Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 17 juni 2008 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om brådskande förfarande
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Gemensamma regler och förfaranden för att återsända medborgare i tredje länder som vistas olagligt i medlemsstaterna (debatt)
 5.Slovakiens införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2009 (debatt)
 6.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (A6-0245/2008, Angelika Niebler) (omröstning)
  7.2.Belysnings- och ljussignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon (kodifierad version) (A6-0233/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  7.3.Belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (A6-0235/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  7.4.Skyddsbågar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (statisk provning) (kodifierad version) (A6-0234/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  7.5.Fusioner av aktiebolag (kodifierad version) (A6-0236/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  7.6.Rättsligt skydd för datorprogram (kodifierad version) (A6-0237/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  7.7.Ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart (kodifierad version) (A6-0238/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  7.8.Skyddsåtgärder som krävs av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen (kodifierad version) (A6-0239/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  7.9.Veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen (kodifierad version) (A6-0243/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  7.10.Saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (kodifierad version) (A6-0242/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  7.11.Gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare (omarbetning) (A6-0217/2008, József Szájer) (omröstning)
  7.12.Statistikuppgifter över nominell fångst i vissa områden, andra än dem i Nordatlanten (omarbetning) (A6-0218/2008, József Szájer) (omröstning)
  7.13.Statistikuppgifter om fångster och fiskeriaktiviteter i Nordatlantens västra del (omarbetning) (A6-0219/2008, József Szájer) (omröstning)
  7.14.Statistikuppgifter om nominell fångst i Nordatlantens östra del (omarbetning) (A6-0214/2008, József Szájer) (omröstning)
  7.15.Benämningar på textilier (omarbetning) (A6-0215/2008, József Szájer) (omröstning)
  7.16.Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (A6-0194/2008, Mariela Velichkova Baeva) (omröstning)
  7.17.Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan medlemsstater (A6-0207/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (omröstning)
  7.18.Skydd av euron mot förfalskning (A6-0230/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (omröstning)
  7.19.Rättegångsregler för Europeiska gemenskapernas domstol avseende språkanvändning i omprövningsförfarandet (A6-0211/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  7.20.Översyn av ramdirektivet om avfall (A6-0162/2008, Caroline Jackson) (omröstning)
  7.21.Miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område (A6-0192/2008, Anne Laperrouze) (omröstning)
  7.22.Minimikrav på utbildning för sjöfolk (omarbetning) (A6-0178/2008, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (omröstning)
  7.23.Fastställande av MRL-värden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel (A6-0190/2008, Avril Doyle) (omröstning)
  7.24.Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utslagning (A6-0173/2008, Marie Panayotopoulos-Cassiotou) (omröstning)
  7.25.Slovakiens införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2009 (A6-0231/2008, David Casa) (omröstning)
  7.26.Sammanhållningspolitikens konsekvenser för integrationen av sårbara samhällsgrupper (A6-0212/2008, Gábor Harangozó) (omröstning)
  7.27.Konsekvens i utvecklingspolitiken och effekterna av EU:s exploatering av vissa biologiska naturresurser på utvecklingen i Västafrika (A6-0137/2008, Frithjof Schmidt) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Den inre marknaden för el - Villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel - Samarbetsorgan för tillsynsmyndigheter inom energiområdet - Mot en europeisk stadga om energikonsumenters rättigheter (debatt)
 12.Frågestund (frågor till kommissionen)
 13.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 14.Import av slaktkroppar av fjäderfä (debatt)
 15.Skydd av fotgängare och andra oskyddade trafikanter (debatt)
 16.Anpassning av vissa rättsakter till det föreskrivande förfarandet med kontroll, "omnibus-förordningen", del I - Anpassning av vissa rättsakter till det föreskrivande förfarandet med kontroll ("omnibus-förordning", del III) (debatt)
 17.Autonoma gemenskapstullkvoter för import av vissa fiskeriprodukter till Kanarieöarna (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (790 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1887 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy