Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 17 Ιουνίου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αποφάσεις επί του καταπείγοντος
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (συζήτηση)
 5.Υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου 2009 (συζήτηση)
 6.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων : βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των Ψηφοφοριών
  7.1.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (A6-0245/2008, Angelika Niebler) (ψηφοφορία)
  7.2.Διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα δίκυκλα και τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα (Κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0233/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  7.3.Διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των γεωργικών δασικών ελκυστήρων με τροχούς (Κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0235/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  7.4.Διατάξεις προστασίας σε περίπτωση ανατροπής των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (στατικές δοκιμές) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0234/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  7.5.Συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών (Κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0236/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  7.6.Νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0237/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  7.7.Αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας (Κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0238/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  7.8.Εγγυήσεις που απαιτούνται εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης (Κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0239/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  7.9.Κτηνιατρικοί έλεγχοι που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο (Κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0243/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  7.10.Εμπορία υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου (Κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0242/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  7.11.Κοινοτική διαδικασία για τη διαφάνεια των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή (Αναδιατύπωση) (A6-0217/2008, József Szájer) (ψηφοφορία)
  7.12.Υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βόρειου Ατλαντικού (Αναδιατύπωση) (A6-0218/2008, József Szájer) (ψηφοφορία)
  7.13.Υποβολή στατιστικών για τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό (Αναδιατύπωση) (A6-0219/2008, József Szájer) (ψηφοφορία)
  7.14.Στατιστικές για τις ονομαστικές αλιεύσεις στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (Αναδιατύπωση) (A6-0214/2008, József Szájer) (ψηφοφορία)
  7.15.Ονομασίες των υφανσίμων (Αναδιατύπωση) (A6-0215/2008, József Szájer) (ψηφοφορία)
  7.16.Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων (A6-0194/2008, Mariela Velichkova Baeva) (ψηφοφορία)
  7.17.Ανταλλαγές, μεταξύ των κρατών μελών, πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο (A6-0207/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (ψηφοφορία)
  7.18.Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (A6-0230/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (ψηφοφορία)
  7.19.Τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς που ισχύει στη διαδικασία επανεξέτασης (A6-0211/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  7.20.Αναθεώρηση της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα (A6-0162/2008, Caroline Jackson) (ψηφοφορία)
  7.21.Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (A6-0192/2008, Anne Laperrouze) (ψηφοφορία)
  7.22.Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (Αναδιατύπωση) (A6-0178/2008, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου) (ψηφοφορία)
  7.23.Καθορισμός ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (A6-0190/2008, Avril Doyle) (ψηφοφορία)
  7.24.Ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (A6-0173/2008, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου) (ψηφοφορία)
  7.25.Υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου 2009 (A6-0231/2008, David Casa) (ψηφοφορία)
  7.26.Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στην ένταξη ευάλωτων κοινοτήτων και ομάδων (A6-0212/2008, Gábor Harangozó) (ψηφοφορία)
  7.27.Η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και οι επιπτώσεις της εκμετάλλευσης εκ μέρους της ΕΕ ορισμένων βιολογικών φυσικών πόρων στην ανάπτυξη της Δυτικής Αφρικής (A6-0137/2008, Frithjof Schmidt) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Εσωτερική Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Όροι πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας – Υπηρεσία συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών στον τομέα της ενέργειας – Προς ένα ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας (συζήτηση)
 12.Ώρα των Ερωτήσεων (προς την Επιτροπή)
 13.Σύνθεση του Κοινοβουλίου :βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Εισαγωγή σφαγίων πουλερικών (συζήτηση)
 15.Προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών (συζήτηση)
 16.Προσαρμογή ορισμένων πράξεων στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2006/512/ΕΚ - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Mέρος πρώτο) - Προσαρμογή ορισμένων πράξεων στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Tρίτο μέρος) (συζήτηση)
 17.Αυτόνομες κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων της αλιείας στις Καναρίους Νήσους (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1352 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1445 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου