Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0054(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0213/2008

Rozpravy :

PV 17/06/2008 - 17
CRE 17/06/2008 - 17

Hlasovanie :

PV 18/06/2008 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0300

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 18. júna 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Vysvetlenia hlasovania
Zápisnica
  

ysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Schválenie pridelenia nových právomocí podpredsedovi Európskej komisie, pánovi Jacquesovi Barrotovi (B6-0306/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, v dnešnom hlasovaní som podporila kandidatúru pána komisára Barrota. Pán komisár sa zaviazal k neľahkým rokovaniam so Spojenými štátmi o otázke bezvízového turistického pobytu pre občanov všetkých krajín Európskej únie. Navyše, návrh pána komisára týkajúci sa riešenia problému žiadateľov o azyl v duchu solidarity a predovšetkým poskytnutie pomoci krajinám ako Poľsko, ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie vonkajších hraníc schengenského priestoru ma presvedčili, že pán komisár Barrot sa výborne vyzná v problémoch v rámci pôsobnosti Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť.

 
  
  

- Správa: Manfred Weber (A6-0339/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias, v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, predovšetkým by som sa rád ospravedlnil za svoju neprítomnosť na tomto kľúčovom hlasovaní. Spolu s niekoľkými svojimi kolegami som sa nemohol zúčastniť hlasovania o tejto smernici a uznesení, pretože vlak z Paríža do Štrasburgu meškal hodinu a štvrť. Podobne ako moja skupina by som hlasoval plne proti uzneseniu a smernici.

Rád by som na tomto mieste vyjadril svoje najhlbšie znechutenie. Je nedôstojné, že tento Parlament a v širšom kontexte Európska únia má záchytné centrá, v ktorých sa nachádzajú desiatky, stovky alebo dokonca tisícky našich spoluobčanov, ktorí sú prisťahovalcami alebo pochádzajú z prisťahovaleckého prostredia. Všetko to zaváňa sebaobranou zo strany Európskej únie, čo ja a moja skupina považujeme za neprijateľné.

Samozrejme, dnes je potrebné prijať opatrenia na kontrolu migračných tokov, avšak obranné kroky, o ktorých sa práve hlasovalo nie sú adekvátnou reakciou na hospodársku migráciu alebo klimatickú migráciu, ktorá bude čoskoro aktuálna. Keby Európska únia, Európsky parlament, Komisia a Rada poskytovali bezpodmienečne nutnú rozvojovú pomoc, možno by sme mali právo reagovať týmto spôsobom. K pomoci sme sa však ešte nedostali. V skutočnosti sme sa po plánovaných 0,7 % dostali iba na 0,38 % namiesto 0,42 % rozpočtu.

Dovoľte mi so všetkou vážnosťou povedať, že sa za náš Parlament hanbím a že sa hanbím aj za Európsku úniu, ktorú sa snažíme vybudovať. Mala by to byť otvorená a pohostinná Únia, ktorá dokáže otvoriť náruč všetkým občanom sveta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, v mene skupiny GUE/NGL. – (DE) Vážený pán predsedajúci, kompromis, ktorý dosiahol spravodajca Európskeho parlamentu pán Weber a ministri vnútra v súvislosti so smernicou o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt je zlým kompromisom vrhajúcim pochybnosti na dôveryhodnosť Európskej únie v oblasti ľudských práv. Moja skupina smernicu z uvedeného dôvodu jednoznačne odmieta.

Parlament má ako spoluzákonodarca právnu a morálnu povinnosť konať tak, aby vytvoril pravidlá, ktoré sú prijateľné a predovšetkým v súlade s ľudskou dôstojnosťou. Mal by túto svoju zodpovednosť plne uplatňovať a bojovať za podobné pravidlá. Miesto toho väčšina v Parlamente jednoducho umožnila Rade zaviesť vlastné pravidlá, takže smernicu možno pretlačiť už v prvom čítaní. Aj napriek tomu, že smernica môže zlepšiť právne postavenie v niektorých členských štátoch, možno z toho dôvodu, že vnútroštátne právne predpisy nestanovujú hornú hranicu obdobia zadržiavania, zásadnú úlohu zohráva celkový obsah.

Smernica legitimizuje zaistenie ľudí v trvaní až 18 mesiacov, aj keď jediným trestným činom, ktorý spáchali, je, že v Európe hľadajú lepší život pre seba a svoje rodiny. Myslíme si, že súčasné praktiky vyhosťovania v členských štátoch neoprávňujú ani neospravedlňujú súčasné ani budúce zaobchádzanie s nemajetnými ako s kriminálnikmi. Členské štáty by miesto podporovania súčasných praktík, ktorými porušujú ľudské práva „štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt“, aj na európskej úrovni mali hľadať konečné riešenie problému migrácie.

Pre našu skupinu to znamená predovšetkým úlohu konečne vypracovať spoločnú politiku legálneho prisťahovalectva, ktorá zaručí migrantom ľudské práva a ponúkne vyhliadky ľuďom vo veľkej núdzi, ktorí sa dostali do Európy často aj s rizikom straty vlastného života.

Európsky parlament nevyužil príležitosť konať na základe svojej zodpovednosti a byť voči Rade neoblomný. Na vedomie sa nebrali naliehavé výzvy mnohých organizácií z oblasti ľudských práv a cirkví.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE-DE). - (HU) Aj ja by som rada podala vysvetlenie svojho hlasovania o správe pána Webera. Ako poslankyňa Európskeho parlamentu som presvedčená, že je dôležité prijať túto správu, ktorá predstavuje prvý krok k prisťahovaleckej politike Európskej únie. Zároveň som ako právnička pre ľudské práva a práva menšín presvedčená, že moje hlasovanie za správu je opodstatnené. Správa pána Webera je výsledkom zložitého kompromisu. Pri práci na tomto kompromise sa mal Parlament možnosť presvedčiť, že do textu sa zapracovalo dostatočné množstvo humanitárnych hľadísk i hľadiska ľudských práv. V oblastiach, v ktorých neexistuje regulácia, predstavuje správa pokrok. V oblastiach, v ktorých už má regulácia širokú základňu, nemôže znížiť úroveň existujúcich vyšších štandardov. V texte sa nachádzajú aj slabé, zraniteľné miesta, ako to zvyčajne v kompromisných textoch býva. Preto rozumiem výhradám náboženských organizácií a laikov a súhlasím s nimi v tom, že nemožno dovoliť, aby sa vzletný právnický jazyk používal na obchádzanie úvah o dobročinnosti alebo ľudských právach. Nemôžme dovoliť, aby sa tento text stal zdrojom nových tragédií alebo rozdelenia rodín. V živote prisťahovalcov, ktorí k nám prichádzajú, aby našli humánnejší život, bolo už utrpenia dosť. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za správu pána Webera, musím však povedať, že s istými výhradami. Ľavičiari a členovia extrémnej ľavice vyjadrili s touto smernicou zreteľný nesúhlas. Tvária sa, ako by sa ňou nehanebne popierali ľudské práva nelegálnych prisťahovalcov, kým pravdou je v skutočnosti pravý opak. V prvom rade sa prostredníctvom európskej smernice presadí ako prijateľná politická možnosť napríklad regularizácia nelegálnych prisťahovalcov. Členské štáty budú povinné poskytnúť aj bezplatnú právnu pomoc nelegálnym prisťahovalcom, ktorí o ňu požiadajú.

Je neprijateľné, aby ľudia z nelegálnej situácie ťažili zákonné výhody. Okrem toho je veľa miest v smernici úplne nezáväzných. Z toho dôvodu poskytuje smernica niektorým členským štátom možnosť zaistiť nelegálnych prisťahovalcov na dlhší čas s cieľom vyhostiť ich z krajiny. Ďalším pozitívnym ustanovením je päťročný zákaz opätovného vstupu po vyhostení, ktorým sa má zabrániť vstupu do ostatných krajín Európy. Problém prisťahovalectva si vyžaduje ešte oveľa viac radikálnych opatrení ako sa nachádza v tejto správe, možno ju však považovať za krok správnym smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Vážený pán predsedajúci, zastavme sa na chvíľku pri číslach. V priebehu 100 rokov sa počet svetovej populácie znásobí približne sedem krát, z 1 miliardy na 7 miliárd. Táto populačná explózia nemôže pokračovať bez následkov na európsky svetadiel, ktorý tiež musí čeliť obrovskému demografickému deficitu. Naše súčasne problémy v súvislosti s prisťahovalectvom sú skutočne veľmi vážne, avšak v porovnaní s tým, čo nás čaká v nadchádzajúcich desaťročiach, sú ešte vždy zvládnuteľné. Opatrenia prijaté v tejto smernici o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt sú z pohľadu budúcnosti skutočne neúčinné a určite nedostatočné. Budeme musieť vykonať oveľa viac než len prijať tieto polovičaté opatrenia, ktoré sú pri zastavení toku nelegálneho prisťahovalectva dvoma krokmi vpred a zároveň jedným krokom späť. Avšak, keďže aj slabý signál týkajúci sa politiky návratu nelegálnych prisťahovalcov je lepší ako žiadny, hlasoval som, aj keď bez nadšenia, za správu pána Webera.

 
  
MPphoto
 
 

  Romano Maria La Russa. (UEN) - (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dnes sme hlasovaním za správu pána Webera možno urobili zásadný krok smerom k zostaveniu komplexného rámca opatrení proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Tieto opatrenia budú reakciou na bezpečnostné požiadavky veľkého množstva európskych občanov, z ktorých bolo mnoho svedkom kriminálnych činov štátnych príslušníkov tretích krajín.

Som rád, že môžem konštatovať, že môžem poznamenať, že Európsky parlament, ručiteľ všeobecnej slobody a práv sa nakoniec vyslovil v prospech spoločnej politiky s cieľom uspokojiť potreby členských štátov v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Ujasnili sme si, že cieľom nie je len zaistiť tých, ktorí sa u nás nachádzajú nelegálne, ale aj zaviesť jasné, transparentné a rýchle konania o návrate. Z uvedeného dôvodu nejde len o zakázanie tohto javu, akoby niektorí radi, napríklad prostredníctvom zákazu opätovného vstupu...

(predsedajúci prerušil rečníka)

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). - (ES) Hlasoval som za niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, aby som bol presný, za štyri z nich, ktoré boli úsilím o zlepšenie tejto smernice. Hlasoval som však aj za celú konečnú verziu smernice aj napriek tomu, že tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neboli schválené.

Som presvedčený, že smernica zásadne zlepší práva prisťahovalcov s nepovoleným pobytom vo viacerých európskych krajinách. To nemožno poprieť. Musíme však porovnať zákony, ktoré sú v súčasnosti v Únii platné.

Táto smernica zjavne nepatrí k tým, ktoré by navrhli niektorí z nás, keby mali možnosť vypracovať ju sami. Musí však existovať rovnováha v spolurozhodovacom postupe medzi legitímnosťou Európskeho parlamentu a všetkých národných parlamentov a vlád.

Za uplatňovanie tejto smernice nesú v súčasnosti veľkú zodpovednosť práve národné parlamenty, práve tak ako Európska komisia a Súdny dvor musia jej uplatňovanie monitorovať. Odteraz spadajú obmedzenia práv v členských štátoch pod európske zákony, členské štáty už o nich nemôžu rozhodovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, som veľmi rád, že si ma ešte vždy váži veľa kolegov a kolegýň, ktorým by som rád poďakoval za to, že počkali na moje vysvetlenie dôvodu hlasovania za správu Weber.

Pán predsedajúci, som presvedčený, že čelíme niečomu podobnému ako boli invázie barbarov v Rímskej ríši pred 2000 rokmi a ešte dávnejšie. V tom období na Rímsku ríšu útočili ozbrojené oddiely a Rimania síce zdvihli na svoju obranu zbrane, ale ako vieme, za tragických okolností podľahli.

V súčasnosti je táto Európa destináciou obyvateľov všetkých krajín sveta. Majú v podstate pravdu. Sú rovnako hladní ako barbari, ktorí sa chceli nasýtiť pri rímskych fontánach. Európa má nárok brániť sa a stanoviť, že tých, ktorí chcú robiť nájazdy na naše územie, je treba eskortovať späť na hranicu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI).(FR) Vážený pán predsedajúci, v Európe máme 10 miliónov nelegálnych prisťahovalcov. Keby sme mali Boeing s kapacitou 300 miest, potrebovali by sme naplniť viac ako 30 000 lietadiel, aby sme splnili ustanovenia smernice o procese návratu. To znamená, viac ako 1000 Boeingov, ktoré by odlietali z 27 európskych hlavných miest dlhšie ako tri roky.

Z hľadiska čísel by bol tento návrh určite šialený a surrealistický. Je tu však ešte niečo nezmyselnejšie. Zatiaľ čo prisťahovalectvo v skutočnosti nie je ničím viac než sociálnym odrazom hospodárskej globalizácie, v ktorej svetový kapitalizmus núti pracujúcich navzájom súťažiť, my pripravujeme smernicu, ktorá má riešiť len odraz problému. Neviem, či ide o pokrytectvo alebo o niečí vtip, v každom prípade však ide o čosi krátkozraké. Kočovníci našej planéty sú neustále v pohybe, pretože potrebujú jesť a piť, postarať sa o seba a vzdelávať sa. Potrava a jej nedostatok, voda a jej rozvoz, pandémie a spôsob ich šírenia sú v súčasnosti tým, čo majú národy sveta spoločné. Čím skôr sa pustíme sa do spoločných problémov a začneme ich riešiť, tým skôr budeme môcť...

(predsedajúci prerušil rečníka)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Vážený pán predsedajúci, obhajcovia prisťahovalectva vedú dezinformačnú kampaň proti tejto smernici o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt. Nazývajú ju „smernicou hanby“. Nejde o nič iné než o dobre zorganizovanú hru ľavice a pravice. Ľavica protestuje s cieľom získať dodatočné práva pre prisťahovalcov a keď ich má, tvári sa, že celý proces je prísny a nepružný.

V skutočnosti tento dokument s aktuálnymi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi ochraňuje práva prisťahovalcov, ktorí by sa mali vrátiť a ich ďalší pobyt v Európe oveľa viac, než zaručuje ich návrat do vlasti. Držať ľudí v záchytných centrách je veľmi obmedzujúce opatrenie, ktoré je posledným východiskom a doba zadržania 18 mesiacov je najvrchnejšou hranicou, ktorú možno využiť len vo výnimočných prípadoch. Krajiny, ktorých právne obmedzenia sú pod uvedenou hranicou, si ich ponechajú. Využitie lehoty na dobrovoľný návrat zachráni prisťahovalcov pred zákazom opätovného vstupu na územie Európskej únie a členské štáty sú žiadané, aby tento postup pri najbližšej príležitosti legalizovali. Inými slovami, Francúzsko, ktoré má najmiernejšie právne predpisy v celej Európe, nebude nútené meniť ich a už určite nie ich sprísňovať. Pán Sarkozy, ktorému pomáha postoj ľavice by bol možno rád, aby si ľudia mysleli opak. Len vďaka niektorým kladným hľadiskám tohto dokumentu...

(predsedajúci prerušil rečníka)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Vážený pán predsedajúci, dnes ráno sme boli svedkami úžasného symbolizmu. Rečníci jeden po druhom vstávali zo svojich miest a tvrdili, že budú rešpektovať írsky ľud. Bezprostredne potom, sme v hlasovaní presadili túto správu, ktorá je prvým krokom k vytvoreniu spoločnej prisťahovaleckej a azylovej politiky, ktorá by mala tvoriť značnú časť Lisabonskej zmluvy.

Keby sme slová o rešpektovaní hlasovania írskych občanov mysleli vážne, namiesto toho, že tu potajomky pokračujeme v uplatňovaní ustanovení textu Zmluvy, začali by sme úplne meniť tie časti, ktoré sa do nej dostali len preto, lebo sa očakávalo, že bude schválená vrátane Európskeho útvaru pre vonkajšiu činnosť a Charty základných práv.

Pani Wallström dnes ráno povedala, že je dôležité zistiť, prečo ľudia hlasovali proti. „Proti čomu hlasovali?“ pýtala sa. Dovoľte mi pomôcť jej. Predpokladám, že hlasovali proti Lisabonskej zmluve. Indíciou bol hlasovací lístok, na ktorom bola napísaná otázka, či súhlasia so schválením Lisabonskej zmluvy.

Pán Cohn-Bendit povedal, že nebude veľmi správne, ak milión ľudí rozhodne o osude pol miliardy Európanov. Rád s ním súhlasím. Predložte referendá aj zvyšnej pol miliarde. Pactio Olisipiensis censenda est!

(potlesk)

 
  
  

- Správa: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). - (DE) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti tejto správe, pretože míňa svoj cieľ v troch dôležitých bodov.

Po prvé, nebolo možné zaručiť prijatie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 170 a 171, ktoré boli obzvlášť dôležité z hľadiska regionálnych sietí a vytvorili by výnimky odôvodnené na základe veľkosti.

Po druhé, neprijal sa ani tretí spôsob. V energetickom sektore je dôležité byť v súvislosti s plánovaním schopný predvídať, Komisia však žiaľ mala prevahu so svojím právnym oddelením a s úplným oddelením. Podľa mňa je nepravdepodobné, že sa posunieme správnym smerom.

Po tretie, nepodarilo sa nám preukázať spoľahlivosť jadrového priemyslu v prípade nehôd. Rakúska ľudová strana (ÖVP) má z uvedených dôvodov voči správe výhrady a nebolo možné, aby hlasovala za tento balík.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). - (CS) Hlasoval som za správu svojej kolegyne pani Morganovej, pretože súhlasím, že je nutné zaistiť bezpečnosť dodávok plynu a elektrickej energie, udržateľnosť trhu s nízkouhlíkovou elektrinou a globálnu konkurencieschopnosť. Dosiahnutie tohto cieľa bolo jedným z bodov včerajšej rozpravy na plenárnom zasadnutí. Nedá sa jednoznačne dokázať, že úplné oddelenie vlastníctva distribučnej siete a producentov vedie k zvýšeniu investícií a lepšej výkonnosti sietí. Z tohto hľadiska vidím ešte priestor pre hľadanie výhodného riešenia pre spotrebiteľov, ako aj pre ďalšie subjekty, ktoré by prejavili záujem o vstup na tento trh. Ak chceme vytvoriť celoeurópsky trh s elektrickou energiou, musíme zintenzívniť regionálnu spoluprácu v oblasti cezhraničných prenosov a koordinácie investičných a prevádzkových činností. Preto podporujem posilnenie mechanizmov, ktoré koordinujú regionálnu spoluprácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, spoločný trh znamená väčšiu konkurencieschopnosť a následne vyššie štandardy. Účastníci trhu sú preto povinní vhodným spôsobom investovať a zvyšovať kapacitu svojich distribučných sietí. Výsledkom sú bezpečnejšie dodávky a menej problémov s dodávkami energie. Nakoľko pozorujeme, že požiadavky na spotrebu energie neustále vzrastajú, je veľmi dôležité vytvorenie vnútorného trhu s energiou. Tento trh predstavuje dôležitý krok správnym smerom, na zaistenie energetickej bezpečnosti Európy však nestačí. Musíme vytvoriť spoločnú energetickú politiku v duchu solidarity. Mali by sme navrhnúť vhodné mechanizmy, ktoré by umožňovali členských štátom v čase energetickej krízy vzájomnú podporu. Pre Európu je však nakoniec ešte dôležitejšie začať vystupovať jednotne v súvislosti s vonkajšou energetickou politikou. Energetickú bezpečnosť je možné dosiahnuť len prostredníctvom súdržnej, účinnej a predovšetkým spoločnej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za správu pani Morganovej. Myslím, že obsahovala niektoré veľmi dôležité body. V Európe zjavne potrebujeme konkurencieschopnejší energetický priemysel, prostredníctvom ktorého budeme schopní zaručiť, aby mohli všetci Európania využívať výhody vyššej konkurencieschopnosti, nižších cien a kvalitnejšie služby.

Uvítal som obzvlášť časť o decentralizovanej výrobe elektrickej energie, predovšetkým vetu: „Musíme ľuďom zabezpečiť návrat ich právomocí prostredníctvom podpory lokálnej výroby energie a mikrogenerácie“. Tí z nás, ktorí podporujú v politických programoch zameraných na decentralizáciu priamu demokraciu by poznamenali: „Prečo skončiť pri energii?“ Prečo nepreniesť viac právomocí v celom rade oblastí nielen späť národným vládam, ale aj miestnym spoločenstvám, tým, ktorí majú k otázke, ktorá sa práve právne upravuje, najbližšie? Sedím tu so svojimi kolegami, Danielom Hannanom a Chrisom Heatonom-Harrisom, ktorí sú tiež členmi významnej organizácie, hnutia Priama demokracia. Ak skutočne veríte v silu ľudí, mali by ste im vrátiť moc a opýtať sa ich, čo chcú. Ak by ste sa ich skutočne opýtali na Lisabonskú zmluvu, ako sme sa opýtali v Írsku, odpovedali by „nie“.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, aj ja som podporil správu pani Morganovej, pretože som presvedčený, že konkrétne v tomto odvetví by sme mali vlastníctvo úplne oddeliť. Skúsenosti členských štátov dokazujú, že úplné oddelenie vlastníctva vedie k zvýšeniu investícií a k lepšiemu výkonu sietí.

Chcem však hovoriť aj o lokálnej výrobe energie, pretože som presvedčený, že ide o správny krok vpred. Dôvodom je skutočnosť, že miestne projekty podporujú miestni obyvatelia a má z nich výhody daná oblasť.

V oblasti, ktorú zastupujem, vo volebnom obvode Daventry, máme množstvo nechcených návrhov na veterné elektrárne. Niektoré z nich sa zamietli, v iných sa pokračuje, žiadna z nich však nebude slúžiť tejto oblasti. Všetky spomínané projekty sú založené na istom druhu „dotácií“, ktorý vznikol vypracovaním smernice britskej vlády. V smernici sa uvádza, že sa potrebujeme uberať týmto konkrétnym smerom a nijak inak. Ide o veľmi krátkozraký cieľ.

Takže ak sa v súvislosti s výrobou chystáme klásť čo najväčší dôraz na lokálny prístup, mali by sme dôverovať miestnym ľuďom v prijímaní takých riešení, ktoré sami potrebujú.

 
  
  

- Správa: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber, v mene skupiny PPE-DE. (DE) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za túto správu. Európsky vnútorný trh v energetickom sektore považujem za rozumný nápad. Potrebujeme teda sieť prevádzkovateľov prenosovej sústavy. Musíme však zaručiť, že v súvislosti s implementáciou skutočne vytvoríme rovnaké podmienky, ale zároveň vytvoríme priestor pre regionálne výnimky. Je potrebné umožniť poskytovanie krížových dotácií medzi rôznymi energetickými odvetviami s cieľom zaručiť dodávky energie do najvzdialenejších oblastí a údolí Európy ako aj na jej ostrovy. Možno predpokladať, že dodávky energie do uvedených oblastí sú oveľa drahšie, a preto finančne menej atraktívne pre spoločnosti. Z uvedeného dôvodu musíme byť schopní zabezpečiť potrebnú rovnováhu.

Mám ešte jednu stručnú poznámku, ktorú by som rád adresoval svojim britským kolegom. Ak tomu správne rozumiem, vo Veľkej Británii sa konalo len jediné referendum, konkrétne o vstupe do Spoločenstva. Možno by ste mohli zmeniť svoju ústavu a umožniť zavedenie využívania tohto nástroja priamej demokracie. Tento krok by som veľmi uvítal.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, ospravedlňujem sa, že mi trvalo tak dlho, kým som začal hovoriť. Bol som zaujatý a odmeňoval som potleskom predošlého rečníka, ktorý svoje vystúpenie zakončil veľmi cennou myšlienkou.

Moje poznámky sa týkajú aj správy pána Chichestra, preto by som svoje poznámky predniesol naraz a využil tak len jeden rečnícky čas. Táto správa z určitých hľadísk zdôrazňuje jednu možnú chybu v zmýšľaní eurokratov a ľudí, ktorí sú často poslancami tohto Parlamentu, a konkrétne, že Európa musí byť riešením akéhokoľvek problému. Samozrejme, že vítam agentúru pre európskych regulátorov, v ktorej národní regulátori spolupracujú. Nezabúdajme však, že často sa stáva, že najlepšiu možnosť na pochopenie miestnych okolností majú práve národní regulátori.

Nedovoľme, aby sa tento orgán stal najvyšším európskym regulátorom. Uistime sa, že regulátor pozná miestne špecifiká a že sa zodpovedá miestnym obyvateľom. Keby sme sa my sami zodpovedali miestnym ľuďom, dostali by príležitosť hlasovať proti Ústave.

 
  
  

- Správa: József Szájer (A6-0086/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, už rozmýšľam nad svojou tlačovou správou a myslím, že začnem rozprávaním „k preplnenému Parlamentu“. Aj keby som mal radšej napísať „k preplneným tlmočníckym kabínkam“. Veľmi si vážim, že tlmočníci nešli na obed, že ostali a že to všetko počúvajú.

Som anglický futbalový rozhodca, preto sa obávam všetkých poľských politikov v tomto Parlamente, ktorí by takúto osobu najradšej zabili. V každom prípade, po včerajšom futbale, najmä po zápase Francúzsko – Taliansko, som rozmýšľal, že francúzske družstvo by možno malo robiť to, čo ich politickí vodcovia. Úplne ignorovať výsledok a aj napriek nemu sa zúčastniť štvrťfinále. Pretože presne to sa snažíme robiť v súvislosti s Lisabonskou zmluvou.

Príčinu – a možno ste zvedavý, pán predsedajúci, ako sa dostanem ku správe, o ktorej mám hovoriť a niekedy som zvedavý aj ja sám – pre ktorú Lisabonskú zmluvu nepotrebujeme, dokazuje aj táto správa. EÚ prežije aj bez tejto Zmluvy Dnes sme úspešne hlasovali o obrovskej zmene inštitucionálnej organizácie tohto Parlamentu a na podobnú zmenu špeciálnu zmluvu nepotrebujeme.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Schválenie pridelenia nových právomocí podpredsedovi Európskej komisie, pánovi Jacquesovi Barrotovi (B6-0306/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), písomne. − (RO) Veľmi si vážim neochvejnosť a rozhodnosť, s akou pán Barrot pri príležitosti svojho pondelkového vypočutia prevzal podporu práv týkajúcich sa európskeho občianstva, konkrétne voľného pohybu.

Práva a slobody európskych občanov sú najdôležitejšími výdobytkami európskej integrácie a za žiadnych okolností a v žiadnom prípade by sa nemali ohrozovať.

Občania krajiny, ktorú zastupujem v tomto Parlamente, Rumunska, pozorne a so záujmom sledujú diskusie o voľnom pohybe z niektorých členských štátov.

Rumunskí občania zo zahraničia, ktorí sú poväčšine dobrými a pracovitými zamestnancami, sú pre hospodárstva krajín, v ktorých pracujú, nesporným prínosom.

Títo občania, a som presvedčený, že nielen oni, očakávajú, že Európska komisia zohrá pri ochrane voľného pohybu aktívnu a stabilnú úlohu.

Z celého srdca dúfam, že celý mandát pána Barrota sa bude niesť v duchu tohto záväzku ochraňovania práv európskych občanov.

 
  
  

- Správa: Ewa Klamt (A6-0139/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. − (PT) Sme svedkami ľudskej drámy. Rodiny trpia, pretože ich príbuzní zmizli, okrem toho však po desaťročia trpia a trápia sa, pretože nevedia, čo s nimi bude.

Z toho dôvodu považujem za nevyhnutné, aby všetky zúčastnené strany aj naďalej konštruktívne spolupracovali a aby sa prebiehajúce pátranie po osude všetkých nezvestných osôb na Cypre urýchlilo.

Z hľadiska identifikácie všetkých nájdených ľudských pozostatkov má zásadnú dôležitosť aj Výbor pre nezvestné osoby na Cypre, VNO.

Keďže finančný príspevok projektu výboru VNO je určený len na obdobie do konca roka 2008, podporujem pridelenie ďalšej finančnej pomoci výboru, aby mohol aj v roku 2009 pokračovať vo výkone svojich činností. Tento príspevok by mal umožniť aj zvýšenie jeho kapacity, predovšetkým v teréne, najímanie väčšieho počtu vedcov a financovanie väčšieho vybavenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Hèlčne Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Nemáme nič proti tomu, že cyperskému výboru sa poskytuje ďalšia pomoc a dostáva ďalšie finančné príspevky na pokračovanie svojej práce. Myslíme si však, že finančné prostriedky by bolo potrebné prideliť Červenému krížu, ktorý má v tejto oblasti skúsenosti a odbornú prax. Preto sme sa rozhodli, že budeme hlasovať proti návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Klamt (PPE-DE), písomne. − (DE) Ako spravodajkyňa vítam obrovskú podporu Európskeho parlamentu v súvislosti s uznesením o nezvestných osobách na Cypre. Každý príbuzný nezvestnej osoby má prostredníctvom exhumácie a identifikácie pozostatkov právo získať informácie o jej osude. Nájdenie pozostatkov príbuzných, ktorí boli po desaťročia nezvestní, a ich dôstojný pohreb je pre gréckych a tureckých Cyperčanov jediný spôsob uzavretia bolestivej kapitoly ich života, pretože sa im nakoniec poskytne istá informácia o osude ich milovaných. Som presvedčená, že táto činnosť je dôležitým príspevkom ku krokom smerom k opätovnému zjednoteniu Cypru.

EÚ už aktívne podporuje Výbor pre nezvestné osoby na Cypre (VNO) formou financovania miest exhumácie, antropologických laboratórií a rodín nezvestných osôb. V tomto kontexte je dôležité, že Výbor pre nezvestné osoby by mal uskutočniť potrebné vyšetrovanie a vykonať analýzu dovtedy, kým o tomto humanitárnom probléme nezvestných osôb ešte môžu vypovedať očití svedkovia.

Preto považujem za nevyhnutné vyčleniť zo všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2009 dodatočnú sumu vo výške 2 miliónov EUR a naliehavo požiadať Radu a Európsku komisiu o uzavretie dohody o tejto dodatočnej finančnej pomoci.

 
  
  

- Správa: Manfred Weber (A6-0339/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM), písomne. − Hlasoval som proti tejto správe, pretože sťažuje členským štátom návrat nelegálnych prisťahovalcov. A keď títo nelegálni prisťahovalci získajú pobyt v členských štátoch EÚ, je pre nich jednoduchšie vstúpiť do Británie, čím sa zväčší záťaž týkajúca sa nelegálneho prisťahovalectva v Spojenom kráľovstve. O prisťahovaleckej a azylovej politike by v každom prípade mali rozhodovať demokratické členské štáty a nie Európska únia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. − (IT) Ďakujem vám, pán predsedajúci. Na základe zamietnutia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov skupiny PSE som hlasoval proti správe pána Webera

O potrebe právnych predpisov v tejto veľmi citlivej oblasti, a nielen vzhľadom na subjektívne interpretácie, ktoré často využívajú členské štáty, niet pochýb. Súčasný návrh však má neospravedlniteľné nedostatky. Napríklad neprijateľné je plánované zaobchádzanie s maloletými bez sprievodu, ako aj neposkytnutie záruk osobám, ktoré potrebujú pomoc, ako napríklad obete obchodovania s ľuďmi, tehotné ženy alebo osoby so zdravotným postihnutím.

Ďalšou absurdnosťou je ustanovenie, na základe ktorého sa obdobie zadržania môže predĺžiť v dôsledku nedostatočnej „administratívnej“ spolupráce krajiny pôvodu. Napríklad situácia sudánskych utečencov bude závisieť od účinnosti obecných matrík. Na zaručenie bezpečnosti svojich občanov sme potrebovali prísne pravidlá a nie obťažovanie, ktoré je urážkou ľudskej dôstojnosti. Európa dnes napísala tienistú stránku svojej histórie.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (PSE), písomne. Európska parlamentárna labouristická strana (EPLP) sa zdržala hlasovania o tomto legislatívnom návrhu z toho dôvodu, že Spojené kráľovstvo nie je povinné riadiť sa touto smernicou, pretože v súvislosti s opatreniami SVV týkajúcimi sa prisťahovalectva a azylu uplatňuje systémy opt-out/opt in. Svoju zodpovednosť sme však starostlivo zvážili, nakoľko uvedená smernica by mala mať priamy vplyv na krajiny, pre ktoré je právne záväzná.

Správa pána Webera si vyžadovala množstvo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré by vylepšili návrh spravodajcu. Dôležitá bola skutočnosť, že správa mala obsahovať konkrétne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy podľa odporúčaní skupiny PSE. Zdržali sme sa hlasovania, pretože tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neboli prijaté. Išlo o:

pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98 zaručujúci ochranu maloletých bez sprievodu;

pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103 týkajúci sa dĺžky a podmienok zadržania;

pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95 o definovaní rizika úteku.

Celkovo má strana EPLP pocit, že táto správa nezvýšila schopnosť štátov EÚ konať v súvislosti s návratom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt účinne, ale zároveň ľudsky. Naopak, jej uplatňovanie bude pri tejto otázke, ktorá je už v súčasnosti dosť zložitá a plná emocionálneho napätia, ďalšou záťažou.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Assunção Esteves (PPE-DE), písomne. − (PT) Smernica o nelegálnom prisťahovalectve je obrovskou dilemou. Na jednej strane sú nedostatočné pravidlá, ktoré poskytujú voľný priestor pre mnohé prípady neľudských praktík v súvislosti s prisťahovalcami. Na druhej strane sa v spojení s touto smernicou dosiahol len mierny pozitívny konsenzus, ktorý sa týka mnohých nejasných pojmov a odkazov na rozhodnutia členských štátov. Inými slovami, táto smernica je nedostačujúca. Kompromisná dohoda nedosiahla ambície európskej Európy. Parlament sa dostal pred neuskutočniteľnú úlohu. Musí si bez rozruchu, ku ktorému by v skutočnom parlamente malo dôjsť, vybrať medzi chaosom, ktorý vedie k barbarstvu a chatrnými alebo neúplnými pravidlami. V dôsledku holej nešťastnej náhody už od Rady nemožno očakávať nič viac a Komisia sa motá okolo založenia európskeho fondu solidarity spolu s krajinami pôvodu nelegálnych prisťahovalcov a s členskými štátmi z južnej Európy, ktoré žijú v biede. Je iróniou, že ak chceme dnes hlasovať čestne, musíme hlasovať so zatvorenými očami.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (IND/DEM), písomne. Hlasovali sme proti správe, pretože nemáme záujem o žiadnu európsku spoločnú prisťahovaleckú politiku. Myslíme si, že rozhodnutia o tom, kto by mal byť z ich územia vyhostený a za akých podmienok, by mali byť na jednotlivých členských štátoch.

Keďže za právne predpisy hlasujeme vo všeobecnosti zriedkavo, radi by sme poznamenali, že sme hlasovali za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75, v ktorom sa zamietol návrh Komisie vypracovať spoločnú politiku v oblasti vyhosťovania, nie však z dôvodov, ktoré uviedla skupina predkladajúca tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Máme vlastné dôvody.

Nesúvisia so skutočnosťou, že táto smernica sa v Spojenom kráľovstve nebude uplatňovať. Rozhodnutie o našom hlasovaní riadil princíp.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE) , písomne.(FR) Som veľmi rád, že za správu pána Webera o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt, hlasovala prevažná väčšina.

Výsledok tohto hlasovania názorným príkladom toho, že Európsky parlament sa nepoddal populistickej a volebnej agitácii proti tomuto návrhu smernice, skôr naopak, uprednostnil cestu zodpovednosti a pragmatizmu.

Prijatím tohto dokumentu, ktorým sa nepochybne zvýši stupeň ochrany poskytovanej príslušníkom tretích krajín žijúcich na území členských štátov, kde je táto úroveň nízka alebo dokonca žiadna, preukázal Parlament zrelosť a dostatok svedomia.

Výsledok tohto hlasovania má dve výhody. Neoslabuje platné vnútroštátne ustanovenia, napríklad v prípade Francúzska, a zároveň pozdvihuje na ľudskejšiu úroveň členské štáty, ktorých systémy sú najobmedzujúcejšie a najmenej ochranné.

Tento text, ktorý sa netýka žiadateľov o azyl, je len prvým krokom k vytvoreniu rámca a k základnej harmonizácii pravidiel v oblasti prisťahovalectva. Nemal by stáť osobitne, má byť vnímaný ako súčasť globálnej politiky EÚ na podporu legálnej migrácie, ktorú Európa potrebuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), písomne. – (FR) Hlasoval som proti smernici o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt. Bol som pripravený podporiť smernicu, ktorá má ďaleko k dokonalosti, ale ktorá poskytne užitočné usmernenia štátom bez vlastných predpisov pre oblasť prisťahovalectva či štátom s príliš prísnymi predpismi.

Keďže však väčšia časť pravice a liberálov odmietli 10 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov socialistov vrátane tých, ktoré sa týkali lepšej ochrany maloletých nakoniec som aj ja hlasoval spolu s väčšinou svojej politickej skupiny proti nej. Stále som presvedčený, že aj napriek tomu, že Európa nemôže vyliečiť všetky krivdy sveta, mala by ostať otvorená voči prisťahovalectvu, ktoré má vytvorený pozitívny rámec a dohľad.

Je potrebné bojovať proti nelegálnemu prisťahovalectvu, ktoré v sebe nesie ľudskú tragédiu a biedu, ale aj kriminalitu prepojenú s nelegálnymi sieťami tohto druhu. Je potrebné vrátiť štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí vstúpili do EÚ nelegálne, späť do vlasti, je to však potrebné urobiť spôsobom hodným zákonne založeného štátu.

Bol som pripravený podporiť smernicu, ktorá má ďaleko k dokonalosti, ale ktorá poskytne užitočné usmernenia deviatim európskym členským štátom bez vlastných predpisov pre oblasť prisťahovalectva či štátom s príliš prísnymi predpismi.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Strana Junilistan má na túto správu a kompromis, ktorý podporujú isté politické strany, veľmi kritický pohľad. Politika štátu týkajúca sa utečencov je striktne vnútroštátna záležitosť a je treba o nej rozhodovať v kontexte právnej kultúry daného štátu. Prostredníctvom tejto správy vykoná EÚ dôležitý krok smerom k uplatňovaniu európskej migračnej politiky, ktorá pristupuje k nelegálnym prisťahovalcom tvrdo. Očakáva sa subjektívne a systematické zadržiavanie osôb, ktoré nespáchali trestný čin, ale takmer prekročili medzinárodnú hranicu. V správe sa navrhuje, aby boli cudzí štátni príslušníci úplne vypovedaní z územia Európy na obdobie piatich rokov bez ohľadu na vlastnú situáciu, čo je v podstate to isté, ako pevnosť Európa.

EÚ má byť Úniou hodnôt, pre ktoré sú ľudské práva a ľudské hodnoty posvätné, tento návrh je však úplný opak. Organizácie, ako úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ktoré podporujú ľudské práva zraniteľných a stanovujú prijateľné pravidlá a normy zaobchádzania s ľuďmi už existujú.

Junilistan je proti tejto správe a dúfa, že rovnaké stanovisko zaujmú aj ostatní poslanci.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Návrh, ktorý sme podali, aby sa táto nepoctivá smernica neschválila, bol zamietnutý väčšinou tohto Parlamentu vďaka sociálnym demokratom a pravicovému spolku.

Svojím hlasovaním sme sa pokúsili zabrániť predloženiu dohody Rady, pretože jej cieľom je vytvorenie takej imigračnej politiky Spoločenstva, ktorá je prísna, selektívna a kriminalizujúca a ktorá nerešpektuje ľudské práva prisťahovalcov.

Medzi mnohé neprijateľné hľadiská smernice patrí aj: možnosť zadržania prisťahovalcov na obdobie maximálne 18 mesiacov, zadržiavanie rodín, dokonca aj s maloletými, vyhostenie maloletých bez možnosti dopravenia k členovi ich rodiny alebo ich zákonnému zástupcovi a nepovolený vstup vyhostenému prisťahovalcovi do krajín EÚ po dobu piatich rokov.

Ak chcú inštitúcie EÚ prijať opatrenia v oblasti prisťahovalectva, mali by odporučiť členským štátom, aby prijali Medzinárodný dohovor OSN o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín.

Ľudskú dôstojnosť nemožno spochybniť. Práva ľudí je potrebné ochraňovať a uznávať bez ohľadu na legálnosť ich pobytu. Nesmieme zavádzať také politiky, ktorými sa porušujú ľudské práva a vyhlasujú sa za kriminálnikov muži a ženy, ktorí sa len usilujú o získanie práce a v mnohých prípadoch o základné právo na život.

 
  
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE), písomne – (FR) O ľudských právach sa nedá vyjednávať.

Odňatie slobody spôsobom uvedeným v tomto dokumente je závažným činom, aj keď ide len o obmedzené obdobie. Prečo namiesto záchytných centier nehovoríme o privítaní a prijímacích zariadeniach pre tých, ktorí vstúpia na územie Európy? Už desaťročia vieme, že pašeráci majú kriminálny záujem na obchodovaní s ľuďmi a že často sa na týchto činnostiach zúčastňujú spolupáchatelia, ktorí sa o týchto zle platených a ubytovaných nelegálnych pracovníkov starajú.

Zdá sa mi, že na zastavenie činností týchto pašerákov a obchodníkov s ľuďmi sú potrebné okamžité právne opatrenia. Čo sa týka politík dobrovoľného návratu, ich podpora spoločne s podporou cielenej spolupráce by vyslala lepší signál ako väznenie tých, ktorí za nič nemôžu. Nevlastníme zem, nemáme právo považovať sa za pánov tohto svetadielu a ani zákonne založené štáty, ako je ten náš, nie sú oprávnené porušovať právo ľudskej integrity.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Hlasoval som proti správe pána Webera a odsudzujem podmienky navrhovanej smernice o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt. Smernica umožňuje členským štátom zadržiavať migrantov až do 18 mesiacov aj z dôvodu, ktorý nemôžu ovplyvniť. Uvedená skutočnosť nesvedčí o civilizovanej prisťahovaleckej politike a nespĺňa normy, ktoré by sme od EÚ očakávali.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), písomne. (ES) Hlasoval som proti tejto správe. Ide o veľmi chúlostivú tému, pretože sa týka stále väčšieho množstva ľudí a skutočnosť, že sa ňou nezaoberáme ako ľudským, ale ako logistickým problémom, nemožno tolerovať. Veľa jej ustanovení je skrátka neprijateľných: zavedenie zákazu opätovného vstupu do Európskej únie po dobu piatich rokov, možnosť zadržiavať rodiny a maloletých bez sprievodu, možnosť vrátenia prisťahovalcov do vlastnej krajiny cez tranzitné pásma, poskytovanie nižšej úrovne ochrany osobám, pre ktoré je odlúčenie problematické, skutočnosť, že smernica nebráni v zadržiavaní žiadateľov o azyl a nedostatok dôležitých záruk v súvislosti s rozhodnutiami o návrate a zadržiavaní.

Navyše, prisťahovalectvo je úzko späté s politikou v oblasti rozvoja. EÚ musí prijať opatrenia a poskytnúť pomoc s cieľom zaručiť skutočný rozvoj tretích krajín. Prisťahovalci a prisťahovalci s nepovoleným pobytom sa vo svojej situácii neocitli dobrovoľne. Nemajú možnosť ostať v rodnej krajine, pretože v mnohých prípadoch nedokážu pokryť svoje základné potreby. V 21. storočí sa za to môžeme hanbiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písomne. (CS) Návrat nelegálnych prisťahovalcov do krajiny pôvodu je veľmi kontroverzná otázka. Širší výklad Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950, Dohovoru OSN o právnom postavení utečencov z roku 1951 v znení protokolu z roku 1967 a Dohovoru OSN o právach dieťaťa z roku 1989 vo väčšine prípadov podobnú činnosť neumožňuje. Keď okrem vyššie uvedeného zvážim aj kritiku výborov, (napríklad Výboru LIBE), musím povedať, že smernica, ktorá umožňuje zadržanie ľudí po dobu 18 mesiacov, ako aj podmienky, ktoré v záchytných centrách zistili poslanci počas svojich návštev, kontroverznosť danej otázky ešte zvyšuje. Je potrebné potrestať všetky osoby, ktoré sa dopustia trestného činu. A to aj tých, ktorí zamestnávajú štátnych príslušníkov tretích krajín nelegálne a v zlých podmienkach. Skupina GUE/NGL túto smernicu v žiadnom prípade nemôže podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Romano Maria La Russa. (UEN), písomne. − – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dnes sme hlasovaním za správu pána Webera možno urobili zásadný krok smerom k zostaveniu komplexného rámca opatrení proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Tieto opatrenia budú reakciou na bezpečnostné požiadavky veľkého množstva európskych občanov, z ktorých bolo mnoho svedkom kriminálnych činov vykonaných štátnymi príslušníkmi tretích krajín.

Som rád, že môžem konštatovať, že Európsky parlament, ručiteľ všeobecnej slobody a práv sa nakoniec vyslovil v prospech spoločnej politiky s cieľom uspokojiť potreby členských štátov v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Ujasnili sme si, že cieľom nie je len zaistiť tých, ktorí sa u nás nachádzajú nelegálne, ale aj zaviesť jasné, transparentné a rýchle konania o návrate.

Nejde len o zastavenie tohto javu zavedením napríklad zákazu opätovného návratu, ale aj o poskytnutie pomoci maloletým. Tieto opatrenia sú zamerané na dôsledné dodržiavanie ľudských práv v prijímacích centrách. Proti nelegálnemu prisťahovalectvu je potrebné bojovať predovšetkým úsilím o dohody s krajinami pôvodu, ktoré nedokážu poskytovať pomoc a dozerať na odhaľovanie tragédií, ktoré už nie sú len ich vnútroštátnymi ale aj európskymi záležitosťami, ako aj vyslaním silného signálu tým, ktorí majú v úmysle nelegálne vstúpiť do Európy. Náš svetadiel nie je pre nikoho zemou, ktorú je potrebné dobýjať a máme povinnosti ako aj práva, ktoré je potrebné rešpektovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne. – (FR) Ľavicové a silne ľavicové strany znevažujú správu pána Webera, výklad Parlamentu smernice o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt, ktorá celkom nedosahuje úroveň, potrebnú z hľadiska prisťahovaleckej politiky.

Ledva si trúfame tvrdiť samozrejmé, že ilegálne prekročenie hranice bez víz alebo povolenia na pobyt je nezákonný čin a tak by mal byť aj posudzovaný.

Nelegálni prisťahovalci, tým, že úmyselne stratia svoje papiere alebo odmietnu povedať, odkiaľ pochádzajú, aby neboli vrátení do krajiny svojho pôvodu, sú sami zodpovední za dobu ich zadržania, ktorú niektorí nesprávne považujú za príliš dlhú.

Rozprávanie o ľudských právach len zakrýva realitu situácie. Európa je zaplavená nelegálnym prisťahovalectvom, ktoré v podstate nemôže byť kontrolované a prichádza spolu s legálnou migráciou, ktorú podporujú rovnako vnútroštátne aj európske úrady.

Správa pána Webera, hoci neprimeraná účelu, je krokom správnym smerom. Dúfam, že je to len prvá etapa. Pochopili nakoniec národné vlády a Európsky parlament rozsah problému? Už je dosť neskoro ...

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), písomne. – (FR) Dokument, ktorý bol dnes prijatý, predstavuje úplné prehodnotenie práce Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktorý pripravil pôdu pre výrazné zlepšenie pôvodného návrhu Komisie.

Tento takzvaný kompromis v skutočnosti neprinesie žiadne zmeny, ktoré by mohli zlepšiť stupeň ochrany osôb žijúcich v členských štátoch s najneprijateľnejšou prisťahovaleckou politikou. Prvým dôvodom je obmedzený rozsah dokumentu: nezahŕňa žiadateľov o azyl a osoby, ktoré boli zadržané pri hraničných kontrolách aj napriek tomu, že predstavujú významný podiel všetkých nelegálnych prisťahovalcov. Ďalším dôležitejším dôvodom je skutočnosť, že tento kompromis dáva členským štátom príliš veľa voľnosti, čo sa týka kľúčových otázok ako napríklad práva neplnoletých a dĺžka doby zadržania. Doba zadržania bola teraz predĺžená na 18 mesiacov v porovnaní so šiestimi mesiacmi, ktoré navrhovala Socialistická skupina v Európskom parlamente.

Hanbím sa, že väčšina v tomto Parlamente podporila myšlienku zadržať na takú dlhú dobu ľudí, ktorých jediným zločinom je, že sem prišli hľadať lepšie životné podmienky a ktorí sú často nesmierne zraniteľní.

Hlasovala som rozhodne proti dokumentu. Ak sú skutočne potrebné nejaké základné spoločné pravidlá, mali by byť vypracované na základe zodpovedného a ľudského prístupu k nelegálnemu prisťahovalectvu a v žiadnom prípade by nemali byť zavedené za cenu obetovania základných práv a hodnôt, ktoré považujeme za dôležité.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), písomne. – (FR) Európsky parlament prijal k veľkej nevôli ľavicových strán vysoko propagovanú smernicu o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt tak, ako ju navrhla Komisia v Bruseli. Ľavicové strany ju úplne nesprávne označujú ako „smernicu hanby“, narušiteľa ľudských práv.

Táto smernica, ktorá by mala zabezpečovať návrat nelegálnych prisťahovalcov, však nie je vôbec represívna. Nestíha trestne prisťahovalcov, ktorí nelegálne vstúpili na územie Európy. Skôr im dáva možnosť výberu medzi legalizáciou a dobrovoľným návratom podporenú výsadami a zárukami, ktoré ochraňujú základné ľudské práva.

A čo právo ľudí ochraňovať sa a nenechať sa pohltiť globálnym prisťahovalectvom? Nič.

Pevnosť Európa, ako ju kritizujú všetky médiá vo Francúzsku a inde, neexistuje. Je to predstava vytvorená na uľahčenie legislatívy, ktorá je priaznivo naklonená prisťahovalectvu a prisťahovalcom pod rúškom podobnosti represii.

Nie je to dobrá smernica. Je to všetko pokrytectvo. Zaslúžila sa však za prvý krok k politike, ktorá je menej naklonená prisťahovalectvu. Smernica by nemala zakrývať skutočnosť, že sa pripravujú iné ustanovenia, ako napríklad systém európskej modrej karty, ktorá zaručuje legálne prisťahovalectvo s cieľom zamestnať sa, a že zámerom týchto opatrení je podporiť viac prisťahovalectva do Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) , písomne. (DE) Hlasovala som za správu pána Webera, pretože si myslím, že Európska únia môže bojovať s nelegálnym prisťahovalectvom a zabraňovať mu len vytvorením spoločných pravidiel, ktoré budú prísne, ale čestné. Táto smernica o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt je úspešným začiatkom spoločnej európskej prisťahovaleckej politiky.

Európa sa môže otvoriť legálnemu prisťahovalectvu len ak bude jasne definované nelegálne prisťahovalectvo a účinne riešené na základe spoločných pravidiel.

Podľa môjho názoru smernica náležite zohľadňuje humanitárne otázky procesu vyhostenia, najmä zavedením maximálnej doby zadržania na šesť mesiacov. Ak berieme do úvahy skutočnosť, že deväť členských štátov vrátane Luxemburska nemalo určený maximálny limit zadržania, je to obrovský krok vpred.

Osoby postihnuté procesom vyhostenia, budú mať teraz právo aj na súdne opravné prostriedky pred súdnym konaním alebo tribunálom, aby sa mohli odvolať proti procesu aj vrátane Európskeho súdneho dvora ako poslednej inštancie. Tiež je zabezpečená bezplatná právna pomoc pre osoby, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov. Spomínané kroky ukončia politiku svojvoľného vyhosťovania, ktorú realizujú niektoré členské štáty a posilnia právny štát.

Rada by som tiež objasnila, že maximálne obdobie zadržania na 18 mesiacov, ktoré môže byť uložené predĺžením šesťmesačného obdobia o ďalších 12 mesiacov, môže by uplatnené len v extrémnych a výnimočných prípadoch. Predpokladá sa to len v prípade, že osoba ohrozuje verejnú bezpečnosť alebo aby sa zabránilo hroziacemu riziku úteku.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), písomne. − (RO) Návrh smernice, o ktorej sme včera rokovali a dnes hlasovali, po prvýkrát pristupuje priamo k európskej prisťahovaleckej politike a to tým, že určuje štandardy a postupy na vyhostenie prisťahovalcov, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území členských štátov. Okrem cieľa právne harmonizovať situáciu prisťahovalcov, bolo skutočnou výzvou tejto smernice nájsť kompromis, ktorý by bol v súlade s ľudskými právami a voľným pohybom osôb, a zároveň vziať do úvahy potreby individuálnej a hlavne kolektívnej bezpečnosti.

Väčšina členských štátov má skúsenosť s fenoménom prisťahovalectva a opatrenia, ktoré prijali ich vlády, sa líšia podľa tokov prisťahovalcov. Preto si myslím, že správa pána Webera upravuje tieto rozdiely medzi prisťahovaleckými politikami členských štátov tým, že berie do úvahy zásady každého právneho systému a zavádza spoločné normy a procesy uplatňovania. Preto môžem povedať, že som hlasovala za túto správu pre jej integrovaný prístup k prisťahovalectvu.

Opatrenia ako napríklad dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu, dočasné zadržanie a osobitná pozornosť venovaná ochrane neplnoletých bez dozoru, ako aj prístup k službám zdravotnej starostlivosti a vzdelávania nepredstavujú porušenie Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, ale naopak, dôkaz, že Európska únia urobila ďalší krok smerom k vytvoreniu spoločnej politiky v oblasti nelegálneho prisťahovalectva.

Rada by som tiež zablahoželala Rade a pánovi Weberovi za dohodnutý kompromis.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. (NL) Vojna, diktatúry, diskriminácia, prírodné katastrofy a chudoba sú príčiny, prečo ľudia z Afriky a Ázie utekajú do Európy. Pre mnohých utečencov to nie je otázka zlepšenia ich situácie, ale čisto otázka prežitia. Samit v Tampere v roku 1999 sa pokúsil znížiť príliv utečencov do mnohých členských štátov Európskej únie. Neuskutočnilo sa to prostredníctvom výzvy k vzájomnej solidarite týkajúcej sa lepšieho rozdelenia utečencov po území štátov Európskej únie, ale iba prísnejším obmedzením vstupu do Európy na vonkajších hraniciach. V posledných rokoch sa udialo stále viac smutných situácií. Mnoho ľudí sa utopí v mori a ak dosiahnu zem, sú na isté obdobie uväznení, dohnaní k nezákonnosti alebo nasilu poslaní naspäť do krajiny, kde nemôžu prežiť.

Správa pána Webera a snaha dosiahnuť dohodu s Radou v prvom čítaní situáciu ešte zhoršila. Objavuje sa stále viac oponentov tejto správy z mnohých kruhov a majú na to dobrý dôvod. Ak bude správa prijatá aj napriek odporu, bude možné zadržať ľudí bez súdneho procesu na obdobie šiestich mesiacov, bude jednoduchšie vyhostiť deti a tí, ktorí budú vyhostení, budú mať päťročný zákaz cestovania do EÚ bez ohľadu na to, či sa situácia v ich krajine počas toho obdobia zhoršila.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Väčšina odhadovaných 42 miliónov utečencov v roku 2007 boli ekonomickí migranti, ktorí naleteli imigračným podvodníkom a riskovali svoje životy, aby došli do El Dorada. Vedie to nielen k nespočetným ľudským tragédiám, ale tiež vytvára tlak na sociálne systémy cieľových krajín a prepcháva súdy beznádejnými azylovými prípadmi, pričom táto situácia ešte viac komplikuje život tých, ktorí by mohli skutočne žiadať o azyl.

V minulosti niektoré členské štáty lákali ďalšie milióny nelegálnych prisťahovalcov masovou legalizáciou alebo krátkym zadržaním, po ktorom automaticky dostali povolenie na pobyt. Napriek tomu, že opatrenia navrhnuté v rámci smernice o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt sú príliš nepresné, sú aspoň krokom správnym smerom, najmä ak navrhnuté minimálne obdobie zadržania je prísnejšie ako je súčasne platné pre niektoré členské štáty, a preto som hlasoval za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), písomne. − (IT) Rada by som zablahoželala kolegom z výboru LIBE ku kompromisu, ktorý dosiahli s Radou. Je to prvýkrát, čo sa Únii podarilo vybaviť sa spoločnými pravidlami pre návrat občanov z tretích krajín, nelegálne žijúcich na území Európskej únie. Je chvályhodné, že cieľom smernice stanovujúcej spoločné, transparentné postupy pre návrat je zabezpečiť zainteresovaným ľudské zaobchádzanie a zlepšiť spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi, ktoré riešia otázku prisťahovalectva, a medzi členskými štátmi vrátane zavedenia zákazu opätovného vstupu platného v celej Únii a neprekračujúceho päť rokov.

Dobrovoľný návrat, doba trvania dočasnej väzby s alternatívami pre niektoré prípady, zabezpečenie vybavenia väzenia, zákaz kolektívnych návratov, zvláštne zaobchádzanie s neplnoletými a ohrozenými osobami pri uplatňovaní rozhodnutia o vrátení a zachovaní jednoty rodiny: všetko sú to pozitívne stránky návrhu smernice, takisto ako bezplatná právna pomoc na podanie odvolania proti príkazu presťahovania, ak je požadovaná.

Hlasujem za toto opatrenie s vedomím, že boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu bude účinnejší a bude prebiehať podľa spoločných, transparentných pravidiel. Tieto pravidlá posilnia bezpečnosť našich občanov a potvrdia, že keď sa vyskytnú spoločné problémy, ako napríklad problémy týkajúce sa prisťahovalectva, Európa musí vystupovať jednotne a potvrdiť, že koncepcie vhodného a zákonného správania sú neoddeliteľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE), písomne. – (FR) Väčšina poslancov Európskeho parlamentu dnes prijala návrh smernice o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt. Tento návrh smernice, ktorého cieľom je stanoviť minimálne spoločné normy na zaobchádzanie s nelegálnymi prisťahovalcami, bol pôvodne vytvorený ako odpoveď na časté tragické situácie, s ktorými sa môžeme stretnúť v zhruba 224 táboroch roztrúsených po Európe. Ide o rozumnú iniciatívu, nakoľko vieme, že niektoré krajiny nemajú žiadne pravidlá alebo obmedzenia pre zadržanie nelegálnych prisťahovalcov. Počas hlasovania vo výbore urobili poslanci socialistickej skupiny významný pokrok v stanovení základných záruk ľudských práv, ktoré v pôvodnom návrhu chýbali. Rada ich teraz odstránila a spravodajca PPE, ako sa zdá, uprednostňuje represívnejší balík v nádeji, že to odradí tých, ktorí už sú v stave zúfalstva. Výsledkom je smernica, ktorá ratifikuje proces kriminalizovania prisťahovalcov, pričom ich zavrie do malého priestoru v hrozivých podmienkach na nekonečné obdobie a oddelí maloletých od ich rodín, zatiaľ čo takzvané záruky práva na právnu pomoc a odvolanie budú ponechané na rozhodnutie členských štátov. Je to jednoducho neprijateľné a v rozpore s hodnotami, ktoré reprezentuje Európa. Preto som sa rozhodol hlasovať proti návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Konzervatívna väčšina v Európskom parlamente znovu prehliada záujmy občanov a nepoužíva zdravým rozum. Prijatie „Smernice hanby“ za cenu vytvorenia pevnosti Európa odopiera prisťahovalcom ich základné ľudské práva a odsudzuje ich na život v ilegalite. Škandalózna a neľudská zmierovacia dohoda Rady je v rozpore s existujúcim medzinárodným právnym rámcom. Záruky väčšej ochrany prisťahovalcov v Európe sú v úplnom rozpore s nepríjemnými situáciami v prijímacích centrách.

Európa sa nemôže skrývať za svoju neprijateľnú legislatívu a zatvárať dvere prisťahovalcom.

Vláda Novej demokracie a jej poslanci Európskeho parlamentu, ktorí aktívne podporili dnešné rozhodnutie, sú za to do veľkej miery zodpovední. To, čo pred pár dňami povedal pán Karamanlis pred kamerami televízie, keď navštívil prijímacie centrum pre prisťahovalcov na ostrove Samos, Nová demokracia popiera.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), písomne. − (DE) Moje dôvody na hlasovanie proti smernici o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt sú nasledovné:

Smernica dohodnutá európskymi ministrami vnútra nielen stanovuje možnosť zadržať štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt, na 18 mesiacov pred vyhostením, ale tiež určuje päťročný zákaz opätovného vstupu do EÚ pre utečencov, ktorí boli vyhostení. V dôsledku smernice hrozí 8 miliónom ľudí, ktorí nie sú občanmi EÚ a ktorí nemajú platné povolenie na pobyt, že budú zadržaní a deportovaní do svojich domovských krajín.

Smernica navyše umožňuje zadržanie a vyhostenie nesprevádzaných maloletých osôb, čo je jasným porušením Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Existujú plány s cieľom deportovať prisťahovalcov do tranzitných krajín, ktoré nie sú ich domovskými krajinami. Mnohé procesné záruky a zákonné nároky prisťahovalcov na odvolanie sa proti vyhosteniu z konečného textu zmizli, čo by tiež mohlo ohroziť práva tých prisťahovalcov, ktorí môžu žiadať o azyl.

V skratke, smernica vytvára základ pre očierňovanie a obviňovanie prisťahovalcov, ktorí budú pozbavení ich slobody a držaní vo väzbe v nedôstojných podmienkach bez toho, aby spáchali nejaký zločin. Smernica narúša európske a medzinárodné normy ľudských práv tým, že ďalej zhoršuje životné podmienky prisťahovalcov. Toto nové opatrenie je v súlade s logikou politiky prisťahovalectva a azylovou politikou členských štátov EÚ, ktorá sa uplatňuje od roku 1990 a ktorá je známa tým, že porušuje práva prisťahovalcov. Teraz je potrebné vyjadriť nesúhlas so zavedením smernice.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), písomne. – (FR) Cieľom návrhu smernice o návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt v Európskej únii, je poskytnúť Európskej únii spoločnú prisťahovaleckú politiku vymedzením kritérií na maximálne obdobie zaistenia, podporovaním postupu dobrovoľného návratu a zabezpečením zákazu opätovného vstupu vyhostených na územie Európskej únie.

Navrhnutý text je kompromis a ako všetky kompromisy, môže byť vylepšený. Takto maximálna doba zadržania na šesť mesiacov, ktorá môže byť predĺžená  na 12 mesiacov, je zďaleka dlhšia ako obdobie zadržania v mojej krajine, Luxembursku (3 mesiace).

Na druhej strane dokument stanovuje určité záruky pre rodiny a dojčatá a takisto určuje podmienky riadenia zákazu vyhostenia alebo núteného vrátenia do krajiny pôvodu.

Nakoľko táto záležitosť podlieha spolurozhodovaciemu postupu, Parlament je na rovnakej úrovni ako Rada ministrov a negatívne hlasovanie by viedlo k odkladom poškodzujúcim túto veľmi citlivú otázku.

Z tohto dôvodu a napriek určitým výhradám som hlasovala za návrh smernice.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Oblasť so spoločnými vonkajšími hranicami a bez vnútorných hraníc musí mať určité spoločné pravidlá vstupu, pohybu, pobytu a odchodu štátnych príslušníkov tretích krajín. Prosperujúce hospodárstvo a sociálny štát s vysokou úrovňou ochrany – v porovnaní so susednými krajinami – musí stanoviť pravidlá a podmienky na vstup štátnych príslušníkov tretích krajín.

Preto je dôležité regulovať a dosiahnuť určitú spojitosť medzi pravidlami rôznych oblastí so spoločnou hranicou. Pri spomínanom dosahovaní spojitosti je potrebné mať na pamäti, že prisťahovalectvo je prínos a výhoda pre cieľové krajiny za predpokladu, že je regulované a zákonné. Musí sa tiež myslieť na to, že keď ukážeme ľudskosť  pri prijímaní ľudí, ktorí sa trápia, je to znak civilizácie, ktorej sa nemôžeme otočiť chrbtom.

Podporujem podstatu tejto správy, pretože nás nenúti oslabiť svoje záruky, ale v skutočnosti ich posilňuje, aj keď neprimerane, tam, kde chýbajú.

Na záver si myslím, že v rozprave na túto tému, chýba jeden bod. Cieľové miesto prisťahovalectva, aspoň prisťahovalectva v rámci Európy, sa mení. Ak sú prisťahovalecké toky jedným z najpodstatnejších hospodárskych ukazovateľov, tento bod si zasluhoval väčšiu pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. – (FR) Problémom nie je to, že považujem text za nepostačujúci v niektorých bodoch, najmä v tých, ktoré sa týkajú zadržania maloletých a otázok zdravia, ale to, že nakoniec, po troch rokoch rokovaní s Radou, tento kompromis, ktorý je výberom pravidiel z určitých členských štátov, nastoľuje pravidlá tým krajinám, ktoré nikdy žiadne pravidlá nemali. Dôležitým bodom je, že tento kompromis nezabraňuje ostatným zachovať si vlastné právne predpisy alebo ísť ďalej a zaviesť ešte flexibilnejšie zákony.

Nepodporujem hon na čarodejnice, ktorý dnes niektorí vedú proti tým, ktorí sa snažia stanoviť hranice prisťahovalectva v Európe. Nie, Európa nie je pevnosť. Každý rok sem legálne prichádzajú skoro dva milióny prisťahovalcov. Nie, smernica neukladá osemnásťmesačné zadržanie: všeobecné pravidlo je maximálne šesť mesiacov s veľmi prísne dodržiavanými výnimkami a musím poznamenať, v tých deviatich krajinách, v ktorých platí neobmedzená doba zadržania. Napríklad v Belgicku je priemerná doba zadržania 22 dní.

Hlasovanie proti je dnes jednoduché, trhákové východisko a v tomto prípade som presvedčená, že nebude slúžiť tým, ktorých sa to týka v prvom rade, konkrétne samotných prisťahovalcov, ktorým je potrebné pomôcť a v niektorých prípadoch s nimi diskutovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. − (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasujem za správu pána Webera. Európa nakoniec začína riešiť problém nelegálneho prisťahovalectva zodpovedným a účinným spôsobom. Smernica o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt je prvým krokom k správnej politike boja proti tomuto javu. Nelegálni prisťahovalci musia byť povinný opustiť Európu so všetkou úctou k minimálnym normám, ktoré zabezpečia, že s tými, ktorých sa to týka, sa bude zaobchádzať ľudsky. Ako sme stále tvrdili, nelegálne prisťahovalectvo je nesmierne závažný problém a jeho riešenie by malo byť zodpovednosťou jednotlivých krajín. Je to však často európsky problém, a preto nemôžu byť všetky zodpovednosti a náklady prenesené na určité krajiny, v prvom rade na Taliansko.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. – (NL) Neprimerane dlhé obdobie zadržania je jedným z najdôležitejších dôvodov môjho hlasovania. Možnosť uväzniť dospelých a aj deti na menej ako 18 mesiacov zachádza príliš ďaleko, hlavne preto, že budú zadržaní, aj keď krajina ich pôvodu nespolupracuje a neposkytne potrebné dokumenty. Často sa nemôžu vrátiť nie vlastnou vinou. Skutočnosť, že ľudia, ktorí sú nelegálne na území EÚ, môžu byť poslaní naspäť do krajiny, cez ktorú cestovali, tiež nie je riešením. Zákaz opätovného vstupu po dobu maximálne piatich rokov je nezlučiteľný s predstavou, že ľuďom by mala byť v prípade potreby poskytnutá ochrana v Európe. Toto opatrenie bude tiež viesť k nelegálnemu obchodovaniu s ľuďmi a pašovaniu. Únia naliehavo potrebuje dohody o tom, kto môže vstúpiť, ale momentálne väčšinu svojho úsilia venuje vyhosťovaniu. Preto je tento návrh jednostranný a veľmi nevyvážený. Takéto dohody sú zmysluplné, len ak ponúkajú právnu ochranu ľuďom, ktorí nemajú platné doklady. Tento kompromis to žiaľ neponúka v dostatočnej miere. Neurobím službu európskej migračnej politike hlasovaním za tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. Zamietnutie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu číslo 98 týkajúceho sa zaobchádzania s neplnoletými, t.j. s deťmi, a pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu číslo 103 o podmienkach, trvaní a zákonnosti migrantov vo väzbe, je veľmi skľučujúce pre tých, ktorí veria v ľudskú dôstojnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), písomne. − (CS) Domnievam sa, že návrh smernice o o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt, je zlým návrhom. Je totiž snahou „riešiť“ administratívnymi a represívnymi postupmi závažný problém, ktorý vyžaduje v prvom rade politické riešenie smerujúce k odstraňovaniu príčin nelegálnej migrácie. Návrh správy predloženej pánom Manfredom Weberom na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu obsahuje len viac-menej kozmetické úpravy, ktoré podstatu veci neriešia.

Zavedenie represívnych opatrení voči tzv. nelegálnym prisťahovalcom, akým je tzv. predbežná väzba, a ich zadržovanie v hrozných podmienkach, aké panujú v niektorých záchytných strediskách (podľa zistení výboru LIBE), je v rozpore s medzinárodne uznanými dohodami na ochranu ľudských práv.

Navyše vo vysvetľujúcom prehlásení, a teda v celkovej koncepcii dokumentu, sa objavuje jeden zásadný problém. Aj keď je tu ako alternatíva uvádzaná možnosť udelenia legálneho povolenia k pobytu tzv. nelegálnym prisťahovalcom, návrh Komisie ako aj správa, ktorá by mala byť prijatá Európskym parlamentom, sú postavené na jedinom predpoklade: že nelegálni prisťahovalci musia opustiť Európu. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujem hlasovať proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) , písomne. − (RO) Únia je postavená na spoločných hodnotách a chráni ľudské práva. Hlasovala som za  pozmeňujúce a doplňujúce návrhy európskych socialistov, pretože žiadali členské štáty, aby poskytli vážne chorým osobám nezávislé povolenie na pobyt alebo iné oprávnenie, ktoré im umožňuje právo na pobyt.

Cieľom je získanie primeranej zdravotnej starostlivosti, okrem prípadov, v ktorých môže byť dokázané, že uvedené osoby môžu dostať primeranú liečbu a zdravotnú starostlivosť v krajine ich pôvodu. Tiež považujem za nevyhnutné, aby bol štátny príslušník tretej krajiny okamžite prepustený, ak sa ukáže, že je nelegálne v štátnej väzbe. Neplnoletým osobám v štátnej väzbe by malo byť umožnené zúčastňovať sa zábavných aktivít vrátane hier a rekreačných aktivít primeraných ich veku a mať prístup ku vzdelaniu.

Maloletým osobám bez sprievodu by malo byť poskytnuté ubytovanie v inštitúciách, ktorých personál a zariadenie je vybavené primerane potrebám ich vekovej kategórie. Záujem dieťaťa predstavuje nevyhnutný základ v súvislosti so vzatím maloletých do štátnej väzby počas čakania na vyhostenie. Je mi ľúto, že tieto zmeny a doplnenia neboli prijaté. Domnievam sa, že bez týchto zmien a doplnení, správa pána Webera nie je v súlade s európskymi hodnotami, a preto som hlasovala proti nej.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford (IND/DEM), − Hlasovali sme proti správe, pretože nemáme záujem o žiadnu európsku spoločnú prisťahovaleckú politiku.. Myslíme si, že rozhodnutia o tom, kto by mal byť z ich územia vyhostený a za akých podmienok, by mali byť na jednotlivých členských štátoch.

Keďže za právne predpisy hlasujeme vo všeobecnosti zriedkavo, radi by sme poznamenali, že sme hlasovali za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75, v ktorom sa zamietol návrh Komisie vypracovať spoločnú politiku v oblasti vyhosťovania, nie však z dôvodov, ktoré uviedla skupina predkladajúca tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Mali sme vlastné dôvody.

Nesúvisia so skutočnosťou, že táto smernica sa v Spojenom kráľovstve nebude uplatňovať.. Rozhodnutie o našom hlasovaní riadil princíp.

 
  
  

- Správa: Eluned Morgan (A6-0191/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písomne. – (EL) Komisia momentálne pripravuje balík piatich návrhov v rámci tretieho legislatívneho balíka, aby doplnila prevahu trhu elektrickej energie a zemného plynu v EÚ o veľké kapitálové záujmy. Cieľom je zmeniť spoločenské dobro na produkt trhu a podporovať kapitalistickú reštrukturalizáciu energetického sektora prostredníctvom hromadnej privatizácie výroby a dodávky energie.

Návrh podporuje vznik silnej konkurencie, hlavne v oblasti veľkoobchodného trhu s energiou. Prispieva k úplnému oddeleniu sietí (prenosová sústava alebo sústava riadenia prepravy) od dodávky a výroby. Takto v zásade nedôjde k diskriminácii medzi verejným a súkromným sektorom a v dôsledku toho štátne podniky stratia svoje porovnateľné výhody a konkurencia, ktorá vstupuje na trh, bude chránená.

V čase rýchlo rastúcich medzinárodných cien ropy sú pracovníci v ťažkej situácii, EÚ uprednostňuje kapitálové záujmy a ochranu a zvýšenie svojich ziskov.

Obeťami tejto politiky sú pracovníci v energetickom sektore a všeobecnejšie povedané, robotnícka trieda. Oni budú čeliť zvýšeným cenám a poklesu  úrovne služieb, ktoré sú výsledkom každej privatizácie energetického trhu.

Hromadná mobilizácia pracovníkov a jednoznačné „nie“ v referendách odhaľujú rastúce všeobecné pobúrenie nad touto politikou a otvárajú dvere k jej zrušeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Je zaujímavé všimnúť si, ako sa v tomto treťom balíku liberalizácie sektoru elektrickej energie používajú tie isté argumenty napriek skutočnosti, že máme stále menšiu kontrolu nad aktivitami ekonomických a finančných skupín, ktoré pôsobia na trhu a zavádzajú svoje vlastné pravidlá, zvyšujú ceny, prepúšťajú pracovníkov, zvyšujú neistotu v zamestnaní a stále menej sú schopné plniť svoje záväzky v oblasti verejných služieb.

Hoci je pravdou, že bez účinného trhu s elektrickou energiou a plynom bude mať Európska únia stále väčšie problémy  so zaručením bezpečnosti dodávok, udržateľnosti energetického trhu s malými zdrojmi uhlia a globálnej konkurencieschopnosti, je tiež pravdou, že tento trh bude možný len vtedy, ak bude existovať silný verejný sektor.

Navrhuje sa však úplný opak. Vyžaduje sa väčšia liberalizácia a ničenie pozostatkov tohto verejného sektora v niektorých krajinách. Potom v márnej snahe riešiť túto požiadavku sa navrhne charta na ochranu spotrebiteľov. Sme zvedaví, ako sa bude uplatňovať. V každom prípade je základnou otázkou liberalizácia sektora, a preto sme mohli nakoniec hlasovať len proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), písomne. − Pán predsedajúci, o správe pani Morganovej som hovorila počas rozpravy, ale nemala som možnosť hovoriť o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu číslo 159. Tento návrh by zakázal členským štátom povoliť výstavbu nových elektrární, ktoré vypúšťajú viac ako 350 gramov oxidu uhličitého za kilowatthodinu. Rada by som objasnila stanovisko v mene Labouristickej strany v Európskom parlamente, ktorá dostala množstvo listov k tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu.

Hoci chápeme, že klimatické zmeny sú skutočné a aktuálne a že máme povinnosť sa ich otázke venovať, hlasovali sme proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu číslo 159, pretože by to ohromilo rozvoj všetkých nových plynových, naftových a uhoľných elektrární. Poškodilo by to bezpečnosť dodávok v Európe a znemožnilo by jej to mať zapnuté svetlá.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), písomne. – (FR) Hlasoval som proti správe pani Morganovej a proti energetickému balíku, pretože si myslím, že ideme nesprávnou cestou. Navrhovaná agentúra bude ďalším byrokratickým orgánom. Sieť vnútroštátnych regulačných orgánov s rozšírenými právomocami by bola účinnejším spôsobom ako zabezpečiť, aby mali malovýrobcovia prístup k týmto sieťovým zariadeniam. Oddelenie výrobných štruktúr od prenosových sietí sa stalo akýmsi magickým liekom, zatiaľ čo skúsenosti krajín, ktoré oddelenie uplatňovali, určite nedávajú dôvod na takéto liberálne opatrenia. Energetický trh je celosvetový trh. Konkurencia Gazpromu a krajín produkujúcich ropu nepríde z družstevných spoločností, ktoré vyrábajú bioplyn, ale z veľkých európskych spoločností.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. (PL) Keď sa hlasovalo za povinné oddelenie vlastníctva energetických podnikov v Európskej únii, Európsky parlament urobil rozhodujúci krok smerom k vytvoreniu spoločného trhu v oblasti elektrickej energie. Rozdelenie týchto koncernových podnikov na spoločnosti zodpovedné za výrobu energie a spoločnosti zodpovedné za ich prepravu je jediným spôsobom, ako vytvoriť otvorený a konkurenčný trh bez konfliktu záujmov.

Spotrebiteľ by mal mať z navrhovaných zmien najväčší prospech. Prijatý návrh významne posilní práva spotrebiteľov. Okrem iného oprávňuje spotrebiteľov odstúpiť od zmluvy s dodávateľom elektrickej energie bez dodatočných poplatkov. Spotrebitelia tiež majú právo zmeniť svojho dodávateľa energie vo veľmi krátkom čase.

Je potrebné mať na zreteli, že trh s elektrickou energiou v súčasnosti ovládajú monopoly, ktoré zneužívajú svoju pozíciu na nekonkurenčných trhoch. Verím, že cenové limity ochránia užívateľov energie pred ťažením energetických koncernov bez toho, aby odradili nové subjekty od vstupu na trh.

Navrhnuté riešenia zjavne nevyriešia všetky problémy týkajúce sa energetiky, ktorým momentálne čelíme, ako napríklad rast cien ropy. Napriek tomu sú tieto riešenia vhodné kroky smerom k rozvoju konkurenčnejšieho trhu. Rozprava bude pokračovať v Rade. Žiaľ, je však nepravdepodobné, že budú prijaté všetky návrhy Európskeho parlamentu. Ako správne zdôraznil spravodajca, mnohé členské štáty chcú chrániť svoje vlastné vnútroštátne záujmy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL), písomne. – (FR) Tento tretí energetický balík dogmaticky pokračuje v úplnom oddeľovaní výroby energie od distribučnej siete.

Zameriava sa na podriadenie celého energetického sektoru zákonom voľného trhu a súťaži každého s každým.

Nakoľko rovnaké príčiny vyvolávajú rovnaké dôsledky tento balík dostane Európsku úniu do ešte väčších problémov ako zažila Kalifornia v roku 2000.

Táto politika je nepriaznivá pre spotrebiteľov, nepriaznivá pre zamestnancov odvetvia, nepriaznivá pre malé a stredné podniky, nepriaznivá pre pracovné miesta, nepriaznivá pre bezpečnosť a nepriaznivá pre životné prostredie. Trh a súkromný sektor sú neschopné naplniť potreby Európanov v oblasti energetiky a reagovať na výzvy globálneho otepľovania a na éru po využívaní fosílneho paliva. Ich hlavným cieľom je vyplatiť čo najviac svojim akcionárom a nie konať v súlade so všeobecnými záujmami krajiny.

V Európe potrebujeme riadny vnútorný trh s elektrickou energiou a dosiahneme to len na základe spolupráce. Energetický sektor musí byť riadený koordinovanou verejnou činnosťou zo strany členských štátov, nie aktivitami finančných trhov. EÚ musí podniknúť kroky na zaistenie toho, aby energia bola uznaná ako celosvetový verejný zdroj a nie len ako ďalšia komodita na nákup a predaj.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Bol som sklamaný, že nebol schválený doplňujúci a pozmeňujúci návrh mojej vlastnej skupiny o zodpovednosti za jadrovú haváriu. Konečná správa pani Morganovej však návrh veľmi odporúča a vítam doplnenie posudkov k navrhovanej energetickej charte o právach spotrebiteľa týkajúcich sa energetiky. Berúc všetko do úvahy som preto mohol hlasovať za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), písomne. (ET) Plne podporujem tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, nakoľko posilňujú slobodnú hospodársku súťaž v Európskej únii, pomáhajú udržať ceny na primeranej úrovni a zároveň povoľujú spotrebiteľom uplatniť svoje právo kedykoľvek zmeniť svojho dodávateľa elektrickej energie. Tento prístup rovnako podporuje cezhraničné zdieľanie elektrickej energie a tým tiež chráni štáty a spotrebiteľov pred náhlymi nedostatkami elektriky. Vyzývam k rýchlym krokom v tejto oblasti týkajúcim sa zníženia zbytočnej byrokracie a záťaže, aby sme umožnili energetickým spoločnostiam EÚ slobodne konať v celej Únii, aby posilnili voľnú súťaž a podporili spotrebiteľov v  uvedomelých rozhodnutiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), písomne. – (FR) Hlasovala som proti tejto správe, ktorá v snahe stanoviť spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrickou energiou v skutočnosti navrhuje zrušiť dedičstvo tradičných európskych prevádzkových sietí.

Oddelenie výroby elektrickej energie od jej distribúcie podľa môjho názoru neposkytuje žiadne dodatočné záruky ako je účinnosť, bezpečnosť alebo dostupnosť siete, hlavne v súčasnej situácii trvalo udržateľného rastu v celosvetovom dopyte po elektrickej energii a veľkej neistoty v súvislosti so zdrojmi.

Čo sa týka zdrojov, tento faktor si vyžaduje ešte väčšie štrukturálne investície, aby sa zaistili naše dodávky a podporil výskum a inovácia. Táto vyhliadka sa zdá byť do veľkej mieri nezlučiteľná s filozofiou silnej konkurencie a krátkodobej ziskovosti, ktorá je základom rozhodnutia ísť smerom k úplnej deregulácii tohto sektora.

Kompromis tzv. „tretej cesty“, ktorý podporili francúzski socialisti, ale žiaľ nebol prijatý, sa zdá byť oveľa rozumnejším riešením, nakoľko nám umožňuje zachovať majetkovú celistvosť veľkých energetických skupín v Európe a zároveň ponechať organizáciu distribúcie elektrickej energie v rukách nezávislých regulačných orgánov.

Vítam však pokrok, ktorý predstavuje táto správa v oblasti ochrany spotrebiteľa, najmä zavedenie pravidiel na boj proti energetickej chudobe a na zabezpečenie transparentnosti a prístupu k informáciám pre koncového užívateľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. (NL) Dodávanie elektrickej energie nie je obchod ale služba elektrickej siete. Služba musí byť poskytnutá bez prerušenia všetkým zúčastneným stranám a s čo najnižším možným vplyvom na životné prostredie. Táto požiadavka je v rozpore s rizikami, ktoré prináša medzinárodný obchod prostredníctvom konkurenčných spoločností. Elektrická energia bude aj v budúcnosti vzácny a citlivý produkt, hlavne teraz, keď sa fosílne palivá míňajú a pokračuje globálne otepľovanie.

Preto je dobré, že v mnohých členských štátoch EÚ vybudovali elektrárne a rozvodné siete elektrickej energie práve štátne alebo miestne orgány. Privatizácia týchto služieb elektrickej siete je nežiaduca a riskantná. Predaj týchto služieb ustanovuje nových vlastníkov a monopol v prenosovom systéme. Ten systém je neziskový zdroj medzi výrobou a predajom, ale jeho vlastníctvo môže byť zneužité a spôsobiť veľké škody spotrebiteľom a akýmkoľvek konkurentom. Stanovenie cien elektrickej energie prostredníctvom burzy cenných papierov určuje ceny pre spotrebiteľov, ktoré sú oveľa vyššie ako náklady na výrobu.

Členské štáty EÚ sa správne zaoberajú tým, ako by mali bojovať proti týmto rizikám. Situácia je veľmi rozdielna vo všetkých členských štátoch. Najlepšie je, že sa tieto otázky riešia v členských štátoch. Som za to, aby mali členské štáty čo najväčšiu možnú slobodu, aby mali „tretiu cestu“, ktorá sa spomína v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána Glanteho, ale som proti tejto európskej smernici ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), písomne. – (FR) Samozrejme skutočným cieľom tohto tretieho energetického balíka nie je bezpečnosť dodávok, kvalita poskytnutých služieb, prístupnosť cien alebo schopnosť spotrebiteľov slobodne si vybrať svojho dodávateľa, ale skôr neustále narúšanie toho, čo zostalo zo starých štátnych monopolov na dodávku elektrickej energie.

Odhodlanie Komisie a mnohých poslancov tohto Parlamentu zaviesť „majetkové rozdelenie“ alebo inými slovami nútiť „historických“ prevádzkovateľov ako napríklad ERF vzdať sa vlastníctva svojich sietí, je dosť neprijateľné. Činnosti, z ktorých sú tieto spoločnosti obviňované, konkrétne obmedzenie prístupu konkurencie k sieťam a zámerné obmedzovanie investícií do projektov v oblasti infraštruktúry, neboli nikdy dokázané. Nie je jasné ani to , ako môže zverenie kontroly siete jednému prevádzkovateľovi, ktorý nie je dodávateľ elektrickej energie, zaistiť vhodnú a primeranú úroveň investície, nezneužívanie kľúčového postavenia alebo lepšie riadenie preťaženia.

Preto, hoci sme stále bránili výlučné prvenstvo členských štátov v energetických záležitostiach, ktoré predstavujú strategickú oblasť príliš veľkého významu na to, aby bola ponechaná na úradníkov EÚ, budeme podporovať ako menšie zlo „účinné oddelenie“, riešenie navrhované okrem iných Francúzskom a Nemeckom. Budeme tiež hlasovať proti tým častiam návrhu, ktoré zásadne odmietame.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE) , písomne. (PT) Mohol som hlasovať len v prospech tejto správy. Povedať áno všetkým úsiliam liberalizovať trh elektrickej energie je povedať áno spravodlivejšiemu, konkurencieschopnejšiemu a transparentnejšiemu trhu.

Avšak nepúta ma len správnosť tejto správy, ktorá kladie spotrebiteľa na prvé miesto. S rastúcimi cenami elektrickej energie a nedostatkom konkurencie na národných trhoch vzniká nebezpečenstvo zvýšenia počtu občanov, ktorí nebudú mať prístup k energii. Preto súhlasím so sociálnymi obavami, ktoré boli vyjadrené po prvýkrát, keď bol definovaný pojem „energetickej chudoby“, ktorý upozorňoval na to, že je dôležité, aby členské štáty vypracovali národné plány, ktoré zahŕňajú všetkých občanov.

Vzhľadom na súčasnú situáciu na vnútroštátnych energetických trhoch v rámci EÚ, je neprijateľné, aby jedna spoločnosť jednak vlastnila elektrické siete a tiež bola zodpovedná za prenos elektrickej energie, a tak mala monopol. Môže to zablokovať prístup na trh novým prevádzkovateľom, ktorí sú v mnohých prípadoch konkurencieschopnejší.

Tento dokument preto odvážne identifikuje potrebu zvýšiť úroveň transparentnosti a konkurencieschopnosti v rámci energetického sektora, pričom účinne ochraňuje spotrebiteľa pred dôsledkami uzavretého a nepružného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE) , písomne. (PT) Mohol som hlasovať len v prospech tejto správy. Povedať áno všetkým úsiliam liberalizovať trh elektrickej energie je povedať áno spravodlivejšiemu, konkurencieschopnejšiemu a transparentnejšiemu trhu.

Avšak nepúta ma len správnosť tejto správy, ktorá kladie spotrebiteľa na prvé miesto. S rastúcimi cenami elektrickej energie a nedostatkom konkurencie na národných trhoch vzniká nebezpečenstvo zvýšenia počtu občanov, ktorí nebudú mať prístup k energii. Preto súhlasím so sociálnymi obavami, ktoré boli vyjadrené po prvýkrát, keď bol definovaný koncept „energetickej chudoby“, upozornením na to, že je dôležité, aby členské štáty vypracovali národné plány, ktoré zahŕňajú všetkých občanov.

Vzhľadom na súčasnú situáciu na národných energetických trhoch v rámci EÚ, je neprijateľné, aby jedna spoločnosť jednak vlastnila elektrické siete a tiež bola zodpovedná za prenos elektrickej energie a tak mala monopol. Môže to zablokovať prístup na trh novým prevádzkovateľom, ktorí sú v mnohých prípadoch konkurencieschopnejší.

Tento dokument preto odvážne identifikuje potrebu zvýšiť úroveň transparentnosti a konkurencieschopnosti v rámci energetického sektora, pričom účinne ochraňuje spotrebiteľa pred dôsledkami uzavretého trhu.

 
  
  

– Správa: Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Je to ďalšia časť tretieho balíka opatrení zameraných na liberalizovanie energetických trhov v Európskej únii, ktoré vyplývajú z odporúčaní prijatých Európskym parlamentom v júni 2007. Spravodajca súhlasí: s udelením silnejších a nezávislejších právomocí pre regulačné orgány; so zvýšenými požiadavkami na transparentnosť na trhu; s lepším rámcom spolupráce na európskej úrovni medzi národnými regulačnými orgánmi a tiež medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav; s väčším dôrazom na ďalší rozvoj prenosovej kapacity medzi členskými štátmi; a s návrhom oddelenia vlastníctva ako najúčinnejšieho, ale nie jediného prostriedku na podnietenie investícií a zabránenie diskriminácii nových subjektov.

Inými slovami, Európska únia tlačila na privatizáciu sektora, ktorý je strategický pre hospodársky rozvoj a teraz sa snaží riešiť vážne problémy, ktoré spôsobili hospodárske skupiny, ktoré prebrali sektor. Preto sám spravodajca nastoľuje niekoľko otázok o dobrovoľnom zavedení kódexov a pravidiel a tvrdí, že by mali byť povinné.

Nikto však nepripúšťa, že skutočné riešenie by bolo udržať silný verejný sektor v oblasti energie, a preto sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Nie len kvôli tlaku z Komisie odpredali spoločnosti E.ON a RWE svoje prenosové sústavy. Vzhľadom na zavedenie oddelenia prenosu sa do veľkej miery vytratila strategická funkcia prístupu k sieťam, konkrétne s cieľom nepripustiť novú konkurenciu. V celej Európe je obrovská potreba investovať do starých elektrární a infraštruktúry systému, pričom niektoré z nich sú už desaťročia staré. Ako ukázala skúsenosť s radikálnou privatizáciou železničnej dopravy v Spojenom kráľovstve, investori majú veľmi malý záujem o modernizáciu infraštruktúry. Je celkom možné, že nové ustanovenia prístupu k sieti budú mať rovnaký dôsledok. Z tohto dôvodu som hlasoval proti správe pána Vidala-Quadrasa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. − (PL) Spravodajca pripravil veľmi dobrú a dôkladnú správu.

Som presvedčený, že návrh Európskeho parlamentu v súčasnej podobe umožní pokračovať v práci na zlúčení energetického trhu v Únii. Verím, že bude možné dosiahnuť dohodu vo všetkých cezhraničných záležitostiach.

 
  
  

– Správa: Giles Chichester (A6-0226/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Ide ešte o ďalšiu časť tohto energetického balíka. Týka sa zriadenia Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov, ktorá je súčasťou celosvetovej stratégie definovanej Európskou komisiou a Radou, s cieľom liberalizovať a regulovať energetický sektor, ako bolo stanovené v „energetickom balíku“.

Stratégia je stále tá istá. Najskôr sa sprivatizuje verejný sektor. Potom nastanú problémy a vytvoria sa regulačné orgány, nová byrokracia a väčšia kontrola hlavných mocností nad tým, čo sa deje v každom členskom štáte.

Podľa spravodajcu (zo skupiny PPE-DE) musíme ísť nad rámec návrhov Komisie a dať tejto agentúre viac nezávislosti a rozhodovacích právomocí. Stanovenie noriem, kódexov, pravidiel trhu a aj rozhodnutí vyšších úradov, ktoré slúžia záujmom hospodárskych skupín, je opakujúca sa diskusia. Agentúra bude nadnárodná inštitúcia s právomocami v strategickej oblasti, konkrétne v oblasti energie, ktorá má vplyv na všetky sektory spoločnosti.

Dôsledky zasahovania do politickej stratégie a hospodárstva každého členského štátu by mohli byť vážne. V tejto súvislosti správu odmietame.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Energetické trhy majú čoraz viac celoeurópsky charakter a navrhovaná Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov zohrá v rozvoji trhu dôležitú úlohu. Agentúra by mala mať primerané právomoci, aby splnila svoje úlohy a ja som mohol podporiť správu, ktorá zaručuje tieto právomoci a tiež zaručuje nezávislosť národných regulačných orgánov.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. − (PL) Spravodajca pripravil veľmi dobrú a dôkladnú správu.

Verím, že návrh Európskeho parlamentu v súčasnej podobe umožní pokračovať v práci na zlúčení energetického trhu v Únii. Návrh tiež umožní posilnenie pôsobností agentúry v súvislosti so všetkými cezhraničnými záležitosťami. Malo by to viesť k účinnej spolupráci medzi členskými štátmi.

 
  
  

Správa: Francesco Ferrari (A6-0081/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. (PL) Počet nehôd, ktorých účastníkmi boli chodci, narástol v Poľsku za minulý rok o 5,7 % a počet nehôd, ktorých účastníkmi boli cyklisti narástol o výrazných 16,8 %. Podporujem správu pána Ferrariho a myslím si, že je nevyhnutné zvýšiť požiadavky na bezpečnosť. Napriek tomu by sme tiež mali myslieť na to, že náklady na tieto požiadavky nemôžu znášať predovšetkým majitelia vozidiel.

Zastupujem Malopoľské vojvodstvo, ktoré má najnižšiu mieru úrazov v krajine, 7 zo 100. Napriek tomu máme veľa miest častých nehôd ako dôsledok neprimerane hustej premávky a nevhodnej cestnej infraštruktúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Ferrari (ALDE), písomne. − Považujem túto správu za ďalší pozitívny pokrok pri napomáhaní chodcov v EÚ, aby sa vyhli mnohým poraneniam a úmrtiam pri automobilových nehodách. V skutočnosti každý rok zomrie 40 000 občanov.

Vylepšenia dizajnu vozidiel a vylepšené automobilové systémy vrátane vytvorenia deformačnej zóny v prednej časti vozidla, sú pozitívne opatrenia, ktoré musíme podporiť. Odstránenie strmeňov predných nárazníkov z vozidiel, na ktorých nie sú potrebné alebo pre ktoré nie sú určené, napríklad nefarmárske vozidlá, je ďalší príklad toho, ako môže byť EÚ konzistentná, čo sa týka vylepšení pre chodcov.

Podporím uvedené otázky v tomto hlasovaní a považujem za dôležité pre chodcov v celej Európe, že sa urobilo viac pre zlepšenie ich bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), písomne. − Hlasovala som za túto správu, pretože podporujem rozvoj pasívnych a aktívnych bezpečnostných systémov, ktoré obmedzia dosah dopravných nehôd na chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Napriek tomu, že nehody sú dôsledkom rôznych faktorov (rýchlosť, ľudský omyl), samotné vozidlo by malo byť upravené tak, aby sa následky nehôd nížili na minimum. Podporujem záväzok správy stanoviť minimálne požiadavky na konštrukciu a fungovanie motorových vozidiel a systémy čelnej ochrany vozidiel.

Myslím si však, že v správe chýba obrovská možnosť spolupracovať s rozvojovými a rozvíjajúcimi sa krajinami. Dôvodom je skutočnosť, že k väčšine úmrtí na cestách, približne 70 %, dochádza v rozvojových krajinách. Chodci predstavujú 65 % úmrtí a 35 % z nich sú deti. Len India predstavuje obrovských 10 % celkových úmrtí vo svete v dôsledku dopravných nehôd.

EÚ si musí vymeniť a podeliť sa s rozvojovými krajinami o svoje znalosti v oblasti zhromažďovania údajov o dopravných nehodách a ich analýze, a rovnako aj v oblasti zdokonalenia aktívnych a pasívnych bezpečnostných systémov. Je tu veľká príležitosť na prenos technológie z EÚ do rozvojových krajín, čo by mohlo znížiť počet dopravných nehôd a ich dosah na účastníkov cestnej premávky.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písomne. − (PL) Rada by som zdôraznila význam tejto správy a zablahoželala spravodajcovi k výsledku. Je pravda, že každý rok zomrie v Európskej únii 8 000 účastníkov cestnej premávky. Obete sú väčšinou chodci a cyklisti. Ďalších 300 000 ľudí je zranených. Táto skutočnosť zahŕňa osobné tragédie a má tiež významné sociálne a hospodárske následky. Preto by mali byť vítané najmä opatrenia Únie zamerané na zabezpečenie lepšej ochrany chodcov a ostatných zraniteľných účastníkov cestnej premávky proti úrazom utrpeným v zrážkach s motorovými vozidlami.

Od októbra 2005 a v súlade s ustanoveniami, ktoré sú v súčasnosti platné, musia určité vozidlá prejsť niekoľkými previerkami výkonnosti navrhnutými Spoločným výskumným centrom. Okrem toho, Únia navrhuje zaviesť podstatne prísnejšie požiadavky na testovanie motorových vozidiel, ktoré budú uvedené na európsky trh po roku 2010. Predložená správa poskytuje prepojenie aktívnych a pasívnych bezpečnostných opatrení a zohľadňuje budúce zavedenie automobilových systémov predchádzania zrážkam. Zatiaľ neexistuje na trhu účinný systém na ochranu chodcov v prípade zrážky, a preto Komisia správne povzbudzuje priemysel, aby takýto systém vyvinul. Tiež súhlasím so spravodajcom, že technické možnosti zabezpečenia vyšších noriem pasívnej bezpečnosti by mali byť stále monitorované, tak isto ako možnosti súvisiace s vyššími požiadavkami na bezpečnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. V Európe dochádza každoročne v dôsledku dopravných nehôd k úmrtiam alebo zraneniam tisícov chodcov a cyklistov. Európske právne predpisy zohrávajú dôležitú úlohu v znížení úmrtí a zranení, ale je dôležité, aby boli normy aktuálne. Návrhy v tejto oblasti sú vítané, a preto som hlasoval za správu pána Ferrariho.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. − (SK) Štatistiky dopravných nehôd v EÚ sú alarmujúce. Odhaduje sa, že každoročne príde o život až 8 000 zraniteľných účastníkov cestnej premávky, chodcov a cyklistov a 300 000 ich je zranených. Až 80% dopravných nehôd sa stáva v obciach a v mestách, kde je maximálna povolená rýchlosť od 40  do 60 km/h. Preto dôvodom dopravných nehôd nemusí byť iba rýchlosť, ale taktiež kvalita cestnej infraštruktúry a predovšetkým bezpečnosť vozidiel.

Výzvy na využívanie verejnej dopravy, chôdze a bicykla ako alternatív k používaniu automobilov musia byť vyvážené opatreniami na zníženie počtu úrazov. V súčasnosti nie sú na trhu žiadne systémy predchádzania zrážkam, ktorými možno efektívne a včas identifikovať chodcov alebo ostatných zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Vítam a hlasovala som za správu spravodajcu Francesca Ferrariho, ktorá sa zaoberá nariadením o ochrane chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Ambíciou európskeho automobilového priemyslu musí byť predaj nielen technicky najvyspelejších, ekologicky najčistejších, ale aj najbezpečnejších automobilov.

S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti za každých okolností by povinná inštalácia aktívnych systémov asistenta núdzového brzdenia vo všetkých nových vozidlách od roku 2009 stanovená v návrhu Komisie nemala nahradiť systémy pasívnej bezpečnosti na vysokej úrovni, ale skôr ich doplniť.

Verím, že toto nariadenie bude prospešné pre bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Bezpečnosť na cestách je prioritou európskej dopravnej politiky, predmetom skutočného záujmu politických orgánov s rozhodovacími právomocami a základom pre všetkých občanov v boji proti tragédiám, ktoré sa žiaľ stávajú na európskych cestách príliš často. Správa pána Ferrariho je zameraná na posilnenie požiadaviek Spoločenstva v oblasti bezpečnosti, a tým na zlepšenie bezpečnosti chodcov. Nemôžeme sa preto zdráhať pri požadovaní maximálnej starostlivosti a najlepších dostupných nástrojov na zabezpečenie bezpečnosti na našich cestách. Je hlavne veľmi dôležité, aby legislatívna práca bola naďalej čo najdôslednejšia a aby boli prijaté opatrenia primerane monitorované a hodnotené s cieľom zabezpečiť potrebné vylepšenia dostatočne včas a zabrániť ďalším tragédiám. V tejto správe vítame snahu identifikovať možnosti na dobehnutie zameškaného času a zabezpečenie toho, aby navrhované systémy prevencie boli najsprávnejšie a najvhodnejšie pre obete zrážok s motorovými vozidlami.

Na záver, a pretože niekedy záleží na maličkostiach, našou úlohou je zabezpečiť aj v technickejších oblastiach, aby právne predpisy, ktoré tvoríme, vždy ponúkli najlepší spôsob ochrany pre našich občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. − (IT) Hlasujem za správu pána Ferrariho. Súhlasím s cieľom tohto návrhu posilniť požiadavky Spoločenstva zamerané na zlepšenie bezpečnosti chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky v prípade poranení zapríčinených zrážkou s motorovým vozidlom.

Myslím si, že je možné s časového aj technického hľadiska urobiť rýchle pokroky v súvislosti s navrhnutím a zavedením vhodných prostriedkov na úpravu vozidiel. Schvaľujem najmä zavedenie povinnosti vybaviť vozidlá asistentom núdzového brzdenia, ktorý pomôže znížiť počet kolízií medzi vozidlami a chodcami.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. Vítam túto správu, pretože posilňuje súčasné právne predpisy a vyjadruje snahu o opätovné zlepšenie bezpečnosti na cestách, najmä v oblasti bezpečnosti cyklistov a chodcov. Každý rok na cestách EÚ dochádza k úmrtiu 8 000 ľudí – chodcov a cyklistov – a 300 000 je zranených.

Mnohým z týchto nehôd môžeme predísť buď lepším školením vodičov alebo vylepšením dizajnu motorových vozidiel. Zavedenie asistenta núdzového brzdenia, zavedenie vyššej úrovne previerok výkonnosti a rýchlejšieho vykonávacieho obdobia by malo pomôcť znížiť každoročné krviprelievanie na našich cestách.

Mám radosť obzvlášť z toho, že vrahovia, ktorých poznáme ako strmene predných nárazníkov, budú teraz musieť prejsť rovnakými previerkami výkonnosti ako vozidlá, na ktorých majú byť namontované, hoci pre mňa kampaň za okamžité odstránenie strmeňov predných nárazníkov stále pokračuje.

Blahoželám spravodajcovi k jeho správe a teším sa na rýchlu dohodu s Radou v tejto veci.

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE), písomne. − Rád by som vysvetlil svoje hlasovanie v súvislosti so správou pána Francesca Ferrariho o ochrane chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Napriek tomu, že podporujem hodnotné ciele tejto správy, keďže všetci máme záujem znížiť mieru šokujúcich strát života a nehôd na cestách, myslím si, že správa si vyžaduje veľmi rýchly časový harmonogram realizácie a nemyslím si, že je možné dodržať ho.

Navrhuje sa niekoľko dosť radikálnych požiadaviek, a preto bude zaťaženie priemyslu príliš veľké, ak budú návrhy zavedené príliš rýchlo.

V čase hospodárskej krízy musíme myslieť na to, že naši zákonodarcovia si musia chrániť svoje pracovné miesta a unáhlené právne predpisy ich môžu často stáť miesto.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. − (PL) Hlasoval som za správu o návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o ochrane chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky (2007/0201).

V súčasnosti na trhu neexistujú automobilové systémy predchádzania zrážkam, ktoré by boli schopné účinne identifikovať chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky a zároveň dodržiavať všetky potrebné podmienky. Súhlasím s názorom spravodajcu, že prioritou by malo byť zavedenie opatrení na zníženie počtu zranení a predovšetkým počtu smrteľných úrazov medzi chodcami a inými zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky. Je potrebné zdôrazniť, že predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú zamerané na sprísnenie ustanovení nariadenia, kdekoľvek je to možné. Hlasoval som za správu, pretože si myslím, že je dôležité monitorovať nielen vývoj technológie s cieľom zaistiť aktívnu bezpečnosť, ale tiež zvážiť možnosť zavedenia prísnejších ustanovení v oblasti pasívnej bezpečnosti týkajúcej sa konštrukcie vozidla.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. − (PL) Chodci a cyklisti sú často účastníkmi dopravných nehôd. Ochrana ich životov predstavuje veľkú výzvu pre automobilový priemysel.

Elektronický systém na ochranu chodcov je výborným riešením. Znižuje závažnosť následkov zrážky s motorovým vozidlom. Vďaka tomuto systému predná časť vozidla tlmí silu nárazu, a tak znižuje rozsah poranení obete.

Ďalšou úspešnou metódou zaistenia bezpečnosti chodcov je aktívna kapota, ktorá je nainštalovaná v citroenoch C6. V momente nárazu do chodca sa kapota motora automaticky zdvihne. Vďaka senzoru na zistenie nárazu a detonačného zariadenia sa kapota zdvihne o 65 milimetrov za 0,40 sekundy. Osobitné zariadenie udržuje kapotu v zdvihnutej polohe napriek sile nárazu, a tak tlmí vzniknutú energiu. V prípade mierneho nárazu je tiež poskytnutá ochrana prostredníctvom časti vybavenej tlmičom nárazov.

Všetky vozidlá by mali prejsť potrebnými testami v záujme zlepšenia bezpečnosti na cestách Európskej únie.

 
  
  

– Správa: József Szájer (A6-0088/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Táto správa sa týka niektorých pozitívnych zmien zvyčajných postupov medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Článok 5a pozmeneného a doplneného rozhodnutia 1999/468/ES predstavil nový regulačný postup s kontrolou opatrení všeobecného rozsahu, ktoré majú zmeniť a doplniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s článkom 251 zmluvy, okrem iného zrušením niektorých prvkov alebo doplnením nástroja pridaním nových nepodstatných prvkov.

Na základe podrobného preskúmania platných právnych predpisov a prebiehajúcich postupov, predložila Komisia tento návrh, ktorý zahŕňa 59 legislatívnych aktov, ktoré sa majú prispôsobiť novým regulačným postupom s kontrolou.

Vo svojom rozhodnutí z 12. decembra 2007 určila Konferencia predsedov Výbor pre právne veci za gestorský výbor, ktorý má riešiť zosúladenie tejto komitológie, a špecializované výbory, ktoré majú predkladať stanoviská. Konferencia predsedov výborov odsúhlasila 15. januára 2008 formy spolupráce medzi Výborom pre právne veci a ostatnými zapojenými výbormi. Táto správa preto obsahuje obmedzený počet pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré navrhli ostatné výbory vo svojich stanoviskách a ktoré doručili vo forme listov.

 
  
  

– Správa: Gerardo Galeote (A6-0213/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. − (PL) Hlasoval som za správu pána Geleota Quaceda o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre dovozy určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy.

Správa podporuje zvýšenie Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy v období rokov 20072013. Je potrebné poznamenať, že ustanovenia ovplyvnené návrhom stratili účinnosť 31. decembra 2006. Návrh týkajúci sa otvorenia a ustanovenia colných kvót oslobodených od cla je v súlade s článkom 299(2) Zmluvy o Európskej únii, ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia na podporu najodľahlejších regiónov.

Preto som hlasoval za túto správu, nakoľko sa domnievam, že výnimočná geografická situácia Kanárskych ostrovov v súvislosti so zdrojmi dodávok určitých produktov rybolovu, ktoré sú nevyhnutné pre domácu spotrebu, vyžaduje dodatočné náklady pre tento sektor. Jedným spôsobom na nápravu takýchto prírodných ťažkostí spôsobených geografickou polohou je dočasné pozastavenie ciel na dovoz príslušných produktov z tretích krajín.

 
  
  

– Správa: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. − (IT) Hlasoval som za správu pani Anneli Jäätteenmäkiovej o štatúte európskeho ombudsmana.

Ako člen Výboru pre petície Európskeho parlamentu, som videl, že na inštitúcie Spoločenstva sa obracia obrovský a rastúci počet občanov, aby sa odvolali proti zlyhaniam členských štátov v súvislosti s dodržiavaním pravidiel EÚ.

Petície, ktoré sú predložené Parlamentu a preskúmané v príslušnom výbore, je veľmi často nemožné považovať za prípustné. Chcel by som sa venovať jednému kľúčovému bodu: úrad európskeho ombudsmana musí pracovať na svojej externej komunikácii s občanmi usilovnejšie a lepšie . Obyčajný človek veľmi často ani nevie, že existuje ombudsman, ktorý môže byť prostriedkom na vytvorenie funkčnejšieho a účinnejšieho spojenia s inštitúciami EÚ. Štatút, o ktorom dnes hlasujeme, stanovuje nové mechanizmy posilnenia účinnosti práce ombudsmana. Bude na nás, poslancoch, aby sme monitorovali výsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), písomne. – (FR) Podporujem správu z vlastnej iniciatívy pani Jäätteenmäkiovej o prístupe európskeho ombudsmana k informáciám a o potrebe zrozumiteľnejších nariadení, nakoľko sa snaží stanoviť presnejšie pravidlá v tejto oblasti.

Podľa správy musia rôzne orgány a inštitúcie Európskej únie poskytovať ombudsmanovi všetky informácie, o ktoré požiada, zatiaľ čo doteraz dokument mohol byť odmietnutý pod zámienkou dôvernosti.

Podobne, povinnosť úradníkov poskytnúť svedectvo „podľa pokynov ich vedenia“ bude zrušená, pričom príslušný úradník bude žiadaný povedať pravdu pri všetkej úprimnosti.

Návrhy pani Jäätteenmäkiovej sa zameriavajú na posilnenie dôvery verejnosti v aktivity európskeho ombudsmana a ako také sú hodné uplatňovania.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia