Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0054(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0213/2008

Predkladané texty :

A6-0213/2008

Rozpravy :

PV 17/06/2008 - 17
CRE 17/06/2008 - 17

Hlasovanie :

PV 18/06/2008 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0300

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 17. júna 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

17. Autonómne colné kvóty Spoločenstva pre dovoz určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom je správa (A6-0213/2008) pána Galeotea v mene Výboru pre regionálny rozvoj o nariadení Rady, ktorým sa otvára a ustanovuje správa autonómnych colných kvót Spoločenstva pre dovozy určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, člen Komisie. Vážený pán predsedajúci, najprv mi dovoľte poďakovať spravodajcovi, pánovi Gerardovi Galeotemu, za túto správu, ktorú môžem plne podporiť a za jeho maximálne úsilie pri riešení tejto záležitosti. Teší ma tiež, že som zaznamenal silnú podporu tohto návrhu zo strany Výboru pre regionálny rozvoj.

Kanárske ostrovy sú jedným z najodľahlejších regiónov Európskej únie a sú charakteristické svojou geografickou a hospodárskou izoláciou. Európska únia dávno rozpoznala potrebu znížiť, odstrániť alebo dočasne pozastaviť colné sadzby s cieľom podporiť výrobu v týchto regiónoch uľahčením zásobovania surovinami. Od roku 1991 Európska únia dočasne alebo úplne pozastavila clá podľa Spoločného colného sadzobníka na dovozy mnohých produktov na Kanárske ostrovy. V prípade produktov rybolovu sa tieto opatrenia vzťahovali iba na suroviny používané v produktoch určených výlučne na spotrebu na miestom trhu.

Dovozné kvóty pri zníženom cle, ktoré teraz navrhuje Komisia, vychádzajú z podobných opatrení ustanovených v nariadení Rady (ES) č. 704/2002 z 25. marca 2002, ktoré sa vzťahovali na obdobie od 1. januára 2002 do 31. decembra 2006. Pokiaľ ide o podporu hospodárstva Kanárskych ostrovov, navrhované colné kvóty sa majú považovať za doplnok k iným opatreniam prijatým na základe článku 299 ods. 2 Zmluvy o ES, najmä k programu kompenzácie dodatočných nákladov vzniknutých pri zavádzaní určitých produktov rybolovu z najodľahlejších regiónov na trh, ktorý sa ustanovil nariadením Rady (ES) 791/2007 z 21. mája 2007. Komisia s cieľom prispôsobiť navrhované opatrenia vyššie uvedenému programu navrhuje, aby sa colné kvóty uplatňovali počas siedmych rokov pokrývajúcich obdobie rokov 2007-2013. Je to o dva roky viac než bolo stanovené podľa predchádzajúceho nariadenia a s cieľom zaistiť kontinuitu by sa malo uplatňovať spätne od 1. januára 2007.

Pokiaľ ide o správu, chcel by som sa vyjadriť o navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Komisia konštatuje, že tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa týkajú boja proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu. V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť, že Komisia pred nedávnom navrhla komplexný systém zabraňujúci uvádzaniu produktov pochádzajúcich z činností nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu na trh Spoločenstva a Parlament vyjadril tomuto návrhu širokú podporu.

Komisia si myslí, že opatrenia na boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu by sa do navrhovaného nariadenia o colných kvótach nemali zahrnúť. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa preto nemôžu akceptovať. Podľa názoru Komisie by sa problém produktov nezákonného rybolovu nemal riešiť fragmentárnym prístupom, ale pomocou horizontálnych nástrojov vzťahujúcich sa na všetky produkty dovážané na trh Spoločenstva vrátane Kanárskych ostrovov.

Chcem sa ešte raz poďakovať pánovi Galeoteovi za správu a Výboru pre regionálny rozvoj za pozornosť, ktorú venoval tejto veľmi dôležitej otázke.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, spravodajca. (ES) Vážený pán predsedajúci, výnimočná geografická poloha Kanárskych ostrovov, pokiaľ ide o zdroje zásobovania určitými produktmi rybolovu, ktoré sú dôležité pre domácu spotrebu, zaťažuje toto odvetvie v tomto regióne dodatočnými nákladmi a ako práve povedal pán komisár, Európska únia sa od roku 1991 pokúšala tento prirodzený hendikep odstrániť okrem iného dočasným pozastavením ciel na dovoz daných výrobkov z tretích krajín.

Cieľom tohto návrhu nariadenia je zaručiť, aby sa opatrenia ustanovené v súčasnosti platnom nariadenom z roku 2002 uplatňovali naďalej v období rokov 2007 – 2013. Toto nariadenie ustanovilo sériu autonómnych colných kvót pre dovozy určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy pre obdobie rokov 2002 – 2006.

Chcel by som zdôrazniť, že pozastavenie colných poplatkov sa poskytuje iba v prípade výrobkov určených pre domáci trh a chcem tiež povedať, že tento návrh bol v Rade prijatý prakticky jednomyseľne a vo Výbore pre regionálny rozvoj veľkou väčšinou.

Vážený pán predsedajúci, Skupina zelených/Európska slobodná aliancia predložila štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nemôžeme podporiť, pretože miešajú nezákonný rybolov s obsahom tohto nariadenia, ktorého fungovanie v praxi ukázalo, že kontrolné filtre ustanovené colnicou v Las Palmas pracovali správne.

Podporuje to správa zaslaná Európskej komisii španielskou vládou, ktorá má odlišné politické presvedčenie, než to, ktoré zastupujem ja. Európska komisia túto správu prijala, potvrdila jej platnosť a z veľkej časti začlenila do svojho návrhu.

Súčasný návrh Európskej komisie jasne schvaľuje existujúce ochranné a kontrolné opatrenia na zabránenie odvracania obchodu. Aby som to zhrnul, realizujú sa príslušné opatrenia proti podvodom a spolu s predtým uvedenými colnými filtrami tvoria primeraný súbor nástrojov, kontrolovaný inštitúciami Spoločenstva, zabezpečujúc správne fungovanie a monitorovanie kvót Spoločenstva a ktorý, ako sa dokázalo nemá nič spoločné s nezákonným, neohláseným a neregulovaným rybolovom.

A na záver, vážený pán predsedajúci, dovoz produktov rybolovu zahrnutých v kvótach pre Kanárske ostrovy je zákonný, ohlásený a primerane regulovaný a preto žiadam o podporu návrhu Európskej komisie a zamietnutie predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Fernández Martín, v mene skupiny PPE-DE. (ES) Vážený pán predsedajúci, skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov bude hlasovať za schválenie správy pána Galeoteho o dovoze určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy. Ako povedal pán komisár, ide o pokračovanie nástroja, ktorý platil už veľa rokov, od roku 1991 a jeho účinnosť skončila v roku 2006, teda o vyplnenie regulačnej medzery, ktorá existuje až dodnes.

Toto nariadenie je oprávnené z právneho aj rozpočtového hľadiska. Oprávnené je aj z politického a hospodárskeho hľadiska, aby sa zachovala činnosť, ktorá je dôležitá pre Kanárske ostrovy.

Od straty rybolovu v oblastiach, ktoré boli predtým známe, ako loviská Kanárske ostrovy a Západná Sahara, sme boli nútení, ako v tomto prípade, dovážať produkty pre domácu spotrebu.

Odvtedy prišli ostrovy o aktivity významného spracovateľského priemyslu produktov rybolovu. Na niektorých ostrovoch bola táto činnosť veľmi dôležitá, pretože zabraňovala ich výlučnej závislosti od cestovného ruchu.

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia na základe demagogických argumentov a krivých obvinení predkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy proti tomuto nariadeniu.

V regionálnom Parlamente Kanárskych ostrovov nie sú žiadni Zelení, v 88 radách na Kanárskych ostrovoch nie sú žiadni Zelení členovia rady, medzi 29 členmi mestskej rady Las Palmas nie sú žiadni Zelení, Zelení sú iba v niekoľkých radách na Kanárskych ostrovoch, kde sú v koalícii s Ľudovou stranou.

Myslím si, že by bolo dobre, keby mali Zelení v inštitúciách Kanárskych ostrovov väčšie politické zastúpenie, ale chcel by som povedať pánovi poslancovi, ktorý predkladal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, verte mi, s iniciatívou ako je táto, plnej demagógie a krivých obvinení idete nesprávnym smerom a na Kanárskych ostrovoch budete mať stále menšiu politickú a spoločenskú podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, v mene skupiny PSE. (ES) Vážený pán predsedajúci, v mene socialistickej skupiny Európskeho parlamentu podporujem správu pán Galeotea, ako aj poznámky, ktoré predniesol pán komisár Borg a informácie pána Fernándeza Martína.

Myslím si, že toto nariadenie je absolútne nevyhnutné, pretože Kanárske ostrovy sú regiónom s 2 miliónmi obyvateľov, ktorý priťahuje mnoho miliónov turistov, a ako povedal pán Fernández Martín, po strate lovísk Západnej Sahary závisí prežitie Kanárskych ostrovov a zásobovanie priemyslu cestovného ruchu od dovozu rýb.

Predpokladať, že na colniciach Kanárskych ostrovov, ktoré podliehajú prísnym kontrolám španielskeho štátu a Európskej únie výrobky, ktoré spadajú pod špeciálny colný systém sa teraz budú odkláňať na iné miesto určenia, je vážne obvinenie proti fungovaniu inštitúcií španielskeho štátu a tiež ukazuje, že tí, ktorí predkladajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, vedia o skutočnej situácii na Kanárskych ostrovoch veľmi málo. Mali by navštíviť Kanárske ostrovy a predtým, než predložia unáhlené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa pozrieť, ako prebiehajú prístavné činnosti.

Myslím, že pán Borg povedal, že postup alebo monitorovanie vstupných a výstupných postupov pre produkty rybolovu sa malo robiť prostredníctvom Komisie a práve teraz sa to deje. Ak sa objavia akékoľvek anomálie, budú sa musieť prijať príslušné kroky. Nemali by sme však prijať tento typ pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý by spôsobil zrušenie týchto úľav, ktoré Európska únia poskytuje, aby sme v našom regióne, v tomto malom a skromnom regióne s plochou iba 7 500 km2 a 2 miliónmi obyvateľov, mohli aj naďalej prežiť.

Ak sa tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijmú, tí ktorí ich predložili dosiahnu zvýšenie cien pre občanov Kanárskych ostrovov a ešte viac sťažia aj tak ťažkú úlohu zachovania priemyslu cestovného ruchu.

Preto dúfam, že podobne, ako sa to stalo vo Výbore pre regionálny rozvoj aj plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu poskytne návrhu, ktorý nám predložil pán Galeote, veľkú podporu.

Chcel by som využiť túto príležitosť a povedať, že v Európskej únii sa všeobecne nechápu problémy, ktorým čelia odľahlé regióny. V súčasnosti diskutujeme tiež o téme obchodovania s emisnými kvótami.

Opatrenia, ktoré môže všeobecne prijať centrálna oblasť Európskej únie môžu mať na odľahlé regióny Únie zničujúce následky. Hovoríme o malých územiach s celkovým počtom 4 miliónov obyvateľov, ktorí sú rozptýlení po ostrovoch v Tichom oceáne, Atlantiku a Karibskom mori, ktorí budú mať problémy, ak sa na nich nebudú vzťahovať osobitné opatrenia.

Preto žiadam svojich kolegov poslancov, ktorí predložili tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, aby si predtým, než budú konať týmto spôsobom, zistili, aká je skutočná situácia a pochopili problémy, ktorým tieto odľahlé oblasti čelia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE.(NL) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, zaregistroval som vyhlásenie pána komisára Borga, že podvody týkajúce sa nezákonne lovených rýb treba riešiť pomocou horizontálnych opatrení. Španielskym poslancom, ktorí tu vyhlasovali osobitne energickým a príležitostne dokonca agresívnym spôsobom, že hovorím lži, by som povedal, že si naozaj strkajú hlavy do piesku. Informácie nezískavam len tak hocikde. Tieto informácie som získal z odpovedí na parlamentné otázky, z odpovede Komisie na otázku položenú kolegom poslancom.

Týmto španielskym poslancom by som povedal, že Komisia poslala Španielsku odôvodnené stanovisko kvôli tomu, že na všetkých prístavoch tejto krajiny dochádza k určitým podvodom. Týka sa to aj Las Palmas. Samotná Komisia mi povedala, že počet inšpektorov sa zvýšil z dvoch na sedem, čo stále ešte považuje za nedostatočné. Podľa mojich informácií sa kontroly vykonávajú iba v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.00 hod. Chcem to prešetriť ďalej a podniknem ďalšie parlamentné iniciatívy s cieľom zistiť, ako bojovať proti rastúcim podvodom v celej Európe a osobitne v Španielsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, člen Komisie. Vážený pán predsedajúci, z rozpravy je jasné, že naše ciele sú spoločné z hľadiska našej podpory odľahlej oblasti Kanárskych ostrovov prostredníctvom navrhnutého opatrenia, ale tiež z hľadiska nášho záväzku  bojovať proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu.

Opakujem to, čo som práve povedal, že sme sa zaviazali bojovať proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu a navrhli sme komplexné nariadenie, ktoré, ako dúfame, bude prijaté za dva týždne 24. júna na zasadnutí Rady. Preto sa domnievame, že prístup k nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu by mal zostať horizontálny a že preto navrhovanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov nie je vhodným spôsobom napredovania.

Čo sa týka poznámky, ktorú predniesol pán Staes, chcel by som povedať, že konanie o porušení, t.j. konanie o porušení 2002/2184 je stále aktívne. Informácie získané na základe rôznych vykonaných kontrol naznačujú, že došlo k zlepšeniam, hoci Komisia bude situáciu ďalej vyhodnocovať a konkrétne rozhodne, či je na ukončenie tohto postupu potrebná záverečná kontrola. Chcem tým povedať, že ak sa zistí, že Španielsko splnilo požiadavky, proces sa ukončí, alebo budeme pokračovať konaním pred Súdnym dvorom s cieľom dosiahnuť rozhodnutie o celej tejto otázke.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, spravodajca. (ES) Vážený pán predsedajúci, budem veľmi stručný kvôli neskorej hodine, ale najmä preto, lebo, po prvé, Európska komisia, ktorá, predpokladám, nie je podozrivá, zohrávala rozhodujúcu úlohu pri schvaľovaní kontrol ustanovených regionálnymi a vnútroštátnymi orgánmi a v skutočnosti tu diskutujeme o jej návrhu, po druhé, pretože 27 z 27 členských štátov návrh podporilo a po tretie, pretože Výbor pre regionálny rozvoj prijal návrh prakticky jednomyseľne.

Postoj pána Staesa mi pripomína matku, ktorá sa prišla pozrieť na svojho syna, ktorý nastúpil na vojenskú službu, ako pochoduje na slávnostnej prehliadke a osobe, ktorá stála vedľa nej povedala: „Pozrite sa, aký je môj syn dobrý, pretože on jediný pochoduje správne, všetci ostatní z jeho roty pochodujú iným krokom“.

Chcel by som požiadať tých, ktoré predložili tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, aby si to znovu premysleli. Nemohlo by to byť v tomto prípade tak, že sa mýlia oni a nie zvyšok ľudstva?

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 18. júna 2008.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia