Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0054(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0213/2008

Esitatud tekstid :

A6-0213/2008

Arutelud :

PV 17/06/2008 - 17
CRE 17/06/2008 - 17

Hääletused :

PV 18/06/2008 - 6.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0300

Istungi stenogramm
Teisipäev, 17. juuni 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

17. Teatavate kalandussaaduste importi Kanaari saartele hõlmavad autonoomsed ühenduse tariifikvoodid (arutelu)
Protokoll
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Järgmine päevakorrapunkti on regionaalarengukomisjoni nimel hr Galeote esitatav raport (A6-0213/2008) ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega avatakse teatavate kalandussaaduste importi Kanaari saartele hõlmavad autonoomsed ühenduse tariifikvoodid ja nähakse ette nende haldamine (KOM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, komisjoni liige. − Hr juhataja, esiteks lubage mul tänada raportööri, Gerardo Galeotet raporti eest, mida ma võin täielikult toetada, ja äärmiselt hoolsa töö eest selle toimikuga. Samuti on mul hea meel täheldada regionaalarengukomisjoni tugevat toetust sellele ettepanekule.

Kanaari saared on üks Euroopa Liidu äärepoolsemaid piirkondi, mida iseloomustab nende geograafiline ja majanduslik eraldatus. Euroopa Liit on ammu tunnustanud vajadust tollimakse vähendada või need kõrvaldada või ajutiselt peatada, et soodustada tootmist sellistes piirkondades, hõlbustades toormete tarnimist. 1991. aastast alates on Euroopa Liit osaliselt või täielikult peatanud ühise tollitariifistiku kohased tollimaksud paljude Kanaari saartele imporditavate toodete suhtes. Kalandussaaduste puhul kohaldati selliseid meetmeid vaid toormetele, mida kasutatakse toodetes, mis on mõeldud ainult kohalikul turul tarbimiseks.

Vähendatud tollimaksuga impordikvoodid, mida komisjon nüüd välja pakub, tulenevad samalaadsetest meetmetest, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 704/2002, 25. märts 2002, mis hõlmas ajavahemikku 1. jaanuar 2002–31. detsember 2006. Tariifikvoote tuleb Kanaari saarte majanduse toetamise mõistes käsitleda täiendusena muudele meetmetele, mis on võetud EÜ asutamislepingu artikli 299 lõike 2 alusel, eelkõige kavale, mille alusel hüvitatakse teatavate äärepoolseimatest piirkondadest pärit kalasaaduste turustamisel tekkinud lisakulutused ja mida rakendatakse nõukogu määrusega (EÜ) 791/2007, 21. mai 2007. Et viia väljapakutud meetmed vastavusse viimati nimetatud kavaga, pakub komisjon välja, et tariifikvoote tuleks kohaldada seitse aastat: 2007–2103. See on kaks aastat rohkem kui ette nähtud eelmise määrusega ja need peaksid jõustuma tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2007, et tagada järjepidevus.

Mis puutub raportisse, siis sooviksin kommenteerida väljapakutud muudatusi. Komisjon märgib, et kolm muudatusettepanekut on seotud võitlusega ebaseadusliku, deklareerimata ja reguleerimata kalapüügi vastu. Selles suhtes sooviksin rõhutada, et komisjon on hiljuti välja pakkunud tervikliku süsteemi, et vältida ebaseadusliku, deklareerimata ja reguleerimata kalapüügi teel saadud toodete sattumist ühenduse turule; parlament on avaldanud selle ettepaneku suhtes laialdast toetust.

Komisjon leiab, et väljapakutud tariifikvoodimäärusesse ei tuleks ebaseadusliku, deklareerimata ja reguleerimata kalapüügi vastaseid meetmeid. Seetõttu ei saa muudatusettepanekuid heaks kiita. Komisjon on seisukohal, et tükkhaaval-lähenemisviisi asemel tuleks ebaseaduslikult püütud saaduste küsimusega tegeleda horisontaalsete vahendite abil, mis kehtivad kõikidele toodetele, mida imporditakse ühenduse turule, sealhulgas Kanaari saartele.

Sooviksin veel kord tänada hr Galeotet raporti eest ja regionaalarengukomisjoni keskendumise eest sellele väga tähtsale küsimusele.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, raportöör. (ES) Hr juhataja, Kanaari saarte erandlik geograafiline olukord seoses teatavate kalandussaaduste, mis on kodumaise tarbimise seisukohast hädavajalikud tarneallikatega toob kaasa lisakulutusi kõnealusele sektorile selles piirkonnas ning, nagu volinik äsja ütles, on Euroopa Liit alates 1991. aastast püüdnud seda looduslikku halvemust tasa teha, rakendades muude meetmete hulgas kõnealuste toodete kolmandatest riikidest importimise suhtes kohaldatavate tollimaksude peatamist.

Selle ettepanekuga võtta vastu määrus püütakse tagada, et hetkel kehtivas 2002. aasta määruses sätestatud meetmed jätkuksid ajavahemikul 2007–2013. Nimetatud määrusega kehtestati ajavahemikuks 2002–2006 hulk autonoomseid tariifikvoote, mis hõlmavad teatavate kalandussaaduste import Kanaari saartele.

Sooviksin tähelepanu juhtida, et tollimaksude peatamist võimaldatakse ainult saadustele, mis on mõeldud siseturule, ja samuti öelda, et see ettepanek võeti nõukogus vastu pea ühehäälselt ja regionaalarengukomisjonis väga suure häälteenamusega.

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon on esitanud neli muudatusettepanekut, mida, hr juhataja, me ei saa toetada, sest neis seguneb ebaseadusliku kalapüügi käsitlus selle määruse sisuga, mille rakendamine on näidanud, et Las Palmase tollivõimude kehtestatud kontrollimeetmed on toiminud korralikult.

Seda on kinnitatud raportis, mille esitas Euroopa Komisjonile Hispaania valitsus, kelle poliitilised veendumused on teistsugused kui need, mida mina esindan. Euroopa Komisjon võttis selle raporti vastu, kinnitas selle ja arvas selle suures osas oma ettepanekusse.

Praeguse Euroopa Komisjoni ettepanekuga ratifitseeritakse selgesõnaliselt olemasolevad kaitse- ja järelevalvemeetmed, et vältida kaubanduse kõrvalekaldeid. Kokkuvõtteks, rakendatakse sobivaid pettustevastaseid meetmeid ning üheskoos eelnevalt mainitud tollikontrolliga moodustavad need piisava meetmekogumi, mis on ühenduse institutsioonide käsutuses, et tagada ühenduse kvootide, millel, nagu on tõestatud, ei ole midagi pistmist ebaseadusliku, deklareerimata ja reguleerimata kalapüügiga, õige rakendamine ning jälgimine.

Lõpetuseks, hr juhataja, Kanaari saarte kvootidega hõlmatud kalandussaaduste import on seaduslik, deklareeritud ja piisavalt reguleeritud, mistõttu palun toetada Euroopa Komisjoni ettepanekut ja tagasi lükata esitatud muudatusettepanekud.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Fernández Martín, fraktsiooni PPE-DE nimel. (ES) Hr juhataja, Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon hääletab hr Galeote raporti, mis käsitleb teatavate kalandussaaduste importi Kanaari saartele, vastuvõtmise poolt. Nagu volinik ütles, on küsimus juba palju aastaid kehtinud õigusliku vahendi – jõustus 1991. ja aegus 2006. aastal – jätkamises, täites seeläbi tänaseni valitsenud seadusandliku lünga.

Õiguslikust ja eelarve seisukohast on see määrus põhjendatud. See on põhjendatud ka poliitilisest ja majanduslikust vaatenurgast, et säilitada Kanaari saartele hädavajalik tegevus.

Pärast oma püügikohtade kaotamist piirkonnas, mida tunti enne nime all „Kanaari saarte ja Lääne-Sahara püügipiirkonnad“, oleme olnud sunnitud importima sisemaiseks tarbimiseks vajalikke tooteid, nagu ka kõnealusel juhul.

Pärast seda on saartel lõppenud märkimisväärse kalandussaaduseid töötleva tööstuse tegevus. Mõnedel saartel oli see tegevus hädavajalik, et mitte sõltuda ainuüksi turismist.

Hämavate väidete ja valesüüdistuste kaudu esitab roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon selle määruse vastu muudatusettepanekuid.

Kanaari saarte piirkondlikus parlamendis ei ole rohelistest liikmeid; Kanaari saarte 88 volikogus ei ole rohelistest volinikke; Las Palmase Linnavolikogu 29 voliniku hulgas ei ole rohelistest volinikke; rohelised on vaevu esindatud mõnes üksikus Kanaari saarte volikogus, kus nad on kindlasti koalitsioonis Rahvaparteiga.

Minu arvates oleks hea, kui rohelised oleksid Kanaari saarte institutsioonides rohkem poliitilistelt esindatud, kuid selliste algatustega, mis on täis hämamist ja valesüüdistusi, uskuge mind, sooviksin öelda muudatusettepanekud esitanud parlamendiliikmele, et te liigute vales suunas ning teil saab Kanaari saartel olema üha vähem poliitilist ja ühiskondlikku toetust.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, fraktsiooni PSE nimel. (ES) Hr juhataja, Euroopa Parlamendi sotsialistide fraktsiooni nimel toetan ma hr Galeote raportit ning volinik Borgi kommentaare ning hr Fernández Martíni esitatud teavet.

Minu arvates on määrus hädavajalik, sest Kanaari saared on 2 miljoni elanikuga piirkond, mis meelitab ligi miljoneid turiste, ning, nagu hr Fernández Martín ütles, olles kaotanud Lääne-Sahara püügikohad, sõltuvad Kanaari saared kala impordist, et ellu jääda ja varustada turismitööstust.

Eeldada, et Kanaari saarte tollis, mis on Hispaania riigi ja Euroopa Liidu range kontrolli all, suunatakse erilise tollimaksusüsteemi alusel sisenevad tooteid praegu kõrvale, on tõsine süüdistus Hispaania riigi institutsioonide toimimise aadressil, mis näitab ka, et muudatusettepanekute esitajad teavad Kanaaride tegelikust olukorrast väga vähe. Nad peaksid enne ennatlike muudatusettepanekute esitamist külastama Kanaari saari ja nägema, kuidas sadamates tegutsetakse.

Minu arust ütles hr Borg, et komisjon kavatseb tegeleda menetlusega või kalandustoodete sisenemise ja väljumise menetluste jälgimisega, ning see just praegu toimubki. Kui tuvastatakse hälbeid, tuleb võtta vastavaid meetmeid. Me ei tohiks aga heaks kiita sedalaadi muudatusettepanekut, mille tulemuseks oleks Euroopa Liidu võimaldatavate soodustuste kaotamine, et saaksime oma piirkonnas, väikeses ja tagasihoidlikus piirkonnas, mille pindala on vaid 7500 km2 ja kus on 2 miljonit elanikku, jätkuvalt elus püsida.

Kui muudatusettepanekud võetakse vastu, siis nende esitajatel on õnnestunud tõsta hindu Kanaari saarte kodanikele ja muuta turismitööstuse alalhoidmise raske ülesande veelgi raskemaks.

Seetõttu loodan, et, nagu juhtus regionaalarengukomisjonis, toetab Euroopa Parlamendi täiskogu ülekaalukalt ettepanekut, mille hr Galeote on meile esitanud.

Sooviksin kasutada seda võimalust ütlemaks, et Euroopa Liidus üldjuhul ei mõisteta äärepoolseimate piirkondade ees seisvaid raskusi. Arutame hetkel ka heitkogustega kauplemise teemat.

Meetmed, mida mõni Euroopa Liidu keskpiirkond saab üldjuhul kehtestada, võivad laastavalt mõjuda liidu äärepoolseimatele piirkondadele. Jutt on väikestest territooriumitest, elanike koguarvuga 4 miljonit, mis jagunevad Vaikse ja Atlandi ookeani ning Kariibi mere saarte vahel, mis sattuvad raskustesse, kui neile ei kehtestata erimeetmeid.

Seetõttu palun oma kolleegidest parlamendiliikmetel, kes esitasid need muudatusettepanekud, enne sel viisi tegutsemist järele uurida, milline on tegelik olukord, ja endale selgeks teha, milliste probleemidega need äärepoolseimad piirkonnad silmitsi seisavad.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (NL) Hr juhataja, daamid ja härrad, ma võtan teadmiseks volinik Borgi avalduse, et ebaseaduslikult püütud kalaga seotud pettuste vastu tuleb võidelda horisontaalsete meetmete abil. Hispaanlastest parlamendiliikmetele, kes on siin väitnud eriti agaral ja kohati isegi ründaval viisil, et ma valetan, ütleksin ma, et tegelikult peidavad nad pea liiva alla. Minu teave ei pärine suvalistest allikatest. Ma sain selle teave vastustest parlamendi küsimustele, komisjoni vastusest kolleegi esitatud küsimusele.

Nendele hispaanlastest liikmetele ütleksin, et komisjon on saatnud Hispaaniale põhjendatud arvamuse, sest kõikides riigi sadamates teostatakse mingisuguseid pettuseid. See kehtib ka Las Palmase kohta. Komisjon ise ütles mulle, et inspektorite arv on kasvanud kahelt seitsmele, mis on komisjoni arvates ikka veel ebapiisav. Allikad on mulle öelnud, et kontrollimised toimuvad ainult tööpäeviti vahemikus 8.00–15.00. Ma soovin seda edasi uurida ja käivitan täiendavaid parlamendi algatusi, et välja selgitada, kuidas pettustevastane võitlus edeneb kõikjal Euroopas ja eeskätt Hispaanias.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, komisjoni liige. − Hr juhataja, arutelust nähtub, et meie eesmärk on ühine nii meie toetuse osas äärepoolseimaks piirkonnaks olevate Kanaari saarte suhtes väljapakutud meetmele kui ka meie pühendumuse osas ebaseadusliku, deklareerimata ja reguleerimata püügi vastu võitlemisel.

Ma kordan oma äsja öeldut, et me oleme pühendunud ebaseadusliku, deklareerimata ja reguleerimata püügi vastu võitlemisele ning oleme välja pakkunud tervikliku määruse, mis loodetavasti võetakse vastu kahe nädala pärast, nõukogu 24. juuni istungil. Seetõttu usume, et ebaseaduslikule, deklareerimata ja reguleerimata püügile tuleks läheneda horisontaalselt ning et järelikult ei ole selle määruse suhtes muudatusettepanekute tegemine sobiv viis edasiliikumiseks.

Hr Staesi kommentaari osas tahaksin öelda, et rikkumismenetlus, täpsemalt rikkumismenetlus 2002/2184, on veel käimas. Mitmesuguste kontrollimiste abil saadud teave näitab, et olukord on paranenud, kuigi komisjon hindab olukorda täiendavalt ja täpsemalt öeldes otsustab, kas selle menetluse lõpuleviimiseks on vaja lõppkontrollimist. Tahan sellega öelda, et menetlus kas jõuab lõpule, kui leitakse, et Hispaania täidab nõudeid, või me jätkame seda Euroopa Kohtus, et saada kogu selle küsimuse osas kohtuotsus.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, raportöör. (ES) Hr juhataja, ma teen väga lühidalt, sest aeg on hiline, kuid eelkõige seetõttu, et, esiteks, Euroopa Komisjon, mis eeldatavasti ei ole kahtlustav, on tegutsenud otsustavalt piirkondlike ja riiklike ametivõimude kehtestatud kontrollimeetmete heakskiitmisel, ja et tegelikult arutame me siin komisjoni ettepanekut; teiseks, 27 liikmesriigist 27 on andnud oma toetuse; ja kolmandaks, regionaalarengukomisjon võttis ettepaneku vastu pea ühehäälselt.

Hr Staesi hoiak meenutab mulle ema, kes läks vaatama oma poega tema väeteenistusest lahkumise paraadil, ja ütles enda kõrval seisjale: „Vaadake, kui tubli mu poeg on, sest ta on ainus, kes marsib korralikult, kogu tema ülejäänud roodu samm on sassis.“

Ma paluksin muudatusettepanekute esitajatel järele mõelda. Kas võib olla, et käesoleva juhul eksivad nemad, mitte ülejäänud inimkond?

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub kolmapäeval, 18. juunil 2008.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika