Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 8 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

14. Ώρα των ερωτήσεων (προς το Συμβούλιο)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0168/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.1 του κ. Claude Moraes (H-0426/08)

Θέμα: Οριζόντια Οδηγία κατά των διακρίσεων

Είναι σε θέση το Συμβούλιο να δηλώσει ποια βήματα προτίθεται να κάνει στον αγώνα για μεγαλύτερη ισότητα ευκαιριών σε όλη την ΕΕ;

Ποια είναι τα σχέδια της Προεδρίας στον τομέα της ισότητας των ευκαιριών και με ποιο τρόπο θα διασφαλίσει το Συμβούλιο ότι η νομοθεσία κατά των διακρίσεων εφαρμόζεται αποτελεσματικά από τα κράτη μέλη;

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας των οριζόντιων μέτρων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και έχει ήδη υιοθετήσει νομοθετικές πράξεις σε αυτόν τον τομέα.

Αναφέρομαι στην οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, η οποία σε αρκετά σημεία της απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, καθώς και στην οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στους τομείς της εργασίας και της απασχόλησης.

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της μεταφοράς των νομοθετικών πράξεων που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει το δικαίωμα να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει. Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης στενά την αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων οδηγιών, και στις 2 Ιουλίου ενέκρινε πρόταση οδηγίας σχετικά με τη διασφάλιση προστασίας ενάντια στις διακρίσεις λόγω ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού και θρησκείας ή πεποιθήσεων εκτός της αγοράς εργασίας.

Αυτή η νέα οδηγία επιδιώκει να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση στους ακόλουθους τομείς: κοινωνική προστασία, εκπαίδευση, πρόσβαση και προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα στο κοινό συμπεριλαμβανομένης, φυσικά, και της στέγης.

Για αυτόν τον λόγο, το Συμβούλιο θα εξετάσει πολύ προσεκτικά αυτήν την πρωτοβουλία τους προσεχείς μήνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE). - (EN) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα. Χαιρετίζω το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει μια θετική στάση απέναντι στη νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ίδιος γνωρίζει – και εάν δεν το γνωρίζει, θα ενημερωθεί σύντομα – πως έχει κληρονομήσει μια παράδοση μη εφαρμογής οδηγιών για την καταπολέμηση των διακρίσεων όσον αφορά τόσο την οδηγία για τη φυλετική ισότητα, όσο και την οδηγία για την εργασία.

Τώρα έχουμε μια πολύ ευπρόσδεκτη νέα δέσμη μέτρων, μια νέα οριζόντια οδηγία για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες.

Θα ζητούσα πρωτίστως από το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να διαιωνιστεί αυτή η παράδοση της μη εφαρμογής από το Συμβούλιο. Για παράδειγμα, υπάρχει μια παράδοση μη εφαρμογής σε σχέση με την απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου για τα ρατσιστικά εγκλήματα. Το Συμβούλιο οφείλει να υποστηρίξει τη δέσμη μέτρων, γιατί είναι σημαντική για τους πολίτες της Ευρώπης και ζητούμε να αντιμετωπιστεί με θετικό τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, ξέρουμε ότι δεν θα είναι κάτι εύκολο, αλλά μπορώ να πω στον κ. Moraes. ότι από νομοθετικής πλευράς κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα και ότι η Προεδρία, από πλευράς της, θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει την εφαρμογή αυτής της δέσμης μέτρων της Επιτροπής.

Ήδη γνωρίζουμε, δεδομένων των παραδόσεων όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία και του πεδίου εφαρμογής των προτάσεων της Επιτροπής, ότι πρόκειται για μια αρκετά δύσκολη διαδικασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE). - Με χαροποιεί το γεγονός ότι προωθείται μια οριζόντια οδηγία στους τομείς που αναφέρατε.

Μπορείτε να μου πείτε πόση υποστήριξη πιστεύετε ότι θα λάβετε από τα άλλα μέλη του Συμβουλίου για αυτήν την οδηγία και σκοπεύει στην πραγματικότητα η γαλλική Προεδρία να δεσμευθεί σήμερα ότι θα ασκήσει πιέσεις ώστε να εξασφαλίσει πως αυτή η οδηγία θα υλοποιηθεί;

Είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε αυτά τα νομοθετικά μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων ώστε να ολοκληρωθεί η δέσμη του άρθρου 13. Και όπως λέει και ο Claude Moraes το σημείο κλειδί σε τελική ανάλυση είναι η εφαρμογή των μέτρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Θα ήθελα να εμβαθύνω περισσότερο σε αυτή την ερώτηση. Είναι προφανές ότι υπάρχει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια κλασική περίπτωση εθνοτικής διάκρισης και αυτό συμβαίνει στην Ιταλία, όπου κάποιοι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες λόγω της εθνοτικής τους καταγωγής. Πώς αντιλαμβάνεται το Συμβούλιο αυτή την πρακτική; Πιστεύει ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά της ιταλικής κυβέρνησης;

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι αυτές οι δύο ερωτήσεις αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τις αντιφάσεις που μπορούν να υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών. Δεν έχουν γίνει ακόμα συζητήσεις στο Συμβούλιο και κατά συνέπεια δεν μπορώ να απαντήσω εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι για την Προεδρία αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές είναι σημαντικές. Το συγκεκριμένο ζήτημα εμπίπτει στο πλαίσιο για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί ένα από τα καθήκοντα στα οποία είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένη. Από μέρους μας θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να επιτευχθεί ομοφωνία, ενώ θα παραμείνουμε ρεαλιστές και θα λάβουμε τα αποτελέσματα που μπορούμε να επιτύχουμε το γρηγορότερο δυνατό.

Άκουσα προσεκτικά όλα όσα ειπώθηκαν για τις εθνοτικές διακρίσεις και είναι ένα ζήτημα που απασχολεί σοβαρά την Προεδρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.2 της κ. Marian Harkin (H-0428/08)

Θέμα: Προτεραιότητες της γαλλικής Προεδρίας

Λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της γαλλικής Προεδρίας σε σχέση με την κινητικότητα στον τομέα της παιδείας και της διά βίου μάθησης, συμφωνεί το Συμβούλιο ότι ένα Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού, το 2011, θα αποτελούσε τον ιδανικό τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να προωθήσει την κινητικότητα μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων για όλες τις γενεές στην ΕΕ;;

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν μπορεί να λάβει επίσημη θέση για τις διάφορες προτάσεις αναφορικά με τα θέματα των προσεχών Ευρωπαϊκών Ετών, ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την πρόταση της κ.  Harkin.

Τα θέματα των Ευρωπαϊκών Ετών μπορούν να προταθούν από μεμονωμένους πολίτες, από ομάδες ή ιδρύματα, αλλά πρωτίστως πρέπει να εγκρίνονται και να επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια συντάσσει νομοθετική πρόταση. Αυτή με τη σειρά της εξετάζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία της συναπόφασης. Επομένως, το Συμβούλιο συνιστά στην αξιότιμη βουλευτή να καταθέσει την πρότασή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποτελεί το μοναδικό όργανο που έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας για προτάσεις τέτοιου είδους.

Όσον αφορά το 2008, γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Έτος είναι αφιερωμένο στον διαπολιτισμικό διάλογο και σκοπεύουμε να διατηρήσουμε αυτό το θέμα στο προσκήνιο της γαλλικής Προεδρίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Υποθέτω ότι ο λόγος που χρησιμοποίησα το 2011 ως το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού είναι γιατί εγώ και άλλα τέσσερα μέλη του Κοινοβουλίου έχουμε σχετική γραπτή δήλωση και πιστεύω ότι σήμερα επετεύχθη και ο απαιτούμενος αριθμός. Αυτή είναι τουλάχιστον η άποψη του Κοινοβουλίου. Εάν η γαλλική Προεδρία μπορεί να επηρεάσει αυτή τη διαδικασία θα ζητούσα να μας υποστηρίξετε και εσείς.

Όπως είπα, σήμερα επιτύχαμε τον απαιτούμενο αριθμό και αυτό μας επιτρέπει να καταρτίσουμε σχέδια και πολιτικές που θα υλοποιηθούν μέσα στο 2011 εάν το αποφασίσει η Επιτροπή.

Εντωμεταξύ θα ζητούσα από τη γαλλική Προεδρία να διασφαλίσει ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες των νέων αναπτύσσονται με σκοπό να συμβάλουν στην κινητικότητα των νέων και την απασχολησιμότητά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, φυσικά και συμμερίζομαι τις ανησυχίες της κ. Harkin. Θα ήθελα να τονίσω ότι γενικά η προεδρία και πιο συγκεκριμένα η γαλλική Προεδρία έχουν επίγνωση των ζητημάτων που έθεσε και ιδίως των θεμάτων που σχετίζονται με την κινητικότητα και την απασχολησιμότητα των νέων και αυτό το πρόβλημα πρόκειται να λάβει την απαιτούμενη προσοχή.

Θα διασφαλίσουμε ακόμα ότι αυτές οι ανησυχίες θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή γιατί εκείνη είναι αρμόδια για την υποβολή προτάσεων αυτού του είδους. Από μέρους μας, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα προσπαθήσουμε να σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα που ανέφερε η κ. Harkin.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Οι ερωτήσεις αριθ. 3 και 4 αποσύρονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος

Ερώτηση αριθ.5 του κ. Brian Crowley (H-0432/08)

Θέμα: Εγκατάλειψη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό σε 10% του ποσοστού των βιοκαυσίμων

Μια έκθεση που εξετάζεται επί του παρόντος στο Κοινοβούλιο (PE 405.949) αναφέρει την επίπτωση των βιοκαυσίμων στην πανίδα, τον πληθυσμό και τη διάθεση τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο για να ζητήσει την αναθεώρηση προς τα κάτω, ή και την πλήρη εγκατάλειψη, του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος καθορίζει σε 10% το ποσοστό αυτού του τύπου ενέργειας στο σύνολο της κατανάλωσης καυσίμων. Το Συμβούλιο μπορεί να αναφέρει εάν απειλείται ο στόχος του 10% που συμφωνήθηκε το Μάρτιο του 2007 και εάν η σχέση μεταξύ της αύξησης της τιμής των τροφίμων και της αύξησης της παραγωγής βιοκαυσίμων είναι πραγματική ή τεχνητή;

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι τον Μάρτιο του 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε έναν ελάχιστο στόχο 10% για το μερίδιο των βιοκαυσίμων στη συνολική κατανάλωση πετρελαίου κίνησης και ντίζελ έως το 2020.

Ωστόσο, το Συμβούλιο έθεσε επίσης ορισμένες προϋποθέσεις : ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, η παραγωγή των βιοκαυσίμων πρέπει να είναι βιώσιμη; τα δεύτερης γενιάς βιοκαύσιμα θα πρέπει να διατεθούν στο εμπόριο, και θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, ώστε να είναι δυνατά κατάλληλα επίπεδα σύμμειξης.

Για να απαντήσω στον κ. Crowley, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει τις απαραίτητες προτάσεις όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Τον Ιανουάριο του 2008 η Επιτροπή, κατά συνέπεια, ενέκρινε μια πρόταση οδηγίας σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό θα υποχρεώσει κάθε κράτος μέλος να διασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 10% των καυσίμων μεταφοράς θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 2010 και, όπως γνωρίζετε, αυτή η υποχρέωση δεν θα ισχύει μόνο για τα βιοκαύσιμα

Οι συζητήσεις για την πρόταση της Επιτροπής βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη στα προπαρασκευαστικά σώματα του Συμβουλίου και στις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Ο στόχος του 10% αποτελεί φυσικά ένα βασικό στοιχείο αυτών των συζητήσεων, αλλά δεν μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα εκτός από το να πούμε πως φαίνεται ότι η επίτευξη του τρέχοντος στόχου θα είναι μία δύσκολη υπόθεση.

Όσον αφορά την αύξηση στις τιμές των τροφίμων, πρόκειται για ένα πολύπλοκο φαινόμενο που έχει αρκετές και βαθιές αιτίες και πολλές συνέπειες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 και 20 Ιουνίου υπογράμμισε τη σημασία της διασφάλισης της βιωσιμότητας των πολιτικών για τα βιοκαύσιμα που επιτυγχάνεται, για παράδειγμα, με τη βελτίωση της παραγωγής βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς και με την ενθάρρυνση της δημιουργίας βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς από υποπροϊόντα.

Επισημάνθηκε ακόμα και η ανάγκη για άμεση αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων στα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για βρώση, καθώς και η ανάγκη ανάληψης δράσης, ένα κριθεί αναγκαίο, ώστε να ξεπεραστούν οι ελλείψεις. Συμφωνήθηκε, επίσης, πως θα πρέπει να γίνει μια περαιτέρω εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνεπειών της παραγωγής και κατανάλωσης των βιοκαυσίμων, τόσο εντός της Ένωσης όσο και εκτός αυτής στις επαφές με διεθνείς εταίρους. Συνεπώς, θα εξετάσουμε τις προτάσεις της Επιτροπής πολύ προσεκτικά, τόσο από την πλευρά της βιωσιμότητας, όσο και από την πλευρά του ελέγχου και της αξιολόγησης των ρυθμίσεων. Γνωρίζουμε ότι το Κοινοβούλιο έχει γνώση αυτών των ζητημάτων και πιστεύουμε ότι θα συμφωνήσουμε για τους κανόνες που θα μας επιτρέψουν να επωφεληθούμε από τα βιοκαύσιμα ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις όποιες καταστροφικές, έμμεσες επιπτώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN). - (EN) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα για την απάντησή του και να του δώσω τις καλύτερες ευχές μου για τους προσεχείς έξι μήνες. Γνωρίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολη περίοδος αλλά να είναι σίγουρος ότι θα έχει την υποστήριξή μας.

Ωστόσο, αναφορικά με το ζήτημα των βιοκαυσίμων – και ο Προεδρεύων αναφέρθηκε στα βιοκαύσιμα πρώτης και δεύτερης γενιάς – η πραγματικότητα είναι ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος στη σχέση παραγωγής βιοκαυσίμων και παραγωγής τροφίμων είναι αποτέλεσμα της χρήσης μόνο των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς. Αυτό που θα έπρεπε να στοχεύουμε είναι στα βιοκαύσιμα τρίτης γενιάς – πέρα από τα βιοκαύσιμα στη βιομάζα, τη βιοενέργεια και τα υποπροϊόντα του συνολικού ενεργειακού τομέα – τα οποία θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στον περιορισμό της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Παρόλα αυτά, για αυτό απαιτούνται δύο βασικά στοιχεία. Αρχικά, η ύπαρξη συντονισμού έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και δεύτερον, η ευελιξία των κατευθυντήριων γραμμών όπως αυτές θεσπίστηκαν από το Συμβούλιο στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου του 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Πρόεδρε dos Santos, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και κυρίως οι επιλογές που κρύβονται πίσω από αυτή τη μέθοδο θα λάβουν υπόψη τους την κατανάλωση καυσίμων. Ωστόσο, ο κ. Crowley έχει βέβαια δίκιο. Πρέπει να εξετάσουμε τη βιομάζα και άλλα στοιχεία της βιοενέργειας και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τις περισσότερο καταστροφικές συνέπειες στην παραγωγή τροφίμων.

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες για να υπάρξει συντονισμός της έρευνας και της ανάπτυξης και ίσως να προσαρμόσουμε τους στόχους ώστε να συμφωνούν με τον συντονισμό της έρευνας. Το έργο ξεκινά από το Συμβούλιο. Έχουν γίνει ήδη συζητήσεις επί του ζητήματος και διαπιστώνουμε για ακόμα μία φορά πως οφείλουμε να λάβουμε υπόψη τα διάφορα στοιχεία που ανέφερε ο κ.  Crowley στην ομιλία του.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). - (ES) Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, πιστεύω ότι γνωρίζετε τις «προθεσμιακές συναλλαγές» στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα χρηματιστήρια. Έγινε, επίσης, πολύς λόγος ότι μία από τις κυριότερες αιτίες της αύξησης στις τιμές των τροφίμων είναι οι συνέπειες από την μετατροπή της αγροτικής παραγωγής σε παραγωγή βιοκαυσίμων.

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχει πραγματοποιηθεί κάποια μελέτη από την Προεδρία και το Συμβούλιο για τον όγκο των προθεσμιακών συναλλαγών σε σχέση με τις αγορές τροφίμων και υδρογονανθράκων και σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί να συμβάλει γενικά στην αύξηση των τιμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - (EN) Θα ήθελα ακόμα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στη γαλλική Προεδρία.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι τα βιοκαύσιμα απέκτησαν κακή φήμη, όχι λόγω των πράξεων της Ευρώπης, αλλά επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες ταΐζουν τεράστιες ποσότητες καλαμπόκι στα αυτοκίνητα και όχι στις αγελάδες;

Εξάλλου το βασικό ζήτημα, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι η ανάπτυξη μιας πολιτικής για τη βιώσιμη χρήση γης που θα παρέχει τροφή, ζωοτροφές, ενέργεια και περιβαλλοντικά αγαθά; Ας μην δαιμονοποιούμε κάποιο από αυτά ενώ ανάγουμε σε ακρογωνιαίο λίθο την παραγωγή τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, δεν γνωρίζω να έχει γίνει κάποια έρευνα τέτοιου είδους. Θα προσέθετα «δυστυχώς», γιατί πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουμε λεπτομερώς το ρόλο των αγορών και τον ρόλο των προϊόντων προθεσμιακών συναλλαγών σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, θεωρώ ότι θα ήταν σωστό να διεξαχθούν έρευνες εις βάθος σε αυτόν τον τομέα γιατί, όπως συμβαίνει και σε άλλες αγορές, υπάρχει η πιθανότητα πρόβλεψης και κερδοσκοπίας ανάλογα την ερμηνεία που δίνει κανείς σε αυτές τις λέξεις.

Όσον αφορά τα σχόλια της κ.  McGuinness, πιστεύω ότι σωστά υποστηρίζετε – και εξάλλου αποτελεί και πρόθεση της Προεδρίας – να προχωρήσουμε προς μια περισσότερο βιώσιμη γεωργική παραγωγή ώστε να αποφευχθούν τα πλεονάσματα που παρουσιάστηκαν σε ορισμένες περιοχές και αναφέρατε συγκεκριμένα την περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που ανταποκρίνεται αρκετά στην αλήθεια.

Ελπίζουμε επί Προεδρίας μας να αναπτυχθούν αυτές οι πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν μια πιο βιώσιμη μέθοδο γεωργικής παραγωγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.6 του Liam Aylward (H-0434/08)

Θέμα: ΑΣΧ2 και Συμβάσεις της ΔΟΕ για την Παιδική Εργασία

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου 2008 τόσο όσον αφορά τα δικαιώματα του παιδιού όσο και τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας είναι λίαν ευπρόσδεκτα. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο αναγνωρίζει την εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση των παιδιών που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο την παιδική εργασία, έχει το Συμβούλιο την πρόθεση να καλύψει το κενό μεταξύ των ΑΣΧ2 και των Συμβάσεων της ΔΟΕ για την Παιδική Εργασία; Στους ΑΣΧ2 απλώς καλούνται τα κράτη να εξασφαλίσουν καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι συμβάσεις της ΔΟΕ ορίζουν την ηλικία των 15- ή των 14 σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες- ως το κατώτατο ηλικιακό όριο για την παιδική εργασία. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά ηλικίας 11 και 12 ετών έως 14 και 15-αντιστοίχως- ετών στερούνται προστασίας και μέριμνας, ιδίως σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, και ενδεχομένως δεν εκφράζεται η βούληση, να ληφθούν μέτρα πέραν των προβλεπόμενων στους ΑΣΧ2 και όπου τα παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Aylward, υπάρχει όντως ένα ρυθμιστικό κενό στις ηλικίες αναφορικά με την προστασία ενάντια στην παιδική εργασία που παρέχεται με τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, της ΔΟΕ και κατοχυρώνεται στους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας. Ωστόσο, οι διεθνείς συμβάσεις και οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας αποτελούν δύο σαφώς διαφορετικές προσεγγίσεις που όμως δεν παύουν να αλληλοσυμπληρώνονται.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο σκοπός των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας που εγκρίθηκαν το 2000 είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης έως το 2015 μέσω στόχων που χαρακτηρίζονται από ακρίβεια και σταθερότητα, τους οποίους γνωρίζετε· η εξασφάλιση της καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί τον δεύτερο κατά σειρά στόχο.

Μέσω αυτών των στόχων της Χιλιετίας, η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει την εκπαίδευση ως θεμελιώδες δικαίωμα και σημαντικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη. Η αναγνώριση του δικαιώματος στην εκπαίδευση αποτελεί σίγουρα έναν τρόπο καταπολέμησης της παιδικής εργασίας, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Υπάρχει ακόμα και ο πρώτος στόχος της Χιλιετίας, ήτοι η εξάλειψη της φτώχειας γενικά, η οποία δρα καταλυτικά για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και την αύξηση του αριθμού των νέων που πηγαίνουν στο σχολείο. Οι συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας δημιουργούν το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και μπορεί να διαπιστωθεί ξεκάθαρα τόσο στους στόχους της Χιλιετίας όσο και στις προστατευτικές συμβάσεις της ΔΟΕ ότι αλληλοσυμπληρώνονται, όπως η νομοθεσία συμπληρώνει την πράξη ή το γενικό πλαίσιο την νομοθετική εφαρμογή.

Υπάρχει, επίσης, ένα ρυθμιστικό κενό στις διατάξεις των στόχων της Χιλιετίας και στις νομικά δεσμευτικές διατάξεις της ΔΟΕ σχετικά με ορισμένες ηλικίες. Το γεγονός ότι υφίσταται αυτό το ηλικιακό κενό, όπως υπέδειξε ο κ. Aylward, δεν επηρεάζει καθόλου την αποφασιστικότητα του Συμβουλίου να υποστηρίξει τον αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή παιδικής εργασίας και την εφαρμογή των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο τον Μάιο δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, καθώς και τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και των τρίτων χωρών, είτε μέσω εμπορικών διαπραγματεύσεων, αναπτυξιακής συνεργασίας, είτε μέσω δράσεων στους διεθνείς οργανισμούς, για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι συμβάσεις θα εφαρμόζονται παντού.

Στα συμπεράσματά του το Συμβούλιο έδωσε έμφαση στην ανάγκη διεξαγωγής διαπραγματεύσεων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και σύναψης συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, με σκοπό να προωθήσουν την επικύρωση των Συμβάσεων της ΔΟΕ για την παιδική εργασία, αλλά και τη συμμόρφωση των κρατών με αυτές και τέλος να συμβάλουν στην εξάλειψη όλων των μορφών παιδικής εργασίας.

Η Ένωση θα αγωνιστεί ώστε να εκμεταλλευτεί πλήρως τις αναπτυξιακές προσπάθειες που πραγματοποιούνται για να ενδυναμωθούν περαιτέρω τα συστήματα των χωρών εταίρων και οι δυνατότητες παροχής βασικών υπηρεσιών χωρίς διακρίσεις. Για αυτόν τον λόγο, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου κάνουν ρητή αναφορά στην προστασία από τη βία και την εκμετάλλευση. Αναφέρουν ακόμα την ανάγκη για επαρκή επαγγελματική κατάρτιση, για προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων καθώς και ευκαιρίες παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπής εργασίας μετά την συμπλήρωση του ελάχιστου ορίου ηλικίας για εργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN). - (EN) Μπορεί ο Προεδρεύων να δεσμευθεί πολιτικά ότι η αντιμετώπιση της παγκόσμιας παιδικής εργασίας θα αποτελέσει προτεραιότητα του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών; Να αναμένουμε μεγαλύτερο συντονισμό της παγκόσμιας δράσης στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας και των εξωτερικών υποθέσεων;

Τέλος, θα ήθελε ο Προεδρεύων να σχολιάσει την πρόσφατη εκπομπή του BBC Panorama για την παιδική εργασία στην παραγωγή μιας πολύ γνωστής και επιτυχημένης ευρωπαϊκής αλυσίδας ρούχων; Θα εξετάσει το Συμβούλιο το ενδεχόμενο εισαγωγής ενός συστήματος όπου οι ευρωπαϊκές χώρες θα είναι υπεύθυνες να τον έλεγχο όλων των επιπέδων της αλυσίδας παραγωγής;

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. Δεν γνωρίζω κάτι το θέμα για το οποίο έκανε λόγο το αξιότιμο μέλος, αλλά εάν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία, η ερώτηση χρήζει αναμφισβήτητα περαιτέρω εξέτασης· και οφείλουμε να διερευνήσουμε τι συμβαίνει στο επίπεδο της εισαγωγής. Να είστε βέβαιοι, ωστόσο, ότι η Προεδρία γνωρίζει αυτήν την πτυχή και είναι αποφασισμένη να την καταπολεμήσει κυρίως εφαρμόζοντας τις αρχές της αμοιβαιότητας στον τομέα αυτόν και διασφαλίζοντας ότι τα διεθνή κοινωνικά πρότυπα γίνονται σεβαστά.

Δεύτερον, έχετε απόλυτα δίκιο αναφορικά με την ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που απαιτεί άοκνες προσπάθειες και θα εξακολουθήσουμε να διασφαλίζουμε την ύπαρξη καλύτερου συντονισμού στον αναπτυξιακό τομέα. Τέλος, όπως όλες οι πτυχές που αποσκοπούν στην ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και ο αγώνας για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας αλλά και η πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό αποτελούν τα ζητήματα που θα απασχολήσουν την Προεδρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 7 του κ. Seán Ó Neachtain (H-0436/08)

Θέμα: Ίδρυση γραφείων ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων

Είναι σε θέση το Συμβούλιο να προβεί σε δήλωση σχετικά με το αν έχει σημειωθεί πρόοδος στην ίδρυση γραφείων ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στο σύνολο των κρατών μελών, έτσι ώστε να κατάσχονται τα περιουσιακά στοιχεία εγκληματιών σε κάθε κράτος μέλος;

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ó Neachtain, η απόφαση 2007/845 του Συμβουλίου που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τη συνεργασία των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη προς ανίχνευση και εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων, υιοθετήθηκε, όπως γνωρίζετε, στις 6 Δεκεμβρίου του 2007.

Το άρθρο 8 αυτής της απόφασης ορίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και στην Επιτροπή το κείμενο τυχόν διατάξεων της εθνικής τους νομοθεσίας που τους επιτρέπουν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται δυνάμει της παρούσας και αυτό οφείλουν να το πράξουν έως τις 18 Δεκεμβρίου του 2008. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει διαβιβαστεί τίποτα στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN).(GA) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τον Προεδρεύοντα εάν η Προεδρία θεωρεί ότι αυτές οι υπηρεσίες – όταν συσταθούν– θα έχουν την ικανότητα να κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και να συντελέσουν στο να καταστεί αυτή η διευρωπαϊκή ένωση αποτελεσματική στη μείωση της εγκληματικότητας και στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων – όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες – που όμως, φυσικά, δεν είναι τώρα δυνατό σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποτροπή εγκλημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω με το αξιότιμο μέλος γιατί, έχοντας αποκτήσει εμπειρία επί αυτών των ζητημάτων σε άλλα στάδια στην καριέρα μου, θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία θα πρέπει να ενισχυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τόσο προσωπικά όσο και εξ ονόματος της Προεδρίας ελπίζω ότι θα διασφαλίσουμε ότι οι υποχρεώσεις των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, σύμφωνα με τη απόφαση του Συμβουλίου, θα γίνουν πλήρως σεβαστές και πως μαζί με τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου θα διασφαλίσουμε ότι αυτές οι υποχρεώσεις θα τηρηθούν εντός της προθεσμίας, δηλ. έως το τέλος του έτους, οπότε ολοκληρώνεται και η Προεδρία μας. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ότι οι ανησυχίες που εκφράστηκαν από το αξιότιμο μέλος είναι πλήρως δικαιολογημένες.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Jouyet, διαθέταμε για αρκετά μεγάλο διάστημα μια οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θεσπίστηκε σκόπιμα ως μία προσπάθεια υπεξαίρεσης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ειδικά από τη διακίνηση ναρκωτικών και παρόμοιων εγκληματικών δραστηριοτήτων. Μπορεί η απόφαση που αναφέρατε να θεωρηθεί κατά κάποιο τρόπο ανταγωνιστική προς αυτή την οδηγία; Υπάρχει περίπτωση η οδηγία και η εμπειρία που αποκομίσαμε από αυτήν να είναι καλύτερη λύση από αυτήν που εσείς προτείνετε αυτή τη στιγμή; Θα μπορούσαμε επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο θέσπισης μιας πιο σκληρής προσέγγισης, με μέτρα που θα είναι νομικά πιο δεσμευτικά;

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τον νέο Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και να του δώσω τις καλύτερες ευχές μου για τους επόμενους έξι μήνες.

Απλώς διερωτώμαι εάν ο Προεδρεύων είναι εξοικειωμένος με τη λειτουργία της Υπηρεσίας Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στην Ιρλανδία και εάν μπορεί αυτή να χρησιμεύσει ως πρότυπο προς μίμηση. Έχει υπάρξει πολύ αποτελεσματική στην εξιχνίαση υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος, στον εντοπισμό εσόδων από διακίνηση ναρκωτικών και γενικά κάθε εγκληματικής δραστηριότητας. Αναρωτιέμαι ποιες είναι οι απόψεις του για αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, για να μπορέσω να δώσω μια απάντηση στον κ. Rack και στην κ. Doyle, θα ήθελα απλώς να έχω περισσότερες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα αυτής της ιρλανδικής υπηρεσίας. Εάν είναι πράγματι αποτελεσματική, πιστεύω ότι δεν έχουμε λόγο να πάρουμε τη μεθοδολογία της και να την αλλάξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ερώτηση του κ. Rack είναι εξίσου σημαντική. Έχοντας παρακολουθήσει υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και στο παρελθόν, πιστεύω ότι είναι δυνατή η διάκριση μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης καθαυτών και των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από ξέπλυμα μαύρου χρήματος από όσα έχουν γίνει κυρίως μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει διασφάλιση των ίδιων περιορισμών και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σκοπεύω να ερευνήσω προσωπικά αυτά που μπορούν να γίνουν ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ίσως πιο συνεκτικό αλλά εξίσου περιοριστικό. Όσον αφορά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έχετε δίκιο κ. Rack: έχουν καταγραφεί κάποια ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για αυτόν τον λόγο θα έλεγα από την πείρα μου ότι θα ήταν ωφέλιμο να βασιστούμε σε αυτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.8 του κ. Eoin Ryan (H-0438/08)

Θέμα: Σύστημα ταχείας προειδοποίησης για την απαγωγή παιδιών σε επίπεδο ΕΕ

Ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να αναλάβουν η Προεδρία και το Συμβούλιο προκειμένου να εφαρμόσουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα σύστημα ταχείας προειδοποίησης για τις απαγωγές παιδιών στα κράτη μέλη της ΕΕ;

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ryan, αυτή η ερώτηση είναι πολύ σημαντική. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη εφαρμόσει μηχανισμούς ειδοποίησης που συμβάλλουν στην κινητοποίηση όλων των δημοσίων αρχών και της κοινωνίας των πολιτών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να ερευνηθεί και να βρεθεί το θύμα απαγωγής. Αυτού του είδους η προστασία, η οποία είναι πολύ αποτελεσματική σε εθνικό επίπεδο, θα μπορούσε παρόλα αυτά να αποδειχθεί αναποτελεσματική σε περίπτωση που περνώντας τα σύνορα ο δράστης μπορεί να ξεφύγει από την προειδοποίηση ή να κερδίσει αρκετό χρόνο πριν ενεργοποιηθεί το προειδοποιητικό σήμα.

Το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να προβληματίζεται για το ζήτημα αυτό και συγκρότησε μια ομάδα εργασίας με στόχο να προσδιορίσει τις υπάρχουσες διατάξεις και να εξετάσει τη σκοπιμότητα και την προστιθέμενη αξία της δράσης στο επίπεδο της ΕΕ.

Την ίδια στιγμή, ορισμένα κράτη μέλη, συγκεκριμένα η Γαλλία μαζί με κάποιες άλλες χώρες – τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο – διοργάνωσαν στις 12 Ιουνίου του 2008 μία άσκηση προειδοποίησης για διασυνοριακή απαγωγή ανηλίκου. Άλλα κράτη μέλη, όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Σουηδία από κοινού με την Επιτροπή συμμετείχαν σε αυτήν την άσκηση ως παρατηρητές.

Το ζήτημα που απασχολεί τον κ. Ryan αποτελεί προτεραιότητα της γαλλικής Προεδρίας, η οποία θα συνεχίσει τον προβληματισμό σε ρεαλιστικά πλαίσια ώστε να ενισχυθεί ο αγώνας κατά των απαγωγών ανηλίκων και να αποδειχθεί ότι η Ένωση ασχολείται στενά με τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Τα αποτελέσματα της άσκησης στην οποία πήραν μέρος αρκετά κράτη μέλη, παρουσιάστηκαν σε μια συνεδρίαση των υπουργών δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων η οποία ολοκληρώνεται σήμερα στις Κάννες και η κα. Dati σκόπευε να συζητήσει αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα με τους συναδέλφους της. Πιστεύω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να ξεκινούσε ένα προβληματισμός σχετικά με τις καλύτερες πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτόν τον τομέα οι οποίες θα επιτρέπουν στους υπάρχοντες μηχανισμούς να συμμετέχουν σε ένα δίκτυο με σκοπό την απόκτηση του αποτελεσματικότερου δυνατού συστήματος προειδοποίησης. Φυσικά το Συμβούλιο θα κρατά ενήμερο το Κοινοβούλιο για όλες τις πρωτοβουλίες που πιθανόν ληφθούν τους επόμενους έξι μήνες σε αυτό το εξαιρετικά ευαίσθητο και σημαντικό ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN). - (EN) Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να καλωσορίσω τον Προεδρεύοντα και να δώσω στη Γαλλία τις καλύτερες ευχές μου για την Προεδρία της.

Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, έχει εξετάσει ο Προεδρεύων το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας τηλεφωνικής γραμμής έκτακτης ανάγκης; Θα ήταν μια καλή αρχή. Υπάρχουν αρκετές χώρες που διαθέτουν τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης στις μέρες μας. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες;

Δεύτερον, θα μπορούσε να μας δώσει ένα χρονοδιάγραμμα αναφορικά με το πότε πιστεύει ότι θα υλοποιηθεί; Πρόκειται για ένα από τα ζητήματα με τα οποία όλοι συμφωνούν και θα επιθυμούσαν να υλοποιηθεί, αλλά φαίνεται ότι κολλάει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Όταν τελικά γίνει, όλοι θα ρωτούν γιατί δεν είχε γίνει νωρίτερα.

Διερωτώμαι εάν θα μπορούσε να μας δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για αυτό το ζήτημα και επίσης μας πει εάν έχει ερευνηθεί η ιδέα της τηλεφωνικής γραμμής έκτακτης ανάγκης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, η τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης είναι μια λαμπρή ιδέα καθώς τέτοιο σύστημα χρησιμοποιείται σε αρκετά κράτη μέλη. Συμφωνώ μαζί σας κ. Ryan και πρόκειται για μια ιδέα η οποία εντός του πλαισίου των προτάσεων της Προεδρίας θα μπορούσε να έχει γενική εφαρμογή.

Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει αποτελεί μία από τις ιδιαίτερα ευαίσθητες πλευρές, που προβάλλει ότι η Ευρώπη λαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση του συντονισμού σε στιγμές τραγικών γεγονότων, όπως απαγωγές ανηλίκων χάρη κυρίως στα ΜΜΕ και σε έναν αριθμό νέων μεθόδων. Στόχος μας είναι η εναρμόνιση των πρακτικών και η σύναψη μιας πολιτικής συμφωνίας, εάν είναι εφικτό πριν από το τέλος της γαλλικής Προεδρίας. Τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος που έχουμε θέσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Jouyet, οι γονείς της απαχθείσας Madeleine McCann βρέθηκαν εδώ στην προηγούμενη περίοδο συνόδου στο Στρασβούργο σε μία προσπάθεια να εξασφαλίσουν την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών δράσεων με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι εφεξής θα δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στην πρόληψη απαγωγών ανηλίκων και στην προστασία απαχθέντων παιδιών ως μέρος της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπεύει το Συμβούλιο να στηρίξει δράσεις τέτοιου είδους σε αυτόν τον τομέα σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή;

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Εκπροσωπώ την οικογένεια McCann και τον τόπο καταγωγής τους, γι’ αυτό και έχω καλή γνώση της υπόθεσης. Να προσθέσω κάτι στην άποψη του κ. Ryan: υπάρχει ένας τηλεφωνικός αριθμός που νομίζω ότι έχει δεσμευθεί στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη – το 116 000. Μάλιστα, προστέθηκε στο πακέτο υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας με κάποια τροποποίηση χτες βράδυ από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών, γι’ αυτό ίσως θα θέλατε να ρίξετε μια ματιά στη διαδικασία αυτής της νομοθεσίας. Ωστόσο, το ερώτημά μου είναι εάν χρειάζεται νέα νομοθετική ρύθμιση Δεν μπορεί απλώς να βασιστεί μόνο στη συνεργασία;

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, η περίπτωση της απαγωγής της Madeleine McCann είναι εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα και για να είμαι σαφής θα θέλαμε να δούμε συνεργασία μεταξύ της Προεδρίας, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να διασφαλιστεί κοινή δράση. Ο κ. Rack έχει δίκιο από αυτήν την άποψη. Δεν ισχυρίζομαι ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε νομοθεσία. Κατά τη γνώμη μου αυτό που χρειαζόμαστε σε αυτήν την περίπτωση είναι η σύγκλιση, σωστή συνεργασία και σωστές πρακτικές και θα πρέπει να ερευνήσουμε σε ποιους τομείς το κάθε κράτος μέλος είχε θετικά αποτελέσματα.

Γι’ αυτόν τον λόγο ήταν ενδιαφέρουσα η διεξαγωγή αυτών των πιλοτικών ασκήσεων μεταξύ διαφόρων κρατών μελών με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων και την κατάθεσή τους στους εταίρους μας, σε συνεργασία με το Σώμα, όπως τόνισε ο κ. Rack. κατά το τέλος της Προεδρίας. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ουσιαστικά αποτελεσματικοί και αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη συνεργασία, όπως αναφέρατε, και όχι νομοθετικές ρυθμίσεις .

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.9 του κ. Manuel Medina Ortega (H-0440/08)

Θέμα: Σχέδια για την «ευρύτερη γειτνίαση»

Έχοντας υπόψη ότι από πολλές πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διατυπώνονται προτάσεις για τη χάραξη μιας πολιτικής "ευρύτερης γειτνίασης", η οποία θα αξιοποιήσει την ιδιάζουσα γεωγραφική θέση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών μας και θα συμβάλει στην ανάπτυξη των γειτονικών περιοχών τους στη Δυτική και Κεντρική Αφρική, καθώς και στην Καραϊβική, πιστεύει το Συμβούλιο ότι θα ήταν δυνατό να υποβάλει ολοκληρωμένες προτάσεις και να εκπονήσει σχέδια για το σκοπό αυτό;

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Ortega γνωρίζει προφανώς ότι, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλλης, η Επιτροπή παρουσίασε μια έκθεση βασισμένη σε μια συνολική προσέγγιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κατάστασης των άκρως απόκεντρων περιοχών, με στόχο τον καθορισμό των μέτρων που πρόκειται να εφαρμοστούν για την προώθηση της ανάπτυξής τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Πιο πρόσφατα, τον Σεπτέμβριο του 2007, η Επιτροπή παρουσίασε στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής, καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές. Επιπρόσθετα, όπως γνωρίζει το αξιότιμο μέλος, έχει μόλις δημοσιευτεί η Πράσινη Βίβλος για τις «Μελλοντικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών». Η Επιτροπή μόλις ξεκίνησε μια δημόσια ευρεία διαβούλευση, η οποία θα χαράξει το δρόμο για μια νέα πολιτική εταιρικής σχέσης με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη.

Όπως γνωρίζετε, αυτά τα εδάφη έχουν πολλά κοινά σημεία με τις υπερπόντιες περιοχές: είναι απομακρυσμένα και απομονωμένα από τα εδάφη της ΕΕ, είναι ευάλωτα, αν λάβουμε υπόψη και την κλιματική αλλαγή, και φυσικά αντιμετωπίζουν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις μεταφορές, εναέριες και θαλάσσιες, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τη γεωργική πολιτική και την θαλάσσια πολιτική. Όλα αυτά τα σημεία είναι κοινά τόσο για τις υπερπόντιες περιοχές όσο και για τις άκρως απόκεντρες περιοχές.

Δεδομένης της σημερινής παγκόσμιας κατάστασης, αυτό που συνειδητοποιήσαμε ήταν ότι, για να είναι επιτυχημένη μια συνεκτική αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου περιφερειακού πλαισίου, δηλαδή μέρος του σχεδίου δράσης της «ευρύτερης γειτονίας» που ξεκίνησε με τη στρατηγική της Σεβίλλης το 2004, η οποία επιδιώκει την ενδυνάμωση της περιφερειακής ολοκλήρωσης των άκρως απόκεντρων περιοχών στη γεωγραφική τους θέση, δηλαδή με ορισμένες χώρες της ΑΚΕ, της Αφρικής και της Καραϊβικής.

Αυτή η προοπτική, αυτή η περιφερειακή διάσταση λαμβάνεται επίσης υπόψη στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της ΑΚΕ, με σκοπό τη διασφάλιση μεγαλύτερης περιφερειακής ολοκλήρωσης αυτών των χωρών.

Έχουμε στη διάθεσή μας αρκετά διαφορετικά μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού, τα οποία σας είναι αναμφίβολα γνωστά. Πρώτον και κύριον, τα οικονομικά μέσα χρειάζονται καλύτερο συντονισμό, είτε πρόκειται για το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή τα συγχρηματοδοτούμενα ταμεία. Ακόμα, θα πρέπει να ενισχυθούν οι τρέχουσες θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ των άκρως απόκεντρων περιοχών και των γειτονικών χωρών που δεν ανήκουν στην ΕΕ. Επίσης, η συμμετοχή μας σε κοινοτικά δίκτυα ερευνών μεταξύ αυτών των άκρως απόκεντρων περιοχών, των υπερπόντιων χωρών και εδαφών και των γειτονικών τους χωρών είναι πολύ σημαντική γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δίνεται στις χώρες αυτές η δυνατότητα να συμμετέχουν σε κοινοτικά προγράμματα. Τέλος, θα πρέπει να υιοθετήσουμε νέες κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα της μετανάστευσης εντός του πλαισίου της συνεργασίας μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ειπώθηκε και από το αξιότιμο μέλος, τον κ. Ortega, η εφαρμογή της στρατηγικής για τις άκρως απόκεντρες περιοχές, της οποίας οι στόχοι θα συμπεριληφθούν στην αναθεώρηση του κανονισμού του προγράμματος επιλογών που σχετίζονται κυρίως με την απομονωμένη και αποκεντρωμένη θέση των περιοχών, αποτελεί μέρος του προγράμματος εργασιών του Συμβουλίου για τις Προεδρίες της Γαλλίας, της Τσεχίας και της Σουηδίας.

Όπως γνωρίζετε, η γαλλική Προεδρία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά τα ζητήματα και απόδειξη αυτού είναι η σημαντική συνεδρίαση στο νησί της Ρεϋνιόν που ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί στις 11 Ιουλίου και επικεντρώνεται στις στρατηγικές που πρέπει να εφαρμοστούν για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της εξαφάνισης της βιοποικιλότητας στις συγκεκριμένες άκρως απόκεντρες περιοχές και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη. Ελπίζουμε ότι αυτή η συνεδρίαση θα καταφέρει να δώσει μια νέα ώθηση σε αυτήν την πολιτική στην οποία δίνουμε τη μέγιστη βαρύτητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE) - (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για την απάντησή του. Όπως γνωρίζει ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, η πρόταση έγινε από έναν εξαίρετο Επίτροπο, τον κ. Barnier, ο οποίος ανέφερε την ιδέα μιας ευρύτερης γειτονίας, ενώ ο Προεδρεύων του Συμβουλίου επεσήμανε τον αριθμό των μέσων που υπάρχουν για αυτήν επίτευξη του σκοπού.

Πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της γαλλικής Προεδρίας θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες πριν από το τέλος του έτους. Γνωρίζω, και όλοι μας γνωρίζουμε, ότι προφανώς υπάρχει μεγάλος αριθμός εγγράφων. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι να σημειωθεί κάποια πρόοδος γιατί ο χρόνος περνάει και επί του παρόντος οι άκρως απόκεντρες περιοχές δεν έχουν αυτήν την εξωτερική προβολή.

Οι άκρως απόκεντρες περιοχές αποτελούν μέρος της ΕΕ, είναι ηπειρωτικά εδάφη και μας προσφέρουν μια καταπληκτική ευκαιρία. Σαφώς και ελπίζω ότι πριν από τέλος του έτους η γαλλική Προεδρία θα κατορθώσει να καταλήξει σε μέτρα για να εφαρμοστούν αυτές οι γενικές θεωρίες περί ευρύτερης γειτονίας των άκρως απόκεντρων περιοχών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ortega, έχουν θεσπιστεί πολυάριθμα συγκεκριμένα μέτρα σε αυτήν την βάση από το 2004 και ο κ. Ortega ανέφερε πολύ σωστά τη δράση του κ. Michel Barnier η οποία οδήγησε σε ορισμένες σπουδαίες μεταρρυθμίσεις σε διάφορες κοινοτικές πολιτικές, όπως την πολιτική συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, και την περιφερειακή βοήθεια, τα προγράμματα POSEI καθώς και ερευνητικά προγράμματα.

Αυτό που θέλω γενικά να πω στον κ. Ortega είναι ότι ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που σχετίζονται με την καθυστέρηση της εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας επί γαλλικής Προεδρίας, εμείς σκοπεύουμε να προσδώσουμε μια νέα διάσταση σε αυτές τις πολιτικές και να διασφαλίσουμε ότι οι οριζόντιες διαστάσεις αντανακλώνται όσο το δυνατόν γίνεται σε συγκεκριμένες δράσεις. Στόχος μας είναι κατά κύριο λόγο ο θαλάσσιος τομέας και θα εργαστούμε πολύ προσεκτικά γι’ αυτόν μαζί με την Επιτροπή και εντός του πλαισίου του προγραμματισμού των περιφερειακών πολιτικών με την κ. Hübner. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.10 του Robert Evans (H-0442/08)

Θέμα: Σρι Λάνκα

Το Συμβούλιο είναι ασφαλώς ενήμερο για την κλιμάκωση της βίας στη Σρι Λάνκα και για τις αυξημένες πιθανότητες έκρηξης ενός γενικευμένου εμφυλίου πολέμου. Πρόσφατα, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 70 τραυματίστηκαν από έκρηξη βόμβας σε προαστιακό τρένο γεμάτο επιβάτες, δύο ακόμα σκοτώθηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε στην πρωτεύουσα, το Κολόμπο, και ο Ταμίλ τηλεοπτικός ανταποκριτής Paranirupasingam Deνakumar, δέχθηκε μοιραία επίθεση καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από την εργασία του, ο ένατος δημοσιογράφος που έχει χάσει τη ζωή του στη Σρι Λάνκα τα τελευταία δυο χρόνια.

Το Συμβούλιο είναι επίσης ενήμερο για την ανεπιτυχή υποψηφιότητα επανεκλογής της Σρι Λάνκα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που αποτελεί σαφή απόρριψη εκ μέρους των κρατών μελών του ΟΗΕ, μιας χώρας η οποία όπως πιστεύουν πολλοί, έχει καταχραστεί τη θέση της στο Συμβούλιο, όχι για να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά για να προστατεύσει εαυτήν από τη διεθνή εποπτεία βάσει ευρέως διαδεδομένων και τεκμηριωμένων στοιχείων που αφορούν καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διεπράχθησαν όχι μόνο από το LTTE αλλά, όπως εικάζεται και από τις δυνάμεις ασφαλείας της Κυβέρνησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα αυτά, συμφωνεί το Συμβούλιο ότι η ΕΕ θα πρέπει να φαίνεται ότι βρίσκεται στο προσκήνιο των προσπαθειών για την εξεύρεση μιας ειρηνικής και μόνιμης λύσης της σύγκρουσης; Πώς σκέφτεται το Συμβούλιο να προσεγγίσει το στόχο αυτό και πως αυτό θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις με τη Σρι Λάνκα όσον αφορά το δικαίωμα της στο ΣΓΠ συν (Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων);

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Evans, το Συμβούλιο συμμερίζεται τις ανησυχίες σας για την κατάσταση στη Σρι Λάνκα. Από τις αρχές του 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενισχύσει ενεργά τον διάλογο με την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα. Από τις 16 έως τις 18 Μαρτίου μία τρόικα ανώτερων υπαλλήλων επισκέφτηκε το Κολόμπο και συναντήθηκε με τέσσερις υπουργούς της κυβέρνησης και άλλους σημαντικούς πολιτικούς. Στις 10 Ιουνίου μια υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μέρος στη 17ηη συνάντηση της κοινής επιτροπής της ΕΕ με τη Σρι Λάνκα που πραγματοποιήθηκε στο Κολόμπο. Και οι δυο επισκέψεις έδωσαν μία ευκαιρία να συζητηθούν οι ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στη Σρι Λάνκα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της τρόικας της ΕΕ στη Σρι Λάνκα, η Ένωση επανέλαβε τη δέσμευση της στον ρόλο της συμπροεδρεύουσας στη διαδικασία του Τόκιο και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον μεγαλύτερο χορηγό βοήθειας, όπως γνωρίζετε. Τόνισε, ωστόσο, τη σημασία δημιουργίας ενός πιο ευνοϊκού κλίματος ώστε το έργο των ΜΚΟ, των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού να αποφέρει καρπούς.

Επί του παρόντος, η Σρι Λάνκα επωφελείται από σημαντικά πλεονεκτήματα στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση, οι οποίες αποτελούν μέρος του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτού του καθεστώτος ορίζουν ότι όλες οι χώρες που επιθυμούν να εξακολουθούν να επωφελούνται από το ΣΓΠ + θα πρέπει να ξανακάνουν αίτηση έως τον Οκτώβριο του 2008. Οι προϋποθέσεις για να επωφεληθούν από αυτό το καθεστώς βασίζονται σε κριτήρια οικονομικής τρωτότητας και στην επικύρωση και εφαρμογή των είκοσι επτά διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργατικά δικαιώματα και τις αρχές διακυβέρνησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE) - (EN) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα για την απάντησή του, αλλά θα ήθελα να σταθώ σύντομα σε δυο σημεία.

Για να ηγηθούμε της ειρηνευτικής διαδικασίας η ΕΕ θα πρέπει να αλλάξει την πολιτική της στο ζήτημα της απαγόρευσης ταξιδιών. Οι λόγοι είναι οι εξής: πρώτον, πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, η οποία δεν ανήκει στην ΕΕ και δεύτερον, οι Νορβηγοί που πρωτοστάτησαν στην ειρηνευτική διαδικασία δεν ανήκουν ούτε και αυτοί στην ΕΕ. Αυτή η κατάσταση δεν δυσαρεστεί τον Προεδρεύοντα;

Ο Προεδρεύων διατύπωσε ένα περιεκτικό επιχείρημα για τις διαπραγματεύσεις του ΣΓΠ, αλλά από τη στιγμή που διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις ή εξαιτίας των γενικότερων επιφυλάξεων για την τρέχουσα κατάσταση της Σρι Λάνκα, πόσο αισιόδοξος είναι σε αυτό το στάδιο ότι η Σρι Λάνκα θα πληροί αυτές τις είκοσι επτά προϋποθέσεις στις οποίες αναφέρθηκε, και οι οποίες θα πρέπει ήδη να πληρούνται πριν μπορέσει να συμμετέχει η χώρα αυτό το σύστημα προτιμήσεων στο εμπόριο;

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Evans, σημείωσα τα σχόλια σας για τη διαδικασία στη Γενεύη και αληθεύει ότι οι Νορβηγοί διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο σε αυτήν. Ωστόσο, θεωρώ ότι η βαρύτητα της ΕΕ, η οποία οφείλω να επαναλάβω αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους χορηγούς, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Συνεπώς, πρέπει να αξιοποιήσουμε όλη αυτήν την βαρύτητα για να επηρεάσουμε τη διαδικασία της Γενεύης και τους χειρισμούς για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του καθεστώτος ΣΓΠ + στη Σρι Λάνκα βασίζεται αρχικά στα κριτήρια οικονομικής τρωτότητας και στο γεγονός ότι οι διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες ανέφερα, θα πρέπει να εφαρμοστούν. Βέβαια και η Σρι Λάνκα θα πρέπει να κάνει αίτηση για να επωφεληθεί από αυτό το ειδικό καθεστώς.

Εξ όσων γνωρίζω, αν και δεν είμαι βέβαιος, θα πρέπει να λάβουμε ένα ολοκληρωμένο φάκελο από τις αρχές της Σρι Λάνκα πριν αποφασίσουμε εάν θα μπορέσουμε να χορηγήσουμε το καθεστώς ΣΓΠ +. Σε αυτό το στάδιο δεν έχω αντιληφθεί κάποια απροθυμία εκ μέρους του Συμβουλίου για τη χορήγηση του. Θα πρέπει να εξετάσουμε ποια επακριβώς είναι η απαίτηση των αρχών της Σρι Λάνκα.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Θα ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό εάν συμφωνεί ότι υπήρξε καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις ίδιες τις δυνάμεις της κυβέρνησης και από τους Τίγρεις Ταμίλ. Θα μπορούσε να κάνει ένα σχόλιο επί αυτού παρακαλώ;

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Κα Doyle, αυτό που γνωρίζω είναι ότι η τρόικα που διεξήγαγε αυτήν την αποστολή επί Προεδρίας της Σλοβενίας εξέθεσαν την κατάσταση στο Συμβούλιο. Επικεφαλής αυτής της τρόικας ήταν ο ασιάτης προϊστάμενος του υπουργείου εξωτερικών της Σλοβενίας, η κ. Campbell και ο κ. Nicolaj που είναι επικεφαλής του γραφείου της Σρι Λάνκα. Οι μόνες περιπτώσεις καταπάτησης δικαιωμάτων είναι αυτές που υπεδείχθησαν από αυτούς. Ωστόσο, θα επανέλθω στο ερώτημά σας με περαιτέρω πληροφορίες, εάν δεν σας πειράζει, κ Doyle και λυπούμαι που δεν μπορώ να σας δώσω πιο ακριβείς πληροφορίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.11 της κ. Avril Doyle (H-0445/08)

Θέμα: Οι προτεραιότητες του Συμβουλίου σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το κλίμα

Ποιες είναι οι φιλοδοξίες της γαλλικής Προεδρίας σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια; Ποια πρόοδος έχει σημειωθεί στο Συμβούλιο μέχρι σήμερα; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται από την Προεδρία;

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, η γαλλική Προεδρία προφανώς χαιρετίζει την παρουσίαση της Επιτροπής στην αρχή αυτού του έτους για μια δέσμη μέτρων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, η οποία απεικονίζει με ορθό τρόπο τους στόχους που έθεσαν οι αρχηγοί των κρατών ή κυβερνήσεων στη σύνοδο κορυφής τον Μάρτιο του 2007. Οι στόχοι είναι οι εξής: μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2020, απαρέγκλιτα, μείωση, αν είναι εφικτό, έως και 30% στην περίπτωση που υπάρξουν επιτυχημένες διαπραγματεύσεις για μια παγκόσμια συμφωνία επί ενός καθεστώτος για την περίοδο μετά το 201· πρόταση ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τη δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα και, κ. Doyle, δρομολόγηση σχεδίων επίδειξης σε αυτόν τον τομέα· και επίτευξη έως το 2020 του στόχου σύμφωνα με τον οποίο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αποτελέσουν το 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά σας είναι ήδη γνωστά κ. Doyle.

Η Γαλλική Προεδρία χαιρετίζει, επίσης, την πρόοδο που σημειώθηκε επί σλοβενικής Προεδρίας. Σε αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι γνωρίζετε την έκθεση προόδου που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο στο Συμβούλιο από την απερχόμενη προεδρία. Αυτό που προέκυψε από τη συζήτηση για τη συγκεκριμένη έκθεση ήταν ότι το Συμβούλιο υποστήριξε τη γενική αρχιτεκτονική του πακέτου μέτρων. Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να αναλυθούν πιο διεξοδικά κάποιες από τις προτάσεις που αφορούν την αναθεώρηση του σχεδίου εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τον επιμερισμό της προσπάθειας στους τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς οι διατάξεις σχετικά με την καταπολέμηση της διαρροής διοξειδίου του άνθρακα, τη χρήση των εσόδων από τον εκπλειστηριασμό, την απαιτούμενη ευελιξία για να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι και την αύξηση από το 20% στο 30%, καθώς και οι συγκεκριμένες περιπτώσεις ορισμένων κρατών μελών.

Γνωρίζουμε ότι θα είναι δύσκολη η επίτευξη όλων αυτών των στόχων. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι η γαλλική Προεδρία θα πρέπει να παρέχει διευκρινήσεις σε όλα αυτά τα σημεία που υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και ότι θα πρέπει να διεξαχθεί ακόμα μια περιεκτική ανάλυση των στοιχείων που μόλις ανέφερα, κυρίως των μηχανισμών για τη κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπών, των μέτρων για αποφυγή διαρροής του διοξειδίου του άνθρακα και των διάφορων μηχανισμών ευελιξίας που χρειάζονται.

Ωστόσο, γνωρίζουμε ακόμα, κ. Doyle, ότι είναι απολύτως ζωτικής σημασίας να πετύχουμε μια πολιτική συμφωνία για τη Διάσκεψη του Poznań στο τέλος του έτους, αλλά πάνω από όλα είναι απαραίτητη για τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης. Όσον αφορά το έργο της Προεδρίας μας, στο πλαίσιο των θεσμών, τους οποίους γνωρίζετε εξίσου με εμένα, και των νομοθετικών προθεσμιών, από κοινού με το Σώμα στο οποίο ανήκετε, θα πρέπει να επιτύχουμε μια συμφωνία που θα είναι αρκετά φιλόδοξη ώστε να θέσει την Ένωση σε μια ισχυρή θέση για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις στην Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2009, και ο χρόνος που διαθέτουμε για νομοθετικές ρυθμίσεις τελειώνει. Πρόκειται, χωρίς αμφιβολία, για την πιο μεγάλη πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, κ. Doyle.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Η πολιτική συμφωνία αναφέρεται σε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση ή στις προετοιμασίες μιας συμφωνίας κατά τη δεύτερη ανάγνωση επί γαλλικής Προεδρίας; Ποια προτεραιότητα δίνει ο Προεδρεύων στα μέτρα συνοριακής προσαρμογής ή τις απαγορεύσεις; Συμφωνεί μαζί μου η Προεδρία ότι θα πρέπει να τα κρατήσουμε ως Σχέδιο Β για την περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος μας για μια διεθνή συμφωνία, αλλά ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως απειλή κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας;

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κ. Doyle, για να απαντήσω στην πρώτη ερώτησή σας, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Θα προσπαθήσουμε να επιτευχθεί συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση. Προτιθέμεθα να βάλουμε όλες τις δυνάμεις μας για το πετύχουμε. Εάν κατορθώσουμε να επιτύχουμε μια πρώτη συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση, τότε αυτό θα πράξουμε. Θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και της Ένωσης συνολικά. Για να είμαι σαφής, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, παρόλο που γνωρίζω ότι πρόκειται για μια δύσκολη υπόθεση.

Όσον αφορά τους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση της διαρροής διοξειδίου του άνθρακα, θεωρώ ότι είναι σημαντικό – και μιλώ εδώ εξ ονόματος της Προεδρίας και όχι του Συμβουλίου – ότι από τη μία πλευρά μπορούμε να εργαστούμε μαζί από τεχνικής άποψης πάνω σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία δεν είναι διόλου εύκολα και από την άλλη πλευρά έχουμε ένα διαπραγματευτικό ατού που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στις επερχόμενες διεθνείς διαπραγματεύσεις. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία σε αυτό το ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο, τότε, όπως πολύ σωστά είπατε, θα αναγκαστούμε να ακολουθήσουμε το Σχέδιο Β. Ωστόσο, θα μπορέσουμε καλύτερα να προχωρήσουμε με το Σχέδιο Β εάν έχουμε νέες προτάσεις να θέσουμε στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και τις έχουμε αρκετά νωρίς. Αυτή είναι η γνώμη μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). - (EN) Από τη στιγμή που ο υπουργός βρίσκεται σε γνωστό έδαφος του και ο ρόλος της Προεδρίας είναι να ηγηθεί των είκοσι επτά χωρών για την περίοδο των επόμενων έξι μηνών θα μπορούσε να υποδείξει κάποιους τομείς στους οποίους θεωρεί ότι η Γαλλία αποτελεί καλό παράδειγμα προς μίμηση και πρωτοπόρο σε αυτόν τον τομέα ώστε να την ακολουθήσουν τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ;

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Jouyet. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την εύστοχη ερώτησή σας. Πιστεύω ότι σε αυτόν τον τομέα η γαλλική Προεδρία θα πρέπει να ξεχάσει τις δυσκολίες που πιθανόν να αντιμετωπίσουμε σε τέτοιου είδους προτάσεις, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο ότι θα επιλυθούν όλες με ευκολία. Γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν είναι εύκολο. Αναφέρομαι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στους άλλους παράγοντες. Ωστόσο, κύριε Evans, στόχος της Προεδρίας και ευθύνη μας είναι πρωτίστως η επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του έτους, με οποιοδήποτε κόστος, οικονομικής φύσεως, που θα προκύψει λόγω του πακέτου μέτρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Οι ερωτήσεις στις οποίες δεν δόθηκε απάντηση ελλείψει χρόνου θα λάβουν γραπτές απαντήσεις (βλ. Παράρτημα).

Η ερώτηση αριθ. 37 δεν θα εξεταστεί δεδομένου ότι το θέμα της καλύφθηκε από άλλο θέμα της ημερησίας διάταξης αυτής της περιόδου συνόδου.

 
  
  

Η ώρα των ερωτήσεων έληξε.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19:00 και επαναλαμβάνεται στις 21:00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου