Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 17. juni 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Afgørelse om uopsættelighed
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (forhandling)
 5.Slovakiets indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2009 (forhandling)
 6.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 7.Afstemningstid
  7.1.Europæisk agentur for net- og informationssikkerhed (A6-0245/2008, Angelika Niebler) (afstemning)
  7.2.Lygter og lyssignaler på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (A6-0233/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  7.3.Lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (A6-0235/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  7.4.Førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (statisk afprøvning) (kodificeret udgave) (A6-0234/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  7.5.Fusioner af aktieselskaber (kodificeret udgave) (A6-0236/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  7.6.Retlig beskyttelse af edb-programmer (kodificeret udgave) (A6-0237/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  7.7.Gensidig anerkendelse af fartsattester for fartøjer på indre vandveje (kodificeret udgave) (A6-0238/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  7.8.Garantier, som kræves af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber (kodificeret udgave) (A6-0239/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  7.9.Veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet (kodificeret udgave) (A6-0243/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  7.10.Handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (kodificeret udgave) (A6-0242/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  7.11.Fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af priser på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (omarbejdning) (A6-0217/2008, József Szájer) (afstemning)
  7.12.Statistiske oplysninger om fangster i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (omarbejdning) (A6-0218/2008, József Szájer) (afstemning)
  7.13.Statistiske oplysninger om fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (omarbejdning) (A6-0219/2008, József Szájer) (afstemning)
  7.14.Statistiske oplysninger om fangster i det nordøstlige Atlanterhav (omarbejdning) (A6-0214/2008, József Szájer) (afstemning)
  7.15.Betegnelser for tekstilprodukter (omarbejdning) (A6-0215/2008, József Szájer) (afstemning)
  7.16.Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning (A6-0194/2008, Mariela Velichkova Baeva) (afstemning)
  7.17.Udveksling mellem medlemsstaterne af oplysninger fra strafferegistre (A6-0207/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (afstemning)
  7.18.Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (A6-0230/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (afstemning)
  7.19.Ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol vedrørende de regler om sprog, der skal finde anvendelse på proceduren for fornyet prøvelse (A6-0211/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  7.20.Revision af rammedirektivet om affald (A6-0162/2008, Caroline Jackson) (afstemning)
  7.21.Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken (A6-0192/2008, Anne Laperrouze) (afstemning)
  7.22.Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (omarbejdning) (A6-0178/2008, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (afstemning)
  7.23.Restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer (A6-0190/2008, Avril Doyle) (afstemning)
  7.24.Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (A6-0173/2008, Marie Panayotopoulos-Cassiotou) (afstemning)
  7.25.Slovakiets indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2009 (A6-0231/2008, David Casa) (afstemning)
  7.26.Samhørighedspolitikkens konsekvenser for integrationen af sårbare samfundsgrupper (A6-0212/2008, Gábor Harangozó) (afstemning)
  7.27.EU's udnyttelse af visse biologiske naturressourcer (A6-0137/2008, Frithjof Schmidt) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 11.Det indre marked for elektricitet - Betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling - Agentur for samarbejde mellem energimyndigheder - Vejen til et europæisk charter om energiforbrugernes rettigheder (forhandling)
 12.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 13.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 14.Import af slagtet fjerkræ (forhandling)
 15.Beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter (forhandling)
 16.Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol: Del 1 - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 3 (forhandling)
 17.Autonome kontingenter i den fælles toldtarif ved indførsel af visse fiskevarer til De Kanariske Øer (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (757 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1815 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik