Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 18. júna 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

11. Opatrenia proti zvyšovaniu ceny ropy (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. - Ďalším bodom rokovania je rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie k opatreniam na kontrolu zvyšovania ceny ropy.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, úradujúci predseda Rady. (SL) Rada si uvedomuje dôsledok zvyšovania cien na európskych občanov a negatívny vplyv na celé európske hospodárstvo. Z tohto dôvodu Rada riešila túto otázku na svojich nedávnych zasadnutiach. V súvislosti s vysokými cenami potravín budú o tejto otázke diskutovať na svojom zasadnutí, ktoré sa začína zajtra, aj hlavy štátov a vlád. Analýzy dôvodov vysokých cien ropy naznačujú komplexné štrukturálne posuny v dodávkach ropy a požiadavkách celosvetového hospodárstva. Je nepravdepodobné, že produkcia ropy udrží z krátkodobého hľadiska krok s trvalým veľkým dopytom rozvíjajúcich sa hospodárstiev. Nakoľko dôvody na vysoké ceny ropy boli v dostatočnej miere predložené minulý týždeň v správe Európskej komisie, nebudem sa im venovať do detailov.

Európska únia pociťuje dôsledky takýchto zmien v cenách ropy v dôsledku vyššej inflácie, vyšších účtov v domácnostiach, problémov v odvetviach poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, v oblasti dopravy a v rôznych priemyselných odvetviach. Na základe predpokladu, že dôvody rastu cien ropy sú štrukturálneho charakteru a že takýto trend bude pravdepodobne pokračovať v budúcnosti, musí Únia nájsť dlhodobé riešenia. Súčasne s podporou konkurencieschopnosti energetických trhov a lepšou transparentnosťou trhov s ropou musia byť opatrenia zamerané hlavne na ďalšiu podporu energetickej účinnosti a diverzifikácie zásobovania energiou.

Čo sa týka energetickej účinnosti, dovoľte mi pripomenúť, že Európska rada v marci 2007 vyzývala na zvýšenie energetickej účinnosti tak, aby bol dosiahnutý cieľ 20 % úspor do roku 2020. Smernica o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách prijatá v roku 2006 prispela k dosiahnutiu tohto cieľa. Prostredníctvom právnych predpisov však nemôžeme dosiahnuť všetko. Domácnosti a podniky by mohli významným spôsobom prispieť k splneniu tohto cieľa tým, že sa budú správať rozumnejšie, čo by Rada a Parlament mohli podporiť neustálym zvyšovaním informovanosti.

Ďalšie dôležité opatrenie sa týka úsilia zameraného na diverzifikáciu zásobovania energiou. Chcem pripomenúť, že v tejto súvislosti prijala Európska rada na svojom jarnom zasadnutí minulý rok akčný plán Energetická politika pre Európu. Akčný plán stanovuje záväzný cieľ 20 % podielu obnoviteľných energií v celkovej spotrebe energie v EÚ do roku 2020. Spomínam to, lebo chcem zdôrazniť, že Únia už prijala isté opatrenia, ktoré by mohli znížiť citlivosť európskeho hospodárstva na rast cien ropy. Súčasné politiky musia byť v budúcnosti vylepšené.

Rada ECOFIN na svojom nedávnom stretnutí, na ktorom diskutovala o raste cien ropy, okrem iného zdôraznila význam dohody z Manchestru prijatej v septembri 2005. Podľa tejto dohody by sa malo pri zavádzaní opatrení proti vysokým cenám ropy vyhnúť zásahom do rozpočtu a iným politickým zásahom, nakoľko narúšajú hospodársku súťaž a zabraňujú potrebným úpravám zo strany hospodárskych subjektov. Opatrenia, ktoré môžu byť považované za zmiernenie dosahu vysokých cien ropy na chudobnejšie skupiny populácie, by mali ostať krátkodobé a cielené a mali by predchádzať deštrukčným dôsledkom. Ministri financií štátov G8, ktorí zastupujú najrozvinutejšie krajiny, tiež rokovali minulý týždeň o rastúcich cenách palív. Okrem iného zdôraznili, že zvýšené ceny ropy a potravín sú celosvetový problém, a preto by mali byť riešenia hľadané na medzinárodnej úrovni.

Rád by som tiež spomenul, že tento týždeň v pondelok na stretnutí Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy sme schválili osemnásťmesačný program troch budúcich predsedníctiev. Ich práca v Rade bude zahŕňať veľa úloh zameraných na účinné riešenie problematiky vysokých cien potravín a ropy.

Dovoľte mi na záver povedať, že na riešenie uvedených výziev potrebujeme koordinované politiky v rámci EÚ a na medzinárodnej úrovni. Musíme byť opatrní, aby sme nevytvorili nové nerovnováhy a problémy v týchto politikách. Pri ďalšom riešení týchto pálčivých problémov sa tiež tešíme na konštruktívnu spoluprácu Európskeho parlamentu, najmä pri rokovaní o potrebných legislatívnych návrhoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, člen Komisie. Vážená pani predsedajúca, každý môj deň začína rutinnou kontrolou cien ropy a v poslednom čase boli správy viac menej jednosmerné: ceny ropy stále viac stúpajú. Za posledné tri roky sú ceny ropy v amerických dolároch viac ako trojnásobné. Pre EÚ, ktorá má 37 % podielu spotreby energie z ropy, je jednoduché pochopiť súčasný a potenciálny dôsledok vysokých cien ropy na naše hospodárstva a občanov.

Objem našej výroby sa neustále znižuje a je stále výrazný, zaznamenávame ho od konca 90. rokov. Pokračujúci nárast v dovoze následne zvyšuje našu závislosť od ropy a cena, ktorú platíme za nákup energetických zdrojov, sa stále zvyšuje.

Má to priamy dosah na našich občanov a firmy. Zvýšené ceny ropy spôsobujú infláciu a tento vplyv je už viditeľný. Príspevok energie k zvýšeniu cenového indexu je v eurozóne vo štvrtom štvrťroku roku 2007 v priemere 0,8 %. Uvedená skutočnosť má priamy, konkrétny dosah na domácnosti a na veľa hospodárskych sektorov, nielen na tie, ktoré nedokážu postúpiť cenu energie konečnému spotrebiteľovi.

Zvýšenie cien motorových palív a palív na kúrenie v domácnostiach presiahlo zďaleka celkový rast spotrebiteľských cien v období medzi aprílom 2007 a aprílom 2008. Napríklad, ceny dopravných palív narástli v priemere o 12,7 % oproti priemernej inflácii 3,6 %. Naši najzraniteľnejší občania sú znova medzi tými, ktorí sú najviac postihnutí.

V septembri 2005 som vám už hovoril o stúpajúcich cenách ropy a predstavil som vám plán, ktorý mal päť bodov. Odvtedy sme vypracovali celý rad nových návrhov s cieľom začať riešiť problém vysokých a rastúcich cien ropy: návrh  týkajúci sa energetickej účinnosti, automobilov, kvality palív, obnoviteľnej energie. V dôsledku týchto politík môžeme v nasledujúcich rokoch očakávať postupný pokles v spotrebe ropy v EÚ. V posledných troch rokoch máme zhruba viac-menej stabilnú spotrebu a začíname prechádzať na čistejšiu, účinnejšiu dopravu, ktorá využíva obnoviteľné zdroje energie.

Hoci je potrebné urobiť viac, a určite by sme nemali podceňovať problémy vyplývajúce pre našich občanov a najmä pre najzraniteľnejšie domácnosti a rovnako aj pre veľa podnikov z vysokých cien energie, uvedené kroky sú dobrým základom, ktorý môžeme ďalej rozvinúť do najlepšej možnej politiky. Samozrejme, skutočnosť, že ceny ropy naďalej rastú, neznamená, že naše politiky boli neúspešné. Som presvedčený, že bez našich ambicióznych cieľov v oblasti klímy a energetiky by bola situácia ešte zložitejšia. Ale z najnovších trendov je jasné, že potrebujeme naďalej zvyšovať svoje úsilie.

Dovoľte mi teraz zvážiť dlhodobé faktory ovplyvňujúce trh s ropou. Jednoducho povedané, končí vek lacnej ropy a vo všeobecnosti lacnej energie. Celosvetový energetický dopyt rastie a Medzinárodná energetická agentúra odhaduje, že dopyt môže do roku 2030 vzrásť o viac ako 50 %. Hlavne rozvíjajúce sa hospodárstva spotrebovávajú viac a viac energie.

Na druhej strane, nie je zďaleka jasné, či bude produkcia ropy postačujúca, aby uspokojila celosvetový dopyt. Odborníci hovoria, že z geologického hľadiska je ešte stále dostatok podzemných zdrojov na ďalších 40-50 rokov. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry nie je zďaleka isté, či krajiny produkujúce ropu majú schopnosť alebo vôľu zvýšiť produkciu, aby uspokojili zdanlivo nevyhnutný a dlhodobý neustály rast celosvetového dopytu po rope.

Vek lacnej energie sa skončil v čase, keď máme vzhľadom na klimatické zmeny v každom prípade absolútny záväzok voči budúcim generáciám prejsť na čisté, bezuhlíkové zdroje energie na produkciu tepla, elektriny a pre dopravu. Toto je veľká výzva. Vyžaduje si jednoznačnú odpoveď. Ale skôr než sa dostanem k dlhodobým a strednodobým opatreniam, rád by som spomenul niektoré krátkodobé kroky, ktoré zmierňujú dôsledok na spotrebiteľov.

Vplyv na najzraniteľnejšie skupiny musí byť v krátkej dobe zmiernený prostredníctvom sociálnych opatrení v oblastiach, v ktorých to je potrebné. Podpora najchudobnejších domácností môže byť odôvodnená a potrebná, ale musí byť cielená. Zároveň by sme mali byť veľmi opatrní čo sa týka zmien v daňovom režime. Skúsenosť ukázala, že takéto opatrenia, hoci v mnohých ohľadoch politicky veľmi atraktívne, v skutočnosti len viac komplikujú dlhodobejší prechod k riešeniu vysokých cien energie a šetreniu uhlíka. Je oveľa lepšie cieliť pomoc tam, kde je skutočne najpotrebnejšia.

V súvislosti s ďalším rozvojom dlhodobého prístupu EÚ k plneniu výziev sú naše existujúce energetické politiky mnohými vnímané ako najlepšie na svete. Komisia stále trvá na tom, aby jej nedávny klimatický a energetický balík spĺňal kombinované ciele trvalej udržateľnosti, bezpečnosti dodávok a konkurencieschopnosti, skutočnosti, ktorá je zo dňa na deň jasnejšia.

Dovoľte mi detailnejšie pripomenúť najdôležitejšie prvky týchto politík, ktoré sú už uplatňované alebo posudzované v tomto Parlamente: návrh smernice zabezpečujúci 20 % obnoviteľných zdrojov v našej konečnej spotrebe energie do roku 2020; nové pravidlá na rozširovanie a posilnenie  európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami; zabezpečenie splnenia cieľa 20 % zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 a ustanovenie  systému obchodovania s emisnými kvótami za hybnú silu zmeny; návrh na zníženie emisií CO2 z áut a smernica o kvalite palív, ktorá zaväzuje dodávateľov ropy postupne znížiť svoje emisie CO2 a spotrebu energie v produktoch, ktoré predávajú, a predovšetkým akčný plán energetickej účinnosti, ktorý zahŕňa všetky sektory na všetkých úrovniach od Medzinárodného partnerstva pre spoluprácu energetickej účinnosti až po Dohovor starostov na lokálnej úrovni, po osobitné opatrenia ako napríklad označovanie spotrebných tovarov alebo požiadavky energetickej účinnosti budov.

Prakticky všetky opatrenia spomenuté v akčnom pláne energetickej účinnosti sú úspornejšie pri 60 USD za barel ropy.

Znamená to začiatok, ale musíme urobiť viac. Komisia bude preto pokračovať v práci na medzinárodnej úrovni, najmä v konštruktívnom dialógu medzi hlavnými krajinami, ktoré vyrábajú a spotrebúvajú ropu, ako napríklad stretnutie v Jeddahu, ktoré bude zvolané tento týždeň v Saudskej Arábii alebo dialóg medzi EÚ a OPEC budúci týždeň. Komisia preskúma fungovanie trhov s ropou a rafinovanou ropou v Európskej únii a navrhne koncom tohto roku v druhom strategickom preskúmaní energetiky ďalšie možné politické činnosti. Pomôže rozvojovým krajinám, ktoré dovážajú ropu, zmierniť krátkodobé dôsledky vysokých cien palív a potravín a zaviesť štrukturálne zlepšenia v uskutočňovaní ich energetickej účinnosti a používaní alternatívnych palív. Povedie úsilie k zvýšenému posunu k energetickej účinnosti.

Spomínané činnosti ostanú mojou najväčšou prioritou. Znamená to lepšie právne predpisy vo vnútri EÚ. Tiež to znamená presadzovanie účinnejšieho medzinárodného partnerstva pre spoluprácu v oblasti energetickej účinnosti, ktoré bolo z iniciatívy Európskej únie schválené minulý týždeň na zasadnutí ministrov krajín G8 v Japonsku.

Existujúce právne predpisy v oblasti energetickej účinnosti a zlepšenia k budovám, označovaniu a minimálnym výrobným normám, ktoré predložím v priebehu nasledujúcich mesiacov, sú skutočne dôležité, ale musia byť chápané ako len jedno z mnohých opatrení, ktoré sú potrebné. Skutočnou výzvou je účinné uplatňovanie politík energetickej účinnosti na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v celej Európskej únii. Komisia bude hrať v pomoci členským štátom pri napĺňaní tohto cieľa väčšiu úlohu.

Spomeniem biopalivá, pretože o nich často diskutujeme. V návrhu smernice o podpore obnoviteľných zdrojov energie prevádzame do praxe záväzok Európskej rady zabezpečiť, aby 10 % dopravy v EÚ bolo do roku 2020 poháňaných obnoviteľnými palivami. Je potrebné poznamenať, že týchto 10 % môže zahŕňať biopalivá alebo elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov alebo zvýšenie energetickej účinnosti v dopravnom parku.

Som presvedčený, že EÚ môže a musí vytvárať biopalivá, ktoré používa, vhodným a zodpovedným spôsobom a neovplyvňovať celosvetové úrovne výroby potravín. Dá sa to uskutočniť udržateľným spôsobom, využitím pôdy v EÚ, ktorá bola v minulosti vyňatá z produkcie, zlepšením úrody pôdy udržateľným spôsobom, investovaním do technológie pre druhú generáciu biopalív a spoluprácou s rozvojovými krajinami s cieľom zabezpečiť, aby biopalivá dopĺňali výrobu potravín a nie ju nahrádzali. S takýmto prístupom musí byť rozvoj alternatívnych čistých dopravných palív súčasťou odpovede EÚ na výzvy v oblasti cien ropy a klimatických zmien.

Európska únia bude musieť pokračovať vo svojich medzinárodných snahách a v dialógu so svojimi hlavnými partnermi. Stretnutie štátov G8 minulý týždeň a stretnutie v Jeddahu k cenám ropy tento týždeň ukazujú, že spomínaná otázka je najdôležitejšia v politickom programe. Mali by sme využiť dôveryhodnosť, ktorú si budujeme a viesť medzinárodné aktivity na využitie potenciálu energetickej účinnosti a výroby čistej energie na celom svete a umožniť fungovanie celosvetových účinných a dôveryhodných komoditných trhov.

Mali by sme však začať doma. Obnovený tlak na využitie obnoviteľnej energie a účinnosti energie je prospešný nielen pre klímu ale aj pre naše hospodárstvo.

V energii je budúcnosť pre všetkých. Táto budúcnosť bude najpravdepodobnejšie sústredená okolo rôznych modelov výroby, spotreby a správania. Čo sa týka klimatickej zmeny, musíme konať teraz a Komisia je do tejto činnosti plne zapojená.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy, v mene skupiny PPE-DE. (FR) Pani predsedajúca, pán úradujúci predseda Rady, pán komisár Piebalgs, dámy a páni, zapojme trocha predstavivosť. Všetky návrhy, ktoré sa usilujú znížiť maximálnu sadzbu DPH vrátane návrhu, ktorý predložil prezident Francúzska, pán Sarkozy, sú dosť hodnotné a mali by byť preskúmané a ja by som rád predložil jeden z mojich vlastných návrhov.

Ropa je fosílne palivo s obmedzenou životnosťou a vysoké ceny ropy sú nezvratný a dlhodobý trend. Okrem samotného rastu cien však všetky problémy spôsobuje náhly a dramatický spôsob, ktorým obrovské kolísanie v celosvetových cenách za barel ropy ovplyvňujú naše hospodárstva. Preto ma zaujíma, či nemôže Európska únia bez zakrývania skutočností spojených so súčasným nárastom cien zabezpečiť cenovú stabilitu podľa ročného cyklu tak, aby oddelenia verejného rozpočtu a hlavne tie, ktoré členské štáty riadia pre svoje daňové systémy a tie, ktoré boli zavedené na úrovni miestnej samosprávy, spolu so spoločnosťami a firmami zapojenými do zmluvných vzťahov týkajúcich sa ceny ropy a hlavne obyčajní občania, ktorí musia zostaviť svoje rodinné rozpočty, mohli byť všetci lepšie pripravení na hlavné zmeny v energetickom sektore bez utrpenia z denných tlakov vychádzajúcich z náhleho kolísania cien ropy vyplývajúceho z celosvetových výmenných kurzov, špekulácií a parity medzi eurom a dolárom.

Pán komisár, na základe toho navrhujem preskúmať možnosť vytvorenia takého nástroja Spoločenstva, ktorého cieľom by bolo zaručiť cenu ropy za barel v súlade so všeobecne prijatým rozpočtovým cyklom na jeden rok. Takýto nástroj by mohol využívať finančnú techniku nákupu a predaja opcií na svetovom trhu a mol by sa ukázať ako užitočný spôsob boja proti špekuláciám.

V roku 2005, keď bola cena ropy 50 dolárov za barel, som vás, pán komisár Pielbalgs, žiadal o váš názor na túto tému a odpovedali ste, že tento nápad je zaujímavý vzhľadom na to, že Komisia nemá právomoc kontrolovať ceny ropy, najmä preto, že trh s ropou je celosvetový. Musím však trvať na tejto myšlienke, pretože taký nástroj Spoločenstva, ktorý by z dlhodobého hľadiska fungoval ako hra s nulovým súčtom a nevyžadoval by prakticky žiadne financovanie, by bol prinajmenšom zárukou vyšetrovania, nie ako spôsobu odmietania zákonov voľného trhu, ktorým podliehame, ale ako spôsobu kontroly náhlosti, akou sú nám nariadené a zníženia dôsledkov zvýšených cien ropy na celý cenový reťazec v príslušných sektoroch. Situácia v rybárskom priemysle, o ktorej budeme o chvíľu diskutovať, je významným typickým príkladom.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda , v mene skupiny PSE. (DE) Vážená pani predsedajúca, osobne si vysoko vážim dvoch rečníkov z Rady a Komisie. Myslím si však, že návrhy, ktoré sme si vypočuli dnes a počas posledných dní, sú veľmi nedostačujúce a prichádzajú príliš neskoro. Napríklad, v dokumente Komisie sa vôbec nespomína slovo „špekulácia“. Neznamená to, že špekulácia je hlavným dôvodom zvýšenia cien, ale uverejniť v súčasnosti dokument, v ktorom sa vôbec nespomína tento jav: ešte aj krajiny G8 sú v tejto oblasti progresívnejšie ako Komisia!

Čo sa týka veľkých ziskov, ktoré samozrejme tiež nie sú spomenuté, vyzýval som pána komisára niekoľkokrát a nakoľko očividne neexistuje spôsob zavedenia kontrolných mechanizmov, žiadal som ho, aby aspoň zabezpečil prostredníctvom dobrovoľných dohôd, aby niektoré z týchto ziskov boli investované do opatrení na úsporu energie, rozvoja alternatívnych energií a výskumu. O tom sa momentálne diskutuje napríklad vo Francúzsku. Pán komisár to však dnes nekomentoval a nič sa nedeje.

Čo sa týka otázok úspory energie a ochrany spotrebiteľa, v zásade ich podporujeme, ale návrhy Komisie boli veľmi nedostačujúce. V súvislosti so správou pani Morganovej tento Parlament a aj dnešným rozhodnutím dosiahol významné rozšírenie spotrebiteľských práv, hlavne v súvislosti s úsporou energie s inteligentnými meračmi atď. Čo sa týka sociálnych opatrení, ktoré navrhol pán komisár, môžem len povedať, že ich potreba bola už istý čas očividná.

Dnes sme hovorili o Írsku. Dovoľte mi byť úprimný. Občania sú veľmi znepokojení, keď nemajú z Bruselu žiadnu spätnú väzbu na svoje konkrétne a skutočné obavy. Či sú zainteresovaní občania rybári v malých a stredných podnikoch alebo znevýhodnení spotrebitelia, chcú nejaký odkaz z Bruselu, ktorý im pomôže riešiť ich zložitú situáciu. Očakávame jasné signály z Komisie a Rady, hlavne v nasledujúcich dňoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato, v mene skupiny ALDE. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, nemyslím si, že by sme mali ísť cestou, ktorú navrhuje pán Audy. Nemyslím si, že je našou úlohou stanoviť opatrenia kontroly cien. Pán komisár určil prístup, ktorému by sa Európska únia mala oddať, konkrétne náš model rozvoja obsahujúci obnoviteľnú energiu a predovšetkým naliehavú potrebu prehodnotiť stanovené ciele – 20 % energie; 10 % dopravy – nastaviť ich ešte ambicióznejšie a riešiť ich v ešte kratšom čase.

Ako je žiaľ zjavné napríklad z plynových politík, o ktorých sme dnes hlasovali, proti skutočnej európskej politike hospodárskej súťaže a zmesi zdrojov energie sú práve národné vlády. Je to problém. Zjavne sa musíme venovať otázke špekulácie. Národné vlády tu ako aj hocikde inde skutočne odmietajú prenechať Európskej únii akúkoľvek skutočnú kontrolnú moc nad finančným trhom, ale v tejto fáze nežiadajme Európu, aby vyriešila jednoduchším spôsobom škodu, ktorú napáchali vnútroštátne politiky. Obnoviteľná energia a dlhodobé strategické plánovanie: o to žiadame, a rýchlejšie ako sme pôvodne navrhovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes, v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Vážená pani predsedajúca, chcel by som predložiť tri opatrenia.

Predovšetkým, zdaniť špekulácie. Je to neuveriteľné. Sme zaťažovaní nákladmi, zatiaľ čo zisky spoločností Total, Eon, Exxon a špekulantov nikdy neboli väčšie. Ja osobne by som rád videl pána Junckera, prezidenta skupiny Ecofin Eurogroup, ako mení slová na činy. Veľmi jednoducho môžeme zdaniť tieto zisky na národnej úrovni a potom situáciu koordinovať na celoeurópskej úrovni, a práve tieto príjmy sa vyšplhajú na milióny eur, na čo sa zameriam vo svojom druhom bode.

Po druhé, každá krajina bude využívať tento príjem na vytvorenie fondu, ktorý poskytne kompenzáciu tým, ktorí sú vo veľkých ťažkostiach, ako napríklad rybári, vodiči kamiónov a mnohé domácnosti, ktoré s ťažkosťami platia účty, nie priamo dodávkami energie, ale tým, že pomôžu zainteresovaným nájsť peniaze na jej zaplatenie a hlavne prepojením s energetickou účinnosťou. Ide o menej majetné skupiny našej spoločnosti, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie úspornejších chladničiek. Tu by sme mali zasiahnuť.

Po tretie, my, politickí činitelia, musíme byť úprimní k ľuďom, ktorých zastupujeme. Súčasný stav núdze nie je malý politický problém s ropou. Je to štrukturálna kríza. Máme hospodársky model, ktorý bol vyvinutý pre 1 miliardu ľudí strednej triedy Spojených štátov, Japonska a Európy. Tento hospodársky model sa teraz rozširuje na milióny ľudí zo strednej triedy v Číne, Indii, Nigérii, Južnej Afrike, Mexiku a Brazílii. Podstatný problém v súvislosti s týmto modelom je, že neobsahuje zdroje a znečistenie životného prostredia. Preto vám hovorím, pán komisár, že musíme byť ambicióznejší, čo sa týka energetickej účinnosti a rád by som vám položil nasledujúcu otázku: nemala by Rada požiadať Komisiu, aby v septembri predložila celý balík opatrení zameraný na hlavnú európsku iniciatívu na investíciu do energetickej účinnosti?

 
  
MPphoto
 
 

  Gintaras Didžiokas, v mene skupiny UEN. – (LT) Politika EÚ v oblasti zdaňovania energetických výrobkov bola zavedená v roku 1993. V tom čase bola cena za barel ropy 16 USD. Dnes, keď cena ropy dosiahla 140 USD za barel, sa vynára otázka, či môže byť súčasná politika EÚ v oblasti zdaňovania energetických výrobkov odôvodnená. Občania a podniky v EÚ platia za palivá oveľa viac ako tí v iných častiach sveta.

Je to preto, že okrem DPH platia spotrebnú daň, ktorú chce EÚ znovu zvýšiť. Čelíme skutočne paradoxnej situácii – čím sú palivá drahšie, tým viac peňazí vyberú vlády od svojich občanov. Vlna štrajkov, ktorá sa prehnala cez Európu, je jasný prejav rastúcej nespokojnosti jej občanov so situáciou, v ktorej nie sú prijaté opatrenia na úrovni EÚ. Je to skutočne veľmi jasný signál. Môžeme si to nevšímať alebo to prehliadať?

Nemyslí si Komisia a Rada, že je najvyšší čas prehodnotiť politiku EÚ v oblasti zdaňovania energetických výrobkov, hlavne v súvislosti so spotrebnou daňou, DPH a dovozným clom? Ako môže Komisia odôvodniť prísny odkaz, ktorý vysiela ľuďom, že by sa mali naučiť žiť s neustále rastúcimi cenami palív? Brala Komisia do úvahy možnosť, že neustále rastúce ceny palív by mohli podkopať dôveru občanov v EÚ, nakoľko zdá sa, že EÚ zasahuje do snáh vlád svojich krajín zaviesť drastické opatrenia? Skutočnosti, ktoré sú základom ospravedlňovania sa z neschopnosti alebo neochoty konať v súvislosti so zdaňovaním, je zbytočné kritizovať.

Stanovisko, že so znížením daní by sa situácia nezlepšila alebo by sa navyše zhoršila, nie je relevantný argument. Ropu a výrobky z ropy celosvetovo nenakupujú len európske krajiny. Neexistuje ropa, ktorá je alebo nie je pre Európu. Ceny ropy sú celosvetové. Európa jednoducho zavádza vyššie dane na ropné výrobky a zaťažuje tak svojich občanov. Dovozné clá obmedzujú hospodársku súťaž.

Zmeny daňovej politiky by možno nevyriešili všetky problémy, ale umožnili by nám rýchlejšie reagovať na vývoj trhu a uľahčili by prekonanie ťažkých čias. Nie je to dosť dôležité? Bezpochyby potrebujeme ďalšie dlhodobé opatrenia. Vítam zavedenie týchto opatrení, potrebujeme len presvedčivo konať. Občania EÚ nepotrebujú pekné slová. Potrebujú správne rozhodnutia poskytujúce rýchlu odpoveď na akékoľvek problémy, ktoré môžu nastať. Daňová politika, hlavne politika v oblasti DPH, nebola božským zákonom. Keď už nie je v súlade so súčasnou situáciou, je potrebné ju zmeniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny GUE/NGL. – (EL) Prepáčte mi, pani predsedajúca, ale postoje Rady a Komisie boli sklamaním. Boli to len slová bez náznaku konkrétnych opatrení. Nebuďte potom prekvapení záporným výsledkom hlasovania v referendách v Írsku, Francúzsku a Holandsku. Nebuďte prekvapení, že v krajinách ako Belgicko, kde sú demonštrácie veľmi zriedkavé, tisíce ľudí protestuje.

Ani pán úradujúci predseda Rady a ani pán komisár nespomenuli čierny obchod. Čo môžeme urobiť proti čiernemu obchodu? Prečo nezaviesť dane? Prečo nenavrhnúť vnútroštátne zdaňovanie koordinované Európskou úniou a časť príjmov použiť na podporu obnoviteľných zdrojov energie, čistú energiu a programy zamerané na úsporu energie?

Okrem toho, vážené dámy a vážení páni z Komisie a Rady, rast cien ropy zvýhodňuje štátne fondy, pretože dane vyzbierané členskými štátmi rastú súčasne s cenami. Preto sú infláciou a vysokými cenami najviac zasiahnuté najchudobnejšie sociálne vrstvy. Inflácia je pre chudobných o 40-50 % vyššia ako všeobecný index inflácie. Časť zvýšených daňových príjmov z členských štátov by preto mala byť poskytnutá ako priama pomoc najzraniteľnejším vrstvám spoločnosti. Musíme konať, nie len rozprávať.

Očakávam, že nám vo svojich záverečných prejavoch vysvetlíte, prečo ste rýchlo odmietli návrhy predložené pravicovými vládami, ako napríklad vládou pána Sarkozyho a nie tie, ktoré predložili ľavicové vlády. Myslíte si, že pán Sarkozy je priveľký komunista? Ak niečo vyplynie z tejto krízy špekulácie týkajúcej sa cien potravín a ropy, bude to skutočnosť, že dnes prevláda obmedzený neoliberalizmus. Čakáme, že to tiež pochopíte.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE). – (FR) Vážená pani predsedajúca, pán úradujúci predseda Rady, začíname dnešnú rozpravu na základe oznámenia, ktoré je v skutočnosti pohotovou reakciou zo strany Komisie, pretransformovanou do oznámenia v dôsledku rozruchu vo verejnej mienke, ktorý vznikol zo skutočnosti, že Európania musia prežívať zo dňa na deň.

Štáty G8 nastolili otázku špekulácie na trhu s ropou. Dostatočne spoznáme skutočnú situáciu, ktorej teraz čelíme, len ak sa skutočne dostaneme na koreň veci a pán Claude Turmes sa ho dotkol. Ropná kríza, o ktorej teraz diskutujeme a ktorá spôsobuje také ťažkosti našim občanom je jedným z prvkov, jedným zo znakov druhého veku globalizácie, do ktorého sme práve vstúpili, veku, v ktorom celosvetové nerovnováhy, ktoré sa nás teraz dotýkajú a nechávajú nás bezmocnými, narušili systém. Prvým prejavom bola finančná kríza v Spojených štátoch, ktorá sa rozšírila pozoruhodnou rýchlosťou na naše vlastné trhy a pokračovala v narušení špekulačnej bubliny, čím ničí trhy s nehnuteľnosťami a má vplyv najmä na ceny ropy a tiež ceny potravín. Existujúca rovnováha medzi ponukou a dopytom v tomto špecifickom trhu má na svedomí zvyšok.

Európska únia čeliac tejto situácii minulý rok celkom správne predpokladala udalosti a vypracovala stratégiu, ktorú by som opísala ako stratégiu štyrikrát 20 na rok 2020: o 20 % nižšia spotreba energie, o 20 % vyššia energetická účinnosť a o 20 % viac obnoviteľných zdrojov.

Ako vždy však nájdeme pod povrchom rovnaké nedostatky. Pri zriaďovaní jednotného trhu zabúdame na to, že ak má byť takýto vnútorný trh prijateľný, musí mať tiež sociálny rozmer. Pritom ako chceme vytvoriť jednotný európsky trh pre tovary a služby zabúdame, že možno by sme mali počítať so sociálnou realitou v členských štátoch a keď sa snažíme poskytnúť Európskej únii vhodnú dlhodobú stratégiu pre energiu, zabúdame že, by to znamenalo prechodné náklady, ak použijem jazyk ekonómov. Pri otázke, ktorá kategória spotrebiteľa bude najviac postihnutá, môžeme odpovedať, že to budú tie skupiny spoločnosti, ktoré nie sú na tom až tak dobre, tí, ktorí sú zvýšením cien palív postihnutí najviac.

Dnes sa často spomína niekoľko kategórií, tie profesie, ktoré sú najviac vystavené z hľadiska ich každodenného pracovného života, ako napríklad rybári a cestný dopravcovia, ale okrem nich sú tu tiež všetky tie domácnosti s nízkym príjmom, ktoré prvé trpia čo sa týka ich denného rozpočtu, pretože náklady na bývanie a dopravu týchto rodín sú okamžite ovplyvnené zvýšením poplatkov na palivá. Keď sa na to pozeráme pomerne, ovplyvňuje ich to zďaleka viac ako vrecká špekulantov, ktorí bohatnú z príjmov zo zvýšených cien ropy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jelko Kacin (ALDE). - (SL) Rýchlo rastúce náklady na palivá zastavujú dopravu v Európe a v celom svete. Dopravcovia nahnevane demonštrujú, rybári žiadajú kompenzáciu a doprava je stále drahšia. Ceny doslova zastavujú dopravu tovarov. Najhroznejšie je, že popri týchto cenách sú náklady na výrobu ropy skutočne minimálne. Náklady na výrobu sú doslova zanedbateľné.

Osobná preprava je základom voľného pohybu osôb a je predpokladom voľného pohybu tovaru. Náklady na pohonné látky predstavujú radikálne hrozby najmä pre leteckú dopravu, ktorá je najcitlivejšia na náklady. To sa týka najmä nízkorozpočtových leteckých dopravcov, ktorí umožnili objavovať Európu a svet novým skupinám občanov. Kríza pre nízkorozpočtových leteckých dopravcov, ktorá by nás mohla postihnúť na jeseň, neovplyvní len cestovný ruch, ale aj letecký priemysel, finančný priemysel a následne celé hospodárstvo.

V takýchto prípadoch musí Európska únia ukázať, že chápe výzvy a že na ne odpovedá na operatívnej úrovni. V takýchto situáciách môžeme prostredníctvom primerane koordinovaných aktivít posilniť postavenie inštitúcií Európskej únie a upokojiť situáciu na trhoch. Obdobie finančnej a hospodárskej krízy je príležitosť pre Európsku úniu prejaviť sa ako užitočný, potrebný a účinný rámec pre naše hospodárstva a najmä dokázať, že európske inštitúcie pre ne predstavujú správny a účinný nástroj.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, vysoké ceny ropy a plynu pretrvajú a veľmi pochybujem, či sa ešte dočkáme ceny pod 80 USD za barel. Západ nebol pripravený a podcenil rast spotreby Číny a Indie, nedostatočné investovanie do výskumu a technológií na ťažbu, neschopnosť alebo možno neochotu Saudskej Arábie ako pravidelného výrobcu poskytnúť zdroje a geopolitické riziká krajín ako Venezuela, Nigéria alebo Irak.

Čo je podľa mňa odpoveď? Musíme samozrejme konzumovať menej, investovať do obnoviteľných zdrojov a nových technológií ako sú autá na báze vodíkových palivových článkov a zistiť, či sú biopalivá vhodné alebo nie pre rozvojový svet z hľadiska ich celkového vplyvu a z hľadiska celosvetových emisií a rastu cien potravín.

Všetci tí v tomto Parlamente, hlavne ľavičiari, ktorí si myslia, že všetko závisí od špekulácie, sa mýlia, nakoľko špekulant nemôže hromadiť ropu vo veľkom množstve a preberať dodávky.

Je to možné len v Spojených štátoch.

Na záver, vítam rozhodnutie Talianska vybudovať jadrový reaktor a verím, že ostatné členské štáty EÚ budú Taliansko nasledovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). - (HU) Budeme sa musieť vyrovnať s tým, že ceny ropy zostanú dlhodobo vysoké. Európska únia a členské štáty sa musia pripraviť na všetky možnosti. Ako povedal komisár Pielbalgs, musíme investovať oveľa viac do vybudovania ekologických technológií s nízkou spotrebou, do obnoviteľných energií a do vybudovania zariadení na výrobu bioplynu, ako sa uvádza v správe, ktorú som pripravil ako spravodajca. Sústredené snahy šetriť energiu sú tiež dôležité, napríklad vrátane zlepšenia bytovej izolácie. Nemáme zázračné riešenia a nemôžeme zadržiavať energiu na našich hraniciach, zároveň však musíme hľadať krátkodobé riešenia. Rád by som požiadal Európsku komisiu, aby povolila členským štátom vrátane Maďarska, dočasne znížiť spotrebnú daň na naftu, pretože Spojené štáty majú v tomto ohľade obrovskú konkurenčnú výhodu. Ďakujem vám za pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Skutočné riešenie problému môže byť bezpochyby dosiahnuté len dlhodobými opatreniami. Niektoré však nemusia byť platné dosť dlho na to, aby sme videli ich výsledky. Čo sa týka krátkodobých opatrení, jediným návrhom je pomoc chudobným rodinám. Ak však obchod, dopravný systém, rybné hospodárstvo, malé a stredné podniky a poľnohospodárstvo skrachujú, budú krátkodobé opatrenia potrebné pre veľmi veľa ľudí.

Spotrebná daň bola v roku 1992zavedená na palivo, minerálny olej. V roku 2004 sa daň vzťahovala na celý energetický systém. Znamená to, že daňový systém nemá vôbec žiadny vplyv? Daňový systém má obrovský dosah a podľa môjho názoru je veľmi dôležité povoliť zníženie spotrebnej dane, kým nebudú uplatnené dlhodobé opatrenia.

Ešte jedna vec – ako nový (alebo obnoviteľný) zdroj sa vôbec nespomína vodík. Čína a Kanada sú známe tým, že vodík používajú na poháňanie vozidiel a Japonsko používa vodík na vykurovanie budov.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL).(PT) Vzhľadom na prudké zvýšenie cien paliva a berúc do úvahy jeho ničivé dôsledky na ľudí a obchod, dopravu, rybné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a priemysel, nemôžeme zabúdať, že veľké ropné spoločnosti videli obrovský rast svojich ziskov, v podstate ako výsledok špekulácie s cenou, ktorá sa zakladá na špekulatívnych oceneniach lacno získaných zásob ropy.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti potrebujeme opatrenia na boj proti tejto škandalóznej špekulácii, najmä návrh, ktorý sme preložili na zavedenie dane v každom členskom štáte, ktorá sa bude vzťahovať výhradne na špekulatívne zisky nadobudnuté zo zásob a ktorá tieto zisky zmení na príjem štátu. Tento príjem musí byť potom rozdelený medzi najviac postihnuté hospodárske sektory v každom členskom štáte.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Vážená pani predsedajúca, Európa a celý svet sa teraz nachádza v situácii, v ktorej môžu ceny ropy nielen stanoviť hospodársky rast, ale aj rozsah krízy, ktorá začína byť citeľná na trhu s potravinami a v odvetví rybného hospodárstva. Problémy v odvetví dopravy sa pravdepodobne čoskoro objavia.

Aké opatrenia si to vyžaduje? Z dlhodobého hľadiska by mala byť vyvinutá stabilná, dobre zrozumiteľná energetická politika. V Únii a v Parlamente o tejto téme veľa diskutujeme. Z krátkodobého hľadiska by mala byť pomoc smerovaná na konkrétne odvetvia. Ako príklad by som mohol spomenúť cielenú pomoc pre farmárov, rybárov a prepravcov. Pomoc by mala byť sprístupnená už v druhej polovici tohto roku. Musím zdôrazniť, že mám na mysli cielenú konkrétnu pomoc v konkrétnom období roku. Malo by sa prijať tiež opatrenie na obmedzenie špekulácie a monopolistických praktík.

Na záver, mali by sme pripustiť, že je potrebné prehodnotiť daňovú politiku na úrovni Únie, ako aj na úrovni jednotlivých členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE).(PT) Rád by som zablahoželal pánovi komisárovi k jeho vyhláseniam, ktoré zdôrazňujú dôležitosť jadrovej energie a jej absolútnu transparentnosť.

Čísla neklamú: ceny ropy a plynu budú naďalej rásť, napätie spôsobené svetovou spotrebou energie bude stále vzrastať, naše vlastné energetické potreby sa budú naďalej rozvíjať a napriek tomu musíme plniť naše zodpovednosti, najmä naliehavú potrebu bojovať proti emisiám CO2.

V dôsledku toho sa musíme zaoberať jadrovou energiou a nemôžeme sa tomu vyhýbať. Nemôžeme vylúčiť žiadne významné zdroje energie zo zmesi energií, najmä v tých prípadoch, keď je čistá a bezpečná. Samozrejme potrebujeme obnoviteľné zdroje, ale to nestačí. Áno, potrebujeme energetickú účinnosť, ale to nestačí. Áno, potrebujeme biopalivá, ale to nestačí.

Musíme si preto vybrať. Buď je jadrová energia zlá a musí byť zakázaná, alebo ak nebude zakázaná, pretože je bezpečná a pretože technológia a veda pokročili, všetci musia mať osoh z jej výroby.

Čo musíme mať, je vízia do budúcnosti lebo skončíme tak, že pôjdeme od zlého k horšiemu a z horšieho do úplnej katastrofy.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE-DE). - (RO) Dôsledky zvýšenia ceny ropy a zemného plynu sa už odzrkadľujú vo všetkých hospodárskych činnostiach aj v sociálnych programoch a svoju maximálnu úroveň dosiahnu nasledujúcu zimu. Európska komisia tak má dôvod rokovať o štrukturálnych riešeniach zameraných na šetrenie a diverzifikáciu energie. Aj napriek tomu potrebujeme v európskom hospodárstve uskutočniť zásadné zmeny. V skutočnosti rokujeme o novej technologickej štruktúre európskej štruktúry, ktorú musíme vytvoriť v strednodobom a dlhodobom výhľade. Z toho dôvodu sa domnievam, že Európska komisia potrebuje preskúmať a opätovne preveriť finančnú predpoveď na roky 2007 až 2013 s cieľom zvýšiť úsilie o získanie nových technológií a investícií v oblasti energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, úradujúci predseda Rady. (SL) Vo svojom úvodnom prejave som spomenul zistenia príslušných orgánov o tom, že dôvody zvýšenej ceny ropy majú štrukturálny charakter. To je dôležitá informácia.

Počas tejto rozpravy sa niekoľkokrát rozprávalo o vplyve špekulácií. Nechcem toto tvrdenie popierať alebo znižovať jeho význam, ale rád by som zdôraznil, že špekulácia sama o sebe nevedie k vyšším cenám energie, pokiaľ sa nevyskytnú štrukturálne dôvody. A štrukturálne dôvody sa v tomto prípade vyskytli. Táto situácia si vyžaduje dlhodobejšie opatrenia.

Obdobie lacnej energie, minimálne energie z fosílnych zdrojov, sa na istý čas pravdepodobne skončilo, možno sa skončilo na dlhší čas. Táto situácia si následne vyžaduje dlhodobé opatrenie zo strany Európskej únie, ktoré som už spomínal, a ktoré by sledovalo dva ciele. Po prvé, zvýšenie energetickej účinnosti a tým, okrem iného, zníženie množstva spotrebovanej energie. Tento postup následne znižuje závislosť Európy a európskeho hospodárstva od dovozu energie z fosílnych zdrojov. Po druhé, diverzifikácia a najmä krok smerom k obnoviteľným zdrojom energie. V tomto súhlasím s pánom Papadimoulisom, že v oblasti obnoviteľných zdrojov energie potrebujeme investovať viac, ale zvýšená investícia je spôsobená práve vyššími cenami fosílnych palív. Ak tieto ceny opäť klesnú, ak ich znížime mávnutím kúzelnej paličky, obmedzíme motiváciu pre financovanie obnoviteľných zdrojov energie a pre investície v tejto oblasti.

Bez ohľadu na skutočnosť, že v prípade potreby dlhodobých opatrení existuje všeobecná zhoda, nemôžeme samozrejme zabudnúť na krátkodobé problémy, ktorým čelíme. Spomínali sme ich a ja by som ich rád ešte raz zdôraznil. Vysoké ceny energie predstavujú konkrétny problém pre chudobnejšiu vrstvu našej Európy. Sú konkrétnym problémom pre rybárov, o tomto budeme rokovať v rámci ďalšieho bodu programu, a sú konkrétnym problémom pre dopravcov. V tejto oblasti samozrejme má zmysel skúmať, zvažovať a prijímať vhodné opatrenia.

Z uvedených opatrení by sme samozrejme nevylúčili revíziu zdaňovania v Európskej únii. Môžem povedať, že Rada pri tejto príležitosti vyjadrí nádej na skoré predloženie návrhov zo strany Európskej komisie k otázke zdaňovania energetických produktov.

Na záver mi dovoľte vyjadriť nasledujúcu myšlienku. Domnievam sa, že táto rozprava prebieha v mimoriadne vhodnom čase, deň pred začiatkom zasadnutia Európskej rady, na ktorom budú jedným z hlavných bodov rokovania vysoké ceny ropy.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, člen Komisie. Vážená pani predsedajúca, bola to vzrušujúca rozprava a je mi veľmi ľúto, že čas ubehol tak rýchlo.

Pracovne som navštívil mnoho miest, na ktorých sa spracúva ropa: oblasť Kaspického mora, Barentsovho mora, Saudskú Arábiu. Myslím, že sa mylne domnievame, že jej výroba je jednoduchá. Výroba stojí miliardy a prebieha vo veľmi ťažkom prostredí. Náklady sa prekračujú, dochádza k miestnemu poškodzovaniu životného prostredia a ľudia sú nešťastní z veľkého množstva projektov. Je teda úplne zrejmé, že ak rozprávame o otázkach ropy, nemali by sme hľadať zodpovedných, ale mali by sme sa pokúsiť nájsť náležité odpovede v Európskej únii. Ak si sme presvedčení, že ten istý prístup by pomohol každému, mali by sme ho nasledovať.

Neexistujú kúzelné opatrenia. Energetická účinnosť je opatrením číslo jeden. Bez nej budú vo svete oveľa vyššie ceny. Je to úplne jasné:

(námietky z poschodia)

Snažíme sa pomerne dosť. Obnoviteľné a alternatívne zdroje energie, ako napríklad jadrová energia, sú tiež pre zmiernenie tohto problému dôležité. Potrebujeme nové investície do technológií a v odvetviach je dôležité riešiť štrukturálne opatrenia, nielen dotácie: dotácia znamená presun finančnej sumy z jedného vrecka do druhého. V súvislosti s dnešnou večernou rozpravou o rybnom hospodárstve by som sa napríklad rád spýtal, prečo rybári nemôžu zohľadniť zvýšené ceny paliva v cene rýb, pretože toto je základná otázka: Čo im v tom bráni? Znamená to, že by sme sa mali zaoberať odvetvovými opatreniami.

Domnievam sa, že na celosvetovej úrovni je úplne zrejmé o čo sa snažíme. Usilujeme sa odstrániť politiku organizácie OPEC v súvislosti s obmedzovaním dodávok na trh, s tým, že v mnohých prípadoch neumožní západným spoločnostiam využívať technológiu a znalosti s cieľom spracovávať ropu, a tak zvyšovať dodávky. Mali by sme rozvinuté štáty v oblasti energetickej účinnosti viesť a skupina krajín G8 prijala môj návrh na medzinárodné partnerstvo. Ale keďže každý očakával pokles cien ropy na 9 USD za barel, svet sa oneskoril a v súčasnosti by sme mali uskutočniť uvedenú politiku.

V súvislosti s ochranou spotrebiteľa sa domnievam, že Komisia mala k tejto otázke vždy jednotné stanovisko. Poznám mnoho prípadov porušenia práv, v ktorých krajiny napriek svojej povinnosti ani neoboznámili Komisiu, o záväzkoch verejnej služby, čo znamená, že právne dokumenty prijaté po návrhu Komisie obsahujú všetky potrebné prvky a mali by byť zavedené.

Verím, že reakcia Komisie a Rady je premyslená a správna. Každé miesto na trhu plní svoju úlohu. Viem, že nikto rád neobhajuje špekulatov, ale v čom spočíva budúca úloha trhu? Naznačuje, akým smerom by sa mohla vyvíjať cena a umožňuje uskutočňovať investície. Mohol by som povedať: „Zaveďme vyššie dane.“ Zvýšime daň na úroveň 100 % pre každého, ale bude to znamenať, že stratíme podnety na investície. Namiesto toho vytvorme podnety pre investície, zvoľme si pozitívne spôsoby realizácie investícií. Toto teda potrebujeme.

(námietky z poschodia)

Či sú to spoločnosti Saudskej Arábie, Saudi Aramco, ktorú by sme mali zdaniť, alebo Gazprom, nemôžeme ich zdaniť, pretože uplatňujú vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa zdaňovania. Pokiaľ ide o európske spoločnosti, v súčasnosti nemáme žiadnu spoločnosť, ktorá má obrovské neočakávané zisky z ropy a plynu.

(námietky z poschodia)

Tiež potrebujú investovať do iných projektov, a ak poznáte tieto spoločnosti, mali by ste ich označiť. Ak poznáte tieto spoločnosti, ktoré si žijú taký krásny život ...

(námietky z poschodia)

E.ON nespracúva ropu. Eni podniká s ropou, ale investuje miliardy do projektov, napríklad do projektu South Stream, projektov v nálezisku Kashagan, a investuje miliardy v Lýbii. Každá spoločnosť má na trhu svoju úlohu.

Vážená pani predsedajúca, toto je úžasná rozprava. Som rád, že budeme mať možnosť sa k nej vrátiť, pretože odpovede na tieto otázky nie sú jednoduché. Som však presvedčený, že náš návrh je premyslený a správny.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE), písomne (NL) Pre vysokú cenu ropy všetci trpíme. Najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva s nízkym príjmom sú však určite zasiahnuté najviac. Európsky samit musí zajtra vyslať dôrazný signál, že opatrenia pre najslabšie vrstvy spoločnosti sú naozaj odôvodnené a nevyhnutné.

Zníženie DPH alebo spotrebnej dane nie je jasné riešenie. Je to pochopiteľné, keďže mohlo povzbudiť producentov ropy k ďalšiemu zvýšeniu cien.

Možno by sme však mohli postupovať inak. Možno by sme mohli pristúpiť k rozdeleniu povinností tak, aby sa konkrétne cena leteniek prostredníctvom poplatku mierne zvýšila (napríklad od jesene) a výťažok by sa použil na zníženie účtov za teplo pre ľudí s nízkym a stredným príjmom.

Zvýšené príjmy by sa mohli využiť na príspevky na zateplenie domov. Toto je najlacnejšie a najúčinnejšie riešenie. Zohľadnili sme všetky okolnosti.

V strednodobom výhľade musíme určite investovať do obnoviteľnej energie a úspor energie. Medzitým však musíme nájsť riešenia pre tých, ktorých táto situácia zasiahla najviac. Európa sa im nemôže obrátiť chrbtom.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), písomne. – Súčasné exponenciálne zvýšenie cien ropy a následné zvýšenie cien pohonných hmôt majú mimoriadne zlý dosah na obchod a priemysel v celej EÚ. Samozrejme, že táto situácia má vážne dôsledky aj pre priemerného spotrebiteľa. Občania cítia tlak s rastom cien potravín, pohonných hmôt a zníženou kúpnou silou.

Súhlasím s Komisiou v tom, že sa musíme zamerať na zníženie svojej spotreby a závislosti od ropy a sústrediť svoje úsilie na podporu energetickej účinnosti a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie.

To je však dlhodobé riešenie. V tejto chvíli musíme prijať praktické a konkrétne kroky s cieľom znížiť tlak napríklad na skupiny farmárov, rybárov a vrstvy obyvateľstva, ktoré sú z hľadiska tohto zvyšovania cien najzraniteľnejšie. Aj napriek tomu, že krátkodobé opatrenia, ako napríklad zníženie daní, nepatria medzi právomocí EÚ, Únia musí prevziať vedenie a povzbudiť národné vlády, aby prijímali riešenia. Súčasný stav je neudržateľný a musíme vynaložiť úsilie, aby sme situáciu riešili.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia