiin osapuoliin on sovellettava samoja sääntöjä. Jos me äskettäin edellytimme tiettyjä asioita Brasiliasta tuodulta lihalta, meidän on vaadittava samaa myös Yhdysvalloista peräisin olevan kanan osalta.

Toinen seikka on ennalta varautumisen periaate. Loppujen lopuksi kaikki tämän tekniikan seurauksia terveydelle ja ympäristölle käsittelevät kertomukset antavat aiheen epäilyksiin. Komission ehdotus sallia tämä kahden vuoden ajaksi, minkä jälkeen uusien tietojen perusteella suoritettaisiin tarkastus, on tietenkin täysin ristiriidassa ennalta varautumisen periaatteen kanssa. Tarvitsemme ensin selvyyden turvallisuuskysymykseen ja vasta sitten asiasta pitäisi keskustella, eikä suinkaan toisin päin. Jo pelkkää ajatusta siitä, että Yhdysvalloista peräisin olevan klooratun siipikarjanlihan pakkaukset merkittäisiin, on mahdotonta hyväksyä, koska Yhdysvalloissa ja EU:ssa toimivien viljelijöiden välillä on edelleen eroja, ja lisäksi käsitellyt tuotteet jäävät todennäköisesti merkitsemättä. Näihin käsiteltyihin tuotteisiin kuuluu huomattavia määriä kananuggetteja ja kanankoipia, joita hollantilaiset, romanialaiset, ranskalaiset ja italialaiset jalkapallofanit syövät tänä iltana televisiota katsellessaan.

Haluan sen vuoksi päättää puheenvuoroni pyytämällä komissiota säilyttämään sitoumuksensa näihin kahteen perustavanlaatuiseen eurooppalaiseen periaatteeseen – tasapuolisiin toimintaedellytyksiin ja ennalta varautumisen periaatteeseen – ja hylkäämään tämän surkean ehdotuksen hallintokomitean ja tämän parlamentin suuren enemmistön toiveiden kunnioittamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther Herranz García (PPE-DE).(ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Euroopan komissio haluaa nyt sallia Yhdysvalloista peräisin olevan valkaisuaineella käsitellyn kanan tuonnin, ja lisäksi se haluaa meidän hyväksyvän tämän vastalauseetta parantaakseen kaupallisia suhteita Yhdysvaltoihin.

Euroopan komission huikentelevaisuus tässä asiassa on pitkälti ristiriidassa sen vakavan asenteen kanssa, jolla se tuottaa uusia tekstejä elintarviketurvallisuudesta. Ajoittain tekstit asettavat niin monia rajoituksia yhteisön tuottajille, että niiden toiminnan jatkaminen ei joskus ole enää edes kannattavaa.

Tällä ehdotuksella komissio menettää uskottavuutensa kuluttajien silmissä, ja ehdotus vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Mielestäni meidän ei pitäisi antaa periksi jäsenvaltioiden painostukselle tai Yhdysvaltojen painostukselle kaupan suhteen, vaikka Euroopan komissio pyytäisikin meitä tekemään niin.

Yhdysvaltalaisessa Consumer Report -aikakauslehdessä tammikuussa 2008 julkaistu tutkimus paljasti, että vuoteen 2003 verrattuna zoonoosin esiintyvyys on noussut 70 prosentilla kanoilla, joita on Yhdysvalloissa käsitelty antimikrobisilla aineilla. Tartunnan saaneiden ihmisten antibioottiresistenssi oli myös lisääntynyt.

Tuolloin zoonoosin esiintyvyys kanoilla saatiin laskemaan EU:ssa, vaikka Yhdysvaltojen menetelmiä ei käytetty.

Euroopan unioni täyttää velvollisuutensa, koska se valvoo zoonoosin esiintymistä tuotantoketjun alusta lähtien ja koska se soveltaa ”ennaltaehkäisy on parempi kuin hoito” -periaatetta, jota se noudattaa tarkasti. Tämä aiheuttaa Euroopan unionin tuottajille ja teollisuudelle hyvin suuria kustannuksia.

Zoonoosin torjunnassa annettiin vuonna 2003 erittäin ankaria määräyksiä sisältävä asetus, jonka hyväksyminen vei paljon aikaa ja jolla tiukennetaan ihmisiin tarttuvien tautien valvontaa.

Tämän asetuksen täytäntöönpanon seurauksena näiden sairauksien esiintyminen väheni. Eurooppalaisten tuottajien ja eurooppalaisen teollisuuden ylipäänsä on noudatettava näitä määräyksiä, koska muutoin niitä voidaan rangaista.

Miksi Yhdysvaltojen tuottajien tiukkaa valvontaa ei edelleen jatketa?

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE).(FR) Arvoisa puhemies, tämä kloorattuja kanoja koskeva tapaus osoittaa jakaantuneisuuden, joka valitettavasti vallitsee Euroopan yhteisöjen komission ja niiden kansalaisten välillä, jotka haluavat luottaa Eurooppaan. Se on isku elintarvikepolitiikallemme, johon kuuluu kuluttajansuojan korkea taso. Ymmärtämys puuttuu kokonaan.

Luomme epäoikeudenmukaista kilpailua maanviljelijöillemme, jotka ovat ponnistelleet valtavasti parantaakseen tuotantoa, ja teurastamoillemme, joiden on noudatettava tiukkoja sääntöjä. Tämä kaikki maksaa, joten kilpailu on epäoikeudenmukaista. Tämä mahdollistaa halvan kananlihan tuonnin Euroopan unionin alueelle, mikä valitettavasti vaikuttaa heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin, jotka käyvät ostoksilla edullisissa supermarketeissa. Löydämme kloorattua kananlihaa jalostetuista tuotteista, pitopalvelun tarjottimilta ja kouluruokaloista. Tämä ei ole hyväksyttävää. On mahdotonta ajatella, että voimme edes sallia tämän. Älkää kertoko meille, että pakkausmerkinnät ratkaisevat ongelman, koska valitettavasti jalostettujen tuotteiden pakkausmerkinnöissä ei anneta mitään tietoja.

Ottaen huomioon viimeaikaiset elintarvikkeita koskevat pelot kansalaisten on voitava luottaa elintarvikeketjuun. Näin ollen meidän täytyy ehdottomasti kieltää klooratun kananlihan tuonti.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Arvoisa puhemies, huhtikuussa lähetin komission jäsenelle kirjallisen kysymyksen, jossa vastustin vahvasti suunnitelmaa sallia Yhdysvalloista peräisin olevien kemiallisesti desinfioitujen kanojen tuonti EU:n markkinoille. Onneksi tämä ehdotus on kohdannut vastarintaa jäsenvaltioissa.

Arvoisa komission jäsen, viljelijämme ja jalostajamme noudattavat standardeja, jotka kuuluvat rajoittavimpiin koko maailmassa. Niillä suojellaan ympäristöä, eläinten hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Näihin standardeihin sopeutuminen lisää kustannuksia ja heikentää viljelijöiden kilpailuasemaa. Tästä syystä olen yllättynyt komission ehdotuksesta. Amerikkalainen tapa tuottaa kananlihaa ei täytä näitä vaatimuksia, ja eurooppalainen kuluttaja ei halua nähdä tällaisia elintarvikkeita lautasellaan. Jos haluamme huolehtia EU:n kuluttajien turvallisuudesta, emme voi sallia huonolaatuisten elintarvikkeiden tuontia EU:n alueelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). - (EN) Arvoisa puhemies, jos hyväksymme Yhdysvaltojen kanojen käsittelyn kloorilla, miten voimme tulevaisuudessa estää muiden tuotteiden kloorikäsittelyä koskevat vaatimukset esimerkiksi EU:n alueelle tuotavien tai EU:ssa tuotettujen muiden lihavalmisteiden – naudan- tai sianlihan – osalta? Entä kananmunat, juustot, vihannekset tai hedelmät? Kaikkia komission mainitsemia edellytyksiä olisi sovellettava samalla tavoin kaikkiin juuri mainitsemiini tuotteisiin.

Entä muiden antimikrobisten aineiden käyttö? Amerikkalaiset saattavat tulevaisuudessa vaatia lupaa käyttää penisilliiniä tai muita antimikrobisia aineita EU:n alueelle tuotavan kananlihan käsittelyyn.

Vaikka testit osoittaisivatkin, että kanan pinnalla ei ole mikrobeja, niitä voi kuitenkin olla kanan sisällä, emmekä pysty havaitsemaan niitä, koska kanan pinta osoittaa virheellisesti, että kanassa ei ole salmonellaa tai muita mikrobeja.

 
  
MPphoto
 
 

  Androula Vassiliou, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluaisin sanoa, että kunnioitan parlamentin jäsenten mielipiteitä ja haluan toistaa, että tätä päätöstä ei ole tehty harkitsemattomasti. Kollegiossa on käyty tyhjentävä keskustelu.

Toiseksi haluan jälleen kerran selventää, että emme ole panemassa syrjään omia hygieniamääräyksiämme. Kuten uskon maininneeni, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on todennut, että antimikrobisten käsittelyaineiden avulla tapahtuva puhdistaminen voidaan sallia ainoastaan siinä tapauksessa, että kanan tuottajat soveltavat hygieniamääräyksiä. Maatiloilla toteuttavien ehkäisevien toimenpiteiden lisäksi teurastettavaksi lähetettävien eläinten puhtaus sekä vaarojen analysointiin ja kriittisten valvontapisteiden järjestelmään perustuvat teurastamojen hygienia- ja valvontatoimet ovat tärkeitä ja kaikki nämä toimet on toteutettava.

Minun täytyy kertoa teille, että kun amerikkalaiset kuulivat kaikista näistä edellytyksistä, he olivat hyvin tyytymättömiä. Sanoimme kuitenkin heille, että näitä edellytyksiä on mahdotonta poistaa.

Toinen asia, jota haluan selventää, on se, että ehdotettuja toimenpiteitä ei sovellettaisi ainoastaan Yhdysvalloista tuotettaviin kanoihin, vaan myös omiin tuottajiimme, joten emme tee eroa ulkomaisten tuottajien ja omien tuottajiemme välille.

Kuten sanoin, tämä päätös nyt on neuvoston käsissä, ja maatalousneuvostossa – jossa olin läsnä – hankkimani kokemuksen perusteella ei vaikuta kovin todennäköiseltä, että lopputulos olisi myönteinen.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (EN) Olen vastaanottanut yhden työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetyn päätöslauselmaesityksen(1).

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina 19. kesäkuuta 2008.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö