Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0282(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0086/2008

Rozpravy :

PV 17/06/2008 - 16
CRE 17/06/2008 - 16

Hlasovanie :

PV 18/06/2008 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0299

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 17. júna 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

16. Prispôsobenie určitých aktov regulačnému postupu s kontrolou, nariadenie „omnibus“, prvá časť - Prispôsobenie určitých aktov regulačnému postupu s kontrolou, nariadenie „omnibus“, tretia časť (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom rokovania je spoločná rozprava o

- správe (A6-0088/2008) pána Szájera v mene Výboru pre právne veci o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – prvá časť (KOM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD)) a

- správe (A6-0086/2008) pána Szájera v mene Výboru pre právne veci, o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – tretia časť (KOM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282 (COD))

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, podpredsedníčka Komisie. Vážený pán predsedajúci, komitologický postup má dve hlavné vlastnosti. Na jednej strane je veľmi odborný a bežný občan by mu asi ťažko porozumel. Na druhej strane je veľmi dôležitý, pretože sa týka spôsobu, akým Parlament vykonáva kontrolu vykonávacích aktov. Reforma rozhodnutia o komitológii zaviedla v roku 2006 regulačný postup s kontrolou, ktorý dáva Parlamentu právo veta pri prijímaní opatrení so všeobecnou pôsobnosťou, ktoré menia a dopĺňajú právny akt prijatý podľa spolurozhodovacieho postupu.

Do konca roka 2006 bolo zosúladených novým postupom 26 aktov označených ako osobitne naliehavé, ktoré Parlamentu zabezpečujú významnejšiu úlohu a som šťastná, že dnes sme tu, aby sme uvítali ďalší pokrok.

Od novembra 2007 do februára 2008 Komisia navrhla zosúladiť novým regulačným postupom s kontrolou viac ako 220 aktov. V rámci prístupu nazývaného „omnibus“ sme sa rozhodli návrhy zaradiť do skupín, aby sa Parlamentu a Rade uľahčilo preskúmanie týchto súborov dokumentov. Prijaté boli štyri súhrnné návrhy (omnibusy).

Komisia je teraz veľmi spokojná, že v prípade prvého a tretieho súhrnného návrhu je možná dohoda v prvom čítaní a že tri inštitúcie dosiahli dobré a čestné kompromisné riešenia. Osobitne chcem poďakovať spravodajcovi a parlamentným výborom, ktoré pracovali veľmi ťažko a rýchlo.

Komisia by chcela urobiť nasledovné vyhlásenie. V súvislosti s preskúmaním smernice 2005/36/ES podľa článku 60 smernice, Komisia posúdi najmä implementáciu právomocí prenesených na Komisiu podľa článku 61 smernice, ktorý poskytuje doložku o odchýlke.

Komisia dôrazne podporuje politickú vôľu na výrazné pokročenie v tejto záležitosti a odhodlanie Parlamentu čo najrýchlejšie sa pohnúť vpred. Dúfame, že pevné odhodlanie uvidíme aj zo strany Rady. Nastolím túto otázku pri francúzskom predsedníctve a som si istá, že bude v tejto záležitosti aktívne. Naďalej budeme úzko spolupracovať s týmito dvomi inštitúciami na dosiahnutí dohody o dvoch zostávajúcich súhrnných návrhoch.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer, spravodajca. (HU) Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka, na začiatku by som rád zopakoval to, čo povedala pani podpredsedníčka Komisie, totiž, že záležitosť, ktorou sa zaoberáme má skutočne dva aspekty. Na jednej strane je to vysoko odborná záležitosť, hoci by som dodal, že riešiť technické problémy a vykonávať všetky úlohy s tým súvisiace je naša práca, a preto musíme týmto veciam rozumieť. Na druhej strane však poskytuje občanom novú príležitosť, pretože nový postup, postup zahŕňajúci kontrolu, po prvýkrát dáva občanom skutočne šancu prostredníctvom slobodne a priamo volených zástupcov kontrolovať vykonávacie opatrenia a normatívne opatrenia Európskej komisie.

Určite ste už počuli veľa historiek šírených väčšinou v euroskeptických kruhoch o tom, ako Európska komisia a európska administratíva chce regulovať úplne všetky maličkosti. Hojne sa vyskytujúce hororové príbehy o veľkosti vajíčka alebo farbe papriky, každý z nás nejaké pozná. Nevieme samozrejme, aké pravdivé tieto príbehy sú, v každom prípade sú však mýty o bruselskej byrokracii hlboko zakorenené. Jedným z dôvodov, prečo tieto mýty pretrvávajú je ten, že až doteraz Európsky parlament nemal skutočné a efektívne kontrolné právomoci týkajúce sa normatívnych opatrení delegovaných Komisii.

Súčasný postup, ktorý sa zajtra ukončí dvomi hlasovaniami, umožní Parlamentu vykonávať tento druh kontroly prinajmenšom čiastočne, odteraz budú tieto normatívne opatrenia podliehať politickej kontrole. Musím povedať, že je to významný krok z hľadiska problému, ktorý sa bežne označuje ako deficit demokracie. Je to dôležitý krok aj z hľadiska odstránenia deficitu demokracie bez uplatnenia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k zmluve. Vždy som sa usiloval to dosiahnuť a rovnako aj Parlament. Základným východiskom pre zmeny, o ktorých dnes diskutujeme bola dohoda, ktorú dosiahla Európska komisia a Parlament v roku 2006. Vždy som podporoval myšlienku, že by sme s rozšírením týchto právomocí na Parlament nemali čakať na Lisabonskú zmluvu. Nie je potrebné čakať, pretože dohoda medzi týmito dvomi inštitúciami a návrhy, ktoré sú teraz pred nami, tieto problémy do značnej miery vyriešia. Okrem toho pochybujem, že niekto môže dnes s istotou povedať, kedy Lisabonská zmluva skutočne nadobudne účinnosť.

Parlament tieto právomoci potrebuje. Chcel by som však upozorniť na jednu vec: táto úloha je obrovská a je jednou z tých, ktoré Rada vykonávala veľmi veľa rokov prostredníctvom výborov komitológie. Pre Parlament je to úplne nová funkcia a na zabezpečenie, aby sme boli skutočne schopní vykonávať nové právomoci, ktoré nám boli pridelené, bude potrebné vykonať veľmi veľa práce. Okrem toho, to nie je len otázka schopnosti vykonávať tieto právomoci ako Európsky parlament, odteraz to bude skutočne povinnosť, pretože európski občania nás môžu ako svojich zvolených zástupcov vyzvať na zodpovednosť za spôsob, akým tieto záležitosti riešime. Chcem sa úprimne poďakovať Komisii za predloženie týchto návrhov a chcem upozorniť na skutočnosť, že doteraz bolo predložených iba dvanásť z tridsať, alebo skôr približne štyridsaťšesť aktov zahrnutých do zoznamu 3 a chceli by sme vás požiadať, aby ste čo najskôr predložili zvyšných tridsaťštyri aktov, aby sme sa nimi mohli zaoberať. Rokovania s Radou o prvom a treťom súhrnnom balíku boli úspešne ukončené.

Som presvedčený, že Rada bude v tomto procese pokračovať a Rada sa skutočnej zaviazala, že tak urobí, a ak to bude možné, tieto záležitosti vyrieši a proces ukončí do konca tohto roku. Aby sa tak stalo, všetky inštitúcie musia samozrejme pokračovať vo vzájomnej spolupráci. Ďalším dôvodom, prečo je to dôležité je, že v tomto prípade Komisia aj Rada prenechávajú dôležité ústavné právomoci Parlamentu. Preto by som tiež mohol povedať, aké je to chvályhodné a akí sme vďační, že nám boli udelené tieto právomoci. Ja však úprimne verím, že tento krok urobili v záujme demokracie v Európskej únii a v záujme odstránenia nadmerne byrokratických postupov a zabezpečenia efektívnejšej, transparentnejšej a demokratickejšej Európskej únie. Ďakujem týmto inštitúciám za spoluprácu a ďakujem všetkým výborom za rýchly postup, ktorý Parlamentu umožnil vyriešiť túto záležitosť, prinajmenšom so zreteľom na prvý a tretí súhrnný návrh. Ďakujem vám za pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák , v mene skupiny PPE-DE. – (CS) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka Wallströmová, dámy a páni, Európska komisia zohráva pri implementácii európskych právnych predpisov nezastupiteľnú úlohu. Jej úlohou je implementovať európske právne predpisy na úrovni Spoločenstva a zabezpečiť, aby sa tieto právne predpisy v jednotlivých členských štátoch dodržiavali. Jedným z kľúčových nástrojov na riadenie tohto procesu je komitológia. Komitológia je oprávnená a má svoju nezastupiteľnú úlohu v rámci procesu tvorby politiky a práva. Vznikla ako reakcia na praktickú potrebu zmien a doplnení predpisov Spoločenstva, často skôr technickej povahy, aby sa prispôsobili skutočnosti a miestnej situácii. Neznamená to však, že súčasný systém je ideálny. V rámci komitológie musíme hľadať predovšetkým rovnováhu medzi Komisiou, Radou a/alebo členskými štátmi a Európskym parlamentom.

Dôležitosť Európskeho parlamentu a jeho úloha pri prijímaní európskych právnych predpisov je nezastupiteľná. Musíme si však uvedomiť, že možnosť monitorovania implementácie legislatívnych nástrojov je obmedzená časom, technickými hľadiskami a znalosťami. Podľa môjho názoru je Parlament do tohto procesu príliš zapojený a pridáva tak ďalšiu byrokraciu a ohrozuje celý proces. Náš cieľ by mal byť presne opačný: zníženie byrokracie. Stovky výborov komitológie, tisíce zasadnutí a vykonávacích aktov sotva prispievajú k transparentnosti komitológie. Podľa môjho názoru by v komitologickom systéme mal byť vyšší stupeň formalizmu. Niet pochýb, že celý proces sa musí zefektívniť a zjednodušiť. Dámy a páni, komitológia, rovnako ako aj Lisabonská zmluva je niečím, čomu občania nerozumejú. Írske „nie“ by sme preto mali brať v našej rozprave o komitológii ako varovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, v mene skupiny PSE. (ES) Vážený pán predsedajúci, tento večer robí Parlament niečo nové. Myslím si, že všetci rečníci, počínajúc pani komisárkou, poukázali na trochu nejasnú povahu komitológie. Dôkazom toho je, že tu nemáme nikoho z verejnosti, kto by dnes večer sledoval rozpravu, a ak by som mal svojim voličom vysvetliť, čo tu dnes večer o jedenástej robím, bola by to veľmi ťažká práca.

Myslím, že rôzni rečníci spomínali tento problém a myslím si, že vzhľadom na náš záujem trochu viac zatraktívniť inštitúcie EÚ budeme musieť nájsť nejaký spôsob, ako občanom vysvetliť, o čom vlastne diskutujeme.

Balík opatrení, o ktorom diskutujeme je samozrejme dosť rozsiahly. Ako povedala pani komisárka, sú tu štyri súhrnné balíky. Pozeráme sa iba na prvý a tretí súbor a článok za článkom sa stretáme s problémami, ktoré vznikajú z hľadiska implementácie. Ako povedal spravodajca a ďalší rečníci, tento výkon je potrebný, ale zrejme by sme sa mali pokúsiť to objasniť.

Snáď stojí za to spomenúť niektoré záležitosti. Napríklad smernicu Rady 76/160/EHS o kvalite vody určenej na kúpanie alebo smernicu Rady 91/271/ES o čistení komunálnych odpadových vôd. Prijatý postup bude mať praktické dôsledky pre občanov, ale otázkou je, ako ich o tom upovedomiť.

Myslím si, že pán Szájer urobil dobrú prácu, že v Parlamente sme sa pokúšali konať so zmyslom pre zodpovednosť, že v tom budeme pokračovať a že jediná vec, ktorá nám ešte zostane urobiť je táto časť, a to je oznámenie občanom, čo tu vlastne robíme, a to je dosť ťažké. Myslím si, že to bude pre nás výzva a keď budeme pokračovať v tom čo sme dosiahli a čo robíme dnes večer, myslím si, že v budúcnosti budeme musieť urobiť tú druhú časť, aby parlamentná rozprava potom nebola taká bezútešná, ako tá, ktorú máme dnes večer.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).(PL) Vážený pán predsedajúci, zaradenie Európskeho parlamentu do komitologických postupov je potrebné z hľadiska rozšírenia jeho legislatívnych kompetencií a najmä ako súčasť spolurozhodovacieho postupu stanoveného v článku 251 zmluvy. Týmto smerom postupuje rozhodnutie Rady zo 17. júla 2006 a článok 5a, ktorý zavádza nový postup, podľa ktorého bude Parlament rozhodovať spoločne s Radou o dôvodoch na navrhnutie určitých vykonávacích právomocí. Nový regulačný postup s kontrolou sa bude vzťahovať na opatrenia so všeobecnou platnosťou, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky základného aktu prijatého podľa postupu spolurozhodovania.

Rozhodnutie Rady má revolučný význam pre priebeh legislatívneho procesu, pretože umožňuje Parlamentu vetovať návrh Komisie týkajúci sa vykonávacích právomocí. V dôsledku toho bude možné návrh upraviť alebo vrátiť do legislatívneho procesu. Je veľmi dôležité, aby sa čo najskôr schválil zosúlaďovací balík s cieľom okamžite uplatňovať nový postup na existujúce acquis. Preto vás vyzývam, aby ste v nadchádzajúcom hlasovaní schválili návrh Komisie, ktorý zahŕňa zoznam legislatívnych aktov, ktoré sa majú zosúladiť s novým postupom, spolu s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi navrhnutými príslušnými parlamentnými výbormi.

Zároveň by som chcela upozorniť, že kľúčový význam pre úspech súčasnej reformy komitológie bude mať spôsob, akým Parlament využije možnosti, ktoré sa mu otvárajú. Na priebeh postupu môže mať negatívny vplyv požiadavka na absolútnu väčšinu hlasov potrebnú na zamietnutie návrhu Komisie týkajúceho sa vykonávacích právomocí alebo predĺženie postupu spôsobené napríklad potrebou preložiť dokumenty do 23 jazykov EÚ. Mali by sme pamätať tiež na to, že Parlament sa môže stať terčom zvýšeného tlaku rôznych kruhov, ktoré majú záujem ovplyvňovať konečnú podobu vykonávacích právomocí. Zo všeobecných aj organizačných dôvodov bude ďalšou výzvou tiež zohľadnenie obrovského množstva vykonávacích aktov, ktoré budú v budúcnosti predložené do Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer, spravodajca. (HU) Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka, dámy a páni, zostáva mi už iba poďakovať za úzku spoluprácu kolegom poslancom vo Výbore pre právne veci a ďalším výborom. Ďakujem tiež každému, kto pracoval spoločne s výborom a poskytol mi pomoc v tejto veľmi komplikovanej a ťažkej záležitosti. Veľmi ma teší, že sme o tejto otázke dokázali dosiahnuť dohodu s Radou a dúfam, že tento postup budeme schopní ukončiť pri prvom čítaní. Chcem tiež vyjadriť nádej, že v prípade druhého a štvrtého súhrnného návrhu bude tento postup pokračovať rovnakým tempom, pričom štvrtý je pravdepodobne trochu ťažší a komplikovanejší. Rokovania o týchto návrhoch už začali a som presvedčený, že je tu dobrá šanca ukončiť tento postup do konca roka alebo ešte skôr a že sa môže rozbehnúť oficiálny postup.

Lisabonská zmluva zavedie tento systém v kontexte sekundárnych právnych predpisov, nebolo by však správne premárniť dva roky bez komitologického postupu. Som presvedčený, že Parlament potrebuje tento proces učenia, Parlament sa musí naučiť, ako riešiť tieto záležitosti. Jeden rečník spomenul, že rozhodujúce je, aby sme boli schopní rozlišovať medzi dôležitými a nedôležitými vecami. Skutočne, úlohou zákonodarného orgánu je sústrediť sa na dôležité záležitosti a z tohto dôvodu je potrebné zveriť určité právomoci výkonnej moci, inými slovami Komisii, ale musíme si ponechať možnosť a právo kontroly vykonávacích opatrení, ktoré Komisia vypracuje. Prednesené poznámky boli začlenené do návrhov. Ďakujem vám za pozornosť a želám veľa úspechov Parlamentu, Komisii a Rade pri vykonávaní úloh, ktoré ešte treba urobiť vzhľadom na to, že táto súčasť právnych predpisov má číslo približne šesťdesiat a veľkou časťou aktov sa ešte bude treba zaoberať a dúfam, že táto záležitosť sa môže vyriešiť v druhej polovici roka. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem vám za pozorné počúvanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 18. júna 2008.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia