Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0199(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0253/2008

Rozpravy :

PV 08/07/2008 - 12
CRE 08/07/2008 - 12

Hlasovanie :

PV 09/07/2008 - 5.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0346

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 8. júla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

12. Podmienky prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn - Vnútorný trh so zemným plynom - Európsky strategický plán energetických technológií (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom rokovania je spoločná rozprava o

- správe Atanasa Papariza v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1775/2005 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (KOM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD)) (A6-0253/2008),

- správe Romana Maria La Russa v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/55/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (KOM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD)) (A6-0257/2008), a

- správe pána Jerzyka Buzeka v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, o Európskom strategickom pláne energetických technológií (2008/2005(INI)) (A6-0255/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Kosciusko-Morizet, predsedníčka Rady. (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, spravodajcovia, dámy a páni, energetická budúcnosť Európy sa musí popasovať s dvoma výzvami. Prvou je zabezpečenie bezpečnej, udržateľnej, konkurencieschopnej dodávky prostredníctvom účinnej, funkčnej a prepojenej siete. Druhou je transformácia, ktorá je potrebná v boji proti emisiám skleníkových plynov a klimatickým zmenám.

V prvom rade, a v tejto oblasti ako takej, by som rada zdôraznila pokrok, ktorý dosiahlo slovinské predsedníctvo, a to prijatie všeobecného rámca pre balík legislatívy pre „vnútorný energetický trh“ na stretnutí Rady v júni. Najdôležitejší prvok kompromisu, ktorý sme dosiahli, sa týka účinného oddelenia, a chcem zdôrazniť slovo „účinného”, výrobných a dodávkových aktivít na jednej strane, od sieťových operácii na strane druhej. Spomeniem tu formu riešenia, keď Rada prijala mutatis mutandis pre sektor zemného plynu a elektriny.

Hoci niekoľko členských štátov a Komisia uprednostňujú plné oddelené vlastníctvo, členské štáty chceli zachovať nejakú flexibilitu, a Rada súhlasila s možnosťou, ktorú zabezpečil nezávislý prevádzkovateľ prenosu. Táto možnosť bude dostupná pre členské štáty, ktorých prenosový systém patrí do vertikálne integrovanej spoločnosti v deň, keď vstupuje smernica do platnosti. Táto možnosť naznačuje významné úpravy, ktoré garantujú nezávislosť prevádzkovateľov prenosu z hľadiska rozhodovania, ale samozrejme aj financovania.

Zdalo by sa, že prijatý mechanizmus umožňuje vyhnúť sa konfliktom záujmu medzi rozličnými orgánmi integrovanej spoločnosti a zabezpečiť rovnováhu medzi nezávislosťou prevádzkovateľa, jeho rozvojového plánu a jeho investičných potrieb na jednej strane, a finančných záujmov materskej spoločnosti na strane druhej.

Zvláštnu pozornosť sme venovali v tomto ohľade systému rozvoja a garancii kompromisu, ktorý nerobí rozdiely medzi prevádzkovateľmi systému. Konanie týchto prevádzkovateľov budú monitorovať regulačné orgány. Úloha a konanie regulačných úradov budú posilnené zriadením dlho očakávanej Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov, ktorej vytvorenie schválil Európsky parlament minulý mesiac.

Rada by som zdôraznila niektoré dôležité prvky tohto balíka „liberalizácie vnútorného trhu”: po prvé, dôležitá otázka infraštruktúr a dôraz na celoeurópsky 10-ročný investičný plán. To je nevyhnutný nový prvok, ktorý by mal podporiť integráciu a modernizáciu.

Avšak ďalším kľúčovým aspektom je investícia zo strany tretích krajín v prenosovom systéme, ktorá je úzko spojená s otázkami energetickej bezpečnosti. Musíme nájsť pragmatické riešenie, ktoré sa prispôsobí každému prípadu. V Rade prebiehajú v tomto momente diskusie a som si istá, že ich výsledkom bude kompromis, ktorý je akceptovateľný pre všetky členské štáty.

Ďalším štádiom, dámy a páni, bude potvrdenie týchto všeobecných prvkov prostredníctvom prijatia politickej dohody, a to 10. októbra v Rade pre energetiku, po čom bude nasledovať prednesenie spoločného stanoviska v novembri alebo v decembri. To umožní diskusie medzi inštitúciami v kontexte začiatku druhého čítania.

Rada by som teraz prešla k druhému bodu. Verím, že je nevyhnutné zriadiť nízkouhlíkovú ekonomiku, v ktorej má samozrejme každý členský štát slobodnú možnosť zvoliť si zdroje energie, ktoré chce použiť. Ciele a investície do tejto globálnej transformácie ekonomiky sa musia sústrediť na dlhé obdobie a predstavujú množstvo technologických výziev na ďalších 10 rokov.

Rada by som spomenula niekoľko z nich: komerčné využitie zachytávania a uskladnenia CO2, zdvojnásobenie výrobnej kapacity najväčších veterných fariem, komerčná zrelosť fotogalvanickej alebo termodynamickej solárnej energie, udržateľná produkcia biopalív druhej generácie, uvedenie mechanizmov na verejný trh, ktoré umožňujú efektívnejšie koncové využitie energie v stavebníctve, doprave a priemysle, rozhodujúce pokroky v energetickej účinnosti materiálov, biologických vied a informačných technológií.

Vo februári prijala Rada, na základe smerníc Komisie, závery, ktoré obsahujú množstvo funkčných prvkov, ktoré tu teraz spomeniem. Prvým je uvedenie a zavedenie šiestich priemyselných iniciatív, ktoré navrhla Komisia: veterná, solárna, bioenergia, zachytávanie CO2, doprava a uloženie, rozvodné elektrické siete a nakoniec udržateľné nukleárne štiepenie. Tieto oparenia tiež podporujú výskum, najmä v oblasti energetickej účinnosti a ustanovenie dohôd medzi verejnými orgánmi, priemyslom a výskumníkmi s ohľadom na podporu cieľov, ktoré boli ustanovené v strategickom pláne.

Na záver by som rada poďakovala Komisii a spravodajcom za ich prácu, ktorú vykonávali až do dnešného dňa a dúfam, že sa naše stanoviská na vnútornom energetickom trhu stretnú v druhom čítaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Člen Komisie. Vážený pán predsedajúci, veľmi ma teší, že tu dnes môžem byť a diskutovať s vami o druhej časti balíka vnútorného energetického trhu, konkrétne o zemnom plyne.

Minulý mesiac sme tu hovorili o elektrine a agentúre. Mnoho dodatkov je podobných aj pre zemný plyn a nebudem zachádzať do všetkých bodov, ktoré sa spomínali, keď sme hovorili o elektrine.

V prvom rade mi dovoľte zablahoželať spravodajcom, pánovi La Russovi a pánovi Paparizovi za ich vynikajúce správy, ako aj tieňovým spravodajcom a všetkým členom zúčastnených výborov. Podarilo sa vám dosiahnuť vysokokvalitnú debatu, ak vezmeme do úvahy veľmi prísne konečné lehoty pre túto dosť komplikovanú legislatívu.

Dovoľte mi vysvetliť, prečo je liberalizácia trhu so zemným plynom nevyhnutná pre konkurencieschopnú, udržateľnú a bezpečnú dodávku energie v Európskej únii. Zdôrazňujem, že si vyžadujú rovnaké legislatívne opatrenia.

Zemný plyn je jedným z hlavných zdrojov energie v EÚ pre priemysel, ako aj pre domácnosti. Ceny energie sú na svojom vrchole: teraz viac ako kedykoľvek predtým potrebujú spotrebitelia v EÚ konkurencieschopný trh so zemným plynom, takže budú platiť iba za bezprostrednú dodávku.

Navyše, trh s elektrinou nebude fungovať správne, ak nebude fungovať správne trh so zemným plynom. Rád by som citoval Medzinárodnú energetickú agentúru: „V mnohých oblastiach stanovuje ceny elektriny elektráreň vykurovaná zemným plynom. Drahý zemný plyn preto znamená drahú elektrinu. ... Politickí činitelia musia oceniť rastúce prepojenie priemyslu so zemným plynom a elektrinou, a taktiež trhu s návrhmi a regulačnými systémami.“

To platí možno ešte viac v čase, keď potrebujeme čoraz viac obnoviteľnej energie. Keďže vietor a slnko nefungujú vždy tak, ako by sme si želali, je ťažké predpovedať, aká bude výroba elektriny. Potrebuje zálohu vo forme zdroja výroby elektriny, ktorý je predvídateľný a veľmi flexibilný, a tým je práve zemný plyn.

Zemný plyn je zároveň aj najčistejší zo všetkých fosílnych palív. Ak chceme zredukovať emisie uhlíka a bojovať proti klimatickým zmenám, je to jeden z najúčinnejších spôsobov, ale musíme mať istotu, že naša dodávka zemného plynu je konkurencieschopná.

Dôležitá je aj bezpečnosť dodávky. Najlepší spôsob, ako garantovať bezpečnú dodávku zemného plynu pre EÚ, je vytvorenie jedného vnútorného trhu pre 500 miliónov spotrebiteľov. Ak hovorí EÚ jednohlasne, je tento hlas silný a jasný. Je naozaj nezrozumiteľné, ak hovorí 27 hlasov naraz. Na spoločnom trhu musíme pracovať spoločne, pretože máme iba jeden záujem.

Všetky tieto argumenty zdôrazňujú dôležitosť opatrení, ku ktorým sme dnes zaujali stanovisko. Rád hovorím, že podporujú väčšinu vašich dodatkov.

Potrebujeme bezprostrednú nezávislosť systému prevádzkovateľov, aby sme zabezpečili investície a optimálne využitie siete.

Pre Komisiu je rozdelené vlastníctvo najefektívnejším spôsobom, ako túto nezávislosť dosiahnuť. Ale ako viete, nie každý súhlasí, a Rada dosiahla dohodu v otázke možnosti nezávislého prevádzkovateľa prenosu. Verím, že by sme mali dať šancu alternatívne rozdelenému vlastníctvu práve preto, že Európa bola vybudovaná na základe prístupu krok za krokom.

Žiadali ste silnejšiu agentúru. V zásade s vami súhlasím, ale musíme sa držať v medziach zmluvy. Sme viazaní zmluvou a tzv. jurisprudenciou Meroni Súdneho dvora. Obzvlášť potrebujeme komitológiu, aby sa tieto kódy stali záväznými. Agentúra potom bude môcť kontrolovať proces ako aj jeho implementáciu. Silná agentúra nie je v rozpore s komitológiou. Naopak, agentúra potrebuje usmernenia, aby prispôsobila svoje právomoci tak, aby mohla prijímať nezávislé individuálne záväzné rozhodnutia o trhových subjektoch.

Prístup k ložiskám a ku skvapalnenému zemnému plynu (SZP) je taký dôležitý, ako prístup k sieťam. Vítame vaše snahy vylepšiť tento prístup k ložiskám. Aby sme sa uistili, že budú tieto pravidlá účinné, potrebujeme právne rozdelenie prevádzkovateľov ložísk.

Transparentnosť je tiež kľúčovou časťou našich návrhov, ktoré ste zdôraznili v predchádzajúcich hlasovaniach. Transparentnosť by mala byť pravidlom a utajovanie zase výnimkou, nielen pri použití sietí, ale aj pre rovnováhu, skladovanie a SZP.

Teší ma keď vidím, že je na programe tejto správy o zemnom plyne toľko horizontálnych záujmov, pokiaľ ide o ochranu zraniteľných zákazníkov a boj proti energetickej chudobe. Tieto prvky sú nevyhnutné pre implementáciu otvorenia trhu a mali by sa posilniť. Komisia sa bude pozorne pozerať na znenie v záujme rešpektovania zásady subsidiarity. Je dôležité opäť potvrdiť, že naša politika by nemala brániť vhodným investičným signálom a vstupu na trh.

Myslím, že Rada jasne naznačila svoje želanie pokúsiť sa nájsť riešenie v druhom čítaní. Môžem vás uistiť, že Komisia zohrá veľmi konštruktívnu úlohu pri hľadaní riešenia, ktoré bude výhodné pre všetkých občanov EÚ a pre rozvoj našej silnej stránky, ktorou je vnútorný trh s energiou.

Pokiaľ ide o druhú správu, rád by som zablahoželal pánovi Buzekovi za jeho vynikajúcu správu a vyjadril svoje uznanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku za jej podporu iniciatívy strategického plánu energetických technológií.

Zdá sa, že som prekročil svoj časový limit. S mojím kolegom pánom Janezom Potočníkom sme naozaj úzko spolupracovali a prikláňam sa k jeho názorom pokiaľ ide o tento významný návrh, nielen preto, že veľmi oceňujem to, čo pán Buzek urobil, ale preto, že sme v Komisii naozaj úzko spolupracovali, aby sme posunuli tento spis dopredu.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, člen Komisie. − Vážený pán predsedajúci, rád by som povedal niekoľko slov k našej spoločnej iniciatíve – Strategickému plánu pre energetické technológie (plán SET).

Všetci vieme, že v otázke energie a klimatických zmien čelíme obrovskej výzve. Ide možno o definujúcu výzvu 21. storočia. Nepodľahnime ilúziám, že to bude jednoduché. Ciele, ktoré sme si stanovili pre Európu 2020, sú dôležitým míľnikom, ale nič viac. V dlhšom období potrebujeme oveľa intenzívnejšiu zmenu: dôkladnú prehliadku energetických systémov, ktoré priniesli našu terajšiu prosperitu a bohatstvo.

Aby sme splnili naše ciele, budeme potrebovať nové vedomosti a nové nástroje. To dosiahneme vďaka výskumu a inováciám v energetických technológiách. To je dôvod, prečo je plán SET pre Európu taký dôležitý. Potrebujeme sa prebrať z letargie, ktorá charakterizovala energetické inovácie v posledných dekádach. Musíme investovať viac a lepšie. Potrebujeme nové odhodlanie pre našu spoločnú prácu v Európe, aby sme rozvinuli tieto technológie.

Veľmi vítam správu Parlamentu o pláne SET. Dokazuje, že existuje pevná dohoda na úrovni EÚ pre podniknutie účinných krokov v tejto oblasti. Samozrejme, ako vieme, nie všetci sa vieme dohodnúť, ktoré technológie potrebujeme, je to na každom členskom štáte, aby sa rozhodol o tom, čo uprednostňuje na základe svojej preferovanej energetickej zmesi, pôvodnom základe zdroja a potenciáli využitia.

Ale oveľa dôležitejšie ako to, na čom sme sa dohodli, je to, na čom sa dohodneme všetci. Dohodli sme sa na tom, aké veľmi dôležité sú úspory energie a energetická účinnosť.

Dohodli sme sa, že kapacita európskej výskumnej základne sa musí zväčšiť, posilniť a oslobodiť, aby mohla fungovať oveľa dynamickejším a nadnárodným spôsobom. Dohodli sme sa, že potrebujeme viacero zdrojov, verejných aj súkromných. A dohodli sme sa aj na potrebe zvýšiť medzinárodnú spoluprácu pri tom, ako čelíme globálnej výzve.

Poznáte moje ambície pokiaľ ide o výskumnú politiku EÚ a rozvoj Európskeho výskumného priestoru.

Plán SET a rozvoj našej výskumnej politiky idú ruka v ruke. Považujem to za priekopníka v nohých aspektoch vrátane iniciatív ERA, ako napríklad spoločné programovanie. Verím, že plán SET odštartuje proces, ktorý bude slúžiť ako model pre organizovanie výskumu a inovačných aktivít v rámci Európy, proces, ktorý zmení spôsob, akým robíme výskum v Európe a ten, ktorý skôr či neskôr zmení celú Európu.

Minulý týždeň som sa zúčastnil na výročnom stretnutí DFG – Výskumnej rady Nemecka. Ich predseda, pán Matthias Kleiner, povedal niečo nezabudnuteľné: Vízia bez konania je ako sen, konanie bez vízie je nočná mora. Pravdepodobne neexistuje lepší príklad toho, aké pravdivé je toto vyhlásenie ako plán SET, o ktorom sme tu dnes hovorili. Potrebujeme jasnú víziu a musíme konať okamžite.

 
  
MPphoto
 
 

  Atanas Paparizov, spravodajca. - (BG) Vážený pán predsedajúci, diskusia o treťom energetickom balíku bude ukončená diskusiou a hlasovaním o smernici prístupu k prenosovým sieťam na júlovom plenárnom zasadnutí, spolu so správou pána La Russa.

Myslím, že na tomto základe môžem vyjadriť svoju vďaku všetkým tieňovým spravodajcom, s ktorými som spolupracoval v procese prípravy tejto správy, ako aj spravodajcom ďalších dvoch nariadení, s ktorými sme dosiahli spoločný prístup k riešeniu problémov tretieho energetického balíka. Rád by som obzvlášť zdôraznil fakt, že v rámci sústavy nášho konania sme potvrdili návrhy Komisie súvisiace so zriadením siete prevádzkovateľov prenosových sietí, ale obmedzili sme ich funkcie s ohľadom na ich povinnosti splniť technické úlohy a rozvinúť tak sieť, a nie vytvoriť pravidlá obchodu.

V našich návrhoch sme vyčlenili obrovskú úlohu pre budúcu Agentúru pre spoluprácu medzi národnými regulátormi. Je to presne tá agentúra, o ktorej si myslíme, že je dôležitou autoritou, ktorá by mala, pod dohľadom Komisie, určiť hlavné trendy a usmernenia pre rozvoj energetického trhu vrátane trhu so zemným plynom. V tomto zmysle agentúra nielen splní funkcie pri schválení kódov, ktoré sú v tomto štádiu dobrovoľné, ale podľa posledných návrhov, ktoré sme urobili, bude možné prostredníctvom Komisie navrhnúť cestou komitológie, aby sa niektoré kódy stali povinnými.

Myslím si, že texty podľa mienky regionálnych iniciatív majú obrovský význam pre rozvoj trhu. Tento regionálny investičný plán, ktorý by sa mal vytvoriť na základe desaťročného investičného plánu, skutočne pomôže členským štátom spolupracovať na regionálnej úrovni ako štádium pre budúci spoločný energetický trh. Veľa ďalších dôležitých otázok spojených s transparentnosťou a s rastúcim trhom, sme vyriešili v tejto správe.

spravodajca. − Veľmi ma povzbudilo, čo povedal pán Komisár Piebalgs o jeho prístupe k našim návrhom pre agentúru a verím, že môžeme nájsť, v rámci zásad prípadu Meroni a v rámci návrhov Parlamentu, agentúru, ktorá bude životaschopná, agentúru, ktorá bude fungovať paralelne so snahami Komisie v oblasti rozvoja trhu.

Zároveň ma veľmi povzbudilo to, čo sa odohralo 6. júna v Rade a verím, že sme našli dobrý základ pre kompromis. Som rád, že pán komisár Piebalgs dnes spomenul tento možný kompromis, na rozdiel od posledného stretnutia, na ktorom sme hovorili o elektrine. Verím, že s podporou Komisie, a samozrejme v trialógu, bude možné nájsť riešenie, možno aj do konca roka.

Trochu ma odradilo zdržanie, ktoré spôsobilo francúzske predsedníctvo. Verím, že by sme mohli pracovať rýchlejšie, aby sme splnili želanie Európskej rady, a to skončiť prácu do konca tohto roka, a nie do konca tohto obdobia, čo by znamenalo polovicu budúceho roka.

 
  
MPphoto
 
 

  Romano Maria La Russa, spravodajca. − (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, po dlhých mesiacoch práce sme konečne v cieľovej rovine. Určite to nebolo jednoduché. Hoci s niekoľkými obavami, verím, že návrhy výboru sa rovnajú náročným úlohám odstavenia vytvorených monopolov. To, ako aj zabránenie novým konkurentom vstúpiť na trh, má obmedzené investície ako aj kapacitu sieťového prepojenia.

Ktokoľvek, kto počul moje prejavy vo výbore vie, že som považoval oddelené vlastníctvo za prioritné právo od začiatku, aby bolo isté, že spoločnosti prepravujúce zemný plyn sú plne nezávislé od spoločností, ktoré ho vyrábajú, hoci je samozrejmé, že oddelené vlastníctvo nie je zázračným liekom na všetky choroby. Ide to aj bez toho, aby som to musel povedať, keď vertikálne integrovaná spoločnosť získa povolenie, aj keď iba dočasne, ponechať si vlastníctvo prepravných systémov, tam existuje potreba zriadiť účinné regulačné kontrolné mechanizmy, ktoré nie sú ani príliš zložité, ani príliš invazívne.

Zjavne, ako všetci vieme, implementácia opatrení pre smernicu zemného plynu bude nezvratne pokračovať podľa odlišného programu, ako tá pre elektrinu. Tento rozdiel jasne vyplynul vo Výbore pre priemysel, ktorý si zvolil ITO – nezávislého prevádzkovateľa prenosu – ako alternatívu pre oddelené vlastníctvo. Je to kompromis, určite nie moja vlastná voľba, ale tá, ktorá ide smerom väčšej liberalizácie. Iste, na rozdiel od ISO, ITO bude zodpovedný samostatnému orgánu s vlastnými kontrolnými právomocami. Dúfam, že Rada prijme návrh ITO, ktorý bol schválený Výborom pre priemysel. Základnú úloha, ktorú dostane agentúra od nadchádzajúcej legislatívnej sústavy, by sme mali zdôrazniť: nesmie ísť o vyslovene poradnú úlohu, obávam sa však, že by mohol byť zámer Rady, ale o úlohu, ktorá predpokladá širšie právomoci pre agentúru v budúcnosti.

Ak chceme dosiahnuť zredukovanie našej energetickej závislosti, potrebujeme jednotný energetický trh a jednotnú integrovanú sieť. Preto nalieham na svojich kolegov, aby podporili dodatky, ktoré som navrhol, ako aj dodatky ostatných kolegov odlišných politických skupín, vzhľadom na možnosť zlúčenia rozličných dopravných prevádzkovateľov v jednej európskej spoločnosti, s cieľom zabezpečiť jednotnú legislatívnu sústavu, a garanciu prístupu na trh pre všetkých prevádzkovateľov, čím by sme prekonali všetky prekážky typu oddelené vlastníctvo áno alebo oddelené vlastníctvo nie.

Ďalším veľmi dôležitým aspektom mojej správy je centrálna úloha spotrebiteľov. Budem stručný. Potrebujeme transparentný, zrozumiteľný spôsob, ako určiť tarify, umožniť spotrebiteľom prístup ku spotrebiteľským údajom a dať im možnosť zmeniť dodávateľa, ak si to želajú. Pokiaľ ide o komitologický postup, teší ma, že Komisia prijala moje stanovisko: verím, že je úlohou členských štátov, aby určili usmernenia, a nie, aby hovoril za Komisiu samotný výbor.

Nakoniec by som rád spomenul dohodu, ktorú dosiahli politické skupiny, a vysvetlil ju v mojej správe, dohodu týkajúcu sa právomoci a úlohy národných regulátorov: myslím, že ide o významnú dohodu, najmä z pohľadu možnosti uvalenia sankcií. Je na nás, dámy a páni, aby sme sa rozhodli, či chceme, aby sme si zajtrajšok pamätali ako kľúčový moment pri vytváraní integrovaného jednotného energetického trhu, ktorý Európa potrebuje, aby mohla konfrontovať výzvy ďalšieho milénia alebo či to na druhej strane, poznačí neviem koľký ústup, výsledok nesmelej, zbabelej reformnej snahy, ktorá bude v podstate posunutá do ďalšieho legislatívneho obdobia. Dúfam, že Rada poriadne zváži rozhodnutia Parlamentu. To nie je vždy ten prípad.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek, spravodajca. − Vážený pán predsedajúci, bol som dosť prekvapený, keď som si prečítal, že plán SET aj náš energetický balík budú v rovnakom programe ako blok. Je to, akoby chcel niekto hovoriť o ľudských právach a ľudských chorobách v jednom bloku, pretože v oboch prípadoch ide o niečo „ľudské”, čo však nie je veľmi dobrý nápad. Podobne fakt, že sa oba týkajú „energie“ nepostačuje na to, aby sme spojili energetickú technológiu a energetický balík, keďže ide o dve rozdielne témy.

Keď tu však vidím oboch pánov komisárov, veľmi ma teší toto rozhodnutie, pretože plán SET je naozaj dôležitý pre Európsku úniu a potrebuje silnú podporu od niektorých komisárov a od celej Komisie. Ako to je možné vidieť z hlasovania Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, máte podporu Európskeho parlamentu.

Teraz budem hovoriť o obsahu plánu SET. Možno však bude jednoduchšie, ak budem hovoriť svojim materinským jazykom, čo aj teraz urobím.

(PL) Európska únia sa rozhodla účtovať si za emisie oxidu uhličitého. Ide o kľúčové rozhodnutie. Dokazujeme, že budeme bojovať proti klimatickým zmenám. Dokazujeme, že sme v tejto bitke lídrom. Na druhej strane by sme si mali pamätať, že poplatky za emisie oxidu uhličitého predstavujú problémy pre ekonomiku a výsledkom sú vyššie náklady na produkciu v takmer každom sektore. Rád by som zdôraznil, že samotný energetický sektor bude zasiahnutý najviac, najmä v krajinách, kde sa na výrobu elektriny alebo tepla využíva uhlie.

Návrh, ktorý predložila Európska komisia týkajúci sa strategického programu energetickej technológie je, podľa môjho názoru, excelentnou odpoveďou na hrozby pre európsku ekonomiku. Celé je to o znižovaní energetických nákladov. Európska komisia zaviedla podporu pre nulové a nízkoemisné technológie vo „výrobe a spracovaní energie“. Po prvýkrát máme všetky metódy, ktoré nám dopomôžu poraziť klimatické zmeny a metódy, ktoré nám pomôžu dosiahnuť energetickú bezpečnosť, predstavenú v jednom dokumente. To znamená, že sem patrí aj jadrová energia. V skutočnosti, pretrvávajúce obavy našich kolegov, najmä našich kolegov zo Strany zelených, predstavujú všetky riziká spojené s výrobou jadrovej energie. Dnes je však tretia generácia jadrových elektrární úplne odlišná od tej, ktorá bola postavená v Černobyle.

Zdá sa, že existuje úplná dohoda, pokiaľ ide o ďalšiu obrovskú výzvu a problém, konkrétne zachytávanie a uskladnenie oxidu uhličitého. Je to nová technológia, preto sú pre ňu nevyhnutné podnety, tak ako aj pre všetky nové a sľubné technológie. Pokiaľ ide o podporu udržateľných technológií v sektore výroby energie, o tomto Parlament nikdy nepochyboval. Parlament považuje energetickú účinnosť a úsporu energií za najdôležitejšiu otázku. Možno bude preto možné vyhnúť sa budovaniu jednej alebo dvoch jadrových elektrární, pretože tým zlepšíme energetickú účinnosť a úsporu energie.

Rád by som na záver spomenul dva body. Organizácia výskumu na európskej úrovni je vynikajúca myšlienka a všetci ju podporujeme. To by bol prvý sektor, v ktorom to Európska únia urobila. Je to začiatok spoločného energetického trhu, tiež v tejto oblasti, ako aj voľného pohybu vedomostí. V tejto správe som navrhol konkrétne sumy financovania na podporu nových technológií. Je to nevyhnutné, ak chceme pomôcť nášmu priemyslu, energetickému sektoru, a ak chceme dosiahnuť úspech lisabonskej stratégie.

 
  
MPphoto
 
 

  Christian Ehler, spravodajca Výboru pre hospodárske a menové veci požiadaného o stanovisko. - (DE) Vážený pán predsedajúci, páni komisári, debata o trhu so zemným plynom a sieťach dodávok zemného plynu, ktorá sa uskutočnila vo Výbore pre hospodárske a menové veci, nebola ideologizovaná do tohto rozsahu. Vo výbore ECON sme dosiahli naše rozhodnutie veľmi koherentne a s veľkou väčšinou hlasov. Je zrejmé, že kompromis týkajúci sa oddelených sietí, ktorý sa objavil, sa nemá zobrazovať v takých ideologických smeroch.

Naša správa kladie oveľa väčší dôraz na otázku, aké vhodné sú v skutočnosti procesy národného súhlasu, v skutočnosti, ak prídeme k otázke zabezpečenia budúceho pokroku v oblasti cezhraničných sietí, rozvoja siete a investície do siete. Veríme, že stále musíme toho veľa doháňať a ľutujeme napríklad aj to, že v pozícii, ktorá bola prijatá plenárnym zasadnutím, sme len veľmi málo zdôraznili potrebu urýchliť proces súhlasu na národnej úrovni.

Druhý aspekt, ktorý sa nám zdá byť dôležitý, je otázka regulátora. Štáty by boli oveľa viac pripravené akceptovať regulátora, ak by získal vyššiu mieru nezávislosti. V tomto ohľade boli vyjadrené zmluvné záujmy. Keď sa na všetko pozeráme z pohľadu regulácie, je možné argumentovať iba v prospech regulátora, ak by tento úrad mal primerané právomoci na zásah.

V tomto ohľade by som opäť rád vyjadril úprimné poďakovanie môjmu kolegovi pánovi Buzekovi. Diskutovali sme o otázke energetickej politiky a pán Buzek predložil ako súčasť plánu SET veľmi konštruktívne návrhy. Tak ako spravodajca pre demonštráciu zachytávania a skladovania uhlíka, aj ja to budem podporovať riadnymi návrhmi na financovanie.

Po takejto vzrušenej a ideologickej debate si myslím, že teraz by sme mali na prvé miesto položiť otázku, aké by mali byť tieto konkrétne kroky. To znamená, že teraz máme prechodné obdobie, v ktorom by sme mali tiež preskúmať, či navrhnuté opatrenia naozaj fungujú. Mne sa to zdá byť oveľa dôležitejšie ako ktorákoľvek ideologicky ladená diskusia o vlastníctve sietí.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender, spravodajkyňa Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného o stanovisko. − (ES) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, pani úradujúca predsedníčka Rady, principiálne Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín víta Európsky strategický plán energetických technológií, keďže pomáha utvárať spoločný energetický trh a podporovať Lisabonskú zmluvu, a najmä pomáha v boji proti klimatickým zmenám.

Zároveň sa domnievame, že proces rokovaní bol extrémne pozitívny, a podľa nášho názoru by to malo pokračovať.

Avšak ľutujeme, že sa plán SET sústreďuje najmä na opatrenia orientované na dodávku a nie na opatrenia, ktoré by znižovali dopyt po energiách, najmä úspore energie a energetickej účinnosti, a žiadame, aby sa týmto dvom aspektom venovalo viac pozornosti. Preto by sme chceli, aby sa vytvorila istá hierarchia medzi EIIs, so snahou zamerať sa na tých s väčším potenciálom na zníženie emisií v krátkom čase, na zníženie o 20% do roku 2020, zjavne bez zanedbávania týchto opatrení v dlhodobom termíne vzhľadom na plnenie cieľov stanovených pre rok 2050.

S ohľadom na tieto priority sa domnievame, že by sme mali zobrať do úvahy životný cyklus každej technológie, a jej vplyv na životné prostredie počas výrobného procesu, a že by sme mali zobrať do úvahy premenu týchto technológií na rozvinuté ekonomiky, aby sme tým zredukovali technologickú medzeru v týchto krajinách. Tiež si myslíme, že je nevyhnutné rozšíriť EIIs na ďalšie sektory s potenciálom výrazného zníženia emisií, ako je kogenerácia, vodík, stavebný a bytový sektor, ohrevné a chladiace systémy, lepšie uskladnenie energie a distribučné infraštruktúry.

Nakoniec by sme radi povedali, že fondy pre tieto technológie by mali byť súčasťou debaty o budúcom financovaní politík EÚ, a preto by sa malo od členských štátov vyžadovať väčšie úsilie, prinajmenšom v rovnakom rozsahu, ako keď reagovali na energetickú krízu počas 80-tych rokov 20. storočia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernhard Rapkay, spravodajca Výboru pre hospodárske a menové veci požiadaného o stanovisko. - (DE) Vážený pán predsedajúci, o chvíľu budem prezentovať rozhodnutia Výboru pre hospodárske a menové veci, trochu šialený krok, práve taký šialený ako spôsob, akým boli vedené niektoré naše rozpravy, s takýmito výsledkami. Z tohto dôvodu by som rád niečo poznamenal, keďže nie je čas na nič iné.

Pán komisár opäť raz zdôraznil, že podľa názoru Komisie, oddelené vlastníctvo je, použijem jeho slová, najefektívnejšie riešenie. Pochybujeme o tom, pretože sa to nedá dokázať, či už empirickým spôsobom alebo teoreticky, a empiricky teda zaručene nie, keďže existuje veľa príkladov, ktoré dokazujú, že ani po oddelení vlastníctva, podniky nefungujú hladko. A nedá sa to overiť ani teoreticky. Je a ostane to monopolom, prirodzeným monopolom, a monopoly nemajú veľa spoločného s voľnou súťažou.

To, na čom teda záleží, nie je ani tak otázka vlastníctva, ako skôr otázka regulácie. Je potrebné striktne regulovať tento sektor a to sa musí týkať oddelenej, ako aj neoddelenej siete prevádzkovateľov. Urobili sme množstvo návrhov vo výbore ECON a radi by sme dúfali, že by ste mohli zobrať tieto rozhodnutia do úvahy.

 
  
MPphoto
 
 

  Emmanouil Angelakas, spravodajca Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa požiadaného o stanovisko. - (EL) Vážený pán predsedajúci, tiež by som rád povedal niečo o tomto probléme, v mojej úlohe spravodajcu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa požiadaného o stanovisko, vzhľadom na podmienky prístupu k prírodným sieťam rozvodu pozemného plynu a rád by som zablahoželal pánovi Paparizovi k jeho vynikajúcej práci pri skúmaní balíka návrhov, o ktorých sme diskutovali v našom výbore.

Naším kritériom bolo chrániť spotrebiteľov a schvaľovať spoločensky vhodné a transparentné kroky na ich ochranu.

Rád by som dodal, že táto správa nebola ovplyvnená antagonizmom alebo negatívnymi reakciami a bola prijatá parlamentnými výbormi, ktoré ju preskúmali, na rozdiel od zvyšku energetického balíka, kde otázka oddeleného vlastníctva zaujíma ústredné postavenie.

S konkrétnejšou zmienkou o spotrebiteľoch sa náš výbor sústredil na otázky spojené s ochranou spotrebiteľa a na návrhy na podporu a ochranu skutočného európskeho vnútorného trhu s prírodným zemným plynom.

Naša pozícia pri podpore účinnej regionálnej spolupráce medzi členskými štátmi je veľmi významným aspektom zabezpečenia skutočného vnútorného zahraničného trhu. Preto je nevyhnutné vytvoriť európsku sieť správcov prepravného systému, kde bude spolupráca založená na zabezpečení účinného, reprezentatívneho a transparentného európskeho trhu s prírodným zemným plynom.

V tomto bode by som rád zdôraznil fakt, že spolupráca na prepravnom systéme si nevyžaduje oddelenie aktivít siete od výroby a dodávky. Dopravná sieť môže byť veľmi jednoducho účinná bez oddeleného vlastníctva vo všetkých zúčastnených členských štátoch.

Vyhlásili sme, že je pre správcov dopravného systému európskej siete dôležité, aby diskutovali s orgánmi, ktorých sa to týka a najmä so spotrebiteľmi a spotrebiteľskými asociáciami, keďže ide o dôležité orgány v tom rozsahu, v ktorom ide aj o koncových domácich používateľov.

Podporujeme transparentnosť informácií a možnosti uskladnenia prírodného zemného plynu tak, aby sa zachovali spravodlivé ceny a skutočný otvorený trh.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders, spravodajca Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa požiadaného o stanovisko. - (NL) Tiež si myslím, že jedna minúta je naozaj málo, ale ďakujem pánovi komisárovi, pánovi ministrovi, cteným poslancom a tiež pánovi La Russovi za ich prípravné práce.

Budem stručný. Trh pre energetiku musí byť schopný fungovať na európskej úrovni, najmä aby bolo možné zaručiť dodávku energie koncovým používateľom za trhové ceny. To je náš cieľ. Samotné oddelenie nemôžeme považovať za cieľ, ale myslíme si, že to môže byť cesta smerom k fungujúcemu trhu. Ak takzvaný tretí alebo štvrtý spôsob, ako to navrhuje Rada, môže so sebou priniesť fungujúci trh, potom je to samozrejme tiež v poriadku.

Ak by však tretí alebo štvrtý spôsob nefungoval, vytvorili sme návrh, aby sme mali pripravené možné alternatívne riešenie, ktoré dúfam prinesieme zajtra pre „manažéra európskej siete“, ktorý usmerňuje a riadi Európska únia. Verím, že to môže podporiť Komisia aj Rada, takže budeme mať prinajmenšom o niekoľko rokov pripravené alternatívne riešenie. V októbri, vážený pán predsedajúci, chceme zorganizovať diskusiu za okrúhlym stolom, kde budú prítomní všetci akcionári a dúfame, že túto myšlienku všetci podporia.

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Reul, v mene skupiny PPE-DE. - (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, táto diskusia o energetickom balíku ostane v mojej pamäti ako diskusia, ktorej sme sa nevenovali poriadne v žiadnom detaile, keďže sme ňou iba prebehli. Nie vždy si vyhradíme na niečo čas, aký je potrebný. To by som povedal aj o tejto diskusii a v tomto konkrétnom čase. Dúfam, že sa nám to všetko jedného dňa nevypomstí.

Teraz opäť vidím, že v politike existuje skutočné riziko, ak všetko vsadíme na jeden všeliek, ktorý potom presadíme so všetkou energiou, a sľubujeme ľuďom, že to vyrieši všetky ich problémy. Dúfam, že na konci skutočne nájdeme riešenie problémov, ktorým čelíme, konkrétne to, ako získať viac investícií a rozumnejšie ceny a ako dosiahnuť bezpečnosť dodávky v európskom energetickom sektore. Od rána do večera čítame v novinách a počúvame v televízii o starostiach a trápení, ktoré to spôsobuje po celom svete. Je toto riešenie, na ktorom sme po celý čas v týchto rozpravách pracovali? Pochybujem o tom.

Som preto vďačný, že sme sa dopracovali aspoň k miernemu pokroku v otázke smernice o zemnom plyne, že sme sa posunuli o kúsok smerom ku kompromisu, že sme boli súdnejší a všimli sme si, že elektrina a zemný plyn sú dve rozdielne veci, a že už viac neexistuje na všetko len jedno riešenie. Je dobré, že sa teraz usilujeme o tretí spôsob a už viac nepovažujeme oddelenie za možnosť číslo jeden, a že sa nám podarilo urobiť niekoľko zmien a doplnení podľa toho, čo Komisia navrhla. Či je to dosť, nám povie iba čas.

Teší ma, že na júnovom zasadnutí Rada demonštrovala, prostredníctvom svojho nového návrhu, že dokonca aj v takých zložitých a náročných situáciách sme schopní povzniesť sa nad národné hranice a rozdiely v názoroch, a nájsť riešenia. Rád by som veril, že to, na čom sme sa teraz dohodli, pokiaľ ide o zemný plyn, zajtra mierne upravíme a posunieme sa zase o trochu bližšie ku kompromisu, ktorý Rada už našla. Ak máme dosiahnuť rýchlu dohodu, skôr či neskôr musíme dosiahnuť kompromis medzi Komisiou, Radou a Parlamentom. Verím, že to, čo nám tu prezentovala Rada má veľmi blízko k tomu, s čím sme prišli my, pokiaľ ide o zemný plyn. Možno by sme to mali považovať aj za kritérium pre trh s elektrinou.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, v mene skupiny PSE. - (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, najprv by som chcel čo najúprimnejšie zablahoželať trom spravodajcom za ich vynikajúcu prácu. Musíte mi odpustiť, že sa sústredím najmä na správu môjho kolegu pána La Russa o smernici pre zemný plyn. Medzi spravodajcom, pánom La Russom a viacerými tieňovými spravodajcami bola vynikajúca spolupráca.

Už sme prediskutovali otázku oddelenia, oddelenie siete a dodávky zemného plynu. To nie je jedna z najdôležitejších alebo kľúčových otázok. Som spokojný s kompromisom, ktorý sme našli, aj keď je veľmi prísny, pretože na jednej strane stále poskytuje možnosť nie celkom úplnej separácie, hoci to podlieha prísnym podmienkam, kým na druhej strane, Komisia môže v každom prípade použiť klauzulu, vďaka ktorej vyvinie dostatočný tlak, aby zabezpečila existenciu konkurencie a zachovanie konkurenčných podmienok.

Samozrejme, je potrebné pozerať na veci aj z dlhodobejšieho hľadiska. V tomto ohľade by sme plne súhlasili so základnými názormi, ktoré vyjadril náš kolega pán Manders v tom zmysle, že potrebujeme preskúmať, či je možné nájsť spoločnú európsku infraštruktúru, ktorá by bola dostatočne uspokojivá. Avšak je to aj možná alternatíva pre budúcnosť a ešte nemôžeme hovoriť o žiadnych detailoch.

Je dôležité, že máme obmedzenia, ako tie, ktoré platia pre všetky hlavné investície, kde ide o veľký kapitál a kde stále nemôžeme povedať, či to naozaj bude viesť k riešeniu, ako to je v prípade projektu Nabucco. Aj tu musíme byť dostatočne flexibilní. Investície tohto druhu majú dlhodobý základ a my presne nevieme, kedy dôjde k uzatvoreniu zmluvy. To je obzvlášť dôležité.

Dúfam, že väčšina v tomto Parlamente zajtra podporí naše zmeny a doplnenia. Inak prijmeme správu odsúhlasenú vzhľadom na transparentnosť, ochranu spotrebiteľa, energetiku a chudobu. Keď sa pozriem na to, čo Komisia a predseda Komisie povedali naposledy o tejto téme, bolo by dôležité, ak by sme mali jasné vyhlásenie v tejto oblasti, po prvé o transparentných informáciách pre spotrebiteľov, čo nie je vždy tak, po druhé o zriadení linky pre používateľov siete, takže budú môcť požiadať o informácie, po tretie vyhlásenie o nezávislom vstupnom bode pre sťažnosti, keďže sťažnosti existujú stále, a každý z nás pozná takéto prípady, aj keď sa nás osobne netýkajú, čo je tiež dosť dôležité, a po štvrté vyhlásenie o ochrane zraniteľných zákazníkov, najmä dôchodcov, zdravotne postihnutých osôb a ostatných.

To sú skutočné obavy, najmä z pohľadu rastúcich cien energií. Nerozumiem, že na jednej strane o tomto výbor neuvažuje, najmä pokiaľ ide o energetický sektor, a že na druhej strane konzervatívci, a v konečnom dôsledku aj pán predseda Barrosso, opakovane povedali, že sa musíme usilovať, aby sme pomáhali spotrebiteľom, a obzvlášť zraniteľným spotrebiteľom. Nechcem špekulovať o tom, či to znamená dotované sadzby alebo niečo iné. To by som ponechal na jednotlivé krajiny. Členské štáty by nemali vždy presúvať zodpovednosť na Komisiu, ale mali by byť pripravené prijať aj vlastné rozhodnutia. Európska komisia a Parlament by však mali mať vedúce postavenie a ukázať, že aj takáto možnosť existuje, a že je pravdepodobne tiež výhodná, ak chceme chrániť sociálne záujmy spotrebiteľov v čase vysokých cien energií.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė, v mene skupiny ALDE. - (LT) EÚ nemá spoločný trh so zemným plynom, je veľmi rozčlenený a výrazne regionálny. Niektoré oblasti v EÚ však nemajú ani len regionálny trh so zemným plynom. Ide o pobaltské krajiny – Litva, Lotyšsko, Estónsko a Fínsko – ktoré nie sú vo všeobecnosti integrované a nemajú žiadne prepojenie so sieťou zemného plynu v EÚ.

Závislosť od jediného dodávateľa so záľubou vo využívaní dodávky energie na politické účely je dosť nebezpečná pre bezpečnosť energetiky ako aj pre všeobecnú bezpečnosť EÚ.

Odstránenie energetických ostrovov a vytváranie spojení medzi štátmi a regiónmi by malo byť hlavnou prioritou energetickej politiky EÚ s finančnou a politickou podporou Únie.

Tretí energetický balík pre trh so zemným plynom by sa dal implementovať iba pomocou EÚ a predstavuje nástroj, ktorý by umožnil EÚ nadobudnúť väčšiu bezpečnosť.

Tretí spôsob – to je päťročné obdobie, počas ktorého musia nájsť členské štáty EÚ politické odhodlanie a financie na odstránenie energetických ostrovov na trhu so zemným plynom.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle, v mene skupiny UEN. – (LV) Ďakujem vám, pán predsedajúci. Po prvé, rád by som pogratuloval obom, komisárovi Piebalgsovi a pánovi La Russovi, spravodajcovi, za to, že podnikli dôležitý krok v liberalizácii trhu so zemným plynom, hoci to určite nie je dokonalé. Pre mňa je tento problém rovnaký ako ten, na ktorý narážal predchádzajúci rečník vzhľadom na „ostrovy” na európskom trhu so zemným plynom, pobaltské štáty a Fínsko. Dohoda, ktorú sme dosiahli v Rade 6. júla ma plne nepresvedčila, vzhľadom na to, že existujúci vlastníci, najmä Gazprom a spoločnosti s ním spojené, nebudú musieť oddeliť svoje vlastnícke práva, až kým sa v týchto štátoch neobjavia ostatné spojenia. Možno tu pozorovať niečo zo situácie sliepka-vajce, keďže je veľmi pravdepodobné, že sa nové spojenia neobjavia, ak nie je možné dosiahnuť dohodu a v plnej miere objasniť situáciu okolo vstupu do existujúcich sietí. Preto je možné, že bude potrebné využiť konkrétne termíny, s vymenovaním nezávislého prevádzkovateľa prenosu v tejto monopolnej situácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes, v mene skupiny Verts/ALE. - (DE) Vážený pán predsedajúci, dnes je v stávke práve trh so zemným plynom. Pokiaľ ide o zemný plyn, musíme rozlišovať medzi dvoma trhmi. Po prvé, je tu fakt, že musíme do Európy doviezť zemný plyn. Aby sme to mohli urobiť, potrebujeme stabilnú politiku investovania, ktorá berie do úvahy aj krajiny dodávajúce zemný plyn. Preto potrebujeme dlhodobé kontrakty a musíme dať európskym spoločnostiam príležitosť investovať do plynovodov, aby bolo možné tento plyn do Európy doviezť. To, čo by sme potrebovali, a s trochou snahy od každého a najmä od národných vlád, je jednotná európska politika o zemnom plyne, ktorá umožní, aby sa 27 hlasov EÚ zhodlo na medzinárodnej úrovni. To je pravdepodobne lepšia definícia toho, čo potrebujeme.

Ak aj vybudujeme Nord Stream, zemný plyn budeme mať v mieste križovatky v Greifswalde, a tak aj všade v Európe. Potom budeme mať trh so skvapalneným zemným plynom, čo znamená európsky trh so zemným plynom. Otvára sa otázka, či máme vytvárať politiky pre konzumentov alebo pre spoločnosti, ktorých sa to týka na tomto európskom trhu so zemným plynom.

Čo potrebuje spoločnosť, aby mohla založiť kartel? Prvá vec je kontrola plynovodov, tak aby konkurenti nemohli získať prístup na svoj domáci trh. Po druhé, je to kontrola nad miestami uskladnenia zemného plynu, takže pokiaľ budeme plne pripravení chrániť dodávku, potom nebude mať spoločnosť ťažkosti, až dôjde na samotnú dodávku. Ako tretie je to vedúce postavenie na trhu: E.ON momentálne kontroluje 60 – 70 % nemeckého trhu, zatiaľ čo Gaz de France má 70 – 80 % podielu na francúzskom trhu a neexistuje žiadny mechanizmus, ktorý by s tým mohol niečo urobiť. Po štvrté, máme slabý európsky regulačný systém, čo spôsobuje nadnárodné obavy a národné regulačné úrady, ktoré vždy skončia ako druhé najlepšie. Potom, po piate, je to nedostatok transparentnosti.

Čo pán Reul a ostatní navrhujú? Práve tieto veci! Inými slovami, navrhujeme politiky pre spoločnosti, namiesto pre konzumentov. To je dôvod, prečo my v Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii uprednostňujeme dva základné prístupy. Potrebujeme priviezť zemný plyn do Európy, ale keď už raz bude na európskom jednotnom trhu, musí existovať konkurencia: oddelenie sietí, lepší prístup ku skladom a program na uvoľnenie zemného plynu.

Moji drahí konzervatívci a liberáli, už si viac nemôžete dovoliť situáciu, v ktorej máme 70 %, 80 % alebo 90 % vedúce postavenie na národných trhoch a jedinou zbraňou proti tomu je uvoľnenie zemného plynu. Predložili sme pozmeňujúci a doplňujúci návrh na znovuzavedenie programu na uvoľnenie zemného plynu, a je to, čo potrebujeme. Pokiaľ ide o štvrtý bod, samozrejme vyžadujeme európske regulačné úrady. To znamená, že pre členov FDP a CDU/CSU, ako aj pre liberálov a konzervatívcov nastáva zajtra deň zúčtovania: Buď pripravíme stratégiu pre konzumentov, alebo pripravíme stratégiu pre spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen, v mene skupiny GUE/NGL. - (FI) Vážený pán predsedajúci, páni komisári, cieľom tejto správy, o ktorej tu máme diskutovať, je liberalizácia energetických trhov, tentoraz trhu so zemným plynom.

Väčšina v Parlamente volá po rozdelení alebo „oddelení” produkcie a vlastníctva siete v spojitosti s liberalizáciou trhov s elektrinou. Hoci sa Rada voči Parlamentu správala neľudsky, je dobré, že tak urobila.

Oddelenie vlastníctva žiadnym spôsobom nezaručuje zníženie spotrebiteľských cien. Čokoľvek sa stane so zemným plynom, členské štáty budú mať stále možnosť oddeliť vlastníctvo alebo pokračovať rovnako, ako konajú teraz.

Výstavba a údržba sietí nie sú ziskové aktivity, a to musíme pochopiť, ak sú aktuálni vlastníci pripravení s týmito aktivitami prestať. Zisky spoločnosti rastú prostredníctvom cenovej tvorby elektriny a zemného plynu, a návrh Komisie proti tomu nechráni, ako nechráni ani konzumentov pred energetickou chudobou.

Pri liberalizácii trhov by som vám rád opäť pripomenul situáciu v Spojených štátoch. Podľa výpočtov mimovládnej organizácie Public citizen, v 14 štátoch neboli ceny elektriny regulované, čo je o 52 % viac ako v 36 štátoch, kde tieto ceny regulované sú. Liberalizácia, konkurencia a oddelenie vlastníctva nebude automaticky viesť k zníženiu cien.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, v mene skupiny IND/DEM. - Vážený pán predsedajúci, táto rozprava predpokladá, že EÚ bude výrazne závislá od prírodného zemného plynu kvôli energii. Pochybujem o tom, pretože takmer všetok zemný plyn musíme dovážať. Posúva nás to do rúk ostatných, a nie všetci z nich sú práve najpriateľskejší. Musím pripomenúť, ako Rusko odstavilo dodávku do Ukrajiny na Vianoce pred dvoma rokmi?

A čo tak alternatívne prirodzené zdroje? Západná Európa je bohatá na uhlie, ktoré potrebuje prejsť iba krátku cestu do elektrárne. Uhlie má zlé meno, čiastočne kvôli znečisteniu a čiastočne kvôli oxidu uhličitému, ktorý produkuje na kilowatt, v porovnaní so zemným plynom.

Ale zaspali ste dobu. Dnes sa dá uhlie spaľovať oveľa efektívnejšie, a produkuje sa pri tom oveľa menej CO2 ako pri predchádzajúcich metódach. Osobne skôr uprednostňujem, keď sa koksuje a nie spaľuje. Premena uhlia na koks produkuje dva zdroje bez dymu: zemný plyn a koks, ktoré pri správnom spaľovaní produkujú oveľa viac energie ako uhlie, z ktorého pochádzajú, v pomere 5:4. Navyše pri dôkladnom premývaní plynu, pričom sa inak odstraňujú polutanty. Ide v skutočnosti o veľmi podobné vedľajšie produkty, ktoré získavame z ropy. A to všetko máme pod nohami.

Ďalej je to jadrová energia pre elektrinu. Aj tá má zlé meno kvôli jednej nesporne závažnej nehode v Černobyle, ale vtedy išlo o staré sovietske zariadenie s biednym projektom v rukách prevádzkovateľov, ktorí sa ho pokúsili vypnúť bez dozoru, čo sa však nepodarilo.

Prečo existujú obavy z jadrovej energie, najmä tu vo Francúzsku, kde jadrové elektrárne produkujú 70 % našej elektriny? Chcel by som upriamiť pozornosť na Fínsko, veľmi environmentálnu krajinu, ktoré práve schválilo tretiu jadrovú elektráreň.

Nedávno sme mali príležitosť pozrieť sa na podporu EÚ biopalív, ktoré teraz kruto spochybňujeme. Biopalivá sa produkujú buď na novej pôde, ktorá je pozostatkom zničených dažďových lesov, alebo na prestavanej pôde bývalých fariem. Tie prvé produkujú viac CO2 ako biopalivá ušetria, zatiaľ čo tie druhé spôsobujú nedostatok potravín, najmä v menej rozvinutých krajinách.

Samozrejme, potrebujeme prírodný plyn, nielen pre domáce použitie, ale výsledkom týchto správ o dodávke plynu pre EÚ, ktorú by kontrolovala samotná EÚ, je regulácia. Teda, ak je to niečo ako CFP, kde zámer regulácie chrániť rybársky priemysel mal za následok takmer jeho zničenie, potom nech nám pomáhajú nebesá. Niet pochýb o tom, že regulácie dodávky plynu budú byrokratickou nočnou morou, práve keď Komisia vyhlásila, že chce byrokraciu znížiť. Ako inak by ste vytvorili situáciu, kde je dodávka plynu rozdelená na dve časti: dopravu a uskladnenie? Zaručene je to efektívnejší systém pre skladníka ako pre dodávateľa, ale nie, vy to chcete rozdeliť a zvýšiť tak byrokraciu.

Správa navrhuje licencie pre prevádzkovateľov plynovodu, pokiaľ však budú nainštalované automatické merače, tak by mohol byť spotrebiteľ zblízka monitorovaný. Ale kým presne? Preto dohľad štátu stúpa smerom hore, pokým nedostatok energie bude otázkou verejnej objednávky, dáva to polícii do rúk právomoc zasiahnuť.

Okrem toho, že sa spotrebiteľ dostane do neistých rúk nespoľahlivých režimov, tieto správy rozširujú právomoci štátu nad práva jednotlivca. V krátkosti, celé je to o kontrole.

Medzitým si musíme všimnúť, že dnes ráno Parlament hlasoval za schválenie vyšetrovania vplyvu navrhovaného plynovodu pod Baltským morom na životné prostredie. To sa rovná schváleniu projektu, ktorý chcel priviesť ruský zemný plyn priamo do Nemecka, okolo Poľska, a tým ochrániť ich dodávky a tým aj nás ostatných. Toto nazývate solidarita?

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). - (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, plne podporujem metódu a podstatu návrhu pána La Russa. Nakoniec sme rozhodnutí oddeliť vlastníctvo od výroby zemného plynu a od jeho prepravy, alebo prinajmenšom zveríme opätovné rozdelenie inému prevádzkovateľovi. Je to celkom správne, tlak parlamentného dodatku, ktorý zavádza koncept nezávislého prevádzkovateľa prepravy.

Je to vítaný pokus, ako rozdeliť nebezpečné monopoly, ako práve povedal pán Zile, a tým urovnať konflikty záujmu čo najefektívnejšie: je nevyhnutné, aby sme to urobili, aby sme dokázali garantovať bezpečnosť dodávky. Navyše, ide o chvályhodný pokus, ktorý pochádza z geoekonomického a geopolitického rozhrania tým, že zabránime prevádzkovateľom tretích krajín, i keď s písomným zrieknutím, o ktorom dúfam, že bude trvať iba krátko, kontrolovať sieť plynovodov, ktoré majú pre Úniu strategický význam.

Jednou prednosťou správy pána La Russa je toto: ak je to pravda, a pravda to je, že cieľom vnútorného trhu so zemným plynom Spoločenstva je ponúknuť všetkým spotrebiteľom EÚ slobodu zvoliť si dodávateľa a zároveň vytvoriť nové obchodné príležitosti, musíme očakávať, že budú poskytnuté efektívnejšie služby, čo sa odrazí na konkurenčnejších cenách. Príspevok k bezpečnosti dodávky by sa tiež zdal zjavný. Nakoniec, ďalší aspekt hodný povšimnutia, s ohľadom na jeho obrovský sociálny význam, je posilnenie ochrany pre používateľov na národnej úrovni: bezbrannejší používatelia a tí, ktorí žijú v znevýhodnených alebo vzdialených oblastiach a regiónoch. Takúto ochranu by sme si mohli dovoliť vďaka zvýhodneným dodacím tarifám.

Gratulujem svojim kolegom a dúfam, že sa tejto správe dostane širokej podpory, ktorú si zaslúži.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN BIELAN
podpredseda

 
  
MPphoto
 
 

  Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE). - (ES) Vážený pán predsedajúci, zajtra budeme hlasovať o druhej a poslednej časti tretieho legislatívneho balíka pre liberalizáciu trhu s energiou, inými slovami o časti, ktorá sa zaoberá odvetvím plynu.

Tento Parlament vždy tvrdil, že realita trhu s plynom je iná než realita trhu s elektrinou, pretože odvetvie, ktoré riadi všetky oblasti aktivít od výroby po konečnú distribúciu, nie je v rovnakej pozícii ako odvetvie, na ktoré je vo fáze ťažby a výroby vyvíjaný silný geopolitický tlak, a ktoré riadi len prepravu a konečný predaj.

Preto sa veľká väčšina EP nazdávala a stále nazdáva, že by sme mali pre oblasť plynu zvážiť popri oddelení vlastníctva ďalšiu alternatívu. S týmto cieľom Výbor pre priemysel, výskum a energetiku prijal kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh k správe pána La Russu zaisťujúci stanovisko prijateľné pre drvivú väčšinu poslancov, ktorí ho považujú za spoľahlivú alternatívu k oddeleniu vlastníctva; alternatívu, ktorá zabezpečuje účinnú nezávislosť prevádzkovateľa, pretože len tým sa zaistí vyšší prílev investícií na zvýšenie kapacity, a to následne odstráni hlavnú prekážku pre nováčikov a povedie k lepšej a väčšej hospodárskej súťaži.

Poslanci, ktorí podporujú oddelenie vlastníctva, vždy tvrdili, že by sme mohli prijať spoľahlivú alternatívu, ktorá by zabezpečila rovnaké výsledky. Myslím, že sa nám podarilo vypracovať vhodný plán v podobe tohto kompromisného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu o plyne.

Uvedomujeme si však, že istí ľudia uprednostňujú alternatívny plán navrhnutý Radou, ktorý nepodporuje koncepciu správcovstva a navrhuje oddelené hlasovanie. Rád by som povedal, že bez tejto koncepcie jej alternatíva nebude ozajstnou alternatívou k oddeleniu vlastníctva, ale len právnym predpisom, ktorý umožní, aby boli niektoré členské štáty rovnejšie než iné v zmysle otvorenia ich trhov. Prirodzene, táto možnosť sa nejaví taká koherentná.

Napokon chcem vyjadriť svoju úprimnú podporu správe pána Paparizova o nariadení o plyne a vysloviť mu vďaku za to, že nám tak úžasne pomáhal v priebehu prvého čítania.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE). - (ES) Vážený pán predsedajúci, vážení členovia Komisie, vážená pani úradujúca predsedníčka Rady, dovoľte mi začať Strategickým plánom pre energetické technológie a zablahoželať pánovi Buzekovi a poďakovať mu za to, že zahrnul pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli podľa mojej skupiny zásadné. Sme spokojní s tým, ako sme spoločne riešili otázku financií, ktorá je v takomto dôležitom pláne predmetom spoločného záujmu. Musíme sa tiež zmieniť o ľudských zdrojoch, nielen preto, lebo ich treba zvýšiť, ale aj preto, že plán zahŕňa aj ďalšie aspekty, ako je školenie, mobilita a koordinácia.

Podarilo sa dosiahnuť mimoriadne dôležitý cieľ, že sa do popredia dostávajú technológie, ktoré zvyšujú energetickú účinnosť, a výskum všeobecne, čím sa naplno rozvíja potenciál európskeho výskumného priestoru. V správe sa vyzdvihuje výskum a základné vedecké disciplíny, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie pokroku energetickej technológie, a apeluje sa na súkromný sektor, aby viac investoval do výskumu a nebál sa podstupovať vyššie riziko, aby EÚ zaujala v tomto odvetví vedúce miesto.

Zlepšiť je potrebné aj prenos technológií – tejto úlohy by sa mal ujať nový Európsky inovačný a technologický inštitút – a musí sa zintenzívniť spolupráca s členskými štátmi a ďalšími nástrojmi Spoločenstva, aby sa rozvinula výskumná, rozvojová a inovačná kapacita v týchto oblastiach. Skoordinovať sa musia všetky oblasti, ktoré sa vďaka svojej multidisciplinárnej povahe podieľajú na výskume a vývoji energetickej technológie, predovšetkým informačné a komunikačné technológie.

V súvislosti s plynom jednoducho treba povedať, že LNG zariadenia a ich zásobníky, za predpokladu, že sú prepojené s prepravnými sieťami, fungujú ako doplnkové zariadenia, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu tým, že zabezpečujú prístup novým prevádzkovateľom a urýchľujú vytváranie ozajstného európskeho vnútorného trhu. Zdalo by sa teda logické uplatniť rovnaký postup aj v tejto oblasti.

V tejto súvislosti, v súlade so zásadou jednotného kontaktného miesta, ktorú tento parlament presadzuje, sa prevádzkovateľ kombinovanej siete nezávislých infraštruktúr javí ako najúčinnejšia alternatíva. S jediným prevádzkovateľom získajú užívatelia prístup k infraštruktúram plynu, pretože sa stretnú s podobnými zmluvami a pravidlami, s rovnakou úrovňou transparentnosti a budú mať možnosť zariadiť si služby v balíkoch.

Toľko odôvodnenie troch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predkladáme na plenárnom zasadnutí, a žiadam svojich kolegov, aby za ne hlasovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). - Vážený pán predsedajúci, ako tieňová spravodajkyňa pre plán SET túto iniciatívu vrelo vítam. Pre Európu zakladáme nový program výskumu v oblasti energie, ktorý je vzhľadom na výzvy, ktorým budeme v nasledovnom desaťročí čeliť, veľmi potrebný.

Komisia je presvedčená, že Európa by mala znížiť cenu čistej energie a priemysel postaviť na popredné miesto v rámci odvetvia nízkouhlíkovej technológie. Hoci s týmito cieľmi súhlasím, chcela by som povedať, že ani tie najlepšie úmysly sa nikdy nezrealizujú bez riadneho financovania. Je mi preto ľúto, že Komisia nezverejnila oznámenie o financovaní nových nízkouhlíkových technológií. Ako mieni Komisia financovať tieto opatrenia? V každom prípade vás musím ubezpečiť, že Parlament neschváli prerozdelenie finančných prostriedkov zo siedmeho rámcového programu alebo spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Otázka financovania sa vynára aj v súvislosti s 12 projektmi na zachytávanie a skladovanie uhlíka (CCS). Hoci verím, že táto technológia by mohla pomôcť priemyslu znížiť emisie CO2, nemôžem pripustiť, aby boli peniaze európskych daňových poplatníkov vynakladané na financovanie rozvoja infraštruktúry na zachytávanie a skladovanie uhlíka, z ktorej napokon bude ťažiť nejaký súkromný podnikateľ. Ako liberálka verím, že musíme umožniť, aby trh fungoval a v prípade potreby nadviazal spravodlivú spoluprácu s priemyslom.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski (UEN). - (PL) Vážený pán predsedajúci, v prístupe Európskej únie k problematike energetiky existuje množstvo nezrovnalostí. Čím ďalej tým častejšie sa ozýva požiadavka rozvinúť priateľskú, zjednotenú a dlhodobú spoluprácu a stratégiu, zatiaľ čo sa zároveň stretávame s prípadmi nekoordinovaných krokov, neúplných návrhov a investícií, ktoré slúžia záujmom jednej strany na úkor iných.

Doteraz predložené správy sú pokusom vyriešiť tento problém alebo inak upozorniť na otázky a dilemy, ktorým sa doteraz nevenovala dostatočná pozornosť. Za to si spravodajca zaslúži naše uznanie. V histórii sveta nepoznáme žiadnu inú komoditu, ktorej cena by za taký krátky čas stúpla rovnako vysoko ako cena ropy a plynu. Z tohto dôvodu môžeme jasne konštatovať, že predpovede o budúcnosti boli mylné.

Niet pochýb, že táto hospodárska dilema sa musí vyriešiť podniknutím dvojsmerných opatrení: v prvom rade zvýšením zásob energetických zdrojov vrátane tých novších a efektívnejších a v druhom rade spomalením nárastu dopytu využitím nových, hospodárnejších technológií. Európska únia musí v tejto súvislosti podnikať účinnejšie kroky a nemôže si dovoliť privilégium monopolného prístupu k surovinám alebo väčšinovej účasti na rozhodovaní o situácii na trhu. Práve preto sú návrhy ako prístup k sieťam na distribúciu plynu, výskum v oblasti nových technológií a nové agentúry také užitočné.

Nadišiel čas, keď potrebujeme podniknúť bezodkladné kroky a vykonať opatrenia. Vedci by preto mali opätovne preskúmať hrozbu narušenia klimatickej stability emisiami CO2 a preveriť presné čísla, aby sme náhodou v budúcnosti nezistili, že znižovanie emisií prináša výhody len úzkemu okruhu ľudí, predovšetkým veľkým spoločnostiam, a nie spotrebiteľom, zatiaľ čo zároveň podlamuje kolená odvetviu uhlia.

 
  
MPphoto
 
 

  Rebecca Harms (Verts/ALE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, nedávno sa nám z Japonska doniesli správy, ktoré spravodajcu pána Buzeka iste potešili. V správach sa hovorilo, že vo veci využívania jadrovej energie je moja krajina, Nemecko, úplne izolovaná. Niekedy ma udivuje, ako je takéto spravodajstvo vôbec možné, a či ľudia nevedia, koľko málo krajín sveta v skutočnosti využíva jadrovú energiu.

Keď sa na danú problematiku pozriete bližšie, zistíte, že tri štvrtiny svetovej jadrovej energie sa vyrábajú len v šiestich krajinách, zatiaľ čo iba jedna či dve ďalšie krajiny majú na trhu s jadrovou energiou okrajový podiel. Znamená to, že prínos jadrovej energie na celosvetovej úrovni bol doposiaľ len veľmi malý alebo žiadny. Úlohu zohráva len v časti Európy a v Severnej Amerike, kde má veľké zastúpenie.

Je veľa faktorov, ktoré rozhodnú, či sa tento stav zmení alebo nie; jedným z nich je objem verejných financií, ktoré majú byť opäť raz vynaložené na tento umierajúci priemysel. USA, ktoré sa na Hokkaidó správali tak nápadne, teraz – vďaka prezidentovi Bushovi, ktorému onedlho skončí funkčné obdobie – prisľúbili 18 miliónov USD na podporu dvoch alebo troch projektov reaktorov. Za posledných dvadsať rokov nebolo v krajine postavené nič podobné a jadrový priemysel potrebuje veľké množstvo verejných financií, aby vytvoril trh umelo.

Veľká Británia podľa vyhlásení preinvestuje 6 miliárd EUR. Toľko údajne zhltne reaktor, ak bude jeho staviteľom nemecká spoločnosť E.ON. Ak sa obzrieme iným smerom, vidíme, že výstavba elektrárne v Belene bude lacnejšia, hoci na sprevádzkovanie systému žiada Bulharsko od Bruselu 600 miliónov EUR.

Skutočne sa musíme rozhodnúť, či budeme v nasledovných rokoch investovať verejné financie do technológií budúcnosti a nových trhov alebo sa chceme pridŕžať technológie minulého storočia, ktorá predstavuje obrovské riziká. Zasadzujem sa za budúcnosť a proti jadrovej energii, pretože som presvedčená, že riziká, ktoré táto technológia so sebou prináša, nemožno prekonať. Dnešná správa o ďalšej nehode, ku ktorej došlo v jadrovej elektrárni v maďarskom Pakse, ma v mojej mienke iba utvrdzuje. Všetkým vám ďakujem za pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). - (CS) Dámy a páni, členovia Komisie, zástupcovia Rady, chcel by som povedať, že sa dnes nachádzame v rovnakej situácii ako ľudia v knihe Johna Bunyana Cesta pútnika stojaci pred otázkou „Či si činil a či len hovoril?“ Myslím, že je čas konať a že európski voliči chcú, aby sme prijali opatrenia, ktoré budú viesť k rozumným cenám na trhoch s energiami. Špekuláciami je dnes možné ovplyvniť 30 až 40 % konečnej ceny a pri súčasnom vyše 30 % medziročnom náraste by bolo dobré zaviesť moratórium na ceny energií. Myslím, že práve to od nás ľudia očakávajú. Je jasné, že samotné trhy nás nezachránia a potvrdzuje sa pravdivosť starého príslovia, že „kapitalisti sú pre štát rovnakou oporou ako povraz pre obesenca“. Podľa môjho názoru nám liberalizácia v súčasnej situácii nepomôže. Pomôcť nám môže výstavba nových kapacít (vrátane toľko zavrhovanej jadrovej energie) a investície, výdatné investície do nových technológií. Skutočnou výzvou pre nás môže byť položenie základov pre novú dlhodobú technologickú éru v energetickom odvetví. Krízy, vrátane tých energetických, dokáže prekonať inovácia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). - (CS) Dámy a páni, obávam sa, že sa dnes opäť raz pokúšame vyriešiť čiastkové problémy trhov s energiami namiesto toho, aby sme sa zastavili a zamysleli, a to komplexne, nad strategickými problémami. Môžeme s určitosťou povedať, aké budú reálne energetické potreby krajín Európskej únie v ďalších desaťročiach a sú tieto poznatky odzrkadlené v našich nariadeniach a smerniciach? Môžeme s určitosťou povedať, ako by mal vyzerať celkový obraz stabilnej európskej energetickej situácie? Dokážeme jasne rozlíšiť, ktoré krajiny aktívne hľadajú riešenia svojich energetických potrieb a zároveň ukázať prstom na tie, ktoré energiu len dovážajú a zároveň nehanebne kritizujú výrobcov a vývozcov energie? Otvorili sa nám aspoň trochu oči v súvislosti s poslednou štúdiou Svetovej banky o nezmyselných cieľoch Únie v oblasti biopalív?

Dámy a páni, trh, na ktorom dopyt presahuje ponuku, nemôže fungovať. Presne to sa môže veľmi ľahko stať v energetickej oblasti Únie. Musíme teda začať podporovať výskum a vývoj a, čo je dôležitejšie, vyriešiť všetky články energetického reťazca ako výrobu, prepravu, distribúciu a spotrebu. Čo sa týka zdrojov, či sa nám to páči alebo nie, ak chceme uspokojiť rastúci dopyt po energii, je potrebné začať s budovaním nových zariadení, ktoré by nahradili existujúce zariadenia, ktorým sa pomaly končí životnosť. Som presvedčená, že sa musíme začať rozprávať o energetickom mixe, ktorý nebude diskriminovať žiadny zdroj energie, teda ani jadrovú energiu, a ktorý bude rešpektovať geografické a politické mapy vlastníkov surovín a bude založený na moderných vedeckých poznatkoch využiteľných v praxi a nie na ekologických snoch.

Dámy a páni, samozrejme, podporujem takzvanú tretiu cestu, podľa ktorej si členské štáty ponechajú právo slobodne určovať vlastnícke vzťahy medzi výrobcami energie a prepravnými sieťami. Vítam aj posilnenie nezávislosti právomocí a povinností potenciálnych prevádzkovateľov prepravných sietí. Som presvedčená, že takýmto spôsobom sa nám podarí predísť rastúcej jednostrannej závislosti od dodávok plynu z Ruska a zároveň investovať do distribúcie a bezpečnosti dodávok zemného plynu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, dámy a páni, energia je zdrojom budúcnosti, a preto je dôležité, aby sme v našej diskusii pristupovali k problematike energetického zásobovania Európy z dlhodobého hľadiska. Je tiež mimoriadne dôležité nevylučovať dlhodobé zmluvy, ale skôr zabezpečiť, aby sa na ne prihliadalo pri plánovaní stabilných dodávok energie do Európy.

Mali by sme tiež myslieť na podmienky výroby a dodávky pre transeurópske siete. Poskytovaním podpory a stimulov na jednej strane by sme mohli na strane druhej požadovať, aby sa podmienky výroby a dodávky stanovovali na základe oddelenia, i oddelenia vlastníctva. Existujú nespočetné modely, ktoré sa môžu použiť na zabezpečenie budúcich trhov.

Kľúčovou otázkou – dnes sme už o nej hovorili – je prevádzka jadrových elektrární. Je najvyšší čas, aby Európska komisia začala aktívne pôsobiť v tejto oblasti zriadením agentúry alebo regulačného úradu, ktorý by zodpovedal za bezpečnosť jadrových elektrární. Takýto regulačný úrad by mal mať tiež právomoc vyradiť zo siete nebezpečné jadrové elektrárne.

V tomto ohľade by ako vzor mohla slúžiť francúzska agentúra. Francúzsko nám ponúklo vynikajúci príklad, ako zriadiť nezávislý regulačný úrad. Bolo by užitočné, keby tento francúzsky regulačný úrad mohol hovoriť do činnosti regulačných úradov ostatných 26 krajín. Posilnilo by to národné regulačné úrady a vyriešila by sa tým otázka zdravia a bezpečnosti v Európe. Zodpovednosť za to nesieme všetci spoločne. Musíme sa zamyslieť nad dlhodobou stratégiou, ako v nadchádzajúcich rokoch ochrániť obyvateľov Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Reino Paasilinna (PSE). - (FI) Vážený pán predsedajúci, vážení členovia Komisie, dámy a páni, spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia, kompromis dosiahnutý v smernici o zemnom plyne je dobrý a môžeme ho podporiť.

Dostatočnú pozornosť sme však nevenovali zákazníkom a spotrebiteľom, ktorí sa nachádzajú v nevýhodnej pozícii; týka sa to chudobných občanov a ľudí žijúcich v odľahlých oblastiach. Preto vás žiadam, aby ste podporili naše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Po druhé, je dobré, že sa dosiahol kompromis s Radou, ktorý zaručuje, že krajiny, z ktorých nevedie plynovod do ďalších členských štátov EU, nebudú musieť realizovať všetky pravidlá vnútorného trhu, pretože sa na vnútorných trhoch vlastne nezúčastňujú.

Skutočne potrebujeme strategický program pre energetické technológie a rád by som zablahoželal spravodajcovi k tomu, že sa nezabudlo na tému energetickej účinnosti. Energetické technológie neboli dosiaľ dostatočne finančne podporené. To vyústilo do stavu, v ktorom ponuka nezodpovedá dopytu. Výsledkom krízy, ktorá postihla všetky odvetvia energetického priemyslu, je priemysel, ktorý musí čeliť klimatickej zmene, pričom technológie, ktoré potrebuje, nezískava dostatočne rýchlo. Jednoducho povedané, máme nedostatok dodávateľov komponentov.

Precitnutie do reality klimatickej zmeny ukázalo, ako slabo sme na ňu pripravení. Zmena postojov občanov je však očividná a teraz je potrebná spolupráca zo strany Spoločenstva, Únie, jej členských štátov a zároveň priemyslu – musíme totiž zabrániť, aby rozvíjajúce sa hospodárstva zničili naše životné podmienky znečistením.

Musíme zlepšiť spoluprácu so Spojenými štátmi v oblasti životného prostredia a zároveň musíme uzatvoriť dohodu o energetickej spolupráci s Ruskom. Je teda dôležité uvažovať o spotrebiteľoch, priemyselnom rozvoji a spolupráci so Spojenými štátmi a Ruskom.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Laperrouze (ALDE). - (FR) Vážený pán predsedajúci, v súvislosti s trhom so zemným plynom by som rada zdôraznila dva faktory. Prvý sa týka dlhodobých zmlúv. Tento druh zmluvy je dôležitým nástrojom pre spotrebiteľov, či už sú nimi domácnosti alebo priemysel. Ponúka nám dlhodobý pohľad na trh a zabezpečuje tak jeho stabilnejšie a účinnejšie fungovanie.

Druhý faktor sa týka bezpečnosti systémov a predovšetkým bezpečnosti dodávok zemného plynu. Prepravné siete pre zemný plyn sú dokonca strategicky významnejšie než elektrické siete. Otázka vlastníctva je kľúčová v súvislosti s konfiguráciou európskeho modelu, pre ktorý je typická vysoká miera závislosti od produkujúcich krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie.

Z týchto dôvodov podporujem pozmeňujúci a doplňujúci návrh presadzujúci tretiu možnosť, ktorá zabezpečuje nediskriminačný prístup k sieti. Okrem toho moja skupina navrhla vytvoriť jednotného európskeho prevádzkovateľa prepravnej sústavy, rovnako ako to urobila v prípade elektriny. Rád by som v tejto súvislosti ubezpečil svojho kolegu Claudea Turmesa. Cieľom tejto smernice o trhu so zemným plynom nie je chrániť dlhoročných vnútroštátnych prevádzkovateľov, ale poskytnúť im príležitosť stať sa veľkými energetickými šampiónmi Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN).(GA) Vážený pán predsedajúci, ak máme zabezpečiť, aby sa nám podarilo splniť cieľ EÚ dosiahnuť 25 % dodávok energie z obnoviteľných zdrojov, kľúčovým prvkom stratégií EÚ musí byť investovanie do nových a čistejších technológií. Je nemenej dôležité, aby k podobným záväzkom v blízkej budúcnosti pristúpili aj ďalšie obchodné zoskupenia na svete. Obyvateľov európskych krajín však v súčasnosti najviac znepokojujú ceny palív. Európska únia musí zaviesť inovačné politiky, ktoré by pomohli zastaviť zvyšovanie cien ropy. Kľúčovým prvkom tohto procesu je zvýšenie produkcie ropy.

Vážený pán predsedajúci, na medzinárodných finančných trhoch v súčasnosti očividne panuje neistota. Mnohí špekulanti presmerovali svoje investičné stratégie na komoditné trhy a tieto špekulácie prispeli k zvýšeniu tlaku na ceny ropy, ktoré špirálovito narastajú. Rastúce ceny ropy sú to posledné, čo európsky obchod a spotrebitelia potrebujú v čase rastúcich hospodárskych ťažkostí. Európska únia potrebuje progresívnu susedskú politiku, vďaka ktorej budeme môcť do budúcnosti chrániť a zabezpečovať naše energetické potreby.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL). - (FR) Vážený pán predsedajúci, v otázke zemného plynu a energie sa všeobecne stretávame s dvoma radikálne protichodnými prístupmi. Liberálny prístup spočíva v chápaní zemného plynu a jeho dodávok ako akéhokoľvek iného tovaru a služby, čo vedie k nekontrolovanej konkurencii a prílišnému rozkladu integrovaných spoločností poskytujúcich verejné služby.

Ceny nevyhnutne rastú, poskytované služby sa zhoršujú a obchodné a marketingové výdavky dosahujú závratné čísla na škodu výskumu a vývoja a na škodu bezpečnosti. Čo je horšie, vyvoláva to nezdravú konkurenciu medzi rôznymi formami energie, čím sa podnecujú krátkodobé rozhodnutia založené na jedinom kritériu dosiahnuť maximálny zisk za minimálny čas.

Na tomto prístupe sú založené aj správy, ktoré nám boli predložené. Existuje však aj iný prístup, ktorý spočíva v chápaní energie, zemného plynu a ich dodávky ako verejnej služby, ktorá by mala byť poskytovaná všetkým na základe rovnosti a územných úprav. Ten by mohol viesť k ozajstnej Európe energie založenej na spolupráci a všeobecnom záujme. Jej stredobodom by bola európska energetická agentúra, ktorá by koordinovala a združovala výskumné úsilie členských štátov a všetkým občanom zabezpečovala rovnaký prístup k energii. Bola by založená na zoskupení hospodárskych záujmov, ktoré by zjednocovalo európske energetické spoločnosti, verejné i súkromné. Toto zoskupenie by v rámci spolupráce realizovalo veľké priemyselné projekty na úrovni EÚ a vďaka nemu by sme mohli združiť naše zdroje.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). - (SL) V energetickej oblasti stojíme prinajmenšom pred troma výzvami: pred environmentálnou výzvou, pred výzvou zabezpečiť, aby bolo európske hospodárstvo konkurencieschopné a pred výzvou zaistiť pravidelné dodávky energie.

Základnou podmienkou a nevyhnutnou požiadavkou na zvládnutie týchto výziev je, aby subjekty pôsobili na priehľadnom vnútornom trhu a na základe jednotných pravidiel.

Samozrejme, medzi odvetvím elektrickej energie a odvetvím zemného plynu existujú rozdiely. V odvetví zemného plynu naša závislosť od dovozu dosahuje 60 % a podľa niektorých odhadov by do roku 2030 mala vzrásť na 80 %. Len zo samotného Ruska dovážame 40 % celkového objemu dovezeného zemného plynu a niektoré členské štáty pre svoju potrebu dovážajú všetok zemný plyn, čo znamená, že ich závislosť od dovozu predstavuje 100 %. Práve preto je mimoriadne dôležité, aby sme sa postarali o to, aby sa zjednotená Európa stala schopným a rovnocenným partnerom Ruska.

V rámci liberalizácie energetického odvetvia uvádzame niekoľko nezávislých subjektov. Vzhľadom na to, že zabezpečiť v Európe kritické množstvo vyškolenej pracovnej sily už dnes predstavuje značnú výzvu, vplyvom ďalšej liberalizácie bude zaistenie odborníkov v budúcnosti ešte ťažšie. Týka sa to predovšetkým menších členských štátov s pomerne bezvýznamnými prípadmi podnikateľských aktivít zameranými na výrobu energie. Ďalšou výzvou v tejto súvislosti je zachovať si politickú zodpovednosť za blahobyt v krajine napriek zmenám na európskych trhoch s energiou.

Vyškolená pracovná sila sa vyžaduje aj preto, aby sa využili príležitosti, ktoré ponúka Strategický plán pre energetické technológie. Len za posledné štyri roky sme v odvetví energetiky prijali množstvo mechanizmov na podporu výskumu a vývoja. Preto dúfam, že komisia bude venovať osobitnú pozornosť harmonizácii rôznych zmlúv.

Dámy a páni, slovinské predsedníctvo vyvinulo značné úsilie na podporu tretieho legislatívneho balíka pre liberalizáciu trhu. Dúfam, že francúzske predsedníctvo bude pokračovať v práci s rovnakým presvedčením.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE).(LT) Jediný spôsob ako dosiahnuť hladko fungujúci, bezpečný trh so zemným plynom je zvoliť vertikálne rozdelenie monopolov. Nepochybne existuje nemalý rozdiel medzi trhmi s elektrinou a zemným plynom a mali by sme ich v našich dokumentoch rozlišovať, ako to správne urobil Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Žiaľ, máme len niekoľko málo dodávateľov zemného plynu, a ak nepodnikneme niečo, aby sme našu závislosť čo najviac znížili, staneme sa od nich životne závislí, v súčasnosti a veľmi pravdepodobne i v budúcnosti. Zmenšenie našej závislosti patrí medzi najvyššie priority a dokumenty, ktoré sa v súčasnosti zvažujú, budú v tomto procese zohrávať veľkú úlohu.

Pozrime sa na vec realisticky a zvoľme tretiu cestu. Je potrebné zvážiť realitu trhov so zemným plynom v jednotlivých členských štátoch. Napríklad Litva, spolu s ostatnými pobaltskými štátmi, sa v zásobovaní zemným plynom spolieha na jediného dodávateľa – Gazprom. Niet pochýb, že Kremeľ je pripravený zachovať si a posilniť svoje postavenie v európskom odvetví zásobovania zemným plynom. Finančnými prostriedkami sa vonkoncom nešetrí. Všetci sme boli svedkami, do akej miery sa lobovalo v súvislosti s projektom Nord Stream a ďalších projektov. Nejde tu o hospodárstvo, ale o politiku, a to dosť agresívnu.

Tomuto diktátorstvu sa možno vzoprieť jedine solidárnym konaním a vytvorením spoločnej európskej energetickej sústavy, ako aj podporovaním a realizáciou alternatívy a, prirodzene, projektov na využívanie nukleárnej energie. Na to budeme potrebovať politickú vôľu a spoločné financie.

 
  
MPphoto
 
 

  Guntars Krasts (UEN). - (LV) Ďakujem vám, pán predsedajúci. Toto je chvíľa, keď by Európska únia mala reagovať na nárast cien zemného plynu liberalizáciou trhu, čo je jediný nástroj, ktorý verne odzrkadľuje vzťah medzi ponukou a dopytom. Môžeme, žiaľ, vidieť, že energetické odvetvie sa nachádza v zovretí európskych energetických spoločností, ktoré sú integrované vertikálne a na úrovni vnútroštátnej politiky. Rád by som preto v mene Parlamentu vyslovil vďaku príslušnému výboru za jeho úsilie viesť reformu smerom k liberalizácii trhu. Pán Piebalgs má však pravdu, keď tvrdí, že musíme dať šancu rozdeleniu vlastníckych práv. V prospech tejto možnosti hovorí aj skutočnosť, že sedem členských krajín EÚ už tento krok vlastne urobilo. Rada z pôsobnosti smernice vyňala malé, izolované trhy so zemným plynom. V každom prípade Lotyšsko, krajina, ktorú v Európskom parlamente zastupujem, nemôže hovoriť o úplnej izolácii, keďže sa o svoj trh so zemným plynom delí s ďalšími dvoma členskými štátmi EÚ a má zásobník zemného plynu, ktorý zásobuje región. To sú dostatočné predpoklady na to, aby sa v regióne vytvorili prvky trhu. Vyzývam vás preto, aby ste nepodporili návrhy Rady v tomto smere, aspoň nie v prípade troch pobaltských štátov, ale aby bola udelená výnimka zo smernice. Musia sa pripraviť na integráciu európskeho trhu so zemným plynom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Vážený pán predsedajúci, hlavným bodom, o ktorom dnes diskutujeme, je liberalizácia trhu so zemným plynom, ktorá spočíva v tom, že sa na členské štáty vyvíja tlak, aby urýchlili proces privatizácie toho, čo je ešte stále verejné. S cieľom celú vec urýchliť prívrženci tohto návrhu trvajú na oddelení vlastníctva sietí, pričom ich ani najmenej netrápia obavy o energetickú bezpečnosť.

Faktom pritom je, že známe dôsledky liberalizácie trhu s elektrinou dokazujú, že z liberalizácie nemajú úžitok ani pracovníci, ani spotrebitelia. Naopak, znížil sa tým počet pracovných miest, na ktorých sa dodržiavajú všetky práva, a zvýšili sa ceny platené spotrebiteľmi. Je jasné, že zisky ekonomických skupín v elektrárenskom odvetví sa zvýšili, ale zvýšila sa aj finančná nedostupnosť palív, inými slovami, viacej ľudí a rodín musí zápasiť o prístup k energii. Preto je nám ľúto, že sa na rovnakú cestu vydávame aj v prípade zemného plynu. Hoci ide o dve rôzne odvetvia, hospodárske a sociálne dôsledky budú navlas rovnaké, a to je dôvodom nášho nesúhlasu.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, nech hovoríme o hocičom, či už sú to environmentálne alebo bezpečnostné otázky, klimatická zmena alebo konkurencieschopnosť Európy, kľúčovou témou sú energetické trhy a ich budúce fungovanie. To sa týka aj diskusie o ďalšej fáze našich právnych predpisov týkajúcich sa emisií oxidu uhličitého: ako si navzájom pomôcť v ťažkostiach a ako rozvinúť európsky systém obchodovania s emisnými kvótami.

Preto by som sa rád obrátil na predsedníctvo a zdôraznil, že keď sme tu dnes diskutovali a zajtra budeme hlasovať o druhej časti energetického balíka, je krajne dôležité, aby predsedníctvo otvorilo rokovania medzi Parlamentom a Radou. Nemôžeme sa zdržiavať, potrebujeme predsa, aby tieto trhy fungovali s novými právnymi predpismi. Môžeme si položiť otázku, či európske energetické trhy fungujú tak dobre, ako by mali. Odpoveď je veľmi jednoduchá: nie.

Je rozdiel medzi trhom s elektrinou a trhom so zemným plynom. Elektrina je závislá od množstva rôznych zdrojov energie a rozličných výrobcov, kým zemný plyn je, ako sa zdá, viac závislý od distribútorov. Práve preto je rozdiel v právnych predpisoch, o ktorých diskutujeme – teda že v prípade elektriny máme úplné oddelenie vlastníctva a systém, o ktorom Výbor pre priemysel, výskum a energetiku rozhodol v Parlamente –, prijateľný. Dôležité však je zabezpečiť, aby sa o tom diskutovalo a rokovalo čo možno najskôr. Musíme sa postarať o to, aby právne predpisy o zemnom plyne počítali s oddelením produkcie od distribúcie, čo okrem iného dáva nesmierny význam tej doložke energetického balíka, ktorá upravuje vzťahy s tretími krajinami.

Opäť by som rád predsedníctvu dôrazne pripomenul, že rokovania by sa mali začať čo najskôr. Neodkladajte ich na október. Začať musíme hneď teraz.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Trautmann (PSE). - (FR) Vážený pán predsedajúci, hoci rečním po svojom kolegovi pánovi Hökmarkovi, nezdieľam stanovisko, ktoré práve načrtol. Som presvedčená, že v tejto chvíli, keď sme len krôčik od schválenia tohto energetického balíka, musíme myslieť na tri výzvy.

Tou prvou je energetická výzva alebo klimatická výzva, ktorá nám pripomína, že by sme mali prihliadať na povahu zemného plynu ako zdroja a nakladať s ním veľmi špecificky. Druhou je výzva, na ktorú nás upozorňujú naši spoluobčania: cena. Na ich kúpnu silu má v súčasnosti vplyv cena ropy; chcú mať prístup ku kvalitnému, spoľahlivému, stálemu zdroju a žiadajú, aby boli ich záujmy zvlášť chránené. A napokon je tu, prirodzene, výzva, ktorú predstavujú spoločnosti na jednej strane a zamestnanci na druhej strane. V súčasnosti sa objavuje množstvo obáv: jednak medzi spotrebiteľmi, pokiaľ ide o ich prístup k energii, ako aj medzi zamestnancami, ktorí čelia hrozbe rozpadu plynárenských spoločností. Preto som, vážený pán predsedajúci, presvedčená, že musíme venovať veľmi zvláštnu pozornosť všetkým navrhovaným riešeniam.

Keďže je dôležité o tom rozprávať, spomeniem problematiku tretej možnosti. V prvom rade by som rada poďakovala kolegom z Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, ktorí minulý mesiac veľmi múdro prijali kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh pána Vidal-Quadrasa a pani Laperrouzovej. Pevne verím, že takýto konsenzuálny prístup, ktorý každému členskému štátu umožní vykonať potrebné zlepšenia na vlastných trhoch so zemným plynom v súlade s ich tradíciou, bude užitočným základom pre diskusiu s Radou a rada by som vyzvala svojich kolegov, aby tento základ schválili.

Vyššie ceny so sebou, prirodzene, prinášajú zvyšovanie povedomia o krehkej povahe klimatickej zmeny. Musíme však reagovať na tieto tri výzvy, ekologický rozmer a bezpečnostný rozmer dodávok, a musíme preto vybrať tú najlepšiu možnosť, teda tú tretiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladko Todorov Panayotov (ALDE). - (BG) Vyzývam Komisiu, aby pri vývoji a využívaní nových energetických technológií nezabúdala na potenciál nových členských štátov vrátane Bulharska. Komisia by mala zaviesť mechanizmy na podporu výskumu, aby sa nám podarilo splniť ciele pre rok 2020 a do roku 2050 znížiť skleníkové plyny o 60 až 80 %. Na trhu by sa mali objaviť nízkouhlíkové technológie a technológie znižujúce objem CO2 na výrobu elektriny a tepla.

Tieto ciele, rovnako ako obnoviteľné zdroje, možno dosiahnuť jedine koordinovaným využívaním celkového inovačného potenciálu Európskej únie. Vyzývam členské štáty k lepšej vzájomnej interakcii v oblasti vývoja nových energetických technológií. Odlišné vnútroštátne právne predpisy a technické špecifikácie trh rozdeľujú a sú prekážkou pre priemyselné investície do rizikových technológií. Preto opätovne vyzývam Komisiu, aby pri vývoji a využívaní nových energetických technológií brala na vedomie potenciál nových členských štátov vrátane Bulharska.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Kosciusko-Morizet, úradujúca predsedníčka Rady. − (FR) Vážený pán predsedajúci, chcela by som sa poďakovať za slovo, pretože mám veľmi plný program, a preto vás budem musieť opustiť, aby som chytila vlak a chcela by som sa za to Parlamentu ospravedlniť.

V prvom rade by som sa chcela poďakovať Európskej komisii a poslancom za túto zaujímavú rozpravu a za všetko úsilie, ktoré ste vynaložili v súvislosti s týmto balíkom pre „vnútorný trh s energiou“.

Ako už niekoľkí z vás podotkli, prijatie tohto balíka bude mať priamy vplyv na život našich spoluobčanov. Máme pred sebou tému, v ktorej sa odrážajú očakávania Európanov. Podľa môjho názoru zlepšenia, ktoré naši obyvatelia očakávajú, prichádzajú v dvoch smeroch. Prvým je potreba zaviesť v celej Európskej únii dôslednejšie predpisy a mechanizmy, k čomu prispeje práve tento balík.

Druhým je potreba väčšej prehľadnosti a viditeľnosti trhu v prospech jeho účastníkov a spotrebiteľov. Pokiaľ ide o spotrebiteľov, členské štáty by mali do svojho vnútroštátneho práva transponovať predovšetkým prílohy A smerníc; tieto zaručujú lepšiu informovanosť, viac prihliadajú na obavy občanov a očividne podrobnejšie sa zaoberajú situáciou ohrozených spotrebiteľov.

Dielo však ešte nie je dokončené. Musíme dospieť ku konsenzu v niekoľkých bodoch, hlavne v otázke účinného rozdelenia moci nielen v oblasti zemného plynu, keďže naše pozície tam sú už celkom porovnateľné, ale tiež v oblasti elektriny. 10. októbra podpíše francúzske predsedníctvo všeobecný rámec, ktorý Rada pre energetiku prijala 6. júna. Dovtedy nebudeme poznať jednotné stanovisko Rady. Ak sa majú obavy členských štátov zohľadniť, musíme sa v našej práci zamerať predovšetkým na doložku o energetických vzťahoch s tretími krajinami.

Predsedníctvo potom postúpi svoje spoločné stanovisko Európskemu parlamentu, aby mohol byť balík pre vnútorný trh dokončený pred koncom parlamentného obdobia; v každom prípade takéto sú naše zámery. Dúfam, že naše spoločné úsilie bude odmenené konštruktívnym duchom a túžbou po kompromisoch zo strany všetkých našich inštitúcií.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Vážený pán predsedajúci, vážení komisári, v prvom rade by som sa rád poďakoval všetkým spravodajcom, ktorí sa podieľali na našej rozprave, za ich úsilie. Dve správy o trhu so zemným plynom sa zasadzujú za liberalizáciu tohto trhu v Európe. Právne predpisy ponúkajú alternatívu k úplnému oddeleniu vlastníctva využitím modelu ISO. Medzi pozitívne stránky patria predovšetkým povinnosti národných orgánov zahrnúť do svojich prepravných sietí obnoviteľné zdroje, inštrukcie pre prístup tretích strán, stanovenie taríf za prístup k sieťam a uloženie sankcií za diskriminačné správanie. Význam má aj vytvorenie európskej siete prevádzkovateľov prepravných sietí zemného plynu, teda orgánu činného v oblasti spolupráce, a Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov. Tieto inštitúcie sú predpokladom na vytvorenie integrovaného trhu so zemným plynom.

Mali by sme však dodať, že výhody liberalizácie trhu môžu prinášať ovocie len tam, kde už dnes existuje diverzifikovaný dodávateľský trh, to znamená vo väčšine krajín západnej Európy. Naopak dodávatelia zemného plynu vo väčšine členských štátov sú takmer monopolní. Paradoxne, tieto krajiny môžu v konečnom dôsledku na liberalizačný balík doplatiť, pretože navrhované právne predpisy oslabia pozíciu prevádzkovateľov prepravných sietí, ktorí majú zmluvy s monopolnými výrobcami. Pre tento model hospodárskych vzťahov je vhodnejšia takzvaná tretia cesta. Podporujem liberalizáciu trhu, ale pokiaľ ide o zemný plyn, vo väčšine nových členských štátov musíme najskôr odstrániť trhové monopoly a zaviesť viacero dodávateľov – len potom budeme môcť bez rizík prikročiť (napríklad) k oddeleniu vlastníctva.

Na záver mi dovoľte povedať niekoľko slov o európskom Strategickom pláne pre energetické technológie. Je úzko spojený so spotrebou energie v Únii, znižovaním emisií CO2 a energetickou závislosťou Európy. Ako však zdôrazňuje spravodajca, veľmi malá pozornosť sa venuje úspornej výrobe, kogenerácii (kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie) alebo polygenerácii (kombinovanej výrobe viacerých foriem energie súčasne), úsporám koncových odberateľov a účinnosti priemyselnej energie a rozpočet pre stanovené ciele je veľmi malý. Financie chýbajú aj v oblasti predvádzania technológií, napríklad zachytávania a skladovania uhlíka. Bolo by pekné, keby generalizujúce európske gestá a výroky o energetickom výskume sprevádzali náležité rozpočtové zdroje.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (PSE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, každý plán by mal zahŕňať rozhodnutia o jeho časových i priestorových okolnostiach, ale súčasné rozhodnutia Komisie spomaľujú vykonávanie predošlých plánov, napríklad plány investícií do kombinovanej výroby sú brzdené trhom, pretože sa nevyplatí transformovať teplárne na výkonné zariadenia na výrobu tepla a elektriny, ktoré budú zaťažené emisnými poplatkami a sieťovými problémami. Komisia navyše rozdelila krajiny EÚ na lepšie, ktoré môžu svoje emisie zvýšiť, a horšie, ktoré ich musia znížiť. Tými horšími sú, prirodzene, predovšetkým krajiny strednej a východnej Európy. Podľa Kjótskeho protokolu by referenčným rokom pre výpočet emisií v rámci systému ETS mal byť rok 1990, a nie rok 2005, ktorý uložila Komisia. Bolo by to čestnejšie a solidárnejšie. Byť lídrom v oblasti diskutabilného vplyvu emisií na klimatickú zmenu by nemalo byť na úkor chudobnejších národov. Prioritou by však mala byť účinnosť a energetické úspory a obnoviteľná energia by nemala byť alternatívou, ale doplnkom. Zo strednodobého hľadiska budúcnosť patrí čistej energii z uhlia a z dlhodobého hľadiska, ako je už zrejmé, jadrovej energii.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE). - (SV) Vážený pán predsedajúci, európsky trh s energiami má obrovské ťažkosti. Naša potreba dovážať energiu v roku 2030 dosiahne 65 %. Máme spotrebiteľov, ktorí si nemôžu vybrať, aký druh energie budú využívať, a ktorých neustále bombardujú zvyšujúce sa ceny energií a účinky skleníkových plynov na klimatickú zmenu.

Pán Paparizov v správe, o ktorej dnes diskutujeme, vyvodzuje záver, že je potrebná intenzívnejšia spolupráca medzi prevádzkovateľmi systémov a vyššie investície do trhu so zemným plynom. To je síce pekné, ale nestačí to. Zo správy pána Buzeka o výskume a inovácii vyplýva, že investujeme príliš málo. Dovoľte mi, aby som vám pripomenula, že aj Parlament sa zasadzoval za zvýšenie investícií do výskumu a že nás čoskoro čakajú nové rokovania o rozpočte. Správa, ktorú predložil pán La Russa, sa zaoberá rozdelením monopolov a zlepšením fungovania trhu so zemným plynom. Jej odporcovia zastávajú názor, že rozdelenie vlastníctva a rozbitie distribučných monopolov by mohlo viesť k zvýšeniu cien energií. Musím vám preto položiť nasledovnú otázku: keď sme už zvýšili ceny energií a účinok klimatickej zmeny, vyriešia tento problém ďalšie monopoly? Rozhodne nie! Výsledok hlasovania vo výbore priniesol časť z toho, čo potrebujeme, ale ešte stále máme pred sebou veľa práce, kým dosiahneme európsky trh s energiami, ktorý bude funkčne efektívny a šetrný voči životnému prostrediu.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE) - (RO) Rada by som poďakovala spravodajcom za dlhodobý strategický prístup v problematike zemného plynu v Európskej únii a výskumu v energetickej oblasti.

V roku 2006 objem dovážaného zemného plynu v Európskej únii predstavoval 62 % a v roku 2030 dopyt po ňom a závislosť od dovozu zemného plynu dosiahne 80 %. Je preto dôležité hľadať konkrétne odpovede na otázky o zaistení energetickej bezpečnosti Európskej únie a efektívnej prevádzke trhu s energiami.

Myslím si, že v návrhoch spravodajcov sú kľúčové tri prvky. V prvom rade by som ako spravodajkyňa pre čiernomorskú synergiu chcela zdôrazniť význam úspešného rozvoja regionálnej spolupráce a cezhraničného prepojenia. Regionálny rozmer je vhodným rámcom na stanovenie spoločných pravidiel a zásad, ako aj na zabezpečenie koordinácie a transparentnosti odvetvia zemného plynu.

Po druhé, je dôležité rozširovať platnosť zavádzaných noriem aj na spoločnosti z tretích krajín, ktoré pôsobia v energetickej oblasti v Európskej únii.

A napokon, úplne podporujem myšlienku zjednotiť vedeckovýskumný sektor v energetickej oblasti ako kľúčový prvok danej dlhodobej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanna Corda (PSE). - (FR) Vážený pán predsedajúci, vážení členovia Komisie, dámy a páni, naším cieľom musí byť stanovenie nediskriminačných pravidiel, ktoré by určovali podmienky prístupu k prepravným systémom zemného plynu, zariadeniam na skvapalňovanie zemného plynu a zásobníkom.

Tieto pravidlá by mali zabezpečovať väčšiu transparentnosť vzťahov medzi spoločnosťami harmonizáciou taríf, postupov na výpočet týchto taríf a prevádzky prepravných systémov zemného plynu. Navyše všetci prevádzkovatelia systémov sa musia spojiť do európskej siete, ktorá zabezpečí investície na udržanie optimálnej úrovne prepravy zemného plynu v Európe.

V čase, keď sme svedkami explózie cien energií, sú prvky týchto nových európskych právnych predpisov pre občanov mimoriadne dôležité. Ako tieňová spravodajkyňa kladiem najväčší dôraz na práva spotrebiteľa. Z hospodárskej súťaže by pre spotrebiteľov mali vyplývať výhody; potrebujeme opatrenia na regulovanie trhu a cenový dozor, predovšetkým v záujme najzraniteľnejších skupín obyvateľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Anni Podimata (PSE).(EL) Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, hoci sa dnešná diskusia, prirodzene, zameriava na vnútorný trh s energiami, rada by som, v záujme zachovania rovnováhy, spomenula veľký význam európskeho Strategického plánu pre energetické technológie, vďaka ktorému Európa dokáže prekonávať obrovské výzvy, ktorým v súčasnosti čelí v oblasti energie a životného prostredia.

Musíme prehodnotiť naše priority a nanovo vymedziť náš súčasný model rozvoja, aby sme sa mohli vydať cestou nízkych alebo nulových emisií CO2 a zároveň vytvárať príležitosti na rozvoj európskeho priemyslu, ktorý má potenciál viesť rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie nízkouhlíkových alebo bezuhlíkových technológií.

Ak máme zdolať súčasné výzvy, je absolútne nevyhnutné, aby sme zvýšili rozpočet EÚ pre výskum v oblasti energetiky a podporovali inovácie v odvetviach, akými sú obnoviteľné zdroje energie a inteligentné siete.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). - (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, v prvom rade chcem poďakovať všetkým svojim kolegom, najmä Jerzymu Buzekovi za jeho správu.

Ako povedal Aristoteles, „dobrý začiatok je polovica úspechu“. Nie povzbudivé reči, ale ozajstný začiatok zdolávania súboru užitočných cieľov bude preto zásadným krokom pri kladení základov plnenia kľúčového záväzku bojovať proti klimatickej zmene.

Táto náročná výzva si vyžaduje nové vymedzenie európskeho Strategického plánu pre energetické technológie založené na dvoch nanovo vymedzených pilieroch: zabezpečenie lepšej, čistejšej výroby (v zmysle nižších emisií CO2) prostredníctvom inovačných technológií; a zníženie množstva využívanej energie obmedzením spotreby všetkých foriem energie a propagovaním všetkých riešení na dosiahnutie úspory. Takýto sedliacky rozum však, nanešťastie, nie je prítomný v našich hlavných politikách a opatrenia na zníženie spotreby energie nie sú v rámci Strategického plánu pre energetické technológie alebo v hlavných štrukturálnych politikách EÚ dostatočne podporované.

Ďalším kľúčovým prvkom je naliehavá potreba zvýšiť ľudské i finančné zdroje potrebné na skutočné dosiahnutie našich európskych cieľov. Kedy konečne ponúkneme konkrétnu odpoveď na kľúčovú požiadavku – na neľahkú výzvu, ktorú predstavuje klimatická zmena? Vo financovaní výskumu nízkouhlíkových technológií zaostávame. Vážený pán predsedajúci, použijem opäť Aristotelove slová: ak začneme vynakladať značné finančné prostriedky na výskum týchto technológií, budeme mať spolovice vyhrané. Dosiahneme úplnú energetickú účinnosť a zakrátko i mimoriadnu energetickú účinnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Únia potrebuje spoločnú energetickú politiku.

Prioritné projekty ako Nabucco, ktorý uznala aj Európska rada, by mali diverzifikovať zdroje dodávok zemného plynu pre Európsku úniu a musia byť dokončené.

Na zabezpečenie dodávok energie pre Európsku úniu je nevyhnutná regionálna spolupráca. Považujem preto za vhodné (a svoju požiadavku som formulovala v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu), aby geografické oblasti patriace pod jednotlivé štruktúry regionálnej spolupráce Komisia vymedzila až po konzultácii s členskými štátmi, ktoré v týchto geografických oblastiach ležia.

Preto som formou pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu žiadala, aby pre každý projekt výstavby plynovodov prechádzajúcich cez moria susediace s Úniou dala Komisia a príslušné členské štáty vypracovať štúdie o ich vplyve na životné prostredie.

Považujem za nevyhnutné zjednotiť povinnosti verejných služieb a z nich vyplývajúce minimálne spoločné normy, aby sme mohli obyvateľom a malým a stredným podnikom zabezpečiť prístup k dodávkam zemného plynu.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE). - (RO) Dnes diskutujeme o troch dôležitých správach z hľadiska energetickej politiky Európskej únie, o správach, v ktorých sa spomína energetická technológia, energetická bezpečnosť a boj proti energetickej chudobe ako kľúčové faktory na dosiahnutie cieľov v súvislosti s energiou a klimatickou zmenou.

Správa kolegu pána Paparizova vymedzuje novú koncepciu prístupu k prepravným sieťam zemného plynu; pán kolega La Russa svojou správou významne prispieva k formulácii strednodobej a dlhodobej stratégie pre vnútorný trh so zemným plynom a kolega Buzek vo svojej správe zdôrazňuje potrebu vyvíjať strategické energetické technológie.

Rýchlou realizáciou týchto správ dosiahneme účinnejší a transparentnejší vnútorný trh, čo bude mať priamy vplyv na zvýšenie konkurencieschopnosti, prehľadnosti cien pre konečného spotrebiteľa a ochranu práv spotrebiteľa.

Prišiel čas, aby Komisia a Rada otvorene a konkrétne podporovali diverzifikáciu zdrojov dodávok a rozvoj nových zásobníkov zemného plynu a zabezpečili tak energetickú nezávislosť a bezpečnosť Únie.

Na záver by som rád zablahoželal našim trom kolegom k tomu, ako sa im podarilo vypracovať správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, účelom nariadení, o ktorých dnes diskutujeme, je zjednodušiť integráciu trhov so zemným plynom jednotlivých vnútroštátnych trhov a posilniť riadiacu kontrolu na európskej úrovni. Trh so zemným plynom a trh s elektrinou by pre značnú závislosť Európskej únie od dovozu zemného plynu mali byť posudzované osobitne. Oddelenie vlastníctva by mohlo byť mimoriadne užitočným nástrojom na vytvorenie zjednoteného trhu so zemným plynom v Európskej únii a vznik skutočnej konkurencie na európskom trhu s energiou a v praxi by mohlo viesť k zníženiu alebo aspoň k stabilizácii cien energií.

Mali by sme však postupovať obozretne. Proces liberalizácie si vyžaduje konkrétne štrukturálne zmeny, na ktoré niektoré krajiny Európskej únie nie sú pripravené. Ak by v Poľsku došlo k liberalizácii trhu a oddeleniu vlastníctva bez toho, aby tento proces prebehol pri všetkých hlavných európskych producentoch energie, západoeurópske firmy by tým získali voči Poľsku výhodu. Európa potrebuje energetický model, ktorý by okrem zabezpečenia konkurencie na regionálnych trhoch a na spoločnom európskom trhu zároveň zaručoval ochranu konečnému spotrebiteľovi a predovšetkým energetickú bezpečnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). - Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi pozrieť sa na celú záležitosť zo širšej politickej perspektívy. Dnes je energia takmer synonymom zahraničnej politiky a má tendenciu odsúvať nabok dokonca aj problematiku klimatickej zmeny. Je zrejmé, že súčasná situácia zastihla Európu nepripravenú. Naše vnútroštátne energetické systémy sú zaostalé, monopolistické, komplikované a neprehľadné. V dôsledku toho máme prirodzený sklon snažiť sa riešiť súčasné výzvy individuálne. A preto sa úsilie vytvoriť jednotný integrovaný trh s energiami stretáva s čoraz väčším odporom a cieľ znížiť závislosť Európy od zahraničných zdrojov dodávok je takmer nedosiahnuteľný. Podobne, pokúšať sa zavádzať nové riešenia do starých modelov by našu úlohu len ešte viac sťažilo. Európa musí preto čo najskôr prehodnotiť súčasné opatrenia, presvedčivo presadzovať jednotný trh s energiou a začať hromadne investovať do výskumu v oblasti alternatívnych zdrojov energie. Pre Európu je to jednoducho otázka prežitia.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE-DE). - (RO) Chcel by som zablahoželať trom spravodajcom a zároveň povedať, že Rumunsko postupovalo v úplnom súlade s požiadavkami jednotného trhu so zemným plynom, pričom úplne oddelilo (i z hľadiska vlastníckych práv), prepravnú činnosť od činnosti výrobnej a distribučnej.

Žiaľ, v Európskej únii zatiaľ nemáme konkurencieschopný jednotný trh so zemným plynom a niektoré členské štáty sa oddeleniu výroby od distribúcie vehementne bránia.

Skutočnosť, že nemáme jednotný trh s zemným plynom, umožňuje významným dodávateľom zemného plynu postupovať pri dohadovaní podmienok dodávateľských zmlúv v členských štátoch rôzne, pričom niekedy vnucujú alebo sa snažia ovplyvniť politické rozhodnutia.

Preto si myslím, že by tieto smernice mali byť schválené a nadobudnúť úplnú platnosť čo najskôr.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, jednou zo základných otázok, ktorú je potrebné zvážiť, je otázka zabezpečenia bezpečnosti dodávok. Energetická politika musí vziať do úvahy fakt, že v potenciáloch jednotlivých štátov diverzifikovať zdroje dovážaného zemného plynu existujú výrazné rozdiely. Možnosti získať a nakúpiť túto surovinu sú rôzne. Často som zdôrazňoval, že je nevyhnutné vypracovať jednotnú energetickú politiku, ktorá by jednotlivým členským štátom zaručovala energetickú bezpečnosť. Opatrenia zamerané na oddelenie vlastníctva na trhu so zemným plynom nepochybne zvýšia konkurenciu a zlepšia kvalitu poskytovaných služieb. Pre výrazné rozdiely na trhoch s energiou by som však súhlasil s návrhom spravodajcu, aby boli tieto odvetvia regulované osobitne. Trh so zemným plynom bude konkurenčnejší až vtedy, keď budú mať všetci spotrebitelia neobmedzený prístup k informáciám o množstve zemného plynu, ktoré spotrebúvajú, a možnosť zmeniť dodávateľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender, spravodajkyňa Výboru pre hospodárske a menové veci požiadaného o stanovisko. (ES) Vážený pán predsedajúci, pre nedostatok času som nemohla poďakovať pánovi Buzekovi za to, že do svojej správy veľkoryso zahrnul návrhy Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, predovšetkým otázky týkajúce sa energetickej účinnosti, životnosti rôznych foriem energie a predovšetkým aspekty ľudských zdrojov, školenia a spolupráce s rozvojovými krajinami.

Chcela by som teda vyjadriť pánovi Buzekovi svoju najúprimnejšiu vďaku, keďže pre časové dôvody sa mi nepodarilo urobiť tak už skôr.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pokiaľ ide o dodávky zemného plynu, je nesmierne dôležité, aby prebiehali v primeranom konkurenčnom prostredí. Na jednej strane tu dôležitú úlohu zohrávajú obnoviteľné energie, na strane druhej zemný plyn pre ne prirodzene predstavuje konkurenciu. Som presvedčený, že práve táto konkurencia vytvára príležitosť zatlačiť ceny tým správnym smerom a ak tomu pomôžeme účinnými opatreniami, môžeme dosiahnuť zodpovedajúci pokles cien.

V nasledujúcich rokoch bude čoraz dôležitejšiu úlohu zohrávať správna distribúcia energie v Európe a k energetickej účinnosti budú mať čím prispieť predovšetkým naše malé a stredné podnikateľské aktivity, pretože renovácia budov a obnova starších nehnuteľností tu prirodzene zohrávajú významnú úlohu. Okrem toho sa vytvorí vysoká konkurencia v súvislosti s dodávaním zemného plynu na trh domácností.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, člen Komisie. Vážený pán predsedajúci, je očividné, že tieto tri správy sú si názorovo mimoriadne blízke. Znova by som rád poďakoval spravodajcom pánovi Buzekovi, pánovi La Russaovi a pánovi Paparizovi za to, že sa im podarilo dosiahnuť takýto konsenzus. Vieme, že hľadáme bezpečné, udržateľné a finančne dostupné zdroje energie a zároveň si dnes uvedomujeme, že zmena v energetickom odvetví nastala o čosi skôr, než sme všetci čakali. Z toho vyplýva, že musíme konať oveľa rýchlejšie a s väčším odhodlaním.

Chcel by som uviesť príklad konkrétnej súčinnosti, ktorú som mal možnosť vidieť a ktorá je veľmi významná. Včera som navštívil Ústav technickej termodynamiky v Štutgarte, neďaleko Štrasburgu. Prebieha tam výskumný projekt, ktorý má zistiť ako možno zvýšiť účinnosť dodávky energie kombinovaním cyklu plynových turbín a palivových článkov a zvýšiť ich účinnosť pomocou novej technológie. Projekt napreduje pomerne dobre, ale narážajú v ňom na množstvo technických výziev. Ak máme skutočne napredovať, takéto druhy projektov potrebujú väčšiu podporu. No zároveň je nám jasné, že kým bude na trhu chýbať konkurencia, takéto projekty nikdy neopustia laboratóriá. Ak chceme ďalej napredovať, musíme konať v oboch smeroch.

Pokiaľ ide o balík o vnútornom trhu, som presvedčený, že teraz, po hlasovaní, je veľmi potrebné, aby sa všetky tri inštitúcie rýchle pohli dopredu, celú vec dokončili a pristúpili k fáze realizácie.

Komisia sa zaviazala urobiť všetko, čo bude v jej silách a dospieť k rýchlemu kompromisu v druhom čítaní a napokon dosiahnuť schválenie balíka.

Pokiaľ ide o strategickú revíziu energetiky: sme len na začiatku procesu. Technologický plán je len východiskom. Ešte stále nám chýba veľa opatrení, ktoré by nás posunuli dopredu. Jedným z opatrení, ktoré som sľúbil svojim kolegom a tiež poslancom v tomto Parlamente, je oznámenie o financovaní nízkouhlíkových zdrojov energie, ale to nie je jediné. Sme presvedčení, že ak sa máme niekam pohnúť, budeme potrebovať mnohé ďalšie opatrenia. V čase prvej ropnej krízy padli veľmi múdre slová. Nemáme veľa ropy, ale máme nápady.

Verím – taký je aspoň môj názor a zaznelo to aj v rozprave – že skutočne musíme využívať nápady, ktoré máme. Na pôde Európskej únie nám veľa ropy nezostáva.

člen Komisie.−

Stanovisko Komisie k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Parlamentu

Správa pána Paparizova (A6-0253/2008)

Komisia môže prijať tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 25, 31, 39, 41, 43, 44.

Komisia môže len čiastočne prijať tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 1, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 47, 49, 50, 51, 53.

Komisia nemôže prijať tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 4, 7, 13, 15, 23, 28, 40, 42, 45, 48, 52, 54.

Správa pána La Russu (A6-0257/2008)

Komisia môže prijať tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 2, 3, 7, 16, 20, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 44, 50, 56, 60, 64, 73, 74, 87, 92, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 112, 120, 122, 124, 136, 140, 142.

Komisia môže len čiastočne prijať tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 35, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 63, 64, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 104, 107, 111, 115, 117, 118, 119, 125, 127, 132, 135, 138, 139, 141, 143.

Komisia nemôže prijať tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 1, 4, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 30, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 54, 57, 58, 59, 62, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 79, 82, 83, 89, 90, 97, 105, 106, 108, 109, 110, 113, 114, 116, 121, 123, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 137, 144, 145.

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI ROTHE
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 
 

  Atanas Paparizov, spravodajca. − Vážená pani predsedajúca, diskusia a výroky mojich kolegov ma ešte väčšmi utvrdili v presvedčení, že sú potrebné pravidlá, že sú potrebné silné požiadavky, ktoré by sa mohli stať povinnými, že je potrebná silná agentúra. Je jasné, že na trhu so zemným plynom chýba voľná hospodárska súťaž; 90 % zmlúv je dlhodobých, takže je veľmi dôležité, aby sme mali silné pravidlá a neriešili problémy jediným modelom oddelenia vlastníctva. Toto odznelo v rokovacej sále a ja si myslím, že to bol dobrý odkaz pre ďalšiu fázu rokovaní.

Je veľmi dôležité, že podporu získal aj môj návrh 10-ročného plánu o rozvoji regionálnych iniciatív, ktoré sa stanú základom pre spoločný trh: nemali by sme sa uchyľovať k ideológii; ako povedali mnohí naši kolegovia, mali by sme byť pragmatickí a rozvíjať transparentný trh s jasnými pravidlami.

V rozprave odznel aj názor o úlohe rôznych účastníkov trhu, ktorý je tiež veľmi dôležitý. Je pravda, že Európska sieť prevádzkovateľov prepravnej sústavy pre plyn (ENTSOG) dokáže vyvinúť množstvo technických kódov, ale pravdou je aj to, že agentúra založená z iniciatívy národných regulačných úradov a na základe ich vlastných skúseností by mohla vyvinúť veľmi dôležité zásady pre vývoj týchto kódov a spolu s Komisiou zabezpečovať, aby sa trh riadil pravidlami, ktoré budú presadzovať všetci.

Nebol by som rád, keby sa v spoločnostiach využívali prehnané kontrolné mechanizmy, takže verím, že kompromis, ku ktorému dospela Rada, by mohol byť základom použiteľným tak pre odvetvie plynu, ako aj elektriny a mohol by viesť k rýchlejšiemu vyriešeniu tretieho energetického balíka, pretože obsahuje mnoho nových zlepšení pre spotrebiteľov i zlepšení transparentnosti. Tento balík je pre rozvoj našej energetickej nezávislosti veľmi dôležitý a potrebný a bola by škoda odkladať ho len z čisto ideologických dôvodov.

 
  
MPphoto
 
 

  Romano Maria La Russa, spravodajca. − (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, od samotného začiatku som vedel, že to nebude ľahká a priamočiara diskusia. Táto smernica sa bezpochyby rodí ťažko, ale po dnešnej rozprave – ktorá bola iste veľmi intenzívna a vysokokvalitná – som presvedčený, že dnes si môžeme byť všetci istí, že sa napokon dočkáme úspešného riešenia.

Rečnilo veľa kolegov, a keby som mal odpovedať na každý jeden príspevok, určite by mi to trvalo minimálne jeden pracovný deň. Harmonogram mi to nedovoľuje. Okrem toho som si vypočul veľa – príliš veľa – chvály a komplimentov na moju adresu: verím, že mi nestúpnu do hlavy. Myslím, že komplimenty, ktoré mi boli zložené, by mali byť adresované skôr celému Výboru pre priemysel, ktorý celé tie dlhé mesiace veľmi usilovne pracoval.

Rád by som preto vyjadril osobitnú vďaku svojim kolegom, pánovi Mandersovi, pánovi Swobodovi a pánovi Reulovi, pravdaže aj komisárovi Pibelgasovi a tiež pánovi Vidal-Quadrasovi. Ďakujem vám všetkým. Myslím, že po celé obdobie bola naša práca absolútne transparentná a založená na spolupráci. Snažili sme sa so všetkými konzultovať a zahrnúť ich do smernice. Dúfam, že sa nám podarilo dosiahnuť zrozumiteľný a transparentný výsledok. Niekoľkokrát som azda musel niektorých kolegov požiadať, aby sa pokúsili zabudnúť na svoju úlohu poslancov národného parlamentu, inými slovami, aby sa vymanili zo straníckej príslušnosti a mohli pracovať viac ako poslanci tohto Parlamentu v službe všetkým občanom EÚ.

Na záver by som chcel zmierniť obavy pána Zīleho, ktorý nastolil problém Gazpromu a Ruska. Samozrejme, že si veľmi dobre uvedomujeme, že je to mimoriadne závažná otázka, ktorej by sme sa mali venovať, skúmať ju a veľmi opatrne a uvážene vyriešiť.

Pokiaľ ide o spotrebiteľov, som presvedčený, že som sa v každom príhovore, ktorý som mal za posledné mesiace, a tiež v každej svojej správe zasadzoval za transparentnosť a pomoc spotrebiteľom, no, prirodzene, nezabúdal som ani na prevádzkovateľov, ktorí majú tiež svoje práva. Nesmieme preto ustúpiť veľkým mocnostiam alebo európskym (a nielen európskym) monopolom.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek, spravodajca. − Vážená pani predsedajúca, ďakujem všetkým kolegom za diskusiu – bola to veľmi dobrá a veľmi obšírna diskusia –, predovšetkým tieňovým spravodajcom a všetkým kolegom, ktorí si vo svojich výboroch pripravili stanoviská. Blahoželám obom spravodajcom, pánovi Paparizovi a pánovi La Russaovi. Úplne podporujem vaše správy – a, samozrejme, aj svoju vlastnú, ale pri tej mi s veľkou pravdepodobnosťou chýba objektívny úsudok.

Ako ste mali možnosť postrehnúť z diskusie, Strategický plán pre energetické technológie nevyvolal veľkú polemiku, ale je tu jedna vec, na ktorú by som rád odpovedal. Adina-Ioana Vălean nepodporuje zariadenia na zachytávanie a skladovanie CO2 – zariadenia na komerčné predvádzanie technológie CCS –, pretože pre spoločnosti, ktoré by sme chceli podporiť, je to obchod.

Poviem vám jeden príklad. Rovnaké spoločnosti získavajú obrovské stimuly z daní občanov na obnoviteľnú energiu. Máme aj komerčné obnoviteľné zariadenia a spoločnosti robia obchod – a ja veľmi zásadne podporujem tieto stimuly pre obnoviteľnú energiu. Ak chceme vyriešiť problém klimatickej zmeny na našej planéte, musíme vyriešiť otázku zachytávania a skladovania CO2, pretože správnu odpoveď na ňu nemáme. Takže z tohto hľadiska, rovnako ako v prípade obnoviteľných zdrojov, by sme mali poskytovať finančné stimuly priekopníkom zachytávania a skladovania CO2.

Ďakujem a gratulujem obom komisárom. V energetickej otázke odvádzate vynikajúcu prácu, rovnako ako v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 9. júla 2008.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. — (PL) Vážený pán predsedajúci, základná slabosť Európy v jej vzťahu s Ruskom vyplýva z toho, že nám chýba voľný a jednotný trh s energiou. V súčasnosti už v Európe existuje niekoľko energetických centier, ktoré riadia národné regulačné úrady. Je prirodzené, že národné vlády by si chceli zabezpečiť lacnú dodávku energie, ako aj pracovné miesta v odvetví, ktoré považujú za prioritné. Týmto spôsobom, rozdelení národným sebectvom, však prehrávame v európskej energetickej ofenzíve Gazpromu. Integrovaný európsky trh a zjednotený front pred zrakom mimoeurópskych dodávateľov by nám zaistili bezpečnosť skôr, než rozdelíme dodávky energie.

Rusko nepochybne využíva fakt, že EÚ sa doposiaľ nepodarilo vytvoriť voľný konkurencieschopný trh s energiami. Sprístupnenie európskeho vnútorného trhu so zemným plynom konkurencii povedie k vyššej účinnosti a posilneniu práv spotrebiteľov i národných regulačných úradov. Vytvorenie akéhosi systému spojených nádob uľahčí reagovanie na prípadné energetické dodávateľské krízy v jednotlivých členských štátoch, a tým sa zníži riziko energetického vydierania.

Musíme zastaviť expanziu ruských spoločností do Európy a prinútiť Rusko, aby pri nakladaní s investíciami v energetickom odvetví rešpektovalo zásadu vzájomnosti.

Úplne súhlasím so spravodajcom v tom, že členské štáty by mali podporovať integráciu vnútroštátnych trhov a spoluprácu medzi prevádzkovateľmi sietí na európskej i regionálnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE), písomne. (HU) Prudký nárast cien energií nás prenikavejšie než kedykoľvek predtým upozorňuje na skutočnosť, že na trhu s energiami chýba účinná regulácia. Inak tomu nie je ani v prípade odvetvia zemného plynu. Z tohto dôvodu významný krok vpred predstavuje správa o trhu so zemným plynom, ktorú by mal Európsky parlament čoskoro schváliť. Sme presvedčení, že dokument pripravený Európskou komisiou je správnym prvým krokom na ceste k účinnejšej regulácii.

Nový legislatívny balík by mohol prispieť k vytvoreniu skutočnej konkurencie na európskom trhu. Je to mimoriadne potrebné, pretože členské štáty sú do veľkej miery odkázané na milosť externých dodávateľov. Pokiaľ ide o dovoz zemného plynu, závislosť Európy predstavuje už 50 %, pričom toto číslo sa môže v nasledovných desaťročiach ešte zvýšiť. Chcel by som upozorniť na fakt, že bezbrannosť niektorých členských štátov dokazuje aj prekročenie tejto už tak dosť vysokej hranice. Napríklad závislosť Maďarska od jediného dodávateľa, Rusku, predstavuje 80 %. Nové nariadenie neodstráni túto závislosť naraz, ale predsa len vytvorí transparentnejšie vzťahy. Bude presadzovať ráznejšiu hospodársku súťaž a zníži bremeno ležiace na spotrebiteľoch.

Nazdávame sa, že je to dôležitý krok vpred, ktorý posilní už platné opatrenia na ochranu spotrebiteľa. Je to mimoriadne dôležité aj z toho dôvodu, že rastúce ceny energií sa stávajú jednou z najvýznamnejších príčin chudoby. Dúfame, že nové nariadenie v budúcnosti sníme zo spotrebiteľov váhu neúnosných cien.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. (PL) Liberalizácia trhu so zemným plynom tvorí mimoriadne dôležitú súčasť úsilia, ktorého cieľom je vytvoriť spoločný vnútorný trh s energiou. V súčasnosti trh so zemným plynom ovládajú veľké koncerny, ktoré v mnohých prípadoch riadia výrobu, ako aj distribúciu plynu.

Účinný vnútorný trh s energiou je dôležitý na splnenie cieľov lisabonskej stratégie a zabezpečenie dostupných cien pre spotrebiteľov energie. V našej rozprave by sme však nemali zabúdať na energetickú bezpečnosť, ktorú je potrebné zaistiť diverzifikáciou dodávok dovážaných energetických surovín.

Neznamená to, že všetky oblasti trhu s energiou sú rovnaké. Trh so zemným plynom sa výrazne líši od trhu s elektrinou, a preto nie je možné transponovať nariadenia, ktoré boli vypracované pre odvetvie elektriny, na odvetvie zemného plynu.

Naozajstná liberalizácia trhu so zemným plynom by mala byť založená na oddelení vlastníctva prevádzkovateľov prepravných systémov. Len tak je možné vyhnúť sa zbytočným konfliktom záujmov a zabezpečiť spravodlivý a nediskriminačný prístup k sieti. Pre spravodlivú hospodársku súťaž na spoločnom trhu s energiou je potrebné, aby pre investorov z tretích krajín platili rovnaké kritériá v súvislosti s oddelením vlastníctva a nezávislosťou ako na spoločnosti v členských štátoch. Na toto by sme mali klásť mimoriadny dôraz.

Dúfam, že európsky trh bude čoskoro otvoreným trhom s účinným oddelením aktivít, s činnosťami súvisiacimi s výrobou a dodávkou na jednej strane a činnosťou súvisiacou s prevádzkovaním siete na strane druhej, čím sa zabezpečí väčšia transparentnosť trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE), písomne. – (FR) Trh so zemným plynom má špecifické prvky, ktoré bolo potrebné zohľadniť. Súvisia s veľmi podstatnými dodávateľskými obmedzeniami, pre ktoré je potrebné zabezpečiť dlhodobé zmluvy s dodávateľskými krajinami, ale aj s mimoriadne vysokými investičnými nákladmi do prepravných a distribučných sietí, ktoré musia spotrebiteľom poskytnúť najvyššiu úroveň bezpečnosti. Z toho vyplývajú jasné politické výzvy stimulovať investície a inováciu, podporovať vedomosti a zručnosti a zabezpečiť bezpečnosť dodávok.

Európska komisia však na tieto výzvy nereaguje, pretože sa vo svojom návrhu zameriava na oddelenie vlastníctva, čo sa zhoduje s jej posadnutosťou hospodárskou súťažou. Text návrhu destabilizuje špecifický strategický trh: sme závislí od zahraničného dovozu a od spoločností, s ktorými by sme mali byť schopní rokovať z pozície silného partnera, a nie z pozície oslabenej hroziacim rozpadom priemyslu.

Prijatím pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu o efektívnom a účinnom oddelení činností ako možnej alternatívy k úplnému oddeleniu vlastníctva by sa nám malo podariť dosiahnuť vyváženejší a predovšetkým primeranejší text. Je preto dôležité podporiť toto stanovisko, ktoré umocní vynikajúcu prácu, ktorá bola odvedená okrem iného v oblasti investícií, prístupu k systému a prevádzky systému. Len tak bude môcť bezpečnosť kráčať ruka v ruke s hospodárskym súťažením.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia