Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0054(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0213/2008

Předložené texty :

A6-0213/2008

Rozpravy :

PV 17/06/2008 - 17
CRE 17/06/2008 - 17

Hlasování :

PV 18/06/2008 - 6.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0300

Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 17. června 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

17. Autonomní celní kvóty Společenství pro dovoz určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy (rozprava)
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem je zpráva (A6-0213/2008) pana Galeoteho, jménem Výboru pro regionální rozvoj, o nařízení Rady o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro dovoz určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy (KOM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, člen Komise. Vážený pane předsedající, nejprve mi dovolte poděkovat zpravodaji, panu Gerardovi Galeotemu, za tuto zprávu, kterou mohu plně podpořit, a za jeho úsilí při řešení této záležitosti. Zároveň mě těší, že jsem zaznamenal silnou podporu tohoto návrhu ze strany Výboru pro regionální rozvoj.

Kanárské ostrovy jsou jedním z nejvzdálenějších regionů Evropské unie a jsou charakteristické svou geografickou a hospodářskou izolací. Evropská unie dávno zjistila, že v takovýchto oblastech je nutné snížit, odstranit, anebo dočasně pozastavit celní sazby, aby se v podobných regionech díky snazšímu zásobování surovinami podpořila výroba . Od roku 1991 Evropská unie dočasně nebo úplně pozastavila cla společného celního sazebníku na dovozy mnohých produktů na Kanárské ostrovy. V případě produktů rybolovu se tato opatření vztahovala pouze na suroviny používané v produktech určených výhradně pro spotřebu na místním trhu.

Dovozní kvóty při snížených clech navrhované Komisí vycházejí z podobných opatření stanovených v nařízení Rady (ES) č. 704/2002 z 25. března 2002, která se vztahovala na období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006. Pokud jde o podporu hospodářství Kanárských ostrovů, navrhované celní kvóty se mají považovat za doplněk k dalším opatřením přijatým na základě čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES, zejména k režimu vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění některých produktů rybolovu z nejvzdálenějších regionů na trh, což se uplatňuje prostřednictvím nařízení Rady (ES) 791/2007 ze dne 21. května 2007. Aby se navrhované opatření přizpůsobilo výše uvedenému režimu, Komise navrhuje uplatňování celních kvót během sedmi let, a to v období 2007–2013. Je to o dva roky víc, než bylo stanovené předcházejícím nařízením. A má-li být zajištěna kontinuita, mělo by se uplatňovat zpětně od 1. ledna 2007.

Pokud jde o zprávu, chtěl bych se vyjádřit k navrhovaným pozměňovacím návrhům. Komise konstatuje, že se tři pozměňovací návrhy týkají boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že Komise nedávno navrhla komplexní systém zabraňující uvádění produktů nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu na trh Společenství a Parlament vyjádřil tomuto návrhu širokou podporu.

Komise se domnívá, že by se tato opatření pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu neměla být do navrhovaného nařízení o celních kvótách zahrnuta. Proto nemohou být tyto pozměňovací návrhy přijaty. Podle názoru Komise by se problém produktů nezákonného rybolovu neměl řešit postupným přístupem, ale pomocí horizontálních nástrojů vztahujících se na všechny produkty dovážené na trh Společenství, včetně Kanárských ostrovů.

Chtěl bych ještě jednou poděkovat panu Galeotemu za zprávu a Výboru pro regionální rozvoj za pozornost, kterou věnuje této velmi důležité problematice.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, zpravodaj. (ES) Vážený pane předsedající, výjimečná geografická poloha Kanárských ostrovů, pokud jde o zdroje zásobování určitými produkty rybolovu, které jsou důležité pro domácí spotřebu, zatěžuje toto odvětví v dotčeném regionu dalšími náklady a, jak právě uvedl pan komisař, Evropská unie se od roku 1991 pokouší toto přirozené znevýhodnění vyřešit kromě jiného dočasným pozastavením cel na dovoz daných výrobků z třetích zemí.

Cílem tohoto návrhu nařízení je zaručit, aby se opatření stanovené v současné době platném nařízení z roku 2002 uplatňovala i nadále v období 2007–2013. Toto nařízení ustanovilo sérii autonomních celních kvót pro dovozy určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy pro období 2002–2006.

Chtěl bych zdůraznit, že se pozastavení celních poplatků poskytuje jen v případě výrobků určených pro domácí trh, a rovněž bych rád řekl, že byl tento návrh v Radě přijat prakticky jednomyslně a ve Výboru pro regionální rozvoj velkou většinou.

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance předložila čtyři pozměňovací návrhy, které, vážený pane předsedající, nemůžeme podpořit, protože mísí nezákonný rybolov s obsahem tohoto nařízení, jehož fungování v praxi ukázalo, že kontrolní filtry stanovené celním úřadem v Las Palmas fungovaly správně.

To potvrzuje zpráva zaslaná Evropské komisi španělskou vládou, která má odlišné politické přesvedčení, než to, jež zastupuji já. Evropská komise tuto zprávu přijala, potvrdila její platnost a z velké části začlenila do svého návrhu.

Současný návrh Evropské komise jasně schvaluje existující ochranná a kontrolní opatření k zamezování odklonu obchodu. Abych to shrnul, zavádějí se příslušná opatření proti podvodům a spolu s již uvedenými celními filtry tvoří vhodný soubor nástrojů, kontrolovaných institucemi Společenství, zabezpečující správné fungování a monitorování kvót Společenství, které, jak se ukázalo, nemá nic společného s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem.

Závěrem, vážený pane předsedající, dovoz produktů rybolovu zahrnutých v kvótách pro Kanárské ostrovy je zákonný, hlášený a řádně regulovaný, a proto žádám o podporu návrhu Evropské komise a zamítnutí předložených pozměňovacích návrhů.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Fernández Martín, jménem skupiny PPE-DE. (ES) Vážený pane předsedající, skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů bude hlasovat pro schválení zprávy pana Galeoteho o dovozu určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy.

Jak řekl pan komisař, jde o pokračování nástroje, který je v platnosti již mnoho let, od roku 1991, a jeho platnost skončila v roce 2006, čímž dojde k vyplnění mezery v právních předpisech, která existuje dodnes.

Toto nařizení je odůvodněné z právního i rozpočtového hlediska. Je odůvodněné i z politického a hospodářského hlediska, aby byla zachována činnost, která je pro Kanárské ostrovy životně důležitá.

Od ztráty rybolovu v oblastech, které byly dříve známé jako loviště Kanárské ostrovy a Západní Sahara, jsme byli nuceni dovážet produkty pro domácí spotřebu, jako v tomto případě.

Od té doby přišly ostrovy o aktivity významného zpracovatelského průmyslu produktů rybolovu. Na některých ostrovech byla tato činnost velmi důležitá, protože zabraňovala její výlučné závislosti na cestovním ruchu.

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance předkládá na základě demagogických argumentů a křivých obvinění pozměňovací návrhy proti tomuto nařízení.

V regionálním parlamentu Kanárských ostrovů nejsou žádní Zelení, v 88 radách na Kanárských ostrovech nejsou žádní Zelení členové, mezi 29 členy městské rady Las Palmas nejsou žádní Zelení, na Kanárských ostrovech jsou Zelení v několika radách, a to pouze v koalici s Lidovou stranou.

Myslím si, že by bylo dobré, kdyby měli Zelení v institucích Kanárských ostrovů větší politické zastoupení, ale chtěl bych říci panu poslanci, který předkládal pozměňovací návrhy, věřte mi,  s iniciativou jako je tato, plnou demagogie a křivých obvinění, jdete nesprávným směrem a na Kanárských ostrovech budete mít stále menší politickou i společenskou podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, jménem skupiny PSE. (ES) Vážený pane předsedající, jménem socialistické skupiny Evropského parlamentu podporuji zprávu pana Galeoteho a také připomínky pana komisaře Borga a informace pana Fernándeze Martína.

Myslím si, že toto nařízení je nezbytně nutné, protože Kanárské ostrovy jsou regionem se 2 miliony obyvatel, který přitahuje mnoho milionů turistů, a jak řekl pan Fernández Martín, po ztrátě lovišť Západní Sahary závisí Kanárské ostrovy na dovozu ryb jak pro vlastní přežití, tak pro zásobování cestovního ruchu.

Předpoklad, že výrobky spadající pod zvláštní celní systém budou na celních úřadech Kanárských ostrovů, které podléhají přísným kontrolám Španělska a Evropské unie, odkláněny na jiné místo určení, je vážným obvinění proti fungování španělských orgánů a rovněž ukazuje, že ti, kdo předkládají pozměňovací návrhy, vědí o skutečné situaci na Kanárských ostrovech velmi málo. Předtím, než předloží unáhlené pozměňovací návrhy, by měli Kanárské ostrovy navštívit a podívat se, jak přístavní provoz probíhá.

Myslím, že pan Borg řekl, že postup, nebo monitorování postupů vstupu na trh a výstupu z něj, pro produkty rybolovu měla provádět Komise, a to se právě teď děje. Pokud se objeví jakékoliv anomálie, budou se muset podniknout příslušná opatření. Neměli bychom však přijmout tento typ pozměňovacího návrhu, který by způsobil zrušení těchto úlev, poskytovaných Evropskou unií, abychom v našem regionu, v tomto malém a skromném regionu  o rozloze pouze 7 500 km2 a 2 miliony obyvatel, mohli i nadále přežívat.

Pokud budou tyto pozměňovací návrhy přijaty, ti, kteří je předložili, dosáhnou zvýšení cen pro občany Kanárských ostrovů a ještě více ztíží už tak těžký úkol zachovat průmysl cestovního ruchu.

Proto doufám, že podobně, jako se stalo ve Výboru pro regionální rozvoj, i plenární zasedání Evropského parlamentu poskytne návrhu, který nám předložil pan Galeote, velkou podporu.

Chtěl bych využít této příležitosti a říci, že problémy, kterým čelí nejvzdálenější regiony, nejsou v Evropské unii všeobecně chápány. V současnosti též diskutujeme o tématu obchodování s emisemi.

Opatření, která může všeobecně přijmout centrální oblast Evropské unie, mohou mít na nejvzdálenější regiony Unie zničující následky. Hovoříme o malých územích s celkovým počtem 4 milionů obyvatel, kteří jsou rozptýlení po ostrovech v Tichém oceánu, Atlantiku a Karibském moři, a kteří budou mít problémy, jakmile se na ně nebudou vztahovat zvláští opatření.

Proto žádám své kolegy poslance, kteří předložili tyto pozměňovací návrhy, aby si předtím, než budou tímto způsobem jednat, zjistili, jaká je skutečná situace a pochopili problémy, kterým tyto nejvzdálenější regiony čelí.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, jménem skupiny Verts/ALE. (NL) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zaznamenal jsem prohlášení pana komisaře Borga, že je třeba pomocí horizontálních opatření řešit podvody týkající se nezákonně lovených ryb. Španělským poslancům, kteří zde prohlašovali velmi opatrně, a příležitostně dokonce agresivním způsobem, že lžu, bych rád řekl, že opravdu strkají hlavu do písku. Informace nezískávám jen tak odnikud. Tyto informace jsem získal z odpovědí na parlamentní otázky, z odpovědi Komise na otázku položenou kolegou poslancem.

Těmto španělským poslancům bych rád řekl, že Komise poslala Španělsku odůvodněné stanovisko kvůli tomu, že ve všech přístavech této země dochází k určitým podvodům. Týká se to i Las Palmas. Sama Komise mi sdělila, že se počet inspektorů zvýšil ze dvou na sedm, což však stále považuje za nedostatečné. Podle mých informací se kontroly vykonávají jen v pracovních dnech od 8:00 do 15:00. Přál bych si to dále prošetřit a ujmu se dalších parlamentních iniciativ s cílem zjistit, jak bojovat proti rostoucím podvodům v celé Evropě, a zejména ve Španělsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, člen Komise.

Vážený pane předsedající, z rozpravy je zřejmé, že jsou naše cíle společné jak z hlediska naší podpory odlehlému regionu Kanárských ostrovů prostřednictvím navrženého opatření, tak z hlediska našeho závazku bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

Opakuji to, co jsem právě řekl, a totiž že jsme se zavázali bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a navrhli jsme komplexní právní předpisy, které, jak doufám, budou přijaty na zasedání Rady za dva týdny, dne 24. června. Proto se domnívám, že by měl přístup k nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu zůstat horizontální, a návrh pozměňovacích návrhů k tomuto nařízení proto není vhodným krokem vpřed.

K poznámce, kterou vznesl pan Staes, bych chtěl říci, že řízení pro porušení předpisů, tj. řízení pro porušení předpisů 2002/2184, stále probíhá. Informace získané na základě různých provedených kontrol naznačují, že došlo k zlepšení, přesto bude Komise situaci nadále vyhodnocovat a konkrétněji rozhodne, zda je k ukončení tohoto řízení potřebná závěrečná kontrola. Chci tím říct, že pokud se zjistí, že Španělsko splnilo požadavky, řízení se ukončí, nebo budeme v řízení pokračovat před Soudním dvorem, aby se o celé této otázce rozhodlo.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, zpravodaj. (ES) Vážený pane předsedající, budu velmi stručný vzhledem k pozdní hodině, ale především proto, že za prvé, Evropská komise, která, předpokládám, není podezíravá, hrála rozhodující roli při schvalování kontrol stanovených regionálními a vnitrostátními orgány a ve skutečnosti tu diskutujeme o jejím návrhu, za druhé, protože 27 z 27 členských států návrh podpořilo, a za třetí, protože Výbor pro regionální rozvoj přijal návrh prakticky jednomyslně.

Postoj pana Staese mi připomíná matku, která se přišla podívat na svého syna, jenž nastoupil do vojenské služby, jak pochoduje na slavnostní prohlídce, a osobě, která stála vedle ní řekla: „Podívejte se, jak je můj syn dobrý. On jediný pochoduje správně, všichni ostatní z jeho roty pochodují jiným krokem.“

Chtěl bych požádat ty, kteří předložili tyto pozměňovací návrhy, aby si to znovu promysleli. Nemohlo by to být v tomto případě tak, že se mýlí oni, a nikoliv zbytek lidstva?

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se uskuteční ve středu 18. června 2008.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí