Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0054(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0213/2008

Ingediende teksten :

A6-0213/2008

Debatten :

PV 17/06/2008 - 17
CRE 17/06/2008 - 17

Stemmingen :

PV 18/06/2008 - 6.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0300

Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 17 juni 2008 - Straatsburg Uitgave PB

17. Autonome communautaire tariefcontingenten bij invoer van bepaalde visserijproducten op de Canarische Eilanden (debat)
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Aan de orde is het verslag (A6-0213/2008) van de heer Galeote, namens de Commissie regionale ontwikkeling, over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende de opening en het beheer van de autonome communautaire tariefquota op de invoer van bepaalde visserijproducten in de Canarische eilanden, (COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, lid van de Commissie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de rapporteur, de heer Gerardo Galeote, danken voor dit verslag, dat ik volledig kan steunen, en voor de inspanningen waarmee hij dit dossier op uiterst ijverige wijze heeft behandeld. Ook ben ik verheugd over de grote steun van de Commissie regionale ontwikkeling voor dit voorstel.

De Canarische Eilanden zijn een van de ultraperifere regio’s van de Europese Unie en worden gekenmerkt door hun geografische en economische isolatie. De Europese Unie erkent reeds lang dat het noodzakelijk is om invoerrechten te verlagen, af te schaffen of tijdelijk op te schorten om de productie in dergelijke regio’s te stimuleren door de aanvoer van grondstoffen te vereenvoudigen. Sinds 1991 heeft de Europese Unie de invoerrechten van het gemeenschappelijke douanetarief voor invoer van bepaalde visserijproducten in de Canarische eilanden geheel of gedeeltelijk opgeschort. In het geval van visserijproducten golden dergelijke maatregelen slechts voor grondstoffen die worden gebruikt in producten die uitsluitend bestemd zijn voor consumptie op de lokale markt.

De invoerquota tegen verlaagd tarief die nu zijn voorgesteld door de Commissie, volgen op soortgelijke maatregelen die zijn beschreven in Verordening (EG) nr. 704/2002 van de Raad van 25 maart 2002 voor de periode van 1 januari 2002 tot 31 december 2006. De tariefquota moeten in het kader van de steunverlening aan de visserijsector van de Canarische Eilanden worden beschouwd als een aanvulling op andere op grond van artikel 299, lid 2, van het EG-Verdrag genomen maatregelen, met name de regeling ter compensatie van de extra kosten voor de afzet van bepaalde visserijproducten van de ultraperifere gebieden – ten uitvoer gelegd door middel van Verordening (EG) nr. 791/2007 van de Raad van 21 mei 2007. Om de voorgestelde maatregelen af te stemmen op de laatstgenoemde regeling, stelt de Commissie voor om de tariefquota voor zeven jaar vast te stellen, namelijk voor de periode 2007-2013. Dit is twee jaar langer dan de periode waarin de vorige verordening voorzag en dient met terugwerkende kracht op 1 januari 2007 in werking te treden om de continuïteit te waarborgen.

Wat het verslag betreft, wil ik graag ingaan op de voorgestelde amendementen. De Commissie neemt er nota van dat drie amendementen betrekking hebben op de strijd tegen illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij. In dit verband wil ik benadrukken dat de Commissie onlangs een omvattend systeem heeft voorgesteld om te voorkomen dat uit IOO-visserijactiviteiten voortvloeiende producten op de communautaire markt komen, een voorstel waarvoor het Parlement zijn brede steun heeft uitgesproken.

De Commissie is van mening dat maatregelen ter bestrijding van IOO-visserij niet moeten worden opgenomen in de voorgestelde verordening betreffende tariefquota. Daarom kunnen de amendementen niet worden aanvaard. De Commissie is van mening dat de kwestie van illegaal gevangen producten niet per geval moet worden aangepakt, maar door middel van horizontale instrumenten, die gelden voor alle producten die worden ingevoerd in de communautaire markt, met inbegrip van de Canarische Eilanden.

Ik wil de heer Galeote nogmaals danken voor het verslag en de Commissie regionale ontwikkeling voor haar aandacht voor dit zeer belangrijke vraagstuk.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, rapporteur. (ES) Mijnheer de Voorzitter, de uitzonderlijke geografische ligging van de Canarische Eilanden ten opzichte van de bevoorradingsbronnen voor bepaalde visserijproducten die van essentieel belang zijn voor de binnenlandse consumptie, jaagt de visserijsector in deze regio op extra kosten. Zoals de commissaris zojuist heeft gezegd, heeft de Europese Unie sinds 1991 getracht dit natuurlijke nadeel te compenseren door onder meer de douanerechten op de invoer van de betrokken producten uit derde landen tijdelijk op te schorten.

Dit voorstel voor een verordening moet ervoor zorgen dat de maatregelen die worden beschreven in de huidige verordening uit 2002, worden voortgezet in de periode 2007-2013. Die verordening voorzag in een reeks autonome tariefquota op de invoer van bepaalde visserijproducten in de Canarische Eilanden voor de periode 2002-2006.

Ik wil er graag op wijzen dat de opschorting van invoerrechten uitsluitend wordt verleend voor producten die zijn bedoeld voor de binnenlandse markt en voorts dat dit voorstel vrijwel unaniem is goedgekeurd door de Raad en door een zeer grote meerderheid van de Commissie regionale ontwikkeling.

De Fractie van de Groenen/Vrije Europese Alliantie heeft vier amendementen ingediend, die wij, mijnheer de Voorzitter, niet kunnen ondersteunen, omdat zij het concept van illegale visserij vermengen met de inhoud van deze verordening, waarvan bij tenuitvoerlegging in de praktijk is gebleken dat de controlefilters van de douane in Las Palmas goed hebben gefunctioneerd.

Dit wordt bevestigd in het verslag dat de Spaanse regering aan de Europese Commissie heeft gezonden, een verslag van een andere politieke groepering dan degene die ik vertegenwoordig. De Europese Commissie heeft dit verslag geaccepteerd, goedgekeurd en grotendeels verwerkt in haar voorstel.

Het huidige voorstel van de Europese Commissie vormt een uitdrukkelijke bekrachtiging van de bestaande beschermings- en beheersmaatregelen om verlegging van het handelsverkeer te voorkomen. Om kort te gaan, de geëigende fraudebestrijdingsmaatregelen worden ten uitvoer gelegd en tezamen met de eerder genoemde douanefilters vormen zij een adequaat geheel van instrumenten onder de controle van de communautaire instellingen voor het correct functioneren en bewaken van de communautaire quota, die, zoals is gebleken, niets te maken hebben met illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij.

Afrondend, mijnheer de Voorzitter, wil ik vaststellen dat de invoer van visserijproducten die vallen onder de quota voor de Canarische Eilanden, legaal, aangegeven en adequaat gereglementeerd is en daarom verzoek ik u het voorstel van de Europese Commissie te ondersteunen en de ingediende amendementen te verwerpen.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Fernández Martín, namens de PPE-DE-Fractie. (ES) Mijnheer de Voorzitter, de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese democraten zal vóór de aanneming van het verslag van de heer Galeote over de invoer van bepaalde visserijproducten in de Canarische eilanden stemmen. Zoals de commissaris al zei, gaat het hierbij om de voortzetting van een instrument dat al vele jaren – sinds 1991 – van kracht is en dat in 2006 afliep, waardoor dus een tot op heden bestaande lacune in de regelgeving kan worden gevuld.

Vanuit juridisch en begrotingstechnisch standpunt is deze verordening gerechtvaardigd. Ook vanuit politiek en economisch standpunt is deze verordening gerechtvaardigd om een voor de Canarische Eilanden essentiële activiteit te handhaven.

Sinds het verlies van onze visgronden in wat vroeger bekend stond als de “visgronden van de Canarische Eilanden en de Westelijke Sahara” zijn we gedwongen om producten voor binnenlandse consumptie in te voeren, zoals ook in dit geval.

De activiteiten van een aanzienlijke visverwerkende industrie op de Canarische Eilanden zijn sindsdien verloren gegaan. Op enkele eilanden was deze activiteit van essentieel belang om te voorkomen dat zij uitsluitend afhankelijk waren van het toerisme.

Met demagogische argumenten en valse beschuldigingen dient de Fractie van de Groenen/Vrije Europese Alliantie nu amendementen in tegen deze verordening.

Het regionale parlement van de Canarische Eilanden heeft geen Groene leden. In de 88 gemeenteraden op de Canarische Eilanden zijn er geen Groene gemeenteraadsleden. Van de 29 leden van de gemeenteraad van Las Palmas is er niemand lid van de Groenen. De Groenen zijn slechts sporadisch aanwezig in enkele gemeenteraden op de Canarische Eilanden, waar ze zonder meer een coalitie vormen met de Volkspartij.

Ik denk dat een grotere politieke aanwezigheid van de Groenen in de instellingen van de Canarische Eilanden goed zou zijn, maar met initiatieven als deze, vol demagogie en valse beschuldigingen, geloof me, zou ik de collega die de amendementen heeft ingediend, willen zeggen: u gaat de verkeerde kant op en zult op de Canarische Eilanden steeds minder politieke en maatschappelijke steun krijgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, namens de PSE-Fractie. (ES) Mijnheer de Voorzitter, namens de socialistische fractie in het Europees Parlement steun ik het verslag van de heer Galeote, de opmerkingen van commissaris Borg en de informatie van de heer Fernández Martín.

Ik denk dat de verordening absoluut noodzakelijk is, omdat de Canarische Eilanden een regio is met twee miljoen inwoners, die vele miljoenen toeristen trekt, en, zoals de heer Fernández Martín al zei, zijn de Canarische Eilanden na het verlies van de visgronden in de Westelijke Sahara afhankelijk van de visinvoer om te overleven en de toeristenindustrie te bevoorraden.

De veronderstelling dat op dit moment bij de douane van de Canarische Eilanden, die is onderworpen aan strenge controles door de Spaanse staat en de Europese Unie, onder een speciaal tariefstelsel ingevoerde producten worden verlegd is een ernstige beschuldiging over het functioneren van de instellingen van de Spaanse staat, en toont ook aan dat de indieners van de amendementen zeer weinig weten van de werkelijke situatie op de Canarische Eilanden. Ze zouden eens een bezoek moeten brengen aan de Canarische Eilanden om te zien hoe het er in de havens aan toe gaat voordat ze onbezonnen amendementen indienen.

Ik geloof dat de heer Borg zei dat de procedure of het toezicht op de in- en uitvoerprocedures voor visserijproducten zou worden uitgevoerd door de Commissie, en dat gebeurt op dit moment. Wanneer er anomalieën aan het licht komen, moet daarop actie worden ondernomen. Dit soort amendementen moeten we echter niet aanvaarden. Dat zou leiden tot de afschaffing van de concessies die de Europese Unie doet, zodat we in onze regio, deze kleine en bescheiden regio met een oppervlakte van slechts 7 500 km2 en twee miljoen inwoners, kunnen blijven overleven.

Wanneer de amendementen worden aangenomen, zullen de indieners erin geslaagd zijn om de prijzen voor de burgers van de Canarische Eilanden te verhogen en de handhaving van de toeristenindustrie nog moeilijker te maken.

Ik hoop daarom dat de plenaire vergadering van het Europees Parlement, net als Commissie regionale ontwikkeling al heeft gedaan, haar overweldigende steun zal uitspreken voor het voorstel dat de heer Galeote ons heeft voorgelegd.

Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om te zeggen dat de problemen waarmee de ultraperifere regio’s worden geconfronteerd, niet door iedereen binnen de Europese Unie worden begrepen. We praten momenteel ook over het thema emissiehandel.

De maatregelen die algemeen kunnen worden aanvaard door een centrale regio in de Europese Unie, kunnen verschrikkelijke gevolgen hebben voor de ultraperifere regio’s van de Unie. We praten hier over kleine gebieden met een bevolking van in totaal vier miljoen inwoners, verspreid over eilanden in de Stille Oceaan, de Atlantische Oceaan en het Caribisch gebied, die in de problemen komen als er voor heen geen speciale maatregelen gelden.

Daarom verzoek ik mijn collega’s die deze amendementen hebben ingediend om voordat zij zo te werk gaan, uit te zoeken wat de werkelijke situatie is en begrip te hebben voor de problemen waarmee de ultraperifere regio’s worden geconfronteerd.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie.(NL) Voorzitter, collega’s, ik neem nota van de verklaring van commissaris Borg dat de maatregelen met betrekking tot de fraudebestrijding van illegaal gevangen vis zal gebeuren via een horizontale aanpak. Tot mijn Spaanse collega’s, die hier op een bijzonder vigilante en bij wijle zelfs agressieve wijze beweren dat ik onwaarheden vertel, moet ik zeggen dat zij echt aan struisvogelpolitiek doen. Ik haal mijn informatie niet zomaar ergens vandaan. Ik haal mijn informatie uit antwoorden op parlementaire vragen, op een vraag van een collega die de Commissie heeft beantwoord.

Aan die Spaanse collega’s wil ik zeggen dat de Commissie een reasoned opinion naar Spanje heeft gestuurd, omdat er iets aan de hand is in alle havens in Spanje met betrekking tot fraude. Ook in Las Palmas. De Commissie heeft mij zelf gezegd dat er een verhoging van inspecteurs van 2 naar 7 is geweest, wat zij op dit ogenblik nog altijd onvoldoende vindt. Er zijn bronnen die mij vertellen dat de inspecties alleen op werkdagen gebeuren tussen 8 en 15 uur. Ik wens dit verder te onderzoeken en ik zal verdere parlementaire initiatieven ondernemen om te weten hoe het gaat met de bestrijding van fraude overal in Europa en heel zeker ook in Spanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, lid van de Commissie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, uit het debat blijkt duidelijk dat we dezelfde doelstelling hebben, zowel als het gaat om onze steun in de vorm van de voorgestelde maatregel voor de ultraperifere regio de Canarische Eilanden als om onze inzet voor de bestrijding van de IOO.

Ik herhaal wat ik zojuist heb gezegd, namelijk dat we ons inzetten voor de bestrijding van de IOO en dat we een omvattende verordening hebben voorgesteld die naar we hopen over twee weken zal worden vastgesteld in de vergadering van de Raad van 24 juni. Daarom zijn we van mening dat de aanpak van de IOO horizontaal moet blijven en dat het daarom niet de juiste weg voorwaarts is om amendementen op deze verordening voor te stellen.

Wat het commentaar van de heer Staes betreft, wil ik zeggen dat de inbreukprocedure, namelijk inbreukprocedure 2002/2184, nog steeds loopt. De informatie die is verkregen uit de verschillende inspecties die zijn uitgevoerd, wijst erop dat er verbeteringen zijn, hoewel de Commissie de situatie zal blijven beoordelen en, meer in het bijzonder, zal beslissen of een eindinspectie noodzakelijk is om deze procedure te beëindigen. Hiermee bedoel ik dat we ofwel deze procedure zullen beëindigen als blijkt dat Spanje de regels naleeft ofwel deze zaak zullen voorleggen aan het Hof van Justitie om een beslissing te verkrijgen over deze hele kwestie.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, rapporteur. (ES) Mijnheer de Voorzitter, ik zal het kort houden, omdat het al laat is, maar in het bijzonder omdat ten eerste de Europese Commissie, die naar ik mag aannemen niet verdacht is, resoluut heeft besloten om de door de regionale en nationale overheidsinstanties ingestelde controles te bekrachtigen en in feite bespreken we hier haar voorstel, ten tweede omdat 27 van de 27 lidstaten hun steun hebben uitgesproken en ten derde omdat de Commissie regionale ontwikkeling het voorstel vrijwel unaniem heeft goedgekeurd.

De houding van de heer Staes doet me denken aan de moeder die naar haar zoon ging kijken bij de parade ter afsluiting van zijn militaire dienst en toen tegen de persoon naast haar zei: “Kijk eens hoe goed mijn zoon is, want hij is enige die goed marcheert, de rest van zijn compagnie loopt uit de pas.”

Ik zou de indieners van de amendementen willen verzoeken om hier nog een goed over na te denken. Zou het kunnen dat zij het in dit geval bij het verkeerde eind hebben en niet de rest van de mensheid?

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Het debat is gesloten.

De stemming vindt woensdag 18 juni 2008 plaats.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid