Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0054(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0213/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0213/2008

Keskustelut :

PV 17/06/2008 - 17
CRE 17/06/2008 - 17

Äänestykset :

PV 18/06/2008 - 6.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0300

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 17. kesäkuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

17. Eräiden kalastustuotteiden Kanariansaarille tuonnissa sovellettavat yhteisön autonomiset tariffikiintiöt (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. (EN) Esityslistalla on seuraavana Gerardo Galeoten aluekehitysvaliokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eräiden kalastustuotteiden Kanariansaarille tuonnissa sovellettavien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista, (KOM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS) (A6-0213/2008)).

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää Gerardo Galeotea tästä mietinnöstä, jota tuen täysin, ja hänen pyrkimyksistään käsitellä asiaa mitä huolellisimmalla tavalla. Olen hyvin tyytyväinen aluekehitysvaliokunnan tälle ehdotukselle osoittamaan vahvaan tukeen.

Kanariansaaret on yksi Euroopan unionin syrjäisimmistä alueista, ja sille on ominaista maantieteellinen ja taloudellinen eristäytyneisyys. Euroopan unioni on jo pitkään tunnustanut tarpeen vähentää, poistaa tai tilapäisesti lakkauttaa tullitariffeja, jotta tuotantoa voitaisiin tällaisilla alueilla edistää helpottamalla raaka-aineiden toimituksia. Vuoden 1991 jälkeen Euroopan unioni on lakkauttanut osittain tai kokonaan yhteisiä tullitariffeja lukuisien Kanariansaarille tuotavien tuotteiden osalta. Kalastustuotteiden osalta näitä toimenpiteitä sovellettiin vain raaka-aineisiin, joita käytetään ainoastaan paikallisilla markkinoilla kulutettavaksi tarkoitetuissa tuotteissa.

Komission nyt ehdottamat alennetun tullitariffin tuontikiintiöt ovat seurausta vastaavista toimenpiteistä, joita säädettiin 25. maaliskuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 704/2002, joka kattoi ajanjakson 1. tammikuuta 2002 alkaen 31. joulukuuta 2006 saakka. Tariffikiintiöt, joilla tuetaan Kanariansaarten taloutta, täydentävät muita EY:n perustamissopimuksen 229 artiklan 2 kohdan perusteella toteutettuja toimia, erityisesti suunnitelmaa korvata syrjäisimmiltä alueilta peräisin olevien tiettyjen kalastustuotteiden markkinoinnista aiheutuneet lisäkustannukset – tämä on pantu täytäntöön 21. toukokuuta 2007 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 791/2007. Jotta ehdotetut toimenpiteet olisivat edellä mainitun suunnitelman mukaisia, komissio ehdottaa, että tariffikiintiöitä sovellettaisiin seitsemän vuoden ajan eli vuosina 2007–2013. Tämä on kaksi vuotta enemmän kuin edellisessä asetuksessa määrättiin, ja tämän pitäisi jatkuvuuden varmistamiseksi tulla voimaan takautuvasti 1. tammikuuta 2007 alkaen.

Mietinnön osalta haluaisin kommentoida siihen ehdotettuja tarkistuksia. Komissio on pannut merkille, että kolme tarkistusta liittyy laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen vastaiseen taisteluun. Tässä yhteydessä haluaisin korostaa, että komissio on äskettäin ehdottanut kattavaa järjestelmää, jonka avulla voitaisiin estää LIS-kalastustoiminnalla saatavien tuotteiden pääsy yhteisön markkinoille. Tämä on ehdotus, jolle parlamentti on ilmaissut laajan kannatuksensa.

Komissio katsoo, että toimenpiteitä laittoman kalastuksen torjumiseksi ei pidä sisällyttää ehdotettuun tariffikiintiöitä koskevaan asetukseen. Siksi tarkistuksia ei ole mahdollista hyväksyä. Hajanaisuuden välttämiseksi komissio katsoo, että laittomasti pyydettyjä tuotteita koskeva kysymys olisi käsiteltävä sellaisten horisontaalisten välineiden avulla, joita sovelletaan kaikkiin yhteisön markkinoille tuotaviin tuotteisiin Kanariansaaret mukaan lukien.

Haluan vielä kerran kiittää Gerardo Galeotea hänen laatimastaan mietinnöstä ja aluekehitysvaliokuntaa sen tähän erittäin tärkeään kysymykseen kiinnittämästä huomiosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, esittelijä. (ES) Arvoisa puhemies, Kanariansaarten poikkeuksellinen maantieteellinen sijainti verrattuna tiettyjen kotimaisen kulutuksen kannalta välttämättömien kalastustuotteiden hankintalähteisiin aiheuttaa alalle lisäkustannuksia tällä alueella. Kuten komission jäsen juuri totesi, vuoden 1991 jälkeen Euroopan unioni on pyrkinyt korjaamaan tätä luonnollista haittaa muun muassa poistamalla väliaikaisesti tuontitullit kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden osalta.

Tämän asetusehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että voimassa olevat vuoden 2002 asetuksessa esitetyt toimenpiteet jatkuvat kaudella 2007–2013. Tällä asetuksella vahvistetaan lukuisia autonomisia tariffikiintiöitä kaudelle 2002–2006 Kanariansaarille tuotavien tiettyjen kalastustuotteiden osalta.

Haluaisin huomauttaa, että tullitariffien lykkääminen myönnetään ainoastaan kotimaan markkinoille tarkoitetuille tuotteille. Haluaisin myös korostaa, että tämä ehdotus hyväksyttiin lähes yksimielisesti neuvostossa ja hyvin suurella enemmistöllä aluekehitysvaliokunnassa.

Arvoisa puhemies, vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä on esittänyt neljä tarkistusta, joita emme voi hyväksyä, koska ne sekoittavat laittomaan kalastukseen liittyvät käsitteet tämän asetuksen sisältöön. Asetuksen toiminta on käytännössä osoittanut, että tullilaitoksen Las Palmasissa perustamat valvontamekanismit ovat toimineet oikein.

Tätä tukee Espanjan hallituksen Euroopan komissiolle lähettämä kertomus, joka edustaa toista poliittista vakaumusta kuin minä. Euroopan komissio hyväksyi tämän kertomuksen, validoi sen ja sisällytti sen suurelta osin ehdotukseensa.

Euroopan komission nykyinen ehdotus nimenomaisesti ratifioi olemassa olevat suoja- ja valvontatoimenpiteet kaupan vääristymien välttämiseksi. Yhteenvetona sanoisin, että asianmukaisia petosten vastaisia toimenpiteitä toteutetaan, ja yhdessä edellä mainittujen tullin valvontamekanismien kanssa ne muodostavat riittävät välineet, joilla yhteisön toimielinten valvonnassa voidaan varmistaa yhteisön kiintiöiden asianmukainen toiminta ja niiden valvonta. Yhteisön kiintiöillä ei ole mitään tekemistä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen kanssa, kuten on jo osoitettu.

Arvoisa puhemies, lopuksi haluaisin todeta, että Kanariansaarten kiintiöihin sisältyvien kalastustuotteiden tuonnit ovat laillisia, ilmoitettuja ja riittävästi säänneltyjä. Siksi pyydän parlamentin jäseniä tukemaan Euroopan komission ehdotusta ja hylkäämään esitetyt tarkistukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Fernández Martín, PPE-DE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä äänestävät tiettyjen kalastustuotteiden tuontia Kanariansaarille koskevan Gerardo Galeoten mietinnön hyväksymisen puolesta. Kuten komission jäsen totesi, tässä on kyse sellaisen välineen käytön jatkamisesta, joka on jo ollut voimassa useita vuosia – vuodesta 1991 lähtien – ja jonka voimassaolo päättyi vuonna 2006 täyttäen tähän päivään saakka olemassa olleen sääntelyaukon.

Oikeudellisesta ja talousarvioon liittyvästä näkökulmasta tämä asetus on perusteltu. Se on perusteltu myös poliittisesta ja taloudellisesta näkökulmasta Kanariansaarille välttämättömän toiminnan ylläpitämiseksi.

Sen jälkeen, kun kalastusalan toiminta lakkautettiin aikaisemmin nimellä ”Kanariansaarten ja Länsi-Saharan kalastusalue” tunnetulla alueella, meidän on ollut pakko tuoda maahan tuotteita kotimaista kulutusta varten, kuten myös tässä tapauksessa.

Merkittävän kalastustuotteiden jalostusteollisuuden toiminta on lopetettu Kanariansaarilla tuon jälkeen. Joillekin saarille tämä toiminta oli välttämätöntä, jotta oli mahdollistaa estää asukkaiden yksinomainen riippuvuus matkailusta.

Demagogisten väitteiden ja vääriä syytösten pohjalta Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä on esittänyt tarkistuksia tähän asetukseen.

Kanariansaarten alueellisessa parlamentissa ei ole vihreän puolueen jäseniä; Kanariansaarten 88 neuvostossa ei ole vihreään puolueeseen kuuluvia valtuuston jäseniä; Las Palmasin kaupunginvaltuuston 29 jäsenestä kukaan ei kuulu vihreään puolueeseen. Vihreän ryhmän jäseniä on hyvin vähän Kanariansaarten muutamassa neuvostossa, ja niissä vihreään ryhmään kuuluvat henkilöt ovat ehdottomasti liittoutuneet kansanpuolueen kanssa.

Mielestäni olisi hyvä, jos Kanariansaarten toimielimissä olisi enemmän vihreän ryhmän edustajia. Haluaisin kuitenkin sanoa tarkistuksia esittäneelle parlamentin jäsenelle, että tämän kaltaisilla aloitteilla, jotka ovat pelkkää kansankiihotusta ja perusteettomia syytöksiä, olette menossa väärään suuntaan. Teillä on tulevaisuudessa entistä vähemmän poliittista ja sosiaalista tukea Kanariansaarilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, PSE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän puolesta tuen Gerardo Galeoten mietintöä, komission jäsenen Joe Borgin huomautuksia ja Fernando Martínin antamia tietoja.

Mielestäni asetus on ehdottomasti välttämätön, koska Kanariansaaret on kahden miljoonan asukkaan alue, joka houkuttelee miljoonia turisteja. Kuten Fernando Martín sanoi, menetettyään Länsi-Saharan kalastusalueen Kanariansaaret on riippuvainen kalatuotteiden tuonnista selviytyäkseen ja kyetäkseen toimimaan matkailualalla.

Väite siitä, että Espanjan valtion ja Euroopan unionin tarkan valvonnan alaisena olevassa Kanariansaarten tullilaitoksessa markkinoille erityisen tariffijärjestelmän mukaisesti tulevat tuotteet kulkeutuisivat muille, on vakava syytös Espanjan valtion toimielinten toimintaa kohtaan. Samalla se osoittaa, että tarkistuksia esittävät henkilöt tietävät hyvin vähän Kanariansaarilla vallitsevasta tilanteesta. Heidän pitäisi vierailla Kanariansaarilla nähdäkseen sataman toimintatavat, ennen kuin he esittävät hätäisiä tarkistuksia.

Komission jäsen Joe Borg totesi, että kalastustuotteiden maahanpääsy- ja vientimenettelyjen valvonta on tarkoitus toteuttaa komission toimesta, ja tämä on parhaillaan käynnissä. Jos epäkohtia paljastuu, on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin. Meidän ei kuitenkaan pitäisi hyväksyä tällaista tarkistusta, joka johtaisi Euroopan unionin tekemien myönnytysten poistamiseen, jotta voimme edelleen selvitä pienellä ja vaatimattomalla alueellamme, jonka pinta-ala on vain 7 500 neliökilometriä ja jolla on kaksi miljoonaa asukasta.

Jos tarkistukset hyväksytään, niitä esittäneet henkilöt ovat onnistuneet nostamaan hintoja Kanariansaarten kansalaisten osalta ja vaikeuttamaan entisestään pyrkimystä ylläpitää matkailualaa.

Näin ollen toivon, että aluekehitysvaliokunnan tavoin Euroopan parlamentin jäsenet tukevat Gerardo Galeoten ehdotusta.

Haluaisin tässä yhteydessä sanoa, että syrjäisimpien alueiden vaikeuksia ei yleensä ymmärretä Euroopan unionissa. Keskustelemme tällä hetkellä myös päästökaupasta.

Toimenpiteillä, jotka voidaan yleisesti ottaen hyväksyä Euroopan unionin keski-alueella, voi olla tuhoisa vaikutus unionin syrjäisimpiin alueisiin. Puhumme pienistä alueista, yhteensä neljästä miljoonasta Tyynenmeren, Atlantin ja Karibian saarilla asuvasta asukkaasta, jotka joutuvat vaikeuksiin, jos heihin ei sovelleta erityisiä toimenpiteitä.

Tämän vuoksi pyydän, että näitä tarkistuksia esittäneet kollegat ottaisivat selvää todellisesta tilanteesta ja pyrkisivät ymmärtämään näiden syrjäisimpien alueiden ongelmia ennen kuin he toimivat tällä tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, panen merkille komission jäsenen Joe Borgin toteamuksen, jonka mukaan laittomasti pyydettyihin kaloihin liittyvät petokset voidaan estää horisontaalisilla toimenpiteillä. Espanjalaisille parlamentin jäsenille, jotka ovat erityisen kärkkäällä ja ajoittain jopa aggressiivisella tavalla väittäneet minun kertovan valheita, haluan sanoa, että he piilottavat päänsä puskaan. Tietoni eivät ole peräisin mistä tahansa. Olen saanut nämä tiedot parlamentin kysymyksiin annetuista vastauksista, komission vastauksesta parlamentin jäsenen kysymykseen.

Espanjalaisille parlamentin jäsenille haluan sanoa, että komissio on lähettänyt Espanjalle perustellun lausunnon sillä perusteella, että maan kaikissa satamissa tehdään jonkinlaisia petoksia. Myös Las Palmas lukeutuu näihin. Komissio kertoi minulle, että tarkastajien lukumäärä on nostettu kahdesta seitsemään, mitä se edelleen pitää riittämättömänä. Lähteet ovat kertoneet minulle, että tarkastuksia suoritetaan ainoastaan työpäivinä kello kahdeksan ja viidentoista välillä. Haluan tutkia asiaa perusteellisemmin, ja aion tehdä lisää parlamentaarisia aloitteita selvittääkseni, miten petosten torjunta etenee Euroopassa ja erityisesti Espanjassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, keskustelusta käy ilmi, että tavoite on yhteinen sekä Kanariansaarten syrjäisimpien alueiden osalta ehdotetun toimenpiteen avulla osoittamamme tuen että LIS-kalastuksen torjuntaa koskevan sitoumuksemme suhteen.

Toistan äskeiset sanani: olemme sitoutuneet torjumaan LIS-kalastusta ja olemme ehdottaneet kattavaa asetusta, jonka toivomme tulevan hyväksytyksi kahden viikon kuluttua 24. kesäkuuta pidettävässä neuvoston kokouksessa. Näin ollen uskomme, että LIS-kalastusta koskevan lähestymistavan pitäisi säilyä horisontaalisena ja että tämän seurauksena tarkistusten ehdottaminen asetukseen ei ole asianmukainen tapa edetä asiassa.

Bart Staesin esittämän huomautuksen osalta haluaisin sanoa, että rikkomisesta johtuva menettely, eli rikkomismenettely numero 2002/2184, on edelleen käynnissä. Suoritettujen tarkastusten perusteella saadut tiedot osoittavat, että parannuksia on tehty. Komissio aikoo kuitenkin jatkaa tilanteen arvioimista ja päättää, onko lopputarkastus tarpeen tämän menettelyn saattamiseksi päätökseen. Haluan tällä sanoa, että jos Espanjan todetaan noudattavan määräyksiä, menettely saatetaan päätökseen tai sitten jatkamme käsittelyä tuomioistuimessa saadaksemme päätöksen tähän asiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, esittelijä. (ES) Arvoisa puhemies, puhun hyvin lyhyesti myöhäisen ajankohdan vuoksi, mutta erityisesti myös siksi, että ensinnäkin Euroopan komissio, joka oletettavasti ei ole epäilyttävä, on ollut ratkaiseva elin alueellisten ja kansallisten viranomaisten toteuttaman valvonnan tukemisessa, ja itse asiassa keskustelemme sen esittämästä ehdotuksesta. Toiseksi, koska 27 unionin 27 jäsenvaltiosta on antanut sille tukensa, ja kolmanneksi, koska aluekehitysvaliokunta hyväksyi ehdotuksen lähes yksimielisesti.

Bart Staesin asenne muistuttaa minua äidistä, joka meni katsomaan poikaansa armeijan loppuparaatissa ja sanoi vieressään olevalla henkilölle: ”Katsokaa kuinka hyvä poikani on; hän on ainoa, joka marssii oikein, kukaan muu hänen komppaniastaan ei marssi tahdissa”.

Pyytäisin tarkistuksia esittäneitä henkilöitä harkitsemaan asiaa uudelleen. Voisiko olla, että tässä tapauksessa he ovat väärässä, eikä muu ihmiskunta?

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan keskiviikkona 18. kesäkuuta 2008.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö