Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 17. kesäkuuta 2008 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Yhteiset vaatimukset ja menettelyt palautettaessa laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia (keskustelu)
 5.Yhtenäisvaluutan käyttöönottaminen Slovakiassa 1. tammikuuta 2009 (keskustelu)
 6.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. Pöytäkirja
 7.Äänestykset
  7.1.Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (A6-0245/2008, Angelika Niebler) (äänestys)
  7.2.Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimet ja merkkivalolaitteet (kodifioitu toisinto) (A6-0233/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.3.Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimet ja merkkivalolaitteet (kodifioitu toisinto) (A6-0235/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.4.Pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet (staattiset testit) (kodifioitu toisinto) (A6-0234/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.5.Osakeyhtiöiden sulautuminen (kodifioitu toisinto) (A6-0236/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.6.Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja (kodifioitu toisinto) (A6-0237/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.7.Sisävesialusten purjehduskelpoisuuslupien vastavuoroinen tunnustaminen (kodifioitu toisinto) (A6-0238/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.8.Takeet, joita vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä (kodifioitu toisinto) (A6-0239/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.9.Eläinlääkärintarkastukset yhteisön sisäisessä kaupassa (kodifioitu toisinto)(A6-0243/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.10.Viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitäminen kaupan (kodifioitu toisinto) (A6-0242/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.11.Yhteisön menettely kaasusta ja sähköstä teollisilta käyttäjiltä perittävien hintojen avoimuuden takaamiseksi (uudelleenlaadittu) (A6-0217/2008, József Szájer) (äänestys)
  7.12.Muualla kuin Pohjois-Atlantilla kalastettujen nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittaminen (uudelleenlaadittu toisinto) (A6-0218/2008, József Szájer) (äänestys)
  7.13.Luoteis-Atlantilla kalastettujen saaliiden määriä ja kalastustoimintaa koskevien tilastojen toimittaminen (uudelleenlaadittu toisinto) (A6-0219/2008, József Szájer) (äänestys)
  7.14.Koillis-Atlantilla kalastettujen nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittaminen (uudelleenlaadittu toisinto) (A6-0214/2008, József Szájer) (äänestys)
  7.15.Tekstiilien nimitykset (uudelleenlaatiminen) (A6-0215/2008, József Szájer) (äänestys)
  7.16.Bulgarian ja Romanian liittyminen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehtyyn yleissopimukseen (A6-0194/2008, Mariela Velichkova Baeva) (äänestys)
  7.17.Rikosrekisteritietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä (A6-0207/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (äänestys)
  7.18.Euron väärentämisen torjunta (A6-0230/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (äänestys)
  7.19.Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttaminen uudelleenkäsittelyyn sovellettavan kielijärjestelyn osalta (A6-0211/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.20.Jätedirektiivin tarkistaminen (A6-0162/2008, Caroline Jackson) (äänestys)
  7.21.Ympäristönlaatunormit vesipolitiikan alalla (A6-0192/2008, Anne Laperrouze) (äänestys)
  7.22.Merenkulkijoiden vähimmäiskoulutus (uudelleenlaadittu) (A6-0178/2008, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (äänestys)
  7.23.Eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistaminen (A6-0190/2008, Avril Doyle) (äänestys)
  7.24.Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi (A6-0173/2008, Marie Panayotopoulos-Cassiotou) (äänestys)
  7.25.Yhtenäisvaluutan käyttöönottaminen Slovakiassa 1. tammikuuta 2009 (A6-0231/2008, David Casa) (äänestys)
  7.26.Koheesiopolitiikan vaikutus heikossa asemassa olevien yhteisöjen ja väestöryhmien integroitumiseen (A6-0212/2008, Gábor Harangozó) (äänestys)
  7.27.Kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuus ja vaikutukset, joita tiettyjen biologisten luonnonvarojen hyödyntämisellä EU:n taholta on kehitykselle Länsi-Afrikassa (A6-0137/2008, Frithjof Schmidt) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Sähkön sisämarkkinat – Verkkoon pääsyn edellytykset rajat ylittävässä sähkön kaupassa – Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto – Tavoitteena energiankuluttajien oikeuksia koskeva eurooppalainen peruskirja (keskustelu)
 12.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 13.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 14.Siipikarjan ruhojen tuonti (keskustelu)
 15.Jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelu (keskustelu)
 16.Eräiden säädösten mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn — ensimmäinen osa — Eräiden säädösten mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn — kolmas osa (keskustelu)
 17.Eräiden kalastustuotteiden Kanariansaarille tuonnissa sovellettavat yhteisön autonomiset tariffikiintiöt (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (822 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1803 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö