Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0326/2008

Keskustelut :

PV 19/06/2008 - 9.3
CRE 19/06/2008 - 9.3

Äänestykset :

PV 19/06/2008 - 10.3

Hyväksytyt tekstit :


Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 19. kesäkuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

9.3. Iran: Alaikäisten rikoksentekijöiden teloitukset
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. (FR)Seuraavana esityslistalla on keskustelu kuudesta Irania koskevasta päätöslauselmaesityksestä(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga, esittelijä. − (ES) Arvoisa puhemies, Iranin ihmisoikeustilanne on heikentynyt merkittävästi vuodesta 2005.

Iranin tuomioistuimilla on surullinen ennätys kuolemantuomioiden antamisesta. Se on toisella sijalla maailmassa teloituksissa henkeä kohti. Vain Kiinassa toimeenpannaan enemmän teloituksia kuin Iranissa.

Kuten päätöslauselmassa todetaan, lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa tuomitaan kuolemanrangaistuksen antaminen rikoksista, joihin niiden tekijä on syyllistynyt alle 18-vuotiaana. Vakavinta on, että Teheran on ratifioinut molemmat sopimukset. Vaikka ratifiointi on myönteinen seikka, maa ei noudata näitä sopimuksia.

Kuolemanrangaistukseen tuomitaan Iranissa murhasta, raiskauksesta, aseellisesta ryöstöstä, sieppauksesta ja huumekaupasta. Useimmat lapset tuomittiin murhista, mutta monet tuomiot näyttävät perustuvan epäluotettaviin tunnustuksiin, jotka on saatu kiduttamalla ja kuulusteluissa, joiden yhteydessä pidätetyltä evättiin oikeus asianajajaan.

Tuomioistuimet ovat järjestelmällisesti jättäneet huomiotta puolustuksen esittämät todisteet, jotka osoittavat syytetyn toimineen itsepuolustukseksi.

Lasten teloittaminen Iranissa otetaan esille YK:n yleiskokoukselle syyskuussa esitettävässä YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin raportissa.

Tämän vuoksi pyydämme Irania luopumaan kokonaan näistä teloituksista, mukaan lukien kuolemaantuomitut vähintään 85 henkilöä, jotka syyllistyivät rikoksiin ollessaan lapsia.

Haluan vielä todeta, että mielestäni Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin ovat tällä viikolla menettäneet moraalista uskottavuuttaan lasten oikeuksien puolustamisessa, kun tässä istuntosalissa hyväksyttiin eilen häpeällinen direktiivi, jossa sallitaan Eurooppaan ilman henkilöpapereita tulevien lasten vangitseminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, esittelijä. − (EN) Arvoisa puhemies, teokraattisen Iranin raa’at toimet omaa kansaansa vastaan tunnetaan hyvin, ja niistä on käsitelty aiemminkin parlamentin päätöslauselmissa.

Tiedetään, että tämä hallitus syyllistyy – jumalansa nimeen, niin he väittävät – järjestelmällisiin ja halpamaisiin rikoksiin viattomia siviilejä vastaan. Vastarinta on Iranissa erittäin vaikeaa, jopa hengenvaarallista. Maan ulkopuolella iranilaiset taistelevat demokraattisen muutoksen toteuttamiseksi maassaan.

Näistä ihmisistä osa kuuluu Iranin täysin väkivallattomaan PMOI-vastarintaliikkeeseen. Siitä huolimatta komissio on sisällyttänyt tämän järjestön terroristiluetteloon, eikä vielä viime aikoinakaan suostunut korjaamaan tätä erehdystä, edes asiaa koskeneiden yhteisöjen tuomioistuimen päätösten jälkeen. Kysyn komission jäseneltä: Miksi tämä Iranin vastarintajärjestö on alun perinkään laitettu terroristiluetteloon? Johtuuko se siitä, että unionin tietyllä jäsenvaltiolla tai tietyillä jäsenvaltioilla on voittoa tuottavia kauppasopimuksia tai -suhteita Iraniin ja ne haluavat miellyttää Teheranin hallitusta?

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki, esittelijä. (PL) Arvoisa puhemies, keskustellessamme ihmisoikeuksien rikkomisista maailmassa meidän on erotettava tietyt seikat toisistaan, erityisesti tilanteet, joihin liittyy epävakaita hallituksia, sisällissotia, rikoksia, joihin syyllistytään absoluuttisen kaaoksen tilanteessa, ja Iranin kaltaiset tilanteet, jossa valtio on melko vakaa, jossa ei ole sisällissotaa, jossa järjestetään aika ajoin vaalit, mutta jossa valtio käyttää sellaisia rikollisia menetelmiä kuin lasten teloitukset. Tämä tilanne poikkeaa täysin muista tänään käsitellyistä aiheista, kuten Somalian tai Burman tilanne. Näissä tilanteissa kyseessä ei ole sisäinen epäjärjestys, vaan eri kulttuuri. Mieleen tulee Huntingtonin kirja ”Kulttuurien kamppailu” tai suuren historioitsijan ja filosofin Feliks Konecznyn kirjat, joissa hän puhuu kulttuurien välisistä peruseroista. Jos haluamme ratkaista nämä ongelmat, meidän on mietittävä, miten voimme vaikuttaa näihin hallituksiin ja saada ne muuttamaan ajattelutapaansa.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė, esittelijä. – (LT) Lopettakaa lasten tappaminen – siinä tärkein seikka, Euroopan parlamentin päätöslauselmassaan selvästi ilmaisema kanta. Siinä viestimme vastavalitulle Iranin parlamentille majlisille, jonka olisi ymmärrettävä vastuunsa ja uudistettava viipymättä Iranin rikoslainsäädäntöä ja saatettava se yhdenmukaiseksi maan allekirjoittamien kansainvälisten velvoitteiden ja kansainvälisen oikeusvaltion periaatteen kanssa.

Mielestäni alaikäisten lasten tai alaikäisenä rikoksensa tehneiden teloitukset ovat täysin tuomittavia. YK:n valtuutettu korosti äskettäin Iranin hallituksen noudattaman politiikan olevan ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa.

Euroopan parlamentti on useaan kertaan ilmaissut lujan uskonsa ja kantansa: se vastustaa kuolemanrangaistusta ja kannattaa maailmanlaajuista kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon lykkäämistä. Tämä koskee miehiä, naisia, lapsia, teini-ikäisiä ja vähemmistöjä, joten haluaisin päättää puheenvuoroni kehottamalla Iranin hallitusta estämään kuolemantuomion jo saaneiden teini-ikäisten teloitukset epäinhimillisinä.

 
  
MPphoto
 
 

  Věra Flasarová, valmistelija. − (CS) Hyvät naiset ja herrat, en ole Bushin hallinnon kanssa samaan mieltä siitä että Iran on uhka maailman turvallisuudelle, minkä vuoksi on käynnistettävä asekilpailu. En myöskään kannata omien arvojemme ja elämäntyylimme tyrkyttämistä muille kulttuureille pelkästään ovien aukaisemiseksi ylikansalliselle pääomalle, jotta se pääsisi planeettamme raaka-ainelähteisiin ja sitä kautta myöhempien aikojen kolonialismiin. Vastustin kuitenkin raakalaismaisia tekoja, joihin edelleen syyllistytään, vaikka niiden perusteet eivät enää lainkaan päde. Lisäksi Iranin kulttuurissa ei ole perusteita sellaisille raakalaismaisille teoille kuin nuorten rikostentekijöiden ja jopa poliittisten vastustajien teloitukset, joihin Mahmoud Ahmadinejadin johtama Iranin hallitus on syyllistynyt. Aiemmin Iranissa määrättiin kuolemanrangaistus vain poikkeustapauksissa, ja julkiset teloitukset pantiin toimeen rangaistuksena joukkomurhaajille ja lastenmurhaajille. Iranin nykyisen hallituksen aikana pannaan vuosittain täytäntöön satoja teloituksia, joissa usein teloitetaan nuoria, esimerkiksi 17-vuotias Mohammad Hassanzadeh, joka teloitettiin 10. kesäkuuta. Näin äskettäin valokuvia Iranin julkisista teloituksista. Uskokaa minua, ne olivat hirveimpiä asioita, joita olen elämässäni nähnyt.

Ryhmäni GUE/NGL käyttää Euroopan parlamenttia vedotakseen Iranin islamilaiseen tasavaltaan erityisesti sellaisten henkilöiden teloitusten lopettamiseksi välittömästi, jotka syyllistyivät rikokseen nuorella iällä. Ahmadinejadin hallinnon aikana Iranissa on teloitettu joukkomurhaajien lisäksi henkilöitä, jotka ovat syyllistyneet tekoihin, joista kehittyneissä maissa saisi paljon lievemmän tuomion ja joita ei aina edes katsota lainvastaisiksi. Iranissa on tarkistettava käsitystä laista ja muutettava sitä, jotta ihmishengen kunnioittaminen varmistettaisiin. Kunnes tämä saadaan aikaan, Iran pysyy sivistyneen maailman ulkopuolella.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca, esittelijä. (PT) Arvoisa puhemies, olemme jälleen kokoontuneet Iranissa suoritettavien ihmisoikeuksien loukkausten vuoksi. Peruskysymyksenä ovat rikoksista syytettyjen nuorten teloitukset.

Haluaisin selventää, että usein kyseessä on samaa sukupuolta olevien nuorten suhteet, jotka eivät esimerkiksi ole edes rikos, mutta johtavat kuolemanrangaistuksiin ja julkisiin teloituksiin, kuten on voitu havaita filmeistä, joissa on kuvattu kyseisen hallinnon raakalaismaisuutta.

Tämä raakalaismaisuus ei rajoitu ainoastaan nuoriin, eikä se rajoitu vain kivittämällä täytäntöön pantuihin kuolemanrangaistuksiin ja teloituksiin. Siihen liittyy myös terrorismin ulkoinen ulottuvuus.

Tämän vuoksi on kysyttävä jälleen kerran unionin toimielimiltä, miksi ne edelleen kannustavat Teheranin terroristihallintoa luokittelemalla Iranin PMOI-vastarintaliike terroristiliikkeeksi, kuten kollegamme Marios Matsakis korosti.

Miksi nämä toimielimet, sen sijaan että ne tuomitsisivat terrorismin ja ihmisoikeuksien rikkomiset, käyttävät talous- ja kauppapaketteja kannustamaan Teherania tuomitsemaan terrorismin uhrit? Tämä on täysin moraalitonta, eikä sitä voida puolustella. Tällainen politiikka myös johtaa väistämättä yhteenottoihin ja sotaan, jollemme pian aseta sitä kyseenalaiseksi.

Edellä esittämistäni syistä haluaisin kehottaa komissiota ja neuvostoa muuttamaan politiikkaansa ja noudattamaan tuomioistuinten päätöksiä ja luopumaan moisesta terrorismin palkitsemisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka, PPE-DE-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, voin ymmärtää, joskaan en hyväksyä, että maailmassa on oikeusjärjestyksiä, joissa käytetään kuolemanrangaistusta. En kuitenkaan voi ymmärtää, että edes kuolemanrangaistuksen kannattajat, erityisesti omissa kulttuuripiireissämme, voivat pitää yllä mahdollisuutta määrätä lapsille ja teini-ikäisille kuolemanrangaistus ja panna se täytäntöön. Näin kuitenkin nimenomaan toimitaan Iranissa. Amnesty Internationalin viimeisimmän raportin mukaan sata teini-ikäistä on odottamassa teloitustaan, eikä tähän lukuun sisälly kaikki, sillä kaikkia tuomiota ei kirjata.

On perusteltua, että kehotamme Iranin poliittisia päättäjiä ja oikeuslaitosta lykkäämään kuolemanrangaistusten täytäntöönpanoa. Mutta meidän on myös kysyttävä, miten kansainvälinen yhteisö olisi tuomittava, miten meidät olisi tuomittava, kun emme kykene kuolemaantuomittujen teini-ikäisten kustannuksella varmistamaan, että kansainvälisten sopimusten allekirjoittajat täyttävät näiden sopimusten määräykset. Tähän on vain yksi peruste, ja kyseessä on taloudellinen peruste, joka valitettavasti ohittaa inhimilliset näkökohdat.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko, PSE-ryhmän puolesta. – (ET) Hyvät naiset ja herrat, maailma ei hyväksy kuolemanrangaistusta, mutta Iran kulkee omia teitään. Tilanne Iranissa on paha. Iranin viranomaiset eivät valikoi teloitettavia. Kuolemanrangaistusta sovelletaan myös nuoriin.

Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen allekirjoittaneena maana Iran joutuu vakavaan konfliktiin maailman kanssa. Kuolemanrangaistuksen soveltaminen on täydessä ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa. Tällainen rangaistustapa on epäinhimillinen. Vähintään 30 alaikäisen teloittaminen Iranissa on täysin väärin.

Haluaisin toivoa, että maailma – me mukaan lukien – pelastaa parhaillaan kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoa odottavat 85 alaikäistä julmalta kohtalolta.

Toivokaamme, että vasta valittu parlamentti seuraa uusia inhimillisyyden tuulia. Keskiaikaiset teloituskäytännöt olisi jätettävä historiaan. Iranissa olisi otettava käyttöön kansainvälisen oikeuden mukainen lainsäädäntö. Iranin on korkea aika siirtyä 2000-luvulle. Kannatan täysin päätöslauselmaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Onyszkiewicz, ALDE-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, keskustelemme tästä asiasta tänään, koska meitä on järkyttänyt uhka nuorten, alle 18-vuotiaiden kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanosta. Tämä ei ole Iranin oikeuslaitoksen ensimmäinen tällainen päätös. Onneksi Iran on harvoja maita, joissa teini-ikäisiä tuomitaan kuolemaan, ja mikä pahinta, nämä tuomiot pannaan täytäntöön. Lisäksi kuluneina kolmena vuotena Iranin tuomiot edustavat yli kahta kolmasosaa maailman kaikista tällaisista tuomioista.

On törkeää, että Iran rikkoo kansainvälisiä yleissopimuksia, jotka se on allekirjoittanut ja joissa ehdottomasti kielletään tällaiset, näin karkeasti suoritetut toimenpiteet. Tästä seuraa paljon yleisluonteisempi kysymys: onko kansainvälisellä yhteisöllä lainkaan keinoja tällaisia maita vastaan? Toisin sanoen onko mahdollista, että tietyn maan vapaaehtoisesti allekirjoittamien sitoumusten rikkomisesta seuraisi tuntuva ja merkityksellinen rangaistus?

Tästä tulee mieleen kaksi asiaa. Ensimmäisenä on tarve miettiä uudelleen paljon käytettyä käsitettä oikeusvaltio. Teini-ikäisten tuomitseminen homoseksuaalisesta käyttäytymisestä voi olla Iranissa voimassa olevan lain mukaista, mutta me emme tietenkään voi hyväksyä näin tulkittua lakia.

Toinen kysymys on, että jos vaadimme muita täyttämään sitoumuksensa ja pitämään voimassa järkeviä lakeja, jotka noudattavat perusvapauksia, meidän itsemme olisi myös noudatettava noita lakeja. Tässä yhteydessä tulee mieleen oma viivyttelymme, käyttämättä tässä voimakkaampaa kieltä, lopullisen päätöksen täytäntöönpanossa ja Iranin vastarintaliikkeen poistamisessa terroristijärjestöjen luettelosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, UEN-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, ihmisen kallein omaisuus on hänen henkensä. Siksi kukaan ei saisi viedä häneltä millään perusteella tuota omaisuutta. Erityisen järkyttävää on nuorten pieksäminen ja kiduttaminen, jotta heidät saataisiin tunnustamaan ja siten oikeutettaisiin kuolemantuomio. Iranissa varmasti pannaan täytäntöön useita nuortenkin kuolemantuomioita. Viimeisten tietojen mukaan vähintään 85 alaikäistä rikollista odottaa Iranissa parhaillaan teloitusta.

On siis korkea aika, että Iran lopettaisi näiden menettelyjen toteuttamisen ja ottaisi käyttöön muiden maiden hyväksymät oikeusperiaatteet. Nuoria olisi koulutettava, eikä teloitettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, vain yhdeksän päivää sitten teloitettiin iranilainen nuori, Mohammed Hassanzadeh, joka oli vielä alle 18-vuotias. Toiset odottavat parhaillaan kuolemantuomittujen osastolla tuomittuina väitetyistä rikoksista, joihin he syyllistyivät vielä alaikäisinä.

Mielestäni nyt tarjoutuu tilaisuus kertoa kansalaisille, että Teheran johtaa maailmalla tilastoa nuorten rikoksentekijöiden teloitusten määrästä. Tämän vuoksi kehotamme mitä tiukimmin Iranin hallitusta lopettamaan nämä teloitukset.

Käytettävissämme on kuitenkin – ja nyt osoitan sanani komission jäsenelle – käytännönläheisempiäkin keinoja. Voimme lopultakin antaa Iranin demokraattiselle oppositiolle, kansalliselle vastarintaneuvostolle, vapaat kädet päästä lopullisesti eroon tästä epäinhimillisestä diktatuurista.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, Marios Matsakis aloitti keskustelun ihmettelemällä, oliko joku maa vastuussa koko EU:n kannustamisesta kieltämään PMOI. Voin vastata hänen kysymykseensä: vastuussa oli Yhdistynyt kuningaskunta. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ryhtyi tähän Iranin pyynnöstä.

On ikävää todeta, että massaamme on hallitus, joka ei salli oman kansansa ilmaista kansanäänestyksessä mielipidettään Lissabonin sopimuksesta ja joka sen lisäksi estää Iranin kansan ääntä kuulumasta missään päin Eurooppaa.

Kehotan Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta, kun se äänestää ensi viikolla Westminsterissä, varmistamaan, että kielto poistetaan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksen mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on ollut liian pitkään ongelman osapuolena. Sen on aika tulla ratkaisun osapuoleksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, Tämä aihe on hyvin vakava. Iranissa nuorten miesten ja naisten teloituksia käytetään keinona hallita yhteiskunnallista tilannetta. On uskomatonta, että vielä nykyaikana nuoria tyttöjä ja poikia teloitetaan, kivitetään kuoliaaksi ja hirtetään nostokurkiin.

Pyydämme ja kehotamme kansainvälistä yhteisöä tekemään enemmän, mutta sen sijaan että olisimme yhtenäisinä kansainvälisessä yhteisössä, kuuluu ääniä kansainvälisen yhteisön osia vastaan. Esimerkiksi Yhdysvallat tuomitaan. Tässä parlamentissakin ollaan erimielisiä siitä, miten asia pitäisi hoitaa. Tätä kriisiä ei saada koskaan ratkaistua, jollemme vastusta yhtenäisinä tätä keskiaikaista kriisiä Iranissa. Tämä meidän on hoidettava ihan itse.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluan käyttää puheenvuoron toisen kerran vain kiinnittääkseni kollegojeni huomiota kirjaan, jossa käsitellään Iranin ihmisoikeusrikkomuksia vuonna 2007. Sain sen käsiini vasta vähän aikaa sitten, ja siinä on monia kauhistuttavia yksityiskohtia, kuten esimerkiksi Naqadehin kylästä kotoisin olevan nuoren tytön Ameneh Salamin tapaus. Hän odotti hirttämistään, ja hänen rikoksensa oli tulla raskaaksi olematta naimisissa. Sattumalta mies, joka oli saattanut hänet raskaaksi, tuomittiin 99 raipaniskuun.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Arvoisa puhemies, Iranissa on vuodesta 1990 alkaen pantu täytäntöön vähintään 430 nuoren ihmisen kuolemantuomiota. Lasten kuolemaan tuomitseminen on aikuisten häpeä. Jokainen teini-ikäisen suorittama rikos on tulosta aikuisten opetusjärjestelmän epäonnistumisesta. Vastuun siirtäminen omista epäonnistumisista tai epäpätevyydestä teini-ikäisille epäinhimillisin tuomioin, jopa tuomitsemalla lapsia kuolemaan, on todellinen rikos. Iranissa jopa 10-vuotiaiden lasten kuolemantuomio pannaan täytäntöön. Teini-ikäisten kuolemantuomiot ovat ristiriidassa Iranin islamilaisen tasavallan kansainvälisten velvoitteiden kanssa. Iranin viranomaisten olisi välittömästi lopetettava nuorten murhaaminen epäinhimillisen lain nimissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - (PL) Arvoisa puhemies, olisi voinut luulla, että sen jälkeen, kun julkaistiin Robert Hughesin kirja ”Fatal Shore”, jossa kerrotaan Yhdistyneen kuningaskunnan kruunun eli tuomioistuinten määräämistä pienten lasten siirroista Australiaan vanhempineen, vastaavaa ei voisi enää tapahtua. Todellisuudessa vuosisata on kulunut, jopa puolitoista vuosisataa, ja samaa tapahtuu Iranissa, islamilaisessa maassa, jossa toisaalta selvästi kiinnitetään huomiota perheisiin. Maassa vallitsee äärimmäinen raakalaisuus, jota ei voi kuvitella edes pahimmissa mielikuvissaan.

Jollemme ryhdy puolustamaan näitä lapsia, jollemme boikotoi tätä hallitusta, jollemme tuomitse sitä mahdollisimman perusteellisesti kaikkialla maailmassa, meitä voidaan syyttää osallisuudesta, vaikenemisesta ja ihmishenkien puolustamisen laiminlyömisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, tuomitsen Iranissa päivittäin tapahtuvat ihmisoikeusrikkomukset. Mielestäni meidän olisi myös poistettava PMOI:n kielto mahdollisimman nopeasti.

Haluan ilmoittaa vastustavani nuorille määrättäviä kuolemanrangaistuksia. En koskaan unohda näkyä kahdesta pojasta, joita julkisesti roikutettiin hirressä, kunnes he kuolivat. Heidän rikoksensa oli, että he nuorina homoseksuaaleina uskalsivat rakastaa toisiaan. Tällainen epäinhimillisyys olisi tuomittava maailmanlaajuisesti. Tämän vuoksi, arvoisa komission jäsen, tarvitsemme jyrkkää muutosta Iranin politiikkaamme. Emme voi jäädä odottamaan: aikaa ei enää ole!

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, minäkin haluan tuomita ihmisoikeuksien rikkomiset tämän päivän Iranissa ja haluaisin myös, että, heti kun britit ovat äänestäneet ensi viikolla, neuvosto – ymmärtääkseni Ranskan puheenjohtajakaudella – poistaa PMOI:n lopullisesti terroristiluettelosta.

Sanoisinpa itse asiassa, että – vaikka Yhdistynyt kuningaskunta on vastuussa siitä, että PMOI ylipäätään laitettiin luetteloon – luojan kiitos on olemassa yleinen oikeusjärjestys ja brittiläinen tuomioistuinlaitos, joka ainakin varmisti itsenäisen, vapaan ja objektiivisen oikeudenkäytön ja katsoi, että PMOI:ta oli alun perin kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, kun se oli laitettu terroristiluetteloon, ja suositteli näin ollen sen poistamista luettelosta.

Kehotan puheenjohtajavaltiota Ranskaa – sillä ymmärtääkseni asia hoidetaan ranskalaisessa tuomioistuimessa – saattamaan asian päätökseen ja poistamaan PMOI:n välittömästi luettelosta. Emme saa lainkaan sietää jatkuvaa ihmisoikeuksien rikkomista ja kuolemanrangaistuksen käyttöä, erityisesti, kun kyseessä ovat nuoret miehet ja naiset.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, kollegani Benita Ferrero-Waldner ei valitettavasti tänään ole paikalla, joten kiitän hänen puolestaan minulle tarjotusta tilaisuudesta käsitellä Iranissa toimeenpantavia nuorten teloituksia.

Komissio jakaa voimakkaan huolenne tästä tuskallisesta kysymyksestä. Vaikka komissiolla ei ole, kuten tunnettua, edustustoa Teheranissa, se seuraa tiiviisti maan ihmisoikeustilannetta ja toimii läheisessä yhteistyössä paikalla olevien EU:n jäsenvaltioiden suurlähetystöjen kanssa. On syytä todeta, että Euroopan parlamentilla, Euroopan unionin neuvostolla ja komissiolla on yhtenäinen ja määrätietoinen linjaus tässä asiassa. Vakava huolestumisemme on ilmaistu selvästi EU:n puheenjohtajavaltion parina viime viikkona julkaisemissa kolmessa lausumassa: 4. ja 10. kesäkuuta Fadaein, Shojaeen ja Jazeen tapauksista, joissa kaikissa oli kyse välittömän teloituksen uhasta heidän alaikäisinä suorittamiensa rikosten vuoksi, ja 13. kesäkuuta Mohammad Hassanzadehin teloituksesta.

Komissio tukee täydellisesti näiden lausumien periaatetta ja sisältöä: Iranin viranomaisten kuolemanrangaistuksen käyttöä nuorten rikoksentekijöiden kohdalla ei voi mitenkään perustella. Tämä on selvässä ristiriidassa kansainvälisen oikeuden laillisesti sitovien määräysten kanssa, jotka Iran on ratifioinut, erityisesti kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen kanssa.

Se, että olemme joutuneet antamaan niin monta lausumaa niin lyhyessä ajassa, osoittaa Iranissa tehtävien teloitusten määrän kasvua, myös alaikäisten teloitusten. Iranin korkeimman lainkäyttäjän Ayatollah Shahroudin määräämää nuorten teloitusten lykkäystä rikotaan räikeästi hänen itsensä hallinnoimissa tuomioistuimissa.

Valitettavasti Irania koskevien lausumiemme sävy ja tiheys osoittaa myös, että vuoropuhelumme ja toimemme ihmisoikeuksien suhteen yleensä ja nuorten teloitusten suhteen erityisesti eivät ole olleet tehokkaita. Iranin viranomaiset jäävät yhä välinpitämättömämmiksi kehotuksillemme noudattaa kansainvälisiä ihmisoikeuslakeja eikä meillä siksi ole muuta valinnanvaraa kuin noudattaa niin kutsuttua ”megafonidiplomatiaa” ja antaa julkisia lausumia, joita Teheran halveksii ja jotka se torjuu.

Iranin on otettava oma vastuunsa. Omalta osaltaan komissio on Hassanzadehin teloituksen jälkeen todennut selvästi Iranin viranomaisille, että tällainen teko vahingoittaa Iranin kansainvälistä mainetta ja heikentää EU:n suhteita Iraniin. Jollei ihmisoikeustilanne konkreettisesti parane, siitä tulee este yhteiselle tavoitteellemme kehittää tuntuvasti Euroopan unionin ja Iranin islamilaisen tasavallan välisiä suhteita.

Uskon, että Euroopan parlamentti ja kaikki EU:n kumppanit kannattavat tätä linjausta ja toimivat sen mukaisesti. Tämän vuoksi toistan juhlallisesti vetoomuksemme Iranin islamilaisen tasavallan viranomaisille noudattaa kansainvälisiä yleissopimuksia, joissa se on sopimuspuolena, ja säästää kaikkien yhä kuolemaansa odottavien alaikäisten henki.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (FR) Keskustelu on päättynyt.

Äänestykset toimitetaan keskustelujen päätteeksi.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö